Chương 8: Thù lao và các phúc lợi

1.Khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng tới thù lao 2. Các nguyên tắc của hệ thống thù lao hợp lý 3. Các hình thức trả lương 4. Xây dựng hề thống trả lương theo chức danh 5. Các thành phần của hệ thống thù lao Các khái niệm Thù lao lao động: là tất cả các khoản mà người lao động nhận được thông qua mối quan hệ thuê mướn giữa họ với tổ chức. Cơ cấu thù lao lao động gồm 3 thành phần: thù lao cơ bản, các khuyến khích, các phúc lợi. Thù lao cơ bản Thù lao cơ bản là phần thù lao cố định mà người lao động nhận được một cách thường kỳ dưới dạng tiền lương (theo tuần, theo tháng) hay là tiền công theo giờ Tiền công: Tiền lương: Tuy nhiên, trong thực tế hai thuật ngữ này thường được dùng lẫn lộn để chi phần thù lao cơ bản, cố định mà người lao động được nhận trong tổ chức Các khuyến khích Các khuyến khích là khoản thù lao ngoài tiền công hay tiền tiền lương để trả cho những người lao động thực hiện tốt công việc. Loại thù lao này gồm: tiền hoa hồng, các loại tiền thưởng, phân chia năng suất, phân chia lợi nhuận.

pdf47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4588 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 8: Thù lao và các phúc lợi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH SÁCH NHÓM 4 . 6. NGHUY N TH ÁNH TRANGỄ Ị 1. VĂN TH CÃỊ 2. NGHUY N TH H NGỄ Ị Ằ 3. PH M TH LIÊNẠ Ị . 4. NGHUY N TH PH NGỄ Ế ƯƠ 5. PHAN TH THANH TH YỊ Ủ 7. H HOÀNG TRUNGỒ Ch ng 8: Thù lao và các phúc l iươ ợ 1.Khái ni m và các y u t nh h ng t i ệ ế ố ả ưở ớ thù lao 2. Các nguyên t c c a h th ng thù lao ắ ủ ệ ố h p lýợ 3. Các hình th c tr l ngứ ả ươ 4. Xây d ng h th ng tr l ng theo ch c ự ề ố ả ươ ứ danh 5. Các thành ph n c a h th ng thù laoầ ủ ệ ố Các khái ni mệ  Thù lao lao đ ngộ : là t t c các kho n mà ấ ả ả ng i lao đ ng nh n đ c thông qua m i ườ ộ ậ ượ ố quan h thuê m n gi a h v i t ch c.ệ ướ ữ ọ ớ ổ ứ C c u thù lao lao đ ng g m 3 thành ơ ấ ộ ồ ph n: thù lao c b n, các khuy n khích, ầ ơ ả ế các phúc l i.ợ Thù lao c b nơ ả  Thù lao c b nơ ả là ph n thù lao c đ nh ầ ố ị mà ng i lao đ ng nh n đ c m t cách ườ ộ ậ ượ ộ th ng kỳ d i d ng ti n l ng (theo ườ ướ ạ ề ươ tu n, theo tháng) hay là ti n công theo ầ ề gi ờ  Ti n công:ề  Ti n l ngề ươ : Tuy nhiên, trong th c t hai thu t ng này ự ế ậ ữ th ng đ c dùng l n l n đ chi ph n ườ ượ ẫ ộ ể ầ thù lao c b n, c đ nh mà ng i lao ơ ả ố ị ườ đ ng đ c nh n trong t ch c.ộ ượ ậ ổ ứ Các khuy n khíchế  Các khuy n khích là kho n thù lao ngoài ế ả ti n công hay ti n ti n l ng đ tr cho ề ề ề ươ ể ả nh ng ng i lao đ ng th c hi n t t công ữ ườ ộ ự ệ ố vi c. Lo i thù lao này g m: ti n hoa ệ ạ ồ ề h ng, các lo i ti n th ng, phân chia ồ ạ ề ưở năng su t, phân chia l i nhu n.ấ ợ ậ Các phúc l iợ  Các phúc l i là ph n thù lao gián ti p ợ ầ ế đ c tr d i d ng các h tr cu c s ng ượ ả ướ ạ ỗ ợ ộ ố c a ng i lao đ ng nh : b o hi m s c ủ ườ ộ ư ả ể ứ kh e, b o hi m xã h i; ti n l ng h u; ỏ ả ể ộ ề ươ ư ti n tr cho nh ng ngày ngh : ngh l , ề ả ữ ỉ ỉ ễ ngh phép, các ch ng trình gi i trí, ngh ỉ ươ ả ỉ mát; nhà ; ph ng ti n đi l i và các ở ươ ệ ạ phúc l i khác g n li n v i các quan h ợ ầ ề ớ ệ làm vi c ho c là thành viên trong t ch cệ ặ ổ ứ .  Các nguyên t c c a h th ng thù laoắ ủ ệ ố 1. Tuaân theo nhöõng quy ñònh cuûa  phaùp luaät  2. Phuø hôïp khaû naêng taøi chính cuûa  doanh nghieäp 3. Ñaûm baûo tính coâng baèng 4. Coù tính linh hoaït 5. Coù tính caïnh tranh 6. Toác ñoä taêng löông phaûi chaäm hôn  toác ñoä taêng naêng suaát lao ñoäng Các tiêu th c l a ch n khi xây d ng ứ ự ọ ự h th ng thù lao lao đ ng ệ ố ộ  Công b ng bên trong hay công b ng bên ngoài ằ ằ  Thù lao c đ nh hay thù lao bi n đ iố ị ế ổ    Thù lao theo th c hi n công vi c hay là thù lao theo nhân ự ệ ệ viên  Thù lao theo công vi c hay theo cá nhân lao đ ng ệ ộ  Thù lao th p h n hay cao h n m c thù lao đang th nh hành ấ ơ ơ ứ ị trên th tr ngị ườ  Thù lao mang tính tài chính hay thù lao mang tính phi tài chính  Tr l ng công khai hay tr l ng kín ả ươ ả ươ  Quy t đ nh thù lao t p trung hay là phi t p trung ế ị ậ ậ  Thù lao khác nhau hay thù lao gi ng nhau ố Công b ng bên trong hay công b ng bên ằ ằ ngoài a. Mô hình công b ng phân ph iằ ố Thành viên trong t ch c, khi làm vi c ng i lao đ ng ổ ứ ệ ườ ộ đóng góp s c l c, k năng, c g ng, th i gian... c a b n ứ ự ỹ ố ắ ờ ủ ả thân mình cho t ch c đ nh n đ c thu nh p .ổ ứ ể ậ ượ ậ m c đóng góp c a cá nhân cho t ch cứ ủ ổ ứ t s đóng góp/ thu nh p =ỷ ố ậ Thu nh p c a cá nhân nh n đ c t tcậ ủ ậ ượ ừ Đi u ki n đ đ t đ c công b ngề ệ ể ạ ượ ằ  Bên trong: khi t s đóng góp/thu nh p c a b n thân h ỷ ố ậ ủ ả ọ ngang b ng v oi t s đóng góp/thu nh p c a nh ng ng i ằ ớ ỷ ố ậ ủ ữ ườ kinh doanh khác trong t ch cổ ứ .  Bên ngoài: khi ng i lao đ ng so sánh t s đóng góp/thu ườ ộ ỷ ố nh p c a b n thân h ngang b ng v i t s đóng góp/thu ậ ủ ả ọ ằ ớ ỷ ố nh p c a nh ng ng i lao đ ng các t ch c khácậ ủ ữ ườ ộ ở ổ ứ   Mô hình th tr ng lao đ ngị ườ ộ  S công b ng ti n l ng đ t đ c khi m c l ng cho m t ự ằ ề ươ ạ ượ ứ ươ ộ công vi c nào đó đ c xác đ nh t i đi m giao nhau gi a ệ ượ ị ạ ể ữ đ ng cung và đ ng c u lao đ ng trong th tr ng lao ườ ườ ầ ộ ị ườ đ ng.ộ  Đi m c b n c a mô hình này là công b ng bên ngoài đ t ể ơ ả ủ ằ ạ đ c khi doanh nghi p tr l ng cho ng i lao đ ng theo ượ ệ ả ươ ườ ộ t giá th tr ng - m c l ng cân b ng trên th tr ng. ỷ ị ườ ứ ươ ằ ị ườ K t lu nế ậ  Trong đi u ki n th tr ng thay đ i nhanh chóng, t ch c ề ệ ị ườ ổ ổ ứ có quy mô nh , m i thành l p nh ng l i có nhu c u cao v ỏ ớ ậ ư ạ ầ ề phát minh, sáng ki n đ duy trì v trí c nh tranh khi xây ế ể ị ạ d ng h th ng thù lao laoự ệ ố đ ng th ng nh n m nh h n ộ ườ ấ ạ ơ vào công b ng bên ngoài.ằ  Đ i v i các t ch c đã đ c thành l p trong th i gian dài, ố ớ ổ ứ ượ ậ ờ quy mô l n, s n ph m chín mùi, l c l ng lao đ ng g n bó ớ ả ẩ ự ượ ộ ắ v i t ch c và đã c ng hi n lâu dài trong t ch c, công ớ ổ ứ ố ế ổ ứ ngh ít thay đ i và công vi c n đ nh. Khi xây d ng h ệ ổ ệ ổ ị ự ệ th ng thù lao lao đ ng th ng nh n m nh h n vàoố ộ ườ ấ ạ ơ công b ng bên trongằ Thù lao c đ nh hay thù lao bi n đ i ố ị ế ổ Ví d :ụ M , City Bank tr thù lao cho ng i lao đ ng h u h t Ở ỹ ả ườ ộ ầ ế d i d ng thù lao c b n. Trong khi đó, Anderson ướ ạ ơ ả Windowns t i 50% thù lao lao đ ng đ c tr d i d ng ti n ớ ộ ượ ả ướ ạ ề th ng theo l i nhu n năm c a công ty. M , trung bình ưở ợ ậ ủ Ở ỹ thù lao bi n đ i chi m 5% t ng thù lao lao đ ng. T ng t ế ổ ế ổ ộ ươ ự Nh t là 20%.ở ậ ậ Thù lao bi n đ i g m ti n th ng cá nhân, ti n th ng t , ế ổ ồ ề ưở ề ưở ổ đ i; phân chia l i nhu n; phân chia năng su t... T tr ng ộ ợ ậ ấ ỷ ọ thù lao bi n đ i càng cao thì s chia s r i ro gi a ng i ế ổ ự ẻ ủ ữ ườ lao đ ng và t ch c càng l n. ộ ổ ứ ớ Ti n l ngề ươ  Ti n l ng: là s ti n tr cho ng i lao ề ươ ố ề ả ườ đ ng m t cách c đ nh vàộ ộ ố ị th ng xuyên ườ theo m t đ n v th i gian (tu n, tháng, ộ ơ ị ờ ầ năm). Ti n l ng th ng đ c tr cho ề ươ ườ ượ ả các cán b qu n lý và các nhân viên ộ ả chuyên môn, k thu t. ỹ ậ Thù lao theo th c hi n công vi c ự ệ ệ hay là thù lao theo nhân viên  Tr l ng theo k t qu th c hi n công vi c là tr l ng ả ươ ế ả ự ệ ệ ả ươ theo s l ng s n ph m s n xu t ra, ho c tr l ng theo ố ượ ả ẩ ả ấ ặ ả ươ doanh s bán ra.ố    Tr l ng theo nhân viên là tr m c l ng gi ng nhau ả ươ ả ứ ươ ố ho c t ng đ ng nhau cho m i ng i lao đ ng đ m nh n ặ ươ ươ ọ ườ ộ ả ậ m t công vi c nh t đ nh, k c ng i lao đ ng có k t qu ộ ệ ấ ị ể ả ườ ộ ế ả th c hi n công vi c r t cao. Ví d các công nhân đ n g ự ệ ệ ấ ụ ố ỗ nh n đ c ti n l ng nh nhau cho s l ng gi làm vi c ậ ượ ề ươ ư ố ượ ờ ệ c a tu n (th ng là 48 gi ).ủ ầ ườ ờ Thù lao theo công vi c hay theo cá ệ nhân lao đ ng ộ  Tr thù lao theo cá nhân lao đ ng t c là thù lao c b n d a ả ộ ứ ơ ả ự vào kh năng, ki n th c, ti m năng c a cá nhân cũng nh ả ế ứ ề ủ ư tính linh ho t, nh y bén c a cá nhân lao đ ng trong th c ạ ạ ủ ộ ự hi n các nhi m v khác nhauệ ệ ụ . Th ng thích h p cho các t ch c có công vi c n đ nh, ườ ợ ổ ứ ệ ổ ị công vi c th ng không thay đ i, đ hi u bi t và n m ệ ườ ổ ể ể ế ắ đ c m t công vi c đòi h i th i gian đào t o dài, thuyên ượ ộ ệ ỏ ờ ạ chuy n lao đ ng th p, các công vi c trong ngành đã đ c ể ộ ấ ệ ượ tiêu chu n hóa, ng i lao đ ng luôn luôn có mong mu nẩ ườ ộ ố c uầ Thù lao theo cá nhân lao đ ng ộ  Ng i lao đ ng đ c tr l ng theo các công vi c h có th đ m ườ ộ ượ ả ươ ệ ọ ể ả nh n ho c tr l ng theo tài năng h có và đ c s d ng đ ậ ặ ả ươ ọ ượ ử ụ ể hoàn thành xu t s c các nhi m v trong tình hình c th . Nhi m ấ ắ ệ ụ ụ ể ệ v hoàn thành càng nhi u, ch t l ng công vi c hoàn thành càng ụ ề ấ ượ ệ xu t s c thì l ng c b n càng cao.ấ ắ ươ ơ ả Th ng phù h p v i các t ch c có l c l ng lao đ ng gi i ườ ợ ớ ổ ứ ự ượ ộ ỏ và s n lòng h c đ hi u bi t các công vi c khác trong t ẵ ọ ể ể ế ệ ổ ch c, s tham gia c a cá nhân lao đ ng và c a t nhóm ứ ự ủ ộ ủ ổ lao đ ng đ c m r ng trong toàn t ch c, ng i lao đ ng ộ ượ ở ộ ổ ứ ườ ộ có nhi u c h i đ h c t p và n m b t các k năng m i, ề ơ ộ ể ọ ậ ắ ắ ỹ ớ nh ng thi t h i trong thuyên chuy n lao đ ng và v ng m t ữ ệ ạ ể ộ ắ ặ trong s n xu t s gây thi t h i r t l n cho t ch c.ả ấ ẽ ệ ạ ấ ớ ổ ứ Thù lao th p h n hay cao h n m c thù ấ ơ ơ ứ lao đang th nh hành trên th tr ng ị ị ườ Nguyên nhân: Th nh tứ ấ ti n l ng mà ng i lao đ ng nh n đ c t t ề ươ ườ ộ ậ ượ ừ ổ ch c s nh h ng tr c ti p đ n kh năng thu hút lao ứ ẽ ả ưở ự ế ế ả đ ng t các t ch c khác.ộ ừ ổ ứ Th haiứ l a ch n m c l ng cao h n hay m c l ng th p ự ọ ứ ươ ơ ứ ươ ấ h n l ng th nh hành trên th tr ng có nh h ng quy t ơ ươ ị ị ườ ả ưở ế đ nh đ n giá thành s n ph m vì ti n l ng là m t y u t ị ế ả ẩ ề ươ ộ ế ố quan tr ng c a chi phí s n xu t. ọ ủ ả ấ Thù lao mang tính tài chính hay thù lao mang tính phi tài chính Tr l ng công khai hay tr l ng kín ả ươ ả ươ  Công khai: công ty thông báo công khai m c l ng c a m i ứ ươ ủ ọ ng i trong t ch c. ườ ổ ứ u đi m:Ư ể Nh c đi m:ượ ể  Không công khai: Công ty yêu c u ng i lao đ ng ph i ầ ườ ộ ả cam k t không ti t l v i đ ng nghi p m c l ng c a mình ế ế ộ ớ ồ ệ ứ ươ ủ ho c có th b ph t n u không th c hi n đúng cam k t ặ ể ị ạ ế ự ệ ế u đi m:Ư ể Nh c đi m:ượ ể Quy t đ nh thù lao t p trung hay là phi ế ị ậ t p trung ậ  V i h th ng thù lao t p trung, các quy t đ nh l ng do ớ ệ ố ậ ế ị ươ phòng Ngu n nhân l c c a T ng công ty xây d ng và đi u ồ ự ủ ổ ự ề ti t.ế  V i h th ng thù lao phi t p trung, các quy t đ nh ti n ớ ệ ố ậ ế ị ề l ng do ng i qu n lý c a t ng phòng, ban, phân x ng ươ ườ ả ủ ừ ưở trong cy xây d ng.ự Thù lao khác nhau hay thù lao gi ng ố nhau Các hình thức trả lương tr công theo ả th i gianờ tr công theoả s n ph mả ẩ ch đ trế ộ ả công khoán Các hình th cứ tr l ngả ươ Tr l ng lũyả ươ kế Huê h ngồ Ví duï: Nhoùm lao ñoäng 4 ngöôøi caàn hoaøn thaønh moät khoái löôïng coâng vieäc trong 7 ngaøy vôùi toång soá tieàn nhaän khoaùn laø 30 trieäu vnñ. Ñeå xaùc ñònh ñöôïc soá tieàn thuø lao moãi coâng nhaân ñöôïc höôûng, caàn thoáng nhaát moät soá tieâu chí sau Trình ñoä chuyeân moân cuûa moãi ngöôøi Soá naêm tham gia laøm vieäc cuûa moãi ngöôøi Möùc ñoä ñoùng goùp(söï tích cöïc, naêng suaát, thaùi ñoä laøm vieäc …) Tr công theo th i gianả ờ  Tìên công c a công nhân đ c tính toán d a ủ ượ ự trên c s m c ti n công đã đ c xác đ nh cho ơ ở ứ ề ượ ị công vi c và s đ n v th i gian v i đi u ki n ệ ố ơ ị ờ ớ ề ệ h ph i đáp ng các tiêu chu n th c hi n công ọ ả ứ ẩ ự ệ vi c t i thi u đã đ c xây d ng tr c n u ệ ố ể ượ ự ướ ế mu n nh n m c ti n công cho công vi c đóố ậ ứ ề ệ   Ưu điểm Nhược điểm -D hi u,d qu n lí,t o ễ ể ễ ả ạ đi u ki n c ng i ề ệ ả ườ qu n lí và công nhân có ả th tính toán ti n công ể ề m t cách d dàngộ ễ -Ti n công mà công ề nhân nh n đ c không ậ ượ liên quan tr c ti p đ n ự ế ế s đóng góp lao đ ng ự ộ c a h trong m t chu ủ ọ ộ kì th i gian c thờ ụ ể -Khó đ nh m c đ c ị ứ ượ c thụ ể   -T o đ ng l c khác ngoài các khuy n ạ ộ ự ế khích tài chính tr c ti p ự ế -kh c ph c nh ch đ th ngắ ụ ờ ế ộ ưở Bi n pháp kh c ph cệ ắ ụ Hình th c tr công theo s n ph mứ ả ả ẩ  V i m c tiêu khuy n khích tăng năng ớ ụ ế su t lao đ ng còn có th đ c tr công ấ ộ ể ượ ả theo s l ng đ n v s n ph m mà h ố ượ ơ ị ả ẩ ọ s n xu t raả ấ công th c:TC=ĐG*Qứ tt TC:ti n côngề ĐG:đ n gíaơ Qtt:s l ng s n ph m th c tố ượ ả ẩ ự ế Ưu điểm Nhược điểm ­khuyến khích tài chính đối với  người lao động thúc đẩy họ  nâng cao năng suất lao động ­việc tính toán tiền công đơn  giản và giải thích dễ dàng đối  với người lao động ­dễ dẫn đến ít quan tâm đến  đảm bảo chất lượng sản  phẩm,tiết kiệm nguyên vật liệu ­người lao động không muốn  làm công việc đòi hỏi trình độ  lành nghề cao ­chỉ phù hợp với công việc có  dây chuyền sản xuất đươc đảm  bảo liên tục Bi n pháp nâng cao hi u qu ệ ệ ả  Ph i xây d ng đ c các m c lao đ ng có ả ự ượ ứ ộ căn c khoa h c đ t o đi u ki n tính ứ ọ ể ạ ề ệ toán các đ n giá tr công chính xácơ ả  t ch c và ph c ph t t n i làm vi c ổ ứ ụ ụ ố ơ ệ  Th c hi n t t công tác th ng kê,ki m tra ự ệ ố ố ể nghi m thu s n ph m đ c s n xu t raệ ả ẩ ượ ả ấ Ưu điểm Nhược điểm -m i quan h gi a ti n ố ệ ữ ề công mà công nhân nh n ậ đ c và k t qu lao đ ng ượ ế ả ộ th hi n rõ ràngể ệ -kích thích công nhân nâng cao năng su t lao đ ng ấ ộ nh m nâng cao thu nh pằ ậ -tính toán tìên công đ n ơ gi n d dàng nh n đ c ả ễ ậ ượ sau khi hoàn thành nhi m ệ vụ -làm cho công nhân ít quan tâm t i vi c s d ng t t ớ ệ ử ụ ố máy thi t b và nguyên v t ế ị ậ liêu -ít chăm lo t i công vi c ớ ệ c a t p thủ ậ ể   * Ch đ tr công theo s n ph m t p thế ộ ả ả ẩ ậ ể đ c áp d ng v í nh ng công v êc c n m t ượ ụ ơ ữ ị ầ ộ nhóm công nhân, đòi h i s ph i h p gi a các ỏ ự ố ợ ữ công nhân và năng su t lao đ ngấ ộ ĐG= ∑Li/Q ĐG=∑Li*Ti ĐG=L*T Công thức  Ưu điểm:khuyến khích công nhân trong tổ  nâng trách nhiệm trước tập thể,quan tâm  đến kết quả cuối cùng của tổ  Nhược điểm:­sản lượng của mỗi công  nhân không trực tiếp quyết định tiền công  của họ      ­ít kích thích công nhân nâng cao năng  suất lao động nhân   Ch đ tr công theo s n ph m gián ti p ế ộ ả ả ẩ ế áp d ng cho nh ng công nhân ph mà công ụ ữ ụ vi c c a h có nh h ng đ n k t qu lao ệ ủ ọ ả ưở ế ế ả đ ng c a công nhân chínhộ ủ          ĐG: đơn giá tính theo sản phẩm gián tiếp            L : lương cấp bậc của công nhân phụ         Q: mức sản lượng của công nhân chính         M: số máy phục vụ cùng loại ĐG=L/M*Q Ch đ tr công khoánế ộ ả  Áp d ng cho nh ng công vi c mà ph i cho toàn b kh i ụ ữ ệ ả ộ ố l ng cho công nhân hoàn thành trong m t th i gian nh t ượ ộ ờ ấ đ nhị  Có th tr công theo gi tiêu chu n:c n xác đ nh s gi ể ả ờ ẩ ầ ị ố ờ tiêu chu n đ th c hi nẩ ể ự ệ  u đi m:khuy n khích công nhân hoàn thành nhi m v Ư ể ế ệ ụ tr c th i h n mà v n đ m b o ch t l ng công vi c thông ướ ờ ạ ẫ ả ả ấ ượ ệ qua h p đ ng giao khoán ch t chợ ồ ặ ẽ c. Traû löông luyõ keá Lcn = ΣÑsfi *Qi. Trong ñoù:  Ñsfi laø ñôn giaù saûn phaåm thöù i  Qi laø soá löôïng saûn phaåm thöù i Nhoùm lao ñoäng 4 ngöôøi caàn hoaøn thaønh moät khoái löôïng coâng vieäc trong 7 ngaøy vôùi toång soá tieàn nhaän khoaùn laø 30 trieäu vnñ. Ñeå xaùc ñònh ñöôïc soá tieàn thuø lao moãi coâng nhaân ñöôïc höôûng, caàn thoáng nhaát moät soá tieâu chí sau Ví dụ Trình ñoä chuyeân moân cuûa moãi ngöôøi Soá naêm tham gia laøm vieäc cuûa moãi ngöôøi Möùc ñoä ñoùng goùp(söï tích cöïc, naêng suaát, thaùi ñoä laøm vieäc …) Coâng  nhaân Heä soá Trình  ñoä Heä soá  thaâm  nieân Heä soá Tích  cöïc Toång  Heä soá A 1,5 2,0 1,0 4,5 B 1,5 0,5 1,0 3,0 C 1,0 1,5 1,5 4,0 D 1,0 0,5 2,0 3,5 Toång  ñieåm 15,0 Huê h ngồ Xaùc ñònh tæ leä hueâ hoàng döïa vaøo caùc yeáu toá sau:  Möùc hueâ hoàng treân thò tröôøng  Tính chaát cuûa haøng hoaù, dòch vuï  Vuøng hoaït ñoäng(quy moâ daân soá, thò hieáu NTD, Möùc soáng daân cö …) Traû löông theo chöùc danh coâng vieäc  Xaùc ñònh soá baûng löông trong Toå chöùc: döïa vaøo tính chaát coâng vieäc  Xaùc ñònh soá ngaïch löông: döïa vaøo möùc ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc(thoâng qua baèng caáp)  Xaùc ñònh soá baäc löông trong moät ngaïch: döïa vaøo kinh nghieäm(thaâm nieân)  Xaùc ñònh ngaïch coù goái ñaàu hay ngaïch khoâng goái ñaàu, döïa vaøo yeâu caàu cuûa coâng vieäc  Xaùc ñònh möùc löông cho baäc ñaàu tieân cuûa ngaïch ñaàu tieân, phöï thuoeäc khaû naêng taøi chính cuûa Doanh nghieäp Các thành ph n c a h th ng thù laoầ ủ ệ ố  Löông cô baûn  Phuï caáp, bao goàm phuï caáp ñeàn buø vaø phuï caáp öu ñaõi  Trôï caáp, coù theå coù trôï caáp ñoät suaát hoaëc trôï caáp thöôøng xuyeân  Thöôûng  Phuùc lôïi Phúc l iợ  Phúc l i là ph n thù lao gián ti p đ c ợ ầ ế ượ tr d i d ng các h tr v cu c s ng ả ướ ạ ỗ ợ ề ộ ố cho ng i lao đ ng ườ ộ Các lo i phúc l iạ ợ  Phúc l i b t bu c ợ ắ ộ  Phúc l i t nguy n ợ ự ệ  B c 1ướ : Thu th p các d li u v giá c ch y u ậ ữ ệ ề ả ủ ế c a t t c các m t hàng và d ch v có liên ủ ấ ả ặ ị ụ quan.  B c 2ướ : Đánh giá xem c n có bao nhiêu ti n thì ầ ề có th th c hi n đ c t t c các lo i phúc l i ể ự ệ ượ ấ ả ạ ợ trong kỳ t i.ớ  B c 3ướ : Đánh giá b ng đi m t ng lo i phúc l i ằ ể ừ ạ ợ và d ch v theo các y u t nh : yêu c u c a ị ụ ế ố ư ầ ủ lu t pháp, nhu c u và s l a ch n c a công ậ ầ ự ự ọ ủ nhân viên, và s l a ch n c a t ch c.ự ự ọ ủ ổ ứ  B c 4ướ : Đ a ra quy t đ nh v ph ng án t i u ư ế ị ề ươ ố ư k t h p gi a các lo i phúc l i và d ch v khác ế ợ ữ ạ ợ ị ụ nhau Các b c xây d ng ch ng ướ ự ươ trình phúc l i ợ Qu n lý ch ng trình phúc l i ả ươ ợ  Ti n hành xây d ng các quy ch phúc l i ế ự ế ợ m t cách rõ ràng công khaiộ  Ti n hành theo dõi và h ch toán chi phí ế ạ m t cách th ng xuyên ộ ườ  Ph i qu n lý thông tin thông su t ả ả ố

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo quản trị nhân lực 8.pdf
Luận văn liên quan