Đề tài Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí ô tô và xe máy công trình thời kỳ 1997-2004

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG 3 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3 I. KHÁI NIỆM HIỆU QUẢ KINH DOANH 3 1. Khái niệm 3 2. Phân loại hiệu quả kinh doanh 4 2.1. Theo lĩnh vực tính toán, có thể chia thành 4 2.2. Theo nội dung tính toán có thể chia thành 4 2.3. Theo phạm vi tính toán, có thể phân thành 4 2.4. Theo hình thức biểu hiện có 4 3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 5 4. Nhiệm vụ nghiên cứu thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh 5 II. QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 6 CHƯƠNG II:XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY8 I. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ 8 1. Yêu cầu 8 2. Nguyên tắc 9 II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 9 1. Các công thức tổng quát xác định các chỉ tiêu hiệu quả 9 1.1. Công thức tổng quát tính hiệu quả sản xuất kinh doanh đầy đủ( hay toàn phần) 10 1.2. Công thức tổng quát tính hiệu quả đầu tư tăng thêm (hay cận biên) 10 2. Xác định các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh để tính hiệu quả 11 2.1.Tổng giá trị sản xuất (GO) 11 2.1.1. Khái niệm 11 2.1.2. Nội dung kinh tế 13 2.13.Công thức tính 13 2.2. Giá trị gia tăng (VA) 13 2.2.1 Khái niệm 13 2.2.2.Nội dung kinh tế 14 2.2.3 Công thức tính 15 2.3.Giá trị gia tăng thuần (NVA) 17 2.3.1. Khái niệm 17 2.3.3.Công thức tính 18 2.4. Doanh thu 18 2.4.1. Khái niệm 18 2.4.2. Nội dung kinh tế 18 2.4.3.Công thức tính 19 2.5. Lợi nhuận 19 2.5.1. Khái niệm 19 2.5.2. Nội dung kinh tế 19 2.5.3. Công thức tính 20 3. Các chỉ tiêu phản ánh chi phí để tính hiệu quả 20 3.1. Vốn sản xuất kinh doanh 20 3.1.1. Khái niệm 20 3.1.2. Nội dung kinh tế 20 3.2. Tài sản cố định bình quân 21 3.2.1. Khái niệm 21 3.2.2. Nội dung kinh tế 21 3.3 Tài sản lưu động bình quân 22 3.3.1. Khái niệm 22 3.3.2. Nội dung kinh tế 22 3.3.3. Công thức tính 22 3.3. Lao động bình quân 22 4. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 23 4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động 23 4.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản cố định 24 4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 26 III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 27 1. Phương pháp đánh giá 27 1.1. Phương pháp đánh giá ở trạng thái động 27 1.2. Phương pháp đánh giá ở trạng thái tĩnh 28 2. Đánh giá ảnh hưởng của hiệu quả đến kết quả và chi phí sản xuất, kinh doanh 29 2.1.Đánh giá ảnh hưởng của hiệu quả đến kết quả sản xuất kinh doanh 29 2.2. Đánh giá ảnh hưởng của hiệu quả đến chi phí sản xuất kinh doanh 30 IV. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THÔNG KÊ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH CỦA CÔNG TY 31 1. Phương pháp bảng thông kê 31 1.1.Cấu thành của bảng thống kê 31 1.2. Các loại bảng thống kê 32 1.3. Những yêu cầu dối với việc xây dựng bảng thống kê 33 2. Phương pháp chỉ số 33 3. Phương pháp dãy số thời gian 34 4. Phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn 35 4.1. Khái niệm về dự đoán thống kê ngắn hạn 35 4.2. Một số phương pháp để dự đoán thống kê ngắn hạn 37 4.2.1.Dự đoán dựa vào phương trình hồi qui 37 4.2.2. Dự đoán dựa vào lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân 37 CHƯƠNG III:VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THÔNG KÊ ĐỂ PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ XE MÁY CÔNG TRÌNH THỜI Ỳ 1997 - 2004. 39 I. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ XE MÁY CÔNG TRÌNH 39 1. Đặc điểm tình hình chung 39 1.1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty 41 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý tại công ty 42 2. Định hướng sắp xếp đổi mới của công ty 45 II. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ XE MÁY CÔNG TRÌNH 47 1. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động 47 2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 54 2.1. Phân tích tốc độ tăng hiệu quả tài sản cố định theo giá trị sản suất trong giai đoạn 1997-2004 54 2.2. Phân tích 57 3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 59 3.2. Phân tích tốc độ chu chuyển của vốn lưu động 62 4. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn 63 5. phân tích ảnh hưởng của hiệu quả đến kết quả sản xuất kinh doanh. 67 5.1. Phân tích ảnh hưởng của năng suất lao động bình quân và số lao động bình quân đến GO và DT 67 5.2. Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng tài sản và giá trị tài sản bình quân đến doanh thu và lợi nhuận 71 5.2.1. Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất tài sản cố định là giá trị tài sản cố định bình quân đến doanh thu và lợi nhuận 71 5.2.2. Phân tích ảnh hưởng của hiệu suất sử dụng tài sản lưu động và khối lượng tài sản lưu động bình quân đến DT và LN 74 5.3. Phân tích ảnh hưởng hiệu suất tổng vốn sản xuất kinh doanh và khối lượng vốn bình quân đến GO và LN 77 5.4. Phân tích mức doanh lợi bình quân mỗi lao động và tổng số lao động bình quân tới lợi nhuận 81 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ XE MÁY CÔNG TRÌNH 82 1. Một số kiến nghị 82 2. Giải pháp 83 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2206 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí ô tô và xe máy công trình thời kỳ 1997-2004, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi liªn hoµn xÊp xØ b»ng nhau. L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi b×nh qu©n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: = Tõ ®ã ta cã m« h×nh dù ®o¸n: = yn + *h (h = 1, 2, 3, …) Trong ®ã: yn lµ møc ®é cuèi cïng cña d·y sè thêi gian. 4.2.3. Dù ®o¸n dùa vµo tèc ®é ph¸t triÓn trung b×nh Ph­¬ng ph¸p dù ®o¸n nµy ®­îc ¸p dông khi c¸c tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn xÊp xØ b»ng nhau. Ta ®· biÕt tèc ®é ph¸t triÓn trung b×nh ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: = Trong ®ã: y1: Møc ®é ®Çu tiªn cña d·y sè thêi gian yn: Møc ®é cuèi cïng cña d·y sè thêi gian Tõ c«ng thøc trªn, cã m« h×nh dù ®o¸n sau: = yn x ()h h = 1, 2, 3, .... lµ tÇm xa cña dù ®o¸n. §iÒu kiÖn ®Ó sö dông m« h×nh lµ c¸c ti (i = ) xÊp xØ nhau. Tiªu chuÈn chän m« h×nh dù ®o¸n tèt nhÊt: - C¨n cø vµo SEE hoÆc SE: cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p cho SEE, cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p cho SE. - Dùa vµo kiÓm ®Þnh m«: kiÓm ®Þnh F hoÆc kiÓm ®Þnh t trong håi qui t­¬ng quan. - C¨n cø vµo ý nghÜa thùc tÕ cña gi¸ trÞ dù ®o¸n. Ch­¬ng III:VËn dông hÖ thèng chØ tiªu vµ mét sè ph­¬ng ph¸p th«ng kª ®Ó ph©n tÝch nghiªn cøu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty c¬ khÝ «t« vµ xe m¸y c«ng tr×nh thêi ú 1997 - 2004. I. Thùc tr¹ng cña c«ng ty c¬ khÝ «t« vµ xe m¸y c«ng tr×nh 1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung C«ng ty ®­îc thµnh lËp víi tªn gäi lµ c«ng ty c¬ khÝ «t« - xe m¸y c«ng tr×nh. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i m¸y phôc vô cho ngµnh giao th«ng vËn t¶i nh­ m¸y lu, «t«, m¸y c«ng tr×nh, tr¹m trén bª t«ng.... C«ng ty c¬ khÝ «t« - xe m¸y c«ng tr×nh thuéc tæng c«ng ty C¬ khÝ Giao th«ng VËn t¶i, ®­îc thµnh lËp ngµy 04-10-1956 theo quyÕt ®Þnh cña bé giao th«ng vËn t¶i. Tõ ngµy míi ®­îc thµnh lËp míi chØ lµ mét x­ëng m¸y c«ng tr×nh, sau 20 n¨m ®· trë thµnh mét nhµ m¸y lín cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i xe lu vµ ®Õn n¨m 1993 më réng quy m« s¶n xuÊt c¸c lo¹i tr¹m trén bª t«ng, b¸nh lèp... ChiÕm thÕ m¹nh trong thÞ tr­êng toµn quèc vµ ®Õn n¨m 1995 ®­îc n©ng cÊp thµnh c«ng ty C¬ khÝ «t«- xe m¸y c«ng tr×nh thuéc bé giao th«ng vËn t¶i. Víi ®éi ngò l·nh ®¹o rÊt nhiÖt t×nh, th«ng minh vµ s¸ng t¹o lu«n lu«n t×m hiÓu thÞ tr­êng tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ vµ ®óng ®¾n nh­ lu«n c¶i tiÕn vµ ®æi míi s¶n phÈm ®¸p øng mäi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. §Æc biÖt lµ l·nh ®¹o c«ng ty ®· ®­a ra mét m« h×nh tæ chøc ®Çy ®ñ, khoa häc vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty Tõ n¨m 1981 ®Õn n¨m 1995 X­ëng m¸y c«ng tr×nh ®­îc ®æi tªn thµnh “Nhµ m¸y c¬ khÝ c«ng tr×nh” trùc thuéc tæng C«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i - Bé giao t«ng vËn t¶i. MÆt hµng chñ yÕu cuae C«ng ty lµ c¸c lo¹i lu b¸nh thÐp, lu rung, c¸c lo¹i tram tr«n bª t«ng nhùa nãng, tr¹m trén bª t«ng xi m¨ng, tr¹m trén cÊp phèi... Tõ n¨m 2001 ®Õn nay C«ng ty c¬ khÝ c«ng tr×nh ®­îc ®æi tªn thµnh “C«ng ty c¬ khÝ «t« vµ xe m¸y c«ng tr×nh” trùc thuéc tæng C«ng ty c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i, nay lµ Tæng C«ng ty c«ng nghiÖp «t« ViÖt Nam-Bé Giao th«ng vËn t¶i. Ngoµi c¸c mÆt hµng truyÒn thèng phôc vô x©y dùng ®­êng bé, C«ng ty ®· ®Çu t­ hµng chôc tû ®ång cho d©y truyÒn s¶n xuÊt «t« vËn t¶i cã t¶i träng tõ 500 kg ®Õn 5 tÊn, C«ng ty c¬ khÝ «t« vµ xe m¸y c«ng tr×nh ®· ®­îc ®¶ng vµ nhµ n­íc khen th­ëng: - 03 Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng ba nh÷ng n¨m 1959 ®Õn 1963 - 02 Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng hai nh÷ng n¨m 1962-1986 - 01 Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng mét n¨m 1996 Vµ rÊt nhiÒu cê lu©n l­u cña chÝnh phñ, cña bé... Uy tÝn cña C«ng ty víi c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh ng¸y cµng ®­îcc¶i tiÕn, v÷mg vµng chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc n©ng cao, kü thuËt cµng tiÕn bé. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc h¹ nhiÒu so víi c¸c ®în vÞ kh¸c,s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt trªn 40 tØnh thµnh trong c¶ n­íc. TÝnh ®Õn 31/12/2003 tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty lµ: 2.060 tr ®ång Trong ®ã + Vèn cè ®Þnh :1.481 triÖu ®ång + Vèn l­u ®éng : 579 triÖu ®«ng Bao gåm c¸c nguån vèn + Vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp : 1487 triÖu ®ång + Vèn doanh nghiÖp tù bæ sung : 481 triÖu ®ång + Vèn vay : 102 triÖu ®ång 1.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty c¬ khÝ «t« vµ Xe m¸y c«ng tr×nh cã thÓ chia thµnh c¸c nhãm hµng chñ yÕu sau: - Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng: §©y lµ s¶n phÈm chñ lùc cña C«ng ty. S¶n phÈm nµy cña C«ng ty ®· chiÕm 60% thÞ tr­êng trong c¶ n­íc, cã trang bÞ c¸c phô tïng c«ng nghÖ cao cña T©y §øc, Mü... vµ ¸p dông c«ng nghÖ ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ tinh häc nªn ®· n©ng cao ®­îc chÊt l­îng, ®é tin cËy vµ tÝnh hiÖn ®¹i, ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu c«ng nghÖ cao trong c«ng nghÖ lµm ®­êng. C¸c tr¹m bª t«ng nµy cã tÝnh n¨ng vµ chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng víi c¸c s¶n phÈm trong khu vùc §«ng Nam ¸, nh­ng gi¸ rÎ h¬n nªn ®· th¾ng thÇu ®­îc nhiÒu hîp ®ång cung øng, ®ång thêi ®­îc c¸c t­ vÊn n­íc ngoµi chÊp nhËn. S¶n phÈm thi c«ng t¹i c¸c ®­êng B¾c Th¨ng Long - Néi Bµi,®­êng quèc lé n¨m, thi c«ng ®o¹n ®­êng cho NhËt ë Nghi S¬n... - HÖ thèng thiÕt bi xi m¨ng- cÊp phèi - ThiÕt bÞ lu lÌn - C¸c thiÕt bi chñng lo¹i kh¸c nhau nh­: Nåi nÊu nhùa gi¸n tiÕp, söa ch÷a vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i m¸y nghiÒn sµng ®¸, söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y nghiÒn ®¸ cña §øc, TiÖp, s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ phôc vô ®¶m b¶o giao th«ng vËn t¶i... - Xe «t« t¶i c¸c lo¹i cã träng t¶i d­íi 5 tÊn: HiÖn nay c«ng ty ®ang hîp tcs víi tËp ®oµn «t« nh·n hiÖu FAW t¶i träng 1950 kg, xe t¶i thïng tù ®æ CA 304D vµ xe t¶i thïng cè ®Þnh CIA104AD. S¾p tíi c«ng ty sÏ ký hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ víi tËp ®oµn «t« HUYN DAI- Hµn Quèc ®Ó s¶n suÊt m¸c xe HD 65, HD 72 lo¹i xe thïng cè ®Þnh vµ thïng tù ®æ. 1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y vµ qu¶n lý t¹i c«ng ty HiÖn nay C«ng ty c¬ khÝ «t« vµ xe m¸y c«ng tr×nh cã 763 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã cã 78 kü s­ kinh tÕ vµ kü thuËt, 88 c¸n bé Cao ®¼ng vµ trung cÊp, 597 c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh vµ phô. Bé m¸y qu¶n ký bè trÝ nh­ sau: XÝ nghiÖp I XÝ nghiÖp II XÝ nghiÖp III XÝ nghiÖp «t« Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng vµ thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng. §©y lµ kiÓu c¬ cÊu ¸p dông phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. C«ng ty cã hai cÊp qu¶n lý lµ cÊp c«ng ty vµ cÊp XÝ nghiÖp theo s¬ ®å tæ chøc sau: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc c«ng ty c¬ khÝ c«ng tr×nh Gi¸m §èc Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phã gi¸m ®èc kü thuËt – chÊt l­îng Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn Ph©n x­ëng c¬ khÝ Ph©n x­ëng l¾p r¸p II Ph©n x­ëng l¾p r¸p I Phßng kü thuËt chÊt l­îng Ph©n x­ëng c¬ khÝ Ph©n x­ëng l¾p r¸p II Ph©n x­ëng l¾p r¸p I Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch Kinh tÕ tµi chÝnh Phßng nh©n chÝnh: tæ chøc c¸n bé, L§TL, HCQT, BV Kinh tÕ tµi chÝnh Toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kÞnh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ «t« vµ xe m¸y c«ng tr×nh ®Òu chÞu sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña ban Gi¸m ®èc. Ban gi¸m §èc chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®êi sèng c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, trong Gi¸m ®èc cã mét Gi¸m ®èc cã chøc n¨ng chØ ®¹o bé m¸y qu¶n lý ®­îc chuyªn m«n ho¸ ®Õn tõng ph©n x­ëng, tõng phßng ban. Mét phã Gi¸m ®èc ®¶m nhiÖm c«ng t¸c kinh doanh ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp hµng ngµy vµ c«ng t¸c néi chÝnh, mét phã gi¸m ®éc phô tr¸ch kü thuËt. D­íi ban Gi¸m ®èc lµ c¸c phßng ban vµ c¸c ph©n x­ëng víi chøc n¨ng nh­ sau: - §ømg ®Çu doanh nghiÖp lµ Gi¸m ®èc: Gi¸m ®èc lµ chñ tµi kho¶n, lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®ång thêi lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vÒ viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn nhµ n­íc giao. - Phã gi¸m ®èc: lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, lµm c«ng t¸c ®oµn thÓ. Ngoµi ra Phã Gi¸m ®èc lµ ng­êi tay mÆt Gi¸m ®èc phô tr¸ch ®iÒu hµnh toµn bé c«ng ty khi gi¸m ®èc uû quyÒn. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô qu¶n lý lao ®éng vµ x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÜnh s¸ch, phèi hîp víi c¸c phßng ban lËp dù to¸n söa ch÷a vµ mua s¾m tµi s¶n, ®¶m b¶o an ninh trËt tù, an toµn lao ®éng. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n c«ng ty, tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty cho gi¸m ®èc. - Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng: cã nhiÖm vô khai th¸c thÞ tr­êng, chµo hµng vµ b¸n s¶n phÈm cña c«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm khai th¸c hîp ®ång víi kh¸ch hµng, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ tham gia ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tham gia ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng lµ ®Çu mèi sö lý th«ng tin ®Çu vµo cña C«ng ty. - Phßng vËt t­ thiÕt bÞ: chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp vËt t­ , qu¶n lý vËt t­ tån kho, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ, ®iÖn n¨ng cung cÊp cho toµn c«ng ty, kiÓm so¸t biÓu gi¸ vËt t­ thiÕt bÞ, phô tïng dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phßng kü thuËt: cã nhiÖm vô thiÕt kÕ c¸c b¶n vÏ kü thuËt cña s¶n phÈm sao cho ®¶m b¶o vÒ mÆt mü thuËt vµ c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ theo ®óng hîp ®ång hîp ®ång ®· ký víi kh¸ch hµng. ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, kiÓm tra vµ h­íng dÉn c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm ®óng mÉu m·, ®óng yªu cÇu kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ ®¶m b¶o chÊt l­îng cña s¶n phÈm. §ång thêi phßng kü thuËt cßn cã nhiÖm vô nghiªn cøu c¶i tiÕn, hiÖu chØnh hoµn thiÖn c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, tiÕt kiÖm vËt t­ mµ chÊt l­îng s¶n phÈm vÉn kh«ng thay ®æi nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Phßng x©y dùng c¬ b¶n: chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o tr× c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cña C«ng ty ®ång thêi tham gia ®Êu thÇu mét sè c«ng tr×nh x©y dùng nh»m më réng lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ gãp phÇn n¨ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. 2. §Þnh h­íng s¾p xÕp ®æi míi cña c«ng ty Ngµy nay víi tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®ßi hái con ng­êi lu«n ph¶i n©ng cao tr×nh ®é phï hîp víi b­íc tiÕn cña x· héi. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh trªn muèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty c¬ khÝ c«ng tr×nh ®· nghiªn cøu, víi ®Çu t­ søc lùc trÝ tuÖ, tËp trung vèn ®Ó s¶n xuÊt chÕ t¹o nh÷ng lo¹i c«ng tr×nh ngang tÇm quèc tÕ. Tõ khi b¾t ®Çu thµnh lËp ( th¸ng 10-1956) C«ng ty c¬ khÝ c«ng tr×nh chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh lu b¸nh thÐp... tuy cã ®­îc ®Þa bµn réng nh­ng c¬ së s¶n xuÊt cßn nghÌo nµn l¹c hËu, c¸c nhµ x­ëng ch­a ®­îc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cßn thÊp kÐm kÓ tõ n¨m 1993 C«ng ty c¬ khÝ c«ng tr×nh l¹i cµng cã sù ®æi míi, ®­a tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ ¸p dông trong thùc tÕ nh­ s¶n xuÊt l¾p ®Æt c¸c lo¹i tr¹m trén bª t«ng nµy mµ bé giao th«ng ®· khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kh¾p c¸c m¹ng l­íi giao th«ng toµn quèc vµ cÊm nhËp khÈu Bªn c¹nh ®ã C«ng ty liªn tôc më nh÷ng líp huÊn luyÖn ®µo t¹o nh÷ng c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao nh­ gß hµn ®iÖn ®Ó kÞp thêi ¸p dông ®­îc quy tr×nh c«ng nghÖ ®­a cµo s¶n xuÊt. Hµng n¨m liªn tôc cã tuyÓn dông c«ng nh©n kü thuËt trÎ ®Ó thay thÕ cho nh÷ng thî giµ, tr¶i qua bao nhiªu n¨m dµi cña thêi kú chiÕn tranh, thêi kú bao cÊp. Cho ®Õn ngµy nay C«ng ty c¬ khÝ c«ng tr×nh cã ®­îc bé m¸y l·nh ®¹o ®Çy kinh nghiÖm vµ ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao. §ång thêi còng lµ mét ®¬n vÞ lu«n lu«n dÉn ®Çu trong tæng C«ng ty c¬ khÝ. C«ng ty sÏ tiÕn hµnh kh¶o s¸t thÞ tr­êng n­íc ngoµi trong khu vùc chµo hµng vµ chän vµ chän thªm ®èi t¸c tiÕn tíi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ vµ tíi ®©y cã s¶n phÈm tr¹m trén bª t«ng 80 tÊn/ha xuÊt sang c¸c n­íc trong khu vùc . B¶ng 1:B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1997-2004 TT ChØ tiªu §VT 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Doanh thu Tr.®ång 11000 16000 18000 21000 24500 28000 30500 33000 2 Lîi nhuËn Tr.®ång 550 570 600 635 660 690 710 750 3 Nép ng©n s¸ch Tr.®ång 233 241 235 242 245 250 252 255 4 Lao ®éng Ng­êi 233 238 257 285 295 336 356 381 5 L¬ng b×nh qu©n Tr.®ång 500 550 450 400 420 380 350 345 6 S¶n phÈm chñ yÕu -S¶n phÈm l¾p ®Æt -Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng 20-40 tÊn/h -Lu b¸nh lèp -S¶n xuÊt tr¹m nghiÒn sµng ®¸ 33 m3/h -S¶n xuÊt kinh doanh kh¸c Bé Bé ChiÕc Bé 4 2 1 6 4 2 7 6 2 8 7 3 8 4 2 9 5 5 7 6 3 9 8 4 II. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty c¬ khÝ «t« vµ xe m¸y c«ng tr×nh 1. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ViÖc sö dông lao ®éng nh­ thÕ nµo cho hîp lý lµ ®iÒu kh«ng dÔ. Doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý lao ®éng cho phï hîp gi÷a kh¶ n¨ng, nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm khi ph©n c«ng lao ®éng ®Ó t¹o ra mét lùc l­îng lao ®éng phï hîp c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, còng nh­ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc. Theo b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña c«ng ty trong thêi gian qua, tÊt c¶ ng­êi lao ®éng ®Òu cã ®Çy ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· t¹o ®­îc viÖc lµm æn ®Þnh cho c«ng nh©n, kh¶ n¨ng huy ®éng lao ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh lµ tèt. §Ó thÊy ®­îc sù biÕn ®éng vÒ sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty ta xem b¶ng sau. B¶ng 2: sè lao ®éng cña C«ng ty thêi kú1997-2004 ChØ tiªu N¨m Sè lao ®éng b×nh qu©n (ng­êi) L­îng t¨ng tuyÖt ®èi liªn hoµn (ng­êi) Tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn (%) Tèc ®é t¨ng (%) Tèc ®é t¨ng b×nh qu©n (%) 1997 233 - - - 7.62 1998 238 5 102.16 2.16 1999 257 19 107.98 7.98 2000 285 28 110.89 10.89 2001 295 10 103.5 3.5 2002 336 41 113.9 13.9 2003 356 30 105.95 5.95 2004 388 32 108.99 8.99 Qua sè liÖu trªn ta thÊy, l­îng lao ®éng cña c«ng ty t¨ng b×nh qu©n mçi n¨m lµ 7.62% hay t¨ng 24 ng­êi. N¨m 1998 sè l­îng lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 2.16% hay t¨ng 5 ng­êi ,n¨m 1999 sè l­îng lao ®éng t¨ng 7.98% hay t¨ng 19 ng­êi. N¨m 2000 sè l­îng lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 10.89% hay t¨ng 5 ng­êi ,n¨m 2001sè l­îng lao ®éng t¨ng 3.5% hay t¨ng 10 ng­êi. . N¨m 2002 sè l­îng lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 13.9% hay t¨ng 41 ng­êi ,n¨m 2003 sè l­îng lao ®éng t¨ng 5.95% hay t¨ng 30 ng­êi. N¨m 2004 sè l­îng lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 8.99% hay t¨ng 32 ng­êi. Nh×n chung sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty t¨ng lªn cßn ch­a cao. HiÖn nay n­íc ta ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¶m biªn chÕ trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®ßi hái c«ng ty ph¶i rÊt chó träng ®Õn viÖc sö dông sao cho cã hiÖu qu¶ tèt nhÊt, còng nh­ thóc ®Èy ng­êi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ h¬n n÷a. Víi yªu cÇu chung lµ ng­êi lao ®éng ph¶i lao ®éng ph¶i lµm ra s¶n phÈm víi n¨ng suÊt cao vµ chÊt l­îng s¶n phÈm tèt nhÊt cã thÓ ®­îc. B¶ng 3: ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cña c«ng ty thêi kú 1997 - 2004 STT N¨m ChØ tiªu N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Doanh thu thuÇn (triÖu ®ång) 11000 16000 18000 21000 24500 28000 30500 33000 2 Lîi nhuËn (TriÖu ®ång) 550 570 600 635 660 690 710 750 3 Tæng quü l­¬ng (triÖu ®ång) 1100 1300 1450 1650 1850 2000 2250 2500 4 Sè lao ®éng b×nh qu©n (ng­êi) 233 238 257 285 295 336 356 388 5 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n theo doanh thu (triÖu ®ång/ng­êi 47.21 67.23 70.04 73.68 62.02 83.33 85.67 85.05 6 Møc doanh lîi theo lao ®éng (triÖu ®ång/ng­êi 2.36 2.39 2.33 2.23 2.24 2.05 1.99 1.93 7 Thu nhËp b×nh qu©n (1000 ®ång) 1000 1100 900 800 840 760 700 690 STT N¨m ChØ tiªu L­îng t¨ng (gi¶m) tuyÖt ®èi 1998/ 1997 1999/ 1998 2000/ 1999 2001/2000 2002/ 2001 2003/2002 2004/2003 1 Doanh thu thuÇn (triÖu ®ång) 5000 2000 3000 3500 3500 2500 2500 2 Lîi nhuËn (TriÖu ®ång) 20 30 35 25 30 20 40 3 Tæng quü l­¬ng (triÖu ®ång) 200 150 200 200 150 250 250 4 Sè lao ®éng b×nh qu©n (ng­êi) 5 19 28 10 41 20 32 5 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n theo doanh thu (triÖu ®ång/ng­êi) 20.02 2.81 3.64 -11.65 21.3 2.34 -0.62 6 Møc doanh lîi theo lao ®éng (triÖu ®ång/ng­êi) 0.03 -0.06 -0.01 0.1 -0.19 -0.06 -0.06 7 Thu nhËp b×nh qu©n (1000 ®ång) 100 -200 -100 40 -80 -60 -10 STT N¨m ChØ tiªu Tèc ®é ph¸t triÓn ( % ) 1998/ 1997 1999/ 1998 2000/ 1999 2001/ 2000 2002/ 2001 2003/ 2002 2004/ 2003 1 Doanh thu thuÇn (triÖu ®ång) 145.5 112.5 116.7 116.7 114.3 108.9 108.2 2 Lîi nhuËn (TriÖu ®ång) 103.6 105.3 105.8 102.9 104.5 102.9 105.6 3 Tæng quü l­¬ng (triÖu ®ång) 118.2 111.5 113.8 112.1 108.1 112.5 111.1 4 Sè lao ®éng b×nh qu©n (ng­êi) 102.1 107.9 110.9 103.5 113.9 105.9 109.0 5 N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n theo doanh thu (triÖu ®ång/ng­êi) 142.4 104.2 105.2 84.2 134.3 102.8 99.3 6 Møc doanh lîi theo lao ®éng (triÖu ®ång/ng­êi) 101.3 97.5 95.7 100.4 91.5 97.1 97.0 7 Thu nhËp b×nh qu©n (1000 ®ång) 110.0 82.0 88.9 105.0 90.5 92.1 98.6 Qua sè liÖu trªn ta thÊy. * N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n theo doanh thu nh×n chung ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m, chØ cã n¨m 2001 vµ n¨m 2004 lµ gi¶m. N¨m 1997 cø b×nh qu©n mçi lao ®éng th× t¹o ra 47.21 triÖu ®ång, n¨m 1998 t¹o ra 67.23 triÖu ®ång vµ n¨m 1999t¹o ra 70.04 triÖu ®ång, N¨m 2000 cø b×nh qu©n mçi lao ®éng th× t¹o ra 73.68 triÖu ®ång, n¨m 2001 t¹o ra 62.02 triÖu ®ång vµ n¨m 2002 t¹o ra 83.33 triÖu ®ång n¨m 2003 t¹o ra 85.67 triÖu ®ång vµ n¨m 2004 t¹o ra 85.05 triÖu ®ång.. Nh­ vËy sè doanh thu thuÇn ®­îc t¹o ra tÝnh trªn mçi lao ®éng n¨m 1998 t¨ng 42.4% so víi n¨m 1997 hay t¨ng 20.02 triÖu ®ång, n¨m 1999 t¨ng 4.2% so víi n¨m 1998 hay t¨ng 2.81 triÖu ®ång, n¨m 2000 t¨ng 5.2% so víi n¨m 1999 hay t¨ng 3.64 triÖu ®ång, n¨m 2001 gi¶m15.8% so víi n¨m 2000 hay gi¶m 11.65 triÖu ®ång, n¨m 2002 t¨ng 34.3% so víi n¨m 2001 hay t¨ng 21.3 triÖu ®ång, n¨m 2003 t¨ng 2.8% so víi n¨m 2002 hay t¨ng 2.34 triÖu ®ång, n¨m 2004 gi¶m 0.7% so víi n¨m 2003 hay gi¶m 0.62 triÖu ®ång * Møc doanh lîi b×nh qu©n theo lao ®éng n¨m 1997 cø 1 lao ®éng th× t¹o ra ®­îc 2.36 triÖu ®ång lîi nhuËn, n¨m 1998 t¹o ra ®­îc 2.39 triÖu ®ång lîi nhuËn vµ n¨m 1999 t¹o ra ®­îc 2.33 triÖu ®ång lîi nhuËn, n¨m 2000 cø 1 lao ®éng th× t¹o ra ®­îc 2.23 triÖu ®ång lîi nhuËn, n¨m 2001 t¹o ra ®­îc 2.24 triÖu ®ång lîi nhuËn, n¨m 2002 t¹o ra ®­îc 2.05, n¨m 2003 t¹o ra ®­îc 1.99 triÖu ®ång lîi nhuËn, n¨m 2004 t¹o ra ®­îc 1.93 triÖu ®ång lîi nhuËn.. Nh­ vËy sè lîi nhuËn ®­îc t¹o ra tÝnh trªn 1 lao ®éng n¨m 1998 t¨ng 1.3% so víi n¨m 1997 hay t¨ng 0,03 triÖu ®ång , sè lîi nhuËn t¹o ra tÝnh trªn 1 lao ®éng n¨m 1999 gi¶m 2.5% so víi n¨m 1998 hay gi¶m 0.06 triÖu ®ång, sè lîi nhuËn ®­îc t¹o ra tÝnh trªn 1 lao ®éng n¨m 2000 gi¶m 4.3% so víi n¨m 1999 hay gi¶m 0,01 triÖu ®ång , sè lîi nhuËn t¹o ra tÝnh trªn 1 lao ®éng n¨m 2001 t¨ng 0.4% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 0.1 triÖu ®ång, sè lîi nhuËn ®­îc t¹o ra tÝnh trªn 1 lao ®éng n¨m 2002 gi¶m 8.5% so víi n¨m 2001 hay gi¶m 0.19 triÖu ®ång , sè lîi nhuËn t¹o ra tÝnh trªn 1 lao ®éng n¨m 2003 gi¶m 2.9% so víi n¨m 2002 hay gi¶m 0.06 triÖu ®ång, sè lîi nhuËn t¹o ra tÝnh trªn 1 lao ®éng n¨m 2004 gi¶m 3% so víi n¨m 2003 hay gi¶m 0.06 triÖu. * Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng cña ng­êi lao ®éng n¨m 1997 lµ 1000 ngh×n ®ång, Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng cña ng­êi lao ®éng n¨m 1998 lµ 1100 ngh×n ®ång t¨ng 10% so víi n¨m 1997 hay t¨ng100 ngh×n ®ång, n¨m 1999 ®¹t 900 ngh×n ®ång gi¶m 18% so víi n¨m 1998 hay gi¶m 200 ngh×n ®ång, Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng cña ng­êi lao ®éng n¨m 2000 lµ 800 ngh×n ®ång gi¶m 11.1% so víi n¨m 1999 hay gi¶m 100 ngh×n ®ång, n¨m 2001 ®¹t 840 ngh×n ®ång t¨ng 5% so víi n¨m 2000 hay t¨ng 40ngh×n ®ång, Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng cña ng­êi lao ®éng n¨m 2002 lµ 760 ngh×n ®ång gi¶m 9.5% so víi n¨m 2001 hay gi¶m 80 ngh×n ®ång, n¨m 2003 ®¹t 700 ngh×n ®ång gi¶m 7.9% so víi n¨m 1998 hay gi¶m 60 ngh×n ®ång, Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng cña ng­êi lao ®éng n¨m 2004 lµ 690 ngh×n ®ång gi¶m 7.4% so víi n¨m 2003 hay gi¶m 10 ngh×n ®ång. Ta thÊy thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng qua c¸c n¨m ®Òu gi¶m chØ cã duy nhÊt n¨m 2001 lµ t¨ng so víi n¨m 2000 nh­ng møc thu nhËp cßn thÊp so víi c¸c n¨m tr­íc ®ã. §iÒu ®ã chøng tá nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty viÖc lµm ¨n cña c«ng ty ch­a thËt sù lµ thuËn lîi, vµ tèt ®Ñp. 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh lµ c¬ së kü thuËt cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã, tr×nh ®é tiÕn bé khoa häc kü thuËt cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè dÞnh ®Æc biÖt lµ m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt lµ ®iÒu kiÖn quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó t¨ng s¶n l­îng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm...V× vËy, viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p sö dông triÖt ®Ó vÒ sè l­îng, thêi gian vµ c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi c«ng ty c¬ khÝ «t« vµ xe m¸y c«ng tr×nh nh÷ng n¨m tr­íc ®©y mÆt b»ng nhµ x­ëng hÇu nh­ ®· cò vµ khÊu hao hÕt, nh÷ng nhµ x­ëng, kho b·i ®­îc x©y dùng tõ chÕ ®é cò ®Õn nay ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt rÊt khã kh¨n, m¸y mãc thiÕt bÞ cò vµ cã phÇn l¹c hËu. Do vËy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· tËp trung triÓn khai x©y dùng mét sè c«ng tr×nh lín ®Ó sö dông cho s¶n xuÊ kinh doanh, söa ch÷a vµ n©ng cÊp nhµ x­ëng ®· h­ háng. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh vµ hoµ nhËp hiÖn nay cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi vµ n©ng cao chÊt ;­îng s¶n phÈm. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò trªn, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· tËp trung h­íng gi¶i quyÕt b»ng c¸ch thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n nh»m n©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng ty ®· x©y dùng nhµ x­ëng, mua m¸y mãc thiÕt bÞ míi ®­a vµo s¶n xuÊt kinh doanh : nh­ n¨m 1998 c«ng ty l¾p ®Æt thªm d©y truyÒn s¶n xuÊt bia h¬i vµ s÷a ®Ëu nµnh. Víi h­íng ®i ®Çu t­ theo chiÒu réng lµ hîp lý, nh­ng sö dông nh­ thÕ nµo cho hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu rÊt khã. §Ó biÕt ®­îc c«ng ty sö dông cã hiÖu qu¶ hay kh«ng yÕu tè tµi s¶n cè ®Þnh, ta cÇn ph©n tÝch ®Ó tõ ®ã ®­a ra ®­îc nh÷ng ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c. ë phÇn ph©n tÝch d­íi ®©y, tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc dïng ®Ó ph©n tÝch lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc tÝnh theo nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. 2.1. Ph©n tÝch tèc ®é t¨ng hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh theo gi¸ trÞ s¶n suÊt trong giai ®o¹n 1997-2004 B¶ng 4: C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n STT N¨m ChØ tiªu N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Doanh thu thuÇn (triÖu ®ång) 11000 16000 18000 21000 24500 28000 30500 33000 2 Lîi nhuËn (TriÖu ®ång) 550 570 600 635 660 690 710 750 3 TSC§ b×nh qu©n (triÖu ®ång) 4400 4450 4650 4700 4850 4900 4950 5500 4 HiÖu suÊt TSC§ 2.5 3.6 3.87 4.47 5.05 5.7 6.16 6.0 5 SuÊt hao phÝ TSC§ 0.4 0.3 0.26 0.22 0.2 0.18 0.16 0.17 6 Møc doanh lîi TSC§ 0.125 0.13 0.13 0.135 0.136 0.14 0.14 0.137 STT N¨m ChØ tiªu Tèc ®é ph¸t triÓn ( % ) 1998/ 1997 1999/ 1998 2000/ 1999 2001/ 2000 2002/ 2001 2003/ 2002 2004/ 2003 1 Doanh thu thuÇn (triÖu ®ång) 145.5 112.5 116.7 116.7 114.3 108.9 108.2 2 Lîi nhuËn (TriÖu ®ång) 103.6 105.3 105.8 102.9 104.5 102.9 105.6 3 TSC§ b×nh qu©n (triÖu ®ång) 1.01 1.04 1.01 1.03 1.02 1.01 1.11 4 HiÖu suÊt TSC§ 1.44 1.08 1.16 1.13 1.13 1.08 0.97 5 SuÊt hao phÝ TSC§ 0.75 0.87 0.85 0.91 0.9 0.89 0.06 6 Møc doanh lîi TSC§ 1.04 1.00 1.04 1.01 1.03 1.00 0.98 2.2. Ph©n tÝch Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn cho thÊy. * VÒ hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh : n¨m 1997 cø 1 triÖu ®ång tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× t¹o ra ®­îc 2,5 triÖu ®ång doanh thu thuÇn, n¨m 1998 t¹o ra ®­îc 3.6 triÖu ®ång t¨ng 44% so víi n¨m 1997 , n¨m 1999 t¹o ra ®­îc 3.87 triÖu ®ång t¨ng 8% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 t¹o ra ®­îc 4.47 triÖu ®ång t¨ng 16% so víi n¨m 1999 , n¨m 2001 t¹o ra ®­îc 5.05 triÖu ®ång t¨ng 13% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 t¹o ra ®­îc 5.7 triÖu ®ång t¨ng 13% so víi n¨m 2001 , n¨m 2003 t¹o ra ®­îc 6.16 triÖu ®ång t¨ng 8% so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¹o ra ®­îc 6 triÖu ®ång gi¶m 3% so víi n¨m 2003. * VÒ suÊt hao phÝ tµi s¶n cè ®Þnh : n¨m 1997cø 1 triÖu ®ång doanh thu thuÇn ®­îc t¹o ra trong kú th× cÇn ph¶i tiªu hao 0,4 triÖu ®ång gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh, n¨m 1998 cÇn 0,3 triÖu ®ång gi¶m 25% so víi n¨m1997, n¨m 1999 cÇn 0,26 triÖu ®ång gi¶m 13% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 cÇn 0.22 triÖu ®ång gi¶m 15% so víi n¨m1999, n¨m 2001 cÇn 0,2 triÖu ®ång gi¶m 9% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 cÇn 0,18 triÖu ®ång gi¶m 10% so víi n¨m2001, n¨m 2003 cÇn 0.16 triÖu ®ång gi¶m 11% so víi n¨m 2002, n¨m 2004 cÇn 0.17 triÖu ®ång t¨ng 6% so víi n¨m 2002. * Møc doanh lîi tµi s¶n cè ®Þnh : n¨m 1997 cø 1 triÖu ®ång tµi s¶n cè ®Þnh bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× t¹o ra 0,125 triÖu ®ång lîi nhuËn, n¨m 1998 t¹o ra 0,13 triÖu ®ång t¨ng 4% hay t¨ng 0,005 triÖu ®ång so víi n¨m 1997, n¨m 1999 th× t¹o ra ®­îc 0.13triÖu ®ång t¨ng 0% hay t¨ng 0,00 triÖu ®ång so víi n¨m 1998, n¨m 20000 t¹o ra 0,135 triÖu ®ång t¨ng 4% hay t¨ng 0,005 triÖu ®ång so víi n¨m 1999, n¨m 2001 th× t¹o ra ®­îc 0.136 triÖu ®ång t¨ng 1% hay t¨ng 0,001 triÖu ®ång so víi n¨m 2000, n¨m 2002 t¹o ra 0,14 triÖu ®ång t¨ng 3% hay t¨ng 0,004 triÖu ®ång so víi n¨m 2001, n¨m 2003 th× t¹o ra ®­îc 0.14 triÖu ®ång t¨ng 0% hay t¨ng 0,00 triÖu ®ång so víi n¨m 2002, n¨m 2004 th× t¹o ra ®­îc 0.137 triÖu ®ång gi¶m 2% hay gi¶m 0,003 triÖu ®ång so víi n¨m 2003, 3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng 3.1 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ chung cña tµi s¶n l­u ®éng B¶ng 5 : C¸c chØ tiªu sö dông tµi s¶n l­u ®éng (TSL§) STT N¨m ChØ tiªu N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Doanh thu thuÇn (triÖu ®ång) 11000 16000 18000 21000 24500 28000 30500 33000 2 Lîi nhuËn (TriÖu ®ång) 550 570 600 635 660 690 710 750 3 TSL§ b×nh qu©n (triÖu ®ång) 5500 5550 5750 6700 6850 6900 7550 8000 4 HiÖu suÊt TSL§ 2.0 2.9 3.13 3.134 3.58 4.06 4.04 4.13 5 SuÊt hao phÝ TSL§ 0.5 0.34 0.32 0.32 0.28 0.25 0.25 0.24 6 Møc doanh lîi TSL§ 0.1 0.103 0.104 0.09 0.096 0.1 0.094 0.094 STT N¨m ChØ tiªu Tèc ®é ph¸t triÓn ( % ) 1998/ 1997 1999/ 1998 2000/ 1999 2001/ 2000 2002/ 2001 2003/ 2002 2004/ 2003 1 Doanh thu thuÇn (triÖu ®ång) 145.5 112.5 116.7 116.7 114.3 108.9 108.2 2 Lîi nhuËn (TriÖu ®ång) 103.6 105.3 105.8 102.9 104.5 102.9 105.6 3 TSL§ b×nh qu©n (triÖu ®ång) 1.01 1.04 1.17 1.02 1.01 1.09 1.06 4 HiÖu suÊt TSL§ 1.45 1.08 1.0 1.14 1.13 1 1.02 5 SuÊt hao phÝ TSL§ 0.68 0.94 1 0.875 0.89 1 0.96 6 Møc doanh lîi TSL§ 1.03 1.01 0.87 1.07 1.04 0.94 1 Qua sè liÖu b¶ng 7 cho ta thÊy. * VÒ hiÖu suÊt sö dông vèn l­u ®éng : n¨m 1997 cø 1 triÖu ®ång tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× t¹o ra ®­îc 2 triÖu ®ång doanh thu thuÇn, n¨m 1998 t¹o ra ®­îc 2.9 triÖu ®ång t¨ng 45% so víi n¨m 1997 , n¨m 1999 t¹o ra ®­îc 3.13 triÖu ®ång t¨ng 8% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 t¹o ra ®­îc 3.134 triÖu ®ång t¨ng 0% so víi n¨m 1999 , n¨m 2001 t¹o ra ®­îc 3.58 triÖu ®ång t¨ng 14% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 t¹o ra ®­îc 4.06 triÖu ®ång t¨ng 13% so víi n¨m 2001 , n¨m 2003 t¹o ra ®­îc 4.04 triÖu ®ång t¨ng 0% so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¹o ra ®­îc 4.13 triÖu ®ång t¨ng 2% so víi n¨m 2003. * VÒ suÊt hao phÝ tµi s¶n l­u ®éng : n¨m 1997cø 1 triÖu ®ång doanh thu thuÇn ®­îc t¹o ra trong kú th× cÇn ph¶i tiªu hao 0.5 triÖu ®ång gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh, n¨m 1998 cÇn 0.34 triÖu ®ång gi¶m 32% so víi n¨m1997, n¨m 1999 cÇn 0.32 triÖu ®ång gi¶m 6% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 cÇn 0.32 triÖu ®ång gi¶m 0% so víi n¨m1999, n¨m 2001 cÇn 0,28 triÖu ®ång gi¶m 12.5% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 cÇn 0.25 triÖu ®ång gi¶m 11% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 cÇn 0.25 triÖu ®ång kh«ng gi¶m so víi n¨m 2002, n¨m 2004 cÇn 0.24 triÖu ®ång t¨ng 4% so víi n¨m 2002. * Møc doanh lîi tµi s¶n l­u ®éng : n¨m 1997 cø 1 triÖu ®ång tµi s¶n l­u ®éng bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× t¹o ra 0,1 triÖu ®ång lîi nhuËn, n¨m 1998 t¹o ra 0,103 triÖu ®ång t¨ng 3% hay t¨ng 0,003 triÖu ®ång so víi n¨m 1997, n¨m 1999 th× t¹o ra ®­îc 0.104 triÖu ®ång t¨ng 1% hay t¨ng 0,001 triÖu ®ång so víi n¨m 1998, n¨m 20000 t¹o ra 0.09 triÖu ®ång gi¶m13% hay gi¶m 0.014 triÖu ®ång so víi n¨m 1999, n¨m 2001 th× t¹o ra ®­îc 0.096 triÖu ®ång t¨ng 7% hay t¨ng 0,006 triÖu ®ång so víi n¨m 2000, n¨m 2002 t¹o ra 0,1 triÖu ®ång t¨ng 4% hay t¨ng 0,004 triÖu ®ång so víi n¨m 2001, n¨m 2003 th× t¹o ra ®­îc 0.094 triÖu ®ång gi¶m 6% hay t¨ng 0,006 triÖu ®ång so víi n¨m 2002, n¨m 2004 th× t¹o ra ®­îc 0.094 triÖu ®ång kh«ng gi¶m so víi n¨m 2003, 3.2. Ph©n tÝch tèc ®é chu chuyÓn cña vèn l­u ®éng : B¶ng 6 : C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh tèc ®é chu chuyÓn vèn l­u ®éng b×nh qu©n STT N¨m ChØ tiªu N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Doanh thu thuÇn (triÖu ®ång) 11000 16000 18000 21000 24500 28000 30500 33000 2 Lîi nhuËn (TriÖu ®ång) 550 570 600 635 660 690 710 750 3 TSL§ b×nh qu©n (triÖu ®ång) 5500 5550 5750 6700 6850 6900 7550 8000 4 Sè vßng quay VL§(lÇn) 2.0 2.9 3.13 3.134 3.58 4.06 4.04 4.13 5 §é dµi l­u ®éng 1 vßng quay VL§ ( ngµy) 160 170 165 175 180 185 170 175 Qua sè liÖu trªn ta thÊy. * VÒ sè vßng quay vèn l­u ®éng n¨m n¨m 1997 cø 1 triÖu ®ång tµi s¶n l­u ®éng quay ®­îc 2 lÇn, n¨m 1998 t¹o ra ®­îc 2.9 lÇn t¨ng 45% so víi n¨m 1997 , n¨m 1999 t¹o ra ®­îc 3.13 lÇn t¨ng8% so víi n¨m 1998, n¨m 2000 t¹o ra ®­îc 3.134 lÇn kh«ng t¨ng so víi n¨m 1999 , n¨m 2001 t¹o ra ®­îc 3.58 lÇn t¨ng 14% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 t¹o ra ®­îc 4.06 lÇn t¨ng 13% so víi n¨m 2001 , n¨m 2003 t¹o ra ®­îc 4.04 lÇn kh«ng t¨ng so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¹o ra ®­îc 4.13 lÇn t¨ng 2% so víi n¨m 2003. * VÒ ®é dµi vßng quay vèn l­u ®éng : n¨m 1997 b×nh qu©n 1 vßng quay cña vèn l­u ®éng lµ 160 ngµy, n¨m 1998 lµ170 ngµy t¨ng 10 ngµy so víi n¨m 1997 , n¨m 2000 lµ 165 ngµy gi¶m 5 ngµy so víi n¨m 1999, n¨m 2001 lµ175 ngµy t¨ng 10 ngµy so víi n¨m 1999 , n¨m 2002 lµ 180 ngµy t¨ng 5 ngµy so víi n¨m 2001, n¨m 2003 lµ 170 ngµy gi¶m 10 ngµy so víi n¨m 2002, n¨m 2004 lµ 175 ngµy t¨ng 5 ngµy so víi n¨m 1999. Nh×n chung sè vßng quay cña c¸c n¨m ®Òu t¨ng ®©y lµ ®iÒu rÊt tèt ®èi víi doanh nghiÖp * VÒ hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng : n¨m 1998 ®Ó t¹o ra 1 triÖu ®ång doanh thu thuÇn th× cÇn ph¶i tiªu hao 0,445 triÖu ®ång vèn l­u ®éng, n¨m 1999 cÇn tiªu hao 0,442 triÖu ®ång gi¶m 0,003 triÖu ®ång so víi n¨m 1998 vµ n¨m 2000 cÇn tiªu hao 0,483 triÖu ®ång hay t¨ng 0,041 triÖu ®ång so víi n¨m 1999. 4. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tæng vèn Trong s¶n xuÊt kinh doanh, vèn lµ yÕu tè ®Çu vµo kh«ng thÓ thiÕu cña mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vèn ph¶n ¸nh quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó biÕt ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh­ viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng ta cÇn nghiªn cøu c¬ cÊu vèn theo nguån vèn cè ®Þnh vµ nguån vèn l­u ®éng. Vèn s¶n xuÊt kinh doanh theo tÝnh chÊt ho¹t ®éng ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 7 : Vèn s¶n xuÊt kinh doanh theo tÝnh chÊt ho¹t ®éng. ChØ tiªu N¨m Tæng vèn SXKD (triÖu ®ång) Trong ®ã Vèn C§BQ (triÖu ®ång) Vèn L§BQ (triÖu ®ång) Vèn cè ®Þnh Vèn l­u ®éng TuyÖt ®èi (triÖu ®ång) % so víi tæng vèn TuyÖt ®èi (triÖu ®ång) % so víi tæng vèn 1997 10060 4500 44.7 5560 55.3 4400 5500 1998 10140 4550 44.94 5590 55.06 4500 5550 1999 10330 4700 45.5 5630 54.5 4650 5750 2000 10510 4750 45.2 5760 54.8 4700 6700 2001 11750 4880 41.5 6870 58.5 4850 6850 2002 11870 4950 41.7 6920 58.3 4900 6900 2003 12840 5250 41.0 7590 59.0 4950 7550 2004 14160 5840 41.2 8320 58.8 5500 8000 Qua sè liÖu trªn ta thÊy. * Vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp n¨m 1997 chiÕm 44.7% tæng vèn kinh doanh, n¨m 1998 chiÕm 44.94% ,n¨m 1999 chiÕm 45.5%, n¨m 2000 chiÕm 45.2% tæng vèn kinh doanh, n¨m 2001 chiÕm 41.5% ,n¨m 2002 chiÕm 41.7%, n¨m 2003 chiÕm 41.0% tæng vèn kinh doanh, n¨m 2004 chiÕm 41.2% ,n¨m 1999 chiÕm 45.5%. * Vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp n¨m 1997 chiÕm 55.3% tæng vèn kinh doanh, n¨m 1998 chiÕm 55.06% ,n¨m 1999 chiÕm 54.5%, n¨m 2000 chiÕm 54.8% tæng vèn kinh doanh, n¨m 2001 chiÕm 58.5% ,n¨m 2002 chiÕm 58.3%, n¨m 2003 chiÕm 59.0% tæng vèn kinh doanh, n¨m 2004 chiÕm 58.8% ,n¨m 1999 chiÕm 45.5%. Qua b¶ng trªn ta thÊy , vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp qua c¸c n¨m ®Òu chiÕm tû träng lín trong tæng vèn kinh doanh, do ®ã c¬ cÊu vèn cña doanh nghiÖp lµ kh¸ thuËn lîi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó doanh nghiÖp cã nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn. B¶ng 8 : Vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. ChØ tiªu N¨m Vèn C§BQ (triÖu ®ång) Vèn L§BQ (triÖu ®ång) Tæng vèn BQ (triÖu ®ång) 1997 4400 5500 9900 1998 4500 5550 10050 1999 4650 5750 10400 2000 4700 6700 11400 2001 4850 6850 11700 2002 4900 6900 11800 2003 4950 7550 12500 2004 5500 8000 13500 Qua sè liÖu trªn ta thÊy, khèi l­îng vèn b×nh qu©n cña c«ng ty qua c¸c n¨m nh× chung ®Òu t¨ng. §iÒu ®ã cho ta thÊy chi phÝ ®Çu vµo cña c«ng ty c¬ khÝ «t« vµ xe m¸y c«ng tr×nh ngµy cµng t¨ng. V× vËy doanh nghiÖp muèn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× cÇn t¨ng nhanh kÕt qu¶ s¶n xuÊt víi tèc ®é t¨ng h¬n tèc ®é t¨ng cña yÕu tè ®Çu vµo th× c«ng ty míi ho¹t ®éng tèt vµ ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶ ®­îc. 5. ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña hiÖu qu¶ ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 5.1. Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ sè lao ®éng b×nh qu©n ®Õn GO vµ DT . Gäi sè l­îng lao ®éng b×nh qu©n n¨m 2003 lµ Gäi sè l­îng lao ®éng b×nh qu©n n¨m 2004 lµ N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh theo GO theo gi¸ so s¸nh n¨m 2003 lµ WGo vµ n¨m 2004 lµ WG1. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n theo doanh thu, theo gi¸ so s¸nh n¨m 2003 lµ WDo vµ n¨m 2004 lµ WD1. Ta cã: WGo x = GO0 = GO2003 WG1 x = GO1 = GO2004 WD0 x = DT0 = DT2003 WD1 x = DT1 = DT2004 B¶ng 9 : Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ l­îng lao ®éng b×nh qu©n ®Õn GO, DT GO (triÖu ®ång) (ng­êi) W (triÖu ®ång/ng­êi) WGO x GO0 GO1 WG0 WG1 37500 40600 356 388 105.3 104.6 40856.4 DT (triÖu ®ång) S T(ng­êi) W (triÖu ®ång/ng­êi) WD0 x DT0 DT1 WD0 WD1 30500 33000 356 388 85.7 85.05 33251.6 Trong ®ã : WG0 x lµ GO n¨m 2004 tÝnh theo n¨ng suÊt n¨m 2003. WD0 x lµ DT n¨m 2004 tÝnh theo n¨ng suÊt n¨m 2003. Tõ c¸c sè liÖu trªn ta cã hÖ thèng chØ sè ph©n tÝch biÕn ®éng cña GO, DT do ¶nh h­ëng cña n¨ng suÊt lao ®éng vµ l­îng lao ®éng hao phÝ nh­ sau : * Theo GO : Sè t­¬ng ®èi GO1 WG1 x WG0 x = x GO0 WG0 x WG0 x IG0 = IWG x I Thay gi¸ trÞ : 40600 40600 40856.4 = x 37500 40856.4 37500 1,08 = 0.99 x 1.09 Sè tuyÖt ®èi DGO = (GO1 - GO0) = (WG1 x - WG0 x ) + (WG0 x - WG0 x ) Thay sè DG0 = (40600 - 37500 ) = (40600 - 40856.4) + (40856.4 - 37500) 3100 = -256.4 + 3356.4. *Theo doanh thu Sè t­¬ng ®èi DT1 WD1 x WD0 x = x DT0 WD0 x WD0 x Thay sè 33000 33000 33251.6 = x 30500 33251.6 30500 1.08 = 0.99 x 1.09 Sè tuyÖt ®èi DDT = (DT1 - DT0) = (WD1 x - WD0 x ) + (WD0 x - WD0 x ) DDT = (33000- 30500 ) = (33000 - 33251.6 ) + (33251.6 - 30500) 2500 = -251.6 + 2751.6 Qua sè liÖu trªn ta thÊy * Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) theo gi¸ so s¸nh n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 8% hay t¨ng 3100 triÖu ®ång lµ do t¸c ®éng cña 2 nh©n tè : + Do n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n gi¶m tõ 105.3 lªn 104.6 triÖu ®ång/ng­êi nªn ®· lµm cho GO theo gi¸ so s¸nh gi¶m lªn 1% hay gi¶m 256.4 triÖu ®ång. + Do tæng sè lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 32 ng­êi nªn ®· t¹o cho GO theo gi¸ so s¸nh t¨ng lªn 9% hay t¨ng 3356.4. triÖu ®ång. * Doanh thu (DT) n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng lªn 8% hay t¨ng 2500 triÖu ®ång lµ do ¶nh h­ëng cña nh©n tè : + Do n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n theo doanh thu gi¶m tõ 85.7 lªn 85.3 triÖu ®ång/ng­êi nªn ®· lµm cho doanh thu n¨m 2004 so víi n¨m 2003 gi¶m lªn 1 % hay gi¶m 251.6 triÖu ®ång. + Do tæng sè lao ®éng b×nh qu©n t¨ng 32 ng­êi nªn ®· t¹o cho doanh thu n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng lªn 9% hay t¨ng 2751.6 triÖu ®ång. 5.2. Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n vµ gi¸ trÞ tµi s¶n b×nh qu©n ®Õn doanh thu vµ lîi nhuËn. 5.2.1. Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña hiÖu suÊt tµi s¶n cè ®Þnh lµ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n ®Õn doanh thu vµ lîi nhuËn. Doanh thu = HiÖu suÊt sö dông tÇi s¶n cè ®Þnh x Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n. Lîi nhuËn = Møc doanh lîi tµi s¶n cè ®Þnh x Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n. Gäi hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2003 vµ n¨m 2004 lÇn l­ît lµ Hk0 vµ Hk1. Møc doanh lîi tµi s¶n cè ®Þnh lÇn l­ît lµ Rk0 vµ Rk1. Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n n¨m 2003 vµ n¨m 2004 lÇn l­ît lµ vµ DT0 = Hk0x DT1 = Hk1x LN0 = Rk0 x LN1 = Rk1 x B¶ng 10 : Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña hiÖu suÊt sö dông TSC§ vµ gi¸ TSC§ b×nh qu©n DT (triÖu ®ång) (triÖu ®ång) Hk (tr.®/tr.®) Hk0 x DT0 DT1 Hk0 Hk1 30500 33000 4950 5500 6.16 6 33880 LN (triÖu ®ång) ( (triÖu ®ång) Rk (tr.®/tr.®) Rk0 x LN0 LN1 Rk0 Rk1 710 750 4950 5500 0.143 0.136 786.5 Trong ®ã : + Hk0 x lµ DT n¨m 2004 víi hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh nh­ n¨m 2003 + Rk0 x lµ LN n¨m 2004 víi møc doanh lîi nh­ n¨m 2003 Ta cã hÖ thèng chØ sè ph©n tÝch biÕn ®éng cña DT, LN do ¶nh h­ëng cña hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh vµ gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n nh­ sau : * Ph©n tÝch doanh thu. Sè t­¬ng ®èi DT1 Hk1 x Hk0 x = x DT0 Hk0 x Hk0 x Thay sè 33000 33000 33880 = x 30500 33880 30500 1,08 = 0.97 x 1,11 Sè tuyÖt ®èi DDT = DT1 - DT0 = (Hk1 x – Hk0 x ) + (Hk0 x – Hk0 x ) = 33000 - 30500 = (33000- 33880) + (33880- 30500 ) 2500 = -880 + 3380 * Ph©n tÝch lîi nhuËn Sè t­¬ng ®èi LN1 Rk1 x Rk0 x = x LN0 Rk0 x Rk0 x ILN = IR x I Thay gi¸ trÞ 750 750 786.5 = x 710 786.5 710 1.06 = 0.95 x 1.11 Sè tuyÖt ®èi DLN = LN1 - LN0 = (Rk1 x -Rk0 x ) + (Rk0 x – Rk0 x ) 750 - 710 = (750 - 786.5) + ( 786.5 - 710 ) 40 = -36.5 + 76.5 Qua sè liÖu tÝnh to¸n trªn ta thÊy : *Doanh thu n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 8% hay t¨ng 2500 triÖu ®ång lµ do ¶nh h­ëng cña 2 nh©n tè. + Do hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m tõ 6.16 xuèng 6 triÖu ®ång/triÖu ®ång nªn ®· lµm cho DT gi¶m 3% hay t¨ng 880 triÖu ®ång. + Do gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n t¨ng tõ 4950 lªn 550 0triÖu ®ång nªn ®· lµm cho DT t¨ng 11% hay t¨ng 3380 triÖu ®ång. * Lîi nhuËn n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 6% hay t¨ng 40 triÖu ®ång lµ do ¶nh h­ëng cña 2 nh©n tè : + Do møc doanh lîi n¨m 2004 gi¶m 0,143 xuèng 0,136 triÖu ®ång/triÖu ®ång so víi n¨m 2003 nªn lµm cho LN cña c«ng ty n¨m 2004 gi¶m so víi n¨m 2003 lµ 5% hay gi¶m 36.5 triÖu ®ång. + Do gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh b×nh qu©n t¨ng 4950 lªn 5500 triÖu ®ång nªn ®· t¹o cho LN t¨ng lªn 11% hay t¨ng 199,7 triÖu ®ång. 5.2.2. Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l­u ®éng vµ khèi l­îng tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n ®Õn DT vµ LN. Gäi hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l­u ®éng n¨m 2003 vµ 2004 lÇn l­ît lµ HV0, HV1. Møc doanh lîi tµi s¶n l­u ®éng n¨m 2003 vµ 2004 lµ RV0, RV1. Khèi l­îng tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n n¨m 2003 vµ n¨m 2004 lµ V0, V1 B¶ng 11 : Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña hiÖu suÊt sö dông TSL§ vµ khèi l­îng TSL§ BQ ®Õn DT vµ LN. DT (triÖu ®ång) V (triÖu ®ång) HV HV0 x V1 DT0 DT1 V0 V1 HV0 HV1 30500 33000 7550 8000 4.04 4.13 32320 LN (triÖu ®ång) V (triÖu ®ång) RV RV0 x V1 LN0 LN1 V0 V1 RV0 RV1 710 750 7550 8000 0.094 0.094 752 Trong ®ã: HV0 x V1 lµ DT n¨m 2004 víi hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l­u ®éng n¨m 2003. RV0 x V1 lµ LN n¨m 2004 víi møc doanh lîi cña n¨m 2003. Tõ sè liÖu trªn ta ph©n tÝch : * Ph©n tÝch doanh thu : Sè t­¬ng ®èi DT1 HV1 x V1 HV0 x V1 = x DT0 HV0 x V1 HV0 x V0 Thay gi¸ trÞ 33000 33000 32320 = x 30500 32320 30500 1,08 = 1.02 x 1.06 Sè tuyÖt ®èi DDT = DT1 - DT0 = (HV1 x V1 - HV0 x V1) + (HV0 x V1 - HV0 x V0) 33000 - 30500 = (33000 - 32320) + (32320- 30500) 2500 = 680 + 1820 * Ph©n tÝch LN Sè t­¬ng ®èi LN1 RV1 x V1 RV0 x V1 = x LN0 RV0 x V1 RV0 xV0 Thay sè 750 750 752 = x 710 752 710 1,06 = 0.997 x 1.059 Sè tuyÖt ®èi DLN = LN1 - LN0 = (RV1 x V1 - RV0 x V1) + (RV0 x V1 - RV0 x V0) 750- 710 = (750 - 752) + (752 - 710) 40 = -2 + 42 Qua sè liÖu tÝnh to¸n trªn ta thÊy : * Doanh thu n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 8% hay t¨ng 2500 triÖu ®ång lµ do ¶nh h­ëng cña 2 nh©n tè : +Do hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n l­u ®éng t¨ng tõ 4.04 lªn 4.13 triÖu ®ång/triÖu ®ång nªn ®· lµm cho doanh thu n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 2 % hay gi¶m 680 triÖu ®ång, +Do khèi l­îng tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n t¨ng 450 triÖu ®ång lµm cho doanh thu n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 6% hay t¨ng 1820 triÖu ®ång. * Lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 6% hay t¨ng 40 triÖu ®ång lµ do ¶nh h­ëng cña 2 nh©n tè : +Do møc doanh lîi cña n¨m 2004 kh«ng thay ®æi so víi n¨m 2003 ®· lµm cho lîi nhuËn gi¶m 0.3% hay gi¶m 2 triÖu ®ång. +Do khèi l­îng tµi s¶n l­u ®éng b×nh qu©n n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 450 triÖu ®ång nªn lµm cho lîi nhuËn t¨ng 5.9% hay t¨ng 42 triÖu ®ång. 5.3. Ph©n tÝch ¶nh h­ëng hiÖu suÊt tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh vµ khèi l­îng vèn b×nh qu©n ®Õn GO vµ LN. Ta cã GO = HiÖu suÊt tæng vèn x Tæng vèn b×nh qu©n Vµ LN = Møc doanh lîi tæng vèn x Tæng vèn b×nh qu©n Gäi hiÖu suÊt tæng vèn n¨m 2003 vµ n¨m 2004: HTV0, HTV1 Møc doanh lîi tæng vèn n¨m 2003 vµ 2004 : RTV0, RTV1 Tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n n¨m 2003 vµ n¨m 2004 : TV0, TV1 Ta cã: GO0 = HTV0 x TV0 GO1 = HTV1 x TV1 LN0 = RTV0 x TV0 LN1 = RTV1 x TV1 B¶ng 12: Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña hiÖu suÊt tæng vèn vµ khèi l­îng vèn b×nh qu©n. GO (triÖu ®ång) TV(triÖu ®ång) HTV HTV0 x TV1 GO0 GO1 TV0 TV1 HTV0 HTV1 37500 40600 12500 13500 2.78 3.01 37530 LN (triÖu ®ång) TV (triÖu ®ång) RTV RTV0 x TV1 LN0 LN1 TV0 TV1 RTV0 RTV1 710 750 12500 13500 0,057 0,056 769.5 Trong ®ã : HTV0 x TV1 lµ GO n¨m 2004 víi hiÖu suÊt sö dông tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh nh­ n¨m 2003. RTV0 x TV1 lµ LN n¨m 2004 víi møc doanh lîi nh­ n¨m 2003. *Ph©n tÝch GO GO1 HTV1 x TV1 HTV0 x TV1 = x GO0 HTV0 x TV1 HTV0 x TV0 Thay sè 40600 40600 37530 = x 37500 37530 37500 1,083 = 1.082 x 1,001 DGO = GO1 - GO0 = (HTV1 x TV1 - HTV0 x TV1) + (HTV0 x TV1 - HTV0 x TV0) 40600 - 37500 = (40600 - 37530) + (37530- 37500) 3100 = 3070 + 30 * Ph©n tÝch lîi nhuËn LN1 RTV1 x TV1 RTV0 x TV1 = x LN0 RTV0 x TV1 RTV0 x TV0 750 750 769.5 = x 710 769.5 710 1,056 = 0.975 x 1.084 DLN = LN1 - LN0 = (RTV1 x TV1 - RTV0 x TV1) + (RTV0 x TV 1 - RTV0 x TV0) 750 - 710 = (750 - 769.5) + (769.5 - 710) 185 = -169,2 + 354,2 KÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn ta nhËn thÊy : * Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n¨m 2004 t¨ng 8.3% so víi n¨m 2003 hay t¨ng 3100 triÖu ®ång lµ do ¶nh h­ëng cña 2 nh©n tè: + Do hiÖu suÊt sö dông tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¨ng tõ 2.78 lªn 3.01 triÖu ®ång/triÖu ®ång nªn lµm cho GO t¨ng 8.2% hay gi¶m 3080 triÖu ®ång. + Do khèi l­îng tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng lªn tõ 1250 lªn 1350 triÖu ®ång ®· lµm cho GO t¨ng 0.1% hay t¨ng 30 triÖu ®ång. * Lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 5.6 % hay t¨ng 185 triÖu ®ång lµ do ¶nh h­ëng cña 2 nh©n tè: + Do møc doanh lîi tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m tõ 0.57 xuèng 0.56 triÖu ®ång/triÖu ®ång nªn lµm cho LN cña c«ng ty n¨m 2004 gi¶m 2.5% so víi n¨m 2003 hay gi¶m 169,2 triÖu ®ång. + Do khèi l­îng tæng vèn s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng lªn 100 triÖu ®ång nªn ®· lµm cho lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 8.4% hay t¨ng 354,2 triÖu ®ång. 5.4. Ph©n tÝch møc doanh lîi b×nh qu©n mçi lao ®éng vµ tæng sè lao ®éng b×nh qu©n tíi lîi nhuËn. Ta cã LN = Møc doanh lîi theo lao ®éng x Sè lao ®éng b×nh qu©n. Gäi møc doanh lîi theo lao ®éng n¨m 2003 vµ 2004 : RL0, RL1. Sè lao ®éng b×nh qu©n n¨m 1999 vµ 2000 : , . Ta cã: LN0 = RL0 x LN1 = RL1 x B¶ng 13: Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña møc doanh lîi vµ tæng sè lao ®éng b×nh qu©n ®Õn LN. LN (triÖu ®ång) (ng­êi) Rl (triÖu ®ång/ng­êi) Rl0 x LN0 LN1 Rl0 Rl1 710 750 356 388 1.99 1.93 772.12 Ta cã hÖ thèng chØ sè : Sè t­¬ng ®èi : LN1 RL1 x RL0 x = x LN0 RL0 x RT0 x Thay gi¸ trÞ : 750 750 772.12 = x 710 772.12 710 1.06 = 0.97 x 1.09 Sè tuyÖt ®èi : DLN = LN1 - LN0 = (RL1 x – RL0 x ) + (RL0 x – RL0 x ) 750 - 710 = (750- 772.12) + (772.12- 710) 40 = -22.12 + 62.12 Qua sè liÖu tÝnh to¸n trªn ta thÊy Lîi nhuËn n¨m 2004 cña c«ng ty so víi n¨m 2003 t¨ng 6% hay t¨ng 40 triÖu ®ång lµ do ¶nh h­ëng cña 2 nh©n tè + Do møc doanh lîi b×nh qu©n mçi lao ®éng gi¶m tõ 1.99 ®Õn 1.93 triÖu ®ång/ng­êi ®· lµm cho LN cña c«ng ty n¨m 2004 gi¶m 3% hay gi¶m 22.12 triÖu ®ång. + Do sè lao ®éng b×nh qu©n n¨m 2004 t¨ng 32 ng­êi so víi n¨m 2003 nªn ®· lµm cho LN n¨m 2000 t¨ng 9 % hay t¨ng 62.12 triÖu ®ång. III. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty c¬ khÝ «t« vµ xe m¸y c«ng tr×nh 1. Mét sè kiÕn nghÞ * VÒ chÊt l­îng s¶n phÈm: ChÊt l­îng rÊt phÈm cña c«ng ty lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng ®èi víi mçi c«ng ty.Trong thêi gian thùc tËp võa qua em thÊy chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty lµ rÊt tèt. Víi nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao kh«ng kÐm g× víi nhiÒu s¶n phÈm kh¸c trong n­íc vµ c¸c n­íc trong khu vùc, nh­ng kh«ng v× vËy mµ c«ng ty chñ quan kh«ng th­êng xuyªn cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao h¬n n÷a. * VÒ c«ng t¸c cung øng vËt t­ nguyªn liÖu : HiÖn nay nguyªn vËt liÖu cña vËt t­ cung øng cña c«ng ty cßn chñ yÕu lµ cña n­íc ngoµi. V× vËy muèn c«ng ty ®­îc ph¸t triÓn hoµn thiÖn h¬n n÷a th× c«ng ty cÇn chó ý t×m nh÷ng nguån vËt t­ trong n­íc mµ chÊt l­îng kh«ng thua kÐm g× cña n­íc ngoµi. * VÒ c«ng t¸c thèng kª : HiÖn nay c«ng t¸c thèng kª cña c«ng ty cßn ch­a ®­îc quan t©m nhiÒu , v× vËy viÖc kh«ng ngõng n©ng cao vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c th«ng kª lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Bëi c«ng t¸c th«ng kª sÏ gióp cho c«ng ty hiÓu biÕt râ vÒ thÞ tr­êng h¬n, tõ ®ã sÏ cã ®­îc nh÷ng b­íc ®i ®óng ®¾n h¬n n÷a. 2. Gi¶i ph¸p * Gi¶i ph¸p vÒ vèn : Vèn còng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt cña c«ng ty, ®Ó cã ®­îc mét l­îng vèn æn ®Þnh th× c«ng ty kh«ng chØ dùa vµo nguån vèn cã s½n mµ cÇn ph¶i huy ®éng c¶ vèn cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty bëi ®ã lµ mét l­îng vèn t­¬ng ®èi lín mµ l¹i nhµn rçi thµnh viªn trong c«ng ty. HiÖn nay viÖc cæ phÇn ho¸ c«ng ty ®· ®­îc ¸p dông ë nhiÒu n¬i vµ em nghÜ ®ã còng lµ mét c¸ch quan träng ®Ó c«ng ty cã thÓ ¸p dông tèt ®Ó cã ®­îc mét l­îng vèn t­¬ng ®èi tèt ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty. * Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng: ThÞ tr­¬ng lµ ®Çu ra cña c«ng ty v× vËy mµ c«ng ty cã tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× ph¶i cã ®­îc mét thÞ tr­êng lìn vµ æn ®Þnh, muèn cã ®­îc thÞ tr­êng tèt th× c«ng ty cÇn ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc muèn vËy th× c«ng t¸c thÞ tr­êng nh­ ma kÕt tinh lµ hÕt søc cÇn thiÕt. kÕt luËn Ngµy nay víi sù tù do ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty khiÕn cho c«ng ty cã quyÒn tù do quyÕt ®Þnh nh÷ng b­íc ®i cho c«ng ty cña m×nh, nh­ng còng v× thÕ mµ sù c¹nh tranh trë nªn khèc liÖt h¬n rÊt nhiÒu v× vËy muèn cho c«ng ty m×nh ®­îc ph¸t triÓn th× bé m¸y l·nh ®¹o lµ v« cïng quan träng vµ quÐt ®Þnh h­ín ®i ®óng ®¾n cña c«ng ty m×nh. §iÒu ®ã ®· lµm cho c«ng ty m×nh ph¶i tù ®i lªn vµ kh«ng cßn c¬ héi sai lÇm. Bëi nÕu ®i kh«ng ®óng th× c«ng ty sÏ ®i ®Õn con ®­êng ph¸ s¶n rÊt dÔ dµng. ViÖc quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty sÏ giýp cho viÖc hiÓu biÕt thªm vÒ c«ng ty cña m×nh h¬n, tõ ®ã ®­a ra ®­îc nh÷ng b­íc ®i ®óng ®¾n h¬n, lµm cho c«ng ty lu«n ph¸t triÓn víi c­êgn ®é cao nhÊt cã thÓ. Nh÷ng vèn nhµn rçi hay nh÷ng vèn kh«ng ®­îc sö dông ®óng ®¾n g©y hiÖu qu¶ kh«ng cao cho c«ng ty, vµ ®Æc biÖt ban l·nh ®¹o sÏ cã ®­îc nh÷ng viÖn ph¸p cô thÓ nhÊt ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña c«ng ty m×nh, lµm cho doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn cao h¬n n÷a. Trong thêi gian thùc tËp võa qua ban l·nh ®¹o vµ nh©n viªn cña c«ng ty c¬ khÝ «t« vµ xe may c«ng tr×nh ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu, vµ cïng víi sù gióp ®ì rÊt nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o PGS. TS.nguyÔn c«ng nhù ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. Do tr×nh ®é cã h¹n nªn em chØ míi nghiªn cøu ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n, vµ ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nhøng sai xãt. Em rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« ®Ó em sÏ lµm ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt thèng kª - NXB Gi¸o Dôc Gi¸o tr×nh Thèng kª C«ng nghiÖp – NXB Thèng kª Gi¸o tr×nh Thèng kª Kinh tÕ – NXB Gi¸o Dôc C¸c t¹p chÝ Céng S¶n, b¸o c«ng nghiÖp, t¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ Mét sè tµi liÖu kh¸c vÒ ngµnh c¬ khÝ. NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí ô tô và xe máy công trình thời kỳ 1997-2004.DOC
Luận văn liên quan