Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng trong thi công công trình tại lượng trong thi công công trình tại công ty TNHH MTV quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

XD VÀ NC HTQLCL THEO MÔ HÌNH ISO 9001-2008 1 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT 2 www.themegallery.com Company Logo TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CL NGUỒN NHÂN LỰC 4 ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

pdf17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2969 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng trong thi công công trình tại lượng trong thi công công trình tại công ty TNHH MTV quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỨC TRÍ KHOA QTKD & DL CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG THI CÔNG CÔNG TRÌNH TẠI ĐỀ TÀI CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN GVHD: NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN SVTH: NHUYỄN THỊ LIÊN LỚP : 08QT7 NỘI DUNG ĐỀ TÀI GỒM CÓ 3 PHẦN PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QLCL www.themegallery.com Company Logo PHẦN II TRONG THI CÔNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QLCL TRONG THI CÔNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY  KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TỔ CHỨC QT VỀ TIÊU CHUẨN HÓA (ISO) ĐỊNH NGHĨA: “CL SP LÀ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA MỘT TẬP HỢP CÁC THUỘC TÍNH ĐỐI VỚI CÁC YÊU CẦU”  YẾU TỐ ANH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG www.themegallery.com Company Logo YẾU TỐ BÊN NGOÀI: NHU CẦU CỦA NỀN KINH TẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHKT HIỆU LỰC CỦA CƠ CHẾ QUẢN LÝ KT YẾU TỐ BÊN TRONG: YẾU TỐ VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU YẾU TỐ KT - CN - TB YẾU TỐ VỀ QUẢN LÝ YẾU TỐ CON NGƯỜI II: VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VAI TRÒ CỦA QLCL PHƯƠNG THỨC QLCL KN QLCL TCTC QT ISO: QLCL LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG QLCL GIỮ VỊ TRÍ QT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ QTKD, ĐƯỢC HÌNH THÀNH DỰA TRÊN NHU CẦU - KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG - ĐẢM BẢO CHẤT www.themegallery.com Company Logo CÓ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUNG NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỀ RA CS, MT, TN VÀ THỰC HIỆN CHÚNG BẰNG CÁC BP: HĐCL, KSCL, ĐBCL VÀ CẢI TIẾN CL TRONG KHUÔN KHỔ MỘT HTCL. NGĂN CHẶN, LOẠI TRỪ NHỮNG THIẾU SÓT TRONG CHẾ BIẾN SP. NÓ GIỮ VỊ TRÍ THEN CHỐT ĐỐI VỚI SỰ PT KT, ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN VÀ HĐSXKD CỦA DN. LƯỢNG - KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN -QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ QLCL TRONG THI CÔNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN1 www.themegallery.com Company Logo SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty PHÒNG CƠ ĐIỆN TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG KH-VTPT PHÒNG TCVP HÒNG KT-GT PHÒNG KT-TK PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC www.themegallery.com Company Logo XN NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG CN BÌNH ĐỊNH XN CƠ KHÍ & XD HẢI VÂN HẠT QLĐB NAM HẢI VÂN XN QL& KT HẦM HẢI VÂN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH NGUỒN NHÂN LỰC 311 259 378 322 398 336 200 250 300 350 400 Số lượng 73 170 85 234 89 252 150 200 250 300 Số lượng ĐH-CĐ 247 309 329 150 200 250 300 350 Số lượng Nam www.themegallery.com Company Logo 52 56 62 0 50 100 150 2007 2008 2009 Năm TỔNG LAO ĐỘNG LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP 68 59 57 0 50 100 2007 2008 2009 Năm TRUNG CẤP CNKT 64 69 69 0 50 100 2007 2008 2009 Năm Nử TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH BIỂU ĐỒ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 63072497940 55663065747 71188036046 60000000000 70000000000 80000000000 Đồng 63072497940 55663065747 71188036046 60000000000 70000000000 80000000000 Đồng www.themegallery.com Company Logo 0 10000000000 20000000000 30000000000 40000000000 50000000000 2007 2008 2009 Năm TSLĐ&ĐTNH TSCĐ&ĐTDH TỔNG TS 0 10000000000 20000000000 30000000000 40000000000 50000000000 2007 2008 2009 Năm NỢ PHẢI TRẢ NGUỒN VỐN CSH TỔNG NGUỒN VỐN BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 58420408983 63378494376 100461545480. 00 DTT VỀ BH & CC D VỤ www.themegallery.com Company Logo 888230940 1657886531 3916653731 2007 2008 2009 LN GỘP VỀ BH & CC D VỤ LNST II: THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ QLCL TẠI CÔNG TRÌNH CT KỸ THUẬT CL CT QL VT, TBỊ CT QLKH & CHỈ ĐẠO SX CÁC PHÒNG NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM NĐ 209/2004 NGÀY 16/12/2004-BXD VỀ VIỆC BAN HÀNH QĐ CAC DON VI NHANH CHÓNG CUNG CẤP VẬT TƯ, NVL ĐÁP ƯNG CHO CÔNG TÁC QL VẬN HÀNH, DUY TU SỮA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH THI www.themegallery.com Company Logo VỤ ĐƯỢC GIAO NV QL, VẬN HÀNH, BẢO TRÌ HẦM HV, THỰC HIỆN NV SXKT XH VÀ DVTM…XÁC ĐỊNH KL, GT VẬT TƯ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TẠI CÔNG TRÌNH. THƯỜNG XUYÊN BÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG NẮM BẮT KK, CÓ BP XỬ LÝ KỊP THỜI TẠO ĐK TL CHO ĐVỊ TC QLCL CTRÌNH XD. LẬP BPTC THI CÔNG, ĐƯA RA PÁN TỐI ƯU, AN TOÀN, CL ĐẠT HQ CAO CHO CÁC CT ĐƯỢC THI CÔNG, PHẢI CÓ NKÝ THI CÔNG VÀ NK CT ĐỂ THEO DÕI, KTRA. CÔNG. KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN THIẾT BỊ MÁY MÓC ĐỂ ĐẢM BẢO TUỔI THỌ CŨNG NHƯ ĐỘ AN TOÀN CỦA NÓ. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG LẬP BP THI CÔNG AT CHUẨN BỊ MB THI CÔNG KHÂU TIẾP NHẬN HS CĂN CỨ VÀO QUY MÔ, ĐẶC ĐIỂM CT, PHÒNG KT LẬP BP PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐV LIÊN QUAN(PKT, CĐT) ĐỊNH VỊ CT, XĐ MỐC CHUẨN…XÂY DỰNG LÁN TRẠI, www.themegallery.com Company Logo GĐ XN VÀ CÁC ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI XÂY LẮP TỔ CHỨC VIỆC NHẬN HS: BẢN VẼ THI CÔNG, DỰ TOÁN THI CÔNG, HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP, CÁC TL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CT NGẦM, ĐIỆN NƯỚC THI CÔNG…DO CHỦ ĐẦU TƯ CẤP. THI CÔNG, BP AN TOÀN...ĐỐI VỚI CÁC PB CHUYÊN MÔN: TIẾP NHẬN TT, PHỔ BIẾN ĐẾN CÁC ĐƠN VỊ…ĐỐI VỚI CÁC ĐỘI TC: CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ TTB BẢO HỘ LĐ, KHÁM SỨC KHỎE CHO CN KHI VÀO LÀM VIỆC TẠI CT… PHÒNG LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ HUY CT, LẮP HT RÀO BẢO VỆ TẠO KHU VỰC THI CÔNG RIỀNG BIỆT NHẰM ĐẢM BẢO AT TRONG TC VÀ TRẬT TỰ TRỊ AN KHU VỰC. QUÁ TRÌNH THI CÔNG DỰ ÁN 1 SƠ ĐỒ THỰC HIỆN MỘT SỐ 2 CÁC NGUYÊN TẮC KHI 3 CÁC BƯỚC NGHIỆM THU MỘT CÔNG www.themegallery.com Company Logo CÔNG TRÌNH NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH TRÌNH SƠ ĐỒ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH NHÀ Ở GHI CHÚ - Sau từng công đoạn thi công đều có quá trình kiểm tra, nghiệm thu của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. - Có biên bản nghiệm thu từng hạng mục theo Nhận mặt bằng TC Đào, lấp, san nền Các HT xử lý nền Công tác đất CT bê tông móng +Ván khuôn +Cốt thép +Bê tông www.themegallery.com Company Logo mẫu hiện hành của Bộ xây dựng hoặc Chủ đầu tư. Công tác xây lắp Công tác hoàn thiện Lắp đặt hệ thống điên Lắp đặt HT cấp, thoát nước Thi công hệ thống bể ngầm Các HMục ngoài nhà Nghiệm thu Xử lý Bàngiao GHI CHÚ - Sau từng công đoạn thi công đều có quá trình kiểm tra, Nhận mặt bằng thi công Chuẩn bị mặt bằng TC +San dọn mặt bằng +Bóc phong hóa… Công tác làm đường: + Nền đường + Móng đường SƠ ĐỒ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG www.themegallery.com Company Logo nghiệm thu của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. - Có biên bản nghiệm thu từng hạng mục theo mẫu hiện hành của Bộ xây dựng hoặc Chủ đầu tư. Nghiệm thuXử lý Bàn giao Công tác hoàn thiện + Mặt đường Nhận mặt bằng thi công Chuẩn bị mặt bằng TC +Dẩn dòng thi công +Bóc phong hóa… Công tác đào đất móng Công tác xây lát Công tác bê tông móng +Ván khuôn +Cốt thép +Bê tông SƠ ĐỒ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI www.themegallery.com Company Logo GHI CHÚ - Sau từng công đoạn thi công đều có quá trình kiểm tra, nghiệm thu của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. - Có biên bản nghiệm thu từng hạng mục theo mẫu hiện hành của Bộ xây dựng hoặc Chủ đầu tư. Thi công lắp đặt thiết bị liên quan San mặt bằng Nghiệm thuXử lý Bàn giao Công tác hoàn thiện PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG THI CÔNG CÔNG TRINH XD VÀ NC HTQLCL THEO MÔ HÌNH ISO 9001-20081 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT2 www.themegallery.com Company Logo TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CL NGUỒN NHÂN LỰC4 ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ5 KIỂM TRA GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG VT-VL3 LOGO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_cao_de_tai_tot_nghiep_049.pdf
Luận văn liên quan