Đề tài Hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự của Công ty tư vấn xây dựng giao thông 8

MỤC LỤC Lời giới thiệu 1 Phần I. Lý luận chung về Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 3 I.1. Khái niệm - vai trò Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 3 1.1.1. Khái niệm về Quản trị nhân sự 3 1.1.2. Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 4 1.2. Chức năng và nguyên tắc cơ bản của Quản trị nhân sự 5 1.2.1. Chức năng 5 1.2.2. Những nguyên tắc của Quản trị nhân sự 6 I.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới quản trị trong doanh nghiệp 6 I.4. Nội dung của Quản trị nhân sự 8 1.4.1. Phân tích đánh giá công việc 8 I.4.2. Hoạch định nhu cầu và tuyển chọn nhân sự 10 I.4.2.1. Sự cần thiết 10 I.4.2.2. Hoạch định nhu cầu nhân sự 10 I.4.2.3. Dự báo nhu cầu tuyển dụng 12 I.4.2.4. Tuyển dụng nhân sự 13 I.4.3. Bố trí sử dụng nhân sự 18 I.4.3.1. Bố trí sử dụng số lượng lao động 18 I.4.3.2. Bố trí sử dụng thời gian lao động 19 I.4.3.3. Sử dụng chất lượng lao động 19 I.4.3.4. Bố trí sử dụng cường độ lao động 20 I.4.3.5. Năng suất lao động 20 I.4.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự 21 I.4.4.1. Đào tào nhân sự 21 I.4.4.2. Phát triển nhân sự 22 I.4.5. Đãi ngộ nhân sự 24 I.4.5.1. Sự cần thiết 24 I.4.5.2. Các hình thức đãi ngộ 24 Chương II. Phân tích tình hình quản trị nhân sự tại công ty tư vấn xây dựng giao thông 8 28 II.1. Một số đặc điểm cơ bản của công ty tư vấn xây dựng giao thông 8 28 II.1.1. Lịch sử hình thành 28 II.1.2. Chức năng - nhiệm vụ của Công ty 29 II.1.3. Đặc điểm của Tư vấn xây dựng giao thông 8 30 II.1.4. Cơ cấu tổ chức - Bộ máy sản xuất của Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 31 II.1.5. Đặc điểm về Công nghệ - cơ sở vật chất hạ tầng 36 II.1.6. Đặc điểm về cơ cấu vốn của Công ty 37 II. Thực trạng công tác quản trị nhân sự của Công ty tư vấn xây dựng giao thông 8 45 II.2.1. Thực trạng cơ cấu lao động của Công ty 45 II.2.1.1. Lập kế hoạch nhu cầu 47 II.2.1.2. Phương pháp tuyển dụng 48 II.2.1.3. Công tác bố trí sử dụng lao động 49 II.2.2. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty trong năm 2004 50 II.2.3. Công tác đãi ngộ nhân sự 52 II. 2.3.1. Đãi ngộ vật chất 52 II.2.3.2. Đãi ngộ phi vật chất 54 II.2.4. Đánh giá tình hình quản trị nhân sự của Công ty tư vấn xây dựng giao thông 8 56 Chương III. Phương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của công ty tư vấn xây dựng giao thông 8 III.1. Định hướng của Công ty đến năm 2010 59 III.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 60 II.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy 60 II.2.2.Giải pháp 2. Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân sự 61 II.2.3. Giải pháp 3: Tăng cường phát triển đào tạo ngoại ngữ và công nghệ tin học 63 III.2.4. Giải pháp: Hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự 64 Kết luận 66

doc72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3692 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự của Công ty tư vấn xây dựng giao thông 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A- tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 100 21.259.897.649 25.987.393.937 I TiÒn 110 1.464.020.807 1.112.603.834 1 TiÒn mÆt t¹i quü 111 217.964.684 143.191.263 2 TiÒn göi ng©n hµng 112 1.246.056.123 969.412.571 II C¸c kho¶n ph¶i thu 130 14.152.951.752 19.150.734.636 1 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 11.803.036.804 15.159.005.342 2 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 138 2.349.914.948 3.991.729.294 III Hµng tån kho 140 5.602.892.625 5.667.554.417 1 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 144 506.892.625 5.667.554.417 IV Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 150 40.032.465 56.501.050 1 T¹m øng 151 40.032.465 56.501.050 B- Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 200 2.659.845.434 2.598.257.078 I Tµi s¶n cè ®Þnh 210 2.659.845.434 2.598.257.078 1 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 211 -Nguyªn gi¸ 215 6.928.175.960 7.807.415.325 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 213 -4.268.330.526 5.209.158.247 II C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 220 167.167.000 167.167.000 1 §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n 221 30.000.000 30.000.000 2 Gãp vèn liªn doanh 222 137.167.000 137.167.000 Tæng céng tµi s¶n 24.086.910.083 28.752.818.015 Nguån vèn A- Nî ph¶i tr¶ 300 I Nî ng¾n h¹n 310 14.702.281.184 19.340.316.636 1 Vay ng¾n h¹n 311 5.878.607.374 6.934.791.374 2 Ng­êi mua tr¶ tr­íc 314 2.204.483.172 4.002.712.213 3 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc 315 1.523.561.611 2.162.465.806 4 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 316 244.080.778 154.149.322 5 Ph¶i tr¶ c¸c ®¬n vÞ néi bé 317 686.187.484 1.531.525.356 6 C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 318 4.165.360.765 4.531.525.356 II Nî dµi h¹n 320 5.558.484.496 5.586.800.014 1 Vay dµi h¹n 321 4.486.296.676 4.268.981.276 2 Nî ng¾n h¹n 322 1.072.187.820 1.317.818.738 B- Nguån vèn chñ së h÷u 400 3.826.144.403 3.825.701.365 I Nguån vèn 410 3.156.421.602 3.077.536.952 1 Nguån vèn kinh doanh 411 971.013.726 971.013.726 2 Chªnh lÖch tû gi¸ 413 -20.688.373 3 Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 414 891.480.170 1.453.348.076 4 Quü dù phßng tµi chÝnh 415 105.903.761 215.588.965 5 L·i ch­a ph©n phèi 417 1.186.492.645 456.743.258 6 Nguån vèn ®Çu t­ XDCB 419 1.531.300 1.531.300 II Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 420 669.722.801 748.164.413 1 Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc 421 78.951.959 127.324.859 2 Quü khen th­ëng phóc lîi 422 590.770.842 620.839.554 Tæng nguån vèn 430 24.086.910.083 28.752.818.015 Qu¸ tr×nh khai th¸c nguån vèn cña C«ng ty còng chÝnh lµ qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô t­ vÊn . Nguån vèn cña C«ng ty ®­îc dïng vµo mäi ho¹t ®éng dÞch vô kinh doanh nh­ : Thuª nh©n c«ng , giao kho¸n … T×nh h×nh qu¶n lý sö dông vèn d­îc Phßng kÕ to¸n lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m .C¨n cø vµo sè liÖu cña phßng KÕ ho¹ch ®Ó lËp kÕ ho¹ch s¶n l­îng hµng n¨m, KÕ ho¹ch doanh thu, chi phÝ, khÊu hao mua s¾m TSC§, khÊu hao vèn, lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc . Cuèi mçi quý hoÆc cuèi n¨m Phßng tµi chÝnh ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu trong b¸o c¸o Tµi chÝnh so víi n¨m tr­íc . Qu¶n lý chÕ ®é kÕ to¸n C«ng ty t­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ, më sæ theo dâi ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh . Nguån vèn ®­îc sö dông trong viÖc qu¶n lý thèng kª, thoe dâi quyÕt to¸n hîp ®ång thanh to¸n l­¬ng, chÕ ®é giao kho¸n … @: VÊn ®Ò b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn . §©y lµ mét vÊn ®Ò v« cïng quan träng ®Æt ra ®èi víi mçi C«ng ty. Lµ vÊn ®Ò sèng cßn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña C«ng ty . Nguån vèn cña C«ng ty t­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 ®­îc h×nh thµnh tõ mét phÇn tõ nguån vèn cña Tæng c«ng ty x©y dùng giao th«ng ®· vµ ®ang ph¸t triÓn kh«ng ngõng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty . Doanh thu hµng n¨m cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn. Cã thÓ thÊy ®­îc ®iÒu ®ã th«ng qua gi¸ thµnh x©y l¾p cña mét sè dù ¸n trong n¨m 2004 vµ gi¸ trÞ s¶n l­îng trong mÊy n¨m gÇn ®©y . Bảng 2: Gi¸ thµnh x©y l¾p n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: §ång STT Tªn c«ng tr×nh CPdë dang ®Çu kú TK 154 CP vËt liÖu TK 621 CP nh©n c«ng TK 622 CPXS chung TK 627 CP m¸y TK623 Tæng CPSX trong kú 1 §­êng HCM Hµ t©y 451.972.855 214.287.094 190.651.700 73.659.427 21.918.549 500.516.770 2 TVGC Qu¶ng ninh 38.796.459 23.400.000 23.400.000 3 TKKT §­êng 2E Lµo 266.9.9.557 482.642.452 269.869.251 75.276.7255 4 BCNCKTQL91 6.500.000 13.250.000 289.000 23.500.000 43.539.000 5 TVGS tØnh lé 15 196.384.310 4.026.000 82.546.267 45.174.232 50.000.000 181.746.449 6 BVTC 227-297 204.286.981 278.431.445 370943.141 55.773.468 576.435.035 7 Dù ¸n QL20 12.487.883 205.750.000 1.144.138.714 8 KSTKVTC ®­êng 18 751.075.781 252.302.740 222.218.816 44.673.963 189.670.138 708.883.657 9 Quèc lé 61 CÇn th¬ 332.111.455 390.568.376 215.708.883 205.750.000 1.114.138.714 10 §­êng xuyªn ¸ 655.938.642 0 CP dë dang cuèi kú TK155 Gi¸ thµnh x©y l¾p TK623 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK642 Chi phÝ l·i vay Tæng céng chi phÝ Doanh thu thuÇn TK 511 L·i- Lç TK421 0 10.000.000 16.430.000 2.222.000 28.650.000 30.000.000 1.350.000 0 20.000.000 84.181.818 104.181.818 109.090.909 4.909.091 0 47.813.391 4.016.108 51.829.499 54.271.717 2.442.228 0 43.539.000 163.608.139 17.399.419 224.546.558 235.127.286 10.580.728 135.029.552 520.909.090 520.909.090 545.454.545 24.545.455 0 576.435.035 31.993.226 608.428.261 637.097.656 28.669.365 0 249.137.315 339.277.463 49.424.170 637.838.948 667.894.186 30.055.238 476.022.095 983.937.343 24.514.531 148.022.251 1.156.474.125 1.210.967.123 64.398.871 0 1.144.138.714 214.536.951 119.122.587 1.477.798.525 1.542.197.123 64.398.871 0 1.268.999.779 201.091.857 128.481.023 1.598.572.659 1.668.662.470 70.089.811 Qua b¶ng gi¸ thµnh x©y l¾p trªn cho thÊy doanh thu hµng n¨m cña C«ng ty lu«n lµ l·i hoÆc hoµ vèn sau khi ®· trõ tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong kú . C«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh gi÷ vai trß chñ ®¹o trong viÖc ho¹ch ®Þnh L·i- Lç cuèi kú cña C«ng ty vµ c¸c c«ng t¸c phôc vô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Mäi ho¹t ®éng Tµi chÝnh- KÕ to¸n ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh mét c¸ch cã hÖ thèng qua c¸c chØ tiªu .C«ng t¸c kÕ to¸n gióp ghi chÐp mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú ®Ó bao c¸o l¹i cho Gi¸m ®èc . ViÖc kÕ to¸n ghi sæ, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, chi phÝ s¶n xuÊt qu¸ tr×nh nhËp hµng, xuÊt hµng , ho¹ch to¸n mua nguyªn vËt liÖu …C¸c chøng tõ kÕ to¸n sau khi tiÕp nhËn ®Òu ph¶i ®­îc kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh hîp lý råi tr×nh l·nh ®¹o phª duyÖt Cuèi n¨m khi quyÕt to¸n tµi chÝnh, Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña n¨m b¸o c¸o so víi n¨m tr­íc nh­ : TSC§, Tæng tµi s¶n, Tû suÊt lîi nhuËn ,Tµi s¶n l­u ®éng … B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña c«ng t¸c kÕ to¸n . C¨n cø vµo nh÷ng kÕt qu¶ ph©n tÝch ë trªn cho thÊy s¶n phÈm cña C«ng ty lµ dÞch vô t­ vÊn, ®å ¸n thiÕt kÕ nã mang tÝnh chÊt khoa häc. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, Nhµ n­íc ®ang ®Çu t­ m¹nh vµo x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, mµ ngµnh giao th«ng lµ mét trong nh÷ng ngµnh träng ®iÓm. Kinh tÕ ph¸t triÓn ng­êi ta th­êng ®¸nh gi¸ ®Õn giao th«ng, giao th«ng ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng kinh tÕ, l­u th«ng gi÷a vïng kinh tÕ nµy víi c¸c vïng kinh tÕ kh¸c vµ tÊt c¶ c¸c trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi, khoa häc cña ®Êt n­íc. Nã nèi liÒn gi÷a n­íc nµy víi n­íc kh¸c trªn thÕ giíi nh­ mét m¹ng tuÇn hoµn khÐp kÝn. Theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 cña §¶ng, th× nhu cÇu vÒ T­ vÊn x©y dùng giao th«ng rÊt ph¸t triÓn. Dùa vµo b¶ng d­íi ®©y cã thÓ thÊy . @: B¶ng 3: BiÓu gi¸ trÞ s¶n l­îng §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång STT ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (­íc ®¹t) 1 Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng 15.840 17.387 18.036 21.675 25.111 25.818 2 Gi¸ trÞ kh¶o s¸t 14.640 15.174 12.429 16.217 20.909 23.833 3 Gi¸ trÞ XD vµ TN 1.200 1.600 4.217 3.616 2.536 537 4 Gi¸ trÞ t­ vÊn gi¸m s¸t 613 1.389 1.842 1.666 1.448 Qua biÓu gi¸ trÞ s¶n l­îng trªn ta thÊy tõ n¨m 2000 ®Õn nay gia t¨ng 163%. Gi¸ trÞ dÞch vô T­ vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ còng t¨ng 163%. Nh­ng so s¸nh gi÷a n¨m 2004 víi n¨m 2005 th× gi¸ trÞ chØ t¨ng 103%. Gi¸ trÞ dÞch vô T­ vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ lµ ngµnh träng t©m cña C«ng ty vÉn t¨ng kh¸, ®¹t 114%, v­ît 14% s¬ víi n¨m tr­íc. Nh­ vËy, nh×n chung lµ s¶n l­îng cã t¨ng nh­ng t¨ng Ýt vµ æn ®Þnh. S¶n phÈm lµm ra ®· ®­îc chñ ®Çu t­ ®­a vµo sö dông ®¹t kÕt qu¶ tèt. Nh­ng kh©u thanh to¸n cßn chËm, Nhµ n­íc cßn thiÕu vèn ®Ó bè trÝ cho ngµnh giao th«ng. HiÖn nay Nhµ n­íc cßn nî ngµnh giao th«ng gÇn 10 ngh×n tû. TÝnh chÊt s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty lµm theo ®¬n ®Æt hµng, ®óng theo ®Ò c­¬ng, qui c¸ch chÊt l­îng, thêi gian giao hµng, hµng ®ã ë ®©u, ng­êi thiÕt kÕ ph¶i gi¸m s¸t quyÒn t¸c gi¶ vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh. Kh¸ch hµng lín cña C«ng ty chñ yÕu lµ chñ ®Çu t­ thuéc Bé giao th«ng vËn t¶i, Së giao th«ng, c¸c c¬ quan nµy thµnh lËp c¸c Ban qu¶n lý thay mÆt Bé, Së, Phßng giao th«ng qu¶n lý nguån vèn x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng ph¹m vi cña m×nh… II.1.7:Mét sè nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n . @- ThuËn lîi: §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· t¨ng c­êng ®Çu t­ vµo x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, trong ®ã cã ngµnh giao th«ng. Do ®ã cã nhiÒu viÖc lµm, c¸c ®Þa ph­¬ng còng tÝch cùc ®Çu t­, cho nªn tham gia c¸c dù ¸n lín cña Trung ­¬ng ®ång thêi kÕt hîp víi c¸c dù ¸n nhá cña ®Þa ph­¬ng, tiÕt kiÖm ®­îc nh©n lùc, khai th¸c hÕt n¨ng lùc cña m¸y mãc, thiÕt bÞ. - M¸y mãc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n ®¸p øng yªu cÇu, do ®ã tiÕn ®é nhanh, chÊt l­îng hå s¬ thiÕt kÕ cã chÊt l­îng vµ ®Ñp vÒ thÈm mü. @- Khã kh¨n: Khi c¬ chÕ thÞ tr­êng bung ra tÝnh c¹nh tranh rÊt quyÕt liÖt. C¶ n­íc cã rÊt nhiÒu c«ng ty lµm c«ng t¸c kh¶o s¸t t­ vÊn thiÕt kÕ. + Nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn doanh nghiÖp nh­ sau: - Ch­a qui ®Þnh gi¸ sµn trong ®Êu thÇu, khi bá thÇu th× tÝnh c¹nh tranh gay g¾t, quyÕt liÖt, NhiÒu ®¬n vÞ v× môc tiªu cã viÖc nªn bá rÊt thÊp dÉn ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh kÐm, kh«ng ®¶m b¶o, doanh nghiÖp th× thua lç, ng­êi lao ®éng l­¬ng thÊp hoÆc chËm tr¶ l­¬ng. - Cã nh÷ng c«ng tr×nh chØ ®Þnh thÇu, giao cho ®¬n vÞ bá vèn ra lµm nh­ng chËm thanh to¸n; Nhµ n­íc kh«ng chÞu l·i vay ng©n hµng. NÕu nh­ lµm dù to¸n ®­îc duyÖt víi c«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, khi bµn giao c«ng tr×nh ®­îc thanh to¸n ngay th× c«ng tr×nh ®ã cã l·i, nÕu chËm thanh to¸n tõ 4 th¸ng trë lªn th× cã thÓ hoµ vèn hoÆc doanh nghiÖp bÞ lç. - Tõ n¨m 2000 ®Õn 2004 Nhµ n­íc ®Çu t­ cho ngµnh giao th«ng mçi n¨m riªng cho x©y dùng c¬ b¶n h¬n 10 ngh×n tû ®ång, do ®ã c«ng viÖc nhiÒu - nh­ng n¨m 2005 Nhµ n­íc gi¶m ®Çu t­ cho x©y dùng c¬ b¶n ngµnh giao th«ng, vËy viÖc Ýt ®i…Trong khi ®ã c¶ n­íc cã hµng tr¨m doanh nghiÖp T­ vÊn thiÕt kÕ giao th«ng, TÝnh c¹nh tranh cµng gay g¾t, quyÕt liÖt h¬n. Tõ thuËn lîi, khã kh¨n trªn yªu cÇu ®Æt ra cho C«ng ty lµ ph¶i t¨ng c­êng ®Çu t­ m¸y mãc, thiÕt bÞ, phÇn mÒm thiÕt kÕ, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng, phÇn mÒm kÕ to¸n, kÕ ho¹ch. §Æc biÖt lµ t¨ng c­êng ®Çu t­ cho con ng­êi, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé khoa häc cã tr×nh ®é cao, cã c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh (Liªn doanh, liªn kÕt, thuª chuyªn gia). Nh­ vËy kh¸ch hµng cña C«ng ty lµ c¸c chñ ®Çu t­ ë trong n­íc còng nh­ ë n­íc ngoµi. ThÞ tr­êng tiªu thô réng, kh«ng bã hÑp tõ ®ã mµ C«ng ty cã ®­îc lîi thÕ v­¬n xa h¬n. II.2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty t­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8. II.2.1. Thùc tr¹ng c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty. @: B¶ng 5: C¬ cÊu lao ®éng ph©n theo c«ng viÖc . §¬n vÞ : Ng­êi TT ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 SL % SL % SL % SL % SL % 1 Tæng sè lao ®éng 166 % 173 % 186 % 206 % 233 % 2 -Trong ®ã: 3 - Lao ®éng trùc tiÕp 141 84,9 141 81,5 157 84,4 174 84,5 197 84,5 4 - Lao ®éng gi¸n tiÕp 25 15,1 32 18,5 29 15,6 32 15,5 36 15,5 C¨n cø vµo biÓu lao ®éng trªn ta thÊy sè lao ®éng gi¸n tiÕp cã gi¶m so víi tæng sè lao ®éng cã tay nghÒ vµ ®­îc ®µo t¹o tõ trung cÊp trë lªn ®¹t 90%, hÇu hÕt c¸n bé ®­îc ®µo t¹o t¹i tr­êng Cao ®¼ng, §¹i häc giao th«ng vËn t¶i, Thuû lîi ... Tû lÖ lao ®éng ttrôc tiÕp chiÕm trªn 80% trong ®ã bao gåm c¶ nh÷ng lao ®éng trong biªn chÕ vµ ngoµi biªn chÕ. PhÇn lín trong ®ã ®Òu lµ nam giíi vµ lµ nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ thµnh th¹o . @: B¶ng 6: T×nh h×nh biÕn ®éng theo giíi tÝnh. §¬n vÞ tÝnh: Ng­êi STT ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 SL % SL % SL % SL % SL % 1 Tæng sè lao ®éng 173 186 206 233 241 2 -Lao ®éng n÷ 19 11 20 10.8 24 11.7 27 11.6 29 11.7 3 -Lao ®éng nam 154 89 166 89.2 182 88.3 206 88.4 212 88.3 Do ®Æc thï lµm viÖc ph©n t¸n, l­u ®éng, lao ®éng n÷ trong C«ng ty chiÕm tû träng rÊt Ýt, cã 12%, chñ yÕu lµ lµm ë v¨n phßng cßn lao ®éng nam chiÕm ®Õn 88% Trong qu¸ tr×nh l·nh ®¹o x©y dùng ®¬n vÞ, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng. Khi tuyÓn dông ph¶i s¬ tuyÓn nh÷ng lao ®éng phï hîp víi c«ng viÖc cÇn tuyÓn ng­êi, ®ång thêi ®­îc ®µo t¹o chÝnh qui ®óng chuyªn ngµnh.Lao ®éng n÷ trong ngµnh x©y dùng chñ yÕu lµ tham gia ho¹t ®éng lao ®éng gi¸n tiÕp . @: B¶ng 7: C¬ cÊu lao ®éng ph©n theo tr×nh ®é . §¬n vÞ tÝnh: Ng­êi STT ChØ tiªu 2000 2001 2002 2003 2004 SL % SL % SL % SL % SL % 1 Tæng sè lao ®éng 173 186 206 233 241 3 -Trªn ®¹i häc 2 0.9 4 1.7 6 2.4 4 -§¹i häc 87 50.3 100 53.8 123 59.7 142 60.9 146 60.6 5 -Trung häc 30 17.4 31 16.6 29 14 31 13.3 33 13.7 6 -CN cã tay nghÒ 44 25.4 45 24.2 43 20.8 46 19.7 46 19.1 7 -Lao ®éng phæ th«ng 12 6.9 10 5.4 9 4.4 10 4.3 10 4.2 Tû lÖ trªn §¹i häc chiÕm mét con sè rÊt khiªm tèn cao nhÊt lµ 6 ng­êi chiÕm 2.4%. NhiÒu nhÊt vÉn lµ c«ng nh©n viªn cã b»ng cÊp §¹i häc chiÕm h¬n 60%.§¹i diÖn cho ®éi ngò kü s­, ban l·nh ®¹o ...vµ cßn l¹i lµ ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ vµ lao ®éng phæ th«ng .§©y lµ ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp t¹i nh÷ng c«ng tr×nh II.2.1.1: LËp kÕ ho¹ch nhu cÇu . @: C¨n cø . Môc tiªu cña c¸c c¸n bé qu¶n trÞ nh©n sù lµ cung cÊp cho doanh nghiÖp mét lùc l­îng lao ®éng ®¶m b¶o c¶ vÒ l­îng vµ vÒ chÊt trong mäi thêi kú kinh doanh . §Êt n­íc chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa .C«ng ty t­ vÊn giao th«ng 8 ®· vµ ®ang ho¹t ®éng d­íi h×nh thøc lµ mét C«ng ty Nhµ n­íc nªn hµng n¨m C«ng ty ®Òu ph¶i cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ. Trong ®ã mét c«ng t¸c kh«ng thÓ thiÕu lµ c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nguån nh©n sù cho n¨m tíi. @: B¶ng sè 8: §¬n vÞ tÝnh:Ng­êi STT ChØ tiªu KÕ ho¹ch sö dông lao ®éng n¨m 2005 Tæng sè lao ®«ng cÇn Trong ®ã Lao ®éng qu¶n lý Lao ®éng chuyªn m«n Lao ®éng trùc tiÕp SXKD Lao ®éng bæ xung 1 Tæng sè 330 24 22 211 73 2 L§ n¨m tr­íc 375 24 22 199 130 3 Sè L§ vÒ h­u 4 57 4 L§ tuyÓn míi 0 0 0 16 0 5 Sè L§ ®µo t¹o båi d­ìng 21 0 2 19 0 C«ng t¸c nµy ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi mçi n¨m nh»m dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc, trªn c¬ së dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m tíi ®Ó c©n ®èi lùc l­îng lao ®éng cho phï hîp trong ®ã bao gåm c¸c néi dung cÇn ph¶i tÝnh ®Õn sau: Nguån lao ®éng s½n cã . X¸c ®Þnh møc ®é ph¶i ®µo t¹o l¹i . Sè l­îng cÇn hay (kh«ng cÇn) tuyÓn dông lµ bao nhiªu ? LËp b¶n yªu cÇu tuyÓn dông (dùa vµo nguån bªn trong vµ bªn ngoµi ). Th«ng th­êng sè l­îng nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng ban hµnh chÝnh cã sù thay ®æi rÊt Ýt, ®©y lµ ®éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp . Sù thay ®æi chñ yÕu th­êng diÔn ra trong ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp t¹i c¸c bé phËn nh­ : §éi kh¶o s¸t tuyÕn . §éi kh¶o s¸t ®Þa chÊt . §éi thi c«ng gi¸m s¸t c«ng tr×nh ... II.2.1.2: Ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông . Qu¸ tr×nh tuyÓn dông ®éi ngò nh©n viªn míi cña C«ng ty t­ vÊn giao th«ng 8 ®­îc thùc hiÖn qua c¸c b­íc sau: -X¸c ®Þnh nhu cÇu tuyÓn dông trong tõng phßng ban cô thÓ, lªn danh s¸ch sè l­îng -LËp c¸c yªu cÇu ®Ó tuyÓn dông, th«ng b¸o tuyÓn dông. Trong th«ng b¸o nãi râ yªu cÇu tr­íc tiªn ­u tiªn con em trong C«ng ty, nh÷ng ng­êi d®ñ tiªu chuÈn ( Tuæi, søc khoÎ, tr×nh ®é chuyªn m«n, häc chÝnh quy lo¹i kh¸ trë lªn...) NhËn hå s¬, nghiªn cøu hå s¬, th«ng b¸o ngµy pháng vÊn . TiÕn hµnh ch­¬ng tr×nh pháng vÊn bao gåm vÊn ®Ò chuyªn m«n vµ c¶ kiÕn thøc x· héi. Thµnh lËp ban gi¸m kh¶o gåm ban l·nh ®¹o C«ng ty, c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, phßng nh©n sù ... Ban gi¸m kh¶o bá phiÕu kÝn nÕu ®­îc nhËn (Thêi gian thö viÖc tõ 2-6 th¸ng ) Sau thêi gian thö viÖc ng­êi trùc tiÕp sö dông lao ®éng ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö viÖc ( NÕu ®¹t C«ng ty sÏ tiÕp nhËn cßn nÕu kh«ng ®¹t th× C«ng ty tuú t×nh h×nh sö lý cho thÝch hîp ) Thñ tôc ký kÕt hîp ®ång theo bé luËt lao ®éng vµ theo tho¶ ­íc lao ®éng . Khi tuyÓn dông, ngoµi nh÷ng yªu cÇu vÒ n¨ng lùc tr×nh ®é ®ßi hái ng­êi ®­îc tuyÓn cßn cã tè chÊt, søc khoÎ. longnf yªu nghÒ, hiÓu râ nghÜa vô vµ quyÒn lîi. II.2.1.3: C«ng t¸c bè trÝ sö dông lao ®éng @: B¶ng 9: T×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng . ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 2002 2003 2004 +/- % +/- % +/- % Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é ngµy 280 100 280 100 280 100 Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ ngµy 275 98.2 278 99.3 275 98.2 Sè ngµy v¾ng mÆt ngµy 5 1.8 2 0.7 5 1.8 Sè giê lµm viÖc theo chÕ ®é giê 8 8 8 Tæng sè giê lµm viÖc theo chÕ ®é giê 2240 100 2240 100 2240 100 Tæng sè giê lµm viÖc thùc tÕ giê 2200 98.2 2184 97.5 2200 98.2 Tæn sè giê v¾ng mÆt giê 40 1.8 16 0.71 56 2.5 §èi víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn lµm theo biªn chÕ C«ng ty vÉn ¸p dông sè ngµy lµm viÖc theo quy ®Þnh chung nghÜa lµ mét ngµy lµm 8 tiÕng . Nh­ng ®èi víi ®éi ngò lao ®éng giao kho¸n hay thuª theo ngµy th× l¹i phô thuéc vµo khèi l­îng c«ng viÖc, thêi gian ®Ó tÝnh ra tiÒn l­¬ng khi ®ã sÏ tuú vµo tõng tr­êng hîp mµ cã c¸ch tr¶ l­¬ng hîp lý. Theo b¸o c¸o míi nhÊt n¨m 2004 cña Phßng TCCB-L§ ta cã : @: B¶ng 10: b¸o c¸o kÕ ho¹ch lao ®éng –tiÒn l­¬ng –thu nhËp 2004. STT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch n¨m Thùc hiÖn kÕ ho¹ch tû lÖ ®¹t (%) 1 ChØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh 1.1 Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc hiÖn Tr.®ång 27.125 27.600 102% 1.2 Tæng doanh thu Tr.®ång 20.344 19.032 94% 1.3 Tæng chi (kh«ng l­¬ng ) Tr.®ång 12.850 11.537 90% 1.4 Lîi nhuËn Tr.®ång 815 615 75% 1.5 Tæng c¸c kho¶n nép NSNN1.893 Tr.®ång 1.893 1.333 70% 2 Quü l­¬ng tÝnh ®¬n gi¸(2.1+2.2) Tr.®ång 7.210 6.880 95% 2.1 Quü l­¬ng theo §ML§ Tr.®ång 7.210 6.880 95% 2.2 Quü l­¬ng ch­a tÝnh trong §ML Tr.®ång - - - 3 §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng (2/1.1) 1000®.sl 354.40 361.48 102% 4 Tæng quü l­¬ng ngoµi ®¬n gi¸ Tr.®ång 800 6.54 82% 5 TiÒn l­¬ng b×nh qu©n(2+4)/.(a) ng/th¸ng 1.647.922 1.530.268 93% 6 C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c Tr.®ång 295.0 833 282% 7 Tæng thu nhËp chung Tr.®ång 7.513 7.719 103% 8 B×nh qu©n thu nhËp ng/th 1.715.274 1.715.268 100% 9 N¨ng xuÊt lao ®éng b×nh qu©n ng/th 109.4 112.7 103% Th«ng qua b¶ng b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng- tiÒn l­¬ng - thu nhËp n¨m 2004 cho thÊy . Møc thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi cña mçi nh©n viªn trong C«ng ty lµ 1.7152.268 ®ång/1th¸ng . §©y lµ møc l­¬ng cao so víi mét sè c¸c C«ng ty kh¸c qua ®ã còng thÊy phÇn nµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh co¶ C«ng ty trong n¨m võa qua .Tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng ®¹t 102% chøng tá mét ®iÒu lµ ho¹t ®éng cña C«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn . II.2.2: C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù cña c«ng ty trong n¨m 2004 Tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, C«ng ty tiÕn hµnh cho thö viÖc trong thêi gian 2 th¸ng, nÕu ng­êi ®ã ®¶m ®­¬ng ®­îc c«ng viÖc theo yªu cÇu th× C«ng ty tiÕn hµnh ký hîp ®ång lao ®éng 1 n¨m, trong 1 n¨m nÕu nh­ kh¶ n¨ng ph¸t huy tèt th× C«ng ty ký dµi h¹n. §ã còng chÝnh lµ mét h×nh thøc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. §µo t¹o ë ®©y kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµ ®èi víi ®éi ngò lao ®éng s½n cã cña c«ng ty mµ c¶ ®éi ngò nh©n viªn míi ®­îc tuyÓn dông nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc ®Ých sau; Qua ®µo t¹o bè trÝ hîp lý n¨ng lùc cña mçi ng­êi, ph¸t huy kh¶ n¨ng, n¨ng lùc s½n cã cña tõng ng­êi . T¹o ra mét ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc ®¶m nhiÖm ®­îc nhiÒu c«ng viÖc phøc t¹p ®ßi hái chuyªn m«n nghiÖp vô v÷ng vµng C«ng ty ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Th­êng xuyªn cã kÕ ho¹ch cö c¸n bé ®i häc, ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o b»ng 2. Hµng n¨m C«ng ty më c¸c líp ®µo t¹o bªn ngoµi ( Cö ®i häc vµ tæ chøc líp häc ) Trong n¨m 2004C«ng ty §· cö ®i häc ®¹i häc t¹i chøc chuyªn ngµnh: 14 ®/c Häc ®¹i häc t¹i chøc kinh tÕ: 5 ®/c Häc cao häc lý luËn chÝnh trÞ: 3 ®/c Häc cao häc chuyªn ngµnh cÇu ®­êng: 5 ®/c. Më c¸c líp huÊn luyÖn trong c¸c lÜnh vùc kü thuËt ®o ®¹c,®o xa ... C¨n cø yªu cÇu nnhiÖm vô, C«ng ty lËp kÕ ho¹ch sè l­îng cÇn ®µo t¹o, vµ ®µo t¹o l¹i. Tiªu chuÈn ®èi víi c¸n bé nh©n viªn ®i häc ph¶i tham gia c«ng t¸c liªn tôc 3 n¨m trë nªn Nhê cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o ®óng ®¾n cho ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn, trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· cã hµng trôc c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o cã tr×nh ®é th¹c sÜ, cö nh©n, ®¹i häc t­ vÊn gi¸m s¸t. C«ng ty bè trÝ c«ng viÖc vµ cã chÕ ®é phï hîp víi ngµnh nghÒ sau khi ®µo t¹o ®Ó sö dông tèi ®a nguån nh©n lùc . Tãm l¹i: C«ng ty ®· bè trÝ c©n ®èi lùc l­îng lao ®éng phï hîp, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. §ång thêi t¨ng c­êng cö c¸c ®ång chÝ cã n¨ng lùc ®i ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn trong thêi kú kinh tÕ thÞ tr­êng, biÕt sö dông vËn hµnh c¸c ph­¬ng tiÖn m¸y mãc tiªn tiÕn hiÖn ®¹i. II.2.3: C«ng t¸c ®·i ngé nh©n sù . II.2.3.1: §·i ngé vËt chÊt §·i ngé vËt chÊt th«ng qua viÖc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n . Trªn thùc tÕ C«ng ty dùa vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mçi n¨m cña C«ng ty tõ ®ã cã c¸ch tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn mét c¸ch hîp lý . Ph­¬ng ph¸p tr¶ l­¬ng ®­îc chia lµm hai lo¹i . @:§èi víi nh÷ng nh©n viªn lµm viÖc theo hîp ®ång, kho¸n theo ngµy … c¸n bé C«ng ty dùa vµo l­îng s¶n phÈm ®Ó cã c¸ch tr¶ l­¬ng hîp lý . @:§èi víi ®éi ngò tham gia lao ®éng trùc tiÕp ®­îc tÝnh theo : L­¬ng trùc tiÕp theo s¶n phÈm = S¶n l­îng *§¬n gi¸ (L­¬ng kh«ng qu¸ 110.000®/1 ngµy) . @: §èi víi ®éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp (Nh©n viªn v¨n phßng ). TiÒn l­¬ng trùc tiÕp =K . H . N . T Trong ®ã : K: HÖ sè th©m niªn, kinh nghiÖm c«ng viÖc . H: HÖ sè b»ng cÊp (Tõ 90.000 - 110.000®/ 1 ngµy ) T: HÖ sè ®­îc b×nh bÇu th«ng qua kÕt qu¶ lao ®éng hµng th¸ng . N: Sè ngµy c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt . C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh 28 CP ngµy 28 - 3 - 1997 cña ChÝnh phñ vÒ ®æi míi qu¶n lý tiÒn l­¬ng. C«ng ty ¸p dông nghÒ ®Æc biÖt cã hÖ sè K tèi ®a vµ ®­îc ¸p dông møc l­¬ng tèi thiÓu lµ: 360.000®. - §Ó ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt lao ®éng, ®ång thêi khuyÕn khÝch nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, tay nghÒ cao cho h­ëng phô cÊp. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc ë vïng s©u, vïng xa, biªn giíi h¶i ®¶o, n­íc b¹n Lµo th× C«ng ty ¸p dông kho¸n ®Çu c«ng viÖc víi ®Þnh møc 1 ngµy c«ng trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm tõ 90.000® ®Õn 110.000®/ ngµy/ s¶n phÈm. - HÖ sè l­¬ng cÊp bËc theo qui chÕ tr¶ l­¬ng cña C«ng ty ®· ®­îc Tæng c«ng ty phª duyÖt ®èi víi ®éi s¶n xuÊt kinh doanh lµ: + C¸n bé qu¶n lý + Kü s­ + Trung cÊp + C«ng nh©n cã tay nghÒ cao lµm viÖc cã hiÖu qu¶, HÖ sè: 1,1. + Kü s­ + Trung cÊp, trung b×nh, HÖ sè: 1,0 + C«ng nh©n kü thuËt + Kü s­ míi ra tr­êng, HÖ sè: 0,9 + C«ng nh©n phæ th«ng + Trung cÊp míi ra tr­êng, HÖ sè: 0,8. LÊy l­¬ng cÊp bËc lµm c¬ sè vµ cã b×nh bÇu trong qu¸ tr×nh lao ®éng, hµng th¸ng tÝnh víi møc nh­ sau: + C¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao tÝnh lµ A - hÖ sè: 1 + C¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng ®¹t hiÖu qu¶ trung b×nh tÝnh lµ B - hÖ sè: 0,9 + C¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng ®¹t hiÖu qu¶ thÊp tÝnh lµ C - hÖ sè: 0,8 VÝ dô: Gi¸m ®èc duyÖt cho ®éi A kh¶o s¸t tuyÕn phÝa t©y ®­êng Hå ChÝ Minh, khu vùc ®Æc biÖt khã kh¨n ®­îc h­ëng møc l­¬ng 110.000®/ ngµy. Mét kü s­ B cña ®éi A cã tay nghÒ cao ®¹t hÖ sè 1,1, khi b×nh xÐt lao ®éng kü s­ B chØ ®¹t lo¹i B hÖ sè: 0,9. VËy c¸ch tÝnh nh­ sau: (110.000x 1,1)x 0,9 = 108.000®/ ngµy @: §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp c¸c bé phËn b×nh bÇu A, B, C - A: hÖ sè 1,0 ; B: hÖ sè 0,9; C: hÖ sè 0,8 nh©n víi l­¬ng c¬ b¶n, sau ®ã nh©n víi hÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng trong th¸ng do Héi ®ång l­¬ng qui ®Þnh. NÕu th¸ng nµo s¶n xuÊt kinh doanh cã s¶n l­îng cao th× cho l­¬ng hÖ sè cao. NÕu s¶n l­îng thÊp th× hÖ sè n¨ng suÊt thÊp ®i. Nh­ng tèi thiÓu l­¬ng b×nh qu©n trong C«ng ty còng ph¶i ®¹t ng­êi trªn th¸ng lµ: N¨m 1998 ®¹t 1.159.000® ®Õn n¨m 2003 ®¹t 1.520.000® ( cô thÓ xem biÓu tæng hîp tiÒn l­¬ng). @: L­¬ng b×nh qu©n cho mét nh©n viªn cña C«ng ty khi ®Õn tuæi nghØ h­u ®­îc tÝnh theo c¸ch sau . VÝ dô : §ång chÝ Ph¹m trung Qu©n , Sinh n¨m 1949 Lµ chuyªn viªn chÝnh – thuû v¨n ®­îc chÊp nhËn ký quyÕt ®Þnh nghØ h­u vµo th¸ng 01/2005: - Tõ 02/2000- 11/2001 lµ: 22 th¸ng *3.48*290.000® =22.202.400® - Tõ 12/2001-12/2003 lµ : 25 th¸ng *3.82*290.000® =27.695.000® - Tõ 01/2004-01/2005 lµ : 13 th¸ng *4.10*290.000® =15.457.000® - 60 th¸ng = = 65.354.400® - B×nh qu©n lµ : 65.354.400®/60 th¸ng = 1.089.240® ChÕ ®é ®­îc h­ëng h­u trÝ tõ ngµy 01/02/2005: -Thêi gian ®Ó ®ãng BHXH: tÝnh tõ ngµy 31/01/2005. Møc tiÒn l­¬ng ®Ó tÝnh BHXH : 1.089.240® TØ lÖ tÝnh l­¬ng h­u hµng th¸ng lµ : 75% B×nh qu©n l­¬ng h­u ®­îc h­ëng lµ: 1.089.240*75% = 816.930® . Víi c¸ch tr¶ l­¬ng trªn ®· khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng, ®éng viªn vµ khai th¸c ®­îc tµi n¨ng trÝ tuÖ cña hä. Cã ®éng viªn khuyÕn khÝch ®Ó hä n©ng cao tay nghÒ, tù häc, tu d­ìng rÌn luyÖn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu chuyªn m«n. §©y lµ chiÕn l­îc dïng chÝnh s¸ch ®ßn b¶y kinh tÕ, ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. S¶n l­îng n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc, ®· thu hót ®­îc nhiÒu nh©n tµi vËt lùc ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty. II.2.3.2: §·i ngé phi vËt chÊt . B»ng mét kho¶n Tiền thưởng ( Lương gián tiếp ). @: L­¬ng gi¸n tiÕp = L­¬ng theo cÊp bËc + C¸c phô cÊp + Båi d­ìng Cho ( c¸c ngµy lÔ tÕt, ngµy phÐp…) V× trªn thùc tÕ mét doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng th× kh«ng chØ dùa vµo chÕ ®é tiÒn l­¬ng mµ cßn c¶ ph¶i thùc hiÖn tèt chÕ ®é tiÒn th­ëng . TiÒn th­ëng lµ c«ng cô kÝch thÝch ng­êi lao ®éng gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña hä lµm cho hä c¶m thÊy høng thó víi c«ng viÖc … NhËn thøc ®­îpc ®iÒu ®ã hµng n¨m C«ng ty ®Òu tiÕn hµnh trÝch lËp quü khen th­ëng ®Ó ph©n phèi cho nh©n viªn tuú theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh . Ngoµi h×nh thøc th­ëng b»ng tiÒn mét c¸ch gi¸n tiÕp nh­ trªn cßn cã c¸c h×nh thøc khen th­ëng kh¸c nh­ + XÐt phong danh hiÖu c¸n bé qu¶n lý giái cho c¸c ®ång chÝ Gi¸m ®èc, tr­ëng phßng, phã phßng, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc … + XÐt phong danh hiÖu lao ®éng giái cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty . @: kÕt qu¶ ®¹t ®­îc từ các hoạt động khác trong n¨m 2004. Ngoµi viÖc C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é ®·i ngé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vÒ vËt chÊt nh­: TiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, c¸c kho¶n phô cÊp …Ban l·nh ®¹o C«ng ty còng rÊt quan t©m ®Õn nhu cÇu vÒ tinh thÇn cñaÊcn bé c«ng nh©n viªn . §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trªn c¸c lÜnh vùc sau : Ho¹t ®éng x· héi C«ng ty ®· thµnh lËp c¸c quü x· héi ®­îc : 15000.000®. Trong ®ã : ñng hé ®ång bµo b·o lôt, ñng hé x©y c«ng tr×nh phóc lîi, ñng hé ng­êi nghÌo …TrÞ gi¸ 5.660.000®. C«ng t¸c b¶o hé lao ®«ng. Sè ng­êi ®­îc huÊn luyÖn an toµn lao ®éng : 192 ng­êi ; 3.500.000®. Sè ng­êi ®­îc trang bÞ BHL§ : 120 ng­êi ; 1.800.000® .Trong ®ã kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng cña n¨m lµ : 3000.000® vµ cã sù tham gia cña c¸n bé chuyªn tr¸ch , thµnh lËp héi ®ång BHL§, kiÓm tra th­êng xuyªn … Tæng sè vô tai n¹n lao ®éng lµ 01 ng­êi. Nh­ng kh«ng cã tö vong . Tæng sè tiÒn chi cho c«ng t¸c TNL§ vµ TNGT lµ 3000.000®. C«ng t¸c thi ®ua tuyªn truyÒn gi¸o dôc . Hµng n¨m C«ng ty th­êng ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua . Trong n¨m qua ®· thu hót ®­îc 140 ng­êi tham gia, lµm lîi cho 1.300.000® trong tæng gi¸ trÞ 4.500.000® Sè c«ng tr×nh trµo mõng c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m lµ 27 C«ng tr×nh . GTSL: 28.644.000.000® -Sè ng­êi tham gia t×m hiÓu luËt lÖ giao th«ng lµ 80 ng­êi . Sè lÇn tæ chøc tuyªn truyÒn nghÞ quyÕt cña ®¶ng, Nhµ n­íc, Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt nam, c«ng ®oµn ngµnh …Lµ 4 lÇn . C«ng t¸c tæ chøc c«ng ®oµn . Tæng sè ®oµn viªn ®Õn kú b¸o c¸o lµ 125 ng­êi trong ®ã n÷ chiÕm 27 ng­êi . Sè ®oµn viªn kÕt n¹p míi trong n¨m kh«ng ngõng t¨ng lªn hµng n¨m . Tæng sè c«ng ®oµn: 13 Tæng sè CHC§ bé phËn 7 n÷ ; Tæng sè CHC§ c¬ së 33 ng­êi . Sè c«ng nh©n lao ®éng ®­îc kÕt n¹p vµo ®¶ng 14 ng­êi . Tæng sè kinh phÝ c«ng ®oµn lµ 40.000.000® ®Õn cuèi n¨m 2004 C«ng ty ®· nép ®Çy ®ñ hoµn thµnh nhiÖm vô cuèi n¨m . II.2.4:§¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty t­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 Tõ ngµy thµnh lËp 24 - 9- 1973 ®Õn nay C«ng ty T­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8. Lu«n ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh, thêi kú bao cÊp th× hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng C«ng ty tiÕp tôc ®øng v÷ng vµ ph¸t huy tèt. @: ¦u ®iÓm vµ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc . §­îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña §¶ng uû vµ Ban Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8, lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô. - Cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng uû C«ng ty. T¹i c¸c ®éi, phßng ban cã chi bé, tæng sè ®¶ng viªn trong C«ng ty lµ 88 ®ång chÝ. So víi c¸n bé c«ng nh©n viªn (241), sè ®¶ng viªn trong C«ng ty chiÕm 36,5%. §©y lµ lùc l­îng quÝ b¸u cña C«ng ty - l·nh ®¹o x©y dùng C«ng ty v÷ng m¹nh. - §¶ng bé C«ng ty lu«n ®¹t §¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh, cã ®éi ngò c¸n bé khoa häc chiÕm tíi 74,3% so víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn. - M¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu míi, tiªn tiÕn hiÖn ®¹i, phï hîp víi c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ hiÖn nay. Nh÷ng m¸y mãc nµy ®· mang l¹i hiÖu qu¶, lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - Trong C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc c¸c qui chÕ ®Ó lµm c¬ së qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi ®ang hoµn thiÖn c¸c thñ tôc hå s¬ ®Ó th¸ng 11 n¨m 2003 ®­îc nhËn chøng chØ ISO: 9001 - 2000 vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. C«ng ty cã thÞ tr­êng s¶n xuÊt kinh doanh réng kh¾p c¶ n­íc vµ n­íc b¹n Lµo. - M« h×nh tæ chøc gän nhÑ phï hîp víi ph¸t triÓn kinh doanh, lùc l­îng lao ®éng chñ yÕu lµ nam giíi, trÎ khoÎ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ cao, møc thu nhËp ®¶m b¶o cã t¨ng so víi c¸c n¨m tr­íc. -ChÊt l­îng hµng ho¸ dÞch vô cña C«ng ty ®­îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm. S¶n phÈm ®­îc vÏ trªn m¸y víi chÊt liÖu ngo¹i. Do ®ã hå s¬ thiÕt kÕ ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng, ®Ñp vÒ mÉu m·. Trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù . HiÖn nay víi ®éi ngò c¸n bé lµ ? ng­êi.C¸c c¸n bé qu¶n trÞ nh©n sù lu«n kÞp thêi bæ xung sè l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao vao nh÷ng vÞ trÝ cßn ®ang ®­îc bá trèng, s¾p xÕp l¹i ®éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp nh»m tinh gi¶m gän nhÑ bé m¸y qu¶n lý, khuyÕn khÝch nghØ ®èi víi nh÷ng c¸n bé kh«ng cßn ®ñ n¨ng lùc lµm viÖc . T×nh h×nh tuyÓn dông ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch cã hÖ thèng, cã khoa häc cho nªn gióp cho c«ng t¸c bè trÝ sö dông lao ®éng còng trë nªn thuËn tiÖn . Hµng n©m ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ùoc ®µo t¹o båi d­ìng nh»m kh«ng ngõng n©ng cao h¬n n÷a tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, kinh nghiÖm thùc tÕ … C«ng ty cßn t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho cho nh÷ng c¸n bé ®­îc cö di häc chuyªn s©u hay C«ng ty trùc tiÕp më c¸c líp båi d­ìng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng… Trong thêi gian qua C«ng ty thùc hiÖn ph©n phèi tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng mét chÝnh x¸c, c«ng b»ng vµ hîp lý. V× vËy ®· ®éng viªn, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lç lùc, h¨ng h¸i s¶n xuÊt®Ó cã thu nhËp cao . Thu nhËp b×nh qu©n hiÖn nay cña mçi mét c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®¹t kho¶ng 1.200.000®ång . Ngoµi ra hµng n¨m C«ng ty cßn tæ chøc c¸c ®ît ®­a c¸n bé c«ng nh©n ®i nghØ m¸t… @: Khã kh¨n vµ nh÷ng yÕu kÐm - Gi¸ ®Êu thÇu c¹nh tranh thÊp, do ®ã dÉn ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kh«ng cao. - ThÞ tr­êng réng nh­ng kh«ng tËp trung lµm cho chi phÝ t¨ng. - §Çu t­ thiÕt bÞ nhiÒu nh­ng s¶n l­îng kh«ng t­¬ng søng, ph¶i chÞu l·i vay, do ®ã lîi nhuËn bÞ h¹n chÕ. - ChÝnh s¸ch ®Çu t­ cña Nhµ n­íc ch­a hîp lý. C«ng tr×nh ®· ®­îc nghiÖm thu, nh­ng kh«ng cã vèn thanh to¸n. Doanh nghiÖp ph¶i chÞu l·i vay ng©n hµng. - MÆc dï lùc l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é §¹i häc, nh­ng thiÕu nh÷ng chuyªn gia giái ®Çu ngµnh. Qu¸ nhiÒu c«ng ty T­ vÊn, cã c«ng ty kh«ng ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n, ph­¬ng tiÖn kü thuËt th× l¹c hËu.Thªm vµo ®ã lµ mét sè khã kh¨n do nh÷ng nguyªn nh©n trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù . Qua ph©n tÝch ë trªn ta thÊy hiÖu qu¶ mµ C«ng ty ®¹t ®­îc cßn ch­a cao. MÆc dï ®· chó träng vµo c«ng viÖc bæ xung vÒ mÆt sè l­îng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®¶m nhiÖm nh÷ng c«ng viÖc cßn bá trèng, s¾p xÕp l¹i ®éi ngò qu¶n lý nh»m tinh gi¶m bé m¸y …Tuy nhiªn nh÷ng viÖc nµy vÉn ch­a ®­îc ¸p dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ C«ng ty kh«ng thùc hiÖn nghiªm tóc trong viÖc gi¶m l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp kh«ng cÇn thiÕt, sè l­îng lao ®éng ch­a hÕt hîp ®ång, ch­a ®Õn tuæi nghØ h­u … ViÖc häc thªm ngo¹i ng÷ vµ tin häc lµ b¾t buéc ®èi víi ng­êi. Nh­ng viÖc häc l¹i mang tÝnh h×nh thøc do ®ã kh«ng thu ®­îc kÕt qu¶ cao . C«ng t¸c tuyÓn dông cã mét chót vÊn ®Ò. Tõ quy tr×nh tuyÓn dông ®Õn nguån tuyÓn dông trong ®ã nguån bªn trong do mét sè ng­êi cã mèi quan hÖ th©n quen víi c¸n bé cña C«ng ty .nªn khi tuyÓn vao th× n¨ng lùc kÐm, kh¶ n¨ng kh«ng ®ñ ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái mµ c«ng viÖc yªu cÇu … Trước những vấn đề như trên đã nêu nếu không tiếp tục đổi mới sẽ dễ dàng tụt hậu và khó đứng vững khi điều kiện hội nhập ngày càng mở rộng. Do đó, yêu cầu khách quan đặt ra là: Phải phân tích đúng thực trạng hiện nay của Công ty tư vấn xây dựng giao thông 8. Để tìm kiếm các giải pháp cả ngắn hạn cũng như dài hạn nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thoe kịp phát triển và đứng vững trong cơ chế thị trường . Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty t­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 III.1: §Þnh h­íng cña C«ng ty ®Õn n¨m 2010. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty t­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 x¸c ®Þnh PhÊn ®Êu hµng n¨m t¨ng tr­ëng vÒ doanh thu, vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp cËn thÞ tr­êng, t×m kiÕm c«ng viÖc, ®æi míi vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o vµ qu¶n lý s¶n xuÊt . Ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc vÒ con ng­êi vµ m¸y mãc thiÕt bÞ s½n cã, tiÕt kiÖm chi phÝ ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao, ®¶m b¶o uy tÝn víi kh¸ch hµnag, n©ng cao møc thu nhËp, n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn . X©y dùng C«ng ty thµnh mét ®¬n vÞ v÷ng m¹nh trong lÜnh vùc t­ vÊn x©y dùng giao th«ng . Thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng ®­îc x¸c ®Þnh t¹i §¹i héi §¶ng bé lÇn thø 9 vµ 7 ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña §¹i héi §¶ng bé Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 8 lÇn thø 8 vµ NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng bé C«ng ty T­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8. X©y dùng ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch phÊn ®Êu tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2005 vµ môc tiªu cña §¶ng ®Õn n¨m 2020. C«ng ty cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong n­íc vµ quèc tÕ. Tr­íc m¾t lµ trong khu vùc ASEAN víi môc tiªu sau: + Ph¸t triÓn tiÕp c¸c c«ng t¸c t­ vÊn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nhiÖp, c«ng tr×nh d©n dông . + Më réng lÜnh vùc ho¹t ®éng tõ thiÕt kÕ ®Õn x©y l¾p hoµn thiÖn nh÷ng c«ng tr×nh giao th«ng vµ c«ng tr×nh d©n dông. Nh»m n©ng cao h¬n n÷a uy tÝn cña C«ng ty víi kh¸ch hµng, n©ng cao møc thu nhËp vµ n¨ng lùc chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. X©y dùng C«ng ty thµnh mét ®¬n vÞ v÷ng m¹nh trong lÜnh vùc t­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng - X©y dùng nh÷ng ®éi ngò chuyªn gia lµnh nghÒ vµ c¸c chuyªn gia giái ®Çu ngµnh vÒ lÜnh vùc T­ vÊn. - Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng. - Ph¸t triÓn c«ng nghÖ kh¶o s¸t thiÕt kÕ, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng, t­ vÊn gi¸m s¸t, Khoan th¨m dß ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ thÝ nghiÖm x©y dùng thùc nghiÖm. - N©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc qu¶n lý T­ vÊn theo th«ng lÖ quèc tÕ. III.2: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña C«ng ty T­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8. Qua thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu vµ qua t×m hiÓu thùc tiÔn vÒ ho¹t ®éng qu¶n trÞ nh©n sù cña C«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®­îc häc trong nhµ tr­êng. Em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh­ sau III.2.1: Gi¶i ph¸p 1: Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y. @: §Æt vÊn ®Ò: Mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y hoµn thiÖn lµ ph¶i gi¶m thiÓu mét c¸ch tèi ®a nhÊt ®éi ngò nh©n viªn.Nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®­îc tÝnh khoa häc vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña nã . HiÖn nay víi bé m¸y C«ng ty bao gåm mét Gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc. Trong ®ã cã ®Õn 14 phßng ban vµ xÝ nghiÖp th× cã lÏ ®ã vÉn ch­a thËt sù lµ tèi ­u: Th«ng qua b¶ng ph©n tÝch d­íi ®©y em xin ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n nh»m gi¶m bít ®éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty . Bảng 11. §¬n vÞ tÝnh: Ng­êi STT Phßng ban- xÝ nnghiÖp C¸ch bè trÝ cò Gi¶i ph¸p Chªnh lÖch (+/-) 1 Tæng lao ®éng 356 Tæng lao ®éng gi¸n tiÕp 1 Phßng kÕ ho¹ch 7 5 -2 2 Phßng TCCB- L§ 8 6 -2 3 Phßng hµnh chÝnh 3 4 +1 4 Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n 6 4 -2 5 Phßng KT- KCS 12 10 -2 6 Phßng thiÕt kÕ I+II 10 12 +2 7 Tæng sè 46 41 -5 Theo b¶ng so s¸nh trªn ta thÊy. NÕu gi¶m sè nh©n viªn trong c¸c phßng theo gi¶i ph¸p míi th× Tæng sè nh©n viªn gi¶m ®­îc 5 ng­êi. - ViÖc gi¶m tèi thiÓu sè l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp lµ rÊt cÇn thiÕt. Qua ®ã sÏ tr¸nh ®­îc sù chång chÐo vÒ nhiÖm vô, chøc n¨ng ,gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng ... - Sè l­îng c¸n bé qu¶n lý lµ ®· gi¶m thiÓu ë møc tèi ®a. C«ng ty nªn tËp chung ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a cho ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm tai c¸c bé phËn nh­ : Kh¶o s¸t tuyÕn, kh¶o s¸t ®Þa chÊt, kh©u thi c«ng ... Hoµn thiÖn c¬ cÊu bé m¸y lµ mét c«ng t¸c v« cïng khã kh¨n, ®ßi hái ph¶i cã sù tÝnh to¸n mét c¸ch khoa häc trªn c¬ së ®­îc sù thèng nhÊt cña ban Gi¸m ®èc . Nh­ trªn ta thÊy kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng trong n¨m 2005 ®· gi¶m so víi n¨m 2004. Víi ph­¬ng ¸n bè trÝ l¹i c¬ cÊu nh­ trªn em mong C«ng ty sÏ tham kh¶o vµ ®­a vµo ¸p dông nh»m giảm bít phÇn nµo nh÷ng h¹n chÕ. III.2.2: Gi¶i ph¸p 2: N©ng cao chÊt l­îng tuyÓn dông nh©n sù . @: Đặt vấn đề . Với định hướng phát triển lâu dài đòi hỏi Công ty tư vấn giao thông 8 phải chuẩn bị một lực lượng lao động vừa có trình độ chuyên môn ngiệp vụ cao, trình độ ngoại ngữ, sử dụng máy vi tính thành thạo để phục vụ cho sản xuất kinh doanh Công ty và chuẩn bị cho việc hội nhập quốc tế . @: Hoµn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nh©n sù . ViÖc ho¹ch ®Þnh kÕ hoach nh©n lùc trung h¹n vµ dµi h¹n cña mçi doanh nghiÖp phô thuéc vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh nhu cÇu chÝnh x¸c sÏ cã t¸c dông trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶, thêi gian hoµn thµnh . X¸c ®Þnh vai trß quan träng cña c«ng t¸c C«ng ty nªn ®Çu t­ ®óng møc, lËp yªu cÇu cô thÓ cña tõng bé phËn cÇn nh©n sù, lªn kÕ ho¹ch tuyÓn dông ... @: §æi míi c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n sù . NÕu qu¸ tr×nh tuyÓn dông lao ®éng thµnh c«ng th× C«ng ty cã ®­îc mét nguån lùc thÝch hîp ®Ó hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc ®­îc giao. Cã thÓ thay thÕ mét líp lao ®éng ë ®é tuæi s¾p vÒ h­u. C«ng ty nªn th­êng xuyªn tuyÓn dông nh©n viªn míi ®Ó thay thÕ nh÷ng nh©n viªn kh«ng ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n, søc khoÎ ... C«ng ty kh«ng ngõng më réng c¸c h×nh thøc th«ng b¸o tuyÓn dông nh­: Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, qua c¸c trung t©m, hay trùc tiÕp ®Õn liªn hÖ víi l·nh ®¹o c¸c tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng chuyªn ngµnh kü thuËt ( Giao th«ng, thuû lîi, X©y dùng ...) VÒ h×nh thøc tuyÓn dông: C«ng ty nªn cã nh÷ng thay ®æi phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu th­c tÕ cña x· héi, cña nÒn kinh tÕ . §Æt ra nh÷ng quy ®Þnh vÒ tr×nh ®é cña ng­êi dù tuyÓn, nghiªn cøu kü hå s¬, pháng vÊn l¹i nhiÒu lÇn ®Ó cã thÓ kiÓm tra ®­îc c¶ kü n¨ng lÉn t¸c phong . Ph¶i nghiªm tóc kh«ng trõ c¸c tr­êng hîp cã ng­êi quen. C«ng ty nªn ¸p dông h×nh thøc thi tr¾c nghiÖm trªn c¬ së x©y dùng mét hÖ thèng c¸c c©u hái §Ó c«ng t¸c tuyÓn dông ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao C«ng ty cÇn lËp ra mét héi dång thi tuyÓn riªng gåm nh÷ng thµnh viªn cã tr×nh ®é, kh¶ n¨ng nhËn xÐt tèt vµ quan träng nhÊt lµ ph¶i thùc sù c«ng b»ng, v« t­ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông III.2.3: Gi¶i ph¸p 3: T¨ng c­êng ph¸t triÓn ®µo t¹o ngo¹i ng÷ vµ c«ng nghÖ tin häc. @: §Æt vÊn ®Ò. Kinh tÕ x· héi ngµy ®­îc t¨ng c­êng hîp t¸c khu vùc vµ héi nhËp thÕ giíi. Th­êng xuyªn tiÕp xóc víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, do ®ã yªu cÇu ngo¹i ng÷ cµng ®ßi hái cÊp b¸ch. C¸c tµi liÖu, s¸ch khoa häc kü thuËt cña n­íc ngoµi muèn ¸p dông ®­a vµo thùc tiÔn t¹i ViÖt Nam cÇn cã ng­êi am hiÓu chuyªn m«n, giái vÒ ngo¹i ng÷ ®Ó dÞch ra tiÕng ViÖt. C¸c s¶n phÈm hiÖn nay cña C«ng ty lµm víi b¹n Lµo còng ph¶i dÞch ra 2 thø tiÕng lµ TiÕng Lµo vµ TiÕng Anh. Cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ tin häc, phÇn mÒm, diÔn ra s«i ®éng, hiÖn nay ®ang t¸c ®éng s©u s¾c vµ trùc tiÕp ®Õn mäi mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi cña hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi, më ra mét thêi kú ph¸t triÓn míi, khi nh©n lo¹i b­íc vµo thÕ kû 21. Néi dung chØ ®¹o cña b­íc chuyÓn biÕn nµy lµ sù ph¸t triÓn tõ nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp tiÕn lªn nÒn v¨n minh th«ng tin vµ trÝ tuÖ. NÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp truyÒn thèng chuyÓn sang nÒn kinh tÕ th«ng tin, vÒ c¬ b¶n, b­íc chuyÓn nµy ®­îc n¶y sinh vµ thùc hiÖn chñ yÕu t¹i c¸c n­íc ®· cã nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, víi xu thÕ "toµn cÇu ho¸" nhanh chãng hiÖn nay, t¸c ®éng cña b­íc chuyÓn biÕn vÜ ®¹i nµy ®· lan to¶ nhanh chãng ®Õn c¸c n­íc trªn thÕ giíi, t¹o ra nh÷ng c¬ héi lín vµ ®ång thêi còng lµ nh÷ng th¸ch thøc to lín cho c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ n­íc ta. @: §Ò xuất: X¸c ®Þnh râ ngo¹i ng÷ vµ c«ng nghÖ tin häc lµ nh©n tè quan träng. C«ng ty nªn chñ tr­¬ng vµ tæ chøc c¸c líp häc ngo¹i ng÷ vµ c«ng nghÖ tin häc ®Ó ¸p dông vµo c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §· tiÕn hµnh nèi m¹ng trong C«ng ty, ®Ó truyÒn d÷ liÖu vÒ kh¶o s¸t thiÕt kÕ ®Ó gi¶m chi phÝ ®i l¹i. Trong thêi gian tíi ®Ó ®¸p øng trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña C«ng ty. C«ng ty cÇn cã c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n ®Ó t¨ng tèc ®é øng dông c«ng nghÖ tin häc phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh chung vµ øng dông c¸c phÇn mÒm hiÖn ®¹i, tiÕn tíi tæ chøc viÕt phÇn mÒm chuyªn dông phôc vô c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ. + §Ó ®¶m b¶o c¸c môc tiªu trªn cÇn ph¶i: - TuyÓn dông thªm c¸n bé cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷, giái vÒ tin häc ®­îc ®µo t¹o chÝnh qui t¹i c¸c Tr­êng ®¹i häc. C«ng ty cã ®Þnh biªn chøc danh nh÷ng c¸n bé nµy. §ång thêi cã chÕ ®é chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng hîp lý. Cã qui ®Þnh tiªu chuÈn biÕt ngo¹i ng÷ vµ triÓn khai øng dông c«ng nghÖ tin häc t¹i C«ng ty lµ mét trong c¸c tiªu chuÈn b¾t buéc ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn kÓ c¶ c¸n bé l·nh ®¹o. III.2.4: Gi¶i ph¸p 4: Hoµn thiÖn chÕ ®é ®·i ngé nh©n sù . @: §Æt vÊn ®Ò. Hoµn thiÖn chÕ ®é ®·i ngé nh©n sù lµ mét c«ng t¸c quan träng trong qu¶n trÞ nh©n sù. Nã kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµ vÊn ®Ò l­¬ng bæng, mµ qua ®ã nã ph¶n ¸nh ®­îc mét c¸ch thiÕt thùc, cô thÓ nhÊt sù quan t©m cña c«ng ty ®èi víi ®êi sèng tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng . Cã tr¶ l­¬ng mét c¸ch hîp lý vµ c¸c chÕ ®é phóc lîi x· héi tho¶ ®¸ng sÏ gãp phÇn khuyÕn khÝch c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty tÝch cùc tham gia c«ng t¸c n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã ®©y lµ c«ng t¸c tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi mµ c¸c c¸n bé qu¶n trÞ nh©n sù lu«n ph¶i cè g¨ng phÊn ®Êu thùc hiÖn @: §Ò xuÊt : §éi ngò lao ®éng trùc tiÕp cña C«ng ty có mét phÇn lµ do khiÕn kho¸n theo c«ng tr×nh, hîp ®ång th¸ng, ngµy ...Do ®ã ®èi víi những c«ng tr×nh cã quy m« lín C«ng ty nªn chän c¸ch nµo cã lîi nhÊt cho m×nh còng nh­ cho ®éi ngò lao ®éng ®ã . C¸ch tr¶ l­¬ng cã thÓ linh ®én theo n¨ng xuÊt lao ®éng, chÊt l­îng lao ®éng thùc tÕ, theo s¶n phÈm, víi nguyªn t¾c: “ Lµm nhiÒu h­ëng nhiÒu, lµm Ýt h­ëng Ýt” §éi ngò lao ®éng lao ®éng gi¸n tiÕp C«ng ty cã thÓ ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng khen th­ëng g¨n víi n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng nh©n viªn, cña mét bé phËn, phßng ban ... Theo em cã ®­îc mét h×nh thøc tr¶ l­¬ng hîp lý cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tr­íc hÕt C«ng ty nªn xem xÐt ®Õn tÊt c¶ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tiÒn l­¬ng vµ trªn c¬ së ®ã cã thÓ tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn mét c¸ch hîp lý nhÊt . ngoµi ra chÕ ®é tiÒn th­ëng, tiÒn phóc lîi còng ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch th­êng xuyªn. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, còng nh­ n¨ng xuÊt lao ®éng cña tõng ®¬n vÞ .Nã sÏ lµ ®ßn bÈy kÝch thÝch tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng t¹o lßng tin trong tËp thÓ, t¨ng thªm tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc còng nh­ trong tËp thÓ . KÕt LuËn C«ng ty T­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 lµ mét doanh nghiÖp ®Æc thï ho¹t ®éng trong lÜnh vùc T­ vÊn, kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng vËn t¶i. Trong 30 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, nhiÒu thÕ hÖ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®· ®ãng gãp c«ng søc cña m×nh trong sù nghiÖp giao th«ng vËn t¶i cña ®Êt n­íc vµ n­íc b¹n Lµo. NhiÒu c«ng tr×nh cña C«ng ty thiÕt kÕ x©y dùng ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. C«ng ty ®· tham gia kh¶o s¸t thiÕt kÕ hµng ngh×n Km ®­êng, hµng tr¨m mÐt cÇu, cèng c¸c lo¹i. DÊu ch©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty in kh¾p mäi miÒn tæ quèc - tõ biªn giíi ®Õn h¶i ®¶o, v­¬n tíi n­íc b¹n Lµo. Qu¸ tr×nh ®ã ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc truyÒn thèng vµ bÒ dÇy cña C«ng ty. C¸c thÕ hÖ nèi tiÕp nhau hoµn thµnh nhiÖm vô x©y dùng C«ng ty. Thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi cña §¶ng ®Ò ra. C«ng ty tiÕp tôc ®æi míi tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trong ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hÕt søc phøc t¹p, ®Çy biÕn ®éng lµ nhiÖm vô xuyªn suèt cña C«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay, nh»m ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng, vai trß cña mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, thÓ hiÖn ë qui m«, tÝnh hiÖu qu¶ vµ æn ®Þnh. Muèn vËy C«ng ty T­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 ph¶i ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý, tËp trung ®­îc trÝ tuÖ tËp thÓ, gi¶i quyÕt tèt khèi ®oµn kÕt néi bé, coi träng vµ ­u tiªn hµng ®Çu cho c«ng t¸c ®µo t¹o, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, ®ång thêi t¨ng c­êng vai trß, sù l·nh ®¹o cña §¶ng, cña cÊp uû. X©y dùng vµ h×nh thµnh nÐt v¨n ho¸ truyÒn thèng cña doanh nghiÖp. §Èy m¹nh tiÕp thÞ, më réng thÞ tr­êng, chuyÓn dÞch c¬ cÊu ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. T×m kiÕm c«ng ¨n viÖc lµm, lÊy chÊt l­îng lµm môc tiªu hµng ®Çu cña doanh nghiÖp. PhÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Thùc hiÖn nguyªn t¾c b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cho doanh nghiÖp. TiÕp tôc liªn doanh, liªn kÕt, héi nhËp, ®Ó tiÕp nhËn nh÷ng thµnh tùu khoa häc tiªn tiÕn cña thÕ giíi, ®ång thêi ph¸t huy néi lùc, kÕ thõa nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc ®Ó hoµ nhËp vµ ph¸t triÓn. Trªn ®©y lµ toµn bé kÕt qu¶ nghiªn cøu, kh¶o s¸t, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù t¹i C«ng ty t­ vÊn giao th«ng 8. Trong thêi gian qua c¨n cø vµo nh÷ng mÆt cßn tån t¹i kÕt hîp víi dù b¸o môc tiªu trong n¨m tíi cña C«ng ty Em m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p vÒ qu¶n trÞ nh©n sù. hy väng nh÷ng ®Ò xuÊt ®ã sÏ ®­îc ban l·nh ®¹o cña C«ng ty quan t©m nghiªn cøu vµ ¸p dông phÇn nµo vµo thùc tiÔn nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù trong thêi gian tíi . Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh: Qu¶n trÞ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i - TS. Ph¹m V¨n LuËn. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng m¹i. 2. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. TS. Ph¹m C«ng §oµn - Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng m¹i. 3. Qu¶n trÞ nh©n sù - TrÇn Kim Dung 4. Qu¶n trÞ nh©n sù - NguyÔn H÷ Th©n 5. Gi¸o tr×nh: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. 6.Tµi liÖu phßng nh©n sù, phßng TCCB - L§ 7. B¸o c¸o tµi chÝnh cña phßng KÕ to¸n C«ng ty T­ vÊn X©y dùng giao th«ng. môc lôc Lêi giíi thiÖu 1 PhÇn I. Lý luËn chung vÒ Qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp 3 I.1. Kh¸i niÖm - vai trß Qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp 3 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ Qu¶n trÞ nh©n sù 3 1.1.2. Vai trß cña qu¶n trÞ nh©n sù trong doanh nghiÖp 4 1.2. Chøc n¨ng vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n cña Qu¶n trÞ nh©n sù 5 1.2.1. Chøc n¨ng 5 1.2.2. Nh÷ng nguyªn t¾c cña Qu¶n trÞ nh©n sù 6 I.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp 6 I.4. Néi dung cña Qu¶n trÞ nh©n sù 8 1.4.1. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c«ng viÖc 8 I.4.2. Ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vµ tuyÓn chän nh©n sù 10 I.4.2.1. Sù cÇn thiÕt 10 I.4.2.2. Ho¹ch ®Þnh nhu cÇu nh©n sù 10 I.4.2.3. Dù b¸o nhu cÇu tuyÓn dông 12 I.4.2.4. TuyÓn dông nh©n sù 13 I.4.3. Bè trÝ sö dông nh©n sù 18 I.4.3.1. Bè trÝ sö dông sè l­îng lao ®éng 18 I.4.3.2. Bè trÝ sö dông thêi gian lao ®éng 19 I.4.3.3. Sö dông chÊt l­îng lao ®éng 19 I.4.3.4. Bè trÝ sö dông c­êng ®é lao ®éng 20 I.4.3.5. N¨ng suÊt lao ®éng 20 I.4.4. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n sù 21 I.4.4.1. §µo tµo nh©n sù 21 I.4.4.2. Ph¸t triÓn nh©n sù 22 I.4.5. §·i ngé nh©n sù 24 I.4.5.1. Sù cÇn thiÕt 24 I.4.5.2. C¸c h×nh thøc ®·i ngé 24 Ch­¬ng II. Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù t¹i c«ng ty t­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 28 II.1. Mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña c«ng ty t­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 28 II.1.1. LÞch sö h×nh thµnh 28 II.1.2. Chøc n¨ng - nhiÖm vô cña C«ng ty 29 II.1.3. §Æc ®iÓm cña T­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 30 II.1.4. C¬ cÊu tæ chøc - Bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty T­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 31 II.1.5. §Æc ®iÓm vÒ C«ng nghÖ - c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng 36 II.1.6. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu vèn cña C«ng ty 37 II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña C«ng ty t­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 45 II.2.1. Thùc tr¹ng c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty 45 II.2.1.1. LËp kÕ ho¹ch nhu cÇu 47 II.2.1.2. Ph­¬ng ph¸p tuyÓn dông 48 II.2.1.3. C«ng t¸c bè trÝ sö dông lao ®éng 49 II.2.2. C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù cña c«ng ty trong n¨m 2004 50 II.2.3. C«ng t¸c ®·i ngé nh©n sù 52 II. 2.3.1. §·i ngé vËt chÊt 52 II.2.3.2. §·i ngé phi vËt chÊt 54 II.2.4. §¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n trÞ nh©n sù cña C«ng ty t­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 56 Ch­¬ng III. Ph­¬ng h­íng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña c«ng ty t­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 III.1. §Þnh h­íng cña C«ng ty ®Õn n¨m 2010 59 III.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n sù cña C«ng ty T­ vÊn x©y dùng giao th«ng 8 60 II.2.1. Gi¶i ph¸p 1: Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y 60 II.2.2.Gi¶i ph¸p 2. N©ng cao chÊt l­îng tuyÓn dông nh©n sù 61 II.2.3. Gi¶i ph¸p 3: T¨ng c­êng ph¸t triÓn ®µo t¹o ngo¹i ng÷ vµ c«ng nghÖ tin häc 63 III.2.4. Gi¶i ph¸p: Hoµn thiÖn chÕ ®é ®·i ngé nh©n sù 64 KÕt luËn 66

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác Quản trị nhân sự của Công ty tư vấn xây dựng giao thông 8.doc
Luận văn liên quan