Công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Huyện Lục Nam

Lời mở đầu ở Việt Nam, đói nghèo vẫn đang là vấn đề kinh tế – xa hộ bức xúc. Xóa đói, giảm nghèo toàn diện, bền vững luôn luôn được Đảng và Nhà Nước ta hết sức quan tâm và xác định là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế – xa hội và là một nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển đất nước theo định hướng xa hội chủ nghĩa. Trong gần 20 năm đổi mới, nhờ thực hiện cơ chế, chính sách với thực tiễn nước ta, công cuộc xóa đói, giảm nghèo đa đạt được những thành tựu đáng kể, có ý nghĩa to lớn cả về kinh tế, chính trị, xa hội, an ninh-quốc phòng, phát huy được bản chất tốt đẹp của dân tộc ta và góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững. Tuy nhiên trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo vẫn có những hạn chế cần được khắc phục trong những giai đoạn tới. Sau đây em xin trình bày công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Huyện Lục Nam. Qua đó thấy được thực trạng của quá trình xóa đói, giảm nghèo của các Huyện nói riêng và của nước ta nói chung. Dựa vào thực trạng đó thấy được nhưng vấn đề còn tồn tại,từ đó đưa ra các giải pháp xóa đói- giảm nghèo cho các giai đoạn tiếp theo, thực hiện một cách có hiệu quả cao. Chương I:cơ sở lý luận Chương II: Thực trạng nghèo đói ở Huyện Lục Nam. Chương III: Giải pháp thực hiện giảm nghèo trong giai đoạn 2006-2010

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2437 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Huyện Lục Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu ë ViÖt Nam, ®ãi nghÌo vÉn ®ang lµ vÊn ®Ò kinh tÕ – x· hé bøc xóc. Xãa ®ãi, gi¶m nghÌo toµn diÖn, bÒn v÷ng lu«n lu«n ®­îc §¶ng vµ Nhµ N­íc ta hÕt søc quan t©m vµ x¸c ®Þnh lµ môc tiªu xuyªn suèt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ lµ mét nhiÖm vô quan träng gãp phÇn ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Trong gÇn 20 n¨m ®æi míi, nhê thùc hiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch víi thùc tiÔn n­íc ta, c«ng cuéc xãa ®ãi, gi¶m nghÌo ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, cã ý nghÜa to lín c¶ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, an ninh-quèc phßng, ph¸t huy ®­îc b¶n chÊt tèt ®Ñp cña d©n téc ta vµ gãp phÇn quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Tuy nhiªn trong c«ng cuéc xãa ®ãi, gi¶m nghÌo vÉn cã nh÷ng h¹n chÕ cÇn ®­îc kh¾c phôc trong nh÷ng giai ®o¹n tíi. Sau ®©y em xin tr×nh bµy c«ng cuéc xãa ®ãi, gi¶m nghÌo ë HuyÖn Lôc Nam. Qua ®ã thÊy ®­îc thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh xãa ®ãi, gi¶m nghÌo cña c¸c HuyÖn nãi riªng vµ cña n­íc ta nãi chung. Dùa vµo thùc tr¹ng ®ã thÊy ®­îc nh­ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i,tõ ®ã ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p xãa ®ãi- gi¶m nghÌo cho c¸c giai ®o¹n tiÕp theo, thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cao. Ch­¬ng I:c¬ së lý luËn 1:Kh¸i niÖm vÒ ®ãi nghÌo: T¹i héi nghÞ vÒ chèng nghÌo ®ãi do uû ban kinh tÕ x· héi khu vùc ch©u ¸ TBD(ESCAP) tæ chøc t¹i Bangkok Th¸i Lan vµo 9/1993.C¸c quèc gia trong khu vùc ®· thèng nhÊt cao vµ cho r»ng. “NghÌo khæ lµ t×nh tr¹ng mét bé phËn d©n c­ kh«ng cã kh¶ n¨ng tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n cña con ng­êi mµ nh÷ng nhu cÇu Êy phô thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi, phong tôc tËp qu¸n cña tõng vïng vµ nh÷ng phong tôc Êy ®· ®­îc x· héi thõa nhËn “, Nhu cÇu c¬ b¶n cña con ng­êi bao gåm: ¨n , ë , mÆc , y tÕ, gi¸o dôc,v¨n ho¸, ®i l¹i vµ giao tiÕp x· héi. NghÌo khæ thay ®æi theo thêi gian: th­íc ®o nghÌo khæ sÏ thay ®æi theo thêi gian, kinh tÕ cµng ph¸t triÓn , th× nhu cÇu c¬ b¶n cña con ng­êi còng sÏ thay ®æi theo vµ cã xu h­íng ngµy mét cao h¬n. NghÌo khæ thay ®æi theo kh«ng gian : th«ng qua ®Þnh nghÜa nµy ®· chØ cho chóng ta thÊy r»ng sÏ kh«ng cã chuÈn nghÌo chung cho tÊt c¶ c¸c n­íc nã phô thuéc vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña c¸c quèc gia; tõng vïng . Xu h­ãng chung lµ c¸c n­íc cµng ph¸t triÓn ng­ìng ®o nghÌo ®ãi ngµy cµng cao. Ng©n hµng thÕ giíi cßn ®­a ra quan ®iÓm : nghÌo lµ mét kh¸i niÖm ®a chiÒu v­ît khái ph¹m vi tóng thiÕu vÒ vËt chÊt .NghÌo kh«ng chØ bao gåm c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn n¨ng lùc nh­ dinh d­ìng søc khoÎ , gi¸o dôc, kh¶ n¨ng dÔ bÞ tæn th­¬ng , kh«ng cã quyÒn ph¸t ng«n vµ kh«ng cã quyÒn l­c Quan ®iÓm cña chÝnh ng­êi nghÌo ë n­íc ta còng nh­ mét sè quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi vÒ nghÌo ®ãi gi¶n ®¬n ,trùc diÖn h¬n .Mét sè cuéc tham gia cña ng­êi d©n hä cho r»ng:nghÌo ®ãi lµ g× ­? lµ h«m nay con t«i ¨n khoai, ngµy mai kh«ng biÕt con t«i ¨n g× ? B¹n nh×n nhµ t«i th× biÕt, ngåi trong nhµ còng thÊy mÆt trêi, khi m­a th× trong nhµ còng nh­ ngoµi s©n. 2. §Æc ®iÓm vµ nguyªn nh©n nghÌo ®èi ë ViÖt Nam. 2.1. §Æc ®iÓm nghÌo ®ãi 2006-2010 -T×nh tr¹ng nghÌo vÒ phi l­¬ng thùc, l­¬ng thùc lµ chñ yÕu. Tuy vËy mét bé phËn ®ång bµo d©n téc thiÓu sè vÉn nghÌo vÒ l­¬ng thùc ,thùc phÈm -NghÌo tËp trung ë mét sè vïng miÒn (T©y Nguyªn,T©y B¾c vµ miÒn T©y cña B¾c vµ Nam Trung Bé). -XuÊt hiÖn nhãm hé ngÌo míi do l¹c hËu qu¶ cña viÖc gia nhËp WTO, dÉn ®Õn mÊt viÖc lµm, thu nhËp cña nhãm lµm c«ng ¨n l­¬ng trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. 2.2 Nguyªn nh©n nghÌo ®ãi NghÌo ®ãi do nhiÒu nguyªn nh©n, song tËp trung 3 nhãm nguyªn nh©n chñ yÕu sau. -Mét lµ do ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh«ng thuËn lîi ,®Þa h×nh chia c¾t, giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n ,khÝ hËu kh¾c nghiÖt . - Nguyªn nh©n thuéc vÒ chñ quan cña nhãm hé nghÌo: thiÕu ®Êt, thiÕu vèn, thiÕu kiÕn thøc s¶n xuÊt kinh doanh, ®«ng con, thiÕu lao ®éng ,tËp tôc l¹c hËu. -Nguyªn nh©n thuéc vÒ c¬ chÕ , chÝnh s¸ch vµ héi nhËp kinh tÕ vµ ch­a kÞp diÒu chØnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch an ninh x· héi phï hîp. 3. ChuÈn nghÌo trong giai ®o¹n 2006-2010 ë ViÖt Nam. Theo quyÕt ®Þnh sè 1700/2005/Q§ -TTG. -Vïng thµnh thÞ: 260000®/ng­êi/th¸ng. -Vïng n«ng th«n (cho c¶ miÒn nói vµ ®ång b»ng) 200000®/ng­êi/ th¸ng. 3.1 ý nghÜa cña viÖc x¸c ®Þnh chuÈn nghÌo. ChuÈn nghÌo lµ mét th­íc ®o ®Ó x¸c ®Þnh ai nghÌo, ai kh«ng nghÌo, ®iÒu ®ã còng cã ý nghÜa quan träng trong viÖc. -X¸c ®Þnh ®èi t­îng cÇn trî gióp phï hîp. -Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ c¸c gi¶I ph¸p trî gióp . -Tæ chøc thøc hiÖn gióp ®èi t­îng tiÕp cËn víi c¸c chÝnh s¸ch trî gióp . 3.2 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chuÈn nghÌo 3.2.1 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chuÈn nghÌo dùa vµo nhu cÇu chi tiªu §©y lµ ph­¬ng ph¸p do c¸c chuyªn gia Ng©n hµng thÕ giíi (WB) khëi x­íng vµ còng lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc nhiÒu quèc gia còng nh­ c¸c tæ chøc quèc tÕ c«ng nhËn vµ sö dông. Néi dung c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ dùa vµo nhu cÇu chi tiªu ®Ó ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu c¬ b¶n cña con ng­êi vÒ ¨n, ë, mÆc, y tÕ, gi¸o dôc, v¨n ho¸, ®i l¹i vµ giao tiÕp x· héi. 3.2.2 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chuÈn nghÌo dùa vµo so s¸nh víi thu nhËp b×nh qu©n ®Çu hé gia ®×nh: Theo Trung t©m ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Ch©u ¸ phèi hîp víi Trung t©m nghiªn cøu d©n sè vµ nguånlao ®éng ,bé lao ®éng –th­¬ng binh vµ x· héi cho r»ng “theo quan niÖm chung cña nhiÒu n­íc, hé nghÌo cã møc thu nhËp d­íi 1/3 møc trung b×nh cña x· héi”. C«ng thøc cô thÓ cña n­íc ta nh­ sau: CNJ=(TNJ/2 +TNJ/3):2 Trong ®ã: CNJ lµ chuÈn nghÌo n¨m thø j TNJ lµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña c¸c hé gia ®×nh n¨m thø j Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng nghÌo ®ãi ë HuyÖn Lôc Nam. 1. §Æc ®iÓm cña huyÖn Lôc Nam. Lôc Nam lµ huyÖn miÒn nói cña tØnh B¾c Giang, cã diÖn tÝch 59,688km2, d©n sè kho¶ng 21 v¹n ng­êi, víi 8 d©n téc anh em chung sèng. Toµn huyÖn cã 27 ®¬n vÞ hµnh chÝnh gåm 25 x· vµ 2 thÞ trÊn, trong nh÷ng n¨m qua nhê nh÷ng thµnh tùu trong qu¸ tr×nh ®æi míi cïng víi c¶ n­íc §¶ng bé vµ nh©n d©n huyÖn Lôc Nam ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng, kinh tÕ-x· héi liªn tôc ph¸t triÓn. Do kinh tÕ t¨ng tr­ëng kh¸ cïng víi viÖc triÓn khai thùc hiÖn hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n trªn ®Þa bµn huyÖn, ®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn, tû lÖ hé nghÌo gi¶m nhanh, c¸c hé tho¸t nghÌo v÷ng ch¾c h¬n bé mÆt cña nh÷ng x· nghÌo x· ®Æc biÖt khã kh¨n cã sù thay ®æi; hÇu hÕt c¸c x· ®Òu cã ®­êng « t« ®Õn trung t©m x·, 100% c¸c x· cã tr¹m y tÕ, tr­êng tiÓu häc vµ b­u ®iÖn x·, sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶, hÖ thèng m¹ng l­íi quy m« tr­êng häc ®­îc cñng cè vµ ph¸t triÓn, n¨m 2003 Lôc Nam ®­îc c«ng nhËn phæ cËp gi¸o dôc PT c¬ së. §µo t¹o nghÒ tõng b­íc ®­îc quan t©m chØ ®¹o , sè lao ®éng ®­îc ®µo t¹o nghÒ b×nh qu©n mçi n¨m tõ 1500-2000 ng­êi, ®­a tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o tõ 12 ®Õn 18%.M¹ng l­íi YtÕ tõ huyÖn ®Õn th«n b¶n ®­îc cñng cè vµ t¨ng c­êng, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng y tÕ th«n, b¶n vµ y tÕ x·. HÖ thèng kh¸m ch÷a bÖnh cã BHYT ®­îc thùc hiÖn 27/27 x· thÞ trÊn, viÖc kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo, trÎ em vµ ®èi t­îng chÝnh s¸ch ®­îc quan t©m thùc hiÖn nhê ®ã mµ søc kháe cña céng ®ång t¨ng nhanh, tû lÖ trÎ em suy dinh d­ìng gi¶m, tû lÖ t¨ng d©n sè gi¶m ®· ng¨n chÆn ®Èy lïi mét sè dÞch bÖnh nguy hiÓm trªn ®Þa bµn huyÖn. 2. Thùc tr¹ng nghÌo ®ãi ë huyÖn Lôc Nam. 2.1 Tû lÖ nghÌo ®ãi ë huyÖn Lôc Nam. Theo kÕt qu¶ n¨m 2006 t¹i thêi ®iÓm 1/2006 huyÖn cã 21540 hé nghÌo/46225 hé d©n chiÕm tØ lÖ 46,6 % so víi tæng sè hé d©n toµn huyÖn. Trong ®ã cã: - 15078 hé chiÕm 70% tæng sè hé nghÌo lµ thiÕu kinh nghiÖm s¶n xuÊt. - 2154 hé chiÕm 10% tæng sè hé nghÌo lµ thiÕu kinh nghiÖm lµm ¨n. - 643 hé chiÕm 2,98% tæng sè hé nghÌo lµ thiÕu lao ®éng. - 864 hé chiÕm 4,02 % tæng sè hä nghÌo lµ hé ®«ng con. - 1623 hé chiÕm 7,53% tæng sè hé nghÌo lµ thiÕu ®Êt s¶n xuÊt. - 648 hé chiÕm 3,01% tæng sè hé nghÌo lµ tai n¹n rñi ro èm ®au. - 528 hé chiÕm 2,45% tæng sè hé nghÌo lµ do thiÕu viÖc lµm. 2.2 §Æc ®iÓm c¸c hé nghÌo ë huyÖn Lôc Nam. 2.2.1 §Æc ®iÓm vÒ nh©n khÈu häc: Sè khÈu trung b×nh cña mét hé trong mÉu ®iÒu tra chia theo 2 nhãm : nghÌo vµ kh«ng nghÌo vµ ph©n theo ®¬n vÞ x· thÓ hiÖn; B¶ng 1: Sè khÈu trung b×nh cña mét hé ®iÒu tra ph©n theo nhãm thu nhËp: X· B×nh qu©n sè nh©n khÈu cña hé ®iÒu tra NghÌo Kh«ng nghÌo B×nh qu©n khÈu trªn 1 hé 1 §an Héi 4,5 2,6 2,6 2 Tiªn Nha 4,2 2,8 2,6 3 §«ng Phó 4,4 3,1 2,8 4 §«ng H­ng 4,0 3,5 3,3 5 Yªn S¬n 5,1 1,9 1,5 6 CÈm Lý 4,0 2,7 1,6 7 NghÜa Ph­¬ng 4,6 1,4 4,2 Chung c¶ huyÖn sè khÈu trung b×nh cña mét hé theo sè liÖu niªm gi¸m, th«ng kª Lôc Nam lµ 2,6 ng­êi .Trong khi ®ã sè khÈu trung b×nh thuéc diÖn nghÌo do c¸c x· b¸o c¸o lµ 4,4 ng­êi. DÔ nhËn thÊy r»ng, sè hé kh«ng thuéc diÖn nghÌo cã sè khÈu trung b×nh th©p h¬n nhiÒu so víi c¸c hé cña nhãm nghÌo. §Æc diÓm nµy mang tÝnh phæ biÕn ®èi víi tÊt c¶ huyÖn trong TØnh. B¶ng 2: Nh©n khÈu trung b×nh/hé ph©n tÝch theo vïng sinh th¸i. Vïng Kh«ng nghÌo NghÌo §åi 2,7 4,3 §ång B»ng 2,8 4,6 Nói 2,9 3,8 Theo sè liÖu trªn khuynh h­íng ®«ng nh©n khÈu trong hé ®i liÒn víi nghÌo ®ãi vÉn ®­îc thÓ hiÖn t­¬ng ®èi râ nÐt. 2.2.2 §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng B¶ng 3:B×nh qu©n lao ®éng trong mét hé. X· B×nh qu©n sè lao ®éng mét hé(l®) TØ lÖlao ®éng n÷(%) 1 §an Héi 3,14 57,25 2 Tiªn Nha 2,3 55,64 3 §«ng Phó 2,46 55,94 4 §«ng H­ng 2,72 52,67 5 Yªn S¬n 2,38 51,86 6 CÈm Lý 2,34 53,33 7 NghÜa Ph­¬ng 2,46 51,47 §iÒu quan t©m lµ lao ®éng n÷ chiÕm tØ lÖ kh¸ lín trong tæng lao ®éng, tÝnh chung cho c¸c x· 54,06%. Trong c¸c hé ®iÒu tra b×nh qu©n 2,51 lao ®éng/hé, nh­ vËy lµ kh«ng thiÕu lao ®éng. Tuy nhiªn ë mét sè x· cã t×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng v× b×nh u©n chØ cã gÇn 2 lao ®éng . 2.2.3 §Æc ®iÓm vÒ tiÕp cËn gi¸o dôc: Trong cïng mét nhãm hé, th× hé nghÌo cã tû lÖ tr×nh ®é cÊp III thÊp h¬n hé kh«ng nghÌo: 2,01% .Nh­ng nh×n chung toµn bé ®iÒu tra cã tr×nh ®é gi¸o dôc phæ biÕn lµ cÊp II trong tÊt c¶ nhãm hé. Trong cïng mét cÊp gi¸o dôc,th× nhãm ®ãi nghÌo cã xu h­íng gi¶m tû lÖ sè ng­êi cã tr×nh ®é gi¸o dôc ë c¸c cÊp, cµng lªn cao, cµng Ýt dÇn. Trong khi ®ã sè hé kh«ng nghÌo l¹i cã xu h­íng ng­îc l¹i, cµng lªn cÊp gi¸o dôc cao h¬n, tû lÖ cµng t¨ng. Trong sè c¸c hé thuéc diÖn nghÌo, ®Æc biÖt lµ nhãm hä ®ãi cã tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp h¬n c¶ cÊp II, trong khi tû lª nµy ë nhãm nghÌo lµ 22,7%.Nhãm kh«ng nghÌo cã tû lÖ nh©n khÈu ®¹t tr×nh ®é cÊp II cao nhÊt lµ 37,88%. B¶ng 4: Tr×nh ®é v¨n hãa cña c¸c hé ®iÒu tra (%) CÊp v¨n hãa Kh«ng nghÌo NghÌo TØ lÖ c¸c cÊp theo tong nhãm nghÌo (%) CÊp I 26,55 38,96 CÊp II 58,9 57,97 CÊp III 14,55 3,07 ë c¸c x· nghÌo, vïng nghÌo rÊt nhiÒu gi¸o viªn.b×nh qu©n 1000 d©n míi cã 2,36 gi¸o viªn mÇm non ; 4,4 gi¸o viªn cÊp I ; 3,25 gi¸o viªn cÊp II vµ 0,33 gi¸o viªn cÊp III. Kho¶ng c¸ch tõ nhµ ®Õn tr­êng trung b×nh lµ 1,45km , nh­ng cã nhiÒu n¬i trªn 2 km.Nh÷ng diÒu kiÖn nµy ®· ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc häc tËp cña con em ng­êi nghÌo. 2.2.4 §Æc ®iÓm vÒ ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®Ó t¹o thu nhËp. VÒ ngµnh s¶n xuÊt. B¶ng 5: Sè ng­êi cña c¸c hé ®iÒu tra ph©n theo ®Þa danh vµ ngµnh s¶n xuÊt. X· N«ng nghiÖp NghÒ kh¸c L©m, n«ng nghiÖp Lµm thuª DÞch vô bu«n b¸n nhá Thñ c«ng 1 §an Héi 297 63 3 40 8 2 Tiªn Nha 301 29 29 19 3 §«ng Phó 285 49 6 31 6 4 §«ng H­ng 432 5 Yªn S¬n 538 7 17 76 17 6 CÈm Lý 219 46 3 3 7 NghÜa Ph­¬ng 404 31 Chung 2476 225 44 176 44 19 Trong tæng sè 3260 ng­êi thuéc c¸c hé ®iÒu tra, cã tíi 86,91 % thuÇn n«ng. Nh­ vËy, thuÇn n«ng lµ nÕt ®¹c tr­ng cho t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi cña c¶ huyÖn. Cã x· träng ®iÓm nghÌo nh­ §«ng H­ng 100% sè ng­êi ®iÒu tra lµ thuÇn n«ng. Tû lÖ lµm dÞch vô bu«n b¸n qu¸ nhá (0,42%), lµm thuª còng Ýt(1,65%). Sè hé diÒu tra cña 3 x· Tiªn nha, NghÜa ph­¬ng, §«ng H­ng, kh«ng cã ai lµm dÞch vô bu«n b¸n nhá, t­¬ng øng víi ®Æc ®iÓm lµ c¶ ba huyÖn nµy ®Òu thuéc diÖn nghÌo nhÊt trong toµn HuyÖn. Ph©n tÝch tØ lÖ c¸c ngµnh nghÒ ngay trong tong hé cho chóng ta bøc tranh râ nÐt h¬n vÒ ®Æc ®iÓm lµ nghÌo ®ãi ®i liÒn víi t×nh tr¹ng thuÇn n«ng kh«ng cã thªm nghÒ phô. B¶ng 6: Ph©n tÝch tØ lÖ c¸c ngµnh nghÒ ho¹t ®éng trong tong giai nhãm hé(%). Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt Kh«ng nghÌo NghÌo Chung cho c¸c hé N«ng nghiÖp thuÇn 79,69 88,05 83,87 NghÒ kh¸c 3,38 1,61 2,5 DÞch vô bu«n b¸n nhá 1,3 0,92 1,11 L©m nghiÖp, n«ng nghiÖp 2,31 1,61 1,96 Lµm thuª 2,32 2,53 2,43 NghÒ thñ c«ng 0,46 0,23 Nhãm kh«ng nghÌo cã tØ lÖ thuÇn n«ng thÊp h¬n c¶ 79,69%. Nh­ vËy, ph©n tÝch nguån thu nhËp theo ngµnh nghÒ mµ c¸c hé ®ang tham gia ho¹t ®éng cho thÊy mét nÐt chung cña c¸c hé ®iÒu tra: thuÇn n«ng lµ b¹n ®­êng cña t×nh tr¹ng nghÌo ®ãi 3. Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn nghÌo ®ãi ë huyÖn Lôc Nam: 3.1 Nguyªn nh©n thiÕu vèn: Víi kho¶ng 69% sè hé cho r»ng thiÕu vèn dÉn ®Õn nghÌo ®ãi, trong ®ã chØ cã 2% tr¶ lêi lµ kh«ng ph¶i nguyªn nh©n thiÕu vèn Sù tiÕp cËn tÝn dông cña c¸c hé nghÌo lµ cßn nhiÒu h¹n chÕ: Tû lÖ vay vèn ng©n hµng míi chiÕm 54,14%. Trong tæng sè hé vay ng©n hµng cã tíi 50,63% sè hé kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ sè nî qu¸ h¹n. Së dÜ hé nghÌo tiÕp cËn vèn cßn khã kh¨n, mét phÇn do c¸ch s¶n xuÊt cña hé nghÌo cßn gi¶n ®¬n,kh«ng th©m canh thiÕu kinh nghiÖm s¶n xuÊt hoÆc vay vÒ kh«ng biÕt lµm g×, phÇn do l·i suÊt cßn cao vµ mét phÇn do thñ tôc vay cßn phøc t¹p. 3.2 §iÒu kiÖn s¶n xuÊt khã kh¨n. Nguyªn nh©n nµy bao hµm c¸c néi dung phong phó liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò vÒ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. §èi víi ngµnh trång trät, khã kh¨n chñ yÕu lµ n­íc t­íi, kªnh m­¬ng xuèng cÊp, ®Æc biÖt lµ nguån n­íc t­íi cho c©y lóa, thø hai lµ gièng lóa, gièng c©y ¨n qu¶,dÞch bÖnh c©y trång, ph©n bãn, khoa häc kü thuËt. Trong ch¨n nu«i khã kh¨n chñ yÕu lµ thiÕu vèn, gièng, tiªu thô, kü thuËt phßng trõ dÞch bÖnh. L©m nghiÖp khã kh¨n lín nhÊt lµ n¹n ph¸ rõng bõa b·i, c«ng t¸c b¶o vÖ rõng rÊt khã kh¨n. Ngµnh bu«n b¸n nhá chñ yÕu lµ thiÕu vèn. VÒ c¬ së h¹ tÇng vµ phóc lîi x· héi; MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c x· ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng phôc vô s¶n xuÊt, ®êi sèng nh©n d©n. Tuy vËy, cho ®Õn nay vÉn cßn nhiÒu n¬i c¬ së h¹ tÇng cßn rÊt yÕu kÐm, nhÊt lµ c¸c x· miÒn nói. 3.3 Nguyªn nh©n d©n trÝ thÊp, thiÕu kinh nghiÖm s¶n xuÊt MÆc dï xÕp thø ba nh­ng ®©y l¹i lµ nguyªn nh©n rÊt quan träng dÉn ®Õn nghÌo ®ãi, 55% sè hé cho r»ng thiÕu kinh nghiÖm lµm ¨n. Nh­ vËy, cã thÓ thÊy r»ng nguyªn nh©n nguyªn nh©n kh«ng cã kinh nghiÖm s¶n xuÊt ®­îc ®¸nh gi¸ kh¸ tËp trung. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy, 11,27% sè hé ®­îc tËp huÊn vÒ lµm khuyÕn n«ng, 3,68% sè hé ®­îc tËp huÊn vÒ lµm dù ¸n. D©n trÝ thÊp, tù ti, kÐm n¨ng ®éng l¹i kh«ng ®­îc h­íng dÉn c¸ch lµm ¨n ®· dÉn ®Õn c¶nh nghÌo ®ãi triÒn miªn ®èi víi nhiÒu hé gia ®×nh n«ng d©n ®Æc biÖt lµ ë vïng s©u vïng xa, vïng ®ång bµo Ýt d©n téc. §iÒu nµy cµng cñng cè thªm nhËn ®Þnh: muèn c¸c hé tho¸t nghÌo tr­íc hÕt cÇn gióp hä kiÕn thøc, cung cÊp cho hä nh÷ng kinh nghiÖm lµm ¨n giái, sau ®ã míi ®Õn c¸c yÕu tè vËt chÊt kh¸c th× sù gióp ®ì míi cã kÕt qu¶. 3.4 Nguyªn nh©n Ýt ®Êt: ThiÕu ®Êt s¶n xuÊt cña c¸c hé nghÌo cã thÓ ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n.Tuy nhiªn viÖc xãa ®ãi l¹i kh«ng thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch cÊp ®Êt s¶n xuÊt l­¬ng thùc mµ ph¶i gåm nhiÒu biÖn ph¸p tæng hîp kh¸c. §©y còng lµ mét vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c cÊp l·nh ®¹o trong lùa chän c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp gióp hä xãa ®ãi, vÊn ®Ò quan träng lµ gióp hä lµm g× ®Ó cã thu nhËp th× míi cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn ®­îc l­¬ng thùc. 3.5 Nguyªn nh©n thiÕu viÖc lµm: VÊn ®Ò viÖc lµm hiÖn nay vÉn lµ vÊn ®Ò nãng cña x· héÞ. Víi t×nh h×nh kinh tÕ ph¸t triÓn khoa häc ph¸t triÓn nhannh, l­îng lao ®éng thiÕu viÖc, thÊt nghiÖp lµm do kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc .Vµ nhÊt lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é v¨n hãa thÊp th× ®Ó kiÕm ®­îc mét viÖc lµm cã thu nhËp æn ®Þnh lµ rÊt khã kh¨n. Nh­ vËy vÊn vÊn ®Ò viÖc lµm cña nh÷ng ng­êi nghÌo lµ rÊt khã kh¨n. 3.6 Nguyªn nh©n thiÕu vËt chÊt: 4.Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc trong c«ng t¸c gi¶m nghÌo. 4.1§iÒu kiÖn tù nhiªn: Thêi tiÕt kh¾c nghiÖt, m­a, b·o th­êng x¶y ra lµ nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khã kh¨n cho viÖc thùc hiÖn gi¶m nghÌo. 4.1§iÒu kiÖn x· héi: Do cã sù t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng sù ph©n hãa giµu nghÌo ngµy cµng râ rÖt, tû lÖ thÊt nghiÖp cßn cao, tr×nh ®é d©n trÝ cßn thÊp. Do hËu qu¶ cña chiÕn tranh b»ng chÊt ®éc di«xin Mü ®Ó l¹i di chøng rÊt nÆng nÒ, ng­êi bÞ khuyÕt tËt, bÖnh tËt, dÞ d¹ng dÞ tËt.cÇn ph¶i ®­îc quan t©m gióp ®ì c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. - C«ng t¸c chØ ®¹o: Mét sè cÊp ñy chÝnh quyÒn ë c¸c x·, thÞ trÊn ch­a thùc sù quan t©m chØ ®¹o dÉn ®Õn viÖc ®iÒu tra rµ so¸t hé nghÌo thiÕu chuÈn x¸c, thiÕu kÕ ho¹ch gi¶m nghÌo, kÕt qu¶ thùc hiÖn thÊp. - Tuy hé nghÌo ®· gi¶m m¹nh nh­ng ch­a bÒn v÷ng, sè hé tho¸t nghÌo ®êi sèng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n kinh tÕ ch­a æn ®Þnh. - §éi ngò c¸n bé X§GN hÇu hÕt lµ kiªm nhiÖm võa thiÕu vÒ sè l­îng, yÕu vÒ n¨ng lùc l¹i th­êng xuyªn thay ®æi. - ViÖc theo dâi gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ c¸c ch­¬ng tr×nh gi¶m nghÌo ch­a ®­îc tæ chøc mét c¸ch cã hÖ thèng vµ ®ång bé, c¬ quan th­êng trùc BC§ gi¶m nghÌo ch­a cã ®ñ th«ng tin ®Ó tham m­u ®Ò xuÊt víi UBND. 5.C¸c ho¹t ®éng xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë HuyÖn Lôc Nam. - ChÝnh s¸ch tÝn dông: C¸c hé chÝnh s¸ch, hé nghÌo ®­îc vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt nh­ng viÖc sö dông ®ång vèn ch­a cã hiÖu qu¶ cao. - ChÝnh s¸ch hç trî ng­êi nghÌo vÒ ytÕ: §· thùc hiÖn cÊp giÊy kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo vµ ng­êi thuéc x· ®Æc biÖt khã kh¨n mét sè c¬ së ytÕ x·, thÞ trÊn thùc hiÖn ch­a tèt viÖc kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî ng­êi nghÌo trong gi¸o dôc, t¹o ®iÒu kiÖn cho con em hé nghÌo hé cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc häc tËp nh­ miÔn gi¶m tiÒn häc phÝ... vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp kh¸c nh­ hç trî s¸ch bót, ®å dïng häc tËp cho c¸c em häc sinh ng­êi nghÌo, ch­a ®­îc th­êng xuyªn. - ChÝnh s¸ch hç trî hé nghÌo vÒ nhµ ë: §· ®­îc c¸c cÊp c¸c ngµnh ®Þa ph­¬ng ®Æc biÖt quan t©m thùc hiÖn b»ng nhiÒu nguån ng©n s¸ch Trung ­¬ng, ng©n s¸ch tØnh, ng©n s¸ch huyÖn, huy ®éng tõ céng ®ång, sè nhµ x©y míi chØ lµ nhµ thay thÕ nhµ t¹m, nhµ rét n¸t vÒ l©u dµi ch­a ®¶m b¶o. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch cøu trî th­êng xuyªn: §· duy tr× trî cÊp th­êng xuyªn cho c¸c ®èi t­îng yÕu thÕ nh­ giµ c« ®¬n, kh«ng n¬i n­¬ng tùa trÎ må c«i nh­ng qui ®Þnh cña nhµ n­íc míi trî cÊp ë møc 65.000®/th¸ng. - ChÝnh s¸ch trî c­íc trî gi¸ c¸c mÆt hµng phôc vô miÒn nói, d©n téc ®· ®¶m b¶o cho nh©n d©n vïng s©u vïng xa ®­îc cÊp, mua c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu gãp phÇn hç trî ®¶m b¶o s¶n xuÊt. - Dù ¸n khuyÕn n«ng, khuyªn l©m, khuyÕn ng­ cho ng­êi nghÌo h­íng dÉn c¸ch lµm ¨n kinh nghiÖm s¶n xuÊt nh­ng viÖc tiÕp thu kiÕn thøc khoa häc kü thuËt ¸p dông vµo s¶n xuÊt ®èi víi ng­êi nghÌo cßn h¹n chÕ dÉn ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt ch­a cao. - Thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng m« h×nh X§GN: §· x©y dùng ®­îc mét sè m« h×nh cã sù hç trî ®Çu t­ cña nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn vay vèn, ®Çu t­ khoa häc kü thuËt nh­ng ch­a thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng, kÕt qu¶ s¶n xuÊt ch­a cao do nhiÒu nguyªn nh©n nh­ thiªn tai, dÞch bÖnh... - Dù ¸n hç trî s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ: Hµng n¨m ng©n s¸ch nhµ n­íc hç trî gièng c©y trång vËt nu«i, chuyÓn giao khoa häc kü thuËt, b¶o qu¶n n«ng s¶n, thùc phÈm cho c¸c x· nghÌo nh­ng nguån kinh phÝ cho c«ng t¸c nµy cßn h¹n chÕ. - Thùc hiÖn dù ¸n ®µo t¹o vµ n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé lµm c«ng t¸c gi¶m nghÌo. Hµng n¨m ®· tæ chøc thùc hiÖn nh­ng hiÖu qu¶ ch­a cao, sè c¸n bé lµm c«ng t¸c X§GN ®­îc ®µo t¹o ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu chuyªn m«n. - Dù ¸n hç trî d¹y nghÒ vµ xuÊt khÈu lao ®éng: Nh»m trî gióp ng­êi nghÌo cã tay nghÒ cÇn thiÕt ®Ó t¹o ®­îc viÖc lµm t¹i chç. C«ng t¸c d¹y nghÒ ®ang ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc lµ ph¶i t×m ra nh÷ng nghÒ phï hîp víi thÞ tr­êng lao ®éng, ph¶i ®¶m b¶o hµi hßa gi÷a häc nghÒ vµ viÖc lµm, mÆt kh¸c ®Þnh møc chi cho d¹y nghÒ cßn thÊp ch­a phï hîp. - VÒ xuÊt khÈu lao ®éng: Ch­a cã c¬ chÕ chung vÒ chÝnh s¸ch hç trî tiÒn häc phi ®µo t¹o ngo¹i ng÷, phÝ lµm hé chiÕu vi sa, kh¸m søc kháe cho lao ®éng nghÌo xuÊt khÈu. Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p thùc hiÖn gi¶m nghÌo trong giai ®o¹n 2006-2010. 1.Môc tiªu gi¶m nghÌo: 1.1. Môc tiªu tæng thÓ T¹o m«i tr­êng thuËn lîi cho ng­êi nghÌo tiÕp cËn c¸c dÞch vô x· héi, tù lùc v­¬n lªn tho¸t nghÌo. §Èy nhanh tèc ®é t¨ng thu nhËp cho ng­êi nghÌo, thu hÑp kho¶ng c¸ch chªnh lÖch gi÷a ng­êi nghÌo vµ ng­êi giµu. T¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi nghÌo tiÕp cËn ®­îc c¸c dÞch vô x· héi mét c¸ch b×nh ®¼ng vµ h­ëng thô c¸c thµnh qu¶ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. PhÊn ®Êu c¸c x· trong huyÖn c¬ b¶n cã ®ñ c«ng tr×nh thiÕt yÕu, c¸c tiÕn bé vÒ gi¸o dôc, ytÕ, v¨n hãa, n­íc sinh ho¹t. PhÊn ®Êu c¸c x· nghÌo tho¸t nghÌo, c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ra khái ch­¬ng tr×nh 135. 1.2. Môc tiªu cô thÓ Gi¶m tû lÖ hé nghÌo tõ 46,6% n¨m 2006 xuèng cßn 20% vµo n¨m 2010, xãa xong nhµ b¸n kiªn cè xuèng cÊp, kh«ng cßn hé chÝnh s¸ch nghÌo, gi¶m 50% hé nghÌo d©n téc thiÓu sè. * ChØ tiªu gi¶m nghÌo tõ 2006-2010 TT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 1 D©n sè Ng­êi 207.350 209.776 212.230 214.713 217.226 219.767 2 Tæng sè hé d©n Hé 46.225 40.910 47.605 48.311 49.027 49.753 3 Tû lÖ hé nghÌo % 46,6 40 34 29 24 20 4 Sè hé nghÌo Hé 21.540 18.764 16.186 14.010 11.767 9.950 5 Tû lÖ hé nghÌo gi¶m % 6,6 6 5 5 4 6 Sè hé nghÌo gi¶m Hé 2.776 2.578 2.176 2.243 1.817 2.C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn gi¶m nghÌo trong giai ®o¹n 2006-2010. 2.1. ChÝnh s¸ch hç trî tÝn dông ­u ®·i cho hé nghÌo 2.1.1- Néi dung: Cung cÊp tÝn dông víi l·i xuÊt ­u ®·i cho c¸c hé nghÌo t¹o c¬ héi cho c¸c hé ngÌo ®­îc tiÕp cËn víi tÝn dông ­u ®·i. - Møc vay: Tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ 10 tr ® - §iÒu kiÖn vay: Nh÷ng hé ®­îc chÝnh quyÒn cÊp x· duyÖt, ®­a vµo danh s¸ch hé nghÌo theo chuÈn míi cña giai ®o¹n 2006-2010 - C¬ chÕ vay: Thùc hiÖn cho vay trùc tiÕp hoÆc ñy th¸c th«ng qua c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi phô n÷ héi cùu chiÕn binh héi n«ng d©n. 2.1.2- Gi¶i ph¸p huy ®éng vèn + Trung ­¬ng, tØnh hç trî th«ng qua ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi 60.400 triÖu ®ång. + Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng 1.000 triÖu ®ång 2.1.3 Tæ chøc thùc hiÖn: Ng©n hµng chÝnh s¸ch chñ tr× phèi hîp víi c¸c ngµnh ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p cho vay hé nghÌo. ChÝnh quyÒn x·, thÞ trÊn cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi ng©n hµng trong viÖc h­íng dÉn hé nghÌo vay vèn vµ thanh to¸n vèn ®óng kú h¹n. - Phßng Néi vô - Lao §éng TBXH cã tr¸ch nhiÖm x¸c nhËn hé nghÌo, hé chÝnh s¸ch lµm c¬ së cho c¸c cÊp xÐt duyÖt vay vèn. 2.2. Hç trî ng­êi nghÌo trong y tÕ 2.2.1- Néi dung: C¸c ®èi t­îng ng­êi nghÌo, ng­êi d©n ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n èm ®au ®Õn kh¸m ch÷a bÖnh ®Òu ®­îc miÔn viÖn phÝ. Cñng cè m¹ng l­íi ytÕ c¬ së nhÊt lµ ytÕ x·, th«n, b¶n ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cho c¸c tr¹m ytÕ, ®µo t¹o ®éi ngò y b¸c sü vÒ lµm viÖc c¬ së. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng x· héi hãa ch¨m sãc søc kháe t¹i céng ®ång, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ytÕ c«ng. X©y dùng hÖ thèng tiªu chuÈn, chÊt l­îng nh»m ®¶m b¶o c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶ cho ng­êi nghÌo trong viÖc cung cÊp dÞch vô ytÕ c¬ b¶n cã chÊt l­îng ë tuyÕn x·, ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu cho ng­êi nghÌo. 2.2.2 H×nh thøc kh¸m c÷a bÖnh miÔn phÝ Mua vµ cÊp 100% thÎ BHYT cho ng­êi nghÌo vµ ng­êi d©n ë x· ®Æc biÖt khã kh¨n. TT ChØ tiªu Tæng sè 2006 2007 2008 2009 2010 I Sè ®èi t­¬ng cÊp thÎ BHYT 461.300 107.135 91.065 89.300 87.400 86400 1 ®èi t­îng hé nghÌo 278.766 46.998 60.668 58.700 56.700 55.700 2 Ng­êi d©n ë x· ®Æc biÖt KK 182.534 60.137 30.397 30.600 30.700 30.700 II- Nhu cÇu khi mua thÎ BHYT 27.678 6.428 5.450 5.350 5.250 5.200 2.2.3- Nguån kinh phÝ: Ng©n s¸ch trung ­¬ng ®¶m b¶o 100% mua thÎ BHYT cho ng­ßi nghÌo. 2.2.4- Gi¶i ph¸p thùc hiÖn: Phßng Néi vô L§TBXH cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn vµ cÊp thÎ BHYT cho ng­êi nghÌo ®óng thêi h¹n. C¸c ngµnh cã liªn quan, c¸c c¬ së ytÕ thùc hiÖn kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi nghÌo cã b¶o hiÓm ytÕ.TuyÕn huyÖn tiÕp nhËn vµ cung cÊp trang thiÕt bÞ, cung øng thuèc cho tuyÕn ytÕ c¬ së. Ph¸t triÓn n©ng cao ®éi ngò c¸n bé ytÕ x·, th«n b¶n ®¶m b¶o ®ñ biªn chÕ cho c¸c tr¹m ytÕ x·. KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc c¸c ®éi ytÕ l­u ®éng (kÓ c¶ qu©n d©n y kÕt hîp ) phôc vô ®ång bµo d©n téc thiÓu sè ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n. 2.3. Hç trî ng­êi nghÌo trong gi¸o dôc: 2.3.1- Néi dung: MiÔn toµn bé häc phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp x©y dùng cho häc sinh lµ con hé nghÌo lµ ng­êi d©n téc thiÓu sè, trÎ em tµn tËt. - Gi¶m 50% häc phÝ vµ 50% c¸c kho¶n ®ãng gãp x©y dùng tr­êng lµ con em hé nghÌo kh¸c. - Hç trî tiÒn s¸ch gi¸o khoa, vë viÕt cho häc sinh cÊp tiÓu häc phæ th«ng lµ con c¸c hé nghÌo , hé d©n téc Ýt ng­êi vµ tr­êng DTNT, vµ HS ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n. 2.3.2-BiÓu nhu c©u kinh phÝ: TT ChØ tiªu §V tÝnh Tæng sè 2006 2007 2008 2009 2010 1 sè häc sinh HS 24.426 6.445 6.384 6.338 4.350 3.908 2 kp miÔn gi¶m triÖu ® 1.488 238 389 386 250 225, 3 hç trî s¸c GK triÖu ® 3.500 868 881 871 880. 4 hç trî vë viÕt triÖu ® 2.350 500. 550. 650 650 Tæng kinh phÝ tr® 7.338 238. 1.757. 1.817 1.771 1.755 2.3.3- Huy ®éng nguån lùc: Nguån kinh phÝ:Ng©n s¸ch trung ­¬ng chi th­¬ng xuyªn cho ngµnh GD 20%. 1.467,6 triÖu ®:Ng©n s¸ch tØnh 50% tæng ngu«n vèn =3.669 triÖu ®ång; L«ng ghÐp c¸c nguån kh¸c 30% = 2.201,4 triÖu ®ång. 2.3.4- BiÖn ph¸p thùc hiÖn: Phßng Gi¸o dôc h­íng dÉn néi dung chÝnh s¸ch hç trî gi¸o dôc cho con hé nghÌo hé chÝnh s¸ch, chØ ®¹o c¸c tr­êng mÇm non, tiÓu häc, PTCS thùc hiÖn miÔn gi¶m häc phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp kh¸c theo quy ®Þnh cho con em hé nghÌo, hé chÝnh s¸ch. 2.4- Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi nghÌo. 2.4.1- Néi dung: Gi¶i quyÕt vay vèn viÖc lµm lång ghÐp cho c¸c hé nghÌo vay vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, nh­ ph¸t triÓn kinh tÕ v­ên ®åi, ch¨n nu«i, nu«i trång thñy s¶n.... - Giíi thiÖu lao ®éng trong hé nghÌo vµo lµm viÖc t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp trong vµ ngoµi tØnh. 2.4.2- nhu cÇu kinh phÝ TT Néi dung §¬n vÞ tÝnh Tæng sè 2006 2007 2008 2009 2010 1 Gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i chç Lao ®éng 2.000 400 400 400 400 400 2 Lµm viÖc t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp trong vµ ngoµi tØnh Lao ®éng 2.500 500 500 500 500 500 3 Nhu cÇu kinh phÝ TriÖu ® 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.4.3- Huy ®éng nguån kinh phÝ: Ng©n Ng©n s¸ch s¸ch trung ­¬ng hç trî th«ng qua ch­¬ng tr×nh vay vèn gi¶i quyÕt viªc lµm theo dù ¸n nhá 90% = 9.000 triÖu ®ång; Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng10% = 1.000 triÖu ®ång 2.4.4 - BiÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn §èi víi gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i chç: Phßng Néi vô L§TBXH chñ tr× phèi hîp víi Ng©n hµng chÝnh s¸ch h­íng dÉn x©y dùng dù ¸n vay vçn gi¶i quyÕt viÖc lµm tæ chøc thÈm ®Þnh tr×nh UBND quyÕt ®Þnh cho vay vèn.Phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖp tuyÓn lao ®éng trong n­íc, t­ vÊn giíi thiÖu viÖc lµm miÔn phÝ cho lao ®éng hé nghÌo ®i lµm viÖc t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp trong vµ ngoµi tØnh. 2.5 –Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c 2.5.1. §µo t¹o nghÒ vµ xuÊt khÈu lao ®éng ®èi víi hé nghÌo. - Néi dung: §µo t¹o nghÒ cho ng­êi nghÌo qua c¸c h×nh thøc tæ chøc líp ®µo t¹o tËp trung t¹i c¸c c¬ së trung t©m d¹y nghÒ trªn ®Þa bµn huyÖn, ®µo t¹o t¹i chç th«ng qua c¸c dù ¸n d¹y nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n theo kÕ ho¹ch cña tØnh. 2.5.2. Hç trî ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng thiÕt yÕu c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n vµ c¸c x· nghÌo - Néi dung: §Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cßn thiÕu vµ yÕu cho c¸c x· gåm: §­êng giao th«ng, tr­êng häc, n­íc sinh ho¹t, chî x·,.nhµ sinh ho¹t céng ®ång..... 2.5.3. Dù ¸n khuyÕn n«ng khuyÕn l©m h­íng dÉn ng­êi nghÌo vÒ c¸ch lµm kinh tÕ - Néi dung : Trang bÞ kiÕn thøc vÒ khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng­ cho hé nghÌo cã lao ®éng thiÕu kiÕn thøc lµm ¨n, thiÕu kü thuËt s¶n xuÊt trang bÞ kiÕn thøc vµ kü n¨ng vÒ khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng­ th«ng qua ¸p dông khuyÕn ng­ cã sù tham gia cña ng­êi d©n, héi nghÞ ®Çu bê, héi th¶o, tËp huÊn trªn c¬ së m« h×nh thùc tÕ, tæ chøc th«ng tin vÒ gièng khoa häc kü thuËt th©m canh vµ khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, ph­¬ng ph¸p qu¶n lý vµ chi tiªu trong hé gia ®×nh nghÌo. Tæ chøc in tµi liÖu tuyªn truyÒn h­íng dÉn c¸ch lµm ¨n ph¸t trùc tiÕp cho ng­êi nghÌo häc tËp. Danh Môc Tham Kh¶o 1 ViÖt Nam- §¸nh gi¸ nghÌo ®ãi vµ chiÕn l­îc. B¸o c¸o Ng©n Hµng thÕ giíi- Khu vùc ch©u ¸ vµ Th¸i B×nh D­¬ng (th¸ng 1-1995). 2 Ph¹m V¨n Khiªn -Nh÷ng biÖn ph¸p huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nguån vèn cña hé n«ng d©n c¸c TØnh phÝa B¾c, ViÖn kinh tÕ n«ng nghiÖp, 1999. 3 Giµu nghÌo trong n«n th«n hiÖn nay,Nxb N«ng nghiÖp. 4 B¸o c¸o gi¸ thÞ tr­êng – ñy ban vËt gi¸ nhµ n­íc. 5 Tµi liÖu tËp huÊn c¸n bé gi¶m nghÌo cÊp TØnh, HuyÖn. Chñ biªn: NguyÔn H¶I H÷u

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Huyện Lục Nam.DOC