Biện pháp nhằm phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 6. Kết cấu của luận văn 2 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1.1 Kháiniệm Doanh nghiệp vừa và nhỏ 3 1.1.1 Khái niệm Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước 3 1.1.2 Khái niệm Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 6 1.2 Vai trò của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ 10 1.2.1 Vai trò của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số nước 10 1.2.2 Vai trò của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 15 1.2.3 Vai trò của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Tp HCM 18 CHƯƠNG 2 : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Số lượng DNV&N ở Tp HCM 23 2.1.1 Số lượng các DNV&N mới thành lập tại TP HCM 23 2.1.2 Phân bổ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quận, huyện 24 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp vừa và nhỏ 24 2.2 Vốn, máy móc trang thiết bị và lao động ở các DNV&N 25 2.2.1 Tình hình vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ 25 2.2.2 Tình trạng máy móc, thiết bị của Doanh nghiệp vừa và nhỏ 26 2.2.3 Tình hình sử dụng lao động của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ 27 2.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp ngân sách 29 2.3.1 Số DN sản xuất kinh doanh có lãi, bị lỗ 29 2.3.2 Đóng góp cho ngân sách nhà nước 30 2.4 Thị trường tiêu thụ và khả năng cạnh tranh 30 2.5 Đánh giá chung 31 2.5.1 Về phía các DNV&N 31 2.5.2 Về phía Nhà nước 35 CHƯƠNG 3 : BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI TP HỒ CHÍ MINH TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 3.1 Quan điểm, mục đích và căn cứ xây dựng biện pháp 44 3.1.1 Quan điểm của việc xây dựng các biện pháp 44 3.1.2 Mục đích của việc xây dựng các biện pháp 44 3.1.3 Căn cứ để xây dựng các biện pháp 45 3.2 Biện pháp hỗ trợ của một số nước trên thế giới 45 3.3 Biện pháp và kiến nghị nhằm phát triển DNV&N 50 3.3.1 Một số biện pháp từ phía các Doanh nghiệp vừa và nhỏ 50 3.3.2 Một số kiến nghị đối với phía Nhà nước 53 KẾT LUẬN 58 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH : Công nghiệp hoá, hiện đại hoá CTCP : Công ty cổ phần tư nhân CTTNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạn DN : Doanh nghiệp DNTN : Doanh nghiệp tư nhân DNNN : Doanh nghiệp nhà nước DNV&N : Doanh nghiệp vừa và nhỏ XNK: Xuất nhập khẩu FDI: Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài Tp HCM : Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 : Phân loại các DNV&N tại Hàn Quốc 4 Bảng 1.2 : Phân loại các DNV&N tại một số nước Châu Á 5 Bảng 2.1 : Số lượng lao động trong DNV&N ở Tp HCM đến 31/12/2003 27 Bảng 2.2 : Các DNV&N hoạt động SXKD có lãi, bị lỗ 30 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, khu vực DNV&N được đánh giá là có tiềm năng phát triển lớn và có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Vai trò của DNV&N được thể hiện ở những mặt sau: DNV&N sản xuất ra nhiều hàng hoá đáp ứng nhu cầu tiên dùng trong nước và cung cấp các loại thiết bị, công cụ, tư liệu sản xuất phục vụ các ngành tiểu, thủ công; DNV&N phát triển tạo ra một lượng lớn công ăn việc làm cho người lao động; DNV&N phát triển sẽ khai thác và tận dụng có hiệu quả tiềm năng về vốn, các nguồn nguyên vật liệu và vật tư có sẵn ở trong nước; DNV&N giữ vai trò bổ sung cho khu vực các doanh nghiệp lớn tạo thành mối liên kết cùng hợp tác cùng cạnh tranh và cùng nhau phát triển, Hiện nay, trong nền kinh tế các nước trên thế giới các DNV&N thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số các doanh nghiệp. Ở Việt Nam nói chung và đặc biệt là tại Tp HCM số lượng các DNV&N chiếm tỉ trọng khoảng 90% tổng số doanh nghiệp (Nguồn: Tạp chí kinh tế & phát triển số 80 Tháng 2 năm 2005, trang 17). Khu vực DNV&N đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và Tp HCM nói riêng trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện nay các DNV&N vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng to lớn của mình và cũng đang còn gặp nhiều khó khăn trở ngại trong quá trình phát triển ; một trong những nguyên nhân của sự khó khăn là xuất phát từ chính bản thân sự yếu kém của các DNV&N và mặt khác là do những cơ chế chính sách của nhà nước vẫn chưa phát huy được tác dụng hay chưa đồng bộ, chưa đầy đủ để có thể đáp ứng được yêu cầu hổ trợ tích cực cho các DNV&N trong quá trình phát triển. Với mong muốn tìm ra được những hướng đi, những giải pháp giúp cho các DNV&N ở Tp HCM nói riêng và của cả nước nói chung ngày càng hoạt động có hiệu quả và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp nhiều hơn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của Tp HCM và của cả nước. Với lý do đó mà tôi đã chọn đề tài “ Biện pháp nhằm phát triển các DNV&N tại Tp HCM từ nay đến năm 2010” làm đề tài nghiên cứu . 2. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở lý luận chung về DNV&N, vai trò của DNV&N trong nền kinh tế, và cùng với những phân tích tình hình hoạt động của các DNV&N tại Tp HCM; từ đây gíup chúng ta thấy được những mặt ưu điểm, những mặt hạn chế, những khó khăn mà các DNV&N đang gặp phải. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ đưa ra một số biện pháp và kiến nghị nhằm phát triển các DNV&N tại Tp HCM. 3. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các DNV&N ngoài quốc doanh (DNTN, CTTNHH, CTCP) đang hoạt động sản xuất kinh doanh. 4. Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của đề tài là chỉ nghiên cứu các DNV&N ngoài quốc doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tp HCM. 5. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu trong đề tài là phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích, và so sánh, để làm rõ những luận điểm đề cập trong luận văn. Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

pdf48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2388 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Biện pháp nhằm phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
än thò tröôøng nöôùc ngoaøi gaây haïn cheá trong thò tröôøng trong nöôùc cho ñaàu vaøo vaø thò tröôøng ñaàu ra. 2.5.2 Veà phía Nhaø nöôùc: Maëc duø coù nhieàu noã löïc caûi tieán chính saùch vaø caùc qui ñònh lieân quan ñeán hoïat ñoäng kinh, moâi tröôøng kinh doanh cuûa Tp HCM noùi rieâng vaø cuûa Vieät Nam noùi chung vaãn coøn nhieàu trôû ngaïi ñoái vôùi tieàm naêng phaùt trieån cuûa DNV&N. Nhöõng trôû ngaïi chuû yeáu lieân quan ñeán söï yeáu keùm cuûa heä thoáng haønh phaùp vaø 27 cheá taøi thöïc thi luaät phaùp, tham nhuõng, phaân bieät ñoái xöû giöõa lónh vöïc kinh teá tö nhaân maø chuû yeáu laø caùc DNV&N vaø kinh teá nhaø nöôùc daãn ñeán söï caïnh tranh khoâng coâng baèng. Döôùi ñaây taùc giaû seõ laàn löôït phaân tích nhöõng yeáu toá chuû yeáu gaây trôû ngaïi ñoái vôùi caùc DNV&N : Trôû ngaïi trong vieäc tieáp caän caùc nguoàn voán: Thieáu voán luoân laø caûn trôû nghieâm troïng ñoái vôùi caùc DNV&N vaø ñieàu naøy cuõng aûnh höôûng ñeán hoïat ñoäng kinh doanh cuûa hoï. Voán vay cuûa caùc ngaân haøng nhaø nöôùc phaàn lôùn cho caùc DNNN. Nguyeân nhaân cuûa caûn trôû noùi treân; veà phía DNV&N laø do hoï coù qui moâ nhoû, ruûi ro cao, uy tín veà tín duïng thaáp vaø beân caïnh ñoù laø do haïn cheá trong vieäc thieát laäp caùc phöông aùn kinh doanh chöa coù söùc thuyeát phuïc ñoái vôùi caùc ngaân haøng, chöa chuaån möïc trong caùc hoà sô, soå saùch keá toùan gaây khoù khaên ñoái vôùi vieäc kieåm soùat, ñaùnh giaù cuûa ngöôøi cho vay, chöa taïo ra söï minh baïch veà taøi chính ñaùng tin caäy. Veà phía ngaân haøng, thò tröôøng cho vay ôû Vieät Nam ñang daãn ñaïo bôûi boán ngaân haøng thöông maïi lôùn nhaát thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc. Thieáu kieán thöùc vaø kinh nghieäm hoïat ñoäng thò tröôøng, moät soá ngaân haøng chöa coi vieäc cung caáp dòch vuï ngaân haøng nhö laø moät hoïat ñoäng kinh doanh chaáp nhaän röi ro. Haïn cheá veà khaû naêng ñaùnh giaù ruûi ro vaø thieáu tö duy kinh doanh khieán hoï leä thuoäc vaøo nhöõng quy ñònh cöùng nhaéc hay yeâu caàu quaù chaët cheõ veà ñieàu kieän vay voán. Baûo laõnh, theá chaáp khoâng phaûi luùc naøo cuõng saün coù vôùi caùc DNV&N. Ngoøai ra, söï can thieäp saâu cuûa caùc cô quan quaûn lyù thoâng qua caùc quy ñònh quaù chi tieát veà quy trình vaø nghieäp vuï cho vay laøm cho caùc ngaân haøng thuï ñoäng trong quan heä vôùi doanh nghieäp. Caùc ngaân haøng chöa coi DNV&N nhö moät thò tröôøng vôùi nhöõng dòch vuï thích hôïp. Ñaát ñai vaø quaûn lyù: Khuoân khoå phaùp lyù cuûa quaûn lyù ñaát ñai ñöôïc xaây döïng treân cô sôû luaät ñaát ñai naêm 1993, söûa ñoåi naêm 1998, 2001 vaø luaät ñaát ñai naêm 2003. Quyeàn söû duïng ñaát ñöôïc thöïc hieän thoâng qua vieäc thueâ laïi cuûa Nhaø nöôùc vaø qua giao dòch mua baùn. Con ñöôøng thueâ ñaát cuûa nhaø nöôùc raát daøi vaø toán keùm. Thuû tuïc caáp quyeàn söû duïng ñaát bình quaân ôû Tp HCM laø 418 ngaøy, Haø Noäi 325 ngaøy, Ñaø Naüng 309 ngaøy, Hueá 82 ngaøy, Bình Döông 64 ngaøy. Chuyeân moân hoùa söû duïng ñaát cuõng laøm taêng chi phí vaø thôøi gian ñeå chuyeån ñoåi muïc ñích söû duïng ñaát. Caùc chi phí giaûi toûa ñeàn buø, chuyeån quyeàn söû duïng ñaát ñang laø gaùnh naëng chi phí ñoái vôùi DNV&N. Vaán ñeà giaûi toûa, ñeàn buø khoâng hôïp lí, di dôøi daân khoâng ñuùng tieán ñoä hay thöïc hieän khoâng nghieâm laøm ñình treä tieán trình ñaàu tö vaø caûn trôû hoïat ñoäng cuûa doanh nghieäp. 28 Caùc DNV&N coøn phaûi vöôït qua nhöõng trôû ngaïi nhö: quy hoïach ñaát ñai chöa oån ñònh, thôøi gian chôø ñôïi nhaän ñaát trong khu coâng nghieäp coøn quaù laâu, ñoái xöû khoâng coâng baèng trong vieäc chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng ñaát do chính saùch öu ñaõi tieàn thueâ ñaát ñöôïc aùp duïng chuû yeáu cho caùc DNNN vaø doanh nghieäp coù voán FDI. Thueá vaø quaûn lyù thueá: Cô cheá chính saùch thueá ñaõ coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc theo höôùng khuyeán khích saûn xuaát trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Tieâu bieåu nhö Luaät thueá VAT ñöôïc söûa ñoåi, boû möùc thueá suaát 20%, môû roäng aùp duïng thueá suaát 0% ñeå khaáu tröø vaø hoøan thueá ñaàu vaøo cho haøng hoùa xuaát khaåu, söûa ñoåi thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao, mieãn giaûm thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp, ñôn giaûn hoùa thuû tuïc, hoà sô thueá, caûi tieán coâng taùc thanh tra. Tuy nhieân, vieäc thay ñoåi, boå sung caùc chính saùch thueá quaù nhanh ñaõ gaây luùng tuùng trong vieäc quyeát ñònh kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp. Quy trình quaûn lyù vaø giaùm saùt vaãn coøn phieàn haø, choàng cheùo giöõa caùc cô quan thueá vaø haûi quan trong ñaêng kyù vaø caáp maõ soá thueá, chöa thoáng nhaát trong vieäc xaùc ñònh maõ soá haøng hoùa, thueá suaát hoaëc giaù trò tính thueá, cöôõng cheá vaø laøm thuû tuïc haûi quan thieáu chính xaùc. Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa heä thoáng thueá hieän haønh ôû Vieät Nam laø döïa chuû yeáu vaøo caùc khoûan ñoùng goùp cuûa DNNN vaø thueá xuaát nhaäp khaåu. Heä thoáng thueá hieän haønh vaãn coøn taäp trung quaù nhieàu vaøo caùc bieän phaùp thu thueá vaø xöû phaït, chöa chuù troïng ñeán vieäc xaùc ñònh möùc thu thueá, ñoái töôïng chòu thueá. Trong khi ñoù dieän thueá vaãn chöa ñöôïc môû roäng moät caùch ñaày ñuû vaø thoûa ñaùng, caùc khoûan thaát thu thueá vaãn coøn raát lôùn, vieäc troán thueá trong DNV&N ñang trôû thaønh hieän töôïng khaù phoå bieán. Trong cheá ñoä thueá hieän haønh coøn coù quaù nhieàu loïai thueá suaát vôùi möùc thueá cao, caùc quy ñònh veà thueá quaù phöùc taïp, choàng cheùo, quaù nhieàu tröôøng hôïp mieãn tröø thueá vaø chöa ñaûm baûo söï coâng baèng. Veà nguyeân taéc, thueá VAT chæ ñaït hieäu quaû vaø coâng baèng khi aùp duïng moät loïai thueá suaát duy nhaát vaø ít coù tröôøng hôïp mieãn tröø. Nhöng thueá VAT aùp duïng taïi Vieät Nam laïi coù 4 loïai thueá suaát vaø treân 20 tröôøng hôïp mieãn tröø. Duø ñaõ coù nhieàu tieán boä so vôùi thueá doanh thu goàm 11 loaïi thueá suaát, nhöng vôùi 4 loaïi thueá suaát vaø nhieàu tröôøng hôïp ñöôïc mieãn tröø, vieäc thu thueá VAT vaãn gaây ra nhieàu khoù khaên cho caû ngöôøi noäp thueá laãn cô quan thu thueá. Vaø khi thuû tuïc phöùc taïp hôn, khaû naêng choán thueá cuõng taêng leân. Töông töï, tröôøng hôïp thueá lôïi töùc, caùc loaïi thueá suaát khaùc nhau cuõng ñöôïc aùp duïng phaân bieät giöõa caùc hoaït ñoäng kinh doanh (thueá suaát 45% cho thöông maïi, 35% cho ngaønh coâng nghieäp nheï vaø 25% cho coâng nghieäp naëng). 29 Ngoaøi ra, coøn coù söï phaân bieät ñoái xöû veà thueá lôïi töùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc nhau hoaït ñoäng trong cuøng moät lónh vöïc. Baèng chöùng laø caùc doanh nghieäp trong nöôùc chòu suaát thueá lôïi töùc 25 – 45%, trong khi caùc doanh nghieäp coù voán FDI chæ phaûi traû möùc thueá suaát 10 – 25%.Vì vaäy, söï caûm nhaän bò ñoái söû khoâng coâng baèng chính laø ñoäng cô maïnh meõ trong haønh vi laäu thueá hoaëc troán thueá cuûa moät soá doanh nghieäp. Chính saùch thueá VAT chöa cho pheùp caùc doanh nghieäp tröïc tieáp cung caáp caùc dòch vuï cho doanh nghieäp cheá xuaát ñöôïc höôûng thueá suaát 0%, maø phaûi chòu thueá 10%. Ñoái vôùi thueá ñaùnh vaøo haøng hoùa XNK, caùc cuïc haûi quan ñòa phöông luùng tuùng khi ñònh giaù vaø aùp giaù coøn cao vaø baûng giaù toái thieåu chöa phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá. Doanh nghieäp chaäm noäp thueá thì bò phaït, trong khi ñoù caùc cô quan thueá chaäm treã trong vieäc xeùt hoaøn thueá thì khoâng chòu baát cöù moät traùch nhieäm gì veà thieät haïi gaây ra cho doanh nghieäp. Giaûi phaùp toaøn dieän vaø toái öu ñoái vôùi caùc loaïi thueá trong moät neàn kinh teá ñang phaùt trieån laø caûi caùch heä thoáng thueá theo höôùng ñôn giaûn hoùa baèng caùch aùp duïng moät loaïi thueá suaát, xoùa boû caùc tröôøng hôïp mieãn giaûm thueá vaø nhöõng keû hôû trong chính saùch thueá ñeå môû roäng dieän tính thueá vaø haï thaáp caùc möùc thueá suaát. Nhöõng caûi tieán quan troïng trong höôùng naøy laø vieäc aùp duïng thueá VAT thay cho thueá doanh thu vaø aùp duïng moät möùc thueá duy nhaát trong bieåu thueá thu nhaäp coâng ty thay cho thueá lôïi töùc vôùi nhieàu loaïi thueá suaát. Hay qui ñònh möùc khaáu tröø 10% treân chi phí tieáp thò vaø quaûng caùo laø moät böôùc tieán nöõa trong phöông phaùp tính chi phí khaáu tröø thueá, song vaãn coøn gaây nhieàu khoù khaên khí chi phí daønh cho caùc dòch vuï höôùng daãn, chaêm soùc khaùch haøng vaø baùn saûn phaåm ngaøy caøng trôû neân quan troïng trong noå löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Veà quaûn lyù thueá, coâng taùc hoaøn thueá thöïc hieän chaäm, gaây nhieàu khoù khaên cho DNV&N coù soá voán hoaït ñoäng ít. Theo caùc doanh nghieäp mua haøng trong nöôùc phaûi noäp ngay 10% thueá VAT, khi hoaøn thueá phaûi chôø töø 3 ñeán 6 thaùng hay laâu hôn. DNV&N luoân ôû tình traïng caêng thaúng veà voán kinh doanh, phaûi caäy nhôø ngaân haøng, trong khi chôø tieàn hoaøn thueá phaûi maát moät chu kyø saûn xuaát (6- 8thaùng). Vaán ñeà hoaøn thueá do hai nguyeân nhaân cô baûn, thöù nhaát laø do toå chöùc heä thoáng keá toaùn vaø chöùng töø cuûa doanh nghieäp chöa thaät chuaån möïc theo yeâu caàu cuûa thuû thuïc hoaøn thueá, thöù hai laø naêng löïc cuûa ñoäi nguõ caùn boä laøm coâng taùc hoaøn thueá coøn haïn cheá khi xaùc minh söï hôïp lyù cuûa hoà sô xin hoaøn thueá cuûa doanh nghieäp. 30 Haûi quan vaø xuaát khaåu: Veà thuû tuïc haûi quan, nhìn chung ñòa ñieåm vaø phöông tieän vaät chaát phuïc vuï coâng taùc kieåm hoùa cuûa moät soá cöûa khaåu coøn baát hôïp lyù. Do caùc yeáu toá kyõ thuaät phaùt sinh vaø moät soá nguyeân nhaân khaùc, töøng xaûy ra vieäc cöôõng cheá nhaàm caùc doanh nghieäp ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï. Beân caïnh ñoù laø caùc toàn taïi nhö quy ñònh gheùp container, thôøi gian vaø chi phí löu kho, boác xeáp taïi caûng. Vieäc xaùc ñònh chuûng loaïi haøng hoùa saûn phaåm cuûa moät soá maët haøng chöa roõ raøng, daãn ñeán thieät haïi cho doanh nghieäp, nhaát laø trong nhöõng tröôøng hôïp caùn boä haûi quan coù nghieäp vuï chuyeân moân haïn cheá. Beân caïnh ñoù, tình traïng thieáu ñoàng boä veà quy ñònh tyû leä kieåm hoùa XNK cuûa caùc chi cuïc haûi quan cöaû khaåu vaãn coøn toàn taïi. Ñieàu naøy taát yeáu daãn ñeán naïn nhuõng nhieãu, chung chi vaø thoûa thuaän ngaàm giöõa nhaân vieân haûi quan vaø doanh nghieäp, moät maët ñeå giaûi phoùng haøng nhanh, maët khaùc doanh nghieäp tìm caùch traùnh neù tyû suaát thueá nhaäp khaåu cao, laøm giaûm nguoàn thu cho ngaân saùch nhaø nöôùc. Ngoaøi ra, tình traïng cöôõng cheá nhaàm, tranh chaáp trong keát quaû giaùm ñònh, aùp giaù toái thieåu ñeå tính thueá moät soá maët haøng coøn baát hôïp lyù; aùp maõ soá thueá khoâng chính xaùc, chöa thoáng nhaát vôùi heä thoáng cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Tính thieáu minh baïch cuûa moâi tröôøng theå cheá: Tính thieáu minh baïch cuûa theå cheá aån chöùa trong raát nhieàu caùc khoù khaên, töø taøi chính, ñaát ñai ñeán xuaát nhaäp khaåu vaø quan heä bình ñaúng giöõa caùc doanh nghieäp tö nhaân vaø nhaø nöôùc. Tính thieáu minh baïch cuûa moâi tröôøng theå cheá ñöôïc caùc doanh nghieäp caûm nhaän trong haøng loaït caùc trôû ngaïi, nhö maát thôøi gian vaø chi phí ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà vôùi caùc cô quan coâng quyeàn; caùc khoù khaên naûy sinh trong caùc chính saùch, luaät phaùp vaø theå cheá ôû trung öông laãn ñòa phöông; söï baát bình ñaúng trong caïnh tranh vôùi caùc DNNN; khoù tieáp caän thoâng tin veà luaät phaùp vaø theå cheá; caùch giaûi quyeát cuûa caùc cô quan coâng quyeàn thieáu nhaát quaùn vaø chöa hôïp lyù. Tính thieáu minh baïch coøn theå hieän ôû choã caùc qui ñònh luaät phaùp ban haønh quaù nhieàu vaø nhanh, ñeán möùc caùc doanh nghieäp khoâng theå naém baét vaø ñieàu 31 chænh kòp thôøi. Caùc qui ñònh luaät phaùp vöøa coù nhöõng khoaûng choáng lôùn cho söï giaûi thích vaø töï ñònh lieäu, ñoøi hoûi phaûi xin höôùng daãn cuï theå vaø qui ñònh taêng theâm ôû caùc caáp, gaây maát thôøi gian vaø thieáu nhaát quaùn. Ví duï luaät thueá thu nhaäp coâng ty ñöôïc vaän duïng thaønh moät daûi raát roäng caùc khuyeán khích ôû töøng ñòa phöông. Traùch nhieäm veà chi phí vaø cheá ñoä cho vieäc giaûi toûa ñeàn buø khoâng thoáng nhaát cuõng gaây khoù khaên cho vieäc tieáp caän ñaát ñai cuûa caùc doanh nghieäp. Nhaán maïnh öu tieân vôùi moät soá ñoái töôïng, ngaønh haøng trong chöøng möïc nhaát ñònh coù theå gaây thieät haïi cho caùc ñoái töôïng khaùc. Ñoái xöû coâng baèng laø moät yeâu caàu cuûa tính minh baïch, do ñoù khi nhaán, maïnh caùc öu tieân caàn phaân tích moái töông quan giöõa caùc ñoái töôïng. Nhaán maïnh thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, caùc döï aùn ñaàu tö lôùn, ñaàu tö cô sôû haï taàng ít nhieàu coù aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa khu vöïc tö nhaân. Coù leõ töø nguyeân nhaân naøy caùc DNV&N luoân caûm thaáy khoâng coâng baèng trong quan heä vôùi caùc DNNN (coù tôùi 44,2% yù kieán cuûa caùc doanh nghieäp ñieàu tra cho raèng hoï chòu aûnh höôûng cuûa söï khoâng coâng baèng naøy). Söï thieáu mònh baïch khoâng chæ toàn taïi trong caùc cô quan coâng quyeàn maø coøn chính ôû caùc doanh nghieäp. Caùc bieåu hieän cuûa noù laø: raát ít caùc giao dòch cuûa DNV&N thöïc hieän qua heä thoáng ngaân haøng; hoï ít quan taâm ñeán vieäc kyù hôïp ñoàng lao ñoäng vaø thaønh laäp toå chöùc coâng ñoaøn, khoâng thöïc nghieâm tuùc caùc cheá ñoä hoùa ñôn chöùng töø vaø soå saùch keá toaùn; keâ khai khoâng ñuùng thu nhaäp, taøi saûn. Nguyeân nhaân cuûa tình traïng naøy coù nguoàn goác töø tính thieáu minh baïch cuûa theå cheá. Heä thoáng phaùp luaät thieáu roõ raøng, cuøng vôùi cô cheá vaän haønh khoâng hôïp lyù laø ñieàu kieän ñeå tính khoâng minh baïch phaùt sinh trong töøng doanh nghieäp. Nhöng duø xuaát phaùt töø nguyeân nhaân naøo, tính khoâng minh baïch trong caùc doanh nghieäp, ñeán löôït noù laïi laøm naûy sinh caùc khuùc maéc kìm haûm söï phaùt trieån cuûa caùc doanh nghieäp vaø gaây luùng tuùng cho caùc cô quan coâng quyeàn. Ñoù laø söï thieáu tin töôûng cuûa caùc nhaø caáp voán khi caùc DNV&N tìm kieám nguoàn taøi trôï, söï thieáu tin töôûng cuûa caùc cô quan coâng quyeàn khi caáp pheùp, xöû lyù caùc vaán ñeà luaät phaùp vaø theå cheá phaùp sinh. Taâm lyù khoâng tin töôûng ñang laøm taêng caùc cuoäc kieåm tra, keùo daøi thôøi gian xöû lyù coâng vieäc. Thôøi gian xöû lyù caùc vaán ñeà luaät phaùp vaø theå cheá vôùi caùc cô quan chính quyeàn: Thôøi gian caùc nhaø quaûn trò doanh nghieäp ôû Vieät Nam daønh cho caùc vaán ñeà luaät phaùp vaø theå cheá khoaûng 12% toång thôøi gian laøm vieäc cuûa hoï (28ngaøy/naêm). Con soá naøy töông ñöông vôùi caùc vuøng ñang phaùt trieån nhöng laïi quaù cao so vôùi caùc nöôùc coâng nghieäp môùi nhö Trung Quoác vaø Ñoâng AÙ. Thôøi gian giaûi quyeát caùc vaán ñeà theå cheá cuûa nhaø quaûn trò cuõng raát khaùc nhau giöõa caùc ñòa phöông, caùc 32 hình thöùc sôû höõu vaø qui moâ doanh nghieäp. Caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc bình quaân maát 21ngaøy, coøn caùc DNV&N maát ñeán 30 ngaøy. Thôøi gian giaûi quyeát caùc vaán ñeà theå cheá keùo daøi laøm maát ñi cô hoäi kinh doanh, laøm taêng phí toån cô hoäi cuûa thôøi gian quaûn lyù vaø phí toån voán vaø laøm giaûm tính minh baïch cuûa heä thoáng, giaûm loøng tin vaø taïo ra maûnh ñaát maøu môõ cho caùc haønh vi truïc lôïi, baát chính. Nguyeân nhaân cuûa vieäc tieâu toán nhieàu thôøi gian cho caùc vaán ñeà theå cheá, moät maët, laø do caùc nhaø quaûn trò coøn ít hieåu bieát veà luaät kinh doanh trong khi caùc dòch vuï tö vaán phaùp lyù chöa phaùt trieån. Haàu heát caùc DNV &N chöa coù thoùi quen söû duïng dòch vuï tö vaán, vì theá cuõng chöa taïo ra nhu caàu thöïc söï ñeå moät thò tröôøng nhö vaäy phaùt trieån.Maët khaùc, caùc cô quan coâng quyeàn, duø ñaõ coù nhieàu caûi tieán nhaèm giaûm phieàn haø, giaûm thôøi gian giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán doanh nghieäp, vaän duïng qui trình moät cöûa, qui ñònh thôøi haïn traû lôøi thaéc maéc, thôøi haïn caáp pheùp kinh doanh..., nhöng vaãn coøn nhieàu vaán ñeà caàn ñöôïc xöû lyù, nhö caùc vaên baûn luaät phaùp, coøn nhieàu sô hôû chöa theo kòp söï phaùt trieån cuûa hoaït ñoäng kinh doanh, caùc qui ñònh quaù phöùc taïp phaûi giaûi thích baèng nhieàu vaên baûn hoaëc quaù nhieàu chi tieát gaây khoù khaên trong vieäc xöû lyù caùc vaán ñeà cuï theå, söï thieáu nhaát quaùn giöõa caùc caáp chính quyeàn, caùc ñòa phöông vaø caùc cô quan Nhaø nöôùc. Ñôn giaûn hoùa thuû tuïc, ruùt ngaén thôøi gian ñaêng kyù kinh doanh vaø thôøi gian khôûi söï doanh nghieäp laø moät böôùc heát söùc quan troïng ñeå thuùc ñaåy söï phaùt trieån doanh nghieäp. Song ñoù chæ laø böôùc khôûi ñaàu, bôûi hoaït ñoäng kinh doanh dieãn ra lieân tuïc, vì theá söï ñôn giaûn deã hieåu cuûa heä thoáng luaät phaùp laø ñieàu cöïc kyø quan troïng aûnh höôûng ñeán söùc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. 33 CHÖÔNG 3 : BIEÄN PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ NHAÈM PHAÙT TRIEÅN DOANH NGHIEÄP VÖØA VAØ NHOÛ TAÏI TP HOÀ CHÍ MINH TÖØ NAY ÑEÁN NAÊM 2010 3.1 Quan ñieåm, muïc ñích vaø caên cöù xaây döïng bieän phaùp 3.1.1 Quan ñieåm cuûa vieäc xaây döïng bieän phaùp ÔÛ Vieät Nam noùi chung vaø ôû TPHCM noùi rieâng, vai troø, vò trí cuûa caùc DNV&N ñaõ ñöôïc ñöôøng loái nhaát quaùn cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà vieäc phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn khaúng ñònh roõ. Caùc DNV&N ôû nöôùc ta goùp moät phaàn lôùn vaøo quaù trình taêng tröôûng kinh teá vaø laø nguoàn cung caáp vieäc laøm chuû yeáu cho löïc löôïng lao ñoäng ôû noâng thoân vaø thaønh thò. Chính vì vaäy maø vieäc xaây döïng caùc cô cheá , chính saùch ñeå hoã trôï phaùt trieån vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa DNV&N laø moät trong nhöõng yeâu caàu böùc thieát khoâng chæ ñoái vôùi Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, maø laø cuûa toaøn daân, toaøn xaõ hoäi. Nhaø nöôùc cuõng ñaõ ñöa ra nhieàu bieän phaùp ñeå giuùp ñôõ caùc DNV&N nhöng xem ra coøn chöa ñaït hieäu quaû nhö mong muoán, moät trong caùc nguyeân nhaân gaây ra ñieàu ñoù laø do baûn thaân caùc DNV&N vaø beân caïnh ñoù laõ nhöõng haïn cheá töø cô cheá , chính saùch cuûa nhaø nöôùc. Do vaäy, bieän phaùp maø taùc giaû ñöa ra nhaèm xoaùy maïnh vaøo chính baûn thaân caùc doanh nghieäp vaø moät soá kieán nghò veà phía Nhaø nöôùc nhaèm hoaøn thieän caùc chính saùch kinh teá vó moâ, caûi caùch thuû tuïc haønh chính ñeå thuùc ñaåy phaùt trieån caùc DNV&N. 3.1.2 Muïc ñích xaây döïng bieän phaùp Muïc ñích cuûa vieäc ñeà xuaát caùc bieän phaùp laø nhaèm giaûi quyeát phaàn naøo nhöõng khoù khaên trong quaù trình hoaït ñoäng vaø phaùt trieån cuûa caùc DNV&N, giuùp cho caùc DNV&N ngaøy caøng hoaït ñoäng hieäu quaû hôn vaø ngaøy caøng phaùt trieån, ñoùng goùp nhieàu hôn vaøo quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù ôû TPHCM noùi rieâng vaø cuûa Vieät Nam noùi chung 3.1.3 Caên cöù ñeå xaây döïng caùc bieän phaùp Caên cöù vaøo vieäc phaân tích hieän traïng hoaït ñoäng cuûa caùc DNV&N ôû TPHCM ñeå thaáy ñöôïc nhöõng maët öu ñieåm, nhöõng maët caàn haïn cheá cuûa DNV&N ; caên cöù vaøo vieäc phaân tích nhöõng yeáu toá gaây trôû ngaïi ñoái vôùi hoïat ñoäng cuûa DNV&N vaø caên cöù vaøo kinh nghieäm phaùt trieån DNV&N cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi. Döïa treân nhöõng caên cöù ñoù maø taùc giaû ñöa ra nhöõng bieän phaùp khoâng nhöõng mang tính keá thöøa maø coøn phaùt huy nhöõng ñieåm maïnh ñoàng 34 thôøi khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu vaø coù xem xeùt tôùi söï phuø hôïp cuûa nhöõng kinh nghieäm töø caùc nöôùc vaøo thöïc tieãn toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa DNV&N ôû Vieät Nam noùi chung vaø DNV&N ôû TPHCM noùi rieâng. 3.2 Bieän phaùp hoã trôï DNV&N cuûa moät soá nöôùc treân theá giôùi Ñaøi Loan: Coù theå noùi raèng nhöõng chính saùch trôï giuùp DNV&N cuûa Ñaøi Loan ñaõ thaønh coâng maø keát quaû cuoái cuøng laø nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa caùc DNV&N vaøo quaù trình phaùt trieån thaàn kyø cuûa Ñaøi Loan. Toaøn boä heä thoáng chieán löôïc, chính saùch kinh teá cuõng nhö moâi tröôøng phaùp lyù cuûa Ñaøi Loan luoân daønh nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho söï phaùt trieån cuûa caùc DNV&N, bao goàm nhöõng bieän phaùp sau: Thöù nhaát, xaây döïng moâi tröôøng kinh doanh toái öu Bao goàm caùc chính saùch chuû yeáu nhö duy trì söï caïnh tranh coâng baèng vaø hôïp lyù; trôï giuùp caùc DNV&N veà caùc nhaân toá saûn xuaát nhö nhaân löïc, coâng ngheä thoâng tin; caûi thieän heä thoáng taøi chính cho caùc DNV&N ,giuùp caùc DNV&N caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng vaø moâi tröôøng. Thöù hai, thuùc ñaåy söï hôïp taùc giöõa caùc DNV&N vôùi caùc doanh nghieäp lôùn Bao goàm nhöõng chính saùch nhö thuùc ñaåy nhöõng giao dòch noäi ngaønh vaø lieân ngaønh; thöïc hieän nhöõng döï aùn thuùc ñaåy hôïp taùc nhö keá hoaïch doanh nghieäp trung taâm - veä tinh, thuùc ñaåy caùc heä thoáng marketting chung vaø caùc quyõ trôï giuùp laãn nhau; trôï giuùp söï phaùt trieån cuûa caùc toå chöùc hôïp taùc, thuùc ñaåy lieân minh chieán löôïc. Thöù ba, thuùc ñaåy söï taêng tröôûng ñoäc laäp cuûa doanh nghieäp Caùc chính saùch goàm: trôï giuùp caùc doanh nghieäp toái öu hoùa quaûn lyù, trôï giuùp söï phaùt trieån cuûa nguoàn nhaân löïc; thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi, trôï giuùp vieäc thaønh laäp doanh nghieäp môùi; giuùp caùc doanh nghieäp thích öùng vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa caáu truùc coâng nghieäp; cung caáp moät heä thoáng höôùng daãn toaøn dieän daønh cho DNV&N. Trung Quoác: Gaàn ñaây, Trung Quoác ñöa ra cöông lónh trong chính saùch coâng nghòeäp cuûa nhaø nöôùc cho nhöõng naêm 1990. Chính saùch naøy thuùc ñaåy caïnh tranh hôïp lyù cho caùc doanh nghieäp, nhaèm caân ñoái cuõng nhö chuyeân moân hoaù trong neàn kinh teá . Cöông lónh chæ roõ : 35 - Trong caùc khu vöïc coâng nghieäp neáu moät ñôn vò naøo caàn moät soá löôïng lôùn caùc phuï tuøng vaø caùc linh kieän thì yeâu caàu coù söï phaân boá hôïp lyù vaø söï coäng taùc chaët cheõ giöõa caùc doanh nghieäp lôùn, vöøa vaø nhoû. - Caùc doanh nghieäp nhoû ñöôïc khuyeán khích ñaëc bieät trong caùc ngaønh maø taùc ñoäng cuûa neàn kinh teá coù quy moâ khoâng roõ reät. - Taïo ñieàu kieän thuïaân lôïi cho caùc DNV&N xuaát khaåu. Nhieàu saûn phaåm xuaát khaåu ñöôïc khuyeán khích theo cöông lónh naøy ñeàu ñöôïc saûn xuaát taïi ngaønh maø caùc DNV&N chieám phaàn lôùn nhö laø ngaønh noâng nghieäp vaø ngaønh cheá bieán caùc saûn phaåm töø noâng nghieäp, coâng nghieäp nheï, coâng nghieäp deät, thieát bò ñieän gia duïng vaø caùc ngaønh khaùc . Maët khaùc, ñeå phaùt trieån caân ñoái ngaønh coâng nghieäp giöõa ñoâ thò vaø vuøng noâng thoân, neân ngöôøi ta ñaõ döa ra haøng loaït caùc quy ñònh vaø theå leä ñeå höôùng daãn söï phaùt trieån . Trung Quoác ñaëc bieät chuù yù ñeán vieäc cung caáp thoâng tin cho caùc DNV&N, thoâng tin ñöôïc coi nhö laø taøi nguyeân, tieàn cuûa . Nhaø nöôùc ñaõ thieát laäp moät heä thoáng 10 cô sôû ñeå phuïc vuï caùc DNV&N. Caùc cô sôû döõ lieäu naøy goàm coù: thö muïc aán phaåm khoa hoïc trong ngoaøi nöôùc, thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät, saùng cheá phaùt minh, saûn phaåm môùi, thò tröôøng …Trung Quoác ñaõ laäp ra heä thoáng thuaät ngöõ gaén lieàn vôùi 12 heä thoáng tìm kieám thoâng tin kyõ thuaät, nhaäp 60 boä cô sôû döõ lieäu cuûa nöôùc ngoaøi ñeå phaùt trieån coâng taùc thoâng tin phuïc vuï saûn xuaát vaø kinh doanh trong nöôùc . Trung Quoác raát coi troïng söï hôïp taùc chaët cheõ vôùi caùc toå chöùc quoác teá, caû song phöông vaø ña phöông veà ñaûm baûo thoâng tin cho DNV&N nhö UNESCO, UNIDO, caùc toå chöùc chi phí Chính phuû. Tham gia heä xöû lyù thoâng tin kyõ thuaät trong khuoân khoå UNDP ( UNDP/TIPS). Do vaäy, ñaõ khai thaùc ñöôïc nhieàu thoâng tin töø ngaân haøng thoâng tin coâng nghieäp vaø kyõ thuaät (INTIB) heä trao ñoåi thoâng tin kyõ thuaät TIES, heä hoûi ñaùp veà coâng ngheä cuûa UNIDO, heä thoâng tin kyõ thuaät coâng nghieäp ôû Chaâu AÙ ñeå cung caáp thoâng tin cho caùc DNV&N. Singapore: Hoã trôï caùc DNV&N thoâng qua caùc chính saùch hoã trôï phaùt trieån ñeå naâng cao söùc caïnh tranh treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Chính phuû ñeà ra boán nguyeân taéc cô baûn sau ñaây nhaèm giuùp doanh nghieäp vöøa vaø nhoû caûi thieän hoaït ñoäng: Giuùp DNV&N ñeå hoï töï giuùp mình, Chæ giuùp DNV&N chöù khoâng baûo hoä hoï, Ñöa DNV&N vaøo guoàng maùy phaùt trieån chung, Duy trì moät moâi tröôøng kinh doanh thaân thieän. 36 Ba chöông trình chính trong keá hoaïch phaùt trieån DNV&N laø: Chöông trình 1: Chöông trình naâng caáp coâng nghieäp ñòa phöông Muïc ñích nhaèm taêng cöôøng moái quan heä phaùt trieån kinh doanh chaët cheõ hôn giöõa caùc coâng ty ñòa phöông vaø caùc coâng ty ña quoác gia ôû Singapore. Caùc DNV&N coù theå khai thaùc kyõ naêng quaûn lyù vaø kyõ thuaät cuûa caùc coâng ty ña quoác gia hoaëc khaùch haøng cuûa hoï ñeå naâng cao khaû naêng saûn xuaát vaø quaûn lyù. Chöông trình 2: Vieän trôï khoâng hoaøn laïi ñeå huaán luyeän DNV&N Nhaèm muïc ñích naâng cao naêng suaát cho DNV&N coù quyõ phaùt trieån kyõ naêng thöïc hieän nhieàu chöông trình huaán luyeän ngöôøi lao ñoäng trong DNV&N nhö huaán luyeän trong coâng ty, huaán luyeän taïi nôi laøm vieäc cuõng nhö caùc kyõ naêng nhaát ñònh. Chöông trình 3: Hình thaønh caùc nhoùm kinh teá trong DNV&N Do coù söï phaùt trieån khaùc nhau giöõa caùc coâng ty, chính phuû Singapore ñaõ aùp duïng chieán löôïc ba muõi nhoïn laø söï hoã trôï coù troïng ñieåm, hoã trôï trong caû ngaønh coâng nghieäp vaø treân cô sôû roäng raõi. Caùc chöông trình naøy ñaùp öùng cho nhieàu nhu caàu kinh doanh khaùc nhau nhö phaùt trieån kinh doanh,tieáp thò, öùng duïng coâng ngheä, caûi tieán chaát löôïng…Trong ñoù tieâu bieåu coù cuïc naêng suaát vaø tieâu chuaån tö vaán cho DNV&N veà caûi tieán hoaït ñoäng, phaùt trieån quy trình veà saûn phaåm môùi, quaûn lyù nhaân löïc vaø phaùt trieån keá hoaïch chieán löôïc… Toùm laïi, söï phaùt trieån DNV&N cuûa nhieàu nöôùc treân theá gíôi ñaõ vaø ñang khaúng ñònh vai troø to lôùn cuûa caùc doanh nghieäp naøy trong taêng tröôûng vaø phaùt trieån kinh teá. Do vaäy, chính phuû nhieàu nöôùc raát quan taâm khuyeán khích, hoã trôï thuùc ñaåy loaïi hình doanh nghieäp naøy phaùt trieån thoâng caùc bieän phaùp hoã trôï sau: Thöù nhaát , taïo moâi tröôøng vaø khuoân khoå phaùp lyù phuø hôïp baûo söï bình ñaúng cho hoaït ñoäng cuûa DNV&N. Thöù hai, xaây döïng caùc chieán löôïc phaùt trieån vaø chính saùch hoã trôï cho DNV&N, nhö : + Hoã trôï veà voán, tín duïng vaø taøi trôï hoaëc trôï caáp cho DNV&N nhö caáp tín duïng tröïc tieáp, cho vay vôùi laõi suaát thaáp, baûo haønh tín duïng, trôï caáp vaø phaùt trieån, trôï caáp qua giaù… + Trôï giuùp marketting, phaùt trieån tieân tieán ñöôïc nhieàu nöôùc aùp duïng. 37 + Hoã trôï veà Coâng ngheä vaø ñaøo taïo nhö chuyeån giao coâng ngheä vôùi giaù öu ñaõi, hoã trôï kyõ thuaät cuûa caùc vieän nghieân cöùu, tröïc tieáp toå chöùc caùc trung taâm ñaøo taïo. Thöù ba, söï hôïp taùc chaët cheõ giöõa Chính phuû vaø coäng ñoàng doanh nghieäp; giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau laø moät trong nhöõng ñieàu kieän khoâng theå thieáu ñeå phaùt trieån caùc DNV&N. Ngoaøi vieäc khuyeán khích caùc doanh nghieäp chuû ñoäng töï löïc, Chính phuû cuõng taïo cho hoï moâi tröôøng hôïp taùc kinh doanh thuaän lôïi. Ñieàu naøy cho pheùp DNV&N haønh ñoäng vöøa ñoäc laäp, vöøa keát hôïp vôùi nhau ñeå naâng cao söùc caïnh tranh trong khu vöïc cuõng nhö treân thò tröôøng quoác teá. 3.3 Bieän phaùp vaø kieán nghò nhaèm phaùt trieån DNV&N taïi TPHCM 3.3.1 Moät soá bieän phaùp töø phía caùc DNV&N: Xaây döïng chieán löôïc kinh doanh hôïp lyù Trong boái caûnh hoäi nhaäp vôùi khu vöïc vaø theá giôùi hieän nay, ñeå chuû ñoäng thích öùng vôùi söï caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét, xaây döïng chieán löôïc kinh doanh hôïp lyù laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng quan troïng nhaát, mang tính soáng coøn cuûa doanh nghieäp. Moãi DNV&N caàn xaây döïng moät chieán löôïc kinh doanh rieâng, phuø hôïp vôùi khaû naêng veà voán, naêng löïc caùn boä vaø trình ñoä phaùt trieån, trong ñoù caàn xaùc ñònh roõ muïc tieâu phaùt trieån, caên cöù ngaønh haøng saûn xuaát kinh doanh, baïn haøng vaø thò tröôøng, caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän chieán löôïc kinh doanh cuõng nhö keá hoaïch vaø giaûi phaùp toå chöùc vaø thöïc hieän trong töøng giai ñoaïn. Moïi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp phaûi nhaèm vaøo thöïc hieän muïc tieâu cuï theå cuûa chieán löôïc saûn xuaát kinh doanh. Moät soá chieán löôïc kinh doanh maø moãi DNV&N tuyø vaøo töøng ñieàu kieän cuï theå, töøng thôøi ñieåm cuï theå ñeå coù theå aùp duïng cho doanh nghieäp mình ñoù laø: chieán löôïc saûn phaåm, chieán löôïc giaù baùn, chieán löôïc phaân phoái saûn phaåm, chieán löôïc taøi chính,… Hoaøn thieän boä maùy toå chöùc quaûn lyù ñeå naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc DNV&N. Vieäc hoaøn thieän boä maùy quaûn lyù khoâng chæ laø söï hôïp nhaát hoaëc caét giaûm moät vaøi boä phaän. Vaán ñeà troïng taâm ñaët ra khi hoaøn thieän moät boä maùy toå chöùc quaûn lyù laø vaán ñeà toå chöùc saép xeáp caùc nguoàn löïc nhö theá naøo ñeå söû duïng caùc nguoàn löïc coù haïn moät caùch hieäu quaû nhaát, phuïc vuï cho vieäc thöïc hieän caùc muïc ñích ñaët ra. Vieäc hoaøn thieän moät boä maùy toå chöùc quaûn lyù nhaèm taïo ra moät toå chöùc naêng ñoäng, hieäu quaû, nhaïy caûm vaø coù tính thích nghi vôùi moâi tröôøng kinh 38 doanh, taïo ra moät cô cheá quaûn lyù ñaûm baûo söï nhòp nhaøng, ñoàng boä trong hoaït ñoäng, phaùt huy cao ñoä tính chuû ñoäng vaø nhöõng taøi naêng saùng taïo cuûa moãi caù nhaân, moãi boä phaän trong vieäc xöû lyù caùc tình huoáng trong saûn xuaát, kinh doanh. Naâng cao trình ñoä caùn boä, coâng nhaân vieân trong DNV&N Caùc nhaø quaûn lyù DNV&N phaàn ñoâng hoaït ñoäng thieáu baøi baûn, döïa nhieàu vaøo kinh nghieäm, chaïy theo thò hieáu thò tröôøng, khoâng coù phaân tích khoa hoïc neân khoâng ít doanh nghieäp laøm aên khoâng hieäu quaû. Ñaêng kyù ngaønh ngheà kinh doanh quaù ña daïng, bao goàm caû nhöõng ngaønh haøng maø nhaø quaûn lyù thieáu söï hieåu bieát. Vì vaäy, vieäc naâng cao trình ñoä caùc nhaø quaûn lyù phaûi ñöôïc ñöa vaøo keá hoaïch vaø tieán haønh ngay. Beân caïnh ñoù, DNV&N cuõng caàn taïo ñieàu kieän cho vieäc hoïc taäp, naâng cao nghieäp vuï cuûa caùc caùn boä Coâng nhaân vieân thoâng qua hoã trôï kinh phí vaø saép xeáp thôøi gian laøm vieäc. Khoâng theå coi vieäc hoïc taäp, naâng cao trình ñoä laø vaán ñeà rieâng hoaøn toaøn cuûa caùn boä Coâng nhaân vieân vaø phaûi hoïc ngoaøi giôø, töï tuùc kinh phí. Vieäc hoã trôï ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc seõ khuyeán khích caùn boä tích cöïc hoïc taäp, naâng cao trình ñoä, gaén keát vôùi doanh nghieäp, laøm vieäc hieäu quaû hôn cho doanh nghieäp. Ñaåy maïnh hoaït ñoäng marketting trong caùc DNV&N nhaèm thaâm nhaäp vaø chieám lónh thò tröôøng. Töø thöïc teá hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc DNV&N trong nhöõng naêm qua cho thaáy: nhieàu doanh nghieäp chöa nhaän thöùc ñaày ñuû vaø coi heä thoáng lyù thuyeát marketting nhö laø moät coâng cuï ñeå thích nghi vôùi moâi tröôøng kinh doanh môùi; vì vaäy caùc doanh nghieäp naøy thöôøng luùng tuùng, bò ñoäng tröôùc nhöõng thay ñoåi cuûa thò tröôøng, cuûa khoa hoïc coâng ngheä. Ñeå naâng cao hieäu quaû kinh doanh trong thôøi gian tôùi caùc DNV&N caàn xaây döïng vaø toå chöùc thöïc hieän caùc chieán löôïc marketting nhö: chieán löôïc höôùng tôùi khoa hoïc, chieán löôïc caïnh tranh vaø chieán löôïc thích nghi thoâng qua tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät. Caûi tieán maùy moùc thieát bò, taêng cöôøng töï ñaàu tö coâng ngheä môùi, hieän ñaïi hoùa trang thieát bò. Vieäc caûi tieán maùy moùc thieát bò, ñaàu tö coâng ngheä môùi seõ giuùp chodoanh nghieäp coù naêng suaát cao hôn, chaát löôïng haøng hoùa toát hôn vaø coù theå tung ra thò tröôøng nhieàu maãu maõ môùi. Caùc DNV&N cuõng caàn phaûi thanh toaùn, caân nhaéc giöõa yeâu caàu ñaàu tö coâng ngheä môùi, hieän ñaïi hoùa maùy moùc thieát bò vaø yeâu caàu taêng doanh thu ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû cao nhaát. Ñaàu tö coâng ngheä môùi laø vaán ñeà phaûi ñaët ra thöôøng xuyeân nhaèm daønh thaéng lôïi trong thöông tröôøng ñaày söï caïnh tranh, tuy nhieân tuyø theo möùc hieän 39 ñaïi cuûa töøng thieát bò trong daây chuyeàn saûn xuaát saûn phaåm maø neân ñaàu tö vaøo töøng phaàn hay toaøn boä daây chuyeàn saûn xuaát. Coù theå ñaàu tö coâng ngheä môùi vaøo khaâu sô cheá, taïo ra saûn phaåm hoaëc khaâu taïo bao bì, ñoùng goùi saûn phaåm. Neáu söï ñaàu tö vaøo töøng khaâu khoâng taïo ñöôïc söï töông thích hôïp lyù, ñoù laø luùc phaûi nghó ñeán ñaàu tö ñoàng boä. Ñeå mua saém thieát bò thaät söï coù hieäu quaû, doanh nghieäp cuõng caàn phaûi nghieân cöùu kyõ thò tröôøng cung caáp thieát bò thoâng qua maïng internet, ngaân haøng döõ lieäu , dòch vuï tö vaán, caùc vaên phoøng ñaïi dieän caùc coâng ty nöôùc ngoaøi, caùc trung taâm xuùc tieán thöông maïi cuûa caùc nöôùc. Nhöõng coâng vieäc naøy toán keùm thôøi gian vaø tieàn baïc nhöng laø raát caàn thieát ñeå ñaûm baûo hieäu quaû ñaàu tö Thöïc hieän vieäc lieân keát giöõa caùc DNV&N vôùi doanh nghieäp lôùn Trong kinh teá, chieán löôïc veä tinh laø moät trong nhöõng chieán löôïc phoå bieán cuûa caùc DNV&N ôû caùc nöôùc treân theá giôùi. Caùc DNV&N coù theå tìm thaáy cô hoäi thò tröôøng ngay trong caùc doanh nghieäp lôùn nhaèm thöïc hieän caùc chi tieát hay thöïc hieän moät coâng ñoaïn trong quaù trình saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp lôùn. Cuï theå nhö: - Nhaän nguyeân vaät lieäu, gia coâng toaøn boä, noäp thaønh phaåm. - Nhaän thöïc hieän laïi moät soá coâng ñoaïn trong toaøn boä quaù trình saûn xuaát cuûa doanh nghieäp lôùn. - Hình thöùc lieân keát giöõa ñaàu vaøo laø caùc DNV&N cung caáp vaät tö, nguyeân vaät lieäu vaø caùc doanh nghieäp lôùn laø caùc nhaø saûn xuaát, hay DNV&N laøm nhaø phaân phoái, trung gian baùn haøng cho caùc saûn phaåm cuûa doanh nghieäp lôùn. 3.3.2 Moät soá kieán nghò ñoái vôùi Nhaø nöôùc nhaèm phaùt trieån DNV&N taïi Tp HCM noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung Söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa caùc DNV&N ôû TPHCM noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung neáu khoâng coù söï quan taâm cuûa caùc caáp laõnh ñaïo, khoâng coù caùc chính saùch kinh teá vó moâ, khoâng coù moät khuoân khoå phaùp lyù roõ raøng cho söï hoaït ñoäng cuûa caùc DNV&N thì caùc DNV&N seõ hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû vaø seõ khoâng phaùt huy ñöôïc vai troø ñoùng goùp to lôùn vaøo söï phaùt trieån neàn kinh teá cuûa Tp HCM vaø cuûa caû nöôùc. Coù theå noùi sau hôn 15 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån DNV&N ôû Vieät Nam, heä thoáng phaùp luaät kinh teá noùi chung vaø phaùp luaät veà caùc DNV&N noùi rieâng ñaõ phaàn naøo ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån neàn kinh teá. Heä thoáng phaùp luaät, chính saùch ñaõ ñoùng vai troø laø coâng cuï ñeå Nhaø nöôùc quaûn lyù coù hieäu quaû neàn kinh teá, ñoàng thôøi laø phöông thöùc höõu hieäu giuùp caùc nhaø doanh nghieäp cuûng coá 40 vaø phaùt trieån caùc doanh nghieäp cuûa mình. Tuy nhieân, heä thoáng phaùp luaät coøn nhieàu vaán ñeà caàn phaûi tieáp tuïc söûa ñoåi, boå sung, hoaøn thieän ñeå taêng cöôøng hôn nöõa vai troø cuûa noù trong quaûn lyù kinh teá. Vaø döôùi ñaây laø moät soá giaûi phaùp veà phía Nhaø nöôùc nhaèm giuùp cho caùc DNV&N ôû TPHCM noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung ngaøy caøng phaùt trieån: Naâng cao tính minh baïch cuûa theå cheá : Raø soaùt laïi heä thoáng phaùp luaät vaø qui ñònh, loaïi boû caùc qui ñònh choàng cheùo, keùm hieäu löïc, vì ñaây chính laø ñieåm naûy sinh nhieàu phieàn haø, nhuõng nhieãu vaø caûn trôû söï phaùt trieån. Xaây döïng heä thoáng luaät phaùp vaø qui ñònh theo höôùng ñôn giaûn, deã hieåu, taäp trung vaøo caùc khaâu then choát ñeå ñieàu chænh nhaèm naâng cao tính hieäu löïc. Oån ñònh caùc chính saùch taøi chính, thueá, xuaát nhaäp khaåu, haûi quan, vì ñaây laø nhöõng caên cöù quan troïng ñeå caùc doanh nghieäp caân nhaéc caùc quyeát ñònh kinh doanh cuûa hoï. Vaø töøng böôùc xaây döïng chính phuû ñieän töû ñeå khaéc phuïc nhuõng nhieãu, naâng cao naêng löïc cuûa caùc cô quan quaûn lyù kinh doanh vaø haønh chính coâng quyeàn trong caùc hoaït ñoäng thöïc thi luaät phaùp, caáp pheùp ñaàu tö, quaûn lyù ñaát ñai, thueá, xuaát nhaäp khaåu vaø haûi quan. Caûi thieän moâi tröôøng taøi chính thuaän lôïi cho caùc DNV&N : Taêng cöôøng tính caïnh tranh trong heä thoáng ngaân haøng. Phaùt trieån maïnh heä thoáng ngaân haøng thöông maïi ngoaøi quoác doanh, caùc toå chöùc tín duïng, caùc toå chöùc taøi chính cho thueâ, caàm coá vaø dòch vuï taøi chính khaùc. Naâng cao khaû naêng huy ñoäng voán töø toaøn boä neàn kinh teá, caûi thieän quan heä giöõa caùc ngaân haøng thöông maïi vaø toå chöùc taøi chính vôùi caùc DNV&N. Hình thaønh quó hoã trôï phaùt trieån cho DNV&N giuùp hoï vöôït qua nhöõng caûn trôû veà khaû naêng khai thaùc voán, chaáp nhaän ruûi ro. Caàn sôùm cuï theå hoaù ñöa luaät ñaát ñai vaøo hoaït ñoäng thaät söï höõu hieäu: Nhöõng khoù khaên veà ñaát ñai, maët baèng kinh doanh cuûa caùc DNV&N laø moät thöïc teá, song con ñöôøng cô baûn ñeå giaûi quyeát khoù khaên naøy laø döïa treân cô sôû cuûa luaät ñaát ñai. Caàn sôùm cuï theå hoaù, coâng khai vaø qui hoaïch toång theå cuûa caùc tænh vaø thaønh phoá. Cuï theå hoaù caùc chính saùch, ñeàn buø, giaûi toaû, thueâ ñaát, caáp quyeàn söû duïng ñaát treân cô sôû ñôn giaûn, bình ñaúng, phuø hôïp vôùi caùc qui ñònh phaùp luaät. Phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp, thöông maïi taäp trung, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc DNV&N thueâ ñaát; oån ñònh maët baèng ñeå phaùt trieån kinh doanh. Hoaøn thieän chính saùch xuaát nhaäp khaåu, haûi quan : Ñôn giaûn hoaù thuû tuïc haûi quan, bieåu thueá ñôn giaûn, deã hieåu, toân troïng caùc giao dòch thöïc, khoâng neân qui ñònh khung quaù roäng daãn ñeán söï thieáu minh baïch 41 trong vieäc keâ khai vaø tính thueá. Danh muïc haøng hoaù xuaát nhaäp khaåu coù tính ruûi ro cao ñeå kieåm hoaù. Kyõ thuaät naøy cho pheùp naâng cao tính töï quaûn cuûa cô cheá haûi quan baèng caùch töï ñoäng khai baùo töø doanh nghieäp baèng caùc boä taøi lieäu tieâu chuaån troïn goùi, ñöôïc giaùm saùt vaø kieåm tra töï ñoäng baèng kyõ thuaät ruûi ro. Kyõ thuaät naøy yeâu caàu haûi quan chuyeân moân hoaù vaøo kieåm tra, kieåm soaùt vaø phaân tích thoâng tin chuyeân nghieäp. Nhaø nöôùc caàn coù cheá ñoä yeâu caàu caùc coâng ty vaän chuyeån, xuaát nhaäp khaåu vaø dòch vuï kinh doanh phaûi hoaøn thaønh boä taøi lieäu tieâu chuaån döôùi daïng ñieän töû tröôùc khi haøng hoaù nhaäp hoaëc xuaát ñeán Vieät Nam vaø trình khi haøng hoaù thoâng quan. Toång cuïc haûi quan neân toå chöùc laïi quaù trình hoaït ñoäng, ñònh ra caùc tieâu chuaån ñeå aùp duïng kyõ thuaät ruûi ro. Tieâu chuaån goàm : 1) qui moâ saûn xuaát cuûa doanh nghieäp, haøng hoaù coù thueá VAT cao; 2) lòch söû kieåm hoaù cuûa coâng ty vaø söï ñoàng thuaän veà thuû tuïc haûi quan cuûa coâng ty; 3) ñaëc ñieåm haøng hoaù dòch vuï, nhaát laø haøng hoaù coù thueá suaát nhaäp khaåu hay xuaát khaåu cao. Ñeå aùp duïng cô cheá haûi quan treân, caàn phaûi: 1) caûi tieán cô caáu toå chöùc haûi quan töø trung öông ñeán ñòa phöông theo höôùng thuaän lôïi cho vieäc xöû lyù thoâng tin vaø naâng cao naêng löïc cuûa nhaân vieân qua caùc chöông trình ñaøo taïo; 2) xaây döïng cô cheá phoái hôïp giöõa Toång cuïc haûi quan vaø Haûi quan caùc tænh ñaùp öùng yeâu caàu öùng duïng coâng ngheä thoâng tin; 3) quaûn lyù thoâng tin vaø vi tính hoaù hoaït ñoäng haûi quan, söû duïng caùc phaàn meàm chuaån hoaù quoác teá trong coâng taùc haûi quan. Xaây döïng heä thoáng thueá minh baïch : Moät heä thoáng thueá minh baïch laø heä thoáng thueá ñaûm baûo tính oån ñònh, ñôn giaûn, deã hieåu, deã vaän duïng, traùnh suy dieãn, coù cô cheá kieåm soaùt thích hôïp, giaûm thôøi gian cho caùc cuoäc thanh tra, laøm laõng phí nguoàn löïc cuûa cô quan thueá laãn doanh nghieäp vaø vôùi heä thoáng soå saùch chöùng töø, bieåu maãu ñöôïc heä thoáng hoaù, 42 ñôn giaûn, roõ raøng coù khaû naêng ñoái chieáu nhanh. Caàn ñieän töû hoaù caùc hoaït ñoäng quaûn lyù thueá. Taêng cöôøng hoã trôï doanh nghieäp qua cô cheá thò tröôøng baèng caùch môû roäng caùc dòch vuï phaùt trieån kinh doanh : Hoã trôï DNV&N laø heát söùc caàn thieát, song moïi chính saùch öu tieân, öu ñaõi coù tính haønh chính ñeàu laøm suy yeáu söùc caïnh tranh cuûa noù. Vì vaäy caàn tìm ra cô cheá thích ñeå thuùc ñaåy DNV&N naâng cao khaû naêng caïnh tranh. Moät caùch hoã trôï thieát thöïc laø phaùt trieån maïnh caùc doanh nghieäp cung caáp caùc dòch vuï phaùt trieån kinh doanh (tö vaán phaùp lyù, keá toaùn, ñaøo taïo, quaûn lyù vaø thoâng tin thò tröôøng). Qua ñoù, Nhaø nöôùc coù chính saùch phuø hôïp ñeå caùc doanh nghieäp phaùt trieån caùc dòch vuï naøy caïnh tranh ñaùp öùng nhu caàu cuûa caùc DNV&N. Nhö vaäy, hieäu löïc hoã trôï ñöôïc nhaän leân nhieàu laàn bôûi tính hieäu quaû cuûa caïnh tranh vaø söï phuø hôïp cuûa ñôøi soáng kinh doanh. Toùm laïi, DNV&N ngoaøi quoác doanh ñang phaùt trieån nhanh choùng vaø coù ñoùng goùp ngaøy caøng quan trong trong söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc, nhöng trong quaù trình phaùt trieån ñoù coøn gaëp nhieàu khoù khaên, thaùch thöùc raát caàn söï hoå trôï, môû ñöôøng vaø ñònh höôùng hoaït ñoäng töø phía Nhaø nöôùc. Beân caïnh nhöõng ñoøi hoûi phaûi ñoåi môùi maïnh meõ cô cheá quaûn lyù, xaây döïng chính phuû ñieän töû, caûi toå heä thoáng taøi chính, ngaân haøng phuø hôïp vôùi nhöõng chuaån möïc cuûa neàn kinh teá thò tröôøng vaø taïo laäp yeáu toá khaùc cuûa moâi tröôøng kinh doanh, nhöõng caûi tieán caên baûn veà theå cheá vaø chính saùch vôùi vieäc naâng cao tính minh baïch cuûa moâi tröôøng theå cheá, caûi thieän moâi tröôøng taøi chính thuaän lôïi, naâng cao hieäu löïc thöïc thi luaät ñaát ñai, hoaøn thieän chính saùch thueá, haûi quan môû roäng caùc dòch vuï phaùt trieån kinh doanh nhaèm hoã trôï doanh nghieäp seõ taïo ra nhöõng ñoäng löïc cho söï phaùt trieån vöõng chaéc cuûa caùc DNV&N ôû Vieät Nam. 43 KEÁT LUAÄN Roõ raøng, caàn phaûi khaúng ñònh laïi raèng DNV&N taïi Tp HCM noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung tröôùc ñaây, hieän nay vaø trong töông lai luoân luoân ñoùng moät vai troø voâ cuøng quan troïng giuùp cho neàn kinh teá nöôùc ta ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn. Vai troø cuûa caùc DNV&N ñöôïc theå hieän cuï theå qua söï ñoùng goùp vaøo GDP haøng naêm, qua vieäc taïo ra nhöõng coâng aên vieäc laøm môùi, vaø nhöõng ñoùng goùp vaøo quaù trình phaân phoái laïi thu nhaäp, giaûm bôùt söï phaùt trieån khoâng ñoàng ñeàu giöõa ñoâ thò vaø noâng thoân,... Tuy nhieân, hieän nay caùc DNV&N vaãn chöa phaùt huy ñöôïc heát tieàm naêng to lôùn cuûa mình vaø cuõng ñang coøn gaëp nhieàu khoù khaên trôû ngaïi trong quaù trình phaùt trieån ñi leân ; moät maët cuûa nhöõng khoù khaên ñoù laø xuaát phaùt töø chính baûn thaân söï yeáu keùm cuûa caùc DNV&N vaø maët khaùc laø do nhöõng cô cheá chính saùch cuûa nhaø nöôùc vaãn chöa phaùt huy ñöôïc taùc duïng, chöa ñoàng boä, chöa ñaày ñuû ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu hoå trôï tích cöïc cho caùc DNV&N trong quaù trình phaùt trieån. Treân cô sôû lyù luaän chung veà DNV&N, vai troø cuûa DNV&N trong neàn kinh teá, vaø cuøng vôùi nhöõng phaân tích hieän traïng hoaït ñoäng cuûa caùc DNV&N taïi TP HCM; töø ñaây ruùt ra ñöôïc nhöõng maët öu ñieåm, nhöõng maët haïn cheá, nhöõng khoù khaên maø caùc DNV&N ñang gaëp phaûi. Taùc giaû ñöa ra moät soá bieän phaùp ñeå giuùp cho caùc DNV&N ngaøy caøng hoaït ñoäng coù hieäu quaû vaø ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ hôn nöõa, ñoùng goùp nhieàu hôn vaøo quaù trình phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa Tp HCM vaø cuûa caû nöôc. Vaø cuõng nhö baát kyø moät ñeà taøi nghieân cöùu naøo, ñeà taøi nghieân cöùu naøy cuõng coù maët haïn cheá cuûa noù. Ñoù laø ñeà taøi chæ taäp trung nghieân cöùu vaøo caùc DNV&N ngoaøi quoác doanh taïi Tp HCM. Do ñoù keát quaû khoâng mang tính ñaïi dieän cao cho toaøn boä caùc DNV&N cuûa caû nöôùc. Höôùng nghieân cöùu tieáp theo laø môû roäng ra caùc tænh khaùc trong caû nöôùc. Beân caïnh ñoù laø söï haïn cheá veà thôøi gian, ñeà taøi nghieân cöùu naøy seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt nhaát ñònh . Taùc giaû luaän vaên raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán ñeå giuùp luaän vaên naøy ñöôïc hoaøn chænh hôn . 44 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. ÑOÃ ÑÖÙC ÑÒNH, KINH NGHIEÄM VAØ CAÅM NANG PHAÙT TRIEÅN XÍ NGHIEÄP VÖØA VAØ NHOÛ ÔÛ MOÄT SOÁ NÖÔÙC TREÂN THEÁ GIÔÙI, NXB THOÁNG KEÂ, HAØ NOÄI, 1999. 2. Vuõ Troïng Laâm (chuû bieân), Phaùt trieån vaø quaûn lyù caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh, NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät, Haø Noäi, 2002. 3. Vöông Lieâm, Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, NXB Giao thoâng vaän taûi, 2000. 4. Caùc baùo caùo veà tình hình doanh nghieäp ôû Tp HCM cuûa Sôû keá hoaïch vaø ñaàu tö töø 1991-2004. 5. Baùo caùo ñieàu chænh veà phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ñeán naêm 2010 cuûa Vieän kinh teá Tp HCM. 6. Cuïc thoáng keâ Tp HCM, Thöïc traïng doanh nghieäp treân ñòa baøn Tp HCM naêm 2000; Nieân giaùm thoáng keâ 2003, 2004. 7. Th.S. Traàn Thò Vaân Hoa, Kinh nghieäm phaùt trieån DNV&N cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi vaø moát soá yù kieán ñoái vôùi chính saùch phaùt trieån DNV&N Vieät Nam, Taïp chí Kinh teá & phaùt trieån soá 60 / Thaùng 6-2002, trang 42-44. 8. Th.S. Phaïm Vaên Hoàng, Nhaän ñònh veà vieäc phaùt trieån DNV&N töø moät soá keát quaû ñieàu tra ban ñaàu cuûa Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieät Vieät Nam, Taïp chí Kinh teá & phaùt trieån soá 90 / Thaùng 12-2004, trang 43-45. 9. Th. S. Nguyeãn Tröôøng Sôn, Moät soá giaûi phaùp taøi chính nhaèm thuùc ñaåy söï phaùt trieån caùc DNV&N ôû nöôùc ta hieän nay, Taïp chí Kinh teá & phaùt trieån soá 80 / Thaùng 2-2005, trang 17-20. 10. Th.S. Ñaøo Vaên Huøng, Môû roäng cung caáp tín duïng cho caùc DNV&N ôû Vieät Nam, Taïp chí Kinh teá & phaùt trieån soá 92 / Thaùng 2-2005, trang 20-22. 45 11. PGS.TS. Hoaøng Vaên Hoa, Moät soá yù kieán veà phaùt trieån kinh teá tö nhaân ôû Vieät Nam naêm 2005, Taïp chí Kinh teá & phaùt trieån soá 93/ Thaùng 3-2005, trang 3-5. 12. PGS.TS. Leâ Theá Giôùi, Hoaøn thieän theå cheá vaø chính saùch nhaèm phaùt trieån DNV&N ôû Vieät Nam, Taïp chí Phaùt trieån kinh teá soá 176 / Thaùng 6-2005, trang 27-31. 13. Th.S. Buøi Ñöùc Tuaân, Hoaïch ñònh chieán löôïc trong DNV&N ôû Vieät Nam, Taïp chí Kinh teá vaø döï baùo soá 381 / Thaùng 1-2005, trang 33-36 14. Döông Ñaêng Khoa-Ñoaøn Ngoïc Phuùc, Phaùt trieån DNV&N ôû nöôùc ta- Thöïc traïng vaø giaûi phaùp, Taïp chí Lyù luaän chính trò Thaùng 10-2004, trang 63-66. 15. PGS.TS. Ñinh Xuaân Haï, Phaùt trieån kinh teá tö nhaân töø caùc giaûi phaùp tín duïng ngaân haøng, Taïp chí Nghieân cöùu kinh teá soá 313 / Thaùng 6-2004, trang 16-22. 16. Nghò ñònh cuûa chính phuû soá 90/2001/NÑCP ngaøy 23 thaùng 11 naêm 2001 veà trôï giuùp phaùt trieån DNV&N; Chæ thò soá 27/2003/CT-TTg ngaøy 11-12-2003 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc tieáp tuïc ñaåy maïnh Luaät doanh nghieäp, khuyeán khích phaùt trieån DNV&N; Nghò ñònh soá 109/2004/NÑ-CP ngaøy 02-04-2004 veà ñaêng kyù kinh doanh. 17. Thoâng tin töø caùc WebsiteS: 46 PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Toång giaù trò GDP haøng naêm cuûa caùc DNV&N Ñôn vò tính: tyû ñoàng (Theo giaù thöïc teá) Naêm 2001 2002 2003 2004 Toång giaù trò GDP toaøn Tp HCM 84.852 96.403 113.326 136.488 Toång giaù trò GDP cuûa caùc DNV&N 11.764 16.862 24.617 30.383 Tyû leä 13,90% 17,50% 21,70% 22,30% Nguoàn: Cuïc thoáng keâ Tp HCM naêm 2004 Phuï luïc 2 : Soá löôïng caùc DNV&N ñaêng kyù kinh doanh ôû Tp HCM töø naêm 1991 – 2004 Loaïi hình Soá löôïng DN DN TN 13.065 CTTNHH 32.327 CTCP 2.468 Toång soá 47.860 Nguoàn : Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö Tp HCM Phuï luïc 3 : Toång hôïp tình hình ñaêng kyù KD caùc DNV&N ôû Tp HCM qua caùc naêm. 1991-1995 1996-2000 2001-2004 Toång soá DN TN 1337 2.068 9.660 13.065 CTTNHH 1.919 3.753 26.655 32.327 CTCP 65 118 2.285 2.468 Toång soá 3.321 5.939 38.600 47.860 Nguoàn : Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö Tp HCM 47 Phuï luïc 4: Soá löôïng DNV&N hoaït ñoäng ôû Tp HCM theo quaän huyeän tính ñeán 31/12/2004 Quaän, Huyeän DNTN CTTNHH Cty Coå Phaàn Toång Quaän 1 1.281 4.039 636 5.956 Quaän 2 164 541 76 781 Quaän 3 517 2.594 362 3.473 Quaän 4 264 633 94 991 Quaän 5 671 1.818 140 2.629 Quaän 6 523 1.007 68 1.598 Quaän 7 319 943 116 1.378 Quaän 8 463 874 78 1.415 Quaän 9 259 597 61 917 Quaän 10 512 2.270 205 2.987 Quaän 11 526 1.464 86 1.990 Quaän 12 416 1.015 87 1.518 Q. Goø Vaáp 966 2.483 233 3.682 Q. Taân Bình 1374 4.875 464 6.713 Q. Bình Thaïnh 992 3.438 412 4.842 Q. Phuù Nhuaän 624 2.039 211 2.874 Q. Thuû Ñöùc 467 867 77 1.411 H. Cuû Chi 292 201 19 512 H. Hoùc Moân 286 465 29 780 H. Bình Chaùnh 546 1.072 74 1.692 H. Nhaø Beø 96 159 14 269 H. Caàn Giôø 67 49 3 119 Nguoàn : Sôû keá hoïach vaø ñaàu tö Tp HCM 48 Phuï luïc 5 : Toång hôïp voán ÑKKD cuûa DNV&N ôû Tp HCM 1991 – 2004 Ñôn vò : tyû ñoàng Loaïi hình DN Soá DN Toång voán ñieàu leä Voán bình quaân moãi DN DNTN 13.065 7.408 0,57 CTTNHH 32.327 66.783 2,06 CTCP 2.468 18.650 7,56 Toång soá 47.860 92.841 1,94 Nguoàn: Sôû keá hoïach & ñaàu tö Tp HCM Phuïï luïïc 6: Voán ñaàu tö cuûa khu vöïc DNV&N taïi Tp HCM töø 1991-2001 Naêm Voán ñaàu tö (tyû ñoàng) Toác ñoä taêng tröôûng (%) Tyû troïng so vôùi toång voán cuûa Tp (%) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 410 560 1065 1400 2752 3572 4334 5032 4822 5181 5562 36.6 90.2 31,5 96,6 29,8 21,3 16,1 -4,2 7,4 7,4 14,8 12,3 14,6 20,9 47,1 45,1 43,6 44,5 41,6 42,3 42,4 Bq naêm 3152 33,27 33,56 Nguoàn: Cuïc thoáng keâ Tp HCM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBiện pháp nhằm phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010.pdf
Luận văn liên quan