Đề tài Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ sử dụng thiết bị TCU

Lời nói đầu. Ngày nay, sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã mang lại cho các ngành kỹ thuật nói chung và ngành điều khiển học nói riêng một khuôn mặt mới. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật ,việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong lĩnh vực tự động hoá đã mang lại những chuyển biến rõ rệt ,ghóp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nhiều lĩnh vực công nghệ ,đáp ứng được các chỉ tiêu về chất lượng và giá thành sản phẩm . nâng cao chất lượng cuộc sống . Chính nhờ những đóng góp của kỹ thuật hiện đại mà ngày càng có nhiều loại máy móc ,thiết bị hiện đại được đưa vào ứng dụng trong thực tế mang lại không ít thành quả về kinh tế, y học, quân sự . Trong các hệ thống công nghiệp , một trong những bài toán thường gặp nhất đó là điều khiển nhiệt độ. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều thiết bị đã được đưa vào ứng dụng để điều khiển nhiệt độ, một trong những thiết bị đem lại hiệu quả cao đó là thiết bị điều chỉnh nhiệt độ TCU(Temperature Control Unit ). TCU là một thiết bị điều khiển quen thuộc trên thế giới, tuy nhiên đối với Việt Nam nó vẫn còn rất mới mẻ, ít được ứng dụng trong thực tế sản xuất. Nhằm mục đích tìm hiều để thấy được ưu nhược điểm của thiết bị này thông qua đó phổ biến ứng dụng thiết bị trong thực tế,đồng thời củng cố kiến thức đã được trang bị trong suốt thời gian học tập tại trường, em đã chọn đề tài tốt nghiệp: Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ sử dụng thiết bị TCU. Nội dung của đồ án bao gồm các vấn đề sau: ã Chương 1. Khái quát chung về thiết bị điều chỉnh nhiệt độ TCU . Trình bày những vấn đề chung về thiết bị điều chỉnh nhiệt độ TCU. ã Chương 2. Cấu trúc và kết nối vào ra. Trình bày về cấu trúc phần cứng của thiết bị ,khả năng phối ghép giữa thiết bị TCU và các thiết bị đo khác . ã Chương 3. Sự hoạt động của thiết bị điều chỉnh nhiệt độ TCU trong các hệ thống công nghiệp. Trình bày các chế độ hoạt động của thiết bị TCU. ã Chương 4. Các phương pháp điều khiển trong thiết bị điều chỉnh nhiệt độ TCU. Trình bày các phương pháp được sử dụng trong thiết bị TCU như :điều khiển PID, điều khiển ON/OFF ,điều khiển Cascade và khả năng tự chỉnh của thiết bị . ã Chương 5. Kết nối truyền thông RS-485. Trình bày khả năng phối ghép giữa thiết bị TCU với các thiết bị ngoại vi như là máy in, các thiết bị đầu cuối ,bộ điều khiển chương trình ,máy tính trung tâm .Đồng thời nêu lên phương thức truyền và nhận dữ liệu giữa các thiết bị đó . ã Chương 6. ứng dụng thiết bị điều chỉnh nhiệt độ TCU vào các hệ thống công nghiệp. Tùy theo yêu cầu công nghệ mà có thể sử dụng thiết bị điều chỉnh TCU vào các hệ thống điều khiển cụ thể . ã Chương 7. Xây dựng hệ thống điều khiển sử dụng thiết bị điều chỉnh nhiệt độ TCU.

doc107 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2230 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ sử dụng thiết bị TCU, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0. Th«ng sè db_2 quyÕt ®Þnh l­îng kho¶ng chÕt gi÷a hai ®Çu ra. -Pha cña t¸c ®éng ®iÒu khiÓn cã thÓ ®¶o ng­îc bëi th«ng sè t¸c ®éng ra. §iÒu khiÓn ON/OFF th­êng cã ­u ®iÓm râ khi qóa tr×nh cã nhiÖt ®é dao ®éng xung quanh gi¸ trÞ ®Æt. SP HYS t0 t on off off Output OP1 Ng­îc pha (OP1: nung nãng) SP HYS t0 t on off off Output OP1 ThuËn pha (OP1: lµm m¸t) SP HYS t0 t on off off Output OP2 Ng­îc pha (OP2: nung nãng) SP HYS t0 t on off off Output OP2 ThuËn pha (OP2: lµm m¸t) §¸p øng ON/OFF cña OP1 §¸p øng ON/OFF cña OP2 H×nh 21: §iÒu khiÓn ON/OFF cña hai ®Çu ra OP1 vµ OP2 -§iÒu khiÓn ON/OFF chØ nªn sö dông khi dao ®éng kh«ng ®æi lµ chÊp nhËn ®­îc. 4.3. §iÒu khiÓn Cascade Do cã hai ®Çu vµo lµ ®Çu vµo sensor ®o nhiÖt ®é vµ ®Çu vµo t­¬ng tù nªn cã thÓ øng dông TCU ®Ó thùc hiÖn ®iÒu khiÓn Cascade, trong ®ã chÕ ®é ho¹t ®éng ®­îc lùa chän bëi ch­¬ng tr×nh. Gi¸ trÞ ®äc t¹i ®Çu vµo t­¬ng tù ®­îc hiÓn thÞ trªn d·y d­íi, khi ®ã ®Ìn b¸o chÕ ®é ho¹t ®éng §4 s¸ng liªn tôc ch÷ SEC. * Gi¸ trÞ ®Æt tõ xa: Gi¸ trÞ ®Æt tõ xa ®­îc tÝnh bëi c«ng thøc: trong ®ã: Ttx – gi¸ trÞ ®iÓm ®Æt tõ xa Ttt – gi¸ trÞ ®Çu vµo t­¬ng tù rtIO = 0.000 9.999 bIAS = -999 9999 Trong chÕ ®é gi¸ trÞ ®Æt tõ xa th× trªn b¶ng ®iÒu khiÓn ®Ìn b¸o §3 s¸ng liªn tôc ch÷ REM. Nh»m môc ®Ých an toµn cho kho¶ng ®iÒu khiÓn ta cã thÓ h¹n chÕ giíi h¹n trªn d­íi cho kho¶ng ®iÒu khiÓn th«ng qua hai th«ng sè SPLO vµ SPHI. * §iÒu khiÓn Cascade: §iÒu khiÓn Cascade chia qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn thµnh 2 vßng lµ vßng trong vµ vßng ngoµi. +Vßng trong ®iÒu khiÓn c¸c biÕn mµ nã th­êng cã ®¸p øng nhanh, gi¶i quyÕt ngay lËp tøc c¸c nhiÔu (mµ b¶n th©n nã cã t¸c ®éng rÊt nhanh ) x¶y ra trong qu¸ tr×nh tr­íc khi chóng xuÊt hiÖn ë vßng ngoµi. +Vßng ngoµi thiÕt lËp ®iÓm ®Æt cho vßng trong +V× vßng ngoµi vµ vßng trong ®­îc xem nh­ lµ c¸c qu¸ tr×nh kh¸c biÖt ( vßng trong cã ®¸p øng nhanh h¬n ) do vËy chóng cã gi¸ trÞ lùa chän th«ng sè kh¸c nhau. +§èi víi TCU cã 2 m« h×nh ®iÒu khiÓn Cascade: m« h×nh Cascade trong vµ m« h×nh Cascade ngoµi. D­íi ®©y sÏ tr×nh bµy cô thÓ h¬n vÒ tõng m« h×nh ®iÒu khiÓn Cascade vµ so s¸nh tÝnh ­u viÖt cña mçi m« h×nh. Bé ®iÒu khiÓn vßng ngoµi Bé ®iÒu khiÓn vßng trong §Çu ra mét chiÒu 0 10 VDC §iÓm ®Æt tõ xa PID PID Qu¸ tr×nh trong Qu¸ tr×nh ngoµi Main Input TCU1 Main Input TCU2 SP H×nh 22: M« h×nh ®iÒu khiÓn External Cascade 4.3.1. M« h×nh ®iÒu khiÓn External Cascade. M« h×nh nµy sö dông 2 bé ®iÒu khiÓn: +Bé ®iÒu khiÓn vßng trong ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh trong nh»m tr¸nh nhiÔu cho qu¸ tr×nh ( VÝ dô: xèc nhiÖt trong qóa tr×nh ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é ). ThiÕt bÞ nµy cã ®Çu vµo t­¬ng tù, th«ng qua nã nhËn ®­îc gi¸ trÞ ®Æt tõ xa cña thiÕt bÞ kh¸c. +Bé ®iÒu khiÓn vßng ngoµi ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ngoµi lµ qu¸ tr×nh chÝnh cÇn ®iÒu khiÓn. Ng­êi ®iÒu khiÓn nhËp gi¸ trÞ ®Æt tõ b¶ng ®iÒu khiÓn, bé ®iÒu khiÓn vßng ngoµi sÏ so s¸nh gi¸ trÞ ®Æt chÝnh víi gi¸ trÞ nhiÖt ®o ®­îc cña qóa tr×nh vµ ph¸t ra tÝn hiÖu 1 chiÒu ( ¸p hoÆc dßng ). TÝn hiÖu nµy sau ®ã ®­îc dïng lµm gi¸ trÞ ®Æt tõ xa cho bé ®iÒu khiÓn vßng trong. +Gi¸ trÞ ®Æt tõ xa cña bé ®iÒu khiÓn phô ph¶i ®­îc ®Æt tØ lÖ, th­êng th× gi¸ trÞ ®Æt tõ xa ®­îc ®Æt tØ lÖ b»ng kho¶ng cña qu¸ tr×nh thùc cña bé ®iÒu khiÓn phô . +Gi¸ trÞ ®Æt tõ xa cña bé ®iÒu khiÓn phô ph¶i ®­îc ®æi tØ lÖ, th­êng th× gi¸ trÞ ®Æt tõ xa ®­îc ®Æt tØ lÖ b»ng kho¶ng cña qu¸ tr×nh thùc cña bé ®iÒu khiÓn thø cÊp. . trong ®ã: SPtx - ®iÓm ®Æt tõ xa. HSTL – hÖ sè tØ lÖ gi÷a 2 thiÕt bÞ. bIAS – hÖ sè dÞch . rtIO – hÖ sè tØ lÖ cña bé ®iÒu khiÓn. +Trong 1 sè tr­êng hîp tÝn hiÖu gi¸ trÞ ®Æt tõ xa cã thÓ thay ®æi qóa nhanh hoÆc bÞ nhiÔu dÉn tíi sù mÊt æn ®Þnh cña bé ®iÒu khiÓn phô. Khi ®ã hÖ sè thay ®æi SPrP ®­îc dïng tíi ®Ó giíi h¹n l­îng thay ®æi cña gi¸ trÞ ®Æt tõ xa nªn ®Æt SPrP nhá nhÊt cã thÓ. PID PID2 Qu¸ tr×nh trong Qu¸ tr×nh ngoµi Main input Second analog input Setpoint H×nh 23: M« h×nh ®iÒu khiÓn Internal Cascade 4.3.2. M« h×nh ®iÒu khiÓn Internal Cascade . Trong m« h×nh ®iÒu khiÓn Internal Cascade c¸c chøc n¨ng cña hai bé ®iÒu khiÓn Cascade ®­îc tÝch hîp trong cïng 1 TCU. Trong mäi lÜnh vùc ®iÒu khiÓn th× m« h×nh ®iÒu khiÓn Internal Cascade ®Òu t¹o ra chÊt l­îng vµ tÝnh linh ho¹t ngang b»ng víi m« h×nh ®iÒu khiÓn External Cascade . Vßng ngoµi cung cÊp gi¸ trÞ ®Æt cho vßng trong: ®Çu ra cña vßng ngoµi ®­îc nhËp vµo vßng ngoµi lµm gi¸ trÞ ®Æt th«ng qua sù ®iÒu chØnh cña c¸c th«ng sè tØ lÖ DSP1 vµ DSP2. Gi¸ trÞ ®Æt nµy ®­îc vßng trong sö dông ®Ó tÝnh to¸n ®­a ra ®Çu ra thùc . 4.4. VÊn ®Ò tù chØnh trong TCU Khi thùc hiÖn tù chØnh trong TCU th× ta chØ cÇn ®Æt c¸c s¬ kiÖn ban ®Çu, sau ®ã dùa vµo ®Æc tÝnh qu¸ tr×nh TCU sÏ tù quyÕt ®Þnh c¸c th«ng sè ®iÒu khiÓn phï hîp ®Ó cung cÊp ®Çu ra mét c¸ch chÝnh x¸c vµ tin cËy nhÊt. Trong suèt qu¸ tr×nh tù chØnh, bé ®iÒu khiÓn cã thÓ t¹m thêi lµm cho ®Çu ra cña hÖ thèng dao ®éng tõ 0 100 %. §­êng ®Æc tÝnh ®Çu tiªn cña ®Çu ra bao giê còng lµ ®Æc tÝnh do s¬ kiÖn cña chóng ta ®Æt tr­íc. Nh÷ng th«ng sè cÇn ph¶i ®Æt tr­íc khi vµo chÕ ®é tù chØnh lµ ®é trÔ ®iÒu khiÓn ( CHYS ) vµ m· thay ®æi tù chØnh ( tcod ) . 0% 100% off 0% 100% off on on Aut1 Aut2 Aut3 Aut4 OP1 ®Çu ra Linear DC, ®iÒu khiÓn van Pha B¾t ®Çu tù chØnh t SP §iÓm tù chØnh KÕt thóc qu¸ tr×nh tù chØnh H×nh 24: Ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh tù chØnh CHYS C¸c th«ng sè sau ®©y sÏ ®­îc tù ®éng ®Æt bëi qu¸ tr×nh tù chØnh: ProP Kho¶ng tØ lÖ. Intt H»ng sè tÝch ph©n. dErt H»ng sè vi ph©n. Fltr HÖ sè läc tÝn hiÖu vµo. OPdP Tèc ®é ®¸p øng. *Tù chØnh cho c¸c hÖ thèng nung nãng/lµm m¸t. TCU cã hai ®Çu ra OP1 vµ OP2 t­¬ng øng ®Ó nung nãng/ lµm m¸t. Th«ng sè cÇn thiÕt nhÊt cho c¸c hÖ thèng nµy lµ db_2. Th«ng sè db_2 quyÕt ®Þnh kho¶ng thêi gian x¶y ra kho¶ng chÕt hay hiÖn t­îng cïng tån t¹i c¶ hai t¸c ®éng nung nãng vµ lµm m¸t trong qu¸ tr×nh tù chØnh. Th«ng sè db_2 tiÕp tôc gi÷ nguyªn gi¸ trÞ cña nã cho tíi khi qu¸ tr×nh tù chØnh hoµn thµnh, sau ®ã ta nªn ®Æt l¹i gi¸ trÞ cho db_2. Chó ý: CÇn h¹n chÕ tèi ®a nhiÔu do t¶i ngoµi g©y ra bëi nÕu kh«ng chóng sÏ g©y t¸c ®éng cho qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh c¸c h»ng sè cña bé PID *Tù chØnh cho hÖ thèng Internal Cascade. Tù chØnh cho hÖ thèng Internal Cascade bao gåm hai ph©n ®o¹n tù chØnh: tù chØnh cho vßng trong vµ tù chØnh cho vßng ngoµi. Mçi tËp th«ng sè cho tõng vßng ®­îc tù chØnh mét c¸ch ®éc lËp, vµ vßng trong th­êng ®­îc chØnh tr­íc. §Ó kÝch ho¹t qu¸ tr×nh tù chØnh, tr­íc hÕt cÇn “më kho¸” cho th«ng sè tUNE ( trong modul kho¸ ), sau ®ã trong chÕ ®é Èn lùa chän yES cho th«ng sè tUNE, tiÕp ®ã dùa vµo yªu cÇu cô thÓ cña hÖ thèng mµ chän tù chØnh cho vßng trong (SEC) hay vßng ngoµi (PRI). Qu¸ tr×nh tù chØnh tr¶i qua 4 pha, trªn hiÓn thÞ d­íi sÏ hiÖn chØ sè cña pha tÝch cùc. Pha HiÓn thÞ cho vßng ngoµi HiÓn thÞ cho vßng trong 1 APr1 ASC1 2 APr2 ASC2 3 APr3 ASC3 4 APr4 ASC4 H×nh 25: Pha ®iÒu khiÓn cña qu¸ tr×nh tù chØnh Trong qu¸ tr×nh tù chØnh TCU sÏ tù tÝnh to¸n vµ thay ®æi c¸c th«ng sè cho bé ®iÒu khiÓn vßng trong bao gåm: Pb_2 Kho¶ng tØ lÖ. It_2 H»ng sè tÝch ph©n. dt_2 H»ng sè vi ph©n. OPd2 H»ng sè tèc ®é ®¸p øng vßng trong. Tù chØnh cña vßng trong chÞu ¶nh h­ëng lín cña gi¸ trÞ ®Æt. Trong chÕ ®é tù ®éng, gi¸ trÞ ®Æt cña vßng trong lµ ®Çu ra cña vßng ngoµi ( ®­îc tÝnh tõ khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh tù chØnh ). Cßn trong ho¹t ®éng ®iÒu chØnh tay nã mang gi¸ trÞ ®äc ®­îc cña ®Çu vµo t­¬ng tù thø hai ( lóc khëi ®éng qu¸ tr×nh tù chØnh ). Tr­íc khi b­íc vµo qu¸ tr×nh tù chØnh cho vßng trong cÇn l­u ý ®Æt thang ®o phï hîp víi ph¹m vi cña qu¸ tr×nh ( do vßng trong ®iÒu khiÓn ). C¸c b­íc tiÕn hµnh ®iÒu chØnh hÖ thèng ®iÒu khiÓn Internal Cascade: + B1: §Æt TCU vµo kiÒu ho¹t ®éng ®iÒu chØnh tay (USEr). + B2: §iÒu khiÓn tÝn hiÖu ra cho tíi khi c¸c th«ng sè cña bé ®iÒu khiÓn vßng ngoµi gÇn b»ng gi¸ trÞ ®iÓm ®Æt. + B3: Khëi ®éng tù chØnh vßng trong. + B4: Khëi ®éng tù chØnh vßng ngoµi. + B5: §Æt TCU ë chÕ ®é tù ®éng. Sau khi qu¸ tr×nh ®· ë tr¹ng th¸i x¸c lËp, bé ®iÒu khiÓn vßng trong vµ ngoµi cã thÓ tiÕp tôc ®­îc chØnh ®Þnh l¹i (tù ®éng). BÊt cø mét th«ng sè nµo cña bé PID vßng trong bÞ thay ®æi th× lËp tøc TCU sÏ thay ®æi c¸c th«ng sè cu¶ bé PID vßng ngoµi. *Tù chØnh cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn External Cascade . HÖ thèng External Cascade sö dông 2 bé ®iÒu khiÓn, bé ®iÒu khiÓn vßng trong vµ bé ®iÒu khiÓn vßng ngoµi. Bé ®iÒu khiÓn vßng trong cã ®Çu vµo lµ gi¸ trÞ ®Æt tõ xa vµ ®Çu ra lµ ®Çu ra chÝnh cña qu¸ tr×nh, bé ®iÒu khiÓn vßng ngoµi cã ®Çu vµo lµ ®Çu vµo chÝnh cña qu¸ tr×nh vµ ®Çu ra lµm ®iÓm ®Æt cho vßng trong . C¸c th«ng sè cña vßng trong ®­îc ®iÒu chØnh tr­íc vµ cÇn ph¶i ®Æt thang ®o cho vßng trong. Sau ®©y lµ c¸c b­íc cµi ®Æt cho tù chØnh cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn External Cascade: +B1: §Æt bé ®iÒu khiÓn vßng trong ë chÕ ®é ®iÓm ®Æt ®Þa ph­¬ng vµ ®iÒu chØnh tay. + B2: §iÒu chØnh ®Çu ra cña bé ®iÒu khiÓn vßng trong cho tíi khi c¸c biÕn cña vßng ngoµi xÊp xØ gi¸ trÞ ®iÓm ®Æt (± 10%). + B3: NhËp gi¸ trÞ ®iÓm ®Æt cho bé ®iÒu khiÓn vßng trong b»ng gi¸ trÞ cña qu¸ tr×nh vßng trong. + B4: TiÕn hµnh tù chØnh cho vßng trong ë chÕ ®é ®iÓm ®Æt ®Þa ph­¬ng. + B5: §Æt bé ®iÒu khiÓn vßng trong ë chÕ ®é ®iÓm ®Æt tõ xa vµ ®iÒu chØnh tù ®éng. + B6: TiÕn hµnh tù chØnh cho vßng ngoµi trong kiÓu ®iÒu chØnh tù ®éng. Sau khi qu¸ tr×nh ®· ®¹t x¸c lËp, bé ®iÒu khiÓn vßng trong vµ bé ®iÒu khiÓn vßng ngoµi vÉn cã thÓ ®­îc ®iÒu chØnh l¹i c¸c th«ng sè ( tù ®éng ) khi mét th«ng sè nµo ®ã cña bé ®iÒu khiÓn vßng trong bÞ thay ®æi. Ch­¬ng 5 kÕt nèi truyÒn th«ng Rs 485 5.1. ChuÈn truyÒn th«ng RS-485. ChuÈn truyÒn th«ng RS-485 cho phÐp truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu trªn d©y c¸p ®¬n.ChÝnh ®Æc ®iÓm nµy ®­îc sö dông ®Ó gi¸m s¸t c¸c biÕn gi¸ trÞ ,®Æt l¹i c¸c ®Çu ra vµ thay ®æi gi¸ trÞ ,tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nµy ®Òu ®­îc thùc hiÖn tõ xa. C¸c thiÕt bÞ th­êng ®­îc ghÐp nèi víi bé ®iÒu chØnh nhiÖt ®é TCU nh­ m¸y in mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi , bé diÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh ,hay mét m¸y tÝnh trung t©m. RS-485 cho phÐp truyÒn trªn kho¶ng c¸ch lªn tíi 1200m. Cã tíi 32 bé ®iÒu khiÓn cã thÓ ®­îc nèi trªn cïng mét ®­êng c¸p vµ ®­êng nèi chung. §Þa chØ cña c¸c bé ®iÒu khiÓn ®­îc ®¸nh sè tõ 0 tíi 99. Bé chuyÓn ®æi GCM422 ®­îc cµi ®Æt nh»m më réng tÝnh linh ho¹t cña bé ®iÒu khiÓn. Khi sö dông mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi hay mét m¸y tÝnh trung t©m mµ chØ sö dông mét bé TCU th× ®Þa chØ “0” ®­îc sö dông lo¹i trõ yªu cÇu ®èi víi c¸c ®Þa chØ x¸c ®Þnh khi göi ®i mét lÖnh. NÕu nhiÒu h¬n mét bé TCU trªn ®­êng truyÒn th× mçi bé TCU ph¶i ®­îc ®¸nh mét ®Þa chØ kh¸c nhau. +Khu«n d¹ng cña d÷ liÖu truyÒn. Sù ho¹t ®éng truyÒn th«ng b¸n song c«ng göi d÷ liÖu b»ng c¸ch kho¸ c¸c møc ®iÖn ¸p trªn ®­êng c¸p chung.D÷ liÖu ®­îc nhËn b»ng viÖc gi¸m s¸t c¸c møc vµ nhËn ra ®­îc c¸c m· ®­îc truyÒn tíi. §Ó cho d÷ liÖu ®­îc nhËn ra mét c¸ch chÝnh x¸c th× ph¶i ®ång nhÊt viÖc ®Þnh d¹ng vµ tèc ®é truyÒn gi÷a c¸c thiÕt bÞ truyÒn th«ng.C¸c biÕn ®Þnh d¹ng ®èi víi bé ®iÒu khiÓn TCU lµ 1 bit start ,7 bit data ,0 bit parity hoÆc 1 bit parity ,vµ 1 bit stop . Tèc ®é truyÒn baud th­êng lµ :300,600,1200,2400,4800,9600 baud. H×nh 30: Khu«n d¹ng d÷ liÖu Tr­íc khi thiÕt lËp truyÒn nèi tiÕp th× bé ®iÒu khiÓn TCU ph¶i ®­îc lËp ch­¬ng tr×nh ®Ó cã cïng tèc ®é truyÒn vµ parity víi c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi. Thªm vµo ®ã sè ®Þa chØ vßng vµ m¸y in ph¶i nªn ®­îc biÕt ®Õn. Khi sö dông mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi hay mét m¸y tÝnh trung t©m mµ chØ sö dông mét bé ®iÒu khiÓn TCU ,®Þa chØ ‘0’ cã thÓ ®­îc dïng nh»m lo¹i ra yªu cÇu ®èi víi c¸c ®Þa chØ x¸c ®Þnh khi göi ®i mét lÖnh . NÕu cã nhiÒu h¬n mét bé TCU trªn ®­êng truyÒn th× mçi bé TCU ph¶i ®­îc ®¸nh mét ®Þa chØ kh¸c nhau. 5.2. TruyÒn c©u lÖnh vµ d÷ liÖu. 5.2.1. TruyÒn c©u lÖnh. Khi göi lÖnh tíi 1 bé ®iÒu khiÓn ,mét chuçi lÖnh ph¶i ®­îc x©y dùng. Chuçi c©u lÖnh cã thÓ bao gåm c¸c m· lÖnh,gi¸ trÞ x¸c ®Þnh ,vµ d÷ liÖu sè. Sau ®©y lµ danh s¸ch c¸c lÖnh vµ gi¸ trÞ nhËn d¹ng ,®­îc sö dông khi truyÒn th«ng víi TCU. C©u lÖnh M« t¶ N(4EH) §Þa chØ lÖnh:tiÕp theo mét hoÆc hai sè ,sè ®Þa chØ tõ 0 tíi 99. P(50H) TruyÒn lÖnh in . TruyÒn sù lùa chän t¹i phÇn Program Option(PoPt). R(52H) §Æt l¹i lÖnh. TiÕp theo lµ mét gi¸ trÞ Value Identifier (G hoÆc H). T(54H) LÖnh truyÒn gi¸ trÞ ;TiÕp theolµ mét gi¸ trÞ Value Identifier (A-M,O,Q,W-Z,AA,BB, hoÆc HC). C(43H) LÖnh ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng. TiÕp theo lµ mét gi¸ trÞ Value Identifier(S hoÆcU) vµ sè. V(56H) LÖnh thay ®æi gi¸ trÞ .TiÕp theo lµ mét gi¸ trÞ Value Identifier (B-H,J-M,O,Q,X-Z) ,sau ®ã lµ d÷ liÖu sè riªng. 5.2.2. NhËn d÷ liÖu. D÷ liÖu ®­îc truyÒn tõ TCU khi mét lÖnh “T”Transmit Value hay mét lÖnh “P” Transmit Print Options ®­îc göi tíi bé ®iÒu khiÓn th«ng qua cæng nèi tiÕp .D÷ liÖu còng ®­îc truyÒn khi ®Çu vµo ng­êi sö dông (User Input),lËp ch­¬ng tr×nh cho chøc n¨ng yªu cÇu in (Print Request),®­îc kÝch ho¹t .Do ®Æc ®iÓm tèc ®é in cho phÐp lùa chän m¸y in ®Ó ®­îc truyÒn t¹i tèc ®é ch­¬ng tr×nh qua cæng nèi tiÕp. H×nh 26: Chuçi kÝ tù ®iÓn h×nh Kho¶ng trèng DÊu trõ DÊu chÊm ®¬n vÞ Carriage return Line feed Blank S E T - . 1 2 3 3 4 F CR LF SP CR LF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bèn digit BiÕn nhí ®Þa chØ thiÕt bÞ Cuèi cuéc truyÒn ViÖc truyÒn chuçi sè cã d¹ng nh­ sau: Hai digit ®Çu lµ ®Þa chØ bé ®iÒu khiÓn .NÕu ®Þa chØ bé ®iÒu khiÓn lµ 0 th× « ®Çu ®Ó trèng .Mét kho¶ng tiÕp theo lµ sè ®Þa chØ bé ®iÒu khiÓn.Ba kÝ tù tiÕp theo lµ biÕn nhí theo sau bëi mét hay nhiÒu kho¶ng trèng.Gi¸ trÞ d÷ liÖu b»ng sè ®­îc truyÒn tiÕp theo b»ng c¸c bé ®iÒu khiÓn x¸c ®Þnh .Gi¸ trÞ phñ ®Þnh ®­îc chØ thÞ bëi kÝ hiÖu “-”. VÞ trÝ dÊu chÊm thËp ph©n trong giíi h¹n tr­êng d÷ liÖu phô thuéc vµo gi¸ trÞ thùc mµ nã thÓ hiÖn.Sè d÷ liÖu ®­îc s¾p ®óng chç ,kh«ng b¾t ®Çu b»ng 0. Khi lÖnh T hay yªu cÇu in cã kÕt qu¶ ,c¸c chuçi kÝ tù trªn ®­îc göi trªn mçi ®­êng cña mét khèi truyÒn. NÕu cã nhiÒu h¬n mét chuçi ®­îc truyÒn ,cã 100ms tíi 200ms g¸n liÒn vµo thêi gian trÔ sau khi truyÒn mçi chuçi vµ sau mçi khèi truyÒn.Khi giao tiÕp víi m¸y in ,viÖc göi c¸c biÕn nhí th­êng ®­îc yªu cÇu. *KÕt nèi TCU víi PC. §Ó sö dông kh¶ n¨ng truyÒn th«ng nèi tiÕp cña TCU th× yªu cÇu m¸y tÝnh ph¶i cã card nèi tiÕp RS485. NÕu mét IBM PC thÝch hîp ®­îc sö dông th× card nèi tiÕp RS485 ®­îc cµi ®Æt vµo ch©n c¾m më réng trªn b¶ng m¹ch chÝnh . RS 485 card cã thÓ ®­îc thiÕt lËp cho viÖc vËn hµnh “2 –d©y ®«i ”,víi chÕ ®é vËn hµnh nµy th× mçi phÇn thiÕt bÞ ph¶i cã thÓ chuyÓn m¹ch tõ chÕ ®é nhËn tíi chÕ ®é truyÒn vµ ng­îc l¹i . Bé ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng b×nh th­êng trong chÕ ®é nhËn d÷ liÖu .Nã sÏ tù ®éng chuyÓn m¹ch tíi chÕ ®é truyÒn d÷ liÖu khi Transmit Value Command hoÆc Print Request cã kÕt qu¶ .Víi m¸y tÝnh ®Ó chuyÓn m¹ch tõ chÕ ®é nhËn d÷ liÖu sang truyÒn d÷ liÖu th× ph¶i cã phÇn mÒm ®iÒu khiÓn, ®­îc viÕt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy. Trªn hÇu hÕt Card nèi tiÕp RS 485 th× tÝn hiÖu RTS (Request to Send)®­îc thiÕt lËp ®Ó sö dông nh­ viÖc ®Þnh h­íng (truyÒn /nhËn )tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn . PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn ph¶i ng¾t tr¹ng th¸i cña ®­êng RTS khi m¸y tÝnh ®ang thùc hiÖn viÖc truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu. Bé ®iÒu khiÓn dµnh 100 ms ®Ó m¸y tÝnh thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi tõ chÕ ®é truyÒn sang chÕ ®é nhËn . NÕu card RS 485 kh«ng ®­îc sö dông vµ chØ cã cæng RS 232 lµ biÕn th× module chuyÓn ®æi GCM 232&GCM 422 ®­îc sö dông . Bé chuyÓn ®æi GCM232 chuyÓn tõ RS 232 sang dßng ®iÖn vßng . Bé chuÓn ®æi GCM 422 chuyÓn 20mA dßng ®iÖn vßng sangRS 422/RS 485. Bé chuyÓn ®æi GCM422 cã 25 ®Çu ra. Chó ý : GCM422 yªu cÇu ®Çu TXEN cho chÕ ®é vËn hµnh riªng. §Çu TXEN lµ d¹ng phô thuéc .NÕu nã kh«ng ®­îc chØ ra trªn nh·n m¸y th× nã kh«ng cã gi¸ trÞ ®èi víi m¸y ®ã . *KÕt nèi nèi tiÕp . Khi nèi khèi ®Çu ra, t¹i ®»ng cuèi cña khèi ta ®Ó ý ®Õn tªn cña ®Çu ra ®Ó nèi mçi d©y vµo ®óng vÞ trÝ riªng cña nã. §èi víi c«ng viÖc nµy th× chØ cÇn sö dông hai d©y truyÒn ph¸t vµ mét d©y chung. Hai d©y truyÒn d÷ liÖu nèi tíi TX/RX(+) vµ TX/RX(-). C¸p dÉn nªn lµ c¸p ®«i ,trong mét sè øng dông th× mét tÝn hiÖu ®Êt cã thÓ ®­îc yªu cÇu ®Ó thiÕt lËp mét ®­êng ®Êt chuÈn . TÝn hiÖu ®Êt sÏ ®­îc yªu cÇu nÕu thiÕt bÞ kh«ng cã ®iÖn trë ®iÖn ¸p lÖch trong nèi víi ®­êng RS485. TÝn hiÖu ®Çu vµo th­êng ®­îc c¸ch ®iÖn tõ ®­êng RS 485vµ ®Çu ra t­¬ng tù “-”. Chó ý : Kh«ng nèi bÊt cø ®Çu chung nµo tíi ®Çu ra t­¬ng tù “-”. * KÕt nèi TCU víi m¸y in. Mét hay nhiÒu bé TCU cã thÓ ®­îc nèi víi m¸y in RLC modul DMPC , sö dông module chuyÓn ®æi RLC GCM 422. §Çu nèi TX EN (Transmit Enable) ®­îc nèi tíi ch©n nèi kh«ng truyÒn trªn module GCM 422. M¸y in sau ®ã cã thÓ nhËn d÷ liÖu khi User Input, ®­îc lËp tr×nh cho chøc n¨ng yªu cÇu in, ho¹t ®éng. Bé GCM 422 ph¶i cã jumper trong ®Æt t¹i 485 vÞ trÝ. 25 ch©n nèi trªn module GCM 422 ph¶i ®­îc c¾m jumper t¹i c¸c vÞ trÝ ch©n 2, 3 vµ 14, 16. Bé TCU ph¶i ®­îc lËp tr×nh ®Ó cã cïng tèc ®é truyÒn víi m¸y in. Khi cã nhiÒu h¬n 1 bé ®iÒu khiÓn trªn ®­êng truyÒn th× mçi ®Çu ghÐp nèi TX-EN ®­îc nèi tíi ch©n ch­a truyÒn cña module GCM 422. T¹i mçi thêi ®iÓm chØ cã duy nhÊt mét bé TCU cã chøc n¨ng in ,nh»m tr¸nh kh¶ n¨ng x¶y ra xung ®ét khi cã nhiÒu h¬n mét TCU yªu cÇu m¸y in thùc hiÖn . *M¸y tÝnh trung t©m – Sever. Mét nhµ m¸y sö dông nhiÒu bé ®iÒu khiÓn TCU ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C¸c bé TCU ®­îc ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau ®Ó tèi thiÓu ho¸ qu¸ tr×nh xö lý. §Æt t¹i phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt mét m¸y tÝnh c«ng nghiÖp, m¸y tÝnh nµy ®­îc nèi víi c¸c bé TCU qua ®­êng d©y truyÒn th«ng. Mçi bé TCU ®­îc ®¸nh mét ®Þa chØ kh¸c nhau, nh­ng tÊt c¶ ®Òu ph¶i ®­îc lËp tr×nh ®Ó ®­îc t­¬ng thÝch víi m¸y tÝnh. Hosterminal TX/RX (+) TX/RX (-) TCU2 TX/RX (+) TX/RX (-) TX/RX (+) TX/RX (-) TX/RX (+) TX/RX (-) TX/RX (+) TX/RX (-) TX/RX (+) TCU4 TCU6 TCU5 TCU3 TCU1 TX/RX (-) H×nh 27 : KÕt nèi nhiÒu TCU víi Hosterminal M¸y tÝnh sö dông c¸c c©u lÖnh riªng ®Ó göi vµ nhËn d÷ liÖu tõ c¸c bé TCU. NÕu hai ®­êng truyÒn th«ng ®­îc thiÕt lËp gi÷a TCU vµ mét m¸y tÝnh, tr­íc tiªn m¸y tÝnh ph¶i nhËn ®­îc th«ng tin tõ TCU. KÝch ho¹t User Input, lËp ch­¬ng tr×nh cho chøc n¨ng yªu cÇu in,b¾t ®Çu viÖc truyÒn tõ TCU. Mét bé RLC Serial Couverter Module GCM 422 ®­îc thiÕt lËp nh»m më réng kh¶ n¨ng thÝch nghi cña bé ®iÒu chØnh nhiÖt ®é TCU. ch­¬ng 6 øng dông thiÕt bÞ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é vµo c¸c hÖ thèng c«ng nghiÖp. 6.1. §iÒu khiÓn gi¸m s¸t dßng cÊp nhiÖt. §©y lµ ®Çu vµo ( kh«ng b¾t buéc ) cho phÐp ®iÒu khiÓn dßng cÊp nhiÖt th«ng qua modul ®Çu ra chÝnh OP1. Gi¸ trÞ dßng cÊp nhiÖt thùc ®­îc quan s¸t trªn hiÓn thÞ d­íi. Th«ng qua TCU ta cã thÓ biÕt ®­îc tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña d©y ®èt hay kh¶ n¨ng hë m¹ch ,ng¾n m¹ch víi ®Êt. Mét ®Çu ra c¶nh b¸o cã thÓ ®­îc lËp tr×nh ®Ó göi ra tÝn hiÖu b¸o ®éng mét sù kiÖn nµo ®ã tr­íc khi nã ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh. Gi¸ trÞ cña c¶nh b¸o dßng cÊp nhiÖt ®­îc ®Æt thÊp h¬n kho¶ng 10-20% gi¸ trÞ dßng cÊp nhiÖt thùc. H×nh 28: §iÒu khiÓn gi¸m s¸t dßng cÊp nhiÖt. §iÒu khiÓn dßng cÊp nhiÖt cña TCU th­êng dïng nguån mét pha, ®èi víi hÖ thèng sö dông nguån 3 pha h·ng s¶n xuÊt ( Red Lion ) cã lo¹i IMH cho phÐp ®iÒu khiÓn tõng pha riªng lÎ. +VÝ dô: Sö dông mét biÕn dßng 50:0.1. Dßng thùc ®äc ®­îc trªn hiÓn thÞ lµ 38A. Khi ®ã gi¸ trÞ c¶nh b¸o lçi ®­îc ®Æt lµ 32.0A ( =38*85% ) . NÕu dßng cÊp nhiÖt v­ît qu¸ ng­ìng 32.0A, TCU sÏ sinh ra mét sù kiÖn b¸o ®éng. D­íi ®©y lµ mét sè th«ng sè cÇn thiÕt cho øng dông nµy: HCur=50.0 Thang ®Çy ®ñ cho dßng nhiÖt b»ng víi biÕn dßng. ACt1=HCur §Æt modul c¶nh b¸o 1 cho sù kiÖn lçi vÒ nhiÖt AL1=32.0 Ng­ìng c¶nh b¸o trªn. Trong vÝ dô nµy ®Çu vµo gi¸m s¸t dßng cÊp nhiÖt dïng ®Ó ph¸t hiÖn sím sù cè háng d©y nung ®Ó b¸o ®éng cho ng­êi vËn hµnh kÞp thêi cã biÖn ph¸p xö lý tr­íc khi nã ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh. Gi¸ trÞ thùc cña dßng cÊp nhiÖt ®­îc quan s¸t trªn hiÓn thÞ d­íi vµ cÇn thiÕt ph¶i sö dông ®Çu ra c¶nh b¸o. 6.2. §iÒu khiÓn nung nãng/ lµm m¸t. H×nh 29: §iÒu khiÓn nung nãng /lµm m¸t. ThiÕt bÞ TCU cã hai ®Çu ra nung nãng vµ lµm l¹nh cho c¸c qu¸ tr×nh, trong thùc tÕ cã nhiÒu qu¸ tr×nh cÇn c¶ hai tÝnh n¨ng nµy víi môc ®Ých ®¹t tíi kho¶ng nhiÖt ®é chÝnh x¸c còng nh­ mét gi¸ trÞ nhiÖt ®é cè ®Þnh nµo ®ã. C¸c th«ng sè cÇn lËp cÊu h×nh cho chøc n¨ng lµm m¸t: CYC2 nhËp chu kú thêi gian lµm m¸t. GAN2 nhËp th«ng sè quan hÖ. db_2 nhËp kho¶ng chÕt(dead band). 6.3. §iÒu khiÓn vÞ trÝ van. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn vÞ trÝ van dïng hai ®Çu ra “®ãng” vµ “më” ®Ó trùc tiÕp ®Æt vÞ trÝ cho van theo mét vßng kÝn.. Còng cã thÓ dïng trùc tiÕp ®Çu ra Linear DC ®Ó ®iÒu khiÓn vÞ trÝ cña van th«ng qua mét sè th«ng sè nhËp vµo mµ kh«ng cÇn ph¶i dïng tíi c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn PID hay ON/OFF. H×nh 30: §iÒu khiÓn vÞ trÝ van. Cã hai kiÓu ®iÒu khiÓn van: ®iÒu khiÓn vÞ trÝ vµ ®iÒu khiÓn vËn tèc. §iÒu khiÓn vÞ trÝ sö dông tÝn hiÖu ph¶n håi cßn ®iÒu khiÓn vËn tèc th× kh«ng. ¸p suÊt h¬i n­íc ®­îc ®iÒu khiÓn bëi TCU víi Valve Positioner . TCU duy tr× nhiÖt ®é dßng n­íc nãng kh«ng ®æi b»ng viÖc ®iÒu khiÓn vÞ trÝ cña van. * §iÒu khiÓn vÞ trÝ. §iÖn trë ph¶n håi (thÓ hiÖn vÞ trÝ cña van) ®­îc ®o ®Ó ®­a vµo TCU vµ c©n b»ng thang ®o t­¬ng øng tõ 0 ¸ 100 %. VÞ trÝ cña van ®­îc so s¸nh víi ®Çu ra ®Ó quyÕt ®Þnh sù thay ®æi l¹i vÞ trÝ cho van. Khi tÝn hiÖu ph¶n håi kh«ng t­¬ng øng víi ®Çu ra nghÜa lµ ®· x¶y ra sù kiÖn háng ®éng c¬ van, háng van hoÆc mÊt tÝn hiÖu ph¶n håi. Khi ®ã sÏ cã ®iÒu khiÓn cho sù lËt tr¹ng th¸i cña tÝn hiÖu c¶nh b¸o. c¶nh b¸o van dïng mét bé ®Õm thêi gian ®¶m b¶o cho sù t­¬ng øng cña ®Çu ra vµ ph¶n håi van trong mét kho¶ng thêi gian ®Æt tr­íc. Khi x¶y ra sù kiÖn c¶nh b¸o, trªn hiÓn thÞ d­íi sÏ hiÓn thÞ th«ng b¸o “VALV” vµ nÕu ®­îc nèi víi thiÕt bÞ c¶nh b¸o th× TCU sÏ ®­a ra tÝn hiÖu ®Ó th«ng tin vÒ sù kiÖn cho ng­êi vËn hµnh biÕt. Mçi lÇn tÝn hiÖu c¶nh b¸o lËt tr¹ng th¸i, ®Ó t¾t b¸o ®éng th× ®Çu ra ph¶i b»ng víi vÞ trÝ ph¶n håi (®· quy ®æi tÝn hiÖu). Khi ®Æt thêi gian c¶nh b¸o van b»ng 0 sÏ lµm mÊt t¸c dông c¶nh b¸o. LËp cÊu h×nh cho c¸c th«ng sè : +ChÕ ®é ®iÒu khiÓn vÞ trÝ: VPS1 nhËp vÞ trÝ ®ãng van VPS1 nhËp vÞ trÝ më van Vudt nhËp chu kú cËp nhËt van VPdb nhËp kho¶ng chÕt VFAL nhËp thêi gian ph¸t hiÖn háng van Act1 ®Æt ®Çu ra c¶nh b¸o cho ph¸t hiÖn háng van. *§iÒu khiÓn vËn tèc. ChÕ ®é ®iÒu khiÓn vËt tèc cña Valve Positioner lµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn van ®Æc biÖt ,nã kh«ng sö dông tÝn hiÖu ph¶n håi. T¹i chÕ ®é ®iÒu khiÓn nµy th× bé ®iÒu khiÓn sÏ ®¸p øng sù thay ®æi gi¸ trÞ ®Çu ra ,thay v× ®¸p øng trùc tiÕp gi¸ trÞ ra nh­ trong ®iÒu khiÓn vÞ trÝ. NÕu cã lçi qu¸ tr×nh ,th× bé ®iÒu khiÓn sÏ t¸c ®éng tr­íc tiªn tíi ®Çu ra ®éng c¬ ®iÒu khiÓn nh»m lo¹i trõ lçi . +ChÕ ®é ®iÒu khiÓn vËn tèc: Vudt nhËp chu kú cËp nhËt van VOPt nhËp thêi gian më van VCLt nhËp thêi gian ®ãng van Vont nhËp kho¶ng chÕt. 6.4. §iÒu khiÓn Internal Cascade: H×nh 31: §iÒu khiÓn Internal Cascade. Vßng ®iÒu khiÓn Cascade lµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn cã chÊt l­îng tèt h¬n ®iÒu khiÓn mét vßng cæ ®iÓn. §iÒu khiÓn Cascade cho phÐp qu¸ tr×nh ®­îc chia thµnh hai vßng :vßng ®iÒu khiÓn trong vµ vßng ®iÒu khiÓn ngoµi .Vßng ®iÒu khiÓn ngoµi nhËn gi¸ trÞ ®Æt tõ vßng ®iÒu khiÓn trong ®Ó ®iÒu khiÓn biÕn trung gian (¸p suÊt h¬i). Møc ®iÒu khiÓn cña biÕn trung gian lµ ®Çu vµo qu¸ tr×nh trong .Vßng trong(nhiÖt ®é) ®iÒu khiÓn c¸c biÕn thay ®æi nhanh, nhê vËy nã t¸c ®éng nhanh h¬n víi c¸c nhiÔu ®Ó gi¶m ¶nh h­ëng cña nhiÔu tíi qu¸ tr×nh chÝnh. LËp cÊu h×nh cho c¸c th«ng sè : OPer chän chÕ ®é ®iÒu khiÓn Cascade. Root chän tuyÕn tÝnh ho¸ ®Çu vµo t­¬ng tù thø hai. dPt2 chän vÞ trÝ dÊu chÊm ®éng . dsP1, InP1, DsP2, InP2: chän thang tØ lÖ cho ®Çu vµo thø hai. OPd2 hÖ sè läc nhiÔu cho ®Çu vµo thø hai. C¸c th«ng sè ho¹t ®éng: SP_2 gi¸ trÞ ®iÓm ®Æt cña vßng trong. Pb_2 kho¶ng tû lÖ cho vßng trong. It_2 h»ng sè tÝch ph©n cho vßng trong. dt_2 h»ng sè vi ph©n cho vßng trong. 6.5. §iÒu khiÓn External Cascade. ë ®©y thiÕt bÞ PCU ( Process Control Unit ) ®ãng vai trß lµ bé ®iÒu khiÓn cña vßng trong. LËp cÊu h×nh cho c¸c th«ng sè: OPer chän chÕ ®é ®iÒu khiÓn Cascade. Root chän tuyÕn tÝnh ho¸ ®Çu vµo t­¬ng tù thø hai. dPt2 chän vÞ trÝ dÊu chÊm ®éng . dsP1, InP1, DsP2, InP2: chän thang tØ lÖ cho ®Çu vµo thø hai. SPtr chän chÕ ®é ®iÓm ®Æt ®Þa ph­¬ng/ tõ xa. H×nh 32: §iÒu khiÓn External Cascade. C¸c th«ng sè ho¹t ®éng: Rtio hÖ sè ratio cho ®iÓm ®Æt tõ xa. biaS hÖ sè bias cho ®iÓm ®Æt tõ xa. 6.6. §iÒu khiÓn gi¸ trÞ ®Æt Master. Mét TCU Master t¹o ®iÓm ®Æt cho nhiÒu TCU Slave (tèi ®a 50 ). §Çu ra Linear DC cña TCU Master nèi víi ®Çu vµo t­¬ng tù thø hai cña c¸c TCU Slave. Mçi TCU Slave cã thÓ cã c¸c hÖ sè ratio vµ bias kh¸c nhau. H×nh 33: §iÒu khiÓn ®iÓm ®Æt Master LËp cÊu h×nh th«ng sè cho c¸c TCU slave: OPer chän chÕ ®é ®iÒu khiÓn Cascade. Root chon tuyÕn tÝnh ho¸ ®Çu vµo t­¬ng tù thø hai. dPt2 chän vÞ trÝ dÊu chÊm ®éng . dsP1, InP1, DsP2, InP2: chän thang tØ lÖ cho ®Çu vµo thø hai. SPLO, SPHI: giíi h¹n d­íi, trªn cña ®iÓm ®Æt tõ xa. SPrP tèc ®é thay ®æi ®iÓm ®Æt tõ xa. C¸c th«ng sè ho¹t ®éng cña TCU slave: Rtio hÖ sè ratio cña ®Çu vµo t­¬ng tù thø hai. biaS hÖ sè bias cña ®Çu vµo t­¬ng tù thø hai. Ch­¬ng 7. X©y dùng hÖ thèng ®iÒu khiÓn sö dông thiÕt bÞ ®iÒu chØnh nhiÖt ®é tcu. 7.1. §èi t­îng ®iÒu khiÓn . T¹i ®å ¸n nµy sö dông lß ®iÖn trë lµm ®èi t­îng ®iÒu khiÓn . Lß ®iÖn trë lµ mét thiÕt bÞ dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng trong qu¸ tr×nh gia nhiÖt b»ng h×nh thøc dïng ®iÖn trë hay cßn gäi lµ d©y nung (thanh nung ). Lß th­êng cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, chiÒu cao kh«ng thay ®æi däc theo chiÒu dµi lß, chÕ ®é trao ®æi nhiÖt trong lß chñ yÕu lµ bøc x¹ ph©n bè ®Òu . D©y nung Ni-Cr ®­îc ®Æt trong lßng lß vµ to¶ nhiÖt theo hiÖu øng Jun-lenx¬ . NhiÖt l­îng to¶ ra trªn d©y, khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua ,®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Q = I2Rt. Trong ®ã : Q : NhiÖt l­îng to¶ ra trªn d©y nung (J). R : §iÖn trë d©y nung (W). I : Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y nung (A). t : Thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua d©y nung (s). Lß ®iÖn trë thùc hiÖn c«ng viÖc nung nãng vËt ë bÊt kú chÕ ®é nhiÖt vµ nhiÖt ®é nµo cÇn thiÕt. Nh­ng nh­îc ®iÓm cña c¸c lß nµy lµ cã tÝnh æn ®Þnh kh«ng cao, chÞu ¶nh h­ëng lín cña nhiÔu t¸c ®éng. §¹i l­îng cÇn ®iÒu chØnh lµ nhiÖt ®é buång lß .ViÖc ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é buång lß chÝnh lµ ®iÒu khiÓn c«ng suÊt ®Æt vµo lß. P=I2.R.T. Cã hai ph­¬ng ¸n ®Ó x©y dùng c«ng suÊt nµy lµ: -§iÒu chØnh vÒ phÝa tiªu thô ,tøc lµm thay ®æi ®iÖn trë cña lß .Ph­¬ng ph¸p nµy Ýt ®­îc ¸p dông bëi tÝnh kh«ng liªn tôc vµ h¹n chÕ ph¹m vi ®iÒu khiÓn . -§iÒu khiÓn vÒ phÝa cung cÊp tøc lµ thay ®æi c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y nung .§iÒu nµy cã thÓ thùc hiÖn b»ng biÕn ¸p ,R¬le hoÆc Thyristor. *Ph­¬ng ph¸p dïng biÕn ¸p . §©y lµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p theo cÊp ,nã ®ßi hái biÕn ¸p ph¶i cã c«ng suÊt lín .Ph­¬ng ph¸p nµy th« s¬ ,Ýt ®­îc sö dông trong c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng . *Ph­¬ng ph¸p dïng R¬le. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ®Æc ®iÓm cã thÓ khèng chÕ møc nhiÖt ®é trong lß t¹i nh÷ng møc ®iÖn ¸p kh¸c nhau ,nh­ng R¬le chØ cã t¸c dông ®iÒu chØnh t¹i mét sè thêi ®iÓm ng­ìng nhÊt ®Þnh nªn viÖc ®iÒu chØnh kh«ng liªn tôc .MÆt kh¸c qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn lu«n bÞ dao ®éng ,biªn ®é dao ®éng phô thuéc vµo c¸c ®iÓm ®Æt kh¸c nhau ,v× thÕ ®é chÝnh x¸c kh«ng cao ,R¬le ph¶i ®ãng ng¾t nhiÒu lÇn nªn ®é tin cËy kÐm .Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm ®¬n gi¶n ,phï hîp víi c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ ®ßi hái kh«ng cÇn ®é chÝnh x¸c cao. *Ph­¬ng ph¸p dïng R¬le kÕt hîp víi Thyristor. Khi sö dông th× kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh víi c¸c ph¹m vi kh¸c nhau lµ t­¬ng ®èi tèt. Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng thùc hiÖn ®iÒu chØnh liªn tôc ®­îc bëi v× khi tiÕp ®iÓm cña R¬le ®ãng ta lu«n cã c¶ chu k× cung cÊp cho t¶i ,khi më nguån th× cung cÊp phÝa §iod bÞ ng¾t .Do ®ã viÖc cung cÊp cho lß chØ hoµn toµn do Thyristor vµ nh­ vËy c«ng suÊt ®­a vµo lß chØ ®­îc 1/2 chu k× . *Ph­¬ng ph¸p dïng hai Thyristor m¾c xung ®èi . Khi cã xung ®iÒu khiÓn th× hai Thyristor sÏ lÇn l­ît më cho dßng ®i qua .Ta cã thÓ ®iÒu khiÓn cho hai Thyristor liªn tôc chuyÓn tõ ®ãng sang më t­¬ng øng víi c«ng suÊt lß thay ®æi tõ 0 ®Õn gi¸ trÞ lín nhÊt . Ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp ®iÒu chØnh trong ph¹m vi réng ,®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ ,®é chÝnh x¸c t­¬ng ®èi cao ,®é nh¹y ®iÒu chØnh t­¬ng ®èi lín ,cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh t­¬ng ®èi liªn tôc . 7.2. M« h×nh vµ s¬ ®å m¹ch kÕt nèi 7.2.1. M« h×nh M¹ch ®iÒu khiÓn sö dông m« h×nh ®iÒu khiÓn Internal Cascade ®Ó ®iÒu khiÓn lß. Qu¸ tr×nh vßng trong ®iÒu khiÓn biÕn thay ®æi nhanh ®ã lµ nhiÖt ®é cña lß, qu¸ tr×nh vßng ngoµi ®iÒu khiÓn biÕn thay ®æi chËm h¬n lµ nhiÖt ®é vËt nung. Trong ®ã qu¸ tr×nh cÇn ®iÒu khiÓn lµ qu¸ tr×nh vßng ngoµi ( ®iÒu chØnh nhiÖt ®é vËt nung ). Vßng trong ®­îc ®iÒu khiÓn bëi bé ®iÒu khiÓn PID2 cßn vßng ngoµi ®iÒu khiÓn bëi bé ®iÒu khiÓn PID. PID PID2 NhiÖt ®é lß nung NhiÖt ®é vËt nung Main input Second analog input Setpoint H×nh 34: M« h×nh dïng TCU ®iÒu khiÓn lß nung H×nh 35: S¬ ®å m¹ch kÕt nèi TCU-lß ®iÖn trë. Linear DC output 7.2.2. S¬ ®å m¹ch kÕt nèi. Trong ®ã: 1 – Hai cÆp nhiÖt ®iÖn lo¹i XK. 2 – D©y nung. 3 – VËt nung. 4 – Bé ®iÒu khiÓn c«ng suÊt. CÆp nhiÖt ®­îc sö dông ë ®©y lµ cÆp nhiÖt ®iÖn Cr«men- Copen (ký hiÖu XK ) D©y d­¬ng Cr«men lµ hîp kim 89% Ni + 9,8% Cr + 1% Fe + 0,2 % Mn ,cßn d©y ©m Cropen lµ hîp kim 56% Cu vµ 44% Ni .Giíi h¹n ®o cùc ®¹i khi ®o dµi h¹n 6000C, cßn khi ®o ng¾n h¹n lµ 8000C. 7.3. Bé ®iÒu khiÓn c«ng suÊt. 7.3.1. §Æc ®iÓm . Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn c«ng suÊt nh­ng ph­¬ng ph¸p dïng hai Thyristor m¾c xung ®èi ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt.Khi cã xung ®iÒu khiÓn th× hai Thyristor sÏ lÇn l­ît më cho dßng ®i qua. Gãc më cña Thyristor ®­îc ®iÒu khiÓn ®Ó b¶o ®¶m cho c«ng suÊt lß thay ®æi tõ 0 ®Õn gi¸ trÞ lín nhÊt. Ph­¬ng ph¸p nµy cho phÐp ®iÒu chØnh trong ph¹m vi réng ,®é chÝnh x¸c t­¬ng ®èi cao ,®é nh¹y ®iÒu khiÓn lín,cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh liªn tôc vµ ®Òu ®Æn . Dùa vµo yªu cÇu vÒ chÊt l­îng ®iÒu khiÓn vµ trang thiÕt bÞ s½n cã ,®å ¸n nµy chän ph­¬ng ph¸p ®iÒu chØnh c«ng suÊt lß dïng hai Thyristor m¾c xung ®èi ®Ó ®iÒu khiÓn lß ®iÖn trë. +CÊu t¹o vµ nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña Thyristor. Thyristor lµ thiÕt bÞ b¸n dÉn gåm bèn líp b¸n dÉn P1N1P2N2 kh¸c nhau vÒ chiÒu dµy vµ mËt ®é ®iÖn tÝch ghÐp víi nhau .Gi÷a c¸c líp b¸n dÉn nµy h×nh thµnh c¸c mÆt ghÐp chuyÓn tiÕp PN lÇn l­ît lµ J1,J2,J3. A K G P1 P2 N1 N2 J1 J3 J2 A K + - G Khi ®Æt ®iÖn ¸p mét chiÒu gi÷a hai cùc A vµ K (an«t nèi víi cùc d­¬ng ,cat«t nèi vµo cùc ©m) th× J1 vµ J3 ®­îc ph©n cùc thuËn cßn J2 bÞ ph©n ng­îc .GÇn nh­ toµn bé ®iÖn ¸p nguån ®Æt trªn mÆt ghÐp J2.§iÖn tr­êng néi t¹i E1 cña J2 cã chiÒu h­íng tõ N1 vÒ P2.§iÖn tr­êng ngoµi t¸c dông cïng chiÒu víi Ei ,vïng chuyÓn tiÕp còng lµ vïng c¸ch ®iÖn cµng më réng ra ,kh«ng cã dßng ®iÖn ch¹y qua Thyristor mÆc dï nã ®­îc ®Æt d­íi ®iÖn ¸p . Khi cã mét xung ®iÒu khiÓn t¸c ®éng vµo cùc G ,c¸c ®iÖn tö tõ N2 ch¶y sangP2. C¸c ®iÖn tö chÞu søc hót cña ®iÖn tr­êng tæng hîp cña mÆt ghÐp J2 vµ ngµy cµng nhiÒu ®iÖn tö ch¶y µo ¹t vµo N1 ,qua P1 vµ ®Õn cùc d­¬ng cña nguån ®iÖn ngoµi víi tèc ®é 1cm/100´ms .Khi ®ã J2 trë thµnh mÆt ghÐp dÉn ®iÖn Thyristor më cho dßng ch¹y qua. §iÖn trë thuËn cña Thyristor khi ë tr¹ng th¸i kho¸ kho¶ng100kW,ë tr¹ng th¸i më kho¶ng 0,01W. Lo¹i Thyristor ®­îc dïnglµ lo¹i Thyristor c«ng suÊt nhá KY-202H cã c¸c th«ng sè kÜ thuËt nh­ sau: +§iÖn ¸p lµm viÖc 0,4(KV). +Dßng ®iÖn cùc ®¹i cho phÐp 10(A). +§iÖn ¸p ®iÒu khiÓn 10(V). +Dßng ®iÖn dß 0,3-0,5(A). VËyThyristor sÏ ®­îc më khi cã ®iÖn ¸p thuËn ,nghi· lµ khi cã hiÖu ®iÖn ¸p gi÷a Anod vµ Catod lµ d­¬ng vµ ®ång thêi cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn vµo cùc ®iÒu khiÓn G cña nã vµ cã dßng : Ig > Igst Ig: Dßng ®iÒu khiÓn . Igst:Gi¸ trÞ giíi h¹n dßng ®iÒu khiÓn . Cßn muèn ®ãng Thyristor ph¶i ®Æt ®iÖn ¸p ng­îc lªn hai ®Çu Anod vµ Catod UAK<0. Ph¶i chó ý lµ trong bÊt cø tr­êng hîp nµo th× còng kh«ng ®­îc ®Æt Thyristor d­íi ®iÖn ¸p thuËn khi Thyristor ch­a bÞ kho¸ ,nÕu kh«ng cã thÓ g©y lªn hiÖn t­îng nguån bÞ ng¾n m¹ch. Bëi hai Thyristor ®­îc m¾c song song vµ ng­îc chiÒu nªn t¹i mét thêi ®iÓm chØ cã mét trong hai Thyristor ®­îc më ,dßng ®iÖn ®i qua sîi ®èt ®­îc m« t¶ nh­ h×nh vÏ: H×nh 36: Ho¹t ®éng cña Thyristor Trong ®ã a lµ gãc më cña Thyristor,tøc lµ gãc lÖch kÓ tõ thêi ®iÓm ban ®Çu cña nöa chu k× cña dßng xoay chiÒu cho ®Õn thêi ®iÓm më Thyristor ,thêi ®iÓm nµy chÝnh lµ thêi ®iÓm ph¸t xung ®iÒu khiÓn,ta cã thÓ thay ®æi thêi ®iÓm ph¸t xung ®iÒu khiÓn lµm thay ®æi gãc më a cña Thyristor, tøc lµ thay ®æi c«ng suÊt cung cÊp cho sîi ®èt lß.ViÖc ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm ph¸t xung cho van Thyristor ®­îc thùc hiÖn b»ng bé ph¸t xung r¨ng c­a XR,bé so s¸nh SS vµ bé ph¸t xung më Thyristor FX. M¹ch t¹o xung ®iÒu khiÓn bao gåm m¹ch t¹o xung r¨ng c­a ®ång pha víi ®iÖn ¸p nguån cung cÊp cho sîi ®èt th«ng qua Thyristor ,m¹ch so s¸nh thùc hiÖn viÖc so s¸nh xung r¨ng c­a víi tÝn hiÖu ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn vµ ph¸t xung ®iÒu khiÓn Thyristor. 7.3.2. Nguyªn lÝ lµm viÖc cña hÖ thèng ®iÒu chØnh c«ng suÊt. *S¬ ®å cÊu t¹o hÖ thèng ®iÒu chØnh c«ng suÊt . M¹ch gåm cã :bé t¹o xung r¨ng c­a ,bé so s¸nh t¹o xung vu«ng víi bé biÕn ®æi xung vµ ph¸t xung ®iÒu khiÓn . - M¹ch cung cÊp nguån cho bé ®iÒu khiÓn c«ng suÊt. H×nh 38: S¬ ®å m¹ch chØnh l­u nguån - M¹ch t¹o xung r¨ng c­a. H×nh 39: S¬ ®å m¹ch t¹o xung r¨ng c­a §Ó t¹o xung ®iÒu khiÓn Thyristor trong c¶ hai chu k× cña ®iÖn ¸p l­íi th× ph¶i cã kh©u ®ång pha ®Ó khi ph¸t xung ®iÒu khiÓn ®¹t ®­îc thêi ®iÓm më Thyristor mong muèn .§Çu s¬ cÊp lÊy tõ nguån ®iÖn cÊp cho lß .§Çu thø cÊp cã ®iÖn ¸p 6V xoay chiÒu .Sau khi chØnh l­u cÇu ta ®­îc ®iÖn ¸p mét chiÒu ®ång pha víi ®iÖn ¸p cÊp cho lß . S¬ ®å cña m¹ch ®­îc m« t¶ nh­ sau: Yªu cÇu lµ ph¶i t¹o ra xung r¨ng c­a cã biªn ®é lµ 10V,s­ên tr­íc cña xung ph¶i dèc ®øng ,cßn s­ên sau ph¶i dèc b»ng ph¼ng. §iÖn ¸p nguån cung cÊp cho hÖ thèng ®­îc tÝnh bëi c«ng thøc : Ec=Umax+U®1+Ucc Trong ®ã Umax=10V lµ ®iÖn ¸p cùc ®¹i cña xung. U®1=0.5V lµ ®iÖn ¸p r¬i trªn ®iod D1. Ucc=0.7V lµ ®iÖn ¸p EC khi T1 më b·o hoµ. Suy ra Ec=11.2V chän Ec=12V. §Ó ®¶m b¶o s­ên dèc phÝa tr­íc cña xung th¼ng ®øng th× tèc ®é n¹p cña tô ph¶i nhanh ,tøc lµ dßng n¹p ph¶i lín,nªn chän T1 cã c¸c th«ng sè kÜ thuËt nh­ sau: Ucbo max=20V. Uceo max=20V. Uebo max=6V . Ic max =300mA. b=100. Transistor T1 ph¶i lµm viÖc ë chÕ ®é b·o hoµ khi kh«ng cã ®iÖn ¸p tõ cÇu chØnh l­u ®­a sang ,suy ra: Ib max=Ic max/b = 3 mA. Dßng ®Þnh thiªn qua R2 b»ng 3mA nªn: R2=12/3 = 4 kW. R1=R2/3=1.3kW. §Ó kho¸ T1 vµ t¹o ®ång pha xung r¨ng c­a víi diÖn ¸p nguån ta dïng ®iÖn ¸p cña cÇu chØnh l­u 6V ®Æt vµo baz¬ cña ®Ìn T1. Diod D1 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: Dßng ®iÖn thuËn cùc ®¹i cho phÐp: 300mA. §iÖn ¸p ng­îc cùc ®¹i cho phÐp : 200V. §iÖn ¸p thuËn < 5V. Chän C1=1mF,ta cã h»ng sè thêi gian phãng cña tô theo c«ng thøc: T=C1*R7. M¹ch phãng ph¶i ®¶m b¶o phãng hÕt ®iÖn tÝch ®· ®­îc n¹p trªn tô trong thêi gian 1/2 chu k× ®iÖn ¸p xoay chiÒu (10ms). Chän R7 lµ biÕn trë ®Ó cã thÓ hiÖu chØnh chÝnh x¸c thêi gian phãng vµ ®é dèc cña xung . Transistor T2 æn ®Þnh dßng phãng cña tô C1 nh»m t¹o ra s­ên dèc xuèng phÝa sau cña xung ,T2 cã th«ng sè kÜ thuËt sau : Ucbo max=50V Uceo max=45V Uebo max=6V. Ic max =100mA. t=125. Dßng baz¬ cña T2 ®­îc tÝnh dùa trªn ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o dßng phãng lµ 2.5mA nªn : Ib=2.5/125=0.02 mA. Dßng ph©n ¸p qua ®iÖn trë R5-R6 b»ng 1mA ,nªn ta cã : R5+R6=12/1=12kW. §iÖn ¸p dÆt vµo baz¬ cña T2 lµ 0.5V nh­ vËy : R6=0.5/1=500W ==>R5=11.5 kW. H×nh 40: S¬ ®å m¹ch so s¸nh vµ ph¸t xung Chän ®iÖn trë R3=10kW. - M¹ch so s¸nh vµ ph¸t xung . +M¹ch so s¸nh . H×nh 41: M¹ch so s¸nh M¹ch so s¸nh cã nhiÖm vô so s¸nh gi÷a gi¸ trÞ ®iÖn ¸p r¨ng c­a vµ ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn.T¹i thêi ®iÓm hai ®iÖn ¸p c©n b»ng th× tÝn hiÖu m¹ch so s¸nh chuyÓn møc. KhuyÕch ®¹i thuËt to¸n dïng mA 741 ®­îc sö dông lµm bé so s¸nh , ®iÖn ¸p xung r¨ng c­a ®Æt vµo ®Çu ©m (®Çu vµo ®¶o ), cßn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn Y ®Æt vµo ®Çu d­¬ng (®Çu vµo kh«ng ®¶o). mA cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: Nguån cung cÊp =15V. C«ng suÊt tiªu t¸n=50mW. §iÖn ¸p tr«i ë ®Çu vµo Uoff in=2mA. HÖ sè nhiÖt Uoff Mi/0C. Dßng tr«i ë ®Çu vµo Ioffin=20nA. Trë kh¸ng vµo Rin =2MW. HÖ sè khuyÕch ®¹i ®iÖn ¸p kh«ng ph¶n håi Vyo=106. D¶i th«ng kh«ng ph¶n håi Df=0.1 MHZ. VËn tèc t¨ng ®iÖn ¸p ra Suout=0.5V/ms. Trë kh¸ng ra Zout=75W. KhuyÕch ®¹i thuËt to¸n cã hÖ sè khuyÕch ®¹i lín nªn khi cã sai lÖch nhá ®Çu ra vÉn ë tr¹ng th¸i b·o hoµ . DU>0 :tr¹ng th¸i b·o hoµ d­¬ng . DU<0 :tr¹ng th¸i b·o hoµ ©m. Víi : DU=U®k-U1 . U1 U2 U®k H×nh 42: TÝn hiÖu ra cña bé ®iÒu khiÓn . t t TÝn hiÖu ra cña mA741 lµ xung vu«ng ,thêi ®iÓm ®¶o dÊu cña tÝn hiÖu ra lµ thêi ®iÓm c©n b»ng cña ®iÖn ¸p xung r¨ng c­a so víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn U®k. Nh­ vËy gi¸ trÞ ®iÖn ¸p sÏ quyÕt ®Þnh ®é réng xung vu«ng ®­îc t¹o ra.Do ®ã nã sÏ quyÕt ®Þnh thêi ®iÓm t¹o xung nhän khi ®i qua kh©u vi ph©n. Chän R8 , R14=10kW, R9=100 kW,dïng ®Ó h¹n chÕ dßng ra cña khuyÕch ®¹i thuËt to¸n mA741. Chän tô C2 =0.5 mF. Chän ®é réng cña xung nhän lµ 3ms ,suy ra: R15=®é réng xung /(3*C2) =2kW. +M¹ch vi ph©n. §Çu vµo m¹ch vi ph©n lµ ®iÖn ¸p U2 cña m¹ch so s¸nh .§ã chÝnh lµ tÝn hiÖu xung vu«ng ,tÝn hiÖu nµy qua tô C2 sÏ t¹o ra c¸c xung nhän t¹i thêi ®iÓm chuyÓn tr¹ng th¸i .Khi tr¹ng th¸i chuyÓn tõ d­¬ng xuèng ©m th× cã mét xung ©m,ng­îc l¹i khi tr¹ng th¸i chuyÓn tõ ©m lªn d­¬ng th× sÏ cã mét xung d­¬ng. Tô C2 vµ ®iÖn trë R9 lµ m¹ch vi ph©n t¹o ra c¸c xung nhän khi c¸c xung vu«ng ®Çu vµo ®¶o dÊu .KÝch th­íc cña c¸c xung nµy ®­îc quyÕt ®Þnh bëi ®iÖn dung tô C2 vµ gi¸ trÞ ®iÖn trë R9. Transistor T3 lµ khuyÕch ®¹i xung ®Ó t¹o ra dßng ®iÖn xung trong m¹ch s¬ cÊp cña m¸y biÕn ¸p xung . H×nh 43: M¹ch vi ph©n vµ khuyÕch ®¹i xung. Diod D2 dïng ®Ó ng¨n c¸c xung ©m t¸c ®éng lªn cùc baz¬ cña Transistor T3. Nh­ vËy baz¬ cña Transistor T3 chØ chÞu t¸c ®éng cña c¸c xung nhän d­¬ng víi tÇn sè 50Hz,thêi ®iÓm cã c¸c xung nhän nµy lµ thêi ®iÓm giao nhau cña s­ên sau xung r¨ng c­a víi ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn . T¶i cña m¹ch khuyÕch ®¹i xung lµ Thyristor ë m¹ch ®éng lùc ,lo¹i KY202H,cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: Dßng dß <10mA. Dßng chØnh l­u trung b×nh 10A. Dßng ®iÒu khiÓn thuËn I®k=300mA. Dßng ®iÒu khiÓn ng­îc Ing=5mA. §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U®k<10 V. §iÖn ¸p thuËn cho phÐp 400V. §iÖn ¸p ng­îc cho phÐp 400V. C«ng suÊt tiªu t¸n Pt ë 25 0C lµ 20 W. Nh­ vËy c«ng suÊt ®Ó ®iÒu khiÓn Thyristor lµ : P®k=U®k*I®k=10*0.3=3W. V× sö dông hai Thyristor m¾c song song ng­îc chiÒu nªn c«ng suÊt ®iÒu khiÓn tæng sÏ b»ng Pt¶i=6W. M¹ch biÕn ®æi vµo cña khuyÕch ®¹i xung ph¶i ®ñ cung cÊp cho t¶i ,v× vËy T3 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: C«ng suÊt lín nhÊt cho phÐp lµ 10W. TÇn sè lín nhÊt cho phÐp lµ 15MHZ. NhiÖt ®é lín nhÊt cho phÐp lµ 1550C. §iÖn ¸p Ucbo max =80V. §iÖn ¸p Uceo max=3V. Dßng ®iÖn Ic max=3A. HÖ sè b=20. Dßng baz¬ ë chÕ ®é nÆng t¶i nhÊt Ib max=300/20=15. §iÖn trë t¶i trªn cuén d©y thø cÊp cña biÕn ¸p xung BX: Rt=U®k/I®k=10/0.3 = 33.3 W . HÖ sè khuyÕch ®¹i cña biÕn ¸p xung BX lµ K=1 nªn trë t¶i quy vÒ s¬ cÊp lµ: R’t=30%*Rt=10 W. §iÖn trë t¶i cña Transistor T3 gåm cã cuén d©y s¬ cÊp cña biÕn ¸p xung BX vµ ®iÖn trë R13 .Nh­ vËy ta tÝnh ®­îc R13 : R13 =Ec/Ic –R’t Trong ®ã Ec=12V , Ic=0.3A. Suy ra R13=12/0.3-10=30 W. §iÖn trë R10 dïng ®Ó h¹n chÕ dßng vµo baz¬ cña Transistor T3 ,®­îc chän c¨n cø dßng vµo cña mA741 vµ cã gi¸ trÞ lµ 100W. H×nh 44 : BiÕn ¸p xung. -BiÕn ¸p xung. BiÕn ¸p xung gåm mét cuén d©y s¬ cÊp 200 vßng ,hai cuén thø cÊp ,mçi cuén 200 vßng.HÖ sè biÕn ¸p b»ng 1 .BiÕn ¸p xung nh»m c¸ch li m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn . Khi mét xung d­¬ng ®Æt vµo Transistor T3 th× nã sÏ më vµ ph¸t ra mét xung qua m¹ch s¬ cÊp cña biÕn ¸p xung ,dÉn ®Õn më hai cuén thø cÊp cña biÕn ¸p xung . * Ho¹t ®éng cña bé ®iÒu chØnh c«ng suÊt . Bé t¹o xung r¨ng c­a ®­îc chÕ t¹o dùa trªn nguyªn lÝ phãng/ n¹p cña tô ®iÖn,bé ®ång pha sö dông t¹i ®©y lµ mét chØnh l­u cÇu ,®iÖn ¸p d­¬ng ®Æt lªn baz¬ cña Transistor T1.§iÖn trë R1,R2 dïng ®Ó t¹o ph©n ¸p cè ®Þnh cho Transistor T1. Transistor T1 lµm viÖc ë chÕ ®é ®ãng më. T¹i thêi ®iÓm ban ®Çu cña nöa chu k× ®iÖn ¸p xoay chiÒu ,gi¸ trÞ ®iÖn ¸p xoay chiÒu nhá h¬n ph©n ¸p trªn ®iÖn trë R1,Transistor T1 më b·o hoµ .Tô C1sÏ nhanh chãng ®­îc n¹p ®Çy ®iÖn qua Transistor T1 vµ diod D1 sÏ ®ãng vai trß lµ van më. Khi gi¸ trÞ ®iÖn ¸p xoay chiÒu lín h¬n ph©n ¸p trªn ®iÖn trë R1 th× Transistor T1 bÞ kho¸ l¹i,tô C1 b¾t ®Çu phãng ®iÖn vµ diod D1 lóc nµy ®ãng vai trß lµ van kho¸ kh«ng cho dßng phãng qua ®iÖn trë R4. Dßng ®iÖn phãng cña tô ®iÖn sÏ ®i qua Transistor T2 vµ biÕn trë R7.Transistor T2 sÏ lµm viÖc ë chÕ ®é khuyÕch ®¹i vµ lµ bé æn ®Þnh dßng phãng cho tô C1 t¹o ra s­ên dèc b»ng ph¼ng cho xung r¨ng c­a. ChÕ ®é lµm viÖc cña Transistor T2 ®­îc quy ®Þnh bëi hai ®iÖn trë ph©n ¸p R5,R6, cßn biÕn trë R7 cã t¸c dông hiÖu chØnh sao cho tô C1 phãng hoµn toµn trong nöa chu k× ©m cña ®iÖn ¸p xoay chiÒu .Nh­ vËy trªn tô C1 sÏ cã xung r¨ng c­a víi tÇn sè 100Hz ,tøc gÊp ®«i tÇn sè cña ®iÖn ¸p xoay chiÒu cung cÊp . KhuyÕch ®¹i thuËt to¸n mA741 dïng lµm bé so s¸nh vµ t¹o ra xung vu«ng ,nã ®­îc sö dông ë chÕ ®é khuyÕch ®¹i kh«ng cã ph¶n håi ,v× vËy kkhi ®iÖn ¸p xung r¨ng c­a lín h¬n ®iÖn ¸p Udk th× ®iÖn ¸p ra cña mA741 sÏ b·o hoµ ©m ,cßn khi ®iÖn ¸p xung r¨ng c­a nhá h¬n ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U®k th× ®iÖn ¸p ra cña mA741 sÏ b·o hoµ d­¬ng ,ë ®Çu ra cña mA741 sÏ lµ xung vu«ng víi tÇn sè 50Hz. Gi¶n ®å xung theo thêi gian cã d¹ng nh­ sau: H×nh 45 : Gi¶n ®å xung theo thêi gian . U Udk t t t t U1 U2 U3 U4 Tô C2 lµ tô vi ph©n ,nã t¹o ra c¸c xung nhän khi c¸c xung vu«ng ®¶o dÊu .H×nh d¹ng cña c¸c xung nhän nµy ®­îc quyÕt ®Þnh bëi ®iÖn dung cña tô C2 vµ gi¸ trÞ cña ®iÖn trë R15 ,diod D2 sÏ dïng ®Ó chÆn c¸c xung ©m t¸c ®éng lªn baz¬ cña Transistor T3 .Nh­ vËy baz¬ cña Transistor T3 chØ chÞu t¸c ®éng cña c¸c xung nhän d­¬ng víi tÇn sè 50Hz .Thêi ®iÓm cã c¸c xung nhän nµy lµ thêi ®iÓm giao nhau cña s­ên sau xung r¨ng c­a víi ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn . NÕu ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn t¨ng th× thêi ®iÓm giao nhau cña nã víi xung r¨ng c­a cµng dÞch tíi ®Ønh xung ,tøc lµ gãc lÖch cña nã so víi ®iÓm ®Çu cña chu kú tÇn sè xoay chiÒu cµng nhá . Trong tr­êng hîp ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn gi¶m th× thêi ®iÓm giao nhau cña nã víi xung r¨ng c­a cµng dÞch xa ®Ønh xung, tøc lµ gãc lÖch cña nã so víi ®iÓm ®Çu cña nöa chu kú tÇn sè xoay chiÒu cµng lín . Nh­ vËy khi ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn U®k lín th× gãc lÖch a sÏ nhá nªn c«ng suÊt cung cÊp cho t¶i sÏ lín vµ ng­îc l¹i . Khi cã mét xung d­¬ng ®Æt vµo baz¬ cña Transistor T3 th× nã sÏ më vµ ph¸t ra mét xung qua cuén s¬ cÊp cña biÕn ¸p xung BX ,dÉn ®Õn ë hai cuén thø cÊp cña biÕn ¸p xung xuÊt hiÖn hai xung dïng ®Ó më c¸c Thyristor . C¸c ®iÖn trë R11,R12 h¹n chÕ dßng ®iÒu khiÓn ®Æt vµo c¸c Thyristor .Diod D3 dïng ®Ó xo¸ c¸c xung ©m sinh ra trong m¹ch s¬ cÊp cña c¸c biÕn ¸p xung . C¸c diod D5,D4 dïng ®Ó ng¨n kh«ng cho c¸c xung ©m t¸c ®éng lªn cùc ®iÒu khiÓn cña c¸c Thyristor .Nh­ vËy trong mét nöa chu k× ®iÖn ¸p xoay chiÒu chØ cã mét Thyristor th«ng ,tøc lµ chØ cã Thyristor nµo cã ®iÖn ¸p thuËn míi ®­îc phÐp më . 7.4. X¸c ®Þnh ®èi t­îng. 7.4.1. §Æc tÝnh cña ®èi t­îng. §Ó x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh ®éng häc cña ®èi t­îng ta sö dông ph­¬ng ph¸p thùc nghiÖm, chñ ®éng t¸c ®éng ë ®Çu vµo tÝn hiÖu hµm bËc thang A*1(t) thu ®­îc ®­êng ®Æc tÝnh qu¸ ®é cña ®èi t­îng: H×nh 46: §Æc tÝnh cña ®èi t­îng vßng ngoµi t=120 H×nh 47: §Æc tÝnh cña vßng trong 7.4.2. X¸c ®Þnh hµm truyÒn ®¹t cña ®èi t­îng. *§èi t­îng vßng ngoµi. D¹ng hµm: lµ mét kh©u bËc hai cã trÔ: H»ng sè t ®­îc x¸c ®Þnh trªn h×nh 41 C¸c gi¸ trÞ T1, T2 ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: c¸c gi¸ trÞ a, b, c ®­îc x¸c ®Þnh trªn h×nh 41 Dùa trªn ®Æc tÝnh cña ®èi t­îng vßng ngoµi ta cã: a=810 b=0.867 c=0.617 t=360 Víi ®iÖn ¸p ®Çu vµo lµ DUv = 2.3 (V) vµ ta cã ®iÖn ¸p ®Çu ra ®· chuyÓn ®æi lµ: 3.312 (V) Do ®ã: K= Tõ ®ã tÝnh ®­îc: Cuèi cïng ta ®­îc hµm truyÒn ®¹t cña ®èi t­îng vßng ngoµi nh­ sau: *§èi t­îng vßng trong. §èi t­îng vßng trong lµ mét kh©u qu¸n tÝnh bËc nhÊt cã trÔ, hµm truyÒn ®¹t cña nã cã d¹ng: Trong ®ã: + t ®­îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp trªn ®Æc tÝnh h×nh vÏ: t=120 + Víi ®iÖn ¸p ®Çu vµo lµ DUv = 2.3 (V) vµ ta cã ®iÖn ¸p ®Çu ra ®· chuyÓn ®æi lµ: 3.516 (V) DUr= 3.516 (V) Do ®ã: + H»ng sè T1 ®­îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp trªn h×nh 42 cã: T1=1800 Cuèi cïng ta thu ®­îc hµm truyÒn ®¹t cña ®èi t­îng vßng trong nh­ sau: 7.5. dïng matlab x¸c ®Þnh c¸c bé ®iÒu khiÓn. 7.5.1. HÖ thèng mét vßng ®iÒu khiÓn. H×nh 48: S¬ ®å mét vßng ®iÒu khiÓn Ta ®· cã hµm truyÒn ®¹t cña ®èi t­îng nhiÖt ®é vËt nung lµ: Thay c¸c th«ng sè vµo s¬ ®å vµ sö dông bé ®iÒu khiÓn PI: Kh¶o s¸t chÊt l­îng hÖ thèng dùa trªn chØ tiªu chÊt l­îng cùc tiÓu b×nh ph­¬ng sai lÖch I=, ®é qu¸ ®iÒu chØnh d max% < 20% vµ cùc tiÓu vÒ thêi gian qu¸ ®é Tqd. TiÕn hµnh t×m c¸c th«ng sè tèi ­u cho bé ®iÒu khiÓn theo ph­¬ng ph¸p Gausse/Seidel: gi÷ nguyªn mét th«ng sè thay ®æi th«ng sè cßn l¹i ®Ó t×m ®iÓm tèi ­u côc bé, ®iÓm tèi ­u cña hÖ thèng sÏ lµ ®iÓm tèi ­u côc bé cuèi cïng (xem h×nh vÏ d­íi ). K K/Ti Gi÷ nguyªn Ti , t¨ng K Gi÷ nguyªn Ti , gi¶m K Gi÷ nguyªn K , gi¶m Ti §iÓm tèi ­u côc bé H×nh 49: Ph­¬ng ph¸p Gausse/Seidel t×m th«ng sè tèi ­u + LÇn 1: cho Ti mét gi¸ trÞ rÊt lín thay ®æi K t¨ng dÇn Ti = 1000 K = 0.5 kh«ng cã dao ®éng K = 0.7 ®Æc tÝnh qu¸ thÊp K = 0.8 d = 11 %; Tqd = 3400 ; I = 1.8*106 K =1 d qu¸ lín Nh­ vËy ®­îc ®iÓm tèi ­u côc bé thø nhÊt: Ti = 1000 ; K = 0.8 + LÇn 2: gi÷ nguyªn K = 0.8 gi¶m Ti Ti = 900 d = 10.2 %; Tqd = 3380 ; I = 1.778*106 Ti = 800 d = 10.1 %; Tqd = 3360 ; I = 1.763*106 Ti = 700 d = 11 %; Tqd = 3352 ; I = 1.760*106 Ti = 600 d = 21 %; Tqd = 3380 ; I = 2.18*106 T×m ®­îc ®iÓm tèi ­u côc bé thø hai: Ti = 700 ; K= 0.8 + LÇn 3: gi÷ nguyªn Ti = 700 gi¶m K K =0.7 d = 15 %; Tqd = 3380 ; I = 1.778*106 K =0.6 d = 11 %; Tqd = 3380 ; I = 1.778*106 K =0.5 d = 6.02 %; Tqd = 3350 ; I = 2.06*106 Nh­ vËy ®­îc ®iÓm tèi ­u côc bé thø ba: Ti = 700 ; K= 0.5 + Tõ ®©y trë vÒ sau chØ tiªu b×nh ph­¬ng sai lÖch hÇu nh­ kh«ng thay ®æi, bªn c¹nh ®ã c¸c chØ tiªu vÒ ®é qu¸ ®iÒu chØnh còng nh­ thêi gian qu¸ ®é còng Ýt biÕn ®éng khi thay ®æi c¸c th«ng sè K vµ Ti do vËy ta lÊy lu«n ®iÓm tèi ­u cña bé ®iÒu khiÓn PID lµ ®iÓm tèi ­u côc bé thø ba: Ti = 700 ; K= 0.5 *VËy: ta t×m ®­îc th«ng sè tèi ­u cho bé ®iÒu khiÓn: Ti = 700 ; K= 0.5 Do ®ã hµm truyÒn ®¹t cña bé ®iÒu khiÓn sÏ lµ: H×nh 50: §¸p øng tèi ­u hÖ thèng mét vßng ®iÒu khiÓn. H×nh : S¬ ®å khèi hÖ thèng khi chÞu nhiÔu phô t¶i dmax = 6.02 % Ta nhËn thÊy ®¸p øng cña hÖ thèng mét vßng cã thêi gian qu¸ ®iÒu chØnh qu¸ lín, hÖ thèng l©u ®¹t tíi tr¹ng th¸i x¸c lËp: ®©y lµ mét trong nh÷ng yÕu ®iÓm lín cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn mét vßng kinh ®iÓn. D­íi ®©y ta thö ®Æt vµo hÖ thèng mét t¸c ®éng nhiÔu vµ xÐt ®¸p øng cña hÖ thèng mét vßng khi cã nhiÔu t¸c ®éng. * Khi hÖ thèng chÞu nhiÔu phô t¶i: Gi¶ sö qu¸ tr×nh chÝnh trong hÖ thèng chÞu mét nhiÔu phô t¶i lµ d¹ng xung Step ë thêi ®iÓm t = 8000s víi biªn ®é nhiÔu lµ 8 H×nh 51: Th«ng sè cña nhiÔu phô t¶i . Th× khi ®ã ®¸p øng cña hÖ thèng nh­ sau: H×nh 52: §¸p øng hÖ thèng mét vßng ®iÒu khiÓn khi chÞu t¸c ®éng nhiÔu phô t¶i. *NhËn xÐt: ë hÖ thèng sö dông mét vßng ®iÒu khiÓn kinh ®iÓn, khi qu¸ tr×nh chÞu nhiÔu phô t¶i th× hÖ thèng cã ®¸p øng rÊt kÐm biªn ®é nhiÔu lín, kh¶ n¨ng bï nhiÔu chËm. Së dÜ nh­ vËy bëi v× ®èi t­îng lµ kh©u bÆc hai cã trÔ kh¸ lín (t = 360 ) do ®ã khi cã mét t¸c ®éng ®ét ngét tõ ®Çu vµo hÖ thèng ph¸t hiÖn chËm dÉn ®Õn kh¶ n¨ng cung cÊp tÝn hiÖu ph¶n håi cho bé ®iÒu khiÓn chËm nªn bé ®iÒu khiÓn PID kh«ng kÞp thay ®æi thèng sè ®Ó xö lÝ nhiÔu. Qua ®ã ta sÏ thÊy ­u ®iÓm cña ®iÒu khiÓn Cascade ë phÇn sau. 7.5.2. HÖ thèng Cascade dïng hai vßng ®iÒu khiÓn. Khi xem xÐt hÖ thèng mét vßng ®iÒu khiÓn chóng ta ®· thÊy nh­îc ®iÓm cña nã ®ã lµ: t¸c ®éng chËm vµ kh¶ n¨ng bï nhiÔu kÐm. Do vËy cÇn ph¶i t×m mét biÕn trung gian cïng chÞu t¸c ®éng cña ®Çu vµo vµ biÕn nµy ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh, biÕn nµy sÏ ®­îc ®iÒu khiÓn bëi bé ®iÒu khiÓn vßng trong. Khi ®ã nÕu hÖ thèng chÞu t¸c ®éng nhiÔu th× vßng trong sÏ ph¸t hiÖn ra nhiÔu sím vµ kÞp thêi ®iÒu chØnh bï nhiÔu ( thËm chÝ triÖt tiªu nhiÔu tr­íc khi nã x¶y ra víi qu¸ tr×nh chÝnh ). Trong hÖ thèng nµy chóng ta chän biÕn trung gian lµ nhiÖt ®é vá lß. H×nh 53: HÖ thèng Cascade hai vßng ®iÒu khiÓn Vßng trong sö dông bé ®iÒu khiÓn P nh»m g©y t¸c ®éng nhanh triÖt tiªu nhiÔu g©y ra cho hÖ thèng cã hµm truyÒn ®¹t: Vßng ngoµi dïng bé ®iÒu khiÓn PI cã hµm truyÒn ®¹t: Ph­¬ng ph¸p t×m th«ng sè cho c¸c bé ®iÒu khiÓn: cho th«ng sè K2 cña bé ®iÒu khiÓn vßng trong mét gi¸ trÞ cô thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p Gausse/Seidel ®Ó t×m c¸c th«ng sè tèi ­u cho bé ®iÒu khiÓn vßng ngoµi. Sau ®ã thay ®æi gi¸ trÞ K2 l¹i t×m tiÕp th«ng sè tèi ­u cho bé ®iÒu khiÓn vßng ngoµi. Cuèi cïng ta t×m ®­îc ®Æc tÝnh tèi ­u cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn Cascade: Bé ®iÒu khiÓn vßng trong: Bé ®iÒu khiÓn vßng ngoµi: H×nh 54: §¸p øng tèi ­u cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn Cascade. * Khi hÖ thèng chÞu nhiÔu phô t¶i: H×nh 55: S¬ ®å hÖ thèng ®iÒu khiÓn Cascade cã nhiÔu t¸c ®éng. Ta còng cho qu¸ tr×nh chÞu mét nhiÔu phô t¶i ë thêi ®iÓm t = 8000s víi biªn ®é nhiÔu lµ 8: Th× khi ®ã ®¸p øng cña hÖ thèng nh­ sau: H×nh 56: §¸p øng cña hÖ thèng sö dông ®iÒu khiÓn Cascade khi cã nhiÔu phô t¶i. * NhËn xÐt: do ta sö dông thªm mét biÕn vßng trong cïng chÞu t¸c ®éng cña ®Çu vµo, biÕn nµy t¸c ®éng nhanh h¬n qóa tr×nh chÝnh nªn khi qu¸ tr×nh chÞu nhiÔu phô t¶i th× vßng trong sÏ ph¸t hiÖn sím sù thay ®æi nµy vµ t¸c ®éng ngay. Do ®ã qu¸ tr×nh chÝnh Ýt chÞu sù t¸c ®éng cña nhiÔu phô t¶i thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ: biªn ®é lín nhÊt khi cã nhiÔu chØ lµ 56.53 nhá h¬n so víi biªn ®é nhiÔu g©y ra cho hÖ thèng kh«ng sö dông ®iÒu khiÓn Cascade. 7.6. cµi ®Æt th«ng sè cho c¸c bé ®iÒu khiÓn cña TCU Víi môc ®Ých t×m hiÓu ë ®©y ta chØ xÐt cho tr­êng hîp sö dông m¹ch ®iÒu khiÓn Cascade. Nh­ phÇn tr­íc ®· tÝnh ®­îc th«ng sè tèi ­u cho c¸c bé ®iÒu khiÓn P vµ PI b©y giê ta tiÕn hµnh cµi ®Æt th«ng sè cho c¸c bé ®iÒu khiÓn cña TCU. * Bé ®iÒu khiÓn PID vßng trong + Kho¶ng tû lÖ: Pb_2 = K2 * 100= 0.13 * 100 = 13 + H»ng sè tÝch ph©n: It_2 = 0 + H»ng sè vi ph©n: dt_2 = 0 * Bé ®iÒu khiÓn PID vßng ngoµi + Kho¶ng tû lÖ: ProP = K1 * 100%= 3.02 * 100% = 302% + H»ng sè tÝch ph©n: Intt = 540 + H»ng sè vi ph©n: dEtt = 0 Tµi liÖu tham kh¶o. 1. TCU Manual. 2. C¬ së lý thuyÕt tù ®éng ho¸ - Ts NguyÔn V¨n Hßa. 3. Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng – Ph¹m C«ng Ng«. 4. Lý thuyÕt ®iÒu khiÓn tù ®éng hiÖn ®¹i – NguyÔn Th­¬ng Ng«.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDo,dieu chinh nhiet do sd TCU-104.doc