Đánh giá tác động môi trường - Dự án: Đầu tư, nâng cấp mở rộng khách sạn công đoàn Giao thông vận tải

MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của dự án Khách sạn công đoàn Giao thông vận tải (GTVT), với diện tích 7.500 m2 thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được xây dựng và hoạt động từ những năm 50 của thế kỷ XX. Đầu năm 2006, Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam được giao nhiệm vụ quản lý khai thác và vận hành khách sạn công đoàn GTVT. Sau đó khách sạn đã được Tổng Công ty đã chỉ định Công ty TNHH đầu tư và du lịch Vinashin - Nam Sơn được phép khai thác kinh doanh. Với vị trí địa lý hết sức thuận lợi, cách Hà Nội khoảng 170km, cách Nghệ An khoảng 150km, cách TP Thanh Hóa 16 km, cùng với vẻ đẹp tự nhiên do thiên nhiên hào phóng ban tặng có núi, rừng, biển, đặc biệt là bãi cát dài, thoải, cát trắng và mịn, Sầm Sơn đang trở thành điểm du lịch đầy hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Chính phủ thể hiện bằng chủ trương phê duyệt Phát triển du lịch, xây dựng thị xã Sầm Sơn thành đô thị du lịch chất lượng cao của Thủ tướng, Sầm Sơn sẽ ngày8 càng được đầu tư, trong tương lai không xa sẽ trở thành một nơi du lịch đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Mặc dù hiện nay tại Sầm Sơn có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng phục vụ khách du lịch nhưng toàn thị xã vẫn chưa có một khách sạn tầm cỡ, có quy mô lớn có khả năng đáp ứng yêu cầu của du khách với các dịch vụ khép kín: ăn nghỉ, giải trí đạt chất lượng cỡ từ 3 sao trở lên. Điều này khiến cho thị trường kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn ở Sầm Sơn đang trở thành một thị trường đầy tiềm năng, có khả năng thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư trong lĩnh vực này. Để đón đầu thị trường Công ty TNHH đầu tư và du lịch Vinashin - Nam Sơn lập dự án “Đầu tư, nâng cấp mở rộng khách sạn công đoàn Giao thông vận tải” và đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam phê duyệt. 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 2.1. Các văn bản pháp luật - Luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006 (Điều 18 quy định các đối tượng phải lập báo cáo ĐTM). - Nghị định 80/2006/NĐ-CP, ngày 9/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về "Hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường". - Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. - Chỉ thị 01/ CT-UB ngày 27/2/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường”. 2.2. Văn bản kỹ thuật - Hợp đồng thuê 7.500 m2 đất đã ký kết với Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. - Bản đồ đo đạc hiện trạng do Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa thực hiện. - Báo cáo khả thi dự án “Đầu tư, nâng cấp, mở rộng khách sạn công đoàn Giao thông vận tải” - Công ty TNHH đầu tư và du lịch Vinashin - Nam Sơn.

doc48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2357 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá tác động môi trường - Dự án: Đầu tư, nâng cấp mở rộng khách sạn công đoàn Giao thông vận tải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ªu chuÈn trong khu vùc dù ¸n, khu vùc xung quanh còng bÞ ¶nh h­ëng, nh­ng víi møc ®é kh«ng lín. - TiÕng ån: møc ¸p ©m sinh ra tõ mét sè ph­¬ng tiÖn giao th«ng vµ thiÕt bÞ phôc vô x©y dùng ®­îc thèng kª trong b¶ng sau: B¶ng 6: Møc ¸p ©m sinh ra tõ mét sè ph­¬ng tiÖn giao th«ng Ph­¬ng tiÖn Møc ån phæ biÕn (dBA) Møc ån lín nhÊt (dBA) ¤ t« t¶i cã träng t¶i < 3,5 T 85 103 ¤ t« t¶i cã träng t¶i > 3,5 T 90 105 ¤ t« cÇn cÈu 90 110 M¸y ñi 93 115 M¸y dËp bª t«ng 80-85 100 M¸y c­a tay 80-82 95 M¸y nÐn diezen cã vßng quay réng 75-80 97 M¸y ®ãng bóa 1,5 tÊn 70-75 87 M¸y trén bªt«ng b»ng diezen 70-75 85 Theo QuyÕt ®Þnh sè 3733/2002/Q§-BYT ngµy 10/10/2002 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ, tiÕng ån chung tèi ®a hoÆc tiÕng ån chung cho phÐp trong suèt ca lao ®éng 8 giê kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 85 dBA, møc cùc ®¹i kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 115 dBA. NÕu tæng thêi gian tiÕp xóc víi tiÕng trong ngµy kh«ng qu¸: 4 giê, møc ¸p ©m cho phÐp lµ: 90 dBA 2 giê, møc ¸p ©m cho phÐp lµ: 95 dBA 1 giê, møc ¸p ©m cho phÐp lµ: 100 dBA 30 phót, møc ¸p ©m cho phÐp lµ: 105 dBA 15 phót, møc ¸p ©m cho phÐp lµ: 110 dBA Nh­ vËy, møc ¸p ©m t¹i khu vùc dù ¸n trong qu¸ tr×nh triÓn khai x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh sÏ rÊt lín vµ cã kh¶ n¨ng lín h¬n c¸c giíi h¹n cho phÐp. Møc ¸p ©m cùc ®¹i còng cã thÓ v­ît qu¸ 115 dBA nÕu c¸c thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc kh«ng ®¶m b¶o c¸c th«ng sè kü thuËt nh»m gi¶m tiÕng ån. - §èi víi søc khoÎ céng ®ång: trong qu¸ tr×nh x©y dùng tËp trung hµng tr¨m c«ng nh©n thi c«ng ngoµi trêi trong ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi cho søc khoÎ nh­: thêi tiÕt, l¸n tr¹i, n­íc s¹ch vÖ sinh m«i tr­êng...V× vËy søc khoÎ cña c«ng nh©n cã thÓ bÞ t¸c ®éng xÊu, bÖnh tËt cã thÓ x¶y ra. - An toµn lao ®éng: khi thi c«ng, x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong dù ¸n cã thÓ ph¸t sinh tai n¹n lao ®éng nÕu c«ng t¸c an toµn lao ®éng còng nh­ ý thøc ng­êi lao ®éng kh«ng cao. §©y lµ vÊn ®Ò mµ C«ng ty sÏ quan t©m chó ý. - §èi víi c¸c vÊn ®Ò kh¸c: ViÖc tËp trung thªm c«ng nh©n trong thêi gian thi c«ng cã thÓ ph¸t sinh bÖnh tËt t¹i khu vùc vµ lµm biÕn ®æi t×nh h×nh an ninh trËt tù trong vïng. - VÊn ®Ò vËn chuyÓn vËt liÖu thi c«ng ¶nh h­ëng phÇn nµo ®Õn sù l­u th«ng trªn c¸c tuyÕn ®­êng giao th«ng cña khu vùc. Mét sè t¸c nh©n g©y « nhiÔm m«i tr­êng ph¸t sinh trong giai ®o¹n x©y dùng nh­ r¸c th¶i sinh ho¹t, n­íc th¶i sinh ho¹t, n­íc m­a ch¶y trµn vµ khÝ th¶i cña c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn còng t­¬ng tù nh­ khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. - §èi víi r¸c th¶i sinh ho¹t: lµ c¸c lo¹i tói nilon, vá hép, thùc phÈm d­ thõa ­íc l­îng kho¶ng 20 – 25 kg/ngµy. - §èi víi n­íc th¶i: lµ n­íc th¶i sinh ho¹t cña CBCNV thi c«ng, kho¶ng 8-10 m3/ngµy. - §èi víi n­íc m­a ch¶y trµn: cuèn theo c¸c vËt liÖu x©y dùng r¬i v·i nh­ c¸t, xim¨ng; c¸c r¸c th¶i sinh ho¹t,... 3.3.2. Giai ®o¹n dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng + T¸c ®éng m«i tr­êng kh«ng khÝ - Bôi ph¸t sinh do ho¹t ®éng cña c¸c ph­¬ng tiÖn « t«, xe m¸y ra vµo khu vùc. - TiÕng ån ph¸t sinh tõ ®éng c¬ « t«, xe m¸y; ho¹t ®éng sinh ho¹t cña CBCNV; kh¸ch du lÞch. - KhÝ CO, SO2, NO2, CO2 ph¸t sinh tõ khãi th¶i ®éng c¬ cña « t«, xe m¸y. - TiÕng ån, ®é rung: ph¸t sinh do ho¹t ®éng cña c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng vµo ra kh¸ch s¹n, ho¹t ®éng sinh ho¹t cña CBCNV kh¸ch s¹n, du kh¸ch Tõ b¶ng 4: C¸c yÕu tè « nhiÔm chÝnh vµ nguån gèc ph¸t sinh, ta thÊy r»ng c¸c chÊt « nhiÔm sÏ g©y ra nh÷ng t¸c ®éng ®Õn c¸c ®èi t­îng sau: + M«i tr­êng kh«ng khÝ - T¸c h¹i cña bôi: Bôi g©y ra nhiÒu t¸c h¹i kh¸c nhau ®èi víi søc khoÎ con ng­êi: bôi cã thÓ g©y tæn th­¬ng ®èi víi m¾t, da nh­ng chñ yÕu vÉn lµ sù th©m nhËp cña bôi vµo phæi g©y nªn ph¶n øng x¬ hãa phæi vµ c¸c bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp. - KhÝ SOx, NOx lµ c¸c khÝ axit, khi tiÕp xóc víi niªm m¹c Èm ­ít sÏ t¹o thµnh c¸c khÝ axit SOx, NOx vµo c¬ thÓ qua ®­êng h« hÊp hoÆc hoµ tan vµo n­íc bät råi vµo ®­êng tiªu ho¸ sau ®ã ph©n t¸n vµo m¸u. SOx, NOx khi kÕt hîp víi bôi t¹o thµnh c¸c h¹t bôi axit l¬ löng. NÕu kÝch th­íc bôi nµy nhá h¬n 2-3mm sÏ vµo tíi phÕ nang, bÞ ®¹i thùc bµo ph¸ huû hoÆc ®­a ®Õn hÖ thèng b¹ch huyÕt. SOx cã thÓ nhiÔm ®éc qua da g©y sù chuyÓn ho¸ toan tÝnh lµm gi¶m dù tr÷ kiÒm trong m¸u, ®µo th¶i amoniac ra n­íc tiÓu vµ kiÒm ra n­íc bät. TÊt c¶ c¸c lo¹i Nit¬ oxit (NOx) ®Òu cã t¸c ®éng trong m«i tr­êng kh«ng khÝ gièng NO2. NO2 ®­îc xem lµ hîp chÊt chñ yÕu trong chuçi ph¶n øng cùc tÝm víi hy®rocacbon trong khÝ th¶i cña m¸y mãc thiÕt bÞ t¹o muéi khãi cã tÝnh «xy hãa m¹nh. NO2 ®­îc h×nh thµnh nh­ s¶n phÈm cuèi cïng cña qu¸ tr×nh ®èt nhiªn liÖu trong c¸c ®éng c¬ ®èt trong. Trong c¸c lo¹i NOx th× NO2, NO vµ N2O5 lµ ®¸ng quan t©m h¬n c¶. B¶ng 7 . T¸c h¹i cña NO2 Nång ®é NO2 (ppm) Thêi gian tiÕp xóc HËu qu¶ 50-100 6-8 tuÇn Viªm cuèng phæi vµ mµng phæi 150-200 3-5 tuÇn Viªm x¬ cuèng phæi 300-400 2-10 ngµy G©y viªm phæi vµ chÕt ³ 500 48 giê ChÕt ng­êi §éc tÝnh chung cña SOx thÓ hiÖn ë sù rèi lo¹n chuyÓn ho¸ protein vµ ®­êng, thiÕu vitamin B vµ C, øc chÕ ezym oxydaza. Sù hÊp thô l­îng lín SOx cã kh¶ n¨ng g©y bÖnh cho hÖ t¹o huyÕt vµ t¹o ra methemoglobin t¨ng c­êng qu¸ tr×nh oxy ho¸ Fe+2 thµnh Fe+3. §èi víi thùc vËt, c¸c khÝ SOx,ÿÿOx kÿÿ bÿÿ« xy ho¸ trong kh«ngÿÿÿÿ vµ kÕt hîp ví2 v­ÿÿ m­a t¹o thµnh m­a axit g©y ¶nh ¶nëng tíi sù ph¸t triÓn cña c©y trång vµ th¶m thùc vËt. Khi nång ®é SOx trong kh«ng khÝ kho¶ng 1-2ppm cã thÓ g©y tæn th­¬ng ®èi víi l¸ c©y sau vµi giê tiÕp xóc. §èi víi c¸c loµi thùc vËt nh¹y c¶m giíi h¹n g©y ®éc kinh niªn kho¶ng 0,15-0,3 ppm. Nh¹y c¶m nhÊt ®èi víi SO2 lµ ®éng thùc vËt bËc thÊp nh­ rªu, ®Þa y. §èi víi vËt liÖu, sù cã mÆt cña SOx, NOx trong kh«ng khÝ nãng Èm lµm t¨ng c­êng qu¸ tr×nh ¨n mßn kim lo¹i, ph¸ huû bª t«ng vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - KhÝ CO vµ CO2: CO dÔ g©y ®éc do kÕt hîp kh¸ bÒn v÷ng víi hemoglobin thµnh cacboxyhemoglobin dÉn ®Õn gi¶m kh¶ n¨ng vËn chuyÓn « xy cña m¸u ®Õn c¸c tæ chøc tÕ bµo. CO2 g©y rèi lo¹n h« hÊp phæi vµ tÕ bµo do chiÕm mÊt chç cña « xy. Mét sè ®Æc tr­ng g©y ngé ®éc cña CO2 nh­ sau: B¶ng 8: §Æc tr­ng g©y ngé ®éc cña CO2 Nång ®é CO2 (ppm) BiÓu hiÖn ®éc tÝnh 50.000 Khã thë, nhøc ®Çu 100.000 NgÊt, ng¹t thë - KhÝ NH3 cã thÓ cã trong kh«ng khÝ d­íi d¹ng láng vµ khÝ. §ã lµ lo¹i khÝ kh«ng mµu vµ cã mïi khai. T¸c h¹i chñ yÕu cña NH3 lµ lµm viªm da vµ ®­êng h« hÊp. Mïi amoniac cã thÓ nhËn biÕt ®­îc ë nång ®é 5-10ppm, ë nång ®é 150-200ppm g©y khã chÞu vµ cay m¾t. ë nång ®é 400-700ppm g©y viÖm m¾t, mòi, tai vµ häng mét c¸ch nghiªm träng. ë nång ®é ³ 2000 ppm da bÞ ch¸y báng, ng¹t thë vµ tö vong trong vµi phót. Nång ®é giíi h¹n cña NH3 trong kh«ng khÝ kµ 0,2 mg/m3. - §é ån cao h¬n tiªu chuÈn cho phÐp (> 85 dBA) sÏ g©y ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ nh­ g©y mÊt ngñ, mÖt mái, t©m lý khã chÞu, mÊt tËp trung khi lµm viÖc dÔ g©y tai n¹n lao ®éng, nÕu cao qu¸ sÏ g©y bÖnh ®iÕc nghÒ nghiÖp. + M«i tr­êng n­íc: - N­íc th¶i sinh ho¹t: TÝnh cho tr­êng hîp c«ng suÊt phßng nghØ cña kh¸ch s¹n ®¹t 100%, c¸c dÞch vô nh­ gi¶i trÝ, thÓ thao, ¨n uèng, héi häp còng ®¹t c«ng suÊt 100% céng thªm víi l­îng CBCNV cña kh¸ch s¹n lµ 305 ng­êi th× vµo thêi ®iÓm cao nhÊt tæng l­îng ng­êi cã mÆt t¹i kh¸ch s¹n ­íc kho¶ng 1.200 ng­êi. Víi nhu cÇu n­íc sinh ho¹t kho¶ng 0,15 m3/ng­êi /ngµy th× tæng l­îng n­íc sinh ho¹t ®èi víi kh¸ch s¹n vµo thêi ®iÓm cao nhÊt ­íc kho¶ng 180 m3/ngµy. Trong ®ã cã kho¶ng 24 m3 n­íc lµ dïng cho c¸c bÓ tù ho¹i, l­îng cßn l¹i 156 m3 lµ l­îng n­íc dïng cho c¸c môc ®Ýnh: vÖ sinh c¸ nh©n, chÕ biÕn thøc ¨n,... MÆt kh¸c do l­îng kh¸ch sö dông c¸c dÞch vô gi¶i trÝ, thÓ thao, ¨n uèng, héi häp kh«ng th­êng xuyªn vµ thêi gian sö dông ng¾n chØ kho¶ng 1/2 ngµy nªn TB tÝnh cho c¶ n¨m (c«ng suÊt phßng ®¹t 70%, l­îng kh¸ch ­íc kho¶ng 600 ng­êi) th× l­îng n­íc sinh ho¹t cña kh¸ch s¹n ­íc kho¶ng 90m3/ngµy (trong ®ã l­îng n­íc dïng cho c¸c bÓ phèt ­íc kho¶ng 12m3/ngµy, n­íc dïng cho c¸c môc ®Ýnh: vÖ sinh c¸ nh©n, chÕ biÕn thøc ¨n,...­íc kho¶ng 78m3/ngµy). Tuy nhiªn do tÝnh chÊt cña kh¸ch s¹n lµ l­u gi÷ kh¸ch ®Õn du lÞch, nghØ d­ìng, tham quan nªn hÇu nh­ du kh¸ch kh«ng ë ®ñ 24h/24h trong phßng mµ chØ ë kho¶ng 15h/24h trong phßng céng thªm víi chÕ ®é lµm viÖc theo ca cña CBCNV kh¸ch s¹n vµ c¸c dÞch vô gi¶i trÝ, thÓ thao, ¨n uèng, héi häp chñ yÕu chØ diÔn ra trong kho¶ng 1/2 ngµy nªn tÝnh TB: - Vµo thêi ®iÓm kh¸ch s¹n ®¹t c«ng suÊt 100% ®èi víi tÊt c¶ c¸c dÞch vô th× l­îng n­íc sinh ho¹t ­íc kho¶ng 90m3/ngµy (trong ®ã l­îng n­íc dïng cho c¸c bÓ phèt ­íc kho¶ng 12m3/ngµy, n­íc dïng cho c¸c môc ®Ýnh: vÖ sinh c¸ nh©n, chÕ biÕn thøc ¨n,...­íc kho¶ng 78m3/ngµy). - TÝnh TB cho c¶ n¨m (c«ng suÊt phßng ®¹t kho¶ng 70%) th× l­îng n­íc sinh ho¹t ­íc kho¶ng 45m3/ngµy (trong ®ã l­îng n­íc dïng cho c¸c bÓ phèt ­íc kho¶ng 6 m3/ngµy, n­íc dïng cho c¸c môc ®Ýnh: vÖ sinh c¸ nh©n, chÕ biÕn thøc ¨n,...­íc kho¶ng 39m3/ngµy). Theo tÝnh to¸n thèng kª cña tæ chøc Y tÕ thÕ giíi t¹i nhiÒu Quèc gia ®ang ph¸t triÓn, khèi l­îng c¸c chÊt « nhiÔm trong n­íc th¶i sinh ho¹t do mçi ng­êi ®­a vµo m«i tr­êng (nÕu kh«ng qua xö lý) nh­ sau: B¶ng 9: Nång ®é « nhiÔm trong n­íc th¶i sinh ho¹t ChØ tiªu « nhiÔm Khèi l­îng (g/ng­êi/ngµy) BOD5 45 - 55 COD 72 - 102 ChÊt r¾n l¬ löng (SS) 70 - 145 DÇu mì 10 - 30 Tæng Nit¬ 6 - 12 Amoni 2,8 - 4,8 Tæng Phospho 0,8 - 4,0 Vi sinh vËt: MPN/100 ml Tæng coliform 106 - 109 Fecal coliform 105 - 106 Trøng giun s¸n 103 Qu¸ tr×nh ph©n hñy sinh häc c¸c chÊt h÷u c¬ lµm gi¶m nång ®é oxy hßa tan trong n­íc. Khi nång ®é oxy trong n­íc gi¶m xuèng qu¸ thÊp th× c¸c loµi thñy sinh vËt sÏ gi¶m. T¹i c¸c khu vùc cã nång ®é oxy hßa tan xuèng qu¸ thÊp do c¸c chÊt h÷u c¬ ph©n hñy m¹nh th× sÏ x¶y ra qu¸ tr×nh ph©n hñy kþ khÝ líp bïn ®¸y, ph¸t sinh mïi h«i thèi, ®©y lµ m«i tr­êng kh«ng thuËn lîi cho c¸c sinh vËt sèng d­íi n­íc. C¸c t¸c nh©n g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc. - pH: lµ yÕu tè t¸c ®éng rÊt m¹nh ®Õn sinh vËt thuû sinh. Khi ®é pH cña vùc n­íc thay ®æi, c©n b»ng sinh th¸i cña vùc n­íc sÏ bÞ t¸c ®éng, nÕu thay ®æi lín sÏ ph¸ vì c©n b»ng sinh th¸i, nhiÒu loµi sinh vËt thuû sinh sÏ bÞ tiªu diÖt. - DO ( Dissolved oxygen ) Mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng nhÊt cña n­íc lµ hµm l­îng oxy hoµ tan, v× oxy kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi tÊt c¶ c¸c sinh vËt sèng trªn c¹n còng nh­ d­íi n­íc. Oxy duy tr× qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt, sinh ra n¨ng l­îng cho sù sinh tr­ëng. Oxy lµ chÊt khÝ khã hoµ tan trong n­íc, kh«ng t¸c dông víi n­íc vÒ mÆt ho¸ häc. §é tan cña nã phô thuéc rÊt lín vµo c¸c yÕu tè nh­ ¸p suÊt, nhiÖt ®é vµ c¸c ®Æc tÝnh cña nguån n­íc th¶i. Nång ®é b·o hoµ cña oxy trong n­íc ë nhiÖt ®é cho tr­íc cã thÓ tÝnh theo ®Þnh luËt Henry. Nång ®é nµy th­êng n»m trong kho¶ng 8 ¸ 15mg/lÝt ë nhiÖt ®é b×nh th­êng. Khi th¶i c¸c chÊt th¶i sö dông oxy vµo c¸c nguån n­íc, qu¸ tr×nh oxy ho¸ chóng sÏ lµm gi¶m nång ®é oxy hoµ tan trong c¸c nguån n­íc nµy, thËm chÝ ®e do¹ sù sèng cña c¸c loµi c¸ còng nh­ sinh vËt sèng trong n­íc. - Nhu cÇu «xy sinh hãa BOD ( Biochemical oxygen Demand ) Nhu cÇu oxy sinh ho¸ lµ chØ tiªu th«ng dông nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é « nhiÔm cña n­íc th¶i nãi chung vµ n­íc th¶i nhµ m¸y nãi riªng. BOD ®­îc ®Þnh nghÜa lµ l­îng oxy sinh vËt ®· sö dông trong qu¸ tr×nh oxy ho¸ c¸c chÊt h÷u c¬. Ph­¬ng tr×nh tæng qu¸t cña ph¶n øng nµy nh­ sau : Vi khuÈn ChÊt h÷u c¬ + O2 CO2 + H2O + TÕ bµo míi + S¶n phÈm cè ®Þnh Trong m«i tr­êng n­íc , khi qu¸ tr×nh oxy ho¸ sinh häc x¶y ra th× c¸c sinh vËt sö dông oxy hoµ tan. V× vËy x¸c ®Þnh tæng l­îng oxy hoµ tan cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ph©n hñy sinh häc lµ c«ng viÖc quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña mét dßng th¶i ®èi víi nguån n­íc. BOD biÓu thÞ l­îng c¸c chÊt h÷u c¬ trong n­íc cã thÓ bÞ ph©n hñy b»ng c¸c vi sinh vËt. Nghiªn cøu ®éng häc cña ph¶n øng BOD ®· chøng minh r»ng, hÇu hÕt chóng lµ ph¶n øng bËc mét. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tèc ®é ph¶n øng tû lÖ víi l­îng chÊt h÷u c¬ cã trong n­íc. NÕu gi¶ thiÕt Lt lµ hµm l­îng BOD øng víi thêi gian t vµ k lµ h»ng sè tèc ®é ph¶n øng , khi ®ã cã thÓ viÕt: L­îng BOD cßn l¹i t¹i thêi ®iÓm t sÏ b»ng Lt = L0e-kt Cßn l­îng BOD ®· bÞ vi khuÈn sö dông ®Õn thêi ®iÓm t bÊt kú sÏ b»ng : BODt = L0 ( 1- e-kt ) Trªn thùc tÕ ngoµi qu¸ tr×nh oxy ho¸ sinh häc thµnh phÇn Cacbon cña chÊt th¶i cßn cã kh¶ n¨ng t¨ng thªm nhu cÇu oxy sinh ho¸ do qu¸ tr×nh oxy ho¸ c¸c hîp chÊt nit¬. ChØ tiªu nµy cho biÕt sè l­îng «xy tiªu thô bëi c¸c vi sinh vËt hiÕm khÝ tån t¹i trong n­íc th¶i. Theo quy ­íc viÖc ®o chØ tiªu nµy ®­îc thùc hiÖn ë ®iÒu kiÖn 200C trong 5 ngµy, v× vËy nã ®­îc gäi lµ BOD5 thay cho tæng nhu cÇu «xy sinh hãa theo lý thuyÕt BOD4. Th«ng th­êng c¸c chÊt h÷u c¬ cacbon bÞ «xy hãa nhanh h¬n so víi c¸c hîp chÊt nit¬, nh­ vËy gi¸ trÞ BOD5 chñ yÕu biÓu thÞ l­îng c¸c hîp chÊt cacbon dÔ ph©n hñy. - Nhu cÇu «xy hãa häc (COD) COD biÓu thÞ l­îng oxy t­¬ng ®­¬ng cña c¸c thµnh phÇn h÷u c¬ cã trong n­íc th¶i cã thÓ bÞ «xy hãa bëi c¸c chÊt «xy hãa hãa häc m¹nh. Tïy thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nguån th¶i, th«ng th­êng COD liªn quan ®Õn BOD, cacbon h÷u c¬ vµ c¸c chÊt h÷u c¬ trong n­íc th¶i. HiÖn nay cã 2 ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh COD th«ng dông lµ dïng KMnO4 lµm chÊt «xy hãa cho gi¸ trÞ CODMn vµ chÊt «xy hãa K2Cr2O7 cho gi¸ trÞ CODCr. Khi COD vµ BOD trong n­íc lín, DO gi¶m sÏ ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh h« hÊp cña sinh vËt thuû sinh. - ¤ xit nit¬ vµ Amon: Nit¬ tån t¹i ë nh÷ng d¹ng kh¸c nhau nh­ nitrat, nitrit, amon vµ c¸c d¹ng h÷u c¬. Chóng cã vai trß quan träng trong hÖ sinh th¸i n­íc. Nit¬ lµ mét lo¹i khÝ chøa nhiÒu trong khÝ quyÓn vµ tèi cÇn thiÕt cho ®êi sèng sinh vËt v× lµ mét thµnh phÇn cña protein. Nh­ng mét l­îng lín nitrat sÏ g©y nªn t¸c ®éng d©y chuyÒn, ®Æc biÖt trong c¸c hÖ sinh th¸i n­íc. Tr­íc hÕt, nã t¨ng c­êng sù sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña thùc vËt vµ t¨ng søc s¶n xuÊt s¬ cÊp. Sau khi chÕt, chóng lµm t¨ng l­îng chÊt h÷u c¬ vµ c¸c quÇn thÓ vi sinh vËt phong phó ph¸t triÓn trªn c¸c c¬ chÊt h÷u c¬ nµy vµ trong qu¸ tr×nh h« hÊp, hÇu nh­ tÊt c¶ « xy hoµ tan ®­îc sö dông. Sù thiÕu « xy g©y nªn qu¸ tr×nh lªn men, thèi r÷a, lµm chÕt c¸ vµ « nhiÔm trÇm träng. Nitrat vµ Nitrit (NO3-, NO2-) th­êng chøa Ýt ë n­íc bÒ mÆt, song ë n­íc ngÇm l¹i cã thÓ cao. Nång ®é cao cña Nitrat vµ Nitrit trong n­íc uèng sÏ g©y ra bÖnh tËt, ®Æc biÖt ë trÎ em gäi lµ bÖnh "xanh bñng". Hµm l­îng Nitrat kh«ng ®­îc lín h¬n 10mg/l trong n­íc uèng. Nitrit còng cã t¸c ®éng g©y bÖnh xanh da v× nã t¹o thµnh axit nit¬ trong n­íc t¸c ®éng víi amin ®Ó h×nh thµnh nitrosamin, mét trong sè nh÷ng chÊt nµy lµ c¸c t¸c nh©n g©y bÖnh ung th­. Do hiÓm ho¹ cña Nitrat vµ Nitrit ®èi víi søc khoÎ con ng­êi, cho nªn chóng ®­îc coi lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng n­íc. Amon (NH4+) trong n­íc t¹o thµnh bëi qu¸ tr×nh khö amin (diamin) cña nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬. NH4+ trong n­íc sau mét thêi gian sÏ bÞ «xy ho¸ trë thµnh d¹ng Nitrat vµ Nitrit. L­îng nit¬ vµ photpho trong n­íc qu¸ lín sÏ g©y hiÖn t­îng phó d­ìng, "bïng næ" cña t¶o ë nguån n­íc tiÕp nhËn, bëi theo nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc cho biÕt nit¬ vµ phot pho ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c loµi t¶o ®­îc thÓ hiÖn qua qu¸ tr×nh quang hîp d­íi ®©y: 106 CO2 + 16 NO3- + HPO42- + 122 H2O + 18 H+ C106H263O110N16P + 138 O2 Cïng víi yÕu tè nit¬ vµ photpho th× c¸c loµi t¶o sÏ ph¸t triÓn nhanh trong mïa c¹n khi l­u l­îng n­íc pha lo·ng gi¶m xuèng vµ kh¶ n¨ng tù lµm s¹ch cña n­íc kÐm ®i. - N­íc m­a ch¶y trµn: Vµo mïa m­a, n­íc m­a ch¶y trµn trªn mÆt ®Êt khu vùc nhµ m¸y sÏ cuèn theo c¸c chÊt cÆn b·, c¸c chÊt h÷u c¬ vµ ®Êt c¸t. So víi n­íc th¶i, n­íc m­a kh¸ s¹ch nªn nã sÏ pha lo·ng c¸c chÊt « nhiÔm. T¸c ®éng lín nhÊt do n­íc m­a ch¶y trµn g©y ra lµ nång ®é chÊt r¾n l¬ löng cao lµm ®ôc nguån n­íc vµ ¶nh h­ëng tíi m«i tr­êng sèng cña thñy sinh vËt. Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n­íc m­a ch¶y trµn qua khu vùc dù ¸n triÓn khai ­íc tÝnh: §é pH: 6,5 - 8 Tæng Nit¬: 0,5 - 1,5 mg/l. Photpho: 0,004 – 0,03 mg/l Nhu cÇu oxy hãa häc (COD): 10 - 20 mg/l Tæng chÊt r¾n l¬ löng (TSS): 10 - 20 mg/l. TSS: 100 – 200 mg/l Trøng giun s¸n: 103 (MPN/100 ml). + ChÊt th¶i r¾n: VÒ thµnh phÇn cña chÊt th¶i kh¸ch s¹n gåm c¸c lo¹i sau: giÊy c¸c lo¹i, kim lo¹i, vá hép kim lo¹i, thñy tinh, r¸c nhùa c¸c lo¹i, giÎ lau, bao b× r¸ch háng, r¸c h÷u c¬, ph©n thµnh: - R¸c ph©n huû ®­îc: lµ c¸c chÊt h÷u c¬ nh­ thøc ¨n thõa, l¸ c©y, vá hoa qu¶, giÊy lo¹i,... - R¸c kh«ng ph©n huû ®­îc hay khã ph©n huû: thuû tinh, nhùa, nilon, vá ®å hép, kim lo¹i, cao su - R¸c ®éc h¹i: pin, ¾c quy, bãng ®Ìn ®iÖn,...tû lÖ chiÕm kh«ng ®¸ng kÓ. Tæng l­îng r¸c th¶i cña kh¸ch s¹n TB tõ 100 ®Õn 150 kg/ngµy.®ªm. Trong ®ã chñ yÕu lµ r¸c th¶i h÷u c¬ trong qu¸ tr×nh sinh ho¹t chiÕm kho¶ng 50-60% tæng l­îng r¸c th¶i. + T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng kinh tÕ – x· héi Dù ¸n ®Çu t­, n©ng cÊp më réng kh¸ch s¹n c«ng ®oµn Giao th«ng vËn t¶i ®­îc triÓn khai, thùc hiÖn, ngoµi nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn søc khoÎ vµ m«i tr­êng nh­ ®· nªu, dù ¸n cßn mang l¹i nh÷ng mÆt tÝch cùc sau: - T¹o nªn mét ®Þa chØ nghØ d­ìng lý thó cho du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc ®Õn SÇm S¬n. - T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho mét sè lao ®éng ®Þa ph­¬ng (c«ng viÖc thñ c«ng nh­ t­íi c©y, quÐt dän,...). - Bæ sung thªm nguån thuÕ cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. - Gãp phÇn hoµn thiÖn hÖ thèng h¹ tÇng x· héi vµ ®Èy nhanh môc tiªu ph¸t triÓn KT –XH cña thÞ x· SÇm S¬n, tØnh Thanh Hãa. Ch­¬ng 4 BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng xÊu, phßng ngõa vµ øng phã sù cè m«i tr­êng 4.1. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng giai ®o¹n thi c«ng C«ng ty TNHH ®Çu t­, du lÞch Vinasin Nam S¬n sÏ thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n (gäi t¾t BQL). Ban nµy sÏ thay mÆt chñ dù ¸n ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña dù ¸n tõ khi x©y dùng cho ®Õn khi ho¹t ®éng. + Gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ: Trong giai ®o¹n nµy c¸c t¸c nh©n g©y « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ lµ chñ yÕu vµ kh«ng liªn tôc nªn c¸c biÖn ph¸p khèng chÕ « nhiÔm mang tÝnh côc bé vµ quan träng lµ c¸c biÖn ph¸p phßng hé ®èi víi ng­êi lao ®éng trùc tiÕp. Bªn c¹nh ®ã do diÖn tÝch thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chñ yÕu n»m trong khu«n viªn cña kh¸ch s¹n nªn viÖc h¹n chÕ thÊp nhÊt t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh thi c«ng ®Õn m«i tr­êng yªn tÜnh nghØ d­ìng cña du kh¸ch vµ nh©n d©n khu vùc xung quanh lµ rÊt quan träng. C¸c biÖn ph¸p khèng chÕ « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng nh­ sau: - Xung quanh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh thi c«ng, c¶i t¹o ph¶i che ch¾n kÝn, ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh cña ngµnh x©y dùng. - Nghiªm cÊm c¸c ph­¬ng tiÖn thi c«ng, vËn chuyÓn bÊm cßi h¬i. - Nghiªm cÊm c¸c ph­¬ng tiÖn thi c«ng, vËn chuyÓn ho¹t ®éng trong giê nghØ ng¬i cña nh©n d©n xung quanh khu vùc tõ 20h h«m nay ®Õn 6h s¸ng ngµy mai. - §Ó t¹o ®é Èm, gi¶m nång ®é bôi ph¸t t¸n t¹i khu vùc c«ng tr­êng x©y dùng vµ trªn tuyÕn ®­êng vËn chuyÓn nguyªn, vËt liÖu, BQL sÏ chó ý phun n­íc, trong nh÷ng ngµy thêi tiÕt nãng, n¾ng vµ khÝ hËu kh« hanh. - BQL vµ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng th­êng xuyªn dän vÖ sinh nh÷ng tuyÕn ®­êng giao th«ng vµ n¬i thi c«ng. - BQL yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ thi c«ng tiÕn hµnh san ñi vËt liÖu ngay sau khi ®æ xuèng ®Ó gi¶m sù khuÕch t¸n vËt liÖu do t¸c dông cña giã. - §Ó h¹n chÕ bôi trong khi chuyªn chë vËt liÖu x©y dùng, c¸c xe vËn t¶i sÏ ®­îc phñ kÝn b»ng b¹t, thïng xe ®ãng kÝn, kh«ng chë vËt liÖu v­ît danh ®Þnh. - Kh«ng sö dông xe « t«, m¸y mãc qu¸ cò ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu vµ thi c«ng c«ng tr×nh. C¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn, thi c«ng sö dông sÏ ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh vÒ m«i tr­êng nh­: tiªu chuÈn khÝ th¶i, tiªu chuÈn møc ån, rung cña c¸c ph­¬ng tiÖn. - Yªu cÇu c¸c chñ xe th­êng xuyªn kiÓm tra, b¶o d­ìng xe. - BQL th­êng xuyªn kiÓm tra møc ån, rung trong qu¸ tr×nh x©y dùng tõ ®ã ®Æt ra lÞch thi c«ng cho phï hîp ®Ó ®¹t møc ån tiªu chuÈn cho phÐp. - BQL sÏ phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ thi c«ng lËp ra lÞch tr×nh thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y l¾p hîp lý ®Ó gi¶m thiÓu bôi, khÝ ®éc, ®é ån, ®é rung. + Gi¶m thiÓu « nhiÔm do chÊt th¶i r¾n trong x©y dùng ChÊt th¶i r¾n nh­ ®· tr×nh bµy phÇn "nguån « nhiÔm trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng" chñ yÕu lµ vËt liÖu h­ háng nh­ g¹ch vì, xi m¨ng chÕt, gç copha háng, c¸c phÕ liÖu b¶o vÖ bªn ngoµi c¸c thiÕt bÞ, bao b×, tói nilon ...vµ r¸c sinh ho¹t cña c¸n bé, c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh. C¸c chÊt th¶i r¾n nµy ®­îc ph©n thµnh 2 lo¹i vµ ®­îc xö lý nh­ sau: - C¸c chÊt th¶i nh­: g¹ch vì, xim¨ng chÕt,...®­îc dïng ®Ó san lÊp mÆt b»ng. - C¸c chÊt th¶i nh­: gç copha háng, c¸c phÕ liÖu b¶o vÖ bªn ngoµi c¸c thiÕt bÞ, bao b×, tói nilon ...®­îc thu gom, b¸n, t¸i tËn dông cho ng­êi d©n. - R¸c th¶i sinh ho¹t: ®­îc thu gom chë ®Õn khu xö lý r¸c cña thÞ x· SÇm S¬n. - §Êt th¶i khi ®µo mãng: ®­îc dïng ®Ó san lÊp mÆt b»ng. + Gi¶m thiÓu « nhiÔm n­íc th¶i - N­íc th¶i sinh ho¹t (t¾m giÆt, röa rau,...) cña c«ng nh©n trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng sÏ ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ. N­íc th¶i sÏ ®­îc tiÕn hµnh xö lý s¬ bé b»ng c¸ch l¾ng, g¹n bá dÇu mì, sau ®ã qua hÖ thèng èng dÉn cã song ch¾n r¸c tr­íc khi th¶i ra m«i tr­êng. - X©y dùng c¸c khu nhµ vÖ sinh ®Ó dïng cho CBCNV thi c«ng trªn c«ng tr­êng. - C¸c ®¬n vÞ thi c«ng sÏ lµm hÖ thèng tho¸t n­íc c«ng tr×nh, kh«ng g©y lÇy léi, ¶nh h­ëng ®Õn phÝa ngoµi c«ng tr×nh vµ ®­êng giao th«ng xung quanh. - Yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ thi c«ng cam kÕt cã ®ñ n­íc uèng cho c«ng nh©n thi c«ng. - H¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt viÖc söa xe, m¸y mãc c«ng tr×nh t¹i khu vùc dù ¸n. - DÇu mì lo¹i bá kh«ng ®­îc ch«n lÊp, th¶i ra trong khu vùc dù ¸n, mµ ®­îc chøa trong c¸c thïng chøa thÝch hîp ®Ó sau ®ã ®em ®èt ë n¬i trèng, xa d©n c­. - Bïn ®Êt khi san nÒn, ®¾p ®­êng sÏ thu gom vµ n¹o vÐt l¾ng ®äng kh«ng g©y ngËp óng, lÇy léi khu vùc. - Cã kÕ ho¹ch kiÓm tra chÊt l­îng n­íc t¹i khu vùc thùc hiÖn dù ¸n. + An toµn trong thi c«ng vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh x©y dùng - BQL dµnh diÖn tÝch ®Êt ®Ó x©y dùng l¸n tr¹i, nhµ ë, nhµ t¾m cho c«ng nh©n thi c«ng. - BQL sÏ kiÓm tra th­êng xuyªn c¸c ®¬n vÞ thi c«ng, thùc hiÖn che ch¾n chèng bôi vµ vËt r¬i trªn cao xuèng, chèng ån vµ rung ®éng qu¸ tiªu chuÈn: TCVN 3985-85, phßng chèng ch¸y TCVN 3254-89, an toµn næ TCVN 3255-86...trong qu¸ tr×nh thi c«ng. - Khi thi c«ng, BQL sÏ yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ thi c«ng trang bÞ ®Çy ®ñ b¶o hé lao ®éng (nh­ mò, g¨ng tay, khÈu trang, quÇn ¸o b¶o hé, d©y an toµn...), th­êng xuyªn kiÓm tra, h­íng dÉn c«ng nh©n tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng, chó ý vÊn ®Ò bè trÝ m¸y mãc, thiÕt bÞ phßng ngõa tai n¹n. - Trªn c«ng tr­êng c¸c khu vùc thi c«ng nguy hiÓm ®­îc b¶o vÖ b»ng rµo ch¾n, c¾m ®Çy ®ñ biÓn b¸o. C¸c khu vùc thi c«ng, ®­êng giao th«ng sÏ cã ®Ìn chiÕu s¸ng ban ®ªm. - Khi thi c«ng mãng cho c¸c c«ng tr×nh, c¸c ®în vÞ thi c«ng xem xÐt lùa chän thiÕt bÞ thi c«ng thÝch hîp ®Ó h¹n chÕ rung ®éng, khãi, bôi, tiÕng ån vµ ¶nh h­ëng tíi c¸c c«ng tr×nh kh¸c. - §èi víi c¸c thiÕt bÞ cÈu cã ®é cao sÏ cã ®Ìn b¸o hiÖu an toµn ban ®ªm. - C¸c c«ng tr×nh vÖ sinh t¹m thêi sÏ ®­îc xö lý triÖt ®Ó vµ kh«ng g©y ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng l©u dµi sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh. - §Ó b¶o ®¶m an toµn cho ph­¬ng tiÖn còng nh­ ng­êi tham gia giao th«ng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn nguyªn, vËt liÖu phôc vô x©y dùng dù ¸n, yªu cÇu: c¸c ph­¬ng tiÖn thi c«ng kiÓm tra th­êng xuyªn vÒ hÖ thèng phanh vµ c¸c bé phËn chuyÓn ®éng, c¸c l¸i xe ph¶i cam kÕt kh«ng uèng r­îu bia, lu«n lµm chñ tèc ®é trong khi ®iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn, ®Æc biÖt chó ý quan s¸t khi cho xe vµo, ra cæng khu vùc triÓn khai dù ¸n. - BQL sÏ yªu cÇu vµ th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr­êng, phßng chèng ch¸y næ vµ an toµn lao ®éng trªn c«ng tr­êng cña c¸c ®¬n vÞ thi c«ng theo quy ®Þnh chung. + §¶m b¶o trËt tù an ninh, kinh tÕ x· héi khu vùc - BQL sÏ yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ thi c«ng nghiªm chØnh thùc hiÖn c«ng t¸c ®¨ng ký t¹m tró víi chÝnh quyÒn ph­êng B¾c S¬n, thÞ x· SÇm S¬n cho c¸c ®èi t­îng lµ c«ng nh©n thi c«ng trªn c«ng tr­êng nh»m qu¶n lý chÆt chÏ, tr¸nh c¸c tÖ n¹n x· héi cã thÓ x¶y ra cho khu vùc. 4.2. C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng giai ®o¹n dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng Khi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· ®­îc hoµn thiÖn, ®Ó gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr­êng, C«ng ty TNNH ®Çu t­ – du lÞch Vinasin Nam S¬n, sÏ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: + Gi¶m thiÓu « nhiÔm do khÝ th¶i Nh­ ®· m« t¶ ë phÇn nguån t¸c ®éng, ®Ó gi¶m thiÓu c¸c t¸c nh©n « nhiÔm gi¶i ph¸p cÇn thiÕt lµ: h¹n chÕ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng næ m¸y di chuyÓn trong khu«n viªn cña kh¸ch s¹n. Ngoµi ra ®Ó khö mïi h«i t¹o c¶m gi¸c tho¸i m¸i, dÔ chÞu cho CBCNV tæng c«ng ty còng nh­ du kh¸ch ®Õn nghØ ng¬i th× kh¸ch s¹n sÏ trang bÞ n­íc hoa, n­íc xÞt phßng phun vµo phßng nghØ, hµnh lang, khu nhµ vÖ sinh,... + Gi¶i ph¸p xö lý n­íc th¶i. - HÖ thèng 1: Dµnh riªng cho tho¸t n­íc m­a. HÖ thèng nµy bao gåm c¸c m­¬ng, r·nh tho¸t n­íc kÝn (l¾p ®Æt c¸c song ch¾n r¸c) ®­îc x©y dùng b»ng bª t«ng cèt thÐp víi hÖ thèng hè ga ®ång bé. Hè ga ®­îc bè trÝ t¹i c¸c ®iÓm thay ®æi ®­êng kÝnh, chç ngoÆt vµ víi kho¶ng c¸ch trung b×nh 20 - 40m. HÖ thèng nµy sÏ tËp trung n­íc m­a tõ trªn m¸i kh¸ch s¹n, nhµ trùc...®æ xuèng vµ dÉn ®Õn hÖ thèng cèng ngÇm tho¸t n­íc m­a däc theo ®­êng néi bé. N­íc m­a trªn c¸c khu vùc s©n b·i sÏ ch¶y vµo c¸c giÕng thu n­íc m­a, tõ ®ã cïng víi n­íc m­a trªn m¸i chóng ®­îc dÉn ®Õn cèng tho¸t n­íc m­a chung vµ th¶i ra m«i tr­êng. T¹i c¸c hè ga, bïn c¸t ®­îc ®Þnh kú n¹o vÐt ®Ó ®­a ra b·i th¶i chung cña thÞ x· SÇm S¬n. - HÖ thèng 2: Dµnh riªng cho n­íc th¶i sinh ho¹t, n­íc th¶i sinh ho¹t cña mçi khu vùc s¶n xuÊt ®­îc thu gom vµ dÉn ®Õn hÖ thèng xö lý tr­íc khi th¶i ra m«i tr­êng. N­íc th¶i sinh ho¹t ®­îc t¸ch lµm 2 lo¹i: + N­íc tõ khu vÖ sinh: t¾m röa, giÆt rò... l­îng n­íc nµy chiÕm tû träng lín (70- 80%) n­íc th¶i sinh ho¹t, nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm l¹i kh«ng cao nªn cã thÓ th¶i ra m«i tr­êng sau khi qua hÖ thèng thu gom, xö lý s¬ bé (t¸ch dÇu mì, khö trïng, diÖt khuÈn b»ng clo). + N­íc th¶i tõ c¸c khu nhµ vÖ sinh (hè tiªu, hè tiÓu) cã nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm cao, ®­îc xö lý b»ng c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu. HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p xö lý n­íc th¶i vÖ sinh nµy, nh­ng do tÝnh chÊt, khèi l­îng cña n­íc th¶i, ®Æc ®iÓm khÝ hËu, ®Þa h×nh nªn ph­¬ng ph¸p phï hîp nhÊt mµ dù ¸n lùa chän lµ ph­¬ng ph¸p xö lý b»ng bÓ tù ho¹i. BÓ tù ho¹i lµ c«ng tr×nh xö lý n­íc th¶i ®ång thêi lµm c¸c chøc n¨ng: l¾ng ph©n huû cÆn l¾ng vµ läc. CÆn l¾ng gi÷ trong bÓ tõ 6 - 8 th¸ng, d­íi t¸c dông cña vi sinh vËt kþ khÝ, c¸c chÊt h÷u c¬ bÞ ph©n huû, mét phÇn t¹o thµnh c¸c chÊt khÝ, mét phÇn t¹o thµnh c¸c chÊt v« c¬ hoµ tan. N­íc th¶i ®­îc l¾ng trong bÓ l¾ng víi thêi gian dµi ®Ó ®¶m b¶o hiÖu suÊt l¾ng cao. H×nh 1: CÊu t¹o bÓ tù ho¹i 3 ng¨n cã ng¨n läc TÝnh to¸n thÓ tÝch bÓ tù ho¹i: A x N x T/1000 (m3) A: Tiªu chuÈn th¶i (lÝt/ng­êi/ngµy: trung b×nh 20 lÝt) N: Sè ng­êi sö dông nhµ vÖ sinh tù ho¹i. T: Thêi gian n­íc th¶i l­u l¹i bÓ tù ho¹i (20 - 50 ngµy). Do ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi nãng, Èm cña ViÖt Nam nªn cã thÓ chän thêi gian l­u n­íc th¶i trong bÓ lµ 20 ngµy. Víi: A = 20, N = 300, T = 20, th× dung tÝch bÓ tù ho¹i lµ 120 m3. §Ó tiÖn lîi cho sinh ho¹t cña CBCNV, du kh¸ch th× C«ng ty sÏ x©y dùng kho¶ng 4 bÓ tù ho¹i ®Æt ë d­íi nÒn cña tÇng hÇm, bÓ ®­îc thiÕt kÕ 3 ng¨n víi dung tÝch kho¶ng 30 m3/bÓ. HiÖu qu¶ xö lý n­íc th¶i sinh ho¹t ®­îc nªu cô thÓ ë b¶ng sau B¶ng 10: HiÖu qu¶ xö lý n­íc th¶i sinh ho¹t b»ng bÓ tù ho¹i C¸c chØ tiªu « nhiÔm ®Æc tr­ng Hµm l­îng ban ®Çu Hµm l­îng sau xö lý HiÖu qu¶ xö lý % Nhu cÇu oxy sinh häc BOD5 (mg/l) 250 - 350 62,5 - 87,5 75 ChÊt l¬ löng SS (mg/l) 200 - 300 70 - 105 70 + Gi¶i ph¸p xö lý chÊt th¶i r¾n - §èi víi chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t: Mçi phßng nghØ, khu vùc cña kh¸ch s¹n ®Òu ®­îc bè trÝ thïng chøa r¸c, khi dän phßng, nh©n viªn cña kh¸ch s¹n sÏ dän dÑp, thu gom. Sau ®ã b»ng hÖ thèng èng thu r¸c, r¸c ®­îc ®­a xuèng d­íi tÇng 1, tõ ®©y r¸c tiÕp tôc ®­îc thu gom, , ph©n lo¹i: - R¸c h÷u c¬: vá hoa qu¶, thøc ¨n thõa,... - R¸c v« c¬: tói nilon, vá ®å hép, vá chai,... Lo¹i r¸c h÷u c¬ ®­îc hîp ®ång víi C«ng ty m«i tr­êng ®« thÞ SÇm S¬n ®Ó vËn chuyÓn ®Õn b·i chøa r¸c cña thÞ x· SÇm S¬n xö lý, r¸c v« c¬ ®­îc chän läc, phÇn nµo kh«ng t¸i sö dông ®­îc sÏ ®­îc xö lý nh­ r¸c h÷u c¬, phÇn cã thÓ t¸i sö dông ®­îc sÏ ®­îc thu gom ®Ó b¸n cho nh÷ng c¬ së t¸i chÕ. - §èi víi bïn cÆn tõ c¸c bÓ tù ho¹i ®Ó xö lý hiÖu qu¶ vµ gi¶m chi phÝ nh©n c«ng C«ng ty sÏ dïng c¸c chÕ phÈm vi sinh nh­ DW 97, DW 98 ®Ó ph©n huû triÖt ®Ó. DW 97, DW 98 lµ tæ hîp c¸c vi sinh vËt cã kh¶ n¨ng ph©n huû nhanh c¸c thµnh phÇn khã tiªu trong cÆn b· cña bÓ phèt nh­ xenlulo, kitin, pectin, tinh bét, protein, lipit vµ mét sè ho¹t chÊt sinh häc kh¸c. DW 97, DW 98 lµ chÕ phÈm kh«ng ®éc h¹i, trung tÝnh, kh«ng ¨n mßn vµ gi÷ tÝnh æn ®Þnh, l©u dµi. C¸c chÕ phÈm nµy gióp tr¸nh t¾c bån cÇu tiªu, tr¸nh xö lý bÓ phèt khã kh¨n, tèn kÐm mÊt vÖ sinh, khö mïi h«i, tiªu diÖt trøng giun vµ vi trïng g©y bÖnh. + Gi¶i ph¸p phßng ngõa ch¸y næ, sù cè m«i tr­êng Do tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña dù ¸n lµ nhµ cao tÇng nªn c«ng t¸c phßng, ch÷a ch¸y ®­îc ®Æt ra hÕt søc nghiªm ngÆt, ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c yÕu tè sau: Yªu cÇu phßng ch¸y - Ph¶i ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p phßng ch¸y ®¶m b¶o h¹n chÕ tèi ®a kh¶ n¨ng x¶y ra ho¶ ho¹n. Trong tr­êng hîp x¶y ra ho¶ ho¹n th× ph¶i ph¸t hiÖn ®¸m ch¸y nhanh ®Ó cøu ch÷a kÞp thêi kh«ng ®Ó ®¸m ch¸y lan ra c¸c khu vùc kh¸c sinh ra ch¸y lín khã cøu ch÷a g©y hËu qu¶ nghiªm träng. - BiÖn ph¸p phßng ch¸y ph¶i ®¶m b¶o sao cho khi cã ch¸y th× ng­êi vµ tµi s¶n trong toµ nhµ dÔ dµng s¬ t¸n sang c¸c khu vùc an toµn mét c¸ch nhanh chãng nhÊt. - Trong bÊt cø ®iÒu kiÖn nµo khi x¶y ra ch¸y ë nh÷ng vÞ trÝ dÔ x¶y ra ch¸y nh­ ga xe, c¸c khu vùc kü thuËt, phßng sinh ho¹t chung (phßng kh¸ch), bÕp trong toµ nhµ ph¶i ph¸t hiÖn ®­îc ngay ë n¬i ph¸t sinh ch¸y ®Ó tæ chøc cøu ch÷a kÞp thêi. Yªu cÇu vÒ ch÷a ch¸y Trang thiÕt bÞ ch÷a ch¸y cña c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Trang thiÕt bÞ ch÷a ch¸y ph¶i s½n sµng ë chÕ ®é th­êng trùc, khi x¶y ra ch¸y ph¶i sö dông ngay ®­îc. - ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y ph¶i lµ lo¹i phï hîp vµ ch÷a ch¸y cã hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c ®¸m ch¸y cã thÓ x¶y ra trong c«ng tr×nh. - ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y trang bÞ cho c«ng tr×nh ph¶i lµ lo¹i dÔ sö dông phï hîp víi c«ng tr×nh vµ ®iÒu kiÖn n­íc ta. - ThiÕt bÞ chÝnh ph¶i cã c¸c th«ng sè kü thuËt ®¸p øng ®­îc c¸c tiªu chuÈn cña ViÖt Nam, tiªu chuÈn cña c¸c n­íc tiªn tiÕn. - ThiÕt bÞ ch÷a ch¸y ph¶i lµ lo¹i ch÷a ch¸y kh«ng lµm h­ háng c¸c dông cô, thiÕt bÞ kh¸c t¹i c¸c khu vùc ch÷a ch¸y thiÖt h¹i thø cÊp. - Trang thiÕt bÞ hÖ thèng PCCC ®­îc trang bÞ ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®Çu t­ tèi thiÓu nh­ng ®¹t hiÖu qu¶ tèi ®a. HÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng C¨n cø ®Æc ®iÓm cña môc tiªu b¶o vÖ, tÝnh chÊt quan träng c«ng tr×nh vµ tiªu chuÈn TCVN 5738-2001 “hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng – yªu cÇu thiÕt kÕ”, Chñ dù ¸n chän lùa hÖ thèng b¸o ch¸y cho c«ng tr×nh lµ hÖ thèng b¸o ch¸y tù ®éng nh»m ph¸t hiÖn nhanh chãng, chÝnh x¸c sù ch¸y nh»m th«ng b¸o kÞp thêi khi ®¸m ch¸y míi ph¸t sinh. Sau khi nghiªn cøu ®Æc ®iÓm kiÕn tróc, quy m«, tÝnh chÊt ho¹t ®éng còng nh­ møc ®é nguy hiÓm vµ môc ®Ých sö dông cña c«ng tr×nh. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh ®­îc ®Ò ra nh­ sau: - HÖ thèng b¸o ch¸y ph¶i ®¹t c¸c tiªu chuÈn sau: EN hoÆc NFPA, ®­îc chøng nhËn UL hoÆc VdS vµ tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001-2000. - TÝn hiÖu b¸o ch¸y t¹i c¸c tÇng ®­îc chia theo khu vùc, ®Þa chØ ®­îc thÓ hiÖn t¹i phßng th­êng trùc vµ c¸c tÇng b»ng cßi, ®Ìn khu vùc: gióp cho nh©n viªn toµ nhµ vµ nh÷ng ng­êi t¹i tÇng cã tÝn hiÖu b¸o ch¸y nhËn biÕt khi cã tÝn hiÖu b¸o ch¸y vµ tham gia xö lý kÞp thêi. - TÝn hiÖu ch÷a ch¸y tÇng còng ®­îc thÓ hiÖn t¹i trung t©m b¸o ch¸y ®Þa chØ, ng­êi th­êng trùc nhËn biÕt ®­îc tÇng cã tÝn hiÖu ®ang ch÷a ch¸y b»ng c¸c modun ®Çu vµo th«ng qua nót Ên t¹i mçi häng ch÷a ch¸y. - Trung t©m b¸o ch¸y ®Þa chØ sÏ khëi ®éng m¸y b¬m ch÷a ch¸y th­êng trùc khi c¸c nót Ên t¹i häng bÞ t¸c ®éng hoÆc tõ tÝn hiÖu b¸o ch¸y kh¸c. Khi c¸c m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®­îc khëi ®éng th× Trung t©m b¸o ch¸y ®Þa chØ ph¶i thÓ hiÖn tÝn hiÖu ph¶n håi vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña b¬m ®ã. - Trung t©m b¸o ch¸y ®Þa chØ ph¶i cã kh¶ n¨ng göi tÝn hiÖu ®Õn tñ ®iÒu khiÓn thang m¸y ®Ó ®iÒu khiÓn thang m¸y tôt xuèng tÇng 1 khi cã ch¸y. - Trung t©m b¸o ch¸y ph¶i cã kh¶ n¨ng l­u tr÷ c¸c sù kiÖn vµ cã thÓ kÕt nèi víi m¸y in. Do ®Æc ®iÓm, môc ®Ých sö dông cña c«ng tr×nh chóng t«i thiÕt kÕ hÖ thèng b¸o ch¸y gåm 01 trung t©m b¸o ch¸y ®Þa chØ vµ c¸c trung t©m b¸o ch¸y th­êng ®­îc l¾p t¹i c¸c tÇng. + HÖ thèng b¸o ch¸y bao gåm: - §Çu b¸o ch¸y tù ®éng, mo®un vµo, ra - Trung t©m b¸o ch¸y - Tæ hîp b¸o ch¸y bao gåm: nót Ên, ®Ìn, chu«ng b¸o ch¸y - §Ìn b¸o ch¸y phßng - HÖ thèng liªn kÕt - Nguån ®iÖn + §Çu b¸o ch¸y tù ®éng - C¨n cø vµo tÝnh n¨ng, t¸c dông, th«ng sè kü thuËt cña c¸c ®Çu b¸o ch¸y vµ b¶ng h­íng dÉn lùa chän ®Çu b¸o ch¸y theo tÝnh chÊt cña chÊt ch¸y. Chóng t«i chän 4 lo¹i ®Çu b¸o ch¸y do h·ng Siemens s¶n xuÊt lµ: §Çu b¸o ch¸y khãi ®Þa chØ r¶i réng nhËn biÕt ®­îc khãi tr¾ng vµ khãi ®en model DO1131A. §Çu b¸o ch¸y khãi th­êng OP 320C §Çu b¸o ch¸y nhiÖt gia t¨ng m«del HI 320C §Çu b¸o ch¸y nhiÖt cè ®Þnh model HI 322C - Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña tõng khu vùc, tuú thuéc vµo diÖn tÝch b¶o vÖ vµ thiÕt kÕ kiÕn tróc cña tõng khu vùc mµ chóng t«i bè trÝ sè l­îng ®Çu, lo¹i ®Çu b¸o thÝch hîp. + Ph­¬ng ¸n ch÷a ch¸y ®­îc chän: - Dïng hÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng n­íc: bao gåm ch÷a ch¸y tù ®éng Sprinkler tµng 1 vµ ch÷a ch¸y häng n­íc v¸ch t­êng toµn bé tßa nhµ. ViÖc cÊp n­íc vµ t¹o ¸p cho m¹ng ®­êng èng ch÷a ch¸y ®­îc sö dông chung gi÷a hÖ thèng Sprinkler vµ häng n­íc ch÷a ch¸y v¸ch t­êng b»ng c¸c m¸y b¬m bao gåm: 02 m¸y b¬m ch÷a ch¸y ®éng c¬ ®iÖn lµ b¬m trôc ngang 01 m¸y b¬m bï ¸p nhõm duy tr× ¸p lùc cho m¹ng ®­êng èng ViÖc khëi ®éng vµ t¾t m¸y b¬m cã thÓ hoµn toµn tù ®éng hoÆc b»ng tay. M¸y b¬m ë chÕ ®é tù ®éng th«ng qua c¸c c«ng t¾c ¸p suÊt vµ van chuyªn dông hoÆc cã thÓ tõ hÖ thèng b¸o ch¸y. - HÖ thèng c¸c b×nh ch÷a ch¸y §Ó ch÷a ch¸y thÝch hîp phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt cña môc tiªu b¶o vÖ c«ng tr×nh, chóng t«i chän chÊt ch÷a ch¸y ban ®Çu lµ bét hãa häc tæng hîp lo¹i MFZ4, b×nh CO2 - MT3 cho tÊt c¶ c¸c tÇng vµ b×nh xe ®Èy - MFZT35 cho tÇng 1 (tÇng gara xe) do Trung Quèc s¶n xuÊt. C¸c b×nh ®­îc ®Æt chung cïng hép häng n­íc ch÷a ch¸y. - C¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ t¹i c¸c tÇng, hµnh lang,...C¸c dông cô, thiÕt bÞ còng nh­ ®Þa chØ cÇn thiÕt liªn hÖ ®­îc chØ dÉn râ rµng. - HuÊn luyÖn cho CBCNV c¸c ph­¬ng thøc vµ biÖn ph¸p xö lý trong tr­êng hîp cã sù cè x¶y ra, theo ®óng nguyªn t¾c an toµn lao ®éng. - C¸c néi quy, quy tr×nh vËn hµnh, thiÕt bÞ ®­îc niªm yÕt ®Çy ®ñ, ®óng h­íng dÉn. - Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c¸c thiÕt bÞ ®­îc kiÓm tra liªn tôc, th­êng xuyªn. Ngoµi ra C«ng ty còng sÏ x©y dùng bÓ chøa n­íc ®Ó phßng ch¸y, ch÷a ch¸y theo ®óng quy ®Þnh cña C¶nh s¸t phßng ch¸y ch÷a ch¸y Thanh Hãa. + Gi¶i ph¸p th«ng tin liªn l¹c - Gi¶i ph¸p hÖ thèng m¹ng c¸p vµ æ ®iÖn tho¹i cho tßa nhµ dùa trªn hÖ thèng ®iÖn tho¹i giµnh cho c¸c tßa nhµ trung t©m, v¨n phßng cho thuª...Th«ng qua node m¹ng ®iÖn tho¹i ®­îc g¾n trªn t­êng vµ ®­îc kÕt nèi thµnh nhiÒu vïng riªng rÏ trong tßa nhµ vµ kÕt nèi víi hÖ thèng thiÕt bÞ xö lý tÝn hiÖu trung t©m. C«ng ty sÏ nghiªn cøu ¸p dông hÖ thèng ®iÖn tho¹i cña mét sè n­íc nh­ Australia vµ Hµn Quèc. §©y lµ hÖ thèng m¹ng c¸p ®iÖn tho¹i tiªn tiÕn víi nh÷ng tÝnh n¨ng vµ gi¸ thµnh phï hîp ®èi víi c«ng tr×nh tßa nhµ. + PhÇn ©m thanh - Gi¶i ph¸p hÖ thèng ©m thanh c«ng céng vµ ©m thanh héi tr­êng cho tßa nhµ dùa trªn hÖ thèng loa ©mrÇn, hÖ thèng loa giµnh cho héi nghÞ, héi th¶o, tiÖc c­íi,...Th«ng qua c¸c loa ®­îc g¾n trªn t­êng, g¾n trªn trÇn ®­îc kÕt nèi thµnh nhiÒu vïng riªng rÏ trong tßa nhµ vµ kÕt nèi víi hÖ thèng thiÕt bÞ xö lý ©m thanh trung t©m. §©y lµ hÖ thèng quan träng nh»m th«ng b¸o tøc th× cho t¸t c¶ c¸c n¬i khi cã c¸c tr­êng hîp sù cè ch¸y næ khÈn cÊp, h­íng dÉn cho kh¸ch hµng, c¸n bé, nh©n viªn lµ hÕt søc cÇn thiÕt. C«ng ty sÏ nghiªn cøu ¸p dông hÖ thèng ©m thanh cña mét sè h·ng nh­ Inter - M cña hµn Quèc hoÆc TOA cña NhËt B¶n. §©y lµ hÖ thèng ©m thanh tiªn tiÕn víi nh÷ng tÝnh n¨ng vµ gi¸ thµnh phï hîp ®èi víi c«ng tr×nh tßa nhµ. + PhÇn camera Gi¶i ph¸p qu¶n lý b»ng h×nh ¶nh dùa trªn hÖ thèng camera quan s¸t IP. Th«ng qua c¸c camera ®­îc kÕt nèi víi hÖ thèng xö lý trung t©m th× ng­êi qu¶n lý sÏ cã mét c«ng cô quan s¸t h÷u hiÖu nhÊt. Lîi Ých hÖ thèng ®em l¹i: - Gi¶m chi phÝ qu¶n lý nh©n sù - N©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý nh©n sù - KiÓm so¸t ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña toµn bé kh¸ch s¹n. - Ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ chèng l¹i sù x©m nhËp bÊt hîp ph¸p - Gi¶m chi phÝ ®i l¹i cho c«ng t¸c qu¶n lý. C«ng ty sÏ nghiªn cøu ¸p dông hÖ thèng camera quan s¸t cña h·ng Samsung. + Gi¶i ph¸p th«ng tin liªn l¹c - PhÇn m¹ng LAN Gi¶i ph¸p hÖ thèng m¹ng LAN kÕt nèi internet ADSL cho tßa nhµ dù trªn hÖ thèng m¹ng LAN giµnh cho c¸c toµ nhµ trung t©m, v¨n phßng cho thuª,...Th«ng qua c¸c node m¹ng LAN kÕt nèi s½n g¾n trªn t­êng vµ ®­îc kÕt nèi thµnh nhiÒu vïng riªng rÏ trong tßa nhµ vµ kÕt nèi víi hÖ thèng m¹ng internet t¹i trung t©m. Lîi Ých cña hÖ thèng: - N©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng viÖc - N©ng cao dÞch vô víi kh¸ch hµng - C«ng cô qu¶n lý ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ ®èi víi nhµ qu¶n lý ®iÒu hµnh - Khai th¸c tèi ®a c¸c th«ng tin cã trªn m¹ng internet + Gi¶i ph¸p chèng sÐt Do c«ng tr×nh "Kh¸ch s¹n c«ng ®oµn Giao th«ng vËn t¶i" cã ®é cao lín h¬n 45m v× vËy ®Ó chèng sÐt ®¸nh th¼ng vµo c«ng tr×nh, C«ng ty sÏ nghiªn cøu thiÕt kÕ l¾p ®Æt mét ®Çu thu sÐt c«ng nghÖ tiªn tiÕn ph¸t x¹ sím cña Ph¸p PULSAR45 lµ phï hîp. Khi ®Æt ®Çu thu sÐt trªn m¸i cña khèi nhµ cao tÇng sÏ cã b¸n kÝnh b¶o vÖ chèng sÐt lµ 85m. Ngoµi ra sÏ thiÕt kÕ bé ®Õm sÐt dïng ®Ó kiÓm tra r¸c dông vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ®Çu thu sÐt ®ång thêi gióp ng­êi qu¶n lý chñ ®éng theo dâi vÒ sÐt. §Ó chèng sÐt lan truyÒn theo m¹ng ®iÖn h¹ ¸p, ®­êng d©y tÝn hiÖu, m¹ng ®iÖn tho¹i, m¸y tÝnh sÏ thiÕt kÕ hÖ thèng c¾t vµ läc sÐt nh»m môc ®Ých b¶o vÖ an toµn cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö trong c«ng tr×nh. Nh»m ®¸p øng cña yªu cÇu tiªu chuÈn chèng sÐt hiÖn hµnh chñ ®Çu t­ sÏ tÝnh to¸n thiÕt kÕ t¸ch biÖt riªng c¸c hÖ thèng nèi ®Êt chèng sÐt, nèi ®Êt an toµn ®iÖn vµ ph¶i ®¹t ®­îc c¸c trÞ sè nèi ®Êt cô thÓ nh­ sau: - §èi víi hÖ thèng nèi ®Êt chèng sÐt trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt kh«ng lín h¬n 10W. - §èi víi hÖ thèng nèi ®Êt an toµn trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt kh«ng v­ît qu¸ 4W. - §èi víi hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng s©n v­ên, b·i ®æ xe tu©n thñ theo tiªu chuÈn l¾p ®Æt chiÕu s¸ng c«ng céng cña Ph¸p NFC 17 - 200 n¨m 1997 + BiÖn ph¸p an toµn, tho¸t hiÓm 02 thang bé lªn suèt 14 tÇng vµ 01 thang s¾t tho¸t hiÓm ngoµi nhµ (lªn suèt 14 tÇng cã thiÕt kÕt c¸c hÖ thèng cöa tho¸t hiÓm) lu«n ®­îc kiÓm tra ®¶m b¶o sù vËn hµnh th«ng suèt khi cã sù cè vµ háa ho¹n. + BiÖn ph¸p gi¶m nhÑ thiªn tai C¸c c«ng tr×nh ®· x©y dùng ®­îc thiÕt kÕ, thi c«ng ®¶m b¶o ®é bÒn, ®é v÷ng ch¾c tr­íc nh÷ng thiªn tai (b·o, lôt) x¶y ra ®èi víi khu vùc (®­îc tham kh¶o qua c¸c sè liÖu thèng kª). + C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, gi¸o dôc tuyªn truyÒn C«ng ty TNHH ®Çu t­, du lÞch Vinasin Nam S¬n vµ BG§ kh¸ch s¹n sÏ cã quy ®Þnh th«ng b¸o, néi quy vÒ vÖ sinh m«i tr­êng ®Ó CBCNV biÕt vµ nghiªm tóc thùc hiÖn. Ph¸t ®éng phong trµo vÖ sinh m«i tr­êng trong khu vùc cho CNCNV vµo c¸c ®ît nh­ ®Çu xu©n n¨m míi, ngµy m«i tr­êng thÕ giíi 5/6. 4.3. BiÖn ph¸p gi¶m nhÑ thiªn tai C¸c c«ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ, thi c«ng vµ x©y dùng ®¶m b¶o ®é bÒn, ®é v÷ng ch¾c tr­íc nh÷ng thiªn tai (b·o, lôt) x¶y ra ®èi víi khu vùc (®­îc tham kh¶o qua c¸c sè liÖu thèng kª). 4.4. BiÖn ph¸p gi¶m nhÑ c¸c t¸c ®éng kinh tÕ - x· héi §Ó ®¸p øng mong muèn cña nh©n d©n khu vùc thùc hiÖn dù ¸n khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng, C«ng ty TNHH ®Çu t­, du lÞch Vinasin Nam S¬n sÏ s¾p xÕp, ­u tiªn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho con em cña khu vùc ®­îc phôc vô trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n nh­ lµ c¾t cá, dän vÖ sinh,... 4.5. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, gi¸o dôc tuyªn truyÒn C«ng ty sÏ cã c¸c th«ng b¸o, néi quy vÒ vÖ sinh m«i tr­êng trong kh¸ch s¹n, th­êng xuyªn phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®Ó ®¶m b¶o c¸c quy ®inh vÒ m«i tr­êng ®­îc thùc hiÖn tèt. Gi¸o dôc ý thøc vÖ sinh m«i tr­êng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n. Thùc hiÖn th­êng xuyªn vµ cã khoa häc c¸c ch­¬ng tr×nh vÖ sinh, qu¶n lý chÊt th¶i cña kh¸ch s¹n. Ph¸t ®éng phong trµo trång c©y xanh, vÖ sinh nhµ x­ëng trong khu vùc kh¸ch s¹n. Cïng víi c¸c bé phËn kh¸c trong khu vùc, tham gia thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹n chÕ tèi ®a c¸c chÊt « nhiÔm, b¶o vÖ m«i tr­êng theo c¸c quy ®Þnh vµ h­íng dÉn chung cña c¸c c¬ quan qu¶n lý. TÝch cùc tham gia c¸c phong trµo nh­: ngµy M«i tr­êng thÕ giíi; Ngµy lµm s¹ch ThÕ giíi; tuÇn lÔ VS&ATL§... Ch­¬ng 5 Cam kÕt thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng C«ng ty TNHH ®Çu t­, du lÞch Vinasin Nam S¬n, ®¬n vÞ chñ ®Çu t­ dù ¸n “§Çu t­, n©ng cÊp më réng kh¸ch s¹n c«ng ®oµn Giao th«ng vËn t¶i” cam kÕt phèi hîp vµ chØ ®¹o ban qu¶n lý dù ¸n (trong giai ®o¹n thi c«ng), ban gi¸m ®èc kh¸ch s¹n (khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng) thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng ®· nªu ë ch­¬ng 4 cña b¸o c¸o còng nh­ c¸c quy ®Þnh chung vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh triÓn khai, thùc hiÖn dù ¸n. Ch­¬ng 6 C¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr­êng Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m«i tr­êng 6.1. Danh môc c¸c c«ng tr×nh xö lý « nhiÔm m«i tr­êng Trªn c¬ së c¸c gi¶i ph¸p xö lý m«i tr­êng ®· nªu ë ch­¬ng 4, C«ng ty TNHH ®Çu t­, du lÞch Vinasin Nam S¬n sÏ ®Çu t­, x©y dùng c¸c thiÕt bÞ, h¹ng môc c«ng tr×nh nh»m xö lý hiÖu qu¶ c¸c chÊt « nhiÔm sau: B¶ng 23: Danh môc c¸c c«ng tr×nh xö lý « nhiÔm m«i tr­êng, c¶i t¹o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu TT Tªn c«ng tr×nh Sè l­îng I Xö lý n­íc th¶i 1 Song ch¾n r¸c 05 2 HÖ thèng bÉy dÇu 03 3 BÓ tù ho¹i vµ c¸c ®­êng èng HÖ thèng II C«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i r¾n 1 Thïng ®ùng r¸c t¹i c¸c phßng nghØ, khu vùc hµnh lang, ®¹i s¶nh, phßng häp 150 2 Thïng ®ùng r¸c chung cña kh¸ch s¹n 02 3 Xe chë r¸c (xe ®Èy tay) 04 4 HÖ thèng èng thu r¸c 02 III ThiÕt bÞ khö mïi h«i 1 N­íc hoa 150 2 N­íc xÞt phßng 150 IV T¹o c¶nh quan ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu 1 C©y xanh 500 2 Thïng t­íi n­íc 10 3 Hßn non bé 02 4 §µi phun n­íc 02 6.2. Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý m«i tr­êng - X©y dùng kÕ ho¹ch qu¶n lý m«i tr­êng khu vùc - §Ò ra ch­¬ng tr×nh quan tr¾c m«i tr­êng - X©y dùng quy tr×nh ®¸p øng khÈn cÊp vÒ sù cè m«i tr­êng do chËp, ch¸y ®iÖn. - Cã kÕ ho¹ch qu¶n lý, triÓn khai c¸c c«ng t¸c b¶o vÖ m«i tr­êng t­¬ng øng víi c¸c giai ®o¹n: thi c«ng vµ vËn hµnh dù ¸n. - Tham gia thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch h¹n chÕ tèi ®a c¸c chÊt « nhiÔm, b¶o vÖ m«i tr­êng theo c¸c quy ®Þnh h­íng dÉn chung cña c¸c c¬ quan qu¶n lý. TÝch cùc tham gia c¸c phong trµo gi¸o dôc vµ tuyªn truyÒn vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng. 6.3. Ch­¬ng tr×nh quan tr¾c vµ gi¸m s¸t m«i tr­êng Do tÝnh chÊt cña dù ¸n lµ ®Çu t­ x©y dùng kh¸ch s¹n nªn khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng hÇu nh­ kh«ng g©, kh¸ch s¹n h­¬ng tr×nh gi¸m s¸t, quan tr¾c m«i tr­êng ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch liªn tôc trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña dù ¸n vµ x¸c ®Þnh ®­îc c¸c néi dung sau: + §èi víi m«i tr­êng kh«ng khÝ: ®é ån, NH3, CO, SO2. Tiªu chuÈn ¸p dông: - TCVN 5937; 5938 - 2005: ChÊt l­îng kh«ng khÝ - Tiªu chuÈn chÊt l­îng kh«ng khÝ xung quanh. - TCVN 5939 - 2005: ChÊt l­îng kh«ng khÝ - Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi ví bôi vµ c¸c chÊt v« c¬. - TCVN 5949 -1995: TiÕng ån ë khu vùc c«ng céng vµ khu d©n c­- Møc ån tèi ®a cho phÐp. + Gi¸m s¸t chÊt l­îng n­íc: pH, BOD, COD, Coliform, dÇu mì. Tiªu chuÈn ¸p dông: TCVN 5945:2005 (møc B) - N­íc th¶i c«ng nghiÖp - Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm. VÞ trÝ lÊy mÉu: n­íc th¶i ra tõ kh¸ch s¹n TÇn suÊt gi¸m s¸t: 1 lÇn/n¨m. Ch­¬ng 7 Dù to¸n kinh phÝ cho c¸c c«ng tr×nh xö lý m«i tr­êng vµ cam kÕt thùc hiÖn biÖn ph¸p BVMT TT Tªn c«ng tr×nh Sè l­îng Sè tiÒn, 1000® I Xö lý n­íc th¶i 114.500 1 Song ch¾n r¸c 05 10.000 2 HÖ thèng bÉy dÇu 03 4.500 3 BÓ tù ho¹i vµ c¸c ®­êng èng HÖ thèng 100.000 II C«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i r¾n 135.000 1 Thïng ®ùng r¸c t¹i c¸c phßng nghØ, khu vùc hµnh lang, ®¹i s¶nh, phßng häp 150 45.000 2 Thïng ®ùng r¸c chung cña kh¸ch s¹n 02 10.000 3 Xe chë r¸c (xe ®Èy tay) 04 20.000 4 HÖ thèng èng thu r¸c 02 60.000 III ThiÕt bÞ khö mïi h«i 20.000 1 N­íc hoa 150 10.000 2 N­íc xÞt phßng 150 10.000 IV T¹o c¶nh quan ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu 108.000 1 C©y xanh 500 15.000 2 Thïng t­íi n­íc 10 3.000 3 Hßn non bé 02 60.000 4 §µi phun n­íc 02 30.000 V Ch­¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i tr­êng hµng n¨m 01 lÇn 10.000 Tæng 387.500 (Ba tr¨m t¸m m­¬i b¶y triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång) Thêi gian hoµn thµnh b»ng víi thêi gian thi c«ng, x©y dùng dù ¸n Ch­¬ng 8 Tham vÊn ý kiÕn céng ®ång Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn lËp b¸o c¸o §TM, chñ ®Çu t­ lµ C«ng ty TNHH ®Çu t­, du lÞch Vinasin Nam S¬n cïng nhãm chuyªn gia cña c¬ quan t­ vÊn tiÕn hµnh tæ chøc tham vÊn ý kiÕn céng ®ång d©n c­ vµ c¸c c¬ së kinh doanh dÞch vô trong khu vùc (nªu cô thÓ trong phÇn phô lôc), Qua tham vÊn ý kiÕn céng ®ång cho thÊy: UBND, MÆt trËn Tæ quèc ph­êng B¾c S¬n vµ c¸c hé d©n, c¬ së kinh doanh dÞch vô xung quanh khu vùc triÓn khai hoµn toµn nhÊt trÝ víi viÖc n©ng cÊp më réng kh¸ch s¹n c«ng ®oµn Giao th«ng vËn t¶i víi c¸c ®iÒu kiÖn sau ®èi víi C«ng ty TNHH ®Çu t­, du lÞch Vinasin Nam S¬n: - T¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n d©n khu vùc, - Cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gi¶m thiÓu tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng t¸c ®éng xÊu tíi m«i tr­êng sèng xung quanh chñ yÕu trong qu¸ tr×nh thi c«ng dù ¸n. - §ãng gãp ®Çy ®ñ nguån thuÕ cho ®Þa ph­¬ng. Ch­¬ng 9 ChØ dÉn nguån cung cÊp sè liÖu, d÷ liÖu vµ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ 9.1. Nguån cung cÊp sè liÖu, d÷ liÖu + Nguån tµi liÖu, d÷ liÖu tham kh¶o 1, Niªn gi¸m thèng kª tØnh Thanh Hãa n¨m 2006 2, B¸o c¸o KT-XH 9 th¸ng ®Çu n¨m 2007 cña UBND thÞ x· SÇm S¬n. 3, B¸o c¸o hiÖn tr¹ng m«i tr­êng tØnh Thanh Hãa n¨m 2006. 4, B¸o c¸o kh¶ thi cña Dù ¸n “§Çu t­, n©ng cÊp më réng kh¸ch s¹n c«ng ®oµn Giao th«ng vËn t¶i”. 5, Gi¸o tr×nh Tho¸t n­íc vµ xö lý n­íc th¶i, NXB Khoa häc vµ Kü thuËt Hµ Néi n¨m 2001. 6, ¤ nhiÔm kh«ng khÝ vµ xö lý khÝ th¶i, NXB Khoa häc vµ Kü thuËt Hµ Néi n¨m 2000. 7, Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN - 2005 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 22/206/Q§-BTNMT ngµy 18/12/2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i tr­êng, gåm c¸c tiªu chuÈn sau: - TCVN 5942 - 1995, Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n­íc mÆt. - TCVN 5944 - 1995, Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n­íc ngÇm. - TCVN 5945 - 2005, N­íc th¶i c«ng nghiÖp - Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè vµ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm. - TCVN 5937 - 2005 vµ TCVN 5938 - 2005, ChÊt l­îng kh«ng khÝ - Tiªu chuÈn chÊt l­îng kh«ng khÝ xung quanh. - TCVN 5939 : 2005, Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi bôi vµ c¸c chÊt v« c¬. - TCVN 5949 - 1995, ¢m häc - Møc ån tèi ®a cho phÐp khu vùc c«ng céng vµ khu d©n c­, 9.2. Ph­¬ng ph¸p ¸p dông trong qu¸ tr×nh §TM - Ph­¬ng ph¸p lËp b¶ng kiÓm tra: ph­¬ng ph¸p nµy thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n víi c¸c th«ng sè m«i tr­êng cã kh¶ n¨ng chÞu t¸c ®éng do dù ¸n. - Ph­¬ng ph¸p ma trËn, ph­¬ng ph¸p m¹ng l­íi: §¸nh gi¸ mèi quan hÖ nguyªn nh©n - hËu qu¶ khi triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n. - Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh trªn c¬ së hÖ sè « nhiÔm do Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi thiÕt lËp nh»m ­íc tÝnh t¶i l­îng c¸c chÊt « nhiÔm tõ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. - Ph­¬ng ph¸p thèng kª: Ph­¬ng ph¸p nµy nh»m thu thËp vµ xö lý c¸c sè liÖu khÝ t­îng thuû v¨n, kinh tÕ x· héi t¹i khu vùc dù ¸n. - Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, kh¶o s¸t thùc ®Þa lÊy mÉu ngoµi hiÖn tr­êng vµ ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm nh»m x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè vÒ hiÖn tr¹ng chÊt l­îng m«i tr­êng kh«ng khÝ, m«i tr­êng n­íc, ®é ån t¹i khu vùc dù ¸n. - Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra x· héi häc ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh pháng vÊn l·nh ®¹o vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng t¹i khu vùc dù ¸n. - Ph­¬ng ph¸p so s¸nh dïng ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn m«i tr­êng do Nhµ n­íc ban hµnh. - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ lîi Ých vÒ kinh tÕ x· héi do dù ¸n ®em l¹i. 9.3. NhËn xÐt vÒ møc ®é chi tiÕt, ®é tin cËy cña c¸c ®¸nh gi¸ Qua nghiªn cøu thùc tÕ, tham kh¶o tµi liÖu chuyªn ngµnh vµ tham vÊn ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia ë c¸c lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn dù ¸n, c¸c ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng ®· nªu trong b¸o c¸o ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, chÝnh x¸c vµ ®é tin cËy cao. KÕt luËn vµ KiÕn nghÞ 1, KÕt luËn Dù ¸n n©ng cÊp, më réng kh¸ch s¹n c«ng ®oµn Giao th«ng vËn t¶i – C«ng ty TNHH ®Çu t­, du lÞch Vinasin Nam S¬n trong khu«n viªn cña Kh¸ch s¹n c«ng ®oµn Giao th«ng vËn t¶i lµ hoµn toµn phï hîp, ®¸p øng chñ ch­¬ng thu hót ®Çu t­ cña Nhµ n­íc. Dù ¸n ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng sÏ t¹o nªn mét c«ng tr×nh kh¸ch s¹n lín cña khu vùc. §ång thêi dù ¸n còng gãp phÇn hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng, ®Èy nhanh tiÕn ®é hoµn thµnh môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng, Trong qu¸ tr×nh thi c«ng còng nh­ vËn hµnh dù ¸n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng nh­ ®· nªu trong b¸o c¸o, víi viÖc ý thøc râ tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ m«i tr­êng vµ sù gióp ®ì cña c¸c ngµnh, c¸c c¬ quan chøc n¨ng, chñ dù ¸n sÏ hoµn thiÖn c¸c hÖ thèng xö lý n­íc th¶i, khÝ th¶i, chÊt th¶i r¾n nh­ ®· nªu trong b¸o c¸o. Thùc hiÖn LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng vµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n­íc vÒ B¶o vÖ m«i tr­êng, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cña dù ¸n n©ng cÊp, më réng kh¸ch s¹n c«ng ®oµn Giao th«ng vËn t¶i – C«ng ty TNHH ®Çu t­, du lÞch Vinasin Nam S¬n ®· nªu ®Çy ®ñ c¸c t¸c nh©n g©y « nhiÔm t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng cïng víi c¸c biÖn ph¸p xö lý gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr­êng vµ ch­¬ng tr×nh gi¸m s¸t chÊt l­îng m«i tr­êng vµ cam kÕt thùc hiÖn nghiªm chØnh nh÷ng ®iÒu ®· nãi ë trªn. 2, KiÕn nghÞ C¸c gi¶i ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr­êng trong b¸o c¸o ®· ®­îc tr×nh bµy ®Çy ®ñ c¬ së khoa häc, cã tÝnh kh¶ thi cao, §Ò nghÞ UBND tØnh Thanh Hãa xem xÐt vµ sím phª duyÖt b¸o c¸o §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng dù ¸n “n©ng cÊp, më réng kh¸ch s¹n c«ng ®oµn Giao th«ng vËn t¶i – C«ng ty TNHH ®Çu t­, du lÞch Vinasin Nam S¬n” X¸c nhËn phª duyÖt b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Hãa x¸c nhËn B¸o c¸o b¸o c¸o §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng dù ¸n ”N©ng cÊp, më réng kh¸ch s¹n c«ng ®oµn Giao th«ng vËn t¶i” do C«ng ty TNHH ®Çu t­, du lÞch Vinasin Nam S¬n lµm chñ ®Çu t­ ®­îc phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè / ngµy th¸ng n¨m 2007 cña UBND tØnh Thanh Hãa. Së tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Hãa T.L Gi¸m ®èc Ch¸nh v¨n phßng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐTM dự án Đầu tư, nâng cấp mở rộng khách sạn công đoàn Giao thông vận tải.doc
Luận văn liên quan