Đề tài Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh Tại Công ty Mỹ nghệ xuất khẩu và trang trí nội thất

LỜI NÓI ĐẦU Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) đã đánh dấu một bước ngoặt to lớn cho sự phát triển nền kinh tế nước ta. Đó là sự chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Với sự chuyển đổi này mà từ sau Đại hội VI đén nay tình hình kinh tế- xã hội nước ta đã có những bước nhảy vọt rất đáng tự hào: Từ một nước liên tục bị thiếu lương thực đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới, từ một nước có mức lạm phát đến ba con số trở thành một nước có mức tăng trưởng ổn định, bền vững, lạm phát luôn giữ ở mức dưới hai con số, kim ngạch xuất nhập khẩu không ngừng phát triển với tốc độ cao, thu hẹp dần sự thâm hụt cán cân thanh toán. Đặc biệt năm 2000 tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu là 25%, được xem như là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Trong nền kinh tế thị trường hoạt động xuất nhập khẩu được xem là một yếu tố không thể thiếu, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu không những tạo ra nguồn thu ngoại tệ để nhập khẩu các máy móc, thiết bị phục vụ quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước mà còn góp phần tạo nguồn thu ngân sách,cải thiện cán cân thanh toán, tạo công ăn việc làm cho người lao động .Hàng thủ công mỹ nghệ mặc dù không phải là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực nhưng có ý nghĩa lớn trong sự phát triển của đất nước. Bên cạnh việc làm tăng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, tạo công ăn việc làm đây là một mặt hàng phát huy và bảo tồn truyền thống của dân tộc. Sự ra đời của các công ty mỹ nghệ nói chung và công ty Mỹ nghệ xuất khẩu và trang trí nội thất nói riêng không nằm ngoài ý nghĩa đó. Trong nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế tri thức ngày nay, cán bộ kinh tế phải là những người có năng lực thực sự để theo kịp được sự biến đổi kinh tế diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong nước và trên thế giới. Cán bộ kinh tế không những phải nắm vững lý thuyết, cơ sở lý luận mà quan trọng hơn nữa là phải am hiểu thực tế.Đặc biệt là các cán bộ kinh tế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Sau gần 4 năm được học trong nhà trường, được học hỏi thầy cô, bạn bè, được đoc và nghiên cứu thêm hiều tài liệu, những sinh viên kinh tế đã được trang bị cho mình những kiến thức cần thiết nhất cho một nhà kinh tế. Tuy nhiên, giữa lý thuyết và thực hành luôn có những khoảng cách nhất định, trong lĩnh vực kinh tế nói chung và lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng cũng vậy. Vì vậy thực tập là một hoạt động rất bổ ích và không thể thiếu đối với sinh viên. Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ được tiếp cận dần với thực tế, biết phương án giải quyết những vấn đề nảy sinh mà sau này đi làm họ sẽ gặp phải. Sau hai tuần thực tập ở công ty Mỹ nghệ xuất khẩu và trang trí nội thất, em đã tìm hiểu và nắm được các nội dung sau: I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Mỹ nghệ xuất khẩu và trang trí nội thất. II. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. III. Kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần đây của công ty. IV. Một vài ý kiến đánh giá bước đầu và mục tiêu, kế hoạch sắp tới. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo: PGS_TS Hoàng Đức Thân cùng ban lãnh đạo, các cán bộ công nhân viên công ty Mỹ nghệ xuất khẩu và trang trí nội thất đã giúp em hoàn thành bản báo cáo tổng hợp này. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Thầy giáo, các Bác, cô chú, anh chị trong công ty để em hoàn thành được bài chuyên đề thực tập có kết quả tốt.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2503 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh Tại Công ty Mỹ nghệ xuất khẩu và trang trí nội thất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI (n¨m 1986) ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt to lín cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n­íc ta. §ã lµ sù chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Víi sù chuyÓn ®æi nµy mµ tõ sau §¹i héi VI ®Ðn nay t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc nh¶y vät rÊt ®¸ng tù hµo: Tõ mét n­íc liªn tôc bÞ thiÕu l­¬ng thùc ®· trë thµnh n­íc xuÊt khÈu g¹o ®øng thø hai thÕ giíi, tõ mét n­íc cã møc l¹m ph¸t ®Õn ba con sè trë thµnh mét n­íc cã møc t¨ng tr­ëng æn ®Þnh, bÒn v÷ng, l¹m ph¸t lu«n gi÷ ë møc d­íi hai con sè, kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu kh«ng ngõng ph¸t triÓn víi tèc ®é cao, thu hÑp dÇn sù th©m hôt c¸n c©n thanh to¸n. §Æc biÖt n¨m 2000 tèc ®é t¨ng tr­ëng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ 25%, ®­îc xem nh­ lµ mét yÕu tè quan träng gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®­îc xem lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu kh«ng nh÷ng t¹o ra nguån thu ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc mµ cßn gãp phÇn t¹o nguån thu ng©n s¸ch,c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng...Hµng thñ c«ng mü nghÖ mÆc dï kh«ng ph¶i lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc nh­ng cã ý nghÜa lín trong sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Bªn c¹nh viÖc lµm t¨ng tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm ®©y lµ mét mÆt hµng ph¸t huy vµ b¶o tån truyÒn thèng cña d©n téc. Sù ra ®êi cña c¸c c«ng ty mü nghÖ nãi chung vµ c«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt nãi riªng kh«ng n»m ngoµi ý nghÜa ®ã. Trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu, nÒn kinh tÕ tri thøc ngµy nay, c¸n bé kinh tÕ ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc thùc sù ®Ó theo kÞp ®­îc sù biÕn ®æi kinh tÕ diÔn ra hµng ngµy, hµng giê trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. C¸n bé kinh tÕ kh«ng nh÷ng ph¶i n¾m v÷ng lý thuyÕt, c¬ së lý luËn mµ quan träng h¬n n÷a lµ ph¶i am hiÓu thùc tÕ.§Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé kinh tÕ trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu. Sau gÇn 4 n¨m ®­îc häc trong nhµ tr­êng, ®­îc häc hái thÇy c«, b¹n bÌ, ®­îc ®oc vµ nghiªn cøu thªm hiÒu tµi liÖu, nh÷ng sinh viªn kinh tÕ ®· ®­îc trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt nhÊt cho mét nhµ kinh tÕ. Tuy nhiªn, gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh lu«n cã nh÷ng kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh, trong lÜnh vùc kinh tÕ nãi chung vµ lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu nãi riªng còng vËy. V× vËy thùc tËp lµ mét ho¹t ®éng rÊt bæ Ých vµ kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi sinh viªn. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, sinh viªn sÏ ®­îc tiÕp cËn dÇn víi thùc tÕ, biÕt ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh mµ sau nµy ®i lµm hä sÏ gÆp ph¶i. Sau hai tuÇn thùc tËp ë c«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt, em ®· t×m hiÓu vµ n¾m ®­îc c¸c néi dung sau: I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt. II. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. III. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 n¨m gÇn ®©y cña c«ng ty. IV. Mét vµi ý kiÕn ®¸nh gi¸ b­íc ®Çu vµ môc tiªu, kÕ ho¹ch s¾p tíi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o: PGS_TS Hoµng §øc Th©n cïng ban l·nh ®¹o, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt ®· gióp em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o tæng hîp nµy. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña ThÇy gi¸o, c¸c B¸c, c« chó, anh chÞ trong c«ng ty ®Ó em hoµn thµnh ®­îc bµi chuyªn ®Ò thùc tËp cã kÕt qu¶ tèt. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt. C«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt trùc thuéc tæng c«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y dùng- Bé giao th«ng vËn t¶i. C«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ. HÝnh thøc sö dông vèn: thuéc së h÷u nhµ n­íc, gåm nguån vèn cÊp trªn vµ nguån vèn tù huy ®äng cña c«ng nh©n viªn. C«ng ty cã trô së vµ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®Æt t¹i 71 phè B¹ch §»ng- QuËn Hai Bµ Tr­ng- Hµ néi (cã tªn giao dÞch b»ng tiÕng Anh: Fine art exports and interior decoration company). TiÒn th©n cña c«ng ty nµy chØ lµ mét ph©n x­ëng gèm sø thuéc xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu, xÝ nghiÖp nµy thuéc tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ vËt t­ giao th«ng vËn t¶i I thuéc bé giao th«ng vËn t¶i. Ph©n x­ëng nµy s¶n xuÊt víi mét quy m« nhá, chñ yÕu t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho mét sè c¸n bé, c«ng nh©n d­ thõa cña tæng c«ng ty. MÆt hµng s¶n xuÊt chñ yÕu lóc bÊy giê lµ hµng gèm sø vµ nh÷ng chi tiÕt trang trÝ b»ng nguyªn liÖu th¹ch cao. ChØ sau mét thêi gian ng¾ng sè l­îng c«ng nh©n t¨ng nhanh tõ 10 lªn 40 ng­êi. §Õn th¸ng 5 n¨m 1996 nhËn thÊy ®­îc sù ph¸t triÓn cña ph©n x­ëng Bé giao th«ng vËn t¶i ®· ra quyÕt ®Þnh 989/BGTVT (Ngµy 9/5/1996) VÒ viÖc n©ng cÊp ph©n x­ëng thµnh xÝ nghiÖp gèm sø Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt. XÝ nghiªph h¹ch to¸n phô thuéc vµo tæng c«ng ty Th­¬ng m¹i vµ x©y dùng - Bé giao th«ng vËn t¶i. Thêi ®iÓm nµy xÝ nghiÖp kh«ng cßn s¶n xuÊt hµng gèm sø n÷a mµ chuyÓn ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi ®ã lµ tõ nhu÷ng chÊt liÖu nhùa tæng hîp víi bét ®¸ tù nhiªn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm nh­ c¸c mÆt hµng ®å ch¬i vµ quµ l­u niÖm. Ngoµi ra, xÝ nghiªph cßpn s¶n xuÊt thªm ®å méc trang trÝ néi thÊt vµ ®Ìn mü nghÖ. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®­îc tiªu thô trong vµ ngoµi n­íc (XuÊt khÈu sang §µi Loan, Trung Quèc, §øc, Ph¸p...). KÓ tõ n¨m 1996 xÝ nghiÖp gèm sø Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt ®· tiÕp nhËn nhiÒu lao ®éng vµ më réng s¶n xuÊt. Cho ®Õn th¸ng 10/1999 nh×n thÊy sù tiÕn triÓn vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp l·nh ®¹o tæng c«ng ty Th­¬ng mo¹i vµ x©y dùng ®· ra quyÕt ®Þnh sè 2967/1999/Q§/BGTVT ngµy 28/10/1999 vÒ viÖc n¸ang cÊp xÝ nghiÖp gèm sø Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt thµnh c«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt thuéc tæng c«ng ty Th­¬ng m¹i vµ x©y dùng - Bé giao th«ng vËn t¶i. C«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng (KÓ c¶ ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng), ®­îc sö dông con dÊu riªng. C«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh theo ph¸p luËt nhµ n­íc. II. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt. 2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt tæ chøc bé m¸y theo kiÓu ph©n cÊp ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty, gióp viÖc gi¸m ®èc lµ kÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi ®øng ®Çu bé m¸y l·nh ®¹o cña c«ng ty, ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ng­êi bæ nhiÖm vµ ph¸p luËt nhµ n­íc, lµ ng­êi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. C¸c phßng ban gåm cã: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Lµm tham m­u cho gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng ®Þnh h­íng vµ lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi, qu¶n lý tµi s¶n, ph©n tÝch nguyªn nh©n l·i lç. Theo dâi, qu¶n lý tµi s¶n chÆt chÏ b»ng c¸c nghiÖp vô ®ång thêi quan hÖ trùc tiÕp víi ng©n hµng. Phßng tæ chøc lao ®éng: Cã nhiÖm vô qu¶n lý c«ng t¸c c¸n bé, lao ®éng tiÒn l­¬ng, qu¶n lý toµn bé hå s¬ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, qu¶n lý c«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o c«ng nh©n. §ång thêi thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n trÞ hµnh chÝnh: Qu¶n lý hÖ thèng ®iÖn n­íc sinh ho¹t, tu söa c¶nh quan m«i tr­êng, c«ng t¸c vÖ sinh, c«ng t¸c ®êi sèng v¨n ho¸ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt- kinh doanh: Phßng cã nhiÖm vô tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty lËp kÕ ho¹ch, ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý toµn bé c¸c c«ng t¸c: kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt, kü thuËt, cung øng vËt t­, trang thiÕt bÞ cña c«ng ty.Trùc tiÕp ®iÒu hµnh, tæ chøc c¸c c«ng viÖc vÒ triÓn l·m, héi th¶o trong n­íc. Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: Lµm tham m­u cho gi¸m ®èc c«ng ty thùc hiÖn c«ng t¸c vÒ xuÊt nhËp khÈu.Phßng nghiªn cøu, vËn dông luËt vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cña nhµ n­íc vÒ xuÊt nhËp khÈu ®Ó ¸p dông cô thÓ ®èi víi c¸c ngµnh nghÒ cña c«ng ty. Phßng tham gia t×m kiÕm ®èi t¸c n­íc ngoµi, kÕt hîp víi phßng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó theo dâi ®«n ®èc viÖc s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x­ëng, ®¶m b¶o uy tÝn cho kh¸ch hµng. Phßng thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c qo¶ng c¸o, héi chî triÔn l·m, héi th¶o ë n­íc ngoµi. Phßng thiÕt kÕ mÉu: phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng mü thuËt cña c«ng ty, thiÕt kÕ mÉu ®Ó chµo hµng, nghiªn cøu thÞ tr­êng, t×m hiÓu thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. X©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, x©y dùng c¸c tiªu chuÈn kü thuËt, c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. C«ng ty cã hai ph©n x­ëng chÝnh (ngoµi ra cßn cã æ s¶n xuÊt chao ®Ìn vµ ®å méc néi thÊt), mäi ph©n x­ëng ®Òu chÞu sù qu¶n lý cña qu¶n ®èc ph©n x­ëng. Qu¶n ®èc ph©n x­ëng thuéc qu©n sè cña phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt- kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty vµ phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng, qu¶n lý ngµy giê c«ng.TruyÒn ®¹t ®Õn c«ng nh©n ý kiÕn cña gi¸m ®èc vµ b¸o c¸o kÞp thêi c¸c vi ph¹m trong s¶n xuÊt cña c«ng nh©n lªn c¸c phßng ban chøc n¨ng. Qu¶n ®èc ph©n x­ëng cã quyÒn bæ nhiÖm hoÆc miÔn nhiÖm c¸c phã qu¶n ®èc. Nh­ vËy, mçi phßng ban cã nhiÖm vô vµ chøc n¨ng kh¸c nhau song l¹i cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau nh»m t¹o nªn sù ho¹t ®éng liªn tôc cã hiÖu qu¶ cña c«ng ty. HÖ thèng tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - kinh doanh Phßng xuÊt nhËp khÈu Phßng thiÕt kÕ mÉu Gi¸m ®èc c«ng ty Ph©n x­ëng ®å ch¬i Ph©n x­ëng gia c«ng 2.2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Ngµy nay khi x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, ngoµi nhu cÇu tèi thiÓu cho ng«i nhµ ng­êi ta cßn cÇn ®Õn c¸c ®å mü nghÖ vµ trang trÝ néi thÊt ®Ñp phï hîp víi tõng hoµn c¶nh, tõng ®iÒu kiÖn. V× thÕ viÖc nghiªn cøu vµ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm míi, mÉu m· ®Ñp phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng lµ vÊn ®Ò mµ c«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt ®ang vµ sÏ quan t©m. HiÖn nay ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thñ c«ng Mü nghÖ nh­ gèm sø, quµ l­u niÖm, ®å gç s¬n mµi, bóp bª vµ c¸c s¶n phÈm trang trÝ néi thÊt kh¸c, gia c«ng hµng xuÊt khÈu vµ xuÊt nhËp khÈu kinh doanh c¸c s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ, nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ n«ng l©m thuû hØa s¶n, hµng tiªu dïng. C«ng ty Mü nghÖ xuÊt khÈu vµ trang trÝ néi thÊt cã hai ph©n x­ëng chÝnh ®Æt cïng ®Þa ®iÓm víi trô së c«ng ty. Nh×n chung, ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh cña c«ng tythùc hiÖn t¹i c¸c ph©n x­ëng nµy. NhiÖm vô cña c¸c ph©n x­ëng: - Ph©n x­ëng ®å ch¬i: chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å ch¬i, quµ l­u niÖm b»ng nguyªn liÖu thËt cao, s¶n xuÊt bóp bª. - Ph©n x­ëng gia c«ng: chuyªn gia c«ng c¸c mÆt hµng mü nghÖ, ®å ch¬i, quµ l­u niÖm cho kh¸ch hµng n­íc ngoµi. Quy tr×nh gia c«ng s¶n phÈm t¹i ph©n x­ëng gia c«ng: Sau khi nhËn ®­îc nguyªn vËt liÖu tõ c¶ng do kh¸ch n­íc ngoµi ®­a sang. Tõ c¸c chÊt liÖu( th­êng lµ c¸c lo¹i chÊt dÎo nh­ bét mú, PVC) c«ng ty sÏ gia c«ng theo kh¸ch hµng n­íc ngoµi. Tõ bét mú c¸c c«ng nh©n sÏ nhµo nÆn thµnh c¸c s¶n phÈm, sau ®ã ®Ó cho s¶n phÈm kh« tù nhiªn, c¸c s¶n phÈm kh« sÏ ®­îc ®ãng gãi cÈn thËn tr­íc khi giao cho kh¸ch hµng. Tõ PVC sau khi nÆn vµ ®Þnh h×nh s¶n phÈm, s¶n phÈm ®­îc cho vµo luéc víi nhiÖt cao tõ 1200 ®Õn 1500C sau ®ã vít, ®Ó nguéi vµ ®ãng gãi bao b×. Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i ph©n x­ëng ®å ch¬i: Tõ c¸c nguyªn liÖu (nguyªn liÖu chÝnh: bét ®¸, nhùa vµ c¸c chÊt xóc t¸c kh¸c) ®­îc trén thµnh hîp chÊt, sau ®ã ®æ ra khu«n. Qua mét thêi gian nhÊt ®Þnh s¶n phÈm kh« l¹i, s¶n phÈm kh« ®ã ®­îc ®em söa vµ trang trÝ ®Ó trë thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh cuèi cïng lµ ®ãng gãi s¶n phÈm. III. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong 3 n¨m gÇn ®©y cña c«ng ty. §¬n vÞ: 1.000® STT ChØ tiªu Thùc hiÖn n¨m 98 Thùc hiÖn n¨m 99 Thùc hiÖn n¨m 2000 So s¸nh 99/98 So s¸nh 2000/1999 Chªnh lÖch Tû lÖ % Chªnh lÖch Tû lÖ % 1 Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng 1.980.250 2.156.000 2.350.460 175.750 8,9 194.460 9 2 Tæng doanh thu 2.108.569 2.326.950 2.585.000 218.381 10,4 258.050 11,2 3 Tæng chi phÝ 1.892.700 2.100.800 2.395.780 208.100 11 294.980 14 4 Tæng lîi nhuËn 66.400 78.960 96.500 12.560 18,9 17.540 22,2 5 Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc 98.600 124.800 160.000 26.200 26,6 35.200 28,2 6 Tæng vèn kinh doanh 1.896.720 2.096.272 2.350.680 199.552 10,5 254.408 12,1 7 Tæng sè lao ®éng 110 130 160 20 18,2 30 23 8 Thu nhËp b×nh qu©n/ng­êi 500 560 680 60 12 120 21,4 IV. Vµi nÐt ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian gÇn ®©y, môc tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2001 vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn. 4.1. Vµi nÐt ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian gÇn ®©y. TiÒn th©n cña c«ng ty lµ mét xÝ nghiÖp nhá cña tæng c«ng ty th­¬ng m¹i vµ x©y dùng (VIETRACIMEX) chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu, chñ yÕu t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho mét sè c¸n bé c«ng nh©n d­ thõa cña c«ng ty. Víi mÆt hµng s¶n xuÊt chñ yÕu lµ hµng gèm sø vµ nh÷ng chi tiÕt trang trÝ b»ng nguyªn liªô th¹ch cao. Sau gÇn s¸u n¨m ho¹t ®éng, ®Æc biÖt lµ tõ n¨m 99 ®Õn nay c«ng ty ®· tiÕp nhËn thªm nhiÒu lao ®éng vµ më réng s¶n xuÊt thªm nhiÒu mÆt hµng. Ngoµi ®å ch¬i b»ng gèm sø cßn cã bóp bª, hµng ch©n ®Ìn, ®å trang trÝ néi thÊt, nhËn gia c«ng hµng xuÊt khÈu, cho thuª mÆt b»ng, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. Víi nh÷ng ho¹t ®éng ®ã doanh thu cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng thªm. C«ng ty b­íc ®Çu ®· t¹o ®­îc niÒm tin cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc, b»ng chøng lµ sè ®¬n ®Æt hµng ngµy nhiÒu víi nhiÒu mÉu m· míi, ®Ñp. N¨m 2000 c«ng ty ®· tham gia nhiÒu héi chî: Héi chî xu©n, héi chî n«en, héi chî bê hå...®Æc biÖt lµ c¸c héi chî mang tÇm quèc tÕ nh­: héi chî EXPO, héi chî Trung Quèc, héi chî NhËt B¶n, héi chî MELIA... Ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng ho¸ tiªu dïng b¸n cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc v× vËy viÖc qu¶n lý c¸c kh©u vËt t­, s¶n xuÊt, mÉu m·, ®ãng hµng, giao hµng ®­îc c«ng ty ®Æt lªn hµng ®Çu v× ®©y lµ c¸c kh©u t¹o ra chÊt l­îng s¶n phÈm, uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. ViÖc qu¶n lý vËt t­, hµng ho¸, s¶n phÈm dë dang, ®¬n gi¸ kho¸n tiÒn l­¬ng lu«n ®i vµo nÒ nÕp, æn ®Þnh: - VËt t­, nguyªn vËt liÖu ®­îc cÊp ph¸t theo ®Þnh møc vµ cã sù kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ. - Hµng ho¸ sau khi vÏ xong ®­îc nhËp kho ®Ó tÝnh l­¬ng. Hµng ho¸ khi xu¸t ra khái x­ëng ®Òu cã phiÕu xuÊt vµ cã sù gi¸m s¸t cña phßng kÕ to¸n. - S¶n phÈm dì dang cuèi th¸ng, cuèi kú ®Òu ®­îc kiÓm kª do ph©n x­ëng vµ phßng kÕ to¸n kÕt hîp. §Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, c«ng ty thùc hiÖh chÝnh s¸ch ®¬n gi¸ kho¸n tiÒn l­¬ng: c«ng nh©n cña ph©n x­ëng ®­îc chia theo nhãm, tæ kh¸c nhau, moÜi nhãm, tæ ®Òu cã ®¬n gi¸ kho¸n tiÒn riªng, phï hîp víi c«ng søc mµ ng­êi c«ng nh©n bá ra. Ngoµi ra c«ng ty cßn tæ chøc thi kiÓm tra tay nghÒ vµo c¸c ®ît cho tõng ph©n x­ëng. Sau khi kiÓm tra tay nghÒ c¸c ph©n x­ëng lªn danh s¸ch c¸c c«ng nh©n cã tay nghÒ cao ®Ó xin l·nh ®¹o c«ng ty cho ký hîp ®ång dµi h¹n. Tuy nhiªn, ngoµi nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trªn c«ng ty cßn tån t¹i nh÷ng ®iÓm cÇn kh¾c phôc sau: - ë kh©u s¶n xuÊt: kh©u s¶n xuÊt hµng tr¾ng ch­a triÓn khai ®­îc c«ng t¸c thèng kª t¹i bé phËn. V× vËy ch­a qu¶n lý chÆt chÏ ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu cña kh©u hµng tr¾ng. ViÖc tr¶ lwong kho¸n cña kh©u nµy còng ch­a thËt hîp lý.HÖ thèng nhµ x­ëng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c«ng nh©n cßn thiÕu vµ ch­a thËt sù ®¶m b¶o: ch­a cã hÖ thèng trÇn nhµ chèng nãng cho c«ng nh©n, ch­a xö lý døt ®iÓm bôi do m¸y mµi g©y ra, ch­a cã nhµ thay quÇn ¸o cho c«ng nh©n... - Kh©u ®ãng hµng: trong khi ®ãng hµng, bé phËn ®ãng hµng ch­a thËt khoa häc cho nªn ®«i khi mét sè l« hµng xuÊt khÈu sang c¸c n­íc bÞ g·y,vì g©y ra nh÷ng tæn thÊt kh«ng ®¸ng cã vµ lµm ¶nh h­ëng uy tÝn cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng. - VÒ kh©u ph¸t triÓn thÞ tr­êng: C«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu qua h×nh thøc trung gian, qua ng­êi quen ë nøoc ngoµi, theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c nhµ xuÊt khÈu trong n­íc, cßn h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp víi ng­êi n­íc ngoµi cßn h¹n chÕ nªn lîi nhuËn ch­a ®­îc tèi ®a. MÆt hµng cña c«ng ty cßn bÞ c¹nh tranh bëi rÊt nhiÒu ®èi thñ m¹nh trong vµ ngoµi n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c ®èi thñ Trung Quèc. 4.2. Môc tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2001 vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn: - TiÕp tôc më réng s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng víi nhiÒu mÉu m· ®Ñp h¬n, kiÓu d¸ng phong phó h¬n. §Æc biÖt lµ x­ëng s¶n xuÊt bóp bª bëi v× ®©y lµ mÆt hµng míi, ®Ñp, gi¸ c¶ hîp lý l¹i hîp víi thÞ hiÕu trong vµ ngoµi n­íc. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¹o ®­îc sù c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. §Ó lµm ®ùoc viÖc nµy, c«ng ty ph¶i thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c¸c kh©u cung cÊp vËt t­, nguyªn vËt liÖu, kiÓm tra chÆt chÏ c¸c kh©u s¶n xuÊt, cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c«ng nh©n lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Cô thÓ lµ thùc hiÖn ngay thèng kª t¹i x­ëng: + Thèng kª vÒ mÆt nh©n lùc, thu nhËp, ngµy c«ng. Tõ ®ã lµm c¬ së cho viÖc b×nh bÇu, xÐt duyÖt, khiÓn tr¸ch, khen th­ëng... + Më sæ theo dâi vËt t­, c«ng cô, dông cô t¹i x­ëng. + Bé phËn gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng cña §µi Loan ph¶i ®­îc qu¶n lý theo ®Þnh møc. + TiÕp tôc tæ chøc thi tay nghÒ víi bé phËn cßn l¹i ®Ó kiÎm tra tay nghÒ cña c«ng nh©n vµ xÕp l­¬ng kho¸n cho tõng bé phËn. + Tæ chøc thi thî giái. §èi víi tæ s¬n tÜnh ®iÖn th× yªu cÇu c¸c c«ng nh©n ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt, c¸c kh©u kü thuËt ®Ó hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao h¬n.§èi víi kh©u ®ãng hµng ph¶i ®ãng khoa häc h¬n víi c¸c c«ng cô chÌn lãt hîp lý h¬n ®Ó tr¸nh g·y, vì... Ngoµi ra c«ng ty ph¶i n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, nhµ x­ëng ®Ó c«ng nh©n thuËn tiÖn lµm viÖc nh­: + Lµm hÖ thèng trÇn nhµ chèng nãng cho c«ng nh©n. + Xö lý døt ®iÓm bôi do m¸y mµy g©y ra. + Lµm nhµ thay quÇn ¸o cho c«ng nh©n. + §¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng, tho¸ng s¹ch cho c«ng nh©n lµm viÖc. - Më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu víi c¸c biÖn ph¸p: tiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t triÓn quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng n­íc ngoµi c¸c n¨m tr­íc. §Ó lµm ®­îc viÖc nµy bªn c¹nh viÖc giao hµng ®óng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, mµu s¾c, kiÓu d¸ng, ®óng thêi h¹n, gi¸ c¶ hîp lý...c«ng ty ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch ­u tiªn nh­: h¹ gi¸, cho thanh to¸n chËm...§Ó cã thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi c«ng ty ph¶i ®Èy m¹nh h¬n n÷a kh©u tiÕp thÞ hµng ho¸, tham dù thªm nhiÒu héi chî, triÓn l·m, ®Æc biÖt lµ c¸c héi chî quèc tÕ. - Më réng s¶n xuÊt, kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc: ®Çu t­ kinh doanh kho b·i, kinh doanh xuÊt nh¹p khÈu thiÕt bÞ vµ dÞch vô vËn t¶i, nhËn ®Æt gia c«ng c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ kh¸c nh­: gèm sø B¸t Trµng, m©y tre ®an... Víi c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ trªn c«ng ty dù tÝnh sè c«ng nh©n viªn n¨m 2001 lµ 200 ng­êi víi thu nhËp b×nh qu©n lµ 800 ngh×n ®ång/th¸ng. Tæng doanh thu dù tÝnh lµ 5 tû, nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc 200 triÖu, lîi nhuËn sau thuÕ lµ 300 triÖu, sè héi chî tham gia: 15.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty Mỹ nghệ XK và trang trí nội thất.doc
Luận văn liên quan