Đề tài Gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế Lâm Đồng theo định hướng đến năm 2020

CHƯƠNG I: NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH - NHÂN TỐ CÓ TÍNH QUYẾT ĐỊNH CHO ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN. - 1.1 Tổng quan về nguồn lực tài chính; 1.2 Vốn đầu tư phát triển; 1.3 Môi trường đầu tư; 1.4 Vai trò của vốn đầu tư trong quá trình tăng trường và phát triển kinh tế; 1.5 Tác động của nguồn lực tài chính cho đầu tư và phát triển; 1.6 Vai trò của vốn đầu tư trong paht1 triển kinh tế địa phương; 1.7 Kinh nghiệm huy động vốn cho đầu tư phát triển ở một số địa phương trong nước. - CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2001-2006. - 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng; 2.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2001-2005 và năm 2006; 2.3 Thực trạng huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2001-2006; 2.4 Những hạn chế và nguyên nhân trong huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư và phát triển tại tỉnh Lâm Đồng. - CHƯƠNG III: GIA TĂNG NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2006-2010-ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020.- 3.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng từ nay đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; 3.2 Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu thời kỳ 2006-2010; 3.3 Mục tiêu về huy động và sử dụng nguồn lực tài chính; 3.4 Dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020; 3.5 Gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư và phát triển tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020. - KẾT LUẬN.

pdf92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2242 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế Lâm Đồng theo định hướng đến năm 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vôùi moâ hình saûn xuaát hieän ñaïi. Kinh teá trang traïi ñaõ taïo coâng aên vieäc laøm oån ñònh cho gaàn 8.000 lao ñoäng thöôøng xuyeân vaø khoaûng 8.300 lao ñoäng thôøi vuï moãi naêm, laø moät phaàn khoâng theå thieáu trong cô caáu kinh teá Laâm Ñoàng. Theo Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Laâm Ñoàng, tính ñeán cuoái naêm 2005, toaøn tænh coù 1.884 trang traïi bao goàm chuû yeáu laø nhöõng trang traïi troàng caây laâu naêm, trang traïi chaên nuoâi vaø trang traïi nuoâi troàng, noâng laâm keát hôïp. Caùc loaïi hình trang traïi goùp phaàn vaøo chöông trình chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá noâng nghieäp noâng thoân, taïo ra nhöõng vuøng noâng laâm nghieäp chuyeân canh taäp trung laøm taêng nhanh khoái löôïng noâng saûn haøng hoùa. Nhaát laø ñoái vôùi nhöõng trang traïi phaùt trieån theo höôùng noâng-laâm keát hôïp ñaõ naâng cao hieäu quûa söû duïng ñaát treân moãi ñôn vò dieän tích, ñoàng thôøi goùp phaàn phuû xanh ñaát troáng ñoài nuùi troïc vaø naâng cao ñoä che phuû cuûa röøng. Trong nhöõng naêm qua, nguoàn voán saûn xuaát chuû yeáu cuûa caùc trang traïi vaãn laø ñaàu tö cho saûn xuaát noâng nghieäp vaø chaên nuoâi. Coøn ñaàu tö cho saûn xuaát laâm nghieäp chuû yeáu laø ñaàu tö böôùc ñaàu do chu kyø saûn xuaát laâm nghieäp daøi, trong khi ñoù, nguoàn voán cuûa caùc trang traïi coøn thieáu, yeáu vaø thaäm chí laø raát ít. Chính vì thieáu nguoàn voán ñeå xaây döïng nhöõng keá hoaïch ñaàu tö daøi hôi neân trong nhöõng naêm qua raát nhieàu trang traïi hoaït ñoäng chöa hieäu quaû cuõng nhö chöa phaùt huy ñöôïc öu theá cuûa loaïi hình kinh teá trang traïi laø keát hôïp nhieàu hình thöùc saûn xuaát. Hôn nöõa, vieäc phaùt trieån kinh teá trang traïi ôû Laâm Ñoàng trong nhieàu naêm qua coøn thieáu quy hoaïch toång theå vaø chöa xaùc ñònh ñöôïc moâ hình phuø hôïp 63 cho töøng vuøng rieâng bieät. Vì theá ñaõ naûy sinh ra nhieàu vaán ñeà nhö: heä thoáng thuûy lôïi thieáu, chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu caàn thieát cuûa moät trang traïi. Trong khi ñoù, ñaàu ra coøn haïn cheá neân vieäc ñaàu tö cheá bieán, baûo quaûn noâng saûn sau thu hoaïch haàu nhö khoâng ñöôïc maáy chuû trang traïi chuù yù ñeán. Ñaây cuõng chính laø lyù do vì sao noâng saûn cuûa raát nhieàu trang traïi thieáu tính caïnh tranh so vôùi nhöõng maët haøng cuøng loaïi ñöôïc saûn xuaát vôùi quy moâ nhoû. Kinh teá trang traïi laø moät phaàn khoâng theå thieáu trong cô caáu kinh teá Laâm Ñoàng. Ñeå loaïi hình kinh teá ñaëc thuø naøy phaùt trieån ngang taàm vôùi öu theá voán coù cuûa noù, khoâng theå laøm ngaøy moät ngaøy hai maø phaûi xaây döïng moät keá hoaïch phaùt trieån laâu daøi döïa treân theá maïnh cuûa töøng vuøng. Để kinh tế trang trại phát triển, Laâm Ñoàng ñaõ kieán nghò nhieàu giaûi phaùp thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi khu vöïc naøy trong thôøi gian tôùi. Theo ñoù, caàn sôùm tieán haønh raø soaùt qui hoaïch toång theå veà ñaát saûn xuaát hieän nay nhaèm tieáp tuïc coù nhöõng chuû tröông, chính saùch ñoàng boä veà giaûi quyeát ñaát ñai, phaùt trieån ngheà röøng gaén vôùi phaùt trieån ngaønh ngheà ôû töøng vuøng. Veà cô caáu thaønh phaàn kinh teá, Ñaûng ta chuû tröông phaùt trieån neàn kinh teá nhieàu haøng hoaù nhieàu thaønh phaàn, coi ñoù laø vaán ñeà chieán löôïc, laøm theá naøo ñeå caùc thaønh phaàn kinh teá hôïp thaønh moäc cô caáu kinh teá trong söï phaùt trieån; ñieàu ñoù lieân quan ñeán caùc cheá ñoä, chính saùch, luaät phaùp vaø söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc, Nhaø nöôùc caàn coù nhöõng chuû tröông, chính saùch öu ñaõi ñaëc bieät, thu huùt ñaàu tö, taïo vieäc laøm... caàn sôùm taïo ra moâi tröôøng kinh teá-xaõ hoäi thuaän lôïi nhaát cho söï phaùt trieån cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá vaø baûo ñaûm söï phaùt trieån ñoù ñuùng höôùng. Ñoái vôùi vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu soá taïi choã, cuøng vôùi vieäc ñaàu tö, hoã trôï ñeå ñaåy maïnh saûn xuaát, caàn toå chöùc laïi saûn xuaát vaø xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä am hieåu veà kyõ thuaät höôùng daãn cho ñoàng baøo veà vay voán, aùp duïng kyõ thuaät saûn xuaát theo höôùng haøng hoùa gaén vôùi thò tröôøng. Tröôùc heát, phaûi coù chính saùch ñeå taêng cöôøng vaø toå chöùc laïi löïc löôïng khuyeán noâng, khuyeán laâm coù maët ôû töøng 64 buoân laøng, höôùng daãn, giuùp ñôõ nhöõng hoä khoù khaên, thieáu kinh nghieäm saûn xuaát bieát laøm aên, vöôït qua ñoùi ngheøo. 3.4 Döï baùo nhu caàu voán ñaàu tö phaùt trieån taïi tænh Laâm Ñoàng giai ñoaïn 2006-2010, ñònh höôùng ñeán naêm 2020. Bieåu 3.1: Baûng caân ñoái taøi chính treân ñòa baøn tænh Laâm Ñoàng ñeán naêm 2010 Ñôn vò tính: Tæ ñoàng Giai ñoaïn 2006-2010 Chæ tieâu Ñôn vò 2006 2007 2008 2009 2010 Toång 5 naêm 2006-2010 1. Toång ñaàu tö toaøn xaõ hoäi Tyû ñoàng 3700 4600 5750 7015 8628,45 29693,45 Toång GDP 9234,6 10415 12464 15063 18558 65734,6 Tyû leä so vôùi GDP % 40,07% 44,17% 46,13% 46,57% 46,49% 45,17% a. Voán do ñòa phöông quaûn lyù 2427,1 2952,5 3439,6 3971 4618,1 17408,3 Trong ñoù: Voán ñaàu tö ngaân saùch NN Tyû ñoàng 900 1100 1300 1450 1700 6450 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 27,80% 28,33% 28,51% 27,61% 28,02% 28,05% Voán tín duïng ÑT phaùt trieån NN Tyû ñoàng 116 190 200 300 350 1156 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 3,58% 4,89% 4,39% 5,71% 5,77% 5,03% Voán ñaàu tö doanh nghieäp NN Tyû ñoàng 100 120 150 200 250 820 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 3,09% 3,09% 3,29% 3,81% 4,12% 3,57% Daân cö vaø DN ngoaøi QD Tyû ñoàng 950 1150 1350 1550 1800 6800 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 29,35% 29,62% 29,61% 29,52% 29,66% 29,57% Ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi(FDI) Tyû ñoàng 361,1 392,5 439,6 471 518,1 2182,3 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 11,16% 10,11% 9,64% 8,97% 8,54% 9,49% b.Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 810 930 1120 1280 1450 5590 Trong ñoù: 25,02% 23,95% 24,56% 24,38% 23,90% 24,31% 65 Voán ñaàu tö ngaân saùch NN Tyû ñoàng 400 450 500 550 600 2500 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 12,36% 11,59% 10,97% 10,47% 9,89% 10,87% Voán tín duïng ÑT phaùt trieån NN Tyû ñoàng 210 230 320 400 450 1610 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 6,49% 5,92% 7,02% 7,62% 7,42% 7,00% Voán ñaàu tö doanh nghieäp NN Tyû ñoàng 200 250 300 330 400 1480 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 6,18% 6,44% 6,58% 6,28% 6,59% 6,44% Nguoàn: Baùo caùo quy hoaïch phaùt trieån toång theå kinh teá xaõ hoäi tænh Laâm Ñoàng. Thaùng 10 naêm 2006 Laâm Ñoàng ñaõ coù Ñeà aùn “Môû roäng, taùch thaønh phoá Ñaø Laït tröïc thuoäc Trung öông vaø thaønh laäp tænh Laâm Ñoàng môùi”, Ñeà aùn nhaèm khai thaùc coù hieäu quaû tieàm naêng, lôïi theá, ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån trong giai ñoïan môùi cuûa tænh Laâm Ñoàng. Tieán tôùi vieäc xaây döïng Ñaø Laït trôû thaønh moät thaønh phoá du lòch nghæ döôøng, thaønh phoá thoâng minh, phuïc vuï nhu caàu hoïc taäp, nghieân cöùu, hoäi thaûo ngang taàm khu vöïc vaø tieán tôùi ngang taàm quoác teá. Goùp phaàn thöïc hieän toát caùc muïc tieâu xaõ hoäi veà daân soá, lao ñoäng, ñôøi soáng, y teá, chaêm soùt söùc khoûe,vaên hoùa thoâng tin, giaùo duïc ñaøo taïo… Caùc chæ tieâu ñònh höôùng phaùt trieån cuûa thaønh phoá Ñaø Laït trôû thaønh thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông: Toác ñoä taêng tröôûng GDP giai ñoïan 2006-2010 ñaït bình quaân 16- 17%/naêm; chuyeån dòch cô caáu theo höôùng taêng daàn tyû troïng ngaønh du lòch dòch vuï-coâng nghieäp. Ñeán naêm 2010 ngaønh du lòch-dòch vuï chieám 52%, ngaønh coâng nghieäp xaây döïng chieám 19%, ngaønh noâng laâm nghieäp chieám 29%; GDP bình quaân ñaàu ngöôøi naêm 2010 ñaït 17-18 trieäu ñoàng. Toång thu ngaân saùch Nhaø nöôùc treân ñòa baøn 5 naêm ñaït 7.000-7.500 tyû ñoàng. Toång voán ñaàu tö toøan xaõ hoäi 5 naêm khoûang 21-24 nghìn tyû ñoàng. Tyû leä huy ñoäng GDP vaøo ngaân saùch naêm 2010 ñaït 19%. 66 Bieåu 3.2 : Sô boä tính nhu caàu ñaàu tö ( giaù hieän haønh 2005) Ñôn vò: - Soá tieàn : Tyû ñoàng 2006 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 Haïng muïc Soá tieàn Tyû leä(%)ä Soá tieàn Tyû leä(%) Soá tieàn Tyû leä(%) Toång nhu caàu 14.000 100,0 28.000 100,0 55.000 100,0 - Noâng,laâm,ngö nghieäp 5.100 36,4 7.000 25,0 6.000 10,9 - Coâng nghieäp 3.200 22,9 7.500 26,8 17.000 30,9 - Khoái dòch vuï 5.700 40,7 13.500 48,2 32.000 58,2 Nguoàn: Baùo caùo quy hoaïch phaùt trieån toång theå kinh teá xaõ hoäi tænh Laâm Ñoàng. Thôøi kyø 1996 - 2004 bình quaân thu huùt voán ñaàu tö toaøn xaõ hoäi ñöôïc 1,2- 1,5 nghìn tyû ñoàng/naêm. Trong thôøi gian tôùi, thôøi kyø 2006 - 2010, phaán ñaáu vôùi möùc cao khoaûng 3 nghìn tyû ñoàng/naêm, trong ñoù voán töø ngaân saùch, voán cuûa daân, cuûa doanh nghieäp vaø voán tín duïng ...ñaùp öùng khoaûng 40 - 45% so vôùi nhu caàu ñaàu tö. Phaàn coøn laïi 55 – 60% nhu caàu caàn huy ñoäng töø nhieàu nguoàn voán khaùc goàm keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi FDI, ODA vaø nguoàn voán qua caùc döï aùn hôïp taùc vôùi caùc tænh. Thôøi kyø 2006 – 2020 ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu phaùt trieån vaø chuyeån dòch cô caáu kinh teá ñuùng höôùng. Boá trí cô caáu voán ñaàu tö nhö sau : ñaàu tö cho ngaønh coâng nghieäp 28,6 %, ngaønh noâng laâm ngö nghieäp 18,8%, ngaønh dòch vuï vaø keát caáu haï taàng 52,8% toång nhu caàu ñaàu tö . 3.4.1 Voán daøi haïn ñeå ñaàu tö chieàu saâu phaùt trieån caùc doanh nghieäp. Hieän nay voán daøi haïn ñeå ñaàu tö chieàu saâu, ñoåi môùi thieát bò, coâng ngheä tieân tieán ôû caùc doanh nghieäp ñang laø moät vaán ñeà böùc xuùc. Haàu heát trình ñoä kyõ thuaät trang thieát bò cuûa caùc DN coøn raát laïc haäu, töø ñoù daãn ñeán naêng suaát thaáp, tieâu hao nhieàu nguyeân nhieân vaät lieäu cuõng nhö thôøi gian baûo trì, baûo döôõng, giaù thaønh cuûa saûn phaåm cao, tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm haøng hoaù thaáp. Ñeå toàn taïi ñöôïc trong moâi tröôøng toaøn caàu hoùa ñoøi hoûi caùc DN phaûi giaûi quyeát ñöôïc vaàn ñeà voán ñeå ñaàu tö chieàu saâu, ñoåi môùi thieát bò, coâng ngheä tieân tieán, taïo ra 67 ñöôïc caùc saûn phaåm haøng hoaù vôùi chaát löôïng, maãu maõ vaø giaù caû caïnh tranh nhaát. Ñoái vôùi coäng ñoàng doanh nghieäp, beân caïnh vieäc söû duïng voán töï coù, voán vay ngaân haøng, caàn xaùc ñònh caùc phöông thöùc thu huùt voán trong vaø ngoaøi nöôùc moät caùch phuø hôïp. Cuï theå: caùc doanh nghieäp neân aùp duïng hình thöùc huy ñoäng voán thoâng qua phaùt haønh traùi phieáu coâng ty; doanh nghieäp coå phaàn coù theå löïa choïn khaû naêng phaùt haønh theâm coå phieáu vaø nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn trong nöôùc. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp lôùn coù nhu caàu vay voán nöôùc ngoaøi, caàn chaáp nhaän kieåm toaùn quoác teá, thöïc hieän xeáp haïng tín nhieäm doanh nghieäp ñeå giuùp phaùt haønh traùi phieáu doanh nghieäp treân thò tröôøng quoác teá; xaùc ñònh Chieán löôïc kinh doanh 5 naêm, 10 naêm cuûa doanh nghieäp; chuû ñoäng naâng cao tính minh baïch veà taøi chính, coù ñònh höôùng kinh doanh roõ neùt ñeå thu huùt nguoàn voán ñaàu tö giaùn tieáp töø nöôùc ngoaøi (FPI), töø caùc quyõ ñaàu tö... Moät khía caïnh raát quan troïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp laø vieäc taêng cöôøng hieäu quaû söû duïng voán; ñoåi môùi coâng ngheä ñeå taêng hieäu quaû ñaàu tö. Ñaây laø muïc tieâu raát quan troïng, aûnh höôûng ñeán khaû naêng taùi taïo voán cho chính doanh nghieäp. Nöôùc ta ñang trong giai ñoaïn ñaàu tö phaùt trieån, nguoàn thu NSNN coøn haïn heïp trong khi caùc lónh vöïc caàn voán cho ñaàu tö thì quaù roäng do ñoù NSNN khoâng ñaùp öùng ñöôïc heát. Ñaàu tö mang tính daøn traûi. Ñeå coù voán cho phaùt trieån kinh teá, thöïc hieän caùc muïc tieâu kinh teá-xaõ hoäi, Nhaø nöôùc phaûi keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi baèng hình thöùc goùp voán lieân doanh, lieân keát. Vieät Nam thöôøng chæ tham gia goùp voán baèng gía trò quyeàn söû duïng ñaát, maùy moùc thieát bò hieän coù, giaù trò naøy thöôøng chæ chieám 30 ñeán 40% giaù trò cuûa döï aùn lieân doanh. Ngoaøi ra trình ñoä veà chuyeân moân cuõng nhö kinh nghieäm veà quaûn lyù ñieàu haønh, kieåm soaùt hoaït ñoäng SXKD cuûa caùc caùn boä beân phía Vieät Nam laøm vieäc 68 trong caùc lieân doanh coøn haïn cheá neân chöa phaùt huy ñöôïc vai troø ñoái taùc trong vieäc phoái hôïp laøm vieäc vôùi phía nöôùc ngoaøi. Coù theå keå ñeán caùc nguoàn voán sau: Voán ñaàu tö tröïc tieáp: FDI ñaõ taùc ñoäng ñeán vieäc taêng tröôûng toång nguoàn voán ñaàu tö cuûa caùc nöôùc ñang phaùt trieån, noù nhö laø yeáu toá “moài” trong thu huùt ñaàu tö trong nöôùc vaø goùp phaàn vaøo taêng tröôûng GDP vaø GDP/ngöôøi. Thoâng qua soá lieäu thoáng keâ cuûa 69 nöôùc, caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi ñaõ tìm thaáy moät soá quy luaät mang tính trung bình sau: neáu taêng 1% tyû leä FDI so vôùi GDP, GDP bình quaân ñaàu ngöôøi seõ taêng theâm 0,8%; cöù taêng tyû leä FDI so GDP ñöôïc 1% thì GDP bình quaân ñaàu ngöôøi taêng töông öùng 0,3 - 0,4%. Xu höôùng FDI ngaøy caøng höôùng tôùi nhöõng vuøng laõnh thoå coù moâi tröôøng ñaàu tö thuaän lôïi vaø höôùng vaøo caùc ngaønh coâng nghieäp vaø caùc ngaønh saûn xuaát, dòch vuï ñem laïi hieäu quaû cao. Song phaûi thaáy raèng, trong giai ñoaïn tôùi, khi Vieät Nam thöïc hieän ñaày ñuû caùc cam keát AFTA vaø caùc nöôùc trong khu vöïc thöïc hieän ñaày ñuû cam keát veà Khu vöïc ñaàu tö ASEAN (ñoái vôùi Vieät Nam thôøi haïn laø 2013), caùc nöôùc thaønh vieân ASEAN seõ thöïc hieän môû cöûa töï do cho caùc nhaø ñaàu tö ASEAN, haøng raøo thueá quan ASEAN vaø caùc raøo caûn ñaàu tö bò xoùa boû seõ daãn ñeán caïnh tranh trong thu huùt nguoàn voán naøy vaø buoäc chuùng ta phaûi caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö cuûa mình ñeå giöõ moái töông quan vôùi caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc. Voán ñaàu tö giaùn tieáp: Ñaàu tö nöôùc ngoaøi noùi chung vaø ñaàu tö giaùn tieáp FPI noùi rieâng coù vai troø to lôùn, goùp phaàn vaøo söï taêng tröôûng kinh teá, laøm taêng ngoaïi teä cho neàn kinh teá vaø mang laïi nhöõng taùc ñoäng tích cöïc ñoái vôùi caû nhöõng nöôùc tieáp nhaän voán ñaàu tö vaø nöôùc xuaát khaåu ñaàu tö. Vai troø cuûa ñaàu tö quoác teá ñaëc bieät coù yù nghóa saâu saéc ñeán söï phaùt trieån kinh teá ôû nhöõng nöôùc ñang chuyeån töø neàn kinh teá keá hoaïch hoùa taäp trung sang neàn kinh teá thò tröôøng vaø caùc nöôùc kinh teá ñang phaùt trieån, trong ñoù coù Vieät Nam. Cần thúc đẩy sự phát triển của 69 TTCK, thông qua TTCK để thu hút nguồn vốn FPI vì ñaây laø keânh thu huùt voán töông ñoái hieäu quaû vaø toû ra an toaøn hôn cho caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Maët khaùc, tính thanh khoaûn cuûa caùc chöùng khoaùn laø töông ñoái toát neân taïo ñieàu kieän cho caùc doøng voán luaân chuyeån ñöôïc nhanh choùng. Caùc coâng ty ñöôïc nieâm yeát treân saøn giao dòch phaûi minh baïch thoâng tin để taïo ñöôïc söï tin töôûng cho caùc nhaø ñaàu tö. Nguoàn voán ñaàu tö maïo hieåm: Quõy ñaàu tö maïo hieåm laø moät ñònh cheá taøi chính trung gian, cung caáp nguoàn voán maïo hieåm vaø ñaàu tö cho khu vöïc kinh teá tö nhaân voán dó thieáu voán vaø khao khaùt ñöôïc ñaàu tö. Baát kyø doanh nghieäp naøo cuõng coù nhu caàu voán, trong khi söï taøi trôï cuûa baïn beø vaø ngöôøi thaân coù haïn thì doanh nghieäp phaûi tìm taøi trôï töø caùc nguoàn khaùc. Tieáp caän nguoàn voán tín duïng döôùi baát kyø hình thöùc naøo laø ñieàu khoù khaên, yeâu caàu veà taøi saûn ñaûm baûo cuõng nhö caùc quy ñònh trong thaåm ñònh khaùc ñaõ khoâng theå taïo cô hoäi cho caùc coâng ty, ñaëc bieät khi ngöôøi saùng laäp coâng ty chæ môùi coù yù töôûng laø “taøi saûn” chính yeáu. Coù 4 ñieåm chính taïo neân khoaûng caùch giöõa ngaân haøng vôùi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû: taøi saûn theá chaáp; aán töôïng khoâng toát do nhaän ñònh: quy moâ nhoû gaén lieàn vôùi ruûi ro; laõi suaát thöïc tieàn vay ngaân haøng laø khaù cao; chi phí cho caùc khoaûn vay ngaân haøng seõ caøng taêng do quaù trình thaåm ñònh. Töø ñoù ñaãn ñeán keát quaû laø: caùc ngaân haøng döôøng nhö toû thaùi ñoä ñoái vôùi DN vöøa vaø nhoû neân ñeå hoï tìm kieám nguoàn voán ñaàu tö thay theá töø caùc quyõ ñaàu tö maïo hieåm. Trong giai ñoaïn hieän nay nguồn voán maïo hieåm raát thích hôïp cho caùc doanh nghieäp Dòch vuï Du lòch môùi khôûi söï taïi Laâm Ñoàng. Caàn taïo cô cheá thoâng thoaùng vaø taïo keânh ruùt voán nhanh nhaèm thu huùt nguoàn voán naøy, do ñaëc ñieåm cuûa nguoàn voán maïo hieåm chæ ñaàu tö vaøo doanh nghieäp môùi khôûi söï vaø nhaø ñaàu tö seõ ruùt ra sau khoaûng thôøi gian töø ba ñeán naêm naêm ñaàu tö taïi doanh nghieäp. Voán taêng cöôøng cho DN: trong moät saân chôi bình ñaúng, caùc DNNN maát daàn lôïi theá veà vieäc ñöôïc söû duïng nguoàn voán NS vaø nguoàn voán tín duïng öu ñaõi. 70 Ñeå coù theå toàn taïi ñöôïc, caùc DNNN caàn phaûi taêng hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng caùc nguoàn löïc hieän coù, taêng tích luõy ñeå duøng cho vieäc ñaàu tö ñoåi môùi thieát bò, coâng ngheä tieân tieán, ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu trong quaù trình hoäi nhaäp. Ñoái vôùi khu vöïc kinh teá ngoaøi quoác doanh, söï thieáu quan taâm cuûa caùc toå chöùc tín duïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh daãn ñeán söï khoù khaên cuûa caùc doanh nghieäp naøy trong quaù trình vay voán ñeå ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä, maùy moùc thieát bò vaø môû roäng quy moâ hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Caàn quan taâm hôn nöõa ñoái vôùi vaán ñeà taøi trôï voán cho khu vöïc naøy. Ñaëc bieät ñoái vôùi caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong lónh vöïc dòch vuï du lòch nhaø nöôùc caàn cung caáp voán moài ñeå phaùt trieån ngaønh kinh teá muõi nhoïn naøy cuûa tænh Laâm Ñoàng. 3.4.2 Voán xaây döïng cô sôû haï taàng kinh teá-xaõ hoäi. Keá hoaïch chöông trình 134: hoã trôï nhaø ôû 4.322 caên, voán 25.932 trieäu ñoàng; khai hoang ñaát saûn xuaát 462 ha, voán 2.772 trieäu ñoàng; giaûi quyeát nöôùc saïch sinh hoïat 9.116 trieäu ñoàng boá trí cho caùc haïng muïc 375 gieáng ñaøo, 100 beå chöùa nöôùc, söûa chöõa vaø laøm môùi 28 coâng trình nöôùc taäp trung, 23 gieáng khoan. Keá hoïach trôï cöôùc, trôï giaù laø 9.778 trieäu ñoàng (khoâng tính haøng caáp khoâng thu tieàn). Nguoàn voán ñaàu tö cho giaûm ngheøo ñaõ thöïc hieän laø 204 tyû, trong ñoù ñaàu tö ñeå giaûm ngheøo trong vuøng ñoàng baøo daân toäc laø 115 tyû, doanh soá cho vay giaûm ngheøo laø 134 tyû, trong ñoù cho vay giaûm ngheøo trong vuøng ñoàng baøo daân toäc laø 35 tyû. Veà giaùo duïc: thaùng 11/2006 Toång cuïc Du lòch ñaõ ra quyeát ñònh thaønh laäp tröôøng Trung caáp Nghieäp vuï Du lòch taïi tænh Laâm Ñoàng, toång voán ñaàu tö cho Tröôøng laø 85 tyû. Chuaån bò naâng caáp tröôøng trung caáp Kyõ thuaät Laâm Ñoàng vaø tröôøng trung caáp daïy ngheà leân thaønh tröôøng cao ñaúng. 3.5 Gia taêng nguoàn löïc taøi chính cho ñaàu tö vaø phaùt trieån taïi Tænh Laâm Ñoàng giai ñoaïn 2006-2010, ñònh höôùng ñeán naêm 2020. 71 3.5.1 Giaûi phaùp veà voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Thu huùt voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoøai vaø nguoàn hoã trôï phaùt trieån chính thöùc: Ñeå coù theå thu huùt vaø söû duïng coù hieäu quaû soá voán naøy phuïc vuï nhu caàu phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi, Laâm Ñoàng caàn hoaøn thieän moâi tröôøng ñaàu tö cuûa tænh, thoáng nhaát vaø oån ñònh chính saùch ñaàu tö nöôùc ngoaøi, caûi caùch thuû tuïc haønh chính ñeå taïo ñieàu kieän thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Raø soaùt, söûa ñoåi caùc chính saùch veà thueá, giaù, ñaát ñai theo höôùng taïo ñieàu kieän thu huùt caùc nguoàn voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Phaùt trieån thò tröôøng dòch vuï taøi chính nhaèm hoã trôï caùc hoaït ñoäng ñaàu tö nöôùc ngoaøi nhö dòch vuï baûo hieåm, keá toaùn, kieåm toaùn vaø tö vaán thueá. Ñoàng thôøi nghieân cöùu phaùt trieån thò tröôøng voán ñeå taïo khung phaùp lyù cho caùc doanh nghieäp huy ñoäng voán treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Thöïc hieän cheá ñoä coâng khai, minh baïch hoùa chính saùch nhaèm taïo loøng tin ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö, taïo moâi tröôøng ñaàu tö thoâng thoaùng coù khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc thò tröôøng ñaàu tö haáp daãn khaùc trong khu vöïc. Thí ñieåm cho pheùp nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi thaønh laäp coâng ty coå phaàn vaø chuyeån moät soá doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñang hoaït ñoäng thaønh coâng ty coå phaàn. aùp duïng caùc bieän phaùp kieân quyeát, coù hieäu quaû hôn ñeå giaûi phoùng maët baèng, di daân, taùi ñònh cö, boá trí ñuû, kòp thôøi voán ñoái öùng ñeå ñaåy nhanh tieán ñoä giaûi ngaân voán ODA. 3.5.2 Huy ñoäng nguoàn löïc taøi chính cuûa caùc DN ñaàu tö chieàu saâu, ñoåi môùi coâng ngheä, thieát bò tieân tieán. Hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc DN nhaø nöôùc taïi Laâm Ñoàng chöa cao, do vaäy caàn naâng cao hieäu quaû hoïat ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc thoâng qua vieäc thöïc hieän ñoåi môùi vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp naøy; ñaåy nhanh tieán ñoä coå phaàn hoaù doanh nghieäp. Khuyeán khích phaùt trieån kinh teá hoä, kinh teá trang traïi gia ñình, kinh teá hôïp taùc. Taïo moâi tröôøng phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh thuaän lôïi hôn cho caùc loaïi hình doanh nghieäp treân ñòa baøn tænh nhaèm oån ñònh phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp ñang 72 hoaït ñoäng vaø khuyeán khích söï ñaàu tö cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá; ñoåi môùi cô cheá tín duïng ñaàu tö. Giaûi phaùp toái öu nhaát cho vieäc huy ñoäng nguoàn löïc taøi chính ñeå ñaàu tö chieàu saâu, ñoåi môùi coâng ngheä, thieát bò tieân tieán laø caùc DN phaûi töï xaây döïng cho mình moät nguoàn taøi trôï töø chính söï tích luõy caùc nguoàn löïc (taøi chính) trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Quùa trình tích luõy naøy ñöôïc taïo ra töø vieäc söû duïng voán moät caùch coù hieäu quaû. Taát caû taøi saûn nhö nhaø cöûa, kho taøng, phöông tieän vaän taûi … ñeàu phaûi ñöôïc toái ña hoùa coâng suaát vaø coâng naêng ñöa vaøo söû duïng. Tieán haønh raø soùat laïi toaøn boä caùc taøi saûn coá ñònh söû duïng khoâng hieäu quaû ñeå xaây döïng hoaïch söû duïng khaùc nhaèm phaùt huy tính hieäu quaû cuûa taøi saûn coá ñònh moät caùch toái ña. Caùc doanh nghieäp laøm aên thua loã, khoâng theå khaéc phuïc ñöôïc thì caàn phaûi xöû lyù döùt ñieåm baèng caùch cho saùt nhaäp, giaûi theå hoaëc tuyeân boá phaù saûn nhaèm thu hoài voán töø caùc DN naøy ñeå taäp trung taøi trôï, ñaàu tö chieàu saâu cho caùc DN khaùc. Coù caùc chính saùch hoã trôï caùc DN trong ñaàu tö nhö: - Chính saùch tín duïng öu ñaõi. - Chính saùch khuyeán khích caùc DN töï taøi trôï thoâng qua vieäc cho pheùp caùc DN ñöôïc aùp duïng phöông phaùp khaáu hao nhanh phuø hôïp vôùi khaû naêng phaân boå chi phí cuûa DN; aùp duïng öu ñaõi veà thueá thu nhaäp DN ñoái vôùi caùc DN kinh doanh caùc ngaønh ngheà maø Nhaø nöôùc khuyeán khích; chuû ñoäng tìm kieám caùc nguoàn taøi trôï khaùch töø beân ngoøai. - Giaûi quyeát nhu caàu voán thoâng qua caùc hôïp ñoàng vay coù kyø haïn, hôïp ñoàng tín duïng thueâ mua. - Phaùt trieån nguoàn taøi trôï voán cho caùc khu vöïc kinh teá ngoøai quoác doanh thoâng qua vieäc khai thoâng thò tröôøng voán, keâu goïi caùc toå chöùc taøi chính trung gian ngoøai ngaân haøng ñaàu tö vaøo. 73 3.5.3 Gia taêng nguoàn voán thu huùt töø nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc vaøo saûn xuaát, kinh doanh. Ñeå thöïc hieän muïc tieâu naøy Laâm Ñoàng caàn phaûi chuù troïng ñeán vieäc thoâng tin ñaïi chuùng veà tieàm naêng vaø cô hoäi ñaàu tö taïi tænh Laâm Ñoàng. Chuù troïng phaùt trieån cô sôû haï taàng, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi veà giao thoâng, taïo moái quan heä kinh teá xaõ hoäi chaët cheõ vôùi caùc vuøng, caùc tænh laân caän nhö Ñoàng Nai, TP. Hoà Chí Minh, Ñaék Laék, Ñaék Noâng, Ninh Thuaän, Bình Thuaän … Xaây döïng heä thoáng ñieän, heä thoáng thoâng tin lieân laïc, böu chính vieãn thoâng nhaèm ñaùp öùng toát cho nhu caàu cuûa nhaø ñaàu tö. Ban haønh caùc cô cheá chính saùch ñaàu tö thoâng thoaùng. Ñaàu tö cho ñaøo taïo ngheà nhaèm ñaùp öùng nhu caàu veà nguoàn nhaân löïc cho caùc nhaø ñaàu tö vaøo Laâm Ñoàng. Tieáp tuïc ñaåy maïnh coâng taùc caûi caùch haønh chính taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc nhaø ñaàu tö trong vieäc laäp thuû tuïc ñaêng kyù kinh doanh. Ñaåy maïnh hôn nöõa hoaït ñoäng cuûa Trung taâm xuùc tieán Du lòch Thöông maïi vaø Ñaàu tö cuûa Tænh. Ñoái vôùi nguoàn voán tín duïng, caàn ñaåy maïnh vieäc huy ñoäng voán thoâng qua caùc toå chöùc taøi chính tín duïng, ñaëc bieät laø voán trung haïn vaø daøi haïn, ñoàng thôøi môû roäng ñaàu tö thoâng qua tín duïng ñoái vôùi caùc thaønh phaàn kinh teá, nhaát laø ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc söû duïng nguoàn voán huy ñoäng cuûa mình ñeå goùp voán thaønh laäp Quyõ Baûo laõnh tín duïng doanh nghieäp vöøa vaø nhoû taïo ñieàu kieän ñeå caùc doanh nghieäp naøy tieáp caän vay voán ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. Ñoái vôùi voán ñaàu tö töø doanh nghieäp vaø daân cö: Caùc ñòa phöông thuoäc caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm, coù ñieàu kieän vay vaø traû nôï, ñöôïc phaùt haønh traùi phieáu ñaàu tö theo quy ñònh cuûa Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc (söûa ñoåi) ñeå huy ñoäng voán 74 trong nöôùc xaây döïng keát caáu haï taàng kinh teá-xaõ hoäi taïo ñieàu kieän ñeå thu huùt ñaàu tö vaø phaùt trieån laâu daøi. Khuyeán khích vaø thuùc ñaåy doanh nghieäp tham gia nieâm yeát vaø huy ñoäng voán treân thò tröôøng chöùng khoaùn, khôi thoâng nguoàn voán treân thò tröôøng. 3.5.4 Ñaàu tö voán caûi taïo, naâng caáp vaø phaùt trieån cô sôû haï taàng kinh teá-xaõ hoäi. Haïn cheá cuûa Laâm Ñoàng hieän nay laø cô sôû haï taàng coøn yeáu, aûnh höôûng ñeán thu huùt ñaàu tö. Do vaäy, thaønh phoá caàn coù quy hoaïch toång theå veà xaây döïng vaø phaùt trieån ñoâ thò, ñaëc bieät laø quy hoaïch noäi ñoâ; coù chính saùch, giaûi phaùp huy ñoäng nguoàn voán ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi, voán ODA... öu tieân cho nhöõng döï aùn giao thoâng ñoâ thò, moâi tröôøng. Taäp trung raø soaùt caùc döï aùn ñaàu tö töø nguoàn voán NSNN, taäp trung boá trí voán cho caùc coâng trình then choát. Trong vieäc thöïc hieän chuyeån dòch cô caáu kinh teá, ñaàu tö phaùt trieån keát caáu haï taàng kinh teá-xaõ hoäi, hoã trôï phaùt trieån caùc vuøng ngheøo, nguoàn voán ngaân saùch nhaø nöôùc ñoùng vai troø laø haït nhaân ñeå thu huùt caùc nguoàn voán khaùc cuøng tham gia ñaàu tö. Kieân quyeát khoâng boá trí voán moät caùch traøn lan cho caùc coâng trình, döï aùn chöa ñuû caùc ñieàu kieän, nhaát laø veà quy hoaïch, traùnh tình traïng ghi voán ñaàu tö nhöng khoâng thöïc hieän. Nguoàn buø ñaép thieáu huït ngaân saùch ñöôïc thöïc hieän chuû yeáu thoâng qua huy ñoäng voán nhaøn roãi trong neàn kinh teá. 3.5.5 Caùc giaûi phaùp ñoàng boä: Moät laø, keát noái nguoàn voán ñaàu tö maïo hieåm cuûa caùc quyõ ñaàu tö maïo hieåm vaøo caùc keá hoaïch ñaàu tö phaùt trieån Ñaø Laït-Laâm Ñoàng. Laâm Ñoàng vôùi baøi toaùn voán vaø lôøi giaûi voán maïo hieåm: Thò tröôøng VMH laø thò tröôøng voán raát tieàm naêng vaø hieän coøn ñang raát môùi meû ôû nöôùc ta. Ñeå khai thoâng ñöôïc nguoàn voán naøy Laâm Ñoàng caàn ñoùng vai troø laø ngöôøi keát noái nguoàn voán töø caùc Quyõ ñaàu tö maïo hieåm ñeán caùc doanh nghieäp vaø caùc döï aùn ñaàu tö 75 phaùt trieån cuûa Tænh, ñaëc bieät laø trong lónh vöïc dòch vuï du lòch vôùi lôïi theá coù moät khoâng hai veà ñieàu kieän töï nhieân, caûnh quan thieân nhieân, quaàn theå kieán truùc ñoäc ñaùo vaø neùt ñaëc saéc veà vaên hoùa baûn ñòa …. Cuï theå Laâm Ñoàng coù theå taùc ñoäng baèng moät loaït caùc bieän phaùp tröïc tieáp vaø giaùn tieáp nhö baèng caùch ñaàu tö vaøo quyõ, Tænh seõ ñoùng vai laø ngöôøi cung caáp “voán moài” cho quyõ ÑTMH. Hoaëc cuõng coù theå ñaàu tö tröïc tieáp vaøo caùc döï aùn tieàm naêng maø caùc toå chöùc hoaëc caù nhaân khoâng theå hoaëc khoâng coù khaû naêng taøi trôï. Vieäc laøm naøy coù yù nghóa nhö vieäc cung caáp voán haït gioáng cho döï aùn vaø ñöôïc ñaùnh giaù laø môû ra trieån voïng trong vieäc taïo ra vieäc laøm vaø thuùc ñaåy taêng tröôûng. Khuyeán khích caùc doanh nghieäp nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn, thoâng qua thò tröôøng chöùng khoaùn ñeå thu huùt voán ñaàu tö giaùn tieáp; phaùt trieån thò tröôøng khoa hoïc coâng ngheä vì thò tröôøng khoa hoïc coâng ngheä luoân haáp daãn caùc nhaø ñaàu tö maïo hieåm, vaø thieát laäp heä thoáng baûo veä maïnh ñoái vôùi quyeàn sôû höõu trí tueä. Hai laø, xaây döïng chieán löôïc taøi chính beàn vöõng: Laâm Ñoàng caàn coù chieán löôïc phaùt trieån beàn vöõng töø taàm nhìn roõ raøng veà ñònh höôùng phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñòa phöông, ñeå töø ñoù xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu voán cho ñaàu tö nhaèm xaây döïng chieán löôïc taøi chính beàn vöøng ñaûm baûo coù ñuû caùc nguoàn löïc ñeå trang traûi cho caùc keá hoaïch ñaàu tö phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa tænh theo töøng giai ñoïan. Ba laø, ñaåy maïnh coâng taùc xuùc tieán ñaàu tö: xaây döïng chieán löôïc ñaàu tö theo ñònh höôùng xuaát khaåu vaø chöông trình xuùc tieán thò tröôøng xuaát khaåu. Taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho hoaït ñoäng xuaát khaåu. Thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån kinh teá cuûa Tænh theo höôùng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. Boán laø, xaây döïng vaø phaùt trieån ñoàng boä caùc loïai thò tröôøng: Xaây döïng vaø phaùt trieån ñoàng boä caùc loïai thò tröôøng trong ñoù coù thò tröôøng taøi chính, 76 thò tröôøng dòch vuï taøi chính vaø baát ñoäng saûn, ñoàng thôøi phaùt trieån thích öùng thò tröôøng traùi phieáu, hieän nay thò tröôøng traùi phieáu caùc DN coøn khaù haïn cheá, chuû yeáu laø traùi phieáu Chính phuû, Tænh caàn tham gia tích cöïc vôùi vai troø laø moät ñaàu moái hoã trôï doanh nghieäp, ñaëc bieät laø khi thò tröôøng ñaït ñöôïc nhöõng möùc laõi suaát haáp daãn, thöôøng xuyeân toå chöùc caùc hoäi nghò veà phaùt trieån thò tröôøng, höôùng doanh nghieäp tieáp caän toát hôn tôùi keânh huy ñoäng voán naøy, hoã trôï doanh nghieäp trong quaûn trò vaø phaùt haønh traùi phieáu trong thôøi gian tôùi. Muïc tieâu trong vieäc phaùt trieån ñoàng boä caùc loaïi thò tröôøng ñeå chuùng coù theå gaùnh vaùc traùch nhieäm traùch nhieäm huy ñoäng vaø phaân boå caùc nguoàn löïc moät caùch hieäu quaû nhaát. Naêm laø, huy ñoäng, phaân phoái hôïp lyù vaø söû duïng coù hieäu quaû caùc nguoàn löïc taøi chính Nguoàn löïc taøi chính töø trong daân cö raát lôùn, Tænh caàn coù ñònh höôùng taäp trung caùc nguoàn löïc taøi chính ñaõ huy ñoäng ñöôïc töø daân cö vaøo vieäc môû roäng vaø phaùt trieån caùc ngaønh saûn xuaát coù lôïi theá cuûa tænh nhö: saûn xuaát traø Olong, traø A- tí-soâ, röôïu vang Ñaø Laït, saûn xuaát haøng thuû coâng myõ ngheä …, saûn xuaát caùc loaïi rau saïch, phaùt trieån dieän tích troàng hoa xuaát khaåu, thoâng qua heä thoáng chính saùch ñoàng boä, roõ raøng, cuï theå vaø cheá ñoä öu ñaõi ñaàu tö toái ña, ñaûm baûo toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao phaûi gaén vôùi chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo höôùng taïo ra nguoàn thu cho NSNN noùi chung vaø ngaân saùch ñòa phöông noùi rieâng. Quaùn trieät toå chöùc vaø thöïc hieän toát coâng taùc thu thueá, phí vaø leä phí vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc. Phaùt haønh roäng raõi traùi phieáu, coâng traùi qua kho baïc nhaø nöôùc nhaèm thu huùt voán cho ñaàu tö phaùt trieån. Môû roäng hoaït ñoäng ñoái ngoaïi vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp quoác teá veà taøi chính; tranh thuû söï hoã trôï veà taøi chính cuûa caùc ngaønh ôû trung öông, cuûa caùc toå chöùc quoác teá thoâng qua cho vay, vieän trôï chính phuû hoaëc phi chính phuû… nhaèm taïo nguoàn voán boå sung cho ñaàu tö phuïc vuï phaùt trieån kinh teá vaø chaêm lo ñôøi soáng cuûa nhaân daân trong Tænh. 77 Saùu laø, taêng cöôøng hieäu löïc quaûn lyù nhaø nöôùc: taêng cöôøng hieäu löïc quaûn lyù nhaø nöôùc cuûa caùc caáp, caùc ngaønh vaø coâng taùc kieåm tra ñoân ñoác, thaùo gôõ khoù khaên cuûa caùc ñôn vò cô sôû. Tieáp tuïc ñaåy maïnh coâng taùc caûi caùch thuû tuïc haønh chính. Taêng cöôøng coâng taùc “haäu kieåm” taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå toå chöùc, coâng daân ñöôïc töï do kinh doanh theo phaùp luaät. Xaây döïng cô cheá chính saùch veà söû duïng ñaát ñeå thu huùt voán ñaàu tö vaø cô cheá, chính saùch thu huùt voán ñaàu tö phaùt trieån dòch vuï du lòch. Baûy laø, chính saùch phaùt trieån nguoàn nhaân löïc - Chuù troïng coâng taùc ñaøo taïo, naâng cao trình ñoä caùn boä, coâng chöùc caùc ngaønh, caùc caáp veà phaùp luaät, quaûn lyù vaø ñieàu haønh caùc lónh vöïc kinh teá-xaõ hoäi, quoác phoøng, an ninh. - Ban haønh cuï theå caùc cheá ñoä, chính saùch veà löông, phuï caáp vaø caùc öu ñaõi khaùc ñeå thu huùt nhaân taøi vaø lao ñoäng kyõ thuaät töø caùc nôi khaùc ñeán coâng taùc vaø laøm vieäc laâu daøi ôû Laâm Ñoàng, ñoàng thôøi ñaåy nhanh toác ñoä ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc taïi choã phuø hôïp vôùi cô caáu kinh teá-xaõ hoäi cuûa tænh. - Ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ coâng chöùc ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu ñaët ra ñoái vôùi thôøi kyø coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. - Laäp keá hoaïch ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ caùn boä quaûn trò doanh nghieäp ñuû söùc tieáp caän nhöõng tieán boä môùi veà khoa hoïc quaûn lyù, veà coâng ngheä môùi, bieát döï baùo vaø tieáp caän vôùi thò tröôøng ñeå chuû ñoäng hoäi nhaäp vaøo tieán trình toaøn caàu hoaù. Thöïc hieän toát caùc giaûi phaùp treân seõ goùp phaàn to lôùn vaøo vieäc hoaøn thaønh caùc chæ tieâu veà taêng tröôûng vaø chuyeån dòch cô caáu kinh teá; oån ñònh xaõ hoäi vaø giöõ vöõng an ninh quoác phoøng ñòa phöông. Goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc thöïc hieän thaéng lôïi caùc chæ tieâu chuû yeáu veà kinh teá-xaõ hoäi ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020 cuûa Laâm Ñoàng. 78 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 Caên cöù vaøo caùc chæ tieâu phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi ñeán naêm 2020, luaän vaên ñaõ neâu ra ñöôïc muïc tieâu veà huy ñoäng vaø söû duïng nguoàn löïc taøi chính cho ñaàu tö phaùt trieån taïi tænh Laâm Ñoàng. Ñoàng thôøi taùc giaû cuõng maïnh daïn kieán nghò moät heä thoáng caùc giaûi phaùp huy ñoäng nguoàn löïc taøi chính veà voán ñaàu tö nöôùc ngoøai; caùc nguoàn löïc taøi chính cuûa caùc doanh nghieäp ñaàu tö chieàu saâu, ñoåi môùi coâng ngheä, thieát bò tieân tieán; ñaàu tö voán caûi taïo, naâng caáp vaø phaùt trieån cô sôû haï taàng kinh teá-xaõ hoäi. Ñoàng thôøi luaän vaên cuõng ñöa ra ñöôïc moät soá caùc giaûi phaùp ñoàng boä ñeå hoã trôï cho caùc giaûi phaùp treân ñöôïc khaû thi ñaëc bieät chuù troïng ñeán vieäc keát noái nguoàn voán töø caùc quyõ ñaàu tö maïo hieåm vaøo caùc keá hoïach ñaàu tö phaùt trieån Ñaø Laït-Laâm Ñoàng. 79 KEÁT LUAÄN Vôùi muïc tieâu goùp phaàn gia taêng nguoàn löïc taøi chính cho phaùt trieån kinh teá, phaùt trieån thò tröôøng voán. Treân cô sôû vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp ñeå nghieân cöùu, ñeà taøi “ Gia taêng nguoàn löïc taøi chính cho ñaàu tö phaùt trieån kinh teá Laâm Ñoàng theo ñònh höôùng ñeán naêm 2020” ñaõ giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vaán ñeà sau: Giôùi thieäu toång quan veà voán ñaàu tö vaø khaúng ñònh ñöôïc vai troø cuûa voán ñaàu tö, moái quan heä giöõa voán ñaàu tö vaø taêng tröôûng kinh teá. Ñeà taøi cuõng ñaõ tieán haønh nghieân cöùu kinh nghieäm cuûa moät soá ñòa phöông tieâu bieåu trong nöôùc trong vieäc thu huùt voán cho ñaàu tö phaùt trieån, töø ñoù ñaõ ruùt ra ñöôïc moät soá baøi hoïc kinh nghieäm coù theå vaän duïng vaøo thöïc teá trong vieäc thu huùt nguoàn löïc taøi chính cho ñaàu tö phaùt trieån kinh teá taïi Laâm Ñoàng. Treân cô sôû thöïc traïng phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi, thöïc traïng cô sôû haï taàng, thöïc traïng huy ñoäng vaø söû duïng nguoàn löïc taøi chính cho ñaàu tö phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa tænh Laâm Ñoàng, luaän vaên ñaõ ruùt ra ñöôïc moät soá haïn cheá vaø nguyeân nhaân cuûa nhöõng haïn cheá, töø ñoù neâu ra moät soá giaûi phaùp nhaèm gia taêng nguoàn löïc taøi chính cho ñaàu tö phaùt trieån kinh teá cuûa Laâm Ñoàng. Luaän vaên cuõng ñaõ ñöa ra döï baùo nhu caàu voán ñaàu tö phaùt trieån tænh Laâm Ñoàng giai ñoaïn 2006-2010, vaø ñònh höôùng ñeán 2020. Taùc giaû cuõng ñaõ ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp phuø hôïp vôùi neàn kinh teá cuûa tænh Laâm Ñoàng trong giai ñoaïn hieän nay vaø ñònh höôùng chung veà phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa Tænh trong giai ñoaïn 2006-2020. Trong ñoù, moät vaán ñeà heát söùc quan troïng khoâng theå boû qua, ñoù laø vieäc chính quyeàn Tænh phaûi coù caùc giaûi phaùp nhaèm keát noái nguoàn voán ñaàu tö maïo hieåm vaøo caùc keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa Tænh ñaëc bieät trong lónh löïc ñaàu tö phaùt trieån Ñaø Laït theo 80 ñònh höôùng trôû thaønh moät “thaønh phoá thoâng minh” giaønh cho giaùo duïc ñaøo taïo keát hôïp vôùi du lòch hoäi thaûo vaø nghæ döôõng treân cô sôû taïo ñieàu kieän thoâng thoaùng vaø haáp daãn cho nhaø ñaàu tö , ñaëc bieät laø caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeå huy ñoäng nhieàu nguoàn löïc, goùp phaàn ñaåy nhanh quaù trình ñaàu tö phaùt trieån cuûa Laâm Ñoàng. Xin chaân thaønh caûm ôn Quyù Thaày Coâ tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh teá TP. Hoà Chí Minh, caûm ôn PGS.TS. Phan Thò Bích Nguyeät ñaõ truyeàn ñaït kieán thöùc quyù baùu vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho taùc giaû hoaøn thaønh baøi luaän vaên naøy./. 81 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Vuõ Tuaán Anh (1974), Vai troø cuûa nhaø nöôùc trong phaùt trieån kinh teá, NXB Khoa hoïc xaõ hoäi, Haø Noäi. 2. Vuõ Ñình Baùch vaø Ngoâ Ñænh Giao(1996), Ñoåi môùi chính saùch vaø cô cheá quaûn lyù kinh teá nhaèm ñaûm baûo söï taêng tröôûng beàn vöõng, NXB Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 3. Quaùch Nhan Cöông, Doõan Vaên Kính, Uoâng Toå Ñænh ngöôøi dòch: Löu Nguyeân Khaùnh, Nguyeãn Baù Nha, Leâ Ñaêng Toaøn (1996), Kinh teá caùc nguoàn löïc taøi chính, NXB Taøi chính, Haø Noäi. 4. Nguyeãn Thò Caønh vaø Thaùi Phuùc (1999), Phaân boå voán ñaàu tö, hieäu quaû ñaàu tö trong neàn kinh teá thò tröôøng, hoäi thaûo khoa hoïc Tröôøng Ñaïi hoïc daân laäp Vaên Lang, TP.HCM. 5. Cuïc thoáng keâ Laâm Ñoàng, nieân giaùm thoáng keâ Laâm Ñoàng naêm 1001, naêm 2002, naêm 2003, naêm 2004, naêm 2005. 6. Phaïm Phan Duõng (2001) Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX, NXB Chính trò Quoác gia, Haø Noäi. 7. Nguyeãn Vaên Lai (1996), Nhöõng giaûi phaùp chuû yeáu nhaèm huy ñoäng voán trong nöôùc phuïc vuï phaùt trieån kinh teá Vieät Nam, Haø Noäi. 8. Nguyeãn Thò Luyeán (1996), Kinh nghieäm phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ôû caùc nöôùc ASEAN, NXB Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 9. Nguyeãn Ngoïc Mai (1996), Gíao trình kinh teá ñaàu tö, NXB Giaùo duïc, Haø Noäi. 10. Ngaân haøng nhaø nöôùc chi nhaùnh Laâm Ñoàng (2001, 2002, 2003, 2004, 2005) Baùo caùo toång keát hoaït ñoäng cuûa ngaønh. 82 11. Quy hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi tænh Laâm Ñoàng ñeán naêm 2010, Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö. 12. Quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi tænh ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020, Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö. 13. TS. Traàn Ngoïc Thô (chuû bieân) (2000), Taøi chính quoác teá, nhaø xuaát baûn Thoáng keâ. 14. Nguyeãn Ñình Taøi (1997), Söû duïng caùc coâng cuï taøi chính ñeå huy ñoäng voán cho ñaàu tö phaùt trieån, NXB Taøi chính, Haø Noäi. 15. Ñoã Thò Thuûy (1998), Ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi: Tính hai maët cuûa moät soá vaán ñeà, taïp chí Nghieân cöùu kinh teá. 16. UBND tænh Laâm Ñoàng, baùo caùo tình hình thöïc hieän keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi 5 naêm 2001-2005. 17. UBND tænh Laâm Ñoàng (2006), baùo caùo tình hình thöïc hieän keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. 18. Vaên kieän ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh Laâm Ñoàng laàn thöù VIII (nhieäm kyø 2006-2010). 83 84 Phuï l uïc 1: TÌNH HÌNH THU CHI NGAÂN SAÙCH TÆNH LAÂM ÑOÀNG Giai ñoaïn 2001-2006 ÑVT: Trieäu ñoàng TT Chæ tieâu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Coäng 2001-2006 1 Toång thu NSNN töø kinh teá ñòa phöông 313,171 365,465 466,199 715,660 946,417 1,108,427 3,915,339 -Toác ñoä taêng thu (%) 11.67% 12.76% 15.35% 13.22% 11.71% 2 Toång chi NSNN 890,761 1,051,578 1,295,559 1,614,508 2,260,420 2,988,130 10,100,956 -Toác ñoä taêng chi (%) 11.81% 12.32% 12.46% 14.00% 13.22% Trong ñoù: Chi ñaàu tö 308,459 364,624 419,555 476,726 643,536 1,210,627 3,423,527 3 Tyû troïng (%) chi ñaàu tö trong toång chi 34.63 34.67 32.38 29.53 28.47 40.51 33.89 Nguoàn:Sôû Taøi chính Tænh Laâm Ñoàng 85 Phuï luïc 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VAØ CHO VAY VỐN CUÛA HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI LAÂM ÑOÀNG 6 NAÊM 2001-2006 ÑVT: Tyû ñoàng So saùnh(%) Chæ tieâu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 1.Voán huy ñoäng taïi choã 995 1,162 1,538 1,727 2,699 2,695 117 132 112 156 100 2.Doanh soá cho vay 1,895 1,899 2,565 4,237 6,291 7,394 100.21 135.07 165.19 148.48 117.53 3.Toåûng dö nôï 2,781 3,205 3,529 3,833 4,473 5,343 115.25 110.11 108.61 116.70 119.45 Nguoàn: Ngaân haøng Nhaø nöôùc Tænh Laâm Ñoàng 86 Phuï luïc 3: DANH MUÏC ÑAÀU TÖ TRÖÏC TIEÁP TAÏI TÆNH LAÂM ÑOÀNG NAÊM 2006 Toång voán STT Teân döï aùn ñaàu tö (USD) Lónh vöïc hoaït ñoäng 1 Coâng ty TNHH Hoa Ñaø Laït. Vieät Nam 360,000 Troàng, thu mua vaø kinh doanh haøng noâng saûn, rau, hoa, quaû xuaát khaåu. 2 Coâng ty TNHH noâng saûn Hoàng Phuø Vieät Nam 500,000 Troàng, thu mua vaø cheá bieán caùc maët haøng rau, cuû, quaû vaø noâng saûn xuaát khaåu 3 Coâng ty TNHH Florama Vieät Nam 1,500,000 Nghieân cöùu, troàng, thu mua, cheá bieán, xuaát khaåu caùc saûn phaåm noâng nghieäp 4 Coâng ty lieân doanh Kim Thaønh 1,000,000 Troàng, thu mua, cheá bieán, xuaát khaåu caùc maët haøng rau, hoa, quaû vaø noâng saûn khaùc 5 Coâng ty TNHH Green Park 1,000,000 Chaên nuoâi, kinh doanh heo; chaên nuoâi boø söõa; thu mua, cheá bieán, xuaát khaåu thòt heo 6 Coâng ty TNHH may Royal Family 300,000 Saûn xuaát vaø gia coâng caùc saûn phaåm may maëc Coâng ty TNHH noâng traïi KK Troàng, thu mua, kinh doanh caùc loaïi hoa, hoa lan, caây caûnh xuaát khaåu. 7 500,000 Troàng, thu mua, kinh doanh caùc maët haøng noâng saûn, rau xuaát khaåu. 8 Coâng ty TNHH thöïc phaåm Queâ Höông 1,050,000 Troàng, thu mua, cheá bieán, xuaát khaåu noâng saûn, thuyû saûn, haûi saûn; cheá bieán, xuaát khaåu thòt gia suùc gia caàm Troàng, kinh doanh, xuaát khaåu caùc loaïi hoa, rau, traùi aây, noâng saûn. 9 Coâng ty TNHH Sin Dong 800,000 Troàng, thu mua caây traàm höông ñeå laøm nhang xuaát khaåu, chaên nuoâi gia suùc 87 XK 10 Coâng ty TNHH Hoa Tröôøng Xuaân 2,000,000 Saûn xuaát, cheá bieán, xuaát khaåu hoa chaát löôïng cao 11 Coâng ty TNHH Alka- Gene Vina 750,000 Saûn xuaát tröùng gioáng taèm baèng coâng ngheä chuyeån gene Toång coäng 9,760,000 Nguoàn:Sôû keá hoaïch Ñaàu tö tænh Laâm Ñoàng. 88 Phuï luïc 4: BIEÅU ÑAÀU TÖ TOAØN XAÕ HOÄI Thôøi kyø 2001-2005 Giai ñoaïn 2006-2010 Chæ tieâu Ñôn vò Thöïc hieän 2000 TH 2001 TH 2002 TH 2003 TH 2004 Öôùc naêm 2005 Toång 5 naêm 01 - 05 2006 2007 2008 2009 2010 Toång 5 naêm 2006-2010 1. Toång ñaàu tö toaøn xaõ hoäi Tyû ñoàng 918 1212.9 1307.558 1485.317 2263.718 2981 9250.5 3700 4600 5750 7015 8628.45 29693.45 Toång GDP 2931.6 3127 3672 4362 5527 7168 23856.0 9234.6 10415 12464 15063 18558 65734.6 Tyû leä so vôùi GDP % 31.31% 38.79% 35.61% 34.05% 40.96% 41.59% 38.78% 40.07% 44.17% 46.13% 46.57% 46.49% 45.17% a. Voán do ñòa phöông quaûn lyù 771 1025.6 1150.28 1320.83 1777.11 2181 7455 2427.1 2952.5 3439.6 3971 4618.1 17408.3 Trong ñoù: Voán ñaàu tö ngaân saùch NN Tyû ñoàng 395.269 216.092 306.98 318.06 476.489 697.028 2014.649 900 1100 1300 1450 1700 6450 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 43.06% 17.82% 23.48% 21.41% 21.05% 24.70% 22.16% 27.80% 28.33% 28.51% 27.61% 28.02% 28.05% Voán tín duïng ÑT phaùt trieån NN Tyû ñoàng 52.731 67.09 113.512 121.236 93.839 100 495.677 116 190 200 300 350 1156 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 5.74% 5.53% 8.68% 8.16% 4.15% 3.54% 5.45% 3.58% 4.89% 4.39% 5.71% 5.77% 5.03% Voán ñaàu tö doanh nghieäp NN Tyû ñoàng 35 55 46.581 80 75 65 321.581 100 120 150 200 250 820 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 3.81% 4.53% 3.56% 5.39% 3.31% 2.30% 3.54% 3.09% 3.09% 3.29% 3.81% 4.12% 3.57% Daân cö vaø DN ngoaøi QD Tyû ñoàng 268 637.147 595.523 573.439 852 1004 3662.109 950 1150 1350 1550 1800 6800 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 29.19% 52.53% 45.54% 38.61% 37.64% 35.57% 40.28% 29.35% 29.62% 29.61% 29.52% 29.66% 29.57% Ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi(FDI) Tyû ñoàng 20 50.232 87.679 228.092 279.78 315 960.783 361.1 392.5 439.6 471 518.1 2182.3 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 2.18% 4.14% 6.71% 15.36% 12.36% 11.16% 10.57% 11.16% 10.11% 9.64% 8.97% 8.54% 9.49% 89 b.Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 147 187.339 157.283 164.49 486.61 641.5 1637.222 810 930 1120 1280 1450 5590 Trong ñoù: 16.01% 15.45% 12.03% 11.07% 21.50% 22.73% 18.01% 25.02% 23.95% 24.56% 24.38% 23.90% 24.31% Voán ñaàu tö ngaân saùch NN Tyû ñoàng 47 72.339 107.283 124.49 366.61 471.5 1142.222 400 450 500 550 600 2500 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 5.12% 5.96% 8.20% 8.38% 16.20% 16.70% 12.56% 12.36% 11.59% 10.97% 10.47% 9.89% 10.87% Voán tín duïng ÑT phaùt trieån NN Tyû ñoàng 105 30 10 70 100 315 210 230 320 400 450 1610 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 8.66% 2.29% 0.67% 3.09% 3.54% 3.46% 6.49% 5.92% 7.02% 7.62% 7.42% 7.00% Voán ñaàu tö doanh nghieäp NN Tyû ñoàng 10 20 30 50 70 180 200 250 300 330 400 1480 % so vôùi toång möùc ñaàu tö % 0.82% 1.53% 2.02% 2.21% 2.48% 1.98% 6.18% 6.44% 6.58% 6.28% 6.59% 6.44% II. Phaân theo cô caáu ngaønh 1215.269 1375.048 1485.317 2026.529 2414.22 3237.1 3882.5 4559.6 5251 6068.1 a. Caùc ngaønh SX vaø haï taàng kinh teá Tyû ñoàng 520 990.2 1074.36 1083.64 1500 1750 6398.197 2395.1 2777.5 3284.6 3760 4468 16685.2 Coâng nghieäp Tyû ñoàng 110 307.16 388.3 395.5 450 550 2090.96 820.1 950 1150 1240 1550 5710.1 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 110 41.06 45.5 45.5 150 200 482.06 200 250 300 350 350 1450 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 0 266.1 342.8 350 300 350 1608.9 620.1 700 850 890 1200 4260.1 Noâng nghieäp Tyû ñoàng 100 261.886 255.557 313.676 250 280 1361.119 500 522.5 639.6 830 930 3422.1 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 100 231.886 225.557 293.676 200 200 1151.119 450 502.5 650 800 900 3302.5 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 30 30 20 50 80 210 50 20 30 30 30 160 Quaûn lyù nhaø nöôùc Tyû ñoàng 48 26.857 16.867 19.46 40 60 163.184 55 55 60 60 60 290 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 48 11.357 11.867 16.46 30 40 109.684 45 45 50 50 40 230 90 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 15.5 5 3 10 20 53.5 10 10 10 10 20 60 Laâm nghieäp Tyû ñoàng 50 50.5 60 85 120 150 465.5 200 320 380 460 488 1848 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 50 50.5 60 60 120 150 440.5 180 250 300 370 388 1488 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 0 20 70 80 90 100 360 Kho taøng Tyû ñoàng 10 10 10 10 140 160 330 120 120 140 150 160 690 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 10 5 5 5 110 130 255 100 100 110 120 130 560 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 5 5 5 30 30 75 20 20 30 30 30 130 Du lòch Tyû ñoàng 70 220.8 248.634 185 220 250 1124.434 500 560 615 670 880 3225 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 70 210.8 243.634 180 220 250 1104.434 450 500 550 600 800 2900 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 10 5 5 20 50 60 65 70 80 325 Böu chính vieãn thoâng Tyû ñoàng 132 113 95 75 280 300 863 200 250 300 350 400 1500 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 3 3 0 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 132 110 95 75 280 300 860 200 250 300 350 400 1500 b. Cô sôû haï taàng xaõ hoäi Tyû ñoàng 280 225.07 300.69 401.681 526.529 664.22 2118.186 842 1105 1275 1491 1600.1 6313.1 Caáp nöôùc ñoâ thò Tyû ñoàng 50 7.472 2.2 3.5 1.9 5.9 20.972 100 150 170 200 220 840 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 50 7.472 2.2 3.5 1.9 5.9 20.972 100 150 170 200 220 840 91 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 0 0 Cô sôû haï taàng ñoâ thò Tyû ñoàng 110 110.449 134.528 197.24 280.104 364.17 1086.491 320 380 450 510 560 2220 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 90 90.449 124.528 147.24 220.104 304.17 886.491 300 350 400 450 500 2000 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 20 20 10 50 60 60 200 20 30 50 60 60 220 Khoa hoïc ,Coâng ngheä moâi tröôøng Tyû ñoàng 6 8 15 15 17 21.5 76.5 40 45 50 55 60 250 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 6 8 15 15 17 21.5 76.5 40 45 50 55 60 250 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 0 0 Giaùo duïc ñaøo taïo Tyû ñoàng 40 36.56 41.784 57.221 61.52 67.97 265.055 65 70 75 85 90 385 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 30 24.06 31.784 47.221 49.52 52.97 205.555 50 55 60 65 70 300 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 10 12.5 10 10 12 15 59.5 15 15 15 20 20 85 Y teá, dòch vuï xaõ hoäi Tyû ñoàng 35 11.35 10.5 17.05 19.8 38.75 97.45 85 100 110 130 140 565 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 35 11.35 10.5 17.05 19.8 38.75 97.45 85 100 110 130 140 565 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 0 0 Vaên hoùa, thoâng tin, TDTT Tyû ñoàng 9 9.235 10.105 13.85 36.855 27.08 97.125 60 70 80 90 100 400 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 9 9.235 10.105 13.85 36.855 27.08 97.125 60 70 80 90 100 400 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 0 0 92 Haønh chính coâng coäng Tyû ñoàng 15 5 36.573 52.82 59.35 68.85 222.593 140 240 295 310 360 1345 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 10 5 36.573 52.82 59.35 68.85 222.593 110 200 250 260 300 1120 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 5 0 30 40 45 50 60 225 Caùc ngaønh khaùc Tyû ñoàng 15 37 50 45 50 70 252 32 50 45 111 70.1 308.1 Voán do ñòa phöông quaûn lyù Tyû ñoàng 15 32 50 45 50 70 247 32 50 45 111 70.1 308.1 Voán do tr. öông ÑT treân ñòa baøn Tyû ñoàng 5 Nguoàn Sôû Keá hoaïch ñaàu tö tænh Laâm Ñoàng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế Lâm Đồng theo định hướng đến năm 2020.pdf