Báo cáo Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

TRUNG TÂM 3 3 1.1. Lịch sử và hình thành phát triển của Trung Tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 4 1.2. Chức năng nhiệm vụ của Trung Tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực 3 4 1.3. Quá trình hoạt động chính của Trung Tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 5 1.4. Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự 7 1.5. Sơ đồ bố trí mặt bằng của Trung Tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 18 1.6. Xử lý nước thải 20 1.7. Môi trường phòng thí nghiệm 22 1.8. Thiết bị và chất chuẩn 22 CHƯƠNG II: QUẢN LÝ MẪU THỬ 2.1 Khái niệm 26 2.2 Lấy mẫu 26 2.3 Lưu giữ mẫu thử nguy hiểm 26 2.4 Quản lý mẫu thử 26 2.5 Thủ tục 27 CHƯƠNG III: CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SỬ DỤNG TRONG NGÀNH THỰC PHẨM 3.1. Các phương pháp thử nước ngoài 29 3.2. Các phương pháp thử Tiêu chuẩn Việt Nam 38 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TRONG NGÀNH THỰC PHẨM 4.1. Phân tích giá trị cảm quan của sản phẩm 49 4.2. Phân tích các chỉ tiêu hóa lý 51 4.3. Phân tích các chỉ tiêu vi sinh 89 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 109 CHƯƠNG VI: PHỤ LỤC 111 SVTH: HỒ THỊ MINH VÂN Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trang 3/126 LỜI CẢM ƠN Sau ba tháng làm luận án tốt nghiệp, tôi xin chân thành cảm ơn: - Các Ban lãnh đạo Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đã tạo điều kiện thuận lợi để cho tôi hoàn thành tốt luận văn này. - Các anh chị đồng nghuiệp đã truyền đạt những kinh nghiệm quý báu - Cô Tôn Nữ Minh Nguyệt đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo - Các bạn đã giúp và đóng góp ý kiến. Sinh viên Hồ Thị Minh Vân MỞ ĐẦU Quản lý chất lượng nguyên liệu và sản phẩm theo những tiêu chuẩn trong và ngoài nước là một trong những chức năng quan trọng nhất của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3). Đây là nơi ban hành hiệu chuẩn cũng như tiến hành kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và sản phẩm công nghiệp nói chung, cũng như là sản phẩm thực phẩm nói riêng. Trải qua nhiều năm tháng, hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đang ngày càng đi vào nề nếp, các phương tiện, phương pháp kiểm tra hiện đại hơn, phù hợp hơn với yêu cầu của khách hàng, góp phần ổn định chất lượng cho các sản phẩm công nghiệp. Nhằm tìm hiểu kỹ hơn hoạt động kiểm nghiệm, quản lý chất lượng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, em đã nhận đề tài Báo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Bên cạnh việc trình bày về tổ chức hoạt động kiểm nghiệm, có cơ sở vật chất của Trung tâm, em sẽ tổng hợp các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng thực phẩm hiện đang được sử dụng tại Trung tâm 3 và tập trung trình bày các tiêu chuẩn kiểm tra nguyên liệu và sản phẩm từ sữa. Do khả năng có giới hạn em rất mong được thầy cô chỉ bảo thêm.

doc126 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2564 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Tieán haønh thöû maãu traéng cuûa thuoác thöû, söû duïng taát caû caùc thuoác thöû nhöng khoâng duøng phaàn maãu thöû. 4.2.19.12 Ñöôøng chuaån: Duøng pipet laáy 0-2-4-6-8-10-12-16 vaø 20ml dung dòch chuaån natri nitrit cho vaøo caùc bình ñònh möùc dung tích 100 ml rieâng bieät. Theâm nöôùc vaøo moãi bình ñeán theå tích khoaûng 60 ml. Ño ñoä haáp thuï cuûa caùc dung dòch so vôùi ñoä haáp thuï cuûa dung dòch thöù nhaát (khoâng chöùa natri nitrit) coù böôùc soùng 538 nm trong voøng 15 phuùt Veõ ñoà thò caùc ñoä haáp thuï thu ñöôïc, töông öùng vôùi caùc noàng ñoä cuûa nitrit, microgam treân ml, tính ñöôïc töø caùc löôïng dung dòch chuaån natri ñöôïc theâm vaøo. 4.2.19.13 Bieåu thò keát quaû: Haøm löôïng nitrít: Trong ñoù: c1: laø noàng ñoä cuûa ion nitrit thu ñöôïc töø ñöôøng chuaån, töông öùng vôùi ñoä haáp thuï ño ñöôïc cuûa dung dòch thu ñöôïc khi söû duïng dòch loïc, tính baèng microgam treân lít. m: laø khoái löôïng phaàn maãu thöû, tính baèng gam V: laø theå tích laáy töø dòch loïc tính baèng ml Ghi keát quaû chính xaùc ñeán 0,1 mg/kg Haøm löôïng nitraùt: Haøm löôïng nitrat cuûa maãu thöû, bieåu thò baèng mg ion nitrat (NO2-) treân kg ñöôïc tính theo coâng thöùc: Trong ñoù: c2: laø noàng ñoä cuûa ion nitrat thu ñöôïc töø ñöôøng chuaån, töông öùng vôùi ñoä haáp thuï ño ñöôïc cuûa dung dòch thu ñöôïc khi söû duïng nöôùc thoaùt ra, tính baèng microgam treân lít. NO2-: laø haøm löôïng nitrat cuûa maãu thöû ñöôïc, tính baèng mg/ kg m: laø khoái löôïng phaàn maãu thöû, tính baèng gam V: laø theå tích laáy töø nöôùc thoaùt ra tính baèng ml Ghi keát quaû chính xaùc ñeán 0,1 mg/kg 4.2.19.14 Baùo caùo: Baùo caùo keát quaû phaûi chæ ra phöông phaùp ñaõ söû duïng vaø keát quaû thu ñöôïc. Noù cuøng phaûi ñeà caäp ñeán taát caû caùc chi tieát thao taùc khoâng qui ñònh naøy cuûa tieâu chuaån hoaëc tuøy yù löïa choïn, cuøng vôùi taát caû caùc tình huoáng baát thöôøng coù theå aûnh höôûng ñeán keát quaû. CAÙC CHÆ TIEÂU KIEÅM TRA VI SINH: 4.3.1 Phaùt hieän Salmonella (phöông phaùp chuaån) theo TCVN 6402: 1998: 4.3.1.1 Phaïm vi aùp duïng: Tieâu chuaån naøy moâ taû phöông phaùp phaùt hieän Salmonella trong söõa vaø saûn phaåm söõa 4.3.1.2 Ñònh nghóa: Salmonella laø caùc vi sinh vaät taïo neân caùc khuaån laïc ñaëc tröng treân moâi tröôøng ñaëc choïn loïc vaø khi tieán haønh thöû theo tieâu chuaån naøy thì cho thaáy caùc ñaëc tính sinh hoùa vaø huyeát thanh ñaõ ñöôïc moâ taû Phaùt hieän Salmonella laø vieäc xaùc ñònh söï coù maët hay khoâng cuûa loaïi vi sinh vaät naøy trong moät khoái löôïng hay moät theå tích cuï theå, khi tieán haønh thöû theo tieâu chuaån naøy. 4.3.1.3 Nguyeân taéc: Khaùi quaùt: Vieäc phaùt hieän Salmonella caàn thöïc hieän boán giai ñoaïn lieân tuïc Tieàm naêng sinh trong moâi tröôøng loûng: Caáy phaàn maãu thöû vaøo moâi tröôøng taêng sinh thích hôïp vaø nuoâi caáy aám ôû 37oC töø 16h ñeán 20h. Taêng sinh trong moâi tröôøng loûng choïn loïc: Caáy dòch caáy thu ñöôïc vaøo moâi tröôøng tetrathionat vaø moâi tröôøng selenit xystin vaø nuoâi moâi tröôøng tetrathionat ôû 43oC vaø moâi tröôøng selenit xystin ôû 37oC trong hai giai ñoaïn töø 18h ñeán 24h. Ria caáy leân ñóa vaø nhaän daïng: Töø caùc dòch caáy thu ñöôïc, caáy hai moâi tröôøng ñaëc choïn loïc. Nuoâi caáy moâi tröôøng ñaëc choïn loïc naøy ôû 37oC vaø kieåm tra sau 20h ñeán 24h, neáu caàn, sau 40h ñeán 48h kieåm tra söï coù maët cuûa caùc khuaån laïc ñöôïc coi laø Salmonella theo caùc ñaëc tính cuûa chuùng. Khaúng ñònh: Caùc khuaån laïc ñöôïc coi laø Salmonella seõ ñöôïc caáy truyeàn tieáp vaø khaúng ñònh qua caùc thöû nghieäm sinh hoïc vaø huyeát thanh hoïc. 4.3.1.4 Moâi tröôøng caáy: Nguyeân lieäu chính Ñeå laøm taêng ñoä taùi laäp cuûa keát quaû, neân söû duïng caùc thaønh phaàn chính khoâ, caùc moâi tröôøng hoaøn chænh khoâ ñeå chuaån bò caùc moâi tröôøng nuoâi caáy. Caàn tuaân thuû nghieâm ngaët caùc höôùng daãn cuûa nhaø saûn xuaát khi chuaån bò moâi tröôøng nuoâi caáy Caùc hoùa phaåm söû duïng ñeå chuaån bò moâi tröôøng nuoâi caáy laø loaïi phaân tích Nöôùc söû duïng phaûi laø nöôùc caát hoaëc nöôùc ñaõ khöû ion, khoâng chöùa caùc chaát coù theå öùc cheá söï sinh tröôûng cuûa caùc vi sinh vaät trong caùc ñieàu kieän thöû nghieäm. Ño pH baèng pH meùt Neáu moâi tröôøng caáy vaø thuoác thöû chöa söû duïng ngay thì phaûi baûo ñaûm choã toái vaø ôû nhieät ñoä töø 0oC ñeán 5oC nhöng khoâng quaù 1 thaùng vaø trong caùc ñieàu kieän khoâng laøm bieán ñoåi thaønh phaàn cuûa chuùng, tröø khi coù qui ñònh khaùc. Moâi tröôøng vaø thuoác thöû: Moâi tröôøng tieàn taêng sinh: nöôùc ñeäm pepton Thaønh phaàn Pepton: 10,0 g Natri clorua: 5,0g Diatri hidrooctophotphat ngaäm 12 phaân töû nöôùc (Na2HPO4.12H2O) 9,0g Kali hidrooctophotphat (KH2PO4) 1,5 g Nöôùc: 1000 ml Chuaån bò: Hoaø tan caùc thaønh phaàn trong nöôùc baèng caùch ñun soâi Neáu caàn, chænh pH ñeå sau khi khöû truøng pH laø 7,0 ±0,1 ôû 25oC, khöû truøng moâi tröôøng naøy baèng haáp aùp löïc 15 phuùt ôû nhieät ñoä (121 ±1)oC Duøng phoái moâi tröôøng naøy moät caùch voâ truøng vaøo caùc bình thí nghieäm voâ truøng coù dung tích thích hôïp ñeå coù ñöôïc caùc phaàn maãu thöû caàn thieát cho thöû nghieäm. Moâi tröôøng taêng sinh choïn loïc thöù nhaát( moâi tröôøng tetrathionat): moâi tröôøng caên baûn: Thaønh phaàn cao thòt: 5,0 g Pepton: 10,0 g Natri clorua: 3,0 g Canxi cacbonat: 45,0 g Nöôùc 1000 ml Chuaån bò: Theâm caùc thaønh phaàn cô baûn khoâ hoaëc phaàn cô baûn hoaøn chænh khoâ trong nöôùc vaø ñun soâi cho ñeán khi hoøa tan heát caùc thaønh phaàn coù theå tan ñöôïc. Neáu caàn, chænh pH ñeå sau khi khöû truøng pH laø 7,0 ±0,1 ôû 25oC, khöû truøng phaàn cô baûn baèng haáp aùp löïc 15 phuùt ôû nhieät ñoä (121 ±1)oC. 4.3.1.5. Chuaån bò maãu thöû: Chuaån bò maãu thöû töø maãu thí nghieäm 4.3.1.6. Caùch tieán haønh: Khaùi quaùt: Cho phaàn maãu vaøo moâi tröôøng tieàn naêng sinh Söõa khoâng caàn thieát phaûi tieàn taêng sinh ñoái vôùi söõa. Tieán haønh tieáp theo qui ñònh, söõa phaàn maãu thöû 25 ml vaø moâi tröôøng taêng sinh 225 ml. Söõa boät chuaån bò moät bình thí nghieäm coù nuùt ñöïng 225ml nöôùc caát coù theâm 1ml dung dòch xanh brilian. Caân 25g maãu thöû moät caùch voâ truøng vaø ñoå leân beà maët chaát loûng ñöïng trong bình ñaäy kín. Khoâng laéc, ñeå yeân ôû nhieät ñoä phoøng trong 60 phuùt ±10 phuùt tröôùc khi ñem nuoâi aám. Khoâng chænh pH. Boät cuûa dung dòch taùch ra khi saûn xuaát phomat vaø bô, boät bô loaõng. Caân 25g maãu thöû moät caùch voâ truøng cho vaøo 1 bình thí nghieäm coù nuùt chöùa 225ml nöôùc caát voâ truøng. Laéc cho ñeán khi hoøa tan vaø theâm 1ml dung dòch xanh brilian. Lactoza caân 25g maãu thöû moät caùch voâ truøng cho vaøo 1 bình thí nghieäm coù nuùt chöùa 225ml moâi tröôøng tieàn taêng sinh vaø laéc cho ñeán tan Casein, phomat caân 25g maãu thöû moät caùch voâ truøng cho vaøo coác ñöïng maãu voâ truøng cuûa maãu nghieàn troän vaø theâm 225ml moâi tröôøng tieàn taêng sinh ôû nhieät ñoä (45 ±1)oC. Troän cho ñeán khi phaàn maãu thöû phaân taùn ñeàu (töø 1 phuùt ñeán 3 phuùt). Giöõ nhieät ñoä khoâng ñöôïc vöôït quaù 45o Bô laøm tan chaûy maãu (moät löôïng nhieàu hôn 25g) trong 1 coác ñöïng voâ truøng treân noài caùch thuûy ñaõ ñieàu chænh nhieät ñoä töø (45 ±1)oC. laéc maãu thöû ñaõ tan chaûy vaø duøng pipet ñaõ ñöôïc laøm aám ñeán khoaûng 45oC laáy 25 ml phaàn maãu thöû cho vaøo bình thí nghieäm coù chöùa 225 ml moâi tröôøng tieàn taêng sinh vaø troän. Saûn phaåm ñoâng laïnh (keå caû kem thöïc phaåm) laøm tan chaûy maãu (lôùn hôn 25g) trong 1 coác ñi voâ truøng treân noài caùch thuûy ñaõ chænh nhieät ñoä ôû (45 ±1)oC. Duøng pipet laáy 25g maãu thöû cho vaøo bình thí nghieäm coù chöùa 225ml moâi tröôøng tieàn naêng sinh vaø troän Söõa leân men, söõa chua, baùnh kem vaø moùn traùng mieäng. caân 25g maãu thöû moät caùch voâ truøng vaøo bình thí nghieäm coù nuùt chöùa bi thuûy tinh vaø 225ml moâi tröôøng tieàn taêng sinh vaø cho tan Nuoâi aám, nuoâi aám caùc bình thí nghieäm ñaõ chuaån bò trong khoaûng thôøi gian 16 h ñeán 20 h, trong tuû aám ôû nhieät ñoä (37 ±1)oC. Ria caáy vaø ñoïc soá lieäu: Duøng que caáy voøng laáy töø moät bình thí nghieäm moäy voøng ñaày ria caáy leân beà maët 1 ñóa moâi tröôøng choïn loïc thöù nhaát vaø leân beà maët moâi tröôøng choïn loïc thöù hai sao cho thu ñöôïc caùc khuaån laïc phaân tích taùch toát. Tieáp tuïc nuoâi caáy caùc bình thí nghieäm Nuoâi caáy caùc ñóa töø 20h ñeán 24h trong tuû aám ôû nhieät ñoä (37 ±1)oC. Sau khi nuoâi aùm hôn caùc bình thí nghieäm trong khoaûng töø 18h ñeán 24h, laëp laïi vieäc caáy vaø qui ñònh nuoâi aám. Sau khi nuoâi aám, kieåm tra söï coù maët caùc khuaån laïc Salmonella ñieån hình treân caùc ñóa. Neáu caùc khuaån laïc moïc yeáu vaø khoâng ñieån hình cho Salmonella, nuoâi aám tieáp tuïc caùc ñóa trong 20h ñeán 24h nöõa trong tuû aám ôû nhieät ñoä (37 ±1)oC.vaø kieåm tra laïi caùc ñóa veà söï coù maët cuûa caùc khuaån laïc Salmonella ñieån hình. Caùc khuaån laïc Salmonella ñieån hình coù theå coù caùc ñaëc tính sau: Treân moâi tröôøng ñaëc choïn loïc thöù nhaát caùc khuaån laïc Salmonella ñieån hình coù maøu naâu hoaëc maøu ñen coù aùnh kim. Moät soá chuûng cho ra caùc khuaån laïc xanh laù Treân thaïch xanh brilliant/ ñoû phenol caùc khuaån laïc Samonella ñieån hình coù maøu hoàng vôùi vuøng moâi tröôøng bao quanh ñoû töôi. Khaúng ñònh: choïn caùc khuaån laïc ñeå khaúng ñònh Laáy naêm khuaån laïc ñieån hình hoaëc nghi ngôø töø moãi ñóa cuûa töøng moâi tröôøng choïn loïc Neáu treân moät ñóa coù ít hôn naêm khuaån laïc ñieån hình hoaëc nghi ngôø, thì laáy taát caû caùc khuaån laïc ñieån hình hoaëc nghi ngôø ñoù xem khaúng ñònh Ria caáy caùc khuaån laïc ñaõ choïn loïc leân beà maët caùc ñóa thaïch dinh döôõng ñaõ ñöôïc laøm khoâ tröôùc sao cho caùc khuaån laïc moïc phaân taùch roõ raøng Nuoâi caáy caùc ñóa ñaõ caáy thôøi gian töø 18h ñeán 24h trong tuû aám ôû nhieät ñoä (37 ±1)oC. laáy caùc khuaån laïc thuaàn khieát ñeã khaúng ñònh ñaëc tính sinh hoùa vaø huyeát hoïc. Khaúng ñònh ñaëc tính sinh hoùa : (baûng 4.3.1) Nuoâi caáy, duøng que caáy voøng töø moãi gioáng vi khuaån thu ñöôïc töø caùc khuaån laïc Ria caáy leân beà maët nghieâng cuûa thaïch vaø chích saâu vaøo maët thaïch. Nuoâi caáy trong tuû 24h ñaët ôû nhieät ñoä (37 ±1)oC. Dieãn giaûi söï bieán ñoåi ôû caùc moâi tröôøng nhö sau: Coät thaïch Maøu vaøng: glucoza döông tính (khoâng leân men glucoza) maøu ñoû hoaëc khoâng ñoåi maøu glucoza aâm tính (khoâng leân men glucoza) Maøu ñen coù taïo thaønh sunfua hiro Coù boït hoaëc coù veát nöùt sinh khí töø glucoza Ñaët thaïch nghieâng Maøu vaøng: lactoza vaø xacaroza döông tính (coù söû duïng lactoza hoaëc xacaroza Maøu ñoû hoaëc khoâng ñoåi maøu lactoza vaø xacaroza aâm tính (coù söû duïng lactoza hoaëc xacaroza 4.3.1.7 Caùc gioáng vi khuaån caáy ñeå kieåm chöùng: Ñeå kieåm tra veà khaû naêng ñaûm baûo cho Salmonella phaùt hieän cuûa caùc moâi tröôøng taêng sinh vaø nhaän bieát caàn caáy moät gioáng Salmonella chuaån vaøo caùc bình thí nghieäm chöùa hai loaïi moâi tröôøng taêng sinh. tieáp tuïc theo tieán haønh vôùi caùc bình kieåm tra nhö ñoái vôùi caùc gioáng vi khuaån caáy thöû nghieäm ñeå chöùng minh raèng gioáng vi khuaån ñoái chöùng döông tính coù theå phaùt trieån ñöôïc . Baûng 4.3.1: Suy luaän caùc pheùp thöû khaúng ñònh Caùc phaûn öùng sinh hoùa Töï dính keát Caùc phaûn öùng huyeát thanh Suy luaän Ñieån hình Khoâng Khaùng theå O, Vi hoaëc H döông tính Caùc chuûng ñöôïc coi laø Salmonella Ñieån hình Khoâng taát caû phaûn öùng aâm tính Coù theå laø Salmonella Ñieån hình Coù Khoâng thöû Phaûn öùng khoâng ñieån hình Khoâng Khaùng theå O, Vi hoaëc H döông tính Phaûn öùng khoâng ñieån hình Khoâng taát caû phaûn öùng aâm tính Khoâng ñöôïc coi laø Salmonella 4.3.1.8 Bieåu thò keát quaû: Theo keát quaû suy luaän, ghi laïi söï coù maët hay khoâng coù maët Salmonella trong phaàn maãu thöû xaùc ñònh theo ñôn vò khoái löôïng tính baèng gam hay theå tích, tính baèng ml maãu thöû 4.3.1.9. Baùo caùo keát quaû: Baùo caùo keát quaû phaûi ghi soá hieäu cuûa tieâu chuaån naøy vaø keát quaû thu ñöôïc. Cuõng phaûi neâu teân moâi tröôøng ñaëc choïn loïc thöù hai ñaõ söû duïng vaø taát caû caùc ñieàu kieän thao taùc khoâng qui ñònh trong tieâu chuaån naøy, ñöôïc xem laø tuøy yù, cuøng vôùi moïi tình huoáng baát thöôøng coù theå aûnh höôûng ñeán keát quaû. 4.3.2 Ñònh löôïng E.coli giaû ñònh (kyõ thuaät ñeám soá coù xaùc suaát lôùn nhaát) theo phöông phaùp TCVN 6846: 2001: 4.3.2.1 Phaïm vi aùp duïng: Tieâu chuaån naøy ñöa ra höôùng daãn chung ñeå ñònh löôïng E.coli giaû ñònh coù trong thöïc phaåm hoaëc thöùc aên chaên nuoâi baèng kyõ thuaät nuoâi caáy moâi tröôøng loûng vaø tính soá coù xaùc suaát lôùn nhaát, sau khi uû ôû 35oC hoaëc 37oC (nhieät ñoä naøy caàn thoûa thuaän caùc beân coù lieân quan) sau ñoù uû ôû 45oC. 4.3.2.2 Ñònh nghóa: E.coli giaû ñònh: vi khuaån ôû 45oC leân men lactoza vaø sinh khí vaø ôû 45oC sinh ra idol töø tryptophan, khi pheùp thöû ñöôïc tieán haønh theo phöông phaùp ñöôïc qui ñònh trong tieâu chuaån naøy. 4.3.2.3 Nguyeân taéc: Nuoâi caáy ba oáng moâi tröôøng taêng sinh loûng choïn loïc noàng ñoä keùp vôùi moät löôïng maãu thöû qui ñònh neáu saûn phaåm ban ñaàu laø chaát loûng hoaëc moät löôïng huyeàn phuø ban ñaàu qui ñònh neáu caùc saûn phaåm ôû daïng khaùc Nuoâi caáy ba oáng tröôøng taêng sinh loûng noàng ñoä ñôn vôùi löôïng maãu thöû qui ñònh neáu saûn phaåm ban ñaàu laø chaát loûng hoaëc vôùi moät löôïng huyeàn phuø ban ñaàu qui ñònh neáu caùc saûn phaåm ôû daïng khaùc UÛ aám caùc oáng moâi tröôøng noàng ñoä ñôn vaø noàng ñoä keùp ôû nhieät ñoä 35oC hoaëc 37oC (theo thoûa thuaän) trong 24h –48h. Xeùt nghieäm caùc oáng sinh khí Töø caùc oáng moâi tröôøng noàng ñoä ñôn vaø noàng ñoä keùp ñaõ sinh khí, nuoâi caáy moät loaït caùc oáng môùi chöùa moâi tröôøng loûng choïn loïc. UÛ ôû 45oC töø 24h – 48h vaø xeùt nghieäm loaït oáng nghieäm môùi veà sinh khí. Töø caùc oáng moâi tröôøng choïn loïc ñaõ sinh khí khi caáy moät loaït caùc oáng nghieäm môùi chöùa nöôùc trypton UÛ ôû 45oC töø 24h-48h vaø xeùt nghieäm loaït oáng nghieäm môùi veà sinh indol 4.3.2.4 Moâi tröôøng nuoâi caáy, dung dòch pha loaõng vaø thuoác thöû: Dòch pha loaõng vaø tieâu chuaån cuï theå lieân quan ñeán saûn phaåm trong ñieàu kieän xeùt nghieäm Canh thang tryptoza sunfat moâi tröôøng taêng sinh choïn loïc Thaønh phaàn: Moâi tröôøng noàng ñoä Tryptoza Lactoza Dikali hidro phosphat (K2HPO4) Natri clorua Natrilauryl sanfat Nöôùc keùp 10,0 g 5,5 g 5,5 g 10,0 g 0,2g 1000 ml ñôn 5,0 g 2,75 g 2,75 g 5,0 g 0,1g 1000 ml 4.3.2.5 Chuaån bò: Hoøa tan caùc thaønh phaàn hoaëc moâi tröôøng hoaøn chænh khoâ trong nöôùc baèng caùch ñun noùng neáu caàn. Chænh pH sao cho sau khi thanh truøng pH met chính xaùc ñeán 0,1 ñôn vò pH ôû 25oC Phaân phoái töøng löôïng moâi tröôøng 10ml vaøo caùc oáng coù kích thöôùc 16 mm x 16 mm chöùa oáng Durham ñoái vôùi moâi tröôøng noàng ñoä keùp Thanh truøng trong noài haáp aùp löïc ôû nhieät ñoä 121oC trong 15phuùt Caùc oáng Durham khoâng ñöôïc chöùa boït khí sau khi thanh truøng. 4.3.2.6. OÁng canh thang EC (moâi tröôøng choïn loïc thöù hai): Thaønh phaàn: Tryptoza hoaëc trypticaza Lactoza Muoái maät Dikali hidro phosphat (K2HPO4) Kali hidro phosphat (KH2PO4) Natri clorua Nöôùc 20,0g 5,0g 1,5g 4,0g 1,5g 5,0g 1000 ml Chuaån bò: töông töï nhö phaàn 4.3.2.5 Nöôùc trypton a) Thaønh phaàn Trypton 10,0g Natri clorua 5,0 g Nöôùc 1000 ml b). Chuaån bò: gioáng nhö phaàn 4.3.2.5 4.3.2.7. Thuoác thöû indol: a) Thaønh phaàn: 4-Dimetylaminobenzaldehyd 5,0g 2-Metyl butan-1 hoaëc pentan-i-ol 75,0ml Axit hydrocloric (r20 = 1,18 ñeán 1,19 g/ml) 25,0 ml b) Chuaån bò: Hoøa tan 4-Dimetylaminobenzaldehyd trong coàn baèng caùch ñun nheï trong noài caùch thuûy, duy trì ôû nhieät ñoä khoaûng töø 50oC – 55oC. Laøm nguoäi vaø theâm axit. Baûo quaûn traùnh aùnh saùng vaø giöõ ôû nhieät ñoä khoaûng 4oC. Thuoác thöû phaûi coù maøu vaøng saùng hoaëc naâu saùng 4.3.2.8. Laáy maãu: Phoøng thí nghieäm phaûi nhaän ñöôïc maãu ñaïi dieän trung thöïc, khoâng bò hö hoûng hoaëc bieán ñoåi trong quaù trình vaän chuyeån hoaëc baûo quaûn. Phöông phaùp laáy maãu khoâng qui ñònh trong tieâu chuaån naøy. Neáu khoâng coù tieâu chuaån cuï theå lieân quan ñeán laáy maãu saûn phaåm thì caùc beân lieân quan neân thoûa thuaän vôùi nhau veà vaán ñeà naøy. 4.3.2.9. Chuaån bò maãu thöû: Chuaån bò maãu thöû theo tieâu chuaån cuï theå thích hôïp ñoái vôùi saûn phaåm coù lieân quan. neáu khoâng coù tieâu chuaån cuï theå caùc beân lieân quan neân thoûa thuaän vôùi nhau veà vaán ñeà naøy. 4.3.2.10. Caùch tieán haønh: Phaàn maãu thöû, huyeàn phuø ban ñaàu vaø dòch pha loaõng Kyõ thuaät MPN: Caáy moâi tröôøng taêng sinh choïn loïc: Laáy ba oáng nghieäm moâi tröôøng taêng sinh choïn loïc noàng ñoä ñôn. Duøng pipet môùi voâ truøng chuyeån 1ml maãu thöû neáu laø chaát loûng, hoaëc 10ml huyeàn phuø ban ñaàu, neáu caùc saûn phaåm ôû daïng khaùc, vaøo moãi oáng nghieäm treân Sau ñoù, laáy ba oáng nghieäm moâi tröôøng taêng sinh choïn loïc noàng ñoä ñôn. Duøng pipet môùi voâ truøng chuyeån 1ml maãu thöû, neáu laø chaát loûng hoaëc 1ml huyeàn phuø ban ñaàu, neáu caùc saûn phaåm ôû daïng khaùc vaøo moãi oáng nghieäm treân Ñoái vôùi moãi dòch pha loaõng tieáp theo (töø 10-1 ñeán 10-2 töông öùng vôùi maãu thöû) tieán haønh noàng ñoä ñôn ôû treân. Duøng pipet môùi voâ truøng cho moãi dung dòch pha loaõng. Troän kyõ chaát nuoâi caáy vaøo moâi tröôøng. UÛ aám: UÛ caùc oáng moâi tröôøng choïn loïc noàng ñoä keùp vaø caùc oáng moâi tröôøng ñôn choïn loïc trong tuû aám ôû nhieät ñoä 35oC hoaëc 37oC trong 24 h±2h. neáu ôû giai ñoaïn naøy, hoaëc sinh khí hoaëc laø khoâng roõ raøng, neáu khí ñöôïc taïo thaønh thì uû tieáp ñeán 48 h±2h Nuoâi caáy moâi tröôøng choïn loïc thöù hai: Töø moãi oáng ñaõ ñöôïc uû vaø bieåu hieän sinh khí, duøng voøng que caáy 10 ml moâi tröôøng choïn loïc thöù hai ñaõ ñöôïc ñun noùng tröôùc heát ñeán 45oC UÛ laàn hai: UÛ caùc oáng ñaõ ñöôïc uû trong noài caùch thuûy coù nhieät ñoä 45oC trong 24 h±2h. Neáu ôû giai ñoaïn naøy khoâng sinh khí thì uû trong 48h Nuoâi caáy nöôùc trypton: Töø moãi oáng ñaõ ñöôïc uû vaø bieåu hieän sinh khí duøng voøng que caáy vaøo moâi tröôøng nöôùc trypton ñaõ ñöôïc ñun noùng tröôùc ñeán 45oC. UÛ caùc oáng ñaõ ñöôïc nuoâi caáy trong noài caùch thuûy coù nhieät ñoä 45oC trong 48h 4.3.2.10.1. Thöû sinh indol: Theâm 0,5 ml thuoác thöû indol vaøo caùc oáng chöùa nöôùc trypton ñaõ ñöôïc nuoâi caáy troän kyõ vaø xeùt nghieäm sau 1 phuùt 4.3.2.10.2. Dieãn giaûi: Ñoái vôùi moãi dòch pha loaõng, tieán haønh ñeám soá löôïng caùc oáng coù maøu ñoû trong pha coàn, chöùng toû coù indol (caùc oáng döông tính). 4.3.2.11. Bieåu thò keát quaû: - Choïn dòch pha loaõng: coù 2 tröôøng hôïp sau: Tröôøng hôïp 1: Choïn dòch pha loaõng cao nhaát (töùc laø dòch pha loaõng coù noàng ñoä maãu thaáp nhaát) leân men ba oáng döông tính cuøng vôùi hai dòch pha loaõng cao hôn tieáp theo (töùc laø nhöõng dòch pha loaõng coù noàng ñoä maãu laø 1/10 vaø 1/10 cuûa dòch loaõng ñaàu tieân ñöôïc choïn). Neáu pha loaõng caùc dòch tieáp theo maø khoâng ñuû taïo neân dòch pha loaõng cao nhaát ñeå leân men ba oáng döông tính thì caàn choïn ñeå thay ba dòch pha loaõng cao nhaát trong caùc loaïi (töùc laø nhöõng dòch pha loaõng coù noàng ñoä maãu thaáp nhaát). Tröôøng hôïp 2: Tröôøng hôïp 1 khoâng theå aùp duïng. Choïn ba dòch pha loaõng cao nhaát trong loaït dòch pha loaõng (töùc laø nhöõng dòch pha loaõng coù noàng ñoä maãu thaáp nhaát) trong soá ñoù coù ít nhaát moät oáng cho keát quaû döông tính. 4.3.2.12 Tröôøng hôïp ñaëc bieät: Trong taát caû caùc tröôøng hôïp, khi coù nhieàu hôn moät trong ba dòch pha loaõng ñöôïc choïn vaø khoâng leân men caùc oáng döông tính, choïn töø caùc dòch pha loaõng naøy dòch pha loaõng thaáp nhaát khoâng leân men caùc oáng döông tính vaø hai dòch pha loaõng thaáp hôn tieáp theo trong caùc dòch pha loaõng, tröø khi caùc oáng döông tính chæ ñöôïc thaáy ôû möùc dòch pha loaõng ñaàu tieân ñöôïc chuaån bò töø maãu. Trong tröôøng hôïp cuoái, neáu caàn thieát, choïn ba dòch pha loaõng ñaàu tieân ñeå tính MPN, thaäm chí caùc loaït pha loaõng naøy bao goàm hai dòch pha loaõng khoâng leân men caùc oáng döông tính 4.3.2.13. Xaùc ñònh chæ soá MPN: Kieåm tra theo soá löôïng maãu ñaõ ñöôïc xeùt nghieäm theo töøng loâ, khi taàn suaát cuûa soá löôïng oáng döông tính öùng vôùi caùc ñoä pha loaõng ñöôïc choïn coù theå chaáp nhaän ñöôïc theo phöông phaùp thoáng keâ. Söï chaáp thuaän phuï thuoäc vaøo caû soá löôïng ñöôïc kieåm tra vaø phuï thuoäc caû quyeát ñònh coù chaáp nhaän hay khoâng chaáp nhaän theo caùc keát quaû caáp haïng. Ñoái vôùi moãi taàn suaát tìm ñöôïc ñeå chaáp nhaän, ñeå coù ñöôïc chæ soá MPN 4.3.2.14. Tính toaùn soá xaùc suaát lôùn nhaát (MPN): Laáy soá E.coli giaû ñònh treân ml hoaëc treân gam cuûa saûn phaåm baèng caùch nhaân chæ soá MPN vôùi nghòch ñaûo cuûa ñoä pha loaõng thaáp nhaát ñaõ ñöôïc choïn (töùc laø dòch pha loaõng coù noàng ñoä maãu cao nhaát). Khi ñoä pha loaõng thaáp nhaát ñöôïc choïn öùng vôùi caùc oáng ñaõ ñöôïc chuaån bò vôùi moâi tröôøng noàng ñoä keùp (nuoâi caáy vôùi 10ml) tröôùc heát chia chæ soá MPN cho 10 Bieåu thò keát quaû baèng moät soá naèm trong khoaûng töø 1,0 vaø 9,9 nhaân vôùi 102, trong ñoù x laø luyõ thöøa neáu MPN nhoû hôn 0,3 vi sinh vaät treân ml hoaëc g vaø neáu söû duïng qui trình thích hôïp ñoái vôùi soá E.coli giaû ñònh thaáp, bieåu thò keát quaû theo caùch sau: ‘’khoâng coù E.coli giaû ñònh trong 1 ml hoaëc trong 1 g saûn phaåm) 4.3.2.15. Baùo caùo thöû nghieäm: Baùo caùo thöû nghieäm phaûi qui ñònh phöông phaùp ñaõ söû duïng, nhieät ñoä uû aám vaø keát quaû thu ñöôïc. baùo caùo thöû nghieäm cuõng phaûi caäp ñeán taát caû caùc chi tieát thao taùc khoâng qui ñònh trong tieâu chuaån naøy, hoaëc nhöõng ñieàu ñöôïc coi laø tuøy yù cuõng nhö caùc söï coá aûnh höôûng ñeán caùc keát quaû thöû. 4.3.3. Ñònh löôïng ñôn vò khuaån laïc naám men vaø naám moác theo phöông phaùp TCVN 6265:1997: 4.3.3.1 Phaïm vi aùp duïng: Tieâu chuaån naøy qui ñònh phöông phaùp ñònh löôïng ñôn vò hình thaønh khuaån laïc töø naám men vaø naám moác nhìn thaáy trong söõa vaø saûn phaåm söõa baèng kyõ thuaät ñeám khuaån laïc ôû 25oC 4.3.3.2 Ñònh nghóa:Naám men vaø naám moác caùc vi sinh vaät ôû 25oC döôùi caùc ñieàu kieän qui ñònh trong tieâu chuaån naøy taïo thaønh caùc khaåun laïc. 4.3.3.3 Nguyeân taéc: Chuaån bò caùc ñóa nuoâi caáy, söû duïng moâi tröôøng nuoâi caáy choïn loïc vaø moät löôïng maãu thöû xaùc ñònh neáu nhö saûn phaåm daïng loûng, hoaëc daïng huyeàn phuø ban ñaàu khi saûn phaåm daïng khaùc. Chuaån bò caùc ñóa khaùc trong cuøng moät ñieàu kieän, vôùi caùc dung dòch pha loaõng thaäp phaân hoaëc huyeàn phuø töø maãu thöû Nuoâi aám caùc ñóa 5 ngaøy ôû 25oC trong moâi tröôøng coù khoâng khí Tính soá ñôn vò khuaån laïc taïo thaønh cuûa naám men vaø naám moác trong 1 gam hoaëc trong 1 ml saûn phaåm töø soá khuaån laïc thu ñöôïc treân ñóa ñaõ choïn ôû möùc ñoä pha loaõng sao ñeå coù ñöôïc keát quaû ñuùng 4.3.3.4 Moâi tröôøng cao men/ dextroza/ oxitetraxiclin/ thaïch: a) Moâi tröôøng cô baûn: Thaønh phaàn: Boät cao men 5,0g Dextroza (C6H12O6) 20,0 g Thaïch 10 g ñeán 15 g Nöôùc 900 ml Chuaån bò: Hoaø tan caùc thaønh phaàn hoaëc moâi tröôøng hoaøn chænh khoâ trong nöôùc ñun noùng, neáu caàn chænh pH ñeå ñaït sau khi khöû truøng pH laø 6,6 ôû 25oC Khöû truøng baèng haáp trong noài haáp aùp löïc ôû 121oC ±1oC khoaûng 15 phuùt b) Dung dòch Oxitetraxiclin: Thaønh phaàn: Oxitetraxiclin hidroclorua (C22H30N2O11).HCl 50 mg Nöôùc 50 ml Chuaån bò:Hoaø tan Oxitetraxiclin trong nöôùc. Chuaån bò dung dòch môùi tröôùc moãi laàn söû duïng. Khöû truøng dung dòch baèng caùch loïc. c) Moâi tröôøng hoaøn chænh: Thaønh phaàn: Oxitetraxiclin hidroclorua (C22H30N2O11).HCl 10 ml Moâi tröôøng cô baûn 90 ml Chuaån bò: Laøm nguoäi moâi tröôøng cô baûn ñaõ khöû truøng tôùi 45oC. Ngay tröôùc khi söû duïng ñöa dung dòch Oxitetraxiclin veà 45oC vaø cho 10 ml dung dòch naøy vaøo 90 ml moâi tröôøng cô baûn 4.3.3.5 Caùch tieán haønh: Ñeå taêng ñoä chính xaùc cuûa phöông phaùp, vieäc chuaån bò caùc dung dòch pha loaõng phaûi ñöôïc chuaån hoùa caàn thaän. Nhöõng yeáu toá taùc ñoäng ñoä chính xaùc laø: Kieåu loaïi thieát bò khuaáy troän Thôøi gian khuaáy troän Chaát pha loaõng Thôøi gian ñeå cho caùc haït tô laéng xuoáng Thôøi gian troän cho pheùp khi chuaån bò caùc dung dòch loaõng thaäp phaân Caáy vaø nuoâi aám: Laáy hai ñóa petri voâ truøng. Duøng moät pipet voâ truøng cho vaøo moãi ñóa 1 ml maãu thöû, neáu laø daïng loûng, hoaëc 1ml chaát huyeàn phuø ban ñaàu neáu laø saûn phaåm daïng khaùc Laáy tieáp hai ñóa petri voâ truøng. Duøng moät pipet voâ truøng khaùc, cho vaøo moãi ñóa 1 ml dung dòch pha loaõng 10-1 (saûn phaåm ôû daïng loûng) hoaëc 1 ml dung dòch pha loaõng 10-2 (saûn phaåm ôû daïng khaùc). Neáu caàn, laëp laïi thao taùc naøy, söû duïng caùc dung dòch pha loaõng thaäp phaân tieáp theo Roùt vaøo moãi ñóa petri khoaûng 15 ml moâi tröôøng chöùa oxitetraxiclin hoaëc moâi tröôøng chöùa cloramphenicol ñaõ ñöôïc laøm cho noùng chaûy töø tröôùc vaø giöõ ôû 45 oC trong noài caùch thuûy Khuaáy troän thaät kyõ chaát caáy vôùi moâi tröôøng baèng caùch xoay ñóa petri vaø ñeå cho hoãn hôïp ñoâng ñaëc baèng caùch ñaët caùc ñóa petri naøy treân moät maët phaúng naèm ngang, maùt. Thôøi gian töø khi chuaån bò dung dòch pha loaõng thöù nhaát ñeán khi troän chaát nuoâi caáy vôùi moâi tröôøng khoâng ñöôïc vöôït quaù 15 phuùt Chuaån bò ñuû soá ñóa ñoái chöùng ñeå kieåm tra ñoä voâ truøng Laät ngöôïc caùc ñóa ñaõ caáy xong vaø ñaët chuùng vaøo tuû aám 4 ngaøy, ôû nhieät ñoä 25oC. Phuû theâm moät lôùp moâi tröôøng nuoâi caáy leân treân beà maët caùc ñóa ñaõ caáy sau khi ñaõ ñoâng ñaëc hoaëc Nhoû theâm moät gioït glixerol leân treân giaáy loïc cuûa naép ñóa Khoâng choàng quaù 6 ñóa leân nhau. Ñeå caùc choàng ñóa taùch xa haún nhau, cuõng nhö xa thaønh vaø xa noùc tuû aám. 4.3.3.6. Ñoïc keát quaû: Ñeám soá khuaån laïc trong moãi ñóa, traùnh ñeám nhaàm caùc khuaån laïc moïc baát thöôøng. Neáu caàn, phaân bieät caùc khaåun laïc naám men vaø naám moác döïa treân cô sôû ñaëc tính hình thaùi sinh vaät. Chæ giöõ laïi caùc ñóa coù töø 10 khuaån laïc ñeán 150 khuaån laïc. Neáu caùc phaàn cuûa ñóa bò naám moác che phuû, hoaëc neáu khoù coù theå caùc khuaån laïc rieâng bieät thì ñeám caùc khuaån laïc trong caùc ñóa coù ñoä pha loaõng cao hôn tieáp theo, thaäm chí soá khuaån laïc ñoù coù theå ít hôn 4.3.3.7. Trong tröôøng hôïp nhö theá tieán haønh: Neáu coù hai ñóa töông öùng vôùi maãu thöû (saûn phaåm loûng) hoaëc huyeàn phuø ban ñaàu (saûn phaåm daïng khaùc) coù chöùa ít hôn 10 khuaån laïc thì baùo caùo keát quaû nhö sau: ít hôn 10 CFU cuûa naám men vaø naám moác coù trong moät mililit ít hoân 10 x 1/d CFU cuûa naám men vaø naám moác coù trong moät gam (saûn phaåm daïng khaùc), trong ñoù d laø heä soá pha loaõng cuûa chaát huyeàn phuø ban ñaàu Neáu taát caû caùc ñóa ñeàu chöùa nhieàu hôn 150 khuaån laïc thì soá löôïng öôùc tính töø caùc ñóa coù soá khuaån laïc gaàn 150 nhaát vaø nhaân soá naøy vôùi soá nghòch ñaûo cuûa heä soá pha loaõng cao nhaát. Baùo caùo keát quaû theo ‘’soá löôïng ñôn vò khuaån laïc CFU naám men vaø naám moác öôùc tính trong moät gam hoaëc moät mililit saûn phaåm’’. 4.3.3.8. Bieåu thò keát quaû: Chæ giöõ laïi caùc ñóa coù ít nhaát laø 10 khuaån laïc, nhieàu nhaát laø 150 khuaån laïc Tính soá CFU cuûa naám moác vaø naám men, N trong 1 gam hoaëc trong 1 mililit saûn phaåm, theo coâng thöùc: N = Trong ñoù: SC: laø toång soá khuaån laïc ñeám ñöôïc trong taát caû caùc ñóa ñöôïc giöõ laïi n1: laø soá ñóa cuûa ñoä pha loaõng thöù nhaát coù chöùa töø 10 ñeán 150 khuaån laïc n2: laø soá ñóa cuûa ñoä pha loaõng thöù hai coù chöùa töø 10 ñeán 150 khuaån laïc d: laø heä soá pha loaõng töông öùng vôùi ñoä pha loaõng thöù nhaát Neáu coù nhieàu hôn hai ñoä pha loaõng coù theå ñeám ñöôïc, cho keát quaû töø 10 ñeán 150 khuaån laïc thì coâng thöùc phaûi ñöôïc söûa ñoåi, coù tính ñeán nhöõng ñoä pha loaõng tieáp theo ñoù. Vôùi ba ñoä pha loaõng thì theo coâng thöùc: N = Trong ñoù: n3: laø soá ñóa cuûa ñoä pha loaõng thöù ba coù chöùa töø 10 ñeán 150 khuaån laïc Laøm troøn soá keát quaû thu ñöôïc ñeán 2 chöõ soá coù nghóa. Khi soá caàn laøm troøn laø 5 maø khoâng coù chöõ soá coù nghóa naøo ñuùng theo sau thì laøm troøn ñuùng tröôùc chöõ soá 5 cho thaønh soá chaün. Thí duï: 28 500 laø laøm troøn thaønh 28000 Laáy keát quaû laø soá CFU naám moác vaø naám men coù trong 1 ml hoaëc trong 1 gam saûn phaåm bieåu thò baèng soá töø 1,0 ñeán 9,9 nhaân vôùi 10X, trong ñoù X laø luõy thöøa töông öùng cuûa 10. Thí duï: Vieäc ñeám khuaån laïc CFU cuûa naám men vaø naám moác cho keát quaû sau (hai ñóa poetri cho moãi ñoä pha loaõng ñaõ ñöôïc uû) Ñoä pha loaõng thöù nhaát (10-2) ñöôïc giöõ laïi chöùa 83 vaø 97 khuaån laïc Ñoä pha loaõng thöù hai (10-3) ñöôïc giöõ laïi chöùa 33 vaø 28 khuaån laïc N = SC/ (n1 + 0,1 n2) d = 83 + 97 + 33 + 28/ -[2+(0,1x2)]10-2 = 241/ 0,022 = 10 954 Laøm troøn keát quaû nhö höôùng daãn treân thu ñöôïc 11 000 hoaëc 1,1 x 104 CFU cuûa naám men vaø naám moác coù trong moät gam, hoaëc moät mililit saûn phaåm. Neáu coù hai ñóa töông öùng vôùi maãu thöû (saûn phaåm loûng) hoaëc huyeàn phuø ban ñaàu (saûn phaåm daïng khaùc) coù chöùa ít hôn 10 khuaån laïc thì baùo caùo keát quaû nhö sau: ít hôn 10 CFU cuûa naám men hoaëc naám moác coù trong moät ml (saûn phaåm loûng) ít hôn 10 x 1/d CFU cuûa naám men hoaëc naám moác coù trong moät g (saûn phaåm daïng khaùc), trong ñoù d laø heä soá pha loaõng cuûa chaát huyeàn phuø ban ñaàu. Neáu taát caû caùc ñóa ñeàu chöùa nhieàu hôn 150 khuaån laïc thì tính soá löôïng öôùc tính töø caùc ñóa coù soá khuaån laïc gaàn 150 khuaån laïc vaø nhaân soá naøy vôùi soá nghòch ñaûo cuûa heä soá pha loaõng cao nhaát. Baùo caùo keát quaû theo ‘’soá löôïng ñôn vò khuaån laïc CFU naám men hoaëc naám moác öôùc tính trong moät gam hoaëc moät mililit saûn phaåm’’. 4.3.3.9 Baùo caùo keát quaû: Baùo caùo keát quaû phaûi chæ ra phöông phaùp ñaõ söû duïng, keát quaû thöû nghieäm thu ñöôïc vaø phöông phaùp bieåu thò ñaõ söû duïng. Cuõng phaûi ñeà caäp ñeán taát caû caùc chi tieát khoâng qui ñònh trong tieâu chuaån naøy hoaëc tuøy yù löïa choïn cuøng vôùi caùc chi tieát baát thöôøng khaùc coù theå aûnh höôûng tôùi keát quaû. Xaùc ñònh toång soá vi khuaån hieáu khí theo phöông phaùp TCVN 5165-90: 4.3.4.1 Nguyeân taéc: Söû duïng kyõ thuaät ñoå ñóa, ñeám khuaån laïc treân moâi tröôøng thaïch sau khi uû hieáu khí ôû nhieät ñoä 30 ± 1oC trong thôøi gian töø 48 ñeán 72 giôø. Soá löôïng vi khuaån hieáu khí trong 1g hoaëc 1ml maãu saûn phaåm thöïc phaåm kieåm nghieäm ñöôïc tính töø soá khuaån laïc ñeám ñöôïc töø caùc ñóa nuoâi caáy theo caùc ñaäm ñoä pha loaõng 4.3.4.2 Laáy maãu vaø chuaån bò maãu: Löôïng maãu caân toái thieåu ñeå pha loaõng khoâng ít hôn 1ml ñoái vôùi saûn phaåm loûng vaø 10 ± 0,1 g ñoái vôùi caùc saûn phaåm khaùc. 4.3.4.3 Hoùa chaát: Thaïch duøng cho vi sinh vaät; Pepton duøng cho vi sinh vaät; Cao thòt Natri clorua tinh khieát (NaCl); Trypton; Clucoza tinh khieát; Natri hydrophophat tinh khieát (Na2HPO4) Kali dihydrophophat tinh khieát (KH2PO4) Natri hydroxit tinh khieát (NaOH), dung dòch 0,1 N 4.3.4.4 Moâi tröôøng: a) Nöôùc ñeäm pepton: Pepton, g NaCl, g Na2HPO4 , g KH2PO4, g Nöôùc caát, mL 10 5 9 1,5 1000 b) Nöôùc pepton: Pepton, g NaCl, g Nöôùc caát, mL 1 8,5 1000 Caùch pha cheá: Ñun soâi ñeå hoaø tan caùc chaát. Ñeå nguoäi ñeán 30±5oC. Ñieàu chænh pH baèng dung dòch NaOH 0,1 N sao cho sau khi tieät khuaån pH = 7,0 ±0,2. Roùt vaøo caùc bình dung tích 250 ml moãi bình 90 ml, vaøo caùc oáng nghieäm moãi oáng 9 ml moâi tröôøng. Tieät khuaån trong noài haáp ôû nhieät ñoä 120oC trong 15 phuùt. Moâi tröôøng neáu khoâng duøng ngay, caàn ñöôïc baûo quaûn nôi khoâ raùo, trong boùng toái, ôû nhieät ñoä töø 0 ñeán 5oC khoâng quaù 30 ngaøy. c) Moâi tröôøng thaïch thöôøng: Pepton, g NaCl, g Cao thòt , g Glucoza, g Thaïch, g Nöôùc caát, mL 10 5 5 1 15-20 1000 d) Moâi tröôøng thaïch thöôøng: Trypton, g Cao men, g Glucoza, g Thaïch, g Nöôùc caát, mL 5 2,5 1 15-20 1000 Caùch pha cheá: Ñun nhoû löûa, quyaáy ñeàu ñeå hoøa tan caùc chaát ñeán khi soâi. Ñeå nguoäi moâi tröôøng ñeán 55±5oC, ñieàu chænh pH sao cho sau khi tieät khuaån pH = 7,0 ±0,2. Roùt vaøo caùc bình thuûy tinh löôïng moâi tröôøng khoâng quaù 1/ 2 dung tích bình. Tieät khuaån trong noài haáp ôû nhieät ñoä 120 oC trong 15 phuùt. Neáu moâi tröôøng söû duïng ngay, ñeå nguoäi ñeán 45±1oC ôû noài caùch thuûy, neáu chöa söû duïng thì caàn baûo quaûn ôû nôi khoâ raùo, trong boùng toái vôùi nhieät ñoä töø 0 ñeán 5oC khoâng quaù 30 ngaøy. Tröôùc khi nuoâi caáy ñun caùch thuûy cho moâi tröôøng noùng chaûy vaø ñeå nguoäi ñeán 45±1oC 4.3.3.5 Caùc böôùc nuoâi caáy: 4.3.3.5.1 Pha loaõng maãu: Pha loaõng maãu cho ñeán khi coù ñöôïc ñaäm ñoä pha loaõng caàn thieát ñuû ñeám ñöôïc soá khuaån laïc treân ñóa theo döï tính. 4.3.3.5.2 Ñoã ñóa: Ñoái vôùi maãu kieåm nghieäm phaûi nuoâi caáy ít nhaát 3 ñaäm ñoä, moãi ñaäm ñoä duøng 2 ñóa petri vaø 1 pipet voâ khuaån rieâng. Laáy 1ml saûn phaåm (loûng) hoaëc dung dòch pha loaõng ôû nhöõng ñaäm ñoä khaùc nhau cho vaøo giöõa töøng ñóa petri Roùt vaøo töøng ñóa 12-15 ml moâi tröôøng thaïch c hoaëc d, troän ñaûo ñeàu dung dòch maãu vaø moâi tröôøng baèng caùch laéc sang phaûi vaø sang traùi moãi chieàu 3 laàn. Ñeå caùc ñóa thaïch ñoâng töï nhieân treân maët ngang Thôøi gian töø khi baét ñaàu pha loaõng maãu ñeán khi roùt moâi tröôøng khoâng ñöôïc quaù 30 phuùt Neáu döï ñoaùn trong saûn phaåm coù chöùa vi sinh vaät moïc lan treân beà maët thaïch thì sau khi moâi tröôøng ñaõ ñoâng ñoå tieáp 4ml thaïch maøng leân treân maët. 4.3.3.5.3 UÛ aám Khi thaïch ñaõ ñoâng, laät saùp caùc ñóa petri vaø ñeå vaøo tuû aám ôû nhieät ñoä 30±1oC töø 48 ñeán 72 giôø. Sau 48 giôø tính keát quaû sô boä baèng caùch ñeám nhöõng khuaån laïc ñaõ moïc treân caùc ñóa nuoâi caáy, sau 72 giôø tính keát quaû chính thöùc. 4.3.3.6 Tính keát quaû Choïn taát caû caùc ñóa coù khoâng quaù 300 khuaån laïc ñeå tính keát quaû. Söï phaân boá cuûa khuaån laïc treân caùc ñóa nuoâi caáy phaûi hôïp lyù: ñoä pha loaõng caøng cao thì soá khuaån laïc caøng ít. neáu keát quaû khoâng hôïp lyù, phaûi tieán haønh laïi caùc böôùc nuoâi caáy. Tính trung bình coäng toång soá khuaån laïc cuûa caùc ñóa theo coâng thöùc sau: N = Trong ñoù: C: soá khuaån laïc ñeám ñöôïc treân caùc ñóa ñaõ choïn n1, n2: soá ñóa ôû 2 ñaäm ñoä pha loaõng lieân tieáp ñaõ choïn thöù 1, thöù 2 d heä soá pha loaõng cuûa ñaäm ñoä pha loaõng ñaõ choïn thöù 1 4.3.5 Phaùt hieän Listeria monocytogen theo phöông phaùp TCVN 6401-98: 4.3.5.1 Phaïm vi aùp duïng: Tieâu chuaån naøy qui ñònh phöông phaùp phaùt hieän Listeria monocytogens trong söõa vaø saûn phaåm söõa. 4.3.5.2 Ñònh nghóa: Listeria spp: caùc vi sinh vaät taïo thaønh caùc khuaån laïc ñaëc tröng treân moâi tröôøng ñaëc choïn loïc vaø cho thaáy roõ caùc ñaëc tính hình thaùi hoïc, sinh lyù vaø sinh hoùa nhö moâ taû, khi tieán haønh thöû theo tieâu chuaån naøy Listeria monocytogen: laø moät loaøi Listeria gaây beänh vaø coù theå phaân bieät vôùi loaøi Listeria khoâng gaây beänh khaùc coù maët trong söõa vaø saûn phaåm söõa baèng caùc ñaëc tính sinh hoùa nhaát ñònh Phaùt hieän Listeria monocytogen: laø vieäc xaùc ñònh söï coù maët hay khoâng cuûa caùc vi sinh vaät naøy trong moät khoái löôïng hay moät theå tích ñöôïc qui ñònh, khi tieán haønh thöû theo tieâu chuaån naøy. 4.3.5.3 Nguyeân taéc: Taêng sinh trong moâi tröôøng loûng choïn loïc: caáy phaàn maãu vaøo moâi tröôøng choïn loïc vaø nuoâi aám ôû 30oC trong 48h Phaân laäp vaø nhaän daïng sô boä: caáy töø maãu thöû trong moâi tröôøng taêng sinh vaøo moâi tröôøng phaân laäp, nuoâi aám ôû 37oC vaø sau 48h kieåm tra söï coù maët caùc khuaån laïc ñöôïc coi laø Listeria spp giaû ñònh theo daùng veû beân ngoaøi Khaúng ñònh: caáy truyeàn caùc khuaån laïc Listeria spp giaû ñònh leân moät moâi tröôøng ñaëc khoâng choïn loïc vaø khaúng ñònh baèng caùc thöû nghieäm hình thaùi, sinh lyù vaø sinh hoùa 4.3.5.4 Moâi tröôøng choïn loïc (moâi tröôøng taêng sinh): a) Moâi tröôøng cô baûn: Thaønh phaàn Canh thang tripton ñaäu töông, g Cao men, g Nöôùc, mL 30 6 1000 Chuaån bò: Hoøa tan caùc thaønh phaàn khoâ hoaëc moâi tröôøng cô baûn hoaøn chænh khoâ trong nöôùc baèng caùch ñun soâi. Neáu caàn, chænh pH sao cho sau khi khöû truøng pH laø 7,3 ôû nhieät ñoä 25oC. Phaân phoái töøng löôïng 225 ml vaøo caùc bình thí nghieäm dung tích 500ml (hoaëc caùc boäi soá cuûa 225ml vaøo caùc bình thí nghieäm coù dung tích thích hôïp). Khöû truøng 15 phuùt trong noài haáp aùp löïc ôû 121oC b) Phaàn boå sung 1: Thaønh phaàn: Chuaån bò: Acriflavin hidroclorua 23 mg Hoøa tan Acriflavin hidroclorua trong nöôùc. Khöû truøng qua loïc Nöôùc 10 mL c) Phaàn boå sung 2: Thaønh phaàn: Chuaån bò: Axit nalidixic (muoái natri) 46 mg Hoøa tan Axit nalidixic trong dung dòch natri hidroxit. Khöû truøng qua loïc Natri hidroxit (0,05 mol/l) 10 mL d) Phaàn boå sung 3: Thaønh phaàn: Chuaån bò: Xicloheximid 57,5 mg Hoøa tan Xicloheximid trong hoãn hôïp Etanol/ nöôùc. Khöû truøng qua loïc Etanol 4 mL Nöôùc 6 mL e) Moâi tröôøng hoaøn chænh: Baûo quaûn rieâng moâi tröôøng cô baûn vaø caùc phaàn boå sung ñaõ chuaån bò choã toái ôû nhieät ñoä töø 2oC ñeán 5oC. Chuaån bò moâi tröôøng hoaøn chænh baèng caùch theâm: 1ml cuûa phaàn boå sung 1; 2ml cuûa phaàn boå sung 2 vaø 2ml cuûa phaàn boå sung 3 vaøo 225 ml moâi tröôøng cô baûn. 4.3.5.5 Moâi tröôøng phaân laäp (thaïch Oxford): a) Moâi tröôøng cô baûn: Thaønh phaàn: Chuaån bò: Moâi tröôøng thaïch columbia cô baûn 39 g Hoøa tan caùc thaønh phaàn raén trong nöôùc baèng caùch ñun soâi Aesculin 1 g Amoni saét (III) xitrat 0,5 g Liti clorua 15 g Nöôùc 1000 mL b) Moâi tröôøng cô baûn: Thaønh phaàn: Chuaån bò: Xicloheximid:200mg Fosfomixin : 5 mg Hoøa tan caùc thaønh phaàn raén trong hoãn hôïp etanol/ nöôùc. Khöû truøng qua loïc Colistin sunfat: 10mg Etanola : 2,5 mg Acriflavin : 2,5mg Nöôùc : 2,5 mL Xefotetan : 1mg c) Moâi tröôøng hoaøn chænh: Laáy 5ooml moâi tröôøng thaïch cô baûn. Khöû truøng 15 phuùt trong noài haáp ôû nhieät ñoä 121oC. Laøm nguoäi 50oC, voâ truøng. Ñoä ph cuûa moâi tröôøng laø 7,0 ôû 25oC 4.3.5.6 Thuoác thöû: dung dòch hidro peroxit, 3% (v/v) 4.3.5.7 Caùch tieán haønh: a) Caáy vaøo moâi tröôøng taêng sinh: Cho phaàn maãu vaøo moâi tröôøng taêng sinh Söõa boät: caân 25 ml maãu thöû moät caùch voâ truøng cho vaøo bình thí nghieäm coù nuùt, chöùa 225 ml moâi tröôøng taêng sinh. Laéc ñeå hoøa tan. Nuoâi aám: moâi tröôøng taêng sinh ñaõ ñöôïc caáy maãu trong tuû aám ôû 30oC -48h Phaân laäp vaø nhaän daïng sô boä: Duøng que caáy voøng, ria caáy maãu ñaõ nuoâi ôû treân leân beà maët ñóa thaïch Oxford ñeå thu ñöôïc caùc khuaån laïc taùch bieät roõ raøng Laät saáp ñóa vaø ñaët vaøo tuû aám ñeå ôû 37oC trong 48h Kieåm tra ñóa caáy söï coù maët caùc khuaån laïc listeria spp ñaëc tröng Khaúng ñònh: Choïn caùc khuaån laïc ñeå khaúng ñònh: Töø moãi ñóa moâi tröôøng phaân laäp choïn naêm khuaån laïc ñieån hình hoaëc coù nghi ngôø, neáu coù ít hôn naêm khuaån laïc nhö treân thì taát caû ñeå thöû khaúng ñònh. Nuoâi aám: Ria caáy caùc khuaån laïc ñaõ choïn leân beà maët ñóa thaïch TSYEA sao cho caùc khuaån laïc moïc phaân taùch roõ. ñaët caùc ñóa naøy trong tuû aám ôû 37oC trong 24h, hoaëc cho ñeán khi coù caùc khuaån laïc moïc. Ñoä daøy cuûa lôùp moâi tröôøng thaïch (15ml/ñóa) laø quan troïng ñoái vôùi ñoä roïi Herry toát b) Dieãn giaûi caùc ñaëc tính hình thaùi vaø sinh lyù vaø phaûn öùng sinh hoùa: taát caû caùc chuûng listeria spp ñeàu laø caùc tröïc khuaån nhoû, gram döông (chæ vôùi caùc maãu caáy 24h tuoåi) coù tính chuyeån ñoäng trong tieâu baûn öôùt vaø moâi tröôøng di ñoäng. Chuùng laø caùc chuûng listeria spp, catalaza döông tính, L.monocytogens chuyeån hoùa ramnoza nhöng khoâng chuyeån hoùa xyloza, L.monocytogens, L.ivanovii vaø L. seeligeri (phaûn öùng yeáu) taïo tan maùu b khi caáy trong thaïch maùu. laáy khuaån laïc naøy ñeå kieåm tra tính tan maùu ôû maët döôùi khuaån laïc. Trong ba chuûng listeria spp laøm tan maùu, chí coù L.monocytogens khoâng chuyeån hoùa xyloza vaø döông tính vôùi ramnoza (baûng 4.3.5) Baûng 4.3.5 caùc phaûn öùng nhaän bieát Listeria spp Caùc loaïi Sinh axit Thöû CAMP Ramnoza Xyloza S. aureus R. equi L.monocytogens + - + - L. innocua v - - - L.ivanovii - + - + L. seeligeri - + (+) - L.welshimeri v + - - L.murrayi v - - - v = phaûn öùng coù theå thay ñoåi (+) = phaûn öùng yeáu + = phaûn öùng döông tính - = khoâng phaûn öùng 4.3.5.8 Bieåu thò keát quaû: baùo caùo söï coù maët hay khoâng listeria monocytogens trong phaàn maãu thöû, ghi roõ maãu thöû theo khoái löôïng baèng gam, hoaëc theo theå tích baèng mililit 4.3.5.9 Baùo caùo keát quaû : baùo caùo ghi roõ, phöông phaùp laáy maãu, phöông phaùp söû duïng, keát quaû thu ñöôïc. 4.3.6 Xaùc ñònh toång soá vi khuaån hieáu khí theo phöông phaùp TCVN 5165-90: 4.3.6.1 Phaïm vi aùp duïng: phöông phaùp ñònh löôïng coliform baèng kyõ thuaät nuoâi caáy moâi tröôøng loûng vaø tính soá coù xaùc suaát lôùn nhaát (MPN) sau khi nuoâi caáy ôû 30oC. coù theå aùp duïng cho söõa boät, saûn phaåm söõa ñoâng laïnh, söõa daïng loûng ... 4.3.6.2 Ñònh nghóa: Coliform laø caùc vi khuaån ôû nhieät ñoä 30oC taïo thaønh caùc khuaån laïc ñaëc tröng vaø coù theå leân men lactoza keøm theo söï sinh hôi trong caùc ñieàu kieän. 4.3.6.3 Nguyeân taéc: Nuoâi caáy moät phaàn maãu thöû hoaëc moät löôïng töø moät loaït maãu thöû pha loaõng theo heä thaäp phaân vaøo töøng daõy ba oáng moâi tröôøng nuoâi caáy loûng choïn loïc ñaõ qui ñònh coù chöùa oáng Durham Nuoâi aám caùc oáng nghieäm ôû 30 oC trong 48h Laáy töø caùc oáng nghieäm coi laø döông tính nghóa laø caùc oáng cho thaáy coù söï sinh hôi trong oáng Durham trong canh thang luïc saùng maät lactoza,caáy truyeàn leân beà maët thaïch eosin xanh metylen Nuoâi aám ôû 30oC trong 24h 4.3.6.4 Chaát pha loaõng vaø moâi tröôøng 4.3.6.4.1 Nguyeân lieäu chính: Ñeå laøm taêng ñoä taùi laäp cuûa keát quaû, neân söû duïng caùc thaønh phaàn khoâ hoaëc caùc moâi tröôøng hoaøn chænh khoâ ñeå chuaån bò caùc chaát pha loaõng vaø caùc moâi tröôøng nuoâi caáy. Caùc hoùa phaåm phaûi ñaït chaát löôïng phaân tích. Nöôùc söû duïng phaûi laø nuôùc ñöôïc caát baèng dung cuï thuûy tinh hoaëc nöôùc ñaõ khöû ion. Nöôùc naøy khoâng ñöôïc chöùa caùc chaát coù theå öùc cheá söï sinh tröôûng cuûa caùc vi sinh vaät trong caùc ñieàu kieän thöû. 4.3.6.4.2 Chaát pha loaõng: Dung dòch pepton/ muoái: Thaønh phaàn Pepton, g Natri clorua (NaCl), g Nöôùc, mL 1,0 8,5 1000 Chuaån bò: Hoaø tan caùc thaønh phaàn trong nöôùc, ñun noùng neáu caàn. Ñieàu chænh pH sao cho sau khi khöû truøng, pH laø 7,0 ±0,1 ôû 25oC Dung dòch pepton: Thaønh phaàn Pepton, g Nöôùc, mL 1,0 1000 Chuaån bò: Hoaø tan pepton trong nöôùc. Ñieàu chænh pH sao cho sau khi khöû truøng, pH laø 7,0 ±0,1 ôû 25oC 4.3.6.5 Phaân phoái, khöû truøng vaø baûo quaûn chaát pha loaõng: Phaân phoái chaát pha loaõng duøng cho ñoä pha loaõng ban ñaàu vaøo caùc bình hoaëc caùc loï, phaân phoái chaát pha loaõng duøng cho caùc ñoä pha loaõng tieáp theo vaøo caùc oáng nghieäm hoaëc caùc loï nhoû. Löôïng ñöôïc phaân phoái sau khi khöû truøng chöùa trong moãi bình hoaëc loï phaûi laø 90 ml chaát pha loaõng hoaëc moät boäi soá cuûa 90 ml vaø moãi oáng nghieäm hoaëc loï nhoû phaûi chöùa 9,0 ml chaát pha loaõng. Ñaäy naép caùc oáng nghieäm, bình hoaëc loï. 4.3.6.6 Caùch tieán haønh: 4.3.6.6.1 Chuaån bò maãu thöû vaø dung dòch pha loaõng ban ñaàu: Ñeå traùnh laøm aûnh höôûng caùc vi sinh vaät do thay ñoåi nhieät ñoä ñoät ngoät, nhieät ñoä cuûa chaát pha loaõng trong suoát quaù trình thao taùc: Söõa vaø caùc saûn phaåm söõa daïng loûng: Troän maãu thöû thaät kyõ sao cho caùc vi sinh vaät phaân boá caøng ñeàu caøng toát baèng caùch ñaûo chieàu loï chöùa lieân tuïc 25 laàn. Caàn phaûi traùnh taïo boït hoaëc ñeå boït tan heát. Khoaûng thôøi gian töø khi troän ñeán khi laáy phaàn maãu thöû khoâng quaù 3 phuùt Duøng pipet laáy 1ml maãu thöû vaø cho vaøo 9 ml chaát pha loaõng. Laéc ñeàu dung dòch pha loaõng ban ñaàu naøy. Nhö vaäy thu ñöôïc dung dòch pha loaõng 10-1 4.3.6.6.2 Dung dòch pha loaõng thaäp phaân tieáp theo: Duøng pipet saïch laáy 1 ml dung dòch pha loaõng ban ñaàu cho vaøo 1 oáng nghieäm khaùc chöùa 9 ml chaát pha loaõng voâ truøng, khoâng ñeå pipet tieáp xuùc vôùi chaát pha loaõng. Moãi laàn phaûi söû duïng moät pipet môùi Troän kyõ hoaëc baèng caùch duøng pipet saïch huùt thaû 10 laàn ñeå thu ñöôïc dung dòch pha loaõng 10-2. Neáu thaáy caàn, laëp laïi caùc thao taùc naøy söû duïng dung dòch pha loaõng 10-2 vaø caùc dun dòch pha loaõng tieáp theo ñeå nhaän ñöôïc dung dòch pha loaõng 10-3, 10-4 ... Khi laáy tæ leä 10ml coäng 90ml, 11ml coäng 99ml hoaëc 1ml coäng 99ml thì laéc baèng tay. Pha ñuû soá löôïng caùc dung dòch pha loaõng ñeå ñaûm baûo raèng taát caû caùc oáng nghieäm töông öùng vôùi ñoä pha loaõng cuoái cuøng cho keát quaû aâm tính. 4.3.6.6.3 Thôøi gian thao taùc: Khoaûng thôøi gian töø luùc baét ñaàu caân ño phaàn maãu thöû hoaëc töø luùc keát thuùc vieäc chuaån bò dung dòch pha loaõng ban ñaàu vaø cho ñeán khi troän caùc dung dòch caáy vôùi moâi tröôøng khoâng ñöôïc quaù 15 phuùt, tröø khi coù qui ñònh khaùc. 4.3.6.7 Caáy maãu: Laáy ba oáng nghieäm ñöïng canh thang noàng ñoä keùp vaø duøng pipet cho vaøo moãi oáng 10 ml maãu thöû daïng loûng hoaëc 10ml dung dòch pha loaõng ban ñaàu Laáy ba oáng nghieäm ñöïng canh thang noàng ñoä ñôn vaø duøng pipet cho vaøo moãi oáng 1 ml maãu thöû daïng loûng hoaëc 1ml dung dòch pha loaõng ban ñaàu Ñoái vôùi moãi moät dung dòch pha loaõng tieáp theo (10-1 hoaëc 10-2, tuøy theo tröôøng hôïp) laáy ba oáng nghieäm canh thang noàng ñoä ñôn. Cho vaøo moãi oáng 1ml dung dòch pha loaõng thích hôïp. Ñoái vôùi moãi ñoä pha loaõng duøng moät pipet môùi. Troän caån thaän chaát nuoâi caáy vôùi moâi tröôøng Nuoâi aám caùc oáng nghieäm canh thang noàng ñoä ñôn ôû 30oC±1oC trong 24h±2h Nuoâi aám caùc oáng nghieäm canh thang noàng ñoä keùp ôû 30oC ±1oC trong 24h±2h Caáy truyeàn töø oáng nghieäm canh thang noàng ñoä keùp ñaõ nuoâi aám: Töø moãi oáng nghieäm canh thang noàng ñoä keùp ñaõ nuoâi aám duøng que caáy voøng caáy vaøo 1 oáng nghieäm canh thang noàng ñoä ñôn. Nuoâi aám ôû 30oC ±1oC trong 48h±2h Thöû khaúng ñònh: Töø moãi oáng nghieäm nuoâi aám cho thaáy coù söï sinh hôi trong oáng Durham, caáy moät voøng ñaày leân thaïch eosin xanh metylen. Nuoâi aám ôû 30oC ±1oC trong 24h±2h Caùc khuaån laïc moïc coù maøu ñoû/ hoàng, aùnh kim vaø ñuïc ñöôïc coi laø ñaëc tröng. neáu caàn khaúng ñònh theâm nöõa, nuoâi caáy caùc khuaån laïc vaøo oáng nghieäm chöùa canh thang noàng ñoä ñôn vaø kieåm tra söï sinh hôi sau khi nuoâi aám Ghi laïi soá oáng khaúng ñònh döông tính ñoái vôùi moät ñoä pha loaõng 4.3.6.8 Bieåu thò keát quaû: Löïa choïn caùc ñoä pha loaõng Xaùc ñònh chæ soá MPN Tính soá xaùc suaát lôùn nhaát (MPN) Ñoä chính xaùc 4.3.6.9 Baùo caùo keát quaû: Baùo caùo chæ ra phöông phaùp xaùc ñònh ñaõ söû duïng vaø keát quaû thu ñöôïc, chæ roõ phöông phaùp bieåu thò ñaõ duøng. Noù cuõng phaûi ñeà caäp ñeán taát caû caùc chi tieát thao taùc khoâng qui ñònh trong phaàn naøy cuûa tieâu chuaån. CHÖÔNG V: KEÁT LUAÄN Trung taâm Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng 3 laø ñôn vò söï nghieäp khoa hoïc phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù Nhaø nöôùc veà tieâu chuaån, ño löôøng, chaát löôïng. Bao goàm chöùc naêng vaø nhieäm vuï chính cuûa Trung taâm laø: Kieåm tra nhaø nöôùc veà chaát löôïng haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu Thaåm ñònh kyõ thuaät thieát bò coâng ngheä vaø haøng hoùa Kieåm ñònh, hieäu chuaån phöông tieän ño kieåm Thöû nghieäm chaát löôïng saûn phaåm (haøng hoùa) vaø heä thoáng quaûn lyù Höôùng daãn, ñaøo taïo, tö vaán veà tieâu chuaån, ño löôøng vaø quaûn lyù chaát löôïng Cung caáp caùc thoâng tin veà tieâu chuaån hoùa, ño löôøng vaø quaûn lyù chaát löôïng Nghieân cöùu, cheá taïo chuaån ño löôøng vaø phöông tieän ño Trung taâm coøn ñöôïc chæ ñònh laø cô quan kieåm tra ñoái vôùi caùc saûn phaåm vaø haøng hoùa baét buoäc phaûi kieåm tra Nhaø nöôùc veà chaát löôïng Hieän nay, Trung taâm ñang xaây döïng caùc nhaø thöû nghieäm soùng ñieän töø (EMC) vôùi caùc heä thoáng coâng ngheä cao do Nhaät ñaûm nhieäm, laép raùp caùc thieát bò. Caùc heä thoáng tieâu chuaån: Phaàn lôùn caùc tieâu chuaån ñaõ coù thôøi gian ban haønh khaù laâu vaø theo thoáng keâ cuûa Trung taâm Tieâu chuaån thì coù khoaûng 40% soá löôïng tieâu chuaån khoâng coøn phuø hôïp vôùi xu theá hieän nay. Ñieàu naøy laø moät baát lôïi lôùn khi chuùng ta ñang trong quaù trình hoäi nhaäp vôùi theá giôùi thoâng qua WTO, AFTA. Giaûi phaùp cho caùc tieâu chuaån laø: Caùc cô quan quaûn lyù coù chöùc naêng ñöa ra moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh, ñeå ñònh kyø xem xeùt laïi heä thoáng tieâu chuaån phuø hôïp vôùi nhòp ñoä phaùt trieån cuûa xaõ hoäi nhaèm naâng cao chaát löôïng saûn phaåm. Ñaây laø moät khoù khaên lôùn vì toán nhieàu chi phí, nguoàn löïc ñeå thöïc hieän cho neân vaãn phaûi coù söï phoái hôïp toát, nhaát quaùn giöõa caùc Boä, Ngaønh lieân quan. Ngoaøi ra, caùc tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN) söû duïng trong nöôùc, trung taâm coøn thöïc hieän pheùp thöû theo caùc phöông phaùp khaùc nhau nhö: AOAC,AOCS, AACC, BS, CODEX STAN, FAO FNP, ISO, IS, EEC, GAFTA, ICUMSA ... Saûn phaåm söõa coù raát nhieàu chæ tieâu vaø caùc phöông phaùp thöû khaùc nhau: Phaàn hoùa lyù: phaân tích caùc haøm löôïng beùo, ñaïm, casein, chæ soá acid, canxi, lactose, chaát khoâ ... Phaàn vi sinh: toång soá vi sinh vaät, men, moác.... Hieän nay, trong söõa coù raát nhieàu chæ tieâu caàn thöû nghieäm nhöng caùc cô quan chöa coù ñuû thieát bò ñeå thöû nghieäm heát caùc chæ tieâu naøy nhö: caùc vitamin B5, B12, maøng beùo söõa, caùc chæ soá thoâng minh A+ DHA, WG3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.doc
Luận văn liên quan