Các biện pháp chống sản xuất buôn bán hàng giả trong các doanh nghiệp Việt Nam

A. Mở đầu Hàng hoá đơn thuần chỉ được coi như là những thứ để phục vụ đời sống con người. Nhưng bên cạnh nó cũng là thứ đóng góp chung vào sự tồn tại phát triển của một nền kinh tế. Thế nhưng ngày nay, hàng giả đang "tunh hoành" trên thị trường. Nó tồn tại như nguy cơ thường trực làm giảm sự phát triển của nền kinh tế, gây mất cân bằng xã hội. Chính vì lý do trên mà em đã chọn đề tài là: "Các biện pháp chống sản xuất buôn bán hàng giả trong các doanh nghiệp Việt Nam" A. Mở đầu B. Nội dung I. Hiện trạng của việc sản xuất, buôn bán hàng giả trong các doanh nghiệp Việt Nam. Khái niệm về hàng giả. 1. Thực trạng của việc làm hàng giả. 2. Nguyên nhân. 3. Hậu quả để lại của việc buôn bán sản xuất hàng giả. II. Những biện pháp chống sản xuất buôn bán hàng giả trong các doanh nghiệp. 1. Chủ trương, biện pháp của chính phủ. 2. ý kiến đề xuất nhằm giảm tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả trong các doanh nghiệp của bản thân cá nhân. III. Kết luận.

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2280 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các biện pháp chống sản xuất buôn bán hàng giả trong các doanh nghiệp Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. Më ®Çu Hµng ho¸ ®¬n thuÇn chØ ®­îc coi nh­ lµ nh÷ng thø ®Ó phôc vô ®êi sèng con ng­êi. Nh­ng bªn c¹nh nã còng lµ thø ®ãng gãp chung vµo sù tån t¹i ph¸t triÓn cña mét nÒn kinh tÕ. ThÕ nh­ng ngµy nay, hµng gi¶ ®ang "tunh hoµnh" trªn thÞ tr­êng. Nã tån t¹i nh­ nguy c¬ th­êng trùc lµm gi¶m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, g©y mÊt c©n b»ng x· héi. ChÝnh v× lý do trªn mµ em ®· chän ®Ò tµi lµ: "C¸c biÖn ph¸p chèng s¶n xuÊt bu«n b¸n hµng gi¶ trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam" Nh»m n©ng cao sù hiÓu biÕt cña m×nh ®Ó phßng tr¸nh ®­îc hµng gi¶ kh«ng cho nã len nái vµo sù tån t¹i cña x· héi gióp cho x· héi vµ kinh tÕ n­íc nhµ ph¸t triÓn h¬n. Trong bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n kh«ng thÓ kh«ng m¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm, h¹n chÕ nh­ ch­a thÓ hiÖn ®­îc tÝnh logic trong viÖc tr×nh bµy. VËy em mong nhËn ®­îc sù gãp ý, söa ch÷a bæ sung cña thÇy c« ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! B. Néi dung I. HiÖn tr¹ng cña viÖc s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶ trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Kh¸i niÖm vÒ hµng gi¶. Hµng gi¶ lµ: S¶n phÈm hµng ho¸ nhËp khÈu cã nh·n s¶n phÈm, tem ®¶m b¶o, nh·n m¸c ®­îc lµm gi¶ mµ kh«ng ®­îc chñ s¶n phÈm ®ång ý. + S¶n phÈm hµng ho¸ mang nh·n hiÖu kh«ng ®óng víi nh·n m¸c s¶n phÈm ®· ®¨ng ký víi c¬ quan tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng. + S¶n phÈm ®· ®¨ng ký hoÆc ch­a ®¨ng ký víi c¬ quan tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng mµ cã møc chÊt l­îng thÊp h¬n møc tèi thiÓu cho phÐp. + S¶n phÈm cã gi¸ trÞ sö dông kh«ng ®óng víi nguån gèc, b¶n chÊt tù nhiªn, tªn gä vµ c«ng cô cña nã. 1. Thùc tr¹ng cña viÖc lµm hµng gi¶. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hµng ho¸ còng ®­îc coi lµ mét chuÈn mùc ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn, tiÒm lùc cña mét C«ng ty, doanh nghiÖp hay mét ®Êt n­íc. ThÕ nh­ng bªn c¹nh ®ã th× hµng ho¸ còng lµ mét trong nh÷ng t¸c nh©n ¶nh h­ëng nhiÒu tíi nÒn kinh tÕ. §ã chÝnh lµ hµng gi¶. ChÝnh nh÷ng s¶n phÈm nµy ®· ®¸nh tôt ®i sù ph¸t triÓn chung cña mét nÒn kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y trªn thÞ tr­êng n­íc ta hiÖn t­îng hµng gi¶ ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò nan gi¶ bøc xóc nhÊt. Nã ®· ®ét nhËp vµo mäi ngµnh hµng, mäi lÜnh vùc trªn thÞ tr­êng. Theo côc qu¶n lý tØnh Thõa Thiªn - HuÕ. ngµy 3/7/2004 ®· thùc hiÖn kiÓm tra 814 vô th× ph¸t hiÖn vµ xö lý 136 vô kinh doanh bu«n b¸n hµng lËu, gi¶, kÐm chÊt l­îng: r­îu, thuèc l¸, ®iÖn tho¹i… Ngµy 5/10 triÓn l·m hµng gi¶ vµ c«ng nghÖ phßng chèng ®· ®­îc tæ chøc t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· khiÕn cho kh¸ch tham quan ph¶i söng sèt giËt m×nh khi hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm tr­ng bÇy ë ®©y ®Òu cã thÓ bÞ lµm gi¶ nh·n m¸c, kiÓu d¸ng. Cã lÏ nÕu nh­ kh«ng cã sù ®èi chøng so s¸nh kiÓm tra cña c¸c c¬ quan kiÓm ®Þnh th× ch¼ng biÕt ®©u lµ thËt ®©u lµ gi¶ c¶. Kh«ng dõng l¹i ë ®ã, còng t¹i TP. Hå ChÝ Minh ngµy 29/6 ban qu¶n lý thÞ tr­êng Thµnh phè ®· bÊt ngê kiÓm tra kho hµng C«ng ty dÞch vô D­¬ng VÜnh Khang t¹i 267 Lý Th¸i Tæ - QuËn 10, ph¸t hiÖn C«ng ty nµy ®ang tµng tr÷ kinh doanh nhiÒu s¶n phÈm: èng mùc in, m¸y pho to gi¶ m¹o th­¬ng hiÖu: Ricoh, Xerox, canon…§ång thêi ban qu¶n lý thÞ tr­êng còng kiÓm tra mét kho hµng kh¸c (còng thuéc C«ng ty D­¬ng VÜnh Khang) t¹i 140/8 Lý Th­êng KiÖt - QuËn 10 ph¸t hiÖn thªm 855 ®¬n vÞ s¶n phÈm gi¶ nh­ trªn. Trong khi ®ang thùc thi kiÓm tra hµng cña C«ng ty t¹i hai kho trªn th× ng­êi cña C«ng ty ®· nhanh ch©n ®i tÈu t¸n hµng ë ®Þa ®iÓm kh¸c t¹i quËn B×nh Th¹ch. Nh­ng bÞ ph¸t gi¸c vµ b¾t gi¸. T¹i ®©y theo kiÓm tra th× ®· thu ®­îc 931 s¶n phÈm gi¶ nh­ trªn. ThËt lµ nh÷ng con sè ®¸ng sî, ®¸ng ph¶i b¸o ®éng. Trªn 2000 s¶n phÈm gi¶ ®ang ®­îc l­u tr÷ vµ kinh doanh. Nã ®· g©y ra biÕt bao nhiªu tæn thÊt vµ t¸c h¹i ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc nhµ. Kh«ng chØ cã nh÷ng C«ng ty cè t×nh lµm s¶n phÈm gi¶ ®Ó tung ra thÞ tr­êng nh»m kiÕm ®­îc siªu lîi nhuËn. Mµ ngay c¶ nh÷ng C«ng ty ®· tõng cã uy tÝn, lín ®èi víi ng­êi tiªu dïng nh­: May mÆc ViÖt TiÕn, M¸y tÝnh Casio, Ajinomoto, Vedan… §¬n cö nh­ viÖc cña h·ng m¸y tÝnh casio. H·ng nµy ®ang tung ra thÞ tr­êng h¬n 100 mÉu m· c¸c lo¹i m¸y th× ®· cã ®Õn tíi 70 mÉu bÞ lµm nh¸i, lµm gi¶ hoÆc hµng kÐm chÊt l­îng ch­a qua kiÓm ®Þnh nh­ng vÉn ®­îc r¸n tem cña h·ng. §Æc biÖt lµ tr­êng hîp cña Ajinomoto Vedan gÇn ®©y trªn thÞ tr­êng hµng C«ng ty nµy th­êng bÞ lµm gi¶ mµ chñ yÕu lµ theo 2 c¸ch: thø nhÊt: mét l­îng bét ngät thËt ®· bÞ thay thÕ bít b»ng ®óng mét l­îng ®­êng tr¾ng, phÌn chua hay n­íc…t­¬ng ®­¬ng ®­îc trén vµo. Thø hai lµ còng lµ bao b× ®ã nh­ng s¶n phÈm l¹i lµ mét lo¹i bét ngät kh¸c rÎ tiÒn thÕ vµo. Cßn ë C«ng ty Vedan, th× theo C«ng ty n¬i s¶n xuÊt bét ngät vedan gi¶ nhiÒu nhÊt lµ ë phÝa b¾c tØnh VÜnh Phóc (x· Thæ Tang, huyÖn VÜnh Lôc). Håi th¸ng 6/2004 qu¶n lý thÞ tr­êng tØnh VÜnh Phóc ®· b¾t qu¶ tang mét ng­êi mang 27 kg bét ngät vedan gi¶ tõ x· Thæ Tang ®i tiªu thô. Sè l­îng bét ngät Vedan gi¶ ®­îc tiªu thô trªn thÞ tr­êng ­íc tÝnh lªn ®Õn 70 tÊn/ th¸ng. §ã chØ lµ ®¬n cö nhÊt trong nh÷ng viÖc s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶ trªn thÞ tr­êng n­íc ta. Vµ ®©u lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù gia t¨ng cña t×nh tr¹ng nµy. 2. Nguyªn nh©n. - Víi ng­êi s¶n xuÊt, tiªu dïng. + Nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn viÖc nµy chÝnh lµ do siªu lîi nhuËn thu ®­îc tõ nh÷ng mÆt hµng gi¶. Ng­êi s¶n xuÊt còng nh­ doanh nghiÖp kh«ng ph¶i tèn c«ng søc chi phÝ ®Çu t­ thiÕt bÞ, nghiªn cøu, tiÒn qu¶ng c¸o v× hä ®· nhËp ®­îc nguyªn liÖu rÎ tiÒn. + Do ng­êi tiªu dïng cßn ch­a cã kiÕn thøc vÒ hµng thËt hµng gi¶. + Thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi ViÖt cßn ch­a cao nªn hä lu«n ch¹y theo nh÷ng s¶n phÈm rÎ hîp víi tói tiÒn, søc mua cña hä mµ kh«ng biÕt ®­îc ®ã lµ hµng thËt hay hµng gi¶. - Víi c¸c doanh nghiÖp. + Ch­a biÕt ®ång lo¹t liªn kÕt g¾n bã víi nhau, t¹o ra th­¬ng hiÖu riªng, chèng l¹i hµng gi¶ lÊy l¹i ch÷ "tÝn" trong kinh doanh ®Ó b¶o vÖ th­¬ng hiÖu s¶n phÈm cho chÝnh m×nh. + Cßn thiÕu sù g¾n kÕt gi÷a lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng víi ng­êi s¶n xuÊt . - Víi Nhµ n­íc. + C¸c thñ tôc kiÓm ®Þnh hµng ho¸ th× qu¸ l©u, r­êm rµ mÊt nhiÒu thêi gian - c«ng søc - tiÒn b¹c. + Lùc l­îng qu¶n lý thÞ tr­êng cßn ch­a chuyªn nghiÖp trong c«ng t¸c chuyªn m«n. + C¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch sö ph¹t cßn ch­a ®­îc thÝch ®¸ng trong mét chuÈn mùc, xö lý vi ph¹m cßn ch­a ®Õn n¬i ®Õn chèn, thiÕu sù døt kho¸t. + C«ng t¸c qu¶n lý nh©n viªn trong ban qu¶n lý thÞ tr­êng cßn láng lÎo nªn cã rÊt nhiÒu C«ng ty, doanh nghiÖp ®· lîi dông nã v­ît qua ®­îc kÏ hë cña cuéc kiÓm tra chÊt l­îng. + Qu¸ tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng cßn qua loa. Cßn ch­a lµm trßn tr¸ch nhiÖm phËn sù cña m×nh. 3. HËu qu¶ ®Ó l¹i cña viÖc bu«n b¸n s¶n xuÊt hµng gi¶. a. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. - §¶o lén trËt t­ x· héi, lµm thÊt thu ng©n s¸ch. - Lµm mÊt niÒm tin cña ng­êi d©n vµo doanh nghiÖp vµo Nhµ n­íc. Cã ¶nh h­ëng l©u dµi tíi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. - Lµm gia t¨ng c¸c mÆt gian lËn cña thÞ tr­êng nh­ bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i. - ThiÖt h¹i vÒ tiÒn cña ®èi víi Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp. - Lµm gi¸n ®o¹n sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, g©y nªn tr× trÖ, ¸ch t¾c. b. §èi víi x· héi. - G©y tæn h¹i ®Õn lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng tõ ®ã lµm mÊt ®i niÒm tin cña ng­êi tiªu dïng víi s¶n phÈm ®ã. - G©y t¸c h¹i lín ®èi víi søc khoÎ, nguy hiÓm tíi tÝnh m¹ng ng­êi tiªu dïng. - G©y rèi lo¹i, mÊt trËt tù XH. - Ph¸t sinh nhiÒu tÖ n¹n x· héi. II. Nh÷ng biÖn ph¸p chèng s¶n xuÊt bu«n b¸n hµng gi¶ trong c¸c doanh nghiÖp. 1. Chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p cña chÝnh phñ. HiÖn nay ®· cã nhiÒu quy t¾c qu¶n lý Nhµ n­íc cã liªn quan tíi chÊt l­îng hµng ho¸ ®· ®­îc quy ®Þnh trong mét sè v¨n b¶n luËt vµ d­íi luËt nh­: - Bé LuËt h×nh sù - Bé luËt d©n sù - LuËt b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n - LuËt th­¬ng m¹i. Tuy nhiªn vÉn ch­a cã v¨n b¶n chÝnh phñ quy ®Þnh riªng vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cã liªn quan tíi lÜnh vùc chÊt l­îng hµng ho¸. §Ó kh¾c phôc ®iÓm nµy ngµy 14/10/2004 thñ t­íng Phan V¨n Kh¶i võa ký ban hµnh nghÞ ®Þnh vÒ xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i. NghÞ ®Þnh quy ®Þnh 6 nhãm hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc hµng gi¶ víi c¸c møc ph¹t tõ 100.000 ®ång ®Õn 40 triÖu ®ång. Ngoµi ra chÝnh phñ cßn göi nhiÒu c«ng v¨n ®Õn c¸c bé ngµnh liªn quan ®Ó ®iÒu chØnh l¹i møc sö ph¹t hµnh chÝnh ®èi víi c¸c C«ng ty c¬ quan, doanh nghiÖp kinh doanh hµng gi¶. 2. ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gi¶m t×nh tr¹ng s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶ trong c¸c doanh nghiÖp cña b¶n th©n c¸ nh©n. Theo t×nh h×nh hiÖn nay th× hµng gi¶ ®ang ngµy cµng lan trµn trªn thÞ tr­êng. Chóng len lái vµo tõng ngµnh nghÒ ph¸ ho¹i nÒn kinh tÕ n­íc nhµ. Chung tån t¹i vµ ph¸t triÓn cho ®Õn b©y giê lµ nhê lät qua ®­îc nh÷ng lç hæng cña c«ng t¸c ®iÒu tra cña c¸c ban qu¶n lý thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy chóng ta cÇn ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m chèng l¹i n¹n hµng gi¶ nµy. - T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý thÞ tr­êng, th­êng xuyªn kiÓm tra ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng. - Lµm trong s¹ch c¸n bé, chuyªn ngµnh lµm c«ng t¸c thanh tra còng nh­ ®«n ®èc ®iÒu hµnh kiÓm tra, thùc thi luËt ph¸p. - Yªu cÇu ng­êi s¶n xuÊt thùc hiÖn triÖt ®Ó c¸c quy chÕ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. §¨ng ký tù b¶o vÖ uy tÝn, chÊt l­îng cña s¶n phÈm chÝnh cña m×nh b»ng tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p cã thÓ ®ång thêi tham gia tÝch cùc vµo viÖc ph¸t hiÖn ®Êu tranh chèng hµng gi¶ trªn thÞ tr­êng. - Tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh, kho¸ häc…nh»m n©ng cao kiÕn thøc kh«ng chØ riªng cho ng­êi s¶n xuÊt mµ cßn cho ng­êi tiªu dïng ®Ó hä n©ng cao kiÕn thøc, sù hiÓu biÕt vÒ hµng gi¶. - C¸c c¬ quan chøc n¨ng cßn ®­a ra v¨n b¶n c¬ chÕ râ rµng mang tÝnh ph¸p luËt. - Xö lý nghiªm c¸c vô kinh doanh hµng gi¶. - §­a c«ng nghÖ cao vµo viÖc phßng chèng hµng gi¶. - Tæ chøc th­êng xuyªn cho c¸c C«ng ty, doanh nghiÖp héi bµi ®Ó cïng nhau kÕt hîp víi ng­êi tiªu dïng ng¨n chÆn hµng gi¶. - §«n ®èc kiÓm tra chÊt l­îng chÆt chÏ t¹i c¸c cöa khÈu biªn giíi. V× ®ã lµ n¬i cung cÊp vËn chuyÓn c¸c mÆt hµng kÐm chÊt l­îng vµo n­íc ta. III. KÕt luËn. Qua bµi viÕt tiÓu luËn nµy ®· cho em hiÓu râ h¬n vÒ nÒn kinh tÕ n­íc nhµ, tÇm quan träng cña th­¬ng m¹i cña hµng ho¸ ®èi víi nÒn kinh tÕ n­íc nhµ. §ång thêi qua ®ã còng gióp em cã thªm ®­îc nh÷ng kiÕn thøc quan träng vÒ s¶n xuÊt hµng ho¸, vÒ hµng gi¶ ®Ó cã thÓ ®Êu tranh chèng n¹n hµng gi¶ ®ang trµn lan. Gióp cho nÒn kinh tÕ n­íc nhµ ngµy cµng v­¬n lªn m¹nh mÏ s¸nh vai víi c¸c n­íc trong khu vùc còng nh­ c¸c n­íc trªn thÕ giíi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác biện pháp chống sản xuất buôn bán hàng giả trong các doanh nghiệp Việt Nam.doc
Luận văn liên quan