Đề tài Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Tại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2 I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường 2 II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường 3 1. Chức năng, nhiệm vụ 3 2. Tình hình tài chính tại doanh nghiệp 3 PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH 6 I. Chu trình tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường 6 II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường 6 III. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường 8 1. Tổ chức bộ máy kế toán tại 8 2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 10 IV. Đặc điểm kế toán của một số phần hành tại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường 15 1. Kế toán nguyên vật liệu 15 2. Kế toán tài sản cố định 18 3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 21 KẾT LUẬN 25

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4492 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Tại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang cã xu thÕ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. §Êt n­íc ta ®· vµ kh«ng ngõng cñng cè vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi tèc ®é cao cña ®Êt n­íc víi sù ®ãng gãp cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ mòi nhän th× bªn c¹nh ®ã sù ®ãng gãp vµ ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo thµnh c«ng ®ã. C«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng lµ c«ng ty chuyªn s¶n xuÊt, cung cÊp c¸c thiÕt bÞ x©y dùng phôc vô nhu cÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n.Trong khi ngµnh x©y dùng c¬ b¶n ®ang rÊt ph¸t triÓn ë n­íc ta th× nhu cÇu vÒ thiÕt bÞ x©y dùng lµ rÊt cÇn thiÕt ®¶m b¶o cho viÖc thi c«ng lu«n thuËn lîi. Song bªn c¹nh ®ã, Cung cÊp thiÕt bÞ x©y dùng lµ mét ngµnh cã kh¸ nhiÒu sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng bëi hiÖn nay cã rÊt nhiÒu tËp ®oµn s¶n xuÊt lín trong n­íc vµ quèc tÕ cïng tham gia.Do ®ã, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®ßi hái c«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng ph¶i lu«n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong viÖc c¶i tiÕn vÒ mäi mÆt mét c¸ch khoa häc ®Æc biÖt lµ viÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi trong viÖc s¶n xuÊt vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p riªng phï hîp trong ®iªï kiÖn hiÖn m«i tr­êng hiÖn nay. Sau 3 tuÇn häc tËp vµ t×m hiÓu t¹i c«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng em xin tr×nh bầy mét sè vÊn ®Ò sau: - PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng. - PhÇn II: §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh - PhÇn III: KÕt luËn PhÇn I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty I.Lịch sử h×nh thành và ph¸t triển của C«ng ty Thiết bị X©y dựng Hïng Cường Gắn liền với nhu cầu x©y dựng ngày càng ph¸t triển của đất nước, những thiết bÞ x©y dựng cũng kh«ng ngừng ph¸t triển. C«ng ty thiết bị x©y dựng Hïng Cường lµ c«ng ty TNHH mét thµnh viªn được thành lập theo giấy phÐp kinh doanh số: 0101002178 cấp ngày 20 th¸ng 03 năm 2001, do sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Vốn điều lệ tại thời điểm đăng kÝ kinh doanh là 900.000.000 VNĐ. Vèn điều lệ tại thời điểm đăng ký kinh doanh là 900.000.000 VNĐ.Với định hướng ph¸t triển đóng đắn và khẳng ®Þnh được vị thế trªn thị trường, đến thời điểm hết quÝ II năm 2005 tổng gi¸ trị tài sản của C«ng ty Hïng Cường lªn đến 25.000.000.000 VNĐ, với hai khu nhà xưởng diện tÝch trªn 6.000 m2, được trang bị đầy đủ về m¸y mãc và c¸c trang thiết bị. Kể từ khi thành lập đến nay với chặng đường trªn 5 năm kinh nghiệm, mặc dï bước đầu cã gặp nhiều khã khăn do nguyªn nh©n kh¸ch quan và chủ quan nhưng dưới sự l·nh đạo của ban gi¸m đốc cïng sự đoàn kết, kh«ng ngừng phấn đấu của tập thể c¸n bộ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty đã gióp c«ng ty khắc phục đự¬c những khã khăn và ph¸t triển ngày càng vững mạnh. Bªn cạnh ®ã, c«ng ty cũng thường xuyªn kiện toàn bộ m¸y tổ chức sản xuất để đ¸p ứng yªu cầu về kỹ thuật này một cao, tÝch lũy và đầu tư trang bị thªm những m¸y mãc thiết bị cần thiết đ¸p ứng nhu cÇu cho việc cung cấp c¸c thiết bị x©y dựng nhằm tăng khả năng cạnh tranh . Hiện nay, là một thành viªn của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, C«ng ty Hïng Cường đ· tạo được vị thế trªn thị trường, x©y dựng cho m×nh một thương hiệu là nhà chuyªn sản xuất, b¸n và cho thuª c¸c thiết bị x©y dựng như: Giàn gi¸o, cốp pha thÐp… Là một đơn bị chuyªn cung cấp thiết bị x©y dựng cã uy tÝn lín, địa bàn hoạt động của c«ng ty trải rộng khắp mọi nơi trªn toàn quốc đặc biệt là Miền Bắc, điển h×nh là một số c«ng tr×nh lớn như: S©n vận động thể thao Quốc gia Mỹ Đ×nh, Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức, khu thể thao Quần Ngựa, khu đ« thị mới Trung Hßa - Nh©n ChÝnh, khu biệt thự T©y Hồ, Trung t©m Hội nghị Quốc gia, Trường Đại Học Hàng Hải - Hải phßng….Ngoài ra c«ng ty cßn cung cấp cho c¸c đơn vị Thương mại và dịch vụ Thiết bị X©y dựng vừa và nhỏ. Với năng lực sản xuất hiện tại, trªn 100 c¸n bộ c«ng nh©n viªn đang c«ng t¸c tại c«ng ty với tr×nh độ tay nghề, kinh nghiệm đã và đang x©y dựng C«ng ty Thiết bị X©y dựng Hïng Cường trở thành một nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về thiết bị x©y dựng cũng như trở thành một doanh nghiệp kinh tế đa doanh hoạt động cã hiệu quả, tăng trưởng bền vững, quan t©m đến tr¸ch nhiệm x· hội, đãng gãp ngày càng nhiều cho sự ph¸t triển đất nước. II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của c«ng ty Thiết bị X©y dựng Hïng Cường. 1, Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng của c«ng ty Thiết bị X©y dựng Hïng Cường là sản xuất, cung cấp c¸c thiết bị cần thiết cho c¸c c«ng tr×nh x©y dựng do đã hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của c«ng ty Thiết bị x©y dựng Hïng Cường là: sản xuất, thiết kế c¸c c«ng tr×nh giàn gi¸o, cầu thang, cốp pha thÐp, ống thÐp cho c¸c c«ng tr×nh x©y dựng cao tầng. Với chức năng, nhiệm vụ trªn nªn ngành nghề kinh doanh chủ yếu của c«ng ty Thiết bị X©y dựng Hïng Cường là: - Sản xuất ống thÐp, cốp pha thÐp - Cho thuª c¸c thiết bị phục vụ c«ng tr×nh x©y dựng như: xe cẩu, xe n©ng, giàn gi¸o, cốp pha, cầu thang c«ng tr×nh. - Xử lý nền mãng cơ giới. 2, T×nh h×nh tài chÝnh tại doanh nghiệp. B¶ng 1: Bảng tãm tắt t×nh h×nh tài chÝnh vµ nh©n sù t¹i doanh nghiệp §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Tæng doanh thu 7.554.286.309 8.310.550.085 9.434.837.711 DT thuÇn 7.554.286.309 8.310.550.085 9.434.837.711 Gi¸ vèn 7.120.107.138 7.783.543.178 7.681.305.578 L·i gép 434.179.170 527.006.907 1.753.532.133 CF QLDN 133.621.814 161.675.556 408.266.972 LN tõ H§SXKD 300.557.356 365.331.351 1.345.265.161 LN tõ H§ TC 554.590 5.139.498 380.739.330 Tæng LN tr­íc thuÕ 301.011.946 370.470.849 1.626.004.491 Sè l­îng c¸n bé CNV( ng­êi) 50 70 100 L­¬ng b×nh qu©n/ ng­êi / th¸ng (®ång) 800.000 850.000 1.000.000 (Nguån: Phßng kÕ to¸n) Qua c¸c sè liÖu vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TNHH ThiÕt bÞ XD Hïng C­êng, cã thÓ thÊy cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ trong kinh doanh cña c«ng ty qua tõng n¨m tµi chÝnh. Doanh thu t¨ng hµng n¨m vµ cã tèc ®é t¨ng b×nh qu©n kh¸ æn ®Þnh. Gi¸ vèn 2005 cã xu h­íng gi¶m so víi 2004 xuÊt ph¸t tõ viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ trong s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn lîi nhuËn còng cã sù t¨ng thªm ®¸ng kÓ, nhÊt lµ vµo n¨m 2005. Mét phÇn cña kÕt qu¶ nµy lµ do n¨m 2005 lµ n¨m tËp trung nhiÒu hîp ®ång kinh doanh vµ cung cÊp vËt t­ cña c«ng ty. B¶ng 2 : TrÝch B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n C«ng ty ThiÕt bÞ XD Hïng C­êng - N¨m 2005 TT ChØ tiªu Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 1 TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn 2.885.951.126 1.665.847.644 2 C¸c kho¶n ph¶i thu 1517792623 2.291.420.796 3 Hµng tån kho 1.391.241.124 2.582.142.430 4 Tµi s¶n cè ®Þnh (GTCL) 6.550.816.773 8.854.392.198 5 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 7.649.106.200 8.272.461.426 6 Vèn chñ së h÷u 4.696.695.446 7.121.341.642 Qua mét sè chØ tiªu quan träng cña B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH Hïng C­êng, cã thÓ thÊy râ sù t¨ng tr­ëng trong t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh tµi s¶n, nguån vèn ®Òu cã xu h­íng t¨ng thªm. Gi¸ trÞ Tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc t¨ng c­êng ®¸ng kÓ do c«ng ty chó träng ®Çu t­ nhµ x­ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, phôc vô cho kinh doanh cña c«ng ty. Cã thÓ kh¸i qu¸t n¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty qua c¸c sè liÖu sau B¶ng 3 : N¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty TBXD Hïng C­êng - 2005 STT Tªn m¸y Sè l­îng 1 D©y chuyÒn s¶n xuÊt èng thÐp 2 2 M¸y c¸n cèp pha 1 3 M¸y ®ét tr¸n thuû lùc 3 4 M¸y ®ét dËp c¸c lo¹i 8 5 M¸y c¾t èng tù ®éng 1 6 M¸y hµn c¸c lo¹i 30 7 « t« vËn chuyÓn hµng 3 8 Xe cÈu 1 9 Xe n©ng 2 10 Nhµ x­ëng 6000m2 PhÇn II §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh I. Chu tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng C«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc kinh doanh vËt liÖu, thiÕt bÞ x©y dùng. Víi quy m« c«ng ty, ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ kinh doanh, c«ng ty cã mét quy tr×nh tæ chøc kinh doanh t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶. Sè kh©u c«ng viÖc ®­îc tèi gi¶n nh»m tiÕt kiÖm c¸c lo¹i chi phÝ trung gian, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Tiªu thô hµng ho¸ S¶n xuÊt hoÆc nhËp khÈu thiÕt bÞ T×m kiÕm nguån hµng vµ thÞ tr­êng Ký kÕt hîp ®ång cung cÊp, cho thuª T­¬ng øng víi quy tr×nh kinh doanh ®­îc tæ chøc kh¸ ®¬n gi¶n, c«ng ty còng cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m gi¶m thiÓu c¸c thñ tôc, rót ng¾n qu¸ tr×nh kinh doanh. §iÒu nµy lµm cho c«ng ty cã kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ho¸, thiÕt bÞ, vËt t­ cho c¸c c«ng tr×nh trong thêi gian nhanh nhÊt, c¶i thiÖn uy tÝn, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. H¬n n÷a, viÖc rót ng¾n quy tr×nh kinh doanh còng gãp phÇn lµm gi¶m thêi gian quay vßng vèn kinh doanh, lµm cho hiÖu qu¶ sö dông vèn ngµy cµng cao. II.Đặc điểm tæ chức bộ m¸y quản lÝ tại c«ng ty Thiết bị X©y dựng Hïng Cường S¬ ®å 1: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lÝ t¹i c«ng ty Hïng C­êng Ban giám đốc Phân xưởng sản xuất Phòng kỹ thuật vật tư Phòng tổ chức hành chính Phòng kinh doanh Kho Phòng kế toán Chức năng, nhiệm vụ của phßng ban - Ban gi¸m đốc: Gi¸m s¸t và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đề ra phương ¸n ph¸t triển của doanh nghiệp. - Phßng Hành chÝnh tổ chức: Tham mưu cho ban gi¸m đốc và thực hiện việc tổ chưc tuyển dụng, đào tạo quản lý, bố chÝ nh©n sự, n©ng cao tay nghề cho đội ngũ c«ng nh©n trong doanh nghiệp. - Phßng Kinh doanh: Cã nhiệm vụ x©y dựng, ph¸t triển c¸c chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp, gióp ban gi¸m đốc ký kết c¸c hợp đồng cung cấp thiết bị cho c¸c c«ng trÝnh x©y dựng, kết hợp với phßng kế to¸n và phßng kü thuËt vật tư x©y dựng c¸c định mức về số lượng, chất lượng mặt hàng cung cấp cũng như về chi phi cung cấp c¸c mặt hàng . - Phßng Kế to¸n: Cã nhiệm vụ tổ chức, theo dâi, hạch to¸n mọi hoạt động kinh tế tài chÝnh diễn ra trong doanh nghiệp theo chế độ kế to¸n quy định, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ sæ s¸ch cña c«ng ty vµ dù trï ng©n s¸ch hµng n¨m,theo dâi tùc hiÖn c¸c hîp ®ång cung cÊp dÞch vô cña c«ng ty. Thực hiện huy động mọi nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thóc đẩy hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.Đồng thời cung cấp th«ng tin tài chÝnh cho c¸c phßng ban cã liªn quan. - Phßng Kü thuËt vËt t­: ChÞu tr¸ch nhiÖm gióp gi¸m ®èc qu¶n lÝ, ®¶m b¶o chÊt l­îng cña m¸y mãc, vËt t­, c¸c thiÕt bÞ c«ng tr×nh theo ®óng kü thuËt cña c«ng ty. LËp kÕ ho¹ch vËt t­ phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ cung cÊp thiÕt bÞ cho ®èi t¸c. - Bé phËn kho: ChÞu sù qu¶n lÝ trùc tiÕp cña phßng kÕ to¸n, cã tr¸ch nhiÖm giao nhËn hµng, b¶o toµn nh÷ng thiÕt bÞ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ùoc diÔn ra liªn tôc, kh«ng gi¸n ®o¹n, ®ång thêi theo dâi,kiÓm kª, nhËp xuÊt c¸c s¶n phÈm, vËt t­, thiÕt bÞ theo yªu cÇu . - Ph©n x­ëng s¶n xuÊt: D­íi ph©n x­ëng ®øng ®Çu lµ c¸c tæ tr­ëng. C¸c tæ tr­ëng chÞu sù qu¶n lÝ trùc tiÕp cña Ban gi¸m ®èc, cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ, ®«n ®èc, theo dâi ®éi ngò c«ng nh©n ®¶m b¶o giê giÊc lµm viÖc, lªn b¶ng chÊm c«ng vµ sè l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh cña toµn bé c«ng nh©n trong ph©n x­ëng, cuèi th¸ng c¸c tæ tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm göi b¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng tæng hîp c«ng viÖc hoµn thµnh lªn phßng kÕ to¸n ®Ó tÝnh l­¬ng, ®ång thêi th­êng xuyªn theo dâi kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ®óng tiªu chuÈn.. II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng S¬ ®å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y KÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH thiÕt bÞ x©y dùng hïng c­êng (theo vÞ trÝ c«ng viÖc vµ phÇn hµnh) KÕ to¸n tr­ëng Phã Phßng kÕ to¸n KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n TSC§ c«ng nî, kª khai thuÕ Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n hµng tån kho KÕ to¸n tr­ëng: Gióp Gi¸m ®èc c«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n toµn C«ng ty, tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh doanh ®¶m b¶o khoa häc, tu©n thñ Ph¸p luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n­íc; Tæ chøc vµ thùc hiÖn c«ng t¸c ghi sæ, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, tÝnh l­¬ng hµng th¸ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ lËp c¸c b¸o c¸o nhanh theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc c«ng ty; QuyÕt to¸n thuÕ hµng kú víi c¬ quan thuÕ; Tæ chøc c«ng t¸c lËp duyÖt, lu©n chuyÓn vµ l­u tr÷ chøng tõ, sæ s¸ch, b¸o c¸o kÕ to¸n; H­íng dÉn vµ phæ biÕn c¸c chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n hiÖn hµnh, c¸c kü n¨ng nghiÖp vô cña tõng phÇn hµnh kÕ to¸n mµ c¸c kÕ to¸n viªn ®­îc ph©n c«ng, ®ång thêi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn; Trùc tiÕp ®i giao dÞch víi ng©n hµng, vay vèn, tr¶ nî theo tõng hîp ®ång tÝn dông; X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, kÕ ho¹ch sö dông vèn; TÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh toµn bé cña tõng mÆt hµng, tõng lÜnh vùc SXKD hoÆc tõng thêi kú theo biÕn ®éng cña thÞ tr­êng; Tham m­u cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, chiÕn l­îc ph¸t triÓn SXKD nh»m ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty; Theo dâi t×nh h×nh s¶n xuÊt, qu¶n lý s¶n xuÊt; Theo dâi vµ ®«n ®èc thu håi c«ng nî ph¶i thu, ®èi chiÕu vµ thanh quyÕt to¸n c«ng nî ph¶i tr¶; Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, x¸c ®Þnh tõng kho¶n tiÕt kiÖm hoÆc l·ng phÝ vÒ vËt t­, vµ c¸c chi phÝ ®Çu vµo kh¸c; tÝnh to¸n, c©n ®èi, x¸c ®Þnh tû lÖ lîi nhuËn ®èi víi tõng mÆt hµng, tõng kh¸ch hµng; LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt; -Tham m­u cho Gi¸m ®èc c«ng ty c¸c lÜnh vùc kh¸c. Phã phßng kÕ to¸n: Phô tr¸ch vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n, kiªm kÕ to¸n tæng hîp, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. KÕ to¸n thanh to¸n : KiÓm tra chøng tõ viÕt phiÕu thu chi tiÒn mÆt, chøng tõ thanh to¸n hoµn t¹m øng , KÕ to¸n thanh to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi tµi kho¶n 111,141,334,338. Thñ quü : Qu¶n lý tiÒn mÆt trong kÐt, thu-chi tiÒn mÆt theo chøng tõ thu chi. KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh , KÕ to¸n c«ng nî, Kª khai thuÕ: Ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi ®Çy ®ñ sè l­îng, gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m, ®iÒu chuyÓn Tµi s¶n cè ®Þnh trong C«ng ty. Qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cã hiÖu qu¶ vµ cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n nî cña kh¸ch hµng, kª khai thuÕ hµng th¸ng, ph¶n ¸nh vµo sæ cña c¸c tµi kho¶n nh­ : TK131 ,TK133, TK 138 , TK 331 , TK 338, TK 211, 214,TK 333 KÕ to¸n hµng tån kho : Theo dâi t×nh h×nh xuÊt – nhËp hµng ho¸ cña Doanh nghiÖp , viÕt phiÕu nhËp xuÊt kho vµ ho¸ ®¬n GTGT KÕ to¸n ng©n hµng : Trùc tiÕp giao dÞch víi ng©n hµng vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, nî ph¶i thanh to¸n cña kh¸ch hµng 2. Tæ chøc vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty: ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty theo quyÕt ®Þnh 1141/ TC/Q§/C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ¸p dông t¹i c«ng ty nh­ sau: Niªn ®é kÕ to¸n : B¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. §¬n vÞ sö dông trong ghi chÐp sæ s¸ch: ViÖt Nam ®ång H×nh thøc kÕ to¸n: NhËt kÝ chung. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: KÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu xuÊt kho: KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu xuÊt kho theo gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho cña nguyªn vËt liªu. Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao: KhÊu hao theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng HÖ thèng tµi kho¶n sö dông: ¸p dông theo chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam, chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh vµo hoµn c¶nh cô thÓ cña c«ng ty cho phï hîp víi ®Æc ®iªm kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: - Tµi kho¶n 111: TiÒn mÆt - Tµi kho¶n 112: TiÒn göi ng©n hµng - Tµi kho¶n 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Tµi kho¶n 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ - Tµi kho¶n 152: Nguyªn vËt liÖu - Tµi kho¶n 154: Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang - Tµi kho¶n 155: Thµnh phÈm - Tµi kho¶n 211: TSC§ h÷u h×nh - Tµi kho¶n 214: Hao mßn TSC§ - Tµi kho¶n 241: X©y dùng c¬ b¶n dë dang - Tµi kho¶n 311: Vay ng¾n h¹n - Tµi kho¶n 331: Ph¶i tr¶ kh¸ch hµng - Tµi kho¶n 333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho nhµ n­íc. - Tµi kho¶n 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. - Tµi kho¶n 338: Ph¶i nép kh¸c( BH x· héi, BH y tÕ) - Tµi kho¶n 411: Nguån vèn kinh doanh - Tµi kho¶n 421: Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi - Tµi kho¶n 511: Doanh thu - Tµi kho¶n 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Tµi kho¶n 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Tµi kho¶n 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Tµi kho¶n 632: Gi¸ vèn hµng b¸n - Tµi kho¶n 641: ChÝ phÝ b¸n hµng - Tµi kho¶n 642: Chi phÝ qu¶n lÝ - Tµi kho¶n 711: Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c. - Tµi kho¶n 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Trong ®ã c¸c tµi kho¶n 111, 112, 131, 138, 211, 241, 311, 331, 333, 334, 338, 341, 411, 421, 511, 621, 627, 642 ®­îc më chi tiÕt theo tõng kho¶n môc vµ ®èi t­îng theo dâi cô thÓ ®Ó cho phï hîp víi nhu cÇu kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n T¹i c«ng ty h×nh thøc ghi sæ ®­îc lùa chän ®Ó ghi sæ lµ h×nh thøc NhËt kÝ chung. HÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông t¹i c«ng ty bao gåm: - Sæ tæng hîp: NhËt kÝ chung, sæ c¸i - Sæ chi tiÕt: Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸ch hµng Sæ TSC§ Sæ chi tiÕt thuÕ GTGT Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Sæ chi tiÕt s¶n phÈm, vËt liÖu, hµng hãa Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt Sæ chi tiÕt tiÒn göi Sæ chi tiÕt b¸n hµng B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ NhËt kÝ chi tiÒn NhËt kÝ thu tiÒn KÕ to¸n c«ng ty thùc hiÖn ghi sæ trªn excel, nªn hÇu hÕt viÖc ghi sæ ®Òu thùc hiÖn b»ng tay. Tæ chøc sæ kÕ to¸n: §Ó tiÖn cho viÖc theo dâi vµ ghi chÐp theo yªu cÇu c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n nªn doanh nghiÖp ®· ¸p dông theo h×nh thøc NhËt kÝ chung,tr×nh tù ghi sæ ®­îc kh¸i qu¸t nh­ Tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt kÝ chung t¹i c«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng. S¬ ®å 3: Quy tr×nh ghi sæ kÕ to¸n Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt M¸y tÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ c¸i NhËt kÝ chung NhËt kÝ ®Æc biÖt Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú §èi chiÕu, so s¸nh HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n * HÖ thèng b¸o c¸o vµ thêi gian nép b¸o c¸o cña c«ng ty TNHH TM &SX An Khang 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n : MÉu sè B01– DN (Hµng n¨m) 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh : MÉu sè B02 - DN ( Hµng n¨m) 3. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh: MÉu sè B09 - DN ( Hµng n¨m) * Mét sè lo¹i b¶ng biÓu b¸o c¸o kh¸c: - B¶ng tæng hîp thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc: MÉu sè 07/THKT (Hµng th¸ng, quÝ, n¨m) - B¶ng tæng hîp trÝch khÊu haoTSC§: MÉu sè 08/THKT ( Hµng n¨m) - B¶ng tæng hîp t¨ng, gi¶m TSC§: MÉu sè 09/THKT (Hµng n¨m - B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ kinh doanh: MÉu sè 11/THKT( Hµng quÝ, n¨m) - B¸o c¸o thu, chi c¸c quü : MÉu sè 12/THKT (Hµng quÝ, n¨m) - B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh : (Hµng th¸ng, quÝ, n¨m). - Thêi gian hoµn thµnh göi b¸o c¸o muén nhÊt lµ 15 ngµy sau mçi quý,90 ngµy sau mçi n¨m. -Ngµy 30/03/N + 1 ® nép quyÕt to¸n n¨m N, sau 45 ngµy duyÖt quyÕt to¸n cho: + Chi côc thuÕ QuËn §èng §a-Hµ Néi + Côc Thèng kª QuËn §èng §a - Hµ Néi + Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ III. §Æc ®iÓm kÕ to¸n cña mét sè phÇn hµnh t¹i c«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng 1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty lµ nh÷ng ®èi t­îng lao ®éng do c«ng ty mua ngoµi vÒ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty sö dông gi¸ thùc tÕ ®Ých danh theo tõng l« hµng ®Ó tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: - Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ - Phiªu nhËp kho nguyªn vËt liÖu - PhiÕu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu - PhiÕu b¸o vËt t­ tån cuèi kú §©y hÖ thèng chøng tõ c«ng ty sö dông ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt kho nguyªn vËt liÖu trong kú. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu: a. HÖ thèng sæ chi tiÕt: -ThÎ kho: §­îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho vÒ mÆt sè l­îng cña nguyªn vËt liÖu. Sæ nµy do thñ kho lËp chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. -Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu: §­îc sö dông ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho c¶ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu. Sæ nµy do kÕ to¸n vËt t­ trªn phßng kÕ to¸n lËp. C¬ së lËp lµ phiÕu nhËp kho hoÆc phiÕu xuÊt kho. -Sæ tæng hîp nhËp – xuÊt – tån: §­îc sö dông ®Ó theo dâi tæng hîp t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån theo c¶ chØ tiªu vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ. Sæ nµy do kÕ to¸n vËt t­ lËp vµo cuèi kú. b. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu: Hµng ngµy khi nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu thñ kho c¨n cø vµo chøng tõ lµ phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt ®Ó lµm c¨n cø ghi vµo thÎ kho cña tõng lo¹i vËt liÖu.Sau khi ghi song thÎ kho thñ kho chuyÓn chøng tõ cho kÕ to¸n tæng hîp . KÕ to¸n tæng hîp sau khi nhËn ®­îc chøng tõ do thñ kho chuyÓn ®Õn th× ghi ®¬n gi¸ tÝnh thµnh tiÒn cho tõng lo¹i vËt liÖu trªn tõng phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt vµ ghi vµo sæ chi tiÕt c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. Cuèi kú kÕ to¸n tæng hîp tÝnh ra sè tån c¶ vÒ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ cho tõng lo¹i vËt liÖu trªn sæ chi tiÕt, ®ång thêi ph¶i ®èi chiÕu theo dâi c¶ vÒ mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ ®Ó kh¾c phôc nÕu cã sai sãt x¶y ra. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu HÖ thèng sæ tæng hîp HÖ thèng sæ tæng hîp cña c«ng ty bao gåm: - Sæ nhËt kÝ chung - Sæ c¸i tµi kho¶n b. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu c. Quy tr×nh ghi sæ S¬ ®å 4:S¬ ®å kh¸i qu¸t kÕ to¸n tæng hîp Nguyªn vËt liÖu TK152 TK111, 112,331 SD: TK621 TK133 SD: S¬ ®å 5 : quy tr×nh kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu PhiÕu nhËp, xuÊt NVL B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ c¸i Tk152 Sæ nhËt kÝ chung M¸y tÝnh Sæ chi tiªt nguyªn vËt liÖu B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ tæng hîp chi tiÕt NVL Ghi h»ng ngµy Ghi cuèi k× So s¸nh ®èi chiÕu 2. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) TSC§ lµ tµi s¶n chiÕm phÇn lín vèn ®Çu t­ trong c«ng ty, tån t¹i l©u dµi trong nhiÒu kú kinh doanh v× thÕ mäi TSC§ trong c«ng ty ®Òu cã bé hå s¬ riªng, ®­îc ph©n lo¹i, thèng kª, ®¸nh sè vµ cã thÎ riªng, ®­îc theo dâi chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng ghi TSC§ vµ ®­îc ph¶n ¸nh trong sæ theo dâi TSC§. Mçi TSC§ ®­îc c«ng ty qu¶n lý theo 3 chØ tiªu gi¸ trÞ lµ: Nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n sö dông: - Biªn b¶n giao nhËn TSC§ - Biªn b¶n kiÓm kª TSC§ - B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ - ThÎ TSC§:Mçi mét TSC§ ®­îc më mét thÎ vµ theo dâi tõ khi TSC§ b¾t ®Çu xuÊt hiÖn cho ®Õn khi thanh lý hoÆc ®­îc ®iªï chuyÓn ®i n¬i kh¸c. KÕ to¸n chi tiÕt TSC§ a. HÖ thèng sæ kÕ to¸n chi tiÕt sö dông - Sæ chi tiÕt TSC§: Sæ ®­îc më chi tiÕt cho tõng TSC§ theo tõng n¨m vµ ®­îc dïng chung cho toµn doanh nghiÖp. b. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ Khi cã TSC§ míi ®­a vµo sö dông c«ng ty tiÕn hµnh lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§ cho tõng ®èi t­îng TSC§. C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ kÕ to¸n ghi thÎ TSC§ ®Ó theo dâi chi tiÕt tõng TSC§ cña c«ng ty, thÎ TSC§ do kÕ to¸n TSC§ lËp vµ cã x¸c nhËn cña kÕ to¸n tr­ëng vµ ®­îc l­u ë phßng kÕ to¸n trong suèt qu¸ tr×nh sö dông TSC§. Khi lËp xong thÎ TSC§ ®­îc dïng ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt TSC§ Khi TSC§ cña c«ng ty gi¶m do ®iÒu chuyÓn cho ®¬n vÞ kh¸c, ®em ®i gãp vèn liªn doanh, thanh lý nh­îng b¸n… tuú theo tõng tr­êng hîp c«ng ty lËp c¸c chøng tõ thÝch hîp vµ ghi gi¶m TSC§ trªn c¸c sæ chi tiÕt TSC§. KÕ to¸n tæng hîp TSC§ a.HÖ thèng sæ tæng hîp sö dông HÖ thèng sæ kÕ to¸n tæng hîp TSC§ c«ng ty bao gåm: - Sæ nhËt kÝ chung - Sæ c¸i TK211, TK214 b.KÕ to¸n tæng hîp TSC§ s¬ ®å 6: S¬ ®å kh¸i qu¸t kÕ to¸n tsc® TK211 TK111, 112, SD: TK153 TK133 Tk214 SD: c. Quy tr×nh ghi sæ S¬ ®å 7: Quy tr×nh kÕ to¸n tæng hîp TSC§ Biªn b¶n giao nhËn, thanh lÝ TSC§… B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ c¸i Tk211,214 Sæ nhËt kÝ chung M¸y tÝnh Sæ chi tiÕt TSC§ B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ tæng hîp chi tiÕt NVL ThÎ TSC§ Ghi h»ng ngµy Ghi cuèi k× §èi chiÕu, so s¸nh 3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm C¸c doanh nghiÖp khi tham gia vµo thÞ tr­ßng kinh doanh th× môc tiªu lín nhÊt mµ hä h­íng tíi lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Vµ ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã th× mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tèt nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn lµ “ TiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm”.§iÒu ®ã ®ßi hái c¸c chñ thÓ kinh tÕ kh«ng chØ quan t©m tíi viÖc thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n doanh nghiÖp trong ®ã kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ãng vai trß quan träng nh»m ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp bá ra c¸c kho¶n chi phÝ thÊp nhÊt vµ thiÕt thùc nhÊt ®ång thêi ho¹ch ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thu nhËp gãp phÇn x¸c ®Þnh ®óng ®¾n lîi nhuËn cña doanh nghiÖp , t¹o tiÒn ®Ò cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®Ò ra. T¹i c«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng, nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu trong doanh nghiÖp lµ cèp pha vµ giµn gi¸o. §èi víi s¶n xuÊt giµn gi¸o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ùoc tiÕn hµnh qua 3 c«ng ®o¹n : T¹o èng, c¾t èng vµ hoµn thiÖn víi 3 tæ riªng biÖt, mçi tæ phô tr¸ch 1 c«ng ®o¹n, cßn víi s¶n xuÊt cèp pha th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chØ bao gåm 2 c«ng ®o¹n lµ: C¸n cèp pha vµ hoµn thiÖn, phô tr¸ch s¶n xuÊt nµy bao gåm 2 tæ riªng biÖt, cho nªn chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh cho lo¹i s¶n phÈm nµo ®ù¬c tËp hîp vµ tÝnh riªng cho lo¹i s¶n phÈm ®ã. Riªng chi phÝ s¶n xuÊt chung ë ph©n x­ëng th× tËp hîp tæng hîp toµn bé chi phÝ ph¸t sinh cuèi k× sÏ tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng lo¹i s¶n phÈm theo tiªu thøc nh©n c«ng trùc tiÕp. Gi¸ thµnh thùc tÕ tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh lµ tËp hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm ®ã. Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm trong k× lµ tæng céng toµn bé chi phÝ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm trong k× ®ã Chøng tõ sö dông Chøng tõ c¨n cø cho viÖc h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty bao gåm: - B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu - B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH - B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ - PhiÕu chi tiÒn mÆt, b¸o nî ng©n hµng - Hãa ®¬n mua hµng - B¶ng ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr­íc HÖ thèng sæ kÕ to¸n chi tiÕt sö dông: - Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu - Sæ chi tiÕt tiÒn l­¬ng - Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm a. HÖ thèng sæ kÕ to¸n tæng hîp sö dông - Sæ nhËt kÝ chung - Sæ c¸i TK621, TK622, TK627, TK154 b. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n poem s¬ ®å 8: S¬ ®å kh¸i qu¸t kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ SX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm TK111, 112 TK621 TK154 SD: TK334, 338 TK622 TK632 TK111,112,334, 338 TK627 TK133 SD: S¬ ®å 9: Quy tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm C¸c chøng tõ liªn quan B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ c¸i Tk621,622,627,154 Sæ nhËt kÝ chung M¸y tÝnh Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ tæng hîp CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi k× §èi chiÕu, so s¸nh KÕt luËn Trªn ®©y lµ mét vµi nÐt c¬ b¶n vÒ c«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng, qua ®ã cho phÐp ta cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ vÒ tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. Qua kÕt qña kinh doanh cña c«ng ty ®­a ra trong 3 n¨m gÇn ®©y nh×n chung c«ng ty lµm ¨n cã l·i nh­ng lîi nhuËn thu ®­îc kh«ng cao chñ yÕu do ph¶i bï ®¾p chi phÝ. Qua thêi gian t×m hiÓu võa qua, do néi dung nghiªn cøu réng vµ thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn em ch­a thÓ ®Ò cËp ®­îc nhiÒu vÊn ®Ò vµ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, em rÊt mong sù gióp ®ì vµ ®ãng gãp cña c« gi¸o h­íng dÉn cïng tËp thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kÕ to¸n ®Ó bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! môc lôc Lêi më ®Çu 1 PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 2 I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng 2 II. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng 3 1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô 3 2. T×nh h×nh tµi chÝnh t¹i doanh nghiÖp 3 PhÇn II: §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh 6 I. Chu tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng 6 II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng 6 III. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng 8 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i 8 2. Tæ chøc vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty 10 IV. §Æc ®iÓm kÕ to¸n cña mét sè phÇn hµnh t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ X©y dùng Hïng C­êng 15 1. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu 15 2. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh 18 3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 21 KÕt luËn 25

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường.DOC
Luận văn liên quan