Đề tài Buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 2 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 2 I-/ Kinh tế thị trường và vấn đề buôn lậu và gian lận thương mại. 2 1-/ Khái niệm về buôn lậu. 4 2-/ Khái niệm về gian lận thương mại. 5 3-/ Mối quan hệ giữa buôn lậu và gian lận thương mại. 9 II-/Nguyên nhân xuất hiện buôn lậu và gian lận thương mại. 9 CHƯƠNG II: BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 11 I-/ Thực trạng về buôn lậu và gian lận thương mại ở việt nam. 11 1-/ Những mánh khoé và thủ đoạn trong buôn lậu. 13 2-/ Một số hình thức gian lận thương mại phổ biến ở Việt Nam hiện nay. 15 3-/ Tổng kết về những vụ buôn lậu và gian lận thương mại năm 1998-1999 20 II-/ Những tác động của nạn buôn lậu và gian lận thương mại đến kinh tế - xã hội nước ta. 22 1-/ Tác động đến kinh tế 22 2-/ Tác động đến văn hoá xã hội 24 3-/ Tác động đến chính trị 25 III-/Những mặt đã làm được trong việc chống buôn lậu và gian lận thương mại. 25 IV-/ Những hạn chế còn tồn tại trong việc chống buôn lậu và gian lận thương mại . 29 CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHỮNG GIẢI PHÁP TRONG VIỆC CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 33 I-/ Giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại nhìn từ góc độ Nhà nước. 33 II-/ Giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại nhìn từ góc độ doanh nghiệp. 41 1-/ Hàng Việt Nam cần phải tăng tính cạnh tranh. 41 2-/ Các doanh nghiệp cần tham gia góp phần hoàn thiện môi trường kinh doanh. 42 III-/ Giải pháp chống buôn lậu và gian lận thường mại nhìn từ góc độ quần chúng nhân dân. 42 PHẦN KẾT LUẬN 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2565 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®­îc c¶. Do ®ã tõng thêi kú sÏ n¶y sinh c¸c c¬n sèt vÒ gi¸, vÒ hµng lµm ®¶o lén thÞ tr­êng lµm thÞ tr­êng mÊt æn ®Þnh mµ Nhµ n­íc kh«ng qu¶n lý ®­îc. Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®· kÝch thÝch t©m lý vµ thÞ hiÕu tiªu dïng sa sØ, v­ît qu¸ n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n­íc vµ ®èi lËp víi yªu cÇu "th¾t l­ng buéc bông" cÇn kiÖm x©y dùng ®Êt n­íc hiÖn nay. Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i còng lµm thÊt tho¸t nghiªm träng nguån thu ng©n s¸ch th«ng qua thuÕ xuÊt nhËp khÈu lµm ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh tÝch luü vèn cña Nhµ n­íc ®Ó tiÕn hµnh c©n ®èi thu chi ng©n s¸ch vµ c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta hiÖn nay. Ngoµi ra nã cßn t¸c h¹i ®èi víi nÒn kinh tÕ ë chç: gian lËn th­¬ng m¹i vµ bu«n lËu ®· t¹o nªn mét nÒn kinh tÕ tiªu thô gi¶ t¹o trªn mét nÒn s¶n xuÊt ch­a c©n xøng. V× ®a sè tÇng líp gian th­¬ng vµ tham nhòng qua ho¹t ®«ng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i kh«ng ®Çu t­ vèn vµo s¶n xuÊt mµ th­êng ¨n xµi xa xØ hoÆc ®Çu t­ vµo bÊt ®éng s¶n nh­ nhµ cöa, ®Êt ®ai, vµng b¹c, ngo¹i tÖ... Bªn c¹nh tÇng líp nµy x· héi sÏ h×nh thµnh mét khu vùc kinh tÕ chuyªn vÒ dÞch vô vµ tiªu thô. 2-/ T¸c ®éng ®Õn v¨n ho¸ x· héi Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn ®êi sèng v¨n ho¸ x· héi. Môc ®Ých cña gian lËn vµ bu«n lËu th­¬ng m¹i lµ lµm thÕ nµo ®Ó thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn bÊt chÝnh mµ nÕu lµm ¨n chÝnh ®¸ng hä kh«ng thÓ cã ®­îc, tõ chñ tr­¬ng ®ã dÇn dÇn hä ®· lµm gi¶m gi¸ trÞ vµ lµm lu mê hÖ thèng ®¹o ®øc truyÒn thèng lµ: "®ãi cho s¹ch, r¸ch cho th¬m" hay "m×nh v× mäi ng­êi"... ®Ó ch¹y theo ®ång tiÒn, t¹o ra mét hÖ thèng ®¹o ®øc kh¸c lµ "v× tiÒn" hay "cã tiÒn lµ cã tÊt c¶"... lµm cho kho¶ng c¸ch chªnh lÖch gi÷a kÎ giµu vµ ng­êi nghÌo ngµy cµng lín. MÆt kh¸c tõ ®ång tiÒn bÊt chÝnh do gian lËn th­¬ng m¹i ®ã ®· lµm cho ®¹o ®øc cña nhiÒu kÎ bÞ tha ho¸. §ã lµ nguyªn nh©n chÝnh g©y ra nhiÒu tÖ n¹n x· héi, t¸c ®éng nghiªm träng ®Õn nh©n c¸ch v¨n ho¸ cña nhiÒu ng­êi trong mäi tÇng líp nh©n d©n. §iÒu nµy cã thÓ thÊy ë viÖc ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu nh÷ng tay "anh chÞ", "b¶o kª" cho bu«n lËu vµ hµng lo¹t x· vïng biªn giíi cã nhiÒu nh©n d©n tham gia vËn chuyÓn tiÕp tay cho bän bu«n lËu. Tõ ®©y mµ nhiÒu tÖ n¹n x· héi xuÊt hiÖn nh­: nghiÖn hót, cê b¹c... Trong khi Nhµ n­íc ph¶i bá ra nhiÒu tiÒn ®Ó chèng l¹i v¨n ho¸ ngo¹i lai, ®åi truþ, ph¶n ®éng, chèng tÖ n¹n x· héi nh»m duy tr× mét nÒn v¨n ho¸ lµnh m¹nh ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc x©y dùng mét x· héi c«ng b»ng v¨n minh th× bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i l¹i ®i ng­îc l¹i víi nh÷ng cè g¾ng cu¶ Nhµ n­íc. 3-/ T¸c ®éng ®Õn chÝnh trÞ Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i len lái vµo tõng nhµ d©n vïng biªn, ®ång thêi l«i kÐo, tÊn c«ng vµ lµm sa ng· mét bé phËn c¸n bé trong nhiÒu ho¹t ®éng tõ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Õn vËn t¶i, tö h¶i quan, biªn phßng ®Õn c¸c ngµnh t­ ph¸p. TÖ bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®· trë thµnh quèc n¹n vµ cïng víi tham nhòng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ lµ mét trong nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ sù æn ®Þnh vµ v÷ng m¹nh cña chÕ ®é ta, ¶nh h­ëng ®Õn an ninh quèc gia. Téi ph¹m ph¸p luËt gia t¨ng. HËu qu¶ bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®èi víi nÒn kinh tÕ vµ ®èi víi nÒn v¨n ho¸ x· héi, ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña §¶ng, vai trß qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Mét hËu qu¶ kh¸c còng kh«ng kÐm phÇn nhøc nhèi hiÖn nay do bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i g©y ra ®ã lµ lµm cho c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc kh«ng kiÓm so¸t ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vµ liªn doanh ®Çu t­ víi n­íc ngoµi, c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Tãm l¹i gian lËn vµ bu«n lËu th­¬ng m¹i ®· t¸c ®éng tiªu cùc vµ g©y ra hËu qu¶ nghiªm träng ®èi víi nÒn kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi, chÝnh trÞ vµ qu¶n lý Nhµ n­íc. T×nh tr¹ng nµy cÇn ®­îc ng¨n chÆn vµ ®Èy lïi. iii-/ nh÷ng mÆt ®· lµm ®­îc trong viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Tr­íc t×nh h×nh bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i diÔn ra nh­ vËy, Nhµ n­íc ®· ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch ®Ó chèng l¹i. Nhµ n­íc ®· ban hµnh chÝnh s¸ch d¸n tem hµng ho¸ ®Ó qu¶n lý thÞ tr­êng vµ chèng hµng lËu, hµng gian lËn th­¬ng m¹i. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c lùc l­îng chèng bu«n lËu kÓ tõ khi d¸n tem, t×nh h×nh nhËp lËu c¸c mÆt hµng thuéc diÖn ph¶i d¸n tem ®· gi¶m ®¸ng kÓ. T×nh h×nh s¶n xuÊt trong n­íc cña mét sè mÆt hµng ®· chuyÓn biÕn tÝch cùc. C¸c hµnh vi bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i còng ®· ®­îc ng¨n chÆn mét phÇn. §èi víi chÝnh s¸ch thuÕ Nhµ n­íc còng ®· cã nh÷ng söa ®æi, ban hµnh luËt thuÕ míi nh»m chèng l¹i t×nh tr¹ng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. §èi víi thuÕ XNK Nhµ n­íc còng ®· cã nh÷ng ®iÒu chØnh vµ ®Æc biÖt gÇn ®©y Nhµ n­íc ®· ban hµnh ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT) nh»m x¸c ®Þnh xuÊt xø hµng ho¸ chèng hµng lËu. Nhµ n­íc còng cã nhiÒu chÝnh s¸ch kh¸c nh­ chÝnh s¸ch cho vay vèn l·i suÊt thÊp ­u tiªn nh©n d©n vïng biªn ®Ó kÝch thÝch ®Çu t­ s¶n xuÊt t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ë vïng nµy nh»m ng¨n chÆn t×nh tr¹ng tiÕp tay cho bu«n lËu. ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, ®éng viªn th«ng qua l­¬ng th­ëng ®èi víi lùc l­îng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. LuËt th­¬ng m¹i ra ®êi còng ®ãng gãp vµ cã t¸c ®éng rÊt lín ®èi víi viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. LuËt th­¬ng m¹i ®· ®­îc Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX, kú häp thø 11 th«ng qua ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997. Nã lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa gãp phÇn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng­êi s¶n xuÊt, ng­êi tiªu dïng vµ lîi Ých hîp ph¸p cña th­¬ng nh©n. LuËt th­¬ng m¹i cßn quy ®Þnh râ rµng nhiÖm vô cña Nhµ n­íc trong viÖc qu¶n lý thÞ tr­êng, chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. §iÒu 245-kho¶n 12 - luËt th­¬ng m¹i nªu néi dung qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i lµ: "H­íng dÉn, thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i vµ viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ th­¬ng m¹i; xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ th­¬ng m¹i; tæ chøc viÖc ®Êu tranh chèng bu«n lËu, bu«n b¸n hµng cÊm, bu«n b¸n hµng gi¶, ®Çu c¬ lòng ®o¹n thÞ tr­êng, kinh doanh tr¸i phÐp vazf c¸c hµnh vi kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ th­¬ng m¹i". ViÖc ban hµnh NghÞ quyÕt sè 85/CP-m ngµy 11/7/1997 cña ChÝnh phñ ®· ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p cÊp b¸ch vÒ chèng bu«n lËu, ngµy 16/7/1997 Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· cã c«ng ®iÖn sã 5 ®«n ®èc c¸c cÊp, c¸c ngµnh tæ chøc thùc hiÖn. §ång thêi ChÝnh phñ cßn ban hµnh chØ thÞ sè 853/1997/CT-TTg ngµy 11/10/1997 vÒ ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trong t×nh h×nh míi ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo cuéc chiÕn chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Theo ®¸nh gi¸ cña ban chØ ®¹o 853 TW vµ nhiÒu doanh nghiÖp trong n­íc th× khi ChÝnh phñ ban hµnh chØ thÞ viÖc ®Êu tranh chèng gian lËn th­¬ng m¹i vµ bu«n lËu ®· thu ®ù¬c nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Cã rÊt nhiÒu vô bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i bÞ b¾t vµ xö lý. C«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®¹t nhiÒu kÕt qu¶ tèt, gãp phÇn b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc vµ cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. B¸o c¸o cña c¸c doanh nghiÖp cã nh÷ng mÆt hµng bÞ hµng lËu chÌn Ðp cho thÊy viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ trong n­íc ®Òu ®¹t doanh thu cao. Chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cña H¶i Quan ViÖt Nam còng ®· ®em l¹i kÕt qu¶ lín. NhËn râ tÝnh chÊt nghiªm träng cña gian lËn th­¬ng m¹i l·nh ®¹o ngµnh H¶i quan thêi gian qua ®· tËp trng chØ ®¹o c«ng t¸c chèng gian lËn th­¬ng m¹i b»ng c¸c biÖn ph¸p cô thÓ, thiÕt thùc, phï hîp víi tõng lo¹i h×nh, tõng ®èi t­îng víi mäi thñ ®o¹n. Tæng côc H¶i Quan ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n, quy chÕ, quy tr×nh, nghiÖp vô, c¸c thñ tôc H¶i quan, c¶i c¸ch thñ tôc h¶i quan, vÒ tæ chøc s¾p xÕp bé m¸y lµm viÖc ... nh»m h¹n chÕ, kh¾c phôc nh÷ng s¬ hë trong c¬ chÕ, chÝnh s¸ch mµ gian lËn th­¬ng m¹i cã thÓ khai th¸c lîi dông. Trªn c¬ së chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc giao, ngµnh ®· nghiªn cøu ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p gãp phÇn thiÕt thùc vµo c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nh­: - Tæng côc H¶i Quan ®· tÝch cùc cïng c¸c Bé ngµnh liªn quan kiÕn nghÞ ChÝnh phñ cã biÖn ph¸p h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt viÖc quy ®Þnh thuÕ suÊt c¨n cø vµo môc ®Ých sö dông mµ kh«ng c¨n cø vµo tÝnh chÊt mÆt hµng, mÆt kh¸c H¶i Quan còng cïng c¸c ngµnh kiÓm tra viÖc nhËp khÈu cña mét sè doanh nghiÖp vÒ mét sè mÆt hµng dÔ lîi dông chÝnh s¸ch thuÕ xem cã sö dông ®óng môc ®Ých hay kh«ng. - Ng¨n chÆn gian lËn th­¬ng m¹i th«ng qua gi¸ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Nhµ n­íc ®· bæ xung thªm c¸c nhãm mÆt hµng Nhµ n­íc qu¶n lý tÝnh thuÕ vµ giao cho H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ víi c¸c mÆt hµng kh¸c. §©y thùc chÊt lµ sù can thiÖp cña Nhµ n­íc vµo gi¸ tÝnh thuÕ hiÖn nay cã 20 nhãm mÆt hµng nhËp khÈu trong tæng sè 97 nhãm mÆt hµng ®­îc Nhµ n­íc th«ng qua Bé tµi chÝnh quy ®Þnh gi¸ tèi thiÓu. Nh­ vËy, viÖc gian lËn qua gi¸ c¬ b¶n ®· ®­îc ng¨n chÆn th«ng qua viÖc ¸p dông b¶ng gi¸ tèi thiÓu. - Ng¨n chÆn gian lËn th­¬ng m¹i th«ng qua viÖc cè ý khai sai sè l­îng träng l­îng, ph©n cÊp hµng ho¸. §Ó chèng gian lËn qua d¹ng nµy, H¶i Quan ®· ban hµnh c¸c quy tr×nh, quy ®Þnh tØ lÖ kiÓm tra ®èi víi tõng lo¹i hµng, kÓ c¶ cã tr­êng hîp kiÓm tra chi tiÕt 100%. §èi víi phÈm cÊp hµng ho¸ nÕu khã x¸c ®Þnh, H¶i quan yªu cÇu gi¶m ®Þnh chÊt l­îng xuÊt nhËp khÈu cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. §ång thêi H¶i quan cïng ®· tÝch cùc ®Ò nghÞ ChÝnh phñ giao cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng gi¸m ®Þnh hµng ho¸, quy ®Þnh râ rµng c¸c tiªu chuÈn gi¶i quyÕt xö lý c¸c tr­êng hîp gian lËn th­¬ng m¹i trong viÖc cè ý khai b¸o sai chñng lo¹i vµ phÈm cÊp hµng. - Ng¨n chÆn gian lËn th­¬ng m¹i qua viÖc lîi dông lµm thñ tôc cho hµng xuÊt khÈu chuyÓn tiÕp. H¶i quan ®· ban hµnh nhiÒu chØ thÞ, quy chÕ vÒ hµng chuyÓn tiÕp. Trong ®ã quy ®Þnh chÆt chÏ viÖc kiÓm tra, ¸p t¶i, qu¶n lý cña H¶i quan ®èi víi hµng chuyÓn tiÕp, quy ®Þnh tiªu chuÈn vÒ hµng ho¸, kho b·i ®Ó ®­îc ®­a hµng vÒ lµm thñ tôc chuyÓn tiÕp, ®ång thêi t¨ng c­êng c«ng t¸c t¸i kiÓm tra, thanh tra nªn ®· ph¸t hiÖn nhiÒu vô gian lËn th­¬ng m¹i th«ng qua viÖc lîi dông hµng chuyÓn tiÕp. - Ng¨n chÆn gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc liªn doanh ®Çu t­. Tæng côc H¶i quan quy ®Þnh cho H¶i Quan c¸c ®Þa ph­¬ng khi lµm thñ tôc nhËp kh©u hµng ho¸ cho c¸c ®èi t­îng liªn doanh ®Çu t­ n­íc ngoµi ph¶i chó ý kiÓm tra gi¸ trÞ khai b¸o cña m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng vµ c¸c ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt kinh doanh vµ vËt t­ ®Ó ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n h×nh thµnh xÝ nghiÖp hoÆc ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh, ®Ó so s¸nh ®èi chiÕu víi gi¸ c¶ thùc tÕ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Ph¶i lËp sæ theo dâi hµng nhËp khÈu, hµng xuÊt khÈu cña tõng c«ng tr×nh, thanh kho¶n ®­îc chÝnh x¸c sè hµng ®­îc miÔn thuÕ. §ång thêi Nhµ n­íc còng kh«ng qua c¸c C«ng ty gi¸m ®Þnh kiÓm to¸n ®Ó thÈm ®Þnh l¹i gi¸ trÞ hµng ho¸ ®­îc miÔn thuÕ mµ c¸c xÝ nghiÖp liªn doanh ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· nhËp vµo ViÖt Nam, nªn ®· ng¨n chÆn ®­îc phÇn nµo viÖc gian lËn cña c¸c chñ ®Çu t­ liªn doanh trong XNK hµng ho¸. - Ng¨n chÆn gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc hµng gia c«ng xuÊt khÈu cho n­íc ngoµi. H¶i quan tiÕn hµnh kiÓm tra ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, cã sæ theo dâi hµng nhËp khÈu cña tõng hîp ®ång gia c«ng lµm c¬ së thanh kho¶n hîp ®ång ®­îc chÝnh x¸c, kh«ng ®Ó c¸c chñ hµng gia c«ng nhËp nguyªn phô liÖu nhiÒu nh­ng xuÊt thµnh phÈm Ýt, sè cßn l¹i tiªu thô trong néi ®Þa trèn thuÕ nhËp khÈu. - Ngoµi ra tæng côc H¶i quan cßn ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p tæng hîp, t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, t¸i kiÓm tra,, bæ xung ®iÒu chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ nghiÖp vô H¶i Quan cho phï hîp víi tõng giai ®o¹n, chÊn chØnh lÒ lèi t¸c phong lµm viÖc cña c¸n bé nh©n viªn H¶i quan c¬ së, xö lý nghiªm nh÷ng vô tiªu cùc, cè ý lµm tr¸i quy ®Þnh, nªn ®· ph¸t hiÖn ®­îc nhiÖm vô gian lËn th­¬ng m¹i rÊt tinh vi, phøc t¹p. §iÓn h×nh nh­ vô T©n Tr­êng Sanh- vô bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i lín ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kinh tÕ x· héi. §©y lµ vô ¸n cã thñ ®oan: §Ó thùc hiÖn trãt lät viÖc ®­a hµng nhËp lËu vµo ViÖt Nam qua c¶ng Sµi Gßn, TrÇn §µm chñ ®­êng d©y bu«n lËu ®· tæ chøc ®­a hèi lé cho c¸n bé H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm kiªm ho¸ vµ chèng bu«n lËu cña Côc H¶i Quan thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét sè tØnh trong thêi gian dµi víi sè l­îng rÊt lín. Vô ¸n lín vµ nghiªm träng ®Õn møc sau khi bÞ l«i ra ¶nh s¸ng ph¸p luËt th× t×nh h×nh thÞ tr­êng trong n­íc chuyÓn biÕn æn ®Þnh râ rÖt, s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc t¨ng ®¸ng kÓ. Vô ¸n T©n Tr­êng Sanh bÞ l«i ra ¸nh s¸ng lµ kÕt qu¶ rÊt lín cña lùc l­îng H¶i quan trong c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®ång thêi lµm trong s¹ch ®éi ngò c¸n bé ngµnh H¶i quan. Theo sè liÖu cña Tæng Côc H¶i quan, kÕt qu¶ chèng gian lËn th­¬ng m¹i mÊy n¨m qua ®­îc thÓ hiÖn: - N¨m 1991 ph¸t hiÖn vµ xö lý 400 0 vô víi tæng trÞ gi¸ 35 tØ ®ång ViÖt Nam trong ®ã cã 28 vô khëi tè h×nh sù. - N¨m 1992 ph¸t hiÖn vµ xö lý 7.207 vô víi tæng trÞ gi¸ gian lËn lµ 87 tØ ®ång. - N¨m 1993 ph¸t hiÖn vµ xö lý 7.337 vô víi tæng trÞ gi¸ gian lËn lµ lµ 87 tØ ®ång. Khëi tè h×nh sù 49 vô. - N¨m 1994 ph¸t hiÖn vµ xö lý 8.500 vô víi tæng trÞ gi¸ lµ 290 tØ ®ång. Khëi tè h×nh sù 53 vô. - N¨m 1995 ph¸t hiÖn vµ xö lý 3000 vô víi tæng trÞ gi¸ gian lËn lµ 70 tØ ®«ng trong ®ã khëi tè h×nh sù 21 vô. - N¨m 1996 ph¸t hiÖn vµ xö lý 12.463 vô víi tæng trÞ gi¸ gian lËn lµ 320 tØ ®ång. Trong ®ã 52 vô bÞ khëi tè h×nh sù. - N¨m 1997 ph¸t hiÖn vµ xö lý 16.000 vô víi tæng trÞ gi¸ lµ 530 tØ ®ång. Khëi tè h×nh sù 51 vô. - N¨m 1998 ph¸t hiÖn vµ xö lý 10.839 vô víi tæng gi¸ trÞ gi¸ 250 tØ ®ång. Khëi tè h×nh sù 56 vô. - N¨m 1999 ph¸t hiÖn vµ xö lý 19.102 vô. Cã ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ sù cè g¾ng nç lùc cña ngµnh H¶i Quan còng nh­ kÕt qu¶ phèi hîp gi÷a c¸c bé, ngµnh cã chøc n¨ng chèng gian lËn th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam nh­ bé tµi chÝnh, bé th­¬ng m¹i, c«ng an, biªn phßng... ViÖc phèi kÕt gi÷a c¸c lùc l­îng trong c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®· kh¸m ph¸, ph¸t hiÖn nhiÒu c¸c vô téi ph¹m kinh tÕ cã chiÒu s©u ®¹t hiÖu qu¶ cao, t¹o ®­îc sù chuyÓn biÕn tÝch cùc, cã chiÒu s©u, ®¸nh tróng nhiÒu b¨ng æ, ®­êng d©y bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i lín. vi-/ nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i trong viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i . Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu trong c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i th× vÉn cßn tån t¹i nhiÒu h¹n chÕ ®ã lµ: - LuËt ph¸p cña n­íc ta cßn nhiªu kÏ hë ®iÒu nµy ®· ®­îc chøng minh qua viÖc ngµy cµng cã nhiÒu nh÷ng vô gian lËn th­¬ng m¹i th«ng qua viÖc "l¸ch luËt" mét c¸ch ngo¹n môc. ChÝnh s¸ch ph¸p luËt cßn nhiÒu s¬ hë, kh«ng chÆt chÏ kû c­¬ng Ph¸p luËt trong qu¶n lý Nhµ n­íc cßn bÞ bu«ng láng, viÖc thÓ chÕ ho¸ ®­êng lèi chÝnh s¸ch chËm ch¹p, Ph¸p luËt ch­a thùc sù tu©n theo vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh thËm chÝ cßn cã lóc m©u thuÉn nhau nªn cßn ®Ó gian th­¬ng lîi dông xö lý c¸c hµnh vi bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cã tr­êng hîp cßn tuú tiÖn, chñ quan do ch­a cã nh÷ng ®iÒu luËt chÆt chÏ nªn cßn bá sãt nhiÒu vô gian lËn. §¬n cö nh­ tr­êng hîp c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ch­a cã v¨n b¶n nµo quy ®Þnh râ rµng ®Çy ®ñ lo¹i hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i mµ chñ yÕu míi ®Ò cËp chung chung trong téi danh bu«n lËu nh­ t¹i ®iÒu 97 Bé luËt h×nh sù n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. HoÆc cho gian lËn th­¬ng m¹i lµ mét lo¹i hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh nªn viÖc b¾t gi÷ vµ xö lý c¸c hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i cßn phô thuéc vµo sù vËn dông ®iÒu 97 Bé luËt h×nh sù vµ c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc xö ph¹t hµnh chÝnh. - C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cßn mét sè thiÕu xãt, ch­a râ rµng. HiÖn nay hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c chèng bu«n lËu vÉn cßn chång chÐo, nhiÒu v¨n b¶n "trãi buéc nhau" dÉn ®Õn ngay c¶ lùc l­îng chèng bu«n lËu mµ cßn ch­a "thèng" hÕt th× lµm sao vËn dông ®Ó "trÞ" bän gian th­¬ng. Ho¹t ®éng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i mang tÝnh chÊt rÊt phøc t¹p, trong khi téi danh gian lËn th­¬ng m¹i ch­a ®­îc x¸c ®Þnh ®óng, nªn trong xö lý c¸c vô gian lËn th­¬ng m¹i cßn cã sù khËp khiÔng, kh«ng thèn nhÊt gi÷a cac c¬ quan chøc n¨ng cßn cã sù xuª xoa trong khi thùc hiÖn ph¸p quy hoÆc cã sù vËn dông tuú tiÖn trong xÐt xö v× ranh giíi xö lý hµnh chÝnh vµ xö lý h×nh sù trong c¸ tr­êng hîp ®èi víi hµng ho¸ th«ng th­êng vÉn ch­a ®­îc x¸c ®Þnh (trõ ma tuý, ngo¹i tÖ, thuèc l¸ ngo¹i, kim lo¹i mÇu ®· ®­îc th«ng t­ liªn ngµnh sè 11 ngµy 12/11/1990 cña Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao Bé t­ ph¸p, Bé C«ng an h­íng dÉn). §èi víi viÖc xö ph¹t hµnh chÝnh, ph¸p lÖnh vµ nghÞ ®Þnh chØ dõng l¹i ë viÖc x¸c ®Þnh c¸ nhãm hµnh vi nªn rÊt khi ¸p dông hoÆc t¹o s¬ hë, tiªu cùc trong vËn dông ®Ó thùc hiÖn. C¸c khung xö ph¹t qu¸ réng khã ®Þnh l­îng, nhiÒu quy ®Þnh vÒ møc xö ph¹t kh«ng t­¬ng xøng víi tÝnh chÊt hµnh vi vi ph¹m. VÝ dô: NghÞ ®Þnh 232/H§BT tr­íc ®©y quy ®Þnh ph¹t tõ 1 triÖu ®Õn 2 triÖu ®ång ViÖt Nam ®èi víi hµnh vi gi¶ m¹o giÊy tê xuÊt nhËp khÈu kh«ng khai b¸o hoÆc kh«ng cã giÊy phÐp; ph¹t tõ 500.000 ®Õn 1 triÖu ®ång ®èi víi c¸c hµnh vi cè ý khai sai lo¹i hµng, phÈm cÊp hµng, trÞ gi¸ hµng xuÊt xø hµng hoÆc dïng c¸c thñ ®o¹n kh¸c. NghÞ ®Þnh 16/CP ngµy 20/03/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong vùc qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ H¶i Quan cã t¨ng møc xö ph¹t tõng hµnh vi, cã hÖ thèn vµ ph©n ®Þnh thµnh nhiÒu nhãm trong 9 ®iÒu. Song thùc tÕ thÊy r»ng c¸c møc ph¹t vÉn cßn qu¸ nhÑ so víi nhiÒu vô gian lËn th­¬ng m¹i cã gi¸ trÞ trèn thuÕ lín cã tÝnh chÊt phøc t¹p, hËu qu¶ nghiªm träng. - Lùc l­îng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ch­a ®ñ m¹nh. Trªn tÊt cña c¸c tuyÕn, c¸c cöa khÈu: biªn giíi ®Êt liÒn, trªn biÓn, s©n bay lùc l­îng chèng bu«n lËu cßn rÊt h¹n chÕ, trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c nµy cßn rÊt Ýt vµ l¹c hËu. §Ó ®èi phã víi hµng tr¨m cöu v¹n th× h¶i quan cöa khÈu biªn giíi ®Êt liÒn chØ cã mét tæ chuyªn tr¸ch gåm cã 7 ng­êi lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn ®¬n s¬, kh«ng cã ®iÖn l­íi quèc gia nªn kh«ng sö dông ®­îc c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c nh­ ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o. Ph­¬ng tiÖn nghiÖp vô cßn l¹c hËu, Ýt ái kh«ng ®ñ søc m¹nh s¨n ®uæi, phong to¶ c¸c b¨ng, tæ chøc bu«n b¸n lËu lín. Chèng bu«n lËu trªn biÓn th× kh«ng cã tµu chuyªn dung c«ng suÊt lín, gÆp ph¶i tr­êng hîp tµu cña gian th­¬ng lín h¬n, hiÖn ®¹i h¬n th× ®µnh ph¶i bã tay. Trªn tuyÕn hµng kh«ng th× ph­¬ng tiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t cßn l¹i hËu khã kh¨n trong viÖc ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng thñ ®o¹n tinh vi cña bän bu«n lËu. Tr×nh ®é nghiÖp vô cña ®éi h×nh chèng bu«n lËu cßn h¹n chÕ, gian lËn th­¬ng m¹i ngµy cµng tinh vi phøc t¹p, nhiÒu tr­êng hîp ng­êi kiÓm tra kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng kiÓm tra hµng ho¸ nh­ vÒ: xuÊt xø, khèi l­îng, chñng lo¹i hµng ho¸... MÆt kh¸c kinh phÝ dµnh cho chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i qu¸ h¹n hÑp, ngoµi sè tiÒn trÝch th­ëng (30%) cho mét vô ph¸t hiÖn vµ b¾t gi÷ chèng bu«n lËu , gian lËn th­¬ng m¹i, c¸c lùc l­îng chøc n¨ng kh«ng cßn nguån kinh phÝ nµo kh¸c ®Ó "chi" cho nh÷ng lÇn "¨n trùc n»m chê", "mai phôc" b¾t gi÷ bän bu«n lËu, nh­ng "vÒ tay kh«ng". - Trong c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cßn tån t¹i nhiÒu tiªu cùc nh­: + ViÖc xö lý c¸c hµnh vi bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i, tiÕp tay cho bän bu«n lËu ch­a nghiªm, ch­a ®ñ t¸c dông r¨n ®e, cã tr­êng hîp cßn ®­îc bá qua. + NhiÒu n¬i chÝnh quyÒn c¸c x·, huyÖn vïng gi¸p biªn cßn bu«ng láng qu¶n lý thÞ tr­êng cho nªn ®· t¹o khe hë cho bän bu«n lËu cã ®Êt dung th©n. ThËm chÝ chÝnh quyÒn dcßn lµm ng¬ tr­íc c¸c hiÖn t­îng c¶ lang biªn giíi lµm "cöu v¹n" cho bän bu«n lËu vµ quan niÖm cña mét sè ®Þa ph­¬ng lµ "v× kÕ sinh nhai cña bµ con". + Mét c¸n bé c«ng chøc trong lùc l­îng chèng bu«n lËu gian lËn th­¬ng m¹i tiÕp tay cho bän xÊu. Qua c¸c vô ¸n kinh tÕ lín nh­ T©n Tr­êng Sanh, Epco, Minh Phông... mµ mäi ng­êi ®Òu biÕt. §©y lµ m«t vÊn ®Ò nhøc nhèi hiÖn nay. - ViÖc d¸n tem c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cã hiÖu qu¶ tÝch cùc nh­ng ch­a thËt triÖt ®Ó, thiÕu liªn tôc, mang tÝnh chÊt phong trµo lóc nh¸t nªn sau khi ®ît ®Çu µo ®i th× ®©u l¹i vµo ®Êy. Trong khi ®ã, ng­êi tiªu dïng kh«ng cã ý thøc vÒ viÖc sö dông nh÷ng hµng buéc ph¶i cã tem, tr¸i l¹i s½n sµng mua hµng kh«ng d¸n tem miÔn lµ gi¸ rÎ h¬n chót Ýt. Bªn c¹nh ®ã viÖc qu¶n lý tem cña c¬ quan chøc n¨ng ch­a chÆt chÏ hiÖn t­îng quay vßng tem, lµm tem gi¶ kh¸ phæ biÕn lµm gi¶m ý nghÜa cña viÖc d¸n tem. - Sù phèi hîp kÐm chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶ cña c¸c lùc l­îng tham gia chèng bu«n lËu dÉn ®Õn khã ®iÒu tra n¾m b¾t t×nh h×nh mét c¸ch ch¾c ch¾n ®Ó cã biÖn ph¸p ®¸nh tróng nh÷ng tô ®iÓm bu«n lËu, nh÷ng ®­êng d©y bu«n lËu lín. NhiÒu ph¸t hiÖn ra bän bu«n lËu nh­ng v× lùc l­îng Ýt, ®¬n lÎ nªn kh«ng ng¨n chÆn ®­îc hoÆc bÞ ®¸nh th¸o. - H¹n chÕ n÷a lµ c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nhiÒu khi cßn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc, ch­a thÊy hÕt hiÖu qu¶ nghiªm träng cña nã nªn trong c¸c ho¹t ®éng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i vÒ quan ®iÓm gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ Nhµ n­íc còng ch­a thùc sù thèng nhÊt. Ch­a ®Æt vÊn ®Ò ®Êu tranh chèng bu«n lËu, quan ®iÓm lÊy d©n lµm gèc ch­a ®­îc vËn dông tèt tong c«ng t¸c nµy. - ChÊt l­îng hµng néi cßn h¹n chÕ khã c¹nh tranh víi hµng ngo¹i. §ång thêi chÊt l­îng hµng néi kh«ng ®­îc kiÓm tra thÊu ®¸o, cßn ®Ó lät l­íi ra thÞ tr­êng nhiÒu lo¹i hµng ho¸ chÊt l­îng kÐm, thËm chÝ hµng gi¶ trong néi ®Þa s¶n xuÊt còng kh«ng Ýt, do ®ã cµng lµm cho c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i gÆp nhiÒu khã kh¨n. Ch­¬ng III mét sè nh÷ng gi¶i ph¸p trong viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y diÔn biÕn phøc t¹p, ®· trë thµnh "quèc n¹n", x©m h¹i ®Õn kinh tÕ, ®êi sèng x· héi, ®Õn lîi Ých, chñ quyÒn vµ an ninh quèc gia. V× vËy cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i mét c¸ch cã kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc vµ ®ång bé gi÷a c¸c ngµnh h÷u tr¸ch. §¶ng vµ Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p kiªn quyÕt ng¨n chÆn, h¹n chÕ, ®Èy lïi n¹n bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. §ång thêi c¸c ngµnh, c¸c lùc l­îng, c¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn, nh©n d©n c¸c ®Þa ph­¬ng, nhÊt lµ trªn c¸c tuyÕn biªn giíi, vïng biÓn h¶i ®¶o còng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ trong c«ng t¸c nµy. I-/ gi¶i ph¸p chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nh×n tõ gãc ®é Nhµ n­íc. CÇn ®­a vÊn ®Ò chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i thµnh c«ng t¸c träng t©m th­êng xuyªn cña toµn §¶ng, toµn d©n, c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc. §Ó cã kÕt qu¶ tèt Nhµ n­íc cÇn cã gi¶i ph¸p phï hîp. 1. Nhµ n­íc cÇn ph¶i hoµn chØnh h¬n n÷a hÖ thèng luËt ph¸p. §Ó chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu luËt cô thÓ chÝnh s¸ch nghiªm minh cho tõng hµnh vi gian lËn, bÞt kÝn c¸c kÏ hë cña c¬ chÕ chÝnh s¸ch, thu hÑp m«i tr­êng, t­íc bá c¸c ®iÒu kiÖn mµ gian lËn cã thÓ khai th¸c lîi dông ®Ó lµm ¨n bÊt chÝnh. HÖ thèng ph¸p luËt cña n­íc ta hiÖn nay cßn thiÕu vµ kh«ng ®Çy ®ñ râ rang nªn trong thùc hiÖn thiÕu c¬ së ph¸p lý dÔ dµng dÉn ®Õn tuú tiÖn kh«ng thèng nhÊt. NhiÒu chÕ ®Þnh, quy ®Þnh ®­îc ban hµnh ®· l©u nay kh«ng cßn phï hîp, vÉn ch­a söa ®æi, bæ sung kÞp thêi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i do c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn ban hµnh còng ch­a cô thÓ ho¸ ®­îc nh÷ng quy ®Þnh cña luËt mét c¸ch thèng nhÊt. Nªn trong c¸c v¨n b¶n cßn m©u thuÉn, g©y khã kh¨n cho h÷ng ng­êi thõa hµnh. LuËt ph¸p kh«ng ®ång bé hoµn chØnh sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng tuú tiÖn, chñ quan trong kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ xö lý. V× vËy Nhµ n­íc cÇn ph¶i nghiªn cøu x©y dùng ban hµnh ph¸p luËt míi vµ c¶ ®iÒu chØnh söa ®æi bæ sung nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt cò kh«ng phï hîp. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vÜ m« nh­ chÝnh s¸ch thuÕ, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu, chÝnh s¸ch h¶i quan, nhanh chãng ban hµnh luËt H¶i Quan. Nªn tËp trung nghiªn cøu, x©y dùng mét chÝnh s¸ch thuÕ hîp lÝ, dÔ hiÓu, kh«ng qu¸ cao, khuyÕn khÝch ®­îc nhµ s¶n xuÊt kinh doanh tù gi¸c näpp thuÕ cho Nhµ n­íc. 2. Khi ban hµnh chÝnh s¸ch míi Nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¶i cã nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn râ rµng cô thÓ ®Ó viÖc thùc hiÖn mang l¹i kÕt qu¶ tèt. 3. Trong nh÷ng biÖn ph¸p chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i Nhµ n­íc cÇn lµm râ tr¸ch nhiÖm cña tõng ngµnh tõng cÊp, quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vÒ vËt chÊt cña c¸c tæ chøc gi¸m ®Þnh, h¹n chÕ tèi ®a sù trïng l¾p trong xö lý vô viÖc, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸n bé c¸c ngµnh lµm c«ng t¸c chèng bu«n lËu, cô thÓ: - Hµng qua cöa khÈu tr¸ch nhiÖm chÝnh cña H¶i Quan. - Hµng kinh doanh trªn thÞ tr­êng néi ®Þa tr¸ch nhiÖm chÝnh lµ qu¶n lý thÞ tr­êng (ngµnh th­¬ng m¹i). - Biªn phßng lµm nhiÖm vô an ninh cöa khÈu, b¶o vÖ ®­êng biªn c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu vã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi chÝnh quyÒn. - C¬ quan thuÕ vô chÞu tr¸ch nhiÖm chèng thÊt thu, gi¸m s¸t hµng ho¸ trèn lËu, kiÓm tra c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ theo quy ®Þnh cña ngµnh. - ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn qu¶n lý hµnh chÝnh kinh tÕ trªn ®Þa bµn, tæ chøc phèi hîp víi tÊt c¶ c¸c c¬ quan lµm nhiÖm vô chèng bu«n lËu trùc tiÕp thô lý c¸c vô viÖc vi ph¹m vÒ bu«n lËu, trèn thuÕ trªn ®Þa bµn, kiÕn nghÞ c¸c c¬ quan nh÷ng vÊn ®Ò v­íng m¾c ph¸t sinh trong c«ng t¸c phßng chèng bu«n lËu. Quy ®Þnh râ rµng tr¸ch nhiÖm chÝnh s¸ch ®Ó dÔ dµng thi hµnh nhiÖm vô nh­ng ®ång thêi trong c«ng t¸c phßng chèng cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ngµnh chøc n¨ng t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ho¹t ®éng mag l¹i kÕt qu¶ cao nhÊt. ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè cÇn trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c ngµnh cã liªn quan trong ®Þa ph­¬ng m×nh phèi hîp trong c«ng t¸c phßng, chèng. Theo tinh thÇn cña ChØ thÞ 853/1997/CT-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ th× hiÖn nay Tæng Côc H¶i Quan chñ ch× víi sù tham gia cña Bé Néi Vô, Bé th­¬ng m¹i, Bé tµi chÝnh tiÕn hµnh tæng kiÓm tra ®ång lo¹t hµng ho¸ ®ang lµm thñ tôc xuÊt, nhËp khÈu t¹i c¸c c¶ng biÓn, cöa khÈu, ph¸t hiÖn hµng nhËp lËu, hµng gian lËn th­¬ng m¹i ®Ó trèn thuÕ. Bé th­¬ng m¹i chñ tr× cã sù tham gia cña Bé Néi Vô, Bé tµi chÝnh tæng kiÓm tra ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã cöa hµng bu«n b¸n hµng ho¸ vËt t­ nhËp khÈu nh»m lµm lµnh m¹nh thÞ tr­êng néi ®Þa, ®ång thêi chÝnh s¸ch biÖn ph¸p buéc c¸c doanh nghiÖp chØ kinh doanh nh÷ng mÆt hµng ®· ®¨ng ký kinh doanh. C¸c bé, ngµnh. ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng tiÕn hµnh tæng kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp xuÊt kh©ñ trùc thuéc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, chÕ ®é thu chi tµi chÝnh, h¹ch to¸n kÕ to¸n. 4. G¾n viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i vµ bu«n lËu víi c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh. §©y lµ mét yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ph¶i g¾n víi viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt 38/CP cña ChÝnh phñ vÒ c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh Nhµ n­íc. §èi víi H¶i Quan cÇn nghiªn cøu ®Ó x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u nh»m môc tiªu b¶o ®¶m sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®­îc chÆt chÏ, chèng ®­îc bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i cã hiÖu qu¶, thu ®óng, thu ®ñ thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®¶m b¶o nguån thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc, nh­ng vÉn t¹o ®­îc thuËn lîi cho th­¬ng m¹i ch©n chÝnh ho¹t ®éng ph¸t triÓn, khuyÕn khÝch ®­îc xuÊt nhËp khÈu, b¶o hé ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc, b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸g cña ng­êi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, héi nhËp víi th­¬ng m¹i khu vùc thÕ giíi. Trªn c¬ së c¶i c¸ch hµnh chÝnh s©u réng, gi¶m c¸c thñ tôc r­êm rµ, g©y phiÒn hµ ¸ch t¾c cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp c¶nh. TiÕp tôc ®æi mí c¸c quy tr×nh nghiÖp vô, rµ so¸t c¸c v¨n b¶n, c¸c quy ®Þnh vµ hÖ thèng l¹i theo h­íng ®¬n gi¶n, hµi hoµ vµ thèng nhÊt dÔ hiÓu, dÔ thùc hiÖn. Kiªn quyÕt lo¹i bá c¸c quy ®Þnh kh«ng râ rµng kh«ng cã tÝnh kh¶ thi, g©y ¸ch t¾c, phiÒn hµ, tiªu cùc, ®Ó gian lËn th­¬ng m¹i vµ c¸c phÇn tö tiªu cùc, c¬ héi cã thÓ luån l¸ch lîi dông. 5. T¨ng c­êng lùc l­îng, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho c¸c lùc l­îng phßng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. §Ó ®èi phã víi "lùc l­îng khæng lå" cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cÇn ph¶i cã lùc l­îng lín m¹nh chèng l¹i. X©y dùng lùc l­îng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trong s¹ch v÷ng m¹nh c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng. Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ngµy cµng tinh vi phøc t¹p, ®ßi hái c¸n bé ngµnh chøc n¨ng ph¶i cã sù hiÓu biÕt toµn diÖn vµ tæ chøc lùc l­îng t¹i c¸c ®Þa bµn, c¸c bé phËn nghiÖp vô ph¶i thËt hîp lý, khoa häc, hiÖu qu¶. Qua c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ thu thuÕ H¶i quan, ho¹t ®éng H¶i Quan ph¶i ®¶m b¶o nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ng¨n chÆn cã hiÖu qu¶ c¸c hµnh vi bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i, ®ång thêi võa ph¶i gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi, tõng b­íc hoµ nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. N©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸n bé H¶i Quan, Biªn phßng, C¶nh satds kinh tÕ ... Tõng b­íc tiªu chuÈn ho¸ c¸c chøc danh nghÒ nghiÖp, nghiÖp vô. Sè c«ng chøc ch­a ®­îc ®µo tao hoÆc ®· ®­îc ®µo t¹o nh­ng tr¸i ngµnh ph¶i ®­îc ®µo t¹o hoÆc ®µo t¹o l¹i theo yªu cÇu cña c«ng t¸c cô thÓ. Riªng ®èi víi lùc l­îng chèng bu«n lËu cÇn më réng ph¹m vi ®Þa bµn ho¹t ®éng, v­¬n ra xa tuyÕn trªn biÓn, ®¸nh s©u vµo néi ®Þa, x©y dùng ph­¬ng ¸n träng ®iÓm trªn tõng tuyÕn biªn giíi vµ tõng ®Þa bµn: t¨ng c­êng lùc l­îng, trang bÞ ph­¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i tËp trung ®¸nh m¹nh, ®¸nh tróng vµo c¸c æ nhãm, ®­êng d©y bu«n lËu. + Trªn tuyÕn ®­êng hµng kh«ng, tËp trung ph¸t hiÖn ng¨n chÆn viÖc vËn chuyÓn tr¸i phÐp ma tuý, vò khÝ, tµi liÖu ph¶n ®éng tiÒn gi¶, ngo¹i hèi. + Trªn tuyÕn biÓn, tËp trung xãa c¸c ®iÓm "nãng" vµ c¸c chî "trêi" trªn biÓn nhÊt lµ viÖc sang m¹n hµng lËu tõ tµu viÕn d­¬ng sang c¸c tµu, thuyÒn nhá tõ ngoµi xa, ®æ hµng vµo b¸i ngang bÕn däc. + Trªn tuyÕn biªn giíi ®Êt liÒn tËp trung ng¨n chÆn b¾t gi÷ hµng nhËp lËu qua hai biªn giíi c¸nh gµ cöa khÈu. Trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ cho c¸c lùc l­îng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nh­: + X©y dùng c¸c ®éi tµu cao tèc H¶i Quan. + Trang bÞ c¸c m¸y soi container vµ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt kh¸c cho ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t. + Trang bÞ hÖ thèng kiÓm tra qua camera t¹i c¸c cöa khÈu lín. + øng dông vi tÝnh ho¸ vµo c¸c quy tr×nh thñ tôc H¶i quan nh­: ®¨ng kÝ tiÕp nhËn tê khai, x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ xuÊt nhËp khÈu, th«ng tin chèng bu«n lËu, thèng kª, kÕ to¸n. + X©y dùng bé phËn kiÓm to¸n ®ñ søc kiÓm tra, thanh tra nghiÖp vô ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña H¶i quan quèc tÕ vµ th­¬ng m¹i quèc tÕ. ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ míi trong kiÓm tra qua c¸c cöa khÈu vµ trong ngµnh H¶i Quan. H¶i quan nªn trang bÞ nhiÒu m¸y soi hµnh lý, hµng ho¸ t¹i c¸c cöa khÈu quèc tÕ lín nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸ ®­îc qua l¹i dÔ dµng ®ång thêi n©ng cao t¸i kiÓm so¸t cña h¶i quan. Ngoµi ra, ngµnh H¶i Quan cÇn ¸p dông chÕ ®é th«ng tin t×nh b¸o nh»m ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn c¸c hµnh vi bu«n lËu, gian lËn. 6. T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ víi c¸c c¬ quan H¶i quan cña c¸c n­íc trong viÖc ®Êu tranh chèng gian lËn th­¬ng m¹i. T¨ng c­êng hîp t¸c nh»m trao ®æi th«ng tin, lùa chän môc tiªu, lËp hå s¬ vµ qu¶n lý, ®¸nh gi¸ rñi ro th«ng qua ®ã cã thÓ ph¸t hiÖn c¸c tr­êng hîp cã nguy c¬ gian lËn th­¬ng m¹i cao, phèi hîp víi c¸c n­íc trong viÖc kiÓm so¸t H¶i Quan, tranh thñ sù hîp t¸c gióp ®ì cña c¸c n­íc ph¸t triÓn trong viÖc ®µo t¹o cho c¸n bé H¶i Quan ViÖt Nam vÒ c¸c kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p ®Êu tranh chèn gian lËn th­¬ng m¹i tiÕn tiÕn. 7. D¸n tem hµng ho¸ ph¶i thùc sù hiÖu qu¶. D¸n tem tuy ®· ®­îc coi lµ biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý hµng nhËp khÈu, song thùc tÕ ®· cho thÊy kh«ng ph¶i bÊt cø mét mÆt hµng nµo nhËp khÈu còng cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p nµy. Muèn ¸p dông ph¶i xem xÐt thËt cô thÓ tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ vµ bao b× sö dông cho lo¹i hµng ho¸ ®ã, cã nh­ thÕ míi ®¶m b¶o tÝnh h÷ hiÖu cña biÖn ph¸p d¸n tem. VÒ d¸n tem còng cã kh«ng Ýt c©u chuyÖn vÒ tem gi¶, tem thËt, tem d¸n råi bãc ra thËm chÝ nhiÒu n¬i cã c¶ tem ph¸t khèng cho doanh nghiÖp tù d¸n. §Ó tr¸nh viÖc v« h×nh hîp thøc ho¸ hµng gi¶, hµng cò t©n trang l¹i thµnh hµng thËt, hµng tèt qua viÖc d¸n tem th× nhÊt thiÕt cÇn cã sù thÈm ®Þnh cña c¬ quan chuyªn m«n vÒ chÊt l­îng hµng ho¸. 8. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó ®©y m¹nh s¶n xuÊt trong n­íc, ®Ó hµng ho¸ ViÖt Nam t¨ng c­êng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng gãp phÇn ng¨n chÆn hµng lËu. Muèn vËy ®ßi hái n­íc cã chÝnh s¸ch phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ míi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn, t¹o th«ng tho¸ng cho ho¹t ®éng kinh doanh, lµnh m¹nh thÞ tr­êng néi ®Þa. 9. Nhµ n­íc cÇn cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch khen th­ëng, chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸n bé c«ng chøc lµm nhiÖm vô chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Khen th­ëng, ®éng viªn c¶ b»ng tinh thÇn vµ vËt chÊt cho nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc cña tõng ®¬n vÞ, tõng c¸ nh©n. §Ó cuéc ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cña ta giµnh th¾ng lîi th× viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng cho nh÷g c«ng chøc lµm c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i rÊt cÇn thiÕt. V× hiÖn nay chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng cña ta cßn cã nh÷ng bÊt hîp lý, ®ang lµ vËt c¶n cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ, lµm t¨ng sù ph©n hãa, bÊt b×nh ®¼ng gi÷a c¸c tÇng líp d©n c­. Do tiÒn l­¬ng kh«ng ®ñ ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng trong lÜnh vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp còng nh­ lùc l­îng vò trang xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng c«ng chøc ph¶i lµm thªm vµ nhËn ®­îc c¸c nguån thu nhËp kh¸c ngoµi l­¬ng. Cã nguån thu nhËp do c«ng chøc lµm thªm nhê vµo tr×nh ®é tay nghÒ cña hä, cã nguån tõ c¬ quan ®¬n vÞ tæ chøc ho¹t ®éng cã ®­îc ®Ó ph©n phèi cho c«ng chøc. Ch¼ng h¹n theo b¸o c¸o cña mét ®Ò ¸n c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng gÇn ®©y ®Ó tr×nh Héi nghÞ trung ­¬ng 7 kho¸ VIII cho biÕt trong ngµnh H¶i Quan, thu nhËp tõ quü tiÒn l­¬ng cña c«ng chøc chØ chiÕm 36,08% cßn l¹i thu nhËp ngoµi quü tiÒn l­¬ng chiÕm 63,92% trong tæng sè thu nhËp cña c«ng chøc. Mét vÊn ®Ò lµ tiÒn l­¬ng cho c«ng chøc nãi chung vµ cho c¸c lùc l­îng lµm c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nãi riªng hiÖn nay lµ cßn thÊp. V× vËy ®Ó tån t¹i, b¶n th©n c«ng chøc vµ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp ph¶i cã nh÷ng ho¹t ®éng lµm thªm. T×nh h×nh lµm thªm cña c«ng chøc vµ c¸c ®¬n vÞ cã mÆt tèt lµ ®¶m b¶o cho hä cã thªm thu nhËp, song mÆt tr¸i cña nã lµ qu¸ nhiÒu, ®Æc biÖt lµm cho chÊt l­îng c«ng viÖc kh«ng tèt. ChÝnh v× vËy, chóng ta thÊy r»ng muèn tæ chøc triÓn khai chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i mét c¸ch triÖt ®Ó cÇn cã "con ng­êi triÖt ®Ó" ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ thØ, nghÞ quyÕt, ph¸p lÖnh vµ luËt ph¸p cña Nhµ n­íc ta trong c«ng t¸c nµy. §Ó cã con ng­êi ®ã kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng mÆc dï ®iÒu nµy lµ cÇn thiÕt, mµ cßn ph¶i gi¶i quyÕt ®­îc ®êi sèg vËt chÊt cho hä. §iÒu nµy ®ßi hái ph¶i dc¶i c¸ch v¨n b¶n chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®ñ ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng cho c«ng chøc vµ gia ®×nh hä. Khi tiÒn l­¬ng cña c«ng chøc ®ñ nu«i sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh chØ cã Nhµ n­íc lµ ng­êi chñ duy nhÊt cña c«ng chøc th× hä sÏ hÕt lßng lµm viÖc cho Nhµ n­íc. Mäi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ban hµnh ®Ó ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i míi ®­îc tæ chøc triÓn khai vµ thùc hiÖn nghiªm tóc. 10. Nhê cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ vïng biªn, lµm cho nh©n d©n vïng biªn trë thµnh lùc l­îng tham gia tÝch cùc vµo viÖc chèng bu«n lËu. T×nh tr¹ng hiÖn nay lµ bän bu«n lËu ®ang sö dông mét bé phËn kh¸ ®«ng nh©n d©n ®Þa phwong vïng biªn vµo viÖc vËn chuyÓn hµng lËu qua biªn giíi Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ vïng biªn, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n d©n. C¸n bé, c¸c ngµnh ë trung ­¬ng cã tr¸ch nhiÖm cïng víi c¸c ®Þa ph­¬ng, nhÊt lµ ®Þa ph­¬ng vïng biªn giíi thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch chÝnh s¸ch kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi nh»m n©ng cao ®êi sèng mäi mÆt cña nh©n dan b»ng c¸c ch­¬g tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo,, c¸c dù ¸n kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi... ®¶m b¶o cho nh©n d©n cã ®êi sèng æn ®Þnh kh«ng ®Ó bän bu«n lËu lîi dông l«i kÐo hä vµo con ®­êng lµm thuª "cöu v¹n" cho chóng. 11. Nhµ n­íc cÇn tuyªn truyÒn gi¸o dôc, n©ng cao gi¸c ngé c¸n bé vµ nh©n d©n vÒ viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Nhµ n­íc cÇn ph¶i tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho nh©n d©n thÊy ®­îc t¸c h¹i to lín cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®èi víi kinh tÕ -x· héi. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ b¸o chÝ, ph¸t thanh, truyÒn h×nh. §©y còng lµ mét biÖn ph¸p gãp phÇn mang l¹i hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. N©ng cao gi¸c ngé vµ ®Êu tranh chèg l¹i bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cho c¸n bé vµ nh©n d©n lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch v× nã cã vai trß trùc tiÕp trong viÖc n©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ xuÊt nhËp khÈu, vÒ ho¹t ®éng h¶i quan qua viÖc t¨ng c­êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa trong ®Êu tranh chèng gian lËn th­¬ng m¹i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Nhµ n­íc ta ®· tõng b­íc ®æi míi hÖ thèng ph¸p luËt víi t­ duy ph¸p lý míi. C¬ së ph¸p lý míi cña qu¶n lý Nhµ n­íc, qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®· b¾t ®Çu h×nh thµnh. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i n©ng cao gi¸c ngé ph¸p luËt nh»m h×nh thµnh mét c¬ chÕ kiÓm tra viÖc tu©n theo nh÷ng c¬ së ph¸p lý míi nµy. C¨n cø vµo ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, xuÊt ph¸t tõ ®¨c ®iÓm c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë n­íc ta thêi gian qua vµ tr¹ng th¸i ý thøc ph¸p luËt cña c¸n bé vµ nh©n d©n lao ®éng n­íc ta. C«ng t¸c gi¸c ngé vÒ luËt th­¬ng m¹i, vÒ c«ng t¸c h¶i quan, vÒ c¸c quy ®Þh liªn quan ®Õn chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, cÇn tiÕn hµnh kh¾c phôc t×nh tr¹ng kÐm hiÓu biÕt ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng bu«n b¸n xuÊt nhËp khÈu, h¶i quan. Gi¸o dôc t×nh c¶m t«n träng ph¸p luËt, tõng b­íc më réng tri thøc ph¸p luËt n©ng cho c¸n bé vµ nh©n d©n. §Ó trang bÞ tri thøc ph¸p luËt n©ng cao gi¸c ngé cho c¸n bé vµ nh©n d©n cÇn ph¶i sö dông tæng hîp nhiÒu h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau nh»m l«i cuèn nh©n d©n tham gia tÝch cùc vµo x©y dùng, b¶o vÖ vµ ¸p dông luËt ph¸p. Th«ng qua viÖc tham gia tÝch cùc, trùc tiÕp cña c¸n bé vµ nh©n d©n nh­ th¶o luËn, gãp ý cña quÇn chóng nh©n d©n sÏ gióp n©ng cao tÝnh tÝch cùc c«ng d©n trong c«ng viÖc Nhµ n­íc mµ cô thÓ ë ®©y lµ viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. §èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, n©ng cao gi¸c ngé ph¸p luËt cho c¸n bé lµ mét nhu cÇu cÊp b¸ch v× trong gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc cô thÓ phÇn lín phô thuéc vµo nhËn thøc chñ quan cña ng­êi ®­îc giao quyÒn thay mÆt c¬ quan qu¶n lý gi¶i quyÕt. H¬n n÷a ph¶i gi¸c ngé lßng tin ph¸p luËt c¸n bé trong qu¸ tr×nh ¸p dông ph¸p luËt ®ã lµ t×nh c¶m c«ng b»ng tr¸ch nhiÖm, t×nh c¶m ph¸p chÕ, kh«ng khoan nh­îng víi nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt vµ téi ph¹m, h×nh thµnh thãi quen xö sù tÝch cùc theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kh«ng bÞ ngo¹i c¶nh chi phèi. Ngoµi ra gi¸o dôc cho c¸n bé cña c¸c c¬ quan qu¶n lý t×m ra nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn dÉn ®Õn vi ph¹m ph¸p luËt cña c¸c nhµ xuÊt nhËp khÈu, xuÊt nhËp c¶nh víi tõng tr­êng hîp cô thÓ nh»m bÞt kÝn nh÷ng kÏ hë ph¸p luË. Trong qu¸ tr×nh Êy ph¶i lµm cho mäi ng­êi thÊy ®­îc hËu qu¶ nghiªm träng cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®èi víi kinh tÕ, x· héi vµ ®¹o ®øc v¨n ho¸, ®èi víi ®Êt n­íc còng nh­ ®èi víi quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña mäi ng­êi d©n lao ®éng. 12. Ph¶i xö lý nhanh, nghiªm minh vµ thÝch ®¸ng nh÷ng kÎ bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i vµ nh÷ng ng­êi cã ý thøc dÝnh d¸ng ®Õn bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. §©y lµ biÖn ph¸p nh»m b¶o ®¶m cho ph¸p luËt ®­îc thùc hiÖn nghiªm minh ®¶m b¶o quyÒn mäi ng­êi ®Òu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt. Khi ph¸t hiÖn c¸ hµnh vi bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i th× nhÊt ®Þnh ph¶i ¸p dông nh÷ng h×nh ph¹t thÝch ®¸ng. V× b¶n th©n c¸c h×nh ph¹t ®óng còng cã t¸c dông phßng ngõa hµnh vi vi ph¹m cña nh÷ng ng­êi kh¸c. Trong thêi gian qua, chóng ta ch­a quan t©m ®óng møc ®Õn viÖc ®Êu tranh kiªn quyÕt vµ kÞp thêi víi nh÷ng hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i vµ bu«n lËu. Mét sè c¸ nh©n, mét sè ®¬n vÞ cã hµnh vi bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i ®­îc ph¸t hiÖn nh­ng kh«n ®­îc xö lý kÞp thêi hoÆc thËm chÝ cã xö lý nh­ng chØ qua loa, kh«ng ®óng møc. Mét hiÖn t­îng hÕt søc nguy hiÓm cho c«ng viÖc cñng cè, t¨ng c­êng ph¸p chÕ lÜnh vùc th­¬ng m¹i. Tõ nh÷ng vi ph¹m nhá mµ kh«ng xö lý nghiªm minh sÏ tiÕp lèi cho nh÷ng vi ph¹m lín. Bu«n lËu 1 bao thuèc còng lµ vi ph¹m ph¸p luËt, lµ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt, coi th­êng ph¸p luËt vËy nã còng ph¶i ®­îc xö lý nghiªm minh ®Ó r¨n ®e, ng¨n ngõa kh«ng ®Ó hµnh vi ®ã t¸i diÔn ®ång thêi cho mäi ng­êi thÊy ®­îc mµ t«n träng ph¸p luËt. Ng­êi trùc tiÕp vi ph¹m ph¸p luËt ®· lµ nguy hiÓm nh­ng ng­êi gi¸n tiÕp tiÕp tay cho viÖc vi ph¹m ph¸p luËt ®ã cßn nguy hiÓm h¬n. Xö lý thÝch ®¸ng nh÷ng kÎ bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nh­ng ®ång thêi còng cÇn nghiªm minh ®èi víi nh÷ng kÎ tiÕp tay cho bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Thùc tÕ ë n­íc ta thêi gian qua trong lùc l­îng chèng bu«n lËu cßn tån t¹i tiªu cùc ®ã lµ mét sè c¸n bé trong ngµnh bÞ bän bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i mua chuéc lam tho¸i ho¸ biÕn chÊt tiÕp tay cho chóng. §iÒu nµy rÊt nguy hiÓm v× trong khi c¸c ngµnh, c¸c cÊp gia søc chèng tÖ n¹n nµy th× mét sè ng­êi trong ®ã l¹i tiÕp tay cho nã. Nh÷ng viÖc nµy chøng minh r»ng hä rÊt coi th­êng ph¸p luËt, coi th­êng ®¹o ®øc. §iÓn h×nh trong thêi gian qua lµ 2 vô ¸n lín Epco Minh Phông, T©n Tr­êng Sanh g©y hËu qu¶ rÊt lín cho nÒn kinh tÕ -x· héi mµ trong ®ã cã liªn quan ®Õ c¸n bé h¶i quan- nh÷ng ng­êi lµm viÖc trong c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i g©y bÊt b×nh lín trong nh©n d©n, lµm tæn th­¬ng ®Õn lßng tin cña nh©n d©n vµo nh÷ng ng­êi b¶o vÖ ph¸p luËt. V× vËy cÇn ph¶i xö lý thÝch ®¸ng nh÷ng kÎ nµy ®ång thêi gi¸o dôc ®¹o ®øc trong lùc l­îng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. 13. C¸c ngµnh, c¸c cÊp ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra n¾m b¾t t×nh h×nh thÞ tr­êng. Cã th­êng xuyªn vµ tÝch cùc kiÓm tra th× míi ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn tinh tr¹ng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i l¾m phÐp "thÇn th«ng". Hµng lËu trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau tuån vµo víi ®ñ chñng lo¹i mÉu m·. Mçi lo¹i hµng ho¸ cã tíi hµng tr¨m kiÓu d¸ng, mÉu m·. Thùc tÕ mét sè mÆt hµng d¸n tem ®· h¹n chÕ ®­îc hµng lËu rÊt nhiÒu nh­ng chóng ta khã cã thÓ d¸n tem ë hµng tr¨m c¸c mÆt hµng kh¸c ®­îc. Hµng lËu lan trµn dÉn ®Õn "cung" v­ît qu¸ "cÇu", lóc th× trµn vµo å ¹t lµm cho gi¸ c¶ gi¶m xuèng, lóc ch÷ng l¹i lµm cho gi¸ c¶ t¨ng lªn lµm cho thÞ tr­êng mÊt æn ®Þnh. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy th× c¸c ngµnh chøc n¨ng cÇn kiÓm tra kiÓm so¸t thÞ tr­êng th­êng xuyªn th× míi gi¶m bít ®ùoc ®ãng gãp vµo viÖc chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. II-/ gi¶i ph¸p chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nh×n tõ gãc ®é doanh nghiÖp. Hµng lËu ®ang lµ "quèc n¹n". ë ®©u ng­êi ta còng nãi ®Õn hµng lËu nh­ mét thø nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng kinh tÕ: hµng s¶n xuÊt ra kh«ng b¸n ®­îc v× hµng lËu, hµng gian lËn th­¬ng m¹i ph¸ gi¸ thÞ tr­êng ø ®äng t¹i hµng lËu trµn lan. MÆc dï Nhµ n­íc ®· cè g¾ng ®Ó ®Èy lïi hµng lËu nh­ng khã cã thÓ chÊm døt ®­îc nã. VËy th× ph¶i lµm g× ®Ó m×nh kh«ng trë thµnh "c¸i tói ®ùng ®å th¶i" tõ n­íc ngoµi n÷a? 1-/ Hµng ViÖt Nam cÇn ph¶i t¨ng tÝnh c¹nh tranh. HiÖn nay, ngoµi viÖc ®æ lçi cho hµng lËu, hµng gian lËn c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc hÇu nh­ ch­a chÞu nh×n th¼ng vµo thùc tÕ v× sao hµng cña hä kh«ng c¹nh tranh næi víi hµng lËu, hµng gian lËn th­¬ng m¹i. Ai còng biÕt hµng cña mét sè n­íc kh«ng ®¶m b¶o l¾m song ng­êi tiªu dïng vÉn mua. Thùc tÕ lµ cïng mét mÆt hµng, chÊt l­îng t­¬ng ®­¬ng nhau, nh­ng gi¸ hµng lËu l¹i rÎ h¬n, mÉu m· ®Ñp h¬n. VÝ dô: ®­êng cña Trung Quèc trªn thÞ tr­êng hiÖn nay kho¶ng 4.000®/1kg, tong khi ®­êng ViÖt Nam 5.500®/1kg, ¸o ph«ng Trung Quèc rÊt nhiÒu mÉu m· gi¸ l¹i thÊp h¬n, hµng ViÖt Nam Ýt mÉu m·, gi¸ l¹i cao h¬n. "NÕu nh­ hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao h¬n, mÉu m· ®Ñp h¬n th× gi¸ cao chóng t«i vÉn mua" mét ng­êi tiªu dïng kh¼ng ®Þnh vµ khi ®­îc hái ng­êi tiªu dïng ®Òu nãi r»ng, vÊn ®Ò hä quan t©m nhÊt khi mua hµng lµ chÊt l­îng sau lµ gi¸ c¶ vµ mÉu m· "Hµng t«i mua tr­íc hÕt ph¶i lµ thø tèt, råi ph¶i xem nã cã ®¸ng ®ång tiÒn b¸t g¹o kh«ng. Thµ mua thø ®¾t h¬n vµ chÊt l­îng tèt h¬n lµ mua rÎ mµ dïng kh«ng ra g×". VËy hµng néi muèn trô ®­îc trªn thÞ tr­êng th× ph¶i t¨ng tÝnh c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng, ®ång thêi còng ph¶i t×m c¸ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm xuèng. Trªn thùc tÕm viÖc c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ ®èi víi hµng lËu hµng gian lËn th­¬ng m¹i lµ "kh«ng t­ëng" bëi v× lÝ do: + Mét lµ, hµng nhËp lËu, trèn ®­îc thuÕ nªn gi¸ re, hµng cña ta s¶n xuÊt ra trong n­íc ph¶i nép thuÕ. + Hai lµ, nghe nãi mét sè n­íc l©n cËn hµng tån kho lín, hä cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. Trong khi, ta chØ cã thÓ m¹nh lµ nh©n c«ng rÎ nh­ng nay ®· kh«ng cßn rÎ nh­ tr­íc n÷a. Nh­ vËy chØ cßn c¸ch võa ph¶i chèng hµng lËu võa ph¶i c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng víi nã. Thùc tÕ ®· cho thÊy ng­êi tiªu dïng chän chÊt l­îng lµm ­u tiªn hµng ®Çu. Héi chî hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao, lóc nµo còng ®«ng kh¸ch, doanh sã b¸n ra cã doanh nghiÖp lªn tíi tiÒn tû/ngµy. §iÒu ®ã chøng minh ng­êi tiªu dïng kh«ng hÒ thêi ¬ víi hµng néi, mÆc dï cã nhiÒu lo¹i hµng gi¸ kh«ng rÎ. §Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh doanh nghiÖp cÇn tÝch cùc ®Çu t­ n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò ng­êi lao ®éng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, h¹ gi¸ thµnh vµ n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸. Xu h­íng hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang lµm ®ã lµ tham gia ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO. ISO lµ mét c«ng cô ®¾c lùc cho hµng ViÖt Nam n©ng cao chÊt tÝnh c¹nh tranh tr­íc hÕt lµ ë thÞ tr­êng trong n­íc sau ®ã lµ thÞ tr­êng quèc tÕ. 2-/ C¸c doanh nghiÖp cÇn tham gia gãp phÇn hoµn thiÖn m«i tr­êng kinh doanh. M«i tr­êng kinh doanh lµ tËp hîp c¸c ®iÒu kiÖn, c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õ ho¹t ®éng kinh doanh, nh­ng ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp ®Òu cã ¶nh h­ëng tíi c¸c yÕu tè cña m«i tr­êng kinh doanh ë møc ®é nhiÒu Ýt. Mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ ®øng v÷ng l©u dµi trong mét m«i tr­êng kinh doanh kh«ng æn ®Þnh, kh«ng thuËn lîi, h¬n n÷a ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ngµy nay ®· ®­îc xem xÐt ®¸nh gi¸ d­íi nh·n quan quÇn chóng vµ cã ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn cña d. Doanh nghiÖp kh«ng nªn v× lîi Ých c¸ nh©n mµ cã nh÷ng viÖc lµm tiÕp tay cho bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nh­ cho m­în t­ c¸ch ph¸p nh©n, giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu vµ trùc tiÕp gian lËn th­¬ng m¹i, gian dèi trong kinh doanh. Doanh nghiÖp ph¶i gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc h×nh thµnh m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi mµ trong ®ã cã viÖc tÝch cùc tham gia chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. III-/ gi¶i ph¸p chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­êng m¹i nh×n tõ gãc ®é quÇn chóng nh©n d©n. C¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña quÇn chóng nh©n d©n. Kh«ng cã sù tham gia tÝch cùc cña quÇn chóng th× nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ cã nh÷ng chuyÓn biÕn c¸ch m¹ng trong lÞch sö. B¸c Hå ®· d¹y: "DÔ tr¨m lÇn kh«ng d©n còng chÞu, khã ngh×n lÇn d©n liÖu còng xong". Do ®ã ®Ó c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ th× cÇn cã sù tham gia cña quÇn chóng nh©n d©n. Nh©n d©n cÇn ph¶i thÊy hÕt ®­îc nghÜa vô, quyÒn lîi, vÒ t¸c h¹i nhiÒu mÆt cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ®èi víi lîi Ých chung cña x· héi. Nh©n d©n cÇn thÊy ®­îc quyÒn lîi cña m×nh trong c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i, qua ®ã n©ng cao ý thøc lµm chñ vµ n¨ng lùc lµm chñ. §ång thêi nh©n d©n còng cÇn ph¶i hiÓu râ c¸c quan ®iÓm chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, n¾m v÷ng môc tiªu nhiÖm vô, biÖn ph¸p chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc chung cña ®Êt n­íc. Kh«ng nªn tiÕp tay cho bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i nh­: vËn chuyÓn, mua hµng lËu, biÕt mµ kh«ng b¸o cho c¬ quan chøc n¨ng... Nh©n d©n ph¶i thÊy r»ng x· héi cã æn ®Þnh, kinh tÕ cã ph¸t triÓn th× ®êi sèng cña chÝnh m×nh míi ®­îc n©ng cao. phÇn kÕt luËn §Êt n­íc ta, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®ang ra søc tËp trung thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc tõng b­íc ®­a ®Êt n­íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc th× nhiÖm vô chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i rÊt quan träng vµ cã ý nghÜa thiÕt thùc. Th«ng qua chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cã hiÖu qu¶, chóng ta gãp phÇn vµo viÖc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, b¶o vÖ tèt lîi Ých vµ chñ quyÒn quèc gia, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi. Chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i gãp phÇn chèng thÊt thuÕ, ®¶m b¶o nguån thu cho ng©n s¸ch ®ång thêi gãp phÇn tÝch luü vèn ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ®¶m b¶o cho nh÷ng chiÕn l­îc cña Nhµ n­íc ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi. Chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i hiÖu qu¶ lµ yÕu tè quan träng trong viÖc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc ph¸t huy néi lùc lµm ra ®­îc nhiÒu s¶n phÈm, c¹nh tranh trong m«i tr­êng lµnh m¹nh t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng gãp phÇn n©ng cao møc sèng. MÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ch©n chÝnh trong vµ ngoµi n­íc, tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ, b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nhµ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ng­êi tiªu dïng. Thùc tÕ hiÖn nay c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë n­íc ta ®ang gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n v× ho¹t ®éng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ngµy cµng tinh vi, phøc t¹p bªn c¹nh ®ã nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i nh­ hÖ thèng luËt lÖ cña ta cßn thiÕu chÆt chÏ, ®ång bé lùc l­îng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cßn h¹n chÕ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ ph­¬ng tiÖn lµm viÖc. NhËn thøc cña nh©n d©n vÒ t¸c h¹i cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i cßn h¹n chÕ. Cßn cã hiÖn t­îng tiªu cùc trong lùc l­îng chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. V× vËy cuéc chiÕn chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ngoµi sù quan t©m cña §¶ng, Nhµ n­íc cßn rÊt cÇn sù hç trî, ñng hé cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c doanh nghiÖp vµ ®Æc biÖt lµ toµn x· héi cÇn lªn ¸n m¹nh mÏ ®Ó ®Çy lïi con "b¹ch tuéc" hµng lËu, hµng gian lËn th­¬ng m¹i. Mçi ho¹t ®éng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp tiÕp tay cho ho¹t ®éng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i lµ ®i ng­îc l¹i víi lîi Ých quèc gia vµ sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. §Ó c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i hiÖu qu¶ Nhµ n­íc, doanh nghiÖp vµ nh©n d©n cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p tÝch cùc, phï hîp vµ ®ång bé. danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh kinh tÕ th­¬ng m¹i - PGS .TS NguyÔn Duy Bét vµ PGS . TS §Æng §×nh §µo (Tr­êng §HKTQD Hµ Néi). 2. Bé luËt h×nh sù n­íc CHXHCN ViÖt Nam (1985) 3. LuËt th­¬ng m¹i ViÖt Nam 4. Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt. 5. ChØ thÞ cña Thñ tuíng ChÝnh phñ sè 853/1997/CT-TTg ngµy 11/10/1997 vÒ ®Êu tranh chèng bu«n lËu trong t×nh h×nh míi. 6. B¸o ph¸p luËt (th¸ng 4/1999), B¸o V¨n ho¸ sè 24 (12/1999), B¸o An Ninh Thñ ®« sè 326 (28/7/1999). 7. Thêi b¸o kinh tÕ sè 7, 23, 46 (1998), sè 22, 68, 28 (1999). 8. T¹p chÝ th«ng tin vµ lÝ luËn sè ( 5/1999). T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn (sè 31/1999). T¹p chÝ con sè vµ nh÷ng sù kiÖn (sè 8/1999). T¹p chÝ thÞ tr­êng gi¸ c¶ (sè 2/1999). T¹p chÝ ViÖt Nam §«ng Nam ¸ ngµy nay sè (24/1999). 9. T¹p chÝ th­¬ng m¹i (sè 20, 24/1998, sè 1, 7, 18, 20, 24/1999, sè 1, 2+3/2000). 10. T¹p chÝ th«ng tin tµi chÝnh (sè 18/1999). T¹p chÝ kinh tÕ vµ dù b¸o sè (2/2000). môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBuôn lậu và gian lận thương mại ở VN - thực trạng và giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại.DOC
Luận văn liên quan