Đề tài Từng bước hiện đại hoá công sở, sớm hình thành mạng lưới tin học trong hệ thống hành chính Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU Đối với bất cứ một cơ quan đơn vị nào hoạt động quản lý cũng là công việc phức tạp. Cùng với sự phát triển của xã hội thì hoạt động quản lý càng được coi trọng hơn. Văn phòng chính là đơn vị có trách nhiệm quản trị và quản lý chu trình vận hành vào hoạt động trôi chảy của một đơn vị theo một hệ thống thống nhất. Trong hoạt động quản lý khi nói đến quá trình giải quyết công việc một cách có tổ chức và khoa học là muốn nói đến yêu cầu tạo ra những mối quan hệ hợp lý về mặt tổ chức trong cơ quan. Đứng trước một nhiệm vụ quản lý cụ thể, người quản lý phải biết xác định một cơ cấu tổ chức thích hợp, sử dụng những phương tiện thích hợp để giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ đó. Làm thế nào để tạo nên được những ảnh hưởng qua lại cần thiết giữa nhà quản trị với cấp trên cũng như đối với các cán bộ cấp dưới, giữa cơ quan quản lý và cơ quan bị quản lý. Mục tiêu quan trọng ở đây là đảm bảo cho mọi thành viên hoạt động trong một tập thể hành động như một cơ thể thống nhất. Để giải quyết những khối lượng công việc ngày càng tăng các nhà quản trị cần có những phương tiện phụ trợ hữu ích trong hoạt động quản lý thường nhật. Công nghệ thông tin ra đời và phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ qua với những tính năng đặc biệt mang lại hiệu quả rất lớn đã trở thành bộ phận không thể thiếu được đối với các nhà quản trị nói chung và các nhà quản trị văn phòng nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của của công nghệ thông tin, Đảng ta đã chủ trương đẩy mạnh cải cách nền hành chính theo hướng hiện đại hoá như Nghị quyết TW VIII khoá VII đã đề ra: “Từng bước hiện đại hoá công sở, sớm hình thành mạng lưới tin học trong hệ thống hành chính”. Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội là doanh nghiệp chuyên sản xuát và kinh doanh các mặt hàng bánh mứt kẹo phục vụ nhu cầu trong nước và một phần dành cho xuất khẩu nên việc ứng dựng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý của đơn vị là rất cần thiết. Tuy nhiên kết quả bước đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt được mức độ cao nhất, thêm vào đó là trình độ của cán bộ còn chưa được cập nhật kịp thời, chính những điều này đã dẫn tới những hạn chế về hiệu quả của công tác quản lý văn phòng Công ty. Xuất phát từ vai trò quan trọng của công nghệ thông tin đã thôi thúc em hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp về hoạt động văn phòng tại Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội Nội dung của báo cáo tổng hợp ngoài lời mở đầu và kết luận, bao gồm 4 chương chính: Chương I: Một số nét chính về Công ty Cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội Chương II: Tổ chức công tác văn phòng tại Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội. Chương III: Một số kết quả chung của Công ty và Văn phòng của Công ty Chương IV: Nhận xét tổng quát về công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội và Văn phòng của công ty

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Từng bước hiện đại hoá công sở, sớm hình thành mạng lưới tin học trong hệ thống hành chính Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu §èi víi bÊt cø mét c¬ quan ®¬n vÞ nµo ho¹t ®éng qu¶n lý còng lµ c«ng viÖc phøc t¹p. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi th× ho¹t ®éng qu¶n lý cµng ®­îc coi träng h¬n. V¨n phßng chÝnh lµ ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n trÞ vµ qu¶n lý chu tr×nh vËn hµnh vµo ho¹t ®éng tr«i ch¶y cña mét ®¬n vÞ theo mét hÖ thèng thèng nhÊt. Trong ho¹t ®éng qu¶n lý khi nãi ®Õn qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc mét c¸ch cã tæ chøc vµ khoa häc lµ muèn nãi ®Õn yªu cÇu t¹o ra nh÷ng mèi quan hÖ hîp lý vÒ mÆt tæ chøc trong c¬ quan. §øng tr­íc mét nhiÖm vô qu¶n lý cô thÓ, ng­êi qu¶n lý ph¶i biÕt x¸c ®Þnh mét c¬ cÊu tæ chøc thÝch hîp, sö dông nh÷ng ph­¬ng tiÖn thÝch hîp ®Ó gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô ®ã. Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o nªn ®­îc nh÷ng ¶nh h­ëng qua l¹i cÇn thiÕt gi÷a nhµ qu¶n trÞ víi cÊp trªn còng nh­ ®èi víi c¸c c¸n bé cÊp d­íi, gi÷a c¬ quan qu¶n lý vµ c¬ quan bÞ qu¶n lý. Môc tiªu quan träng ë ®©y lµ ®¶m b¶o cho mäi thµnh viªn ho¹t ®éng trong mét tËp thÓ hµnh ®éng nh­ mét c¬ thÓ thèng nhÊt. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khèi l­îng c«ng viÖc ngµy cµng t¨ng c¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn cã nh÷ng ph­¬ng tiÖn phô trî h÷u Ých trong ho¹t ®éng qu¶n lý th­êng nhËt. C«ng nghÖ th«ng tin ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong nh÷ng thËp kû qua víi nh÷ng tÝnh n¨ng ®Æc biÖt mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt lín ®· trë thµnh bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ nãi chung vµ c¸c nhµ qu¶n trÞ v¨n phßng nãi riªng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña cña c«ng nghÖ th«ng tin, §¶ng ta ®· chñ tr­¬ng ®Èy m¹nh c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸ nh­ NghÞ quyÕt TW VIII kho¸ VII ®· ®Ò ra: “Tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng së, sím h×nh thµnh m¹ng l­íi tin häc trong hÖ thèng hµnh chÝnh”. C«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi lµ doanh nghiÖp chuyªn s¶n xu¸t vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng b¸nh møt kÑo phôc vô nhu cÇu trong n­íc vµ mét phÇn dµnh cho xuÊt khÈu nªn viÖc øng dùng c«ng nghÖ th«ng tin vµo trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña ®¬n vÞ lµ rÊt cÇn thiÕt. Tuy nhiªn kÕt qu¶ b­íc ®Çu trong viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ch­a ®¹t ®­îc møc ®é cao nhÊt, thªm vµo ®ã lµ tr×nh ®é cña c¸n bé cßn ch­a ®­îc cËp nhËt kÞp thêi, chÝnh nh÷ng ®iÒu nµy ®· dÉn tíi nh÷ng h¹n chÕ vÒ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý v¨n phßng C«ng ty. XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña c«ng nghÖ th«ng tin ®· th«i thóc em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp vÒ ho¹t ®éng v¨n phßng t¹i C«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi Néi dung cña b¸o c¸o tæng hîp ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, bao gåm 4 ch­¬ng chÝnh: Ch­¬ng I: Mét sè nÐt chÝnh vÒ C«ng ty Cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi Ch­¬ng II: Tæ chøc c«ng t¸c v¨n phßng t¹i C«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi. Ch­¬ng III: Mét sè kÕt qu¶ chung cña C«ng ty vµ V¨n phßng cña C«ng ty Ch­¬ng IV: NhËn xÐt tæng qu¸t vÒ c«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi vµ V¨n phßng cña c«ng ty §Ó cã ®­îc bµi b¸o c¸o nµy, ngoµi sù nç lùc vµ cè g¾ng hÕt m×nh cña b¶n th©n em cßn nhËn ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé vµ nh©n viªn trong c¬ quan. Tr­íc hÕt cho em ®­îc bµy tá lßng biÕt ¬n v« h¹n tíi thÇy gi¸o h­íng dÉn: PGS. TSKH NguyÔn Träng B¶o vÒ sù ®éng viªn, h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ x©y dùng b¸o c¸o. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n khoa KINH TÕ – qu¶n trÞ kinh doanh ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gióp ®ì em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Ch­¬ng I Mét sè nÐt chÝnh vÒ C«ng ty Cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi. I.1. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty Cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi. C«ng ty Cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi cã tªn TiÕng Anh: Ha Noi Confectionery Joint - Stock Company. Tªn giao dÞch Quèc tÕ lµ: HALIMEX. Trô së chÝnh: Sè 15, ngâ 91, §­êng NguyÔn ChÝ Thanh, QuËn §èng §a, Thµnh Phè Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04.8350006 - 04.8344971 Fax: 84.4.8359845 Email: Hanobaco@FPT.com.vn Website: Hanobaco.com.vn GiÊy phÐp kinh doanh sè 0103006172 ®­îc cÊp ngµy 10/12/2004 do Së KÕ ho¹ch ®Çu t­ cÊp. XÝ nghiÖp b¸nh møt kÑo Hµ Néi trùc thuéc Liªn hiÖp Thùc phÈm vi sinh Hµ Néi. XÝ nghiÖp ®­îc thµnh lËp ngµy 17/8/1964 theo quyÕt ®Þnh sè 462/NTTC ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1964 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña XÝ nghiÖp lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh møt kÑo, ®Æc biÖt lµ b¸nh trung thu vµ b¸nh møt kÑo TÕt. TiÒn th©n cña XÝ nghiÖp b¸nh møt kÑo Hµ Néi lµ C«ng ty §­êng b¸nh kÑo Hµ Néi, sau khi UBND Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 462/NTTC ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1964 th× C«ng ty ®­îc ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp b¸nh møt kÑo Hµ Néi. Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn n¨m 1988 XÝ nghiÖp b¸nh møt kÑo Hµ Néi ®­îc sù chØ ®¹o vµ l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Së Th­¬ng nghiÖp Hµ Néi. N¨m 1988 Nhµ n­íc xo¸ bá bao cÊp, nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ s¶n xuÊt tËp trung theo kÕ ho¹ch sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp b­íc ®Çu gÆp nhiÒu khã kh¨n. XÝ nghiÖp ®· t×nh nguyÖn gia nhËp Liªn hiÖp Thùc phÈm Vi sinh Hµ Néi vµ vÉn gi÷ tªn lµ XÝ nghiÖp b¸nh møt kÑo Hµ Néi. Ngµy 16/12/1992 XÝ nghiÖp ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp theo th«ng b¸o sè 1199/CNN - TCND cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ ký vµ quyÕt ®Þnh sè 3239/Q§UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi cÊp. GiÊy phÐp kinh doanh sè 105871 ®­îc cÊp ngµy 6/1/1993. §Õn n¨m 1994 nhËn thÊy viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt ph©n t¸n ë nhiÒu ®Þa ®iÓm rÊt bÊt lîi vµ ®Ó tiÖn cho viÖc chØ ®¹o s¶n xuÊt, xÝ nghiÖp ®· chuyÓn trô së giao dÞch chÝnh vµ toµn bé c¸c ph©n x­ëng vÒ sè 5 L¸ng Trung - QuËn §èng §a - Hµ Néi. §©y lµ mét c¬ ng¬i khang trang réng 3751m2 víi c¸c c«ng tr×nh hiÖn ®¹i phôc vô s¶n xuÊt vµ khèi nhµ x­ëng. Ngµy 8/12/2004 XÝ nghiÖp b¸nh møt kÑo Hµ Néi ®­îc chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 8943 - Q§UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. GiÊy phÐp ®ang ký kinh doanh sè 01030006172 do Së KÕ Ho¹ch §Çu T­ cÊp ngµy 10/12/2004. Tæng diÖn tÝch cña c«ng tr×nh xÝ nghiÖp lµ 3.751.000m2. HiÖn t¹i C«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi cã thÓ ®­îc xem lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp thuéc C«ng ty §Çu t­ Th­¬ng m¹i DÞch vô ViÖt Hµ. Cã quy m« võa víi 190 lao ®éng, doanh thu hµng n¨m vµo kho¶ng 32 tû ®ång. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña tæng tµi s¶n vµo kho¶ng 17 tû ®ång. C«ng ty cã 3 ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng chñ yÕu bao gåm c¸c lo¹i b¸nh, b¸nh trung thu, møt tÕt. C«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ ®­îc sö dông con dÊu riªng cña nhµ n­íc. I.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. a. Chøc n¨ng S¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh møt kÑo, ®Æc biÖt lµ b¸nh trung thu vµ b¸nh møt kÑo TÕt phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc ®ång thêi xuÊt khÈu ra c¸c n­íc trong khu vùc. T¨ng c­êng ®Çu t­ chiÒu s©u víi môc ®Ých kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm.Ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng míi nhÊt lµ c¸c lo¹i b¸nh kÑo truyÒn thèng d©n téc. §i s©u nghiªn cøu thÞ tr­êng, æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ thÞ tr­êng cò, më réng thÞ tr­êng míi, nhÊt lµ thÞ tr­êng ë c¸c tØnh phÝa Nam vµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu. b. NhiÖm vô. S¶n xuÊt c¸c mÆt hµng chñ yÕu bao gåm c¸c lo¹i b¸nh, b¸nh trung thu, møt TÕt víi ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m· ®Ñp, n©ng cao h¬n vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm ®¹t chØ tiªu vÒ doanh thu trªn 32 tØ ®ång, lîi nhuËn hµng n¨m trªn 3,6 tû ®ång. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®­îc giao. Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc, nép thuÕ vµ c¸c kh¶o nép theo ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thùc hiÖn ph©n phèi lao ®éng, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. I.3. Bé m¸y tæ chøc vµ ®iÒu hµnh cña C«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n trÞ cña xÝ nghiÖp b¸nh møt kÑo Hµ Néi gän nhÑ. Mçi phßng cã nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô kh¸c nhau ®Ó cã thÓ sö dông hiÖu qu¶ nhÊt n¨ng lùc cña ng­êi lao ®éng vµ ®¶m b¶o sè l­îng lao ®éng tèi thiÓu. a. Gi¸m ®èc: C«ng ty cã 1 gi¸m ®èc do cÊp trªn bæ nhiÖm sau khi ®· tham kh¶o ý kiÕn cña §¶ng bé vµ phiÕu tÝn nhiÖm cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. - Gi¸m ®èc cña c«ng ty cã quyÒn quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vµ tËp thÓ ng­êi lao ®éng vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn toµn quyÒn cña c«ng ty trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. b. Phã gi¸m ®èc. C«ng ty cã 2 phã gi¸m ®èc trong ®ã 1 ng­êi cã nhiÖm vô kiÕn thiÕt nh÷ng c«ng tr×nh, x©y dùng, më réng nh÷ng ph©n x­ëng, nhµ x­ëng ®Ó phôc vô cho viÖc s¶n xuÊt. Cßn l¹i 1 ng­êi còng trî gióp cho gi¸m ®èc nh÷ng c«ng viÖc thuéc thÈm quyÒn cña m×nh. ChÞu tr¸ch nhiÖm Marketing tiªu thô s¶n phÈm, t×m hiÓu thÞ tr­êng, tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm, t×m hiÓu thÞ tr­êng, tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô s¶n phÈm cho toµn c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. c. Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: cã 12 ng­êi - Phßng cã nhiÖm vô tham m­u tæng hîp, ®i s©u nghiªn cøu x©y dùng kÕ ho¹ch cña c«ng ty, gióp ®ì gi¸m ®èc, h­íng dÉn vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng trong c«ng ty. - Phßng cßn cã nhiÖm vô tæ chøc c¸c kªnh thu thËp th«ng tin qua s¸ch b¸o, v¨n b¶n vµ c¸c nguån kh¸c. - Bªn c¹nh vai trß tham m­u tæng hîp phßng hµnh chÝnh cßn thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷. Khi c¸c c«ng v¨n, v¨n b¶n göi ®Õn c«ng ty, v¨n th­ tiÕp nhËn ghi vµo sæ c«ng v¨n ®Õn sau ®ã tr×nh cho tr­ëng phßng kiÓm tra. Tr­ëng phßng cã nhiÖm vô tr×nh lªn gi¸m ®èc hoÆc göi tíi c¸c bé phËn cã liªn quan. c. Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng: Cã 2 ng­êi - Cã nhiÖm vô chÊm c«ng, tÝnh l­¬ng, theo dâi thi ®ua, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn chÕ ®é cña c«ng nh©n viªn, tuyÓn dông lao ®éng khi cÇn thiÕt, nhÊt lµ vµo thêi vô(Trung thu, TÕt), ®µo t¹o c«ng nh©n. - Tham m­u, gióp ®ì vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc x¸c ®Þnh møc tiÒn c«ng vµ tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CBCNV. - §¸nh gi¸ ®óng møc ®é lao ®éng cña CBCNV, cã biÖn ph¸p tr¶ l­¬ng,khen th­ëng tho¶ ®¸ng. d. Phßng cung øng vËt t­ kinh doanh: Cã 10 ng­êi - Cã nhiÖm vô c©n ®èi nguån nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp theo kÕ ho¹ch. - T×m kiÕm nguån nguyªn liÖu ®¶m b¶o chÊt l­îng ®ång thêi thu mua nguyªn vËt liÖu tËn gèc nh»m gi¶m bít chi phÝ qua kh©u trung gian, e. Phßng kÕ ho¹ch - kü thuËt - C¬ ®iÖn: Cã 06 ng­êi Cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu, kÕ ho¹ch tiªu thô, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, kiÓm tra chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm nhËp kho, tÝnh to¸n ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu, tÝnh gi¸ thµnh, nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi, b¶o qu¶n söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt, nghiªn cøu c¶i tiÕn kü thuËt,chÕ t¹o c«ng cô lao ®éng cho c«ng nh©n. f. Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã 5 ng­êi Cã nhiÖm vô theo dâi qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp, cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp, thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n, tÝnh to¸n thu nhËp vµ ph©n phèi thu nhËp cña xÝ nghiÖp, thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc. g. HÖ thèng cöa hµng vµ dÞch vô XÝ nghiÖp cã mét khèi kinh doanh dÞch vô cã v¨n phßng ®Æt ë sè 10 Hµng Ngang gåm cã 3 ng­êi: 1 cöa hµng tr­ëng, 1 kÕ to¸n vµ 1 thñ quü. Khèi nµy qu¶n lý mét hÖ thèng cöa hµng dÞch vô do c¸c mËu dÞch viªn lµ nh©n viªn cña xÝ nghiÖp trùc tiÕp b¸n hµng. h. C¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt: C¸c ph©n x­ëng cña C«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh møt kÑo, b¸nh trung thu, b¸nh møt kÑo TÕt. i. Phßng b¶o vÖ: Cã 4 ng­êi - Cã nhiÖm vô b¶o vÖ tµi s¶n cña c«ng ty. - TuÇn tra canh g¸c trô së ®¶m b¶o trËt tù an ninh trô së c«ng ty c¶ trong vµ ngoµi giê lµm viÖc. I.4. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y C«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi. GI¸M ®èc Phã Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phßng b¶o vÖ Phßng hµnh chÝnh Phßng tæ chøc Phßng KINH DOANH Phßng KH-KT Ph©n x­ëng I Ph©n x­ëng III Ph©n x­ëng II Khèi dÞch vô Phßng kÕ to¸n Ch­¬ng II Tæ chøc c«ng t¸c v¨n phßng t¹i C«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi. I. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng hµnh chÝnh tæng hîp. 1. Chøc n¨ng chÝnh. a. Chøc n¨ng tham m­u. Víi chøc n¨ng tham m­u, v¨n phßng gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cho c¸c ho¹t ®éng chung cña c«ng ty. Gióp l·nh ®¹o lËp ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch, chñ tr­¬ng, quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o ®Ó x©y dùng c«ng t¸c theo quý, th¸ng, n¨m. §Ò xuÊt c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý ®¬n vÞ trong tõng thêi kú. b. Chøc n¨ng tæng hîp. Víi chøc n¨ng tæng hîp v¨n phßng tham gia tæng hîp b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban trong c«ng ty, ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn phôc vô sù chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o. Thùc hiÖn t­ vÊn v¨n b¶n cho l·nh ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh ph¸p lý cña thñ tôc v¨n b¶n tr­íc l·nh ®¹o vµ cÊp trªn. Thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷, gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th­, tê tr×nh cña c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n theo quy chÕ cña c¬ quan, tæ chøc, theo dâi viÖc gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th­, tê tr×nh ®ã. c. Chøc n¨ng hËu cÇn. Chøc n¨ng hËu cÇn lµ viÖc tæ chøc, s¾p xÕp, mua s¾m trang thiÕt bÞ, x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a, qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc cña c«ng ty, b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu hËu cÇn cho ho¹t ®éng c«ng t¸c cña c«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c y tÕ, ch¨m sãc søc khoÎ, b¶o vÖ trËt tù an toµn c¬ quan, tæ chøc phôc vô c¸c cuéc héi nghÞ, cuéc häp, lÔ t©n, kh¸nh tiÕt, tiÕp kh¸ch. 2. NhiÖm vô. - V¨n phßng c«ng ty cã nhiÖm vô theo dâi toµn bé t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¬ quan trªn mäi lÜnh vùc. - Tæ chøc kiÓm tra vµ ®«n ®èc ho¹t ®éng cña nh©n viªn. - V¨n phßng ph¶i th­êng xuyªn tiÕp nhËn c¸c v¨n b¶n tõ c¸c n¬i göi ®Õn. Sau ®ã vµo sæ l­u, råi chuyÓn ®Õn c¸c phßng ban chøc n¨ng liªn quan. - Theo dâi ®«n ®èc c¸c v¨n b¶n göi ®i, gi¶i quyÕt tèt c¸c v¨n b¶n ®¶m b¶o ®óng thêi gian vµ ®óng nguyªn t¾c cña quy tr×nh xö lý v¨n b¶n. - Tæ chøc c¸c cuéc häp, héi nghÞ, s¬ kÕt vµ tæng kÕt cña c«ng ty, c¸c ngµy lÔ kû niÖm lín, häp giao ban. - Qu¶n lý vµ mua s¾m tµi s¶n cña c¬ quan, tæ chøc phôc vô c¸c cuéc héi nghÞ, cuéc häp, lÔ t©n kh¸nh tiÕt, tiÕp kh¸ch. - LËp kÕ ho¹ch thu chi ng©n s¸ch hµng n¨m cho c¬ quan chØ ®¹o c«ng t¸c th­êng trùc b¶o vÖ c¬ quan. - C¨n cø vµo lÞch c«ng t¸c cña l·nh ®¹o ®Ó qu¶n lý lÞch tr×nh cña ®éi xe, bè trÝ ®iÒu ®éng xe cho l·nh ®¹o c«ng ty ®i c«ng t¸c. 3. S¬ ®å m« t¶ c¬ cÊu tæ chøc cña phßng hµnh chÝnh tæng hîp. Ch¸nh v¨n phßng Phã v¨n phßng Bé phËn BHXH-Lao ®éng tiÒn l­¬ng Bé phËn th«ng tin Bé phËn y tÕ Thñ kho Ban b¶o vÖ Bé phËn l¸i xe C«ng t¸c t¹p vô V¨n th­ l­u tr÷ *. Phßng hµnh chÝnh tæng hîp cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi bao gåm: Ch¸nh v¨n phßng: 1 ng­êi Phã v¨n phßng: 1 ng­êi V¨n th­ l­u tr÷: 1 ng­êi Bé phËn b¶o hiÓm x· héi - lao ®éng tiÒn l­¬ng: 2 ng­êi Bé phËn th«ng tin: 2 ng­êi Bé phËn y tÕ: 1 ng­êi Thñ kho: 1 ng­êi T¹p vô: 1 ng­êi Ban b¶o vÖ: 4 ng­êi Bé phËn l¸i xe: 4 ng­êi II. T×nh h×nh ho¹t ®éng chung cña v¨n phßng. a. Ch¸nh v¨n phßng: Lµ ng­êi ®øng ®Çu trong v¨n phßng cña c«ng ty, lËp ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña Phßng; tæ chøc, kiÓm tra, ®«n ®èc, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña Phßng. Tham gia c¸c cuéc häp giao ban cña C«ng ty. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c do cÊp trªn giao. b. Phã v¨n phßng: Lµ ng­êi gióp viÖc cho Ch¸nh v¨n phßng trong viÖc lËp ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c, tæ chøc, kiÓm tra, ®«n ®èc, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc. c. Bé phËn v¨n th­, l­u tr÷: Lµ bé phËn xö lý c¸c tµi liÖu, c«ng v¨n ®i, ®Õn theo ®óng quy tr×nh ®· quy ®Þnh. §ãng dÊu vµo c¸c v¨n b¶n chÝnh thøc cña C«ng ty khi ®· cã ch÷ ký cña ng­íi cã thÈm quyÒn. B¶o qu¶n con dÊu. d. Bé phËn b¶o hiÓm x· héi - lao ®éng tiÒn l­¬ng: Cã nhiÖm vô theo dâi viÖc chÊm c«ng, nghØ phÐp cña CBCNV c¸c bé phËn. Lµm b¶ng thanh to¸n l­¬ng hµng th¸ng cho CBCNV vµ lao ®éng hîp ®ång thêi vô. e. Bé phËn th«ng tin: Cã nhiÖm vô fax c¸c th«ng tin cho c«ng ty vµ nhËn c¸c b¶n fax cña c¸c phßng ban vµ c¸c c¬ quan kh¸c göi ®Õn, qu¶n lý tèt m¸y fax cña c«ng ty, thùc hiÖn tèt quy chÕ bao qu¶n m¸y fax mµ c«ng ty ®· quy ®Þnh. f. Bé phËn y tÕ: Cã nhiÖm vô lËp dù trï mua s¾m trang thiÕt bÞ y tÕ cÇn thiÕt. KiÓm tra viÖc tu©n thñ vÖ sinh lao ®éng, vÖ sinh m«i tr­êng ®èi víi ng­êi lao ®éng. Theo dâi, gi¸m s¸t vÖ sinh m«i tr­êng trong khu vùc s¶n xuÊt. g. Thñ kho: Qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ v¨n phßng phÈm vµ ®Ò xuÊt viÖc mua s¾m trang thiÕt bÞ , kiÓm tra ghi sæ råi b¸o c¸o cÊp trªn. h. T¹p vô: §¶m nhiÖm lµm vÖ sinh hµng ngµy toµn bé nhµ x­ëng s¶n xuÊt, ®­êng ®i, s©n b·i, cèng r·nh, khu vùc vÖ sinh c«ng céng cña c«ng ty. i. Ban b¶o vÖ: X©y dùng kÕ ho¹ch b¶o vÖ, kÕ ho¹ch phßng ch¸y ch÷a ch¸y, kÕ ho¹ch phßng chèng téi ph¹m, ®¶m b¶o an ninh, an toµn, trËt tù trong C«ng ty. j. Bé phËn l¸i xe: ChÞu tr¸ch nhiÖm thù hiÖn chÕ ®é b¶o d­ìng vËn hµnh tèt ®Çu xe ®­îc giao, ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn. Ch­¬ng III Mét sè kÕt qu¶ chung cña C«ng ty vµ V¨n phßng cña C«ng ty I. KÕt qu¶ chung cña C«ng ty. 1. T×nh h×nh kinh doanh chung. Còng gièng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, c«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi còng gÆp nhiÒu khã kh¨n khi ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· kÕt hîp nhiÒu biÖn ph¸p nh­: ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao tay nghÒ ®éi ngò lao ®éng, tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý vµ chó träng tíi nghiªn cøu thÞ tr­êng. C«ng ty ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. BiÓu sè liÖu sau cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc phÇn nµo kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong 2 n¨m 2005 vµ 2006: TT ChØ tiªu §VT 2005 2006 So s¸nh & 1 Doanh thu kh«ng thuÕ Tr.® 37004 42000 113,5 2 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN (Gi¸ cè ®Þnh 1994) - 9739 11500 118,5 3 Nép ng©n s¸ch - 2711 3500 148,0 4 Thu nhËp doanh nghiÖp - 3924s 4000 101,3 5 Thu nhËp b×nh qu©n 1 lao ®éng/th¸ng - 2,32 2,5 105 6 S¶n phÈm míi, c¶i tiÕn Lo¹i 4 2 7 §æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ * ** 8 §µo t¹o båi d­ìng c¸n bé Ng­êi 22 30 Ghi chó: * §æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ n¨m 2006: - 2 m¸y ®ãng gãi b¸nh - 1 lß n­íng quay ** §æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ n¨m 2007 - M¸y c¸n c¾t b¸nh ch¶ - M¸y th¸i c¸c lo¹i cñ qu¶ - D©y chuyÒn SX b¸nh míi Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh thu cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn. N¨m 2005, doanh thu kh«ng thuÕ ®¹t ®­îc lµ 37004 triÖu ®ång nh­ng ®Õn n¨m 2006 lµ 42000 triÖu ®ång, t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 113,5%. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty cã h­íng ®i ®óng. Nép ng©n s¸ch t¨ng lªn, chøng tá c«ng ty lu«n lu«n cã ý thøc hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh víi Nhµ n­íc. N¨m 2005, tæng sè tiÒn mµ c«ng ty nép ng©n s¸ch lµ 2711 triÖu ®ång, n¨m 2006 t¨ng lªn lµ 3500 triÖu ®ång. Do cã sù tham gia liªn doanh nªn sè l­îng nh©n viªn qua c¸c n¨m còng t¨ng lªn. Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng t¨ng lªn tõ 2,32tr.®/ng­êi/th¸ng vµo n¨m 2005 lªn 2,5tr.®/ ng­êi/th¸ng vµo n¨m 2006. 2. T×nh h×nh tiªu thô mét sè mÆt hµng: HiÖn nay C«ng ty s¶n xuÊt h¬n 100 lo¹i b¸nh møt kÑo c¸c lo¹i. Do ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm kh«ng cÇn ph¶i c¹nh tranh theo chiÒu s©u mµ chñ yÕu b»ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nªn c«ng ty lu«n cè g¾ng nghiªn cøu, t×m kiÕm c¸c lo¹i s¶n phÈm míi. ViÖc nhËp thªm mét sè d©y chuyÒn møt rong biÓn, møt cµ chua s¬ ri, b¸nh sampa ®· gióp cho c«ng ty cã nh÷ng s¶n phÈm ®Æc tr­ng. MÆt hµng 2005 2006 S¶n xuÊt tiªu thô Tû träng S¶n xuÊt tiªu thô Tû träng Møt c¸c lo¹i 170,1 178,6 104,9 200,0 220,0 110 B¸nh S¨m pa 95,2 86,0 90,33 120,1 111,0 92,42 B¸nh Xèp võng 25,1 30,5 71,71 35,1 29,0 82.62 B¸nh Xèp dõa 13,0 10,0 121,5 15,0 12,7 84,66 B¸nh Trøng nhÖn 12,5 10,0 80 14,2 13,0 91,55 B¸nh Qui 45,0 40,0 88,88 55,0 45,0 81,81 B¸nh Trung thu c¸c lo¹i 450,2 404,4 89,82 500,1 420,0 83,98 C¸c lo¹i b¸nh kh¸c 30,4 26,0 85.52 40,3 33,0 81,88 B¶ng trªn ph¶n ¸nh t×nh h×nh tiªu thô c¸c mÆt hµng chñ yÕu ®¹i diÖn h¬n 50 chñng lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty. HÇu hÕt c¸c mÆt hµng ®Òu tiªu thô kh«ng hÕt sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, t¹o ra l­îng hµng tån kho cho c¸c n¨m sau. Tuy nhiªn hÇu hÕt c¸c mÆt hµng trªn ®Òu t¨ng khèi l­îng tiªu thô trong n¨m 2006. 3. T×nh h×nh lao ®éng. *. T×nh h×nh lao ®éng cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: ChØ tiªu §¬n vÞ 2005 2006 - Tæng sè lao ®éng Ng­êi 185 190 - Lao ®éng trùc tiÕp Ng­êi 163 171 - Tû träng lao ®éng trùc tiÕp % 88,1 90 - Tû träng lao ®éng n÷ lao ®éng trùc tiÕp % 71,5 75.2 Tõ tæng kÕt b¶ng trªn ta thÊy r»ng lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty qua 2 n¨m 2005 - 2006 cã sù t¨ng lªn râ rÖt. Tû lÖ lao ®éng n÷ còng cã xu h­íng t¨ng lªn. Qua ®©y, ta thÊy nguån lao ®éng cña C«ng ty lµ mét tiÒm lùc, mét thuËn lîi, ®¶m b¶o cho C«ng ty ho¹t ®éng tèt trªn thÞ tr­êng. II. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña v¨n phßng. V¨n phßng C«ng ty lµ ng­êi gióp viÖc ®¾c lùc cho l·nh ®¹o trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¬ quan, víi chøc n¨ng Tham m­u - Tæng hîp vµ hËu cÇn v¨n phßng ®· b¶o ®¶m viÖc duy tr× t×nh h×nh ho¹t ®éng cña m×nh æn ®Þnh vµ ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cô thÓ nh­ sau: 1. C«ng t¸c tham m­u tæng hîp. - Víi chøc n¨ng tham m­u, v¨n phßng ®· gióp l·nh ®¹o C«ng ty chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng chung cña toµn c«ng ty.V¨n phßng c«ng ty ®· hoµn thµnh tèt c«ng t¸c tæng hîp, b¸o c¸o kÞp thêi c«ng t¸c tuÇn, th¸ng, quý, n¨m vÒ c¸c mÆt: Kinh tÕ - V¨n ho¸ - X· héi, ®Ó b¸o c¸o cho l·nh ®¹o n¾m ®­îc t×nh h×nh, ho¹t ®éng chØ ®¹o c¸c mÆt c«ng t¸c vµ b¸o c¸o tr­íc Gi¸m ®èc c«ng ty trong c¸c kú häp. - Trong c«ng t¸c tham m­u, v¨n phßng ®· ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho tõng nh©n viªn phô tr¸ch theo tõng khèi, cã quy chÕ lµm viÖc cô thÓ vµ quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cho tõng nh©n viªn. Do sù ph©n c«ng nµy nªn c«ng t¸c tæng hîp ®· ®¹t kÕt qu¶ cao tõ viÖc chuÈn bÞ néi dung lµm viÖc ®Õn viÖc tæng hîp t×nh h×nh cña c¸c phßng ban trong c«ng ty còng nh­ gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c sù vô míi ph¸t sinh. - C«ng t¸c so¹n th¶o v¨n b¶n ®· tiÕn bé râ rÖt, nhÊt lµ c¸c v¨n b¶n mang tÝnh ph¸p quy nh­: QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ h¹n chÕ nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh ban hµnh v¨n b¶n ë c¸c phßng ban ngµnh. - V¨n phßng c«ng ty ®· thùc hiÖn tèt chøc n¨ng tham m­u, tæng hîp trong viÖc thùc hiÖn tèt qui chÕ lµm viÖc, ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c, b¸o c¸o tæng hîp th­êng xuyªn th¸ng, quý, n¨m còng nh­ b¸o c¸o ®ét xuÊt gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty ®iÒu hµnh thèng nhÊt tÊt c¶ c¸c mÆt. - Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, c«ng t¸c tham m­u tæng hîp còng cßn h¹n chÕ nh­ viÖc chñ ®éng ®Ó tham m­u víi l·nh ®¹o cßn h¹n chÕ viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, ®«n ®èc, nh¾c nhë, phèi hîp víi c¸c phßng ban chuyªn m«n thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô ®­îc giao ®«i khi ch­a ®­îc th­êng xuyªn vµ ch­a kÞp thêi nªn ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c tæng hîp. 2. C«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷. - Trong v¨n phßng c«ng ty, c«ng t¸c v¨n th­ lµ néi dung quan träng chiÕm mét phÇn rÊt lín trong néi dung ho¹t ®éng cña v¨n phßng, c«ng t¸c v¨n th­ g¾n liÒn víi ho¹t ®éng cña c«ng ty, lµ mét c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu, mét m¾t xÝch kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong guång m¸y ho¹t ®éng cña bé m¸y C«ng ty. - C«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷ lu«n lu«n ®­îc V¨n phßng c«ng ty quan t©m vµ coi träng. V¨n phßng C«ng ty ®· bè trÝ ®ñ sè c¸n bé lµm c«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷ cã tr×nh ®é §¹i häc, th­êng xuyªn cö c¸n bé ®i häc c¸c líp huÊn luyÖn n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c nµy vµ còng ®· trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c l­u tr÷ nh­: dµn m¸y vi tÝnh ®­îc nèi m¹ng internet vµ m¹ng néi bé(m¹ng LAN), m¸y fax, m¸y in, ®iÖn tho¹i. - C«ng t¸c v¨n th­ l­u tr÷ ®· lµm tèt nhiÖm vô cña m×nh trong viÖc gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña c¬ quan ®­îc nhanh chãng, chÝnh x¸c, chÊt l­îng, ®óng ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, chÕ ®é, ®ång thêi gióp viÖc qu¶n lý c«ng viÖc trong c«ng ty ®­îc chÆt chÏ. - §Æc biÖt h×nh thøc l­u tr÷ cña c«ng ty t­¬ng ®èi khoa häc víi nh÷ng b­íc khëi ®Çu tiÕn tíi mét v¨n phßng kh«ng giÊy, tÊt c¶ c¸c c«ng v¨n, v¨n b¶n, tµi liÖu mËt ®Òu l­u tr÷ trong m¸y tÝnh ®­îc nèi m¹ng víi m¸y cña l·nh ®¹o c¬ quan kiÓm so¸t ®­îc tÊt c¶ c¸c v¨n b¶n vµ tµi liÖu mµ kh«ng cÇn ph¶i sö dông nhiÒu giÊy tê cång kÒnh. - Tuy nhiªn viÖc sö dông m¸y tÝnh cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ. §a sè míi chØ biÕt sö dông m¸y vi tÝnh trong viÖc so¹n th¶o v¨n b¶n, nhiÒu c¸n bé ®· vµ ®ang ®­îc ®µo t¹o hay tù ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n nªn ch­a cã ®iÒu kiÖn trang bÞ kiÕn thøc, kü n¨ng vÒ tin häc, c«ng chøc ®­îc ®µo t¹o vÒ tin häc kh«ng cã nhiÒu, v× vËy kh¶ n¨ng khai th¸c c¸c øng dông cña m¸y cßn phÇn nµo h¹n chÕ. Do vËy c«ng ty ph¶i t¨ng c­êng ®µo t¹o c«ng nghÖ th«ng tin cho c¸c c¸n bé nh©n viªn trong v¨n phßng theo c¸c tr×nh ®é kh¸c nhau vµ tõng lÜnh vùc cô thÓ. 3. C«ng t¸c hËu cÇn. - Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng cña v¨n phßng ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tèt nh­: thùc hiÖn tèt viÖc tu söa n¬i lµm viÖc,mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ nh­ ®iÒu hoµ, tñ bµn cho c¸c bé phËn, ®¶m b¶o c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn phôc vô kÞp thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho CBCNV n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c, gióp cho ho¹t ®éng cña toµn bé c«ng ty ®­îc duy tr× æn ®Þnh. - Trong c«ng t¸c lÔ t©n v¨n phong chó träng tæ chøc c¸c cuéc häp, héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, tæ chøc, s¾p xÕp néi vô gän gµng, s¹ch sÏ, vÖ sinh ng¨n n¾p. KiÓm tra vµ h­íng dÉn c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Õn liªn hÖ c«ng t¸c vµ lµm viÖc. - Nh×n chung c«ng t¸c hËu cÇn ®· ®¸p øng ®­îc c«ng viÖc sù vô th­êng xuyªn còng nh­ ®ét xuÊt, ®¶m b¶o phôc vô c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty trªn c¬ së thùc hiÖn chi tiªu hîp lý, hîp ph¸p, tiÕt kiÖm trong c¬ quan. Ch­¬ng IV NhËn xÐt tæng qu¸t vÒ c«ng ty cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi vµ V¨n phßng cña c«ng ty I. NhËn xÐt tæng qu¸t vÒ c«ng ty. Tõ mét c«ng ty ra ®êi trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c«ng ty ®· vÊp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n, trë ng¹i. Tuy nhiªn trong khi hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp quèc doanh l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n th× c«ng ty vÉn ®øng v÷ng vµ ngµy cµng lín m¹nh. Sù thµnh c«ng cña c«ng ty lµ do n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng, lu«n t×m mäi c¸ch ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ã. C«ng ty Cæ phÇn b¸nh møt kÑo Ha Néi ®· t×m ®­îc b­íc ®i ®óng ®¾n cho sù ph¸t triÓn cña m×nh, ®ã lµ sù ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi thiÕt bÞ, hiÖn ®¹i ho¸ s¶n xuÊt, nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. ViÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶ cña c«ng ty sÏ gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng vµ ®ång thêi lµm t¨ng ng©n s¸ch cho Nhµ n­íc. Cho ®Õn nay, c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. II. NhËn xÐt vÒ v¨n phßng cña c«ng ty. MÆc dï quy m« phßng Hµnh ChÝnh Tæng Hîp cña C«ng ty cßn nhá, biªn chÕ chÝnh thøc cã Ýt ng­êi nªn mét ng­êi ph¶i ®¶m ®­¬ng nhiÒu nhiÖm vô, nh­ng nãi chung bé m¸y cña Phßng ®· ®­îc s¾p xÕp kh¸ hîp lý vµ ®Òu hoµn thµnh tèt chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®­îc giao, ®Æc biÖt Phßng ®· øng dông ®­îc vai trß cña C«ng nghÖ th«ng tin gióp nhanh chãng hoµn thµnh c«ng viÖc ®Ó ®ãng gãp ®­îc tèt nhÊt vµo sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. VÒ ho¹t ®éng th«ng tin vµ v¨n th­ l­u tr÷. Thu thËp, xö lý vµ tæng hîp th«ng tin mét c¸ch cËp nhËt, nhanh chãng. TiÕp nhËn, qu¶n lý, so¹n th¶o vµ sö dông c¸c c«ng v¨n, giÊy tê ®Õn vµ ®i trong ngµy chÝnh x¸c, kÞp thêi. B¶o qu¶n, l­u gi÷ hå s¬ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ cÈn thËn, ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vµ sö dông hå s¬. VÒ ho¹t ®éng hËu cÇn. Qu¶n lý trang thiÕt bÞ dông cô hµnh chÝnh v¨n phßng chÆt chÏ h¬n, cËp nhËt kÞp thêi c¶ trªn sæ s¸ch vµ thùc tÕ, gióp cho viÖc ®iÒu phèi gi÷a c¸c phßng ban hîp lý vµ hiÖu qu¶ h¬n. C«ng t¸c an ninh ®­îc ®¶m b¶o: kh«ng ®Ó x¶y ra viÖc mÊt m¸t tµi s¶n, hiÖn vËt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty còng nh­ cña kh¸ch hµng. ChÕ ®é chÝnh s¸ch vµ ®êi sèng cña c«ng nh©n ®­îc n©ng cao tõng b­íc: 100% tæng sè CBCNV ®Õn h¹n ®Òu ®­îc ®Ò nghÞ xÐt n©ng l­¬ng. Cïng víi tæ chøc C«ng ®oµn, phßng ®· gióp ®ì cho 1 c¸n bé cña phßng ®ñ ®iÒu kiÖn kÕt n¹p §¶ng( Phã phßng HCTH ). KÕt LuËn NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· ®µo th¶i nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi c¬ chÕ míi nh­ng còng lµ c¬ héi ®Ó nhiÒu doanh nghiÖp chøng tá m×nh. C«ng ty Cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nh­ thÕ. Lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®i ®Çu trong ngµnh s¶n xuÊt b¸nh møt kÑo còng nh­ trong ngµnh c«ng nghiÖp cña c¶ n­íc, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, doanh thu tiªu thô kh«ng ngõng t¨ng lªn, thÞ phÇn cña c«ng ty lu«n ®øng ®Çu c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh møt kÑo... §Ó ®¶m b¶o cho sù vËn hµnh trong c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty ®· ®­a CNTT vµo trong ho¹t ®éng qu¶n lý víi nh÷ng trang bÞ kÜ thuËt nh­ m¸y vi tÝnh kÕt nèi m¹ng vµ mét sè phÇn mÒm øng dông. T×m hiÓu vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty còng nh­ c¸c ho¹t ®éng trong v¨n phßng cña C«ng ty, nhÊt lµ mét C«ng ty lín nh­ C«ng ty Cæ phÇn b¸nh møt kÑo Hµ Néi.Víi kiÕn thøc cßn h¹n hÑp, kinh nghiÖm thùc tÕ ch­a nhiÒu nªn bµi b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Tuy nhiªn víi sù chØ b¶o tËn t×nh vµ chu ®¸o cña thÇy gi¸o cïng víi c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng hµnh chÝnh tæng hîp em ®· hoµn thµnh b¶n B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña m×nh. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TSKH NguyÔn Träng B¶o vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng hµnh chÝnh tæng hîp ®· gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho em trong viÖc hoµn thµnh bµi B¸o c¸o.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty CP bánh mứt kẹo Hà Nội.doc