Đề tài Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty may Thăng Long

/ LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều biến đổi quan trọng theo chiều hứơng tích cực để có thể phát triển một cách duy nhất là doanh nghiệp phải thấy được sự thay đổi của môi trường kinh doanh có tác động đến doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, hàng hoá là sản phẩm được sản xuất ra để bán nhằm thực hiện những mục tiêu đã định trong chương trình hoạt động của người sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Do đó tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra là một khâu quan trọng.Của tái sản xuất xã hội. Quá trình tiêu thụ sản phẩm chỉ kết thúc khi quá trình thanh toán giữa người mua và người bán đã diễn ra và quyền sở hữu hàng hoá đã thay đổi . Thông qua công tác tiêu thụ mà người ta có thể đánh giá được hiệu quả của các quá trình trước đó như nghiên cứu thị trường , quản lý sản phẩm quản lí chất lượng, quảng cáo, xúc tiến, chiến lược giá . Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu tiến hành sản xuất kinh doanh trên thị trường bao giờ cũng để ra cho mình mục tiêu nhất định ,có nhiều mục tiêu để cho doanh nghiệp phấn đấu như lợi nhuận, vị thế, an toàn . Trong đó mục tiêu lợi nhuận, có thể được coi là hàng đầu để đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp phải luôn luôn quan tâm tới ba vấn đề trọng tâm của sản xuât kinh doanh mà công tác tiêu thụ sản phẩm chiếm giữ một vai trò rất quan trọng. Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự Trang 1 t n t i cu doanh nghi p, phát tri n c a doanh ồ ạ ả ệ ể ủ nghiệp . Chỉ có tiêu thụ được sản phẩm hàng hoá của mình thì mới thực hiện được giá trị và giá trị sử dụng.Tiêu thụ là cầu nối của sản xuất và tiêu dùng. Cũng như mọi doanh nghiệp trong cơ trế thị trường để kinh doanh có hiệu quả công ty may thăng long có trụ sở chính tại (250 MINH KHAI- Hà Nội ) đã có các biện pháp nhằm tăng cường và thúc đẩy về việc tiêu thụ sản phẩm tại công ty nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong những năm vừa qua Công Ty May Thăng Long đã đạt được những kết quả to lớn trong việc mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, tạo được một ấn tượng tốt đẹp, một tâm lý tin tưởng của khách hàng về phía mình. Hiện nay công ty may thăng long và các chi nhánh của mình tại Hải Phòng và Nam Định đang phải thực hiện mạnh mẽ để thích nghi với cơ chế thị trường khắc nghiệt, nhiều đối thủ cạnh tranh. Tiêu thụ sản phẩm của công ty đòi hỏi phải có nhiều biến chuyển mạnh mẽ nhất và có hiệu quả trong công tác. Chuyên đề này được chia thành các phần như sau : Phần I : Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Phần II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty may thăng long Phần III: Các biện pháp đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của công ty may thăng long Phần kết luận

pdf59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2429 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty may Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g c n ph i t mìnhề ế ị ườ ầ ả ự quy t đ nh các v n đ trung tâm cho vi c tiêu th s n ph m c n đ c hi uế ị ấ ề ệ ụ ả ẩ ầ ượ ể theo nghĩa r ng h n là quá trình kinh t bao g m nhi u khâu t vi c nghiênộ ơ ế ồ ề ừ ệ c u th tr ng ,xác đ nh nhu c u khách hàng ,t ch c l i s n xu t xúc ti nứ ị ườ ị ầ ổ ứ ạ ả ấ ế bán hàng nh m m c đích đ t hi u qu cao nh t nh ng tr c h t v n là s nằ ụ ạ ệ ả ấ ư ướ ế ẫ ả ph m c a Công ty .S n ph m c a Công ty may Thăng long là nh ng m tẩ ủ ả ẩ ủ ữ ặ hàng áo s mi, áo khoá, jeacket, áo đông xuân và các lo i qu n áo jean.Ph iơ ạ ầ ả nói r ng các s n ph m c a Công ty đ c s n xu t theo dây chuy n và côngằ ả ẩ ủ ượ ả ấ ề ngh hi n đ i và m i m và đòi h i s n xu t đ c ch t l ng qua các khâuệ ệ ạ ớ ẻ ỏ ả ấ ượ ấ ượ ki m tra r t ch t ch .S n ph m c a Công ty đ c s n xu t t các nguyênể ấ ặ ẽ ả ẩ ủ ượ ả ấ ừ v t li u r t t t m i thành ph m đ u đ m b o ch t lu ng và an toàn choậ ệ ấ ố ọ ẩ ề ả ả ấ ợ khách hàng đ đ c th tr ng ch p nh n.ể ượ ị ườ ấ ậ Hiên nay v i h th ng giây chuy n hi n đ i các thi t b máy may m iớ ệ ố ề ệ ạ ế ị ớ Công ty đã s n xu t đ c nhi u khâu b ng máy móc t e đ ng nhanh chóngả ấ ượ ề ằ ụ ộ và s l ng nhi u đ có th khi nhu c u c n thì có th đáp ng k p th i.ố ượ ề ể ể ầ ầ ể ứ ị ờ * V s n ph m th tr ng trong n cề ả ẩ ị ườ ướ Trong nh ng năm qua các s n ph m c a Công ty may Thăng long s n xu tữ ả ẩ ủ ả ấ ra ch y u là tiêu th n c ngoài là m t ph n s n ph m đ c s n xu t ra tiêuủ ế ụ ở ướ ộ ầ ả ẩ ượ ả ấ th trong n c theo các khu v c theo k ho ch đ c giao c a nhà n c. Vì thụ ướ ự ế ạ ượ ủ ướ ế trong th i kỳ này s n ph m c a Công ty may Thăng long d n d n l y đ c i thờ ả ẩ ủ ầ ầ ấ ượ ư ế th tr ng trong n c chi m t tr ng r t cao. Nh v y gi a các năm đã có sị ườ ướ ế ỷ ọ ấ ư ậ ữ ự chênh l ch đáng k ,ch tính riêng năm 1997 so v i năm 19996 thìo t ng doanh thuệ ể ỉ ớ ổ c a năm 1997 tăng 12% so v i năm 1996. Trong đó riêng doanh thu bán hàng FOBủ ớ và n i đ a c anăm1997 so v i doanh thu c a năm 1996 chi m cao h n .Do dó s nộ ị ủ ớ ủ ế ơ ả ph m th tr ng trong n c c a Công ty may Thăng long ch y u là ph c v choẩ ị ườ ướ ủ ủ ế ụ ụ ng i tiêu dùng ho c m t s đoàn th c quan t ch c nào đ y.ườ ặ ộ ố ể ơ ổ ứ ấ Trang 32 - T khi chuy n sang c ch th tr ng đ c bi t là t năm 1992 xí nghi pừ ể ơ ế ị ườ ậ ệ ừ ệ đã đ c b công nghi p nh và nhà n c cho đ i thành Công ty may Thăng longượ ộ ệ ẹ ướ ổ thì ho t đ ng tiêu th s n ph m trong n c đ c r ng m .ạ ộ ụ ả ẩ ở ướ ượ ộ ở Ngoài vi c t ch c và gi i thi u s n ph m các n i nh Ngô Quy n ,c aệ ổ ứ ớ ệ ả ẩ ở ơ ư ề ử hàng tr ng b y s n ph m ngay t i Công ty 250 ph Minh Khai Hà N i .Công tyư ầ ả ẩ ạ ở ố ộ đã m thêm các chi nhánh t i H i Phòng, Nam Đ nh và các vùng khác .ở ạ ả ị Báo cáo tình hình tiêu th s n ph m trong n c c a Công ty may Thăngụ ả ẩ ướ ủ long đ c th hi n qua bi u đ sau:ượ ể ệ ể ồ Bi u 1ể : Tình hình tiêu th s n ph m trong n cụ ả ẩ ướ Đ n v :1000 (s n ph m)ơ ị ả ẩ Khu v cự 1996 Tỷ tr ng( %)ọ 1997 Tỷ tr ng( %)ọ Mi n b cề ắ 217 69,2 307 71,5 Hà n iộ 60 19,2 92 21,4 H i phòngả 30 9,6 50 11,6 Nam đ nhị 23 7,3 35 8,1 Qu ng ninhả 55 17,6 62 14,4 H i h ngả ư 12 3,8 26 6,0 Hà tây 19 6,0 20 4,6 Thái bình 18 5,7 22 5,1 Mi n trungề 65 20,8 70 16,3 Vinh 18 5,7 20 4,7 Đà n ngẵ 25 8,0 27 6,3 Thanh hoá 22 7,0 23 5,3 Mi n namề 30 10 52 12,2 TP.HCM 13 4,7 25 5,8 Quy nh nơ 9 2,8 15 3,6 Nha trang 8 2,5 12 2,8 T ng :ổ 312 100 429 100 Trang 33 Qua đây chúng ta có th th y các s n ph m c a Công ty đ c tiêu th trongể ấ ả ẩ ủ ượ ụ n c t i các khu v c nh hà n i ,h i phòng , nam đ nh , qu ng ninh..các s nướ ạ ự ư ộ ả ị ả ả ph m đã đ c ng i tiêu dùng ch p nh n b ng m t cách tin t ng mua s nẩ ượ ườ ấ ậ ằ ộ ưở ả ph m c a Công ty. Cũng có khu v c th tr ng s n ph m Công ty mà khách hàngẩ ủ ự ị ườ ả ẩ ch a đ c hi u bi t v ch t l ng hay có th do m u mã không h p v i th hi uư ượ ể ế ề ấ ượ ể ẫ ợ ớ ị ế .Do v y Công ty c n có k ho ch ti p c n th tr ng này đ m r ng th tr ngậ ầ ế ạ ế ậ ị ườ ể ở ộ ị ườ tiêu th cho Công ty.song song v i vi c thì Công ty đang c g ng đ y m nh tiêuụ ớ ệ ố ắ ẩ ạ th các khu v c k ti p và các t nh hay các đ n v kinh doanh h p tác v iụ ở ự ế ế ỉ ơ ị ợ ớ nhau.Gi i thích cho khách hàng th y s n ph m c a Công ty s mang l i nh ng cáiả ấ ả ẩ ủ ẽ ạ ữ mà h mong mu n.ọ ố * V v n đ th tr ng tiêu th s n ph m n c ngoài :Trong nh ng nămề ấ ề ị ườ ụ ả ẩ ở ướ ữ qua Công ty may Thăng long đã đ c hi u qu đáng m ng cho ngành may m cượ ệ ả ừ ặ gia công n c nhà nói chung và Công ty may Thăng long nói riêng .Đó là nh ngướ ữ thành t u to l n trong th i bu i kinh t th tr ng đang trên con đ ng v a ph iị ớ ờ ổ ế ị ườ ườ ừ ả tìm h ng s n xu t kinh doanh làm sao cho th tr ng n c ngoài ch p nh n s nướ ả ấ ị ườ ướ ấ ậ ả ph m c a mình.Có th nói r ng nh ng s n ph m Công ty xu t kh u sang thẩ ủ ể ằ ữ ả ẩ ấ ấ ị tr ng n c ngoài cũng đ t đ c yêu c u v ch t l ng s n ph m cho nên cácườ ướ ạ ượ ầ ề ấ ượ ả ẩ b n hàng n c ngoài v n ti p t c ký và làm ăn .Đ c bi t là các n c đông âu cũạ ướ ẫ ế ụ ặ ệ ướ nh Liên Xô, Ba Lan,Ti p Kh c..Chính vì s n ph m chát l ng cao mà giá thànhư ệ ắ ả ẩ ượ l i h p lý nên Công ty đang d n d n phát tri n sang các n c t b n nh Nh t,ạ ợ ầ ầ ể ướ ư ả ư ậ H ng Công,Đ c vàPháp..Đi u đó chúng ta có th đ c chúng minh qua b ng tiêuồ ứ ề ể ượ ả th s n ph m c a Công ty th tr ng n c ngoài sau đây:ụ ả ẩ ủ ở ị ườ ướ Bi u 2:ể Th tr ng tiêu th s n ph m n c ngoài ị ườ ụ ả ẩ ở ướ ` Đ n v :(s n ph m )ơ ị ả ẩ Ch tiêuỉ 1996 1997 T ng s n ph m xu t kh uổ ả ẩ ấ ẩ 1.862.000 1.900.000 Pháp 240.943 146.509 Đ cứ 257.604 317.248 Hungari 498.119 505.422 Trang 34 Hà lan 103.204 124.575 Nh tậ 354.691 378.419 - C nh tranh v i các lo i s n ph m cùng loa ph c v nghành c a cácạ ớ ạ ả ẩ ị ụ ụ ủ doanh nghi p công nghi p may nhà n c và các doanh nghi p nh :Công tyệ ệ ướ ệ ư may 10,Chi n Th ng,X20..ế ắ - C nh tranh v i các s n ph m may m c nh p l u t m t s n cạ ớ ả ẩ ặ ậ ậ ừ ộ ố ướ trong khu v c. C nh tranh mu n t n t i và phát tri n d c thì tr c h t.ự ạ ố ồ ạ ể ượ ướ ế Công ty ph i xây d ng cho mình m t chi n l c c nh tranh và nó ph i đ cả ự ộ ế ượ ạ ả ượ chi ti t đ n t ng lo i s n ph m trong t ng th i kỳ khác nhau.Nh ng cho đ nế ế ừ ạ ả ẩ ừ ờ ư ế nay hình nh Công ty v n ch a có b ph n nàoph trách vi c nghiên c í đ iư ẫ ư ộ ậ ụ ệ ư ố th c nh tranh ,cũng nh nghiên c u th tr ng c a đ i th c nh tranh v iủ ạ ư ứ ị ườ ủ ố ủ ạ ớ mình .Các bi n pháp áp d ng c a Công ty đ tăng kh năng c nh tranh đ uệ ụ ủ ể ả ạ ề ch là các bi n pháp ph thông và nh t th i .ỉ ệ ổ ấ ờ + Thay đ i m u mã s n ph mổ ẫ ả ẩ + Áp d ng ph ng th c ti t ki m nguyên v t li u.ụ ươ ứ ế ệ ậ ệ Ph ng th c này nh m đ h giá thành s n ph m .Trong khi đó vi cươ ứ ằ ể ạ ả ẩ ệ đ a ra các bi n pháp c nh tranh nh m mang tính chi u sâu trên c s phát huyư ệ ạ ằ ề ơ ở nh ng th m nh c a ngành mình thì Công ty v n ch a th c hi n đ c đ y đữ ế ạ ủ ẫ ư ự ệ ượ ầ chon m.ắ 2 . K t qu công tác tiêu th s n ph m c a Công ty may Thăng longế ả ụ ả ẩ ủ a . K t qu tiêu th s n ph m v i kh i l ng m t hàng :ế ả ụ ả ẩ ớ ố ượ ặ Trong th i gian qua Công ty may Thăng long đã t ng b c c g ng đ yờ ừ ướ ố ắ ả m nh công tác tiêu th s n ph m k t 1992 Công ty đã b t đ u xu t kh uạ ụ ả ẩ ể ừ ắ ầ ấ ẩ s n ph m tr c ti p công tác tiêu th s n ph m c a Công ty may Thăng longả ẩ ự ế ụ ả ẩ ủ không ng ng nâng cao đ c c v m t giá tr qua các ch tiêu s n l ng hàngừ ượ ả ề ặ ị ỉ ả ượ hoá và đ c bi t là k t qu tiêu th s n ph m v i kh i l ng m t hàngặ ệ ế ả ụ ả ẩ ớ ố ượ ặ Bi u 3: ể K t qu tiêu th s n ph m v i kh i l ng m t hàngế ả ụ ả ẩ ớ ố ượ ặ Đ n v :1000(s n ph m )ơ ị ả ẩ Trang 35 Khu v cự 1996 1997 áo sơ mi áo jacket q jean áo sơ mi áo jacket q jean Tiêu th trong n cụ ướ 18 80 52 230 120 79 Tiêu th xu t kh uụ ấ ẩ 800 580 482 870 563 467 T ng m t hàng tiêuổ ặ thụ 980 660 534 1100 683 546 Qua bi u trên cho ta th y k t qu tiêu th s n ph m v i kh i l ngể ấ ế ả ụ ả ẩ ớ ố ượ m t hàng c a năm 1997 so v i cùng kỳ 1996 đ t m c k ho ch tăng t tr ngặ ủ ớ ạ ứ ế ạ ỷ ọ kho ng 20% dó ch là m t lo t các s li u th ng kê tuy ch a đ y đ các m tả ỉ ộ ạ ố ệ ố ư ấ ủ ặ hàng khác cho l m nh ng qua đây em trình b y đ c m t ph n nào đó!ắ ư ầ ượ ộ ầ Đ i v i nghành may m c các doanh nghi p đ c bi t là m t lo i hàngố ớ ặ ệ ạ ệ ộ ạ tiêu th thông d ng nh các s n ph m c a Công ty may Thăng long nh nhuụ ụ ư ả ẩ ủ ư c u áo s mi , qu n jean , áo jacket.. ngày càng đòi h i nhi u .Và phát tri nầ ơ ầ ỏ ề ể m nh ,cho nên k t qu tiêu th s n ph m c a Công ty ngày càng ph i c nạ ế ả ụ ả ẩ ủ ả ầ đ n và trú tr ng công vi c này .ế ọ ệ Trong th i gian qua Công ty may Thăng long đã t ng b c đ y nhanhờ ừ ướ ẩ ti n đ công tác s n xu t và tiêu th các s n ph m và các k thu t côngế ộ ả ấ ụ ả ẩ ỹ ậ ngh hi n đ i giúp cho công vi c này đ t đ c hi u qu t t .Ngày càng đ cệ ệ ạ ệ ạ ượ ệ ả ố ượ phát tri n .Và qua đây ta ph i bi t và tìm hi u đ c doanh thu tiêu th theoể ả ế ể ượ ụ m t hàng.ặ b. Doanh thu tiêu th c a Công ty và theo m t hàng :ụ ủ ặ Nói đ n doanh thu tiêu th các m t hàng c a Công ty thì trong nh ngế ụ ặ ủ ữ năm g n đây doanh thu c a Công ty cũng tăng lên do v i nh ng năm tr c vìầ ủ ớ ữ ướ nhu c u tiêu th c a Công ty tăng nên doanh thu m t s m t hàng cũng tăng.ầ ụ ủ ộ ố ặ Công ty ký k t đ c nhi u h p đ ng s n xu t tiêu th trong n c và n cế ượ ề ợ ồ ả ấ ụ ướ ướ ngoài. M t khác th tr ng s n ph m trong n c ngày càng đ c m r ng vìặ ị ườ ả ẩ ướ ượ ở ộ v y s l ng s n ph m bán ra th tr ng này ngày càng tăng lên. Do đó nóậ ố ượ ả ẩ ở ị ườ Trang 36 góp ph n làm doanh thu năm sau tăng cao h n năm tr c, t đó công ty cũngầ ơ ướ ừ th c hi n đ nh ng yêu sách c a nhà n c nh n p ngân sách, các ho t đ ngự ệ ủ ữ ủ ướ ư ộ ạ ộ ng h và h tr khác v.v...ủ ộ ỗ ợ Trong quá trình s n xu t kinh doanh c a Công ty luôn c g ng đ sả ấ ủ ố ắ ể ố l ng s n ph m s n xu t ra luôn sát v i s l ng s n ph m m t hàng đangượ ả ẩ ả ấ ớ ố ượ ả ẩ ặ đ c a chu ng. Đ ng th i Công ty cũng t ch c l i t ch c s n xu t đượ ư ộ ồ ờ ổ ứ ạ ổ ứ ả ấ ể làm tăng năng xu t lao đ ng, ti t ki m đ c nhi u nguyên v t li u tiêu haoấ ộ ế ệ ượ ề ậ ệ cho s n ph m (đ i v i hàng gia công cho n c ngoài ) Công ty cũng xây d ngả ẩ ố ứ ướ ự ch n các lo i s n ph m đã có m t nhi u năm trên th tr ng n c ngoài. ọ ạ ả ẩ ặ ề ị ườ ướ Và qua đó Công ty đã cho ta m t k t qu doanh thu t i các c a hàng, cácộ ế ả ạ ử chi nhánh c a Công ty qua bi u đ sau:ủ ể ồ Bi u 4 :ể Doanh thu m t s m t hàng tiêu th c a Công ty :ộ ố ặ ụ ủ Đ n v : tri u đ ngơ ị ệ ồ Tên s n ph mả ẩ 1996 1997 Áo s mi các lo iơ ạ 24700 26500 Qu n các lo iầ ạ 5750 7000 Áo khoác các lo iạ 12525 15500 Áo jackét các lo iạ 12550 15500 T ng doanh thuổ 53525 64500 Qua bi u đ trên cho ta th y doanh thu m t s m t hàng nh áo s miể ồ ấ ộ ố ặ ư ơ các lo i và doanh thu áo khoác các lo i đã đ t đ c m c tiêu th cao,so v iạ ạ ạ ượ ứ ụ ớ năm 1996 thì năm 1997 t ng doanh thu đã tăng 120%. Có đ c nh v y Côngổ ượ ư ậ ty may Thăng long đã v n d ng các ph ng th c tiêu th sau:ậ ụ ươ ứ ụ -Tiêu th theo ph ng th c bán buôn bán hàng tr c ti p : đ đ m b oụ ươ ứ ự ế ể ả ả tiêu th s n ph m trên th tr ng r ng l n v i s l ng l n, k p th i và chínhụ ả ẩ ị ườ ộ ớ ớ ố ượ ớ ị ờ xác. Công ty đã xây d ng m t m i quan h ch t ch v i các b n hàng mà s nự ộ ố ệ ặ ẽ ớ ạ ả ph m c a Công ty đ c tr c ti p bán cho ng ì tiêu dùng và cũng có th doẩ ủ ượ ự ế ươ ể yêu c u c a ph n l n khác hàng Công ty đã có m t s chi nhánh, c a hàng cóầ ủ ầ ớ ộ ố ử Trang 37 đ i ngũ bán hàng năng đ ng nhanh nh n có th cung c p s n ph m đ n t nộ ộ ẹ ể ấ ả ẩ ế ậ tay ng i tiêu dùng.ườ -Tiêu th theo ph ng th c đ i lý: Công ty đã áp d ng phân ph i và bánụ ươ ứ ạ ụ ố s n ph m cho các đôn v và các t ch c, cá nhân có nhu c u kinh doanh và xinả ẩ ị ổ ứ ầ đ c làm đ i lý cho Công ty. Công ty đã t ch c phân ph i và bán s n ph mượ ạ ổ ứ ố ả ẩ cho h r i t đó các s n ph m c a Công ty l i đ c h bán đ n t n tayọ ồ ừ ả ẩ ủ ạ ượ ọ ế ậ ng i tiêu dùng, nh ng đi u này không ph i đ i lý nào cũng nh n s n ph mườ ư ề ả ạ ậ ả ẩ và nhi u hình th c, có nh ng đ i lý đã t ch c bán l , có đ i lý t ch c bánề ứ ữ ạ ổ ứ ẻ ạ ổ ứ buôn theo giá chênh l ch r t iít so v i m c giá Công ty đã đ nh.ệ ấ ớ ứ ị - Tiêu th theo ph ng th c trung gian: hi n nay ch y u các doanhụ ươ ứ ệ ủ ế nghi p qu c doanh và m t s các th ng nhân áp d ng ph ng th c tiêu thệ ố ộ ố ươ ụ ươ ứ ụ này. H r t có kinh nghi m trong vi c tiêu th s n ph m và am hi u thọ ấ ệ ệ ụ ả ẩ ể ị ng i tiêu dùng đ ng th i h kiêm luôn ch c năng qu ng cáo và bán s nườ ồ ờ ọ ứ ả ả ph m cho Công ty. Chính vì v y h là nh ng trung gian không th thi uẩ ậ ọ ữ ể ế đ c đ i v i m i Công ty. Do đó Công ty c n ph i có chính sách h p lý đ iượ ố ớ ỗ ầ ả ợ ố v i h .ớ ọ Tóm l i các ph ng th c tiêu th s n ph m c a Công ty may Thăngạ ươ ứ ụ ả ẩ ủ long đ c bi u hi n qua s đ sau:ượ ể ệ ơ ồ Bi u 5: s đ ph ng th c tiêu th s n ph m c a Công ty may Thăngể ơ ồ ươ ứ ụ ả ẩ ủ long Trang 38 Đ i lý s n ph m ạ ả ẩ khách hàng vai trò trung gian Công ty may Thăng long ng i tiêu dùngườ s n ph mả ẩ Tr c ti p tiêu thự ế ụ Chính nh nh ng ph ng th c tiêu th h p lý trên mà doanh thu tiêuờ ữ ươ ứ ụ ợ th hàng năm c a Công ty đã tăng lên m t cách đáng k .ụ ủ ộ ể Bi u 6:ể Doanh thu tiêu th theo các ph ng th cụ ươ ứ Đ n v : tri u đ ngơ ị ệ ồ CH TIÊUỈ 1996 1997 Giá trị T tr ngỉ ọ (%) Giá trị T tr ng (%)ỉ ọ T ng doanh thuổ 53525 100 64500 100 Bán buôn 25794 48 32724 50 Bán lẻ 9100 17 14131 22 Đ i lýạ 18625 35 27645 28 Qua b ng trên chúng ta có th nh n th y r ng: T ng doanh thu tiêu thả ể ậ ấ ằ ổ ụ c a năm 1997 đã tăng 10975 tri u đ ng hay tăng 120% so v i năm 1996.ủ ệ ồ ớ Trong đó doanh thu theo ph ng th c bán buôn chi m m t t l r t l n so v iươ ứ ế ộ ỷ ệ ấ ớ ớ ph ng th c bán l và ph ng th c bán đ i lý.Doanh thu bán buôn năm 1997ươ ứ ẻ ươ ứ ạ đã đ t 32724 tri u đ ng chi m t tr ng 50% trong t ng doanh thu c a Côngạ ệ ồ ế ỷ ọ ổ ủ ty, tăng 6930 tri u đ ng so v i năm 1996. Ngoài ra doanh thu tiêu th s nệ ồ ớ ụ ả ph m qua các đ i lý c a Công ty hàng năm cũng tăng lên nh năm 1997 tăngẩ ạ ủ ư 9020 tri u đ ng so v i năm 1996, doanh thu bán l năm 1997 cũng tăng 5031ệ ồ ớ ẻ tri u đ ng so v i năm 1996 và chi m t tr ng 22%. Đi u này cho th y s nệ ồ ớ ế ỷ ọ ề ấ ả ph m c a Công ty đã và đang d n chi m lĩnh đ c th tr ng , đ ng th i quaẩ ủ ầ ế ượ ị ườ ồ ờ đó chúng ta cũng th y r ng các đ nh h ng phát tri n c a Công ty đ ra nh mấ ằ ị ướ ể ủ ề ằ đ y m nh công tác tiêu th s n ph m đã đ c th c hi n r t đúng đ n và nóẩ ạ ụ ả ẩ ượ ự ệ ấ ắ đã b t đ u phát huy đ c tác d ng.ắ ầ ượ ụ 3. Th c hi n n i dung tiêu th s n ph m :ự ệ ộ ụ ả ẩ a. Công tác giao d ch ký k t h p đ ng s n xu t và tiêu th s n ph m :ị ế ợ ồ ả ấ ụ ả ẩ Đ đáp ng yêu c u công tác tiêu th s n ph m trong quá trình s n xu tể ứ ầ ụ ả ẩ ả ấ kinh doanh, Công ty đã giao cho phòng ký k t các h p đ ng s n xu t kinhế ợ ồ ả ấ doanh và tiêu th s n ph m c a Công ty v i khách hàng trong và ngoài n c.ụ ả ẩ ủ ớ ướ Trang 39 Vi c giao d ch và ký k t này có th đ c di n ra Công ty ho c các c aệ ị ế ể ượ ễ ở ặ ử hàng chi nhánh c a Công ty. Nh ng trong nh ng năm g n đây ph n l n cácủ ư ữ ầ ầ ớ h p đ ng s n xu t và tiêu th s n ph m đ c ký k t ngay t i Công ty chínhợ ồ ả ấ ụ ả ẩ ượ ế ạ (phòng kinh doanh xu t nh p kh u) còn các c a hàng và các chi nhánh thìấ ậ ẩ ở ử h u nh không có, hay n u có thì cũng ch là các h p đ ng nh . Nhìn chungầ ư ế ỉ ợ ồ ỏ các công tác ký k t h p đ ng tiêu th s n ph m này đ c di n ra r t đ nế ợ ồ ụ ả ẩ ượ ễ ấ ơ gi n nh ng v n đ c gi nguyên t c. Thông th ng ho t đ ng ký k t h pả ư ẫ ượ ữ ắ ườ ạ ộ ế ợ đ ng tiêu th s n ph m đ c di n ra nh sau:ồ ụ ả ẩ ượ ễ ư + Đ i v i hàng gia công: khách hàng đ n ký h p đ ng có th là ng iố ớ ế ợ ồ ể ườ n c ngoài hay ng i Vi t Nam đ n Công ty ký k t h p đ ng tr c ti p hayướ ườ ệ ế ế ợ ồ ự ế gián ti p, đ a yêu c u c a s n ph m có th theo m u đã đ nh s n, nêu sế ư ầ ủ ả ẩ ể ẫ ị ẵ ố l ng hàng, th i h n giao hàng và các hình th c giao hàng. Trên c s đóượ ờ ạ ứ ơ ở Công ty s xem xét và n u th y đáp ng đ c nhu c u c a khách hàng thì haiẽ ế ấ ứ ượ ầ ủ bên s tho thu n v giá c gia công , sau đó s ti n hành ký k t h p đ ng.ẽ ả ậ ề ả ẽ ế ế ợ ồ + Đ i v i khách hàng mua nguyên li u bán thành ph m : thì cách th cố ớ ệ ẩ ứ giao d ch và ký k t h p đ ng nh ngành may gia công ch khác là khâu thoị ế ợ ồ ư ỉ ở ả thu n giá bán thành ph m c a s n ph m .ậ ẩ ủ ả ẩ Đ i t ng đ n ký k t h p đ ng v i Công ty đ u là nh ng đ i t ngố ượ ế ế ợ ồ ớ ề ữ ố ượ thành ph n kinh t xã h i.ầ ế ộ Các h p đ ng may gia công hàng n c ngoài đ u đ c các h p đ ngợ ồ ướ ề ượ ợ ồ ngo i th ng, đ i t ng khách hàng quen và th ng xuyên hàng năm.Công tyạ ươ ố ượ ườ ký k t h p đ ng nguyên t c,do nguyên ph li u là khách hàng cung c p nênế ợ ồ ắ ụ ệ ấ nh ng gì th a thi u đ u đ c ghi l i và thanh toán,quy t toán theo h p đ ng .ữ ừ ế ề ượ ạ ế ợ ồ -Các khách hàng trong n c th ng ký k t h p đ ng .Và l p trên c sứơ ườ ế ợ ồ ậ ơ ở pháp l nh c a h p đ ng kinh t .ệ ủ ợ ồ ế N i dung c a h p đ ng tuân theo nguyên t c quy đ nh và đ c áp d ngộ ủ ợ ồ ắ ị ượ ụ theo khách hàng Trang 40 b- Th c hi n ho t đ ng kho thành ph m :ự ệ ạ ộ ẩ - Kho thành ph m c a Công ty đ c phân ra làm hai lo i.ẩ ủ ượ ạ + Kho xu t kh u hàng gia công c a khách hàng n c ngoài.ấ ẩ ủ ướ + Kho n i đ a s n ph m tiêu th trong n c .ộ ị ả ẩ ụ ướ Các Kho này do phòng k ho ch tr c ti p qu n lý,biên ch c a m i khoế ạ ự ế ả ế ủ ỗ bao g m m t th kho và m t ph kho.Ho t đ ng c a các kho này đ c trangồ ộ ủ ộ ụ ạ ộ ủ ượ b đ y đ các đi u ki n phòng và ch a cháy,các ch t gây n ,ch ng lũ l t vàị ầ ủ ề ệ ữ ấ ổ ố ụ các đi u ki n b o qu n kho khác .ề ệ ả ả - Nhi m v c a b ph n qu n lý này là ti n hành nh p kho thành ph mệ ụ ủ ộ ậ ả ế ậ ẩ ,đ m b o không b gi m ch t l ng và đ n khi có l nh thì ti n hàng chu n bả ả ị ả ấ ượ ế ệ ế ẩ ị xu t kho cho khách hàng sao cho đúng th i gian và ti n đ .Đ ng th i khi xu tấ ờ ế ộ ồ ờ ấ kho ch u trách nhi m b c x p d và v n chuy n cho khách hàng nh đã kýị ệ ố ế ỡ ậ ể ư k t tho thu n .Th i gian ch chuy n lên cho Công ty nh ng s n ph m xu tế ả ậ ờ ờ ể ữ ả ẩ ấ kh u đ c đ a lên cho phân x ng đ hoàn thành n t các công đo n trongẩ ượ ư ưở ể ố ạ quá trình s n xu t.Phòng k ho ch và kinh doanh vi t hoá đ n xu t kho.ả ấ ế ạ ế ơ ấ Nh ng t khi b ph n qu n lý phân x ng gi i th ,các t h p conư ừ ộ ậ ả ưở ả ể ổ ợ đ c đ a vào các xí nghi p v i vai trò là thành viên. Phòng k ho ch kinhượ ư ệ ớ ế ạ doanh xu t nh p kh u qu n lý đóng hàng kho thành ph m xu t kh u và đ iấ ậ ẩ ả ẩ ấ ẩ ộ xe chuyên ch hàng xu ng kho H i Phòng ho c ra sân bay N i Bài.Còn khoở ố ở ả ặ ộ thành ph m ch u trách nhi m cho khách hàng trong n c và các c a hàng gi iẩ ị ệ ướ ử ớ thi u s n ph m,các c a hàng đ i lý. Nhìn chung các ho t đ ng kho thànhệ ả ẩ ử ạ ạ ộ ph m c a Công ty đ c đ m b o nguyên t c xu t nh p hàng thu n ti n đ mẩ ủ ượ ả ả ắ ấ ậ ậ ệ ả b o đúng ti n đ giao hàng.ả ế ộ c Ph ng th c v n chuy nươ ứ ậ ể Công ty may Thăng long hi n có các đ i xe chuyên tr ,v n chuy nệ ộ ở ậ ể hàng hoá.Các ho t đ ng v n chuy n này c a Công ty đ u đ c do phòng kạ ộ ậ ể ủ ề ượ ế ho ch và t ch c qu n lý.ạ ổ ứ ả Trang 41 - Đ i v i khách hàng tiêu th trong n c khi mua s n ph m c a Côngố ớ ụ ướ ả ẩ ủ ty,thì Công ty ti n hành giao hàng t i kho thành ph m ho c t i các c a hàngế ạ ẩ ặ ạ ử gi i thi u và bán s n ph m.T i đó Công ty ti n hành b c x p hàng lên xe choớ ệ ả ẩ ạ ế ố ế khách hàng,n u ph ng ti n v n chuy n làg c a khách hàng thì sau khi b cế ươ ệ ậ ể ủ ố x p lên xe thì các ph m vi và trách nhi m c a Công ty đã h t.ế ạ ệ ủ ế - Đ i v i khách hàng tiêu th n c ngoài Công ty căn c theo ti n đố ớ ụ ướ ứ ế ộ giao hàng,n u b o đ m đúng th i gian thì đ i xe c a Công ty x v n chuy nế ả ả ờ ộ ủ ẽ ậ ể ra c ng bi n và đ ng hàng không theo các h p đ ng đã ký k t.Tr ng h pả ể ườ ợ ồ ế ườ ợ hàng c n đi g p v i s l ng l n thì Công ty s áp d ng ph ng th c v nầ ấ ớ ố ượ ớ ẽ ụ ươ ứ ậ chuy n và ký k t v í b n hàng và đ ra các tho thu n m iể ế ơ ạ ề ả ậ ớ Nh ng đi u c n bi t r ng trong nh ng năm qua h u h t các kháchữ ề ầ ế ằ ữ ầ ế hàng đ n mua s n ph m c a Công ty.H đ u t do t v n chuy n theo cácế ả ẩ ủ ọ ề ự ự ậ ể ph ng ti n c a h .Đ i xe v n chuy n c a công ty ch y u là ph c v nhuươ ệ ủ ọ ộ ậ ể ủ ủ ế ụ ụ c u v n chuy n nguyên v t li u vào kho và ch ra các kho khác các n i đãầ ậ ể ậ ệ ở ở ơ quy đ nh.ị d. Ph ng th c thanh toán.ươ ứ + Đ i v i s n ph m tiêu th trong n c Công ty áp d ng hai hình th cố ớ ả ẩ ụ ướ ụ ứ thanh toán trong tiêu th s n ph m .Đó là thanh toán ngay và thanh toán trụ ả ẩ ả ch m.Khách mua s n ph m có th dùng ti n ho c séc ,ngân phi u hay ngo iậ ả ẩ ể ề ặ ế ạ t ..v.v đ thanh toán v i Công ty ệ ể ớ + Đ i v i hình th c thanh toán ngay thì khách hàng ph i tr đ ti nố ớ ứ ả ả ủ ề m i đ c nh n hàng .Hình th c này đ c áp d ng cho khách hàng mua đ nớ ượ ậ ứ ượ ụ ơ chi c hay nh ng khách hàng không đ t cách pháp nhân.ế ữ ủ ư + Đ i v i hình th c thanh toán tr ch m đ c áp d ng cho các c aố ớ ứ ả ậ ượ ụ ử hàng đ i lý c a công ty ,các khách hàng mua v i s l ng l n ,khách hàngạ ủ ớ ố ượ ớ truy n th ng v.v. nh ng thông th ng không quá lâu và trong th i h n nh tề ố ư ườ ờ ạ ấ Trang 42 đ nh .n u trong th i gian đó có bi n đ ng v giá c thì khách hàng ph iị ế ờ ế ộ ề ả ả ch u.Ngoài ra Công ty còn th ng dùng các ph ng th c sau.ị ườ ươ ứ + Cho khách hàng tr sau toàn b giá tr hàng đã mua ả ộ ị + Cho khách hàng tr tr c t 30-50% giá tr hàng mua .ả ướ ừ ị Các ph ng th c này đ u đ c tho thu n trong h p đ ng mua bán vàươ ứ ề ượ ả ậ ợ ồ tiêu th s n ph m mà Công ty và khách hàng đã ký k t .ụ ả ẩ ế Đ i v i s n ph m hàng gia công cho nh ng khách hàng n c ngoàiố ớ ả ẩ ữ ướ Công ty th ng áp d ng hình th c thanh toán b ng ngoa t ho c thông quaườ ụ ứ ằ ị ệ ặ ngân hàng .v phía Công ty th ng thanh toán ch y u theo tín d ng ,ho cề ườ ủ ế ụ ặ qua ngân hàng .Ngân hàng đ c Công ty u quy n ho c có trách nhi m trượ ỷ ề ặ ệ ả ti n cho Công ty khi đã có đ y đ ch ng t đ y đ xu t trình.ề ầ ủ ứ ừ ầ ủ ấ Trang 43 III: ĐÁNH GIÁ HO T Đ NG TIÊU TH S N PH M C A CÔNG TY MAY Ạ Ộ Ụ Ả Ẩ Ủ THĂNG LONG . Tiêu th s n ph m c a Công ty may Thăng long chính là th c hi n m tụ ả ẩ ủ ự ệ ộ m c đích c a s n xu t đó là tiêu dùng nh m đáp ng đ c các nhu c u màụ ủ ả ấ ằ ứ ượ ầ ng i tiêu dùng c n.Đó là khâu l i thông s n ph m ,là c u nôí trung gian gi aườ ầ ư ả ẩ ầ ữ m t bên là s n xu t phân ph i và m t bên là tiêu dùng.ộ ả ấ ố ộ Trong m y năm g n đây s n ph m c a Công ty may Thăng long đã cóấ ầ ả ẩ ủ m t h u h t các th tr ng trong n c và đã ngày càng t o đu c uy tín v iặ ở ầ ế ị ườ ướ ạ ợ ớ khách hàng.Bên c nh nh ng k t qu đó ho t đ ng tiêu th s n ph m c aạ ữ ế ả ạ ộ ụ ả ẩ ủ Công ty may Thăng long v n còn t n t i m t s nh ng u đi m và nh ngẫ ồ ạ ộ ố ữ ư ể ữ h n ch sau đây. ạ ế 1. u đi m:Ư ể M c dù còn b c nh tranh gay g t trên th tr ng t p th ban lãnh đ oặ ị ạ ắ ị ườ ậ ể ạ c a Công ty may Thăng long cùng các cán b công nhân viên v n duy trì đ củ ộ ẫ ượ t ng s n l ng tăng d n theo hàng năm và luôn luôn n đ nh đ c trên thổ ả ượ ầ ổ ị ượ ị tr ng .Công ty may Thăng long nói chung và các chi nhánh H i Phòng vàườ ả Nam Đ nh đã th c hi n đ c nhi u m t tích c c nh đa d ng hoá s nị ự ệ ượ ề ặ ự ư ạ ả ph m ,m u mã luôn thay đ i phù h p v i th hi u ng i tiêu dùng.Công ty đãẩ ẫ ổ ợ ớ ị ế ườ tiêu th đ c các s n ph m ch t l ng và đ p nh áo s mi xu t kh u ,áoụ ượ ả ẩ ấ ượ ẹ ư ơ ấ ẩ jăcket và m t s lo i khác.Ngoài ra Công ty còn giúp đõ cho nhi u ho t đ ngộ ố ạ ề ạ ộ làm ăn c a các Công ty khác trong n c.Qua t t c các công tác ,các k t quủ ướ ấ ả ế ả trên c a Công ty may Thăng long chúng ta có th th y đ c cái thành đ t,cáiủ ể ấ ượ ạ c m c a Công ty và t p th cán b công nhân viên đã ph n nào yên tâmướ ơ ủ ậ ể ộ ầ trong công viêc tiêu th s n ph m cũng nh trong ho t đ ng s n xu t kinhụ ả ẩ ư ạ ộ ả ấ doanh c a công ty.ủ 2 H n ch và nguyên nhân: ạ ế a. H n ch : ạ ế Công tác nghiên c i th tr ng c a công ty ph n nào còn ch a đ cứ ị ườ ủ ầ ư ượ chú tr ng quan tâm .Vi c nghiên c i nhu c u th tr ng , nhu c u s n ph mọ ệ ứ ầ ị ườ ầ ả ẩ Trang 44 trên th tr ng ,kh năng cung c p c a các đ i th c nh tranh còn đ c ti nị ườ ả ấ ủ ố ủ ạ ượ ế hành s sài, đ c bi t Công ty không có chi n l c c ng c và m r ng thơ ặ ệ ế ượ ủ ố ở ộ ị tr ng tiêu th trong n c cũng nh n c ngoài .ườ ụ ướ ư ở ướ Công tác chu n b s n xu t :Tr c h t là công tác l p k ho ch s nẩ ị ả ấ ướ ế ậ ế ạ ả xu t s n ph m cho đ n công tác tiêu th s n ph m cho th tr ng cònấ ả ẩ ế ụ ả ẩ ị ườ y u.Do tình tr ng s n xu t không n đ nh lên th ng xuyên x y ra h n chế ạ ả ấ ổ ị ườ ả ạ ế v năng xu t lao đ ng t đó d n đ n ch t l ng s n ph m không n đ nhề ấ ộ ừ ẫ ế ấ ượ ả ẩ ổ ị ,hàng hoá còn ph i tái ch t i ch nhi u .ả ế ạ ỗ ề T ch c b máy nghiên c i còn th đ ng ch a bám sát đ oc thổ ứ ộ ứ ụ ộ ư ự ị tr ng lên không th ng xuyên l m b t đ c các nhu c u c a khách hàngườ ườ ắ ắ ượ ầ ủ .s n ph m c a công ty ph n l n ch đ c tiêu th nh ng th tr ng l nả ẩ ủ ầ ớ ỉ ượ ụ ở ữ ị ườ ớ nh thành ph ,th xã, th tr n còn các vùng nông thôn,vùng cao thì đ c tiêuư ố ị ị ấ ở ượ th r t ít.ụ ấ Vi c l p k ho ch s n xu t và tiêu th s n ph m n i đ a ch a th c sệ ậ ế ạ ả ấ ụ ả ẩ ộ ị ư ự ự l y nhu c u làm căn c xây d ng.Thi u k t h p ch t ch gi a s n xu t vàấ ầ ứ ự ế ế ợ ặ ẽ ữ ả ấ kinh doanh ,lãng phí trong s n xu t r t l n và làm cho hi u qu c a các ho tả ấ ấ ớ ệ ả ủ ạ đ ng b h n ch .Công tác t ch c b máy đào t o cán b ch a đ c đ y đ .ộ ị ạ ế ổ ứ ộ ạ ộ ư ượ ầ ủ Công tác nghi p v tiêu th ký k t h p đ ng còn thi u nhi u kinhệ ụ ụ ế ợ ồ ế ề nghi m,các nghi p v theo dõi tiêu th s n ph m ch a đ c ho ch đ nhệ ệ ụ ụ ả ẩ ư ượ ạ ị ,nghi p v ki m tra t các khâu s n xu t đ n phân x ng còn thi u nghiêmệ ụ ể ừ ả ấ ế ưỏ ế ng t.Các nghi p v báo cáo v s n xu t ,v tiêu th và các báo cáo th ng kêặ ệ ụ ề ả ấ ề ụ ố còn ch a đ y đ ,còn nhi u h n ch ch a đ c gi i quy t ư ầ ủ ề ạ ế ư ượ ả ế Công tác t ch c các ho t đ ng tiêu th nh v m ng l i tiêu th cònổ ứ ạ ộ ụ ư ề ạ ướ ụ ch a đ c m r ng nhi u các n i trong và ngoài n c.Còn thi u nhi u cácư ượ ở ộ ề ở ơ ướ ế ề chi nhánh m ng l i con, ch a th c s đi sâu vào vi c nghiên c u và mạ ướ ư ự ự ệ ứ ở r ng th tr ng .ộ ị ườ Trang 45 Ho t đ ng xúc ti n khuy ch tr ng c a công ty còn y u nh vè qu ngạ ộ ế ế ươ ủ ế ư ả cáo,các ph ng ti n thông tin, truy n thông đ i chúng..v.v v m t này Côngươ ệ ề ạ ề ặ ty th c s ch a phát huy và đi vào các ho t đ ng trên.ự ự ư ạ ộ b. Nguyên nhân: Nguyên nhân ch quan: Trình đ các cán b còn y u ch a đáp ng đ củ ộ ộ ế ư ứ ượ yêu c u c a nh ng cán b qu n lý.Các đ n v b ph n phân x ng,xí nghi pầ ủ ữ ộ ả ơ ị ộ ậ ưở ệ còn ch a làm đ các ch c năng và nhi m v c a mình ,s ph i h p còn l ngư ủ ứ ệ ụ ủ ự ố ợ ỏ l o lên làm cho vi c tiêu th s n ph m có ph n b nh h ng.ẻ ệ ụ ả ẩ ầ ị ả ưở Nguyên nhân khách quan: V khách hàng là đ i t ng quan tr ng nh tề ố ượ ọ ấ cho tiêu th s n ph m c a Công ty.Nên chúng ta đ u bi t nhu c u t nhiênụ ả ẩ ủ ề ế ầ ự hay mong mu n ,m c tiêu th thói quen c a ng i tiêu dùng là nh ng nguyênố ứ ụ ủ ườ ữ nhân tác đ ng tr c ti p đ n l ng hàng hoá.Và cũng chính vì đ i s ng vàộ ự ế ế ượ ờ ố m c thu nh p cũng không ít nh h ng,v nh n th c khi thu nh p tăng đ ngứ ậ ả ưở ề ậ ứ ậ ồ nghĩa v i vi c nhu c u tăng lên do đó h luôn đòi h i nh ng lo i s n ph mớ ệ ầ ọ ỏ ữ ạ ả ẩ t t h n đ p h n và ta có th nói r ng có t i 75% khách đòi h i v n đ trên vàố ơ ẹ ơ ể ằ ớ ỏ ấ ề 25% khách hàng còn l i đòi h i giá r và đ p . ạ ỏ ẻ ẹ Ngoài nh ng nguyên nhân trên chúng ta còn th y r ng ho t đ ng tiêuữ ấ ằ ạ ộ th s n ph m C a công ty may thăng long còn ch u nh h ng c a môiụ ả ẩ ủ ị ả ưở ủ tr ng chính tr và pháp lu t.Nhà n c không ngăn ch n nh ng hàng hoá mayườ ị ậ ướ ặ ữ m c nh p l u đem vào vì v yđã gây khó khăn cho ngành may m c nói chungặ ậ ậ ậ ặ và Công ty may Thăng long nói riêng trong vi c xây d ng giá c ...ệ ự ả Trang 46 PH N IIIẦ M T S BI N PHÁP Đ Y M NH TIÊU TH S N PH MỘ Ố Ệ Ẩ Ạ Ụ Ả Ẩ C A CÔNG TY MAY THĂNG LONGỦ I. PH NG H NG NH M TĂNG C NG VÀ M R NG CÔNG TÁC ƯƠ ƯỚ Ằ ƯỜ Ở Ộ TIÊU TH S N PH MỤ Ả Ẩ . 1. nh ng yêu c u đ i v i công ty trong đi u ki n m iữ ầ ố ớ ề ệ ớ Tr c đây th i kỳ bao c p công ty còn chú tr ng t i doanh nghi p làướ ờ ấ ọ ớ ệ trung tâm s n xu t là nhiêm v quan tr ng chí chú tr ng quãn lý n i b .ả ấ ụ ọ ọ ộ ộ + Cho r ng các bi n pháp quan tr ng nh t gi m chi phí giá thành ằ ệ ọ ấ ả Ngày nay nh ng nh ng yêu c u c a công ty trong đi u ki n m i làữ ữ ầ ủ ề ệ ớ nh n m nh yêu c u c a khách hàng . ấ ạ ầ ủ Th tr ng là quan tr ng nh t ị ườ ọ ấ Bán đ c hàng là quan tr ng nh tượ ọ ấ Đ gi m chi phí c n l m b t đ c th i c th tr ng.Đó là cung c pể ả ầ ắ ắ ượ ờ ơ ị ườ ấ đ c nhi u s n ph m cho th tr ng khi h s n sàng tr giá cao nh tượ ề ả ẩ ị ườ ọ ẵ ả ấ Tr c tình hình kinh t trong đi u ki n m i công ty may thăng long c nướ ế ề ệ ớ ầ m r ng s n xu t kinh doanh theo h ng đa d ng s n ph m đa d ng hoáở ộ ả ấ ướ ạ ả ẩ ạ kinh doanh chu n b cho đi u ki n c n thi t đ đón các ngu n v n t c pẩ ị ề ệ ầ ế ể ồ ố ư ấ trên ,thông qua h p tác liên doanh v i n c ngoài đ phát tri n s n xu t vàợ ớ ướ ể ể ả ấ m r ng quan h qu c t ở ộ ệ ố ế 2 - Ph ng h ng phát tri n công ty may Thăng ươ ướ ể a - Đ nh h ng phát tri n c a công ty ị ướ ể ủ - Khu v c s n xu t :Ti p t c s n xu t hàng gia công may m c xu tự ả ấ ế ụ ả ấ ặ ấ kh u cũng nh tham gia nh ng ph ki n nghành may đ t đó góp ph n làmẩ ư ữ ụ ệ ể ừ ầ tăng qui mô s n xu t th c hi nđ y đ nghĩa v v i nhà n cả ấ ự ệ ầ ủ ụ ớ ướ Trang 47 Khu v c kinh doanh th ng m i :Giao d ch th ng m i gi i thi u vănự ươ ạ ị ươ ạ ớ ệ phòng đ i di n và bán s n ph m k t h p cùng v i các ho t đ ng khác đ khuạ ệ ả ẩ ế ợ ớ ạ ộ ể v c kinh doanh c a công ty ngày càng đem l i hi u qu kinh t cao h n.ự ủ ạ ệ ả ế ơ - Khu v c sinh ho t c a công ty:An d ng ngh mát và tham quan cácự ạ ủ ưỡ ỉ công trình nhà cho công nhân viên và các ho t đ ng văn ngh th thao sở ạ ộ ệ ể ẽ không ng ng đ c nâng cao và duy trì đ u đ n,v i m c tiêu c th sau:ừ ượ ề ặ ớ ụ ụ ể Năm 1995 2000 2005 S n ph m s nả ẩ ả xu tấ 1967 5000 10000 Xu t khâuấ 1819 4500 8000 Bán n i đ aộ ị 148 500 2000 II - M T S BI N PHÁP NH M Đ Y M NH CÔNG TÁC TIÊU TH S N PH M CÔNG TY .Ộ Ố Ệ Ằ Ẩ Ạ Ụ Ả Ẩ Ở 1-Tăng c ng công tác nghiên c u th tr ngườ ứ ị ườ V n đ th tr ng là v n đ h t s c quan tr ng,nó đóng vai trò quy tấ ề ị ườ ấ ề ế ứ ọ ế đ nh đ n quá trình s n xu t kinh doanh c a công ty.Nó quy t đ nh vi c tiêuị ế ả ấ ủ ế ị ệ th , s t n t i và phát tri n c a công ty trên th ng tr ng .ụ ự ồ ạ ể ủ ươ ườ Do đó công ty may Thăng Long c n ph i nghiên c u kh năng cũng nhầ ả ứ ả ư nhu c u th tr ng nh m tăng c ng kh năng tiêu th cũng nh t o đi uầ ị ườ ằ ườ ả ụ ư ạ ề ki n cho chi n l c c ng c và m r ng th tr ng tiêu th c a công ty.ệ ế ượ ủ ố ở ộ ị ườ ụ ủ Đ c bi t trong th i bu i kinh t th tr ng hi n nay,công ty l i càngặ ệ ờ ổ ế ị ườ ệ ạ ph i chú tr ng h n n a t i công tác nghiên c u th tr ng,xem xét th tr ngả ọ ơ ữ ớ ứ ị ườ ị ườ th tr ng s n ph m c a mình có đ c t t không,l ng khách hàng là baoị ườ ả ẩ ủ ượ ố ượ nhiêu .Đ c bi t h n n a là công ty ph i nghiên c u th tr ng s n ph m cùngặ ệ ơ ữ ả ứ ị ườ ả ẩ lo i v i mình và các đ i th c nh tranh v i mình nh th nào ,t đó có nh ngạ ớ ố ủ ạ ớ ư ế ư ữ bi n pháp đ i phó k p th i .Tuy nhiên công tác đi u tra nghiên c u th tr ngệ ố ị ờ ề ứ ị ườ c a công ty đòi h i ph i có s chu n b chi ti t h t s c chính xác.Mu n s nủ ỏ ả ự ẩ ị ế ế ứ ố ả ph m c a mình nh áo s mi các lo i, áo khoác các lo i đ c thích ng nhuẩ ủ ư ơ ạ ạ ượ ứ c u th tr ng.Cong ty c n đi u tra nghiên c u k kh năng nhu c u nh t làầ ị ườ ầ ề ứ ỹ ả ầ ấ Trang 48 v th hi u ng i tiêu dùngtrên t ng th tr ng .Khi tham gia th tr ng m iề ị ế ườ ừ ị ườ ị ườ ớ công ty c n ph i nghiên c u k môi tr ng kinh doanh .kh năng tiêu th , chiầ ả ứ ỹ ườ ả ụ phí kinh doanh v v n chuy n đ c bi t là v m c đ cũng nh s n ph m c aề ậ ể ặ ệ ề ứ ộ ư ả ẩ ủ mình v i đ i th canhj tranh.ớ ố ủ Vì v y ng i cán b nghiên c u th tr ng sau khi phân tích s lý cácậ ườ ộ ứ ị ườ ử thông tin thu th p trên th tr ng.Ph i đ a ra các nh n xét y u đi m c a thậ ị ườ ả ư ậ ế ể ủ ị tr ng v nhu c u s n ph m c achi nhánh hay công ty t ddó đ a ra các bi nườ ề ầ ả ẩ ủ ừ ư ệ pháp thi t th c nh t đ công ty đ a ra nh ng s n ph m thích h p nh t v iế ự ấ ể ư ữ ả ẩ ợ ấ ớ t ng lo i th tr ng nh t đ nh .ừ ạ ị ườ ấ ị 2 Hoàn thi n các chính sách xúc ti n ệ ế Bên c nh vi c nghiên c i th tr ng các cán b thu c b ph n nàyạ ệ ứ ị ườ ộ ộ ộ ậ ph i ti n hành chính sách v xúc ti n ngu n s n ph m b ng m t s bi nả ế ề ế ồ ả ẩ ằ ộ ố ệ pháp sau : Tăng c ng công tác qu ng cáo vì qu ng cáo là công vi c không thườ ả ả ệ ể thi u trong th i bu i kinh t th tr ng vì th công ty nên dành m t ph n chiế ờ ổ ế ị ườ ế ộ ầ phí cho công tác này đ t đó nâng cao trình đ quangr cáo cũng nh nghi pể ừ ộ ư ệ v c a ng i làm công tác này.T l i văn qu ng cáo ,hình nh đ n xác đ nhụ ủ ườ ừ ờ ả ả ế ị ph ng ti n qu ng cáo trên t p chí th i trang ho c thông qua các bu i trìnhươ ệ ả ạ ờ ặ ổ di n và in n phát hành các m u mã CATALOG.ễ ấ ẫ T ch c các h i ngh khchs hàng bao g m các khách hàng l n trong vàổ ứ ộ ị ồ ớ ngoài n c.ướ H i th o thành ph n ngoài khách hàng v n còn có thêm các nhà khoaộ ả ầ ố h c các chuyên gia am hi u v s n ph m . M thêm c a hàng bán và tr ngọ ể ề ả ẩ ở ử ư b y s n ph m trong đó có các c a hàng cao c p ph c v khách hàng .ầ ả ẩ ử ấ ụ ụ làm t t công tác nghi p v trên s cho phép công ty có c s đ l p kố ệ ụ ẽ ơ ở ể ậ ế ho ch s n xu t và tiêu th s n ph m ,đ ng th i làm cho k ho ch sát v iạ ả ấ ụ ả ẩ ồ ờ ế ạ ớ th c t h n các s n ph m làm ra s đ c th tr ng ch p nh n ef m u mãự ế ơ ả ẩ ẽ ượ ị ườ ấ ậ ẫ Trang 49 ch t l ng trong đi u ki n hi n nay quy mô s n xu t c a công ty tuy ch aấ ượ ề ệ ệ ả ấ ủ ư l n ,th tr ng tiêu th c a công ty v n b bó h p ch a v n r ng ra các t nhớ ị ườ ụ ủ ẫ ị ẹ ư ươ ộ ỉ trong n c cũng nh các th tr ng trên th gi i .H n n a các cán b làmướ ư ị ườ ế ớ ơ ữ ộ công tác này còn ít do đó c n hoàn thi n các chính sách xúc ti n cho t t h n .ầ ệ ế ố ơ 3, M ng l i tiêu th ạ ướ ụ Đa d ng hình th c tiêu th s n ph m vi c l a ch n h p lý m ng l iạ ứ ụ ả ẩ ệ ự ọ ợ ạ ướ tieu th và các hình th c tiêu th làm cho quá trình v n đ ng hàng hoá đ cụ ứ ụ ậ ộ ượ đ y nhanh,tiêu th đ c ti t ki m chi phí v n chuy n đ c khai thác.Nhuẩ ụ ượ ế ệ ậ ể ượ c u th tr ng đ c s d ng h p lý các khâu trung gian khách nhau giúp choầ ị ườ ượ ử ụ ợ doanh nghi p có đ c h th ng phân ph i h p lý.ệ ưọ ệ ố ố ợ - M ng l i tiêu th c a công ty còn nhi u y u đi m ch a hoàn thi nạ ướ ụ ủ ề ế ể ư ệ m c dù khách hàng c a cong ty có nhi u nhu c u mua l n v s l ng nh ngặ ủ ề ầ ớ ề ố ượ ư r t l t không t p trung th ng xuyên.M t s khách hàng các n i mua lấ ẻ ẻ ậ ườ ộ ố ở ơ ẻ t v i s l ng ít thì nhi u,đi u này r t r gây khó khăn trong s n xu t.Vi cẻ ớ ố ượ ề ề ấ ễ ả ấ ệ chi phí l n cho m t s t nh trong n c và m t s khu v c n c ngoài doớ ộ ố ỉ ướ ộ ố ự ướ m ng l i giao thông khó khăn.Chonên đ làm t t công tác này công ty c nạ ướ ể ố ầ ph i nghiên c u đánh giá thông qua các cu c ti p xúc đàm tho i đ hi u rõ hả ứ ộ ế ạ ể ể ọ là ng i nh thée nào.ườ ư + H là ai ?ọ + M t hàng kinh doanh là gì ?ặ + Bán th tr ng nào ?ở ị ườ + S l ng là bao nhiêu ?ố ượ + Tình hình tài chính c a h là bao nhiêu ?ủ ọ + Cung cách làm ăn c a h trên th tr ng ra sao ?ủ ọ ị ườ Sau khi quy t đ nh ch n khâu trung gian trong tiêu th .Công ty ph i d tế ị ọ ụ ả ứ khoát trong quan h và đi u ki n buôn bán .ệ ề ệ + Xác đ nh cam k t .ị ế Trang 50 + Đi u ki n giá c .ề ệ ả + Ký k t h p đ ng ế ợ ồ + Th l ho t đ ng.ể ệ ạ ộ Riêng các đ i lý thu c đ c quy n công ty ph i th t hi n ki u mua đ tạ ộ ộ ề ả ự ệ ể ứ bán đo n.Công ty ph i có đi u ki n ch t ch ràng bu c vào kh năng c aạ ả ề ệ ặ ẽ ộ ả ủ h ,ph i bi t đ c thích th c v h thì đi u đó s là m t m t xích cho m ngọ ả ế ượ ự ề ọ ề ẽ ộ ắ ạ l i tiêu th c a công ty.Vì v y cong ty ph i th y đ c vai trò c a h trongướ ụ ủ ậ ả ấ ượ ủ ọ các m ng l i tiêu th s n ph mạ ướ ụ ả ẩ 4. Các m ng l i tiêu th s n ph m ạ ướ ụ ả ẩ - Không ng ng nâng cao ch t l ng s n ph m đ c ng c th tr ngừ ấ ượ ả ẩ ể ủ ố ị ườ truy n th ng và m r ng th tr ng m i .ề ố ở ộ ị ườ ớ Ki m tra nghiêm ngh t s tôn tr ng qu quy trình công ngh ể ặ ự ọ ả ệ Tăng c ng công tác ki m tra ch t l ng s n ph m t khâu đ u tiênườ ể ấ ượ ả ẩ ừ ầ đ n khâu cu i cùng c a s n ph m ế ố ủ ả ẩ T ch c đ m b o cung ng v t t nguyên v t li u cho s n xu t đ yổ ứ ả ả ứ ậ ư ậ ệ ả ấ ầ đ đ ng b k p th i đ m b o ch t l ng ,áp d ng ch đ khuy n khích v tủ ồ ộ ị ờ ả ả ấ ượ ụ ế ộ ế ậ ch t và ch u trách nhi m v t ch t và ch t l ng s n xu t ra .ấ ị ệ ậ ấ ấ ượ ả ấ S d ng hi u qu c s v t ch t hi n có .ử ụ ệ ả ơ ở ậ ấ ệ Ngoài ra công ty cũng nên đ u t và thay th trang thi t b v máyầ ư ế ế ị ề móc .M r ng liên doanh đ i tác trong và ngoài n c .Đa d ng hoá m t hàngở ộ ố ướ ạ ặ kinh doanh nh m đáp ng đ y đ m i nhu c u .ằ ứ ầ ủ ọ ầ trong th i bu i hi n nay,thì toàn th cán b công nhân viên công ty c nờ ổ ệ ể ộ ầ ph i đ ng viên m i l l c đ m b o ch t l ng s n ph m ,lao đ ng sáng t oả ộ ọ ỗ ự ả ả ấ ượ ả ẩ ộ ạ nh m nâng cao tay ngh thích ng v i c ch th tr ng m i .ằ ề ứ ớ ơ ế ị ườ ớ Trang 51 5. Tăng c ng qu n lý và cách th c tiêu th s n ph mườ ả ứ ụ ả ẩ Chu n b các đi u ki n đ ti n hành s n xu t.Ti p nh n qu n lýẩ ị ề ệ ể ế ả ấ ế ậ ả nguyên v t li u, thi t b máy móc t các công đo n đ s n xu t đ n khâuậ ệ ế ị ừ ạ ể ả ấ ế phân ph i tiêu th s n ph m .ố ụ ả ẩ L p các k ho ch s n xu t hàng ngày hay dài h n.ậ ế ạ ả ấ ạ Phát l nh s n xu t và làm công tác đi u đ ng s n xu t .ệ ả ấ ề ộ ả ấ L p các quy trình s n xu t đ nh m c .ậ ả ấ ị ứ C p nguyên v t li u mang cho các xí nghi p phân x ng khi có l nhấ ậ ệ ệ ưở ệ g pl.ấ Qu n lý các xí nghi p hay phân x ng c a công ty .ả ệ ưở ủ Nghiên c u ch th các m u mã m i .ứ ế ử ẫ ớ Làm th t c cho khâu qu n lý ti n hành đ ng b tháo g b t khó khănủ ụ ả ế ồ ộ ỡ ớ cho khâu s n Xu t thúc đ y nhanh ti n đ giao hàng .ả ấ ẩ ế ộ Gi i quy t đ c b máy qu n lý.Đ có th tr thành công ty may m cả ế ượ ộ ả ể ể ở ặ hàng đ u nói riêng và t ng b c tr thành trung tâm may m c cùng các đ nầ ừ ướ ơ ặ ơ v b n nói chung.Công ty nên ph i chuy n sang b c s n xu t mua nguyênị ạ ả ể ướ ả ấ v t li u, bán thành ph m.ậ ệ ẩ V các hình th c tiêu th s n ph m Công ty c n có nhi u bi n phápề ứ ụ ả ẩ ầ ề ệ qu n lý t t h n đ i v i các c a hàng gi thi u s n ph m chi nhánh c a côngả ố ơ ố ớ ử ớ ệ ả ẩ ủ ty v i khách hàng chánh nh ng vi ph m quy ch mà Công ty đã đ a ra chánhớ ữ ạ ế ư nh h ng nghiêm tr ng đ n thách th c tiêu th s n ph m .ả ưở ọ ế ứ ụ ả ẩ Trong cùng m t mã hàng nên đ nh giá ít nh t là ba lo i giá (giá cao ,giáộ ị ấ ạ trung bình, giá th p ). Khi có lô hàng m i tuy m u mã gi ng nhau nh ng ch tấ ớ ẫ ố ư ấ v i không đ ng đi u , m u s c khác nhau nên s d n đ n các hi n t ng làả ồ ề ầ ắ ẽ ẫ ế ệ ượ các c a hàng s có ý tranh nhau m u đ p,m u mã đ p r i lo i hàng nào đangủ ẽ ầ ẹ ẫ ẹ ồ ạ đ c th tr ng a thích thì nâng giá bán nên,còn nh ng s n ph m do màuượ ị ườ ư ữ ả ẩ s c ,ki u dáng ch t v i không thích h p th hi u ng i tiêu dùng thì đ c đắ ể ấ ả ợ ị ế ườ ượ ẻ Trang 52 l i báo công ty xin bán h giá .Chính vì th mà Công ty xây d ng ba lo i giáạ ạ ế ự ạ tiêu th s n ph m và ch cùng m t m u mã s n ph m ụ ả ẩ ỉ ộ ẫ ả ẩ + S giúp cho Công ty qu n lý t t h n đ i v i các c a hàng ẽ ả ố ơ ố ớ ủ + Giúp ng i tiêu dùng s ch n s n ph m phù h p.ườ ẽ ọ ả ẩ ợ III.HOÀN THI N HO T Đ NG NGHI P V TIÊU TH .Ệ Ạ Ộ Ệ Ụ Ụ 1. Công tác k ho ch nghi p v tiêu th s n ph mế ạ ệ ụ ụ ả ẩ Trong th i bu i kinh t th th tr ng hi n nayđ i v i công tác kờ ổ ế ị ị ườ ệ ố ớ ế ho ch nghi p v cho m i doanh nghi p hay b t c m t Công ty nào đó là vôạ ệ ụ ỗ ệ ấ ứ ộ cùng c n thi t vì công tác này nó mang l i hi u qu to l n cho Công ty .ầ ế ạ ệ ả ớ Đ i v i công tác này đòi h i ng i cán b ph i có năng l c trình đố ớ ỏ ườ ộ ả ự ộ nghi p v chuyên môn ph i căn c vào ch c năng và nhi m v đ c giaoệ ụ ả ứ ứ ệ ụ ượ n u th c hi n đ c t t không sai sót làm nh h ng đ n ch t l ng s nế ự ệ ượ ố ả ưở ế ấ ượ ả ph m v.v. .. ẩ a. Khen th ng đ c xét t p th và các công nhân viên tích c c t n tu v i côngưở ượ ậ ể ự ậ ỵ ớ vi c, lao đ ng sáng t o ệ ộ ạ + Đ c xét th ng cá nhân lao đ ng t t trong t ng th i kỳ ,nh ngượ ưở ộ ố ừ ờ ữ tr ng h p xu t s c đ c đ ngh khen th ng và nâng b c l ng tr c th iườ ợ ấ ắ ượ ề ị ưở ậ ươ ướ ờ gian ho c đ c th ng hi n v t ặ ượ ưở ệ ậ b, S ph t trách nhi m đ i v i m i ng i cung c p nguyên ph li u sai tiêuử ạ ệ ố ớ ọ ườ ấ ụ ệ chu n và làm nh h ng đ n quá trình s n xu t và tiêu th ẩ ả ưở ế ả ấ ụ Nhũng nh i có hành vi d ch tài li u sai thông s không đúng quy trìnhườ ị ệ ố tiêu chu n , thông s kích th c s đ m u sai và ph i ch u trách nhi m .ẩ ố ướ ơ ồ ẫ ả ị ệ Không đ c d bình b u ch n lao đ ng gi i ,ph i b i th ng toàn bượ ự ầ ọ ộ ỏ ả ồ ườ ộ thi t h i v t ch t do mình gây nên. Trong đó th tr ng các đ n v c quanệ ạ ậ ấ ủ ưở ơ ị ơ ph i ch u 20%. Trong đó t tr ng nhóm tr ng ph i ch i 10%. Và các cáả ị ổ ưở ưở ả ự nhân gây nên ch u 70% s thi t h i đó. ị ố ệ ạ Trang 53 N u nh ng sai sót c ti p t c kéo dài t ba l n tr n s b ph t kéo dàiế ữ ứ ế ụ ừ ầ ở ế ẽ ị ạ th i gian t m t năm tr nên ho c chuy n công tác .Chính vì v y công tác kờ ừ ộ ở ặ ể ậ ế ho ch nghi p v Công ty thăng long c n đ c hoàn thi n nâng cao hi uạ ệ ụ ở ầ ượ ệ ệ qu cho vi c tiêu th s n ph m và em xin đ c đ a ra m t s đ xu t sau :ả ệ ụ ả ẩ ượ ư ộ ố ề ấ Công vi c b y bán s n ph m c a doanh nghi p v gi i thi u s n ph mệ ầ ả ẩ ủ ệ ề ớ ệ ả ẩ h i tr tru n lãm ch a đ c t t ch a thu hút đ c khách hàng .Do v yỏ ộ ợ ể ư ượ ố ư ượ ậ Công ty c n chú tr ng nâng cao ch t l ng s n ph m .Công ty còn ph i choầ ọ ấ ượ ả ẩ ả khách hàng bi t s n ph m hàng hoá phù h p v i khung c nh bên ngoài cũngế ả ẩ ợ ớ ả nh n i th t bên trong c a c a hàng trình b y.Hàng hoá ph i đa d ng phongư ộ ấ ủ ử ầ ả ạ phú tr nh tr ng v i nhi u lo i ki u dáng nh m t o uy tín cho Công ty .và sị ọ ớ ề ạ ể ằ ạ ự tin c y c a khách hàng .Cho nên Công ty ph i trình b y s n ph m v i b ngậ ủ ả ầ ả ẩ ớ ả y t th qu ng cáo m t hàng đa d ng .Khi trình b y hàng hoá ch a có giá h nế ị ả ặ ạ ầ ư ạ ch b y hàng m u tránh tâm lý tr đ i cho khách hàng.Bên c nh đó Công tyế ầ ẫ ờ ợ ạ c n ph i quan tâm t i đ i nhũ công nhân viên bán hàng nh ng ng i làm côngầ ả ớ ộ ữ ườ tác nghi p v đ cho đ i ngũ tiêu th s n ph m đ c t t h n.ệ ụ ể ộ ụ ả ẩ ượ ố ơ 2.V n đ s sách và các ch ng t theo dõiấ ề ổ ứ ừ . Trong n n kinh t th tr ng hi n nay t t c các doanh nghi p n c nóiề ế ị ườ ệ ấ ả ệ ướ chung v i các doanh nghi p t nhân nói riêng .TRong quá trình ho t đ ng s nớ ệ ư ạ ộ ả xu t kinh doanh và tiêu th s n ph m cu mình dù mang tính v t ch t hay phiấ ụ ả ẩ ẩ ậ ấ v t ch t đi n a thì các ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ u nh m t o ra thi tậ ấ ữ ạ ộ ả ấ ề ằ ạ ế y u cho xã h i .Đ nh ng s n ph m đ c t o ra t nh ng thành qu laoế ộ ể ữ ả ẩ ượ ạ ừ ữ ả đ ng và c m t quá trình s n xu t kinh doanh cũng c n thu v cho mìnhộ ả ộ ả ấ ầ ề nhũng kho n ti n nào đó .Vì v y ytong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c n ápả ề ậ ạ ộ ả ấ ầ d ng ph ng th c theo dõi s sách ch ng t các lo i.ụ ươ ứ ổ ứ ừ ạ Hi n nay không ít các doanh nghi p đ u s d ng m t ph ng th cệ ệ ề ử ụ ộ ươ ứ thanh toán thông d ng nh t ph bi n nh t .Đó là lo i ch ng t b ng ụ ấ ổ ế ấ ạ ứ ừ ằ (L / C ) Trang 54 b i vì ph ng th c này s d ng r t ph bi n trong đi u ki n ho t đ ng kinhở ươ ứ ử ụ ấ ổ ế ề ệ ạ ộ doanh . Đ i v i Công ty may thăng long trong nh ng năm g n đây Công tyố ớ ữ ầ chuy n sang h ng kinh t v s n ph m xu t kh u hàng may m c theo cácể ướ ế ề ả ẩ ấ ẩ ặ h p đ ng ký k t v i các b n hàng .Do đó khi thành ph m Công ty giao choợ ồ ế ớ ạ ẩ b n hàng theo h p đ ng đã ký thì Công ty đ u áp d ng ph ng th c thanhạ ợ ồ ề ụ ươ ứ toán b ng (L/C) tuy nhiên cũng tùy thu c vào m t s đi u ki n s n xu t kinhằ ộ ộ ố ề ệ ả ấ doanh khác nhau mà Công ty đã áp d ng b ng ph ng th c ch ng t (L/C) .ụ ằ ươ ứ ứ ừ đây nh m góp ph n hoàn thi n ph ng th c thanh toán b ng (L/C)Ở ằ ầ ệ ươ ứ ằ c a Công ty em xin l i ý m y khía c nh sau . ủ ư ấ ạ + Ph i đôn đ c b n hàng n c ngoài ho c nh ng ng i đ i di n c aả ố ạ ở ướ ặ ữ ườ ạ ệ ủ b n hàng đ m (L/C) đúng h n và n i dung nh trong h p đ ng đã quy đ nh ạ ể ở ạ ộ ư ợ ồ ị + V ph n mình Công ty (ng i xu t kh u ) ph i ti n hành ki m tra soề ầ ườ ấ ẩ ả ế ể sánh và n i dung đi u ki n ghi trong h p đ ng đã quy đ nh .ộ ề ệ ợ ồ ị + Khi có (L/C) Công ty c n ti n hành ngay công vi c v h p đ ng ầ ế ệ ề ợ ồ + Đ n th i h n giao hàng Công ty c n ph i ti n hành ngay b ch ngế ờ ạ ầ ả ế ộ ứ t hoàn h o phù h p v i trong h p đ ng ký k t v i n i dung đã nêu trongừ ả ợ ớ ợ ồ ế ớ ộ (L/C) . + B ch ng t Công ty ph i nêu ra nh ng yêu c u sau:ộ ứ ừ ả ữ ầ ầ Hoá đ n th ng m i ơ ươ ạ ạ V n đon ho c v n t i hàng hoá ậ ặ ậ ả ả Gi y giám đ nh ki m nghi m hàng hoá ấ ị ể ệ ệ Gi y ch ng nh n ph m ch t hàng hoá ấ ứ ậ ẩ ấ ấ Gi y ch ng nh n xu t s đ n hàng ấ ứ ậ ấ ứ ơ ơ B o hi m đ n hàng ả ể ơ ơ Phi u kê khai đóng gói hàng hoá ế Trang 55 Ngoài ra trong (L/C) còn quy đ nh t ng lo i s l ng m t hàng t ngị ừ ạ ố ượ ặ ừ ch ng t ph i xu t trình ( H i phi u kỳ phát cho ai tr ti n ngay hay tr sauứ ừ ả ấ ố ế ả ề ả khi v n đ n hay ch ng t v n chuy n lo i gì)ậ ơ ứ ừ ậ ể ạ Nh đã nói tren nh i m (L/C) khách hàng ph i đ c ngân hàng choư ườ ở ả ượ m (L/C) c a mình đ i di n và c p tín ,d ng c a mình đ nh p kh u hàng doở ủ ạ ệ ấ ụ ủ ể ậ ẩ đó s cam k t tr ti n c a ngân hàng m (L/C) s ràng bu c trách nhi m c aự ế ả ề ủ ở ẽ ộ ệ ủ mình v i (L/C) do ng i xu t kh u yêu c u . Ngoài nh ng n i dung trên cóớ ườ ấ ẩ ầ ữ ộ th thêm nh ng hình th c thanh toán khác nh tr ti n b ng các đ ng hàngể ữ ứ ư ả ề ằ ườ không , đ ng b , đi n tho i...v.v.ườ ộ ệ ạ 3. Nghi p v phân tích tình hình tiêu th . ệ ụ ụ Trong th i bu i kinh t g t gao nh hi n nay b t kỳ doanh nghi p nàoờ ổ ế ắ ư ệ ấ ệ cũng đ u ph i bi t và th y đ c công vi c phân tích tình hình tiêu th c aề ả ế ấ ượ ệ ụ ủ Công ty . Đ bi t đ c doanh thu tiêu th s n ph m c a năm nay so v i năm tể ế ượ ụ ả ẩ ủ ớ r c là bao nhiêu , ch ng lo i m u mã s n ph m nào đ c tiêu th t t l ngướ ủ ạ ẫ ả ẩ ượ ụ ố ượ khách hàng trong và ngoài n c có nhu c u là bao nhiêu %.. .vvướ ầ Chính vì th mà m i doanh nghi p c n ph i quan tâm đ n v n đ này .ế ỗ ệ ầ ả ế ấ ề - Đ phát tri n Công ty to l n h n Công ty c n đào t o đ i ngũ cán bể ể ớ ơ ầ ạ ộ ộ chuyên trách v phân tích tình hình ho t đ ng kinh doanh tiêu th s n ph mề ạ ộ ụ ả ẩ đ đ a Công ty h ng t i phát tri n m t b c chính xác đ u t lo i s nể ư ướ ớ ể ộ ướ ầ ư ạ ả ph m sao cho h p lý th hi u ng i tiêu dùng và các b n hàng kh p n iẩ ợ ị ế ườ ạ ở ắ ơ trong và ngoài n c .ướ Trang 56 K T LU NẾ Ậ V ho t đ ng và công tác tiêu th s n ph m là m t v n đ to l n vàề ạ ộ ụ ả ẩ ộ ấ ề ớ h t s c quan tr ng đ i v i m i Công ty và m i doanh nghi p .Trong n n kinhế ứ ọ ố ớ ỗ ỗ ệ ề t th tr ng nó đòi h i các doanh nghi p ph i s lý t t các v n đ đ t raế ị ườ ỏ ệ ả ử ố ấ ề ặ trong Công tác tiêu th s n ph m là nh ng bi n pháp h i hi u và nâng caoụ ả ẩ ữ ệ ữ ệ hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh .ệ ả ạ ộ ả ấ T i Công ty may thăng long có tr s chính t i ( 250 ph minh khai )ạ ụ ở ở ạ ố Trong chuyên đ này em m i ch nghiên c i đ c v n đ ho t đ nhề ớ ỉ ứ ượ ấ ề ạ ộ tiêu th s n ph m c a Công ty ,và đ a ra m t s ý ki n nho nh nó có tínhụ ả ẩ ủ ư ộ ố ế ỏ ch t và ph ng h ng hi u qu s n xu t kinh doanh v tiêu th s n ph mấ ươ ướ ệ ả ả ấ ề ụ ả ẩ cho Công ty. V i trình đ hi u bi t h n h p và nông c n kinh nghi m ch a đ y đớ ộ ể ế ạ ẹ ạ ệ ư ầ ủ trong chuyên đ này. V y có gì sai sót em r t mong các th y cô giáo trongề ậ ấ ầ khoa th ng m i và th y giáo đã h ng d n em thông c m cho em. Đươ ạ ầ ướ ẫ ả ể chuyên đ này c a em đ c t t h n n a .. ề ủ ượ ố ơ ữ Trang 57 M C L CỤ Ụ Ch ng Iươ : lý lu n chung v ho t đ ng xúc ti n bán hàng doanhậ ề ạ ộ ế ở nghi pệ I. ý nghĩa và vai trò c a ho t đ ng xúc ti n bán hàng doanh nghi p ủ ạ ộ ế ở ệ 1. Các khái ni m v xúc ti n ệ ề ế 2. ý nghĩa c a ho t đ ng xúc ti n ủ ạ ộ ế 3.Vai trò c a ho t đ ng xúc ti n ủ ạ ộ ế II. N i dung và xây d ng ch ng trình k ho ch cho ho t đ ng xúcộ ự ươ ế ạ ạ ộ ti n ế 1. N i dung c a ho t đ ng xúc ti n bán hàngộ ủ ạ ộ ế 2.Xây d ng tr ng trình k ho ch cho ho t đ ng xúc ti n bán hàng ự ươ ế ạ ạ ộ ế ở các doanh nghi p .ệ 3. Các đi u ki n th c hi n ho t đ ng xúc ti n bán hàng doanhề ệ ự ệ ạ ộ ế ở nghi p ệ 4. Đ c đi m th tr ng s n ph m may m c đ i v i ho t đ ng xúcặ ể ị ườ ả ẩ ặ ố ớ ạ ộ ti n ế bán hàng Ch ng II: Th c tr ng ho t đ ng xúc ti n bán hàng Công ty mayươ ự ạ ạ ộ ế ở Thăng long I: L ch s hình thành và phát tri n c a công ty ị ử ể ủ 1. Ch c năng và nhi m v c a công tyứ ệ ụ ủ 2. Đ c đi m v t ch c lao đ ng Công ty ặ ể ề ổ ứ ộ ở 3. Đ c đi m v v n , nhân l c và trang thi t b c a công tyặ ể ề ố ự ế ị ủ Trang 2 2 2 2 4 5 5 11 17 19 20 20 22 23 27 32 32 35 38 44 Trang 58 II: Ho t đ ng xúc ti n bán hàng Công ty may Thăng long trongạ ộ ế ở nh ng năm qua.ữ 1.Đ c đi m và k t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty may Thăng ặ ể ế ả ả ấ ủ 2.Các hình th c xúc ti n bán hàng Công ty may Thăng long ứ ế ở 3.K t qu ho t đ ng tiêu th s n ph m Công ty may Thăng longế ả ạ ộ ụ ả ẩ ở 4.Hi u qu công tác xúc ti n bán hàng Công ty may Thăng longệ ả ế ở III: Đánh giá ho t đ ng xúc ti n bán hàng Công ty may Thăng long ạ ộ ế ở Ch ng III: M t s v n đ nh m tăng c ng ho t đ ng xúc ti n bánươ ộ ố ấ ề ằ ườ ạ ộ ế hàng Công ty may Thăng long ở 1.Đ nh h ng chung v s n xu t c a Công ty may Thăng long trongị ướ ề ả ấ ủ nh ng năm t i ữ ớ 2.D báo tình hình th tr ng c a Công ty ự ị ườ ủ II: M t s đè xu t nh m tăng c ng hi u qu c a ho t đ ng xúc ti nộ ố ấ ằ ườ ệ ả ủ ạ ộ ế bán hàng Công ty may Thăng long ở 1.Hoàn thi n các hình th c xúc ti n bán hàng Công tyệ ứ ế ở 2.H th ng qu lý và nhân viên bán hàng Công ty ệ ố ả ở 3.Các y u t đ th c hi n n i dung xúc ti n có hi u quế ố ể ự ệ ộ ế ệ ả 4.Xây d ng ngân sách cho ho t đ ng xúc ti n c a Công ty ự ạ ộ ế ủ K t lu nế ậ 46 48 48 48 51 51 54 56 56 59 Trang 59

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty may thăng long.pdf
Luận văn liên quan