Đề tài Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm

Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trường, mọi sự vận động đều tuân theo quy luật riêng của nó. Một doanh nghiệp muốn ổn định và phát triển thì một trong những yếu tố quan trọng là đảm bảo được một đội ngũ lao động vững về chuyên môn, giỏi về giao tiếp, năng động, sáng tạo. Đây cũng chính là đòi hỏi cấp thiết đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, bởi họ đang phải chịu sức ép cạnh tranh lớn không chỉ với các ngân hàng trong nước mà còn với các ngân hàng nước ngoài. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Trong quá trình hoạt động, NHNo&PTNT Việt Nam xác định công tác đào tạo là “hoạt động thường xuyên nhằm cung cấp và nâng cao những kiến thức cơ bản, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công việc đáp ứng yêu cầu kinh doanh và phục vụ sự phát triển bền vững của NHNo&PTNT Việt Nam”. Thực hiện những quy định để ra của NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm luôn coi trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển toàn diện của Chi nhánh. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, bên cạnh những thành công đạt được, chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm đã bộc lộ ngày càng rõ những điểm yếu, hạn chế của mình trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Để khắc phục những hạn chế này cần nhiều giải pháp đồng bộ. Nhận thấy sự cần thiết của việc tìm hiểu và đánh giá công tác đào tạo nguôn nhân lực tại Chi nhánh để từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo, tôi đã chọn để tài “Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm” Mục đính nghiên cứu: Dựa trên những kiến thức lý luận, dựa trên những số liệu thực tế, phân tích đánh giá thực trạng của công tác đào tạo nguồn nhân lực tại NHNo&PTNT Từ Liêm từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh NHNo&PTNT. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu công tác đào tạo nguồn nhân lực để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực. Nội dung của luận án: gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực Chương 2: Đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm. Phụ lục Trang Lời nói đầu 1 Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực 3 1.1. Khái niệm và vai trò của đào tạo nguồn nhân lực 3 1.1.1. Một số khái niệm 3 1.1.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo nguồn nhân lực 4 1.2. Nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực 5 1.2.1. Luật pháp, chính sách của Nhà nước 5 1.2.2. Đặc điểm kinh doanh của ngành 5 1.2.3. Phương hướng mục tiêu của tổ chức 5 1.2.4. Quy mô của tổ chức 6 1.2.5. Tiêu chí phát triển của tổ chức 6 1.2.6. Người lao động 6 1.2.7. Sự thay đổi của môi trường 7 1.2.8. Một số các yếu tố khác 7 1.3. Các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực 7 1.3.1. Đào tạo trong công việc 7 1.3.2. Đào tạo ngoài công việc 10 1.4. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo 11 1.4.1. Xác định nhu cầu 12 1.4.2. Xác định mục tiêu 13 1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 14 1.4.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 14 1.4.5. Dự tính chi phi đào tạo 14 1.4.6. Lựa chọn giảng viên 14 1.4.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 15 1.5. Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực tại một số nước và một số doanh nghiệp Việt Nam 14 1.5.1. Kinh nghiệp tại một số nước 15 1.5.2. Bài học rút ra 18 Tóm tắt chương 1 20 Chương 2: Đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Từ Liêm 21 2.1. Giới thiệu chung về Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm 21 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 21 2.1.2. Cơ cấu tổ chức 22 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh 27 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo NNL tại Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 28 2.2.1. Kế hoạch đào tạo của NHNo&PTNT Việt Nam 28 2.2.2. Nhận thức của NHNo&PTNT Việt Nam và Cán bộ nhân viên trong Chi nhánh về tầm quan trọng của công tác đào tạo 30 2.2.3. Đặc điểm ngành kinh doanh 31 2.2.4. Đặc điểm cạnh tranh của các ngân hàng hiện nay 33 2.2.5. Đặc điểm lao động của Chi nhánh 33 2.3. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo NNL của Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 35 2.3.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 34 2.3.2. Tình hình lao động của Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 39 2.3.3. Tình hình thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh 42 2.4. Đánh giá về công tác đào tạo tại Chi nhánh Từ Liêm 55 2.4.1. Kết quả đạt được trong công tác đào tạo tại Chi nhánh Từ Liêm. 55 2.4.2. Những điểm tồn tại trong công tác đào tạo của Chi nhánh Từ Liêm và nguyên nhân của những tồn tại đó 56 Tóm tắt chương 2 59 Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Từ Liêm 60 3.1. Quan điểm, định hướng về công tác đào tạo nguồn nhân lực của NHNo&PTNT Việt Nam và Chi nhánh Từ Liêm 60 3.1.1. Quan điểm của NHNo&PTNT Việt Nam và Chi nhánh Từ Liêm 60 3.1.2. Định hướng về đào tạo NNL của NHNO&PTNT Việt Nam và của Chi nhánh Từ Liêm đến năm 2015 60 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh Từ Liêm 62 3.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò nguồn nhân lực trong toàn bộ NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và từng cán bộ nhân viên của Chi nhánh nói riêng 62 3.2.2. Đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu, gắn đào tạo với phân công lao động và đề bạt 63 3.2.3. Hoàn thiện các bước xây dựng một chương trình đào tạo. 65 3.3. Một số kiến nghị, đề xuất với Ban lãnh đạo Chi nhánh nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển NNL tại Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 68 Tóm tắt chương 3 69 Kết luận 70

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2575 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thiÕu c¸i g× th× ®µo t¹o thªm c¸i ®ã, ch­a cã ®Þnh h­íng l©u dµi, thiÕu mét sè c¸c ch­¬ng tr×nh häc cÇn thiÕt, cô thÕ: - Chi nh¸nh ch­a cã c¸c ch­¬ng tr×nh häc chuyªn s©u ®Ó ®µo t¹o c¸n bé giái trë thµnh c¸c chuyªn gia ®Çu nghµnh. - Ch­a cã c¸c khãa ®µo t¹o d¹y vÒ c¸c kiÕn thøc kinh tÕ, kü thuËt trong c¸c nghµnh lÜnh vùc mµ NHNo&PTNT ®ang ®Çu t­. - Ch­a nhiÒu c¸c kho¸ häc d¹y kü n¨ng cÇn thiÕt cho c«ng viÖc nh­ kü n¨ng giao tiÕp, kü n¨ng thuyÕt phôc…mét c¸ch bµi b¶n, cã hÖ thèng. - Ch­a cã c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, v¨n ho¸ doanh nghiÖp… - C¸ch x©y dùng ch­¬ng tr×nh ch­a cã hÖ thèng, nhiÒu khi c¸c ch­¬ng tr×nh häc chång chÐo, häc viªn võa tham gia kho¸ nµy l¹i ®Õn kho¸ kh¸c ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ häc tËp vµ c«ng viÖc cña häc viªn. Bªn c¹nh nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o phï hîp vÉn cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ch­a hîp lý, ch­a x©y dùng kü l­ìng, triÓn khai nãng véi, kÕt cÊu kh«ng hîp lý g©y ra tèn kÐm vÒ tiÒn b¹c vµ thêi gian, kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. Nguyªn nh©n lµ do tr×nh ®é c¸n bé Trung t©m ®µo t¹o vµ gi¶ng viªn cßn thiÕu, ch­a ®¸p øng ®Ó thiÕt kÕ, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ néi dung ®µo t¹o cã yªu cÇu cao. NhiÒu ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ph¶i thùc hiÖn gÊp g¾p do nhu cÇu cÊp b¸ch ®Ó phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh, ®µo t¹o mét c¸ch nãng véi nh­ vËy khã tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm nh­: néi dung ch­¬ng tr×nh ch­a chuÈn bÞ kü, thêi gian gi¶ng d¹y ng¾n trong khi kiÕn thøc vÉn ph¶i ®¸p øng yªu cÇu…Bªn c¹nh nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nãng véi th× l¹i cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o khi ch­a cÇn thiÕt, l©u ngµy kiÕn thøc bÞ mai mét g©y ra tèn kÐm tiÒn b¹c, c«ng søc vµ thêi gian. Nguyªn nh©n s©u xa cña vÊn ®Ò nµy lµ do c¸n bé Trung t©m ®µo t¹o nhiÒu khi cßn l¬ lµ trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch, lµm viÖc nhiÒu khi chØ chiÕu theo lÖ, dÉn ®Õn viÖc thiÕt kÕ ch­¬ng tr×nh kh«ng s¸t thùc tÕ. b. VÒ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o Chi nh¸nh sö dông c¶ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o trong vµ ngoµi c«ng viÖc do: C¸c ch­¬ng tr×nh häc ®¬n gi¶n, néi dung häc chñ yÕu chØ ®¸p øng c¸c nhu cÇu tr­íc m¾t, kh«ng qu¸ phøc t¹p nªn Chi nh¸nh cã thÓ cö c¸n bé ®i häc t¹i c¸c líp ®µo t¹o sao ®ã vÒ h­íng dÉn l¹i cho c¸c c¸n bé kh¸c cã liªn quan trong Chi nh¸nh. C¸c líp ®µo t¹o cña Trung t©m ®µo t¹o më chñ yÕu vµo giê hµnh chÝnh nªn sè c¸n bé cö ®i häc th­êng Ýt, do vËy cÇn ®µo t¹o thªm trong c«ng viÖc. C¸c h×nh thøc ®µo t¹o chñ yÕu cña Chi nh¸nh: cö ng­êi ®i häc t¹i c¸c tr­êng chÝnh quy, ®i häc c¸c líp do Trung t©m ®µo t¹o tæ chøc, tæ chøc c¸c bµi gi¶ng, tæ chøc vµ tham gia héi nghÞ, héi th¶o, ®i häc tËp tham quan kh¶o s¸t thùc tÕ,… ¦u ®iÓm: - C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o do Chi nh¸nh lùa chän phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ t¹i Chi nh¸nh, võa häc vµ võa ®¶m b¶o ®­îc c«ng viÖc - §¸p øng nhu cÇu ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh Nh­îc ®iÓm: - C¸c líp häc do Trung t©m ®µo t¹o tæ chøc th­êng vµo c¸c thêi gian hµnh chÝnh nªn dÔ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh nÕu Chi nh¸nh cö nhiÒu c¸n bé ®i häc, do vËy sè l­îng tham gia th­êng Ýt. - C¸n bé ®i häc sau ®ã vÒ truyÒn ®¹t l¹i chØ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tr­íc m¾t, ph hîp víi nh÷ng ch­¬ng tr×nh häc ®¬n gi¶n, néi dung c¬ b¶n, dÔ tiÕp thu, häc trong thêi gian ng¾n. Nh­ng víi nh÷ng ch­¬ng tr×nh häc dµi, kiÕn thøc n©ng cao th× kh«ng thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc. - H×nh thøc ®µo t¹o ch­a phong phó, dÔ g©y sù nhµm ch¸n trong häc tËp. Nguyªn nh©n: do chËm ®æi míi trong t­ duy ®µo t¹o, ng¹i nghiªn cøu, thùc hiÖn nh÷ng ph­¬ng ph¸p míi. Do c¸c kÕ ho¹ch tõ tr­íc ®Õn nay ®Òu do Trung t©m ®µo t¹o x©y dùng nªn g©y ra sù thu ®éng, tr«ng chê vµo Trung t©m vµ NHNo&PTNT ViÖt Nam. H¬n n÷a, viÖc thÝ ®iÓm ph­¬ng ph¸p míi tèn kÐm nhiÒu thêi gian, c«ng søc, tiÒn b¹c… 2.3.3.3. Dù trï kinh phÝ Quy ®Þnh vÒ kinh phÝ ®µo t¹o theo quyÕt ®Þnh 596/Q§/NHNo-TCCB (ch­¬ng III – Kinh phÝ ®µo t¹o) nªu râ: Nguån kinh phÝ cho c«ng t¸c ®µo t¹o cña NHNo&PTNT ViÖt Nam bao gåm: Kinh phÝ do NHNo&PTNT ViÖt Nam duyÖt cho c«ng t¸c ®µo t¹o hµng n¨m; thu häc phÝ; tiÒn nhµ ë; tiÒn tµi liÖu, dông cô häc tËp; c¸c kho¶n thu kh¸c. §èi víi c¸c líp do Trung t©m ®µo t¹o tæ chøc: Trung t©m chi theo v¨n b¶n sè 910/NHNo-TCKT ngµy 17/03/2005 cña Tæng Gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt Nam, sau khi ®µo t¹o Trung t©m b¸o nî vÒ Chi nh¸nh. Chi ®µo t¹o trong n­íc gåm: TiÒn thuª héi tr­êng häc; Chi phÝ gi¶ng viªn mêi, båi d­ìng ®èi víi gi¶ng viªn kiªm chøc; TiÒn gi¸o tr×nh, tiÒn tµi liÖu häc tËp (kh«ng tÝnh tµi liÖu tham kh¶o); TiÒn v¨n phßng phÈm phôc vô nh­ bót d¹, loa ®µi, ®Ìn chiÕu…; TiÒn n­íc uèng cho gi¶ng viªn vµ häc sinh; TiÒn tham quan, kh¶o s¸t thùc tÕ cho kho¸ häc (nÕu cã); TiÒn nhµ ë cho häc viªn; TiÒn quµ tÆng (nÕu cã); Th­ëng cho häc viªn suÊt s¾c (nÕu cã); Chi kh¸c. Trong dù trï kinh phÝ cho c«ng t¸c ®µo t¹o c¶ n¨m cña Chi nh¸nh lu«n cã sù chªnh lÖch ®¸ng kÓ gi÷ dù tÝnh vµ thùc chi. N¨m 2006 Chi nh¸nh Tõ Liªm dù trï kinh phÝ cho c«ng t¸c ®µo t¹o c¶ n¨m lµ 310 triÖu VN§ nh­ng trªn thùc tÕ Chi nh¸nh ®· dïng hÕt 327.784.000 VN§. N¨m 2008 dù trï kinh phÝ cho ®µo t¹o lµ 420 triÖu VN§, nh­ng trªn thùc tÕ Chi nh¸nh chØ chi hÕt 405.650.000 VN§. Së dÜ cã sù chªnh lÖch nµy lµ cã do c¸c líp bªn ngoµi mµ Chi nh¸nh kh«ng thÓ chñ ®éng. Khi cã líp häc cô thÓ chuÈn bÞ tæ chøc phßng hµnh chÝnh nh©n sù dù trï kinh phÝ tr×nh Gi¸m ®èc Chi nh¸nh phª duyÖt. ViÖc dù trï kinh phÝ phô thuéc vµo: quü cho ho¹t ®éng ®µo t¹o, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. Chi nh¸nh chi tr¶ hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o cña c¸n bé nh©n viªn trong chi nh¸nh. D­íi ®©y lµ b¶ng kinh phÝ ®µo t¹o cña Chi nh¸nh trong hai n¨m 2007 vµ 2008. B¶ng2.6: Kinh phÝ ®µo t¹o cña Chi nh¸nh trong hai n¨m 2007 vµ 2008. ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 Tæng kinh phÝ (®ång) 327.784.000 382.880.000 405.650.000 Tæng sè c¸n bé nh©n viªn (ng­êi) 124 128 133 Tæng sè líp häc trong mét n¨m do TT§T vµ Chi nh¸nh tæ chøc (líp) 11 14 15 % CBNV tham gia häc t¹i c¸c líp do TT§T vµ Chi nh¸nh tæ chøc 97,58% 98,43% 100% Tæng sè l­ît CBNV tham gia t¹i c¸c líp do Chi nh¸nh tæ chøc (l­ît) 1331 1638 1862 Tæng sè líp häc ®µo t¹o c¸n bé trong mét n¨m (líp) 3 4 5 Sè CBNV tham gia mét líp häc ®µo t¹o c¸n bé 8 8 10 Tæng sè l­ît CB tham gia c¸c líp häc ®µo t¹o c¸n bé 24 32 60 Tæng sè l­ît ng­êi häc trong mét n¨m (l­ît/n¨m) 1355 1544 2055 Kinh phÝ ®µo t¹o b×nh qu©n 1 CBNV (®ång/ng­êi/n¨m) 2.643.129 2.991.250 3.726.692 Kinh phÝ §T b×nh qu©n 1 ng­êi/líp (®ång/ng­êi/líp) 241.880,443 247.979,276 197.396,594 (Nguån: Phßng hµnh chÝnh nh©n sù Chi nh¸nh Tõ Liªm) Trong ®ã: Kinh phÝ ®µo t¹o b×nh qu©n 1 CBNV = Tæng kinh phÝ/Tæng sè CBNV Kinh phÝ ®µo t¹o b×nh qu©n 1 ng­êi/líp = Tæng kinh phÝ/Tæng sè l­ît ng­êi häc mét n¨m. Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy, tæng kinh phÝ ®µo t¹o n¨m 2008 cao h¬n so víi n¨m 2007 do sè nh©n viªn trong Chi nh¸nh t¨ng lªn, cÇn thªm kinh phÝ ®µo t¹o. Kinh phÝ ®µo t¹o cho 1 c¸n bé nh©n viªn n¨m 2008 cao h¬n chi phÝ ®µo t¹o cho 1 c¸n bé nh©n viªn n¨m 2007. §iÒu ®ã cho thÊy Chi nh¸nh ®· ®Çu t­ h¬n cho viÖc ®µo t¹o c¸n bé nh©n viªn cña m×nh. §Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh môc tiªu ®Õn n¨m 2015 Chi nh¸nh hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña hÖ thèng IPCAS, n¨m 2008 Chi nh¸nh ®· më thªm mét sè líp häc nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c bé nh©n viªn víi nhiÒu chuyªn ngµnh nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh nh­ líp n¨ng cao tÝn dông, líp n©ng cao kÕ to¸n, líp nguån vèn…Bªn c¹nh ®ã, Trung t©m ®µo t¹o còng më nhiÒu héi th¶o chuyªn ®Ò, héi nghÞ…dµnh cho c¸n bé l·nh ®¹o Chi nh¸nh. ChØ tiªu c¸n bé l·nh ®¹o ®­îc cö ®i tham gia c¸c buæi héi thao còng t¨ng lªn so víi c¸c n¨m tr­íc, nÕu nh­ n¨m 2006 sè l­îng c¸n bé l·nh ®¹o ®­îc cö ®i chØ lµ 8 c¸n bé th× n¨m 2008 sè l­îng ®· lµ 10 c¸n bé. ViÖc më thªm c¸c líp häc vµ c¸c buæi héi th¶o tao c¬ héi cho c¸n bé nh©n viªn trong Chi nh¸nh n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, ®¶m b¶o kiÕn thøc trong c«ng t¸c. Tuy chi phÝ ®Çu t­ cho ®µo t¹o cã t¨ng, song so víi møc t¨ng cña lîi nhuËn th× kho¶n møc t¨ng nµy lµ ch­a ®¸ng kÓ. N¨m 2007, lîi nhuËn t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 27,02%, trong khi ®ã, møc t¨ng chi phÝ cho ®µo t¹o cïng n¨m chØ lµ 16,8%. N¨m 2008, lîi nhuËn t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 15,24%, trong khi ®ã, møc t¨ng chi phÝ cho ®µo t¹o cïng n¨m chØ cã 5,92%. Thªm vµo ®ã, chi phÝ ®µo t¹o b×nh qu©n cho mét ng­êi/líp còng gi¶m, ®iÒu ®ã cho thÊy c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh ch­a thËt sù ®­îc Ban l·nh ®¹o coi träng, nguyªn nh©n s©u xa lµ do nhËn thøc cña Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh vÒ tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc t¹i Chi nh¸nh ch­a ®Çy ®ñ ®Ó cã sù ®Çu t­ ®óng ®¾n cho ®µo t¹o. Nh×n vµo b¶ng trªn ta cßn thÊy, viÖc tÝnh chi phÝ cña Chi nh¸nh vÉn cßn khuyÕn ®iÓm, ®ã lµ viÖc Chi nh¸nh khi tÝnh chi phÝ ®µo t¹o ®· kh«ng ®­a chi phÝ c¬ héi vµo. ViÖc tÝnh chi phÝ cho ®µo t¹o nªn tÝnh thªm c¶ chi phÝ c¬ héi ®Ó x¸c ®Þnh thêi ®iÓm ®µo t¹o, h×nh thøc ®µo t¹o cho phï hîp vµ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. 2.3.3.4. KiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh Tõ Liªm Sau tÊt c¶ c¸c khãa ®µo t¹o (c¸c líp ®µo t¹o do Trung t©m ®µo t¹o vµ do Chi nh¸nh tæ chøc), häc viªn ®iÒu ®­îc kiÓm tra nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®­îc, nÕu qua, häc viªn sÏ ®­îc cÊp chøng chØ ®µo t¹o. ViÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh cã thÓ dùa trªn ®¸nh gi¸ vÒ sè l­îng vµ ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng. §¸nh gi¸ vÒ sè l­îng §Ó ®¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o dùa trªn sè l­îng ta cã thÓ xÐt vÒ sè l­îng häc viªn tham gia, sè líp häc, sè ngµy häc…Cô thÓ ta xÐt nh÷ng c¸c sè liÖu sau: B¶ng 2.7: B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ ®µo t¹o cña Chi nh¸nh Tõ Liªm tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2008. ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2006 2007 2008 1. Tæng sè líp ®µo t¹o Líp 14 16 21 1.1. §µo t¹o t¹i Chi nh¸nh Líp 11 12 15 1.2. §µo t¹o c¸n bé bªn ngoµi Líp 3 4 6 2. Tæng sè l­ît ng­êi ®­îc ®µo t¹o Ng­êi 1355 1544 2055 3. Tæng sè ngµy ®µo t¹o Ngµy 535 660 1050 4. T¨ng gi¶m so víi n¨m 2006 4.1. Sè tuyÖt ®èi Líp 2 7 4.2. Sè t­¬ng ®èi % 14,28 50 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy: Sè líp ®µo t¹o trong 3 n¨m t¨ng lªn. N¨m 2006 chØ lµ 14 líp, ®Õn n¨m 2007 t¨ng 2 líp so víi n¨m 2006, n¨m 2008 t¨ng 7 líp so víi n¨m 2006. C¸c líp ®µo t¹o c¶ trong Chi nh¸nh vµ bªn ngoµi ®Òu t¨ng lªn. §iÒu ®ã cho thÊy c«ng t¸c ®µo t¹o cµng ngµy cµng cÇn thiÕt h¬n víi Chi nh¸nh C¸c líp ®µo t¹o c¶ trong Chi nh¸nh vµ bªn ngoµi ®Òu t¨ng lªn. Do më thªm nhiÒu líp nªn tæng sè l­ît ng­êi ®­îc ®µo t¹o trong Chi nh¸nh còng t¨ng lªn râ rÖt. N¨m 2007 t¨ng 189 l­ît ng­êi so víi n¨m 2006, ®Õn n¨m 2008 con sè ®ã ®· t¨ng 700 l­ît ng­êi so víi n¨m 2006. §iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc nhiÒu c¸n bé nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o h¬n vµ hä còng ®­îc ®µo t¹o nhiÒu ch­¬ng tr×nh h¬n. Sè ngµy ®µo t¹o còng t¨ng lªn, n¨m 2007 t¨ng 125 ngµy so víi n¨m 2006, n¨m 2008 t¨ng 515 ngµy. Song, sè ngµy ®µo t¹o trong 1 n¨m lµ t­¬ng ®èi Ýt, trong khi sè líp kh¸ nhiÒu, nh­ vËy chñ yÕu c¸c líp häc trong n¨m lµ c¸c líp ®µo t¹o ng¾n ngµy, chñ yÕu lµ ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô hoÆc ®µo t¹o ¸p dông quy chÕ míi. B¶ng 2.8: ChØ tiªu sè l­îng vµ kÕt qu¶ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh vµ bªn ngoµi. ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m Chªnh lÖch kÕt qu¶ n¨m 2008 vµ 2006 2006 2007 2008 TuyÖt ®èi T­¬ng ®èi 1. Tæng sè ngµy ®µo t¹o Ngµy 535 660 1050 515 96,26% 1.1. Sè ngµy häc nghiÖp vô Ngµy 355 390 690 335 94,36% 1.2. Sè ngµy häc dµi h¹n Ngµy 180 270 360 180 100% 2. Tæng sè líp ®­îc ®µo t¹o Líp 14 16 21 7 50% 3. Tæng sè c¸n bé nh©n viªn Ng­êi 124 128 133 9 7,25% 4. Sè ngµy ®µo t¹o trung b×nh líp Ngµy/líp 38,2 41,25 50 11,8 30,89% 5. Sè ngµy ®µo t¹o cho 1 CBNV Ngµy/ng­êi 4,314 5,156 7,894 3,58 82,89% Trong ®ã: Sè ngµy ®µo t¹o trung b×nh líp = Tæng sè ngµy ®µo t¹o/Tæng sè líp ®­îc tæ chøc Sè ngµy ®µo t¹o cho 1 CBNV = Tæng sè ngµy ®µo t¹o/Tæng sè CBNV Tõ b¶ng 2.8 nhËn thÊy: Tæng sè ngµy ®µo t¹o n¨m 2008 t¨ng 96,26% so víi n¨m 2006, sè t¨ng ®¸ng kÓ cho thÊy, c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh ®· ®­îc chó träng h¬n. Sè ngµy häc dµi h¹n cßn Ýt, chñ yÕu lµ c¸c líp häc nghiÖp vô. Tuy nhiªn, n¨m 2008 sè ngµy häc dµi h¹n t¹i Chi nh¸nh ®· t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 2006. Nh­ vËy, Chi nh¸nh ®· chó ý h¬n ®Õn viÖc ®µo t¹o chuyªn s©u cho CBNV trong Chi nh¸nh. Do sè ngµy häc dµi h¹n Ýt nªn sè ngµy ®µo t¹o trung b×nh líp còng kh«ng líp. Sè ngµy ®µo t¹o cho 1 CBNV cã t¨ng qua c¸c n¨m, song con sè ®ã cßn thÊp. §¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®µo t¹o dùa trªn % c¸n bé nh©n viªn xÕp lo¹i kh¸ giái, trung b×nh vµ kÕt qu¶ th¨m dß ý kiÕn vÒ chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh. VÒ kÕt qu¶ ®µo t¹o Sau khi hoµn thµnh c¸c kho¸ häc, häc viªn ph¶i thi ®Ó lÊy chøng chØ. Víi c¸c líp häc nghiÖp vô, kÕt qu¶ thi sÏ c¨n cø trªn thang ®iÓm 30. D­íi ®©y lµ kÕt qu¶ thi nghiÖp vô n¨m 2008 cña Chi nh¸nh B¶ng 2.9: KÕt qu¶ thi nghiÖp vô n¨m 2008 cña Chi nh¸nh Tõ Liªm §iÓm XÕp lo¹i TØ lÖ 27 - 30 Giái 3% 21 - 27 Kh¸ 51,88% 15 - 21 Trung b×nh 45,12% D­íi 15 YÕu 0% KÕt qu¶ trªn cho thÊy, kÕt qu¶ ®µo t¹o nghiÖp vô t¹i Chi nh¸nh ®· cã tiÕn bé so víi nh÷ng n¨m tr­íc, cô thÓ, Chi nh¸nh kh«ng cã nh©n viªn ®¹t kÕt qu¶ yÕu, tØ lÖ kh¸ chiÕm h¬n 50%. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ nµy còng ch­a ®¸p øng ®­îc kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc nh©n sù cña NHNo&PTNT ViÖt Nam ®Ò ra. Theo c«ng v¨n triÓn khai c«ng t¸c ®µo t¹o n¨m 2005 yªu cÇu ®Õn cuèi n¨m 2005 mäi c¸n bé nam d­íi 55 tuæi, n÷ d­íi 45 tuæi ph¶i ®¹t tr×nh ®é A tiÕng Anh, 100% ®¹t tr×nh ®é tin häc c¬ b¶n, 50% ®¹t tr×nh ®é t¸c nghiÖp lo¹i giái, nh­ng ®Õn cuèi n¨m 2008 Chi nh¸nh vÉn ch­a ®¹t ®­îc tØ lÖ ®Ò ra. VÒ chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng Tuy kÕt qu¶ cña c¸c líp nghiÖp vô ch­a cao nh­ng còng gióp chi nh¸nh c¶i thiÖn mét sè mÆt nh­: kü n¨ng giao tiÕp, th¸i ®é phôc vô kh¸ch hµng cña c¸n bé nh©n viªn... Hµng n¨m chi nh¸nh ®Òu cã héi nghÞ gÆp mÆt kh¸ch hµng, hä ®· nhËn xÐt th¸i ®é phôc vô kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh ngµy cµng ®­îc c¸i thiÖn, cô thÓ kÕt qu¶ th¨m dß ý kiÕn kh¸ch hµng ®­îc thÓ hiÖn d­íi b¶ng sau: B¶ng 2.10: KÕt qu¶ th¨m dß ý kiÕn kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng phôc vô XÕp lo¹i TØ lÖ N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 RÊt tèt 23 28 32 Tèt 51 54 58 B×nh th­êng 22 16 9 KÐm 4 2 1 Ta thÊy, chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn triÓn lín, tØ lÖ phôc vô tèt vµ rÊt tèt chiÕm chñ yÕu. Cho thÊy, chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng t¹i Chi nh¸nh t­¬ng ®èi tèt, song vÉn cßn tån t¹i nh÷ng yÕu kÐm cÇn ®­îc kh¾c phôc. Tuy kÕt qu¶ th¨m dß kh¸ch hµng vÒ th¸i ®é vµ chÊt l­îng phôc vô kh¸ch t­¬ng ®èi lín, nh­ng cÇn ph¶i chó ý r»ng, héi nghÞ gÆp mÆt kh¸ch hµng mµ Chi nh¸nh tæ chøc hµng n¨m chØ dµnh cho nh÷ng kh¸ch hµng lín, do vËy kÕt qu¶ trªn chØ lµ kÕt qu¶ th¨m dß nh÷ng kh¸ch hµng lín. Nh÷ng kh¸ch hµng kh¸c, vÉn th­êng xuyªn giao dÞch t¹i c¸c ®¬n vÞ cña Chi nh¸nh th× Chi nh¸nh ch­a cã nh÷ng b¶n th¨m dß ý kiÕn. Nh­ vËy ch­a cã ý kiÕn ®Çy ®ñ vÒ th¸i ®é vµ chÊt l­îng phôc vô t¹i Chi nh¸nh, kÕt qu¶ trªn ch­a thÓ ph¶n ¶nh hÕt nh÷ng yÕu kÐm cßn tån t¹i trong th¸i ®é vµ chÊt l­îng phôc vô t¹i Chi nh¸nh ®Ó lµm c¨n cø kh¾c phôc vµ n©ng cao chÊt l­îng phôc vô cña Chi nh¸nh. 2.4. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh Tõ Liªm 2.4.1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh Tõ Liªm. Tæng hîp, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ mét sè ®iÓm trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL t¹i Chi nh¸nh Tõ Liªm ta thÊy c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL t¹i Chi nh¸nh cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: (1). VÒ viÖc x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o: Quy tr×nh ®µo t¹o mµ Chi nh¸nh hiÖn nay ®ang ¸p dông ®­îc thùc hiÖn theo quy tr×nh ®µo t¹o cña NHNo&PTNT ViÖt Nam ®­îc quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh 596/Q§/NHNo-TCCB. Qua viÖc ph©n tÝch mét sè b­íc trong ch­¬ng tr×nh, nhËn thÊy viÖc x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh cã nhiÒu ­u ®iÓm cÇn ®­îc ph¸t huy. Thø nhÊt, viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o cã hÖ thèng, chÆt chÏ, cã phèi hîp víi kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña Trung t©m ®µo t¹o cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. Thø hai, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o g¾n liÒn víi môc tiªu ®µo t¹o, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®­îc x©y dùng thiÕt thùc vµ h÷u Ých cho c¸c kho¸ häc; néi dung râ rµng, phï hîp; kiÕn thøc cËp nhËt. C¸c ch­¬ng tr×nh ®­îc Chi nh¸nh thùc hiÖn ®Çy ®ñ theo h­íng dÉn cña Trung t©m ®µo t¹o. VÒ ph­¬ngph¸p ®µo t¹o, Chi nh¸nh ®· kÕt hîp c¶ ph­¬ng ph¸p trong vµ ngoµi c«ng viÖc phï hîp víi ®Æc thï vµ ®¸p øng nhu cÇu ®µo t¹o cña Chi nh¸nh, ®iÒu ®ã t¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian häc tËp cho nhiÒu c¸n bé nh©n viªn tham gia häc tËp. Thø ba, c¸c khãa häc ®· ®­îc t¨ng lªn ®¸ng kÓ, sè l­îng häc viªn ®­îc cö ®i häc c¸c kho¸ häc t¹i Trung t©m ®­îc nhiÒu h¬n, c¸n bé ®­îc cö ®i tham dù c¸c kho¸ häc ng¾n ngµy, c¸c buæi héi th¶o t¨ng lªn, ®¸p øng nhu cÇu häc, bæ sung c¸c kiÕn thøc míi cho c¸n bé nh©n viªn trong Chi nh¸nh. Thø t­, ®µo t¹o ®· g¾n víi quy ho¹ch c¸n bé trong Chi nh¸nh, ®Æc biÖt lµ quy ho¹ch c¸n bé cho vÞ trÝ l·nh ®¹o. Ngµy cµng cã nhiÒu kho¸ häc, nhiÒu buæi héi th¶o h¬n nh­ ch­¬ng tr×nh häc qu¶n trÞ ng©n hµng hiÖn ®¹i…®Ó ®µo t¹o cho vÞ trÝ l·nh ®¹o sau nµy. Kh«ng chØ lµ nhiÒu líp häc h¬n, mµ sè chØ tiªu CBNV ®­¬c cö ®i häc t¹i c¸c líp häc nµy còng t¨ng. N¨m 2006, TT§T tæ chøc 3 kho¸ häc ®µo t¹o c¸n bé t¹i Th¸nh Ho¸, Th¸i B×nh, mçi kho¸ häc kÐo dµi tõ 3 ®Õn 7 ngµy, sè CBNV ®­îc cö ®i häc mçi kho¸ lµ 8 ng­êi, ®Õn n¨m 2008, TT§T ®· tæ chøc ®­îc 6 kho¸ häc ®µo t¹o c¸n bé t¹i nhiÒu tØnh miÒn B¾c, c¸c cuéc héi th¶o kÐo dµi tõ 5 ®Õn 10 ngµy, sè CBNV ®­îc cö ®i häc mçi cuéc lµ 10 ng­êi. (2). VÒ kÕt qu¶ ®µo t¹o: Tuy kÕt qu¶ ®µo t¹o trong nh÷ng n¨m qua ch­a ®¸p øng ®­îc nh÷ng chØ tiªu ®Ò ra (®Õn cuèi n¨m 2005, 100% c¸n bé nh©n viªn thµnh th¹o tin häc c¬ b¶n, 50% c¸n bé nh©n viªn ®¹t tr×nh ®é t¸c nghiÖp lo¹i giái) song c¸c kho¸ ®µo t¹o do TT§T vµ Chi nh¸nh tæ chøc ®· thu ®­îc nh÷ng mÆt tÝch cùc. Thø nhÊt, kü n¨ng nghiÖp vô ®ang dÇn ®­îc n©ng lªn: n¨m 2006, kÕt qu¶ nghiÖp vô cña häc viªn ®¹t lo¹i kh¸, giái chiÕm 41,6%, ®Õn n¨m 2008, kÕt qu¶ nghiÖp vô cña häc viªn ®¹t lo¹i kh¸, giái chiÕm 53,88%, t¨ng 12,28% so víi n¨m 2006. Thø hai, kü n¨ng giao tiÕp ®­îc n©ng lªn ®¸ng kÓ, chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng ®­îc ®¸nh gi¸ ngµy mét cao h¬n: theo th¨m dß ý kiÕn cña kh¸ch hµng lín, n¨m 2006 chÊt l­îng phôc vô tèt vµ rÊt tèt t¹i Chi nh¸nh chiÕm 74%, n¨m 2008, chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng tèt vµ rÊt t«t t¹i Chi nh¸nh ®¹t 90%, t¨ng 16%. 2.4.2. Nh÷ng ®iÓm tån t¹i trong c«ng t¸c ®µo t¹o cña Chi nh¸nh vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã. Bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm ®¹t ®­îc, c«ng t¸c ®µo t¹o NNL t¹i Chi nh¸nh cßn nhiÒu tèn t¹i cÇn kh¾c phôc. Thø nhÊt, nhiÒu khi viÖc ®µo t¹o ch­a g¾n víi ph©n c«ng c«ng viÖc, ®µo t¹o xong ®Ó ®ã, kh«ng ®Ò b¹t, c©n nh¾c ®Õn vÞ trÝ cao h¬n, do ®ã kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc häc viªn tham gia ®µo t¹o; mÆt kh¸ch, kiÕn thøc cña häc viªn ngµy cµng mai mét, g©y l·ng phÝ thêi gian, tiÒn b¹c vµ nguån lùc. Nguyªn nh©n: c«ng t¸c ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ch­a cã mét chiÕn lùc râ rµng; nhiÒu kho¸ häc chØ lµm theo kÕ ho¹ch ®µo t¹o trung cña TT§T. Thø hai, viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o thiÕu tÝnh chñ ®éng, kh«ng s¸t thùc tÕ v× nhiÒu khi thiÕu th«ng tin, khã kh¨n khi xuÊt hiÖn nhu cÇu ®ét xuÊt, thiÕu tÝnh thuyÕt phôc, ®é tin cËy thÊp. Nguyªn nh©n: ch­a cã ph©n c«ng hîp lý ë c¸c phßng ban ®Ó huy ®éng ®­îc hÕt c¸c nguån lùc ch­a c«ng t¸c ®µo t¹o NNL t¹i Chi nh¸nh; ch­a cã ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o, c¸n bé chuyªn phô tr¸ch c«ng t¸c nµy. Thø ba, x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cßn nh÷ng yÕu kÐm, cô thÓ lµ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh cßn dËp khu«n, thiÕu s¸ng t¹o, g©y nhµm ch¸n cho ng­êi häc; néi dung cña Trung t©m ®µo t¹o cung cÊp h¹n chÕ, chñ yÕu lµ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n, thiÕu kiÕn thøc thùc tÕ. Nguyªn nh©n lµ do tr×nh ®é gi¶ng viªn kiªm chøc vµ c¸n bé Trung t©m ®µo t¹o ch­a thÓ ®¸p øng ®Ó thiÕt kÕ, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ néi dung ®µo t¹o cã yªu cÇu cao. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o mang nÆng h×nh thøc, chñ yÕu lµ lý thuyÕt, thiÕu thùc hµnh, tham quan, kh¶o s¸t thùc tÕ. Nguyªn nh©n: tr×nh ®é c¸n bé TT§T vµ gi¶ng viªn kiªm chøc cßn thiÕu, ch­a ®ñ ®¸p øng thiÕt kÕ, ®¸nh gi¸ néi dung ®µo t¹o. Thªm vµo ®ã kinh phÝ dµnh cho ®µo t¹o kh«ng nhiÒu, khã cã thÓ thiÕt kÕ ®Çy ®ñ mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o gåm c¶ häc lý thuyÕt trªn líp, kh¶o s¸t thøc tÕ vµ tæ chøc ngo¹i kho¸. MÆt kh¸c chÝnh c¸c c¸n bé nh©n viªn còng ng¹i ®i thùc tÕ, nguyªn nh©n s©u xa chÝnh lµ do hä ch­a ý thøc ®­îc sù cÇn thiÕt cña ®µo t¹o trong t­¬ng lai. VÒ ph­¬ng ph¸p, Chi nh¸nh th­êng cö c¸n bé ®i häc sau ®ã vÒ truyÒn ®¹t l¹i cho nh©n viªn. ViÖc cö c¸n bé ®i häc sau ®ã vÒ truyÒn ®¹t l¹i chØ ®¸p øng nhu cÇu tr­íc m¾t, cho ch­¬ng tr×nh häc kh«ng qu¸ phøc t¹p vµ trong thêi gian ng¾n. Nguyªn nh©n cña nh­îc ®iÓm trªn lµ Chi nh¸nh chËm ®æi míi t­ duy ®µo t¹o, ng¹i thÝ ®iÓm ph­¬ng ph¸p míi, thô ®éng, tr«ng chê vµo Trung t©m ®µo t¹o. Thø t­, Chi nh¸nh ch­a cã quy tr×nh chuÈn, ch­a cã ph­¬ng ph¸p mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c ®Ó ®¸nh gi¸ c¸n bé nh©n viªn sau ®µo t¹o. ViÖc cÊp chøng chØ nhiÒu khi chØ mang tÝnh quy c¸ch, ®¸nh gi¸ ch¹y theo thµnh tÝch nªn thiÕu chÝnh x¸c. Sau kho¸ häc, ch­a tæng kÕt ®­îc nh÷ng t¸c dông cña khãa ®µo t¹o còng nh­ nh÷ng h¹n chÕ ®Õ rót kinh nghiÖp cho viÖc tæ chøc c¸c kho¸ häc sau. Nguyªn nh©n lµ do nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña ®µo t¹o trong Chi nh¸nh ch­a ®Çy ®ñ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®µo t¹o theo kiÓu ®èi phã, cÊp chøng chØ chØ mang tÝnh quy c¸ch (sau kho¸ häc ®Òu cÊp chøng chØ). Thø n¨m, c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô ®µo t¹o ch­a ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghÖ míi, ®Æc biÖt lµ c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o do Chi nh¸nh tù tæ chøc t¹i héi tr­êng cña Chi nh¸nh, th­êng kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho kho¸ häc, nhiÒu khi c¸c líp häc ®· lªn kÕ ho¹ch nh­ng do thiÕu héi tr­êng häc l¹i ph¶i lïi l¹i hoÆc ho·n, ¶nh h­ëng ®Õn tinh th©n häc tËp cña häc viªn, ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh. Nguyªn nh©n lµ do Chi nh¸nh ch­a cã ®Çu t­ ®óng ®¾n cho c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh. Nguyªn nh©n chung cña nh÷ng h¹n chÕ lµ: NHNo&PTNT ViÖt Nam ch­a cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thùc sù ng­êi lao ®éng tham gia häc tËp. Trong quyÕt ®Þnh 596/Q§/NHNo-TCCB cã quy ®Þnh “§èi víi c¸c kho¸ häc tËp trung trong n­íc bao gåm: Häc n©ng cao (th¹c sÜ, tiÕn sÜ), häc t¹i chøc, chuyªn tu, tõ xa…Sau khi kÕt thóc kho¸ häc ®¹t kÕt qu¶ tõ kh¸ trë lªn sÏ ®­îc ®¬n vÞ cö ®i häc cho thanh to¸n 50% c¸c kho¶n chi phÝ häc tËp …Tr­êng hîp c¸n bé chØ ®¹t kÕt qu¶ trung b×nh th× ®¬n vÞ cö c¸n bé ®i chä chØ thanh to¸n 30% c¸c kho¶n chi phÝ häc tËp”. Nh÷ng c¸n bé nh©n viªn ®i häc n©ng cao sÏ lµ nguån lùc rÊt tèt cho ng©n hµng sau nµy. Hä ®­îc cö ®i häc nh­ng chØ ®­îc thanh to¸n tèi ®a lµ 50% chi phÝ cho viÖc häc, trong khi nh÷ng chi phÝ cho c¸c kho¸ häc n©ng cao lµ rÊt ®¾t, ®iÒu ®ã kh«ng khuyÕn khÝch ®­îc c¸n bé nh©n viªn ®i häc. Thªm vµo ®ã, víi nh÷ng c¸n bé nh©n viªn tù liªn hÖ häc tËp th× ph¶i tù tóc kinh phÝ häc, ®iÒu ®ã lµm gi¶m tinh thÇn tù häc cña ng­êi lao ®éng. Toµn thÓ ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cña Chi nh¸nh ch­a cã nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ cÇn thiÕt vÒ vai trß cña ®µo t¹o vµ n©ng cao chÊt l­îng NNL trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh nh­ hiÖn nay. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn rÊt râ ë viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o, x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, ®µo t­ cho ®µo t¹o (N¨m 2008, lîi nhuËn t¨ng so víi n¨m 2007 lµ 15,24%, trong khi ®ã, møc t¨ng chi phÝ cho ®µo t¹o cïng n¨m chØ cã 5,92%. )…®· ph©n tÝch ë c¸c phÇn trªn. V× vËy mµ c¸n bé nh©n viªn trong Chi nh¸nh ch­a cã mét th¸i ®é häc tËp, trau dåi kiÕn thøc mét c¸ch nghiªm tóc. Chi nh¸nh ch­a cã c¸c chiÕn l­îc cô thÓ, thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶ nªn kÕ ho¹ch ®µo t¹o hµng n¨m phô thuéc qu¸ lín vµo NHNo&PTNT ViÖt Nam trong khi Ng©n hµng trung ­¬ng kh«ng thÓ n¾m râ t×nh h×nh cô thÓ cña tõng chi nh¸nh, do vËy c¸c kÕ ho¹ch th­êng kh«ng s¸t thùc tÕ, kÕ ho¹ch hµng n¨m th­¬ng mang tÝnh ®èi phã. Ch­a cã ®iÒu tra mét c¸ch cô thÓ chÝnh thøc vÒ hiÖn tr¹ng NNL t¹i Chi nh¸nh ®Ó cã nh÷ng kÕ ho¹ch ®µo t¹o phï hîp. Tãm t¾t ch­¬ng 2: Trªn ®©y t«i ®· tr×nh bµy néi dung cña ch­¬ng 2: §¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt Nam – Chi nh¸nh Tõ Liªm. Trong ch­¬ng nµy, t«i ®· ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung sau: - Giíi thiÖu chung vÒ Chi nh¸nh Tõ Liªm: Trong phÇn nµy t«i ®· giíi thiÖu vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; c¬ cÊu tæ chøc; chøc n¨ng nhiÖm vô; t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh; t×nh h×nh lao ®éng cña Chi nh¸nh. - §¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o NNL cña Chi nh¸nh: thø nhÊt, c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o NNL t¹i Chi nh¸nh Tõ Liªm bao gåm (5 nh©n tè): kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña NHNo&PTNT ViÖt Nam, nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña ®µo t¹o trong tæ chøc cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ c¸n bé nh©n viªn trong Chi nh¸nh Tõ Liªm, ®Æc ®iÓm ngµnh kinh doanh, ®Æc ®iÓm c¹nh trang cña c¸c ng©n hµng hiÖn nay, ®Æc ®iÓm lao ®éng cña Chi nh¸nh. §©y lµ 5 yÕu tè t¸c ®éng lín nhÊt tíi c«ng t¸c ®µo t¹o NNL t¹i Chi nh¸nh Tõ Liªm. Thø hai, ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o NNL t¹i Chi nh¸nh, t«i ®i vµo ®¸nh gi¸ mét sè b­íc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh gåm (4b­íc): x¸c ®Þnh nhu cÇu, x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o, dù trï kinh phÝ vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o, tõ ®ã t«i ®· ®­a ra ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm vµ nh÷ng nguyªn nh©n tån t¹i nh÷ng nh­îc ®iÓm cña tõng b­íc. Qua viÖc ®¸nh gi¸, ph©n tÝch 4 b­íc trong c¸c b­íc thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o NNL t¹i Chi nh¸nh, t«i ®· ®­a ra ®­îc nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n nh÷ng tån t¹i Êy t¹i Chi nh¸nh. C¨n cø vµo c¬ së lý luËn trong ch­¬ng 1, dùa trªn viÖc ®¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh ë ch­¬ng, tõ ®ã t×m ra nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc vµ nh÷ng nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã. §©y lµ c¬ së ®Ó t«i ®­a ra nh­ng gi¶i ph¸p trong ch­¬ng tiÕp theo (ch­¬ng 3). Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc t¹i Chi nh¸nh Tõ Liªm 3.1. Quan ®iÓm, ®Þnh h­íng vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh Tõ Liªm 3.1.1. Quan ®iÓm cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh Tõ Liªm NHNo&PTNT coi ®µo t¹o NNL lµ môc tiªu quan träng cña m×nh v× sù thÞnh v­îng vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng trong t­¬ng lai. Do ®ã, toµn thÓ ban l·nh ®¹o cña Ng©n hµng lu«n thèng nhÊt c¸c quan ®iÓm sau: Mét lµ ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp ®Ó ph¸t triÓn NNL NHNo&PTNT ViÖt Nam; phèi hîp gi÷a c¸c tr­êng cao ®¼ng, ®¹i häc cã ®µo t¹o sinh viªn chuyªn ngµnh ng©n hµng vµ NHNo&PTNT ViÖt Nam, gi÷a trung t©m ®µp t¹o trong vµ ngoµi n­íc. Hai lµ ®¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu ®a d¹ng vÒ sè l­îng, kÕt cÊu hîp lý, vÒ tr×nh ®é NNL ph¸t triÓn NHNo & PTNT ViÖt Nam. Ba lµ tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. Bèn lµ tæ chøc hîp lý c¸c c¬ së ®µo t¹o khu vùc, Trung t©m ®µo t¹o cña NHNo&PTNT ViÖt Nam theo h­íng tËp trung vµ triÓn khai thèng nhÊt. Thèng nhÊt quan ®iÓm trªn, ban l·nh ®¹o cña Chi nh¸nh lu«n coi ®µo t¹o lµ nhu cÇu cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Chi nh¸nh vµ ph¶i ®­îc thùc hiÖn liªn tôc vµ th­êng xuyªn. Môc tiªu cña ®µo t¹o lµ ®¸p øng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng. 3.1.2. §Þnh h­íng vÒ ®µo t¹o NNL cña NHNO&PTNT ViÖt Nam vµ cña Chi nh¸nh Tõ Liªm ®Õn n¨m 2015 XuÊt ph¸t tõ môc tiªu tiÕp tôc gi÷ v÷ng vÞ trÝ ng©n hµng th­¬ng m¹i hµng ®Çu ViÖt Nam tiªn tiÕn trong khu vùc vµ cã uy tÝn cao trªn tr­êng quèc t , NHNo&PTNT ViÖt Nam ®· ®Ò ra nh÷ng ®Þnh h­íng cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL cña m×nh nh­ sau: (1). §µo t¹o kü n¨ng, nghiÖp vô øng dông c«ng nghÖ míi cho tÊt c¶ c¸n bé, nh©n viªn ng©n hµng, trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vù ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô s¶n phÈm míi víi néi dung thiÕt thùc, phæ cËp, hiÖn ®¹i. - Th­êng xuyªn më c¸c líp båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho thanh niªn, n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ngò, tin häc… - Cö c¸n bé lµ ®oµn thanh niªn cã tr×nh ®é, n¨ng lùc; cã triÓn väng ®i ®µo t¹o ë n­íc ngoµi vÒ lµm viÖc l©u dµi trong NHNo&PTNT ViÖt Nam. - Hµng n¨m, thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n, nghiÖp vô, n¨ng lùc nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ, ®Æc biÖt vÒ lÜnh vùc c«ng nghÖ tin häc, qu¶n trÞ doanh nghiÖp. (2). Quy ho¹ch c¸n bé ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp, kiÕn thøc, kü n¨ng, tõng b­íc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé ®Çu ®µn chÊt l­îng cao ®­a c«ng nghÖ cña NHNo&PTNT ViÖt Nam ®¹t tr×nh ®é t­¬ng ®­¬ng khu vùc trong thêi gian ng¾n nhÊt. (3). T¹o b­íc chuyÓn biÕn c¨n b¶n trong ®µo t¹o, båi d­ìng trÝ thøc - Rµ so¸t, ban hµng quy ®Þnh vÒ ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi nguc c¸n bé then chèt trong ®¬n vÞ, g¾n víi quyÒn sö dông, quy ho¹ch c¸n bä cña tõng ®¬n vÞ. - TiÕn hµnh quy ho¹ch c¸n bé qu¶n lý, chuyªn m«n, kü n¨ng cã tr×nh ®é cao ®Õn n¨m 2010 & 2015, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020 theo h­íng mçi ®¬n vÞ. Tõ ®ã x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o theo lé tr×nh phï hîp quy ho¹ch ph¸t triÓn, qu¶n lý theo c«ng nghÖ míi. - X©y dùng quy ®Þnh vÒ hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®éi ngò thñ khoa vµ ®¹i häc sau nµy cã thÓ lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i ®¬n vÞ. - Ban hµnh c¬ chÕ khuyÕn khÝch viÖc tù häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, c«ng nghÖ th«ng tin, ngo¹i ngò, qu¶n trÞ doanh nghiÖp cña tõng c¸ nh©n ngoµi giê lµm viÖc. Víi riªng Chi nh¸nh Tõ Liªm: Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, Chi nh¸nh tiÕp tôc tham gia c¸c líp do Trung t©m ®µo t¹o tæ chøc. Bªn c¹nh ®ã, tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o phï hîp víi t×nh h×nh hiÖn t¹i cña Chi nh¸nh. C¸c líp nµy tËp trung vµo cung cÊp cho ng­êi häc c¸c kiÕn thøc hç trî, nghiÖp vô chi nh¸nh. C¸c h×nh thøc ®µo t¹o vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o phï hîp sÏ ®­îc tiÕp tôc ph¸t triÓn. N©ng cÊp trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho c«ng t¸c ®µo t¹o. T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé nh©n viªn trong Chi nh¸nh, ®Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé nh©n viªn trÎ, c¸c bé giái tham gia c¸c líp ®µo t¹o ®Ó ph¸t triÓn hä thµnh nh÷ng gi¶ng viªn cã chÊt l­îng, trë thµnh nßng cèt cña Chi nh¸nh. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2015, Chi nh¸nh cã 100% c¸n bé nh©n viªn n¨m d­íi 55 tuæi vµ n÷ d­íi 45 tuæi ®¹t tr×nh ®é B tiÕng Anh, 100% C¸n bé nh©n viªn thµnh th¹o c¸c phÇn mÒm øng dông trong Chi nh¸nh. 100% c¸n bé nh©n viªn ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ nghiÖp vô ®ang lµm. Hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña ch­¬ng tr×nh IPCAS vÒ hiÖn ®¹i ho¸ ho¹t ®éng ng©n hµng. X©y dùng ®­îc ®éi ngò gi¶ng viªn chuyªn nghiÖp giái. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc t¹i Chi nh¸nh Tõ Liªm. 3.3.1. N©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß nguån nh©n lùc trong toµn bé NHNo&PTNT ViÖt Nam nãi chung vµ tõng c¸n bé nh©n viªn cña Chi nh¸nh nãi riªng Nh­ ®· ph©n tÝch ë ch­¬ng 2, nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c ®µo t¹o ë Chi nh¸nh lµ do NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh ch­a nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ tÇm quan träng cña ®µo t¹o trong tæ chøc, chÝnh v× vËy muèn n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸p triÓn NNL cÇn x©y dùng nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó n©ng cao nhËn thøc cña Ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ nh©n viªn trong Chi nh¸nh. BiÖn ph¸p nh»m n©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß nguån nh©n lùc trong toµn bé NHNo&PTNT ViÖt Nam nãi chung vµ tõng c¸n bé nh©n viªn Chi nh¸nh nãi riªng cã c¸c néi dông sau: Víi NHNo&PTNT ViÖt Nam: - Thèng nhÊt quan ®iÓm “cao nhËn thøc NNL lµ trung t©m cña sù ph¸t triÓn, cã vai trß quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, lµ yÕu tè c¹nh tranh quan träng trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸ hiÖn nay vµ trong nÒn kinh tÕ tri thøc t­¬ng lai” trong toµn bé hÖ thèng ng©n hµng NHNo&PTNT ViÖt Nam. - Hoµn thiÖn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ­u tiªn, tËp trung cho ®µo t¹o. ChÝnh s¸ch nµy ph¶i lµm cho toµn bé c¸n bé nh©n viªn trong chi nh¸nh nhËn thøc ®­îc ý nghÜa quan träng cña tri thøc, kiÕn thøc, kü n¨ng, lµ c¬ héi t¹o cho mäi ng­êi n©ng cao tr×nh ®é, ®¸p øng víi nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao trong t­¬ng lai. Bªn c¹nh ®ã ph¶i cã nh÷ng h×nh thøc khuyÕn khÝch, khen th­ëng nh»m khÝch lÖ ng­êi lao ®éng tham gia c¸c líp häc vµ tù häc trau dåi kiÕn thøc b¶n th©n. Víi Chi nh¸nh: x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc tù ph¸t triÓn NNL cho m×nh trªn c¬ së néi lùc vµ khai th¸c n¨ng lùc cña TT§T, cña NHNo&PTNT ViÖt Nam, sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc, c«ng ty bªn ngoµi. §ång thêi ban hµnh c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, quy ®Þnh nh»m khuyÕn khÝch, ®éng viªn, b¾t buéc, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng th­êng xuyªn tù ®µo t¹o ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é vµ n¨ng suÊt lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã cÇn ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, tµi liÖu chÊt l­îng tèt, ®Çy ®ñ h¬n phôc vô cho c«ng t¸c ®µo t¹o. Víi b¶n th©n mçi c¸n bé nh©n viªn: ý thøc ®­îc viÖc ®µo t¹o n©ng cao kü n¨ng, nghiÖp vô võa lµ quyÒn lîi võa lµ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n víi Chi nh¸nh, ®µo t¹o ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cña b¶n th©n tèt h¬n, gãp phÇn vµo ph¸t triÓn Chi nh¸nh; ®µo t¹o còng lµ c¬ héi th¨ng tiÕn cho b¶n th©n. 3.3.2. §µo t¹o nguån nh©n lùc phï hîp víi nhu cÇu, g¾n ®µo t¹o víi ph©n c«ng lao ®éng vµ ®Ò b¹t §µo t¹o cÇn g¾n liÒn víi ph©n c«ng lao ®éng vµ ®Ò b¹t vµo vÞ trÝ cÇn thiÕt. Chi nh¸nh cÇn thèng nhÊt qu¶n lý vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL víi c¬ cÊu hîp lý ®¸p øng nhu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý, kinh doanh, phï hîp víi h­íng ph¸t triÓn cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. Chi nh¸nh cÇn: C¨n cø c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chi nh¸nh, kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cña NHNo&PTNT ViÖt Nam trong ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n ®Ó ®­a ra c¸c gîi ý cho c¸c phßng, tæ, phßng giao dÞch x©y dùng kÕ ho¹ch nh©n sù chi tiÕt. Néi dung kÕ ho¹ch ph¶i cã c¸c chØ tiªu: tæng sè lao ®éng chia theo tr×nh ®é, theo chuyªn ngµnh ®µo t¹o, tuæi, giíi tÝnh; sè ng­êi vÒ h­u, mÊt søc; sè lao ®éng cÇn bæ sung cho phßng (tæ) ph©n theo chuyªn ngµnh ®µo t¹o cô thÓ; sè l­îng c¸c kho¸ ®µo t¹o cÇn më ph©n theo chuyªn ngµnh, thêi gian; sè ng­êi cÇn göi ®i ®µo t¹o theo chuyªn ngµnh dù kiÕn. TËp hîp c¸c th«ng tin ®ã ®Ó cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o nguån nh©n lùc cÇn thiÕt. §Ó ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL ®¹t hiÖu qu¶ cao Chi nh¸nh cÇn ph©n lo¹i ®èi t­îng ®µo t¹o ®Ó tõ ®ã ®­a ra h×nh thøc ®µo t¹o, quy tr×nh ®µo t¹o, yªu cÇu ®µo t¹o t­¬ng øng cho tõng ®èi t­îng ®µo t¹o. Cïng víi ®µo t¹o ph¶i ph©n c«ng lao ®éng phï hîp víi tr×nh ®é, chó ý ®Ò b¹t c¸n bé vµ tr¶ l­¬ng hîp lý. G¾n ®µo t¹o víi bè trÝ c«ng viÖc ®Ó ng­êi lao ®éng cã c¬ héi ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. ViÖc ph©n c«ng lao ®éng còng ph¶i phï hîp, chó ý ph©n c«ng lao ®éng phï hîp víi nghiÖp vô ®­îc ®µo t¹o, tr×nh ®é cña lao ®éng, ®é tuæi cña ng­êi lao ®éng… Cã thÓ thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o vµ ph©n c«ng c«ng viÖc theo s¬ ®å sau: S¬ ®å ®µo t¹o vµ ph©n c«ng c«ng viÖc §µo t¹o ban ®Çu §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc Thùc hiÖn c«ng viÖc Bè trÝ c«ng viÖc §µo t¹o tiÕp §Ò b¹t lªn vÞ trÝ cao h¬n (hoÆc ph©n c«ng viÖc míi) §Ò b¹t lªn vÞ trÝ cao h¬n §µo t¹o tiÕp §Ò b¹t lªn vÞ trÝ cao h¬n §µo t¹o tiÕp §¹t §¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc Kh«ng ®¹t Thùc hiÖn c«ng viÖc Bè trÝ c«ng viÖc Chu tr×nh nµy cø lËp ®i lËp l¹i kh«ng ngõng, theo ®ã tr×nh ®é, kiÕn thøc cña ng­êi lao ®éng còng kh«ng ngõng t¨ng cao. Khi gi¶i ph¸p nµy ®­îc triÓn khai ®Çy ®ñ sÏ ®em l¹i kÕt qu¶ cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: Mét lµ huy ®éng ®«ng ®¶o ng­êi lao ®éng tham gia häc tËp víi cè g¾ng lín vµ hiÖu qu¶ cao. Hai lµ huy ®éng ®­îc c¸c nguån lùc tri thøc tµi chÝnh cho ®µo t¹o ph¸t triÓn. Ba lµ ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò chuyªn gia hµng ®Çu. Bèn lµ ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò lao ®éng ®ñ vÒ sè l­îng, ®¶m b¶o chÊt l­îng. 3.3.3. Hoµn thiÖn c¸c b­íc x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. 3.3.3.1. KÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o chÝnh x¸c h¬n ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu hiÖn t¹i cña Chi nh¸nh cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ ®ã, Chi nh¸nh nªn ¸p dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau, trong ®ã ®¬n gi¶n nhÊp lµ ph­¬ng ph¸p dùa vµo phiÕu ghi nhËn kÕt qu¶. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Chi nh¸nh sö dông mét phiÕu ghi nhËn kÕt qu¶ thùc hiÖn cña mçi c¸ nh©n vµ b¶n phiÕu ghi nh÷ng tiªu chuÈn cña nh©n viªn vÒ lÜnh vùc mµ nh©n viªn ®ã ®¶m nhËn cho mçi nh©n viªn. PhiÕu ghi nhËn kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cÇn ghi râ hä tªn, chøc vô, c«ng viÖc ®· thùc hiÖn, thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc, % so víi tiªu chuÈn c«ng viÖc. PhiÕu nµy cã d¹ng sau: PhiÕu ghi nhËn kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc Hä tªn: Ngµy vµo lµm: Chuyªn m«n: Møc ®é: STT C«ng viÖc ®· thùc hiÖn Thêi gian thùc hiÖn KÕt qu¶ % so víi tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc B¶n tiªu chuÈn cña nh©n viªn còng ghi râ hä tªn, h¹ng môc, chuÈn mùc, kÕt qu¶ ®¹t hay kh«ng ®¹t cña tõng nh©n viªn. B¶n tiªu chuÈn nh©n viªn cã d¹ng nh­ sau: Tiªu chuÈn cña nh©n viªn VÒ lÜnh vùc:…………………………… Hä vµ tªn: Phßng: STT H¹ng môc ChuÈn mùc KÕt qu¶ §¹t Kh«ng ®¹t Dùa vµo hai phiÒu nµy, Chi nh¸nh cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng ®iÓm ®¹t vµ ch­a ®¹t cña mçi nh©n viªn ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o (®µo t¹o cho ai? ®µo t¹o c¸i j? ®µo t¹o ë møc ®é nµo?... Phøc t¹p h¬n Chi nh¸nh cã thÓ x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o qua ph©n tÝch tæ chøc, ph©n tÝch nhiÖm vô, ph©n tÝch con ng­êi. Tæng hîp nh÷ng ph©n tÝch ®ã, ta cã nhu cÇu ®µo t¹o cña Chi nh¸nh. Thùc hiÖn nh÷ng ph­¬ng ph¸p nµy ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ nh­ sau: Mét lµ x¸c ®Þnh ®­îc ®óng ng­êi cÇn ®µo t¹o. Hai lµ biÕt ®­îc nh÷ng ng­êi cÇn ®µo t¹o th× ®µo t¹o, ®µo t¹o ë khÝa c¹nh nµo lµ thÝch hîp, tranh ®­îc ®µo t¹o trµn lan. 3.3.3.2. ThiÕt kÕ tèt c¸c kho¸ häc C¸c kho¸ häc cÇn thiÕt kÐ theo ph­¬ng ph¸o tÝch cùc vµ thay dÇn ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng hiÖn nay. C¸c kho¸ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ theo nh÷ng yªu cÇu sau: - Néi dung hîp lý (ChØ nh÷ng néi dung häc viªn thÊy thiÕt thùc míi ®µo t¹o); C©n ®èi c¸c ph­¬ng ph¸p truyÒn ®¹t ®Ó häc viªn cã thÓ vËn dông kiÕn thøc, kü n¨ng ®­îc giêi thiÖu ngay trong kho¸ häc; T¹o nhiÒu c¬ héi ®Ó häc viªn lµm viÖc theo nhãm ngay trong vµ trªn líp; Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tiÔn nh»m t¹o c¬ héi cho häc viªn vËn dông kiÕn thøc ®­îc ®µo t¹o ®Ó xö lý vÊn ®Ò häc th­êng gÆp. - Sö dông kh¶ n¨ng, kinh nghiÖm cña mçi häc viªn ®Ó häc viªn kh«ng chØ häc thÊy mµ häc ë ngay chÝnh ®ång nghiÖp m×nh. - ¤n l¹i kiÕn thøc, kü n¨ng ®· ®­îc ®µo t¹o tr­íc ®©y ®Ó häc viªn tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch cã hÖ thèng. - LËp kÕ ho¹ch trë l¹i lµm viÖc ®Ó häc viªn x¸c ®Þnh ®­îc sÏ ¸p dông nh÷ng ®iÒu ®· häc trong c«ng viÖc ë møc ®é nµo. Thùc hiÖn tèt nh÷ng néi dung trªn sÏ mang l¹i kÕt qu¶ sau: Mét lµ kho¸ häc ®­îc thiÕt kÕ phï hîp víi ng­êi häc, gióp ng­êi häc tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch tèt nhÊt. Hai lµ cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt, s¸t thùc tÕ. Bµ lµ häc viªn tiÕp thu kiÕn thøc tèt nhÊt. Bèn lµ ph¸t huy ­u ®iÓm cña tõng häc viªn. 3.3.3.3. Dù trï kinh phÝ Dù trï kinh phÝ cÇn ®¶m b¶o tÝnh ®óng vµ ®ñ, ®¶m b¶o møc chi phÝ bá ra cho ®µo t¹o hîp lý ®Ó thu ®­îc kÕt qu¶ cao nhÊt. Chi phÝ ®µo t¹o ph¶i tÝnh gåm c¶ chi phÝ tµi chÝnh vµ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ tµi chÝnh lµ chi phÝ chi cho c¬ së vËt chÊt, kü thuËt…; chi c¸n bé qu¶n lý, ®éi ngò gi¶ng viªn…; chi häc bæng, tiÒn l­¬ng tr¶ cho CBNV trong thêi gian ®i häc…Chi phÝ c¬ héi lµ chi phÝ mÊt ®i do CBNV tham gia c¸c kho¸ häc mµ kh«ng thùc hiÖn c«ng viÖc hµng ngµy cña hä vÉn ®¶m nhËn ®­îc. Tr­íc ®©y ë Chi nh¸nh Tõ Liªm kh«ng hÒ ®­a kho¶n chi phÝ c¬ héi vµo khi dù trï kinh phÝ, ®iÒu nµy dÉn tíi viÖc lùa chän thêi gian, ®Þa ®iÓm ®µo t¹o cña Trung t©m ®µo t¹o vµ Chi nh¸nh cßn thiÕu hîp lý. V× vËy, Chi nh¸nh cÇn tÝnh thªm chi phÝ c¬ héi ®Ó viÖc tÝnh chi phÝ cho ®µo t¹o ®­îc chÝnh x¸c h¬n. Ngoµi ra, Chi nh¸nh còng cÇn tÝnh chi phÝ dù trï cho c¸c kho¶n thay ®æi vÒ gi¸ hoÆc nh÷ng kho¸ häc bÊt th­êng ®Ó häc viªn yªn t©m häc. Thùc hiÖn tèt nh÷ng viÖc nµy sÏ ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ thiÕt thùc: mét lµ, cho phÐp Chi nh¸nh lùa chän ®­îc thêi ®iÓm ®µo t¹o thÝch hîp nhÊt. Hai lµ, Chi nh¸nh chñ ®éng ®­îc nh÷ng thay ®æi vÒ gi¸ vµ nh÷ng kho¸ häc bÊt th­êng. Cã nh­ vËy c«ng t¸c ®µo t¹o míi kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh, tõ ®ã ®µo t¹o míi ®em l¹i hiÖu qu¶ thùc sù. 3.3.3.4. C¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®µo t¹o C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ®µo t¹o mµ Chi nh¸nh ®ang ¸p dông hiÖn nay mang tÝnh chÊt thèng kª sè l­îng gi¶n ®¬n. V× vËy, cÇn ®­a thªm mét sè ph­¬ng ¸n míi nh­: TriÓn khai ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®µo t¹o do c«ng ty KPMG cung cÊp cho TT§T trong khu«n khæ cÊu phÇn t­ vÉn cña hîp phÇn ®µo t¹o Dù ¸n AFDIII. Ph­¬ng ph¸p nµy ®ang ®­îc c¸c tæ chøc ®µo t¹o cã uy tÝn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ¸p dông. Sö dông phiÕu ®iÒu tra mÉu ®Ó ®¸nh gi¸ tõng kho¸ ®µo t¹o. PhiÕu ®¸nh gia nµy sÏ ph¸t cho tõng nh©n viªn. C¸c nh©n viªn tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o sÏ ®¸nh gi¸ vÒ kho¸ ®µo t¹o vÒ c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ ®­îc ®­a ra s½n nh­: møc ®é phï hîp víi tr×nh ®é nh©n viªn cña kho¸ ®µo t¹o, ý nghÜa thùc tiÔn cña khãa ®µo t¹o, kiÕn thøc thu ®­îc víi chi phÝ bá ra, tÝnh hÊp dÉn cña khãa häc, ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin, kh¶ n¨ng vËn dông kiÕn thøc trong c«ng viÖc… theo møc ®é tèt, kh¸, trung b×nh, yÕu, kÐm. Dùa vµo phiÕu ®¸nh gi¸ ®ã, Chi nh¸nh sÏ ®­a ra nh÷ng c¸i tiÕn phï hîp. Cã thÓ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o b»ng thÝ nghiÖm kiÓm tra. Ph­¬ng ph¸p nµy thùc hiÖn nh­ sau: chän hai nhãm nh©n viªn, mét nhãm ®­îc ®µo t¹o, mét nhãm kh«ng ®­îc ®µo t¹o (nhãm kiÓm tra); hai nhãm nµy sÏ ®­îc so s¸nh theo sè liÖu thÝch hîp nh­ sè l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng c«ng viÖc…tr­íc vµ sau khi cho mét nhãm ®µo t¹o. Theo c¸nh nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc ph¹m vi, møc ®é ¶nh h­ëng cña qu¸ tr×nh ®µo t¹o ®èi víi viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc. Ngoµi ra cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o b»ng c¸ch x¸c ®Þnh tæng chi phÝ ®µo t¹o vµ lîi Ých t¨ng thªm do kÕt qu¶ ®µo t¹o hµng n¨m. ViÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph¶i ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc, tr¸nh t×nh tr¹ng ®¸nh gi¸ ®ång lo¹t, ®¸nh gi¸ ch¹y theo thµnh tÝch. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt víi Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh nh»m n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Tõ Liªm Víi mong muèn hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, xin kiÕn nghÞ mét sè vÊn ®Ò víi ban gi¸m ®èc Chi nh¸nh nh»m thùc hiÖn tèt nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ò ra: (1). Thùc hiÖn viÖc x©y dùng c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn NNL trong tõng giai ®o¹n, tõng thêi kú, lµm c¬ së ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®µo t¹o phï hîp. Trong tr­êng hîp nhËn thÊy c¸n bé cña m×nh kh«ng ®ñ n¨ng lùc lµm tèt viÖc nµy, cã thÓ mêi c¸c c¸n bé cã kinh nghiÖm tõ Ng©n hµng trung ­¬ng vÒ t­ vÊn hoÆc thuª t­ vÉn bªn ngoµi. (2). §iÒu chØnh møc ®Çu t­ hîp lý cho c«ng t¸c ®µo t¹o, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt kü thuËt cho qu¸ tr×nh d¹y vµ häc ®­îc thuËn lîi. (3). X©y dùng quy tr×nh vµ h­íng dÉn qu¶n lý sau ®µo t¹o, c¸c chÝnh s¸ch ®·i ngé theo quy ®Þnh, vÝ dô nh­ t¨ng l­¬ng, ®Ó b¹t, bæ nhiÖm vµo vÞ trÝ cao h¬n víi nh÷ng häc viªn cã tr×nh ®é cao, ®¹t kÕt qu¶ tèt trong ®µo t¹o ®Ó khÝch lÖ nh©n viªn tham gia vµo c¸c kho¸ häc. (4). Cã nh÷ng chÝnh s¸ch “gi÷ ch©n” ng­êi lao ®éng, vÝ dô nh­ th­ëng b»ng vËt chÊt cho nh÷ng ng­êi cã kÕt qu¶ ®µo t¹o tèt, hay cã c¬ chÕ ®Òn bï kinh phÝ ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ®­îc ®µo t¹o, tr¸nh tr­êng hîp sau khi ®µo t¹o ng­êi lao ®éng sÏ t×m ®Õn víi ng©n hµng kh¸ch cã møc ®·i ngé cao h¬n g©y tæn thÊt vÒ tµi chÝnh, v× cã nh÷ng khãa ®µo t¹o ®ßi hái kinh phÝ rÊt lín. Tãm t¾t ch­¬ng 3: Trªn ®©y t«i ®· tr×nh bµy nh÷ng néi dung cña ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc t¹i Chi nh¸nh Tõ Liªm. Trong ch­¬ng nµy t«i ®· tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò sau: PhÇn mét lµ quan ®iÓm, ®Þnh h­íng cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ cña Chi nh¸nh Tõ Liªm. Trong phÇn nµy, t«i ®· ®­a ra nh÷ng quan ®iÓm c¬ b¶n cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o, cïng ®ã lµ ®Þnh h­íng vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh Tõ Liªm ®Õn n¨m 2015. PhÇn hai lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc t¹i Chi nh¸nh. C¨n cø vµo c¬ së lý thuyÕt ë ch­¬ng 1, dùa vµo viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng ë ch­¬ng 2, dùa trªn nh÷ng quan ®iÓm, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ cña Chi nh¸nh Tõ Liªm, t«i ®­a ra 3 gi¶i ph¸p ph¸p chÝnh: mét lµ, n©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß ®µo t¹o nguån nh©n lùc trong NHNo&PTNT ViÖt Nam nãi chung vµ tõng c¸n bé nh©n viªn nãi riªng; hai lµ ®µo t¹o dùa trªn nhu cÇu, ®µo t¹o ph¶i g¾n liÒn víi ph©n c«ng lao ®éng vµ ®Ò bÆt; ba lµ, hoµn thiÖn c¸c b­íc trong qu¸ tr×nh x©y dùng mét ®µo t¹o. Tõ ®ã t«i ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ víi Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh Tõ Liªm nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh. KÕt luËn Trong nh÷ng n¨m võa qua, Ng©n hµng No&PTNT Tõ Liªm ®· cã rÊt nhiÒu tiÕn bé trong c«ng t¸c ®µo t¹o NNL. Cã thÓ kÓ ra mét sè tiÕn bé nh­: chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn ®· ®­îc n©ng cao râ rÖt; c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cã néi dung thiÕt thùc, g¾n víi nhu cÇu thùc tÕ; ®· cã sù ®Çu t­ nhÊt ®Þnh vµo c«ng t¸c ®µo t¹o… Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm ®· ®¹t ®­îc, c«ng t¸c ®µo t¹o NNL vÉn cßn nhiÒu ®iÓm ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh nh­: nhu cÇu ®µo t¹o ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn nhiÒu th«ng tin cßn ch­a ®¸ng tin cËy ch­¬ng tr×nh häc chØ míi ë møc ®é c¨n b¶n, ch­a n©ng cao, ph­¬ng ph¸p häc cßn dËp khu©n, thiÕu s¸ng t¹o, ph­¬ng ph¸p ®¸nh gia kÕt qu¶ thiÕu chÝnh x¸c, nhiÒu n¬i cßn m¾c bÖnh thµnh tÝch trong ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o… Nh÷ng bÊt cËp trªn ®ßi hái Chi nh¸nh cÇn x©y dùng chiÕn l­îc ®µo t¹o cô thÓ, thiÕt thùc h¬n n÷a lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu, ch­¬ng tr×nh häc; n©ng cao nhËn thøc cña toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn trong Chi nh¸nh; x©y dùng ch­¬ng tr×nh häc phï hîp, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o chÝnh x¸c h¬n. Cã nh­ vËy, c«ng t¸c ®µo t¹o NNL t¹i Chi nh¸nh míi ®­îc thùc hiÖn tèt, ®µo t¹o gióp Chi nh¸nh cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cã chÊt l­îng tèt ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn l©u dµi vµ bÒn v÷ng cña Chi nh¸nh trong t­¬ng lai. . Danh môc b¶ng B¶ng 2.1: Mét sè chØ tiªu c¬ b¶n vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña chi nh¸nh NHNo&PTNT Tõ Liªm (2006 – 2008) 34 B¶ng 2.2: TØ lÖ t¨ng gi¶m tiÒn göi néi tÖ qua c¸c n¨m 2006, 2007, 2008. 36 B¶ng 2.3: Tû lÖ t¨ng, gi¶m cho vay theo thêi h¹n qua c¸c n¨m 38 B¶ng 2.4: Tû lÖ t¨ng, gi¶m cho vay qua c¸c n¨m 2006, 2007, 2008 38 B¶ng 2.5: Thèng kª lao ®éng cuèi n¨m qua nh÷ng n¨m 2006, 2007, 2008 40 B¶ng 2.6: Kinh phÝ ®µo t¹o cña Chi nh¸nh trong hai n¨m 2007 vµ 2008 49 B¶ng 2.7: B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ ®µo t¹o cña Chi nh¸nh Tõ Liªm tõ n¨m 2006 ®Õn n¨m 2008. 51 B¶ng 2.8: ChØ tiªu sè l­îng vµ kÕt qu¶ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh vµ bªn ngoµi 52 B¶ng 2.9: KÕt qu¶ thi nghiÖp vô n¨m 2008 cña Chi nh¸nh Tõ Liªm 53 B¶ng 2.10: KÕt qu¶ th¨m dß ý kiÕn kh¸ch hµng vÒ th¸i ®é vµ chÊt l­îng phô cô cña Chi nh¸nh 54 Phô lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc 3 1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña ®µo t¹o nguån nh©n lùc 3 1.1.1. Mét sè kh¸i niÖm 3 1.1.2. Môc tiªu vµ vai trß cña ®µo t¹o nguån nh©n lùc 4 1.2. Nh©n tè ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc 5 1.2.1. LuËt ph¸p, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc 5 1.2.2. §Æc ®iÓm kinh doanh cña ngµnh 5 1.2.3. Ph­¬ng h­íng môc tiªu cña tæ chøc 5 1.2.4. Quy m« cña tæ chøc 6 1.2.5. Tiªu chÝ ph¸t triÓn cña tæ chøc 6 1.2.6. Ng­êi lao ®éng 6 1.2.7. Sù thay ®æi cña m«i tr­êng 7 1.2.8. Mét sè c¸c yÕu tè kh¸c 7 1.3. C¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o nguån nh©n lùc 7 1.3.1. §µo t¹o trong c«ng viÖc 7 1.3.2. §µo t¹o ngoµi c«ng viÖc 10 1.4. Tr×nh tù x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o 11 1.4.1. X¸c ®Þnh nhu cÇu 12 1.4.2. X¸c ®Þnh môc tiªu 13 1.4.3. Lùa chän ®èi t­îng ®µo t¹o 14 1.4.4. X©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o 14 1.4.5. Dù tÝnh chi phi ®µo t¹o 14 1.4.6. Lùa chän gi¶ng viªn 14 1.4.7. §¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh vµ kÕt qu¶ ®µo t¹o 15 1.5. Kinh nghiÖm ®µo t¹o nguån nh©n lùc t¹i mét sè n­íc vµ mét sè doanh nghiÖp ViÖt Nam 14 1.5.1. Kinh nghiÖp t¹i mét sè n­íc 15 1.5.2. Bµi häc rót ra 18 Tãm t¾t ch­¬ng 1 20 Ch­¬ng 2: §¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc t¹i ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n – Chi nh¸nh Tõ Liªm 21 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ Chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Tõ Liªm 21 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 21 2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc 22 2.1.3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Chi nh¸nh 27 2.2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o NNL t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Tõ Liªm 28 2.2.1. KÕ ho¹ch ®µo t¹o cña NHNo&PTNT ViÖt Nam 28 2.2.2. NhËn thøc cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ C¸n bé nh©n viªn trong Chi nh¸nh vÒ tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®µo t¹o 30 2.2.3. §Æc ®iÓm ngµnh kinh doanh 31 2.2.4. §Æc ®iÓm c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng hiÖn nay 33 2.2.5. §Æc ®iÓm lao ®éng cña Chi nh¸nh 33 2.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o NNL cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT Tõ Liªm 35 2.3.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT Tõ Liªm 34 2.3.2. T×nh h×nh lao ®éng cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT Tõ Liªm 39 2.3.3. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc t¹i Chi nh¸nh 42 2.4. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh Tõ Liªm 55 2.4.1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i Chi nh¸nh Tõ Liªm. 55 2.4.2. Nh÷ng ®iÓm tån t¹i trong c«ng t¸c ®µo t¹o cña Chi nh¸nh Tõ Liªm vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã 56 Tãm t¾t ch­¬ng 2 59 Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n – Chi nh¸nh Tõ Liªm 60 3.1. Quan ®iÓm, ®Þnh h­íng vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh Tõ Liªm 60 3.1.1. Quan ®iÓm cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ Chi nh¸nh Tõ Liªm 60 3.1.2. §Þnh h­íng vÒ ®µo t¹o NNL cña NHNO&PTNT ViÖt Nam vµ cña Chi nh¸nh Tõ Liªm ®Õn n¨m 2015 60 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i Chi nh¸nh Tõ Liªm 62 3.2.1. N©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß nguån nh©n lùc trong toµn bé NHNo&PTNT ViÖt Nam nãi chung vµ tõng c¸n bé nh©n viªn cña Chi nh¸nh nãi riªng 62 3.2.2. §µo t¹o nguån nh©n lùc phï hîp víi nhu cÇu, g¾n ®µo t¹o víi ph©n c«ng lao ®éng vµ ®Ò b¹t 63 3.2.3. Hoµn thiÖn c¸c b­íc x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. 65 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt víi Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh nh»m n©ng cao c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn NNL t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Tõ Liªm 68 Tãm t¾t ch­¬ng 3 69 KÕt luËn 70 B¶ng nh÷ng tõ viÕt t¾t Tõ viÕt t¾t Gi¶i t­êng CBNV C¸n bé nh©n viªn Chi nh¸nh (chØ) Chi nh¸nh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Tõ Liªm NHNo&PTNT Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n NL§ Ng­êi lao ®éng NNL Ngån nh©n lùc TCTD Tæ chøc tÝn dông Trung t©m (chØ) Trung t©m ®µo t¹o cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam TT§T Trung t©m ®µo t¹o Tµi liÖu sö dông 1. Bé luËt lao ®éng ViÖt Nam (®· söa ®æi n¨m 2002). 2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc; Bé m«n qu¶n trÞ nh©n lùc, Tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n; Ths. NguyÔn V©n §iÒm vµ PGS. TS NguyÔn Ngäc Qu©n; Nhµ xuÊt b¶n ®¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, Hµ Néi – 2007. 3. Mét sè website: hrlink.com; icb.com.vn; baomoi.com; ketnoisunghiep.com; economics.vnu.edu.vn; vietnamnet… 4. Quy chÕ vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban tæ nghiÖp vô trùc thuéc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam. 5. QuyÕt ®Þnh 596/Q§/NHNo-TCCB; Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, 2005. 6. T¹p chÝ tµi chÝnh vÜ m«, c¸c sè n¨m 2008. 7. V¨n b¶n tiªu chuÈn ®èi víi c¸n bé, viªn chøc l·nh ®¹o Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm.DOC