Đề tài Bảo hiểm nhận thọ ở Việt Nam và phương hướng triển khai

Lời nói đầu Sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển manh mẽ, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, các hoạt động kinh doanh của nghành BH cũng đã từng bước phát triển đáp ứng tích cực nhu cầu của nền kinh tế xã hội. Sự phát triển của nghành BH được thể hiện qua các mặt: + Doanh nghiệp BH hoạt động rộng khắp trong cả nước dưới các hình thức khác nhau như : Công ty BH 100% vốn của nước ngoài Công ty BH cổ phần Công ty BH liên doanh Công ty BH của Nhà nước với các công ty trực thuộc, chi nhánh văn phòng đại diện và mạng lưới đại lý . Sự phát triển của các công ty BH đã từng bước tạo thuận lợi cho việc tham gia bảo hiểm của mọi đối tượng. + Nhiều nghiệp vụ bảo hiểm mới được nghiên cứu đưa ra phục vụ khách hàng, trong đó có nghiệp vụ "Bảo hiểm Nhân thọ". Tuy BHNT mới với hơn 4 năm hoạt động, BHNT còn rất mới mẻ; Tuy nhiên Chính Phủ đã bắt đầu xem BHNT như là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tài chính, đặc biệt trong việc huy động nguồn tiền trong nước.Thực vậy, BHNT có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển và hỗ trợ cho nền kinh tế thị trường Việt Nam, BHNT thể hiện sự quan tâm lo lắng của người chủ gia đình đối với người phụ thuộc hoặc của cha mẹ đối với con cái. Chính vì thế, BHNT sẽ là gánh vác, chia sẻ những khó khăn về tài chính với bạn và gia đình bạn. Do BHNT là xu hướng phát triển tất yếu trong xã hội văn minh, do BHNT có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người, nên em đã chọn đề tài: “BHNT ở Việt Nam và phương hướng triển khai” Đây là vấn đề rất phức tạp cần được nghiên cứu, lý giải từ nhiều góc độ, nhiều cách tiếp cận khác nhau mới có thể đầy đủ.Trong phạm vi bài viết này, em xin trình bày những kiến thức mà mình đãđược học.Tuy nhiên do trình độ còn hạn chế và chưa có kinh nghiệm nên chắc chắn bài viết còn rất nhiều thiếu sót .

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Bảo hiểm nhận thọ ở Việt Nam và phương hướng triển khai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi ®Çu Sau khi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn manh mÏ, ®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc n©ng lªn râ rÖt. Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña nghµnh BH còng ®· tõng b­íc ph¸t triÓn ®¸p øng tÝch cùc nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ x· héi. Sù ph¸t triÓn cña nghµnh BH ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c mÆt: + Doanh nghiÖp BH ho¹t ®éng réng kh¾p trong c¶ n­íc d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau nh­ : C«ng ty BH 100% vèn cña n­íc ngoµi C«ng ty BH cæ phÇn C«ng ty BH liªn doanh C«ng ty BH cña Nhµ n­íc víi c¸c c«ng ty trùc thuéc, chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn vµ m¹ng l­íi ®¹i lý... Sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty BH ®· tõng b­íc t¹o thuËn lîi cho viÖc tham gia b¶o hiÓm cña mäi ®èi t­îng. + NhiÒu nghiÖp vô b¶o hiÓm míi ®­îc nghiªn cøu ®­a ra phôc vô kh¸ch hµng, trong ®ã cã nghiÖp vô "B¶o hiÓm Nh©n thä". Tuy BHNT míi víi h¬n 4 n¨m ho¹t ®éng, BHNT cßn rÊt míi mÎ; Tuy nhiªn ChÝnh Phñ ®· b¾t ®Çu xem BHNT nh­ lµ mét yÕu tè quan träng trong hÖ thèng tµi chÝnh, ®Æc biÖt trong viÖc huy ®éng nguån tiÒn trong n­íc.Thùc vËy, BHNT cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn vµ hç trî cho nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam, BHNT thÓ hiÖn sù quan t©m lo l¾ng cña ng­êi chñ gia ®×nh ®èi víi ng­êi phô thuéc hoÆc cña cha mÑ ®èi víi con c¸i. ChÝnh v× thÕ, BHNT sÏ lµ g¸nh v¸c, chia sÎ nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh víi b¹n vµ gia ®×nh b¹n. Do BHNT lµ xu h­íng ph¸t triÓn tÊt yÕu trong x· héi v¨n minh, do BHNT cã ý nghÜa quan träng ®èi víi cuéc sèng cña mçi ng­êi, nªn em ®· chän ®Ò tµi: “BHNT ë ViÖt Nam vµ ph­¬ng h­íng triÓn khai” §©y lµ vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p cÇn ®­îc nghiªn cøu, lý gi¶i tõ nhiÒu gãc ®é, nhiÒu c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau míi cã thÓ ®Çy ®ñ.Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, em xin tr×nh bµy nh÷ng kiÕn thøc mµ m×nh ®· ®­îc häc.Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ vµ ch­a cã kinh nghiÖm nªn ch¾c ch¾n bµi viÕt cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt . PhÇn I MéT Sè VÊN §Ò Lý LUËN VÒ BHNT I. ®Æc ®iÓm vµ t¸c dông cña BHNT 1. Kh¸i niÖm & ®Æc ®iÓm: a. kh¸i niÖm: VÒ mÆt ph¸p lý: BHNT lµ b¶n hîp ®ång qua ®ã, ®Ó ®æi lÊy phÝ cña ng­êi tham gia, nhµ BH cam kÕt sÏ tr¶ cho mét hoÆc nhiÒu ng­êi ®­îc h­ëng mét kho¶n tiÒn Ên ®Þnh ( sè tiÒn BH hay trî cÊp) trong tr­êng hîp ng­êi ®­îc BH chÕt hoÆc cßn sèng ®Õn mét thêi ®iÓm ®­îc chØ râ trong hîp ®ång. VÒ mÆt kü thuËt: BHNT lµ nghiÖp vô chøa ®ùng c¸c cam kÕt vµ sù thi hµnh c¸c cam kÕt nµy phô thuéc vµo tuæi thä cña con ng­êi. Nh­ vËy BHNT lµ lo¹i h×nh BH b¶o ®¶m cho c¸c rñi ro cã liªn quan ®Õn tuæi thä cña con ng­êi, BHNT cã ®èi t­îng tham gia rÊt réng lín, bao gåm mäi ng­êi ë c¸c løa tuæi kh¸c nhau. ë ViÖt Nam BHNT lµ lo¹i h×nh BH chØ liªn quan ®Õn c¸c sù kiÖn x¶y ra trong cuéc sèng con ng­êi. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, c¸c bªn khi tham gia vµo lÜnh vùc BHNT ph¶i th«ng qua mét v¨n b¶n lµ hîp ®ång BHNT. Hîp ®ång BHNT lµ sù cam kÕt gi÷a hai bªn, theo ®ã bªn nhËn BH (CTBHNT) cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô chi tr¶ cho bªn ®­îc BH khi cã c¸c sù kiÖn BH x¶y ra, cßn bªn ®­îc BH cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô ®ãng phÝ BH nh­ tho¶ thuËn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.( lµ mét d¹ng hîp ®ång song vô). Trong hîp ®ång BHNT quy ®×nh râ quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia. BHNT lµ mét lo¹i cña BH con ng­êi, nã cã ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm cña BH con ng­êi nãi chung vµ nã còng cã c¸c ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña BHNT. b. ®Æc ®iÓm cña BHNT BHNT cã c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau ®©y: BHNT võa mang tÝnh chÊt tiÕt kiÖm, võa mang tÝnh chÊt rñi ro. §Æc ®iÓm nµy lµ sù kh¸c biÖt c¬ b¶n gi÷a BHNT vµ BH phi nh©n thä. Nh©n d©n tiÕt kiÖm khi mua BHNT kh¸c víi c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm kh¸c ë chç ng­êi BH ®¶m b¶o tr¶ cho ng­êi tham gia BH hay ng­êi th©n cña hä mét sè tiÒn rÊt lín ngay c¶ khi hä míi tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n tiÒn nhá. Ta thÊy, sè tiÒn BH ®­îc chi tr¶ khi hÕt h¹n hîp ®ång vµ khi khi ng­êi ®­îc BH sèng ®Õn mét ®é tuæi nhÊt ®Þnh th× sè tiÒn ®ã xem nh­ mét kho¶n tiÕt kiÖm ®Ó ®Çu t­ cho t­¬ng lai, cßn khi ng­êi ®­îc BH kh«ng may gÆp rñi ro trong thêi h¹n BH ®­îc Ên ®Þnh, ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi BH sÏ ®­îc nhËn nh÷ng kho¶n trî cÊp hay sè tiÒn BH tõ c«ng ty BH. Tøc lµ khi sù kiÖn BH x¶y ra th× c«ng ty BH ph¶i cã tr¸ch nhiÖm chi tr¶ sè tiÒn BH, kh«ng c¨n cø vµo sè phÝ ®ãng BH nhiÒu hay Ýt. BHNT ®¸p øng ®­îc rÊt nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau cña ng­êi tham gia BH. Víi BH phi nh©n thä chØ ®¸p øng ®­îc mét môc ®Ých lµ gãp phÇn kh¾c phôc hËu qu¶ khi ®èi t­îng tham gia gÆp sù cè, tõ ®ã gãp phÇn æn ®Þnh tµi chÝnh cho ng­êi tham gia, th× BHNT l¹i ®¸p øng ®­îc nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nh­: æn ®Þnh cuéc sèng khi giµ yÕu (b¶o hiÓm h­u trÝ); gióp cho gia ®×nh mét sè tiÒn khi hä bÞ tö vong, lµ vËt thÕ chÊp ®Ó vay vèn ... BHNT cã c¸c lo¹i hîp ®ång BHNT rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p. sù ®a d¹ng vµ phøc t¹p nµy thÓ hiÖn ngay ë c¸c s¶n phÈm cña BHNT. Vµ mçi s¶n phÈm BHNT còng cã c¸c loµi kh¸c nhau, ch¼ng h¹n hîp ®ång BHNT hçn hîp cã c¸c hîp ®ång thêi h¹n 5 n¨m, 10 n¨m. Thêi h¹n trong hîp ®ång kh¸c nhau sÏ dÉn tíi sù kh¸c nhau vÒ sè tiÒn BH, phÝ BH, ph­¬ng ph¸p ®ãng phÝ kh¸c nhau ... Ngay trong mét b¶n hîp ®ång th× mèi quan hÖ gi÷a c¸c bªn còng rÊt phøc t¹p. PhÝ trong BHNT chÞu t¸c ®éng tæng hîp cña rÊt nhiÒu nh©n tè v× vËy qu¸ tr×nh ®Þnh phÝ kh¸ phøc t¹p. Trong qu¸ tr×nh ®Þnh phÝ ph¶i c¨n cø vµo nhiÒu yÕu tè nh­: chi phÝ khai th¸c vµ qu¶n lý hîp ®ång. ®é tuæi cña ng­êi ®­îc BH Tuæi thä b×nh qu©n cña con ng­êi. Sè tiÒn BH Thêi h¹n tham gia. Tû lÖ l¹m ph¸t vµ thiÓu ph¸t cña ®ång tiÒn... BHNT cã sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ – x· héi nhÊt ®Þnh. Ngoµi nh÷ng ®iÒu kiÖn KT – XH, m«i tr­êng ph¸p lý còng cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña BHNT Tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn KT – XH vµ ph¸p lý ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña BHNT. 2. T¸c dông cña BHNT: Lµ mét lo¹i cña BH con ng­êi, BHNT cã ®Çy ®ñ t¸c dông cña BH con ng­êi nãi chung nh­: Gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng cho c¸c c¸ nh©n vµ gia ®×nh lµ chç dùa tinh thÇn cho ng­êi ®­îc BH. Gãp phÇn æn ®Þnh tµi chÝnh vµ s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp, t¹o lËp mèi quan hÖ gÇn gòi g¾n bã gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi s­ dông lao ®éng. Th«ng qua viÖc thu phÝ h×nh thµnh quü BH, quü nµy ®­îc sö dông chñ yÕu vµo môc ®Ých båi th­êng chi tr¶ vµ dù phßng. Khi nhµn rçi nã sÏ lµ nguån vèn ®Çu t­ h÷u Ých gãp phÇn ph¸t triÓn KT – XH. Lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó huy ®éng nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­, thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l¹m ph¸t. Gãp phÇn gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò x· héi nh­: gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, t¨ng vèn ®Çu t­ cho gi¸o dôc con c¸i, t¹o ra mét nÕp sèng tèt ®Ñp, tiÕt kiÖm cã kÕ ho¹ch... BHNT lµ lo¹i BH nh©n ®¹o nhÊt, nã cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng hµng ngµy cña con ng­êi. Nã cho phÐp chóng ta chuyÓn giao rñi ro cña m×nh cho c¸c c«ng ty BHNT nÕu ta sö dông s¶n phÈm BHNT. BHNT kh«ng chØ cã t¸c dông víi ng­êi ®­îc BH vµ gia ®×nh mµ nã cßn mang l¹i lîi Ých cho ng­êi BH vµ c¶ x· héi. a. T¸c dông ®èi víi ng­êi ®­îc BH vµ gia ®×nh hä: Trong cuéc sèng hµng ngµy, con ng­êi cã rÊt nhiÒu mèi lo, x· héi cµng ph¸t triÓn, tiÕn bé ®ßi hái b¶n th©n mçi ng­êi ph¶i cã suy nghÜ, lo l¾ng vµ ®Æt kÕ ho¹ch lµm viÖc, lao ®éng còng nh­ häc tËp... ®Ó hoµ nhËp ®­îc víi x· héi. Ngay c¶ lóc khoÎ m¹nh nçi lo vÒ tµi chÝnh cho con c¸i vµo ®¹i häc hay sinh c¬ lËp nghiÖp, nçi lo khi vÒ h­u, hay chuÈn bÞ lËp gia ®×nh... lu«n lu«n tån t¹i trong mçi chóng ta. Råi nçi lo rñi ro bÊt ngê Ëp ®Õn, khoÎ m¹nh ®· ®µnh, n÷a lµ èm ®au, th­¬ng tËt råi chÕt, ®· kh«ng kiÕm ®­îc tiÒn cßn bao nhiªu chi phÝ ph¸t sinh. Kh«ng chØ ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp cña chÝnh ng­êi ®ã, cßn ¶nh h­ëng ®Õn gia ®×nh vµ nh÷ng ng­êi phô thuéc, ngoµi ra cßn ¶nh h­ëng ®Õn c¶ doanh nghiÖp (nÕu ®ã lµ mét trong nh÷ng ng­êi chñ chèt). Kh«ng ai muèn nghÜ ®Õn c¸i chÕt nh­ng kh«ng ai biÕt ®­îc nã sÏ ®Õn víi m×nh lóc nµo. BHNT ®· vµ ®ang ®­îc triÓn khai tõ hµng tr¨m n¨m nay nh­ lµ mét ph­¬ng thøc ®¶m b¶o ®Òn bï phÇn thu nhËp bÞ mÊt vµ c¸c chi phÝ ®Õn kú ph¶i tr¶ hay hËu qu¶ cña c¸i chÕt ®­îc gi¶i quyÕt ngay lËp tøc, b»ng tiÒn mÆt vµ kh«ng ph¶i chÞu bÊt cø lo¹i thuÕ nµo. Kh¶ n¨ng cña BHNT lµ lµm viÖc nµy khi ®­îc cÇn ®Õn nhÊt – lóc chÕt – nã cung cÊp phÇn nµo sù ®¶m b¶o vÒ tµi chÝnh cho hµng triÖu con ng­êi trªn thÕ giíi ®­îc nh­ ngµy h«m nay. Chi phÝ ch«n cÊt vµ hËu sù. Khi mét ng­êi chÕt, mét sè kho¶n cÇn ph¶i chi tr¶ nh­ vay thÕ chÊp, vay c¸ nh©n, nî mua xe..., ngoµi ra cßn mét sè chi phÝ liªn quan ®Õn ng­êi chÕt nh­ viÖn phÝ, chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh ngoµi BHYT vµ c¸c chi phÝ mai t¸ng liªn quan. Riªng ë mét sè n­íc cã mét sè lo¹i thuÕ nh­ thuÕ ®¸nh vµo tµi s¶n thõa kÕ... V× vËy, BHNT cã thÓ cung cÊp tiÒn mÆt cÇn thiÕt ®Ó tr¶ cho tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ nµy. ë ViÖt Nam, tham gia BHNT gióp ng­êi d©n cã mét kho¶n tiÒn ®Ó lo chi phÝ mai t¸ng còng nh­ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tiÒn b¹c sau khi chÕt. Sù b¶o trî nh÷ng ng­êi phô thuéc. Nh÷ng ng­êi phô thuéc vÉn ph¶i ®­îc æn ®Þnh cuéc sèng, vÉn ph¶i cã chi phÝ gia ®×nh ®Ó mua thøc ¨n, quÇn ¸o, c¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan ®Õn cuéc sèng hµng ngµy cña hä. BHNT cã thÓ cung cÊp tiÒn ®Ó gióp c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh cho tíi khi hä t×m ®­îc kÕ sinh nhai kh¸c hoÆc cã thªm thu nhËp. Chi phÝ gi¸o dôc Mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu cña nh÷ng bËc cha mÑ trªn thÕ giíi lµ cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó göi con hä vµo c¸c tr­êng ®¹i häc, v× häc thøc lµ c¸i vèn quý nhÊt mµ cha mÑ cã thÓ giµnh cho con. Nh÷ng c¸i chÕt cña bè hoÆc mÑ ®ang lµm viÖc cã thÓ ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m nguån thu nhËp cña gia ®×nh ¶nh h­ëng ®Õn viÖc häc cña con c¸i hä. BHNT gióp ®ì ®Ó ch¾c ch¾n tÝch luü ®­îc kho¶n tiÒn ®¶m b¶o sù häc hµnh cho con c¸i. Cha mÑ cã thÓ tham gia BH dµi h¹n hoÆc BH hçn hîp cã thêi h¹n cã l·i ®Ó ®¸p øng tiÒn häc phÝ cho con c¸i hä häc ®¹i häc ngay c¶ khi hä cßn sèng. Thu nhËp khi vÒ h­u. HÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu cã nh÷ng chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o cho c¸ nh©n cã thu nhËp khi vÒ h­u. MÆc dï vËy, sè thu nhËp nµy th­êng kh«ng ®ñ ®¶m b¶o cho mét ng­êi h­u trÝ. Hîp ®ång BHNT l©u dµi ®¶m nhiÖm hai vai trß. Thø nhÊt lµ BH rñi ro cho ng­êi ®­îc BH trong suèt thêi gian lµm viÖc. Sau ®ã tiÒn tiÕt kiÖm ®­îc tÝch luü cã thÓ ®­îc sö dông lµm nguån thu nhËp khi vÒ h­u. b. T¸c ®éng tíi doanh nghiÖp, c¸ nh©n kinh doanh. BHNT c¸ nh©n ®¶m b¶o tr¶ mét kho¶n tiÒn ®Ó c«ng viÖc kinh doanh vÉn tiÕp tôc trong tr­êng hîp tö vong cña chñ doanh nghiÖp, ®èi t¸c hoÆc ng­êi chñ chèt. Mét doanh nghiÖp còng cã thÓ dïng BHNT ®Ó ®¶m b¶o mét sè chÕ ®é ®·i ngé cho ng­êi lµm c«ng. BHNT còng ®¶m b¶o sù tiÕp tôc kinh doanh cho doanh nghiÖp nÕu chñ doanh nghiÖp hoÆc nh÷ng nh©n vËt chñ chèt cña tæ chøc nµy chÕt. NÕu ng­êi chñ doanh nghiÖp chÕt, cæ phÇn cña anh ta trong doanh nghiÖp sÏ trë thµnh mét phÇn tµi s¶n. TÊt c¶ tµi s¶n bao gåm c¶ nh÷ng tµi s¶n tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña anh ta chuyÓn thµnh tµi s¶n thõa kÕ cña anh ta vµ tµi s¶n nµy ph¶i ®­îc dïng ®Ó tr¶ c¸c kho¶n nî, kÓ c¶ nî kinh doanh. NÕu kh«ng ®ñ tr¶ nî, ng­êi thùc hiÖn di chóc buéc ph¶i b¸n doanh nghiÖp víi kho¶n lç lín ®Ó cã ®­îc sè tiÒn cÇn thiÕt tr¶ c¸c kho¶n nî. TÊt nhiªn, viÖc b¶n doanh nghiÖp víi bÊt cø gi¸ nµo sÏ bÞ lç rÊt lín so víi gi¸ trÞ thùc tÕ trªn thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy viÖc chuÈn bÞ tõ tr­íc mét hîp ®ång mua b¸n cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò r¾c rèi liªn quan ®Õn c¸i chÕt ®ét ngét cña nhµ kinh doanh. Mét bªn ®ång ý b¸n toµn bé tµi s¶n vµ lîi nhuËn trong kinh doanh cho ®èi t¸c ®ång ý mua quyÒn lîi víi gi¸ ®Æc biÖt. NÕu nh©n viªn ( hoÆc thµnh viªn trong gia ®×nh ) kh«ng ®ñ tiÒn mua doanh nghiÖp th× BHNT lµ c¸ch phæ biÕn nhÊt ®Ó cung cÊp vèn ho¹t ®éng nµy. Nh©n viªn sÏ mua hîp ®ång BH nh©n m¹ng cña chñ së h÷u doanh nghiÖp. Anh ta võa lµ chñ hîp ®ång võa lµ ng­êi tr¶ phÝ BH vµ lµ ng­êi h­ëng quyÒn lîi BH. STBH ®ñ ®Ó ng­êi ®ã mua doanh nghiÖp. c. T¸c dông ®èi víi x· héi: Mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña mçi quèc gia lµ b¾t ®Çu ngay trong tõng gia ®×nh, v× mçi gia ®×nh lµ mét tÕ bµo cña x· héi. BHNT lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng thøc hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó thùc hiÖn huy ®éng tiÕt kiÖm c¸ nh©n. BHNT gióp cho b¶n th©n mçi ng­êi d©n cã ý thøc tiÕt kiÖm, cã ý thøc ch¨m lo ®Õn t­¬ng lai. BHNT còng t¹o nguån vèn ®Çu t­ dµi h¹n trong n­íc. BHNT lµ c¸ch thøc huy ®éng vèn ®Çu t­ kh¸ hiÖu qu¶ trong d©n c­, kh«ng nh÷ng thÕ mµ c¸c hîp ®ång ®Çu BHNT l¹i lµ c¸c hîp ®ång dµi h¹n, ®iÒu ®ã ®ång nghÜa víi nguån vèn ®Çu t­ dµi h¹n trong n­íc. Ngay tõ khi ra ®êi, BHNT ®· thu hót ®­îc mét lùc l­îng lín lao ®éng trong x· héi, gãp phÇn gi¶i quyÕt phÇn nµo ®­îc n¹n thÊt nghiÖp lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc thiÕt cña x· héi ta hiÖn nay. S¬ l­îc lÞch sö ph¸t triÓn cña bhnt Trªn thÕ giíi Trong cuéc sèng hµng ngµy, mçi ng­êi th­êng gÆp nh÷ng rñi ro bÊt ngê khã l­êng tr­íc ®­îc. ChÝnh v× vËy, BH ra ®êi ®Ó chia sÎ rñi ro víi sè ®«ng vµ mét vµi ng­êi trong sè hä g¸nh chÞu. Cã thÓ nãi trªn thÕ giíi BHNT ra ®êi tõ n¨m 1583, víi hîp ®ång ®Çu tiªn ®­îc ký kÕt gi÷a ng­êi ®­îc BH lµ William Gybbon ë Lu©n §«n – Anh Quèc. Tuy nhiªn m·i cho ®Õn n¨m 1759, c«ng ty BHNT ®Çu tiªn míi ®­îc thµnh lËp ë Ch©u Mü nh­ng chØ b¸n BH cho c¸c con chiªn nhµ thê. Ba n¨m sau, BHNT ®­îc ph¸t triÓn réng r·i cho tÊt c¶ nh©n d©n do c«ng ty BHNT ®Çu tiªn cña Anh thµnh lËp n¨m 1762. Tõ ®ã ®Õn nay, hµng lo¹t c«ng ty BHNT ra ®êi, BHNT kh«ng chØ xuÊt hiÖn ë c¸c n­íc Ch©u ¢u, Ch©u Mü mµ cßn xuÊt hiÖn ë Ch©u ¸ : NhËt n¨m 1881; Hµn Quèc n¨m 1905; Singapore n¨m 1908...; Theo sè liÖu thèng kª n¨m 1990 trong 100% phÝ BHNT trªn thÕ giíi th×: PhÝ BHNT ë Ch©u Mü chiÕm :34,8% PhÝ BHNT ë Ch©u ¢u chiÕm :31,4% PhÝ BHNT ë Ch©u ¸ chiÕm :33,8% Trong ®ã n¨m thÞ tr­êng BHNT lín nhÊt thÕ giíi lµ : NhËt, Mü, Anh, Ph¸p vµ §øc. BiÓu 1: Doanh thu phÝ BHNT mét sè n­íc n¨m 1994 STT N­íc PhÝ BH( triÖu USD) ThÞ phÇn thÞ tr­êng(%) 1 NhËt 477.016 42,55 2 Mü 241.419 22,42 3 Anh 74.786 6,67 4 Ph¸p 69.741 6,62 5 §øc 51.400 4,58 BiÓu 2: C¬ cÊu phÝ BHNT n¨m 1994 Khu vùc Phi nh©n thä(%) Nh©n thä(%) Ch©u ¸ 25 75 B¾c mü 57 43 Ch©u ©u 50 50 Nam mü 80 20 Ch©u phi 29 71 C¸c khu vùc kh¸c 60 40 Tæng thÓ 42 57 ë ViÖt Nam Sù ra ®êi: ë viÖt Nam tr­íc n¨m 1975 ®· cã c«ng ty H­ng ViÖt ( MiÒn Nam ViÖt Nam) ®· triÓn khai lo¹i h×nh b¶o hiÓm “BHNT” vµ ho¹t ®éng trong thêi gian ng¾n chØ 1 – 2 n¨m. §Õn n¨m 1987, Tæng c«ng ty B¶o HiÓm ViÖt Nam (B¶o ViÖt) ®· tæ chøc nghiªn cøu ®Ò tµi “BHNT vµ viÖc vËn dông vµo ViÖt Nam” vµ ®Õn n¨m 1990 B¶o ViÖt ®· triÓn khai nghiÖp vô “B¶o hiÓm sinh m¹ng c¸ nh©n – mét lo¹i h×nh ng¾n h¹n cña B¶o HiÓm nh©n thä” Sau mét thêi gian nghiªn cøu, ngµy 20/03/1996 Bé Tµi ChÝnh ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 281/TC/TCNH, cho phÐp Tæng c«ng ty B¶o HiÓm ViÖt Nam triÓn khai 2 lo¹i h×nh BHNT lµ: BHNT cã thêi h¹n 5 n¨m, 10 n¨m. BHNT trÎ em ( an sinh gi¸o dôc). b. Sù ph¸t triÓn Víi h¬n 4 n¨m ho¹t ®éng, BHNT cßn qu¸ míi mÎ trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. Tuy nhiªn, ngay khi ra ®êi BHNT ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn víi tèc ®é kh¸ nhanh. §Õn hÕt th¸ng 12 n¨m 1996 C«ng ty BHNT ®· tËp huÊn vµ h­íng dÉn triÓn khai víi 1256 hîp ®ång vµ sè phÝ thu gÇn 1 tû VN§. Mét n¨m sau, 31/12/1997 cã 39/42 c«ng ty tõ B×nh ThuËn trë ra triÓn khai BHNT víi sè hîp ®ång khai th¸c ®­îc lµ 25.937 hîp ®ång, ®­a tæng sè hîp ®ång ®ang cã hiÖu lùc cña c«ng ty ®ang qu¶n lý lªn ®Õn 35.558 hîp ®ång víi doanh thu gÇn 20 tû VN§. HiÖn nay, BHNT ®ang ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ph¸t triÓn nhÊt ë miÒn B¾c ViÖt Nam, vµ sÏ ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a trong t­¬ng lai v× doanh thu cña nghiÖp vô nµy rÊt lín. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010: Doanh thu : 6.000 ®Õn 10.000 tû VN§. Tû träng: 50% trªn tæng phÝ BH toµn thÞ tr­êng. C¸c lo¹i h×nh bhnt & néi dung c¬ b¶n cña hîp ®ång bhnt C¸c lo¹i h×nh BHNT BHNT ®¸p øng rÊt nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau cña ng­êi tham gia, cã thÓ nãi ®Ó ®¸p øng vµ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña ng­êi tham gia, ng­êi BH ph¶i thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm BHNT, thùc chÊt lµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i hîp ®ång BHNT. Trong thùc tÕ cã 3 lo¹i h×nh BHNT: BH trong tr­êng hîp tö vong BH trong tr­êng hîp sèng BHNT hçn hîp. 1.1. B¶o hiÓm trong tr­êng hîp tö vong: §©y lµ lo¹i h×nh phæ biÕn nhÊt trong BHNT vµ ®­îc chia thµnh 2 nhãm: BH tö kú cßn gäi lµ BH t¹m thêi( hay BH sinh m¹ng cã thêi h¹n) §­îc ký kÕt BH cho c¸i chÕt x¶y ra trong thêi gian ®· quy ®Þnh cña hîp ®ång. NÕu c¸i chÕt x¶y ra trong thêi h¹n hîp ®ång th× ng­êi BH ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n sè tiÒn BH cho ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi BH ®­îc chØ ®Þnh. Ta thÊy BH tö kú cã ®Æc ®iÓm: Thêi h¹n x¸c BH ®Þnh. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi mang tÝnh t¹m thêi. Møc phÝ BH thÊp v× kh«ng ph¶i lËp quü tiÕt kiÖm cho ng­êi ®­îc BH. BH tö kú ®­îc ®a d¹ng ho¸ thµnh c¸c lo¹i h×nh sau ®©y: BH tö kú cè ®Þnh: Cã møc thu phÝ BH vµ STBH cè ®Þnh, kh«ng thay ®æi trong suèt thêi gian cã hiÖu lùc cña hîp ®ång. BH tö kú cã thÓ t¸i tôc: Cã thÓ ®­îc t¸i tôc vµo ngµy kÕt thóc hîp ®ång vµ kh«ng yªu cÇu cã thªm b»ng chøng nµo vÒ søc khoÎ cña ng­êi ®­îc BH, nh­ng cã sù giíi h¹n vÒ ®é tuæi,( phÝ t¨ng lªn t¹i lóc t¸i tôc v× ®é tuæi cña ng­êi ®­îc BH t¨ng). BH tö kú cã thÓ chuyÓn ®æi: Cho phÐp ng­êi ®­îc BH cã sù lùa chän chuyÓn ®æi 1 phÇn hay toµn bé hîp ®ång thµnh 1 hîp ®ång BHNT trän ®êi hay BHNT hçn hîp t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã khi hîp ®ång ®ang cßn hiÖu lùc. BH tö kú gi¶m dÇn: §©y lµ lo¹i h×nh BH mµ cã 1 bé phËn cña STBH gi¶m hµng n¨m theo mét møc ®é quy ®Þnh. Bé phËn nµy gi¶m tíi 0 vµo cuèi thêi h¹n cña hîp ®ång. BH tö kú t¨ng dÇn: PhÝ BH sÏ t¨ng dÇn theo STBH vµ ph¶i dùa trªn tuæi t¸c cña ng­êi ®­îc BH khi t¸i tôc hîp ®ång. BH thu nhËp gia ®×nh. BH thu nhËp gia ®×nh t¨ng dÇn. BH tö kú cã ®iÒu kiÖn: §iÒu kiÖn ë ®©y lµ viÖc thanh to¸n trî cÊp chØ ®­îc thùc hiÖn khi ng­êi ®­îc BH bÞ chÕt ®ång thêi ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi BH ®­îc chØ ®Þnh trong hîp ®ång ph¶i cßn sèng. BHNT trän ®êi (BH tr­êng sinh) Lo¹i h×nh BH nµy cam kÕt chi tr¶ cho ng­êi thô h­ëng BH mét sè tiÒn BH ®· ®­îc Ên ®Þnh tr­íc trªn hîp ®ång. Khi ng­êi ®­îc BH chÕt vµo bÊt cø lóc nµo kÓ tõ ngµy ký kÕt hîp ®ång. Ph­¬ng ch©m cña ng­êi BH ë ®©y lµ “BH ®Õn khi chÕt”. Cã mét sè tr­êng hîp lo¹i h×nh BH nµy cßn ®¶m b¶o chi tr¶ cho ng­êi ®­îc BH ngay c¶ khi hä sèng ®Õn 100 tuæi. Víi lo¹i h×nh BHNT trßn ®êi hiÖn nay th­êng cã c¸c lo¹i hîp ®ång sau: BHNT trän ®êi phi lîi nhuËn: Lo¹i nµy cã møc phÝ vµ STBH cè ®Þnh suèt cuéc ®êi. V× vËy khi thanh to¸n STBH cho ng­êi thô h­ëng kh«ng cã lîi nhuËn ®­îc chia. BHNT trän ®êi cã tham gia chia lîi nhuËn: T­¬ng tù nh­ lo¹i BH trªn nh­ng khi thanh to¸n STBH cho ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi hä ®­îc chia mét phÇn lîi nhuËn nh­ ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. BHNT trän ®êi ®ãng phÝ liªn tôc: Lo¹i nµy yªu cÇu ng­êi ®­îc BH ®ãng phÝ liªn tôc cho tíi khi chÕt. BHNT trän ®êi ®ãng phÝ mét lÇn: Lµ lo¹i h×nh BH mµ ng­êi ®­îc BH chØ ®ãng phÝ mét lÇn khi ký hîp ®ång, cßn ng­êi BH ph¶i ®¶m b¶o chi tr¶ bÊt cø lóc nµo khi c¸i chÕt cña ng­êi ®­îc BH xuÊt hiÖn. BHNT trän ®êi quy ®Þnh sè lÇn ®ãng phÝ BH: Lo¹i nµy kh«ng ®ßi hái ng­êi ®­îc BH ph¶i ®ãng phÝ liªn tôc hay mét lÇn, mµ quy ®Þnh râ sè n¨m ®ãng phÝ BH. 1.2. BH trong tr­êng hîp sèng( cßn gäi lµ BH sinh kú) Thùc chÊt cña lo¹i h×nh BH nµy lµ ng­êi BH cam kÕt chi tr¶ nh÷ng kho¶n tiÒn ®Òu ®Æn trong mét kho¶n thêi gian x¸c ®Þnh hay trong suèt cuéc ®êi ng­êi tham gia BH. Nªu ng­êi ®­îc BH chÕt tr­íc ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n th× sÏ kh«ng ®­îc chi tr¶ bÊt kú mét kho¶n tiÒn nµo. Nh­ vËy lµ c¸c kho¶n trî cÊp ®Þnh kú chØ ®­îc b¾t ®Çu thanh to¸n vµo 1 ngµy Ên ®Þnh vµ chØ ®­îc tr¶ khi ng­êi ®­îc BH cßn sèng. Còng cã mét sè c«ng ty BH cßn ¸p dông c¸c ®iÒu kho¶n bæ sung ®Ó hoµn phÝ BH cho ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi BH khi ng­êi ®­îc BH bÞ tö vong. Lo¹i h×nh BH nµy rÊt phï hîp víi nh÷ng ng­êi khi vÒ h­u hay nh÷ng ng­êi kh«ng ®­îc h­ëng trî cÊp h­u trÝ tõ BHXH ®Õn ®é tuæi t­¬ng øng víi tuæi vÒ h­u ®¨ng ký tham gia, ®Ó ®­îc h­ëng nh÷ng kho¶n trî cÊp ®Þnh kú hµng th¸ng. V× vËy tªn gäi “BH tiÒn trî cÊp h­u trÝ”, “BH tiÒn h­u”, “Niªn kim nh©n thä”... ®­îc c¸c c«ng ty BH vËn dông linh ho¹t. 1.3. BHNT hçn hîp. Lµ BH c¶ trong tr­êng hîp ng­êi ®­îc BH bÞ tö vong hay cßn sèng. YÕu tè tiÕt kiÖm vµ rñi ro ®an xen nhau v× thÕ nã ®­îc ¸p dông réng r·i ë hÇu hÕt c¸c n­íc trªn thÕ giíi. VËy ta thÊy BHNT hçn hîp cã c¸c ®Æc ®iÓm sau ®©y: Sè tiÒn BH ®­îc tr¶ khi: HÕt h¹n hîp ®ång hay ng­êi ®­îc BH bÞ tö vong trong thêi h¹n hîp ®ång. Thêi h¹n BH x¸c ®Þnh. PhÝ BH th­êng ®ãng ®Þnh kú vµ kh«ng thay ®æi trong suèt thêi h¹n BH. Cã thÓ chia l·i th«ng qua ®Çu t­ phÝ BH vµ còng cã thÓ ®­îc hoµn phÝ khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiÕp tôc tham gia. Khi triÓn khai BHNT hçn hîp c¸c c«ng ty BH cã thÓ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nµy b»ng c¸c hîp ®ång cã thêi h¹n kh¸c nhau, hîp ®ång phi lîi nhuËn, cã lîi nhuËn vµ c¸c hîp ®ång kh¸c tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ. 1.4. C¸c ®iÒu kho¶n bæ sung Khi triÓn khai c¸c lo¹i h×nh BHNT, nhµ BH cßn nghiªn cøu ®­a ra c¸c ®iÒu kho¶n bæ sung ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®a d¹ng cña ng­êi d©n. Th«ng th­êng cã c¸c ®iÒu kho¶n bæ sung sau ®©y hay ®­îc vËn dông. §iÒu kho¶n bæ sung BH n»m viÖn vµ phÉu thuËt: Nhµ BH cam kÕt tr¶ c¸c chi phÝ n»m viÖn vµ phÉu thuËt cho ng­êi ®­îc BH khi hä bÞ èm ®au, th­¬ng tÝch. NÕu nh­ ng­êi ®ã tù g©y ra th­¬ng tÝch, tù tö, mang thai vµ sinh në... th× kh«ng ®­îc h­ëng quyÒn lîi BH. §iÒu kho¶n bæ sung BH tai n¹n: Nh»m trî gióp chi phÝ trong ®iÒu trÞ th­¬ng tËt tõ ®ã bï ®¾p sù mÊt m¸t hay gi¶m thu nhËp do bÞ chÕt hay bÞ th­¬ng tÝch cho ng­êi ®­îc BH. Nh÷ng tr­êng hîp tù th­¬ng, tai n¹n do nghiÖn r­îu, ma tuý...sÏ kh«ng ®­îc h­ëng quyÒn lîi BH. §iÒu kho¶n bæ sung BH søc khoÎ: Thùc chÊt cña ®iÒu kho¶n nµy lµ nhµ BH sÏ cam kÕt thanh to¸n khi ng­êi ®­îc BH m¾c c¸c chøng bÖnh hiÓm nghÌo nh­: §au tim. Ung th­. Suy gan. Suy h« hÊp. Ngoµi ra cßn cã c¸c ®iÒu kho¶n bæ sung kh¸c nh­: hoµn phÝ BH, miÔn thanh to¸n phÝ khi bÞ tai n¹n, th­¬ng tËt... nh»m t¨ng tÝnh hÊp dÉn ®Ó thu hót ng­êi tham gia. Néi dung c¬ b¶n cña hîp ®ång BHNT. Kh¸i niÖm: Hîp ®ång BHNT lµ sù cam kÕt gi÷a hai bªn theo ®ã bªn nhËn BH ( c«ng ty BH) cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô chi tr¶ cho bªn ®­îc BH khi cã c¸c sù kiÖn BH x¶y ra cßn bªn ®­îc BH cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô ®ãng phÝ BH nh­ ®· tho¶ thuËn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §©y lµ 1 hîp ®ång d©n sù song vô, mçi bªn tham gia ®Òu cã quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi nhau. Bªn nhËn BH chÝnh lµ c¸c c«ng ty BHNT. Khi cam kÕt nhËn BH, tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña c«ng ty lµ chi tr¶ STBH khi cã sù kiÖn BH x¶y ra víi ng­êi ®­îc BH ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. Sù kiÖn BH trong BHNT th­êng bao gåm: Tö vong. Sèng ®Õn mét ®é tuæi nhÊt ®Þnh. Th­¬ng tËt. HÕt h¹n hîp ®ång. Bªn nhËn BH kh«ng ®­îc huû bá hay thay ®æi c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång vµ còng kh«ng ®­îc khiÕu n¹i ®ßi phÝ BH. Bªn ®­îc BH trong hîp ®ång BHNT cã thÓ lµ ba ng­êi sau: Ng­êi ®­îc BH lµ ng­êi mµ sinh m¹ng vµ cuéc sèng cña hä ®­îc BH theo c¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång. Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm cã thÓ lµ ng­êi ®· tr­ëng thµnh hoÆc ch­a ®ñ tuæi thµnh niªn ph¶i th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p ®øng vµ ký hîp ®ång. Ng­êi tham gia BH lµ ng­êi ®øng ra yªu cÇu BH, tho¶ thuËn vµ ký kÕt hîp ®ång. Ng­êi tham gia BH b¾t buéc ph¶i lµ ng­êi cã n¨ng lùc ph¸p lý ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ng­êi tham gia BH lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm nép phÝ vµ cã quyÒn yªu cÇu huû hîp ®ång BH. Ng­êi tham gia BH cã thÓ lµ ng­êi ®­îc BH vµ còng cã thÓ kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®­îc BH. Ta thÊy ng­êi tham gia BH vµ ng­êi ®­îc BH lµ hai ng­êi kh¸c nhau chØ khi ng­êi ®­îc BH ch­a ®ñ tuæi thµnh niªn hoÆc trong c¸c hîp ®ång BH theo nhãm. Ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi BH lµ ng­êi ®­îc nhËn STBH hoÆc c¸c kho¶n trî cÊp do c«ng ty BH thanh to¸n nh­ ®· nªu trong hîp ®ång. §©y lµ ng­êi do ng­êi tham gia BH chØ ®Þnh. NÕu viÖc chØ ®Þnh kh«ng râ rµng, STBH ®­îc gi¶i quyÕt theo luËt thõa kÕ. Ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi BH th­êng lµ ng­êi ®­îc BH, chØ lµ ng­êi kh¸c khi ng­êi ®­îc BH chÕt. X¸c ®Þnh râ ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi BH lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®Ó tr¸nh ®­îc nh÷ng tranh chÊp, khiÕu n¹i. Hîp ®ång BHNT rÊt ®a d¹ng do c¸c c«ng ty BH thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu phong phó cña ng­êi tham gia. §èi t­îng BHNT lµ tÊt c¶ nh÷ng ng­êi tõ 1 tuæi ( trßn 12 th¸ng tuæi) ®Õn trßn 60 tuæi. Ng­êi tham gia BH cã thÓ tham gia bÊt kú mét lo¹i h×nh BH nµo theo yªu cÇu vµ nguyÖn väng cña m×nh. Khi tham gia BH ng­êi tham gia ph¶i viÕt giÊy yªu cÇu BH. GiÊy yªu cÇu BH lµ 1 bé phËn cña hîp ®ång BH. Trong giÊy nµy ng­êi tham gia BH ph¶i kª khai ®Çy ®ñ: Tªn tuæi. Giíi tÝnh. Chç ë. T×nh tr¹ng søc khoÎ... C¨n cø vµo giÊy yªu cÇu BH c«ng ty BH quyÕt ®Þnh cã nhËn BH hay kh«ng. GiÊy nµy ph¶i ®­îc l­u trong hå s¬ mçi hîp ®ång BH. C¸c quy ®Þnh trong hîp ®ång BH cã nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau ë mçi n­íc. Hîp ®ång BHNT cã thÓ thay ®æi theo yªu cÇu cña ng­êi tham gia BH. VÝ dô: BH tö kú cè ®Þnh cã thÓ chuyÓn thµnh 1 hîp ®ång BHNT tr­êng sinh;... Tuy nhiªn cÇn thÊy r»ng sù chuyÓn ®æi nµy kh«ng nh»m môc ®Ých trôc lîi BH. Ng­êi tham gia rÊt quan t©m ®Õn khÝa c¹nh sau khi tham gia BHNT v× nh÷ng lý do nµo ®ã mµ kh«ng cßn kh¶ n¨ng ®ãng phÝ tiÕp tôc vµ huû hîp ®ång th× cã ®­îc h­ëng quyÒn lîi g× kh«ng? C©u hái nµy ®­îc tr¶ lêi: hä sÏ nhËn l¹i ®­îc 1 sè tiÒn nµo ®ã gäi lµ gi¸ trÞ hoµn l¹i ( hay gi¸ trÞ gi¶i ­íc ) nh­ng víi ®iÒu kiÖn: Trong hîp ®ång hay ®¬n BH ®· cã sù chØ râ vÒ gi¸ trÞ gi¶i ­íc tõng n¨m 1 c¸ch ®Çy ®ñ. Trong hîp ®ång ®· cã mét phÇn dù phßng phÝ ®ñ lín do c«ng ty BH tÝnh to¸n. Tuy nhiªn trong mét sè lo¹i hîp ®ång BHNT nh­: hîp ®ång tö vong cã kú h¹n x¸c ®Þnh, hîp ®ång cã STBH tr¶ sau... viÖc hoµn phÝ kh«ng ®­îc thùc hiÖn. Hîp ®ång BHNT lµ hîp ®ång dµi h¹n v× vËy chñ yÕu ®­îc ký kÕt víi tõng c¸ nh©n. ViÖc ký kÕt theo nhãm rÊt Ýt vµ nÕu cã th× chñ yÕu lµ lo¹i h×nh BH tö vong cã kú h¹n x¸c ®Þnh. Trªn ®©y lµ c¸c néi dung c¬ b¶n cña hîp ®ång BHNT nh­ng ®Ó hîp ®ång BHNT ®i vµo thùc tÕ th× c¸c bªn ph¶i tham gia ký kÕt hîp ®ång. Tuy nhiªn, khi tham gia ký kÕt hîp ®ång c¸c bªn ph¶i chó ý c¸c quy ®Þnh sau ®©y: HiÖu lùc cña hîp ®ång: Th­êng ®­îc tÝnh tõ ngµy nép phÝ BH ®Çu tiªn. Ngµy nép phÝ BH ®Çu tiªn ph¶i ®­îc ghi chÐp thèng nhÊt vµ chÝnh x¸c trong c¶ ho¸ ®¬n thu phÝ vµ c¶ giÊy yªu cÇu BH... Hîp ®ång buéc ph¶i ®­îc ký kÕt gi÷a nh÷ng ng­êi cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý. Tuæi cña ng­êi ®­îc BH hay ng­êi tham gia BH c¨n cø vµo tuæi trong giÊy khai sinh, chøng minh th­, hé chiÕu hay hå s¬ hé khÈu. C¨n cø vµo ngµy sinh trong c¸c lo¹i giÊy tê nµy ®Ó tÝnh ®é tuæi ®­îc nhËn BH. Th«ng th­êng c¸c c«ng ty BH vËn dông 2 c¸ch tÝnh tuæi : TÝnh tuæi theo ngµy sinh nhËt ngay sau ngµy b¾t ®Çu ®­îc nhËn BH. TÝnh tuæi s¸t víi ngµy sinh nhËt. LuËt vµ nh÷ng v¨n b¶n d­íi luËt vÒ BH th­êng quy ®Þnh lo¹i trõ nh÷ng tr­êng hîp sau ®©y trong tr­êng hîp tö vong, c«ng ty BHNT kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm chi tr¶ Ng­êi ®­îc BH tù tö. Ng­êi ®­îc BH bÞ kÕt ¶n tö h×nh. Ng­êi ®­îc thô h­ëng quyÒn lîi BH cè ý g©y ra tö vong cho ng­êi ®­îc BH. ChiÕn tranh, néi chiÕn g©y ra c¸i chÕt cho ng­êi ®­îc BH ( rñi ro nµy th­êng cã nh÷ng tho¶ thuËn riªng). Sè tiÒn BH gi¶m ®i: khi hîp ®ång cã hiÖu lùc trong 1 thêi gian nµo ®ã ( cã thÓ lµ 1 n¨m hay 2 n¨m trë lªn) ng­êi tham gia BH cã thÓ duy tr× hîp ®ång miÔn phÝ víi sè tiÒn BH gi¶m ®i. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ nép phÝ BH: Trong BHNT, phÝ BH cã thÓ nép theo th¸ng, quý, n¨m hoÆc ®ãng 1 lÇn. ViÖc ®a d¹ng ho¸ thêi h¹n nép phÝ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi tham gia BHNT cã kÕ ho¹ch sö dông ng©n s¸ch gia ®×nh hîp lý. Ngµy ®Þnh kú thu phÝ ®­îc c¸c ®¹i lý ký tho¶ thuËn víi ng­êi tham gia. Thñ tôc tr¶ tiÒn BH: Khi cã c¸c sù kiÖn x¶y ra nh­ quy ®Þnh trong hîp ®ång, ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi BH ph¶i th«ng b¸o cho c«ng ty BH biÕt vÒ t×nh tr¹ng ng­êi ®­îc BH, ®Þa chØ vµ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c, sau ®ã hoµn tÊt hå s¬ khiÕu n¹i vµ nép cho c«ng ty hoÆc ng­êi ®¹i diÖn cña c«ng ty. Sau mét thêi gian quy ®Þnh, c«ng ty BHNT sÏ tr¶ tiÒn BH vµ tiÒn l·i, tiÒn th­ëng (nÕu cã) cho ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi BH. PhÇn II Thùc tr¹ng triÓn khai vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn BHNT ë viÖt nam Thùc tr¹ng triÓn khai bhnt ë viÖt nam XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm ®¹o phËt: Con ng­êi lµ vèn quý nhÊt nªn BH con ng­êi xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam tõ rÊt sím. Ngay d­íi thêi Ph¸p thuéc ®· cã vµi chÕ ®é BHXH ®èi víi c«ng nh©n: n¨m 1918 thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi c«ng nh©n tµn tËt; n¨m 1920 thùc hiÖn BH èm ®au... ë miÒn B¾c nh÷ng ng­êi lµm viÖc cho Ph¸p ®· ®­îc BH vµ mét sè giai ®o¹n ®· ®­îc h­ëng quyÒn lîi cña hîp ®ång BHNT - c¸c hîp ®ång nµy ®Òu do c«ng ty bh cña Ph¸p trùc tiÕp thùc hiÖn.Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ - x· héi. Tæng c«ng ty BH ViÖt Nam – B¶o ViÖt ( tiÒn th©n lµ c«ng ty BH ViÖt Nam ) ra ®êi ngµy17/12/1964 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 15/01/195. Trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn, B¶o ViÖt t¨ng c­êng më réng c¸c nghiÖp vô BH còng nh­ ngµy cµng ®a d¹ng ho¸ c¸c nghiÖp vô cña m×nh ®Æc biÖt lµ nghiÖp vô BH con ng­êi. N¨m 1996, B¶o ViÖt lµ doanh nghiÖp ®Çu tiªn triÓn khai dÞch vô BHNT t¹i ViÖt Nam víi sù h×nh thµnh c«ng ty BHNT ( tªn gäi lµ BHNT Hµ Néi). Ngay tõ n¨m 1987, B¶o ViÖt ®· cã ®Ò tµi “BHNT vµ viÖc vËn dông vµo ViÖt Nam”. Trong ®Ò tµi nµy nhãm nghiªn cøu ®· tæng hîp nh÷ng lý thuyÕt c¬ b¶n mµ ngµnh BHNT trªn thÕ giíi ®· ¸p dông ®ång thêi ph©n tÝch nh÷ng ®iÒu kiÖn triÓn khai BHNT vµo ®iÒu kiÖn KT – XH VN nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 80. ViÖc triÓn khai BHNT lóc ®ã lµ ch­a phï hîp v× ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cña n­íc ta lóc ®ã cã: Tû lÖ l¹m ph¸t cao, kh«ng æn ®Þnh. Thu nhËp cña ®¹i bé phËn d©n c­ cßn thÊp. Ch­a cã m«i tr­êng ®Ó cho c«ng ty BH ho¹t ®éng. Ch­a cã m«i tr­êng ph¸p lý trong lÜnh vùc BHNT... B­íc sang thËp kû 90, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i hinh kinh doanh BH phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ mét ®ßi hái thiÕt thùc. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn æn ®Þnh, gãp phÇn khai th¸c mäi tiÒm n¨ng trong n­íc phôc vô ®Çu t­ ph¸t triÓn, thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ 1991 – 2000 cña ®Êt n­íc. Trong giai ®o¹n nµy, kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng lªn râ nÐt, nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn t­¬ng ®èi æn ®Þnh. §ã lµ ®iÒu kiÖn quan träng cã thÓ triÓn khai nghiÖp vô BHNT, thªm vµo ®ã m«i tr­êng ®Çu t­ cña n­íc ta ®· cã nhiÒu thuËn lîi, d©n sè n­íc ta l¹i ®«ng ( kho¶ng 80 triÖu ng­êi ). ChÝnh tõ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan nh­ thÕ BHNT ®· chÝnh thøc ®­îc triÓn khai s©u réng trong c¶ n­íc víi viÖc ra ®êi cña c«ng ty BHNT trùc thuéc B¶o ViÖt, tiÕp ®Õn lµ c¸c c«ng ty BHNT n­íc ngoµi nh­: C«ng ty BHTNNN Chinfon – Manulife (6/1999) C«ng ty TNNN - BHNT Prudential (10/99) Liªn doanh BHNT gi÷a B¶o Minh vµ Jardine CMG(3/2000) C«ng ty BH quèc tÕ AIA (8/2000) Nh­ vËy cïng víi sù giao l­u vµ ph¸t triÓn kinh tÕ víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®· gãp phÇn lµm cho thÞ tr­êng BHNT ë ViÖt Nam trë nªn s«i ®éng, t¹o søc c¹nh tranh lín gi÷a c¸c s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty BHNT trong n­íc vµ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Ngµy 20/03/1996 Bé Tµi ChÝnh ®· ký quyÕt ®Þnh sè 282/Q§TC cho phÐp B¶o ViÖt triÓn khai 2 lo¹i h×nh BHNT mang tÝnh tiÕt kiÖm ë ViÖt Nam ®ã lµ: BHNT cã thêi h¹n An sinh gi¸o dôc. C«ng ty C¸c s¶n phÈm chÝnh C¸c s¶n phÈm bæ sung B¶o ViÖt +BH vµ tiÕt kiÖm 5-10 n¨m. +An sinh gi¸o dôc. +BH trän ®êi +Niªn kim nh©n thä. + BH th­¬ng tËt toµn bé vÜnh viÔn do tai n¹n. +BH chi phÝ phÉu thuËt. +BH sinh kú thuÇn tuý. +BH tö kú. B¶o Minh - CMG +BH hçn hîp. +BH trÎ em. +BH h­u trÝ. +BH tö kú. +BH chÕt, th­¬ng tËt do tai n¹n. +BH miÔn phÝ. +BH miÔn phÜ trong tr­êng hîp th­¬ng tËt do tai n¹n. Prudential +Phó tr­êng an. +Phó tÝch luü an khang. +Phó tÝch luü gi¸o dôc. +Phó tÝch luü ®Þnh kú. +Phó hoµ nh©n an. +BHNT cã kú h¹n. +BH tõ bá thu phÝ. +BH chÕt tµn tËt do tai n¹n. +BH chÕt do tai n¹n. AIA +BH tö kú t¸i tôc hµng n¨m. +BHNT hçn hîp tr¶ nhiÒu lÇn cã ®iÒu chØnh thêi h¹n 15 n¨m. +BH miÔn phÝ cho ng­êi tham gia. +BH tö vong do tai n¹n. +BH tö vong vµ th­¬ng tËt toµn bé vÜnh viÔn do tai n¹n. +BH th­¬ng tËt toµn bé vÜnh viÔn... Víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi æn ®Þnh, thªm vµo ®ã l¹i cã 1 m«i tr­êng ph¸p lý v÷ng ch¾c ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho BHNT ViÖt Nam cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c. Tõ n¨m 1989 vÒ tr­íc, B¶o ViÖt lµ c«ng ty BH duy nhÊt ë ViÖt Nam triÓn khai BHNT. HiÖn nay, ngoµi B¶o ViÖt cßn cã c¸c c«ng ty kh¸c nh­ Prudential, Chinfon... B¶o ViÖt NT Hµ Néi lµ c«ng ty ®Çu tiªn cña B¶o ViÖt, ®ång thêi lµ c«ng ty ®Çu tiªn triÓn khai cung cÊp c¸c s¶n phÈm BHNT trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh sè 568/TC/Q§/TCCB ngµy 22/06/1996 cña Bé Tr­ëng BTC. B¶o ViÖt NT Hµ Néi chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 01/08/1996. Víi kho¶ng thêi gian 5 n¨m cã thÓ lµ mét qu·ng thêi gian dµi víi sù nghiÖp cña mét c¸ nh©n nµo ®ã nh­ng l¹i lµ mét kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n ®Ó ®¸nh gi¸ sù thµnh c«ng, tr­ëng thµnh vµ lín m¹nh cña 1 lÜnh vùc míi. Tõ sau khi chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng BVNTHN ®· cã mét sù kÕt hîp tèi ­u gi÷a uy tÝn vµ kinh nghiÖm quý b¸u cña ng­êi cha ( B¶o ViÖt ) víi søc m¹nh vµ sù linh ®éng cña tuæi trÎ. ChÝnh v× vËy c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nhanh vµ v÷ng ch¾c. BVNT cã hai hÖ thèng b¸n s¶n phÈm: Mét lµ hÖ thèng m¹ng l­íi cña 53 c«ng ty BH phi nh©n thä trùc thuéc BV trong toµn quèc, ho¹t ®éng nh­ hÖ thèng céng t¸c viªn cña c«ng ty BVNT. Hai lµ hÖ thèng ®¹i lý chuyªn nghiÖp trùc tiÕp t¹i c«ng ty. Ngoµi ra cßn cã mét sè c¬ quan nh­: B­u chÝnh ViÔn Th«ng, B¸o Hoa Häc Trß vµ c¸c c¬ quan ë trung t©m HN ký kÕt hîp ®ång céng t¸c viªn víi BVNT. Víi kho¶ng thêi gian ho¹t ®éng ng¾n ngñi nh­ng BVNT ®· t×m ®­îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr­êng vµ dÇn dÇn tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Mét ®iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ BHNT lµ mét lÜnh vùc míi, tõ chç ®a sè ng­êi d©n cßn c¶m thÊy hÕt søc míi mÎ vÒ BHNT nh­ng ®Õn nay cã rÊt nhiÒu ng­êi tham gia BHNT vµ tõ thùc tÕ triÓn khai BHNT cho thÊy ng­êi d©n ViÖt Nam kh«ng thê ¬ víi BHNT mµ tr¸i l¹i hä ®· cã sù ®¸nh gi¸ cao tÝnh x· héi cña lo¹i h×nh BH nµy. Theo tê Th«ng tin ho¹t ®éng sè 3/2001 cho thÊy nh÷ng thµnh tùu cña BVNTHN nh­: T¨ng tr­ëng doanh thu ®¹t møc rÊt cao vµ ®­îc duy tr× æn ®Þnh qua c¸c n¨m. Riªng trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001, t¨ng tr­ëng doanh thu ®¹t møc 147% so víi cïng kú n¨m 2000. Dù kiÕn ®Õn th¸ng 8 n¨m 2001, doanh thu n¨m 2001 cña BVNT HN sÏ ®¹t tíi con sè 100 tû ®ång. HiÖn t¹i, c«ng ty ®· ®­îc trªn 70.000 kh¸ch hµng göi g¾m sù tin t­ëng vµ tham gia. M¹ng l­íi khai th¸c ph¸t triÓn nhanh vµ phñ kh¾p c¸c ®Þa bµn d©n c­. Ngµy míi thµnh lËp c«ng ty chØ cã 31 ®¹i lý vµ 1 chi nh¸nh t¹i Thµnh phè HCM. §Õn nay c«ng ty ®· cã 20 phßng ®¹i lý BHNT khu vùc víi gÇn 1000 c¸n bé khai th¸c ®­îc tuyÓn chän vµ ®µo t¹o kü l­ìng ®ang ho¹t ®éng tÝch cùc t¹i tÊt c¶ c¸c quËn, huyÖn, thµnh phè, phôc vô mäi nhu cÇu vÒ BHNT cña nh©n d©n tõ ®« thÞ ®Õn c¸c vïng n«ng th«n xa x«i. Bªn c¹nh ®ã lµ sù ph¸t triÓn vÒ c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng cña c«ng ty, hÖ thèng phÇn mÒm qu¶n lý hîp ®ång mét c¸ch khoa häc,... Víi nh÷ng con sè trªn ®· ph¶n ¸nh ®­îc phÇn nµo sù ph¸t triÓn cña BHNTHN còng nh­ thÞ tr­êng BHNT nãi chung. Ta thÊy thùc tÕ c¸c c«ng ty BHNT rÊt nç lùc trong viÖc thay ®æi ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o khai th¸c BH vµ c¶i tiÕn thñ tôc giÊy tê râ rµng dÔ hiÓu cã søc thuyÕt phôc h¬n vµ hÊp dÉn h¬n víi kh¸ch hµng. §iÒu quan träng h¬n c¶ lµ BVNT ®· tæ chøc tuyÓn chän, ®µo t¹o ®éi ngò b¸n s¶n phÈm cã n¨ng lùc, linh ®«ng. §©y lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña BVNT còng nh­ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc BHNT. Thªm vµo ®ã c¸c c«ng ty BHNT còng cÇn cã sù ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm BH ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña nh©n d©n. BHNT HN ®· b¾t nhÞp ®­îc víi xu thÕ nµy ngµy cµng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm BH cña m×nh: §­îc BTC phª chuÈn theo c«ng v¨n sè 2755TC/TCNH tõ ngµy 1/7/2001, BVNT HN ®· triÓn khai c¸c s¶n phÈm BHNT míi nh­: An khang thÞnh v­îng. An sinh gi¸o dôc. An khang tr­êng thä. An h­ëng h­u trÝ. Bªn c¹nh ®ã, thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung “ B¶o ViÖt trong lßng ng­êi ViÖt” cña Tæng c«ng ty BHVN, BVNT HN lu«n coi kh¸ch hµng lµ trung t©m ®Ó ®Þnh h­íng ho¹t ®éng. ChÝnh v× vËy, trong thêi gian tíi, c«ng ty tiÕp tôc ®Æt träng t©m vµo viÖc c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã BVNT tiÕp tôc më réng m¹ng l­íi khai th¸c nh»m ®¸p øng s©u, réng nhu cÇu ®a d¹ng cña mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. T¨ng c­êng ®µo t¹o kiÕn thøc nghiÖp vô víi d¹o ®øc nghÒ nghiÖp cho ®éi ngò khai th¸c, thu phÝ. §Èy nhanh viÖc øng dông tin häc trong c«ng t¸c qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc vµ phôc vô... Nh­ vËy, víi mçi c«ng ty BHNT nãi chung cÇn cã mét ®Þnh h­íng khoa häc vµ nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ nh»m ®¹t ®­îc ®Þnh h­íng kÕ ho¹ch ®· ®Ó ra ®ã. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña bhnt ë viÖt nam trong thêi gian tíi ViÖt Nam ®­îc c¸c nhµ chuyªn m«n ®¸nh gi¸ lµ mét thÞ tr­êng BHNT “§ang lªn” cña Ch©u ¸ vµ vÉn cßn bÞ “Bá ngá”. V× vËy ®Ó BHNT ë ViÖt Nam v­¬ng lªn ngang tÇm víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, chóng ta cÇn ph¶i cã ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn BHNT hîp lý. Tr­íc hÕt ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng ph¸t triÓn BHNT ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi ®Ó cã nh÷ng chiÕn l­îc hîp lý cho sù ph¸t triÓn. Kinh tÕ lµ mét yÕu tè quan träng nhÊt ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò triÓn khai nghiÖp vô BHNT ë ViÖt Nam, mÆc dï nÒn kinh tÕ ®ang trong ®µ ph¸t triÓn song nh÷ng g× nÒn kinh tÕ ®¹t ®­îc nh­ hiÖn nay qu¶ lµ mét ®iÒu hÕt søc thuËn lîi cho nghiÖp vô BHNT ph¸t triÓn. Tæng s¶n phÈm trong n­íc(GDP) cã xu h­íng æn ®Þnh kÐo theo tæng s¶n phÈm quèc d©n tÝnh theo ®Çu ng­êi t¨ng, cuéc sèng cña nh©n d©n dÇn dÇn ®­îc c¶i thiÖn. C¸c yÕu tè nh­ l¹m ph¸t, tû gi¸ hèi ®o¸i còng t¸c ®éng trùc tiÕp tíi sù ph¸t triÓn cña nghiÖp vô BH nµy. D©n sè lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng khi triÓn khai nghiÖp vô nµy, viÖc nghiªn cøu sè l­îng, kÕt cÊu, ®é tuæi, giíi tÝnh, tuæi thä, tû lÖ chÕt lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Cã nh­ vËy th× chóng ta míi cã thÓ tÝnh ®­îc c¸c møc phÝ phï hîp vµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p nh»m thu hót kh¸ch hµng tham gia, ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó dù ®o¸n tiÒm n¨ng trong t­¬ng lai. Ë n­íc ta, ®iÒu kiÖn vÒ d©n sè rÊt lý t­ëng cho viÖc ph¸t triÓn ngµnh BHNT. Víi khoangr 80 triÖu d©n nÕu so s¸nh vÒ t×nh h×nh sè d©n th× n­íc ta cã sè d©n ®«ng thø 5 trong khu vùc Ch©u ¸ sau Trung Quèc, In®onªxia, NhËt B¶n, Ên §é. Bªn c¹nh ®ã, d©n sè ViÖt{Nam trÎ gÇn 80% ë ®é tuæi 40, hÇu hÕt d©n sè hiÖn ®ang ë ®é tuæi lao ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt trong giai ®o¹n x©y dùng gia ®×nh, cã nhu cÇu tiÕt kiÖm vµ ®Çu t­ lín. Ngµy nay khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× ®êi sèng x· héi cña ng­êi d©n còng ®­îc quan t©m ®Çy ®ñ h¬n, tr×nh ®é d©n trÝ ®­îc n©ng cao, søc khoÎ ®­îc ch¨m sãc, an toµn x· héi ®­îc æn ®Þnh... Nã t¹o cho BHNT ®­îc ng­êi d©n quan t©m h¬n v× hä am hiÓu nhËn thøc râ rµng vÒ sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông khi tham gia BHNT. Mét ®iÒu quan träng h¬n lµ dÇn dÇn cã hµnh lang ph¸p lý gióp ng­êi tham gia vµ c¸c c«ng ty BHNT hiÓu râ quyÒn lîi vµ nghÜa vô khi tham gia vµ nhËn BHNT ( víi sù ban hµnh cña luËt BH ®· kh¼ng ®Þnh râ vÊn ®Ò trªn). N­íc ta lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cßn thÊp, l¹m ph¸t gi¶m nh­ng ng­êi d©n vÉn ch­a thùc sù tin vµo møc æn ®Þnh l©u dµi. H¬n n÷a BHNT lµ nghiÖp vô míi, ng­êi d©n ViÖt Nam thùc sù ch­a hiÓu biÕt nhiÒu vÒ BHNT. Ngoµi chÝnh s¸ch t¹m thêi miÔn gi¶m thuÕ doanh thu, Nhµ n­íc ta cßn ch­a cã c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i kh¸c ®èi víi c¸c c«ng ty BHNT vµ nh÷ng ng­êi tham gia BHNT nh­ c¸c n­íc ASEAN kh¸c, trong khi ®ã møc l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm, mua tr¸i phiÕu kho b¹c t¨ng. §øng tr­íc thùc tÕ ®ã, ®Ó tån t¹i v÷ng, ph¸t triÓn, chóng ta ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn nh»m kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, ph¸t huy mÆt m¹nh cña m×nh ®Ó thÝch øng víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña n­íc ta. Kh©u khai th¸c BHNT lµ lÜnh vùc míi mÎ víi ®¹i ®a sè ng­êi d©n, hä ch­a hiÓu vµ ch­a tin vµo nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc vµ BHNT ®em l¹i. ChÝnh v× vËy, ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh BHTN th× ngay tõ ®Çu, kh©u khai th¸c ph¶i ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Muèn ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã th× c«ng ty ph¶i gióp cho ng­êi d©n ý thøc ®­îc sù cã mÆt cña s¶n phÈm BHNT, hiÓu ®­îc ­u ®iÓm vµ lîi Ých mµ BHNT ®em l¹i cho cuéc sèng cña hä th«ng qua tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. Trùc tiÕp vËn ®éng kh¸ch hµng cã nhu cÇu vµ cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó hä tham gia mua BHNT. BH n»m trong nhu cÇu an toµn – nhu cÇu bËc hai cña con ng­êi nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm BH kh«ng ®­îc dÔ dµng nh­ c¸c s¶n phÈm kh¸c. Ngoµi ra, cho dï biÕt r»ng “Ho¹ v« ®¬n chÝ, phóc bÊt trïng lai” nh­ng ng­êi ta vÉn thÝch mua vÐ sè h¬n lµ mua giÊy chøng nhËn BH, hä ®Òu muèn ®­îc may m¾n, nµo cã ai ­u g× sè rñi ro mÆc dï r»ng may rñi ®Òu x¶y ra ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña hä. ChÝnh v× thÕ, c«ng ty BHNT cÇn tæ chøc cö c¸n bé xuèng tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o trùc tiÕp ( gi¶i thÝch ®iÒu kho¶n, th¾c m¾c...) t¹i c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp, tæ d©n phè... hoÆc ph¸t hµnh c¸c tê r¬i ®Ó thùc hiÖn tèt kh©u nµy. Song song víi viÖc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, c«ng ty cÇn kÕt hîp th¨m dß thÞ tr­êng nh»m ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng träng ®iÓm, ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiÒm n¨ng, tõ ®ã c«ng ty cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong t­¬ng lai nh­ thÕ nµo ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, còng nh­ viÖc cñng cè c¸c mèi quan hÖ tèt víi nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Cïng víi viÖc th¨m dß thÞ tr­êng ®Ó nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó thiÕt kÕ nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi thÞ tr­êng nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña ng­êi d©n. CÇn cã mét ®éi ngò khai th¸c BHNT cã tr×nh ®é, cã lßng nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, n¾m v÷ng nghiÖp vô, hiÖu qu¶ khai th¸c cao. CÇn lµm tèt c«ng viÖc nh­ : Tæ chøc vµ qu¶n lý m¹ng l­íi ®¹i lý BHNT; §¸nh gi¸ rñi ro vµ qu¶n lý rñi ro; Qu¶n lý hîp ®ång; Tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o vµ khuyÕn m¹i; T¹o thªm c¸c s¶n phÈm míi; Kh©u tr¶ tiÒn BH DÞch vô BH lµ mét loµi dÞch vô ®Æc biÖt, nã kh¸c h¼n víi c¸c dÞch vô kh¸c sau khi tr¶ tiÒn ng­êi mua nhËn ®­îc ngay sù phôc vô. Cßn dÞch vô BH sau khi tr¶ tiÒn ng­êi mua chØ nhËn ®­îc mét tÊm giÊy chøng nhËn cã t¸c dông nh­ mét b¶n hîp ®ång, mét lêi høa cña doanh nghiÖp BH r»ng ng­êi mua sÏ ®­îc båi th­êng hay tr¶ tiÒn BH theo quy t¾c vµ nh÷ng ®iÒu cô thÓ ghi trªn giÊy chøng nhËn khi kh«ng may gÆp rñi ro. V× thÕ, khi kh«ng may hä gÆp rñi ro doanh nghiÖp BH ph¶i phôc vô kh¸ch hµng kÞp thêi chu ®¸o. ChØ khi ®ã s¶n phÈm BH míi thùc sù ®Õn tay ng­êi tiªu dïng ( kh¸ch hµng). ChÊt l­îng cña s¶n phÈm thÓ hiÖn ra chÝnh lóc nµy. Ngoµi ra BHNT còng cÇn sù hç trî cña ChÝnh Phñ th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i: ChÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ ®Çu t­ ®èi víi c«ng ty BH. Tõ tr­íc ®Õn nay BHNT lu«n ®­îc xem nh­ mét c«ng cô h÷u hiÖu trong viÖc huy ®éng l­îng tiÒn nhÇn rçi trong d©n c­, gióp t¨ng quü ®Çu t­ dµi h¹n cho c¸c c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c dù ¸n ®Çu t­ kh¸c. Do vËy, Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i trong viÖc ®Çu t­ phÝ BHNT v× thùc chÊt l·i thu ®­îc tõ ®Çu t­ phÝ BH Bé Tµi ChÝnh b¾t buéc c¸c c«ng ty BH tr¶ l¹i cho chñ hîp ®ång 80% cßn c«ng ty BH chØ ®­îc h­ëng 20%. Cã chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c ®¹i lý BHNT ®Ó t¹o chç ®øng cña hä trong x· héi. ë ViÖt Nam c¸c ®¹i lý ch­a ®­îc coi lµ mét nghÒ, nh­ng thùc tÕ hä l¹i lµ lùc l­îng chñ yÕu b¸n s¶n phÈm v× vËy ph¶i cã chÝnh s¸ch riªng cho ng­êi lµm ®¹i lý, gióp hä yªn t©m h¬n ®èi víi c«ng viÖc cña m×nh. ChÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi tham gia còng nh­ ®èi víi ng­êi BH. BHNT lµ mét lo¹i h×nh BH mang tÝnh x· héi cao, do ®ã Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i cho nh÷ng ng­êi tham gia BHNT ®­îc gi¶m trõ thu nhËp, tÝnh thuÕ sè tiÒn ®ãng phÝ, ®Æc biÖt lµ nghiÖp BH trÎ em. §­îc nh­ vËy, ch¾c ch¾n BHNT ViÖt Nam sÏ ®øng v÷ng trªn ®«i ch©n cña m×nh vµ ®¹t tíi môc tiªu ph¸t triÓn m¹nh BHNT ë ViÖt Nam sÏ kh«ng cßn bao xa. NhÊt lµ khi ®Êt n­íc b­íc vµo thÕ kû 21, kinh tÕ x· héi tiÕp tôc ®Æt môc tiªu cao sÏ gãp phÇn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn BH nãi chung vµ BHNT nãi riªng. §Ó kh«ng ngõng ph¸t triÓn, BHNT vÉn ph¶i nç lùc nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn l©u dµi cña m×nh. KÕt luËn Trªn thÕ giíi, cho ®Õn nay BHNT ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ vµ ®a d¹ng. Tõ nh÷ng lo¹i h×nh BHNT c¬ b¶n, mçi c«ng ty BHNT ®Òu thiÕt kÕ nh÷ng s¶n phÈm mang nh÷ng ®Æc thï riªng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tµi chÝnh cña tõng khu vùc d©n c­ vµ phï hîp víi chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi cña tõng quèc gia. ë ViÖt Nam cho ®Õn b©y giê BHNT vÉn cßn lµ mét kh¸i niÖm míi. Tuy vËy, nh×n vµo kÕt qu¶ triÓn khai trong h¬n 5 n¨m qua cã thÓ nãi r»ng tiÒm n¨ng cña BHNT n­íc ta lµ rÊt lín. Kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ hiÓu biÕt vÒ BHNT céng víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ngµy cµng t¨ng ch¾c ch¾n sÏ lµm nhu cÇu vÒ BHNT ë n­íc ta ngµy cµng t¨ng. Tuy nhiªn trong khi ®ã chóng ta chØ triÓn khai cã hai s¶n phÈm nh­ hiÖn nay th× vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng v× vËy cÇn nghiªn cøu vµ cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm BHNT kh¸c n÷a, ch¼ng h¹n nh­: BHNT hçn hîp, BHNT trî cÊp h­u trÝ. BHNT ra ®êi ®· gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh ®êi sèng x· héi, thùc hiÖn tèt kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp gãp phÇn t¹o lËp lªn mét phong c¸ch, tËp qu¸n míi. Tham gia BHNT thÓ hiÖn mét nÕp sèng ®Ñp lµ tù biÕt lo cho t­¬ng lai cña m×nh vµ quan t©m ®Õn t­¬ng lai cña ng­êi th©n. §ång thêi gióp gi¸o dôc con em m×nh ®øc tÝnh tiÕt kiÖm, cÇn cï vµ sèng cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi kh¸c. Víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ cña m×nh, nªn bµi viÕt míi dõng l¹i ë viÖc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu t×nh h×nh triÓn khai BHNT ë ViÖt Nam. Em rÊt mong c« giao gãp ý thªm ®Ó bµi viÕt nµy cña em thªm hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù chØ b¶o vµ h­íng dÉn cña c« gi¸o LÖ HuyÒn ®· gióp em hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBảo hiểm nhận thọ ở Việt Nam và phương hướng triển khai.DOC
Luận văn liên quan