Công nghệ vật liệu nhựa và khuôn mẫu

Vào năm 1954 hầu hết các chất dẻo từ nhóm polyolefins đã phần nào được thương mại hóa thành công PP đã được phát minh vào năm 1955 bởi nhà khoa học người Italian F.J. Natta bằng cách dùng phản ứng trùng phối của khí propylene với sterospecific catalyst titanium trichloride. Isotactic polypropylene was sterospecific (molecules are arranged in a definite order in space) Phương pháp tạo Polypropylene tương tự với cách tạo PE CÔNG NHỆ CÁN (CALENDERING) Quá trình cán được dùng để tạo ra các sản phẩm như màng và tấm. Là quá trình liên tục. là quá trình đồng bộ từ việc biến đổi vật liệu thô ép chúng và đảy 1 Khái niệm công nghệ cán. thô, chúng qua các cặp con lăn và chuối cùng tạo thành sản phẩm với chiều dầy và chiều rộng theo yêu cầu

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3760 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Công nghệ vật liệu nhựa và khuôn mẫu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 1 CHƯƠNG 3: COÂNG NGHEÄ ÑUØN 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 2 MAÙY ÑUØN PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 2 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 3 MAÙY ÑUØN Ñuøn laø gì ? Caùc daïng ñuøn khaùc nhau . Thaønh phaàn cuûa maùy ñuøn . 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 4 MOÂ PHOÛNG QUAÙ TRÌNH ÑUØN PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 3 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 5 Pheãu caáp lieäu,boä phaän gia nhieät,truïc vít,xy lanh ,taám chaën, khuoân ,hoäp soá HEÄ THOÁNG ÑUØN 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 6 o Ñöôïc laép treân maùy ôû phaàn cuoái cuûa xy lanh (barrel) o Ñaàu phun ñöôïc laép vôùi khuoân ÑAÀU PHUN PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 4 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 7 ÑAÀU PHUN 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 8 ÑÓA PHAÂN PHOÁIÑÓA PHAÂN PHOÁI PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 5 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 9 Ñóa phaân phoái Taám chaén Loïc Laép khuoân ÑÓA PHAÂN PHOÁI 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 10 XY LANH PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 6 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 11 TRUÏC VÍT ÑUØN 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 12 Tyû soá L/D Quan heä tröïc tieáp tôùi khaû naêng cuûa maùy ñuøn tôùi vieäc troän . Thoâng thöôøng tyû soá L/D thöôøng 16:1 tôùi 32:1 Nhöõng maùy hieän nay coù tyû soá naøy cao hôn Chieàu daøi (L) Ñöôøng kính (D) TRUÏC VÍT ÑUØN PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 7 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 13 CAËP NHIEÄT ÑIEÄN GIA NHIEÄT TRUÏC VÍT VAÙCH XY LANH VOÛ CAÙCH NHIEÄT TRUÏC VÍT ÑUØN 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 14 CAÙC VUØNG TREÂN TRUÏC VÍT Doøng vaät lieäu TRUÏC VÍT ÑUØN PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 8 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 15 TRUÏC VÍT 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 16 Coù yù nghóa lôùn ñoái vôùi caùc vaät lieäu nhaäy vôùi nhieät (PVC) Taêng hieäu quaû trong vieäc dòch chuyeån vaät lieäu. Giuùp cho quaù trình ñaåy toát hôn . NHIEÀU TRUÏC VÍT VAØ NHIEÀU XY LANH PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 9 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 17 Chöùc naêng. Caùc thoâng soá: A- xy lanh , B- khe hôû giöõa caùnh vaø beà maët trong cuûa xy lanh , C-Keânh daãn nhöïa , D- caùnh vít , E – chieàu daày caùnh vít , F-truïc vít TRUÏC VÍT 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 18 AÙp suaát duøng cho chaát deûo ñaõ noùng chaûy laø moät haøm theo chieàu saâu caùnh vít dc. Trong ñoaïn caáp lieäu thì dc lôùn Cho pheùp caùc haït chaát deûo caáp vaøo xy lanh nhieàu Trong ñoaïn laøm nhuyeãn thì dc nhoû hôn Cho pheùp taêng aùp suaát Trong ñoaïn eùp thì dc nhoû nhaát. Do vaäy khi thieát keá caàn caân nhaéc caån thaän Chieàu saâu caùnh vít PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 10 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 19 Caùnh coù daïng xoaén vôùi phaàn khoâng gian giöõa caùc caùnh Chöùa chaát deûo . Phaàn caùnh yeâu caàu coù ñoä cöùng cao vaø khoâng caûn trôû bôûi xy lanh. Böôùc cuûa caùnh thöôøng ñöôïc xaùc ñònh baèng phöông trình : pitch tan D A pi = Höôùng doøng chaát deûo BÖÔÙC XY LANH KHE HÔÛ CAÙNH TRUÏC VÍT Chi tieát truïc vít 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 20 Caùc hieän töôïng xaûy ra trong raõnh raát phöùc taïp . Gaàn caïnh truïc vít, theo kinh nghieäm thôøi gian chaát deûo löu tröõ ôû ñaây laø lôùn nhaát. Quaù trình troän keùm Doøng chaûy thaønh lôùp moûng Khoâng coù söï chaûy roái Quaù trình gia nhieät coù theå gaëp khoù khaên Höôùng dòch chuyeån QUAÙ TRÌNH TROÄN VAØ NOÙNG CHAÛY PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 11 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 21 QUAÙ TRÌNH TAÛI 0.5drQ vwd= •Trong ñoù : •v = vaän toác cuûa taám (m/s) •D = khoaûng caùch giöõa caùc taám (m) •W = chieàu roäng cuûa caùc taám (m) •N = soá voøng quay cuûa truïc vít (rad/s) Duøng hình khai trieån cuûa truïc vít ,ta coù : cosv DN Api= cd d= ( )tan cosc fw w D A w Api= = − or 2 20.5 sin cosdr cQ D Nd A Api= Giaû söû: Boû qua wf ( chieàu roäng cuûa caùnh) (Löu löôïng doøng tröôït) 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 22 Löu löôïng ñuøn – aùp suaát ngöôïc. Ñaây laø löu löôïng ñuøn ra cöïc ñaïi cuûa maùy ñuøn Söï di chuyeån cuûa chaát deûo Söï chuyeån qua nhoû hôn khi maët caét ngang nhoû Ñi qua taám loïc vaø khuoân Taïo neân aùp suaát ngöôïc, Qbp. 2 20.5 sin cosdr cQ D Nd A Api= 3 2sin 12 c bp Dd A dp Q dl pi η  =     PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 12 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 23 Aùp suaát ngöôïc laø haøm cuûa Ñöôøng kính xi lanh Ñoä nhôùt cuûa chaát deûo Goùc nghieâng cuûa caùnh Gradient aùp suaát dp/dl… Gradient aùp suaát dp/dl Laø haøm cuûa hình daùng truïc vít, kích thöôùc xylanh, goùc nghieâng cuûa caùnh . Neáu giaû thieát profil aùp suaát laø tuyeán tính doïc theo xylanh thì dp/dl trôû thaønh p/L 3 2sin 12 c bp Dd A dp Q dl pi η  =     3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 24 Löu löôïng ñuøn 3 2sin 12 c bp Dd A dp Q dl pi η  =     Do ñoù: 3 2sin 12 c bp p Dd A Q L pi η = •Trong ñoù : •p = aùp suaát ñaàu (MPa) •L = chieàu daøi xylanh (m) PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 13 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 25 Doøng aùp suaát ngöôïc Noù khoâng phaûi laø doøng aùp ngöôïc Noù caûn trôû doøng chaûy tôùi Vaäy doøng thöïc baèng bao nhieâu? net dr bpQ Q Q= − 3 2 2 2 sin0.5 sin cos 12 c net c p Dd A Q D Nd A A L pi pi η = − Qnet laø löu löôïng cuoái cuøng ñi tôùi khuoân! 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 26 Boû qua doøng tröôït giöõa caùnh vaø thaønh xylanh Aùp suaát ngöôïc laøm giaûm doøng löu löôïng nhöng laø nguyeân nhaân laøm deûo ÔÛ ñieàu kieän giôùi haïn, aùp suaát ngöôïc coù theå laøm cho doøng chaûy ngöøng 0e dr bpQ Q Q= − = dr bp Q Q= Aùp suaát ngöôïc cöïc ñaïi: m ax 2 6 co t c D N L A p d pi η = PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 14 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 27 Löu löôïng thöïc Trong phöông trình treân coù raát nhieàu thoâng soá Chuùng goàm 2 daïng: Daïng khoâng ñieàu khieån ñöôïc ( thoâng soá quaù trình ) Daïng coù theå ñieàu khieån ñöôïc ( thoâng soá thieát keá ) Caùc thoâng soá thieát keá : laø nhöõng thoâng soá ta thieát keá ban ñaàu nhö Ñöôøng kính xylanh Böôùc hoaëc goùc xoaén truïc vít Chieàu saâu raõnh dc Chieàu daøi xylanh L 3 2 2 2 sin0.5 sin cos 12 c net c p Dd A Q D Nd A A L pi pi η = − 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 28 2 20.5 sin coscdrQ D Nd A A Npi α= = pi β η η = = 3 2sin 12 c bp p Dd A p Q L or e p Q N β α η = − Caùc thoâng soá quaù trình : •Toác ñoä quay cuûa truïc vít (N) •Aùp suaát caàn thieát ( thay ñoåi khuoân, laøm chaäm truïc vít, thay ñoåi nhieät ñoä ) •Bieán aån … NHIEÄT ÑOÄ. •Ñoä nhôùt Nhöng chæ trong phaïm vi toác ñoä keùo vaø nhieät ñoä cho pheùp Ta coù theå vieát laïi : PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 15 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 29 Extrusion Pressure Pmax Extruder Characteristic Curve Increasing N or increasing viscosityE x t r u d e r F l o w R a t e Löu löôïng taêng khi Taêng N Giaûm p Taêng η Boû qua doøng phi Newton Boû qua ma saùt e p Q N β α η = − 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 30 Ñaëc tính cuûa khuoân Doøng löu löôïng qua khuoân laø do aùp suaát ngöôïc Ñoái vôùi xylanh coù daïng ñôn giaûn thì toác ñoä doøng löu löôïng trong raõnh xaùc ñònh bôûi coâng thöùc : 4 128 d c l p D Q L pi η = D = ñöôøng kính cuûa khuoân η = ñoä nhôùt cuûa doøng noùng chaûy •Löu löôïng taêng khi p taêng •Aûnh höôûng cuûa ñöôøng kính khuoân lôùn •Ñaëc tính cuûa khuoân vôùi aùp suaát laø tuyeán tính. Ghi chuù: coù theå vieát laïi phöông trình treân thaønh: PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 16 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 31 -Trong ñoù Ks laø heä soá hình daùng cuûa khuoân -Phöông trình treân ñuùng vôùi doøng chaûy lôùp qua khe nhoû 4 128 d c l p D Q L pi η = c sQ K p= 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 32 ÑIEÅM LAØM VIEÄC Giaù trò Q vaø p ñöôïc choïn laø giao ñieåm cuûa caùc ñöôøng cong ñaëc tính khuoân vaø ñaëc tính maùy ñuøn . Chuù yù heä soá hình daïng Ks laø ñoä doác cuûa ñöôøng cong ñaëc tính khuoân . Extrusion Pressure Pmax Extruder Characteristic Curve Die characteristic curve Increassing L, n, decreasing D Increasing N or increasing viscosityE x t r u d e r F l o w R a t e Operating Point PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 17 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 33 SAÛN PHAÅM ÑUØN Caùc oáng ñaëc bieät Caùc oáng ñöôïc laøm vôùi vieäc boïc loõi xoáp vôùi coâng ngheä ñuøn . OÁng raát daøi ñöôïc laøm vôùi caùc voøng xoaén vaø sau ñoù taïo ra daïng profil thích hôp. OÁng ñöôïc taêng beàn meàm baèng caùch ñuøn vôùi gia coá ôû beân trong vôùi caùc sôïi gia coá cao su vaø sau ñoù ñöôïc boïc ôû beân ngoaøi nhôø ñuøn . Caùc saûn phaåm Maøng (<0.010in hoaëc 0.25mm) Taám (Kích thöôùc chieàu daøy lôùn hôn treân) Chieàu roäng 13 ft vaø chieàu daày khoâng lôùn hôn 0.5 in. Sôïi : PA, acrylics, polyesters (800-6000 ft/min) Daïng profil (loã ,caùc keânh ñôn giaûn ,.. vinylic, styrenic, and olefinic resins. Caùc daïng oáng huùt 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 34 BOÏC DAÂY Nguyeân taéc : Vaät lieäu polymer ñöôïc phuû hoaøn toaøn xung quanh loõi. Thieát bò Heä thoáng caáp loõi, Gia nhieät cho loõi, maùy ñuøn , thieát bò laøm nguoäi, heä thoáng cuoän Duïng cuï Boïc daây: Khuoân boïc ñuøn ñöôïc laép vôùi truïc ñuøn vaø vuoâng goùc vôùi truïc cuûa maùy ñuøn. Vaät lieäu PVC vaø PE laø hai vaät lieäu söû duïng nhieàu nhaát PA, fluoropolymers, vaø cellulosics ñöôïc duøng cho caùc daây caùch ñieän hoaëc nôi caàn ñoä trong suoát . PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 18 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 35 ÑUØN OÁNG Loõi ôû giöõa ñöôïc ñôõ bôûi daïng luy neùt Phaù vôõ doøng chaát deûo Chaát deûo coù theå trôû laïi hình daùng cuõ vì Toác ñoä doøng thaáp Ñieàu kieän khoâng thay ñoåi (Nhieät ñoä ) Ñeå giaûm aûnh höôûng cuûa boä phaän ñôõ thì thöôøng noù coù daïng nhoïn Khoâng khí Chaân khoâng Taám chaën Loõi Vít ñieàu chænh loõi Khuoân ngoaøi Loõi Söï ñöùt quaõng cuûa doøng nhöïa bôûi loõi 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 36 SAÛN PHAÅM DAÏNG MAØNG VAØ TAÁM Boä phaän cuoän Maøng chaát deûo thoåi ñöôïc Khoâng khí Maùy ñuøn Khuoân oáng Con laên daãn höôùng Con laên keïp Caùc oáng ñuøn ñöôïc höôùng leân thoâng qua khuoân ñöùng Caùc oáng ñöôïc thoåi phoàng leân cho ñeán khi noù trôû neân moûng theo yeâu caàu . Vieäc cuoän laïi saûn phaåm maøng laø caàn thieát . PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 19 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 37 THOÅI MAØNG 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 38 THOÅI MAØNG Dies Caûm bieán maøng bao PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 20 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 39 TAÏO CAÙC SAÛN PHAÅM DAÏNG MAØNG HOAËC TAÁM < 0. 5 mm 0.5 – 12.5 mm Höôùng doøng nhöïa noùng Maët caét Maët caét Maøng ñöôïc ñuøn ra Khe hôû khuo ân 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 40 CAÙC SAÛN PHAÅM DAÏNG TAÁM VAØ MAØNG CAÙN Cung caáp vaät lieäu Saûn xuaát Cung caáp polyme Cung caáp vaät lieäu Caùc con laên taïo aùp suaát vaät lieäu lôùp neàn Boä phaän cuoän vaät lieäu lôùp neàn Cung caáp polyme Cung caáp vaät lieäu Dao Boä phaän cuoän PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 21 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 41 QUÁ TRÌNH ÑUØN MAØNG VAØ TAÁM Laøm nguoäi nhanh Nöôùc laøm nguoäi Caùc con laên laøm nguoäi Laøm nguoäi quaù trình ñuøn nhôø caùc con laênXy lanh ñuøn Xy lanh ñuøn Khuoân Khuoân Thuøng nöôùc Caùc con laên taïo hình Maøng Boä phaän cuoän Boä phaän cuoän Maøng 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 42 PHUÛ GIAÁY HOAËC VAÛI Heä thoáng caùc con laên duøng trong heä thoáng ñuøn maøng treân giaáy hoaëc treân vaûi . PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 22 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 43 PHUÛ GIAÁY HOAËC VAÛI Caùc con laên cuoän giaáy hoaëc vaûi ñaõ phuû 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 44 ÑUØN BOÏC Hai doøng nhöïa noùng chaûy ñöôïc noái laøm moät . Ñuøn rieâng bieät cho moãi doøng . Cho pheùp coù nhieàu lôùp töø caùc vaät lieäu khaùc nhau. PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 23 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 45 CAÙC DAÏNG SAÛN PHAÅM CUOÁI CUØNG OÁng nhaên OÁng roãng Coù daïng chuoâng ôû cuoái 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 46 CAÙC KHUYEÁT TAÄT VAØ CAÙCH KHAÉC PHUÏC KHI ÑUØN Caùc veát nöùt noùng Coù daïng saàn suøi Doøng chaûy khoâng ñeàu vaø goà leân. Chaát löôïng keùm Troäm keùm Roã khí . Taïo bong boùng trong saûn phaåm PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 24 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 47 CAÙC VEÁT NÖÙT NOÙNG PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 25 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 49 SAÛN PHAÅM BÒ SAÀN SUØI Beà maët cuoái cuøng cuûa saûn phaåm khoâng nhaün 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 50 DOØNG CHAÛY KHOÂNG ÑEÀU Do maët caét ngang thay ñoåi. Gaây ra chieàu daày thaønh saûn phaåm thay ñoåi. Phuï thuoäc vaøo caùc chi tieát noù coù theå gaây ra söï hoûng cuûa saûn phaåm sôùm PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 26 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 51 TROÄN KEÙM Caùc ñöôøng soïc maàu Coù caùc khuyeát taät cuïc boä SÖÏ PHOÀNG KHUOÂN Söï phoàng cuûa saûn phaåm sau khi ra khoûi khuoân laø söï bieåu thò cuûa ñoä nhôùt deûo trong polymer noùng chaûy khi toàn taïi trong khuoân ñuøn. SÖÏ BIEÅU THÒ DO TÍNH ÖÙNG XÖÛ NHÔÙT DEÛO a/ Hình daïng maët caét ngang yeâu caàu cuûa khuoân . b/ Hình daïng maët caét ngang yeâu caàu cuûa saûn phaåm Khuoân Chi tieát Khuoân Chi tieát Doøng polymer PGS.TS THÁI THI THU HÀ CÔNG NGHỆ ĐÙN 27 3/24/2010 PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ C3: CÔNG NGHỆ ĐÙN 53 SÖÏ PHOÀNG KHUOÂN Hình beân traùi laø khuoân coù daïng hình tru, coøn hình beân phaûi laø daïng hình vaønh khaên ï Chuù yù söï phoàng Barus Do söï giaûi phoùng cuûa naêng löôïng ñaøn hoài ñöôïc giöõ laïi trong khuoân vaø thay ñoåi theo höôùng kính cuûa vaän toác cuûa vaät lieäu trong khuoân . Chuù yù ngay sau khi polymer ra khoûi khuoân tì beà maët cuûa noù ñöôïc töï do Giaûi phoùng öùng suaát Polymer seõ bôùt caêng neáu noù ñöôïc giöõ döôùi moät löïc caêng .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfchuong_3_cong_nghe_dun.pdf
 • pdfCHUONG_4_cong_nghe_thoi.pdf
 • pdfCHUONG_5_CAC_PHUONG_PHAP_GIA_CONG_TT_.pdf
 • pdfcong_nghe_can_pdf.pdf
 • pdfPE.pdf
 • pdfPP.pdf
 • pdf_de_cuong.pdf
 • pdfCHUONG5_CAC_PHUONG_PHAP_GIA_CONG.pdf
 • pdfchuong_1_tong_quan.pdf
 • pdfchuong_2_vat_lieu.pdf
Luận văn liên quan