Đề tài Hiện trạng và các biện pháp khắc phục đại dịch HIV- AIDS

A. Phần mở đầu Trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ đặc biệt là kinh tế thị trường .chúng ta không thể phủ nhận những sự phát triển tích cực của kinh tế thị trường ,nhưng mặt trái của kinh tế thị trường là tệ nạn xã hội và trong tiểu luận của mình em xin đề cập đến thực trạng nhức nhối của xã hội ta hiện nay - hậu quả của tệ nạn xã hội đó là đại dịch HIV-AIDS : "Hiện trạng và các biện pháp khắc phục đại dịch HIV- AIDS “ Với tiểu luận của mình em muốn mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về đại dịch này để không chỉ có các cơ quan chức năng hay bộ y tế mà toàn xã hội nhà nhà người người tham gia vào công tác phòng chống AIDS để việt nam nói riêng và Đông Nam á nói chung không còn là điểm nóng của AIDS Tiểu luận chia của em được ra làm hai phần chính : I . HIV và tác động của nó đến đời sống xã hội II. Thái độ của xã hội với người nhiễm HIV và biện pháp ngăn chặn đại dịch Em xin cam đoan tiểu luận này do chính bản thân em suy nghĩ viết ra không có bất cứ hình thức sao chép nào ,với hiểu biết của mình em biết còn nhiều hạn chế mong các thầy cô tận tình chỉ bảo để em có thể hoàn thành tốt hơn cho lần sau em xin chân thành cảm ơn

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3273 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hiện trạng và các biện pháp khắc phục đại dịch HIV- AIDS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn më ®Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay ®Êt n­íc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh mÏ ®Æc biÖt lµ kinh tÕ thÞ tr­êng .chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng sù ph¸t triÓn tÝch cùc cña kinh tÕ thÞ tr­êng ,nh­ng mÆt tr¸i cña kinh tÕ thÞ tr­êng lµ tÖ n¹n x· héi vµ trong tiÓu luËn cña m×nh em xin ®Ò cËp ®Õn thùc tr¹ng nhøc nhèi cña x· héi ta hiÖn nay - hËu qu¶ cña tÖ n¹n x· héi ®ã lµ ®¹i dÞch HIV-AIDS : "HiÖn tr¹ng vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc ®¹i dÞch HIV- AIDS “ Víi tiÓu luËn cña m×nh em muèn mäi ng­êi cã c¸i nh×n ®óng ®¾n h¬n vÒ ®¹i dÞch nµy ®Ó kh«ng chØ cã c¸c c¬ quan chøc n¨ng hay bé y tÕ mµ toµn x· héi nhµ nhµ ng­êi ng­êi tham gia vµo c«ng t¸c phßng chèng AIDS ®Ó viÖt nam nãi riªng vµ §«ng Nam ¸ nãi chung kh«ng cßn lµ ®iÓm nãng cña AIDS TiÓu luËn chia cña em ®­îc ra lµm hai phÇn chÝnh : I . HIV vµ t¸c ®éng cña nã ®Õn ®êi sèng x· héi II. Th¸i ®é cña x· héi víi ng­êi nhiÔm HIV vµ biÖn ph¸p ng¨n chÆn ®¹i dÞch Em xin cam ®oan tiÓu luËn nµy do chÝnh b¶n th©n em suy nghÜ viÕt ra kh«ng cã bÊt cø h×nh thøc sao chÐp nµo ,víi hiÓu biÕt cña m×nh em biÕt cßn nhiÒu h¹n chÕ mong c¸c thÇy c« tËn t×nh chØ b¶o ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt h¬n cho lÇn sau em xin ch©n thµnh c¶m ¬n B. PhÇn néi dung : I. HIV-AIDS vµ t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn ®êi sèng x· héi 1, kh¸i niÖm HIV-AIDS :lµ héi chøng suy gi¶m miÔn dÞch m¾c ph¶i do vi rus HIV (lµ mét virus h×nh cÇu khi x©m nhËp vµo c¬ thÓ sÏ tÊn c«ng vµ lµm suy gi¶m hÖ miÔn dÞch khiÕn cho c¬ thÓ nh¹y c¶m h¬n víi c¸c bÖnh nhiÔm trïng vµ ung th­ vµ chuyÓn sang giai ®o¹n AIDS trong vßng 10 ®Õn 12 n¨m n¹n nh©n sÏ chÕt sau 18 th¸ng hoÆc l©u h¬n khi x©m nhËp vµo c¬ thÓ virus nµy ph¸ huû hÖ miÔn dÞch khiÕn c¬ thÓ mÊt kh¶ n¨ng chèng chäi víi bÖnh tËt ,Nh÷ng con ®­êng l©y nhiÔm : HIV-AIDS l©y nhiÔm qua con ®­êng truyÒn m¸u ,dÞch tiÕt ©m ®¹o hay tinh trïng , c¸c ®èi t­îng hay bÞ nhiÔm lµ ng­êi ngiÖn hót ma tuý vµ g¸i m¹i d©m lµ hai ®èi t­îng tÖ n¹n x· héi rÊt khã khèng chÕ vµ cßn mét sè con ®­êng l©y nhiÔm kh¸c nh­ truyÒn m¸u hay tõ mÑ sang con , tÊt c¶ nh÷ng con ®­êng trªn ®Òu dÉn ®Õn bÞ nhiÔm HIV-AIDS nh­ng ®a sè lµ nghiÖn hót ,tiªm chÝch vµ m¹i d©m. C¸c biÓu hiÖn bÖnh cña HIV-AIDS th­êng bÞ lÉn víi biÓu hiÖn cña mét sè bÖnh nhiÔm trïng virus nh­ cóm b¹ch cÇu víi nh÷ng biÓu hiÖn nh­ : - sèt ,ho ,®au ®Çu, ®au khíp - næi h¹ch ë cæ ,bÑn. - næi ban ë da.. - ®au bông ,tiªu ch¶y ,buån n«n c¸c biÓu hiÖn nµy th­êng mÊt sau 2-3 tuÇn 3. C¸c n¹n nh©n cña HIV-AIDS : Nh­ ta ®· biÕt HIV-AIDS rÊt nguy hiÓm bëi nã l©y lan chñ yÕu qua hai ®èi t­îng lµ nghiÖn hót vµ m¹i d©m - lµ hai ®èi t­îng tÖ n¹n x· héi rÊt khã khèng chÕ vµ ng¨n chÆn vµ cßn mét sè con ®­êng l©y nhiÔm kh¸c nh­ truyÒn m¸u ,tõ mÑ sang con tÊt c¶ nh÷ng nguyªn nh©n Êy ®Òu dÉn ®Õn viÖc l©y nhiÔm HIV-AIDS .Khi c¸c n¹n nh©n cña HIV-AIDS biÕt m×nh ®· m¾c bÖnh vµ ®øng bªn bê vùc th¼m th× hä th­êng cã nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh­ dÊu bÖnh ,hoÆc dïng nã nh­ mét thø vò khÝ ®Ó ®e do¹ ng­êi kh¸c hoÆc tr¶ thï ®êi ,lµm cho c¸c tÖ n¹n ngµy cµng phøc t¹p cã c¬ héi ph¸t triÓn trë thµnh ®¹i dÞch.Trong nh÷ng nguyªn nh©n trªn th× ma tuý m¹i d©m lµ chñ yÕu , theo website :vnexpress.com (tin nhanh viÖt nam) th× ®Õn hÕt 3/2004 : - sè ng­êi nhiÔm HIV-AIDS lµ 79200 ng­êi trong ®ã cã 12000 ca ®ang chuyÓn sang giai ®o¹n AIDS vµ cã 9600 ng­êi tö vong . - cã ®Õn 55% bÖnh nh©n ë løa tuæi tõ 20-29 tuæi . - HIV-AIDS ®· ph¸t hiÖn thÊy ë 93% sè huyÖn vµ 49% sè x· trªn toµn quèc . §©y chØ lµ nh÷ng con sè thèng kª ch­a ®Çy ®ñ trªn thùc tÕ tcon sè nµy cã thÓ cao gÊp 2-3 lÇn. Sù ¶nh h­ëng cña HIV-AIDS ®Õn ®êi sèng x· héi lµ kh¸ lín ®Æc biÖt víi nh÷ng ng­ßi ngiÖn ma tuý , khi m¾c HIV-AIDS hä sÏ cÇn nhiÒu thuèc h¬n khi ®ã nhu cÇu vµ tµi chÝnh sÏ t¨ng rÊt nhanh vµ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®ã hä sÏ lµm bÊt cø viÖc g× ®Ó tho¶ m·n c¬n thÌm thuèc cña m×nh ,®· biÕt bao c©u chuyÖn ®au lßng ®· x¶y ra chØ v× nh÷ng con ma nµy.§Æc biÖt nguy hiÓm h¬n nh÷ng kÎ nµy cßn dïng HIV-AIDS nh­ mét thø “vò khÝ sinh häc” ®Ó ®e do¹ céng ®ång vµ x· héi . Nh÷ng ®èi t­îng g¸i m¹i d©m còng ¶nh h­ëng lín ®Õn an ninh x· héi ®ã lµ nh÷ng c« g¸i chØ cÇn mét lÇn quan hÖ t×nh dôc kh«ng an toµn th× chuyÖn nhiÔm HIV-AIDS sÏ cã nguy c¬ rÊt cao -®ã chÝnh lµ nh÷ng æ dÞch HIV-AIDS cã tÝnh ph¸t t¸n cao nhÊt v× liÖu hä cã qhtd an toµn - xin kh¼ng ®Þnh lµ kh«ng ! Xin dÉn mét vÝ dô ®iÓn h×nh t¹i tp HCM ,n¬i d¹i dÞch lÇn thø 3 cã nguy c¬ bïng ph¸t lín nhÊt , ®¹i dÞch ®· hai lÇn bïng ph¸t t¹i tp HCM ®ã lµ vµo n¨m 1993 vµ 1999. KÓ tõ tr­êng hîp nhiÔm HIV-AIDS lÇn ®Çu tiªn ®­îc ph¸t hiÖn(12/1990)sè ng­êi bÞ ph¸t hiÖn nhiÔm HIV-AIDS kh«ng ngõng t¨ng nhanh , ®Õn cuèi n¨m 2002 con sè ®· tíi møc b¸o ®éng lµ 13000 ng­êi nh­ng con sè thùc tÕ cao gÊp 4-5 lÇn trong ®ã nguyªn nh©n lµ do ma tuý chiÕm 76% Trong nh÷ng n¨m qua tû lÖ nghiÖn ma tuý trong ®èi t­îng m¹i d©m t¨ng nhanh vµ ngµy cµng trÇm träng , nÕu nh­ n¨m 1988 chØ 1-2% g¸i m¹i d©m dïng ma tuý th× ®Õn n¨m 2002 con sè Êy ®· lµ 30-40% . Theo «ng Lª Tr­êng Giang-phã gi¸m ®èc së y tÕ tpHCM nÕu kiÓm so¸t ®­îc t×nh tr¹ng trªn th× HIV-AIDS sÏ kiÓm so¸t ®­îc .Tuy ®¹i dÞch míi ë giai ®o¹n sím nh­ng nÕu ta kh«ng cã biÖn ph¸p phßng chèng th× ®¹i dÞch nµy sÏ kh«ng thÓ kiÓm soÊt ®­îc trong thêi gian tíi . II .Th¸i ®é cña x· héi víi nh÷ng ng­êi nhiÔm HIV-AIDS vµ biÖn ph¸p ng¨n chÆn ®¹i dÞch Nh÷ng th¸i ®é tiªu cùc: Khi céng ®ång d©n c­ ®ang sinh sèng yªn b×nh th× ph¸t hiÖn ra nh÷ng tr­êng hîp nhiÔm HIV-AIDS th× ngay lËp tøc ng­êi ®ã sÏ bÞ coi nh­ mét con qu¸i vËt ai còng tr¸nh xa ,®¬n gi¶n hä nghÜ con “Õt “ nã nguy hiÓm l¾m hä sî nã nh¶y sang ng­êi m×nh .Nh÷ng t­ t­ëng thiÕu hiÓu biÕt Êy vÉn cßn tån t¹i trong ®Çu mét sè ng­êi lµm cho ng­êi nhiÔm HIV-AIDS cµng trë nªn mÆc c¶m . Ngµy 11/3/2004 t¹i buæi lÔ ký hîp ®ång triÓn khai c«ng t¸c phßng chèng HIV-AIDS Ts TrÞnh Qu©n HuÊn cho biÕt nguyªn nh©n l©y nhiÔm lín nhÊt ë phÝa b¾c lµ do nghiÖn hót cßn ë miÒn nam chñ yÕu lµ do m¹i d©m,nh­ng nh÷ng ca l©y nhiÔm chñ yÕu lµ do tÖ n¹n x· héi. “ §iÒu nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kú thÞ ®èi víi ng­êi bÖnh nhiÔm HIV- AIDS ë ViÖt Nam rÊt ®¸ng b¸o ®éng khiÕn ng­êi bÖnh giÊu giÕm vµ thËm chÝ cã ph¶n øng tiªu cùc nh­ dïng b¬m kim tiªm cã dÝnh m¸u cña m×nh ®e do¹ hoÆc gay nhiÔm cho ng­êi kh¸c ”. ¤ng HuÊn nhËn xÐt .Theo «ng HuÊn th× vò khÝ s¾c bÐn nhÊt trong cuéc chiÕn chèng HIV- AIDS lµ c«ng t¸c tuªn truyÒn vÒ c¸c biÖn ph¸p dù phßng nhiÔm HIV- AIDS còng nh­ chèng th¸i ®é kú thÞ ®èi víi ng­êi m¾c bÖnh .Trong n¨m tíi víi sù cam kÕt cña c¸c bé ngµnh víi bé y tÕ sÏ gióp c¶i thiÖn vÊn ®Ò nµy . Nh÷ng th¸i ®é tÝch cùc Tr¸i víi mét ®a sè ng­êi trªn th× ®a sè mét sè ng­êi ®· cã mét c¸i nh×n ®óng ®¾n víi nh÷ng ng­êi bÞ nhiÔm HIV-AIDS .Cã kh«ng Ýt nh÷ng tÊm g­¬ng ®¸ng ®Ó cho mäi ng­êi kh©m phôc,®ã lµ nh÷ng ng­êi mÑ cña nh÷ng bÖnh nh©n lµ chç dùa tinh thÇn khi c¶ x· héi xa l¸nh hä, chÝnh nh÷ng ng­êi mÑ Êy ngµy ngµy ch¨m sãc cho nh÷ng ng­êi chång nh÷ng ®øa con téi lçi , ®éng viªn lóc khã kh¨n T«i xin lÊy mét vÝ dô ®iÓn h×nh nh­ chÞ Q ë T©n B×nh (tpHCM) mét m×nh chÞ ®· tÇn t¶o ®éng viªn chång con m×nh lµ nh÷ng ng­êi nghiÖn ma tuý nhê t×nh c¶m yªu th­¬ng cña chÞ mµ hä ®· v­ît qua ®­îc nh÷ ng khã kh¨n t­ëng chõng nh­ v« väng ,chÞ ®· gióp anh chia tay nµng tiªn n©u vµ lµm l¹i cuéc ®êi .Dï cuéc sèng cßn nhiÒu vÊt v¶ nh­ng ®èi víi hä nh­ thÕ ®· thùc sù lµ tæ Êm vµ ®©y sÏ lµ bµi häc cho nh÷ng t­ t­ëng kú thÞ xa l¸nh ph¶i suy ngÉm l¹i . 3.Nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n chÆn Theo tæ chøc UNAIDS cña LHQ th× nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt HIV-AIDS ë VN ®ã lµ : + Cã sù l·nh ®¹o cña c¸c nhµ l·nh ®¹o cÊp cao. + Xo¸ bá quan niÖm lÉn lén gi÷a tÖ n¹n x· héi vµ HIV-AIDS + NhËn thøc ®óng r»ng HIV-AIDS sÏ ¶nh h­ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn l©u dµi cña ®Êt n­íc . + Huy ®éng sù tham gia cña toµn x· héi chèng HIV-AIDS + Cã nh÷ng biÖn ph¸p cøng r¾n víi ma tuý vµ m¹i d©m + Hç trî sù tham gia cña nh÷ng ng­êi sèng chung víi HIV-AIDS + T¨ng c­êng ®èi tho¹i gi÷a c¸c quèc gia + Tr¸nh t­ t­ëng tù m·n + §iÒu phèi tèt c¸c ho¹t ®éng phßng chèng HIV- AIDS §Ó gi¶i quyÕt tÖ n¹n m¹i d©m vµ ma tuý chóng ta ph¶i t¨ng c­êng truy quÐt c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn ma tuý vµ chñ tr­¬ng nhæ cá tËn gèc víi ma tuý vµ m¹i d©m , tr¸nh t×nh tr¹ng “b¾t cãc bá ®Üa “cã nh÷ng g¸i m¹i d©m bÞ b¾t hµng chôc lÇn ®Õn nçi quen mÆt c¸n bé tr¹i giam råi vÉn quay vÒ nghÒ cò .§èi víi nh÷ng ng­êi nghiÖn th× ph¶i cã mét tr­¬ng tr×nh cai nghiÖn thÝch hîp tr¸nh t¸i nghiÖn v× khi nghiÖn l¹i th× sÏ nÆng h¬n vµ khã cai nghiÖn h¬n. Theo b¸o c¸o cña bé KH&§T vÒ c«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n x· héi n¨m 2002 ngµnh L§TB&XH ®· tæ chøc c¸c m« h×nh cai nghiÖn cã kÕt qu¶ tèt nh­ m« h×nh 3 giai ®o¹n(céng ®ång-cæng tr­êng-céng ®ång)cña tØnh Tuyªn Quang hay m« h×nh c©u l¹c bé sau cai nghiÖn cña Hµ Néi ,m« h×nh cai nghiÖn tËp trung t¹i tpHCM .Tõ viÖc nh©n réng c¸c m« h×nh cã hiÖu qu¶ cao trªn ®©y ®· lµm gi¶m tû lÖ con nghiÖn ë mét sè ®Þa ph­¬ng nh­ Cao B»ng tû lÖ t¸i nghiÖn gi¶m xuèng cßn 42% , Hµ Giang 47% , ®Æc biÖt Tuyªn Quang chØ cßn 20% sè ng­êi t¸i nghiÖn . *C¸c môc tiªu chèng tÖ n¹n x· héi vµ HIV-AIDS ®Õn n¨m 2010: + Khèng chÕ tû lÖ nhiÔm HIV-AIDS ë møc d­íi 0,3% vµ n¨m 2010 (tû lÖ nµy hiÖn nay lµ 0,25%) + N©ng cao hiÓu biÕt cña ng­êi d©n vÒ HIV-AIDS hiÓu ®óng ®Çy ®ñ vµ biÕt c¸ch phßng chèng HIV-AIDS + T¨ng tû lÖ bÖnh nh©n ®­îc ®iÒu trÞ t¹i c¸c trung t©m vµ ®­îc ch¨m sãc thÝch hîp khi nhiÔm HIV-AIDS + Mçi n¨m t¨ng 10% bÖnh nh©n ®­îc tiÕp cËn thuèc ch÷a HIV-AIDS c¸c c¬ së y tÕ sÏ ®­îc trang bÞ nh÷ng ph­¬ng tiÖn chÈn ®o¸n HIV-AIDS vµ ®Õn 2010 cã 70% bÖnh nh©n ®­îc tiÕp cËn thuèc ch÷a bÖnh Theo b¸o Tuæi TrÎ(5/03)th× viÖn y häc cæ truyÒn vµ viÖn qu©n y ®ang hîp t¸c nghiªn cøu s¶n phÈm ®iÒu trÞ hç trî ng­êi bÖnh HIV-AIDS .Nh÷ng thö nghiÖm ban ®Çu cho thÊy c¸c chÕ phÈm nµy cã thÓ ®­îc ¸p dông réng r·i .ChÕ phÈm míi cã tªn lµ HTA2 cã t¸c dông b¶o vÖ tÕ bµo vµ tr¸nh tæn th­¬ng tuyÕn h¹ch vµ tuyÕn øc ,t­¬ng lai sÏ më ra mét ph­¬ng h­íng ®iÒu trÞ thuÇn viÖtvíi nh÷ng ng­êi HIV-AIDS ®em l¹i chót hy väng cho nh÷ng m¶nh ®êi bÊt h¹nh ChÝnh phñ VN cã nh÷ng chÝnh s¸ch tÝch cùc ®Ó phßng chèng đại dịch HIV đặc biệt lµ chÝnh phủ ra chỉ thị về phòng chống HIV vµ một chiến dịch quốc gia về HIV đang trong qu¸ tr×nh soạn thảo cho giai đoạn 2000-2010 và tầm nhìn tới 2020 . Việt Nam đã chú trọng công tác phòng chống AIDS, ngay từ 1997 đã thành lập tiểu ban giám sát HIV tại viện vệ sinh dịch tễ ; năm 1990 chính phủ thành lập uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý và mại dâm do một phó thủ tướng làm chủ tịch , ngân sách cho chương trình phòng chống HIV quốc gia là 180 tỷ đồng cho 3 năm 2001 và 2003 cộng đồng quốc tế hỗ trợ hơn 109 tỷ đồng . Năm 2003 chính phủ Nhật Bản và liên hợp quốc đã quyết định tài trợ cho Việt Nam 980300 USD thông qua quỹ tín thác an ninh nhân lực. Khoản viện trợ này sẽ dành cho dự án : “ Sống khoẻ mạnh và giáo dục kỹ năng sống để ngăn chặn HIV ở Việt Nam ” do quỹ nhi đồng LHQ (UNICEP) thực hiện Mục đích của dự án này là góp phần nhằm tạo điều kiện giúp trẻ em và thanh niên có cuộc sống lành mạnh thông qua hình thức giáo dục kiến thức và các kỹ năng sống lành mạnh để ngăn chặn sự lây nhiễm HIV . Các hoạt động cụ thể của dự án bao gồm việc giảng dạy các kỹ năng sống như ngăn chặn việc sử dụng thuốc phiện , phòng chống lây nhiễm qua tiêm chích va lây qua đường tình dục trong giới sinh viên học sinh trong nhà trường và thanh niên trong toàn xã hội ; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường , gia đình và cộng đồng thông qua các buổi hội thảo , hoạt động ngoại khoá , khuyến khích trẻ em hợp tác và tuyên truyền phòng chống HIV – AIDS . Biện pháp tuyên truyền phòng chống HIV – AIDS với hai đối tượng tiêm chích ma tuý và mại dâm một cách trực tiếp cũng rất hữu hiệu như phát bơm kim tiêm , bao cao su miễn phí cho nhóm đối tượng này cũng là những biện pháp rất thực tế để có làm giảm tốc độ lây nhiễm HIV- AIDS Tuy nhiên năm 2004 lại thiếu trầm trọng kinh phí phòng chống HIV – AIDS . Năm 2004 Việt Nam cần 32 triệu đô la cho việc phòng chống HIV – AIDS khi nguồn lực hiện có là 17,3 triệu đô la. Trong đó số tiền chi mua thuốc đặc trị HIV chỉ đáp ứng được ¼ nhu cầu . Ông Quân Huấn cục trưởng cục y tế dự phòng và phòng chống HIV nói : Chương trình chống HIV cần 48 tỷ để mua thuốc đặc trị kháng virus HIV (ARV) nhưng chi phí đáp ứng chỉ đạt 10,4 tỷ . Các nguồn vốn nước ngoài chỉ chủ yếu trong một số lĩnh vực họ quan tâm còn các lĩnh vực khác thì ít được hỗ trợ. C .PhÇn kÕt luËn Hiện trạng của đại dịch HIV – AIDS bây giờ rất trầm trọng , nó đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống an ninh xã hội nÕu chóng ta kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞ thêi th× ¶nh h­ëng cña nã ®Õn søc khoÎ vµ ®êi sèng lµ cùc kú lín . Để ngăn chặn được đại dịch trước tiên ta phải hiểu được bản chất của đại dịch , phải biết thông cảm yêu thương những nạn nhân của nó để toàn xã hội cùng đứng lên đẩy lùi đại dịch HIV – AIDS , để tương lai chúng ta và con cháu chúng ta tốt đẹp hơn khoẻ mạnh hơn Chúng ta nên đầu tư thêm kinh phí để tiếp tục duy trì và phát triển mạnh hơn nữa phong trào phòng chống HIV – AIDS để đến một tương lai khong xa nữa mọi bệnh nhân đều có thuốc chữa HIV-AIDS, căn bệnh thế kỷ Tài liệu tham khảo : Giáo trình triết học Mác Lênin Báo Nhân Dân ,Báo Tuổi Trẻ Website: Tin nhanh Việt Nam Website: Bộ kế hoạch và đầu tư

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHiện trạng và các biện pháp khắc phục đại dịch HIV- AIDS.DOC
Luận văn liên quan