Đề tài Hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện(77 trang) LỜI NÓI ĐẦU Năm 2001 đánh dấu một sự phát triển lớn trong hoạt động thương mại của Việt Nam khi chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam ký kết hiệp định thương mại song phương. Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đã mở ra một cơ hội phát triển mới, một thị trường mới đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong những ngành được ưu tiên chú trọng như chế biến thực phẩm và dệt may. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều thách thức đặt ra, nhiều hàng rào tiêu chuẩn mới mà Việt Nam phải vượt qua để vào được thị trường Mỹ. Chất lượng hàng hoá chính là một tiêu chuẩn mà các hàng hoá của Việt Nam phải đạt được. Chất lượng phải được coi là một vũ khí cạnh tranh của các doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hoá. Thứ nhất, vũ khí đó giúp cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thứ hai, vũ khí này giúp cho sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam xâm nhập được vào thị trường quốc tế và cuối cùng làgiúp cho sản phẩm Việt Nam cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, lọt vào sự lựa chọn của khách hàng. Là một con chim đầu đàn của ngành dệt may Việt Nam, công ty May 10 có một bề dầy truyền thống phát triển hào hùng với uy tín và thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Sản phẩm May 10 mà chủ yếu là áo sơ mi nam đã có mặt tại nhiều nước Châu Âu, nhiều hãng may mặc tên tuổi trên thế giới là đối tác của Công ty và đã thừa nhận sản phẩm của công ty đạt chuẩn. Tháng 5 năm 2000 công ty đã đựơc tổ chức quốc tế AFAQ – ASCERT của Pháp chứng nhận và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9002 : 1994 cho hệ thống đảm bảo chất lượng của công ty. Trong những năm tới, công ty đã đề ra mục tiêu chiếm lĩnh thị trường Mỹ khó tính với việc áp dụng và triển khai các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Công ty May 10 cam kết đáp ứng mọi yêu cầu đã được thoả thuận với khách hàng, coi chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định để khách hàng đến với công ty. Qua thời gian nghiên cứu thực tập tại công ty May 10, dưới sự hướng dẫn giảng dậy tận tình của thầy giáo hướng dẫn T.S. Trần Việt Lâm và sự giúp đỡ chỉ bảo của các cô chú quản lý tại công ty, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập “Hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”. Mục đích nghiên cứu cuả đề tài: - Nghiên cứu sự hình thành, phát triển của hoạt động quản lý chất lượng và của hệ thống quản lý chất lượng. - Tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng hoạt động quản ký chất lượng của công ty May 10. - Kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng cho công ty. Phạm vi nghiên cứu đề tài: Khảo sát, tìm hiều nghiên cứu hệ thống quản lý chất lượng và hoạt động của Hệ thống tại công ty . Kết cấu chuyên đề gồm 3 phần chính: Phần I : những lý luận chung về hệ thống quản trị chất lượng trong doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng hoạt động quản trị chất lượng tại công ty May 10. Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 . MỤC LỤC Trang Lời nói đầu. 1 Chương I3 Lý luận về hệ thống quản trị chất lượng trong doanh nghiệp. 3 I. Chất lượng và quản trị chất lượng. 3 1.Khái niệm và đặc điểm về chất lượng sản phẩm ( dịch vụ)3 1.1.1. Quan niệm chất lượng sản phẩm3 1.1.2. Đặc điểm của phạm trù chất lượng sản phẩm4 1.2. Khái niệm về quản trị chất lượng. 5 1.3. Sự cần thiêt phải xây dựng hệ thống quản trị định hướng chất lượng. 7 2. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và việc xây dựng hệ thống quản trị định hướng chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. 8 2.1. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000. 8 2.1.1Quá trình hình thành và phát triển. 8 2.2.2. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 1994. 10 2.1.3. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000. 12 2.1.4.Các nguyên tắc của ISO 9000. 15 2.2. Triết lý của bộ ISO 9000. 17 2.2.1 Xây dựng hệ thống quản trị định hướng chất lượng. 17 2.2.2. Làm đúng ngay từ đầu. 17 2.2.3. Thực hiện quản trị theo quá trình.18 2.2.4. Phương châm phòng ngừa là chính. 18 2.3. Xây dựng hệ thống quản trị định hướng chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 900019 2.3.1. Lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng. 19 2.3.2. Xây dựng chính sách chất lượng. 20 2.3.3.Xác định trách nhiệm của các bộ phận trong doanh nghiệp. 20 2.3.4. Văn bản hoá hệ thống chất lượng. 21 2.3.5. Áp dụng thống nhất các văn bản đã sọan thảo. 24 2.3.6. Tổ chức đào tạo và hướng dẫn .24 chương 2. 26 Thực trạng hoạt động quản trị chất lượng tại công ty May 10. 26 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty May 10. 26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 26 2.1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong mấy năm gần đây.28 2.2. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty ảnh hưởng tới việc xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. 31 2.2.1.Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý.32 2.2.2. Đặc điểm về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh .25 2.2.3. Đặc điểm về sản phẩm.26 2.2.4. Đặc điểm về lao động. 27 2.2.5. Đặc điểm về máy móc thiết bị28 2.2.6. Đặc điểm về quy trình công nghệ. 30 2.2.6. Đặc điểm về nguyên vật liệu. 33 2.2.7. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ sản phẩm .35 2.3.2. Xây dựng chính sách chất lượng. 37 2.3.3. Trách nhiệm các bộ phận trong doanh nghiệp. 39 2.4.1 Những kết quả đạt được.43 2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 44 Chương 3. 46 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 1046 3.1. Định hướng phát triển của công ty May 10. 46 3.1.1 Định hướng chung. 46 3.1.2. Các mục tiêu cụ thể của công ty trong thời gian tới48 3.2. Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng . 49 3.2.1. Nâng cao nhận thức về chất lượng của toàn bộ cán bộ và công nhân viên trong công ty.49 3.2.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý và xây dựng mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ, hợp tác giữa các thành viên, bộ phận trong công ty. 51 2.3.3. Nâng cao công tác sản xuất và hậu cần kinh doanh. 55 3.2.4. Xây dựng và hoàn thiện nhóm chất lượng. 57 3.3.Một số kiến nghị 61 3.3.1. Một số kiến nghị đối với Nhà nước. 61 3.3.2 Đối với Tổng công ty. 62

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2736 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viÖc cña c«ng nh©n c«ng ty. §Õn 80% s¶n l­îng xuÊt khÈu sang Ch©u ¢u víi sè l­îng cø luü tiÕn hµng n¨m, ®ã lµ mét kÕt qu¶ chøng tá søc m¹nh cña c«ng ty. HiÖn nay khi HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt – Mü ®· ®i vµo thùc thi, c«ng ty ®ang nç lùc ®Ó tham gia vµo thÞ tr­êng Mü. Mét thÞ tr­êng lín, míi ®Çy høa hÑn vµ th¸ch thøc. Cã thÓ nãi c«ng ty ®· tÝch cùc giíi thiÖu s¶n phÈm vµ ®­a s¶n phÈm ®Õn gÇn víi ng­êi tiªu dïng h¬n, mét mÆt giíi thiÖu chÊt l­îng s¶n phÈm May 10 ®Õn réng r·i c«ng chóng ng­êi tiªu dïng qua c¸c héi chî triÓn l·m vÒ chÊt l­îng hangf tiªu dïng trong n­íc vµ quèc tÕ, mét mÆt c«ng ty më réng hÖ thèng cöa hµng ®¹i lý b¸n hµng vµ tiÕp nhËn ý kiÕn cña kh¸ch hµng. §ã lµ mét chiÕn l­îc ®éc ®¸o vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh may, võa qu¶ng b¸ chÊt l­îng s¶n phÈm võa gióp ng­êi tiªu dïng sö dông vµ l¾ng nghe sù gãp ý cña kh¸ch hµng. 2.3. Qu¸ tr×nh x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo bé tiªu chuÈn ISO 9000 : 1994 2.3.1. Lùa chän tiªu chuÈn ¸p dông. Tr­íc n¨m 1998, ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm ë c«ng ty May 10 vÉn theo ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng lµ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm (KCS) ®­îc thùc hiÖn bëi phßng KCS cña c«ng ty. C«ng ty ch­a cã mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc cÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong thêi kú míi vµ n©ng cao vÞ thÕ cña c«ng ty May 10 trªn thÞ tr­êng, ®­îc sù giíi thiÖu cña Tæng côc §o l­êng chÊt l­îng vµ tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam, C«ng ty May 10 ®· quyÕt ®Þnh x©y dùng hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng theo bé tiªu chuÈn ISO 9000 :1994 vµ ®¹t chøng nhËn. Th¸ng 5 n¨m 1998, c«ng ty b¾t ®Çu triÓn khai x©y dùng hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng theo bé tiªu chuÈn ISO 9002: 1994 qua sù t­ vÊn cña tËp ®oµn APAVE. Ngµy 5/1/2000: C«ng ty May 10 ®­îc tËp ®oµn AFAQ ASCERT chøng nhËn hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng cña c«ng ty phï hîp theo tiªu chuÈn ISO 9002: 1994 vµ cÊp chøng nhËn. Cã thÓ nãi r»ng, sau khi c«ng ty ®i vµo ¸p dông hÖ thèng chÊt l­îng, mét sinh khÝ míi xuÊt hiÖn ë c«ng ty. §Çu tiªn lµ nhËn thøc cña ®¹i ®a sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· thay ®æi, ®Æc biÖt lµ l·nh ®¹o cao cÊp. ChÝnh sù thÊu hiÓu vµ thÓ hiÖn vai trß cña ng­êi l·nh ®¹o trong c«ng ty ®· lµ mét nh©n tè gióp cho viÖc triÓn khai ¸p dông hÖ thèng chÊt l­îng thµnh c«ng. TiÕp ®Õn lµ viÖc c«ng ty x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng tµi liÖu ®Çy ®ñ Sæ tay chÊt l­îng ®Õn c¸c quy tr×nh t¸c nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn. C¸c tµi liÖu theo yªu cÇu cña hÖ thèng ®Òu ®­îc kiÓm so¸t toµn diÖn. ViÖc qu¶n lý vµ cung cÊp c¸c nguån lùc cho hÖ thèng. C«ng ty cã nh÷ng ®ît ®µo t¹o vµ göi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i häc, nghiªn cøu t×m hiÓu nghiÖp vô ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc x©y dùng c«ng ty. 2.3.2. X©y dùng chÝnh s¸ch chÊt l­îng ChÝnh s¸ch chÊt l­îng cña c«ng ty : Môc tiªu chung cña c«ng ty May 10 lµ trë thµnh c«ng ty hµng ®µu cña ViÖt Nam trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh hµng may mÆc. C«ng ty May 10 cam kÕt ®¸p øng mäi yªu cÇu ®· ®­îc tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng, coi chÊt l­îng s¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty . Cïng víi viÖc th­êng xuyªn ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hÖ thèng chÊt l­îng ®­îc c¶i tiÕn liªn tôc t¹o lßng tin vµ tho¶ m·n mong ®îi cña kh¸ch hµng . C«ng ty May 10 ®¶m b¶o mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu ®­îc ®µo t¹o thÝch hîp ®Ó cã ®ñ tr×nh ®é vµ n¨ng lùc cÇn thiÕt hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao C«ng ty ®¶m b¶o r»ng ChÝnh s¸ch chÊt l­îng vµ c¸c quy tr×nh kiÓm so¸t ®­îc phæ biÕn vµ thÊu hiÓu tíi mäi thµnh viªn. Mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c quy tr×nh, thñ tôc, h­íng dÉn ®· ®­îc x©y dùng cña hÖ thèng chÊt l­îng Tr¸ch nhiÖm ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt cña mçi vÞ trÝ c«ng viÖc lµ “ Tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng”. ChÝnh s¸ch chÊt l­îng cña c«ng ty ®­îc x©y dùng trªn nh÷ng c¬ së thùc tÕ vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang lµ c«ng ty lµm ¨n kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam, lµ con chim ®Çu ®µn trong ngµnh DÖt May. C«ng ty lu«n coi chÊt l­îng s¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty. Kh«ng chØ thÞ tr­êng néi ®Þa, kh¸ch hµng trong n­íc mµ v­¬n tíi thÞ tr­êng Ch©u ¢u, NhËt, Mü…vµ c¸c kh¸ch hµng tªn tuæi trªn thÕ giíi. TÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng ®Òu c«ng nhËn chÊt l­îng vµ uy tÝn cña s¶n phÈm May 10. Tuy nhiªn ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm chÊt l­îng cña mçi vÞ trÝ c«ng viÖc sÏ ph¶i lo¹i bá thùc tr¹ng vÒ mét sè bé phËn c«ng nh©n viªn nhËn thøc ch­a ®óng vÒ chÊt l­îng. C«ng ty May 10 lu«n lu«n cã nh÷ng b¹n hµng lín, míi. Tr­íc khi ®Æt hµng cña c«ng ty, c¸c kh¸ch hµng th­êng cã c¸c ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. Sau mçi ®ît ®¸nh gi¸ ®Òu cã nh÷ng kÕ ho¹ch c¶i tiÕn chÊt l­îng. §©y chÝnh lµ c¸c kÕ ho¹ch chÊt l­îng cña c«ng ty ®­îc x©y dùng dùa trªn sè liÖu, ®iÒu kiÖn, chÊt l­îng thùc tÕ s¶n xuÊt vµ ®­îc x©y dùng bëi c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ trung gian nh­ ITS vµ c¸c nh©n viªn c«ng ty. C¸c kÕ ho¹ch chÊt l­îng lu«n cã tÝnh kh¶ thi, vµ kh«ng bÞ trïng lÆp. §iÒu nµy gióp cho møc chÊt l­îng lu«n ®­îc c¶i tiÕn. 2.3.3. Tr¸ch nhiÖm c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp C«ng ty May 10 lµ c«ng ty ®· triÓn khai ¸p dông vµ ®­îc chøng nhËn hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9002: 1994, nªn vÒ ho¹t ®éng tæ chøc ®· ®­îc chuÈn ho¸. §øng ®Çu c«ng ty lµ Tæng gi¸m ®èc, d­íi Tæng gi¸m ®èc lµ 2 Phã tæng gi¸m ®èc vµ 1 §¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l­îng (QMR). TiÕp d­íi lµ c¸c phßng ban vµ xÝ nghiÖp may. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n. Tæng gi¸m ®èc: + X¸c lËp, phª duyÖt chÝnh s¸ch chÊt l­îng vµ c¸c môc tiªu chÊt l­îng. + Bæ nhiÖm ®¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l­îng. + Phª duyÖt sæ tay chÊt l­îng vµ mét sè quy tr×nh chung thuéc hÖ thèng chÊt l­îng. + Phª duyÖt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn nh©n sù kÓ c¶ c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o nh©n viªn. + Chñ tÞch héi ®ång ®¸nh gi¸ phª duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu phô ®­îc chÊp nhËn. + ChÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng vÒ kÕt qu¶ cña hÖ thèng chÊt l­îng. + Chñ tr× c¸c cuéc häp ®Þnh lú xem xÐt cña l·nh ®¹o. + Trùc tiÕp phô tr¸ch phßng kinh doanh vµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. + Gi¶i quyÕt trùc tiÕp c¸c c«ng viÖc khi cÇn thiÕt Phã Tæng gi¸m ®èc 1: + Trùc tiÕp theo dâi vµ tæ chøc thùc hiÖn xuÊt nhËp khÈu c¸c hîp ®ång kinh doanh th­¬ng m¹i xuÊt khÈu (FOB). + Trùc tiÕp ®µm ph¸n vµ ký kÕt mét sè hîp ®ång kinh tÕ vµ trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n khi ®­îc Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn + NhËn lÖnh vµ b¸o c¸o trùc tiÕp c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l­îng cho Tæng gi¸m ®èc. + Trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c v¨n phßng + Trùc tiÕp phô tr¸ch ban ®Çu t­ vÒ kü thuËt, chÊt l­îng vµ an toµn trong x©y dùng. Phã Tæng gi¸m ®èc 2: + Phô tr¸ch trùc tiÕp c«ng t¸c ®µo t¹o + Phô tr¸ch chuÈn bÞ s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp may vµ c¸c C«ng ty liªn doanh trong n­íc theo ®óng kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña toµn c«ng ty. + Phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt, chÊt l­îng, qu¶n lý sö dông thiÕt bÞ vµ ®iÖn trong s¶n xuÊt sinh ho¹t. + §¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l­îng trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. + X©y dùng vµ tr×nh Tæng gi¸m ®èc duyÖt c¸c quy chÕ qu¶n lý, th­ëng ph¹t chÊt l­îng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy chÕ ®ã. + Phô tr¸ch c«ng t¸c b¶o vÖ an toµn lao ®éng. + NhËn lÖnh vµ b¸o c¸o trùc tiÕp c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l­îng cho Tæng gi¸m ®èc §¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l­îng (QMR) + Chñ tr× x©y dùng, ¸p dông vµ duy tr× hÖ thèng chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000 + §¶m b¶o hÖ thèng chÊt l­îng vµ duy tr× ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ chÊt l­îng cho mäi cÊp cña c«ng ty. + LËp ch­¬ng tr×nh c¶i tiÕn chÊt l­îng + Phª duyÖt kÕ hoach ®¸nh gi¸ néi bé, chØ ®Þnh c¸c tr­ëng ®oµn ®¸nh gi¸ vµ chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ néi bé + §¹i diÖn cho c«ng ty ®Ó liªn hÖ ví c¸c tæ chøc bªn ngoµi vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hÖ thèng chÊt l­îng. + B¸o c¸o trùc tiÕp víi Tæng gi¸m ®èc mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hÖ thèng chÊt l­îng cña c«ng ty . + cung cÊp nguån lùc ®Ó duy tr× hÖ thèng chÊt l­îng + Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé thuéc quyÒn C¬ cÊu l·nh ®¹o cao nhÊt trong c«ng ty lµ nhiÒu, ho¹t ®éng cã chç thõa chç thiÕu, ch­a thùc sù hiÖu qu¶ vµ linh ®éng trong kinh doanh. VÊn ®Ò lµ ë chç c«ng ty ®Ó 2 Phã Tæng gi¸m ®èc vµ mét ®¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l­îng. nh­ vËy, d­íi Tæng gi¸m ®èc vµ ë trªn c¸c phßng ban cã 3 chøc danh. ChÝnh v× vËy, ®«i khi trong c«ng viÖc tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n vÒ mét vÊn ®Ò bÞ ph©n t¸n. NÕu lµ mét vÊn ®Ò vÒ chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cho hµng FOB, cã hai ng­êi cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt lµ Phã tæng gi¸m ®èc 1 vµ QMR., ®ång thêi l¹i ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò s¶n xuÊt do thiÕu nguyªn liÖu gi÷a QMR vµ Phã tæng gi¸m ®èc 2. Mµ trong mét vÊn ®Ò mçi c¸ nh©n ®Òu cã quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm riªng trong bæn phËn cña m×nh. Mçi vÊn ®Ò c¸c c¸ nh©n nµy ®Òu ph¶i b¸o c¸o lªn Tæng gi¸m ®èc, Tæng gi¸m ®èc l¹i lµ ng­êi ®i c©n nh¾c tÝnh to¸n cuèi cïng trong khi cã 3 l·nh ®¹o cÊp d­íi, nh­ vËy lµ Tæng giamd ®èc ®i gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña 3 cÊp d­íi chø kh«ng ph¶i hä gióp Tæng gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c«ng viÖc. Do ®ã vÒ c¬ cÊu l·nh ®¹o ë cÊp cao nhÊt cßn ch­a thùc sù hîp lý. 2.3.4. V¨n b¶n ho¸ hÖ thèng chÊt l­îng Th«ng th­êng c¸c doanh nghiÖp ®Òu thuª c¸c C«ng ty t­ vÊn ®Ó tiÕn hµnh triÓn khai ISO 9000 nh­ng C«ng ty ®· kh«ng thuª t­ vÊn mµ chØ mêi chuyªn gia ®Õn tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o vµ phæ biÕn néi dung tiªu chuÈn ISO 9000 cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. C¸n bé cña C«ng ty tù biªn so¹n v¨n b¶n. C«ng viÖc nµy rÊt khã kh¨n vµ tèn nhiÒu khã kh¨n c«ng søc. C¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh ®· dÞch toµn bé tµi liÖu tham kh¶o ®Ó x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n ISO 9000 ( kho¶ng 200 trang tõ tiÕng Anh sang tiÕng ViÖt) . Trªn c¬ së n¾m râ néi dung yªu cÇu cña ISO 9000 vµ c¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c céng víi viÖc rµ so¸t l¹i c¸c tµi liÖu mµ C«ng ty ®· cã, C«ng ty b¾t tay vµo biªn so¹n hÖ thèng v¨n b¶n ( gåm sæ tay chÝnh s¸ch chÊt l­îng, sæ tay thñ tôc vµ sæ tay h­íng dÉn c«ng viÖc). C«ng ty tiÕn hµnh tõng thñ tôc mét. Sau khi dù th¶o, c¸n bé phô tr¸ch ®· göi tµi liÖu nµy ®Õn thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan , ®Ò nghÞ ®äc kü vµ tæ chøc cuéc häp ®ãng gãp ý kiÕn. Sau khi thèng nhÊt ý kiÕn C«ng ty ®· ban hµnh hÖ thèng v¨n b¶n. hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9000 cña C«ng ty gåm 450 trang, quy ®Þnh cô thÓ c¸c tr¸ch nhiÖm vµ c¸ch tiÕn hµnh c«ng viÖc hµng ngµy cña tõng c¸ nh©n, cña tõng ®¬n vÞ trong toµn C«ng ty . C«ng viÖc nµy ®­îc kiÓm so¸t th­êng xuyªn ®Ó mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cã liªn quan ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm ®Òu ®¹t hiÖu qu¶ tèi ­u. 2.3.5. Tæ chøc ®µo t¹o h­íng dÉn KÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc , gi¸o dôc, ®µo t¹o, ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n hµng n¨m do phßng tæ chøc lao ®éng chÞu tr¸ch nhiÖm . C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ cña C«ng ty , c¨n cø vµo kÕ ho¹ch kü thuËt, vµ viÖc ®æi míi ®Çu t­ d©y chuyÒn c«ng nghÖ thiÕt bÞ míi . C«ng ty thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o hµng n¨m nh»m ®¶m b¶o mäi thµnh viªn cã ®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc, kü n¨ng ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc giao, qua ®ã kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng lao ®éng t¹o niÒm tin víi kh¸ch hµng. Trªn c¬ së ph©n tÝch nhu cÇu vµ kÕ ho¹ch ®µo t¹o, viÖc ®µo t¹o c¸n bé cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: cö ®i häc ë c¸c kho¸ ®µo t¹o do bªn ngoµi tæ chøc , hîp ®ång thuª gi¸o viªn bªn ngoµi gi¶ng d¹y, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt, c¸n bé qu¶n lý do C«ng ty tæ chøc . C«ng ty khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mäi nh©n viªn trong viÖc ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é , hoµn thiÖn m×nh. Víi ph­¬ng ch©m coi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty còng lµ kh¸ch hµng ( kh¸ch hµng bªn trong) C«ng ty lu«n t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ n¬i lµm viÖc, ®¶m b¶o chÕ ®é tiÒn l­¬ng, phô cÊp, khen th­ëng. Tho¶ m·n nhu cÇu tinh thÇn : tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thÓ thao v¨n ho¸ v¨n nghÖ, tæ chøc tham quan picnic, thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn lîi cña c«ng nh©n vÒ chÕ ®é nghØ ng¬i hµng n¨m… KhuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh thùc hiÖn, triÓn khai viÖc ¸p dông hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt l­îng theo ISO 9000 : mçi nh©n viªn ®Òu cã mét sæ tay chÊt l­îng c¸ nh©n, thùc hiÖn kiÓm tra kiÕn thøc hµng kú, tham gia c¸c cuéc thi vÒ kiÕn thøc ISO do Tæng C«ng ty tæ chøc. 2.4. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng qu¶n trÞ chÊt l­îng t¹i c«ng ty May 10. 2.4.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Lµ mét c«ng ty cã quy m« lín trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam, C«ng ty May 10 lu«n lµ c«ng ty ®i ®Çu trong ngµnh May mÆc. Trong suèt nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· kh«ng ngõng nç lùc vµ phÊn ®Êu x©y dùng vµ ph¸t triÓn tªn tuæi C«ng ty c¶ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ vµ thÞ tr­êng néi ®Þa, t¹o dùng mét uy tÝn lín vÒ chÊt l­îng cho c¸c b¹n hµng. Chóng ta thÊy mét sù ®i lªn trong qu¶n lý ho¹t ®éng nãi chung vµ qu¶n lý chÊt l­îng nãi riªng t¹i c«ng ty. Cã rÊt nhiÒu thµnh c«ng lín C«ng ty ®· ®¹t ®­îc vÒ chÊt l­îng: Ngµy 27/12/1999: Héi ®ång quèc gia vÒ gi¶i th­ëng chÊt l­îng tÆng: “ Gi¶i vµng – gi¶i th­ëng chÊt l­îng ViÖt Nam” lÇn thø nhÊt. Ngµy 5/1/2000: §­îc c«ng ty AFAQ ASCERT cÊp chøng chØ ISO 9002 : 1994. Ngµy 26/12/2000: Héi ®ång quèc gia vÒ gi¶i th­ëng chÊt l­îng tÆng “ Gi¶i vµng – gi¶i th­ëng chÊt l­îng ViÖt Nam” lÇn thø hai. Toµn tËp thÓ thµnh viªn nh©n viªn c«ng ty ®· nç lùc lao ®éng lµm viÖc x©y dùng hÖ thèng qu¶n ly chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9002 : 1994. C«ng ty triÓn khai x©y dùng trong 5 th¸ng cµ ®· ®­îc tæ chøc AFAQ ASCERT ®¸nh gi¸ ®¹t chuÈn vµ cÊp chøng nh¹an. Kh«ng chØ cã thµnh c«ng lín ®ã mµ c«ng ty cßn 2 lÇn ®­îc nhËn “Gi¶i vµng – gi¶i th­ëng chÊt l­îng ViÖt Nam” cho mÆt hµng ®­îc ­a chuéng. Trong s¶n xuÊt, sè hîp ®ång bÞ kh¸ch hµng t¸i chÕ ®· gi¶m, C«ng ty ®· dÇn lo¹i bá ®­îc mét sè lçi s¶n xuÊt phæ th«ng. Tõ nh÷ng thµnh c«ng vÒ chÊt l­îng ®ã ®· thóc ®Èy c¸c thµnh c«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty . §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu/n¨m 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Doanh thu 95.823 119.416 174.890 189.000 200.000 250.000 Nép ng©n s¸ch 2.297 2.844 2.942 3.236 2.574 2.652 Lîi nhuËn 5.702 6.690 4.300 4.900 5.600 6.412 Qua b¶ng trªn, chóng ta thÊy doanh thu cña c«ng ty liªn tôc qua c¸c n¨m víi xu h­íng luü tiÕn. Do t×nh h×nh kinh tÕ cã nhiÒu thuËn lîi, uy tÝn cña c«ng ty vµ chÊt l­îng cña s¶n phÈm May 10 ®­îc nhiÒu ng­êi ­a chuéng doanh thu cña c«ng ty n¨m 2002 ®· ®¹t 2 tû ®ång, t¨ng 25% so víi n¨m 2001 vµ t¨ng 160,1% so víi n¨m 1997. Cã thÓ thÊy tõ n¨m 1998, sau khi c«ng ty ®i vµo ¸p dông hÖ thèng chÊt l­îng, doanh thu cña c«ng ty ®· v­ît lªn trªn 100 tû ®ång vµ t¨ng liªn tôc kÐo theo lîi nhu©n t¨ng . Nh­ vËy, hÖ thèng chÊt l­îng ®· gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. §¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch trªn lµ do sù phÊn ®Êu cña toµn tËp thÓ c«ng ty, ®éi ngò lao ®éng trÎ , n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. §éi ngò l·nh ®¹o c«ng ty s¸ng suèt, ®ñ tr×nh ®é còng nh­ kh¶ n¨ng ®Ó l·nh ®¹o c«ng ty ph¸t triÓn. §éi ngò c«ng nh©n may lµnh nghÒ, cã tr×nh ®é cao, bªn c¹nh ®ã lµ hÖ thèng c«ng nghÖ tiªn tiÕn, m¸y mãc hiÖn ®¹i víi bÒ dµy lÞch sö truyÒn thèng còng nh­ sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng mµ c«ng ty ®· x©y dùng tõ tr­íc ®Õn nay. 2.4.2. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n Nh­ng bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn kh«ng Ýt nh÷ng tån t¹i mµ cÇn ph¶i gi¶i quyÕt,th¸o gì b»ng c¸ch triÖt tiªu nguyªn nh©n cña nã. - Thø nhÊt, nhËn thøc vµ ý thøc vÒ chÊt l­îng cña mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cßn ch­a cao, cßnch­a nhËn thøc ®óng vÒ vai trß “ tr¸ch nhiÖm chÊt l­îng” vµ “ chÊt l­îng lµ lîi Ých” . §iÒu nµy lµm cho hµnh ®éng cña ng­êi c«ng nh©n viªn cã th¸i ®é bÊt hîp t¸c, g©y ra nhiÒu thiÖt h¹i vµ l·ng phÝ cho c«ng ty. Nguyªn nh©n cña tån t¹i nµy lµ do viÖc gi¸o dôc vÒ ý thøc ch­a triÖt ®Ó vµ ®óng ®èi t­îng, vÉn cßn ®Ó lÒ thãi lµm ¨n kiÓu tù do, bõa b·i. §Ò nghÞ c«ng ty xem xÐt t×nh tr¹ng trªn, cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc b»ng viÖc tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o vµ gi¸o dôc nhËn thøc cho toµn c¸n bé c«ng nh©n viªn, nh»m môc ®Ých truyÒn ®¹t sù thÊu hiÓu ®Õn tõng thµnh viªn trong c«ng ty, n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi. - Thø hai, tæ chøc c¬ cÊu l·nh ®¹o cña c«ng ty ch­a thùc sù hiÖu qu¶ vµ hîp lý, ho¹t ®éng cña ban l·nh ®¹o cßn chång chÐo gi÷a c¸c Phã tæng gi¸m ®èc vµ QMR. NÕu tÊt c¶ c¸c l·nh ®¹o cÊp cao ®Òu hiÓu vµ thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c cña qu¶n lý chÊt l­îng “ Tr¸ch nhiÖm ®Çu tiªn thuéc vÒ l·nh ®¹o” th× chÝnh mçi l·nh ®¹o cÊp cao ®· lµ mét QMR. C«ng ty cã thÓ kÕt hîp mét Phã tæng gi¸m ®èc vµ QMR thµnh mét ®Ó bé m¸y qu¶n lý ®­îc gän nhÑ h¬n, linh ho¹t h¬n vµ tr¸nh sù chång chÐo trong c«ng viÖc. - Thø ba, trong c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Æc biÖt lµ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh nh­ c¾t vµ may, ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng chÝnh vÉn cßn lµ ho¹t ®éng kiÓm tra chÊt l­îng. Trong c¸c qu¸ tr×nh nµy cø sau mçi ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ mét ho¹t ®éng kiÓm tra chÊt l­îng, do ®ã mµ c«ng ty cÇn mét sè l­îng kh«ng nhá nh©n viªn kiÓm tra chÊt l­îng. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng tèn kÐm vµ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. C«ng ty sÏ kh«ng ng¨n chÆn ®­îc c¸c sai lçi ngay tõ ®Çu mµ ho¹t ®éng chØ mang tÝnh kh¾c phôc c¸c sai lçi khi x¶y ra. Theo bé tiªu chuÈn ISO 9001: 2000, C«ng ty cÇn qu¶n lý chÊt l­îng theo c¸ch tiÕp cËn qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, qu¶n lý ®Çu vµo vµ ®Çu ra thay v× ho¹t ®éng kiÓm tra chÊt l­îng. §Ó cã thÓ qu¶n lý chÊt l­îng theo c¸ch tiÕp cËn qu¶n lý qu¸ tr×nh C«ng ty cã thÓ ¸p dông ph¬ng ph¸p Nhãm chÊt l­îng, tæ chøc c¸c nhãm chÊt l­îng trong c¸c xÝ nghiÖp ®Ó ng¨n chÆn sai lçi tõ ®Çu. - Thø t­, C«ng ty cÇn nhanh chãng chuyÓn ®æi tõ ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9002 : 1994 vÒ hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng mang tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng, ®Ó n©ng cao tÝnh phï hîp vµ hiÖu qu¶ cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i c«ng ty. §ã còng lµ mét yªu cÇu cña c¶i tiÕn chÊt l­îng . C«ng ty cÇn cã gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i trªn ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña m×nh. Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt l­îng t¹i c«ng ty May 10 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty May 10 3.1.1 §Þnh h­íng chung Ph¸t triÓn c«ng ty theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸ , khoa häc vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Lu«n coi träng con ng­êi , cã kÕ ho¹ch l©u dµi ph¸t triÓn nguån nh©n lùc KÕt hîp víi ®Þa ph­¬ng, khu vùc cïng ph¸t triÓn . Coi träng chÊt l­îng , h­íng ra xuÊt khÈu ®ång hêi coi träng thÞ tr­êng trong n­íc ®Ó cã h­íng ®Çu t­ ®óng. B¶o vÖ ng­êi tiªu dïng , b¶o vÖ lîi Ých quèc gia, m«i tr­êngvµ an ninh trËt tù… C¸c ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu chÝnh: §Ó ®­a c«ng ty May 10 lªn mét tÇm cao míi tõ nay ®Õn n¨m 2010, c«ng ty May 10 ph¶i thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng sau : X©y dùng c«ng ty May 10 thµnh trung t©m may vµ thêi trang lín nhÊt cña c¶ n­íc víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®aÞ vµo bËc nhÊt cña Ch©u ¸. C¸c khu vùc chÝnh cña trung t©m lµ : + Khu vùc s¶n xuÊt, thiÕt kÕ. + Khu trung t©m th­¬ng m¹i. + Khu sinh ho¹t – vui ch¬i – gi¶i trÝ. §©y lµ mét môc tiªu hÕt søc quan träng t¹o cho c«ng ty mét nÒn t¶ng, mét c¬ së vËt chÊt t­¬ng ®èi ®ång bé ®Ó c«ng ty ®­îc ho¹t ®éng thuËn lîi trong thêi gian tíi. Tæng sè vèn cña c«ng ty trong 10 n¨m tíi lµ 20 triÖu USD ®­îc c«ng ty dµnh cho x©y dùng theo quy ho¹ch míi trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn xÝ nghiÖp may ¸o s¬ mi cao cÊp, nhµ m¸y may complet , mét trung t©m th­¬ng m¹i cïng víi kh¸ch s¹n,mua thiÕt bÞ míi vµ thiÕt bÞ chuyªn dïng. C«ng ty phÊn ®Êu t¨ng doanh thu n¨m 2005 t¨ng gÊp 2 lÇn n¨m 2000, t¨ng thu nhËp b×nh qu©n cho c«ng nh©n. §Ó kh«ng bÞ lÖ thuéc vµo bªn ngoµi, c«ng ty ®Çu t­ x©y dùng c¸c kh©u phôc vô thiÕt yÕu cho s¶n xuÊt nh­ x©y dùng nhµ m¸y phô kiÖn c¸c ngµnh may : khuy , nh·n m¸c, bao b×…x©y dùng mét trung t©m th­¬ng m¹i, sö dông hÖ thèng ®­êng x¸ trong c«ng ty , c¸c c«ng tr×nh phô trî, b·i ®ç xe… §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm , lùa chän s¶n phÈm mòi nhän : Trong chiÕn l­îc cña c«ng ty kh«ng chØ dõng l¹i ë s¶n phÈm ¸o s¬ mi nam truyÒn thèng mµ cßn chñ tr­¬ng thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vÒ kÝch cì, mÇu s¾c, kiÓu d¸ng, chÊt v¶i cho ®ñ mäi tÇng líp, løa tuæi… Trong nh÷ng s¶n phÈm mòi nhän cña c«ng ty cÇn tËp trung vµo s¶n xuÊt ( kho¶ng 70 – 80 % n¨ng lùc s¶n xuÊt) mÆt hµng trang phôc cña nam giíi nh­ Complet, jacket, quÇn ©u…. Môc tiªu vÒ tiªu thô s¶n phÈm . ChiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc, æn ®Þnh vÞ trÝ vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. §èi víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu c«ng ty tiÕp tôc cñng cè vµ gi÷ v÷ng thÞ tr­êng xuÊt khÈu s½n cã nh­ : Hungary, Hµn Quèc , SNG…®ång thêi më réng thÞ tr­êng víi §øc , NhËt, Canada, Mü…phÊn ®Êu ®¹t tû träng 60 –65 % s¶n phÈm s¶n xuÊt . Tõng b­íc h×nh thµnh hÖ thèng chi nh¸nh, ®¹i diÖn t¹i mét sè n­íc vµ khu vùc thÞ tr­êng quan träng lµm ®Çu mèi cho viÖc cung cÊp th«ng tin phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¸n hµng. Hµng may mÆc cña ta ph¶i ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ®ñ søc c¹nh tranh víi s¶n phÈm cïng lo¹i. Bªn c¹nh thÞ tr­êng n­íc ngoµi c«ng ty May 10 ph¶i coi träng thÞ tr­êng trong n­íc . C«ng ty tiÕp tôc cñng cè, n©ng cÊp cöa hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm vµ v¨n phßng ®¹i diÖn ë Hµ Néi ,H¶i Phßng, TP Hå ChÝ Minh. Nghiªn cøu më réng ph¸t triÓn thªm c¸c cöa hµng ë miÒn Trung, HuÕ, §µ L¹t…phÊn ®Êu s¶n phÈm cña c«ng ty ®ñ søc c¹nh tranh víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c n­íc ASEAN nhÊt lµ khi ViÖt Nam héi nhËp khu vùc mËu dÞch tù do HiÖp héi c¸c n­íc §«ng Nam ¸ ( AFTA ). T¨ng dÇn tû träng xuÊt khÈu trùc tiÕp (theo gi¸ FOB ) trong tæng doanh thu thay thÕ h¼n gia c«ng xuÊt khÈu . Gia c«ng xuÊt khÈu chØ lµ gi¶i ph¸p t×nh thÕ khi c«ng ty ch­a ®ñ n¨ng lùc ®Ó chuyÓn sang h×nh thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp . NÕu kinh doanh theo ph­¬ng thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp sÏ gi¶m ®­îc 15- 20 % gi¸ thµnh . Do ®ã , trong nh÷ng n¨m s¾p tíi c«ng ty ph¶i phÊn ®Êu thay thÕ hoµn toµn ph­¬ng thøc gia c«ng xuÊt khÈu b»ng ph­¬ng thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp . §Èy m¹nh liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i ®øng ®Çu ngµnh, cã ®éi ngò qu¶n lý c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ c«ng ty May 10 cã ®iÒu kiÖn ®Ó më réng sù liªn doanh liªn kÕt víi nhiÒu ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc . Trong thêi gian tíi sÏ t¨ng c­êng mèi liªn kÕt nµy. §èi víi c¸c ®èi t¸c bªn ngoµi, th«ng qua quan hÖ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu , më réng liªn doanh, liªn kÕt, khai th¸c nguån vèn tõ bªn ngoµi. Bªn c¹nh viÖc duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi hiÖn cã, môc tiªu cña May 10 ®Õn n¨m 2005 lµ tËp trung vµo thÞ tr­êng §øc, EU, NhËt B¶n, ph¸t tirÓn thÞ tr­êng míi lµ Hoa Kú, phÊn ®Êu kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng nhanh. Tõ 59.300 triÖu ®ång n¨m 1996 , 85.555 triÖu ®ång n¨m 1997 vµ lªn ®Õn 130.000 – 150.000 triÖu ®ång n¨m 2005. 3.1.2. C¸c môc tiªu cô thÓ cña c«ng ty trong thêi gian tíi Môc tiªu ph¸t triÓn tõ nay ®Õn n¨m 2005 lµ phÊn ®Êu hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng, ®Èy m¹nh n©ng cÊp mäi ho¹t ®éng nh»m : N©ng doanh thu n¨m 2005 gÊp 2 lÇn n¨m 2001 ( 200 tû ®ång ). PhÊn ®Êu dÕn n¨m 2005 ®¹t 80 % doanh thu lµ b¸n theo ph­¬ng thøc xuÊt khÈu trùc tiÕp . Doanh thu xuÊt khÈu kÕ hoach 2001 - 2005 §Ó t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu, c¸c thÞ tr­êng hîp t¸c s¶n xuÊt vµ tiªu thô n­íc ngoµi sÏ ®­îc ph¸t triÓn m¹nh nh÷ng n¨m tíi lµ : Ph¸p, Hµ Lan, T©y Ban Nha, ý, mü. 3.2. Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt l­îng . Thùc tÕ cho thÊy, khi c«ng ty triÓn khai ¸p dông hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt l­îng theo phiªn b¶n míi ®· gióp cho tr×nh ®é qu¶n lý cña c«ng ty phï hîp víi tiªu chuÈn tiªn tiÕn h¬n. C«ng ty ®­îc tiÕp cËn víi ph­¬ng ph¸p qu¶n lý míi, ph­¬ng ph¸p qu¶n trÞ theo qu¸ tr×nh cña ISO 9001 : 2000 ®em ®Õn cho c«ng ty c¸i nh×n míi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tõ ®ã cã thÓ thay ®æi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i chÝnh c«ng ty. Qóa tr×nh c¾t may sÏ ®­îc qu¶n lý theo ®Çu vµo ®Çu ra, kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó gi¶m hao phÝ s¶n xuÊt do lo¹i bá c¸ckh©u kiÓm tra. §ång thêi khi ¸p dông ISO 9000 : 2000 sÏ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. ISO 9000 : 2000 nhÊn m¹nh vai trß cña l·nh ®¹o cÊp cao vµ c¶i tiÕn liªn tôc hÖ thèng chÊt l­îng vµ t­¬ng thÝch víi c¸c hÖ thèng chÊt l­îng kh¸c do vËy gióp c«ng ty qu¶n lý vµ triÓn khai c¸c hÖ thèng kh¸c tèt h¬n. Tõ nh÷ng lîi Ých vµ thùc tÕ khi ¸p dông bé tiªu chuÈn ISO 9000 : 2000 t¹i c«ng ty nªn c«ng ty cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nã ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 3.2.1. N©ng cao nhËn thøc vÒ chÊt l­îng cña toµn bé c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §· tõ l©u chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®èi t­îng qu¶n lý cña doanh nghiÖp vµ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. §¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ lµ tr¸ch nhiÖm cña tõng doanh nghiÖp. Cïng víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ n­íc ta tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, vai trß tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña c«ng ty ®èi víi viÖc ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng còng ®­îc n©ng lªn nhanh chãng. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ do ®¹i bé phËn c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cßn chÞu ¶nh h­ëng cña c¬ chÕ cò, cho nªn phÇn lín c¸c c¸n bé c«ng nh©n cßn hiÓu qu¶n trÞ chÊt l­îng theo kh¸i niÖm truyÒn thèng hoÆc sai lÖch. C«ng ty May 10 kh«ng tr¸nh khái ®­îc ®iÒu nµy. MÆc dï ®¹i bé phËn c¸n bé c«ng nh©n c«ng ty ®· nh©n thøc ®­îc chÊt l­îng vµ vai trß cña chÊt l­îng nh­ng vÉn cßn mét bé phËn kh«ng nhá trong ®ã cã c¶ c¸c c¸n bé cña c«ng ty ch­a thùc sù hiÓu r»ng “ chÊt l­îng chÝnh lµ lîi Ých”. Qua thùc tr¹ng nhËn thøc vÒ chÊt l­îng cña mét sè c¸c bé phËn, c¸n bé còng nh­ c«ng nh©n trong c«ng ty th× cÇn ph¶i ®ù¬c ®µo t¹o l¹i vÒ nhËn thøc chÊt l­îng. NÕu thùc sù ng­êi c«ng nh©n ý thøc ®­îc “ tr¸ch nhiªm chÊt l­îng “ cña hä trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× ®· kh«ng ph¶i mÊt qu¸ nhiÒu chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra gi¸m s¸t vµ t¸i chÕ. Do ®ã, c«ng ty cÇn tæ chøc ®µo t¹o l¹i vµ gi¸o dôc ý thøc vÒ chÊt l­îng trong toµn c«ng ty. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia th× tr¸ch nhiÖm ®èi víi chÊt l­îng kÐm lµ 15 – 20 % lµ lçi trùc tiÕp s¶n xuÊt, 80 – 85% lµ do lçi cña hÖ thèng kh«ng ®¶m b¶o. C«ng ty cã thÓ tæ chøc qu¸ tr×nh ®µo t¹o ®Ó n©ng cao gi¸o dôc nhËn thøc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ chÊt l­îng theo c¸c b­íc sau: - B­íc 1: Kh¶o s¸t thùc tr¹ng nhËn thøc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty cã thÓ kh¶o s¸t b»ng c¸c phiÕu ®iÒu tra trong toµn c«ng ty. Trong vÊn ®Ò kh¶o s¸t ®iÒu cÇn quan t©m lµ ph¶i ph¶n ¸nh ®óng ®­îc thùc tr¹ng nhËn thøc vÒ chÊt l­îng t¹i c«ng ty, kh¶o s¸t mét c¸ch kh¸ch quan, tr¸nh t×nh tr¹ng kh¶o s¸t sai thùc tÕ do c¸n bé c«ng nh©n viªn ng¹i häc mµ trong kiÓm tra ®· cã sù chuÈn bÞ tr­íc. Tr¶ lêi phiÕu ®iÒu tra mét c¸ch kh«ng ®óng thùc tÕ. - B­íc 2: X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o. Sau khi kh¶o s¸t thùc tr¹ng, dùa vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra c«ng ty x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o cho c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty , c¸c phßng ban, c¸c xÝ nghiÖp. ViÖc x©y dùng ®óng nhu cÇu sÏ gióp cho c«ng t¸c ®µo t¹o chÝnh x¸c tr¸nh l·ng phÝ. - B­íc 3: Tæng hîp vµ ph©n lo¹i nhu cÇu ®µo t¹o. V¨n phßng c«ng ty tæng hîp nhu cÇu ®µo t¹o cña c¶ c«ng ty. C¸c nhu cÇu ®µo t¹o ®­îc thu thËp vÒ v¨n phßng c«ng ty. V¨n phßng cã nhiÖm vô tæng hîp c¸c nhu cÇu vµ ph©n lo¹i c¸c nhu cÇu gièng nhau vµo mét nhãm ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®µo t¹o. ChÝnh do c¸c nhËn thøc cña mçi ng­êi, mçi bé phËn kh¸c nhau nªn c¸c nhu cÇu ®µo t¹o cña mçi bé phËn kh«ng ®ång nhÊt. - B­íc 4: X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o. Sau khi ph©n lo¹i nhu cÇu ®µo t¹o, v¨n phßng c«ng ty sÏ x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o sao cho phï hîp víi mçi ®¬n vÞ vµ phï hîp cho tÊt c¶ c«ng ty. ViÖc ®µo t¹o ph¶i kh«ng trïng víi thêi gian s¶n xuÊt cña c¸c bé phËn ®Ó ®¶m b¶o c«ng viÖc chung . KÕ ho¹ch ®µo t¹o gåm cã: Thêi gian b¨t ®Çu ®µo t¹o Thêi gian ®µo t¹o N«i dung ®µo t¹o vµ møc ®é cÇn ®¹t ®­îc C«ng viÖc ®µo t¹o ®­îc chuyÓn cho tr­êng CNKT May & Thêi trang cña c«ng ty. KÕ ho¹ch ®µo t¹o tõ c¨n phßng c«ng ty ®­îc chuyÓn cho tr­êng. Tr­êng cã nhiÖm vô thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o sao cho phï hîp víi kÕ ho¹ch ®µo t¹o. Vµ cuèi cïng Tr­êng cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cu¶ ho¹t ®éng ®µo t¹o th«ng qua kiÓm tra hoÆc thi. 3.2.2. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý vµ x©y dùng mèi quan hÖ ®oµn kÕt chÆt chÏ, hîp t¸c gi÷a c¸c thµnh viªn, bé phËn trong c«ng ty Qua thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu tæ chøc t¹i c«ng ty May 10 , ®Æc biÖt lµ tæ chøc l·nh ®¹o, cã thÓ ®­a ra gi¶i ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc chÊt l­îng nh­ sau: §øng ®Çu c«ng ty sÏ lµ Tæng gi¸m ®èc, tiÕp d­íi sÏ lµ 2 phã Tæng gi¸m ®èc, trong ®ã Phã tæng gi¸m ®èc 2 lµ QMR. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n. Tæng gi¸m ®èc: + X¸c lËp, phª duyÖt chÝnh s¸ch chÊt l­îng vµ c¸c môc tiªu chÊt l­îng. + Bæ nhiÖm ®¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l­îng. + Phª duyÖt sæ tay chÊt l­îng vµ mét sè quy tr×nh chung thuéc hÖ thèng chÊt l­îng. + Phª duyÖt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn nh©n sù kÓ c¶ c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o nh©n viªn. + Chñ tÞch héi ®ång ®¸nh gi¸ phª duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu phô ®­îc chÊp nhËn. + ChÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng vÒ kÕt qu¶ cña hÖ thèng chÊt l­îng. + Chñ tr× c¸c cuéc häp ®Þnh lú xem xÐt cña l·nh ®¹o. + Trùc tiÕp phô tr¸ch phßng kinh doanh vµ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. + Gi¶i quyÕt trùc tiÕp c¸c c«ng viÖc khi cÇn thiÕt Phã Tæng gi¸m ®èc 1: + Trùc tiÕp theo dâi vµ tæ chøc thùc hiÖn xuÊt nhËp khÈu c¸c hîp ®ång kinh doanh th­¬ng m¹i xuÊt khÈu (FOB). + Trùc tiÕp ®µm ph¸n vµ ký kÕt mét sè hîp ®ång kinh tÕ vµ trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n khi ®­îc Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn + NhËn lÖnh vµ b¸o c¸o trùc tiÕp c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l­îng cho Tæng gi¸m ®èc. + Trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c v¨n phßng + Trùc tiÕp phô tr¸ch ban ®Çu t­ vÒ kü thuËt, chÊt l­îng vµ an toµn trong x©y dùng. Phã Tæng gi¸m ®èc 2: + Phô tr¸ch trùc tiÕp c«ng t¸c ®µo t¹o + Phô tr¸ch chuÈn bÞ s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp may vµ c¸c C«ng ty liªn doanh trong n­íc theo ®óng kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña toµn c«ng ty. + Phô tr¸ch c«ng t¸c kü thuËt, chÊt l­îng, qu¶n lý sö dông thiÕt bÞ vµ ®iÖn trong s¶n xuÊt sinh ho¹t. + §¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l­îng trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. + X©y dùng vµ tr×nh Tæng gi¸m ®èc duyÖt c¸c quy chÕ qu¶n lý, th­ëng ph¹t chÊt l­îng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy chÕ ®ã. + Phô tr¸ch c«ng t¸c b¶o vÖ an toµn lao ®éng. + NhËn lÖnh vµ b¸o c¸o trùc tiÕp c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l­îng cho Tæng gi¸m ®èc §¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l­îng (QMR) + Chñ tr× x©y dùng, ¸p dông vµ duy tr× hÖ thèng chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9000 + §¶m b¶o hÖ thèng chÊt l­îng vµ duy tr× ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ chÊt l­îng cho mäi cÊp cña c«ng ty. + LËp ch­¬ng tr×nh c¶i tiÕn chÊt l­îng + Phª duyÖt kÕ hoach ®¸nh gi¸ néi bé, chØ ®Þnh c¸c tr­ëng ®oµn ®¸nh gi¸ vµ chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ néi bé + §¹i diÖn cho c«ng ty ®Ó liªn hÖ ví c¸c tæ chøc bªn ngoµi vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hÖ thèng chÊt l­îng. + B¸o c¸o trùc tiÕp víi Tæng gi¸m ®èc mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hÖ thèng chÊt l­îng cña c«ng ty . + cung cÊp nguån lùc ®Ó duy tr× hÖ thèng chÊt l­îng + Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé thuéc quyÒn Nguyªn nh©n: - XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng trong ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng cña c¬ cÊu tæ chøc chÊt l­îng t¹i c«ng ty. - Phã tæng gi¸m ®èc 2 tuy nhiÒu c«ng viÖc nh­ng khèi l­îng c«ng viÖc th× kh«ng nhiÒu, v× bé phËn kinh doanh cña c«ng ty ®Òu tËp trung ë phßng kÕ ho¹ch vµ phong kinh doanh. Trong ®ã phßng kinh doanh do Tæng giamd ®èc trùc tiÕp phô tr¸ch, phßng kÕ ho¹ch do phã Tæng gi¸m ®èc 1 phô trach. - Phã tæng gi¸m ®èc 2 trùc tiÕp phô tr¸ch khèi ®µo t¹o vµ c¸c bé phËn kü thuËt vµ phßng QA. Do ®ã phã Tæng gi¸m ®èc 2 nªn ®¶m ®­¬ng lu«n QMR. Bªn c¹nh ®ã, viÖc ¸p dông ISO 9000 ph¶i dùa trªn mét nguyªn t¾c c¬ b¶n ®ã lµ sù tham gia cña mäi thµnh viªn, phßng ban nh­ng thùc tÕ cho thÊy sù hîp t¸c phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn phßng ban lµ rÊt lánh lÎo, ch­a cã sù trao ®æi th«ng tin, kinh nghiÖm. C¸c quy tr×nh th­êng liªn quan ®Õn nhiÒu phßng ban ®Ó t¹o ra sù thèng nhÊt cÇn sù phèi hîp , nh­ng thùc tÕ ®· cã nh÷ng bé phËn mÆc dï ®· nhiÒu lÇn bÞ nh¾c nhë nh­ng vÉn kh«ng thèng nhÊt ®­îc c¸c biÓu mÉu chung mµ c¸c c¸n bé cÇn sö dông. Ngoµi ra, trong néi bé cßn cã nh÷ng m©u thuÉn c¸ nh©n ch­a cã ®­îc sù ®oµn kÕt, hîp t¸c. §Ó ph¸t huy ®­îc tèi ®a hiÖu qu¶ cña hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt l­îng th× l·nh ®ao cÇn x©y dùng ®­îc mèi quan hÖ hîp t¸c, mét bÇu kh«ng khÝ hoµ hîp trong doanh nghiÖp. §©y lµ tr¸ch nhiÖm rÊt nÆng nÒ bëi mèi quan hÖ gi÷a con ng­êi lµ rÊt phøc t¹p cÇn ph¶i cã sù khÐo lÐo. L¸nh ®¹o doanh nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn cuéc sèng tõng ng­êi lao ®éng gióp ®ì hä gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n trong cuéc sèng gia ®×nh ®Ó hä tin t­ëng trung thµnh víi doanh nghiÖp tõ ®ã nç lùc hÕt m×nh víi c«ng viÖc. Lu«n kÞp thêi khen tÆng nh÷ng thµnh c«ng dï lµ nhá cña ng­êi lao ®éng, trao cho hä nh÷ng c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ t¨ng dÇn møc ®ä khã nh»m t¹o th¸ch thøc trong c«ng viÖc, khuyÕn khÝch sù tham gia cña hä vµo viÖc lËp chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. VÒ phÝa ng­êi lao ®éng cÇn cã sù nç lùc lµm tèt c«ng viÖc t¹o mèi quan hÖ hoµ ®ång víi mäi ng­êi trong doanh nghiÖp, bá qua nh÷ng m©u thuÉn c¸ nh©n ®Æt lîi Ých tËp thÓ lªn trªn hÕt tham gia nhiÖt t×nh vµo nh÷ng ho¹t ®éng chung ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o, ®oµn kÕt trong c«ng viÖc. Khi mäi ng­êi thÊy hä ®ang ®­îc sèng trong mét gia ®×nh th× hä sÏ cè g¾ng hÕt m×nh lµm viÖc mµ kh«ng nghÜ ®Õn lîi Ých cña c¸ nh©n v× thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. Vµ khi ®ã míi cã thÓ nãi ®Õn viÖc trao ®æi th«ng tin, hîp t¸c trong c«ng viÖc gióp ®ì nhau cïng gi¶i quyÕt khã kh¨n, mäi viÖc sÏ ®­îc thèng nhÊt nhanh chãng t¹o nªn kh«ng khÝ lµm viÖc vui vÎ, ph¸t huy tèi ®a søc m¹nh tæng hîp cña hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt l­îng, rót ng¾n thêi gian tranh c·i bµn luËn nhê ®ã hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®­îc n©ng cao. 2.3.3. N©ng cao c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ hËu cÇn kinh doanh N©ng cao ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lu«n g¾n liÒn víi n©ng cao nhËn thøc vÒ chÊt l­îng cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Qua thùc tr¹ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty, mµ ®Æc biÖt lµ t¹i qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ c¾t vµ may cho thÊy biÖn ph¸p kiÓm tra chÊt l­îng lµ biÖn ph¸p chÝnh cña c«ng ty trong viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng tèn kÐm vµ kh«ng lo¹i bá ®­îc hÕt sai lçi. C«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p qu¶n lý theo qu¸ tr×nh, mét c¸ch tiÕp cËn míi vµ hiÖn ®¹i trong qu¶n lý chÊt l­îng, lo¹i bá c¸c kh©u kiÓm tra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. C«ng ty qu¶n lý ®Çu vµo ®Çu ra cu¶ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §¶m b¶o vµ kiÓm so¸t chÊt l­îng th«ng qua chÊt l­îng ®Çu vµo kh«ng cã nghÜa lµ kiÓm tra ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh. - §èi víi nguyªn liÖu ®Çu vµo: C«ng ty cam kÕt víi c¸c bªn cung cÊp, nÕu kh¸ch hµng cña c«ng ty ®¸nh lçi s¶n phÈm do nguyªn liÖu cña nhµ cung cÊp thiÕu chÊt l­îng th× nhµ cung cÊp ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng cho c¶ c«ng ty vµ kh¸ch hµng cña c«ng ty. - §èi víi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Thùc hiÖn JIT vµ KANBAN ®Ó ®¶m b¶o cho chÊt l­îng trong qu¸ tr×nh tiÕp theo. §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc diÕn ra liªn tôc, mét ph­¬ng ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi trong s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p JIT ( §óng khíp thêi gian). C¸c trôc trÆc cña qu¸ tr×nh sÏ ®­îc gi¶i quyÕt khi mäi ng­êi hiÓu biÕt vÒ qu¸ tr×nh t«Ý ­u ho¸ nã vµ sö dông ph­¬ng ph¸p thèng kª trong qu¸ tr×nh . VÊn ®Ò rÊt quan träng lµ kiÓm so¸t chÝnh x¸c t­ kh©u vËt liÖu ®­a vµo ®Õn khi ra s¶n phÈm cuèi cïng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy cÇn sö dông KANBAN. KANBAN lµ c¸c phiÕu tÝn hiÖu ®Ó biÕt khi nµo ph¶i cung cÊp thªm hoÆc s¶n xuÊt c¸i g× víi quy tr×nh nh­ thÕ nµo. KANBAN cã thÓ hiÓu lµ c¸c h­íng dÉn thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®­îc ®Æt t¹i ®óng qu¸ tr×nh ®ã ®Ó triÖt tiªu c¸c sai lçi trong thùc hiÖn c«ng viÖc mµ ng­êi c«ng nh©n cã thÓ m¾c ph¶i. §Æc biÖt t¹i qu¸ tr×nh Ðp mex trong chuyÒn s¶n xuÊt ¸o t¹i c«ng ty. Qu¸ tr×nh Ðp mex ph¶i lµ ng­êi c«ng nh©n cã chuyªn m«n vÒ Ðp mex. Ph¶i ®¶m b¶o nhiÖt ®é vµ thêi gian Ðp mex sao cho ®óng yªu cÇu kü thuËt. Sö dông KANBAN cÇn chó ý c¸c nguyªn t¾c sau: ChØ lµm ®óng c¸c quy ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®­îc ghi trong KANBAN Kh«ng göi c¸c s¶n phÈm cã khuyÕt tËt, sai háng cho c¸c kh©u tiÕp theo. Khi xuÊt hiÖn sai lçi cÇn dõng qu¸ tr×nh ngay ®Ó t×m nguyªn nh©n vµ tr¸nh thiÖt h¹i. ChØ nh©n nh÷ng chi tiÕt ®óng yªu cÇu tõ qu¸ tr×nh sau. æn ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó æn ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¶m b¶o ®Çu vµo, ®Çu ra C¬ së thùc hiÖn JIT Môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc khi thùc hiÖn JIT ChÊt l­îng ®¶m b¶o yªu cÇu, chi phÝ thÊp, thêi gian s¶n xuÊt ng¾n nhÊt, linh ho¹t cao. C¸c ph­¬ng ph¸p vËn dông + ¸p dông TQM + Chó träng kh©u thiÕt kÕ + Gi¶m bít thêi gian chuÈn bÞ cho m¸y mãc ho¹t ®éng : b¶o d­ìng, kiÓm tra… + Gi¶m bít l­u kho dù tr÷ + Lùc l­îng lao ®éng linh ho¹t C¸c kü thuËt chñ yÕu + TÝnh dÔ kiÓm tra , quan s¸t + §Çu vµo ®óng khíp thêi gian Tæ chøc thùc hiÖn JIT Cã ba bé phËn: Ban tæ chøc, qu¶n lý viªn vµ c¸c nhãm thùc hiÖn + Ban tæ chøc gåm c¸c c¸n bé cña phong h÷u quan nh­ phßng QA, phßng kü thuËt, phßng kÕ ho¹ch…Ban tæ chøc cã nhiÖm vô tæ chøc, ®iÒu hµnh, gi¸m sat c¸c ch­¬ng tr×nh vµ ho¹t ®éng theo JIT + Qu¶n lý viªn ®­îc ban tæ chøc cö ra gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trôc trÆ, tæ chøc häp c¸c nhãm thùc hiÖn triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµnh ®éng. + C¸c nhãm thùc hiÖn: Gåm c¸c c«ng nh©n c¸n bé ë nhiÒu vÞ trÝ kh¸c nhau. C¸c nhãm thùc hiÖn JIT vµ thùc hiÖn nh÷ng g× qu¶n lý cÊp trªn yªu cÇu. 3.2.4. X©y dùng vµ hoµn thiÖn nhãm chÊt l­îng X©y dùng nhãm chÊt l­îng lµ mét biÖn ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng theo TQM. §©y lµ mét ph­¬ng ph¸p qu¶n lý kh«ng cã trong ISO 9000 nh­ng mang l¹i hiÖu qu¶ qu¶n lý chÊt l­îng cao. Ph­¬ng ph¸p nµy ®· rÊt thµnh c«ng t¹i NhËt vµ nhanh chãng lan ra c¸c n­íc kh¸c. C«ng ty May 10 rÊt cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó x©y dùng c¸c nhãm chÊt l­îng. Lµ mét c«ng ty may cã rÊt nhiÒu c«ng nh©n lao ®éng trong ®iÒu kiÖn tËp trung vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt lu«n liªn quan víi nhau theo d©y chuyÒn. Th­êng th× ngay c¶ nh÷ng ng­êi c«ng nh©n ë c«ng ty cã tay nghÒ cao còng kh«ng hµi lßng víi nç lùc b¶n th©n khi lµm ra nh÷ng thµnh phÈm chÊt l­îng cao. Lý do kh«ng hµi lßng nµy b¾t nguån tõ viÖc th«ng ®¹t kÐm tõ cÊp trªn, tõ viÖc thiÕt kÕ tåi, nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¹t tiªu chuÈn, c«ng cô m¸y mãc thiÕt bÞ thiÕu thèn l¹c hËu kh«ng ®ång bé. Ngoµi ra ng­êi c«ng nh©n míi chÝnh lµ ng­êi s¶n xuÊt trùc tiÕp nªn hiÓu râ vÒ s¶n phÈm, vÒ qu¸ tr×nh, vÒ kü thuËt. ChÝnh nguyªn nh©n nµy ®· dÉn ®Õn sù sao l·ng c«ng viÖc, s¶n phÈm lµm ra ng­êi c«ng nh©n kh«ng c¶m thÊy ®­îc cã sù ®ãng gãp cña m×nh, tay nghÒ lao ®éng trë nªn sót kÐm. Ng­êi c«ng nh©n cho r»ng chÊt x¸m cña hä kh«ng ®­îc c¸c cÊp l·nh ®¹o chó ý. Nhãm chÊt l­îng cho phÐp ng­êi c«ng nh©n trong c«ng ty còng tham gia ®Ò xuÊt ý kiÕn gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n chÊt l­îng. Ph¸t huy ®­îc sù s¸ng t¹o vµ sù tham gia cña tÊt c¶ mäi thµnh viªn , x©y dùng bÇu kh«ng khÝ trong c«ng ty . §Ó x©y dùng tèt c¸c nhãm chÊt l­îng trong c«ng ty cÇn thùc hiÖn dùa trªn c¸c nguyªn t¾c sau: TriÕt lý x©y dùng con ng­êi: ch­¬ng tr×nh nhãm chÊt l­îng ®­îc tiÕn hµnh nÕu ban l·nh ®¹o c«ng ty cã mong muèn gióp ®ì c«ng nh©ncña m×nh tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn. TÝnh tù nguyÖn : §©y lµ yÕu tè quan träng, ®ßi hái ph¶i cã tÝnh tù nguyÖn cña mçi c«ng nh©n trong c«ng ty th× nhãm míi cã thÓ thµnh lËp. Mäi ng­êi ®Òu ®­îc tham gia: nhãm chÊt l­îng mang tÝnh céng ®ång nªn mäi ng­êi ®Òu cã quyÒn tham gia. C¸c thµnh viªn cïng gióp ®ì nhau tiÕn bé: v× kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña mçi ng­êi lµ kh¸c nhau nªn mäi ng­êi ph¶i gióp nhau cïng tiÕn bé . viÖc nh©n thøc nµy kh«ng chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña tr­ëng nhãm mµ ph¶i lµ cña tÊt c¶ mäi thµnh viªn trong nhãm. C¸c kÕ ho¹ch ph¶i lµ nç lùc cña tËp thÓ chø kh«ng ph¶i cña c¸ nh©n: C¸c kÕ ho¹ch tiÕn hµnh ph¶i thu hót ®­îc chÝ lùc cña c¶ nhãm. Nh÷ng thµnh tùu ®­îc c«ng nhËn còng mang tªn cña c¶ nhãm Th­êng xuyªn huÊn luyÖn c«ng nh©n vµ ban gi¸m ®èc : Ng­êi c«ng nh©n cÇn ®­îc huÊn luyÖn c¸c kü thuËt h÷u hiÖu ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p cho c¸c vÊn ®Ò . Ban gi¸m ®èc còng ph¶i ®­îc ®µo t¹o dÓ ®ãng vai trß ng­êi l·nh ®¹o trùc tiÕp thªm søc m¹nh cho c«ng nh©n chø kh«ng ph¶i cai trÞ hä. KÝch thÝch s¸ng t¹o: Nhãm chÊt l­îng lµ ph¶i t¹o ra sù s¸ng t¹o cña con ng­êi. Gióp cho mäi ng­êi m¹nh d¹n ®­a ra c¸c c¶i tiÕn hay biÖn ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. C¸c vÊn ®Ò th¶o luËn trong nhãm chÊt l­îng ph¶i cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc cña nhãm viªn: néi dung cuéc häp nhãm chÊt l­îng cÇn giíi h¹n trong lÜnh vùc mµ nhãm viªn am hiÓu ,®ã lµ nh÷ng c«ng viÖc hä lµm hµng ngµy chø kh«ng ph¶i nh÷ng viÖc xa l¹, Ban gi¸m ®èc cÇn hç trî cho ho¹t ®éng nhãm chÊt l­îng: NÕu ban gi¸m ®èc hay l·nh ®¹o c«ng ty kh«ng dµnh thêi gian còng nh­ ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng cho nhãm trong buæi ban ®Çu th× sÏ kh«ng cã ®­îc ®éng lùc thóc ®Èy nhãm h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn vÒ ýthøc vµ chÊt l­îng vµ c¶i tiÕn: TÊt c¶ c¸c nguyªn t¾c nªu trªn sÏ v« nghÜa nÕu chóng kh«ng t¹o ®­îc trong nhËn thøc cña nhãm viªn nÕp nghÜ liªn tôc c¶i tiÕn chÊt l­îng, gi¶m bít lçi sai. §ã chÝnh lµ gi¶m bít thêi gian lao ®éng cña hä- ng­êi nhãm viªn – ng­êi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt . Gi¶m dÇn t©m lý “ chóng ta” vµ “ hä” : C«ng cô nhãm chÊt l­îng khi ®­îc sö dông mét c¸ch ®óng ®¾n sÏ gióp gi¶m ®i sù ph©n biÖt gi÷a hai kh¸i niÖm “ chóng ta” vµ “hä” trong t©m lý ng­êi c«ng nh©n.V× tÊt c¶ mäi ng­êi tõ gi¸m ®èc, qu¶n lý cho ®Õn c«ng nh©n ®Òu ®­îc ®éng viªn tham gia gi¶i quyÕt khã kh¨n chung, tinh thÇn ®ång ®éi sÏ lín dÇn trong mçi c¸ nh©n vµ lan ra tËp thÓ .Tinh thÇn ®ã sÏ gióp hä lµm ra nh÷ng s¶n phÈm cao. Trong ch­¬ng tr×nh nhãm chÊt l­îng cã thÓ thùc hiÖn mét sè môc tiªu sau: Tù th©n ph¸t triÓn. Hç trî nhau cïng ph¸t triÓn C¶i tiÕn chÊt l­îng C¶i thiÖn giao l­u, hµnh vi giao tiÕp, Gi¶m l·ng phÝ Lµm trßn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc Gi¶m chi phÝ N©ng cao n¨ng suÊt C¶i thiÖn an toµn lao ®éng C¸c c¬ héi gi¶i quyÕt khã kh¨n X©y dùng tinh thÇn ®ång ®éi Nèi kÕt c¸c cÊp qu¶n lý víi c«ng nh©n nh¨m ®¹t tíi thµnh c«ng Thu hót mäi ng­êi vµo c«ng viÖc Më réng hîp t¸c Gi¶m thiÓu sù v¾ng mÆt cña c«ng nh©n cïng nh÷ng lêi than phiÒn tõ phÝa ng­êi kh¸ch hµng . C¸c b­íc x©y dùng nhãm chÊt l­îng t¹i c«ng ty May 10 : Theo m« h×nh vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty May 10, c¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý c¸c nhãm chÊt l­îng ®­îc x©y dùng theo c¸c b­íc sau: B­íc 1: Thµnh lËp uû ban nhãm chÊt l­îng toµn c«ng ty. Uû ban nµy ®­îc Tæng gi¸m ®èc phª duyÖt vµ bao gåm Phã tæng gi¸m ®èc, QMR, chñ tÞch c«ng ®oµn vµ cã chøc n¨ng: + ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nhãm chÊt l­îng. + Tæ chøc x©y dùng triÓn khai phong trµo nhãm chÊt l­îng trong toµn c«ng ty. + §iÒu phèi vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng ë cÊp cao nhÊt trong c«ng ty vÒ nhãm chÊt l­îng. + TiÕp nhËn c¸c ý kiÕn vµ gi¶i ph¸p tõ c¸c ban cè vÊn nhãm chÊt l­îng. + QuyÕt ®Þnh ®­a ra gi¶i ph¸p vµ hµnh ®éng kh¾c phôc trong toµn c«ng ty. B­íc 2: Thµnh lËp ban cè vÊn nhãm chÊt l­îng bao gåm: C¸c tr­ëng phßng ®¶m b¶o chÊt l­îng QA, phßng kü thuËt, phßng kÕ ho¹ch, v¨n phßng c«ng ty vµ cã chøc n¨ng: + Gióp ®ì Uû ban nhãm chÊt l­îng trong viÖc tæ chøc x©y dùng triÓn khai phong trµo nhãm chÊt l­îng trong toµn c«ng ty. + §iÒu phèi vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng trong c«ng ty vÒ nhãm chÊt l­îng. + TiÕp nhËn c¸c ý kiÕn vµ gi¶i ph¸p tõ c¸c Ban nhãm chÊt l­îng cña c¸c xÝ nghiÖp. + §­a ra gi¶i ph¸p cuèi cïng vµ tr×nh Uû ban nhãm chÊt l­îng ®Ó quyÕt ®Þnh kh¾c phôc. + Cè vÊn c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan cho Uû ban nhãm chÊt l­îng. B­íc 3: Thµnh lËp c¸c Ban nhãm chÊt l­îng t¹i c¸c xÝ nghiÖp may bao gåm: Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, tæ tr­ëng vµ nh©n viªn phßng QA, cã chøc n¨ng: + Gióp ®ì Uû ban nhãm chÊt l­îng vµ Ban cè vÊn trong viÖc tæ chøc x©y dùng triÓn khai phong trµo nhãm chÊt l­îng trong xÝ nghiÖp cña m×nh. + §iÒu phèi vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng trong xÝ nghiÖp vÒ nhãm chÊt l­îng. + TiÕp nhËn c¸c ý kiÕn vµ gi¶i ph¸p tõ c¸c nhãm chÊt l­îng cña xÝ nghiÖp. + Tæng hîp c¸c ý kiÕn, kÕt qu¶ c¸c cuéc häp cña c¸c nhãm chÊt l­îng trong xÝ nghiÖp. + Tr×nh Ban cè vÊn nhãm chÊt l­îng ®Ó xem xÐt vµ t×m gi¶i ph¸p. B­íc 4: X©y dùng nhãm chÊt l­îng bao gåm mét nhãm tr­ëng vµ c¸c nhãm viªn lµ c¸c c«ng nh©n, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o trong c¸c nhãm cã ®ñ ngõ¬i lµm ë c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt. §iÒu nµy ®¶m b¶o nhãm chÊt l­îng cã thÓ hiÓu toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tèi ­u ®­îc c¸c kÕt qu¶ nhãm chÊt l­îng ®­a ra. Nhãm tr­ëng do c¸c nhãm viªn bÇu ra. Bªn c¹nh ®ã: + Ban l·nh ®¹o cÇn qu¶ng b¸ phong trµo réng kh¾p c«ng ty, tr×nh bµy cho mäi ng­êi vÒ ch­¬ng tr×nh, th«ng b¸o vµ truyÒn ®¹t cho c«ng nh©n hiÓu ch­¬ng tr×nh nµy lµ v× quyÒn lîi vµ lîi Ých cña hä. + C«ng ty cÇn x©y dùng bÇu kh«ng khÝ tËp thÓ, lµm viÖc ®ång ®éi. + Më c¸c buæi huÊn luyÖn vµ ®µo t¹o vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan. C¸c ho¹t ®éng trªn do V¨n phßng c«ng ty thùc hiÖn. 3.3.Mét sè kiÕn nghÞ 3.3.1. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc Trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc tr­íc hÕt lµ ho¹t ®éng x¸c lËp c¸c c¬ së ph¸p lý lµ ho¹t ®éng x¸c lËp c¸c c¬ së ph¸p lý cÇn thiÕt vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. Ph¸p lÖnh chÊt l­îng hµng ho¸ quy ®Þnh c¸c vÊn ®Ò ph¸p lý liªn quan ®Õn c¬ quan qu¶n lý chÊt l­îng , ban hµnh vµ ¸p dông tiªu chuÈn, tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh vµ quyÒn cña ng­êi tiªu dïng vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm, kiÓm tra, kiÓm so¸t ®èi víi chÊt l­îng s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã ho¹t ®éng qu¶n lý cña nhµ n­íc kh«ng kÐm quan träng lµ kiÓm tra, kiÓm so¸t tÝnh trung thùc cña ng­êi s¶n xuÊt trong viÖc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm theo c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng ®· ®¨ng ký, b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi tiªu dïng. Víi nhiÖm vô ®ã, qu¶n lý vÜ m« ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®¶m b¶o, æn ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm phï hîp víi lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng, cña x· héi. Nhµ n­íc cÇn hç trî c¸c doanh nghiÖp cËp nhËt nh÷ng thay ®æi trong tiªu chuÈn mµ c¸c c«ng ty ®ang ¸p dông. §ång thêi tæ chøc ®µo t¹o h­íng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c thay ®æi ®ã, gióp c¸c doanh nghiÖp hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt l­îng cña m×nh. §ång thêi quan t©m h¬n n÷a ®Õn ngµnh dÖt may. MÆc dï chÝnh phñ ®· cã nh÷ng biÖ ph¸p hç trî c¸c c«ng ty ®Ó t¨ng kim ngach xuÊt khÈu nh­ng vÉn ch­a ®óng tÇm. Nhµ n­íc cÇn ®Æt ngµnh dÖt may ë møc cao h¬n n÷a vµ cã nh÷ng chÝnh s¸ch gi¶i ph¸p ®ång bé, m¹nh mÏ thóc ®Èy ngµnh dÖt may tiÕn kÞp c¸c n­íc trong khu vùc. Tr­íc m¾t cÇn nghiªn cøu ban hµnh chÝnh s¸ch hç trî hµng dÖt may xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü ®Ó gi¶m bít khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp ®· m¹nh d¹n khai th¸c thÞ tr­êng nµy nh­ gi¶m thuÕ VAT cho c¸c s¶n phÈm dÖt xuèng cßn 5% vµ cho phÐp tho¸i thu thuÕ VAT ®Õn c¸c lo¹i v¶i vµ phô liÖu s¶n xuÊt trong n­íc phôc vô may xuÊt khÈu… 3.3.2 §èi víi Tæng c«ng ty HiÖn nay, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp may mÆc kh«ng theo mét hÖ thèng râ rµng, sù chÌn Ðp vÒ mäi mÆt cña c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, nh÷ng tiªu chuÈn quèc tÕ vµ xu thÕ héi nhËp hiÖn nay ®ßi hái ngµy cµng kh¾t khe ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm lµm ra lµm cho t×nh thÕ cña c¸c c«ng ty may ngµy cµng khã kh¨n. ChÝnh v× vËy, ®Ó n©ng cao ®­îc kh¶ n¨ng tiªu thô cña c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam nãi chung vµ cña May 10 nãi riªng th× viÖc ¸p dông bé tiªu chuÈn ISO 9000 vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. §èi víi c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp may ®ang ho¹t ®éng theo mét ®­êng lèi chung, theo sù ph¸t triÓn cña quy ho¹ch, cã ®Þnh h­íng cña Tæng c«ng ty do vËy, nh÷ng ®Þnh h­íng, quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty cã t¸c ®éng to lín ®Õn viÖc triÓn khai cña c«ng ty. Quy ho¹ch ngµnh may nãi riªng thËt sù cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò qu¶n lý vi m«, Tæng c«ng ty cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi sù ph¸t triÓn ®ång bé vµ cô thÓ cña ngµnh may, c¬ cÊu l¹i hÖ thèng tæ chøc cho gän nhÑ h¬n ®ång thêi cã sù liªn kÕt hç trî hîp t¸c cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ¸p dông cã hiÖu qu¶ h¬n bé tiªu chuÈn ISO 9000 cho c¸c c«ng ty thµnh viªn nh­: T¨ng c­êng trao ®æi th«ng tin vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng, qu¶n trÞ chÊt l­îng gi÷a c¸c c«ng ty trong ngµnh. Tæng c«ng ty cÇn t¹o ®iÒu kiÖn hç trî cho c¸c doanh nghiÖp gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò gÆp ph¶i trong x©y dùng hÖ thèng chÊt l­îng th«ng qua viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng trao ®æi th«ng tin, hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a c¸c doanh nghiÖp . Cung cÊp th«ng tin míi nhÊt vÒ c¸cc«ng nghÖ míi, mÉu mèt míi gióp c¸c c«ng ty theo kÞp sù ph¸t triÓn cu¶ c¸c c«ng ty may trªn thÕ giíi Gióp c¸c c«ng ty trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng : Thùc tÕ cho thÊy c¸c c«ng ty rÊt bÞ ®éng trong viÖc më réng thÞ tr­êng, chñ yÕu vÉn lµ kh¸ch hµng ®· hîp t¸c l©u n¨m. Th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c gi÷a ngµnh dÖt may c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi taä ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty gÆp gì nh÷ng ®èi t¸c n­íc ngoµi tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång. KÕt luËn Cã thÓ nãi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng ngµy cµng cao nhu cÇu cña kh¸ch hµng kh«ng cßn lµ ®iÒu kiÖn qu¸ míi mÎ mµ nã ®· trë thµnh mét quy luËt tÊt yÕu cña c¹nh tranh, tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ë tÊt c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt. Vµ ¸p dông ISO 9000 ®Ó ®¹t môc tiªu ®ã lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan kh«ng chØ v× kh¸ch hµng yªu cÇu mµ v× doanh nghiÖp míi x©y dùng mµ nã ®­îc coi lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù kh«ng ngõng hoµn thiÖn chÝnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý, ®Æc biÖt ho¹t ®éng qu¶n lý trong néi bé c¸c doanh nghiÖp. §èi víi c«ng ty May 10, viÖc ¸p dông ISO 90001 lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc quan träng ®Ó t¹o ®µ xuÊt khÈu s¶n phÈm sang nh÷ng thÞ tr­êng míi, nh÷ng thÞ tr­êng kh¸ch hµng khã tÝnh h¬n. §©y kh«ng tham väng qu¸ lín mµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. Trong thêi gian tíi nÕu hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty ho¹t ®éng kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ hiÖn nay ch¾c ch¾n c«ng ty sÏ cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nh¶y vät trong nh÷ng n¨m tíi. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, tõ t×m hiÓu thùc tÕ t×nh h×nh chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty, nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi khi ¸p dông ISO 9000,nh÷ng khã kh¨n vµ tån t¹i bæ sung cho kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng ®· gióp t«i hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò thùc tÕ cña viÖc x©y dùng mét hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt l­îng t¹i mét doanh nghiÖp. §©y thùc sù lµ nh÷ng kinh nghiÖm quý bau gióp t«i hiÓu biÕt h¬n vµ tù tin h¬n trong c«ng viÖc sau nµy. Mét lÇn n÷a, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o T.S. TrÇn ViÖt L©m vµ c¸c c« chó, c¸c anh chÞ ë c«ng ty May 10 ®· gióp t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò nay. Tµi liÖu tham kh¶o. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp – Tr­êng §HKTQD Qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé TQM, John S.Oakland – NXB Thèng kª ChÊt l­îng n¨ng suÊt vµ søc c¹nh tranh – Bµi gi¶ng – Tr­êng §HKTQD Bé tiªu chuÈn ISO 9000 : 2000 - TCVN Bé tiªu chuÈn ISO 9000 : 1994 – TCVN TQM & ISO 9000 - GS NguyÔn Quang To¶n Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam cã mét May 10 – NXB ChÝnh trÞ quèc gia Quality circles master guider Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHệ thống quản trị chất lượng tại công ty May 10 – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.DOC
Luận văn liên quan