Đề tài Hoàn thiện thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán tài chính tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế - Ifc

MụC LụC phần mở đầu Chương i lý LUậN CHUNG Về THủ TụC SOáT XéT TRONG QUY TRìNH KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNH do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện 11. Thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 4 11.1. ý nghĩa và mục tiêu của các thủ tục soát xét 4 11.2. Nguyên tắc, yêu cầu thực hiện các thủ tục soát xét 7 11.3. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 8 11.4. Phân loại thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 17 12. Các thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập 21 12.1. Soát xét trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 21 12.2. Soát xét trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 23 12.3. Soát xét trong giai đoạn kết thúc kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán 24 13. Kinh nghiệm về các thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại một số công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam 28 CHƯƠNG 2 THủ TụC SOáT XéT TRONG QUY TRìNH KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNH TạI CÔNG TY KIểM TOáN Và TƯ VấN TàI CHíNH QUốC Tế- IFC 21. Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế với thủ tục soát xét 35 21.1. Hoạt động của Công ty IFC với thủ tục soát xét 35 21.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của IFC với thủ tục soát xét 37 22. Thực trạng thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty IFC 38 22.1. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty IFC với thủ tục soát xét 38 22.2. Quy định về thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán 45 22.3. Tình hình áp dụng các thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty IFC 56 23. Đánh giá khái quát thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty IFC 61 CHƯƠNG 3 Phương hướng và GIảI PHáP HOàN THIệN THủ TụC SOáT XéT TRONG QUY TRìNH KIểM TOáN BáO CáO TàI CHíNH TạI CÔNG TY KIểM TOáN Và TƯ VấN TàI CHíNH QUốC Te-IFC^' 31. Định hướng phát triển của IFC và sự cần thiết phải hoàn thiện thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán 66 32. Phương hướng hoàn thiện thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty IFC 67 33. Các giải pháp hoàn thiện thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty IFC 69 33.1. Hoàn thiện các thủ tục soát xét trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 69 33.2. Hoàn thiện các thủ tục soát xét trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 74 33.3. Hoàn thiện các thủ tục soát xét trong giai đoạn kết thúc kiểm toán và lập báo cáo 78 33.4. Xây dựng thủ tục soát xét bổ sung đối với công việc kiểm toán báo cáo tài chính tại các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc 79 33.5. Xây dựng thủ tục soát xét soát xét chất lượng hàng năm đối với kiểm toán báo cáo tài chính 82 34. Điều kiện thực hiện các giải pháp trên 83 KếT LUậN 88 DANH MụC từ VIếT TắT 1. ACCA : Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh 2. BCTC : Báo cáo tài chính 3. IAS : Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế 4. IFC : Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế 5. PwC : Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt nam 6. TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 7. VACPA : Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 8. VAS : Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam DANH MụC bảng biểu, sơ đồ Trang I. các bảng Bảng số 21.: Mẫu giấy tờ làm việc của kiểm toán viên 44 Bảng số 22.: Bản phê duyệt tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng của Công ty IFC 46 Bảng số 23.: Mẫu bảng tổng hợp kết quả soát xét 52 Bảng số 24.: Mẫu bản phê chuẩn đối với việc lập, soát xét và phát hành báo cáo 54 IISợ đồ Sơ đồ 11. Ba giai đoạn trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 8 Sơ đồ 12. Lập kế hoạch kiểm toán 10 Sơ đồ 21.: Cơ cấu tổ chức của Công ty IFC 37 Sơ đồ 22.: Quy trình kiểm toán tại Công ty IFC với thủ tục soát xét 39 Sơ đồ 23.: Cơ cấu nhân sự cho một cuộc kiểm toán 41

doc94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2117 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán tài chính tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế - Ifc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kh«ng nh÷ng kh«ng mang l¹i kÕt qu¶ mµ thËm chÝ cßn cã t¸c dông ng­îc l¹i v× nã thÓ hiÖn tr×nh ®é qu¶n lý yÕu kÐm, kh«ng thÓ ®­a c¸c chÝnh s¸ch, c¸c quy ®Þnh ®i vµo thùc hiÖn. V× vËy, c«ng t¸c qu¶n lý cña IFC cÇn ph¶i ®¶m b¶o r»ng c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt ph¶i ®­îc thùc hiÖn phï hîp trong tõng tr­êng hîp cô thÓ. C¸c quy ®Þnh cÇn ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, phï hîp ®èi víi tõng kh¸ch hµng, nhãm kh¸ch hµng, trong tõng giai ®o¹n cña quy tr×nh kiÓm to¸n, ®èi víi tÊt c¶ c¸c cÊp bËc nh©n viªn tham gia kiÓm to¸n. Trªn c¬ së ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña IFC còng nh­ ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt chung cho quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh, thùc tr¹ng, ®¸nh gi¸ thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty IFC em xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty IFC. 3.3 C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty IFC 3.3.1 Hoµn thiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n Nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc so¸t xÐt trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, c¸c néi dung quy ®Þnh lµ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ phï hîp. Tuy nhiªn c¸c néi dung trªn ch­a ®­îc hÖ thèng ho¸ l¹i trong c¸c tµi liÖu cô thÓ, ch­a ®­îc h­íng dÉn, ®µo t¹o ®Çy ®ñ cho c¸c cÊp bËc cho nh©n viªn trong C«ng ty. V× vËy, trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn chó träng hoµn thiÖn viÖc x©y dùng c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc so¸t xÐt trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch mét c¸ch cã hÖ thèng. Quy ®Þnh trªn ph¶i ®­îc gi¸m ®èc phª duyÖt vµ ®­îc c«ng bè chÝnh thøc, ®­îc ¸p dông trong toµn bé c«ng ty. ViÖc x©y dùng, hÖ thèng ho¸ l¹i c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n cÇn tËp trung quy ®Þnh, h­íng dÉn cô thÓ c¸c néi dung sau: B¶ng tæng hîp kh¶o s¸t s¬ bé b¾t buéc ph¶i lËp ®èi víi mäi cuéc kiÓm to¸n vµ ph¶i ®­îc thµnh viªn ban gi¸m ®èc phô tr¸ch kh¸ch hµng phª duyÖt tr­íc khi lËp th­ chµo hµng, ký kÕt hîp ®ång kiÓm to¸n. Tr­êng hîp thµnh viªn ban gi¸m ®èc lµ ng­êi trùc tiÕp ph¸t triÓn kh¸ch hµng th× còng vÉn ph¶i lËp b¶ng tæng hîp nµy. Khi ®· chÊp nhËn thùc hiÖn cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng míi hoÆc tiÕp tôc thùc hiÖn kiÓm to¸n ®èi víi kh¸ch hµng cò, thµnh viªn ban gi¸m ®èc cÇn ph¶i ký phª duyÖt vµo mÉu sè 04, 05 cña C«ng ty tr­íc hoÆc Ýt nhÊt lµ cïng lóc víi viÖc ký hîp ®ång kiÓm to¸n. §Æc biÖt ®èi víi c¸c cuéc kiÓm to¸n cã rñi ro cao h¬n møc trung b×nh, c¸c cuéc kiÓm to¸n lín, phøc t¹p (kiÓm to¸n nhiÒu n¨m, ®Þa bµn réng, nghµnh nghÒ kinh doanh ®Æc thï…) th× b¾t buéc ph¶i cã thµnh viªn ban gi¸m ®èc thø hai phª duyÖt trªn mÉu sè 04, 05 nµy. §Ó gi¶m t¶i khèi l­îng c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn ban gi¸m ®èc còng nh­ c¸c nh©n viªn kiÓm to¸n trong mïa kiÓm to¸n nh»m thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ hiÖu qu¶ c¸c thñ tôc so¸t xÐt theo ®óng quy ®Þnh cña C«ng ty th× tr­íc khi quyÕt ®Þnh ký kÕt hîp ®ång kiÓm to¸n víi kh¸ch hµng, c¸c thµnh viªn ban gi¸m ®èc nªn cã sù c©n nh¾c, sµng läc kh¸ch hµng vµ khi cÇn thiÕt cã thÓ tõ chèi mét sè kh¸ch hµng cã møc phÝ thÊp l¹i ®ßi hái thêi gian kiÓm to¸n dµi, cã rñi ro cao… C«ng ty cÇn quy ®Þnh cô thÓ kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ph¶i ®­îc lËp ®Çy ®ñ ®­îc phª duyÖt vµ ®­îc phæ biÕn cho c¸c thµnh viªn trong nhãm kiÓm to¸n tr­íc khi b¾t ®Çu thùc hiÖn kiÓm to¸n chÝnh thøc t¹i kh¸ch hµng. §Ó lµm ®­îc nh­ vËy, thêi gian thùc hiÖn kiÓm to¸n ph¶i ®­îc bè trÝ phï hîp. Sau khi ký hîp ®ång kiÓm to¸n, c¸c kiÓm to¸n viªn cÇn cã thêi gian ®Ó lËp kÕ ho¹ch vµ thêi gian ®Ó c¸c cÊp so¸t xÐt. V× vËy, kh«ng nªn ®Ó t×nh tr¹ng ®i thùc hiÖn kiÓm to¸n ngay khi võa ký hîp ®ång hoÆc thËm chÝ hîp ®ång kiÓm to¸n cßn ch­a ký, do ®ã kh«ng cã thêi gian ®Ó lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ so¸t xÐt kÕ ho¹ch, c¸c kiÓm to¸n viªn trong nhãm kiÓm to¸n ®Õn kh¸ch hµng mµ ch­a hiÓu yªu cÇu ph¹m vi c«ng viÖc, ch­a n¾m râ cÇn ph¶i lµm g×. Do C«ng ty cßn cã nhiÒu kh¸ch hµng cã quy m« rÊt nhá, c«ng viÖc kiÓm to¸n ®¬n gi¶n nªn ®Ó gi¶m bít khèi l­îng so¸t xÐt cña Ban gi¸m ®èc, C«ng ty cã thÓ quy ®Þnh thµnh viªn ban gi¸m ®èc cã quyÒn uû quyÒn cho chñ nhiÖm kiÓm to¸n so¸t xÐt kÕ ho¹ch lÇn cuèi tr­íc khi thùc hiÖn kiÓm to¸n. ViÖc nµy chØ thùc hiÖn víi c¸c kh¸ch hµng quy m« nhá, ®· kiÓm to¸n nhiÒu n¨m, rñi ro thÊp vµ ®­îc thµnh viªn ban gi¸m ®èc x¸c ®Þnh cô thÓ tõng tr­êng hîp mét, kh«ng cã quy ®Þnh chung. Tuy nhiªn, trong tr­êng hîp nh­ vËy, quyÕt ®Þnh cña thµnh viªn ban gi¸m ®èc ph¶i thÓ hiÖn râ trªn tµi liÖu l­u hå s¬ kiÓm to¸n vµ thµnh viªn ban gi¸m ®èc vÉn ph¶i ký phª duyÖt vµo c¸c mÉu sè 03, 04 cña C«ng ty. C¸c néi dung kh¸c cña kÕ ho¹ch kiÓm to¸n gåm: ®¸nh gi¸ møc ®é träng yÕu, rñi ro, ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh, ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n…nhÊt thiÕt ph¶i ®­îc chñ nhiÖm kiÓm to¸n so¸t xÐt vµ chñ nhiÖm kiÓm to¸n ph¶i thÓ hiÖn viÖc ®· thùc hiÖn so¸t xÐt b»ng ch÷ ký trªn c¸c kÕ ho¹ch kiÓm to¸n do c¸c kiÓm to¸n viªn lËp. Tr­êng hîp c¸c kÕ ho¹ch kiÓm to¸n do chñ nhiÖm kiÓm to¸n trùc tiÕp lËp th× b¾t buéc thµnh viªn ban gi¸m ®èc ph¶i so¸t xÐt vµ phª duyÖt tÊt c¶ c¸c néi dung trªn kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®ã. KÕt qu¶ so¸t xÐt cÇn ®­îc c¸c thµnh viªn liªn quan xö lý tr­íc khi chuyÓn cho cÊp bËc cao h¬n so¸t xÐt vµ tr­íc khi b¾t ®Çu cuéc kiÓm to¸n. VÝ dô khi chñ nhiÖm kiÓm to¸n thùc hiÖn so¸t xÐt kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ cã nh÷ng yªu cÇu söa ®æi bæ sung kÕ ho¹ch kiÓm to¸n th× c«ng viÖc trªn cÇn ®­îc kiÓm to¸n viªn chÝnh hoµn thiÖn vµ chñ nhiÖm kiÓm to¸n so¸t xÐt l¹i tr­íc khi tr×nh thµnh viªn Ban gi¸m ®èc so¸t xÐt. C«ng ty cÇn quy ®Þnh cô thÓ tiªu thøc ®Ó ph©n lo¹i nhãm kh¸ch hµng nµo thuéc nhãm kh¸ch hµng cÇn ®­îc so¸t xÐt bëi hai thµnh viªn ban gi¸m ®èc. C¸c kh¸ch hµng thuéc nhãm nµy bao gåm: C¸c c«ng ty cã rñi ro kiÓm to¸n ®­îc ®¸nh gi¸ cao h¬n møc trung b×nh; C¸c c«ng ty niªm yÕt; KiÓm to¸n lÇn ®Çu tiªn c¸c ng©n hµng, c¸c c«ng ty tµi chÝnh, b¶o hiÓm, c¸c tæng c«ng ty cã ho¹t ®éng kinh doanh ®Æc thï nh­ hµng kh«ng, ®iÖn lùc, l©m nghiÖp…; C¸c cuéc kiÓm to¸n cã quy m« lín (cã thÓ ph©n lo¹i theo tiªu thøc phÝ kiÓm to¸n, c«ng ty cÇn c©n nh¾c ®Ó ®­a ra con sè phï hîp ®Ó ph©n lo¹i c¸c kh¸ch hµng nµy, vÝ dô: c¸c cuéc kiÓm to¸n cã møc phÝ tõ 20.000 USD trë lªn ph¶i ®­îc hai thµnh viªn ban gi¸m ®èc so¸t xÐt); C¸c tr­êng hîp kh¸c tuú theo ®¸nh gi¸ cña thµnh viªn ban gi¸m ®èc phô tr¸ch kh¸ch hµng §èi víi c¸c cuéc kiÓm to¸n ®­îc x¸c ®Þnh cÇn thiÕt ph¶i ®­îc so¸t xÐt bëi thµnh viªn ban gi¸m ®èc thø hai, còng nh­ viÖc chÊp nhËn kh¸ch hµng vµ ký kÕt hîp ®ång kiÓm to¸n, c¸c néi dung kh¸c cña kÕ ho¹ch kiÓm to¸n cÇn ph¶i ®­îc phª duyÖt bëi c¶ thµnh viªn ban gi¸m ®èc phô tr¸ch kh¸ch hµng vµ thµnh viªn ban gi¸m ®èc so¸t xÐt chÊt l­îng vµ kiÓm so¸t rñi ro so¸t xÐt. Thµnh viªn ban gi¸m ®èc nµy hoµn toµn ®éc lËp, kh«ng trùc tiÕp tham gia cuéc kiÓm to¸n ®ã. ViÖc so¸t xÐt cña thµnh viªn ban gi¸m ®èc nµy tËp trung vµo c¸c néi dung: ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm to¸n, møc ®é träng yÕu, ®¸nh gi¸ rñi ro kiÓm so¸t, kÕ ho¹ch nh©n sù phï hîp (c¸c kiÓm to¸n viªn cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm phï hîp víi phÇn hµnh c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng), ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®­îc x©y dùng thÝch hîp vµ kh¶ thi. TÊt c¶ c¸c giÊy tê lµm viÖc ®­îc so¸t xÐt ph¶i ®­îc ký, ghi râ ngµy th¸ng so¸t xÐt ®Çy ®ñ. B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ so¸t xÐt ®­îc lËp thÝch hîp vµ kÕt qu¶ so¸t xÐt ph¶i ®­îc xö lý bëi c¸c thµnh viªn trùc tiÕp lËp kÕ ho¹ch, ph¶i ®­îc so¸t xÐt l¹i bëi thµnh viªn ban gi¸m ®èc ®ã. Ngoµi ra, ®Ó viÖc so¸t xÐt kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®­îc nhanh chãng, hiÖu qu¶, kÕt qu¶ so¸t xÐt ®­îc xö lý kÞp thêi th× C«ng ty cÇn hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh, h­íng dÉn vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh. NÕu kh«ng cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ néi dung cña kÕ ho¹ch kiÓm to¸n gåm nh÷ng th«ng tin g×, h×nh thøc tr×nh bµy nh­ thÕ nµo th× viÖc so¸t xÐt sÏ khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc do b¶n th©n ng­êi thùc hiÖn so¸t xÐt còng kh«ng n¾m ®­îc yªu cÇu ®Çy ®ñ cña mét kÕ ho¹ch kiÓm to¸n gåm nh÷ng néi dung g×. ViÖc so¸t xÐt do vËy mµ chØ mang tÝnh h×nh thøc, cã thÓ cã ký trªn kÕ ho¹ch so¸t xÐt song kÕ ho¹ch ®ã vÉn cã thÓ ch­a ph¶i lµ kÕ ho¹ch phï hîp. Theo s¬ ®å 1.2 Quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty IFC, vÒ c¬ b¶n, c¸c néi dung trªn ®· bao hµm t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c néi dung cÇn thiÕt mµ mét kÕ ho¹ch kiÓm to¸n cÇn ph¶i cã. Tuú thuéc vµo mçi cuéc kiÓm to¸n cô thÓ, cã thÓ bæ sung thªm c¸c néi dung phï hîp mét c¸ch linh ho¹t. Tuy nhiªn, ®ã chØ lµ c¸c môc lín mµ IFC ®­a ra mµ ch­a cã mÉu biÓu, h­íng dÉn cô thÓ cho tõng néi dung trªn. VÝ dô: viÖc tãm t¾t kÕt qu¶ kh¶o s¸t kh¸ch hµng cÇn ph¶i tr×nh bµy nh÷ng néi dung g×, h×nh thøc tr×nh bµy nh­ thÕ nµo? Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ rñi ro hîp ®ång vµ m«i tr­êng kiÓm so¸t cô thÓ cña C«ng ty, tr×nh bµy kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®ã nh­ thÕ nµo trªn c¸c giÊy tê lµm viÖc. C¸c ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n cho tõng phÇn hµnh ®Æc thï theo tõng lo¹i h×nh kh¸ch hµng nh­ doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, dù ¸n cßn mang tÝnh chÊt h×nh thøc, ch­a ®Çy ®ñ vµ hiÖu qu¶, ch­a cã h­íng dÉn vÒ viÖc t×m hiÓu hÖ thèng kÕ to¸n cña kh¸ch hµng trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch. Toµn bé c¸c néi dung trªn hoµn toµn dùa vµo h­íng dÉn cña Delloite touche Tomatsu, ch­a cã sù chØnh söa cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm kh¸ch hµng cña C«ng ty nãi riªng vµ t¹i ViÖt Nam nãi chung. ChÝnh v× vËy khi thùc hiÖn so¸t xÐt, ng­êi so¸t xÐt còng chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®­îc lËp theo c¸c néi dung trªn trªn c¬ së xÐt ®o¸n nghÒ nghiÖp vµ hiÓu biÕt vÒ kh¸ch hµng cña chÝnh ng­êi so¸t xÐt mµ ch­a cã tiªu thøc cô thÓ ®Ó ®o l­êng ®¸nh gi¸ c¸c kÕ ho¹ch ®­îc lËp. C«ng ty cÇn x©y dùng ®­îc quy ®Þnh cô thÓ vÒ h×nh thøc vµ néi dung chi tiÕt cña tõng môc tæng hîp nªu trªn, mèi quan hÖ cña c¸c néi dung ®ã. VÝ dô, ®èi víi mÉu b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ kh¶o s¸t s¬ bé kh¸ch hµng. Trong b¶ng tæng hîp kh¶o s¸t s¬ bé kh¸ch hµng cÇn nªu ®­îc c¸c th«ng tin c¬ b¶n sau: Tªn kh¸ch hµng, ®Þa chØ, ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh lùa chän kiÓm to¸n viªn, quy m« ho¹t ®éng (dïng mét sè chØ tiªu nh­ tæng sè nh©n viªn, tæng doanh thu, lîi nhuËn, gi¸ trÞ tµi s¶n, vèn chñ së h÷u…), lý do thùc hiÖn kiÓm to¸n, yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ b¸o c¸o kiÓm to¸n, kiÓm to¸n viªn n¨m tr­íc, ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ rñi ro kiÓm to¸n, ph¹m vi thùc hiÖn kiÓm to¸n, kh¶ n¨ng thùc hiÖn kiÓm to¸n, dù tÝnh thêi gian thùc hiÖn kiÓm to¸n, møc phÝ kiÓm to¸n. HoÆc, râ rµng lµ khi ®¸nh gi¸ vÒ rñi ro kiÓm so¸t kh¸c nhau sÏ dÉn ®Õn viÖc thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm kiÓm so¸t vµ thö nghiÖm c¬ b¶n còng kh¸c nhau. Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng ®­îc mèi quan hÖ tù ®éng gi÷a c¸c néi dung trªn mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶? §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã cã thÓ nhê sù trî gióp cña phÇn mÒm tin häc thÝch hîp. Quan träng nhÊt lµ ph¶i thiÕt kÕ ®­îc hÖ thèng c¸c c©u hái theo h­íng tr¾c nhiÖm vµ khi thùc hiÖn tr¶ lêi c¸c c©u hái ®ã trong mçi cuéc kiÓm to¸n cô thÓ sÏ tù ®éng h×nh thµnh nªn c¸c kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n tiÕp theo phï hîp vµ chÝnh x¸c. VÝ dô nÕu c¸c c©u tr¶ lêi dÉn ®Õn kÕt luËn lµ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé lµ ®¸ng tin cËy cïng víi c¸c th«ng tin kh¸c liªn quan ®Õn quy m«, ®Æc ®iÓm kinh doanh cña kh¸ch hµng cô thÓ ®· ®­îc cËp nhËt ®Çy ®ñ vµ thÝch hîp th× mét ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n phï hîp sÏ tù ®éng ®­îc x©y dùng tõ c¬ së d÷ liÖu cã s½n mµ kh«ng cÇn ng­êi lËp ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian. Trªn c¬ së ®ã, ng­êi so¸t xÐt còng cã thÓ ®¸nh gi¸ viÖc lËp kÕ ho¹ch ®· ®Çy ®ñ vµ phï hîp hay kh«ng mét c¸ch rÊt nhanh chãng vµ ®Çy ®ñ. Trong thêi gian tíi, C«ng ty nªn tËp trung x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu liªn quan ®Õn viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n bao gåm viÖc thiÕt lËp c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm cho tõng néi dung cô thÓ, c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cÇn ph¶i thu thËp, h×nh thøc tr×nh bµy c¸c néi dung trªn, c¸c thñ tôc thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm kiÓm so¸t theo tõng chu tr×nh kinh doanh, c¸c ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n cô thÓ cho c¸c tµi kho¶n, kho¶n môc träng yÕu trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c kh¸ch hµng th«ng th­êng vµ kh¸ch hµng ®Æc thï kh¸c. Dùa vµo ®Æc ®iÓm c¸c kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña C«ng ty trong thêi gian gÇn ®©y vµ xu h­íng më réng ph¸t triÓn kh¸ch hµng trong thêi gian tíi, mét sè lÜnh vùc c¬ b¶n mµ C«ng ty cÇn quan t©m x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu liªn quan ®Õn viÖc lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c thñ tôc ®Ó thùc hiÖn so¸t xÐt trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh bao gåm: C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt víi quy m« võa vµ nhá nãi chung C¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô quy m« võa vµ nhá nãi chung C¸c doanh nghiÖp kinh doanh liªn quan ®Õn tµi chÝnh: ng©n hµng, b¶o hiÓm, c«ng ty chøng kho¸n C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi C¸c C«ng ty niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cã quy m« lín theo tõng lo¹i h×nh kinh doanh: hµng kh«ng, ®­êng s¾t, cµ phª, chÌ C¸c dù ¸n do chÝnh phñ c¸c n­íc hoÆc c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ tµi trî. §ång thêi, hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu trªn cÇn ®­îc th­êng xuyªn söa ®æi, bæ sung theo sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh t¹i ChuÈn mùc KiÓm to¸n ViÖt Nam vµ c¸c ChuÈn mùc KiÓm to¸n quèc tÕ. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®­îc h­íng dÉn ®Çy ®ñ, viÖc so¸t xÐt trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n sÏ ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng vµ dÔ dµng vµ hiÖu qu¶ h¬n. 3.3.2 Hoµn thiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong giai ®o¹n thùc hiÖn kiÓm to¸n Trong giai ®o¹n thùc hiÖn kiÓm to¸n, viÖc so¸t xÐt th­êng tËp trung vµo kiÓm to¸n viªn chÝnh, tr­ëng nhãm kiÓm to¸n. §èi t­îng so¸t xÐt lµ c¸c giÊy tê lµm viÖc cña c¸c kiÓm to¸n viªn kh¸c vµ trî lý kiÓm to¸n viªn trong nhãm kiÓm to¸n. §Ó viÖc so¸t xÐt trong giai ®o¹n nµy thùc sù hiÖu qu¶, gi¶m bít ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc so¸t xÐt cho c¸c cÊp bËc l·nh ®¹o cao h¬n, C«ng ty cÇn ban hµnh c¸c quy ®Þnh cô thÓ vÒ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn so¸t xÐt, c¸c néi dung thùc hiÖn thñ tôc so¸t xÐt, thêi gian so¸t xÐt, c¸ch thøc thÓ hiÖn kÕt qu¶ so¸t xÐt trong giai ®o¹n nµy, cô thÓ nh­ sau: VÒ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn so¸t xÐt: C¸c tr­ëng nhãm kiÓm to¸n lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc thùc hiÖn so¸t xÐt toµn bé c¸c giÊy tê lµm viÖc, toµn bé c«ng viÖc cña c¸c kiÓm to¸n viªn vµ c¸c trî lý kiÓm to¸n viªn trong nhãm kiÓm to¸n do m×nh phô tr¸ch. Tr­ëng nhãm kiÓm to¸n cã thÓ ph©n c«ng cho kiÓm to¸n viªn kh¸c so¸t xÐt c«ng viÖc kiÓm to¸n cña c¸c kiÓm to¸n viªn ë cÊp bËc thÊp h¬n song ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÉn lµ tr­ëng nhãm, v× vËy cÇn c©n nh¾c thùc hiÖn so¸t xÐt l¹i c¸c giÊy tê lµm viÖc ®· ®­îc c¸c kiÓm to¸n viªn kh¸c so¸t xÐt, Ýt nhÊt còng ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc so¸t xÐt ®· ®­îc thùc hiÖn (thÓ hiÖn b»ng ch÷ ký cña ng­êi thùc hiÖn so¸t xÐt trªn giÊy tê lµm viÖc). NÕu c¸c giÊy tê lµm viÖc ®· ®­îc c¸c kiÓm to¸n viªn kh¸c so¸t xÐt nh­ng ch­a ký th× yªu cÇu hä ký ®Çy ®ñ. Tr­ëng nhãm kiÓm to¸n còng cã thÓ trùc tiÕp thùc hiÖn mét sè phÇn c«ng viÖc cô thÓ, phøc t¹p, cã rñi ro cao. Trong tr­êng hîp nµy, c¸c giÊy tê lµm viÖc cña tr­ëng nhãm kiÓm to¸n cÇn ®­îc chñ nhiÖm kiÓm to¸n so¸t xÐt vµ néi dung so¸t xÐt, kÕt qu¶ so¸t xÐt còng ph¶i ®­îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh nh­ trªn. CÇn ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c giÊy tê lµm viÖc trong cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i tõng kh¸ch hµng cña c¸c kiÓm to¸n viªn ph¶i cã Ýt nhÊt mét ng­êi thùc hiÖn so¸t xÐt. Chñ nhiÖm kiÓm to¸n cã thÓ kh«ng thùc hiÖn so¸t xÐt toµn bé giÊy tê lµm viÖc trong hå s¬ kiÓm to¸n khi c¸c giÊy tê ®· ®­îc tr­ëng nhãm kiÓm to¸n thùc hiÖn so¸t xÐt. Tuy nhiªn, chñ nhiÖm kiÓm to¸n vÉn cÇn thiÕt thùc hiÖn so¸t xÐt giÊy tê lµm viÖc ë c¸c phÇn hµnh träng yÕu, phøc t¹p, cã rñi ro cao vµ cßn tuú thuéc vµo viÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña tr­ëng nhãm kiÓm to¸n ®Ó chñ nhiÖm kiÓm to¸n më réng viÖc so¸t xÐt ra c¸c giÊy tê lµm viÖc kh¸c. NÕu cßn cã giÊy tê lµm viÖc ch­a ®­îc so¸t xÐt hoÆc ch­a ®­îc ký ®Ó thÓ hiÖn viÖc so¸t xÐt th× chñ nhiÖm kiÓm to¸n cÇn nªu râ trong tæng hîp kÕt qu¶ so¸t xÐt yªu cÇu tr­ëng nhãm thùc hiÖn ®Çy ®ñ. Vai trß so¸t xÐt cña chñ nhiÖm kiÓm to¸n cÇn ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ trong thùc tÕ, kh«ng chØ n»m trªn quy ®Þnh nh­ thùc tr¹ng hiÖn t¹i cña C«ng ty. Thµnh viªn ban gi¸m ®èc chØ so¸t xÐt hå s¬ kiÓm to¸n khi hå s¬ ®· ®­îc chñ nhiÖm kiÓm to¸n so¸t xÐt. Nh­ vËy võa ®¶m b¶o c«ng viÖc so¸t xÐt ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®ång thêi còng gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc so¸t xÐt cho c¸c thµnh viªn ban gi¸m ®èc. VÒ néi dung thùc hiÖn so¸t xÐt: Néi dung thùc hiÖn so¸t xÐt bao gåm so¸t xÐt toµn bé c¸c c«ng viÖc, giÊy tê lµm viÖc cña c¸c kiÓm to¸n viªn vµ trî lý kiÓm to¸n viªn trong nhãm kiÓm to¸n. ViÖc so¸t xÐt cÇn tËp trung vµo viÖc c¸c thµnh viªn trong nhãm kiÓm to¸n cã thùc hiÖn kiÓm to¸n theo ®óng ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n ®· ®­îc x©y dùng. C«ng viÖc thùc hiÖn bëi c¸c kiÓm to¸n viªn ®ã cã ®­îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ, râ rµng trªn c¸c giÊy tê lµm viÖc, giÊy tê lµm viÖc cã ®­îc tham chiÕu ®óng quy ®Þnh, c¸c kÕt luËn kiÓm to¸n ®­a ra cã phï hîp kh«ng? Cã vÊn ®Ò ph¸t sinh bÊt th­êng ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm to¸n cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ tôc kiÓm to¸n bæ sung, söa ®æi bæ sung ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n, trao ®æi víi ban gi¸m ®èc cña kh¸ch hµng. ViÖc so¸t xÐt cÇn ®¶m b¶o c¸c phÇn hµnh c«ng viÖc cña ng­êi ®­îc so¸t xÐt ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng theo chuÈn mùc kiÓm to¸n vµ quy ®Þnh chung cña C«ng ty, bÊt cø thiÕu sãt nµo cÇn ®­îc söa ®æi bæ sung kÞp thêi ®Çy ®ñ tr­íc khi kÕt thóc lµm viÖc t¹i kh¸ch hµng. §Æc biÖt trong qu¸ tr×nh so¸t xÐt cÇn l­u ý xem xÐt c¸c yªu cÇu hoµn thiÖn theo kÕt qu¶ so¸t xÐt lÇn tr­íc ®· ®­îc hoµn thiÖn ®Çy ®ñ ch­a. VÒ thêi gian thùc hiÖn so¸t xÐt vµ tµi liÖu so¸t xÐt: ViÖc so¸t xÐt nªn ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn ngay t¹i kh¸ch hµng (fieldwork). KÕt thóc mçi ngµy lµm viÖc, ng­êi thùc hiÖn so¸t xÐt cÇn so¸t xÐt l¹i toµn bé giÊy tê lµm viÖc, c¸c c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong nhãm. Tõ ®ã sÏ n¾m b¾t ®­îc ®Çy ®ñ c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, h­íng xö lý, trao ®æi víi chñ nhiÖm kiÓm to¸n c¸c vÊn ®Ò mµ tr­ëng nhãm cÇn ý kiÕn tham kh¶o, söa ®æi bæ sung ch­¬ng tr×nh kiÓm to¸n, ®­a ra c¸c thñ tôc kiÓm to¸n (nÕu cÇn thiÕt) mét c¸ch kÞp thêi. Tuy khèi l­îng c«ng viÖc hµng ngµy sÏ cã thÓ t¨ng lªn song ®©y thùc sù lµ c¸ch lµm tiÕt kiÖm thêi gian v× nÕu kh«ng thùc hiÖn so¸t xÐt ngay th× khi thùc hiÖn so¸t xÐt sau ®ã, ng­êi so¸t xÐt sÏ mÊt thêi gian ®Ó hÖ thèng ho¸ l¹i c¸c hiÓu biÕt vÒ kh¸ch hµng, c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh còng kh«ng ®­îc xö lý, trao ®æi kÞp thêi nªn ®Ó xö lý sÏ mÊt thêi gian nhiÒu h¬n. Thùc hiÖn viÖc so¸t xÐt giÊy tê lµm viÖc theo quy ®Þnh trªn sÏ t¹o nªn mét thãi quen lµm viÖc khoa häc cho c¸c tr­ëng nhãm kiÓm to¸n, kÕt thóc cuéc kiÓm to¸n lµ ®· cã thÓ døt ®iÓm ®­îc c¸c c«ng viÖc so¸t xÐt c¬ b¶n mét c¸ch hiÖu qu¶ thay v× chØ thùc hiÖn hoµn thiÖn giÊy tê lµm viÖc, hoµn thiÖn hå s¬ kiÓm to¸n víi môc ®Ých tr×nh bµy mµ kh«ng hç trî cho c¸c kÕt luËn kiÓm to¸n, ý kiÕn kiÓm to¸n. Ngoµi ra, so¸t xÐt kÞp thêi còng lµ mét ph­¬ng thøc ®µo t¹o nh©n viªn trong c«ng viÖc mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt v× nh©n viªn ®­îc h­íng dÉn, hç trî trong tõng phÇn c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng. Qua ®ã kü n¨ng vµ kinh nghiÖm kiÓm to¸n ®­îc n©ng lªn râ rÖt sau mçi cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh. NÕu chØ thùc hiÖn so¸t xÐt th«ng qua pháng vÊn trao ®æi mµ kh«ng so¸t xÐt ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê lµm viÖc th× cã thÓ vÉn gÆp rñi ro do kh«ng kiÓm so¸t ®­îc ®Çy ®ñ c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh vµ c¸c môc tiªu nh­ ®µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn, kiÓm so¸t viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña C«ng ty trong viÖc thùc hiÖn kiÓm to¸n, cô thÓ lµ viÖc tr×nh bµy giÊy tê lµm viÖc cña c¸c kiÓm to¸n viªn kh«ng thùc hiÖn ®­îc. VÒ c¸ch thøc thÓ hiÖn kÕt qu¶ so¸t xÐt: CÇn quy ®Þnh cô thÓ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn so¸t xÐt, ng­êi thùc hiÖn so¸t xÐt vÉn cÇn ghi râ ngµy th¸ng, ký trªn c¸c giÊy tê lµm viÖc ®· ®­îc so¸t xÐt. §©y lµ b»ng chøng chøng minh viÖc so¸t xÐt ®· ®­îc thùc hiÖn, gióp cho chñ nhiÖm kiÓm to¸n, thµnh viªn ban gi¸m ®èc phô tr¸ch ®¸nh gi¸ ®­îc møc ®é thùc hiÖn so¸t xÐt chi tiÕt ®Ó thùc hiÖn viÖc so¸t xÐt tiÕp theo mét c¸ch phï hîp. CÇn hÕt søc tr¸nh viÖc ký h×nh thøc trªn c¸c giÊy tê lµm viÖc mµ kh«ng thùc hiÖn so¸t xÐt cô thÓ. §©y lµ viÖc lµm chØ mang tÝnh chÊt ®èi phã nh»m thùc hiÖn ®Çy ®ñ quy ®Þnh vÒ mÆt tr×nh bµy cña C«ng ty mµ kh«ng phôc vô cho viÖc ®­a ra ý kiÕn kiÓm to¸n, vèn lµ vÊn ®Ò ®«i khi vÉn cßn tån t¹i ë mét sè kh¸ch hµng, mét sè kiÓm to¸n viªn nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ mçi lÇn so¸t xÐt ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ so¸t xÐt ®Ó ng­êi ®­îc so¸t xÐt hoµn thiÖn c«ng viÖc cña m×nh. §©y còng lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ng­êi thùc hiÖn so¸t xÐt theo dâi ®­îc viÖc c¸c thµnh viªn kh¸c thùc hiÖn hoµn thiÖn c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng. C«ng ty nªn thèng nhÊt mÉu lËp b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ so¸t xÐt ¸p dông trong toµn C«ng ty, tr¸nh kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng kÕt qu¶ so¸t xÐt chØ ®­îc trao ®æi trùc tiÕp mµ kh«ng thÓ hiÖn trªn c¸c tµi liÖu l­u hå s¬ kiÓm to¸n hoÆc cã t×nh tr¹ng c¸c phßng kh¸c nhau, c¸c kiÓm to¸n viªn kh¸c nhau cã c¸ch lµm kh¸c nhau nªn th«ng tin cã thÓ kh«ng ®Çy ®ñ vµ ng­êi so¸t xÐt ë cÊp bËc cao h¬n còng khã theo dâi. Ngoµi ch÷ ký trªn c¸c giÊy tê lµm viÖc ®­îc so¸t xÐt, b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ so¸t xÐt còng lµ minh chøng cho viÖc so¸t xÐt ®· ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ thùc chÊt. C«ng ty còng cÇn quy ®Þnh cô thÓ thêi gian c¸c kÕt qu¶ so¸t xÐt trong giai ®o¹n thùc hiÖn kiÓm to¸n ph¶i ®­îc xö lý bëi c¸c cÊp bËc nh©n viªn liªn quan kÞp thêi. Theo ®ã, kÕt qu¶ so¸t xÐt h«m tr­íc ph¶i ®­îc c¸c kiÓm to¸n viªn hoµn thiÖn ngay h«m sau, tr­íc khi viÖc so¸t xÐt lÇn tiÕp theo ®­îc thùc hiÖn. Tr­êng hîp viÖc hoµn thiÖn ch­a thÓ thùc hiÖn ®­îc ph¶i cã lý do cô thÓ vµ ®­îc theo dâi thùc hiÖn tiÕp. Chñ nhiÖm kiÓm to¸n chØ thùc hiÖn so¸t xÐt khi kÕt qu¶ so¸t xÐt cña kiÓm to¸n viªn chÝnh ®· ®­îc xö lý ®Çy ®ñ. C«ng ty cÇn thùc hiÖn ®µo t¹o, phæ biÕn c¸c quy ®Þnh trªn cho tÊt c¶ c¸c cÊp bËc nh©n viªn trong C«ng ty. C¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn quy ®Þnh, h­íng dÉn thñ tôc so¸t xÐt trong giai ®o¹n thùc hiÖn kiÓm to¸n cÇn ®­îc l­u gi÷ theo c¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nh©n viªn cã thÓ truy cËp t×m kiÕm mét c¸ch dÔ dµng. §ång thêi, trong c¸c cÊp bËc nh©n viªn, ®Æc biÖt lµ c¸c cÊp qu¶n lý, cÇn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trªn mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt. Nh­ vËy, c¸c nh©n viªn cÊp d­íi sÏ kh«ng thÓ kh«ng thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ®· ®­îc x©y dùng lªn. VÝ dô, chñ nhiÖm kiÓm to¸n chØ thùc hiÖn so¸t xÐt khi c«ng viÖc so¸t xÐt cña kiÓm to¸n viªn chÝnh ®· ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ kÕt qu¶ so¸t xÐt ®· ®­îc xö lý. Nh­ vËy, kiÓm to¸n viªn chÝnh sÏ kh«ng thÓ bá qua b­íc so¸t xÐt nµo vµ do kÕt qu¶ so¸t xÐt ph¶i ®­îc l­u l¹i trªn hå s¬ kiÓm to¸n, ®Æc biÖt lµ trªn b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ so¸t xÐt nªn kiÓm to¸n viªn chÝnh còng kh«ng thÓ thùc hiÖn so¸t xÐt mét c¸ch m¸y mãc, h×nh thøc. 3.3.3 Hoµn thiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong giai ®o¹n kÕt thóc kiÓm to¸n vµ lËp b¸o c¸o Trong giai ®o¹n kÕt thóc kiÓm to¸n vµ lËp b¸o c¸o, còng gièng nh­ c¸c giai ®o¹n tr­íc, tuú thuéc vµo tõng kh¸ch hµng mµ c«ng viÖc trong giai ®o¹n nµy do kiÓm to¸n viªn hay chñ nhiÖm kiÓm to¸n thùc hiÖn vµ c«ng viÖc ®ã ph¶i ®­îc so¸t xÐt bëi cÊp cao h¬n. VÒ c¬ b¶n, c¸c quy ®Þnh chung vÒ thñ tôc so¸t xÐt trong giai ®o¹n nµy lµ phï hîp. Tuy nhiªn, cïng víi c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc so¸t xÐt trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kiÓm to¸n, C«ng ty còng cÇn hÖ thèng ho¸ thµnh v¨n b¶n chÝnh thøc c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong giai ®o¹n nµy vµ thùc hiÖn ®µo t¹o h­íng dÉn cho c¸c cÊp bËc nh©n viªn trong C«ng ty. Trong ®ã, C«ng ty cÇn xem xÐt quy ®Þnh râ vÒ thêi gian hoµn thµnh hå s¬ kiÓm to¸n tr×nh ban gi¸m ®èc so¸t xÐt (vÝ dô sau 03 ngµy kÕt thóc c«ng viÖc t¹i kh¸ch hµng, nhãm kiÓm to¸n ph¶i tr×nh hå s¬ kiÓm to¸n lªn thµnh viªn ban gi¸m ®èc liªn quan ®Ó thùc hiÖn so¸t xÐt). Hå s¬ khi chuyÓn lªn ban gi¸m ®èc ®Ó so¸t xÐt ph¶i ®­îc hoµn thiÖn ®Çy ®ñ, cô thÓ: tr­ëng nhãm kiÓm to¸n vµ chñ nhiÖm kiÓm to¸n ph¶i hoµn thµnh viÖc thùc hiÖn so¸t xÐt theo ®óng tr¸ch nhiÖm cña m×nh, kÕt qu¶ so¸t xÐt ph¶i ®­îc xö lý ®Çy ®ñ vµ ®­îc so¸t xÐt l¹i tr­íc khi tr×nh lªn thµnh viªn ban gi¸m ®èc. C¸c thµnh viªn ban gi¸m ®èc khi thùc hiÖn so¸t xÐt cÇn l­u ý xem xÐt hå s¬ ®· ®­îc so¸t xÐt ®Çy ®ñ bëi c¸c cÊp bËc nh©n viªn liªn quan, nÕu ch­a ph¶i ®Ò nghÞ hoµn thiÖn tr­íc khi thµnh viªn ban gi¸m ®èc so¸t xÐt. MÆc dï, viÖc so¸t xÐt hå s¬ kiÓm to¸n th«ng qua trao ®æi trùc tiÕp víi c¸c thµnh viªn trong nhãm kiÓm to¸n lµ cÇn thiÕt vµ hiÖu qu¶ song c¸c thµnh viªn ban gi¸m ®èc vÉn ph¶i thùc hiÖn so¸t xÐt hå s¬ kiÓm to¸n. §ång thêi, viÖc so¸t xÐt cña thµnh viªn ban gi¸m ®èc còng ph¶i ®­îc thÓ hiÖn b»ng bót tÝch ®Çy ®ñ trªn tµi liÖu ®· thùc hiÖn so¸t xÐt, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi dung so¸t xÐt trªn c¸c mÉu so¸t xÐt b¸o c¸o cña C«ng ty vµ ký duyÖt ®Çy ®ñ trªn c¸c mÉu ®ã. C¸c thµnh viªn ban gi¸m ®èc cÇn thèng nhÊt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh trªn, kh«ng nh÷ng ®Ó thùc hiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ hiÖu qu¶ mµ cßn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung cña C«ng ty, ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh cña C«ng ty ®­îc gi¸m s¸t vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ. Ngoµi ra, còng gièng nh­ trong c¸c giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ thùc hiÖn kiÓm to¸n, ®Ó c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong giai ®o¹n kÕt thóc kiÓm to¸n thùc hiÖn ®­îc nhanh chãng, hiÖu qu¶ th× C«ng ty còng cÇn hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh, h­íng dÉn vÒ c¸c b­íc c«ng viÖc thùc hiÖn trong giai ®o¹n nµy, trªn c¬ së ®ã, ng­êi thùc hiÖn so¸t xÐt sÏ dÔ dµng ®¸nh gi¸ ®­îc sù phï hîp vµ ®Çy ®ñ cña c¸c c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn. Cô thÓ, C«ng ty cÇn cã c¸c h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung sau: X©y dùng hÖ thèng c©u hái cô thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng trong tõng lÜnh vùc cô thÓ (th­¬ng m¹i, dÞch vô, s¶n xuÊt, tµi chÝnh); X©y dùng thñ tôc thùc hiÖn kiÓm tra sù kiÖn sau ngµy kho¸ sæ mÉu; X©y dùng mÉu vµ h­íng dÉn lËp th­ gi¶i tr×nh cña Ban gi¸m ®èc; Ph­¬ng ph¸p lËp, mÉu b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm to¸n, b¶ng tæng hîp ¶nh h­ëng cña c¸c bót to¸n kh«ng ®iÒu chØnh ThiÕt kÕ mÉu so¸t xÐt tæng hîp b¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n (checklist) phï hîp ¸p dông cho toµn C«ng ty ( gåm c¸c mÉu so¸t xÐt cña chñ nhiÖm kiÓm to¸n, so¸t xÐt cña thµnh viªn ban gi¸m ®èc phô tr¸ch kh¸ch hµng, so¸t xÐt cña bé phËn so¸t xÐt chÊt l­îng, b¶n phª duyÖt ®èi víi viÖc ph¸t hµnh b¸o c¸o vµ th­ qu¶n lý) ViÖc hÖ thèng ho¸ c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc so¸t xÐt, ¸p dông c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®­îc C«ng ty triÓn khai ngay trong thêi gian hiÖn t¹i. Do c¸c thµnh viªn ban gi¸m ®èc vµ c¸c chñ nhiÖm kiÓm to¸n trong c«ng ty ®Òu lµ nh÷ng ng­êi cã nhiÒu kinh nghiÖm vÒ kiÓm to¸n, ®· tõng lµm viÖc t¹i nhiÒu c«ng ty kiÓm to¸n cã danh tiÕng t¹i ViÖt Nam nªn viÖc x©y dùng c¸c quy ®Þnh trªn cã nhiÒu thuËn lîi. C«ng ty nªn dµnh thêi gian cuèi n¨m nay, khi hÕt mïa kiÓm to¸n ®Ó hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vµ h­íng dÉn ®µo t¹o cho c¸c cÊp bËc nh©n viªn trong C«ng ty ®Ó c¸c quy ®Þnh ®­îc thùc hiÖn ngay trong mïa kiÓm to¸n n¨m sau. Khi kÕt thóc mçi mïa kiÓm to¸n, c«ng ty cÇn cã sù ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn thñ tôc so¸t xÐt phôc vô cho mïa kiÓm to¸n n¨m sau. 3.3.4 X©y dùng thñ tôc so¸t xÐt bæ sung ®èi víi c«ng viÖc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c¸c chi nh¸nh, ®¬n vÞ phô thuéc HiÖn t¹i, IFC ®· thµnh lËp chi nh¸nh C«ng ty t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ chi nh¸nh nµy chuÈn bÞ ®i vµo ho¹t ®éng. Trong t­¬ng lai, mét sè chi nh¸nh sÏ tiÕp tôc ®­îc thµnh lËp t¹i mét sè ®Þa ph­¬ng kh¸c. VÒ c¬ b¶n, viÖc thùc hiÖn thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c¸c chi nh¸nh, ®¬n vÞ phô thuéc cña C«ng ty vÉn tu©n theo quy tr×nh chung ®· ®­îc x©y dùng cho toµn C«ng ty. Tuy nhiªn do c¬ cÊu vÒ nh©n sù t¹i c¸c chi nh¸nh cã thÓ kh«ng ®Çy ®ñ nh­ t¹i v¨n phßng C«ng ty (v× quy m« ho¹t ®éng cña chi nh¸nh nhá h¬n) nªn nÕu ¸p dông ®óng quy tr×nh cña C«ng ty th× cã thÓ sÏ gÆp khã kh¨n. V× vËy, C«ng ty cÇn x©y dùng c¸c quy ®Þnh bæ sung vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. §èi víi c¸c cuéc kiÓm to¸n nhá, Ýt rñi ro, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®¬n gi¶n th× hoµn toµn cã thÓ tu©n thñ quy tr×nh so¸t xÐt chung cña C«ng ty mµ kh«ng cã khã kh¨n g× v× c¬ cÊu chi nh¸nh ph¶i cã tr­ëng chi nh¸nh t­¬ng ®­¬ng víi phã gi¸m ®èc C«ng ty, bªn c¹nh ®ã lµ c¸c chñ nhiÖm nhiÖm kiÓm to¸n, c¸c kiÓm to¸n viªn kh¸c. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c cuéc kiÓm to¸n cã quy m« lín, møc ®é rñi ro ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cao h¬n trung b×nh th× cÇn cã quy ®Þnh b¾t buéc ph¶i cã sù so¸t xÐt cña bé phËn so¸t xÐt chÊt l­îng t¹i v¨n phßng C«ng ty trong ®ã cã sù tham gia cña Ýt nhÊt mét thµnh viªn trong ban gi¸m ®èc kh¸c trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tõ lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, thùc hiÖn kiÓm to¸n vµ kÕt thóc kiÓm to¸n, cô thÓ: Trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n: Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ban ®Çu vÒ kh¸ch hµng, ®¸nh gi¸ rñi ro, khi ®èi t­îng kh¸ch hµng cã møc ®é rñi ro cao h¬n trung b×nh, kh¸ch hµng cã quy m« lín, ho¹t ®éng phøc t¹p, ®Æc thï th× viÖc phª duyÖt chÊp nhËn kh¸ch hµng míi hoÆc tiÕp tôc kh¸ch hµng cò cÇn ph¶i ®­îc trao ®æi, so¸t xÐt vµ chÊp thuËn cña thµnh viªn ban gi¸m ®èc t¹i v¨n phßng C«ng ty nh»m kiÓm so¸t rñi ro còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn phèi hîp, hç trî nh©n viªn trong viÖc thùc hiÖn kiÓm to¸n. C¸c cuéc kiÓm to¸n cã tÝnh chÊt phøc t¹p nh­ trªn Ýt khi v¨n phßng tù thùc hiÖn hoµn toµn mµ cÇn cã sù phèi hîp víi v¨n phßng C«ng ty. NÕu nh­ kh«ng cã sù phèi hîp vµ so¸t xÐt bëi v¨n phßng chÝnh cña C«ng ty th× cã thÓ rñi ro kiÓm to¸n sÏ cao hoÆc c«ng viÖc thùc hiÖn kh«ng hiÖu qu¶ (chi phÝ tèn kÐm, chÊt l­îng kh«ng ®¶m b¶o, møc phÝ kh«ng phï hîp). V× vËy, kÕ ho¹ch kiÓm to¸n cÇn ph¶i ®­îc Ýt nhÊt mét thµnh viªn trong ban gi¸m ®èc t¹i c«ng ty, cô thÓ lµ thµnh viªn ban gi¸m ®èc so¸t xÐt chÊt l­îng thùc hiÖn so¸t xÐt vµ phª duyÖt. Kh«ng thÓ v× lý do ®Þa lý (v¨n phßng c«ng ty vµ v¨n phßng chi nh¸nh c¸ch xa nhau) mµ bá qua thñ tôc so¸t xÐt quan träng nµy. Tuy nhiªn c¸ch thøc thùc hiÖn viÖc so¸t xÐt cã thÓ linh ®éng. §èi víi kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, viÖc trao ®æi th«ng tin cã thÓ thùc hiÖn qua c¸c ph­¬ng tiÖn liªn l¹c thÝch hîp nh­ ®iÖn tho¹i, email vµ khi kÕ ho¹ch hoµn thiÖn th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i göi c¶ hå s¬ ®Ó tr×nh so¸t xÐt mµ cã thÓ thùc hiÖn so¸t xÐt ®iÖn tö. C¸c file tµi liÖu ®Ó thùc hiÖn so¸t xÐt vµ ®· ®­îc so¸t xÐt sÏ ®­îc ghi ë d¹ng chØ ®Ó ®äc, kh«ng ®­îc söa), tªn vµ ngµy th¸ng thùc hiÖn so¸t xÐt còng ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ trªn file thay cho ch÷ ký thñ c«ng ®Ó minh chøng cho viÖc so¸t xÐt. §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc c«ng viÖc trªn ®ßi hái C«ng ty ph¶i chó träng hoµn thiÖn thªm vÒ viÖc sö dông c«ng nghÖ th«ng tin, x©y dùng phÇn mÒm kiÓm to¸n nh»m hç trî cho ho¹t ®éng kiÓm to¸n cã hiÖu qu¶. N©ng cao hiÖu qu¶ cña hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin còng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó hoµn thiÖn thñ tôc so¸t xÐt. Trong giai ®o¹n thùc hiÖn kiÓm to¸n: Ng­êi thùc hiÖn phô tr¸ch cuéc kiÓm to¸n bao gåm c¶ c¸c thµnh viªn cña chi nh¸nh vµ thµnh viªn cña v¨n phßng C«ng ty. Trong kÕ ho¹ch kiÓm to¸n ®· cã sù ph©n c«ng râ rµng vÒ tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n trong cuéc kiÓm to¸n, v× vËy khi thùc hiÖn kiÓm to¸n cÇn tu©n thñ kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, c¸c thµnh viªn ph¶i thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña m×nh, kh«ng ph©n biÖt ng­êi cña v¨n phßng C«ng ty hay chi nh¸nh. Tuú vµo mçi cuéc kiÓm to¸n cô thÓ mµ sù tham gia cña thµnh viªn ban gi¸m ®èc C«ng ty vµo cuéc kiÓm to¸n cã sù kh¸c nhau v× vËy møc ®é thùc hiÖn so¸t xÐt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kiÓm to¸n còng kh¸c nhau. Tuy nhiªn, nh×n chung, viÖc so¸t xÐt th­êng xuyªn sÏ do chñ nhiÖm kiÓm to¸n, tr­ëng v¨n phßng chi nh¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm. Thµnh viªn ban gi¸m ®èc phô tr¸ch so¸t xÐt chÊt l­îng chØ hç trî nhãm kiÓm to¸n khi cÇn thiÕt vµ thùc hiÖn so¸t xÐt khi kÕt thóc kiÓm to¸n. Trong giai ®o¹n kÕt thóc kiÓm to¸n: Thµnh viªn ban gi¸m ®èc phô tr¸ch chÊt l­îng ph¶i lµ ng­êi thùc hiÖn so¸t xÐt cuèi cïng trong giai ®o¹n kÕt thóc kiÓm to¸n. NÕu nh­ toµn bé c¸c hå s¬, giÊy tê lµm viÖc cña kiÓm to¸n viªn ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh th× cã thÓ göi file d÷ liÖu ra v¨n phßng ®Ó thùc hiÖn so¸t xÐt. Nh­ng nh×n chung, trong thêi gian mét vµi n¨m tíi, viÖc trªn còng khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. V× vËy, thµnh viªn ban gi¸m ®èc phô tr¸ch so¸t xÐt chÊt l­îng ph¶i trùc tiÕp ®Õn chi nh¸nh ®Ó thùc hiÖn viÖc so¸t xÐt. Ngoµi ra, hµng n¨m, v¨n phßng C«ng ty còng chän mÉu mét sè hå s¬ kiÓm to¸n hoµn toµn do chi nh¸nh thùc hiÖn ®Ó so¸t xÐt chÐo nh»m rót kinh nghiÖm cho mïa kiÓm to¸n n¨m sau. Chi nh¸nh míi b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng vµ c¸c hîp ®ång kiÓm to¸n ®­îc thùc hiÖn ch­a nhiÒu, chñ yÕu lµ c¸c kh¸ch hµng nhá, Ýt rñi ro nªn hiÖn t¹i cã thÓ ch­a cÇn cã quy ®Þnh ®Æc biÖt vÒ thñ tôc so¸t xÐt t¹i Chi nh¸nh. Song trong thêi gian 01 ®Õn 02 n¨m tíi, sè l­îng kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh sÏ t¨ng lªn nhanh chãng trong ®ã chñ yÕu lµ kh¸ch hµng cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã m« lín, v× vËy C«ng ty nªn x©y dùng vµ ®µo t¹o vÒ thñ tôc so¸t xÐt bæ sung cho c¸c nh©n viªn trong Chi nh¸nh ngay tõ thêi ®iÓm nµy ®Ó khi cã kh¸ch hµng th× c¸c nh©n viªn ®· thuÇn thôc trong viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc so¸t xÐt. 3.3.5 X©y dùng thñ tôc so¸t xÐt so¸t xÐt chÊt l­îng hµng n¨m ®èi víi kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh Thñ tôc so¸t xÐt chÊt l­îng hµng n¨m kh«ng ph¶i lµ thñ tôc b¾t buéc ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong mét quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cô thÓ song l¹i c¸c thñ tôc so¸t xÐt nµy còng rÊt cÇn thiÕt ®èi víi kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh vµ C«ng ty cÇn x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc nµy. Môc tiªu chung cña c¸c thñ tôc nµy lµ ®Ó ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ®· ®­îc thùc hiÖn phï hîp víi c¸c chuÈn mùc kiÓm to¸n ®­îc ¸p dông, c¸c quy ®Þnh ph¸p lý, c¸c chÝnh s¸ch vµ thñ tôc cña C«ng ty, ®¸nh gi¸ c¸c phÇn cÇn ®µo t¹o, hç trî thªm, ®¸nh gi¸ nh©n viªn, lùa chän c¸c c¸ nh©n cã n¨ng lùc cã thÓ ®¶m nhiÖm c«ng viÖc so¸t xÐt ®èi víi kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh sau nµy. Khi x©y dùng thñ tôc so¸t xÐt chÊt l­îng hµng n¨m, C«ng ty cÇn chó träng c¸c néi dung sau: H­íng dÉn c¸ch thøc lùa chän c¸c hå s¬ tõ danh s¸ch kh¸ch hµng cña C«ng ty ®Ó thùc hiÖn viÖc so¸t xÐt. ViÖc lùa chän cã thÓ dùa vµo mét sè c¨n cø sau: §é lín cña hå s¬ trªn ph­¬ng diÖn quÜ thêi gian vµ phÝ kiÓm to¸n; phßng thùc hiÖn (Ýt nhÊt mçi phßng ph¶i cã mét hå s¬ ®­îc kiÓm tra mét n¨m);lÜnh vùc ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng; hå s¬ thùc hiÖn cïng víi mét c«ng ty kh¸c; kh¸ch hµng míi; doanh nghiÖp Nhµ n­íc; Doanh nghiÖp ®Þnh gi¸ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n; kh¸ch hµng bÞ mÊt (v× mét lý do kh¸c ngoµi lý do kh¸ch hµng kh«ng th­êng xuyªn). H­íng dÉn lùa chän nhãm thùc hiÖn so¸t xÐt: Nhãm so¸t xÐt phô thuéc vµo sè hå s¬ ®­îc chän; lo¹i hå s¬ ®­îc chän; kÕ ho¹ch cña c¸c tr­ëng phßng hay kiÓm to¸n viªn; tÝnh ®éc lËp cña nh÷ng ng­êi nµy ®èi víi hå s¬ ®­îc kiÓm tra. (mét tr­ëng phßng hay kiÓm to¸n viªn kh«ng thÓ lµ ng­êi kiÓm tra hå s¬ mµ hä chÞu tr¸ch nhiÖm hay ®· tham gia thùc hiÖn); n¨ng lùc, kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng­êi ®­îc lùa chän. H­íng dÉn lËp b¸o c¸o so¸t xÐt: B¸o c¸o so¸t xÐt ph¶i nªu râ c¸c kÕt luËn vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng ®Ó söa ch÷a nh÷ng ®iÓm yÕu ®· ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm tra; b¸o c¸o nµy sÏ ®­îc tr×nh cho gi¸m ®èc. C¸c kÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ nµy sau ®ã sÏ ®­îc chuyÓn ®Õn cho nh÷ng ng­êi cã liªn quan (tr­ëng phßng, kiÓm to¸n viªn phô tr¸ch) ®Ó c¸c kÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ cã thÓ ®­îc tÝnh ®Õn mét c¸ch thùc sù. X©y dùng b¶ng c©u hái (checklist) phôc vô cho viÖc so¸t xÐt. B¶ng c©u hái cÇn ph¶i chi tiÕt vµ bao hµm ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin c¬ b¶n vÒ kh¸ch hµng, kiÓm to¸n viªn thùc hiÖn, c¸c néi dung so¸t xÐt chi tiÕt trong tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh gåm lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn kiÓm to¸n vµ kÕt thóc kiÓm to¸n. ViÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt song IFC ch­a x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc nµy. V× vËy, C«ng ty nªn sím hoµn thiÖn viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn viÖc so¸t xÐt hµng n¨m ngay trong thêi gian tíi. 3.4 §iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn ViÖc thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c thñ tôc so¸t xÐt ®· ®Ò ra thùc sù kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò dÔ dµng v× trong mïa kiÓm to¸n víi khèi l­îng c«ng viÖc lín, ®ßi hái thêi gian hoµn thµnh sím, cïng mét lóc, mét kiÓm to¸n viªn ph¶i thùc hiÖn nhiÒu c«ng viÖc thuéc c¸c kh¸ch hµng kh¸c nhau. Ban gi¸m ®èc còng qu¸ t¶i c«ng viÖc nªn nhiÒu khi c¸c thñ tôc cã thÓ kh«ng ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, vÝ dô cã thùc hiÖn so¸t xÐt mµ kh«ng ký trªn giÊy tê ®· so¸t xÐt, thËm chÝ chØ so¸t xÐt b¸o c¸o kiÓm to¸n mµ kh«ng so¸t xÐt giÊy tê lµm viÖc cô thÓ cña c¸c kiÓm to¸n viªn mét c¸ch ®Çy ®ñ, kh«ng so¸t xÐt hå s¬ kiÓm to¸n … V× vËy, ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt c¸c thñ tôc so¸t xÐt cÇn cã mét sè ®iÒu kiÖn sau: Thø nhÊt: CÇn cã sù ®ång thuËn trong ®­êng lèi l·nh ®¹o cña ban gi¸m ®èc C«ng ty. C¸c môc tiªu lín cña C«ng ty, c¸c kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc ph¸t triÓn, c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ cña C«ng ty cÇn ®­îc tÊt c¶ ban gi¸m ®èc ®ång thuËn vµ quyÕt t©m thùc hiÖn. §ã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty nãi chung còng nh­ viÖc hoµn thiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n nãi riªng. Thø hai: C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn, trong ®ã c¸c vÊn ®Ò cÇn ®Ò cËp c¬ b¶n trong kÕ ho¹ch lµ: Ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh, c¸c thµnh viªn tham gia kh¸c, lé tr×nh cô thÓ vÒ thêi gian thùc hiÖn viÖc hoµn thiÖn x©y dùng c¸c thñ tôc, vÊn ®Ò ®µo t¹o c¸c quy ®Þnh trªn cho tõng cÊp bËc nh©n viªn, viÖc triÓn khai ¸p dông c¸c thñ tôc trªn… Thø ba: N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty, theo ®ã c¸c chÝnh s¸ch, thñ tôc ®­îc ®­a ra cÇn triÖt ®Ó tu©n thñ thùc hiÖn. Ng­êi cÇn thùc hiÖn nghiªm chØnh nhÊt ph¶i lµ tõ c¸c cÊp l·nh ®¹o C«ng ty, tõ ban gi¸m ®èc ®Õn c¸c chñ nhiÖm kiÓm to¸n. NÕu nh­ c¸c cÊp l·nh ®¹o kh«ng chÊp nhËn bÊt cø ngo¹i lÖ nµo cho viÖc ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ thñ tôc so¸t xÐt vÉn ph¸t hµnh b¸o c¸o kiÓm to¸n th× khi ®ã buéc c¸c kiÓm to¸n viªn sÏ ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ, t¹o phong c¸ch, ý thøc lµm viÖc lµm viÖc chuyªn nghiÖp trong toµn C«ng ty. C¸c kiÓm to¸n viªn kh«ng thÓ v× lý do khèi l­îng c«ng viÖc qu¸ nhiÒu mµ bá qua c¸c quy ®Þnh. NÕu quy ®Þnh ch­a hîp lý th× cã thÓ ®Ò nghÞ söa ®æi quy ®Þnh nh­ng trong khi quy ®Þnh cßn ®ang cã hiÖu lùc th× vÉn b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn. Thø t­: C«ng ty cÇn hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn kiÓm to¸n: NÕu C«ng ty kh«ng cã ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn kiÓm to¸n phï hîp th× c¸c kiÓm to¸n viªn kh«ng thÓ thùc hiÖn tèt c«ng viÖc kiÓm to¸n. ViÖc so¸t xÐt cã thÓ chØ ra nh÷ng h¹n chÕ cÇn söa ®æi bæ sung song nh­ vËy sÏ mÊt nhiÒu thêi gian vµ nhiÒu khi c¸c kiÓm to¸n viªn vÉn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc, kÕt qu¶ so¸t xÐt v× vËy mµ kh«ng cã t¸c dông. Do ®ã, C«ng ty cÇn hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn kiÓm to¸n cña m×nh. Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn kiÓm to¸n (audit approach) lµ kim chØ nam cho viÖc thùc hiÖn kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c¸c c«ng ty kiÓm to¸n. C¸c h·ng kiÓm to¸n lín th­êng x©y dùng cho m×nh mét ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn kiÓm to¸n riªng, ®Æc thï cña mçi h·ng vµ ®ã lµ tµi s¶n lín cña h·ng kiÓm to¸n ®ã. §Ó x©y dùng ®­îc ph­¬ng ph¸p kiÓm to¸n phï hîp ®ßi hái ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. IFC ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ch­a l©u nªn viÖc x©y dùng mét ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn kiÓm to¸n ®Çy ®ñ lµm tµi liÖu häc tËp, tham kh¶o cho c¸c kiÓm to¸n viªn cßn ch­a ®­îc hoµn thiÖn. HiÖn t¹i, ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn kiÓm to¸n ®­îc sö dông ë C«ng ty lµ sù kÕt hîp nh÷ng kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt cña c¸c kiÓm to¸n viªn cã ®­îc khi lµm viÖc t¹i c¸c c«ng ty kiÓm to¸n lín kh¸c. §©y còng lµ mét ­u ®iÓm song c¸c c¸ch lµm trªn cßn mang tÝnh chÊt c¸ nh©n, ch­a h×nh thµnh mét hÖ thèng thèng nhÊt trong toµn C«ng ty. Do vËy, cã thÓ thÊy lµ gi÷a c¸c phßng nghiÖp vô kh¸c nhau, nhãm kiÓm to¸n kh¸c nhau th× c¸ch thøc thùc hiÖn cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸ch thøc thùc hiÖn c«ng viÖc so¸t xÐt cßn cã sù kh¸c nhau. NÕu nh­ cã sù nghiªn cøu, ®óc kÕt c¸c c¸ch lµm cña tÊt c¶ c¸c nhãm ®Ó t×m ra c¸ch thøc hîp lý nhÊt th× râ rµng lµ c«ng viÖc kiÓm to¸n nãi chung vµ viÖc so¸t xÐt nãi riªng sÏ hiÖu qu¶ h¬n rÊt nhiÒu. Thø n¨m: CÇn cã ®éi ngò nh©n viªn ®ñ n¨ng lùc §èi víi c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kiÓm to¸n, vÊn ®Ò nguån nh©n lùc lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty. §Æc thï cña ho¹t ®éng kiÓm to¸n ®ßi hái c¸c kiÓm to¸n viªn kh«ng nh÷ng ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao mµ cßn ®ßi hái nhiÒu yÕu tè kh¸c nh­ c¸c kü n¨ng vÒ ngo¹i ng÷, tin häc, giao tiÕp, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña kiÓm to¸n viªn. §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm to¸n nãi chung còng nh­ thùc hiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt nãi riªng cã chÊt l­îng, ®¹t hiÖu qu¶ cao, tÊt c¶ c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ®Òu cÇn x©y dùng, duy tr× vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nh©n viªn chuyªn nghiÖp víi chÊt l­îng cao. IFC còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. NÕu tr×nh ®é ®éi ngò nh©n viªn h¹n chÕ th× thø nhÊt, viÖc xö lý c¸c kÕt qu¶ so¸t xÐt cña c¸c cÊp bËc so¸t xÐt kh«ng thùc hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ, thø hai, chÝnh ®éi ngò nh©n viªn sÏ lµ nh÷ng ng­êi ®¶m nhiÖm mét phÇn c¸c thñ tôc so¸t xÐt mµ nÕu nh­ tr×nh ®é h¹n chÕ th× sÏ kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu so¸t xÐt cña c«ng ty. Tuy nhiªn, ®Ó cã ®­îc ®éi ngò nh©n viªn víi chÊt l­îng cao thùc sù lµ bµi to¸n khã ®èi víi IFC ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch phï hîp nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu trªn. C¸c chÝnh s¸ch trªn ph¶i lµ sù kÕt hîp cña tÊt c¶ c¸c néi dung: tuyÓn dông, ®µo t¹o, ®·i ngé Thø s¸u: Hoµn thiÖn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c«ng nghÖ th«ng tin Sù hç trî cña c«ng nghÖ th«ng tin, tin häc trong kiÓm to¸n mang l¹i hiÖu qu¶ c«ng viÖc rÊt cao v× c«ng viÖc ®­îc chuyªn nghiÖp ho¸, viÖc sö dông dÔ dµng, tiÕt kiÖm thêi gian kh«ng chØ cho ng­êi trùc tiÕp thùc hiÖn mµ phôc vô c¶ cho viÖc so¸t xÐt. Ph¹m vi øng dông cña tin häc trong kiÓm to¸n lµ rÊt lín. T¹i IFC, cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi lµ toµn bé nh©n viªn chuyªn nghiÖp tõ 01 n¨m kinh nghiÖm trë lªn ®Òu ®­îc trang bÞ m¸y tÝnh x¸ch tay. Ngoµi ra cßn cã hÖ thèng m¸y tÝnh ®Ó bµn tiÖn lîi. Tuy nhiªn, viÖc sö dông m¸y tÝnh míi chñ yÕu sö dông c¸c c«ng cô hç trî cña Microsoft lµ word vµ excel, outlook mµ ch­a cã phÇn mÒm kiÓm to¸n ®Æc thï ®­îc thiÕt kÕ riªng cho C«ng ty. Do vËy, c«ng viÖc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh nãi chung còng nh­ so¸t xÐt nãi riªng cßn cã nhiÒu h¹n chÕ, ch­a tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian, ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, tËn dông tèi ®a c«ng cô hç trî lµ m¸y tÝnh x¸ch tay. Ban gi¸m ®èc C«ng ty còng ®· cã ý t­ëng x©y dùng mét phÇn mÒm kiÓm to¸n phï hîp cho C«ng ty. Tuy nhiªn ®Õn nay, viÖc ®ã còng ch­a ®­îc thùc hiÖn. V× vËy, C«ng ty nªn sím triÓn khai x©y dùng vµ ¸p dông phÇn mÒm kiÓm to¸n phôc vô cho c«ng viÖc kiÓm to¸n nãi chung còng nh­ viÖc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh nãi riªng. PhÇn mÒm kiÓm to¸n cÇn mang l¹i tiÖn Ých cho c¶ ba giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh kiÓm to¸n còng nh­ so¸t xÐt trong chu tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh gåm lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn kiÓm to¸n vµ kÕt thóc kiÓm to¸n. Trong giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n: CÇn x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu liªn quan ®Õn c¸c lo¹i h×nh kh¸ch hµng kiÓm to¸n nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn. Trªn c¬ së tr¶ lêi c¸c c©u hái vÒ ®Æc ®iÓm cña mçi ®èi t­îng kh¸ch hµng cô thÓ, phÇn mÒm sÏ tù ®éng x©y dùng ®­îc kÕ ho¹ch kiÓm to¸n phï hîp víi c¸c d÷ liÖu nhËp vµo cña kiÓm to¸n viªn. Trong giai ®o¹n thùc hiÖn kiÓm to¸n, phÇn mÒm sÏ cã hç trî c¸c lo¹i mÉu tr×nh bµy giÊy tê lµm viÖc c¬ b¶n theo tõng phÇn hµnh cô thÓ, vÝ dô: mÉu giÊy tê lµm viÖc tæng hîp, c¸c mÉu x©y dùng ­íc tÝnh kÕ to¸n, mÉu thùc hiÖn thñ tôc ph©n tÝch. Trong phÇn mÒm còng cã thÓ hç trî c¸ch chän mÉu kiÓm to¸n phï hîp phôc vô cho viÖc kiÓm tra chi tiÕt trªn c¬ së d÷ liÖu tõ kh¸ch hµng. Trong giai ®o¹n kÕt thóc kiÓm to¸n, trªn c¬ së tæng hîp c¸c giÊy tê lµm viÖc cña c¸c kiÓm to¸n viªn, phÇn mÒm cã thÓ tù ®éng cËp nhËt c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh, c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh ch­a xö lý, ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh sau kiÓm to¸n, tù ®éng lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c ghi chó b¸o c¸o tµi chÝnh, cã hÖ thèng ch­¬ng tr×nh hç trî trong viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh liªn tôc ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng, c¸c sù kiÖn sau ngµy kho¸ sæ §Æc biÖt, phÇn mÒm cã thÓ ®­îc thiÕt kÕ víi c«ng cô hç trî viÖc so¸t xÐt. Ng­êi thùc hiÖn so¸t xÐt cã thÓ sö dông c«ng cô nµy cã thÓ nhanh chãng so¸t xÐt toµn bé giÊy tê lµm viÖc cña kiÓm to¸n viªn, lËp ghi chó so¸t xÐt (review note), theo dâi t×nh h×nh cËp nhËt bæ sung, xö lý c¸c vÊn ®Ò cÇn hoµn thiÖn, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn so¸t xÐt cña c¸c kiÓm to¸n viªn ë cÊp bËc thÊp h¬n. Tuy nhiªn do sù ®a d¹ng, phøc t¹p vµ ®Æc thï cña tõng kh¸ch hµng nªn phÇn mÒm sÏ kh«ng thÓ bao qu¸t hÕt ®­îc tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp cô thÓ. V× vËy còng chØ nªn coi phÇn mÒm lµ mét c«ng cô hç trî h÷u hiÖu. Trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña chu tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh còng nh­ viÖc so¸t xÐt trong chu tr×nh ®ã, kiÓm to¸n viªn vÉn cÇn cã sù ®¸nh gi¸ trªn c¬ së xÐt ®o¸n nghÒ nghiÖp cña m×nh, kh«ng nªn hoµn toµn thô ®éng phô thuéc vµo phÇn mÒm v× khi ®ã, c¸c kÕ ho¹ch kiÓm to¸n, viÖc thùc hiÖn kiÓm to¸n còng nh­ kÕt thóc kiÓm to¸n cã thÓ chØ mang tÝnh chÊt h×nh thøc mµ c¸c vÊn ®Ò thuéc vÒ b¶n chÊt l¹i kh«ng ®­îc xem xÐt. Cho dï mét phÇn mÒm hç trî cã ­u viÖt ®Õn thÕ nµo th× yÕu tè quan träng nhÊt vÉn lµ yÕu tè con ng­êi vµ c¸c kiÓm to¸n viªn cÇn lµm viÖc mét c¸ch trung thùc, tuyÖt ®èi tr¸nh viÖc tr×nh bµy h×nh thøc chØ ®Ó ®¸p øng c¸c quy ®Þnh vÒ mÆt tr×nh bµy cña C«ng ty. Thø b¶y: C«ng ty cÇn cã ng©n s¸ch cho viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trªn: §Ó hoµn thiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt, C«ng ty cÇn cã ng©n s¸ch tr¶ l­¬ng cho bé phËn nh©n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. §ång thêi, viÖc x©y dùng hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn so¸t xÐt còng ®ßi hái nguån kinh phÝ cao. Nh­ vËy, C«ng ty cÇn cã nguån ng©n s¸ch ®Çy ®ñ phôc vô cho c«ng viÖc nµy. Thø t¸m: Vai trß kiÓm tra gi¸m s¸t cña héi nghÒ nghiÖp cÇn ®­îc n©ng cao. HiÖn nay ë ViÖt Nam, Héi kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ ViÖt Nam (VACPA) míi ®­îc thµnh lËp vµ b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng (th¸ng 01/2006), c¸c ho¹t ®éng cô thÓ cña héi nh»m trî gióp cho c¸c kiÓm to¸n viªn vµ c¸c c«ng ty kiÓm to¸n cßn ch­a nhiÒu. Trong thêi gian tíi, Héi cÇn n©ng cao vai trß kiÓm tra gi¸m s¸t chÊt l­îng kiÓm to¸n th«ng qua viÖc thùc hiÖn kiÓm tra t¹i c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp qua ®ã chÊt l­îng dÞch vô kiÓm to¸n nãi chung còng nh­ chÊt l­îng cña thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh nãi riªng t¹i c¸c c«ng ty kiÓm to¸n trong ®ã cã IFC sÏ ®­îc n©ng cao. VÒ c¬ b¶n, c¸c ®iÒu kiÖn tõ mét ®Õn b¶y phô thuéc chñ yÕu vµo ®iÒu kiÖn chñ quan cña ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®ã thùc sù cÇn thiÕt vµ hoµn toµn cã thÓ ®¹t ®­îc trong thêi gian ng¾n (1 ®Õn 2 n¨m) trªn c¬ së nÒn t¶ng nh÷ng g× hiÖn cã cña C«ng ty nÕu ban l·nh ®¹o c«ng ty quyÕt t©m thùc hiÖn. V× vËy, trong thêi gian tíi, v× sù ph¸t triÓn l©u dµi, bÒn v÷ng cña C«ng ty, C«ng ty nªn chó träng hoµn thiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña m×nh. KÕT LUËN C¸c thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh chØ lµ mét phÇn trong hÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l­îng kiÓm to¸n t¹i mçi c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp song ®©y lµ c¸c thñ tôc hÕt søc quan träng. IFC lµ mét C«ng ty kiÓm to¸n cßn non trÎ, ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c h·ng kiÓm to¸n lín nh­ c¸c c«ng ty kiÓm to¸n n­íc ngoµi víi bÒ dµy kinh nghiÖm vµ danh tiÕng hµng tr¨m n¨m hay víi c¸c c«ng ty kiÓm to¸n trong n­íc lµ nh÷ng c«ng ty cã quy m« lín, ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ngay tõ thêi gian ®Çu kiÓm to¸n míi b¾t ®Çu xuÊt hiÖn t¹i ViÖt Nam th× viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c thñ tôc kiÓm to¸n nãi chung, c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh nãi riªng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. LuËn v¨n ®· kh¸i qu¸t ho¸ ®­îc c¸c vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i c¸c c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp, tham kh¶o kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i mét sè c«ng ty kiÓm to¸n kh¸c t¹i ViÖt Nam. §ång thêi, LuËn v¨n ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng thùc hiÖn thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty kiÓm to¸n vµ t­ vÊn tµi chÝnh quèc tÕ IFC, qua ®ã thÊy ®­îc c¸c h¹n chÕ cÇn ®­îc hoµn thiÖn trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty IFC. LuËn v¨n ®· ®­a ra c¸c ®Ò xuÊt cô thÓ vµ thiÕt thùc trong viÖc hoµn thiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty IFC trªn hai néi dung c¬ b¶n lµ hoµn thiÖn viÖc x©y dùng c¸c thñ tôc so¸t xÐt vµ hoµn thiÖn viÖc thùc hiÖn c¸c thñ tôc so¸t xÐt trong quy tr×nh kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh t¹i C«ng ty. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng song LuËn v¨n ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. T¸c gi¶ mong muèn nhËn ®­îc nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c ®ång nghiÖp, b¹n bÌ ®Ó chuyªn ®Ò cã thÓ hoµn thiÖn h¬n, lµ tµi liÖu tham kh¶o h÷u Ých vµ thiÕt thùc cho nh÷ng ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n tiÕn sü Ng« §øc Long cïng c¸c thÇy c« gi¸o, gia ®×nh vµ c¸c ®ång nghiÖp ®· tËn t×nh gióp ®ì trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn LuËn v¨n nµy. DANH MôC TµI LIÖU THAM KH¶O A TIÕNG VIÖT Alvin A. Arens, James Kloebbecker (1995), KiÓm to¸n (tµi liÖu dÞch), Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, Hµ Néi Bé tµi chÝnh, HÖ thèng ChuÈn mùc KiÓm to¸n ViÖt Nam (®· ban hµnhvµ cã hiÖu lùc), C«ng ty cæ phÇn tin häc L¹c ViÖt (2002), L¹c ViÖt MTD EVA 2002 IFC (2005), C¸c tµi liÖu néi bé cña IFC NguyÔn Quang Quynh (2004), Lý thuyÕt KiÓm to¸n, Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh, Hµ Néi NguyÔn Quang Quynh (2001), KiÓm to¸n tµi chÝnh, Nhµ xuÊt b¶n Tµi chÝnh, Hµ Néi, T¹p chÝ KiÓm to¸n n¨m 2002, 2003,2004,2005 ViÖn Ng«n ng÷ häc, Tõ ®iÓn TiÕng ViÖt (2006), Nhµ xuÊt b¶n §µ N½ng B TIÕNG ANH Carlos Ramirez (2005), Making things visible: Audit quality control in the UK and the definition of the proffesional order, www. hec. fr/ hec/ fr/ professeurs_recherche/upload/cahiers/CR812.pdf Delotte Touche Tomatsu-DTT (1998), AS2 Audit approach Grand Gay and Roger Simnett (2003), Auditing and assurance service in Australia International Federation of accountants-IFAC (2005), Hand book of international auditing, assuarance and ethnics pronouncements-2005 edition, www.audit.nsw.gov.au/publications/awareness/2006/awareness_2006_03.pdf Offices of Inspector General (2005), External peer review guide, www.ignet.gov/pande/audit/add205.doc Suprem Audit Institutions (SAIs) (2004), Guideline on audit quality, info.worldbank.org/etools/docs/voddocs/458/1891/Washington%20SAI-SAO.doc The Institue of Certified Public Accountants in Ireland (2005), International Standard on Quality Control-CPA Guidance, www. cpaireland.ie /.../ International%20Standard%20on%20Quality%20Control%20guidance%20july%202005.pdf United State General Accounting Office- GAO (1993), An audit quality control system: Essential elements, www.gao.gov/special.pubs/p0416.pdf

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện thủ tục soát xét trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế- IFC.doc
Luận văn liên quan