Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin

Lời nói đầu Thế kỷ XXI là thế kỷ của Máy tính và Truyền thông. Việc phát triển Công nghệ thông tin chính là chìa khoá để xây dựng một xã hội tiên tiến. Có thể thấy rằng ngày nay, Công nghệ thông tin nói chung và Công nghiệp phần mềm nói riêng đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Vì thế, các nước trên Thế giới đều có những hoạch định, những định hướng cho ngành Công nghệ phần mềm phù hợp với sự phát triển của đất nước mình. Đối với Việt Nam, việc phát triển Công nghiệp phần mềm cũng đang trở thành vấn đề vô cùng cấp thiết. Chính phủ cũng có chủ trương xây dựng Công nghiệp phần mềm thành một ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ tăng trưởng cao, góp phần hiện đại hoá và phát triển bền vững các ngành kinh tế - xã hội. Phát triển Công nghiệp phần mềm là một trong những cách đi tắt, đón đầu để thực hiện Công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia. Trong những năm gần đây, nhiều đơn vị trong nước đã có nhiều cố gắng và tiến bộ trong việc phát triển Công nghiệp phần mềm nhưng nhìn chung việc phát triển Công nghiệp phần mềm còn gặp nhiều khó khăn và thách thức như thị trường công nghệ thông tin trong nước còn hạn hẹp; hạ tầng viễn thông đáp ứng chưa đầy đủ yêu cầu phát triển công nghiệp phần mềm; môi trường đầu tư cho công nghiệp phần mềm ở nước ta chưa thuận lợi, còn có khoảng cách lớn so với các nước xung quanh. Vì vậy, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này rất cần sự ưu đãi đặc biệt của Nhà nước. Nắm bắt được yêu cầu đó, Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm. Và một trong những chính sách đó là chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích phát triển Công nghiệp phần mềm. Cụ thể là vào ngày 05 tháng 06 năm 2000 Chính phủ đã đưa ra Nghị quyết 07/NQ-CP về xây đựng và phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000 - 20005. Đề tài “ Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin “ nhằm nghiên cứu, phân tích hiệu quả của việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với việc phát triển sản xuất phần mềm tại Trung tâm Công nghệ thông tin. Ngoài lời mở đầu và lời kết, báo cáo gồm 3 chương chính: - Chương I : Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Công nghệ thông tin. - Chương II:Thực trạng hoạt động sản xuất phần mềm của Trung tâm Công nghệ thông tin trong thời gian qua. - Chương III: Nhận xét - đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của Trung tâm Công nghệ thông tin và một số kiến nghị

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2212 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
› Lêi nãi ®Çu š ThÕ kû XXI lµ thÕ kû cña M¸y tÝnh vµ TruyÒn th«ng. ViÖc ph¸t triÓn C«ng nghÖ th«ng tin chÝnh lµ ch×a kho¸ ®Ó x©y dùng mét x· héi tiªn tiÕn. Cã thÓ thÊy r»ng ngµy nay, C«ng nghÖ th«ng tin nãi chung vµ C«ng nghiÖp phÇn mÒm nãi riªng ®· vµ ®ang ®ãng vai trß rÊt quan träng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña mçi quèc gia. V× thÕ, c¸c n­íc trªn ThÕ giíi ®Òu cã nh÷ng ho¹ch ®Þnh, nh÷ng ®Þnh h­íng cho ngµnh C«ng nghÖ phÇn mÒm phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc m×nh. §èi víi ViÖt Nam, viÖc ph¸t triÓn C«ng nghiÖp phÇn mÒm còng ®ang trë thµnh vÊn ®Ò v« cïng cÊp thiÕt. ChÝnh phñ còng cã chñ tr­¬ng x©y dùng C«ng nghiÖp phÇn mÒm thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän, cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, gãp phÇn hiÖn ®¹i ho¸ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c ngµnh kinh tÕ - x· héi. Ph¸t triÓn C«ng nghiÖp phÇn mÒm lµ mét trong nh÷ng c¸ch ®i t¾t, ®ãn ®Çu ®Ó thùc hiÖn C«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, gãp phÇn quan träng trong viÖc b¶o ®¶m an ninh quèc gia. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhiÒu ®¬n vÞ trong n­íc ®· cã nhiÒu cè g¾ng vµ tiÕn bé trong viÖc ph¸t triÓn C«ng nghiÖp phÇn mÒm nh­ng nh×n chung viÖc ph¸t triÓn C«ng nghiÖp phÇn mÒm cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc nh­ thÞ tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin trong n­íc cßn h¹n hÑp; h¹ tÇng viÔn th«ng ®¸p øng ch­a ®Çy ®ñ yªu cÇu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm; m«i tr­êng ®Çu t­ cho c«ng nghiÖp phÇn mÒm ë n­íc ta ch­a thuËn lîi, cßn cã kho¶ng c¸ch lín so víi c¸c n­íc xung quanh. V× vËy, c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy rÊt cÇn sù ­u ®·i ®Æc biÖt cña Nhµ n­íc. N¾m b¾t ®­îc yªu cÇu ®ã, ChÝnh phñ ®· ®­a ra nhiÒu chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt phÇn mÒm. Vµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã lµ chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ ®Ó khuyÕn khÝch ph¸t triÓn C«ng nghiÖp phÇn mÒm. Cô thÓ lµ vµo ngµy 05 th¸ng 06 n¨m 2000 ChÝnh phñ ®· ®­a ra NghÞ quyÕt 07/NQ-CP vÒ x©y ®ùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm giai ®o¹n 2000 - 20005. §Ò tµi “ ChÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ ®èi víi Doanh nghiÖp s¶n xuÊt phÇn mÒm - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p t¹i Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin “ nh»m nghiªn cøu, ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ ®èi víi viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt phÇn mÒm t¹i Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin. Ngoµi lêi më ®Çu vµ lêi kÕt, b¸o c¸o gåm 3 ch­¬ng chÝnh: Ch­¬ng I : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin. Ch­¬ng II:Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt phÇn mÒm cña Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin trong thêi gian qua. Ch­¬ng III: NhËn xÐt - ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ cña Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin vµ mét sè kiÕn nghÞ Ch­¬ng I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin. Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 636/Q§-TCCB-L§ ngµy 22/03/1999 cña tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. Trung t©m ®­îc h×nh thµnh dùa trªn sù s¸t nhËp tõ hai trung t©m lµ Trung t©m nghiªn cøu ph¸t triÓn phÇn mÒm vµ Trung t©m ®µo t¹o ph¸t triÓn phÇn mÒm. Trung t©m lµ tæ chøc nghiªn cøu ®Æt trùc thuéc Häc viÖn c«ng nghÖ B­u chÝnh ViÔn th«ng, cã chøc n¨ng nghiªn cøu khoa häc vÒ lÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn cña Ngµnh B­u chÝnh - ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ x· héi. Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: CENTER FOR DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY. ViÕt t¾t lµ CDIT Cã trô së chÝnh t¹i Hµ Néi. Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu: Cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr­íc Häc viÖn vµ ph¸p luËt Nhµ n­íc vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ nghÜa vô ®­îc giao. Cã quy chÕ tæ chøc, ho¹t ®éng vµ bé m¸y qu¶n lý. Cã con dÊu theo tªn gäi. §­îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng hoÆc Kho b¹c Nhµ n­íc. §­îc tù chñ ho¹t ®éng theo ph©n cÊp vµ chÞu sù rµng buéc vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®èi víi Häc viÖn. I- NhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin: I.1- Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin cã nhiÖm vô chÝnh: Nghiªn cøu khoa häc vµ kü thuËt hÖ thèng cho m¸y tÝnh, m¹ng m¸y tÝnh, c¸c hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý, hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu, bµi to¸n vÒ Qu¶n trÞ kinh doanh, lý thuyÕt C«ng nghÖ lËp tr×nh, lý thuyÕt vÒ ph¸t triÓn phÇn mÒm cho c¸c hÖ ®iÒu hµnh, c¸c hÖ ph¸t triÓn vµ phÇn mÒm c«ng cô, lý thuyÕt cña mét sè h­íng c«ng nghÖ mang tÝnh ®ãn ®Çu trong ViÔn th«ng vµ tin häc. Nghiªn cøu t¹o ra c¸c s¶n phÈm phÇn mÒm chuyªn dïng, c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã tû träng phÇn mÒm cao, phÇn mÒm cho tæng ®µi, phÇn mÒm t¹o ra c¸c dÞch vô míi, dÞch vô gia t¨ng gi¸ trÞ, phÇn mÒm cho khai th¸c dÞch vô m¹ng, phÇn mÒm cho c¸c Trung t©m ®iÒu hµnh. Nghiªn cøu c«ng nghÖ héi tô dÞch vô ®a ph­¬ng tiÖn. Tham gia x©y dùng c¬ së d÷ liÖu, s¶n xuÊt c¸c phÇn mÒm øng dông, gia c«ng phÇn mÒm theo ®¬n ®Æt hµng, tiÕn tíi viÖc s¶n xuÊt phÇn mÒm th­¬ng m¹i. TiÕp nhËn phÇn mÒm chuÈn cña c¸c tæ chøc quèc tÕ ®Ó lËp dù b¸o vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng ViÔn th«ng, tiÕp nhËn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ dÞch vô ®a ph­¬ng tiÖn, thùc hiÖn t­ vÊn c«ng nghÖ th«ng tin, dÞch vô phÇn mÒm. Biªn so¹n tµi liÖu, gi¸o tr×nh, tham gia c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng cña Häc viªn, h­íng dÉn sinh viªn thùc tËp, lµm ®å ¸n tèt nghiÖp nh÷ng néi dung cã liªn quan ®Õn C«ng nghÖ th«ng tin. II.C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong Trung t©m. III.1- C¬ cÊu tæ chøc: ban gi¸m ®èc Phßng phÇn mÒm øng dông Phßng phÇn mÒm c«ng nghiÖp Phßng tæng hîp Phßng dÞch vô S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin cã quy m« t­¬ng ®èi nhá, nªn bé m¸y qu¶n lý ®­îc thiÕt kÕ theo c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn. Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin cã c¸c bé phËn: Phßng phÇn mÒm øng dông (tªn giao dÞch: INTEGRATED SOFTWARE R&D DEPARTMENT ). Phßng phÇn mÒm c«ng nghiÖp (tªn giao dÞch: SOFTWARE FOR INDUSTRY R&D DEPARTMENT ). Phßng tæng hîp. Phßng dÞch vô (tªn giao dÞch: DEPARTMENT FOR DEVELOPMENT OF SERVICES ). II.2- Chøc n¨ng-nhiÖm vô: Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Trung t©m ®­îc thÓ hiÖn qua chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng chøc n¨ng. II.2.1-Chøc n¨ng nhiÖm vô phßng phÇn mÒm øng dông: Nghiªn cøu, x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng tin häc phôc vô c«ng t¸c quy ho¹ch, thiÕt kÕ, qu¶n lý, khai th¸c, ®iÒu hµnh m¹ng viÔn th«ng. Hîp t¸c nghiªn cøu khoa häc, øng dông vµ triÓn khai c«ng nghÖ trong lÜnh vùc m¹ng viÔn th«ng. LËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trung h¹n vµ ng¾n h¹n. Biªn so¹n tµi liÖu chuyªn ngµnh, tham gia ®µo t¹o §¹i häc vµ sau §¹i häc. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn tiÒm lùc khoa häc cña Phßng. §Ò xuÊt viÖc ®iÒu ®éng c«ng chøc, khen th­ëng, kû luËt, bæ nhiÖm c«ng chøc. §Ò xuÊt c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, c¸c hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ nh÷ng ng­êi chñ tr× c¸c vÊn ®Ò ®ã. Tæ chøc thùc hiªn c¸c nhiÖm vô th­êng xuyªn vµ ®ét xuÊt do Trung t©m giao. Chñ ®éng triÓn khai vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng kh«ng th­êng xuyªn, cã thu theo uû quyÒn cña gi¸m ®èc trung t©m trªn c¬ së hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. Sö dông cã hÖu qu¶ tµi s¶n, kinh phÝ ®­îc giao. Tæ chøc thùc hiÖn néi quy lao ®éng vµ c¸c tho¶ ­íc néi bé. * NhiÖm vô cña tr­ëng phßng: Tr­ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng cña phßng. Phã phßng gióp tr­ëng phßng ®iÒu hµnh c«ng viÖ chung, thay Tr­ëng phßng khi Tr­ëng phßng v¾ng mÆt, cã thÕ d­îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét sè c«ng viÖc cô thÓ. Tr­ëng phßng ®Ò xuÊt tæ chøc bé m«n nghiªn cøu, nhu cÇu nh©n lùc vµ Gi¸m ®èc phª duyÖt. II.2.2- Chøc n¨ng nhiÖm vô phßng PhÇn mÒm C«ng nghiÖp: Nghiªn cøu chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp viÔn th«ng, nghiªn cøu ph¸t triÓn phÇn mÒm trªn c¸c phÇn cøng kh«ng tiªu chuÈn. B¶o d­ìng tæng ®µi vµ c¸c thiÕt bÞ trªn m¹ng, hîp t¸c nghiªn cøu khoa häc, øng dông vµ triÓn khai c«ng nghÖ trong lÜnh vùc thiÕt bÞ c«ng nghiÖp viÔn th«ng. LËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trung h¹n vµ ng¾n h¹n. Biªn so¹n tµi liÖu chuyªn ngµnh, tham gia ®µo t¹o §¹i häc vµ sau §¹i häc. *NhiÖm vô cña tr­ëng phßng: Tr­ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng cña phßng. Phã phßng gióp tr­ëng phßng ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung, thay Tr­ëng phßng khi Tr­ëng phßng v¾ng mÆt, cã thÕ ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch mét sè c«ng viÖc cô thÓ. Tr­ëng phßng ®Ò xuÊt tæ chøc bé m«n nghiªn cøu, nhu cÇu nh©n lùc vµ Gi¸m ®èc phª duyÖt. II.2.3- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng Tæng hîp: Tham m­u cho ban Gi¸m ®èc c¸c vÊn ®Ò nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm cña Trung t©m. Thu thËp xö lý th«ng tin vÒ viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c Phßng nghiªn cøu, gióp Ban Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Qu¶n lý chÕ ®é chÝnh s¸ch, lao ®éng tiÒn l­¬ng, ®iÒu hµnh vµ ®¶m b¶o ho¹t ®éng hµnh chÝnh chung cña Trung t©m. Qu¶n lý, ph©n phèi, sö dông tµi s¶n, nguån vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c. II.2.4- Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng dÞch vô: Nghiªn cøu øng dông c¸c c«ng cô vµ ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn phÇn mÒm. Nghiªn cøu ph¸t triÓn øng dông vµ triÓn khai c¸c dÞch vô gia t¨ng gi¸ trÞ. TiÕn hµnh gia c«ng phÇn mÒm theo ®¬n ®Æt hµng tiÕn tíi s¶n xuÊt phÇn mÒm xuÊt khÈu. Hîp t¸c nghiªn cøu khoa häc, øng dông vµ triÓn khai c«ng nghÖ trong lÜnh vùc dÞch vô. ch­¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña trung t©m trong thêi gian qua, I. NhËn xÐt chung: Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin lµ mét ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. NhiÖm vô chÝnh cña Tung t©m kh«ng ph¶i lµ s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th­êng, Trung t©m chØ lµ mét ®¬n vÞ nghiªn cøu, triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch trong lÜnh vùc viÔn th«ng vµ tin häc do Tæng côc b­u ®iÖn vµ Tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng giao. Ho¹t ®éng cã thu cña trung t©m lµ do Trung t©m cung øng dÞch vô, t­ vÊn vÒ phÇn mÒm vµ s¶n xuÊt phÇn mÒm theo hîp ®ång ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. Tuy ho¹t ®éng nµy kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng chÝnh nh­ng Trung t©m lu«n coi ®ã lµ nhiÖm vô chÝnh cu¶ m×nh. §iÒu nµy gióp Trung t©m thµnh c«ng trong thêi gian qua. Lµ mét ®¬n vÞ víi tuæi ®êi cßn rÊt trÎ vµ chØ víi h¬n 60 thµnh viªn nh­ng Trung t©m ®· ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. - LÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh cña Trung t©m lµ: nghiªn cøu, s¶n xuÊt phÇn cøng vµ phÇn mÒm phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn cña ngµnh B­u chÝnh - ViÔn th«ng vµ x· héi. - Nguån tµi chÝnh chñ yÕu cña Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin cã ®­îc lµ do Ng©n s¸ch cÊp, Tæng côc B­u ®iÖn vµ Tæng c«ng ty B­u chÝnh cÊp theo ®Ò tµi nghiªn cøu. - KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt phÇn mÒm vµ cung øng dÞch vô t­ vÊn phÇn mÒm trong n¨m qua Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin ngoµi viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô do cÊp trªn giao, Trung t©m cßn cã thu vµ ®ãng gãp cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc th«ng qua viÖc cung øng s¶n xuÊt - dÞch vô. Ho¹t ®éng ®ã kh«ng chØ lÊy thu bï chi mµ cßn cã l·i. NhËn xÐt ®ã ®­îc nh×n nhËn qua t×nh h×nh s¶n xuÊt cña Trung t©m trong hai n¨m ho¹t ®éng, 1999-2000. * T×nh h×nh s¶n xuÊt n¨m 1999: N¨m 1999 Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin ®· hoµn thµnh vµ bµn giao 2 c«ngtr×nh lín cho hai tØnh: B¾c Ninh vµ H¶i Phßng. §ã lµ: + HÖ thèng tr¶ lêi kh¸ch hµng . + Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý m¹ng c¸p. Hai c«ng tr×nh nµy trÞ gi¸ h¬n hai tû ®ång. XÐt b¶ng sè liÖu cô thÓ sau: §¬n vÞ: §ång S¶n phÈm §¬n vÞ kh¸ch hµng Doanh sè - HÖ thèng tr¶ lêi kh¸ch hµng B­u ®iÖn tØnh B¾c Ninh 1.495.850.000 - Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý m¹ng c¸p B­u ®iÖn tØnh H¶i Phßng 523.000.000 - §µo t¹o lËp tr×nh viªn Trong vµ ngoµi ngµnh 98.868.000 - C¸c phÇn mÒm øng dông cho qu¶n lý kh¸c. 253.284.000 Ngoµi ra, Trung t©m cßn s¶n xuÊt mét sè ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm v¨n phßng phôc vô cho ho¹t ®éng qu¶n lý nh­: Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n sù , phÇn mÒm kÕ to¸n... cho mét sè doanh nghiÖp trong n­íc víi tæng doanh sè ®¹t 253.284.000 ®ång. Nh­ vËy, chØ víi 61 thµnh viªn trong ®ã cã 49 kü s­ chuyªn lËp tr×nh mµ Trung t©m ®· lµm ®­îc mét gi¸ trÞ kh«ng nhá: 2.371.002.000®ång. Cã thÓ thÊy ®­îc trong n¨m 1999 cø mçi thµnh viªn thu vÒ cho Trung t©m trung b×nh lµ 39 triÖu. * T×nh h×nh s¶n xuÊt cña Trung t©m n¨m 2000. Sau mét n¨m ho¹t ®éng, sè nh©n viªn cña Trung t©m t¨ng thªm 29 thµnh viªn. Sè nh©n viªn míi nµy chñ yÕu lµ kü s­ lËp tr×nh. Lµm tæng céng sè nh©n viªn cña Trung t©m n¨m 2000 lµ 90 ng­êi. Còng nh­ n¨m 1999, s¶n phÈm cña n¨m 2000 chñ yÕu phôc vô cho ngµnh th«ng tin cña c¸c tØnh trong n­íc nh­ng víi doanh sè t¨ng ®¸ng kÓ. XÐt b¶ng sè liÖu cô thÓ sau: §¬n vÞ: §ång S¶n phÈm §¬n vÞ kh¸ch hµng Doanh sè HÖ thèng tÝnh c­íc vµ thanh to¸n nî B­u ®iÖn TP HCM 1.218.809.000 HÖ thèng tù ®éng tr¶ lêi kh¸ch hµng B­u ®iÖn tØnh Thanh Ho¸ 1.038.642.000 HÖ thèng nh¾n tin hiÓn thÞ sè §µi nh¾n tin khu vùc I 1.200.000.000 HÖ thèng nh¾n tin hiÓn thÞ sè §µi viÔn th«ng TP HCM 597.000.000 HÖ thèng qu¶n lý m¹ng c¸p B­u ®iÖn tØnh §µ N½ng 305.780.000 Ngoµi c¸c hîp ®ång trªn , Trung t©m cßn cung cÊp dÞch vô liªn quan ®Õn phÇn mÒm nh­: t­ vÊn qu¶n lý m¹ng, ®µo t¹o c¸c kü s­ lËp tr×nh trong vµ ngoµi ngµnh víi tæng doanh sè lµ : 278.980.000®ång. So s¸nh doanh sè cña n¨m 2000 víi doanh sè cña n¨m 1999 ta thÊy doanh sè ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Tæng doanh sè cña n¨m 2000 ®¹t 4.639.211.000®ång, t¨ng 95,66% trong khi ®ã sè nh©n viªn t¨ng thªm 19 ng­êi t­¬ng ®­¬ng víi 47,54%. Nh­ vËy n¨m 2000 cø mét nh©n viªn cña Trung t©m lµm ra ®­îc 48.447.011®ång, t¨ng 24.2%. Cã thÓ tæng hîp phÐp so s¸nh trªn qua b¶ng sau: ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 % t¨ng lªn Sè nh©n viªn(ng­êi) 61 90 47.54% Doanh sè(®ång) 2.371.002.000 4.639.211.000 95.66% Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña Trung t©m rÊt lín. ChØ víi h¬n mét n¨m ho¹t ®éng mµ ®· cã kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. II. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ cña Trung t©m trong 2 n¨m qua, n¨m 1999, 2000. Nh­ mäi doanh nghiÖp kh¸c, Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin còng cã nghÜa vô nép thuÕ cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Nh÷ng lo¹i thuÕ mµ Trung t©m ph¶i thùc hiÖn lµ: - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng - Trung t©m ¸p dông tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp - víi møc thuÕ suÊt lµ 25%. - ThuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao. ThuÕ lµ mét bé phËn cña c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n nªn viÖc tæ chøc c«ng t¸c thuÕ do bé phËn kÕ to¸n thùc hiÖn. Trung t©m thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n thuÕ ®éc lËp víi Häc viÖn C«ng nghÖ B­u chÝnh viÔn th«ng vµ trùc tiÕp nép thuÕ cho c¬ quan thuÕ mµ kh«ng cÇn th«ng qua Häc viÖn. V× Trung t©m ho¹t ®éng víi quy m« t­¬ng ®èi nhá, nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh kh«ng nhiÒu, nªn Trung t©m ¸p dông viÖc quyÕt to¸n thuÕ theo n¨m. §Þnh kú hµng n¨m Trung t©m tù kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ ghi chÐp sæ s¸ch vÒ thu - chi vµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc víi c¬ quan thuÕ. II.1. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ n¨m 1999 II.1.1. VÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: Ta cã thÓ xem xÐt t×nh h×nh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin th«ng qua b¶ng quyÕt to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng n¨m 1999 sau: §¬n vÞ : VN§ STT ChØ tiªu Doanh sè(ch­a thuÕ) ThuÕ GTGT 1 Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ: Trong ®ã: a. Hµng ho¸ chÞu thuÕ su©t 5% b. Hµng ho¸ chÞu thuÕ su©t 10% 2.272.134.000 934.000.000 1.338.134.000 180.513.400 46.700.000 133.813.400 2 Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo phôc vô cho SXKD hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ thuÕ 1.875.201.870 88.624.430 3 ThuÕ GTGT ph¶i nép n¨m quyÕt to¸n 91.888.970 4 ThuÕ GTGT ®· nép trong n¨m 52.671.638 5 ThuÕ GTGT cuèi n¨m quyÕt to¸n 39.209.332 + Cßn nép thiÕu 39.209.332 B¶ng 2: TrÝch b¶ng quyÕt to¸n thuÕ n¨m 1999 Do Trung t©m míi ®­îc thµnh lËp nªn sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) mµ Trung t©m ®ãng gãp cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc kh«ng ®­îc nhiÒu - chØ ®¹t 91.888.970 ®ång. Nh­ng trong n¨m quyÕt to¸n Trung t©m míi nép ®­îc 52.671.638 ®ång, chiÕm 57,32% trªn tæng sè thuÕ GTGT ph¶i nép. Nh­ vËy, sè thuÕ GTGT cßn ph¶i nép chiÕm tû lÖ lín: 42,68%. II.1.2. VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: T×nh h×nh thùc hiÖn nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin ®­îc ®¸nh gi¸ qua b¶ng sè liÖu sau: §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT ChØ tiªu Sè tiÒn 1. Tæng doanh thu tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 2.371.002.000 2. Chi phÝ s¶n xuÊt – kinh doanh hîp lý 1.892.087.440 3. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh 478.923.560 4. Thu nhËp kh¸c 5.857.492 5. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 484.781.052 6. ThuÕ suÊt 32% 7. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 155.129.937 B¶ng 3: TrÝch b¶ng quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m 1999 8. Thanh to¸n thuÕ - Ph¶i nép n¨m nay - §· t¹m nép - Sè cßn ph¶i nép 155.129.937 - 155.129.937 Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin lµ Trung t©m míi ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 22/03/1999 nh­ng kh«ng ®­îc h­ëng miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong 2 n¨m ®Çu vµ ®­îc gi¶m 50% trong 2 n¨m tiÕp theo. Bëi tuy lµ míi ®­îc thµnh lËp song, Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin l¹i trùc thuéc Häc viÖn C«ng nghÖ B­u chÝnh viÔn th«ng vµ lµ mét ®¬n vÞ sù nghiÖp chø kh«ng ph¶i lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th­êng. NhiÖm vô chÝnh cña Trung t©m lµ s¶n xuÊt phÇn mÒm còng nh­ phÇn cøng phôc vô cho ngµnh B­u chÝnh viÔn th«ng nãi chung vµ cho Häc viÖn nãi riªng. Cßn viÖc Trung t©m s¶n xuÊt phÇn mÒm theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng lµ c«ng viÖc ngoµi nhiÖm vô, khi mµ Trung t©m ®· hoµn thµnh chØ tiªu do Häc viÖn giao. Ho¹t ®éng nµy Trung t©m tù bá kinh phÝ v× vèn do Häc viÖn cÊp lµ theo ®Ò tµi ®­îc giao. ChÝnh v× vËy, qua b¶ng sè liÖu trªn, sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp mµ Trung t©m ph¶i nép lµ khiªm tèn vµ v× míi ®­îc thµnh lËp nªn Trung t©m ch­a thùc hiÖn ®­îc nghÜa vô nép thuÕ ®Çy ®ñ. NghÜa lµ toµn bé sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña n¨m 1999 ph¶i chuyÓn sang n¨m 2000 thanh to¸n. II.2. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ n¨m 2000 II.2.1. VÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: Ta cã b¶ng sè liÖu sau: §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT ChØ tiªu Doanh sè(ch­a cã thuÕ) ThuÕ GTGT 1. Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra chÞu thuÕ GTGT a. Hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ su©t 5% b. Hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ su©t 10% 4.360.231.000 1.679.232.000 2.680.999.000 352.067.500 83.961.600 268.099.900 2. Hµng ho¸, dÞch vô dïng cho SXKD hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ thuÕ 3.270.173.250 147.157.796 3. ThuÕ GTGT nép thiÕu kú tr­íc chuyÓn sang 39.209.332 4. ThuÕ GTGT ph¶i nép n¨m quyÕt to¸n 204.903.704 5. ThuÕ GTGT ®· nép trong n¨m 213.903.704 6. ThuÕ GTGT cuèi kú quyÕt to¸n 30.000.000 B¶ng 4: TrÝch b¶ng quyÕt to¸n thuÕ GTGT n¨m 2000 Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy, sè thuÕ GTGT n¨m 2000 mµ Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin ph¶i nép so víi n¨m 1999 lµ t­¬ng ®èi lín. Nã lín gÊp 2,2 lÇn. Sè thuÕ GTGT cßn ph¶i nép cña n¨m 2000 chiÕm 12% trªn tæng sè thuÕ mµ Trung t©m ph¶i nép n¨m 2000. Lý do khiÕn sè thuÕ GTGT ph¶i nép n¨m 2000 t¨ng nhiÒu nh­ vËy lµ v×: n¨m 2000 Trung t©m cã doanh thu chÞu thuÕ GTGT lín gÊp 1,9 lÇn so víi n¨m 1999 vµ gi¸ trÞ hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT ®Çu vµo lín gÊp 1,52 lÇn so víi n¨m 1999. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ Trung t©m kh«ng nh÷ng hoµn thµnh nhiÖm vô do Häc viÖn giao mµ cßn cã thu nhËp ngoµi kÕ ho¹ch, tøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt phÇn mÒm còng nh­ dÞch vô phÇn mÒm mµ Trung t©m cung øng cã chiÒu h­íng lªn. NhËn xÐt nµy ®­îc chøng minh râ nÐt h¬n, cô thÓ h¬n qua b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m 2000 cña Trung t©m II.2.2 VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: XÐt b¶ng sè liÖu vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin: §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT ChØ tiªu Sè tiÒn 1. Tæng thu nhËp tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 4.639.211.000 2. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý 3.525.800.360 3. Thu nhËp chÞu thuÕ tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 1.113.410.640 4. ThuÕ suÊt 32% 5. ThuÕ thu nhËp ph¶i nép 1.356.291.404 6. Thanh to¸n thuÕ - N¨m tr­íc chuyÓn sang (nép thiÕu) - Ph¶i nép n¨m nay - §· t¹m nép trong n¨m - Sè cßn ph¶i nép 155.129.937 511.421.341 400.000.000 111.421.341 B¶ng 5: TrÝch b¶ng quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m 2000 Nh­ ®· nªu ë trªn, nhiÖm vô chÝnh cña Trung t©m kh«ng ph¶i lµ s¶n xuÊt phÇn mÒm th­¬ng m¹i mµ nhiÖm vô chÝnh cña Trung t©m lµ nghiªn cøu khoa häc kü thuËt hÖ thèng cho m¸y tÝnh, m¹ng m¸y tÝnh, c¸c hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý, hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu, nghiªn cøu lý thuyÕt vÒ ph¸t triÓn phÇn mÒm cho c¸c hÖ ®iÒu hµnh, c¸c hÖ ph¸t triÓn ph©n mÒm c«ng cô; nghiªn cøu lý thuyÕt cña mét sè h­íng c«ng nghÖ m¹ng m¸y tÝnh ®ãn ®Çu trong viÔn th«ng vµ tin häc. VËy mµ thu nhËp tõ ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô phÇn mÒm vµ s¶n xuÊt phÇn mÒm theo ®¬n ®Æt hµng cu¶ kh¸ch hµng n¨m 2000 t¨ng mét c¸ch m¹nh mÏ, gÊp 2,52 lÇn so víi thu nhËp chÞu thuÕ n¨m 1999. Nh­ vËy, ngoµi viÖc Trung t©m chó träng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô do cÊp trªn giao, Trung t©m cßn coi ho¹t ®éng dÞch vô nh­ nhiÖm vô chÝnh cña m×nh vµ t¨ng tÝch luü kh«ng nhá cho Trung t©m. N¨m 2000 Trung t©m ®· ®ãng gãp cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc 356.291.404 ®ång gÊp 2,5 lÇn so víi n¨m 1999. * VÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao: Kh¸c víi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp kh¸c, Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin kh«ng tÝnh l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, tøc lµ sè l­¬ng cña c¸n bé = hÖ sè l­¬ng * møc l­¬ng tèi thiÓu mµ Trung t©m tÝnh l­¬ng cho nh©n viªn theo quy chÕ ph©n phèi thu nhËp qua §¹i héi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc hµng n¨m, nghÜa lµ møc l­¬ng ®­îc h­ëng tuú theo sù cèng hiÕn vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn, nh©n viªn tù b×nh bÇu nhËn xÐt. Dã ®ã, t¹o sù b×nh ®¼ng trong thu nhËp. ChÝnh nhê chÝnh s¸ch nµy mµ ®· khuyÕn khÝch mäi thµnh viªn trong Trung t©m ph¶i lu«n lu«n nç lùc, ph¸t huy mäi thÕ m¹nh cña m×nh ®Ó cèng hiÕn cho Trung t©m víi môc tiªu ®­a Trung t©m ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng vµ møc l­¬ng cña hä nhê thÕ còng dÇn t¨ng lªn. N¨m 1999 møc l­¬ng trung b×nh cña mét nh©n viªn lµ 1.780.000®ång/th¸ng, ®Õn n¨m 2000 møc l­¬ng trung b×nh nµy ®· t¨ng lªn 1.960.000®ång/th¸ng. Sè nh©n viªn ®ãng thuÕ thu nhËp c¸ nh©n còng t¨ng lªn qua hai n¨m ho¹t ®éng. XÐt b¶ng sè liÖu sau: ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 %t¨ng - Sè l­îng nh©n viªn (ng­êi) 61 90 47.5 - Møc l­¬ng trung b×nh th¸ng/ng­êi(®ång) 1.780.000 1.960.000 7,68 - Sè nh©n viªn ®ãng thuÕ thu nhËp c¸ nh©n 33 50 51,51 Nh­ vËy, sè nh©n viªn ®ãng thuÕ thu nhËp c¸ nh©n n¨m 1999 chiÕm 54.09% trªn tæng sè nh©n viªn vµ ®Õn n¨m 2000 th× sè l­îng nµy t¨ng lªn ®¸ng kÓ chiÕm 56,66%. Vµ ®Ó cã ®­îc thµnh c«ng nµy Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin lu«n chó träng ®Æc biÖt tíi yÕu tè con ng­êi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé, nhÊt lµ c¸c c¸n bé trÎ ph¸t triÓn tµi n¨ng. Ch­¬ng III NhËn xÐt - ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ cña Trung t©m vµ mét sè kiÕn nghÞ 1- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung: Nh×n chung, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc ®­îc Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt ®Æc thï. Nã lµ mét lo¹i hµng ho¸ quan träng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin cña ngµnh b­u chÝnh nãi riªng vµ cña ViÖt Nam nãi chung. V× vËy nã cÇn ®­îc Nhµ n­íc ­u tiªn, gióp ®ì vµ cã chÝnh s¸ch ­u ®·i thÝch hîp vµ c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®Ó sím h×nh thµnh nhiÒu h¬n c¸c trung t©m ph¸t triÓn phÇn mÒm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng C«ng nghÖ th«ng tin trong n­íc. Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin ho¹t ®éng trong lÜnh vùc mµ Nhµ n­íc cã chñ tr­¬ng ­u ®·i ®Æc biÖt nhÊt lµ ­u ®·i vÒ thuÕ. Nh­ng trªn thùc tÕ chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ nµy cã hiÖu lùc gÇn ®­îc hai quý mµ Trung t©m kh«ng ®­îc h­ëng ­u ®·i mét c¸ch triÖt ®Ó, tøc lµ s¶n phÈm cña Trung t©m th× ®­îc miÔn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT), nh­ng ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vÉn lµ 32%; ThuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao lµ tõ 2 triÖu ®ång trë lªn ph¶i ®ãng thuÕ thu nhËp. Trong khi ®ã nghÞ quyÕt 07/2000/Q§-CP nªu râ ®èi t­îng ®­îc h­ëng ­u ®·i. Nh­: * ¦u ®·i ®èi víi doanh nghiÖp: VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: - §èi víi doanh nghiÖp trong n­íc: Doanh nghiÖp phÇn mÒm ViÖt Nam vµ doanh nghiÖp phÇn mÒm n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc ®èi t­îng ®iÒu chØnh cña LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®­îc h­ëng thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi c¸c møc sau: +ThuÕ suÊt 25%. +ThuÕ suÊt 20% ®èi víi doanh nghiÖp ®Çu t­ ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi khã kh¨n. +ThuÕ suÊt 15% ®èi víi doanh nghiÖp ®Çu t­ ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n. - §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt phÇn mÒm cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi: th× ®­îc h­ëng møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 10%. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt phÇn mÒm míi thµnh lËp dï lµ doanh nghiÖp ViÖt Nam hay doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Òu ®­îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong thêi gian bèn n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ kh«ng ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bæ sung ®èi víi thu nhËp do ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ dÞch vô phÇn mÒm. VÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng(GTGT): Mäi s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm ®­îc h­ëng ­u ®·i cao nhÊt vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. VÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: +§èi víi thuÕ nhËp khÈu: MiÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt phÇn mÒm mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc. Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ m«i tr­êng ban hµnh danh môc nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm mµ trong n­íc ®· s¶n xuÊt ®­îc ®Ó lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh ­u ®·i vÒ thuÕ nhËp khÈu. Danh môc nãi trªn ®­îc ®iÒu chØnh hµng n¨m. + §èi víi thuÕ xuÊt khÈu: MiÔn thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi mäi s¶n phÈm phÇn mÒm vµ dÞch vô phÇn mÒm. * ¦u ®·i ®èi víi ng­êi lao ®éng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy: - §èi víi ng­êi lao ®éng chuyªn nghiÖp lµ ng­êi ViÖt Nam trùc tiÕp tham gia c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ dÞch vô phÇn mÒm ®­îc ­u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao. Møc khëi ®iÓm chÞu thuÕ vµ møc luü tiÕn nh­ quy ®Þnh víi víi ng­êi n­íc ngoµi tøc khëi ®iÓm chÞu thuÕ thu nhËp lµ tõ 8 triÖu ®ång trë lªn. - §èi víi ng­êi n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam trong lÜnh vùc C«ng nghiÖp phÇn mÒm, ®­îc h­ëng thuÕ suÊt thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi ®èi víi thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ dÞch vô phÇn mÒm theo quy ®Þnh taÞ §iÒu 50 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. NhËn xÐt thÊy, s¶n phÈm cña Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin phï hîp víi yªu cÇu cña nghÞ quyÕt. Do ®ã, viÖc Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin ®­îc h­ëng ­u ®·i nh­ vËy lµ ch­a hîp lý, ch­a ®óng víi chñ tr­¬ng cña Nhµ n­íc vÒ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn C«ng nghÖ phÇn mÒm. 2- Mét sè kiÕn nghÞ: - Nªn ¸p dông ­u ®·i cao nhÊt vÒ thuÕ GTGT nh­ ®· nªu trong nghÞ quyÕt 07 cña chÝnh phñ. NghÜa lµ nªn ¸p dông møc thuÕ suÊt lµ 0% thay v× miÔn thuÕ GTGT bëi nh­ vËy doanh nghiÖp sÏ ®­îc hoµn thuÕ GTGT ®Çu vµo (nÕu cã), gi¶m bít ®­îc chi phÝ cho doanh nghiÖp. -Nªn ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 25% ®èi víi c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn s¶n xuÊt - kinh doanh phÇn mÒm. V× Trung t©m míi thµnh lËp nªn nhµ n­íc cÇn miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho Trung t©m hai n¨m ®Çu vµ gi¶m 50% ®èi víi hai n¨m tiÕp theo. - VÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ng­êi cã thu nhËp cao, nªn ¸p dông ®óng nh­ nghÞ quyÕt 07 ®· nªu ®Ó khuyÕn khÝch c¸c c¸n bé cèng hiÕn nhiÒu h¬n n÷a. Lêi kÕt Qua thêi gian thùc tËp t¹i Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin (CDIT), víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n vµ gi¸o viªn h­íng dÉn thùc tËp - TS. §Æng Quèc TuyÕn vµ cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n, em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp. Trong khu«n khæ b¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy kh«ng ®ñ ®Ó em tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt mäi khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò. VËy em xin ®­îc tiÕp tôc tr×nh bµy kü h¬n vÊn ®Ò nµy trong luËn v¨n tèt nghiÖp. Tuy nhiªn, do kiÕn thøc, n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng chç thiÕu sãt, rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n ! Hµ néi ngµy th¸ng n¨m 2001 Sinh viªn §µo ThÞ BÝch ThuËn MS: 97A418 - Líp 201 Lêi nhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn Lêi nhËn xÐt cña c¸n bé n¬i thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin.DOC