Đề tài Đánh giá tình hình chăn nuôi tại xã Hương Lâm - Huyện Hiệp Hoà-Tỉnh Bắc Giang

LỜI NÓI ĐẦU Chăn nuôi là một ngành rất quan trọng ngày nay rất phát triển trong nông nghiệp Việt Nam .đáng quý với con người kiến thức đó là vô tận vì vậy ta phải không ngừng Chăn nuôi không chỉ phục vụ cho tiêu dùng nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày mà còn xuất khẩu với số lượng lớn, muốn chăn nuôi đạt hiệu quả cao thì công tác phòng và chống bệnh là một khâu hết sức quan trọng và phải đi trước một bước. Chúng ta không chỉ chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ trong các hộ gia đình ,mà còn chăn nuôi với mô hình trang trại .chăn nuôi theo kiểu công nghiệp , chăn nuôi lợn hướng nạc, chăn nuôi bò sữa , bò thịt , gà công nghiệp tiến đến xuất khẩu sang thị trường thế giới .Để thực hiện được công việc đó ta phải biết áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất của ngành chăn nuôi , chúng ta phải không ngừng thúc đẩy công tác chăn nuôi và thú y . Do vậy để cho các sinh viên khoa CNTY hiểu rõ được yêu cầu và mục đích của việc phòng và trị bệnh trong chăn nuôi, nhà trường đã kết hợp với cơ sở địa phương tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện học hỏi, nâng cao tay nghề phát huy sức trẻ trên mọi đường quê hương, góp phần vào công tác thú y của ngành . Đặc biệt thực hiện phương trâm “học đi đôi với hành” tới các sinh viên khoa CNTY cũng như các khoa khác . Song song với ngành chăn nuôi thì công ty , xí nghiệp sản xuất thuốc thú y cũng phát triển mạnh mẽ như công ty Han Vet, công ty Nam Dũng . nhằm phục vụ cho ngành chăn nuôi phát triển. Vì vậy số lượng đàn gia súc , gia cầm ngày càng mở rộng. Ngoài những hệ chăn nuôi thủ công thì ngày càng có nhiều hộ chăn nuôi theo quy mô lớn kiểu trang trại. Tuy nhiên do trình độ dân trí nước ta còn hạn chế người dân chưa nắm các kĩ thuật chăn nuôi và ứng dung khoa học kĩ thuật vào chăn nuôi. Để đào tạo được những cán bộ, kĩ thuật viên có trình độ chuyên môn về chuyên ngành thì việc đào tạo phải theo hướng học đi đôi với hành thì mới đem lại hiệu quả. tức là ngoài việc học lý thuyết trên lớp thì việc áp dụng những kiến thức đó vào thực tế rất quan trọng do đó nàh trường và khoa chăn nuôi thú y đã tổ chức cho học sinh, sinh viên đi thực tập nghề nghiệp . Sau khi học xong một phần kiến thức lý thuyết ở nhà trường mà thầy cô đã trang bị để áp dụng và thực tiễn trong công tác chăn nuôi thú y nhằm nâng cao tay nghề về chuyên ngành, nâng cao năng suất ngành chăn nuôi thú y nâng cao sự hiểu biết trong thời gian thực tập nghề nghiệp . MỤC LỤC Lời cảm ơn. Lời mở đầu. Phần I : Điều tra. I. Điều tra cơ bản. 1. Phát triển nông nghiệp 2. Vị trí 3. Điều kiện thời tiết khí hậu II. Điều tra về tình hình sản xuất. III. Điều tra về tình hình chăn nuôi thú y. A. Công tác chăn nuôi 1. Chăn nuôi đại gia súc (trâu bò, ngựa). 2. Chăn nuôi lợn. 3. Chăn nuôi gia cầm. 4. Chăn nuôi các vật nuôi khác. 5. Đánh giá chung về công tác chăn nuôi tịa cơ sở B. Công tác thú y. 1. Phòng bệnh. 2.Công tác điều trị 3. Những thuận lợi và khó khăn Phần II : Công tác chăn nuôi với gia súc, gia cầm I.Công tác chăn nuôi đối với gia súc, gia cầm 1. Thức ăn. 2. Công tác giống và thụ tinh nhân tạo 3. Công tác nuôi dưỡng II. Công tác thú y. 1. Công tác tiêm phòng 2. Điều trị. Phần III : Kết luận và đề nghị 1. Kết luận 2. Đề nghị

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2909 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá tình hình chăn nuôi tại xã Hương Lâm - Huyện Hiệp Hoà-Tỉnh Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi c¶m ¬n ! Lµ mét sinh viªn khoa CN – cÇn thiÕt vµ häc hái ®Ó n©ng cao kiÕn thøc ®Ó trë thµnh ng­êi cã Ých cho x· héi . viªn nh­ chóng em ngµy nay cµng cÇn ph¶i phÊn ®Êu nç lùc trong c«ng cuéc x©y dùng tæ quèc. HiÓu ®­îc ®iÒu ®Êy bëi vËy con ng­êi lu«n cè g¾ng v­¬n lªn hoµn thiÖn b¶n th©n m×nh trong cuéc sèng,kh¾c phôc ®iÒu kiÖn khã kh¨n ®Ó ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n ...§èi víi thÕ hÖ sinh kiÕn thøc ®· lµ mét vèn rÊt TY cña tr­êng cao ®»ng n«ng l©m B¾c Giang em vÉn lu«n cè g¾ng trong mäi c«ng viÖc nhÊt lµ trong häc tËp. Trong thêi gian thùc tËp 4 tuÇn võa qua t¹i x· H­¬ng L©m-HuyÖn HiÖp Hoµ-TØnh B¾c Giang dï thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ xong em ®· häc hái ®­îc nhiÒu ®iÒu bæ Ých phôc vô cho viÖc häc cña b¶n th©n . §­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o khoa CN –TY,còng nh­ sù gióp ®ì cña ban l·nh ®¹o cña UBND X· H­¬ng L©m , tr¹m thó y huyÖn HiÖp Hoµ còng vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n bé thó y x· ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em häc tËp, tÝch luü kinh nghiÖm còng nh­ kü n¨ng nghÒ nghiÖp . Qua ®©y em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c thÇy c« ®· trùc tiÕp gióp ®ì chóng em , c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ch¨n nu«i thó y tr­êng Cao §¼ng N«ng L©m B¾c Giang ,cïng c¸c ban l·nh ®¹o UBND x· H­¬ng L©m vµ toµn thÓ c¸c c¸n bé thó y trong x· .Em xin kÝnh chóc c¸c thÇy c« cïng UBND x· H­¬ng L©m c¸c anh c¸n bé thó y lu«n m¹nh khoÎ vµ h¹nh phóc . Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n! B¾c Giang, Ngµy 22 Th¸ng 4 N¨m 2007 sinh viªn : L­¬ng V¨n Hîp lêi nãi ®Çu Ch¨n nu«i lµ mét ngµnh rÊt quan träng ngµy nay rÊt ph¸t triÓn trong n«ng nghiÖp ViÖt Nam .®¸ng quý víi con ng­êi kiÕn thøc ®ã lµ v« tËn v× vËy ta ph¶i kh«ng ngõng Ch¨n nu«i kh«ng chØ phôc vô cho tiªu dïng n©ng cao chÊt l­îng b÷a ¨n hµng ngµy mµ cßn xuÊt khÈu víi sè l­îng lín, muèn ch¨n nu«i ®¹t hiÖu qu¶ cao th× c«ng t¸c phßng vµ chèng bÖnh lµ mét kh©u hÕt søc quan träng vµ ph¶i ®i tr­íc mét b­íc. Chóng ta kh«ng chØ ch¨n nu«i víi quy m« nhá lÎ trong c¸c hé gia ®×nh ,mµ cßn ch¨n nu«i víi m« h×nh trang tr¹i .ch¨n nu«i theo kiÓu c«ng nghiÖp , ch¨n nu«i lîn h­íng n¹c, ch¨n nu«i bß s÷a , bß thÞt , gµ c«ng nghiÖp tiÕn ®Õn xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng thÕ giíi .§Ó thùc hiÖn ®­îc c«ng viÖc ®ã ta ph¶i biÕt ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt cña ngµnh ch¨n nu«i , chóng ta ph¶i kh«ng ngõng thóc ®Èy c«ng t¸c ch¨n nu«i vµ thó y . Do vËy ®Ó cho c¸c sinh viªn khoa CNTY hiÓu râ ®­îc yªu cÇu vµ môc ®Ých cña viÖc phßng vµ trÞ bÖnh trong ch¨n nu«i, nhµ tr­êng ®· kÕt hîp víi c¬ së ®Þa ph­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn cã ®iÒu kiÖn häc hái, n©ng cao tay nghÒ ph¸t huy søc trÎ trªn mäi ®­êng quª h­¬ng, gãp phÇn vµo c«ng t¸c thó y cña ngµnh . §Æc biÖt thùc hiÖn ph­¬ng tr©m “häc ®i ®«i víi hµnh” tíi c¸c sinh viªn khoa CNTY còng nh­ c¸c khoa kh¸c . Song song víi ngµnh ch¨n nu«i th× c«ng ty , xÝ nghiÖp s¶n xuÊt thuèc thó y còng ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh­ c«ng ty Han Vet, c«ng ty Nam Dòng... nh»m phôc vô cho ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn. V× vËy sè l­îng ®µn gia sóc , gia cÇm ngµy cµng më réng. Ngoµi nh÷ng hÖ ch¨n nu«i thñ c«ng th× ngµy cµng cã nhiÒu hé ch¨n nu«i theo quy m« lín kiÓu trang tr¹i. Tuy nhiªn do tr×nh ®é d©n trÝ n­íc ta cßn h¹n chÕ ng­êi d©n ch­a n¾m c¸c kÜ thuËt ch¨n nu«i vµ øng dung khoa häc kÜ thuËt vµo ch¨n nu«i. §Ó ®µo t¹o ®­îc nh÷ng c¸n bé, kÜ thuËt viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ chuyªn ngµnh th× viÖc ®µo t¹o ph¶i theo h­íng häc ®i ®«i víi hµnh th× míi ®em l¹i hiÖu qu¶. tøc lµ ngoµi viÖc häc lý thuyÕt trªn líp th× viÖc ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã vµo thùc tÕ rÊt quan träng do ®ã nµh tr­êng vµ khoa ch¨n nu«i thó y ®· tæ chøc cho häc sinh, sinh viªn ®i thùc tËp nghÒ nghiÖp . Sau khi häc xong mét phÇn kiÕn thøc lý thuyÕt ë nhµ tr­êng mµ thÇy c« ®· trang bÞ ®Ó ¸p dông vµ thùc tiÔn trong c«ng t¸c ch¨n nu«i thó y nh»m n©ng cao tay nghÒ vÒ chuyªn ngµnh, n©ng cao n¨ng suÊt ngµnh ch¨n nu«i thó y n©ng cao sù hiÓu biÕt trong thêi gian thùc tËp nghÒ nghiÖp . PhÇn mét: §iÒu Tra I. §iÒu tra c¬ b¶n. Trong mçi ®ît thùc tËp th× viÖc ®iÒu tra c¬ b¶n lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi tõng sinh viªn khi xuèng c¬ së . Bëi cã ®iÒu tra c¬ b¶n th× chóng ta míi n¾m b¾t t×nh h×nh cô thÓ, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n cña ®Þa ph­¬ng ®Ó ®iÒu tra ra c¸c ph­¬ng thøc thÝch hîp vµ cô thÓ cho tõng ®Þa ph­¬ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt khi ®­îc sù ph©n c«ng cña khoa CNTY tr­êng Cao §¼ng N«ng L©m B¾c Giang cïng tr¹m thó y huyÖn HiÖp Hoµ B¾c Giang ®· ®­îc tr¹m thu y HuyÖn HiÖp Hoµ ,TØnh B¾c Giang, em ®· ®­îc tram thu y huyÖn HiÖp Hoµ tiÕp nhËn vµ ph©n xuèng x· H­¬ng L©m ®­îc x· tiÕp nhËn. Qua qu¸ tr×nh ®iÒu tra em ®· thu ®­îc c¸c sè liÖu sau : 1) Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. H­¬ng L©m lµ mét x· miÒn nói cña huyÖn HiÖp Hoµ, n»m c¸ch thÞ trÊn Th¾ng 10 km vÒ phÝa nam, víi diÖn tÝch mÆt b»ng lµ : 1205,260 ha, trong ®ã : - DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp : 763.4 ha. - DiÖn tÝch ®Êt ë : 100,730 ha. - DiÖn tÝch ®Êt ao hå : 39,098 ha. - DiÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông : 302,032 ha. - DiÖn tÝch ®Êt gieo trång c¶ n¨m lµ : 1735 ha. - DiÖn tÝch ®Êt vô chiªm : 763,2 ha. - DiÖn tÝch ®Êt gieo trång vô mïa : 763,4 ha. - DiÖn tÝch ®Êt gieo trång vô ®«ng : 208,2 ha. - DiÖn tÝch ®Êt c©y l©u n¨m : 25,475 ha. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong ph¸t triÓn ngµnh trång trät ch¨n nu«i cña x· t¹o thu nhËp cho ng­êi d©n vµ s¶n phÈm ngµnh trång trät vµo c«ng t¸c ch¨n nu«i t¹o nguån nguyªn liÖu thøc ¨n s¶n xuÊt ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm trong ®Þa bµn x· . 2) VÞ trÝ. X· H­¬ng L©m bao gåm 8 th«n: H­¬ng C©u , §«ng L©m , §ång C«ng , Tiªn S¬n, Nga Tr¹i, H¹c L©m, Néi H­¬ng, Phóc Linh . Cã tØnh lé 295 ch¹y qua thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ, vµ giao l­u v¨n ho¸ víi c¸c x· l©n cËn còng nh­ c¸c huyÖn kh¸c trong tØnh . VÒ vÞ trÝ ®Þa lý : - PhÝa ®«ng gi¸p x· B¾c Lý - PhÝa t©y gi¸p x· Xu©n CÈm - PhÝa b¾c gi¸p x· Xu©n CÈm - PhÝa nam gi¸p x· Mai §×nh Bëi vËy x· H­¬ng L©m cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn vÒ c¸c mÆt, nh»m ®­a x· ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh h¬n . 3) §iÒu kiÖn thêi tiÕt-khÝ hËu. Bªn c¹nh ®ã H­¬ng L©m chÞu ¶nh h­ëng cña kiÓu khÝ hËu giã mïa, do vËy khÝ hËu ë ®©y mang tÝnh chÊt nãng Èm, chia lµm 4 mïa râ rÖt: xu©n, h¹, thu, ®«ng . Toµn x· cã nhiÖt ®é trung b×nh lµ 25-260c nhiÖt ®é cao nhÊt lµ :37.50c vµo th¸ng 6, nhiÖt ®é thÊp nhÊt lµ :8.30c vµo th¸ng 1vµ th¸ng 2. L­îng m­a trung b×nh n¨m lµ: 1450-1500mm. L­îng m­a cao nhÊt trong n¨m : 2100mm. L­îng m­a thÊp nhÊt trong n¨m :1150mm. §é Èm kh«ng khÝ trung b×nh trong n¨m lµ: 78-82% §é Èm cao nhÊt lµ: 90% §é Èm thÊp nhÊt lµ: 67% Tãm l¹i: víi diÖn tÝch ®Êt ®ai vµ ®iÒu kiÖn khÝ hËu nh­ trªn, ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn ngµnh trång trät vµ ch¨n nu«i cña x· H­¬ng L©m . Song ®©y lµ ®iÒu kiÖn cßn h¹n chÕ vµ khã kh¨n khi dÞch bÖnh l©y nan trong trång trät vµ ch¨n nu«i vµo thêi ®iÓm chuyÓn giao mïa ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ®êi sèng cña bµ con n«ng d©n, do vËy c«ng t¸c phßng vµ ®iÒu trÞ bÖnh ph¶i b¶o ®¶m th­êng xuyªn vµ kÞp thêi. II. §iÒu tra vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt . H­¬ng L©m lµ mét x· cã d©n sè ®«ng vµ chñ yÕu lµm n«ng ngiÖp víi tØnh lé 295 ch¹y qua nªn thuËn lîi cho viÖc giao l­u bu«n b¸n, dÞch vô kinh doanh ph¸t triÓn. Víi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ®¶ng uû, UBND x· c¸c cÊp c¸c ngµnh, nªn H­¬ng L©m dÇn ®i lªn tõng b­íc ®¸ng khÝch lÖ. Møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi lµ: 450- 500kg thãc/ng­êi/n¨m .X· H­¬ng L©m cã ®Çy ®ñ c¸c c¬ së vËt chÊt ®iÖn, ®­êng, tr­êng, tr¹m ®ang tõng b­íc kiªn cè ho¸ vµ tõng b­íc ph¸t triÓn . Khu trô së x· ®ang dÇn dÇn c¶i tiÕn cã ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ, t¹o ®iÒu kiÖn cho bal·nh ®¹o lµm viÖc va phôc vô d¸p øng nhu cÇu cña nh©n d©n . HÖ thèng y tÕ c¬ së ®ang ®­îc kiÖn toµn ,c¬ së vËt chÊt ®Çu t­ phôc vô viÖc kh¸m chøa bÖnh cho nh©n d©n . C«ng t¸c tiªm phßng dÞch bÖnh ,c¸c tr­¬ng tr×nh y tÕ quèc gia ®­îc triÓn khai va nh©n d©n h­ëng øng ,®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. Trong n¨m 2006 ®¨ kh¸m cho 7532 l­ît ng­êi, kh¸m cÊp thuèc,b¶o hiÓm ®­îc 720 l­ît ng­êi ,®iÒu trÞ cÊp thuèc cho gia d×nh chÝnh s¸ch... Dù kiÕn n¨m 20007 t¨ng m¹nh h¬n vÒ kh¸m ch÷a bÖnh cho d©n trong x·. Gi¸o dôc: c¸c tr­êng häc tiÕp tôc ®­îc ®æi míi, n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc. X· tuyªn truyÒn vµ phæ biÕn ®éi ngò gi¸o viªn vµ häc sinh n©ng cao thµnh tÝch gi¸o dôc. N¨m 2005-2006 tØ lÖ lªn líp cña 2 tr­êng tiÓu häc ®¹t 100%, tØ lÖ cña THCS 92% .Tæng sè häc sinh thi ®ç vµo c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, THCN lµ 88 häc sinh, trong ®ç ®¹i häc lµ 26 ng­êi, cao ®¼ng lµ 45 ng­êi, trung cÊp lµ 17 ng­êi . C¬ së vËt chÊt tr­êng häc ngµy cµng ®­îc c¶i tiÕn t¨ng c­êng, nhµ tr­êng trung häc d©n lËp ®¨ s¾m ®­îc bé m¸y vi tÝnh, tu söa vµ mua s¾m thiÕt bÞ d¹y vµ häc , n©ng cao c«ng t¸c khuyÕn häc, nh»m khuyÕn khÝch c«ng t¸c d¹y vµ häc, ®Ó båi d­ìng kiÕn thøc gãp phÇn x©y dùng lùc l­îng lao ®éng cã kiÕn thøc cao . VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× x· H­¬ng L©m ®· ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n trong kü thuËt s¶n xuÊt gièng c©y trång, vËt nu«i phôc vô ®êi sèng. X· ®· chñ ®éng vÒ gièng vµ phßng chèng c¸c lo¹i s©u bÖnh cho c©y trång ,chuyÓn giao nhiÒu gièng lóa míi cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®¹t n¨ng suÊt cao. X· ®· cho n¹o vÐt tu bæ kªnh m­¬ng ®¶m b¶o hÖ th«ng dÊn n­íc phôc vô cho nh©n d©n gieo trång kÞp mïa vô. Víi diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lµ 763,4 ha, trong ®ã 80% ®Êt lµ trång lóa, 20% ®Êt hoa mµu. Ngoµi ra nh©n d©n cßn thùc hiÖn trång lu©n canh xen mïa vô. Tæng s¶n l­îng l­¬ng thùc vô mïa lµ : 2441,4 tÊn. Tæng s¶n l­îng lóa c¸c n¨m ®¹t 5717,5 tÊn. N¨ng suÊt b×nh qu©n c¶ n¨m 170,5 kg/ sµo. L­¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ng­êi lµ 420kg/ ng­êi/ n¨m. Víi ngån lùc vÒ ®Êt n«ng nghiÖp vµ l­¬ng thùc thùc phÈm trong n¨m lµ tiÒn ®Ò lín m¹nh ®Ó ph¸t triÓn ch¨n nu«i. Trong thêi gian tíi x· sÏ tËn dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó më réng quy m« ch¨n nu«i h¬n hiÖn giê, x©y dùng m« h×nh trang tr¹i lín, ®Ó x· ngµy cµng ph¸t triÓn ®i lªn. Víi 8 th«n réng trong x· H­¬ng L©m cã nguån lao ®éng dåi dµo. Nguån lao ®éng chÝnh chiÕm 60% tæng d©n sè trong x·, bao gåm lao ®éng ch©n tay lµ chñ yÕu, sau ®Õn lao ®éng trÜ ãc. TÇng líp lao ®éng trÝ ãc ngµy cµng n©ng cao, sè ng­êi ®ç vµo cao ®¼ng ®¹i häc ngµy cµng cao. Bªn c¹nh ®ã x· thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh thñ c«ng. Mét sè hé gia ®×nh ®· ®­a m¸y c¬ giíi vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. §¶ng uû vµ UBND x· H­¬ng L©m ®· tõng b­íc tiÕn ®é thi c«ng ®­êng giao th«ng liªn th«n, liªn x·. X· ®· cÊp 900 m2 r¶i cÊp phèi, lµm ®­êng bª t«ng tõ tØnh lé 295 vµo UBND x· vµ x©y dùng vµ söa ch÷a ®­êng t¹o cho giao th«ng thuËn lîi, cho viÖc bu«n b¸n vµ giao l­u trong x· trong huyÖn. HÇu nh­ c¸c th«n trong x· ®Òu r¶i ®­êng bª t«ng, tiªu biÓu lµ th«n §«ng L©m ®· cÊp phèi ®­êng bª t«ng hoµn toµn, do vÞ trÝ cña th«n n»m r¶i ®Òu theo ®­êng quèc lé 295 vµ trô së x·, tr¹m y tÕ cïng tr­êng cÊp I, II n»m trªn ®Þa bµn th«n , nªn ®©y lµ mét th«n ph¸t triÓn kh¸ ®ång ®Òu. C«ng t¸c khuyÕn n«ng, khuyÕ l©m còng rÊt ®­îc chó träng, bªn khuyÕn n«ng x· ®· h­íng dÊn bµ con gieo trång ®óng thêi ®iÓm, ®óng mïa vô ®­a vµo s¶n xuÊt nh÷ng gièng lóa cã n¨ng suÊt cao, t¨ng c­êng phßng chèng s©u bÖnh h¹i lóa. KhuyÕn l©m ®· phñ xanh ®­îc diÖn tÝch ®Êt hoang, ®åi träc, kho¸n tõng hé b¶o vÖ hoÆc cã nh÷ng n¬i trång chung vµ b¶o vÖ chung. III. §iÒu tra t×nh h×nh ch¨n nu«i thó y. A. C«ng t¸c ch¨n nu«i. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do nhu cÇu ®ßi hái cña thÞ tr­êng, nªn ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn m¹nh vÒ c¶ sè l­îng lÉn chÊt l­îng vµ ®· trë thµnh mét ngµnh chñ ®¹o trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n­íc ta. 1) Ch¨n nu«i ®¹i gia sóc (tr©u, bß, ngùa...) Trong sè loµi gia sóc, gia cÇm ®­îc nu«i ë x· H­¬ng L©m th× ch¨n nu«i tr©u, bß mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. S¶n phÈm cña ch¨n nu«i tr©u, bß rÊt ®a d¹ng, cung cÊp thÞ, s÷a, da, sõng. HiÖn nay ch¨n nu«i tr©u bß ®ang lµ tiªu ®iÓm cña nhiÒu ngµnh kinh doanh lín, ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt cña s¶n phÈm ngoµi gièng thuÇn chñng cña ®Þa ph­¬ng, x· ®· tiÕn hµnh lai t¹o gièng bß sind b¨ng thô tinh nh©n t¹o cho bß c¸i, hiÖn nay trªn ®Þa bµn x· ®· cã ®iÓm b¸n tinh nh©n t¹o tõ bß sind ®Ó b¸n cho bµ con, qua qu¸ tr×nh lai t¹o ®· t¹o ra thÕ hÖ cho s¶n phÈm tèt h¬n. §iÒu ®¸ng ghi nhËn ë ®©y lµ sè tr©u, bß ë x· n¨m 2005 lµ 1540 trong ®ã bß ®ùc lµ 80, bß c¸i lµ 1460, n¨m 2006 sè tr©u, bß lµ 1286 trong ®ã sè gia sóc ®ùc lµ 36 con, gia sóc c¸i lµ 1461, n¨m 2007 tæng sè tr©u, bß lµ 1630 trong ®ã gia sóc ®ùc 42, c¸i 1588. Tõ sù gia t¨ng ®µn tr©u bß trong x· nªn ng­êi d©n ®· b¸n thÞt, gióp ng­êi d©n thu nhËp kh¸ h¬n. Bªn c¹nh ®ã nhu cÇu s÷a bß ngµy cµng lín, do vËy x· ®· nu«i thö nghiÖm 8 con bß s÷a, tõ n¨m 2006 cho ®Õn nay viÖc nu«i cña bµ con n«ng d©n kh¸ ph¸t triÓn, ®ãng gãp phÇn vµo c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­êi d©n. Trong x· mét sè hé gia ®×nh cã nu«i ngùa, tæng sè ngùa cña c¶ th«n n¨m 2005 lµ 52 con trong ®ã ngùa ®ùc 15 con, c¸i lµ 37 con. N¨m 2006 tæng sè ngùa lµ 35 con, trong ®ã ngùa ®ùc lµ 6, c¸i lµ 29 gi¶m so víi cïng k×. N¨m 2007 tæng ngùa lµ 35 ngùa ®ùc lµ 6, c¸i lµ 29. Tr­íc xu thÕ tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt ®­îc ¸p dông vµo trong trång trät, do ®ã m¸y cµy, m¸y kÐo ®· ®Çn thay thÕ ®­îc tr©u bß, do vËy nhiÒu nhµ chØ nu«i ®Ó lµm kinh tÕ. Song thøc ¨n chñ yÕu ë ®©y lµ r¬m cá, tr©u bß trong thêi k× ®Î cã thÓ nÊu ch¸o, c¸m cho ¨n. NhiÒu hé gia ®×nh nu«i bß thÞt nªn c«ng t¸c vç bÐo tr­íc lóc thÞt rÊt cã khoa häc, ®Ó ®¶o b¶o thøc ¨n cho tr©u bß ë x· ®· tuyªn truyÒn huy ®éng ng­êi d©n trång cá voi ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ thøc ¨n cho tr©u, bß. §èi víi chuång tr¹i nh×n chung ®¶m b¶o vÖ sinh, ®a sè c¸c hé lµ x©y dùng chuång tr¹i ®óng kÜ thuËt. Bªn c¹nh ®ã vÉn cã nh÷ng hé nu«i ch­a cã quy ho¹ch râ rµng, chuång tr¹i vÉn cßn tån t¹i nh÷ng hè ph©n, do ®ã ®· ¶nh h­ëng phÇn nµo ®Õn søc khoÎ, kh¶ n¨ng g©y bÖnh ®èi víi gia sóc, ®Æc biÖt dÔ m¾c bÖnh giun s¸n, bÖnh ngoµi da, bÖnh ®­êng ruét, ®­êng h« hÊp . * kh¶ n¨ng sinh s¶n MÆc dï do ¶nh h­ëng cña dÞch bÖnh lë måm long mãng cña n­íc ta nªn sè hé ch¨n nuæi tr©u bß cã gi¶m qua c¸c n¨m mét sè hé b¸n ®i chuyÓn sang lµm nghÒ kh¸c. Nh­ng UBND x· kÕt hîp víi ban thó y x· vËn ®éng h­íng dÉn bµ con phßng vµ ch÷a bÖnh nªn x· ®· kh«ng cßn cã con nµo bÞ m¾c bÖnh lë måm long mãng ®µn tr©u bß vÉn ®­îc duy tr× vµ ®­îc bµ con n«ng d©n tÝch cùc ch¨m sãc nu«i d­ìng nªn ch¨n nu«i tr©u bß còng ®ang dµn ®i vµo æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Ng­êi d©n ®· tÝnh to¸n nhê trªn thêi gian chöa ®Î ®Ó tËn dông thêi gian cho ®µn tr©u ph¸t triÓn.®¶m b¶o tèi ®a løa ®Î. + Bß thµnh thôc vÒ tÝnh : bß ®ùc 14 -18 th¸ng. bß c¸i 12 th¸ng. Bß chöa 9 th¸ng 10 ngµy th× ®Î. + Tr©u thµnh thôc vÒ tÝnh : tr©u ®ùc 18 - 24 th¸ng. tr©u c¸i 16 - 20 th¸ng. Tr©u chöa 12 th¸ng th× ®Î. 2) Ch¨n nu«i lîn. §èi víi ch¨n nu«i lîn hiÖn nay ch¨n nu«i chñ yÕu theo ph­¬ng thøc hé gia ®×nh, thèng kª n¨m 2005 tæng sè lîn lµ 5500 con, n¨m 2006 lµ 5450 con cã xu h­íng gi¶m so víi cïng kú lµ 50 con. Trong c«ng t¸c gièng gÇn ®©y cã nhiÒu sù bÊt cËp vÒ gièng nªn kh«ng tr¸nh khái sù ®ång huyÕt mét sè hé vÉn nu«i lîn I cho n¨ng suÊt thÊp. §Ó ®¶m b¶o chän ®­îc gièng tèt h¬n c¸n bé thó y x· chuyªn tr¸ch bªn ch¨n nu«i thó y, ®· tuyªn truyÒn víi bµ con nªn nu«i c¸c gièng lîn cã n¨ng suÊt cao nh­: §Ëi b¹ch, landrace, §u r«c... vµo s¶n xuÊt ,v× vËy c«ng t¸c gièng lîn nµy mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho thêi gian nu«i ng¾n. §ång thêi ®Ó cã ®­îc gièng cao s¶n ph¶i ¸p dông thô tinh nh©n t¹o ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng gièng ®­îc æn ®Þnh, ch¨n nu«i t¨ng träng nhanh, tû lÖ n¹c cao ®¸p øng nhu cÇu vÒ tiªu dïng. Lîn lµ mét loµi ¨n t¹p chÝnh v× thÕ nªn ng­êi ta cã thÓ tËn dông c¸c thøc ¨n nh­ b· r­îu, rau, cñ qu¶... Xong ®Ó ®µn lîn cã ®­îc n¨ng suÊt cao ta ph¶i nu«i kÕt hîp c¸c thøc chÕ biÕn. ViÖc ch¨m sãc nu«i d­ìng cña c¸c hé ®a sè lµ ®óng khoa häc cho ¨n ®óng b÷a ®óng khÈu phÇn ¨n, cho ¨n lîn kh¸c nhau trong khÈu phÇn ¨n kh¸c nhau. Chuång tr¹i ®­îc x©y dùng ®óng quy c¸ch, cã m¸ng cho ¨n riªng, uèng riªng , mét sè gia ®×nh ®· biÕt tËn dông ph©n lµm Bioga. song mét sè hé gia ®×nh vÉn ®Ó hè ph©n trong chuång nu«i , lîn lu«n trong tr¹ng th¸i bÈn do ph©n b¸m dÝnh vµo c¬ thÓ dÔ m¾c c¸c bÖnh g©y ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ søc s¶n xuÊt cña vËt nu«i, ®©y lµ mÇm mèng g©y bÖnh. Trong ®Þa bµn x· ng­êi d©n chñ yÕu lµ lµm ruéng, nªn viÖc ch¨n nu«i còng lµ mét nghÒ hÕt søc quan träng ®èi víi thu nhËp cña ng­êi d©n, hÇu hÕt c¸c hé gia ®×nh ®Òu cã lîn n¸i ®Ó nu«i ®ã còng lµ mét nguån cung c©p chÝnh cho ng­êi d©n ë ®©y. * Thu nhËp cña nh©n d©n tõ ch¨n nu«i lîn Hµng n¨m c¸c hé ch¨n nu«i lîn th­êng cã thu nhËp trung b×nh tõ 4-5 triÖu / hé / n¨m. Nh­ vËy ch¨n nu«i lîn trªn ®Þa bµn x· cã nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn, quy m« còng nh­ chÊt l­îng, sè l­îng nhµy mét nhiÒu v× vËy ®êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng cao. KÕt luËn víi nh÷ng ­u ®iÓm ®Æc tÝnhtrªn cña lîn ®· gãp ph»n vµo c«ng viÖc ch¨n nu«i ph¸t triÓn ng­êi d©n cã thÓ tËn dông ®­îc c¸c phÕ, phô phÈm rau, c¸m b·, c¬m canh thõa, n­íc vo g¹o ... ®Ó ch¨n nu«i c¶i thiÖn ®êi sèng t¨ng thªm thu nhÆp cho ng­êi d©n. V× vËy ch¨n nu«i lîn ®· ®­îc nh©n d©n chó träng. 3) Ch¨n nu«i gia cÇm . Ch¨n nu«i gia cÇm hiÖn nay ®ang ®­îc nhiÒu n¬i quan t©m. Bëi v× hiÖn giê gia cÇm m¾c ph¶i c¸c bÖnh l¹ vµ nguy hiÓm nh­ H5N1. §©y lµ bÖnh cã thÓ l©y nan sang loµi vËt kh¸c ngay c¶ con gn­êi. Do ¶nh h­ëng cña dÞch cóm gia cÇm mang l¹i nªn n¨m 2005 x· H­¬ng L©m còng nh­ bao x· kh¸c ®øng tr­íc t×nh tr¹ng khã kh¨n do thiÖt h¹i cña dÞch cóm ®Ó l¹i. §iÒu ®ã lµm cho ch¨n nu«i ®µn gia cÇm, tiÕp ®ã dÉn tíi sè l­îng ®µn gia cÇm gi¶m dÇn, ®Õn nay hµng n¨m ®Òu tiÕn hµnh phßng chèng cóm gia cÇm, song vÉn lµ mèi lo ng¹i trong nh©n d©n, mïa cóm nhiÒu ng­êi kh«ng ¨n thÞt gµ, chuyÓn sang ¨n thÞt lîn, c¸... Tuy nhiªn dÞch cóm mang l¹i hËu qu¶ ®¸ng lo ng¹i kh«ng v× thÕ mµ ch¨n nu«i gia cÇm mÊt ®i, vÉn cã nhiÒu hé d©n kh«ng tõ bá nghÒ nµy, cã hé nu«i theo trang tr¹i lªn tíi 300 con khi xuÊt vÉn thu ®­îc lîi nhuËn cao. HiÖn nay x· H­¬ng L©m cã nhiÒu hé nu«i nhiÒu gia cÇm nh­ nhµ «ng bµ C­êng ë th«n H­¬ng C©u nu«i h¬n 400 con gµ ®ang tÇm 1-2 kg. ë ®©y chñ yÕu nu«i gµ Ai CËp mét sè Ýt nu«i gµ Tam Hoµng cho thÞt th¬m ngon s¶n l­îng trøng cao, ®èi víi hé gia ®×nh ch¨n nu«i nhiÒu hÇu nh­ c¸c hé ®Òu mua thøc ¨n c«ng nghiÖp cã bæ xung chÊt kho¸ng vitamin gióp cho gµ ph¸t triÓn tèt h¬n. §èi víi nh÷ng hé nu«i Ýt chñ yÕu cho ¨n thøc ¨n d­ thõa cña gia ®×nh vµ chñ yÕu nu«i ®Ó c¶i thiÖn b÷a ¨n gia ®×nh nªn nh­ng loµi gµ cho s¶n phÈm thÊp. * Chuång tr¹i §èi víi hé gia ®×nh nu«i nhiÒu gµ, nªn khÈu phÇn ¨n cã tÝnh to¸n phèi trén thøc ¨n ®­îc c¸c hé gia ®×nh thùc hiÖn ®óng c«ng thøc vµ khÈu phÇn. Mét sè hé gia ®×nh nu«i vÞt cá, ngan. Ngoµi ra c¸c s¶n phÈm thÞt trøng ch¨n nu«i gia cÇm cßn mang l¹i c¸c s¶n phÈm nh­ l«ng chÊt th¶i dïng lµm ph©n bãn .§Ó n©ng cao n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm theo xu h­íng ho¸ th× cÇn b¶o tån gièng tèt, ®©y lµ kh©u rÊt quan träng. Do ®ã x· H­¬ng L©m ®· kh«ng ngõng ®Èy m¹nh c«ng t¸c khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m ph¸t triÓn thao xu h­íng trang tr¹i. MÆt kh¸c ®· huy ®éng nguån vèn chuyÓn giao c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt vµo trong ch¨n nu«i gia cÇm .§ång thêi x· lu«n huy ®éng c¸c bé thó y theo dâi kiÓm tra phßng bÖnh ®Ó h¹n chÕ hËu qu¶ ®¸ng tiÕc kh«ng muèn cã. * BiÖn ph¸p kÜ thuËt ®· ¸p dông trong ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp. HiÖn nay ng­êi d©n ®· ¸p dông mét sè thµnh tùu khoa häc kÜ thuËt vµo trong ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp nh­ : - M¸y Êp trøng cã hÖ thèng ®¶o tù ®éng, hÖ thèng nhiÖt tù ®éng. KÜ thuËt nu«i óm gia cÇm non ®¶m b¶o nhiÖt ®é ®óng kÜ thuËt. vÖ sinh chuång tr¹i vµ kÜ thuËt ch¨m sãc ®óng theo quy ®Þnh cña thó y. - Sö dông dông cô ch¨n nu«i ®óng theo yªu cÇu nh­ giai ®o¹n óm sö dông nia nhá ®ùng tøc ¨n, khi lín dïng m¸ng lµm thøc ¨n. Nh­ vËy c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt ch¨n nu«i gµ c«ng nghiÖp rÊt cÇn thiÕt ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Chuång tr¹i ®a sè lµ chuång nu«i tho¸ng m¸t réng r·i, cã nh÷ng hé nu«i nhiÒu nªn chuång lu«n ®­îc r¾c líp chÊu th­êng xuyªn. Nh×n chung ngµnh ch¨n nu«i ë x· trong thêi gian tíi sÏ ph¸t triÓn m¹nh , v× cã sù quan t©m cña c¸c cÊp tr­c tiÕp lµ sù quan t©m cña x·, cïng víi c¸n bé thó y lu«n hÕt lßng v× nghÒ, v× d©n, lu«n mang kiÕn thøc khoa häc míi h­íng dÉn nh©n d©n. Lµm ®éi ngò c¸n bé ®Çy tr¸ch nhiÖm ®· t¹o mèi quan hÖ th©n thiÕt víi d©n, ®­îc lßng tin cña d©n. X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo môc tiªu “d©n giÇu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh ”. * Thu nhËp tõ ch¨n nu«i gia cÇm. Gia cÇm cung cÊp thÞt trøng cho nh©n d©n. Nã lµ lo¹i cho s¶n phÈm nhanh, Ýt tèn tøc ¨n do vËy nã ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Thu nhËp b×nh qu©n tõ gia cÇm 3-4 triÖu/hé/n¨m. Cã hé ch¨n nu«i kiÓu trang tr¹i quy m« lín ®· ®¹t 30 triÖu tiÒn l·i/n¨m. Tuy vËy do dÞch cóm H5N1 ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng, sè l­îng ®µn gia cÇm ®· g©y ¶nh h­ëng kinh tÕ cho kh«ng Ýt hé. V× vËy UBND x· cïng ban thó y x· tÝch cùc vËn ®éng tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c tiªm phßng, ch¨n nu«i nh»m ph¸t triÓn gia cÇm ®­îc tèt h¬n. 4) Ch¨n nu«i c¸c lo¹i vËt nu«i kh¸c. Cã mét sè hä nu«i thá nhÝm còng ®em l¹i nguån thu nhËp ®¸ng kÓ. X· cã diÖn tÝch ao hå lµ 39.098ha thuËn lîi cho viÖc nu«i th¶ c¸ víi thøc ¨n lµ s¶n phÈm cña trång trät, ch¨n nu«i thøc ¨n cña t«m c¸ gåm 2 lo¹i chÝnh: thøc ¨n tù nhiªn s½n cã trong n­íc nh­ vi khuÈn thùc vËt thuû sinh ®éng vËt phï du ®éng vËt ®¸y vµ bïn b· h÷u c¬. Hai lµ thøc ¨n nh©n t¹o do con ng­êi cung cÊp trùc tiÕp nh­ thøc ¨n tinh, th«,thøc ¨n hçn hîp. Nu«i thuû s¶n ®ang lµ nghÒ s¶n xuÊt quan träng vµ cã liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh­ chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, gia cÇm chÕ biÕn ®å hép lµm nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biªn xuÊt khÈu, thuû s¶n cung cÊp thùc phÈm cho xÉ héi ®ång thêi nã lµm s¹ch m«i tr­êng. Trong x· phæ biÕn nu«i c¸c lo¹i c¸ nh­: c¸ r« phi, Tr¾m, chÐp, mÌ... Sù ph¸t triÓn thuû s¶n tËn dông ao hå ch­a cã quy m« s¶n xuÊt do ®ã l­îng c¸ hÇu nh­ chØ ®¸p øng trong x·. NhiÒu ao hå cßn bá kh«ng g©y « nhiÔm ®©y còng lµ n¬i thuËn lîi cho nguån bÖnh mÇm bÖnh c­ tró. Do ®ã cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p tÈy dän ao b»ng v«i bét.... C«ng t¸c nu«i thuû s¶n ch­a ®­îc x· quan t©m hy väng trong thêi gian gÇn ®©y nhÊt x· sÏ cã c¸i nh×n ®óng h¬n vÒ c«ng t¸c nµy . 5) §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ch¨n nu«i. Ngµnh ch¨n nu«i lµ mét ngµnh kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, nã ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ cho sù ®æi míi cña ®Êt n­íc. Tr­íc kia ngµnh ch¨n nu«i ®©u ®­îc tró träng nh­ b©y giê, v× x­a kia víi c¸ch nghÜ ®¬n thuÇn cña bµ con ch¨n nu«i lµ phô. Trång trät lµ thÕ trô, ch¨n nu«i chØ cung cÊp søc kÐo vµ ph©n bãn cho viÖc ph¸t triÓn c¬ cÊu c©y trång vµ canh t¸c mµ th«i, h¬n n÷a viÖc mua s¶n phÈm thÞt, trøng s÷a lµ khã kh¨n... do vËy mµ ngµnh ch¨n nu«i kh«ng ph¸t triÓn l¾m. HiÖn nayvíi xu h­íng hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp ®­a khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®­a ®êi sèng ng­êi d©n n©ng cao, møc sèng ®· kh¸ h¬n, ng­êi d©n ®ßi hái cao h¬n vÒ chÊt l­îngcuéc sèng. §ã lµ nhu cÇu vÒ thùc phÈm ngµy cµng ®a d¹ng , ®¸p øng nhu cÇu ®ã cña ng­êi d©n. Nªn ch¨n nu«i ®· vµ ®ang ph¸y triÓn tõng b­íc c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng ®ang trë thµnh ngµnh s¶n xuÊt lín. B¶ng 1: Quy m« ®µn gia sóc, gia cÇm cña x· H­¬ng L©m trong 3 n¨m gÇn ®©y. N¨m Loµi Tæng sè l­îng Con ®ùc Con c¸i 2005 Tr©u, bß 1540 80 1460 Ngùa 52 15 37 Gia cÇm 52000 Lîn 5545 5 5450 2006 Tr©u, bß 1586 36 1461 Ngùa 35 6 29 Gia cÇm 45250 Lîn 5446 4 5400 2007 Tr©u, bß 1630 42 1588 Ngùa 35 6 29 Gia cÇm 40721 Lîn 4220 5 4215 Qua b¶ng: ta thÊy ®µn gia sóc cã t¨ng nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ l­îng bã s÷a gi¶m so víi tr­íc do kü thuËt nu«i d­ìng ch¨n sãc ch­a ®óng, thiÕu kinh nghiÖm nªn thu nhËp tõ bß s÷a t¹i ®Þa ph­¬ng kh«ng ®¹t yªu cÇu cña ng­êi d©n. V× thÕ hä ®ang chuyÓn sang nu«i bß thÞt mang l¹i thu nhËp hiÖu qu¶ cao h¬n. Gia cÇm cã chiÒu h­íng gi¶m ®i do mÊy n¨m gÇn ®©y dÞch cóm H5N1 g©y thiÖt h¹i lín trong c¶ n­íc. B. C«ng t¸c thó y. 1) Phßng bÖnh. Ng­êi d©n ta th­êng cã c©u “phßng bÖnh h¬n ch÷a bÖnh ” viÖc phßng bÖnh tèt sÏ h¹n chÕ bÖnh trong ch¨n nu«i. Do nh×n nhËn tèt d­îc quy luËt ®ã ban l·nh ®¹o x· ®· qu¸n triÖt cho c¸n bé thó y ph¶i cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c phßng bÖnh cho ®µn gia sóc gia cÇm cña ®Þa ph­¬ng thÓ hiÖn cô thÓ qua mét sè viÖc lµm sau: M¹ng l­íi thó y viªn cã 8 thó y viªn tæ chøc chÆt chÏ vµ ®ång ®Òu ë c¸c th«n nªn ho¹t déng thó y x· rÊt cã tæ chøc vµ phßng bÖnh kÞp thêi khi cã ®ît tiªm phßng. Hµng n¨m toµn x· cã kÕ ho¹ch tiªm phßng cho vËt nu«i 1 n¨m 2 lÇn vµo mïa hÌ vµ mïa thu,®ît 1 tõ th¸ng 3-4, ®ît 2 vµo mïa thu ®«ng th¸ng 9-10. Tiªm phßng thêi gian giao mïa v× thêi tiÕt thay ®æi dÔ m¾c bÖnh. Ngoµi thêi gian tiªm phßng ®Þnh kú theo kÕ ho¹ch cña huþªn ng­êi d©n cßn chñ ®éng mua thuèc vÒ tiªm bæ sung c¸c lo¹i vaccine do dÞch cóm bïng ph¸t, nªn nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng viÖc tiªm phßng ®­îc t¨ng c­êng. C«ng t¸c sö lý chÊt th¶i ,phßng bÖnh tËt l©y nan ®­îc quan t©m ,cô thÓ nh­ sau: Cø mét th¸ng c¸n bé thó y th«ng b¸o qua loa ®Õn tõng th«n, th«ng b¸o cho bµ con thùc hiÖn vÖ sinh cèng r·nh, ph¸t quang bôi rËm... Nh»m h¹n chÕ mÇm bÖnh l©y lan. B¶ng 2: §iÒu tra kÕt qu¶ tiªm phßng 3 n¨m gÇn ®©y (2005-2007) Lo¹i gia sóc Tªn vaccine LiÒu l­îng ml/con Tû lÖ tiªm phßng c¸c n¨m 2005 2006 2007 Tiªm ®­îc sè con Tû lÖ % Tiªm ®­îc sè con Tû lÖ % Tiªm ®­îc sè con Tû lÖ % Tr©u, bß THT 2 800 43 900 56.7 1040 40 Ngùa THT 2 20 38.4 15 42.8 25 41 Lîn DÞch t¶ +THT 2 1700 53.1 1500 50 1200 22,9 Gia cÇm H5N1 0.3- 0.5 15000 28.82 20000 44.1 12000 29.4 Qua b¶ng: Ta thÊy r»ng tû lÖ tiªm phßng mçi n¨m mét t¨ng, xong vÉn ch­a cao ®Æc biÖt trong tiªm phßng cóm gia cÇm do ng­êi d©n nh©n thøc tèt. Xong sè l­îng còng nh­ tû lÖ ®µn gia sóc gi¶m xuèng ®¸ng kÓ v× mÊy n¨m gÇn ®©y ng­êi d©n ch¨n nu«i lîn gi¶m cô thÓ tæng ®µn gia sóc n¨m 2006 lµ 7036, trong ®ã lîn lµ 5450 con gi¶m 50 con so víi n¨m 2005. Tæng ®µn tr©u, bß, ngùa lµ 1586 con b»ng so víi cïng kú. Tæng sè gia cÇm còng gi¶m so víi n¨m 2005 tæng n¨m 2006 lµ 45000 gi¶m so víi cïng kú lµ 5210 con . §Õn n¨m 2007sè l­îng gia cÇm tiÕp tôc gi¶m cßn tæng sè lµ 40721 con. Nguyªn nh©n do trong mÊy n¨m gÇn ®©y dÞch cóm H5N1 diÔn ra phøc t¹p nªn nhiÌu nhµ h¹n chÕ viÖc nu«i gia cÇm víi sè l­îng lín. Hy väng trong thêi gian gÇn nhÊt viÖc ch¨n nu«i gia cÇm ngµy cµng ph¸t triÓn. *Ho¹t ®éng cña quÇy thèc thó y Bªn c¹nh ho¹t ®éng cña c¸c thó y th× ho¹t ®«ng cña quÇy b¸n thuèc thó y rÊt nhiÖt t×nh. Ngoµi viÖc tr­ëng thó y x· phôc vô thuèc thó y ®iÒu trÞ còng nh­ tiªm phßng cho gia sóc, gia cÇm cßn cã c¸c cöa hµng b¸n thuèc kh¸c kÕt hîp víi b¸n thøc ¨n dông cô ch¨n nu«i thó y ®­îc ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cã b»ng cÊp chuyªn m«n. Trong quÇy thuèc cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i thuèc phßng vµ ch÷a trÞ bÖnh cho gia sóc gia cÇm nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi d©n. 2) C«ng t¸c ®iÒu trÞ. T¹i x· thùc hiÖn tiªm phßng rÊt khÈn tr­¬ng nghiªm tóc vµ rÊt nghiªm ngÆt . Do vËy ®· h¹n chÕ phÇn nµo dÞch bÖnh cho gia sóc gia cÇm, tuy nhiªn cã mét sè gia ®×nh ch­a ý thøc ®­îc viÖc phßng bÖnh, chÝnh v× thÕ mµ trong x· còng vÉn cã c¸c hiÖn t­îng gia sóc m¾c bÖnh ký sinh trïng... lµm cho ®µn gia sóc gÇy gß, chËm lín, víi quy c¸ch ch¨n nu«i chuång tr¹i kh«ng ®óng kü thuËt, Èm thÊp, lîn gµ tr©u bß dÔ m¾c bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp nh­ bÖnh phæi, Øa ch¶y.... §Ó kh¾c phôc hiÖn t­îng trªn, c¸c c¸n bé thó y x· lu«n tÝch cùc huy ®éng tíi c¸c hé gia ®×nh lËp ra kÕ ho¹ch ®iÒu trÞ hîp lý gióp cøu v·n t×nh h×nh tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi, th­êng ®Þa ph­¬ng sö dông thuèc cña c¸c c«ng ty uy tÝn mang nh·n hiÖu ISO hµng viÖt nam chÊt l­îng cao ®©y lµ b­íc ®¸nh dÊu niÒm tin yªu cña bµ con. §ång thêi ®Ó cñng cè tay nghÒ c¸c thó y lu«n h¨ng h¸i ®i ®Çu trong c«ng t¸c ch÷a trÞ. 3) ThuËn lîi vµ khã kh¨n. * ThuËn lîi: X· H­¬ng L©m lµ c¬ së cã ®Þa bµn ch¨n nu«i réng r·i, thÝch hîp cho ph­¬ng thøc ch¨n th¶ t¹o h­íng ph¸t triÓn cho ch¨n nu«i bß thÞt, céng víi ®éi ngò c¸n bé thó y lµnh nghÒ ®iÒu ®ã ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng lîi thÕ cña vïng. H¬n n÷a c¬ sá xã ®­êng giao th«ng thuËn lîi ch¹y qua thóc ®Èy c¸c nghÒ nãi chung còng nh­ ch¨n nu«i ph¸t triÓn ®i lªn. §Ó ng­êi d©n tham gia s¶n xuÊt tèt h¬n, x· ®· cã chÝnh s¸ch biÓu d­¬ng khªn th­ëng víi nh÷ng c¸ nh©n lµm s¶n xuÊt giái ®ã lµ mét ®iÒu ®¸ng khÝch lÖ . Hä h¨ng h¸i lµm viÖc cÇn mÉm ®Ó bï ®¾p l¹i c«ng søc mµ hä ®· bá ra. Lµ ®ßn bÈy cho x· ®i lªn * Khã kh¨n : Khã kh¨n tr­íc m¾t hiÖn nay lµ c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn, gi¶i quyÕt hËu qu¶ c¸c s¶n phÈm chÊt th¶i cña ch¨n nu«i nªn ®· ¶nh h­ëng tíi « nhiÔm nguån n­íc. C«ng t¸c ch¨n nu«i cßn riªng lÎ ch­a triÓn khai khu vùc ch¨n nu«i tËp trung chuång tr¹i x©y dùng gÇn n¬i sinh ho¹t gia ®×nh khiÕn cho kh«ng khÝ kh«ng ®­îc trong lµnh, ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi. C«ng t¸c chuyÓn dÞch gièng lîn cßn h¹n chÕ ch­a thùc sù theo quy ho¹ch. PhÇn II:Néi dung vµ kÕt qu¶. I. C«ng t¸c ch¨n nu«i ®èi víi gia sóc, gia cÇm. Trong suèt thêi gian thùc tËp t¹i c¬ së x¨ H­¬ng L©m HuyÖn HiÖp Hoµ B¾c Giang. B»ng sù nç lùc cña b¶n th©n cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o, cïng thÇy c« gi¸o trong khoa CNTY c¸n bé thó y huyÖn thó y x· H­¬ng L©m . §ång thêi cã sù gióp ®ì ®ång t×nh cña b¹n bÌ em ®· thu ®­îc kÕt qu¶ sau : * VÒ thøc ¨n. Thøc ¨n lµ mét phÇn r©t quan träng ®èi víi c¸c sinh vËt sèng trªn tr¸i ®Êt , cã thøc ¨n míi cã ®­îc sù sèng .VËt nu«i khi cã thøc ¨n míi sinh tr­ëng ph¸t dôc sinh s¶n. §©y lµ vÊn ®Ò mµ nhiÒu nhµ ch¨n nu«i quan t©m, v× nÕu ®Çu vµo kh«ng tèt kh«ng nh÷ng ®Çu ra kh«ng cao, thËm chÝ cßn tiªu hao c¸c kho¶n chi phÝ. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp em ®· t×m hiÓu c¸ch thøc cho ¨n cña c¸c hé ch¨n nu«i võa vµ nhá, em thÊy r»ng :Thøc ¨n chñ yÕu lµ c¸m g¹o,ng«, b· r­îu. Ngoµi ra cßn bæ sung thªm c¸m t¨ng träng bæ sung thªm chÊt kho¸ng vitamin... §èi víi gia ®×nh nu«i ®¬n lÎ mét vµi nhµ th× sö dông thøc ¨n d­ thõa mçi hé gia ®×nh cã c¸ch thøc cho ¨n kh¸c nhau, ®©y lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn chÊt l­îng cßn kÐm. Qua tham quan t×m hiÓu em ®· h­íng dÉn phæ biÕn bµ con c¸ch thøc chÕ biÕn thøc ¨n d­ thõa lµm thøc ¨n cho lîn ®ã lµ thøc ¨n ñ xanh mµ em ®· ®­îc häc qua m«n dinh d­ìng thøc ¨n. Thøc ¨n ñ t­¬i xanh mµ em phæ biÕn cho bµ con lµ rau muèng hiÖn ®ang lµ mïa rau muèng nªn gi¸ rÊt rÎ chÝnh v× vËy lµm thøc ¨n ñ xanh b»ng rau muèng lµ thÝch hîp. * Kü thuËt ñ: Rau muèng c¾t ng¾n thµnh tõng ®o¹n 2-5 cm,d¶i ra ph¬i n¾ng, h¬i hÐo lµ ®­îc,®Ó l­îng ­ít ®¹t 60-70% .Trén tû lÖ 1-2%cho vµo hè tõng líp dÇy 20 cm, ®em nÐn ®µy hè dïng líp r¬m phñ máng dïng cãt hoÆc chiÕu ®¾p kin sau ®ã ®æ ®Êt dµy 5-6 cm. sau2-3 ngµy thøc ¨n sÑp xuèng ®Êt nøt ra ta lÊy ®Êt ®¾p lªn cho kÝn. Chó ý: ®µo hè ñ x©y dùng h×nh trßn nh½n bãng tr¸nh c¸c khe hë ë gãc dÔ nªn chÆt kh«ng khÝ kh«ng vµo thµnh th¼ng cã thÓ ®Ó dµnh 5-7 th¸ng, khi cho ¨n lÊy lÇn l­ît tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia ,lÊy song ®Ëy kÝn. 2) C«ng t¸c gièng vµ thô tinh nh©n t¹o. Tr­íc ®©y d©n gian cã c©u “nhÊt n­íc nh× ph©n tam cÇn tø gièng ” th× giê ®©y quan niÖm ®ã lµ ng­îc l¹i gièn g ®­îc ®­a lªn hµng ®Çu.Gièng ®ãng vai trß rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ sau nµy,giång tèt chÊt l­îng s¶n phÈm míi cao. §iÒu nay kh«ng b¾c bá ®­îc ,do ®ã ®Ó cã ®­îc n¨ng su©t cao trong ch¨n nu«i, th× tr­íc hÕt ph¶i lµm chÆt chÏ trong chän gièngchän kü l­ìng kh«ng ®­îc sai sãt trong qu¸ tr×nh ghÐp ®«i giao phèi. HiÓu râ tÇm quan trong cña c«ng t¸c chän gièng nªn trong thêi gian thùc tËp em ®· liªn hÖ tham gia víi c¸n bé thó y x· kü thuËt tiÕn hµnh chon gièng víi nh÷ng tiªu chuÈn cô thÓ sau : Bß s÷a cã ngo¹i h×nh vµ phÇn sau ph¸t triÓn h¬n phÇn tr­íc ®Çu nhá kh«ng qu¸ bÐo kh«ng qu¸ gÇy, cæ gÇy sèng lõng vai nhá , n©ng cao b¾p c¬ kh«ng næi râ, da máng ®µn håi ,®Çu vó to h×nh bóp ,®¸y cæ në nang, óm vó trßn ®Çu tÜnh m¹ch vó næi râ. Bß sinh s¶n: Th©n h×n c©n ®èi kh«ng bÐo kh«ng gÇy l«ng th­a da máng, vó vµ bé phËn sinh dôc ph¸t triÎn phÇn sau lín h¬n phÇn tr­íc. chän theo c©u ca dao cña nh©n d©n ta th­êng nãi : §èi víi tr©u : “s­ên mau, sõng l¸ hiªn ngang, mãng trßn b¸t óp ch©n ®i v÷ng vµng ” §èi víi bß : “d¹ b×nh v«i ,m¾t èc nhåi miÖng g©u dai, tai l¸ mÝt ®Ýt lång bµn" Chän lîn n¸i: To khoÎ chän con to nhÊt nh× trong ®µn chän tõ løa tuæi thø 3-8 ,da máng l«ng th­a bãng m­ît, ®Çu to võa ph¶i tr¸n réng ,l­ng dµi th¼ng, bông thon gän m«ng në nang, 4 ch©n to cao , ®i b»ng mãng 4ch©n v÷ng ch¾c , ®u«i to con vËt kh«ng gÇy qu¸ kh«ng bÐo qu¸, tÝnh hiÒn lµnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c vó ®Òu nhau cã kho¶ng 12-16 vó . Trong c¸ch thøc chän d©n gian cã c©u : “ B¹ch xØ, s¬ mao, ®o¶n vÜ hång b×”. * C«ng t¸c thô tinh nh©n t¹o em d· chØ ra cho bµ con hiÓu râ r»ng. Thô tinh nh©n t¹o cã nhiÒu ­u ®iÓm so víi nh¶y trùc tiÕp mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, gi¶m ®­îc sè l­îng ®Çu ®ùc gièng, gi¶m chi phÝ kinh tÕ , han chÕ ®­îc bÖnh tËt qua ®­êng sinh dôc kh¾c phôc ®­îc sù chªnh lÖch vÒ träng l­îng gi÷a con ®ùc, con c¸i, vËn chuyÓn xa, b¶o tån ®­îc l©u nhanh chãng n©ng cao tiÕn bé di truyÒn cña con ®ùc gièng ®êi sau vµ h­íng dÉn vËn ®éng bµ con nªn thay thÕ ®µn thô tinh nh©n t¹o víi nh¶y trùc tiÕp . 3) C«ng t¸c nu«i d­ìng Kh©u ch¨m sãc vµ nu«i d­ìng lµ klh©u quan träng nhÊt nÕu kh©u nµy thùc hiÖn tèt sÏ gi¶m kh¶ n¨ng m¾c bÖnh n©ng cao søc ®Ò kh¸ng cho con vËt . §ång thêi ®©y còng lµ kh©u quyÕt ®Þnh thµnh c«ng trßn ch¨n nu«i. §Ó c«ng viÖc ch¨m sãc ®­îc thuËn lîi h¬n ,nªn trong thêi gian thùc tËp xuèng c¬ së em ®· phæ biÕn c¸ch x©y chuång ®óng kü thuËt vµ giíi thiÖu cho bµ con biÖn ph¸p chèng nãng cô thÓ : lµm chuång theo h­íng ®«ng nam, nÒn chuång ®Ó h¬i dèc ,m¸i chuång cao lîp ngãi cöa chuång then cµi m¸ng ¨n th­êng xuyªn cä röa ®¶m b¶o vÖ sinh nÕu hé gia ®×nh cã ®iÒu kiÖn th× n¾p qu¹t th«ng giã tuyÖt ®èi ph¶i ®Ó ph©n riªng ®ång thêi chuång tr¹i ®­îc ¸nh s¸ng mÆt trêi Ngoµi ra em cßn giíi thiÖu cho bµ con ph­¬ng ph¸p ñ ph©n nãng : + T¸c dông cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ xö lý ph©n gia sóc bÞ bÖnh do vi khuÈn kh«ng cã nh· bµo salmonella, br¶ella....víi thêi gian ñ nhanh nhiÖt ®é ph©n cao 65-700c diÖt vi khuÈn chÕt. + C¸ch lµm: ph©n ®­îc tËp chung l¹i thµnh tõng ®èng líp d­íi cïng r¶i r¬m r¸c dµy tõ 10-18 cm ph©n cao cao 2 m x2.5m xdµi 2.-4 m, líp ngoµi r¶ i bét v«i 2-3cm cuèi cïng ®ïng bïn chat kÝn bªn ngoµi dµy 15-20 cm, sau 2-3 th¸ng cã thÓ sö dông bãn cho c©y rÊt tèt võa diÖt vi khuÈn cã h¹i võa t¹o m«i tr­êng s¹ch kh«ng « nhiÔm . §Ó sóc khoÎ cña gia sóc tèt h¬n viÖc ch¨m sãc vµ nu«i d­ìng cÇn bæ sung ®Çy ®ñ c¸c thøc ¨n thiÕt yÕu lµm t¨ng søc ®Ò kh¸ng cho s¶n phÈm cao . Nh×n chung c«ng t¸c ch¨n nu«i ®èi víi gia sóc gia cÇm ë x· kh¸ ph¸t triÓn , c¸c hé gia ®×nh trªn ®Þa bµn x· ®Òu ch¨n nu«i víi sè l­îng kh¸c nhau song quy m« cña ng­êi d©n ch­a ®óng kü thuËt , v× vËy c«ng t¸c tuyªn truyÒn h­íng dÉn cho bµ con lµ viÖc lµm cÇn thiÕt . II. C«ng t¸c thó y. 1) C«ng t¸c tiªm phßng. Trong c«ng t¸c tiªm phßng vµo th¸ng 3, 4 lµ trong thêi gian em thùc tËp nªn em ®· ®­îc thó y x· h­íng dÉn tham gia tiªm phßng ë trªn ®Þa bµn x·. Gåm c¸c th«n: H­¬ng C©u ,Néi H­¬ng, Nga Tr¹i, H¹c L©m ,§æng H­¬ng ... Gåm c¸c ®èi t­îng tiªm phßng tr©u ,bß ,lîn ,gµ . §ång thêi em còng tham gia tuyªn truiyÒn ph¸t ®éng nh©n d©n h­ëng øng tiªm phßng ®Ó ®¶m b¶o tiªm ®óng thêi gian, dïng c¸c lo¹i thuèc sau : + §èi víi lîn : tiªm hai lo¹i vaccine tô huyÕt trïng, dÞch t¶ liÒu dïng 2ml/con + §èi víi tr©u bß :tiªm vaccine tô huyÕt trïng tr©u bß liÌu 2ml/con + §èi víi gia cÇm : tiªm vaccine H5N1 liÒu vÞt ,ngan ,ngçng 1ml/con trªn 35 ngµy tuæi . D­íi 35 ngµy tuæi 0.5 ml/con . Gµ : trªn 35 ngµy tuæi liÒu 0.5ml/con , d­íi 35 ngµy tuæi 0.3ml/con C¸c lo¹i vaccine trªn ®Ìu b¶o qu¶n nhiÖt ®é 2-100c vµ ®Òu ®­îc tiªm d­íi da trong ®ã : Vaccine THT lµ lo¹i vaccine v« ho¹t . DÞch t¶ lµ vaccine nh­îc ®éc ®«ng kh«. Riªng gia sóc ®ang mang thai s¾p ®Î , gia sóc èm ,®ang dïng thuèc th× tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc tiªm . Mét ®ît tiªm phßng ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : + khi c«ng v¨n tr¹m thó y huyÖn ®Õn c¸c x· , x· sÏ c«ng bè hay göi c«ng v¨n ®Õn c¸c th«n . + X©y dùng kÕ ho¹ch tiªm phßng. + Tuyªn truyÒn s©u réng cho nh©n d©n ®­îc biÕt . + TiÕn hµnh thèng kª gia sóc gia cÇm ®Ó b¸o c¸o cho x· , sè l­îng cô thÓ ®Ó x· lªn tram thó y huyÖn lÊy thuèc ®óng liÒu tr¸nh l·ng phÝ . + Tæ chøc tiªm :Tr­íc ngµy tiªm phßng tr­ëng th«n cña th«n ®ã cã tr¸ch nhiÖm b¸o cho ng­¬× d©n th«n ®ã biÕt, ®Ó d©n chuÈn bÞ tr­íc ( nh­ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ? gia sóc, gia cÇm nh­ thÕ nµo... ?) ®iÒu nµy sÏ thuËn lîi cho c¶ hai bªn . Tr­íc khi tiªm em ®­îc h­íng dÉn cña thó y chóng em lÇn ®Çu tiªn ®i thùc tËp thó y x· ®· cho em tiªm thö ngay t¹i nhµ thó y tr­íc sau ®ã ®Õn mét vµi hé gÇn ®ã ®Ó tiªm . Lóc tiªm ®Õn th«n nµo ®­îc tr­ëng xãm vµ phã xãm dÉn ®i ®Õn tõng hé gia ®×nh tiªm tr©u ,bß ,ngùa cßn gia cÇm th× th«ng b¸o cho ng­êi d©n mang ra ®Þa ®iÓm s©n kho ®Ó tiªm vµ thu ®­îc kÕt qu¶ tiªm phßng nh­ sau: B¶ng III: KÕt qu¶ tiªm phßng cña ®µn vËt nu«i cña x· (®ît 1 th¸ng 3- 4 n¨m 2007). TT Lo¹i vËt nu«i Lo¹i vaccine Tæng vËt nu«i (con) Sè con tiªm ®­îc (con) tû lÖ(%) 1 Lîn DÞch t¶ + THT 4220 1040 40 2 Tr©u ,bß THT 1630 770 47.2 3 Gµ ,vÞt H5N1 40721 12000 29.6 Nh×n vµo b¶ng tiªm phßng ®ît1 n¨m 2007 x· H­¬ng L©m em thÊy r»ng : Sè l­îng lîn gi¶m so víi n¨m 2006 do ®êi sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ æn ®Þnh, ng­êi d©n hÇu nh­ lµm viÖc ë c¸c kh¸c nhiÒu. Cßn ®èi víi gia cÇm do mÊy n¨m gÇn ®©y bïng ph¸t dÞch cóm gia cÇm nªn l­îng gia cÇm gi¶m ®i ®¸ng kÓ gÇn nh­ c¸c hé gia ®×nh ch¨n nu«i nhá Ýt gia cÇm lµ kh«ng tiªm phßng, cßn c¸c h¬n ch¨n nu«i nhiÒu theo h×nh thøc trang tr¹i tham gia tiªm phßng ®Çy ®ñ cã hé tù mua thuèc vÒ ®Ó tù tiªm phßng. Tæng sè tr©u bß lµ 1630 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 44 con, v× trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ng­êi d©n ®· cã xu thÕ chuyÓn tõ ch¨n nu«i lîn sang ch¨n nu«i bß thÞt vµ tr©u bß ë ®©y ®­îc dïng trong cÇy kÐo lµ chñ yÕu. 2) C«ng t¸c ®iÒu trÞ. Trong thêi gian thùc tËp ®Ó n©ng cao tay nghÒ còng nh­ trau dåi kiÕn thøc cña b¶n th©n m×nh, em ®· xin anh thó y x· cho em ®i theo vµ tham gia ®Ó ch÷a trÞ mét sè bÖnh d­íi sù gióp ®ì vµ dËy b¶o cña thó y x· nªn em ®· ch÷a trÞ ®­îc mét sè bÖnh ë gia sóc nh­ sau : * BÖnh ë tr©u , bß : + BÖnh tô huyÕt trïng : TriÖu chøng: bá ¨n sèt 39-410c, hai ch©n yÕu ®øng kh«ng v÷ng. l«ng dùng ng­îc, mòi kh«, ch­íng h¬i nhÑ, thë m¹nh . ChÈn ®o¸n: qua nh÷ng triÖu chøng trªn ta chÈn ®oµn gia sóc bÞ tô huyÕt trïng. Rp: 1. Streptomycin :20 mg/kgp 2. Penicillin: 20000UI/kgp 3. Anagin 30%: 1ml/25kgp 4. B.comlex: 10 mmg/con /ngµy 5. Gluconatcalci10%:: 10ml/con/ngµy Tiªm b¾p ngµy mét lÇn ®iÒuliªn tôc trong 3-5 ngµy KÕt qu¶: ®· ®iÒu trÞ ®­îc 4 con khëi 4 ®¹t 100% + BÖnh ®au m¾t : TriÖu chøng: m¾t s­ng, dö ch¶y ra nhiÒu röa n­íc muèi kh«ng hÕt, n­íc m¾t ch¶y lóc ®Çu trong sau ®ôc vµ ®Æc nh­ mñ. ChÈn ®o¸n : dùa vµo triÖu chøng trªn ta kÕt luËn bÖnh sóc bÞ ®au m¾t . §iÒu trÞ: röa m¾t b»ng n­íc muèi sinh lý 0.9%, sau ®ã dïng c¸c thuèc sau ®Ó nhá m¾t : Rp : 1. ZnSO4 1g 2.A xÝt boric:0.3g 3.Adrenalin0.1% :2giät 4.Novocain: 0.1g 5.N­íc cÊt: 10ml Pha thµnh dung dÞch vµ läc qua v¶i nhá vµo m¾t 1-2lÇn /ngµy liªn tôc trong 7 ngµy. * C¸c bÖnh ë lîn + BÖnh Øa ch¶y th«ng th­êng: TriÖu chøng: lîn mÖt mái, buån b·, ph©n n¸t l«ng th«, gÇy, kh¸t n­íc. ChÈn ®o¸n: d­¹ vµo triÖu chøng trªn ta chÈn ®o¸n bÞ Øa ch¶y th«ng th­êng, th­êng gÆp ë nhiÒu løa tuæi . Rp : 1. Enzofloxacin: 1ml/8kgp 2.B.comlex: 2-5ml/con 3. Atropin: 4-5ml/con Tiªm b¾p thÞt ngµy 2 lÇn. LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ liªn tôc 3-5ngµy. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ cho 5 con khái c¶ 5 + BÖnh lîn con Øa ph©n tr¾ng ( bÖnh x¶y ra ë lîn 3-35ngµy tuæi ) TriÖu chøng: lîn mÖt mái, gi¶m bó l«ng th« ph©n lo·ng cã mµu tr¾ng nh­ xi m¨ng b¸m quanh hËu m«n , cã mïi tanh, bông ch­¬ng . ChÈn ®o¸n : :dùa vµo triÖu chøng trªn ta kÕt luËn bÖnh sóc bÞ Øa ph©n tr¾ng. Rp : 1.Hamcoli-s :1ml/10kgp 2.B.comlex :3ml/con/lÇn Tiªm b¾p thÞt ngµy 1lÇn. LiÖu tr×nh liªn tôc 3-5 ngµy KÕt qu¶ : ®iÌu trÞ 10 con khái 9 ®¹t 90% + BÖnh ghÎ TriÖu trøng: da sÇn sïi, rông l«ng, lîn ngøa hay cä s¸t vµo thµnh chuång dÊn tíi s©y s¸t da, da cµng ngµy mÈn ®á. ChÈn ®o¸n :dùa vµo triÖu tr­ng ta chÈn ®o¸n lîn bÞ ghÎ . Rp: 1. Hanmectin-25: 1,2/ 10kgp 2. B.comlex:3ml/con/lÇn Tiªm b¾p ,tiªm 2 mòi,mòi thø nhÊt c¸ch mòi thø hai la 3 ngµy. LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ 1-3 ngµy. KÕt qu¶ :®iÒu trÞ cho 7 con khái 7 ®¹t 100% + BÖnh viªm tö cung: TriÖu trøng:lîn bá ¨n ,sèt cao vµi ngµy,sau thÊy mñ mµu n©u hoÆc tr¾ng;mïi h«i thèi ch¶y ra ©m hé . ChÈn ®o¸n: dùa vµo triÑu trøng trªn em chÈn ®o¸n lµ lîn bÞ viªm tö cung. §iÒu trÞ: thôt röa tö cung b»ng dung dÞch thuèc tÝm1%víi l­îng 1500ml/lÇn, c¸ch 1 ngµy röa lÇn sau ®ã thôt röa b»ng dung dÞch kh¸ng sinh. Thôt röa liªn tôc ®Õn khi nµo dÞch viªm hÕt th× th«i 3g Steptomyxin +3000000UI penicinlin + 20ml n­íc ®un s«i ®Ó nguéi . Rp: 1. Gentat-tylodex : 1ml/10 KgP 2. Analgine 30% : 1ml/10 KgP 3. Oyxytocin: 4 ml/con Tiªm b¾p thÞt , ngµy hai lÇn LiÖu tr×nh : ®iÒu trÞ 4- 5 ngµy + BÖnh sèt s÷a ë lîn n¸i : TriÖu chøng : ph¸t sinh sau khi ®Î 4-5 ngµy , bá ¨n ®ét ngét , ®i kh«ng v÷ng hay n»m lim dim l­ìi thÌ , kh« mòi , da t¸i ch©n l¹nh,h¹ th©n nhiÖt, vó c¨ng v¾t kh«ng ra s÷a , lîn con bó lu«n miÖng kh«ng thÊy no ,ngµy cµng gÇy ch©n sau cøng . ChÈn ®o¸n : lîn bÞ bÖnh sèt s÷a. Rp: 1.Gluconatcalci10% :20ml/con. 2.VitaminC 5ml/con /ngµy. 3.Thyrosin 1ml/con/ngµy. Tiªm 2 lÇn/ngµy LiÖu tr×nh ®iÒu trÞ 5 ngµy trÞ 1 con khái 1 + BÖnh ®ãng dÊu lîn : TriÖu chøng: bá ¨n ®ét ngét sèt cao 40-420C, sau 2-3 ngµy xuÊt hiÖn d­íi da vïng l­ng, m«ng, ®ïi xuÊt hiÖn nh÷ng nèt h×nh ch÷ nhËt, mµu ®á vµ chÕt ë ngµy thø 4 lîn hay n»m chç tèi kÝn. ChÈn ®o¸n : dùa vµo triÖu chøng trªn chÈn ®o¸n lîn bÞ ®ãng dÊu . Rp: 1.penicillin:0.5g/10kgp 2.streptomycin:0.5g/10kgp 3.B.comlex :3ml/con 4.Gluconatcalci :3ml/con §iÒu trÞ 3-4 ngµy tiªm 2 lÇn /ngµy ch÷a 3 con khái 3. + BÖnh tô huyÕt trïng. TriÖu trøng : qua kh¸m bÖnh cña con lîn bét träng l­îng 30 - 40 kg em thÊy con vËt bá ¨n 2 b÷a, sèt cao, thë nhanh, mòi kh«, d­íi da cã ®iÓm mµu ®á, m¾t ®á.· dïng thuèc : Steptomicin 10mg/kg p Penicillin 10mg/kg p Bcomplex 5ml /con/lÇn TÊt c¶ hoµ lÉn tiªm b»ng 2 lÇn/ ngµy vµo s¸ng vµ tèi. Thêi gian theo dâi ®iÒu trÞ mÊt 3 ngµy th× ®µn lîn trë l¹i b×nh th­êng. + BÖnh ®ãng dÊu lîn §Õn nhµ b¸c Hoµn th«n Néi H­¬ng cã mét con lîn mÑ 65 -70 kg qua kh¸m vµ hái th¨m thÊy lîn mÖt mái, ¨n Ýt, cã b÷a bá ¨n, sèt, da ngoµi cã h×nh ®¸m vÕt tÝm tõng m¶ng h×nh vu«ng, bÇu dôc to nh­ miÖng chÐn mäc thØnh tho¶ng trªn da. Sau khi quan s¸t em ®· ph¸t hiÖn lîn mÑ bÞ bÖnh ®ãng dÊu ë giai ®o¹n nÆng. §iÒu trÞ : em ®· dïng thuèc : Kaampi 2g + 10 viªn b1 Anolgin 10ml tiªm mét mòi vµo buæi s¸ng vµ chiÒu. Ngµy sau thÊy khoÎ h¬n nªn em dïng : Penicillin G 2000000 UI + 10 ml vitamin B1 tiªm mét mòi vµo b¾p cæ tiªm ®Õn ngµy thø 3 con lîn khái bÖnh. B¶ng 4: KÕt qu¶ ®iÒu trÞ vËt nu«i trong thêi gian thùc tËp. Gia sóc BÖnh Sè con ®iÒu trÞ Sè con khái Sè ngµy ®iÒu trÞ Tû lÖ(%) 1) Tr©u, bß THT 4 4 3-5 100 Viªm phæi 3 3 3-5 100 §au m¾t 1 1 7 100 2) Lîn Viªm vò 3 3 3-5 100 Ph©n tr¾ng lîn con 10 9 3-5 90 Øa ch¶y th«ng th­êng 5 5 3-5 100 BÖnh sèt s÷a 1 1 5 100 Tô huyÕt trïng 16 16 3-5 100 C¶m n¾ng 4 4 2-3 100 Viªm tö cung 3 3 4-5 100 BÖnh ghÎ 7 7 3-5 100 NhËn xÐt: Trong thêi gian thùc tËp x· H­¬ng L©m em ®· tham gia ch÷a trÞ víi thó y x· th× em thÊy r»ng bÖnh ë gia sóc th­êng m¾c c¸c bÖnh nh­: Tô huyÕt trïng, ph©n tr¾ng lîn s¬ sinh... Thêi tiÕt thay ®æi giao mïa gia sóc cã søc ®Ò kh¸ng kÐm nh­ vËy dÔ bÞ nhiÔm bÖnh nhÊt lµ bÖnh Øa ph©n tr¾ng ë lîn con. PhÇn III: KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ 1.KÕt luËn Trong thêi gian thùc tËp t¹i c¬ së dï thêi gian cßn ng¾n, ®ã lµ mét thêi gian rÊt quý v× thêi gian nµy em ®· cñng cè ®­îc nh÷ng kiÕn thøc ®· hä trªn nhµ tr­êng vµo thùc tÕ. Trong thêi gian thùc tËp víi em rÊt ng¾n nh­ng em lu«n nç lùc häc hái trau dåi kiÕn thøc b¶n th©n vµ cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña thÇy c« gi¸o trong khoa còng nh­ tr¹m tr­ëng thó y x· ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng cã kÕt qu¶ h«m nay. Em ®· biÕt tæ chøc tiªm phßng cho ®µn gia sóc gia cÇm, biÕt c¸ch chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh ë ®Þa ph­¬ng, biÕt t×nh h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹i ®Þa ph­¬ng, biÕt c¸ch tuyªn truyÒn x©m nhËp vµo trong quÇn chóng ®em nh÷ng kiÕn thøc ®· häc cña thÇy c« dËy ®Ó phôc vô s¶n xuÊt .§ång thêi em còn g häc hái ®­îc kinh nghiÖm nu«i trång trong quÇn chóng, nhÊt lµ hé ch¨n nu«i l©u n¨m. H¬n thÕ n÷a em ®­îc biÕt râ h¬n quy m« còng nh­ quy tr×nh ch¨n nu«i t¹i ®Þa ph­¬ng ,®Ó c«ng t¸c phßng vµ ®iÒu trÞ ®¹t hiÖu qu¶. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc tr­íc m¾t ®· gióp em tù tin h¬n , tù kh¼ng ®Þnh m×nh h¬n, em thÊy m×nh tr­ëng thµnh h¬n tr­íc lóc m×nh ®i thùc tËp ®óng nh­ c©u nãi : “ ë víi cha mÑ biÕt ngµy nµo kh«n ” ®i th× sÏ “ ®i mét ngµy ®µng häc mét sµng kh«n ”. Lóc ®i häc thÇy c« cho em c¶ kiÕn thøc vµ bao th¸ng n¨m ai còng mong em thµnh ng­êi, em chØ thµnh ng­êi khi em sèng gi÷a cuéc ®êi sèng víi quª h­¬ng d¹t dµo t×nh th­¬ng. §Ó thµnh mét ng­ê cã Ých cho x· héi em sÏ cè g¾ng kh«ng phô lßng mong ®îi cña thÇy c« cha mÑ còng nh­ b¹n bÌ vµ mäi ng­êi. 2. §Ò nghÞ . Trong thêi gian thùc tËp vµ häc t¹p t¹i c¬ së em nhËn thÊy c«ng t¸c tiªm phßng ch­a ®­îc qu¸n triÖt kÞp thêi vµ kÕt qña ch­a ®­îc cao. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ cao h¬n trong nh÷ng n¨m tíi em xin ®­îc ®Ò nghÞ víi tr¹m thó y huyÖn HiÖp Hoµ, UBND x· H­¬ng L©m cïng phèi hîp víi c¸c ban nghµnh ®oµn thÎ ®Þa ph­¬ng cÇn cã thêi gian tuyªn truyÒn tèt h¬n n÷a. §ång thêi tuyªn truyÒn s©u réng thiÕt thùc cho nh©n d©n hiÓu râ vÒ tÝnh chÊt nguy hiÓm cña dÞch bÖnh vµ c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa, ngoµi ra ph¶i x©m nhËp vµo cuéc sèng cña ng­êi d©n ®Ó biÕt ®­îc xu h­íng cu¶ hä lµ g×, ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh ®­a ra nh÷ng s¸ch l­îc cô thÓ tõ ®ã cñng cè niÒm tin trong d©n vµo bé m¸y chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng,®óng nh­ c©u nãi cña Hå Chñ TÞch: “ ph¶i lÊy d©n lµm gèc ” cã viÖc g× còng cã thÓ lµm ®­î ®©y chÝnh lµ søc m¹nh v« h×nh thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ®Þa ph­¬ng ®i lªn . §èi víi nhµ tr­êng : Em xin ®Ò nghÞ , ®Ò xuÊt ý kiÕn cña b¶n th©n lµ mong r»ng nhµ tr­êng cµng ngµy cµng cã nhiÒu tµi liÖu vÒ chuyªn ngµnh ch¨n nuu«i thó y ®Ó chóng em tham kh¶o n©ng cao tr×nh ®é còng nh­ kiÕn thøc chuyªn m«n . §ång thêi cho chóng em ®­îc nhiÒu thêi gian x©m nhËp thùc tÕ nhiÒu h¬n , cñng cè tay nghÒ b»ng c¸c buæi thùc tËp do nhµ tr­êng tæ chøc ®iÒu ®ã cã lîi cho chóng em rÊt nhiÒu . Em mong r»ng trong t­¬ng lai kh«ng xa nhµ tr­êng sÏ më réng quy m« gi¶ng dËy lóc ®ã sÏ cã ®iÒu kiÖn t¹o thêi gian thùc tËp dµi h¹n h¬n, tiÕp cËn víi khoa häc c«ng nghÖ, thµnh thôc h¬n vÒ tay nghÒ. §èi víi b¶n th©n : Em tù ®Æt ra cho m×nh ph¶i tËn tuþ hÕt lßng víi nghÒ ®· chän, phôc vô bµ con dï cã mái gèi mßn ch©n vÉn cè g¾ng . Nªu cao phÈm ®øc ý thøc trong nghÒ. Em c¶m thÊy rÊt vui , khi ch÷a trÞ cho nh÷ng con vËt khái em sÏ cè g¾ng ch÷a bÖnh cho con vËt ®­îc sèng ®iÒu ®ã ®èi víi em rÊt cã ý nghÜa. Cã ®­îc nh­ vËy em xin ®­îc ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy c« gi¸o ®· trang bÞ cho em kiÕn thøc. Môc lôc Lêi c¶m ¬n. Lêi më ®Çu. PhÇn I : §iÒu tra. §iÒu tra c¬ b¶n. 1. Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp 2. VÞ trÝ 3. §iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu II. §iÒu tra vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt. III. §iÒu tra vÒ t×nh h×nh ch¨n nu«i thó y. A. C«ng t¸c ch¨n nu«i Ch¨n nu«i ®¹i gia sóc (tr©u bß, ngùa). Ch¨n nu«i lîn. Ch¨n nu«i gia cÇm. Ch¨n nu«i c¸c vËt nu«i kh¸c. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ch¨n nu«i tÞa c¬ së B. C«ng t¸c thó y. 1. Phßng bÖnh. 2.C«ng t¸c ®iÒu trÞ 3. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n PhÇn II : C«ng t¸c ch¨n nu«i víi gia sóc, gia cÇm I.C«ng t¸c ch¨n nu«i ®èi víi gia sóc, gia cÇm 1. Thøc ¨n. C«ng t¸c gièng vµ thô tinh nh©n t¹o C«ng t¸c nu«i d­ìng II. C«ng t¸c thó y. C«ng t¸c tiªm phßng §iÒu trÞ. PhÇn III : KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ KÕt luËn §Ò nghÞ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá tình hình chăn nuôi tại xã Hương Lâm-Huyện Hiệp Hoà-Tỉnh Bắc Giang.doc
Luận văn liên quan