Đề tài Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trong việc phòng chống HIV

Mục lục Phần mở đầu 1 1. Lý do và tính cấp thiết của đề tài 1 1.1. Lý do (Tầm quan trọng) 1 1.2. Tính chấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Bố cục bài nghiên cứu 3 Chương I: Đôi nét về vị trí địa lý, kinh tế xã hội và con người ở Việt Trì - Phú Thọ 4 1.1. Vị trí địa lý 4 1.2. Kinh tế xã hội và con người 4 Chương II: Hoạt động của công tác TTTTCĐ trong việc phòng chống HIV/AIDS ở thành phố Việt Trì - Phú Thọ 6 2.1 Đại dịch HIV/AIDS 6 2.1.1. HIV/AIDS và biểu hiện của chúng 6 2.1.2. Tình hình HIV/AIDS ở Việt Trì nói riêng Phú Thọ nó chung 7 2.1.3. Tác hại, nguyên nhân 9 2.1.4. Biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS 11 2.2. Hoạt động công tác thông tin tuyên truyền cổ động (TTTTCĐ) trong việc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Trì - Phú Thọ. 12 2.2.1. Thành tích hoạt động TTTTCĐ trong việc phòng chống HIV/AIDS. 13 Tiểu kết 19 2.2.2. Hạn chế của hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trong việc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Trì - Phú Thọ. 19 2.2.3. Đánh giá chung công tác thông tin tuyên truyền cổ động trong việc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Trì - Phú Thọ 21 Chương III: Một vài giải pháp trong thông tin tuyên truyền cổ động (TTTTCĐ) về phòng chống HIV/AISD 24 3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động để nâng cao hiệu quả trong định hướng thúc đẩy quần chúng nhân dân phòng chống HIV/AIDS 24 3.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả 26 3.2.1. Công tác TTTTCĐ phải có mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng 2003 27 3.2.2. Hình thức tuyên truyền 28 3.2.3. Công tác tổ chức thực hiện 29 Kết luận 31 Tài liệu tham khảo 32

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2616 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trong việc phòng chống HIV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cuéc x©y dùng ®Êt n­íc. BÊt kÓ thêi kú nµo TTC§ ®Òu chiÕm mét vÞ trÝ v« cïng quan träng. Trong chiÕn tranh Ph¸p-Mü th«ng tin cæ ®éng trë thµnh sîi chØ ®á dÉn ®­êng cho mäi ng­êi vïng dËy ®Êu tranh ®¸nh ®uæi kÎ thï, x©y dùng ®Êt n­íc x· héi chñ nghÜa. Trong thêi b×nh, c«ng t¸c TTC§ vÉn kh«ng ngõng ph¸t huy søc m¹nh cña m×nh trong CNH - H§H ®Êt n­íc. HiÖn nay, tuy ho¹t ®éng v¨n ho¸ ®· ph¸t triÓn nhiÒu mÆt : v¨n ho¸ d©n téc ®­îc b¶o tån, c¸c lo¹i h×nh v¨n hãa míi ph¸t triÓn nhiÒu ®Þa ph­¬ng, giao l­u v¨n ho¸ víi n­íc ngoµi ngµy cµng më réng, møc h­ëng thô v¨n hãa cña nh©n d©n ®­îc n©ng cao. Song kh«ng tr¸nh khái sù kÐo theo nhiÒu hiÖn t­îng kh«ng lµnh m¹nh trong c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ dÞch vô, tÖ n¹n x· héi g©y nªn c¨n bÖnh thÕ kû AIDS/HIV. §iÒu ®ã khiÕn cho toµn x· héi nãi chung vµ ngµnh TTC§ nãi riªng ph¶i lµm g× ®Ó ng¨n chÆn ®¹i dÞch HIV thóc ®Èy quÇn chóng nh©n d©n thùc hiÖn tèt ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, nhµ n­íc gãp phÇn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc - nguån vèn quý nhÊt trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 1.2. TÝnh chÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu. HiÖn nay HIV/AIDS ®ang lµ ®¹i dÞch nguy hiÓm ®èi víi toµn cÇu vµ ®ang lµ nguy c¬ thùc sù ®èi víi ®Êt n­íc ta. HIV lµ c¨n bÖnh xuÊt hiÖn tõ nhiÒu n¨m nh­ng ®Õn nay vÉn trë thµnh vÊn ®Ò bøc xóc - nan gi¶i mµ khoa häc ch­a t×m ra gi¶i ph¸p nµo ®Ó cøu ch÷a con ng­êi tho¸t khái c¨n bÖnh hiÓm nghÌo nµy. V× lµ c¨n bÖnh v« ph­¬ng cøu ch÷a nªn biÖn ph¸p tèt nhÊt vÉn lµ phßgn bÖnh h¬n ch÷a bÖnh. NhËn thøc râ ®iÒu ®ã, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o ho¹t ®éng phßng chèng AIDS coi phßng chèng AIDS lµ mét ch­¬ng tr×nh ­u tiªn quèc gia, lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña chiÕn l­îc kinh tÕ - x· héi. Trong chiÕn dÞch nµy, kh«ng thÓ thiÕu sù cã mÆt cña c«ng t¸c TTTTC§. V× vËy, t«i quyÕt ®Þnh chän tÒ tµi "c«ng t¸c TTTTC§ trong viÖc phßng chèng HIV". 2. Môc ®Ých nghiªn cøu §Èy lïi t×nh tr¹ng gia t¨ng HIV, thóc ®Èy quÇn chóng nh©n d©n thùc hiÖn tèt ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc gãp phÇn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, nguån vèn quý nhÊt trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu - §èi t­îng nghiªn cøu lµ c«ng t¸c TTTTC§ trong viÖc phßng chèng HIV ë thµnh phè ViÖt Tr× - Phó Thä - C«ng t¸c phßng chèng HIV mang chiÕn l­îc quèc gia. Nh­ng ë ®©y t«i chØ xin nghiªn cøu ho¹t ®éng nµy trong ph¹m vi ë ViÖt Tr× - Phó Thä. Së dÜ giíi h¹n trong mét ph¹m vi nh­ vËy lµ v× t«i hiÓu r»ng víi khu«n khæ mét ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc kh«ng thÓ nghiªn cøu ®­îc tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng TTTTC§ phßng chèng HIV trªn ph¹m vi c¶ n­íc. 4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, qua t×m hiÓu thùc tÕ t¹i ViÖt Tr× - Phó Thä th«ng qua s¸ch b¸o, c¸c tµi liÖu cã liªn quan ( v¨n kiÖn) ®Ó tõ ®ã hiÓu râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c TTTTC§ trong phßng chèng HIV ®­a ra nh÷ng môc tiªu ph­¬ng thøc ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c Êy. §Ò tµi: C«ng t¸c TTTTC§ trong viÖc phßng chèng HIV ë Thµnh phè ViÖt Tr× - Phó Thä lµ c«ng tr×nh b­íc ®Çu tËp nghiªn cøu cïng víi sù h¹n hÑp vÒ kiÕn thøc vµ thêi gian nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, kÝnh mong thÇy c« gióp ®ì, chØ b¶o cho t«i nh÷ng thiÕt sãt ®Ó söa ch÷a, bæ sung cho ®Ò tµi ®­îc ®óng ®¾n vµ ®Çy ®ñ h¬n. 5. Bè côc bµi nghiªn cøu Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn bµi nghiªn cøu bè côc chia lµm 3 ch­¬ng. Ch­¬ng I. §«i nÐt vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, kinh tÕ x· héi vµ con ng­êi ë ViÖt Tr× - Phó Thä. Ch­¬ng II. Ho¹t ®éng cña c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng trong viÖc phßng chèng HIV ë ViÖt Tr× - Phó Thä. Ch­¬ng III. Mét vµi gi¶i ph¸p vÒ th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng trong viÖc phßng chèng HIV ë ViÖt tr× - Phó Thä. Ch­¬ng I §«i nÐt vÒ vÞ trÝ ®Þa lý, kinh tÕ x· héi vµ con ng­êi ë ViÖt Tr× - Phó Thä 1.1. VÞ trÝ ®Þa lý Thµnh phè ViÖt Tr× lµ trung t©m kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, lµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh thuéc tØnh Phó Thä ®­îc thµnh lËp ngµy 04 - 06 - 1962. ViÖt Tr× - ®Ønh cña tam gi¸c ®ång b»ng B¾c Bé - n¬i gÆp nhau cña 3 dßng s«ng lín ( s«ng Hång, s«ng §µ, s«ng L«), lµ n¬i tËp trung nhiÒu ®Çu mèi giao th«ng ®­êng s¾t, ®­êng bé, ®­êng thuû. §ã lµ ®­êng quèc lé sè 2 vµ ®­êng s¾t Hµ Néi - Lµo Cai nèi liÒn víi ®­êng xuyªn ¸. Cã hai nhµ ga ®­êng s¾t, mét bÕn xe « t«, bÕn c¶ng trªn 500 tÊn, c¸ch s©n bay quèc tÕ néi bµi 60km, c¸ch thñ ®« Hµ Néi 76km, cöa ngâ cña c¸c tØnh T©y B¾c DiÖn tÝch tù nhiªn trªn 72 ngµn km2, d©n sè trªn 13 v¹n ng­êi, ph©n bæ ë 7 x· 10 ph­êng. MËt ®é d©n sè lµ 1.833 ng­êi/km2. 1.2. Kinh tÕ x· héi vµ con ng­êi ViÖt Tr× cã vÞ trÝ rÊt quan träng vÒ mÆt kinh tÕ vµ quèc phßng. Tr¶i qua th¨ng trÇm cña lÞch sö, ViÖt Tr× ®· tô héi ®­îc ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cña mét vïng ®Êt ®Þa linh nh©n kiÖt, tô thuû, tô nh©n. Ngay tõ nh÷ng n¨m ®Çu x©y dùng chñ nghÜa x· héi, ViÖt Tr× ®· trë thµnh mét trong nh÷ng khu c«ng nghiÖp tËp trung ®Çu tiªn ë MiÒn B¾c. Qua 38 n¨m x©y dùng, thµnh phè ph¶i ®­¬ng ®Çu víi kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n, thö th¸ch, nh­ng còng ®· tr­ëng thµnh vÒ nhiÒu mÆt. §i lªn tõ khu c«ng nghiÖp tËp trung, c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm, quy ho¹ch ®« thÞ ViÖt Tr× ph¶i chÊp nhËn mét thùc tr¹ng kh«ng mÊy thuËn chiÒu ®Ó v­ît lªn tÊt c¶ v× môc tiªu x©y dùng thµnh phè cã nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng æn ®Þnh, v¨n ho¸ x· héi ph¸t triÓn, mét ®« thÞ xanh - s¹ch - ®Ñp t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c do nh÷ng dù ®Þnh mét ®« thÞ ViÖt Tr× v¨n minh hiÖn ®¹i víi kiÕn tróc ®Æt tr­ng vïng Trung Du - quª h­¬ng ®Êt tæ Vua Hïng vµo nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kinh tÕ - x· héi cña thµnh phè cã nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng kh¸. ViÖt Tr× cã gÇn 200 doanh nghiÖp t­ nh©n, C«ng ty TNHH vµ trªn 50 doanh nghiÖp cña tØnh, trung ­¬ng, doanh nghiÖp liªn doanh, cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, mét sè hé kinh doanh dÞch vô ph¸t triÓn nhanh, ®a d¹ng thu hót lùc l­îng lao ®éng ë c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c ®Õn. Bªn c¹nh ®ã, mét sè lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm th­êng xuyªn ë Thµnh phè vÉn cßn kh¸ ®«ng. C«ng t¸c v¨n ho¸ th«ng tin cña ViÖt Tr× kh«ng ngõng ®æi míi n©ng cao ®êi sèng v¨n ho¸ ë c¬ së.§ång thêi ®· cã nhiÒu s¸ng t¹o phôc vô kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi gãp phÇn ®Èy m¹nh CNH - H§H ®Êt n­íc. Tuy nhiªn kinh tÕ ph¸t triÓn n¶y sinh nhiÒu v©n ®Ò phøc t¹p, m¹i d©m, ma tuý... ngµy cµng ph¸t triÓn , lµ c¨n nguyªn mang l¹i hiÖu qu¶ nghiªm träng lµ HIV/AIDS. Thùc hiÖn c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña ChÝnh phñ, cña tØnh vÒ c«ng t¸c phßng chèng HIV, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, c¸c ngµnh chøc n¨ng ®· phèi hîp chÆt chÏ víi ®oµn thÓ, nh©n d©n cÊp uû, chÝnh quyÒn x·, c¬ quan XÝ nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p diÖt trõ ma tuý, m¹i d©m, ng¨n chÆn hiÓm ho¹ HIV. NhiÒu tô ®iÓm, æ nhãm tÖ n¹n ®· bÞ triÖt ph¸. Nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c tron c«ng t¸c phßng chèng ®­îc th¸o gì. MÆc dï vËy, t×nh h×nh dÞch HIV/AIDS trªn ®Þa bµn tØnh diÔn biÕn cßn phøc t¹p, vÉn cã chiÒu h­íng gia t¨ng. H×nh th¸i l©y nhiÔm HIV vÉn chñ yÕu lµ nhãm ma tuý, l©y truyÒn qua ®­êng t×nh dôc sÏ trë lªn phæ biÕn h¬n. §©y thùc sù lµ vÊn ®Ò nan gi¶i. §Ó ng¨n chÆn cã hiÖu qu¶ dÞch HIV cÇn ®Êu t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc - truyÒn th«ng. Sù nç lùc cña c¸c cÊp ngµnh vµ cña toµn d©n trong thµnh phè. Ch­¬ng II Ho¹t ®éng cña c«ng t¸c TTTTC§ trong viÖc phßng chèng HIV/AIDS ë thµnh phè ViÖt Tr× - Phó Thä 2.1 §¹i dÞch HIV/AIDS 2.1.1. HIV/AIDS vµ biÓu hiÖn cña chóng - §Þnh nghÜa : HIV lµ mét lo¹i vi rót g©y suy gi¶m miÔn dÞch ë ng­êi Khi nhiÔm HIV søc chèng ®ì cña c¬ thÓ bÞ suy gi¶m nªn rÊt dÔ m¾c c¸c bÖnh nhiÔm trïng c¬ héi cuèi cïng lµ bÖnh nh©n AIDS. AIDS lµ tªn bÖnh gäi t¾t b»ng tiÕng Anh: Acquired immun« Defcuercy syrdrome, tiÕng ph¸p gäi lµ SIDA cã nghÜa lµ héi chøng suy gi¶m miÔn dÞch m¾c ph¶i. §©y chÝnh lµ giai ®o¹n cuèi cña bÖnh l©y truyÒn ë ng­êi do m¾c ph¶i lo¹i siªu vi tªn lµ HIV. HIV lµm suy yÕu dÇn dÇn hÖ miÔn dÞch, lµ hµng rµo phßng thñ chèng l¹i bÖnh tËt cña c¬ thÓ. KhiÕn cho c¸c mÇm bÖnh thõa c¬ héi tÊn c«ng g©y ra nhiÒu chøng vµ bÖnh nguy hiÓm dÉn ®Õn tö vong. Héi chøng: Mét nhãm c¸c biÓu hiÖn ( triÖu chøng) nh­ sèt, tiªu chÈy, sôt c©n, næi h¹ch, do mét c¨n bÖnh nµo ®ã g©y ra. Suy gi¶m miÔn dÞch: HÖ miÔn dÞch lµ hÖ thèng phßng ngù b¶o vÖ c¬ thÓ chèng l¹i c¸c mÇm bÖnh tõ ngoµi x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Suy gi¶m miÔn dÞch lµ t×nh tr¹ng hÖ miÔn dÞch trë nªn bÞ yÕu kÐm. M¾c ph¶i: kh«ng do di truyÒn mµ do bÞ l©y nhiÔm trong cuéc sèng. - BiÓu hiÖn cña HIV ThÓ hiÖn qua 4 giai ®o¹n Giai ®o¹n 1: NhiÔm HIV cÊp tÝnh Mét sè Ýt c¸c tr­êng hîp cã triÖu trøng gièng c¶m cóm (sèt mÖt mái, s­ng h¹ch, ruåi tù khái, xÐt nghiÖm HIV th«ng dông th­êng ch­a ph¸t hiÖn ®­îc. Giai ®o¹n nµy tõ 1 ®Õn 3 th¸ng. §«i khi cã thÓ thay ®æi ®Õn khi 6 th¸ng. Giai ®o¹n 2: NhiÔm HIV trong triÖu trøng ChØ cã xÐt nghiÖm HIV míi ph¸t hiÖn ®­îc giai ®o¹n nµy cã thÓ thay ®æi tõ 6 th¸ng ®Õn 10 n¨m. Giai ®o¹n 3: Giai ®o¹n trung gian B¾t ®Çu cã c¸c triÖu trøng næi h¹ch kh«ng ®au kÐo dµi, loÐt miÖng, ®en miÖng, giêi leo. Giai ®o¹n 4: HIV thùc sù BÖnh béc ph¸t nghiªm träng g©y tö vong v× nhiÔm trïng c¬ héi, gÇy mßn viªm n·o, ung th­ kaposi hoÆc ung th­ lympho bµo. BÖnh nh©n th­êng chÕt trong vßng 6 th¸ng ®Õn 2 n¨m Thêi gian tõ nhiÔm HIV ®Õn khi ph¸t hiÖn nhanh chËm tuú thuéc HIV, tuæi, thÓ chÊt, cã hay kh«ng c¸c bÖnh nhiÔm trïng kh¸c kÌm theo. 2.1.2. T×nh h×nh HIV/AIDS ë ViÖt Tr× nãi riªng Phó Thä nã chung HIV trë thµnh ®¹i dÞch toµn cÇu. Gi÷a n¨m 1999 trªn thÕ giíi ®· cã 33,6 triÖu ng­êi, 12,9 triÖu ng­êi ®· chÕt. ¦íc tÝnh mçi ngµy trªn thÕ giíi cã thªm 16 ngh×n ng­êi míi nhiÔm. ë ViÖt Nam dÞch HIV thùc sù bïng næ 1993 b¾t ®Çu tõ thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Õn nay ®· lan trµn kh¾p toµn quèc. TÝnh ®Õn hÕt th¸ng 12 n¨m 2001 sè ng­êi nhiÔm HIV n­íc ta lµ 46.334 tr­êng hîp trong ®ã cã 6.708 ng­êi chuyÓn thµnh AIDS cã 3.691 ng­êi ®· tö vong. Tuy nhiªn tæng sè ng­êi nhiÔm HIVmíi ®­îc ph¸t hiÖn n­íc ta trong n¨m 2001 cã thÓ lªn ®Õn 19.000 ë tØnh Phó Thä. T×nh h×nh ®¹i dÞch HIV/AIDS diÔn biÕn ngµy cµng phøc t¹p còng t¨ng nhanh. TÝnh ®Õn ngµy 30/6/2002 toµn tØnh ®· ph¸t hiÖn ra 342 ng­êi nhiÔm HIV trong ®ã cã 61 tr­êng hîp hîp ®· chuyÓn thµnh bÖnh nh©n AIDS vµ 26 ng­êi ®· tö vong. ChØ riªng 6 th¸ng ®Çu n¨m sè nhiÔm míi lµ 57 tr­êng hîp t¨ng 66,6% so víi 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001, cã 6 bÖnh nh©n AIDS, chÕt do AIDS 6 ng­êi. Cã 7 huyÖn thµnh thÞ cã sè ng­êi nhiÔm HIV cao nhÊt trong ®ã cã thµnh phè ViÖt Tr× ®øng ®Çu lµ 106 tr­êng hîp, sè ng­êi tö vong lµ 4. - §Æc ®iÓm chÝnh cña dÞch HIV/AIDS Tiªm chÝnh ma tuý vÉn lµ con ®­êng chñ yÕu, l©y nhiÔm HIV th«ng qua hµnh vi sö dông b¬m kim tiªm. L©y nhiÔn HIV do tiªm chÝch ma tuý chiÕm 93,19% trong tæng sè tr­êng hîp nhiÔm míi trong 2001. S¸u th¸ng ®Çu n¨m 2002 lµ 84%. Mét thùc tÕ ®¸ng lo ng¹i lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tÖ n¹n nghiÖn chÝch ma tuý tiÕp tôc cã chiÒu h­íng gia t¨ng theo sè liÖu cña së c«ng an ®Õn nay toµn tØnh cã kho¶ng 1038 con nghiÖn phÇn lín ®èi t­îng nghiÖn ma tuý lµ ®èi t­îng trÎ. Lùc l­îng nµy khi bÞ nghiÖn ma tuý rÊt dÔ chuyÓn tõ hót sang chÝch. §©y lµ lý do ®¸ng kÓ lµm cho chiÒu h­íng nhiÔm HIV trong nhãm nghiÖn chÝch ma tuý gia t¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. DÞch ®· vµ ®ang lan réng vµo céng ®ång d©n c­. X©m nhËp vµo mäi ®èi t­îng kÓ c¶ häc sinh, sinh viªn, t©n binh n«ng d©n ®Æc biÖt lµ trÎ em vµ phô n÷. Tû lÖ nhiÔm HIV nhãm t©n binh t¨ng tõ 0,4% n¨m 2000 lªn 0,37% n¨m 2001 ( sè liÖu b¸o c¸o gi¸m s¸t träng ®iÓm ban phßng chèng AIDS së y tÕ). DÞch HIV tØnh Phó Thä cã xu h­íng trÎ ho¸. §a sè ng­êi nhiÔm HIV tËp trung ë ®é tuæi 15 - 39 chiÕm 97,75%. Do ®ã nguy c¬ l©y nhiÔm HIV cho vî, b¹n t×nh cña hä gi÷a quan hÖ t×nh dôc vµ nguy c¬ l©y truyÒn tõ mÑ sang con lµ rÊt cao. MÆt kh¸c ®©y lµ lùc l­îng lao ®éng chñ yÕu trong mçi gia ®×nh vµ x· héi. Do ®ã hËu qu¶ vÒ kinh tÕ, x· héi do HIV/AIDS g©y ra sÏ ngµy cµng lín. Xu h­íng HIV qua ®­êng t×nh dôc t¨ng nhanh: ThÓ hiÖn qua tû lÖ nhiÔn HIV trong nhãm phô n÷, m¹i d©m. Sè phô n÷ bÞ l©y nhiÔm qua ®­êng t×nh dôc t¨ng nhanh. §Æc biÖt c¸c n¨m trë l¹i ®©y tõ 0% n¨m 1998 lªn 7,02% vµ 9 th¸ng n¨m 2002 trong tæng sè ng­êi nhiÔm míi. Nguy c¬ l©y truyÒn HIV liªn quan ®Õn biÕn ®éng d©n c­ gi÷a c¸c vïng miÒn. Trong n¨m 2002, cã 2 æ dÞch bïng ph¸t ®Òu liªn quan ®Õn ®èi t­îng ®i lµm xa Qu¶ng Ninh, Lµo Cai, hoÆc mét sè t×nh phÝa Nam: §¾c L¾c - L©m §ång xa nhµ thiÕu tiÕp cËn th«ng tin, kh«ng cã sù gi¸m s¸t cña gia ®×nh, x· héi dÉn ®Õn hµnh vi nguy c¬ l©y nhiÔm HIV quan hÖ t×nh dôc víi g¸i m¹i d©m, tiªm chÝch ma tuý. §iÓn h×nh lµ æ dÞch HIV ë V¨n B¸n vµ Tiªn l­¬ng huyÖn S«ng Thao, x· Hïng L« huyÖn Phï Ninh. §ã lµ thùc tr¹ng ®¸ng lo ng¹i thóc ®Èy sù gia t¨ng nhiÔm HIV míi nÕu nh­ kh«ng cã c¸c can thiÖp kÞp thêi. Sè bÖnh nh©n AIDS ngµy mét gia t¨ng: N¨m 2000 chØ cã 20 bÖnh nh©n nh­ng ®Õn 25/12/2002 ®· t¨ng lªn 70 bÖnh nh©n. §iÒu nµy ®· t¹o nªn mét g¸nh nÆng cho ch¨m sãc vµ ®iÒu trÞ nhÊt kú trong ®iÒu kiÖn c¬ së y tÕ vµ m¹ng l­íi ho¹t ®éng phßng chèng AIDS nh­ hiÖn nay. Tãm l¹i: §Õn nay dÞch HIV/AIDS ë tØnh ta vÉn tiÕp tôc gia t¨ng vÒ sè l­îng, lan réng vÒ ®Þa d©n c­, trÎ h¬n vÒ ®é tuæi, ®ang cã xu h­íng "x©m nhËp" s©u h¬n vµo céng ®ång d©n c­ b×nh th­êng vµ nh×n chung lµ ch­a kiÓm so¸t ®­îc. Cã thÓ nãi, HIV/AIDS vÉn sÏ lµ vÊn ®Ò nãng báng ë Phó Thä nãi riªng vµ c¶ n­íc nãi chung vµo nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI. Tõ nay ®Õn 2005 ®¹i dÞch HIV ë tØnh ta vÉn trong xu h­íng ph¸t triÓn vµ sÏ g©y nh÷ng hËu qu¶ khã l­êng vÒ kinh tÕ - x· héi nÕu kh«ng cã mét chiÕn l­îc phßng chèng tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶. 2.1.3. T¸c h¹i, nguyªn nh©n - T¸c hai: HIV lµ c¨n bÖnh nguy hiÓm nhÊt vµ ®ã lµ c¨n bÖnh chÕt ng­êi ch­a cã thuèc ®Æc trÞ h÷u hiÖu. MÆc dï ®Õn nay nghiªn cøu vÒ thuèc vÉn ®ang tiÕp diÔn vµ ®· ®¹t vµi tiÕn bé quan träng nh­ dïng phèi hîp 2 -3 thø thuèc tèt h¬n chØ dïng mét lo¹i ®¬n ®éc, t×m ra c¸c lo¹i thuèc míi nh­ Sa quinavir, nitonavir, Indinavir cã thÓ gi¶m ®¸ng kÓ sè l­îng HIV trong m¸u ng­êi bÖnh. Tuy nhiªn cÇn theo dâi 3 ®Õn 5 n¨m n÷a míi biÕt hÕt c«ng hiÖu còng nh­ c¸c t¸c dông phô cña c¸c thuèc míi. MÆt kh¸c tiÒn thuèc qu¸ cao 1000 ®Õn 15000 ®« la mü mçi n¨m cho ng­êi bÖnh. HIV/AIDS kh«ng chØ ¶nh h­ëng trÇm träng ®Õn tÝnh m¹ng, søc khoÎ cña con ng­êi mµ cßn g©y ra t¸c hai lín tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi, nßi gièng vµ trë thµnh hiÓm ho¹ cña nh©n lo¹i. Cô thÓ: Víi c¸ nh©n: Khñng ho¶ng t©m lý, cã thÓ bÞ ®èi xö ph©n biÖt vµ khi ph¸t hiÖn bÖnh th× ch¾c ch¾n chÕt. Víi gia ®×nh: MÊt m¸t ®æ vì Víi ®Êt n­íc: Tæn thÊt kinh tÕ, suy yÕu gièng nßi VËy HIV/AIDS g©y ¶nh h­ëng lín ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §Æc biÖt ®· tÊn c«ng c¶ nßi gièng chóng ta tõ nh÷ng cuéc sèng míi nhen nhóm bµo thai cho ®Õn nh÷ng con ng­êi ®· tr­ëng thµnh "trÎ em h«m nay thÕ giíi ngµy mai" ThÕ giíi sÏ ra sao nÕu ngay tõ lóc cßn s¬ sinh, con ng­êi ®· lµ n¹n nh©n cña ®¹i dÞch thÕ kû? ThÕ giíi sÏ ra sao nÕu nh÷ng thanh niªn ®ang ë ®é tuæi søc dµi vai réng trë thµnh bé x­¬ng kh« biÕt cö ®éng víi nh÷ng vÕt lë loÐt ®Çy m×nh. D­íi t¸c ®éng cña HIV hä mÊt dÇn ®i kh¶ n¨ng lao ®éng. Cµng bi ®¸t h¬n khi kh«ng Ýt ng­êi trong sè hä lµ trô cét gia ®×nh. Sù gôc ng· cña hä kÐo theo sù sôp ®æ cña gia ®×nh khi con c¸i ph¶i bá häc, ng­êi th©n ph¶i nghØ viÖc hoÆc bít thêi gian ®Ó thªm ®iÒu kiÖn ch¨m sãc. Trong bèi c¶nh nh­ vËy, mçi thµnh viªn trong gia ®×nh bÖnh nh©n AIDS ®Òu r¬i vµo t×nh tr¹ng bÊt æn vÒ t©m lý g©y ¶nh h­ëng ©m tÝnh ®Õn chÊt l­îng ®ang lµm còng nh­ cuéc sèng b¶n th©n. HIV/AIDS thùc sù lµ hiÓm ho¹ cña nh©n lo¹i, ¨n mßn c¬ thÓ cña mét x· héi lµnh m¹nh, huû h¹i sù ph¸t triÓn cña x· héi, huû h¹i søc sèng cña mét x· héi, lµm tan gi· sù chØnh hîp cña toµn x· héi, tæn th­¬ng h×nh t­îng tèt ®Ñp cña x· héi. - Nguyªn nh©n l©y nhiÔm HIV/AIDS §Õn nay AIDS vÉn lµ c¨n bÖnh nan y cña thÕ kû. AIDS kh«ng ph¶i lµ mét tÖ n¹n x· héi mµ chØ lµ hiÖu qu¶ cña tÖ n¹n x· héi. MÆc dï ch­a x¸c ®Þnh ®­îc hoµn toµn mét c¸ch khoa häc nguyªn nh©n nhiÔm HIV/AIDS nh­ng qua ba con ®­êng l©y nhiÔm HIV ®ã lµ l©y nhiÔm qua ®­êng m¸u, qua quan hÖ t×nh dôc, l©y truyÒn tõ mÑ sang con, ta thÊy râ rµng lµ viÖc l©y lan tõ HIV /AISD g¾n liÒn víi mét sè tÖ n¹n x· héi nh­ m¹i d©m, ma tuý hµng lo¹t nh÷ng hiÖn t­îng v« tr¸ch nhiÖm trong c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn søc khoÎ con ng­êi. §Æc biÖt lµ ho¹t ®éng y tÕ. MÆt kh¸c nh÷ng ng­êi th­êng xuyªn sèng bu«ng th¶, suy tho¸i vÒ ®¹o ®øc. Nh­ng xÐt theo khÝa c¹nh nµo ®ã cã thÓ gäi HIV lµ tÖ n¹n lªn ¸n th¸i ®é ghª sî, xa lµnh, biÕn con bÖnh thµnh mét thø ung nhät. 2.1.4. BiÖn ph¸p phßng tr¸nh l©y nhiÔm HIV/AIDS - Phßng chèng l©y nhiÔm HIV/AIDS qua ®­êng m¸u Lµ kh«ng ®Ó m¸u vµ dÞch tiÕt cña ng­êi nhiÔm HIV/AIDS tiÕp xóc víi m¸u ng­êi lµnh. Muèn vËy: H¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a viÖc truyÒn m¸u PhÊn ®Êu lµm gi¶m, tiÕn tíi lo¹i trõ tÖ n¹n nghiÖn chÝnh ma tuý Lo¹i bá t×nh tr¹ng dïng chung b¬m kim tiªm vµ dïng b¬m kim tiªm kh«ng ®­îc diÖt khuÈn ®óng c¸ch. §¶m b¶o an toµn chèng l©y nhiÔm HIV ®èi víi c¸c dÞch vô y tÕ vµ dÞch vô ch¨m sãc s¾c ®Ñp. Dïng riªng ®å dïng c¸ nh©n: dao c¹o, dao lam, b¶n ch¶i ®¸nh r¨ng.... M¸u ph¶i ®­îc xÐt nghiÖm tr­íc khi truyÒn. Bëi kh¶ n¨ng l©y nhiÔm HIV/AIDS qua ®­êng truyÒn m¸u rÊt cao. - Phßng chèng l©y nhiÔm HIV/AIDS qua ®­êng t×nh dôc L©y truyÒn qua ®­êng t×nh dôc lµ ®­êng l©y truyÒn phæ biÕn nhÊt chiÕm 80% c¸c tr­êng hîp l©y nhiªmx ë mét sè n­íc. HIV cã nhiÒu trong tinh dÞch, dÞch tiÕt ©m ®¹o vµ m¸u cña ng­êi nhiÔm HIV. Khi giao hîp cã thÓ g©y ra c¸c s©y s¸t trªn niªm m¹c bé phËn sinh dôc hoÆc ë nh÷ng n¬i tiÕp xóc mµ m¾t th­êng kh«ng nh×n thÊy. C¸c tæn th­¬ng ®ã lµ cöa ngâ cho HIV x©m nhËp mét c¸ch dÔ dµng vµo c¬ thÓ. V× thÕ, cÇn quan hÖ t×nh dôc lµnh m¹nh vµ an toµn vî chèng thuû chung, x©y dùng t×nh b¹n nam n÷ ch©n thµnh, sö dông bao cao su. - Phßng chèng l©y nhiÔm HIV/AIDS qua ®­êng mÑ - con Víi cÆp nam - n÷ s¾p kÕt h«n vµ khi quyÕt ®Þnh mang thai: cÇn hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ HIV/AIDS ®Ó x©y dùng mét gia ®×nh h¹nh phóc kh«ng bÞ HIV/AIDS ®e do¹. CÇn xÐt nghiÖm tr­íc khi h«n nh©n vµ tr­íc khi quyÕt ®Þnh mang thai. NÕu nhiÔm HIV mµ muèn cã thai nªn ®Õn c¸c trung t©m t­ vÊn vÒ HIV/AIDS ®Ó t×m hiÓu. 2.2. Ho¹t ®éng c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng (TTTTC§) trong viÖc phßng chèng HIV/AIDS ë ViÖt Tr× - Phó Thä. §øng tr­íc nguy c¬ l©y nhiÔm HIV/AIDS ®ang diÔn ra trªn ®Þa bµn thµnh phè, UBNDTP, UBMTTQ, Së v¨n ho¸ th«ng tinh thµnh phè ®· x¸c ®Þnh râ rµng môc tiªu ®Çu tiªdn cña c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng lµ truyÒn b¸ th«ng tin vÒ phßng chèng HIV/AIDS tíi ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n, ®Ó nh©n d©n nhËn thøc, biÕt c¸ch tù phßng chèng cho m×nh b»ng nhiÒu h×nh thøc chuyÓn t¶i kh¸c nhau. Ph¸t hiÖn, biÓu d­¬ng ng­êi tèt viÖc tèt, uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng t­ t­ëng lÖch l¹c. Phæ biÕn réng r·i kinh nghiÖm cña nh÷ng tÊm g­¬ng ®iÓn hØnh tíi s©u réng quÇn chóng nh©n d©n. §éng viªn søc m¹nh toµn d©n, ®Þa ph­¬ng vµ tõng c¬ së quyÕt t©m tham gia ®Èy lïi t×nh tr¹ng toµn d©n, ®Þa ph­¬ng vµ tõng c¬ së quyÕt t©m tham gia ®Èy lïi t×nh tr¹ng gia t¨ng HIV/AIDS gãp phÇn b¶o vÖ nguån nh©n lùc trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña thµnh phè. 2.2.1. Thµnh tÝch ho¹t ®éng TTTTC§ trong viÖc phßng chèng HIV/AIDS. Thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc quèc gia vµ cña tØnh thµnh phè, nh÷ng n¨m gÇn ®©y d­íi sù chØ ®¹o chÆt chÏ cña c¸c cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn sù cè g¾ng cña c¸n bé nh©n viªn ngµnh y tÕ vµ cña nh÷ng ng­êi trùc tiÕp lµm nhiÖm vô phßng chèng HIV/AIDS ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan: ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng cã nhiÒu tiÕn bé vÒ h×nh thøc vµ néi dung. Th«ng tin ®· ®Õn ®­îc tõng x·, ph­êng, tíi d©n vµ tíi nh÷ng ®èi t­îng cã hµnh vi nguy c¬ cao. C¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Òu n¾m ch¾c ®­îc t×nh h×nh dÞch cña ®Þa ph­¬ng m×nh. ViÖc ch¨m sãc vµ ®iÒu trÞ ng­êi bÖnh, gi¸m s¸t, can thiÖp, gi¶m t¸c h¹i cña ®¹i dÞch còng ®­îc ®Èy m¹nh. Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 61 cña thñ t­íng ChÝnh phñ h­íng dÉn sè 03 cña uû ban quèc gia 61Q§ sè 3107 cña UBND tØnh Phó Thä vµ h­íng dÉn cña Bé y tÕ, c¸n bé trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn cæ ®éng x· ph­êng ®· ®­îc ®µo t¹o kü vÒ chuyªn m«n kü n¨ng thùc hµnh, n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh phßng chèng HIV/AIDS. Th­êng xuyªn duy tr×, tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng. D­íi sù chØ ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, UBMTTQ vµ sù tham gia tÝch cùc cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng ®· ®­îc triÓn khai s©u réng: Th­êng xuyªn b¸m s¸t c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng, chØ ®¹o vËn ®éng gi¸o dôc héi viªn nh©n d©n, ®­a c¸c néi dung tuyªn truyÒn, kiÕn thøc phßng chèng AIDS vµo néi dung sinh ho¹t ®Þnh kú mét lÇn /th¸ng cña chi, tæ, vËn ®éng tham gia ký cam kÕt, c¸c líp tuyªn truyÒn vÒ phßng chèng thu hót h¬n 1000 ng­êi tham dù. §­a ch­¬ng tr×nh phßng chèng HIV vµo tr­êng häc. N¨m 2002 Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi ®· tæ chøc 4 líp tËp huÊn vÒ c«ng t¸c phßng chèng HIV cho 4000 c¸n bé, häc viªn 06,05. Tæ chøc 4 líp tËp huÊn cho c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ c«ng t¸c céng t¸c viªn d©n sè nh»m bæ sung kiÕn thøc, n©ng cao nhËn thøc vÒ vÊn ®Ò gia ®×nh, trÎ em vµ hiÓm ho¶ HIV/AIDS. Së t­ ph¸p ®· cã nhiÒu ho¹t ®éng gãp phÇn tÝch cùc trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn - gi¸o dôc - truyÒn th«ng. TËp huÊn ph¸p lÖnh phßng chèng HIV/AIDS cho gÇn 100 c¸n bé, c«ng ®oµn. CÊp ph¸t tµi liÖu víi néi dung ph¸p luËt phæ th«ng vÒ phßng chèng HIV/AIDS. Tuyªn truyÒn phæ biÕn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt còng nh­ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña §¶ng, nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c phßng chèng AIDS nh­ chØ thÞ sè 52 cña BCHTW §¶ng vÒ l·nh ®¹o c«ng t¸c phßng chèng, ph¸p lÖnh phßng chèng AIDS..... VËy, trong lóc ch­a cã thuèc ®Æc hiÖu ®Ó ch÷a trÞ, ch­a cã v¸c xin phßng chèng, ph¶i coi träng biÖn ph¸p tuyªn truyÒn gi¸o dôc nh»m lµm thay ®æi hµnh vi, tr¸nh ®­îc sù l©y lan cña dÞch HIV/AIDS. - H×nh thøc tuyªn truyÒn cæ ®éng trong phßng chèng HIV/AIDS. C«ng t¸c TTTTC§ phßng chèng HIV/AIDS ®¹t hiÖu qu¶ lµ nhê ph­¬ng tiÖn chuyÓn t¶i th«ng tin phong phó vµ ®a d¹ng. Trong n¨m 2002 võa qua thµnh phè ®· vËn dông c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn vµo viÖc phßng chèng HIV/AIDS. §ã lµ h×nh thøc tuyªn truyÒn b»ng ng«n ng÷ (Nãi - viÕt), b»ng nghÖ thuËt (c¸c tiÓu phÈm) b»ng cæ ®éng trùc quan vµ trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng (§µi ph¸t thanh, v« tuyÕn truyÒn h×nh....) vµ nhiÒu h×nh thøc kh¸c. - H×nh thøc tuyªn truyÒn b»ng ng«n ng÷: Ng«n ng÷ nãi: 106 líp tËp huÊn cho c¸n bé chñ chèt ®· ®­îc tæ chøc thu hót nhiÒu ng­êi tham dù 847 héi nghÞ héi th¶o cã h¬n mét tr¨m ngh×n ng­êi tham dù TiÕp xóc nãi chuyÖn víi c¸c c¸ nh©n th¶o luËn Tham gia tuyªn truyÒn cæ ®éng vÒ phßng chèng HIV/AIDS liªn ®oµn lao ®éng tØnh ®· tæ chøc 50 buæi truyÒn th«ng. Tæ chøc 2 héi nghÞ tuyªn truyÒn ë c¬ së cã 375 ng­êi tham dù. T­ vÊn gióp ®ì ng­êi nhiÔm HIV, th¨m hái hÇu hÕt c¸c ®èi t­îng nhiÔm HIV vµ bÖnh AIDS ®ang sèng t¹i céng ®ång ®Ó hä tiÕp tôc sèng vµ lµm viÖc, h­íng dÉn, cung cÊp th«ng tin phßng chèng HIV/AIDS cho 590 tæ chøc ®oµn c¬ së. Tæ chøc nhiÒu buæi sinh ho¹t chuyªn ®Ò. Ng«n ng÷ viÕt: Tuyªn truyÒn trªn b¸o, t¹p chÝ 637 l­ît. Tæ chøc 30 cuéc thi t×m hiÓu phßng chèng AIDS vµ ma tuý, m¹i d©m cã 791.822 ng­êi tham dù, 47000 ®Çu s¸ch nhá vµ hµng v¹n tµi liÖu kh¸c phôc vô cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc truyÒn th«ng phßng chèng AIDS, ®Æc biÖt trong nhãm d©n s­ di ®éng. Ph©n phèi 3000 tê r¬i, ®Çu s¸ch cho héi viªn n«ng d©n vµ 7.500 tê r¬i 2000 cuèn tµi liÖu tuyªn truyÒn phßng chèng AIDS cho c¸n bé c«ng ®oµn, tæ chøc 40 buæi truyÒn th«ng, 40 tin bµi. Së v¨n ho¸ th«ng tin vµ thÓ thao in vµ ph¸t hµnh 3600 tê r¬i. Biªn tËp hai tin ng¾n vÒ chñ ®Ò phßng chèng ma tuý, mai d©m, HIV/AIDS. Cuéc thi t×m hiÓu phßng chèng thu hót kho¶ng 4000 bµi dù thi, cung cÊp h¬n 1000 b¶n s¸ch lµ tµi liÖu cho c«ng t¸c phßng chèng AIDS cho häc sinh, sinh viªn trong tr­êng häc, c¸c cuéc thi t×m hiÓu phßng chèng HIV cã 131.475 bµi dù thi. H¬n 300.000 häc sinh, sinh viªn, c¸n bé, gi¸o viªn ®· tham gia tÝch cùc buæi mÝt tinh cæ ®éng, diÔu hµnh. Ph©n phèi tê r¬i xuèng ®èi t­îng ®oµn viªn thanh niªn, c¶ t¬ r¬i cã néi dung tuyªn truyÒn phßng chèng nhiÔm ®­êng sinh s¶n, phßng HIV, ma tuý cÊp ph¸t 300 cuèn tµi liÖu sæ tay b¸o c¸o viªn mang néi dung ph¸p luËt phæ th«ng phßng chèng HIV/AIDS. - H×nh thøc tuyªn truyÒn nghÖ thuËt: C«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng phßng chèng HIV/AIDS triÓn khai s©u réng ®Õn tõng ®èi t­îng n«ng d©n, c«ng nh©n.... ChuyÓn t¶i th«ng tin b»ng nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng, phong phó, cô thÓ vµ cÊp thiÕt. Mét trong nh÷ng h×nh thøc ®ã lµ tuyªn truyÒn b»ng nghÖ thuËt thu hót ®«ng ®¶o quÇn chóng tham dù. H×nh thøc tuyªn truyÒn nghÖ thuËt nµy thµnh phè thùc hiÖn trong ®ã lµ ®· thµnh lËp c¸c c©u l¹c bé n«ng d©n, ph¸t huy tèt h¬n 400 c©u l¹c bé phô n÷. Tuyªn truyÒn s©u réng trong ®oµn viªn thanh niªn, tæ chøc liªn hoan ®éi tuyªn truyÒn nh­ c¸c tiÓu phÈm, thêi trang, c¸c ca khóc cã chñ ®Ò phßng chèng tÖ n¹n x· héi ng¨n ngõa l©y nhiÔm HIV/AIDS. H×nh thøc tuyªn truyÒn phßng chèng HIV/AIDS kh«ng chØ ®­îc ¸p dông trong quÇn chóng nh©n d©n, ®oµn thÓ thanh niªn mµ cßn ®­îc ¸p dông trong c¸n bé viªn chøc, c«ng nh©n lao ®éng thµnh phè. Tuyªn truyÒn qua c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ, n©ng cao nhËn thøc cña ng­êi lao ®éng trong c«ng t¸c nµy. Cuéc thi t×m hiÓu luËt phßng chèng ma tuý vµ vÏ tranh vÒ ®Ò tµi tÖ n¹n x· héi trong ®ã cã HIV/AIDS ®· ®­îc ®«ng ®¶o c¸n bé viªn chøc vµ c«ng nh©n lao ®éng h­ëng øng tham gia s«i næi gãp phÇn tÝch cùc trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn cæ ®éng phßng chèng HIV/AIDS. GÇn 100 bøc tranh tham gia giµnh nhiÒu gi¶i th­ëng. Cuéc thi viÕt phãng sù, truyÖn ng¾n víi chñ toµn d©n tham gia phßng chèng HIV/AIDS ®· ®­îc triÓn khai, thùc hiÖn. X©y dùng nh÷ng tiÓu phÈm vÒ phßng chèng HIV/AIDS trong mét sè ®¬n vÞ nh­ DÖt VÜnh Phó, C«ng ty giÊy ViÖt Tr× kh¸ phong phó, cã tÝnh chÊt gi¸o dôc cao. VËy, tuyªn truyÒn phßng chèng HIV/AIDS b»ng nghÖ thuËt lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc lu«i cuèn, hÊp dÉn mäi ®èi t­îng, lµm chuyÓn biÕn m¹nh mÏ, nhËn thøc trong nh©n d©n, gióp nh©n d©n nhËn râ t¸c h¹i cña HIV/AIDS tõ ®ã n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi c«ng t¸c phßng chèng. - Tuyªn truyÒn trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: Ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng trong viÖc phßng chèng HIV/AIDS trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng diÔn ra víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, v« tuyÕn truyÒn h×nh, ®µi ph¸t thanh, b¨ng vi deo, b¨ng c¸t sÐt, b¸o, t¹p chÝ. §ã lµ h×nh thøc tuyªn truyÒn nhanh, hiÖu qu¶, chuyÓn t¶i ®­îc ®Õn tÊt c¶ mäi ng­êi. NhËn thøc râ t¸c dông cña phßng chèng HIV/AIDS trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. V× thÕ, trong n¨m võa qua ®· tæ chøc tuyªn truyÒn lªn v« tuyÕn truyÒn h×nh tØnh vµi chôc l­ît. Trªn ®µi ph¸t thanh x·, ph­êng h¬n 1000 l­ît, trªn b¸o, t¹p chÝ 300 l­ît. Ph©n phèi c¸c ®Çu b¨ng vi deo, b¨ng c¸t sÐt mang néi dung chiÕn l­îc phßng chèng HIV/AIDS. Tuyªn truyÒn qua truyÒn h×nh võa lµ h×nh thøc, lµ ph­¬ng tiÖn chuyÓn t¶i th«ng tin g©y sù chó ý cho tÊt c¶ mäi ng­êi kh«ng kÓ tuæi t¸c, giíi tÝnh tr×nh ®é v¨n ho¸. TruyÒn h×nh lµ ph­¬ng tiÖn lý t­ëng cung cÊp th«ng tin kh¶ quan nhÊt. §©y lµ ph­¬ng tiÖn t¸c dông nhanh, dÔ g©y Ên t­îng, dÔ nhí thu hót ®«ng ®¶o kh¸n gi¶. Tuyªn truyÒn qua radio lµ mét h×nh thøc ®em l¹i hiÖu qu¶ trong phßng chèng HIV/AIDS. Ng«n ng÷ ©m thanh ¶nh h­ëng m¹nh mÏ, cã kh¶ n¨ng nh¾c l¹i nhiÒu lÇn, kh«ng b¾t buéc ph¶i cã mÆt trùc tiÕp. Víi h×nh thø tuyªn truyÒn nµy, nh©n d©n trong thµnh phè ®· nhËn thøc s©u s¾c h¬n vÒ hiÓm ho¹ HIV/AIDS tõ ®ã biÕt c¸ch tù b¶o vÖ m×nh, gia ®×nh vµ céng ®ång m×nh. - Tuyªn truyÒn trªn ®µi truyÒn h×nh, ®µi ph¸t thanh lµ h×nh thøc t¸c ®éng trùc tiÕp gi¸c quan thÞ gi¸c - thÝnh gi¸c thu hót quÇn chóng tham gia vµ thùc hiÖn, v× hÕ mµ hµng chôc ®Çu b¨ng vi deo vµ c¸t sÐt ®· ®­îc chuyÓn tíi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Ó cung cÊp th«ng tin, thu hót hä tham gia. - H×nh thøc tuyªn truyÒn trùc quan: N¨m 2002 võa qua ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng trong phßng chèng HIV/AIDS ®· diÔn ra nhiÒu h×nh thøc tuyªn truyÒn cæ ®éng. Trong ®ã cã h×nh thøc tuyªn truyÒn cæ ®éng trùc quan. Tuyªn truyÒn trªn c¸c tranh cæ ®éng, pano, ¸p phÝch, khÈu hiÖu, phin ®Ìn chiÕu, côm cæ ®éng.... Thùc hiÖn thµnh chiÕn dÞch phßng chèng AIDS ®ît 1 n¨m 2002 h­ëng øng ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS 1/12/2002, ho¹t ®éng héi tr¹i phßng chèng AIDS ®· ®­îc tæ chøc, mÝt tinh diÔu hµnh h­ëng øng ngµy thÕ giíi phßng chèng AIDS còng ®· diÔn ra víi chñ ®Ò "kh«ng xa l¸nh, ph©n biÖt ®èi xö vµ ng­êi nhiÔm HIV vµ bÖnh nh©n AIDS" thu hót hµng v¹n l­ît ®oµn viªn, thanh thiÕu niªn vµ quÇn chóng tham dù. §éi th«ng tin l­u ®éng thuéc nhµ v¨n ho¸ thµnh phè ®· tæ chøc 80 buæi l­u diÔn ë 12 huyÖn, thµnh thÞ cã néi dung tuyªn truyÒn phßng chèng AIDS. Tranh cæ ®éng mang tÝnh quÇn chóng râ rÖt, kh¬i dËy nh÷ng vÊn ®Ò nãng hæi, cÊp b¸ch cña thêi ®¹i. Lµ ng­êi c¸n bé, ng­êi trî thñ ®¾c lùc trong mäi vÊn ®Ò. NhËn thøc ®­îc vÞ trÝ, vai trß ®¾c lùc cña tranh cæ ®éng trong viÖc phßng chèng HIV/AIDS; phßng v¨n ho¸ th«ng tin thµnh phè, tØnh ®· tæ chøc triÓn l·m tranh cæ ®éng víi nhiÒu chñ ®Ò trong ®ã cã chñ ®Ò phßng chèng HIV. Thu hót nhiÒu ng­êi tham dù vµ ®Õn xem. Thµnh phè ®· cã côm cæ ®éng ®­îc ®Æt ë trung t©m thµnh phè thu hót sù chó ý cña ®«ng ®¶o ng­êi d©n trong thµnh phè. * KÎ vÏ 40 b¨ng z«n, appÝch, 50 pan« ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn cæ ®éng phßng chèng AIDS. Phim ®Ìn chiÕu: tæ chøc theo ®Þnh kú 3 th¸ng 1 lÇn. Chñ ®Ò chiÕm chñ yÕu lµ nãi vÒ tÖ n¹n x· héi, phßng chèng HIV. Gióp cho quÇn chóng n¾m ®­îc t×nh h×nh biÕn ®éng trong thµnh phè. - Mét sè h×nh thøc kh¸c trong ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng phßng chèng HIV/AIDS. Ch­¬ng tr×nh phßng chèng HIV/AIDS ®· ®­îc lång ghÐp víi phßng chèng ma tuý, m¹i d©m cã hiÖu qu¶ víi nhiÒu h×nh thøc phong phó vµ ®a d¹ng. Sè ng­êi nhiÔm HIV/AIDS ch¨m sãc chñ yÕu t¹i céng ®ång, trong c¸c c¬ së tËp trung nh­ tr¹i giam, trung t©m 05,06 nhê ho¹t ®éng tÝch cùc trong c«ng t¸c TTTTC§ mµ nh÷ng mÆc c¶m lµ bÞ xa l¸nh còng ®· dÇn ®­îc c¶i thiÖn. C¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ tæ chøc x· héi ®· vµo cuéc trong viÖc ch¨m sãc gÝup ®ì ng­êi nhiÔm HIV vµ gia ®×nh hä. §­îc sù gióp ®ì cña v¨n phßng th«ng tin phßng chèng AIDS quèc gia, trung t©m c«ng céng vµ ph¸t triÓn ( CEPHAD) ®­îc sù ®ång ý cña UBND tØnh ta ®· tiÕp nhËn d­ ¸n "thiÕt lËp m« h×nh ch¨m sãc vµ hç trî toµn diÖn cho ng­êi nhiÔm HIVt¹i ph­êng n«ng Trang thµnh Phè ViÖt Tr× do tæ chøc ICCC, tæ chøc nhµ thê quèc tÕ v× hîp t¸c vµ ph¸t triÓn tµi trî. Môc tiªu cña dù ¸n lµ: Thµnh lËp mét m« h×nh ch¨m sãc toµn diÖn cho ng­êi nhiÔm HIV/AIDS Gi¶m sù ph©n biÖt ®èi xö víi ng­êi nhiÔm HIV/AIDS vµ gia ®×nh. Thêi gian thùc hiÖn 7/2002/6/2003 Víi ng©n s¸ch 25703 VSP 6 th¸ng triÓn khai dù ¸n ®Õn nay ®· ®­îc thùc hiÖn kho¶ng 70% kÕ ho¹ch. Dù ¸n nµy ®· gãp phÇn quan träng trong ho¹t ®éng phßng chèng HIV ë ViÖt Tr× - Phó Thä. TiÓu kÕt Ho¹t ®éng TTTTC§ phßng chèng HIV/AIDS trong n¨m võa qua tuy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ tæ chøc bé m¸y nguån lùc. Nh­ng ®­îc sù chØ ®¹o phßng chèng AIDS, tØnh uû, Héi ®ång nh©n d©n, UBND. Ban chØ ®¹o phßng chèng AIDS , tØnh, thµnh phè, phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ho¹t ®éng phßng chèng HIV/AIDS ®· triÓn khai ®¹t hiÖu qu¶ ®¸ng khÝch lÖ c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc nh»m ®Èy lïi gia t¨ng HIV/AIDS. 2.2.2. H¹n chÕ cña ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng trong viÖc phßng chèng HIV/AIDS ë ViÖt Tr× - Phó Thä. Bªn c¹nh sù nç lùc, cè g¾ng cña c¸n bé, nh©n viªn trong tuyªn truyÒn cæ ®éng chèng HIV/AIDS vµ nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, ho¹t ®éng cßn cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ: Ho¹t ®éng qu¶n lý, ch¨m sãc, t­ vÊn cho ng­êi nhiÔm vµ ®èi t­îng cã hµnh vi nguy c¬ cao ®· ®­îc quan t©m t¨ng c­êng h¬n tr­íc nh­ng thùc tÕ viÖc triÓn khai cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Ng­êi nhiÔm HIV/AIDS th­êng hay di ®éng khã qu¶n lý, c¸c ®èi t­îng nµy th­êng kh«ng cã nghÒ nghiÖp, mÆt kh¸c, do nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh phßng chèng AIDS vÒ tÝnh bÝ mËt ®èi víi ng­êi nhiÔm. §Æc biÖt mét sè ®èi t­îng kh«ng thõa nhËn m×nh nhiÔm HIV/AIDS. Nh÷ng c¸n bé tuyªn truyÒn cæ ®éng trong phßng chèng AIDS ®· cè g¾ng ®éng viªn gióp hä chÊp nhËn thùc tÕ nh­ng sù quan t©m ®· bÞ hä chèi bá còng nh­ céng ®ång do vËy rÊt nhiÒu khã kh¨n, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ch­a cao. M¹ng l­íi ho¹t ®éng cßn qu¸ máng: Mét sè x· ph­êng ch­a thùc sù coi träng vµ nhËn thøc ®óng vÒ t¸c h¹i l©u dµi cña ®¹i dÞch HIV/AIDS ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Kinh phÝ cho ho¹t ®éng tuyªn truyÒn cæ ®éng trong ch­¬ng tr×nh phßng chèng HIV/AIDS cßn qu¸ h¹n hÐp. M« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng cßn kång kÒnh, kÐm hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, truyÒn th«ng còng cã nhiÒu tiÕn bé phong phó ®a d¹ng vÒ néi dung vµ h×nh thøc. Th«ng tin ®· ®Õn ®­îc tíi c¸c x·, ph­êng, tíi ®èi t­îng cã hµnh vi nguy c¬ cao. Ho¹t ®éng ch¨m sãc, ®iÒu trÞ, gi¸m s¸t, can thiÖp, gi¶m t¸c h¹i cña dÞch trong céng ®ång còng ®­îc ®Èy m¹nh, tuy nhiªn còng cßn nhiÒu tån t¹i ch­a ng¨n chÆn ®­îc tèc ®é gia t¨ng HIV ë líp trÎ. §iÒu ®ã cho ta thÊy ®­îc h¹n chÕ trong ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng phßng chèng HIV/AIDS ë thµnh phè. C«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, truyÒn th«ng tuy cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng ch­a réng kh¾p. C¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng cßn thiÕu, tµi liÖu th«ng tin cßn nghÌo. Tuyªn truyÒn trªn b¸o, t¹p trÝ ch­a thu hót ®«ng ®¶o quÇn chóng h×nh thøc tuyªn truyÒn nghÖ thuËt cßn h¹n chÕ, c¸c vë kÞch, tiÓu phÈm mang néi dung phßng chèng HIV/AIDS ®­îc x©y dùng Ýt kh«ng ®­îc th­êng xuyªn tæ chøc. ChÊt l­îng th«ng tin tuyªn truyÒn trong c¸c vë kÞch ch­a cao nªn nhËn thøc ch­a s©u s¾c. H×nh thøc tuyªn truyÒn cæ ®éng trùc quan tuy ®­îc ¸p dông vµo trong c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS nh­ng sè l­îng kh«ng nhiÒu, néi dung ch­a mang tÝnh kh¸i qu¸t cao. Nh­ vËy chóng ta ®Òu biÕt hiÖu qu¶ mang l¹i cña tranh cæ ®éng lµ v« cïng lín. B»ng nh÷ng ®­êng nÐt, h×nh khèi, mµu s¾c ®¬n gi¶n, nh­ng ®· t¸c ®éng ®Õn trùc tiÕp gi¸c quan mäi ng­êi vËy mµ c¸c ban ngµnh, chuyªn tr¸ch ch­a thùc sù chó ý nªn sè l­îng, chÊt l­îng tranh cæ ®éng cßn thÊp. Côm cæ ®éng ch­a ®­îc chó ý ë thµnh phè chØ cã mét ®iÓm duy nhÊt ë t¹i trung t©m thµnh phè. Phim ®Ìn chiÕu còng cã hiÖu qu¶ cao trong viÖc chuyÓn t¶i th«ng tin vÒ phßng chèng HIV/AIDS nh­ng còng gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ h×nh thøc cò. Sè l­îng tham gia ngµy cµng Ýt TriÓn l·m tranh cæ ®éng ch­a thu hót ®«ng ®¶o nh©n d©n trong thµnh phè xem chñ yÕu lµ sinh viªn, c¸n bé chuyªn tr¸ch, cã hiÓu biÕt vÒ tranh quan t©m ®Õn. V× vËy mµ ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng qua h×nh thøc nµy cßn h¹n chÕ. VÊn ®Ò HIV/AIDS kh«ng chØ ®e do¹ m¹ng sèng con ng­êi mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi - v¨n ho¸ cña toµn tØnh vµ thµnh phè. V× vËy, ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng trong phßng chèng HIV/AIDS lµ rÊt quan träng nh­ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cßn nhiÒu khã kh¨n, h¹n chÕ. 2.2.3. §¸nh gi¸ chung c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng trong viÖc phßng chèng HIV/AIDS ë ViÖt Tr× - Phó Thä Ngµnh v¨n ho¸ th«ng tin víi mòi nhän lµ TTC§ ®· më ra c¸c cuéc vËn ®éng tÝch cùc, tham gia bµi trõ ma tuý, m¹i d©m tr¸nh nguy c¬ l©y nhiÔm HIV/AIDS. Trong chiÕn dÞch phßng chèng, c«ng t¸c TTTTC§ cµng ph¶i ®­îc chó träng, ho¹t ®éng tÝch cùc. Thùc hiÖn ®iÒu ®ã, ngµnh TTC§ ®· tuyªn truyÒn phæ biÕn s©u réng ®Õn tõng gia ®×nh nh»m lµm cho mçi c«ng d©n nhËn thøc râ t¸c h¹i cña dÞch HIV/AIDS, tù gi¸c chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngµnh TTC§ ®· tÝch cùc tuyªn truyÒn ®Çy ®ñ c¸c chØ thÞ cña §¶ng, nhµ n­íc phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ ®Ó chØ ®¹o tuyªn truyÒn vËn ®éng kiÓm tra, gi¸m s¸t, thùc hiÖn phßng chèng HIV/AIDS. ViÖc biÓu d­¬ng, khen ngîi kÞp thêi nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng ngµy ®­îc ph¸t huy. ViÖc ¸p dông c¸c lo¹i h×nh vµo tuyªn truyÒn cæ ®éng rÊt tèt v× nã cã søc hÊp dÉn chuyÓn t¶i th«ng tin ®Õn quyÒn chóng mét c¸ch mÒm dÎo lµm cho quÇn chóng tiÕp nhËn th«ng tin mét c¸ch tho¶i m¸i. C«ng t¸c tuyªn truyÒn ®· ph©n nhãm to¶ tõng x·, ph­êng, gia ®×nh bÖnh nh©n, tuyªn truyÒn qua nh÷ng buæi gÆp gì, tiÕp xóc, trß chuyÖn nh»m ®éng viªn, an ñi, xo¸ ®i mÆc c¶m, tù tin tiÕp tôc sèng vµ lµm viÖc víi céng ®ång. §ång thêi, gióp cho ng­êi nhµ bÖnh nh©n c¸ch ch¨m sãc bÖnh nh©n tr¸nh l©y nhiÔm cho ng­êi kh¸c trong gia ®×nh vµ céng ®ång. TTTTC§ gãp phÇn tÝch cùc cho viÖc ph¸t ®éng toµn d©n tham gia ®Êu tranh phßng chèng HIV/AIDS ®Õn mäi ng­êi d©n trong néi bé c¸c c¬ quan XÝ nghiÖp. Tæ chøc m¹ng l­íi phßng chèng HIV/AIDS ®­îc cñng cè, kiÖn toµn ngay tõ ®Çu n¨m, ho¹t ®éng ®i vµo nÒ nÕp cã hiÖu qu¶. §éi ngò c¸n bé, phßng chèng HIV/AIDS ®· ®­îc ®µo t¹o kü cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh t¹i c¬ sá. C«ng t¸c tuyªn truyÒn cæ ®éng phßng chèng HIV/AIDS ®· ®­îc triÓn khai sím, ®óng kÕ ho¹ch. MÆc dï, ho¹t ®éng TTC§ trong phßng chèng HIV/AISD ®· ®¹t hiÖu qu¶ ®¸ng khÝch lÖ nh­ng sù l©y nhiÔm vÉn cã nguy c¬ gia t¨ng do ma tuý, m¹i d©m ch­a bµi trõ mét c¸ch triÖt ®Ó. C¸c tô ®iÓm m¹i d©m ma tuý ®· triÖt ®Ó sè l­îng ®¸ng kÓ nh­ng vÉn cßn nhiÒu. Tuy ho¹t ®éng tuyªn truyÒn diÔn ra víi nhiÒu h×nh thøc. C¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng, nghÖ thuËt, cæ ®éng trùc quan ®ãng gãp rÊt tÝch cùc nh­ng mét sè tæ chøc dÞch vô nhµ hµng, kh¸ch s¹n ch­a thùc hiÖn nghiªm chØnh. C¸c c¸n bé tuyªn truyÒn ch­a ®Õn ®­îc tÊt c¶ c¸c dÞch vô tuyªn truyÒn vËn ®éng, t­ vÊn phô n÷. C¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn: tr­íc hÕt ph¶i nãi tíi tranh cæ ®éng thùc sù cßn h¹n chÕ vÒ mÆt sè l­îng, néi dung ch­a mang tÝnh kh¸i qu¸t cao, sù ph©n bè c¸c lo¹i h×nh khÈu hiÖu, appich, pan« ®Õn c¸c x· ph­êng cßn Ýt chØ chñ yÕu tËp chung ë ®Þa ®iÓm chÝnh cña trung t©m thµnh phè cho ta thÊy m« h×nh qu¶n lý cßn láng lÎo. C¸n bé, nh©n viªn trong ngµnh TTC§ cßn thiÕu tr¸ch nhiÖm ch­a nhiÖt t×nh, t×m tßi suy nghÜ ®Ó s¸ng t¹o h¬n, ®Ó n©ng cao sè l­îng, chÊt l­îng ®­a l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc phßng chèng HIV/AIDS. C¸c ho¹t ®éng th«ng tin s©n khÊu, tranh ch©m biÕm, triÓn l·m, phim ®Ìn chiÕu, phãng sù... ch­a ®­îc chó träng nhiÒu. Kiªn quyÕt bµi trõ tÖ n¹n m¹i d©m, ma tuý lµ nhiÖm vô cÊp b¸ch biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó ng¨n chÆn sù l©y lan cña HIV/AIDS, nhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã, c«ng t¸c TTTTC§ ®· tËp trung, chØ ®¹o ph¸t ®éng quÇn chóng nh©n d©n réng kh¾p ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc c¶ chiÒu s©u vµ chiÒu réng t¹o dù luËn x· héi m¹nh mÏ c¸c c¬ quan ph¸t thanh, truyÒn h×nh, b¸o chÝ. Ngµnh v¨n ho¸ th«ng tin ®· coi tuyªn truyÒn phßng chèng HIV/AIDS lµ nhiÖm vô th­êng xuyªn. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc phßng chèng HIV/AIDS g¾n liÒn víi thùc hµnh tiÕt kiÖm, lo viÖc lµm cho ng­êi thÊt nghiÖp, x©y dùng gia ®×nh Êm no b×nh ®¼ng, tiÕn bé hµnh phóc. Ch­¬ng III Mét vµi gi¶i ph¸p trong th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng (TTTTC§) vÒ phßng chèng HIV/AISD 3.1. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn cæ ®éng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong ®Þnh h­íng thóc ®Èy quÇn chóng nh©n d©n phßng chèng HIV/AIDS N©ng cao nhËn thøc mäi ng­êi d©n vÒ nguy c¬ l©y nhiÔm HIV/AISD do tiªm chÝch ma tuý, m¹i d©m Kh«ng ngõng phæ biÕn c¸ch ch¨m sãc ®iÒu trÞ bÖnh nh©n t¹i nhµ, t¹i bÖnh viÖn. Gi¸o dôc t×nh lµng nghÜa xãm, céng ®ång ®oµn kÕt yªu th­¬ng, ®ïm bäc, kh«ng kú thÞ, ph©n biÖt ®èi xö ng­êi nhiÔm HIV/AIDS víi tinh thÇn "chung sèng víi AISD". ViÖc an ñi, ®éng viªn ng­êi bÖnh vµ th¸i ®é cña mäi ng­êi tr­íc bÖnh nh©n lµ rÊt cÇn thiÕt v× chÝnh th¸i ®é ghÎ l¹nh víi ng­êi bÖnh víi ng­êi bÖnh cã thÓ ®Çu ®éc bÇu kh«ng khÝ cña c¶ mét x· héi. Ikecla Eruk« ®· kh¼ng ®Þnh: " T×nh th­¬ng yªu lµ liÒu thuèc h÷u hiÖu nhÊt cho bÖnh nh©n AIDS". §Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i cã sù thèng nhÊt chØ ®¹o cña §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ víi sù tham gia tÝch cùc cña ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c x· héi. T¨ng c­êng c¸c buæi nãi chuyÖn trùc tiÕp víi c¸c ®èi t­îng cã hµnh vi nguy c¬ cao ®Ó hä cã thÓ tù phßng chèng lµ ng¨n chÆn sù l©y lan cho ng­êi kh¸c. X©y dùng ch­¬ng tr×nh truyÒn th«ng. Ch÷a bÖnh, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh n©ng cao vai trß gi¸o dôc céng ®ång nh»m hç trî vËt chÊt, tinh thÇn, æn ®Þnh ®êi sèng cho tõng ®èi t­îng. HIV/AIDS l©y nhiÔm chñ yÕu do m¹i d©m, ma tuý. Do quan niÖm cña x· héi, nh÷ng ng­êi nµy th­êng dÊu bÖnh lµ nguån l©y nhiÔm chÝnh cho nhiÔm HIV v× vËy, trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn ph¶i cã biÖn ph¸p ­u tiªn tÕ nhÞ, cÇn tiÕp xóc kÝn ®¸o, nhÑ nhµng, ®Æc biÖt ph¶i cã kÕ ho¹ch kh¸m ®Þnh kú, xÐt nghiÖm. L©y nhiÔm qua ®­êng t×nh dôc vµ HIV/AISD ®­îc coi lµ hai ng­êi b¹n ®ång hµnh cïng tån t¹i. M¹i d©m cµng ph¸t triÓn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhiÔm HIV/AIDS. Víi ng­êi nghiÖn ma tuý vËn ®éng võa ch÷a bÖnh võa t­ vÊn gi¸o dôc ®Ó hä hiÓu tù gi¸c ch÷a bÖnh vµ phßng chèng HIV/AIDS b»ng biÖn ph¸p sö dông kim tiªm an toµn, cai nghiÖn. Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, thùc sù quan t©m ch¨m sãc t¹o viÖc lµm æn ®Þnh ®êi sèng tinh thÇn cho ®èi t­îng. C«ng t¸c t­ vÊn cho bÖnh nh©n ph¶i ®­îc chó ý ë c¸c trung t©m ch÷a bÖnh vµ phôc håi. §©y lµ n¬i tiÕp xóc trùc tiÕp ch÷a bÖnh phôc håi cho ®èi t­îng ma tuý, m¹i d©m, lµ n¬i qu¶n lý, ch¨m sãc cho ®èi t­îng nhiÔm HIV/AIDS. C¸c c¸n bé trong khi kh¸m ph¶i biÕt t­ vÊn. NÕu bÖnh nh©n n÷ nhiÔm HIV/AIDS mµ cã thai cÇn khuyªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp. §iÒu quan träng ®Ó phôc vô l©u dµi cho c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS lµ x©y dùng ®éi ngò tham gia gi¸o dôc ®ång ®¼ng c¶ ë trung t©m vµ gi¸o dôc niÒm tin. C«ng viÖc cña c«ng t¸c TTTTC§ víi ng­êi nhiÔm HIV/AIDS chÝnh lµ t­ vÊn, gióp ®ì, ®ång thêi t×m c¬ héi liªn hÖ gia ®×nh ®Ó hä yªn t©m trë vÒ céng ®ång. §Çu t­ thÝch ®¸ng cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn - gi¸o dôc - truyÒn th«ng nh»m n©ng cao nhËn thøc cña mäi ng­êi ®Æc biÖt lµ nhãm cã hµnh vi nguy c¬ cao ®Ó chñ ®éng tham gia phßng chèng b¶o vÖ chÝnh m×nh, gia ®×nh céng ®ång. Coi c«ng t¸c phßng chèng AISD lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô y tÕ x· héi võa cÊp b¸ch vµ l©u dµi. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc tr¸ch nhiÖm cao. §Êu tranh víi dÞch HIV/AIDS cßn l©u dµi vµ nhiÒu khã kh¨n. V× vËy, c¸c ngµnh, c¸c cÊp, ®oµn thÓ x· héi vµ nh©n d©n h·y chñ ®éng tÝch cùc h¬n n÷a ñng hé h¬n n÷a, huy ®éng mäi nguån lùc ®Þa ph­¬ng, gia ®×nh b¶n th©n tranh thñ sù ñng hé cña c¸c b¹n bÌ quèc tÕ tham gia cã hiÖu qu¶ vµo viÖc phßng chèng b¶o vÖ cuéc sèng yªn b×nh mçi ng­êi cña tõng gia ®×nh vµ céng ®ång. N©ng cao chÊt l­îng tµi liÖu c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng, trong tuyªn truyÒn ph¶i tËp chung vµo nh÷ng néi dung mang tÝnh h­íng dÉn ®Þnh h­íng, thay ®æi hµnh vi c¸c c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn hµnh vi an toµn phßng chèng AISD trong cuéc sèng hµng ngµy còng nh­ trong ch¨m sãc ®iÒu trÞ ng­êi nhiÔm HIV t¹i nhµ. TiÕp tôc ®Èy m¹nh kÕt hîp tuyªn truyÒn phßng chèng HIV/AIDS víi tÖ n¹n x· héi, x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸, gia ®×nh v¨n ho¸, gi÷ g×n ph¸t huy gi¸ trÞ ®¹o ®øc, b¶n s¾c lµ gi¶i ph¸p bÒn v÷ng t¹o søc ®Ò kh¸ng chung cho nh©n d©n tr­íc sù tÊn c«ng cña HIV/AIDS. C«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé cÇn ®­îc th­êng xuyªn, cã sù lång ghÐp thÝch hîp víi ch­¬ng tr×nh kh¸c nh­ d©n sè, phßng chèng tÖ n¹n x· héi (ma tuý, m¹i d©m). C¸c cÊp, chÝnh quyÒn cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c chØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t, h­íng dÉn, hç trî kinh phÝ ho¹t ®éng phßng chèng HIV/AIDS ë ®Þa ph­¬ng. Muèn phßng chèng HIV/AIDS th× vÊn ®Ò quan träng ®Ó gióp chóng ta t×m ra ®­îc ®Þnh h­íng vµ biÖn ph¸p cô thÓ, thÝch hîp, th× ph¶i cã ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn ®èi t­îng tèt vµ ph¶i thùc hiÖn ®¸nh gi¸ nhanh vÒ c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS ë tõng x·, ph­êng. 3.2. BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ §¶ng vµ nhµ n­íc cã c¸c chØ thÞ nghÞ ®Þnh nh»m ®Èy lïi vµ ng¨n chÆn gia t¨ng HIV nh­ng vÉn kh«ng cã chiÒu h­íng gi¶m, cã n¬i cßn ra t¨ng m¹i d©m, tiªm chÝch, vÉn ph¸t triÓn lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¨n bÖnh thÕ kû ViÖt Tr× còng nh­ tÊt c¶ c¸c n¬i kh¸c ®ang lo ng¹i tr­íc t×nh h×nh ma tuý, m¹i d©m ®ang diÔn ra phøc t¹p. V× vËy nhiÖm vô ®Æt ra víi c¸c cÊp ngµnh cã liªn quan lµ kh«ng nhá. ChiÕn l­îc cÇn thiÕt lµ l©u dµi lµ ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ c«ng t¸c TTTTC§ ®Ó thóc ®Èy nh©n d©n phßng chèng AIDS muèn n©ng cao hiÖu qu¶ cÇn n¾m v÷ng. 3.2.1. C«ng t¸c TTTTC§ ph¶i cã môc tiªu, chØ tiªu, ph­¬ng h­íng 2003 VÒ môc tiªu: * X©y dùng ®­îc m¹ng l­íi phßng chèng AIDS t¹i x·, ph­êng * TriÓn khai ho¹t ®éng theo ®óng chØ ®¹o cña UBQGPC AIDS vµ m¹i d©m ma tuý. * Thùc hiÖn tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho nh©n d©n * Thùc hiÖn tuyªn truyÒn cæ ®éng, truyÒn th«ng réng r·i. C¸c ch­¬ng tr×nh ®ã ngoµi viÖc phæ biÕn râ t¸c h¹i cña HIV/AIDS vËn ®éng nh©n d©n bµi trõ tÖ n¹n ma tuý, m¹i d©m, chÊp hµnh quy ®Þnh lªn ¸n, ph¸t hiÖn hµnh vi kh«ng phï hîp truyÒn thèng ®¹o ®øc cña d©n téc. KÕt hîp gi¸o dôc ph¸p luËt phèi hîp c¸c tæ chøc chñ ®éng phßng chèng ®Ó ®¹t mùc tiªu b¾t ®Çu lµ c¸c ph­êng, x· vµ trong mçi gia ®×nh VÒ chØ tiªu: §Æt ra chØ tiªu ®Ó ho¹t ®éng TTC§ hiÖu qu¶ h¬n ChØ tiªu häc tËp qu¸n triÖt c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ phßng chèng HIV/AIDS. §­a néi dung nµy vµo sinh ho¹t th­êng kú. ChØ tiªu n©ng cao kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ HIV trong ®é tuæi tõ 15 ®Õn 49. C¸c tµi liÖu truyÒn th«ng, t­ vÊn vµ c¸c ph­¬ng tiÖn ®¬n gi¶n phßng lan truyÒn HIV/AIDS ë c¸c c¬ së y tÕ x· ph­êng. Gia ®×nh cã th¸i ®é chÊp nhËn ng­êi nhiÔm HIV/AIDS sèng t¹i gia ®×nh. §èi t­îng nhiÔm HIV/AIDS ®­îc qu¶n lý, t­ vÊn ch¨m sãc t¹i gia ®×nh, céng ®ång. Ph­¬ng h­íng: * Cung cÊp m¹ng l­íi phßng chèng HIV/AIDS c¸c cÊp cã ®ñ n¨ng lùc * T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng, n©ng cao kiÕn thøc, kü n¨ng cho ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch, më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng, c«ng t¸c t­ viªn, t×nh nguyÖn viªn. * Sö dông qu¶n lý cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ ®­îc cÊp * TriÓn khai m¹nh mÏ liªn tôc c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn gi¸o dôc truyÒn th«ng c¶ bÒ réng vµ bÒ s©u. * Sö dông ph­¬ng ph¸p truyÒn th«ng, trùc tiÕp t­ vÊn. * TiÕp cËn phï hîp víi tõng ®èi t­îng cô thÓ ®Ó tuyªn truyÒn, vËn ®éng, phæ biÕn kiÕn thøc, c¸ch phßng tr¸nh vµ thùc hiÖn hµnh vi an toµn phßng l©y nhiÔm HIV/AIDS. * Huy ®éng mäi lùc l­îng, c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn thiÕt bÞ truyÒn th«ng, s½n cã cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n tham gia ho¹t ®éng truyÒn th«ng. 3.2.2. H×nh thøc tuyªn truyÒn Muèn ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ ph¶i kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt nh»m gióp mäi ng­êi, gia ®×nh thÊy râ tr¸ch nhiÖm tÊt yÕu ®èi víi c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS. N©ng cao chÊt l­îng lång ghÐp ho¹t ®éng phßng chèng gãp phÇn ng¨n chÆn nguy c¬ cña c¨n bÖnh thÕ kû. T¨ng c­êng ®­a tin bµi ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng ma tuý, m¹i d©m ng¨n chÆn hiÓm ho¹ AIDS, cung cÊp c¸c th«ng tin, tin bµi ®ã ®­îc chuyÓn t¶i trªn c¸c ph­¬ng tiÖn ®¹i chóng cña thµnh phè, tØnh nh­ ph¸t thanh truyÒn h×nh tØnh, b¸o Phó Thä. Trong ngµnh TTC§ cña thµnh phè tÝch cùc t¨ng c­êng n©ng cao sè l­îng, chÊt l­îng c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt. Tuyªn truyÒn b»ng nghÖ thuËt, s©n khÊu, phim ¶nh, cæ ®éng trùc quan vµ c¸c lo¹i h×nh th¸c. Ph­¬ng ph¸p lång ghÐp: T¹i c¸c phßng kh¸m, ph¶i cã c¸c ¸p phÝch, tranh ¶nh vÒ néi dung phßng chèng HIV/AIDS, cã phßng t­ vÊn víi ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu. Quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn viÖc x©y dùng thÞ ®iÓm c¸c m« h×nh tiÕp tôc ph¸t triÓn m« h×nh tiÕp cËn nh­ c¸c lo¹i h×nh, c©u l¹c bé phßng chèng HIV/AIDS (thanh niªn, phô n÷, häc sinh, sinh viªn) c¸c lo¹i qu¸n cµ phª/ Tæ chøc ch¨m sãc ng­êi nhiÔm HIV/AIDS t¹i gia ®×nh th«ng qua viÖc ph¸t triÓn c¸c m« h×nh tù ch¨m sãc gi÷a nhãm nhiÔm "gióp b¹n" Së dÜ x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh c©u l¹c bé, v× c¸c c©u l¹c bé nµy sÏ ®em l¹i nhÑ nhµng, tho¶i m¸i, ®· lµm cho mèi quan hÖ gi÷a céng ®ång vµ ng­êi nhiÔm HIV sù chan hoµ, cëi më, kh«ng cã sù ph©n biÖt ®èi xö, bít ®i sù mÆc c¶m xa l¸nh. Tæ chøc sinh ho¹t khu phè, tæ d©n, c¸c tËp thÓ lao ®éng, c¸c líp häc phæ biÕn, qu¸n triÖt chñ tr­¬ng phßng chèng tÖn n¹n x· héi. Ng¨n ngõa HIV/AIDS. Trùc tiÕp tuyªn truyÒn gi¸o dôc cho ®èi t­îng, ch¨m sãc gióp ®ì cho ng­êi nhiÔm kh¸c. TiÕn hµnh ho¹t ®éng TTC§ th­êng xuyªn trùc tiÕp nhËn thøc, hµnh ®éng, tr¸nh c¸ch lµm chØ tËp trung ë mét n¬i. 3.2.3. C«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn Tr­íc hÕt, ng­êi lµm c«ng t¸c TTC§ ph¶i n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ t¸c h¹i HIV/AIDS nh÷ng chñ tr­¬ng, Bé luËt ban hµnh, t×nh tr¹ng HIV/AIDS trªn ®Þa bµn ®Ó thùch hiÖn c«ng t¸c tæ chøc. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc nguyªn nh©n, t¸c h¹i víi h¹nh phóc gia ®×nh søc khoÎ cña toµn nh©n lo¹i. Tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng gi¸o dôc ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch ®Ó mäi ng­êi hiÓu tÝch cùc chñ ®éng phßng chèng HIV. C«ng bè réng r·i nh÷ng ®èi t­îng cã hµnh vi nguy c¬ cao lµ bµi häc r¨n ®e giíi thiÖu kinh nghiÖm ®iÓn h×nh lµm tèt c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS cã hiÖu qu¶. Nªu râ t¸c h¹i vµ tËp trung vµo nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu ph¸t sinh HIV ®Ó liªn hÖ ®Þa bµn, gia ®×nh. Tõ ®ã t×m ®­îc gi¶i ph¸p thÝch hîp. Gi¸o dôc luËt ph¸p, tuyªn truyÒn chØ thÞ, nghÞ quyÕt, nghÞ ®Þnh vÒ c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS. Phèi hîp phô n÷, c¸n bé th«ng tin tuyªn truyÒn ë c¸c ph­êng trªn ®Þa bµn thµnh phè thùc hiÖn t­ vÊn cho ®èi t­îng. Phèi hîp triÓn khai c«ng t¸c TTTTC§ trong c¸c ®oµn thÓ, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. TriÓn khai ®Ò cïng nhau rót kinh nghiÖm. Ph¶i coi viÖc phßng chèng lµ mét träng t©m trong c«ng t¸c theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh, v¹ch ra ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng phßng chèng. §Çu t­ nguån lùc, ph­¬ng tiÖn, ng©n s¸ch cho TTC§ trong phßng chèng HIV/AIDS. KÕt luËn Tõ khi nÒn kinh tÕ më cöa, chóng ta ®· ®ãn nhËn biÕt bao nhiªu luång khÝ míi. Nh÷ng luång khÝ trong lµnh ®· lµm khëi s¾c m«i tr­êng v¨n ho¸, nh­ng bªn c¹nh ®ã l¹i kÐo theo nh÷ng luång khÝ ®éc h¹i lµm vÈn ®ôc m«i tr­êng. Mét trong nh÷ng luång khÝ ®éc h¹i nhÊt ®ã lµ HIV/AIDS ®ang gâ cöa tõng nhµ g©y t¸c h¹i xÊu lµm b¨ng ho¹i ®¹o ®øc x· héi, huû ho¹i sù sèng con ng­êi, suy nh­îc gièng nßi, ¶nh h­ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ mét quèc gia. V× vËy x©y dùng m«i tr­êng v¨n ho¸ lµnh m¹nh cã ý nghÜa l©u dµi víi viÖc chñ ®éng phßng chèng HIV/AIDS, t¹o dùng ®­îc lÏ sèng vµ ph­¬ng thøc thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ®Þnh h×nh nh©n c¸ch vµ v¨n ho¸ x· héi. §Æc biÖt gãp phÇn b¶o vÖ nguån nh©n lùc trong giai ®o¹n ®Èy m¹nh CNH - H§H. Trong chiÕn dÞch phßng chèng HIV/AIDS bé v¨n ho¸ th«ng tin nãi chung vµ ngµnh TTC§ nãi riªng ®· cã nh÷ng ®ãng gãp thiÕt thùc ®èi víi c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS. Ho¹t ®éng TTC§ ®· cã nh÷ng ®æi míi, nh÷ng nç lùc, kiªn tr×, nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o vËn ®éng quÇn chóng nh©n d©n bµi trõ tÖ n¹n x· héi nh»m ng¨n ngõa c¨n bÖnh thÕ kû HIV/AIDS. Tuy nhiªn ®Ó ®Èy lïi kh«ng ph¶i mét sím mét chiÒu mµ nã lµ chiÕn l­îc mang tÝnh l©u dµi. §ßi hái cã kÕt hîp cña c¸c cÊp c¸c ngµnh. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Nh÷ng th«ng tin ng­êi lao ®éng cÇn biÕt vÒ HIV ( 17/11/2000) 2. Sæ tay h­íng dÉn t­ vÊn phßng chèng HIV/AIDS - Hµ Néi 2001 3. Phßng chèng HIV/AIDS t¹i céng ®ång - NXB Y häc 4. Tµi liÖu vÒ c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS (Dïng cho c¸n bé chuyªn tr¸ch - ViÖt Tr× 20/07/2001 5. Gi¸o dôc, phßng chèng HIV/AIDS - NXB gi¸o dôc 7/1998 6. 50 c©u hái th­êng gÆp cña c¸c b¹n trÎ vÒ HIV/AIDS (Trung t©m TT vµ gi¸o dôc søc khoÎ TP. HCM 1997) 7. T¹p chÝ AIDS vµ céng ®ång - Sè 7/1999 8. T¹p chÝ AIDS vµ céng ®ång - Sè 4 (39) 2002 9. T×m hiÓu vÒ c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn cæ ®éng trong viÖc phßng chèng HIV/AIDS ë QuËn Ba §×nh - Hµ Néi - LuËn ¸n 10. B¸o c¸o ho¹t ®éng phßng chèng HIV/AIDS ë ViÖt Tr× - Phó Thä 11. C«ng t¸c th«ng tin. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác thông tin tuyên truyền cổ động trong việc phòng chống HIV.DOC
Luận văn liên quan