Đề tài Các biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam

Lời nói đầu Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn lấy phát triển nông nghiệp làm cơ bản. Trong phát triển nông nghiệp thì ngành chăn nuôi có vai trò rất quan trọng. Năm 1996, Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam được thành lập theo quyết định số 862/NN-TCCB/QĐ ngày 21/6/1996 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở sắp xếp lại 53 xí nghiệp và công ty. Ban đầu thành lập Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì trong số 53 doanh nghiệp thành viên, phần lớn đều gặp khó khăn về tài chính, có xí nghiệp đang đứng trên bờ của sự giải thể, có liên doanh đang ngấp nghé của sự phá sản. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam đã cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty đã đưa Tổng công ty tồn tại, dần dần đứng vững và có uy tín trong việc kinh doanh. Mặt hàng chủ yếu của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam là chăn nuôi gà, lợn, bò, dê, cừu mà trọng tâm là chăn nuôi lợn để lấy thịt xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu của Tổng công ty trước kia là Liên xô cũ hiện nay là thị trường Nga và tiến tới là thị trường Nhật, Tây Âu và Hồng Kông. Trong những năm qua bên cạnh những thành tựu, hoạt động sản xuất, xuất khẩu của Tổng công ty còn có những mặt hạn chế. Để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu trong thời gian tới, Tổng công ty còn phải đương đầu với những khó khăn và thách thức. Do vậy em đã chọn chuyên đề thực tập: “Các biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam.” Chuyên đề gồm 3 chương: Chương I. Lý luận về xuất khẩu Chương II. Thực trạng tình hình chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở tổng công ty chăn nuôi Việt Nam Chương III. Những biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2103 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Các biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uÊt khÈu lµ c¬ së t¹o thªm vèn vµ kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn tõ thÕ giíi bªn ngoµi vµo ViÖt Nam nh»m hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ n­íc ta. Th«ng qua xuÊt khÈu, hµng ho¸ cña ViÖt Nam sÏ tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng. Cuéc c¹nh tranh nµy ®ßi hái ph¶i tæ chøc l¹i s¶n xuÊt cho phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. XuÊt khÈu cßn ®ái hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt, ®iÒu kiÖn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh. XuÊt khÈu t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. Tr­íc hÕt, s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu thu hót hµng triÖu lao ®éng, t¹o ra nguån vèn ®Ó nhËp khÈu vËt phÈm tiªu dïng thiÕt yÕu phôc vô ®êi sèng nh©n d©n. XuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ë n­íc ta. XuÊt khÈu vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i ®· lµm cho nÒn kinh tÕ n­íc ta g¾n chÆt h¬n víi ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Th«ng th­êng ho¹t ®éng xuÊt khÈu ra ®êi sím h¬n c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i kh¸c nªn nã thóc ®Èy c¸c quan hÖ nµy ph¸t triÓn. Ch¼ng h¹n xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thóc ®Èy quan hÖ tiªu dïng, ®Çu t­, vËn t¶i quèc tÕ ... §Õn l­ît chÝnh c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i l¹i t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc më réng xuÊt khÈu. Nh÷ng biÖn ph¸p më réng xuÊt khÈu. ThÞ tr­êng cho xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam còng nh­ nhiÒu n­íc kh¸c lu«n lu«n gÆp khã kh¨n. VÊn ®Ò thÞ tr­êng kh«ng ph¶i chØ lµ vÊn ®Ò cña riªng mét n­íc nµo mµ trë thµnh “vÊn ®Ò träng yÕu” cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. V× vËy viÖc h×nh thµnh mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu trë thµnh trë thµnh c«ng cô quan träng nhÊt ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Môc ®Ých cña c¸c biÖn ph¸p nµy lµ nh»m t¨ng c­êng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu víi nh÷ng chi phÝ thÊp t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi xuÊt khÈu c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Gåm 3 biÖn ph¸p chÝnh: Nhãm biÖn ph¸p liªn quan ®Õn tæ chøc nguån hµng, c¶i tiÕn c¬ cÊu xuÊt khÈu. Nhãm biÖn ph¸p tµi chÝnh. Nhãm biÖn ph¸p thÓ chÕ - tæ chøc. C¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó t¹o nguån hµng vµ c¶i tiÕn c¬ cÊu xuÊt khÈu. X©y dùng c¸c mÆt hµng chñ lùc. Hµng chñ lùc lµ lo¹i hµng chiÕm vÞ chÝ quyÕt ®Þnh trong kim ng¹ch xuÊt khÈu do cã thÞ tr­êng ngoµi n­íc vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong n­íc thuËn lîi. Ngoµi hµng chñ lùc cßn cã hµng quan träng vµ hµng thø yÕu. Hµng quan träng lµ hµng kh«ng chiÕm tû träng lín trong kim ng¹ch xuÊt khÈu, nh­ng ®èi víi tõng thÞ tr­êng tõng ®Þa ph­¬ng l¹i cã vÞ trÝ quan träng. Hµng thø yÕu gåm nhiÒu lo¹i, kim ng¹ch cña chóng kh«ng nhá Hµng xuÊt khÈu ®­îc h×nh thµnh nh­ thÕ nµo ?. Tr­íc hÕt nã ®­îc h×nh thµnh qua qu¸ tr×nh th©m nhËp vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi, qua nh÷ng cuéc cä s¸t c¹nh tranh m·nh liÖt trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, vµ nã kÐo theo viÖc tæ chøc s¶n xuÊt trong n­íc trªn quy m« lín víi chÊt l­îng vµ ®ßi hái cao cña ng­êi tiªu dïng. NÕu ®øng v÷ng ®­îc th× mÆt hµng ®ã liªn tôc ph¸t triÓn. V× vËy, ®Ó cã mét mÆt hµng chñ lùc ra ®êi Ýt nhÊt cÇn cã 3 ®iÒu kiÖn c¬ b¶n: Cã thÞ tr­êng tiªu thô t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ lu«n c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng ®ã. Cã nguån lùc ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt víi chi phÝ thÊp ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn trong bu«n b¸n. Cã khèi l­îng kim ng¹ch lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ®Êt n­íc. VÞ trÝ cña mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc kh«ng ph¶i lµ cè ®Þnh. Mét mÆt hµng ë thêi ®iÓm nµy cã thÓ coi lµ mét mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, nh­ng ë thêi ®iÓm kh¸c th× kh«ng. ViÖc x©y dùng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cã ý nghÜa lín ®èi viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt trong n­íc, trªn c¬ së ®ã kÐo theo viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, më réng vµ lµm phong phó thÞ tr­êng néi ®Þa t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu. §Ó h×nh thµnh ®­îc mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch ­u tiªn hç trî trong viÖc nhanh chãng cã ®­îc nh÷ng mÆt hµng chñ lùc. C¸c biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch ­u tiªn cã thÓ lµ thu hót vèn ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc vµ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh ... cho viÖc x©y dùng c¸c mÆt hµng chñ lùc. §Èy m¹nh gia c«ng hµng xuÊt khÈu. Gia c«ng lµ sù c¶i tiÕn ®Æc biÖt cña c¸c thuéc tÝnh riªng cña c¸c ®èi t­îng lao ®éng ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch s¸ng t¹o vµ cã ý thøc nh»m ®¹t ®­îc mét gi¸ trÞ sö dông míi nµo ®ã Gia c«ng xuÊt khÈu lµ mét ho¹t ®éng mµ mét bªn gäi lµ bªn ®Æt hµng - giao nguyªn vËt liÖu, cã khi c¶ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ chuyªn gia cho bªn kia gäi lµ bªn nhËn gia c«ng. Khi ho¹t ®éng nµy v­ît ra khái biªn giíi quèc gia th× gäi lµ gia c«ng xuÊt khÈu. Lîi Ých cña gia c«ng xuÊt khÈu. Qua gia c«ng xuÊt khÈu, kh«ng nh÷ng chóng ta cã ®iÒu kiÖn gi¶i phãng c«ng ¨n viÖc lµm cho nh©n d©n mµ cßn gãp phÇn t¨ng thu nhËp quèc d©n vµ ®Æc biÖt lµ t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc. Thóc ®Èy c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong n­íc nhanh chãng thÝch øng víi ®ßi hái cña thÞ tr­êng thÕ giíi, gãp phÇn c¶i tiÕn c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt trong n­íc theo kÞp tr×nh ®é quèc tÕ. T¹o ®iÒu kiÖn th©m nhËp thÞ tr­êng c¸c n­íc trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ nhËp khÈu do c¸c n­íc ®Ò ra. Kh¾c phôc khã kh¨n do thiÕu nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu , ®Æc biÖt lµ trong ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ. Tranh thñ vèn vµ kü thuËt cña n­íc ngoµi. T¨ng c­êng ®Çu t­ cho xuÊt khÈu §Çu t­ cho xuÊt khÈu lµ ph¶i ®Çu t­ vèn, x©y dùng thªm nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt míi ®Ó t¹o ra nguån hµng dåi dµo, tËp trung cã chÊt l­îng cao, ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ. §Çu t­ nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao Tû lÖ phÇn tr¨m gia t¨ng xuÊt khÈu so víi khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Tû lÖ % (hµng n¨m)= Gi¸ trÞ gia t¨ng xuÊt khÈu hµng n¨m x 100% KhÊu hao hµng n¨m Møc ®é sö dông vèn= Tæng sè vèn ®Çu t­ (®ång ng­êi) Sè lao ®éng sö dông N¨ng suÊt lao ®éng = Gi¸ trÞ s¶n l­îng (®ång/ng­êi) Sè lao ®éng sö dông Trªn ®©y lµ 1 sè c«ng thøc tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t­. LËp khu chÕ xuÊt. Khu chÕ xuÊt lµ mét l·nh ®Þa c«ng nghiÖp chuyªn m«n ho¸ dµnh riªng ®Ó s¶n xuÊt phôc vô xuÊt khÈu, t¸ch khái chÕ ®é th­¬ng m¹i vµ thuÕ quan cña n­íc së t¹i, ë ®ã ¸p dông chÕ ®é th­¬ng m¹i tù do. ViÖc lËp khu chÕ xuÊt cã thÓ mang l¹i lîi Ých sau: Thu hót ®­îc vèn vµ c«ng nghÖ. T¨ng c­êng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu t¹i chç. Gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ n­íc chñ nhµ hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ c¸c n­íc trong khu vùc. Nhãm c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh, tÝn dông nh»m khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. §Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt ChÝnh phñ ®· sö dông nhiÒu biÖn ph¸p nh»m më réng xuÊt khÈu chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu: TÝn dông xuÊt khÈu. Trî cÊp xuÊt khÈu. ¸p dông chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i hîp lý. MiÔn gi¶m thuÕ vµ hoµn thuÕ. Nhµ n­íc ®¶m b¶o tÝn dông cho xuÊt khÈu. §Ó chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng n­íc ngoµi, nhiÒu doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc b¸n chÞu vµ tr¶ chËm, hoÆc d­íi h×nh thøc tÝn dông hµng ho¸ víi l·i suÊt ­u ®·i ®èi víi ng­êi mua hµng n­íc ngoµi. ViÖc b¸n hµng nµy th­êng gÆp nhiÒu rñi ro (c¸c nguyªn nh©n kinh tÕ, chÝnh trÞ) dÉn ®Õn sù mÊt vèn. Trong tr­êng hîp nµy, ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp m¹nh d¹n xuÊt khÈu hµng ho¸, Nhµ n­íc ®øng ra b¶o hiÓm ®Òn bï nÕu bÞ mÊt vèn. Tû lÖ ®Òn bï cã thÓ ®Õn 100% vèn bÞ mÊt, th­êng tû lÖ ®Òn bï kho¶ng 60 -70 % kho¶n tÝn dông ®Ó doanh nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng khi hÕt thêi h¹n tÝn dông. H×nh thøc nµy kh¸ phæ biÕn trong chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng cña nhiÒu n­íc ®Ó më réng xuÊt khÈu chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Nhµ n­íc thùc hiÖn trî cÊp tÝn dông xuÊt khÈu Nhµ n­íc trùc tiÕp cho n­íc ngoµi vay vèn víi l·i suÊt ­u ®·i ®Ó n­íc vay sö dông sè tiÒn ®ã mua hµng cña n­íc cho vay. Nguån vèn cho vay th­êng kÌm theo c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cã lîi cho n­íc cho vay. H×nh thøc nµy cã t¸c dông: Gióp doanh nghiÖp ®Èy m¹nh ®­îc xuÊt khÈu v× cã s½n thÞ tr­êng. C¸c n­íc cho vay th­êng lµ c¸c n­íc cã tiÒm lùc kinh tÕ, h×nh thøc nµy trªn khÝa c¹nh nµo ®ã gióp cho c¸c n­íc nµy gi¶i quyÕt ®­îc t×nh tr¹ng d­ thõa hµng ho¸ trong n­íc. Nhµ n­íc cÊp tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. NhiÒu ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn xuÊt khÈu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc viÖc cÊp tÝn dông cña ChÝnh phñ theo ®iÒu kiÖn ­u ®·i. §iÒu ®ã lµm gi¶m chi phÝ xuÊt khÈu cho doanh nghiÖp. C¸c ng©n hµng th­êng hç trî c¸c ch­¬ng tr×nh xuÊt khÈu b»ng c¸ch cÊp tÝn dông ng¾n h¹n trong giai ®o¹n tr­íc vµ sau khi giao hµng. Cã 2 lo¹i tÝn dông: TÝn dông tr­íc khi giao hµng. Lo¹i tÝn dông nµy cÇn cho ng­êi xuÊt khÈu ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n chi phÝ: mua nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu; s¶n xuÊt bao b× xuÊt khÈu; chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ ra c¶ng, s©n bay ®Ó xuÊt khÈu; tr¶ tiÒn b¶o hiÓm, thuÕ … TÝn dông sau khi giao hµng: §©y lµ lo¹i tÝn dông do ng©n hµng cÊp d­íi h×nh thøc mua (chiÕt khÊu) hèi phiÕu xuÊt khÈu hoÆc b»ng c¸ch t¹m øng theo c¸c chøng tõ hµng ho¸. Trî cÊp xuÊt khÈu lµ h×nh thøc ­u ®·i mµ Nhµ n­íc dµnh cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu khi b¸n hµng ho¸ ra n­íc ngoµi. Cã 2 lo¹i: Trî cÊp trùc tiÕp: ¸p dông thuÕ suÊt ­u ®·i ®èi víi hµng xuÊt khÈu, miÔn gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu. Trî cÊp gi¸n tiÕp: dïng ng©n s¸ch Nhµ n­íc ®Ó giíi thiÖu, qu¶ng c¸o, triÓn l·m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c giao dÞch xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp. ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i Nhµ n­íc dïng tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó khèng chÕ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu . §Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, Nhµ n­íc sÏ gi¶m gi¸ trÞ ®ång tiÒn néi tÖ xuèng ®Ó gi¸ thµnh mét sè s¶n phÈm h¹ vµ nh­ vËy mÆt hµng xuÊt khÈu sÏ c¹nh tranh víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi h¬n MiÔn gi¶m thuÕ vµ hoµn thuÕ Theo luËt quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 26/12/1991, vµ nghÞ ®Þnh sè 110/H§BT ngµy 31/2/1992 h­íng dÉn thi hµnh luËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu th× c¸c hµng ho¸ sau ®­îc miÔn gi¶m thuÕ vµ gi¶m thuÕ: Hµng xuÊt khÈu ®­îc miÔn thuÕ Hµng xuÊt khÈu tr¶ nî n­íc ngoµi cña ChÝnh phñ. Hµng lµ vËt t­, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó gia c«ng cho n­íc ngoµi vµ xuÊt khÈu theo c¸c hîp ®ång gia c«ng cho n­íc ngoµi. ………… Hµng xuÊt khÈu ®Ó t¸i xuÊt, t¹m xuÊt t¸i nhËp ®Ó dù héi chî triÓn l·m. Nhãm biÖn ph¸p thÓ chÕ - tæ chøc Nhµ n­íc th­êng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi b»ng c¸c viÖc sau: LËp viÖn nghiªn cøu cung cÊp th«ng tin cho c¸c nhµ xuÊt khÈu LËp c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ë n­íc ngoµi ®Ó nghiªn cøu t¹i chç t×nh h×nh thÞ tr­êng hµng ho¸, th­¬ng nh©n vµ chÝnh s¸ch cña n­íc së t¹i Nhµ n­íc ®øng ra ký kÕt c¸c hiÖp ®inh th­¬ng m¹i hiÖp ®Þnh hîp t¸c, kü thuËt, vay nî, viÖn trî… Trªn c¬ së ®ã ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu. Vai trß cña ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë ViÖt Nam. §èi víi nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu th× viÖc ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i thµnh ngµnh mòi nhän, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tØ träng gi¸ trÞ ch¨n nu«i trong c¬ cÊu tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®­îc n©ng lªn ®¸ng kÓ, ®Õn nay ®· ®¹t møc 20,5 - 21,2%. V× lµ ngµnh mòi nhän cña ViÖt Nam nªn hÇu hÕt c¸c hé gia ®×nh ë n«ng th«n ViÖt Nam ®Òu ch¨n nu«i gµ lîn, bß, dª... mµ lîn lµ chñ yÕu. NhiÒu hé gia ®×nh më réng quy m« ch¨n nu«i, t¹o khèi l­îng hµng ho¸ lín. ë mét sè vïng c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i nhá vµ võa ®· ®­îc h×nh thµnh. N¾m b¾t ®­îc vai trß to lín cña viÖc ch¨n nu«i lîn ®Ó xuÊt khÈu thÞt lîn sang thÞ tr­êng n­íc ngoµi lµ mét viÖc quan träng nªn Nhµ n­íc ta ®· ®Çu t­ ®óng møc vµo viÖc ch¨n nu«i lîn. Mét sè trang tr¹i vµ hîp t¸c x· nu«i lîn víi quy m« lín ®· ®­îc më ra liªn kÕt víi c¸c trung t©m khoa häc ®Ó ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc, kü thuËt trong kh©u lai t¹o gièng, chän gièng, phßng trõ bÖnh tËt, t¨ng kh¶ n¨ng chÕ biÕn ra c¸c s¶n phÈm ch¨n nu«i tõ lîn ®¹t chÊt l­îng cao phôc vô kh«ng nh÷ng cho ng­êi tiªu dïng trong n­íc mµ cßn xuÊt khÈu nhiÒu ra thÞ tr­êng thÕ giíi. ChÝnh v× nhËn thøc ®ã mµ gièng lîn thuÇn chñng cña ViÖt Nam lµ gièng lîn Øn, cã tû lÖ n¹c cao, thÞt th¬m nh­ng träng l­îng thÊp (kho¶ng 40kg/con), kh¶ n¨ng phßng bÖnh kh«ng cao ®· ®­îc lai t¹o víi gièng lîn siªu n¹c cã träng l­îng cao, kh¶ n¨ng phßng bÖnh cao cña gièng lîn B¾c Kinh, gièng lîn B¹ch Nga ®Ó cho ra mét gièng lîn mµ ta th­êng gäi lµ “gièng lîn lai kinh tÕ”. Gièng lîn nµy cã träng l­îng tõ 85 - 120 kg, cho ra s¶n phÈm thÞt lîn tèt ®¹t tiªu chuÈn qu«c tÕ, ta míi cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ ®Ó xuÊt khÈu ®­îc thÞt lîn. §©y lµ mét mÆt hµng chÝnh trong viÖc xuÊt khÈu cña ngµnh n«ng nghiÖp ViÖt Nam. Mét n¨m ViÖt Nam xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm tõ thÞt lîn (lîn ®«ng l¹nh: 10 000 tÊn/n¨m; lîn t­¬i: 3000 tÊn/n¨m; c¸c s¶n phÈm ®­îc chÕ biÕn 30 000 tÊn/n¨m) sang thÞ tr­êng Nga, SNG, Hång K«ng, NhËt B¶n... Lîi nhuËn thu ®­îc tõ viÖc xuÊt khÈu thÞt lîn ra n­íc ngoµi ®¹t 1,2 triÖu USD/ n¨m. Doanh thu tõ viªc xuÊt khÈu thÞt lîn ra c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ ®¹t 15 triÖu USD/n¨m (n¨m 1997). So víi toµn ngµnh ch¨n nu«i, doanh thu vµ lîi nhuËn tõ viÖc xuÊt khÈu thÞt lîn ra n­íc ngoµi lµ kh¸ cao v× hiÖn nay chñ yÕu ViÖt Nam míi chØ xuÊt khÈu ®­îc c¸c s¶n phÈm tõ thÞt lîn vµ thÞt gµ. B¶ng d­íi ®©y thÓ hiÖn tû lÖ t¨ng tr­ëng vµ xuÊt khÈu thÞt tõ ngµnh ch¨n nu«i. B¶ng tû lÖ xuÊt khÈu thÞt lîn ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi. N¨m Tr©u Bß Lîn Gia cÇm 1992 -0.6 -2.6 0.4 2.5 1993 0.2 0.6 1 1.5 1994 1 2.1 13.9 14.2 1995 2.6 4.1 7.1 6.9 1996 -0.5 5 6.9 3.3 1997 -0.3 4 6.9 3.1 1998 0.2 2.8 5.8 6.0 Ch­¬ng II Thùc tr¹ng t×nh h×nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam Giíi thiÖu vÒ Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam VÒ c¬ cÊu tæ chøc: Theo quyÕt ®Þnh sè 862/NN-TCCB/Q§ ngµy 21/6/1996 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT thµnh lËp Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i ViÖt Nam trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i cña 53 doanh nghiÖp. Thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n gåm 46 doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp, 2 ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, 3 ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ 3 c«ng ty liªn doanh víi n­íc ngoµi. (Phô lôc kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 862/NN-TCCB/Q§). Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i ViÖt Nam cã tªn giao dÞch : Vietnam National Livestock Corporation - viÕt t¾t VINALIVESCO Trô së chÝnh : 519 Minh Khai, Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi. Tæng c«ng ty cã chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, §µ N½ng vµ V¨n phßng n­íc ngoµi phï hîp víi luËt ph¸p ViÖt Nam. VÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý v¨n phßng Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam - Héi ®ång qu¶n trÞ: thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña T.Cty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña T.Cty theo nhiÖm vô Nhµ n­íc giao. Héi ®ång qu¶n trÞ xem xÐt phª duyÖt ph­¬ng ¸n do Tæng gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vÒ viÖc giao vèn vµ nguån lùc kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. H§QT cã quyÒn quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luËt Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn T.Cty theo ®Ò nghÞ cña táng gi¸m ®èc; quyÕt ®Þnh tæng biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh T.Cty vµ ®iÒu chØnh (khi cÇn thiÕt) theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. - Tæng Gi¸m ®èc: Tæng gi¸m ®èc do Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng, kû luÊt theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña T.Cty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc H§QT, tr­íc Bé tr­ëng Bé Nong nghiÖp vµ triÓn n«ng th«n, tr­íc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña T.Cty, Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong T.Cty. - Phã Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc, ®Þa bµn, ®¬n vÞ cña T.Cty theo sù ph©n c«ng cña Tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. - KÕ to¸n tr­ëng gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña T.Cty, cã quyÒn vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - V¨n phßng Tæng c«ng ty vµ c¸c phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc. S¬ ®å tæ chøc cña v¨n phßng Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam Phã Tæng gi¸m ®èc 1 Phã Tæng gi¸m ®èc 2 KÕ to¸n tr­ëng Phßng KTTV Phßng TCCB Phßng KTSX PhßngKH PhßngXNKI PhßngXNKII PhßngXNKIII Phßng XNK IV PhßngSX CN PhßngHCQT Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng gi¸m ®èc 3 Chøc n¨ng nhiÖm vô, ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i VN: Chøc n¨ng nghiÖm vô cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i ViÖt Nam cã chøc n¨ng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tæng hîp trùc tiÕp theo gi¸ c¶ thÞ tr­êng vµ v× môc tiªu lîi nhuËn, v× hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng, chuyªn m«n ho¸, tham gia vµo th­¬ng m¹i quèc tÕ gãp phÇn hoµn thiÖn nh÷ng kÕ ho¹ch, thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc kinh tÕ cña c¶ n­íc. Bªn c¹nh ®è Tæng C«ng ty cßn cã chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu, chÕ biÕn hµng nhËp khÈu, ch¨n nu«i giång gia sóc, gia cÇm, nhËp khÈu ®¸p øng nhu cÇu xuÊt khÈu vµ nhu cÇu s¶n xuÊt tiªu dïng trong n­íc. Ph¹m vi kinh doanh cña Tæng c«ng ty kh«ng gi¬Ý h¹n trong bÊt k× mét thÞ tr­êng nµo, mét chñng lo¹i mÆt hµng nµo trong giíi h¹n cho phÐp cña c¸c tæ chøc qu¶n lÝ Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô. Trong ph¹m vi ®ã, ®éng lùc cho mäi cè g¾ng cña Tæng c«ng ty lµ lîi nhuËn hay réng h¬n n÷a lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña Tæng c«ng ty. - Tæ chøc s¶n xuÊt ch¨n nu«i, s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn thøc ¨n ch¨n nu«i, chÕ biÕn s¶n phÈm, ch¨n nu«i cung øng dÞch vô ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, b¸n bu«n b¸n lÎ c¸c san phÈm ch¨n nu«i. Thøc ¨n ch¨n nu«i vµ c¸c vËt t­ liªn quan ®Õn ngµnh n«ng nghiÖp. - Ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm vµ c¸c ®éng vËt kh¸c. - S¶n xuÊt chÕ biÕn kinh doanh nguyªn liÖu vµ thøc ¨n ch¨n nu«i. - S¶n xuÊt chÕ biÕn kinh doanh b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c s¶n phÈm ch¨n nu«i vµ thùc phÈm bao goßm c¶ ®å uèng, rau qu¶ vµ c¸c mÆt hµng n«ng-l©m-h¶i s¶n kh¸c. - S¶n xuÊt vµ cung øng c¸c dÞch vô ch¨n nu«i (chuyÓn giao kü thuËt, thiÕt bÞ bao b× m¸y mãc d­îc phÈm vµ ho¸ chÊt c¸c lo¹i). - Trång trät c¸c c©y lµm thøc ¨n ch¨n nu«i, c©y l­¬ng thùc, c©y ¨n qu¶ c«ng nghiÖp. - X©y dùng s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng ®iÖn n­íc. - Kinh doanh dÞch vô (kh¸ch s¹n, du lÞch, cho thuª v¨n phßng, ®¹i lÝ, vËn t¶i thñ c«ng mü nghÖ ®å gèm, hµng tiªu dïng) Ph­¬ng thøc kinh doanh : Ph­¬ng thøc kinh doanh cña Tæng c«ng ty nh×n chung lµ ®a d¹ng, cã ¶nh h­ëng cña sù thay ®æi c¬ chÕ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. Tæng c«ng ty kinh doanh theo nh÷ng ph­¬ng thøc sau : - NghÞ ®Þnh th­: Tæng C«ng ty ký kÕt hîp ®ång theo nghÞ ®Þnh th­ vÒ trao ®æi hµng ho¸, tr¶ nî vµ thanh to¸n víi Liªn X« (cò) vµ bung¶y do quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Hµng ho¸ ®­îc giao lµ c¸c s¶n phÈm thÞt. - Tù doanh: Tæng c«ng ty tù thu mua nh÷ng mÆt hµng mµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®ang cã nhu cÇu qua c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trong n­íc. Tæng c«ng ty trùc tiÕp ®øng ra xuÊt khÈu mÆt hµng ®ã. - Uû th¸c : Tæng c«ng ty ®øng ra víi vai trß lµ trung gian xuÊt khÈu cho ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Lµm mäi thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó xuÊt hµng, ®ùoc h­ëng phÇn tr¨m theo quy ®Þnh cña c¶ hai bªn (Bªn cã hµng vµ Tæng c«ng ty). - Mét sè ph­¬ng thøc kh¸c nh­: hµng ®æi hµng. Tæ chøc ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ë Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i ViÖt Nam: Quy tr×nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ë Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i ViÖt Nam tu©n thñ theo nh÷ng quy ®Þnh tæ chøc vµ qu¶n lý cña nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ®ù¬c thùc hiÖn bëi l·nh ®¹o vµ nh©n viªn Tæng c«ng ty theo chøc n¨ng cña tõng bé phËn, cã thÓ tãm t¾t nh­ sau : - Nghiªn cøu thÞ tr­êng, giao dÞch vµ ®µm ph¸n hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu. - Nghiªn cøu thÞ tr­êng, thu thËp xö lý th«ng tin thÞ tr­êng ®­îc tiÕn hµnh víi nh÷ng néi dung vµ møc ®é chi tiÕt kh¸c nhau tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña thÞ tr­êng vµ sù ph©n lo¹i thÞ tr­êng cña Tæng c«ng ty. Th«ng th­êng Tæng c«ng ty th­êng ph©n lo¹i thÞ tr­êng thµnh thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng. Môc tiªu nghiªn cø thÞ tr­êng truyÒn thèng lµ cñng cè, ph¸t triÓn quan hÖ víi c¸c b¹n hµng ®· cãp vµ b¹n hµng tiÒm n¨ng lµ më réng, ®a dang ho¸ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng kÕt thóc b»ng t×m ra nh÷ng b¹n hµng cã thÓ ®µm ph¸n tiÕp ®Ó kÝ kÕt hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu. - Giao dÞch vµ ®µm ph¸n vÒ hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu th­êng ®ù¬c Tæng c«ng ty tiÕn hµnh qua h×nh thøc giao dÞch gi¸n tiÕp th«ng qua th­ tÝn,®iÖn tho¹i, fax... GÆp gì trùc tiÕp th­êng chØ ki ký kÕt hîp ®ång. - KÝ kÕt hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. Hîp ®ång ngo¹i th­¬ng cã thÓ ®­îc kÝ kÕt d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau b»ng mét v¨n b¶n, nhiÒu v¨n b¶n, ®iÖn, fax... ë Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i ViÖt Nam chñ yÕu sö dông h×nh thøc hîp ®ång gåm mét v¨n b¶n hoÆc fax. - Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu Sau khi hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu ®­îc kÝ kÕt th× Tæng c«ng ty th­êng thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu cña m×nh theo tr×nh tù sau : + Xin giÊy phÐp chuyÕn xuÊt nhËp khÈu + Më L/C (khi TCTy: nh¾c bªn mua më L/C vµ kiÓm tra L/C) + ChuÈn bÞ hµng ho¸ ®Ó giao + KiÓm tra, kiÓm nghiÖm hµng ho¸. + Thuª tµu trë hµng (hoÆc uû th¸c thuª tµu) + Mua b¶o hiÓm hµng ho¸ + Lµm thñ tôc h¶i quan + Giao nhËn hµng ho¸ + Lµm thñ tôc thanh to¸n lÊy ngo¹i tÖ + KhiÕu n¹i, träng tµi, thanh to¸n b¶o hiÓm (nÕu cã) + QuyÕt to¸n, rót kinh nghiÖm. T×nh h×nh ch¨n nu«i lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam Khã kh¨n Ngµnh ch¨n nu«i lîn nh×n chung ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn kh¸ trong nh÷ng n¨m qua. §· cã gièng lîn tû lÖ n¹c cao h¬n, tû lÖ lîn nu«i b¨ng thøc ¨n c«ng nghÖ nhiÒu h¬n, träng l­îng lîn xuÊt chuång t¨ng kh¸, tæng ®µn lîn, tæng s¶n l­îng lîn thÞt ®Òu t¨ng, tuy nhiªn gi¸ thøc ¨n kh¸ cao, khèi l­îng xuÊt khÈu thÞt cßn Ýt nªn kh«ng tiªu hÕt s¶n phÈm, gi¸ thÞt lîn rÊt h¹, cã khi thÊp h¬n gi¸ thµnh, ng­êi ch¨n nu«i kh«ng l·i vµ cã khi cßn bï lç. T¹i ®ång b»ng B¾c bé, ch¨n nu«i lîn ch­a ph¶i lµ s¶n xuÊt hµng ho¸, hé nu«i quy m« trªn 100 con cßn rÊt Ýt, phÇn lín vÉn lµ ch¨n nu«i nhá, nu«i ë c¸c hé gia ®×nh chØ tõ 1-2 con. C¸c xÝ nghiÖp chÕ biÕn xuÊt khÈu ë xa, ng­êi ch¨n nu«i chñ yÕu ph¶i b¸n lîn qua th­¬ng l¸i - thªm mét kh©u trung gian, bÞ Ðp gi¸, kh«ng cã l·i, kh«ng phÊn khëi më réng ch¨n nu«i. H¬n n÷a thÞt lîn tµi ®ång b»ng B¾c bé c¬ b¶n vÉn nu«i theo ph­¬ng ph¸p cæ truyÒn nªn cho n¨ng suÊt thÊp, tû lÖ l¬n cã träng l­îng cao kh«ng nhiÒu T×nh h×nh ch¨n nu«i lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam. HiÖn nay, Tæng c«ng ty cã 7 doanh nghiÖp ch¨n nu«i lîn ®Ó xuÊt khÈu. Tæng c«ng ty ®Çu t­ cho c¬ së xÝ nghiÖp lîn Tam ®¶o ®Ó nu«i 200 con lîn ngo¹i thuÇn chñng cao s¶n GGP, ®Ó s¶n xuÊt ra “dßng c¸i cao s¶n” vµ “dßng ®ùc cuèi cïng” cung cÊp gièng tèt cho viÖc ch¨n nu«i lîn ®µn cã tû lÖ n¹c cao víi c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm quèc tÕ, kh¶ n¨ng phßng bÖnh cao. Tæng c«ng ty ®Çu t­ cho c¸c c¬ së nu«i gièng lîn gèc «ng bµ lîn ngo¹i GP t¹i xÝ nghiÖp An Kh¸nh, Mü V¨n, §ång Giao, §iÖn Biªn, §«ng A ®Ó s¶n xuÊt lîn n¸i bè mÑ PS. Tæng c«ng ty còng cñng cè vµ x©y dùng 3 c¬ së kiÓm tra n¨ng suÊt c¸ thÓ lîn ®ùc gièng, ®µo t¹o tËp huÊn vÒ nghiÖp vô nu«i gi÷ vµ qu¶n lý gièng cho c¸n bé, c«ng nh©n ch¨n nu«i. Tæng c«ng ty còng nhËp mét sè lîn gièng thuÇn chñng, cao s¶n ®Ó s¶n xuÊt lîn gièng theo môc tiªu ®· chän. Do ®ã Tæng c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh sau: N¨m 1999 ®¹t s¶n l­îng thÞt 1,408 triÖu tÊn, ®µn lîn cã 16,9 triÖu con. Riªng vïng ®ång b¨ng s«ng Hång vµ phô cËn cã diÖn tÝch trªn d­íi 5 triÖu con, s¶n l­îng thÞt h¬i kho¶ng 300 000 tÊn, t¨ng 5-7% so víi n¨m 1998. T×nh h×nh xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam T×nh h×nh xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam tõ n¨m 1996 - 1999 Tuy s¶n xuÊt thÞt tÝnh theo ®Çu ng­êi ch­a cao nh­ng do søc mua cña d©n thÊp, xuÊt khÈu ch­a nhiÒu nªn ®· cã hiÖn t­îng d­ thõa thÞt, ch¨n nu«i b¾t ®Çu ch÷ng l¹i. Tû träng ch¨n nu«i trong tæng s¶n l­îng n«ng nghiÖp n¨m 1996 míi ®¹t 22%, so víi môc tiªu 30 - 35% vµo n¨m 2000 th× cßn qu¸ thÊp. XuÊt khÈu thÞt lîn cña c¶ n­íc, n¨m cao nhÊt (1991) míi ®¹t 25.000 tÊn, chiÕm kho¶ng 5,40% s¶n l­îng thÞt lîn n¨m ®ã - N¨m 1997, xuÊt khÈu ®¹t kho¶ng 10.000tÊn, gåm lîn ®«ng l¹nh lo¹i 80 - 100kg vµ lîn s÷a 8 - 10kg/con, thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh lµ Nga vµ Hång K«ng. Trong khèi l­îng thÞt xuÊt khÈu cña c¶ n­íc lµ 10.000 tÊn n¨m 1997 trong ®ã Tæng c«ng ty xuÊt khÈu ®­íc 5.838 tÊn gÊp 3 lÇn 1996. Nh­ng trong hai n¨m 1998-1999, Mü vµ Trung Quèc khñng kho¶ng thõa thÞt ®Æc biÖt lµ thÞt lîn, chÝnh phñ Mü l¹i cã chÝnh s¸ch bï lç cho xuÊt khÈu thÞt sang thÞ tr­êng Nga víi gi¸ rÊt rÎ nh»m khèng chÕ n­íc Nga vÒ mÆt kinh tÕ do ®ã Tæng c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. B×nh qu©n trong hai n¨m nµy gi¸ xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Nga gi¶m kho¶ng 500 USD/tÊn, møc gi¸ xuÊt khÈu thêi k× tõ 1993-1997 lµ 1.350 USD/tÊn ®Õn nay chØ cßn 850 USD/tÊn(FOB). H¬n thÕ n÷a viÖc thanh to¸n tiÒn hµng ®èi víi thÞ tr­êng Nga trong giai ®o¹n nµy còng rÊt dÔ x¶y ra rñi ro v× t×nh h×nh kinh tÕ x· héi n­íc Nga kh«ng æn ®Þnh, c¸c Ng©n hµng kh«ng chÞu b¶o l·nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp do ®ã viÖc thu håi tiÒn hµng xuÊt khÈu còng rÊt khã kh¨n. Vµ chÊt l­îng thÞt cña Tæng c«ng ty cßn kÐm so víi c¸c n­íc kh¸c ®Æc biÖt lµ Mü vµ Trung Quèc. Do vËy Tæng c«ng ty kh«ng c¹nh tranh ®ù¬c t¹i thÞ tr­êng Nga, ch­a më réng ®­îc ra thÞ tr­êng míi v× thÞt cña Tæng c«ng ty vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng: tØ lÖ mì nhiÒu, trang thiÕt bÞ chÕ biÕn ch­a hiÖn ®¹i, ch­a ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh thó y. V× nh÷ng khã kh¨n trªn n¨m 1998 Tæng c«ng ty chØ xuÊt ®­îc : 1.415 tÊn vµ 1999 xuÊt ®­îc 300 tÊn. N¨m 2000 ngoµi nh÷ng thÞ r­êng vµ mÆt hµng truyÒn thèng Tæng c«ng ty më réng thªm mÆt hµng lîn choai xuÊt sang Hång K«ng vµ dù kiÕn xuÊt n¨m 2000: 10.000 tÊn, n¨m 2005: 20.000 tÊn. D­íi ®©y lµ b¶ng kÕt qu¶ xuÊt khÈu thÞt lîn 1996 -1999. B¶ng 2. KÕt qu¶ xuÊt khÈu thÞt lîn 1996 -1999 N¨m thùc hiÖn MÆt hµng Sè l­îng (TÊn) TrÞ gi¸ (USD) 1996 - Lîn s÷a cÊp ®«ng - ThÞt lîn m¶nh - ThÞt chÕ biÕn Céng 1.911 1.579 1.365 4.755 3.057.220 1.973.800 2.420.980 7.452.000 1997 - Lîn s÷a cÊp ®«ng - ThÞt lîn m¶nh Céng : 1.853 3.977 5.830 2.964.800 5.899.094 8.863.894 1998 - Lîn s÷a cÊp ®«ng - ThÞt lîn m¶nh Céng : 242 1.173 1.415 398.130 1.684.770 2.082.900 1999 - Lîn s÷a cÊp ®«ng - ThÞt lîn chÕ biÕn Céng : 122,0 154,5 276,5 132.693 86.500 218.193 Nh÷ng khã kh¨n, h¹n chÕ cña viÖc xuÊt khÈu thÞt lîn Nh÷ng khã kh¨n vÒ c«ng nghÖ chÕ biÕn Thùc sù ch­a cã c«ng nghiÖp chÕ biÕn thÞt mµ chØ cã mét sè lß mæ, m¸y cÊp ®«ng vµ kho b¶o qu¶n l¹nh. Víi ph­¬ng tiÖn hiÖn cã chØ cã thÓ chÕ biÕn ®­îc thÞt ®«ng l¹nh ®Ó xuÊt khÈu, ch­a cã thiÕt bÞ chÕ biÕn phô phÈm, vµ s¶n phÈm cao cÊp. Gi¸ trÞ ®­îc gia t¨ng qua kh©u chÕ biÕn cßn thÊp. C«ng suÊt chÕ biÕn thÞt ®«ng l¹nh lín nhÊt lµ nhµ m¸y H¶i Phßng tèi ®a 10.000tÊn/n¨m. C¸c nhµ m¸y kh¸c t¹i H¶i D­¬ng, Nam §Þnh, Th¸i B×nh, Phó Thä, Ninh B×nh.. hiÖn chØ cã c«ng suÊt 1.000 tÊn/n¨m. Nh÷ng khã kh¨n trong viÖc xuÊt khÈu thÞt lîn ra n­íc ngoµi Trong nh÷ng n¨m qua, khèi l­îng thÞt xuÊt khÈu cßn rÊt nhá, hiÖu qu¶ ch­a cao, do nh÷ng nguyªn nh©n sau : Ta ch­a tæ chøc ch¨n nu«i, chÕ biÕn h­íng vµo xuÊt khÈu, míi chØ khai th¸c s¶n phÈm ch¨n nu«i ph©n t¸n, qu¶ng canh (chÊt l­îng vËt nu«i thÊp, gi¸ thµnh cao), c«ng nghiÖp chÕ biÕn thÞt gÇn nh­ ch­a cã g× ngoµi mét nhµ m¸y nhËp khÈu cña Australia víi c«ng suÊt 7000 tÊn s¶n phÈm/n¨m. Do vËy kh«ng thÓ xuÊt khÈu thÞt cho c¸c thÞ tr­êng cã dung l­îng tiªu thô lín, gi¸ b¸n ®­îc cao h¬n nh­ : NhËt B¶n, Singapore, Nam TriÒu Tiªn. MËu dÞch vÒ thÞt cña nh÷ng n­íc cã khèi l­îng lín trªn thÕ giíi ®Òu cã sù can thiÖp cña ChÝnh phñ: gi¶i quyÕt c¸c vÇn ®Ò vÒ h¹n ng¹ch, ký HiÖp ®Þnh thó y, khuyÕn khÝch ®Çu t­, cã n­íc cßn trî gi¸. Sau khi Liªn X« tan r·, thÞ tr­êng xuÊt khÈu thÞt chñ yÕu xuÊt theo hiÖp ®Þnh chÝnh phñ bÞ mÊt, ph­¬ng thøc bu«n b¸n theo c¬ chÕ thÞ tr­êng ch­a ®­îc thiÕt lËp vµ tiÕn hµnh theo tËp qu¸n th­¬ng m¹i quèc tÕ. Nga lµ thÞ tr­êng cã nhu cÇu nhËp thÞt rÊt lín (theo tµi liÖu c«ng bè cña WTO, n¨m 1997 Nga ®· nhËp khÈu 2,36 triÖu tÊn thÞt c¸c lo¹i trong ®ã cã 565 ngµn tÊn thÞt lîn) nh­ng còng lµ thÞ tr­êng rÊt nhiÒu rñi ro cho c¸c C«ng ty xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam kh«ng ®ñ søc v­ît qua nhiÒu khã kh¨n ®Ó duy tr× vµ t¨ng xuÊt khÈu thÞt vµo Nga - khã kh¨n chÝnh cña doanh nghiÖp lµ : Trong khi HiÖp ®Þnh thó y ch­a ®­îc ký kÕt, mét sè vïng cña n­íc ta cã dÞch bÖnh nªn bÞ Nga cÊm nhËp khÈu thÞt tõ ViÖt Nam trong n¨m 1995 - 1996. §Çu n¨m 1997, ®· nèi l¹i ®­îc xuÊt khÈu thÞt cho Nga, nh­ng Thó y Nga míi chØ cho phÐp ba nhµ m¸y ®­îc xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Nga. Do vËy kh«ng thÓ huy ®éng hÕt c«ng suÊt chÕ biÕn xuÊt khÈu. Quan hÖ thanh to¸n b»ng L/C gi÷a Ng©n hµng hai n­íc ch­a ®­îc thiÕt lËp. Thanh to¸n b»ng chuyÓn tiÒn hoÆc ®æi hµng ®Òu rñi ro, hiÖu qu¶ kÐm. Do c¸c C«ng ty Nga th­êng nhËp khÈu cña NhËt, Mü, Nam TriÒu Tiªn theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m mµ kh«ng cã b¶o l·nh cña Ng©n hµng. Doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ còng kh«ng d¸m chÊp nhËn rñi ro ®Ó cã thÓ xuÊt khÈu thÞt víi khèi l­îng lín. Hång K«ng lµ thÞ tr­êng gÇn cã nhu cÇu nhËp khÈu thÞt lîn 175.000 tÊn/n¨m, cã thÓ xuÊt khÈu tõng chuyÕn nhá 10 - 20 tÊn/container. Nh­ng Trung Quèc khèng chÕ tíi 80% thÞt xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng nµy. Khi hä thÊy thÞt cña ViÖt Nam nhËp vµo Hång K«ng cã nguy c¬ lµm gi¶m thÞ phÇn cña Trung Quèc, hä ®· t¹o søc Ðp gi¶m h¹n ng¹ch cña c¸c C«ng ty Hång K«ng nhËp khÈu thÞt cña ViÖt Nam. Trong khi ®ã vÒ phÝa ta c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh lÉn nhau trªn thÞ tr­êng Hång K«ng. HËu qu¶ lµ khèi l­îng xuÊt khÈu gi¶m, gi¸ lîn s÷a xuÊt khÈu b×nh qu©n 9 th¸ng ®Çu n¨m 1997 lµ: 3.000 US$/tÊn th× th¸ng 11-1997 cã C«ng ty chØ b¸n víi gi¸ 2.200 US$/tÊn. Cã nh÷ng thêi ®iÓm n«ng d©n cÇn b¸n lîn, gi¸ h¹, C«ng ty xuÊt khÈu kh«ng cã kh¶ n¨ng thu mua chÕ biÕn dù tr÷ cho xuÊt khÈu v× kh«ng vay ®­îc vèn (Ng©n hµng chØ cho vay khi ®· cã L/C hoÆc hîp ®ång b¸n hµng). H¬n n÷a Tæng c«ng ty xuÊt khÈu kh«ng cã vèn vµ còng kh«ng d¸m vay vèn ®Çu t­ thªm thiÕt bÞ, kho tµng v× xuÊt khÈu thÞt nhiÒu khã kh¨n, Ýt khi cã l·i dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng thu håi ®­îc vèn ®ñ tr¶ nî vay ®Çu t­. Ch­¬ng III. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2000 - 2005 VÒ ch¨n nu«i Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gièng c©y tr«ng, vËt nu«i vµ gièng c©y l©m nghiÖp cña Bé NN-PTNT. Gièng vËt nu«i ®­îc x¸c ®Þnh lµ mòi ®ét ph¸ vÒ n¨n suÊt vµ n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm n«ng nghiÖp hµng ho¸ vµo nh÷ng n¨m ®Çu cña thiªn niªn kû míi. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng con gièng. N¨m 2000 ph¶i h×nh thµnh ®­îc hÖ thèng gièng, tr­íc m¾t lµ hÖ thèng gièng lîn gåm c¸c sù ¸n sau: Dù ¸n gièng lîn cao s¶n (phÇn thuécTæng c«ng ty) - §Çu t­ c¬ së xÝ nghiÖp l¬n Tam §ao, nu«i 200 con lîn ngo¹i thuÇn chñng cao s¶n GGP, s¶n xuÊt ra "dßng c¸i cao s¶n" vµ "dßng ®ùc cuèi cïng" cung cÊp cho s¶n xuÊt. - §Çu t­ c¸c c¬ së gièng gèc «ng bµ lîn ngo¹i GP, t¹i XN An Kh¸nh, Mü V¨n, §ång Giao, §iÖn Biªn, §«ng ¸, ®Ó s¶n xuÊt lîn n¸i bè mÑ PS. - Cñng cè vµ x©y dùng 3 c¬ së kiÓm tra n¨n suÊt c¸ thÓ l¬n ®ùc gièng. - §µo t¹o, tËp huÊn vÒ nghiÖp vô nu«i g÷ vµ qu¶n lý ®µn gièng cho c¸n bé, c«ng nh©n ch¨n nu«i. - NhËp mét sè lîn gièng thuÇn chñng, cao s¶n ®Ó s¶n xuÊt lîn gièng theo môc tiªu ®· chän. - NhËp mät sè lîn gièng thuÇn chñng, cao s¶n ®Ó s¶n xuÊt lîn gièng theo môc tiªu ®· chän. Dù ¸n gièng lîn nhËp (phÇn thuéc Tæng c«ng ty) HiÖn nay c¶ n­íc ®· cã 3,1 v¹n con lîn. N¨m 2000 phÊn ®Êu t¨ng 1 v¹n con. §Ó tham gia dù ¸n nµy, T.Cty cÇn: - Chän läc vµ ph©n lo¹i ®µn lîn c¸i h¹t h©n hiÖn cã t¹i Méc Ch©u vµ L©m §ång, ®ång thêi nhËp thªm 100 con lîn c¸i thuÇn cao s¶n ë 2 c¬ së trªn. - NhËp 10 con lîn ®ùc tõ Hµ lan ®Ó s¶n xuÊt tinhy phôc vô lai t¹o lîn c¸i cao s¶n. - Lai t¹o ®µn lîn theo h­íng gièng lîn 3 m¸u (lîn VN x Zebu x Hµ Lan) Dù ¸n c¶i t¹o gièng lîn ViÖt Nam - Chän läc, kiÓm tra chÊt l­îng tinh cña c¸c lîn ®ùc t¹i M«nca®a. - TuyÓn chän bæ xung lîn ®ùc ®¹t tiªu chuÈn tõ ViÖt M«ng, Phu Ba, Dôc Mü. - NhËp tinh lîn ®ùc h­íng thÞt chÊt l­îng cao (Brahman, Sahiwal...) - Cñng cè c¸c tr¹m truyÒn gièng lîn t¹i B¾c Ninh, Thanh Ho¸ vµ TP HCM - Nhµ n­íc tiÕp tôc hç trî ch­¬ng tr×nh c¶i t¹o ®µn lîn. VÒ xuÊt nhËp khÈu - Tæng kim ng¹ch phÊn ®Êu n¨m 2000: 44,250 triÖu USD, t¨ng 24% so víi n¨m 1999 - Lîi nhuËn phÊn ®Êu n¨m 2000: l·i 2,0 tû, so víi 1999 ­íc t¨ng 1,5 tû. - Nép ng©n s¸ch phÊn ®Êu n¨m 2000: 40 tû, so víi n¨m 1999 nép 39 tû. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 2000 phÊn ®Êu: 375.000®/ng­êi/th¸ng, so vo víi 1999: 300.000® §Þnh h­íng: - Qui m« vµ m« h×nh tæ chøc nh­ hiÖn nay, ®ång thêi t¨ng c­êng ®Çu t­ bæ xung trang thiÕt bÞ, con gièng cã chÊt l­îng tèt h¬n. - §Çu t­ n©ng cÊp chÊt l­îng vµ ph¸t triÓn gièng lîn ë phÝa B¾c, tæng sè 20,88 tû. - §Çu t­ x©y dùng 1 nhµ m¸y thøc ¨n míi ë Ngäc Håi, c«ng suÊt 20 tÊn/giê b»ng nguån vèn ORET Hµ Lan, phÝa Hµ Lan hç trî 35% gi¸ thiÕt bÞ. - Cung øng thùc phÈm, nhÊt lµ thùc phÈm s¹ch chÕ biÕn ®a d¹ng cho thÞ tr­êng néi ®Þa lµ rÊt cÇn thiÕt. Tuy nhiªn ®©y lµ viÖc khã. Muèn lµm ®­îc ph¶i cã mét dù ¸n b¾t ®Çu lµ viÖc tæ chøc ch¨n nu«i, x©y dùng nhµ m¸y chÕ biÕn vµ hÑ thèng b¸n bu«n b¸n lÎ. Dù ¸n nµy cÇn ®­îc trî gióp vµ ®­îc ChÝnh phñ ViÖt Nam phª duyÖt. - S¶n xuÊt hµng n«ng x¶n (C©y l­¬ng thùc, c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶), cung øng vËt liÖu x©y dùng, thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh tren c¬ së ph¸t huy n¨ng lùc hiÖn cã vÒ ®Êt ®ai, lao ®éng vµ kü thuËt cña c¬ së. - XuÊt khÈu s¶n phÈm ch¨n nu«i (biÓu 8): Cè g¾ng duy tr×, kh«i phôc thÞ tr­êng ®· cã nh­ Nga, Hongkong vµ t×m thÞ tr­êng míi. Tæ chøc ch¨n nu«i - chÕ biÕn - xuÊt khÈu khÐp kÝn trong T.Cty ®Ó xuÊt khÈu thÞt cho Hongkong. Cè g¾ng cao nhÊt xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ch¨n nu«i truyÒn thèng nh­ thÞt, da, l«ng vÞt, x­¬ng. §ång thêi tiÕp tôc xuÊt khÈu g¹o, n«ng s¶n vµ h¶i s¶n kh¸c. - Cñng cè liªn doanh: CÇn chØ ®¹o thanh lý døt ®iÓm ®Ó chÊm døt tån t¹i tiªu cùc. Trªn ®©y lµ mét sè ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 1999 vµ dù kiÕn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2000-2005 cña T.Cty Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ch¨n nu«i lîn giai ®o¹n 2000 - 2005 §Ó t¹o mét vïng nguyªn liÖu thÞt lîn dåi dµo vµ ®¹t chÊt l­îng cao ®Ó xuÊt khÈu, Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam nãi riªng vµ ngµnh ch¨n nu«i ViÖt Nam nãi chung ph¶i ®æi míi trong ngµnh ch¨n nu«i. Ch¨n nu«i ViÖt Nam ph¶i ®­îc ®­a nh÷ng tiÕn bé khoa häc míi vµo ¸p dông, ph¶i t¹o ra ®­îc nh÷ng con gièng tèt ®Ó phôc vô xuÊt khÈu. HiÖn nay ta ch­a cã vïng nguyªn liÖu xuÊt khÈu. Nguyªn liÖu lîn h¬i hiÖn cã s¶n xuÊt ph©n t¸n, chÊt l­îng thÊp (mì nhiÒu, ch­a thùc sù an toµn dÞch bÖnh) vµ gi¸ thµnh cao. Ng­êi ch¨n nu«i vµ ng­êi chÕ biÕn xuÊt khÈu ®Òu ch­a cã l·i. Nguyªn nh©n lµ: con gièng ch­a tèt vµ chi phÝ vÒ thøc ¨n qu¸ cao, chi phÝ qu¶n lý, xuÊt khÈu cao, vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu cßn nhá hÑp, mÆt hµng ®¬n ®iÖu. Muèn xuÊt khÈu ®­îc khèi l­îng lín vµo n¨m 2005 cÇn tæ chøc vïng nguyªn liÖu theo h­íng sau : - Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i tËp trung søc x©y dùng nhµ m¸y Thøc ¨n c«ng suÊt giai ®o¹n ®Çu 40 - 50.000 tÊn/n¨m vµ n©ng lªn 80.000 - 100.000 tÊn/n¨m vµo sau n¨m 2000. §ång thêi cñng cè n©ng cÊp c¸c XÝ nghiÖp nu«i lîn gièng «ng, bµ t¹i Tam §¶o, An Kh¸nh, Mü V¨n, §«ng TriÒu, §ång Giao, TriÖu H¶i, §iÖn Bµn, cung øng ®ñ lîn gièng hËu bÞ cho vïng nguyªn liÖu xuÊt khÈu. B¶ng 3. Qui ho¹ch ®Õn 2005 c¸c tr¹i gièng lîn ngo¹i vµ néi §¬n vÞ tÝnh : Con Tªn tr¹i Qui m« 2000 Qui m« 2005 A/ Lîn ngo¹i 1) XN lîn gièng Tam §¶o 300 400 2) XN Lîn gièng TriÖu H¶i 150 400 3) XN Lîn gièng §«ng ¸ 400 600 4) XN TAG S An Kh¸nh 200 Nu«i bè mÑ 5) XN gièng vËt nu«i Mü V¨n 400 Nu«i bè mÑ 6) XN L¬n gièng §ång Giao 100 Nu«i bè mÑ 7) Trung t©m KT lîn gièng TW 350 400 B/ Lîn néi 1) N«ng truêng §«ng TriÒu 200 400 2) XN Lîn gièng TriÖu H¶i 150 300 + TËp trung ®Çu t­ hoµn chØnh c¸c c¬ së gièng «ng bµ vÒ mäi mÆt. + Qu¶n lÝ, n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng, tiªu chuÈn ®µn gièng thay thÕ bæ sung gièng míi, t¨ng c­êng biÖn ph¸p kü thuËt nu«i d­ìng, vÖ sinh, t¸c ®éng c¸c biÖn ph¸p tæng hîp kü thuËt, qu¶n lÝ, tiªu thô. + §Èy m¹nh tæ chøc ch¨n nu«i lîn bè mÑ, th­¬ng phÈm víi nhiÒu m« h×nh g¾n víi chÕ biÕn tiªu thô néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. - C¸c XÝ nghiÖp chÕ biÕn thÞt xuÊt khÈu t¹i H¶i Phßng vµ c¸c tØnh kh¸c ph¶i tæ chøc vïng nguyªn liÖu t¹i ®Þa bµn gÇn nhµ m¸y chÕ biÕn theo ph­¬ng thøc : + Nhµ m¸y ký hîp ®ång nhËn con gièng, thøc ¨n cña Tæng c«ng ty ch¨n nu«i, giao l¹i cho c¸c hé ch¨n nu«i cã kh¶ n¨ng nu«i 50 - 100 con trë lªn, nu«i theo ph­¬ng thøc gia c«ng hoÆc Nhµ m¸y mua s¶n phÈm lîn h¬i cho hé n«ng d©n. + Nhµ m¸y ®¶m nhËn dÞch vô thó y vµ bao tiªu mua toµn bé s¶n phÈm. + Nhµ m¸y chÕ biÕn s¶n phÈm giao cho Tæng c«ng ty theo hîp ®ång bao tiªu s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty. M« h×nh tæ chøc vïng nguyªn liÖu nh­ trªn cã thÓ vËn hµnh ®­îc khi gi¶i quyÕt ®­îc hµi hßa lîi Ých kinh tÕ gi÷a c¸c kh©u : S¶n xuÊt con gièng - Thøc ¨n - Ch¨n nu«i - ChÕ biÕn vµ xuÊt khÈu. §Ó gi¶i quyÕt viÖc ®iÒu hßa lîi Ých kinh tÕ, khi ®ñ ®iÒu kiÖn cÇn lËp mét HiÖp héi xuÊt khÈu thÞt gåm ®¹i diÖn c¸c C«ng ty s¶n xuÊt gièng, thøc ¨n, chÕ biÕn, ng­êi ch¨n nu«i vµ C«ng ty xuÊt khÈu. Trong khi ch­a h×nh thµnh ®­îc vïng nguyªn liÖu theo h­íng trªn, Tæng c«ng ty sÏ x©y dùng thÝ ®iÓm m« h×nh ch¨n nu«i xuÊt khÈu khÐp kÝn tõ kh©u : gièng - thøc ¨n - ch¨n nu«i - chÕ biÕn xuÊt khÈu, h¹ch to¸n tËp trung t¹i Tæng c«ng ty. Sau khi xuÊt khÈu sÏ quyÕt to¸n tÝnh to¸n ph©n bæ hiÖu qu¶ cho c¸c kh©u : Con gièng, thøc ¨n ... chuyÓn giao s¶n phÈm gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt lµ lu©n chuyÓn néi bé (chØ h¹ch to¸n ghi sæ theo gi¸, ®Þnh møc. Toµn bé viÖc vay vèn vµ thu tiÒn chØ diÔn ra t¹i Tæng c«ng ty. Lµm nh­ vËy cã kh¶ n¨ng gi¶m ®­îc l·i vay Ng©n hµng, chi phÝ qu¶n lý vµ c¸c kho¶n thuÕ t¹o ®iÒu kiÖn h¹ gi¸ thµnh t¨ng ®­îc søc c¹nh tranh. §Ó ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, kh«ng nh÷ng xuÊt khÈu mµ cßn b¸n trªn thÞ tr­êng néi ®Þa cÇn ph¶i xóc tiÕn ®Çu t­ xong mét nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm hiÖn ®¹i, ®¹t ®­îc c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh thùc phÈm cña Liªn HiÖp Ch©u ¢u vµ Mü t¹i ®Þa bµn thÝch hîp gÇn Hµ Néi. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 - 2005 §Ó thóc ®Èy viÖc xuÊt khÈu thÞt lîn sang thÞ tr­êng n­íc ngoµi Tæng c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn dÇn c¸c gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu, gi¶i ph¸p vÒ vèn, gi¶i ph¸p vÒ vÊn ®Ò vÒ thó y, vÒ tæ chøc xuÊt khÈu. Gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ chÕ biÕn. T¹i H¶i Phßng ®· cã mét nhµ m¸y ®ñ tiªu chuÈn chÕ biÕn xuÊt khÈu cã c«ng suÊt giÕt mæ 400 con lîn, 50 con bß/ca vµ chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm chÝn 700 tÊn/n¨m cã thÓ chÕ biÕn tõ 7 - 10.000 tÊn thÞt xuÊt khÈu/n¨m. C¸c tØnh H¶i D­¬ng, Th¸i B×nh, Nam §Þnh, Phó Thä, Ninh B×nh, Thanh Ho¸, NghÖ An, Qu¶ng B×nh, §µ N½ng, Qu¶ng Ng·i, Phó Yªn, B×nh §Þnh, TiÒn Giang, cã lß mæ c«ng suÊt 100 con lîn/ca. C¸c lß mæ nµy thùc sù ch­a ®¹t tiªu chuÈn chÕ biÕn xuÊt khÈu (trõ nhµ m¸y Quy Nh¬n ®· ®­îc thó y Nga c«ng nhËn). Tæng c«ng suÊt giÕt mæ chÕ biÕn míi chØ ®¹t 15.000 - 25.000 tÊn/n¨m. §Ó ®¸p øng kÕ ho¹ch xuÊt khÈu n¨m 2000 - 2005 cÇn ph¶i ®Çu t­ n©ng cÊp c¸c lß mæ nµy ®Ó ®¹t tiªu chuÈn lµm hµng xuÊt khÈu vµ n©ng c«ng suÊt Ýt nhÊt lµ gÊp ®«i ®Ó ®¹t tæng c«ng suÊt chÕ biÕn tõ 35.000 - 50.000 tÊn/n¨m. §ång thêi cÇn triÓn khai viÖc x©y dùng t¹i Hµ Néi, hoÆc phô cËn Hµ Néi mét nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm hiÖn ®¹i cã c«ng suÊt chÕ biÕn tõ 40.000 ®Õn 50.000 tÊn/n¨m. S¶n phÈm cña nhµ m¸y nµy võa ®¸p øng nhu cÇu thùc phÈm cho tiªu dïng cña Hµ Néi, võa cã s¶n phÈm ®ñ tiªu chuÈn xuÊt khÈu cho NhËt, Singapore tõ n¨m 2005. Gi¶i ph¸p vÒ xuÊt khÈu Nga lµ m­íc nhËp khÈu thÞt lîn ®øng thø 2 (545.000 tÊn) sau NhËt B¶n (933.000 tÊn) vÉn lµ thÞ tr­êng chÝnh cña ta. Tuy nhiªn nÕu chØ xuÊt khÈu thÞt ®i ViÔn §«ng cña Nga th× khèi l­îng khã t¨ng cao v× d©n sè vïng nµy chØ cã 4 triÖu ng­êi, tõ ®©y chuyÓn ®i Trung ¸ vµ phÝa T©y chi phÝ vËn t¶i rÊt cao vµ ë ViÔn §«ng ta bÞ Trung Quèc (l¬Þ thÕ h¬n vÒ vËn t¶i) c¹nh tranh rÊt gay g¾t. Do vËy võa duy tr× xuÊt cho vïng ViÔn §«ng võa ph¶i t×m c¸ch xuÊt khÈu ®i c¸c c¶ng phÝa T©y vµ BiÓn §en, t×m c¸ch ®­a thÞt vµo lµm nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chø kh«ng chØ ®Ó b¸n lÎ nh­ hiÖn nay. Trong khi ch­a t×m ®­îc kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n b»ng L/C vÉn ph¶i kiªn tr×, chÊp nhËn rñi ro nhÊt ®Þnh, b¸n hµng thanh to¸n chËm cho mét sè kh¸ch hµng cã lùa chän vµ Ýt rñi ro h¬n. NÒn kinh tÕ Nga ®· b¾t ®Çu cã t¨ng tr­ëng, b­íc vµo giai ®o¹n dÇn dÇn æn ®Þnh. Trong kho¶ng 3 ®Õn 5 n¨m tíi nÕu ta kh«ng ®­a ®­îc khèi l­îng thÞt chiÕm ®­îc 5 - 10% nhËp khÈu thÞt cña Nga, th× sau ®ã sÏ rÊt Ýt c¬ héi. Do vËy Nhµ n­íc còng cÇn cã biÖn ph¸p hç trî doanh nghiÖp t¨ng thÞ phÇn xuÊt khÈu thÞt cho thÞ tr­êng Nga. Hång K«ng lµ thÞ tr­êng gÇn, cã nhu cÇu nhËp khÈu lîn s÷a, lîn choai rÊt lín, kh«ng cã khã kh¨n vÒ thanh to¸ (1996 NhËp khÈu 175.000 tÊn , trong ®ã lîn s÷a vµ lîn choai kho¶ng 15.000 tÊn). §Ó cã thÓ duy tr× vµ t¨ng xuÊt khÈu lîn s÷a, lîn choai cho Hång k«ng, vÊn ®Ò lín lµ C«ng ty xuÊt khÈu thÞt cña ViÖt Nam cÇn cã mét h×nh thøc phèi hîp ®Ó tr¸nh c¹nh tranh nhau trªn c¶ thÞ tr­êng néi ®Þa vµ thÞ tr­êng Hång K«ng. NÕu thµnh lËp ®­îc HiÖp héi xuÊt khÈu thÞt th× cã ®iÒu kiÖn phèi hîp vµ hiÖu qu¶ xuÊt khÈu sÏ cao h¬n. Trung Quèc còng lµ thÞ tr­êng nhËp khÈu thÞt qua mËu dÞch tiÓu ng¹ch. Trung Quèc nhËp thÞt th­êng kh«ng cÇn dÊu kiÓm tra thó y vµ c¸c giÊy tê liªn quan kh¸c, sau ®ã dïng dÊu vµ chøng tõ cña Trung Quèc ®Ó t¸i xuÊt khÈu ®i Hång K«ng, Singapore. ViÖc Hång K«ng gi¶m gi¸ nhËp thÞt cña ViÖt Nam rÊt m¹nh vµ Trung Quèc t¨ng mua thÞt qua ®­êng tiÓu ng¹ch cã thÓ kh«ng ph¶i lµ sù ngÉu nhiªn. Do vËy trong khi cÇn tiªu thô vÉn ph¶i xuÊt khÈu thÞt cho Trung Quèc qua ®­êng tiÓu ng¹ch, nh­ng Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p kiÓm so¸t chÆt chÏ vÒ thó y vµ xuÊt nhËp khÈu. Ngoµi ra cÇn chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn th©m nhËp thÞ tr­êng §µi Loan lµ n­íc ®· xuÊt khÈu 362.000 tÊn vµo n¨m 1996 cã thÓ n­íc nµy sÏ nhËp khÈu thÞt vµo n¨m - 2000. Do chi phÝ lao ®éng qu¸ cao vµ « nhiÔm m«i tr­êng §µi loan cã chñ tr­¬ng dÞch chuyÓn c«ng nghÖ ch¨n nu«i chÕ biÕn thÞt cho n­íc kh¸c ®Ó nhËp khÈu thÞt vµ t¸i xuÊt cho n­íc thø 3. BiÖn ph¸p hîp t¸c víi §µi Loan s¶n xuÊt thÞt tõ ViÖt Nam ®Ó xuÊt khÈu cho c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng cña §µi Loan nh­ NhËt B¶n, Singapore, Nam TriÒu Tiªn còng cÇn ®­îc coi träng. Gi¶i ph¸p vÒ vèn Vèn thu mua thÞt xuÊt khÈu: Võa qua ChÝnh phñ ®· quan t©m gi¶i quyÕt th¸o gì mèt sè khã kh¨n cÊp vèn l­u ®éng vµ cho nèi l¹i c¸c quan hÖ tÝn dông. Sau khi Ng©n hµng gi¶i quyÕt ®­îc c¸c thñ tôc vÒ hç trî tÝn dông xuÊt khÈu, xuÊt khÈu ®­îc thÞt b»ng L/C th× vÊn ®Ò vay vèn theo l·i suÊt th­¬ng m¹i kh«ng khã kh¨n. NÕu võa ph¶i xuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm sau 6 th¸ng th× cÇn ®­îc Ng©n hµng cho vay víi chu kú 6 th¸ng thay cho 3 th¸ng. Vèn dù tr÷ : YÕu tè hÕt søc quan träng ®Ó ph¸t triÓn ch¨n nu«i lµ cã nguån tiªu thô æn ®inh. Nh­ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, s¶n xuÊt l¹i ®­îc ®iÒu chØnh th«ng qua quy luËt cung cÇu. Kh«ng ph¶i khi nµo ng­êi ch¨n nu«i cÇn b¸n lîn còng cã ngay thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ ng­îc l¹i còng vËy. Do ®ã, ®Ó ®¶m b¶o cho ng­êi s¶n xuÊt cã ®­îc sù æn ®Þnh t­¬ng ®èi cÇn ph¶i cã c¬ chÕ ®Ó doanh nghiÖp xu¸t khÈu cã thÓ dù tr÷ mét l­îng hµng nhÊt ®Þnh trong nh÷ng lóc kh«ng cã thÞ tr­êng xuÊt khÈu nh­ng l¹i rÊt cÇn ph¶i tiªu thô lîn ®· ®Õn kú xuÊt giÕt cho ng­êi ch¨n nu«i. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc xuÊt khÈu HiÖn nay, xuÊt khÈu thÞt cho thÞ tr­êng Nga gÇn nh­ chØ cã Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i VN thùc hiÖn vµ viÖc xuÊt khÈu cho Hång K«ng do Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i vµ nhiÒu c«ng ty cña nhiÒu tØnh cïng tiÕn hµnh. Dï lµ rÊt cÇn cã mét sù phèi hîp gi÷a c¸c ®¬n vÞ tham gia xuÊt khÈu nh­ng còng rÊt cÇn cã c¬ chÕ linh ho¹t ®Ó nhiÒu c«ng ty tham gia trùc tiÕp xuÊt khÈu. - TÊt c¶ c¸c C«ng ty cña c¸c tØnh cã ®ñ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, nhµ m¸y ®¹t tiªu chuÈn, cã kh¸ch hµng th× nªn vµ ®­îc khuyÕn khÝch trùc tiÕp xuÊt khÈu thÞt. - C¸c doanh nghiÖp ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn cã thÓ uû th¸c cho Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i ViÖt Nam xuÊt khÈu. Ngoµi c¸c chi phÝ trùc tiÕp ng­êi uû th¸c chØ tr¶ phÝ uû th¸c 1% trÞ gi¸ l« hµng. Ng­êi uû th¸c chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïngvÒ chÊt l­îng hµng ho¸ vµ ®­îc nhËn tiÒn khi Tæng c«ng ty thu ®­îc tiÒn tõ xuÊt khÈu. - Nh÷ng ®¬n vÞ cã yªu cÇu th× Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i mua s¶n phÈm theo c¸c ®iÒu kiÖn mµ hai bªn tho¶ thuËn, - Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i còng tù chÕ biÕn thÞt b»ng thiÕt bÞ cña m×nh vµ tù xuÊt khÈu ®Ó tiªu thô mét phÇn lîn h¬i cho n«ng d©n. Gi¶i ph¸p vÒ thó y: §Ó cã thÓ xuÊt khÈu mÆt hµng thÞt víi khèi l­îng lín h¬n trong nh÷ng n¨m tíi cÇn cã mét ch­¬ng tr×nh tæng thÓ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ thó y bao gåm viÖc: Phßng, trõ dÞch bÖnh t¹i vïng nguyªn liÖu. §Çu t­, n©ng cÊp, kiÓm tra vµ cÊp chøng chØ chÝnh thøc cho c¸ nhµ m¸y ®ñ tiªu chuÈn chÕ biÕn xuÊt khÈu. Nhµ n­íc cÊp kinh phÝ ®Ó Côc Thó y xóc tiÕn c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Ó cã thÓ xuÊt khÈu thÞt cha c¸c thÞ tr­êng NhËt B¶n, Singpore, §µi Loan, Nam TriÒu Tiªn... So¸t xÐt l¹i c¸c quy tr×nh kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ vÊn ®Ò lÖ phÝ kiÓm dÞch xuÊt khÈu. IV. KiÕn nghÞ biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam IV.1 §èi víi Nhµ n­íc: YÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt ®Ó thùc hiÖn ®­îc kÕ ho¹ch xuÊt khÈu thÞt nµy lµ ký ®­îc c¸c tho¶ thuËn nguyªn t¾c vµ cô thÓ ®Ó c¸c ng©n hµng Nga b¶o l·nh cho c¸c C«ng ty Nga më L/C tr¶ chËm cho ViÖt Nam. NÕu ch­a cã mét gi¶i ph¸p tæng thÓ trong quan hÖ thanh to¸n gi÷a ng©n hµng Nga vµ ViÖt Nam, ®Ò nghÞ ChÝnh phñ xem xÐt cho phÐp ng©n hµng tiÕn hµnh thÝ ®iÓm viÖc tµi trî cho xuÊt khÈu thÞt cho thÞ tr­êng Nga. Tr­êng hîp khã kh¨n do kh«ng tho¶ thuËn ®­îc vÒ l·i suÊt vµ phÝ, ®Ò nghÞ Ng©n hµng ViÖt Nam t¹m thêi chØ tÝnh phÝ tèi thiÓu, kh«ng tÝnh l·i ®Ó hç tî cho xuÊt khÈu thÞt vµo thÞ tr­êng Nga. C¸c ®Þa ph­¬ng cã kh¶ n¨ng chÕ biÕn thÞt cÇn khÈn tr­¬ng lËp ph­¬ng ¸n n©ng cÊp, bè trÝ vÊn ®Çu t­ thªm trang thiÕt bÞ. Sau khi cã ®­îc tho¶ thuËn vÒ thanh to¸n gi÷a ng©n hµng Nga vµ ViÖt Nam, ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt th× c¸c ®Þa ph­¬ng míi chÝnh thøc ®Çu t­ n©ng cÊp vµ t¨ng c«ng suÊt s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. Cã ®ù¬c ch­¬ng tr×nh tµi trî cuÊt khÈu, thanh to¸n ®ùoc b»ng L/C sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nhiÖp xuÊt khÈu ph©n bæ hîp lý hiÖu qu¶ xuÊt khÈu cho c¸c kh©u tõ thu mua nguyªn liÖu - chÕ biÕn - xuÊt khÈu. Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i sÏ c«ng bè c«ng khai gi¸ lîn h¬i cã thÓ thu mua taÞ nhµ m¸y, trong tõng thêi ®iÓm; ®¶m b¶o ng­êi ch¨n nu«i dÇn dÇn cã l·i kh¸ h¬n. ®Ò nghÞ ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cÊp tØnh vµ c¸c nhµ m¸y cïng phèi hîp víi Tæng c«ng ty thùc hiÖn chñ tr­¬ng nµy ®Ó khuyÕn khÝch ch¨n nu«i ph¸t triÓn. §Ò nghÞ Bé N«ng nghiÖp & PTNT, ChÝnh phñ xem xÐt cã ý kiÓn chØ ®¹o vÒ c¸c vÊn ®Ò: Gi¶i quyÐt khã kh¨n vÒ thanh to¸n khi xuÊt khÈu thÞt cho Nga. Gi¶i quyÕt tÝn dông ®Çu t­ cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn. Hç trî gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc vÒ thó y víi n­íc ngoµi ®Ó chuÈn bÞ cho kÕ ho¹ch xuÊt khÈu sau n¨m 2000./. IV.2 §èi víi Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam: CÇn ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm thÞ tr­êng míi nh­ Hång K«ng, §µi Loan, NhËt, T©y ¢u ... kh«ng nªn chØ xuÊt khÈu thÞt vµo mét thÞ tr­êng duy nhÊt lµ c¸c n­íc SNG. V× nÕu cã biÕn ®éng vÒ chÝnh trÞ hay kinh tÕ th× Tæng c«ng ty sÏ mÊt trÞ tr­êng xuÊt khÈu thÞt lîn. Trong c«ng t¸c chän gièng vµ lai t¹o gièng cÇn ph¶i lùa chän kü l­ìng gièng tèt, v× cã nh­ vËy míi cho s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn ®Ó xuÊt khÈu. Khi ®· cã kh¸ch hµng cÇn khÈn tr­¬ng tiÕn hµnh c«ng t¸c ®µm ph¸n ®Ó ®¹t ®­îc tho¶ thuËn vµ tiÕn tíi ký hîp ®ång xuÊt khÈu. C«ng nghÖ vÒ chÕ biÕn s¶n phÈm thÞt xuÊt khÈu còng cÇn ph¶i ®­îc th­êng xuyªn n©ng cÊp vµ ®Çu t­ ®Ó cã nh÷ng d©y truyÒn hiÖn ®¹i ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ vµ cã n¨ng suÊt cao. Trªn ®©y lµ mét vµi kiÕn nghÞ cña ng­êi viÕt chuyªn ®Ò ®Ó ®Èy m¹nh viÖc ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam. KÕt luËn Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam ch¨n nu«i ViÖt Nam míi ®­îc thµnh lËp 4 n¨m, do ®ã b­íc ®Çu cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña m×nh, tuy vËy Tæng c«ng ty còng ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh cña m×nh, nhÊt lµ trong ho¹t ®éng ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn, ®©y lµ mÆt hµng ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu chñ lùc cña Tæng c«ng ty. §Ó v­ît qua ®­îc nh÷ng khã kh¨n nµy, do kh¸ch quan ®­a l¹i (biÕn ®éng chÝnh trÞ vµ kinh tÕ t¹i thÞ tr­êng Nga, SNG, khñng ho¶ng thõa thÞt lîn t¹i thÞ tr­êng Mü) nh­ng l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam ®· lµm hÕt søc m×nh, cïng víi sù gióp ®ì còng nh­ trî cÊp cña ChÝnh phñ, Nhµ n­íc, Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam ®· v­ît qua ®­îc khã kh¨n, ®øng v÷ng vµ lµm ¨n cã l·i, sù tÝn nhiÖm cña Tæng c«ng ty ®­îc g©y dùng t¹i thÞ tr­êng n­íc ngoµi. S¶n phÈm thÞt lîn cña Tæng c«ng ty ®· ®em l¹i lßng tin trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Qua chuyªn ®Ò cña m×nh “C¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam n¨m 2000 - 2005” phÇn nµo giíi thiÖu ®­îc nh÷ng thùc tr¹ng ho¹t ®éng ch¨n nu«i vµ xuÊt khÈu thÞt lîn Tæng c«ng ty. Qua ®ã còng rót ra ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p vµ ph­¬ng h­íng thùc hiÖn cña Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi 2000 - 2005. Chuyªn ®Ò nµy ®· ®­îc hoµn thµnh víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS - TS NguyÔn Nh­ B×nh, vµ c¸c thÇy c« trong Khoa Kinh tÕ vµ Kinh doanh quèc tÕ, vµ cïng víi sù gióp ®ì cña nhiÖt t×nh cña c¸c c«, c¸c chó ë Tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn thµnh chuyªn ®Ò cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®èi víi nh÷ng sù gióp ®ì nµy. Do tr×nh ®é hiÓu biÕt cã h¹n nªn trong bµi viÕt nµy cßn cã nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n. Phô lôc B¶ng 4. KÕt qu¶ xuÊt khÈu thÞt lîn 1996 - 1999 (Theo b¸o c¸o thùc hiÖn XK cña Tæng c«ng ty n¨m 1996,97,98,99) N¨m thùc hiÖn MÆt hµng Sè l­îng (TÊn) TrÞ gi¸ (USD) 1996 - Lîn s÷a cÊp ®«ng - ThÞt lîn m¶nh - ThÞt chÕ biÕn Céng 1.911 1.579 1.365 4.755 3.057.220 1.973.800 2.420.980 7.452.000 1997 - Lîn s÷a cÊp ®«ng - ThÞt lîn m¶nh Céng : 1.853 3.977 5.830 2.964.800 5.899.094 8.863.894 1998 - Lîn s÷a cÊp ®«ng - ThÞt lîn m¶nh Céng : 242 1.173 1.415 398.130 1.684.770 2.082.900 1999 - Lîn s÷a cÊp ®«ng - ThÞt lîn chÕ biÕn Céng : 122,0 154,5 276,5 132.693 86.500 218.193 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh " Tæ chøc nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu" - Tr­êng §H Ngo¹i th­¬ng. 2. Gi¸o tr×nh " Th­¬ng m¹i quèc tÕ" - Truêng §H Kinh tÕ quèc d©n. 3. Gi¸o tr×nh " Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng" - Tr­êng §H Ngo¹i th­¬ng. 4. T¹p chÝ Th­¬ng m¹i - Bé Th­¬ng m¹i. 5. T¹p chÝ Ngo¹i th­¬ng - Trung t©m th«ng tin th­¬ng m¹i. 6. Thêi b¸o kinh tÕ. 7. B¸o c¸o tæng kÕt, b¸o c¸o thùc hiÖn XK cña Tæng c«ng ty Ch¨n nu«i VN 1996-1999.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam.doc
Luận văn liên quan