Đề tài Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6

Lời mở đầu Trong hoạt động sản xuất kinh doanh hay trong lĩnh vực sản xuất nào thì vốn là một nhu cầu tất yếu. Nó là một thứ mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải có một lượng vốn nhất định, đó là một tiền đề cần thiết. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì nhu cầu vốn đối với các doanh nghiệp càng trở nên quan trọng và bức xúc hơn một mặt vì; Các doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với sự biến động của thị trường, cùng với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, cũng như bạn hàng ngoài nước nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng sao cho hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thêm sức cạnh tranh của mình. Mặt khác, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều phải tìm mọi cách để tăng cường nguồn vốn, do vậy sự cạnh tranh ngay cả trên thị trường vốn cũng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn. Xuất phát từ thực tế và những vấn đề bức xúc đã đặt ra trên đây và xuất phát từ bản thân trong việc tìm hiểu và làm sáng tỏ vấn đề này, tôi đã chọn đề tài: “Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6 “ làm đề tài cho luận văn tốt nghệp của mình với hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc phân tích, thảo luận và rút ra một số giải pháp, kiến nghị và phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn tại công ty đầu tư và phát triển nhà số 6. Xin chân thành cảm ơncô giáo Phương Thị Hồng Hà và cán bộ phòng kế toán công tykinh doanh nhà số 6 đã giúp đỡ tôI hoàn thành bản chuyên dề thực tập này

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Huy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tû träng nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty t¨ng kh¸ nhanh n¨m 2001chØ ®¹t 84.88 % nh­ng sang n¨m 2002 th× con sè nµy ®· t¨ng lªn 89.8%. VËy, c«ng ty hiÖn nay lµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ hay kh«ng cã hiÖu qu¶ mµ sè nî ph¶i tr¶ ngµy cµng t¨ng. Tuy nhiªn qua sè liÖu mµ ta ®· ph©n tÝch th× thÊy r»ng ®©y lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng kh¶ quan ®èi víi c«ng ty S«ng §µ 11 nã thÓ hiÖn r»ng c«ng ty ®ang ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. Cã nhiÒu yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n suÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn nÕu nh×n vµo quy m« ho¹t ®éng hay tµi s¶n kh¸c th× ®iÒu ®ã ch­a thÓ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý lµm c¨n cø ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ trong kinh doanh cho doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã cã mét sè c¸c yÕu tè quan träng n÷a nh­: HiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n, doanh lîi vèn ... VËy, hiÖu qu¶ sö dông vèn cã vai trß quan träng nh­ thÕ nµo trong viÖc x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng kimh doanh cña doanh nghiÖp. B¶ng 3: HiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty S«ng §µ 11 §¬n vÞ: §ång STT ChØ tiªu §VÞ N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1 Doanh thu §ång 22.717.564.855 51.928.247.903 96.470.554.012 2 LN tr­íc thuÕ §ång 1.496.397.784 62.594.420 99.634.214 3 LN sau thuÕ §ång 1.020.750.285 62.594.420 99.634.214 4 Tæng tµi s¶n §ång 22.491.955.031 54.963.107.455 80.076.694.040 5 Vèn chñ së h÷u 6.116.299.837 8.307.488.942 8.088.137.496 6 HiÖusuÊt sd tæng TS 1.01 0.945 1.2 7 Doanh lîi vèn 6.65 0.113 0.12 8 Doanh lîi vèn CSH 24.46 0.75 1.23 Nguån: b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty s«ng ®µ 11 Qua b¶ng nµy ta cã thÓ thÊy n¨m 2001 hiÖu suÊt sö dông tæng tµi s¶n cña c«ng ty ®¹t 0.945 cã nghÜa lµ mét ®ång vèn cña c«ng ty mang ®i ®Çu t­ hay tham gia mét chu kú kinh doanh th× sÏ mang l¹i 0.945 ®ång lîi nhuËn. §iÒu nµy cµng ®­îc ph¸t huy vµ ®­îc thÓ hiÖn qua n¨m 2002 chØ sè nµy ®· ®¹t ®­îc 1.2 tøc lµ cao h¬n n¨m 2001 lµ 0.225. Mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng thµnh c«ng khi mµ hä kh«ng biÕt m×nh sÏ cã ®­îc bao nhiªu lîi nhuËn nÕu mang mét ®ång ®i ®Çu t­...Nh­ vËy ta cho thÊy c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong kinh doanh cña ban l·nh ®¹o c«ng ty S«ng §µ 11. 2.2.2: T×nh h×nh huy ®éng vèn Tr­íc khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh nghiÖp bao giê còng ph¶i cã kÕ ho¹ch cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn vÊn ®Ò ®¶m b¶o ®ñ nguån vèn cho c«ng t¸c nµy ta cã thÓ nhËn ra mét sè nguån vèn nh­: tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n, tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n...trong ®ã tµi s¶n nµo mµ doanh nghiÖp cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng nh­ cÇu tr­íc m¾t . V× vËy, ®Ó h×nh thµnh 2 lo¹i tµi s¶n nµy th× ph¶i cã c¸c nguån vèn tµi trî t­¬ng øng gåm: nguån vèn ng¾n h¹n vµ nguån vèn dµi h¹n. Tuy nhiªn nguån vèn nµo lµ thÝch hîp cho mét nghµnh nghÒ mµ lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu lµ x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y Thuû ®iÖn cã c«ng suÊt võa vµ nhá, mét sè c«ng tr×nh h¹ tÇng c¬ së ë c¸c khu ®« thÞ vµ c¸c khu c«ng nghiÖp...§©y lµ mét lÜnh vùc ®ßi hái ph¶i cã ®é chÝnh x¸c cao còng nh­ kinh nghiÖm cña doanh nghiÖp trong vÊn ®Ò nµy, bªn c¹nh ®ã th× trang bÞ kü thuËt phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh. §Çu t­ cña ngµnh nµy cho m¸y mãc, trang thiÕt bÞ lµ t­¬ng ®èi lín. V× vËy, cÇn ph¶i xem xÐt møc ®é an toµn cña nguån vèn khi ®Çu t­ vµo lÜnh vùc nµy ®Ó cã chÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån vèn vay trung vµ dµi h¹n mét c¸ch hîp lý vµ hiÖu qu¶. Bëi v× c¸c nguån vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp th­êng kh«ng thÓ ®¶m b¶o hÕt cho tµi s¶n cè ®Þnh. B¶ng 4: T×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Stt ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m2002 1 Vèn dµi h¹n - Vèn CSH - Nî dµi h¹n 6.116.299.873 6.116.299.873 0 10.127.820.595 8.307.488.942 1.820.331.671 12.794.851.493 8.088.137.496 4.706.713.997 2 TSC§ vµ §T dµi h¹n - TSC§ - XDCB Ddang 5.589.484.090 5.385.162.077 204.322.013 16.492.463.893 16.132.698.836 359.765.057 17.503.179.903 16.574.606.118 928.573.785 3 Vèn L§ Txuyªn 526.815.783 -6.364.643.298 - 4.708.324.410 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty s«ng ®µ 11 Qua b¶ng thèng kª nguån vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ta thÊy vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp liªn tôc t¨ng trong 3 n¨m gÇn ®©y. §©y lµ tÝn hiÖu ®¸ng mõng cho doanh nghiÖp, nÕu ta nh×n nhËn trªn ph­¬ng diÖn trùc diÖn cã nghÜa lµ nÕu thiÕu vèn l­u ®éng th× doanh nghiÖp ch­a thÓ ®¶m b¶o ®­îc vÊn ®Ò vèn cho vÊn ®Ò ®¶m b¶o nguån vèn l­u ®éng còng nh­ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. Nh­ng theo sè liÖu ph©n tÝch vÒ C«ng ty ë c¸c chØ tiªu kh¸c th× ®©y lµ thêi ®iÓm mµ c«ng ty ®ang trong thêi kú më réng nghµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ c¸c hîp ®ång ®­îc ký kÕt liªn tôc nªn nªn viÖc c«ng ty kh«ng chñ ®éng trong viÖc ®ñ nguån vèn còng lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. §iÒu nµy ®ßi hái ban gi¸m ®èc c«ng ty ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m cã ®­îc mét nguån vèn nhÊt ®Þnh cho c«ng ty. Nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn lµ sè l­îng vèn ng¾n h¹n doanh nghiÖp cÇn ®Ó tµi trî cho mét phÇn tµi s¶n l­u ®éng bao gåm hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu. Nhu cÇu vèn l­u ®éng lµ mét ®iÒu kiÖn kh¸ quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp v× ®©y lµ sè ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn còng nh­ kh¶ n¨ng ®Çu t­ cña doanh nghiÖp ngµy cµng cao. B¶ng 5: §¶m b¶o nguån vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh §¬n vÞ : §ång STT ChØ tiªu N¨m2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1 Nî ng¾n h¹n 16.455.310.252 27.747.518.298 65.973.862.046 2 C¸c kho¶n ph¶i thu 5.170.491.265 29.101.708.862 13.892.307.578 3 Hµng tån kho 0 0 0 4 Nhu cÇu vèn l­u ®éng 11.284.818.987 - 1.354.190.537 52.081.554.468 Nguån : B¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty s«ng ®µ 11 Qua b¶ng thèng kª ta cã thÓ thÊy nhu cÇu vèn l­u ®éng cña c«ng ty liªn tôc ®­îc ph¸t triÓn vµ ®¶m b¶o. MÆc dï n¨m 2002 vèn l­u ®éng t¨ng nh­ng ®ã chØ lµ tiÒn ®Ò ®Ó c«ng ty cã ph­¬ng ph¸p còng nh­ c¸c biÖn ph¸p hiÖu qu¶ nh»m c©n ®èi nguån vèn ®Ó ®¶m b¶o cho tµi s¶n cña c«ng ty tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu vèn l­u ®éng. 2.2.3: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty S«ng §µ 11 2.2.3.1: C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty S«ng §µ 11 Tµi s¶n cè ®Þnh lµ h×nh th¸i biÓu hiÖn vËt chÊt cña vèn cè ®Þnh v× vËy viÖc ®¸nh gi¸ c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cã mét ý nghÜa kh¸ quan träng trong khi ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Nã cho ta biÕt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh c¬ cÊu tµi s¶n cña doanh nghiÖp còng nh­ t¸c ®éng cña ®Çu t­ dµi h¹n cña doanh nghiÖp, vÒ viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt c¶u c«ng ty. B¶ng 6,7 lµ h×nh th¸i biÓu hiÖn c¬ b¶n vÒ c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh vµ tû träng cña mçi lo¹i tµi s¶n trong hai lo¹i sau: B¶ng 6: C¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty §¬n vÞ: §ång STT ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 NG GTCL NG GTCL NG GTCL 1 Nhµ, TSC§ 1.264.384.334 557.277.690 668.481.864 2.033.327.194 2.033.327.194 1.256.573.735 2 M¸y,T thiÕt bÞ 11.527.947.708 2.310.187.182 80.547 24.573.450.564 24.573.450.564 10.646.685.399 3 PhtiÖn VT¶i 3.761.679.847 1826.360.641 1.884.634.147 8.939.648.009 8.939.684.009 4.524.120.939 4 Ph tiÖnQLý 306.091.509 156.197.256 282.806.884 985.878.510 985.878.510 539.365.819 5 Tæng 16.859.995.398 4.850.622.769 2.916.469.895 1.560.868.369 36.532.340.277 16.574.606.118 Nguån : b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty s«ng ®µ 11 B¶ng 7 : Tû lÖ % vÒ c¬ cÊu tµi s¶n cña doanh nghiÖp §¬n vÞ : % STT ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 NG GTCL NG GTCL NG GTCL 1 Nhµ, vËt kiÕn tróc 7.499 11.49 22.92 29.72 5.56 7.58 2 M¸y mãc, thiÕt Bþ 68.37 47.63 0.0027 0 67.26 64.23 3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 22.3 37.65 64.62 68.20 24.47 27.29 4 Ph­¬ng tiÖn qu¶n lý 1.8 3.22 9.69 2.69 2.69 3.25 5 Tæng 100 100 100 100 100 100 Nguån: b¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty s«ng ®µ 11 Qua b¶ng thèng kª trªn th× ta cã thÓ nhËn ra tû träng vèn ®­îc dïng cho thiÕt bÞ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ cña c«ng ty lµ kh¸ lín: gi¸ trÞ c¸c lo¹i m¸y thi c«ng, m¸y xóc, cÇn cÈu...Tû träng cña m¸y mãc thiÕt bÞ n¨m 2000 chiÕm 68.37% nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh, vµ 47.63% gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh. Tuy nhiªn n¨m 2001 th× gi¶m xuèng mét sè ®¸ng kÓ 0.0027% vµ gi¸ trÞ cßn l¹i b»ng 0. Sang n¨m 2002 th× tû träng nµy l¹i t¨ng lªn 67.26% tæng gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ 64.23% gi¸ trÞ cßn l¹i. Bªn c¹nh ®ã th× tµi s¶n cè ®Þnh lµ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc bao gåm trô së, nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c trang thiÕt bÞ v¨n phßng...nãi chung gi÷ ë møc 11.49% , 29.72% ,7.58% lµ æn ®Þnh. Nh­ng nhãm tµi s¶n nh­ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i n¨m 2000 chiÕm 22.3% nh­ng n¨m 2001 lµ 64.62% vµ n¨m 2002 lµ 24.47 ®©y lµ lo¹i tµi s¶n cã vai trß quan träng trong c¸c c«ng tr×nh cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy c«ng ty còng cÇn ph¶i cã sù quan t©m h¬n tíi lo¹i ph­¬ng tiÖn nµy nh»m t¹o ra hiÖu qu¶ kinh tÕ cho c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã th× ph­¬ng tiÖn qu¶n lý cña doanh nghiÖp còng chiÕm mét tû trong lín cña doanh nghiÖp n¨m 2000 lµ 1.8% nh­ng n¨m 2002 th× sè nµy lµ 2.69% .V× vËy, doanh nghiÖp cÇn cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ sö dông vèn còng nh­ chiÕn l­îc l©u dµi cña doanh nghiÖp. 2.2.3.2: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty S«ng §µ 11 §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp ta cã thÓ c¨n cø vµo t×nh h×nh còng nh­ n¨ng lùc cña tµi s¶n cè ®Þnh th«ng qua c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh nh­ hiªu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, søc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh... B¶ng 8: hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ( Trang bªn) Cã thÓ nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nh­ sau: N¨m 2000, chØ tiªu vÒ hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp n¨m 2001 gi¶m h¬n n¨m 2000, nÕu n¨m 2000 hiÖu suÊt sö dông vÊo cè ®Þnh cña c«ng ty lµ 7.1% nh­ng 2001 l¹i gi¶m xuèng cßn 1.54% tuy nhiªn n¨m 2002 th× hÖ sè nµy l¹i t¨ng lªn 2.64% tøc lµ t¨ng h¬n so víi n¨m 2001 lµ 1.1%. §iÒu nµy chøng tá doanh nghiÖp ®· cã sù chuyÓn biÕn rÊt tèt trong vÊn ®Ò sö dông vèn cè ®Þnh, nÕu chØ sè nµy t¨ng cao th× chøng tá nguån vèn cña doanh nghiÖp kh«ng bÞ ø ®äng. Tuy nhiªn ta còng thÓ thÊy hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty cã thùc hiÖu qu¶ hay kh«ng ta cã thÓ ph©n tÝch thªm chØ tiªu søc sinh lêi cña tµi s¶n cè ®Þnh. N¨m 2000, chØ tiªu søc sinh lêi cña TSC§ trong doanh nghiÖp lµ 0.467 ®ång ®Ó cã 1 ®ång doanh thu thuÇn, nh­ng ®Õn n¨m 2001 doanh nghiÖp chØ ph¶i bá ra 0.001 ®ång ®Ó cã 1 ®ång doanh thu thuÇn. Trong n¨m 2001 nguån vèn cè ®Þnh b×nh qu©n cña doanh nghiÖp ®· t¨ng lªn cao 35.916.712.704 ®ång so víi n¨m 2000 chØ lµ 3.197.794.488 ®ång ®iÒu nµy ®ång nghÜa víi cp«ng ty ®©ng cã sù ®Çu t­ m¹nh vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, chøng tá r»ng kh¶ n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®ang cã sù chuyÓn biÕn. Còng chÝnh v× vËy mµ hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh cña C«ng ty ®· t¨ng lªn 21.67% so víi n¨m 2000 chØ lµ 7.1%. tøc lµ 1 ®ång vèn mang l¹i 0.026 ®ång lîi nhuËn. N¨m 2002 hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp ®· gi¶m 46.15%, tuy nhiªn søc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh l¹i t¨ng 0.026 so víi n¨m 2001, cã nghÜa lµ 1 ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh th× mang l¹i 0,0027 ®ång. Bªn c¹nh ®ã ta cã thÓ thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty trong c¸c n¨m qua hÇu nh­ kh«ng cã sù kh¶ quan nµo; N¨m 2000 th× con sè nµy lµ 0.34 nh­ng n¨m 2001 th× con sè nµy ®· gi¶m xuèng cßn 0.026 vµ n¨m 2002 th× chØ cßn 0.014 chøng tá r»ng kh¶ n¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty ®· bÞ gi¶m ®i rÊt nhiÒu. ChÝnh v× vËy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc sö dông vèn. Nh­ng ta cã thÓ thÊy hiÖu suÊt sö dông vèn cña c«ng ty l¹i rÊt cao n¨m 2000 ®¹t 7.1 nh­ng n¨m 2001 lµ 21.67 mét chØ sè rÊt kh¶ quan trong viÖc lu©n chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp mÆc dï 2002 l¹i gi¶m xuèn cßn 13.92 nh­ng ®ã còng lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng cho c«ng ty trong thêi kú khã kh¨n nh­ hiÖn nay. 2.2.4: HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng 2.2.4.1: C¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty s«ng ®µ 11 B¶ng 9: C¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty S«ng §µ 11 ( Trang bªn ) N¨m 2001 nguån vèn l­u ®éng cña c«ng ty ®· cã sù chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ khi mµ nã ®¸ cã sù chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ b»ng c¸c kho¶n tiÒn mÆt, c¸c kho¶n ph¶i thu. N¨m 2001 th× khèi l­îng tiÒn mÆt t¨ng lªn vÒ sè l­îng tuyÖt ®èi lµ 527.826.929 ®ång so víi n¨m 2000 vµ t¨ng 88,84% chiÕm mét kho¶ng kh¸ lín vÒ tµi s¶n l­u ®éng. Cã thÓ nãi ®©y lµ mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng v× nã sÏ gióp cho doanh nghiÖp chñ ®éng víi sè vèn cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã th× c¸c kho¶n ph¶i thu ®· t¨ng 8.829.358.872 ®ång cã thÓ thÊy ®©y lµ tÝn hiÖu kh«ng l¹c quan v× nÕu kh¶ n¨ng thu nî chËm th× nã sÏ lµm cho c«ng ty khã kh¨n trong viÖc thanh to¸n. N¨m 2002 mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng ®ã lµ khèi l­îng tiÒn mÆt ®· t¨ng 100,2% so víi n¨m 2001 t­¬ng øng víi kho¶n ph¶i thu ®ã lµ 1.124.105.885 ®ång. Trong ®ã th× khèi l­îng hµng tån kho lµ 8.971.991.873 ®ång, ®iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc c«ng ty sÏ bÞ ø ®äng mét l­îng vèn kh¸ lín trong kú vµ t¨ng c¸c kho¶n chi phÝ cho viÖc qu¶n lý sè l­îng hµng ho¸ nµy. Ngoµi ra, do qu¸ tr×nh doanh nghiÖp ®ang trong thêi kú triÓn khai kÕ ho¹ch më réng quy m« s¶n xuÊt còng nh­ ngµnh nghÒ kinh doanh nªn c¸c kho¶n t¹m øng cho qu¸ tr×nh triÓn khai lµ rÊt lín n¨m 2001 kho¶n nµy t¨ng 1.221.894.007 ®ångvµ chiÕm 3.17% so víi n¨m 2000, n¨m 2002 th× con sè nµy ®· gi¶m xuèng lµ 206.486.075 ®ång vµ chiÕm 0.32% cã nghÜa lµ c¸c kho¶n t¹m øng chØ t¨ng lªn víi mét sè khiªm tèn. §iÒu nµy cã thÓ ®­a ra mét tÝn hiÖu tèt vÒ uy tÝn trong kinh doanh cña c«ng ty S«ng §µ 11. Trong c¸c kho¶n môc tµi s¶n l­u ®éng kh¸c mét ®iÒu ®¸ng l­u ý lµ chi phÝ kÕt chyÓn n¨m 2001 t¨ng 72.131.891 ®ång nh­ng n¨m 2002 th× con sè nµy ®· t¨ng c¸c kho¶n môc nµy lµm nhu cÇu vèn l­u ®éng cña C«ng ty cã sù dÞch chuyÓn ®i lªn. Trong c¸c kho¶n môc mµ ta ®· ph©n tÝch trªn nã chØ cã thÓ ph¶n ¸nh vÒ mÆt l­îng chø ch­a thÓ ®­a ra mét sè liÖu chÝnh x¸c vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy ta cã thÓ ph©n tÝch thªm mét sè chØ tiªu liªn qua ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. 2.2.4.2: HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty S«ng §µ 11 §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp ta cã thÓ ®­a ra mét sè chØ tiªu ®Ó lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sö dông hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng t¹i doanh nghiÖp nh­: søc sinh lêi, hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng vµ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng nh­ sè vßng quay vèn l­u ®éng, thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn. B¶ng 10: HiÖu qu¶ sö dông vèn §¬n vÞ : §ång STT ChØ tiªu § VÞ N¨m TûlÖ t¨ng,gi¶m 2001/2000 TûlÖ t¨ng,gi¶m 2002/2001 2000 2001 2002 1 Doanh thu thuÇn §g 22.717.564.855 51.928.274.903 96.470.554.012 128.6 85.8 2 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ §g 1.496.397.784 62.594.420 99.634.214 95.8 59.2 3 Vèn L§ b×nh qu©n §g 4.450.506.286 4.314.596.261 6.927.086.054 - 3.05 60.6 4 Søc sinh lîi VL§ §g 0,34 0.015 0.014 - 95.6 - 13.3 5 HÖ sè ®¶m nhiÖm §g 0.196 0.083 0.072 - 57.6 - 6.7 6 Sè vßng quay VL§ §g 5,1 11.96 13.9 134.6 16.2 7 Thêi gian1vßng quay c¸c kho¶n p thu Ng 70,6 30.1 25.9 - 57.36 - 13.95 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty s«ng ®µ 11 Tr­íc hÕt ta cã thÓ thÊy søc sinh lîi cña vèn l­u ®éng cã thÓ nhËn xÐt r»ng ®iÒu nµy kh¸ quan träng trong c«ng viÖc kinh doanh cña 1 doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp kh«ng thÓ biÕt 1 ®ång cña m×nh bá ra th× nã sÏ mang l¹i cho m×nh bao nhiªu lîi nhuËn ...NÕu nh­ n¨m 2001 doanh nghiÖp mang 1 ®ång vèn l­u ®éng b×nh qu©n ®i ®Çu t­ th× nã sÏ mang l¹i 0.015 ®ång lîi nhuËn, nã gi¶m ®Õn 95.5% so víi n¨m 2000. Sang n¨m 2002 th× søc sinh lîi cña mét ®ång vèn b×nh qu©n mang ®i ®Çu t­ sÏ lµ 0.014 ®ång lîi nhuËn vµ gi¶m 6.66%. Bªn c¹nh sù suy gi¶m søc sinh lîi vèn l­u ®éng th× vèn l­u ®éng b×nh qu©n l¹i liªn tôc t¨ng theo c¸c n¨m. Th«ng qua hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng cho ta biÕt ®Ó cã mét ®ång doanh thu thuÇn th× ph¶i chi ra bao nhiªu ®ång vèn l­u ®éng ®iÒu nµy cho ta biÕt n¨m 2001 ®Ó cã mét ®ång doanh thu thuÇn th× C«ng ty ®· ph¶i bá ra 0.083 ®ång t¨ng 57.65% trong khi ®ã n¨m 2002 th× doanh nghiÖp ®· ph¶i bá ra 0.96 ®ång ®Ó cã mét ®ång doanh thu thuÇn. Sang n¨m 2002 hÖ sè ®¶m nhiÖm nµy l¹i gi¶m xuèng 0.072% so víi n¨m 2001lµ 0.083 %. §ång thêi víi hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng gi¶m, ®iÒu nµy chøng tá r»ng c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc vèn l­u ®éng cho m×nh. NÕu chØ sè nµy cµng gi¶m th× chøng tá c«ng ty sÏ cã kh¶ n¨ng cã mét l­îng vèn tèt dïng cho tr­¬ng tr×nh ®Çu t­. Doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nã cã thÓ biÓu hiÖn b»ng kh¶ n¨ng lu©n chuyÓn cña vßng vèn tuy nhiªn ®iÒu nµy cßn phô thuéc vµo thêi gian còng nh­ quy m« cña c«ng tr×nh. Nh­ng nÕu vßng lu©n chuyÓn cµng nhanh th× doanh nghiÖp cµng cã lîi tõ nh÷ng vßng lu©n chuyÓn ®ã. N¨m 2001 vßng quay vèn l­u ®éng gi¶m ®Õn 137,6% vµ n¨m 2002 th× th× co sè nµy t¨ng lªn 16.2%, chøng tá r»ng n¨m 2002 th× kh¶ n¨ng lu©n chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp ®· cã sù tiÕn chuyÓn h¬n rÊt nhiÒu so víi n¨m 2001. Nh­ng qua ®©y ta cã thÓ thÊy ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®· kh«ng ®¹t ®­îc nh­ mong muèn mÆc dï t×nh h×nh ®· cã nhiÒu c¶i thiÖn, do nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng ngµy cµng nhiÒu cho nªn ®iÒu nµy cã thÓ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty S«ng §µ 11. Thêi gian lu©n chuyÓn cña mét vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng n¨m 2001 ®· gi¶m 57.36% so víi n¨m 2000. Nh­ng n¨m 2002 th× con sè nµy chØ cßn 13.95%, ®iÒu nµy cho thÊy viÖc thu håi vèn l­u ®éng 2002 lµ nhanh h¬n vµ nã ®· lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Trong kinh doanh th× viÖc thanh to¸n cña kh¸ch hµng víi c«ng ty lµ mét ®iÒu rÊt quan träng bëi v× nÕu c«ng ty ®· hoµn thµnh kÕ ho¹ch ma hai bªn ®· ký kÕt mµ ch­a ®­îc nhËn l¹i sè l­îng vèn mµ c«ng ty ®· mang ra ®Ó ®Çu t­, ®iÒu nµy ®ång nghÜa víi viÖc c«ng ty ®· bÞ chiÕm dông mét l­îng vèn nhÊt ®Þnh, nã sÏ lµm cho kÕ ho¹ch cña c«ng ty sÏ cã kh¶ n¨ng bÞ thay ®æi. ChÝnh v× vËy mµ chØ tiªu vÒ vÒ sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu cÇn ®­îc xem xÐt vµ ph©n tÝch mét c¸ch kü l­ìng. ChØ tiªu nµy cho biÕt thêi ®iÓm mµ c«ng ty thu håi ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu tõ kh¸ch hµng. B¶ng 11: T×nh h×nh c¸c kho¶n ph¶i thu §¬n vÞ: §ång STT ChØ tiªu §VÞ N¨m Chªnh lÖch 2001-2000 Chªnh lÖch 2001-2000 2000 2001 2002 1 Doanh thu b¸n chÞu trong kú §g 5.170.491.265 29.101.708.862 13.892.307.578 23.931.217.599 -15.209.401.284 2 C¸c kho¶n ph¶Ø thu §g 5.170.479.265 29.101.708.862 13.892.307.578 23.931.217.599 -15.209.401.284 3 BQ c¸c kho¶n ph¶i thu §g 25.825.456.325 145.508.544.310 69.146.537.890 119.656.087.985 76.362.006.420 4 Sè vßng quay CKPT §g 0.2 0.199 0.201 - 0.001 0.002 5 Tgian 1 vßng CKPT (360/4) Ng 1800 1809.04 1791.04 9.04 - 18 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty s«ng §µ 11 Gi¸ trÞ chØ tiªu sè vßng quay cña c¸c kho¶n ph¶i thu cµng lín chøng tá c¸c kho¶n ph¶i thu cµng lín ®iÒu nµy khiÕn trong kú kÕ ho¹ch cña m×nh doanh nghiÖp thu håi c¸c kho¶n nî cã hiÖu qu¶. Ng­îc l¹i th× chØ tiªu thêi gian cña mét vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu chØ râ sè ngµy cÇn thiÕt doanh nghiÖp ph¶i sö dông ®Ó thu håi hÕt c¸c kho¶n b¸n chÞu trong kú, chØ tiªu nµy cµng t¨ng th× chøng tá kh¶ n¨ng thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu kÐm. Qua b¶ng ph©n tÝch nµy cho ta thÊy hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thu håi nî cña c«ng ty gi¶m so víi n¨m 2000. Ta cã thÓ thÊy sè vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2000 lµ 0.2 nh­ng 2001 l¹i gi¶m xuèng cßn 0.199, tuy nhiªn 2002 th× vßng quay nµy l¹i t¨ng lªnlµ 0.201. §iÒu nµy cho thÊy viÖc chñ ®éng trong viÖc tÝnh to¸n, ph©n tÝch sè liÖu chÝnh x¸c thêi gian thu nî nã sÏ gióp cho c«ng ty cã mét l­îng vèn nhÊt ®Þnh vµ chñ ®éng trong viÖc ®iÒu tiÕt vèn cho kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra. Nh»m mét môc ®Ých duy nhÊt lµ mang l¹i hiÖu qu¶ lín vÒ kinh tÕ cho c«ng ty còng nh­ viÖc sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn cña m×nh. 2.3: Nh÷ng h¹n chÕ vµ vÊn ®Ò cÇn ®Æt ra NÕu nh×n nhËn mét c¸ch kh¸ch quan qua c¸c chØ tiªu tæng hîp còng nh­ c¸c vÊn ®Ò cô thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. Chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng thµnh qu¶ mµ c¸n bé c«ng nh©n viªn còng nh­ ban l·nh ®¹o c«ng ty S«ng §µ 11 ®· t¹o dùng ®­îc. Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o cho h¬n 2600 c¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty, ngoµi ra hµng n¨m c«ng ty cßn mang l¹i cho ng©n s¸ch nhµ n­íc mét kho¶ng kh¸ lín. Cã thÓ thÊy sù lín m¹nh cña c«ng ty víi b»ng chøng cô thÓ lµ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®· ®­îc më réng vÒ ngµnh nghÒ còng nh­ quy m« kinh doanh. §iÒu nµy sÏ lµm cho ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o cho quy tr×nh ph¸t triÓn còng nh­ ph¸t triÓn c¸c thµnh qu¶ ®· ®¹t ®­îc C«ng ty kh«ng thÓ kh«ng cñng cè vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó mét ®ång vèn cña m×nh khi mang ra thÞ tr­êng cã hiÖu qu¶ h¬n trong t­¬ng lai th× vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ c«ng ty ph¶i ®­a ra ®­îc c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n ®Ó ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh cña m×nh còng nh­ nh»m cã ®­îc sù ñng hé cña cÊp trªn bªn c¹nh ®ã th× c«ng ty ph¶i kh¾c phôc c¸c khã kh¨n vµ h¹n chÕ sao cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. Ngoµi ra, C«ng ty ph¶i biÕt ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh cña m×nh sao cho sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn kinh doanh. - ThÞ tr­êng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®ang ph¸t triÓn - Cã sù chØ ®¹o kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ cña Tæng C«ng Ty S«ng §µ - §­îc thõa h­ëng nh÷ng thµnh qu¶ mµ c«ng ty, Tæng C«ng Ty ®· t¹o dùng - C¸c dù ¸n trong lÜnh vùc nµy ®ang ®­îc triÓn khai Bªn c¹nh ®ã th× c«ng ty còng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - C¸c c«ng tr×nh míi lu«n ®ßi hái c¸c ph­¬ng tiÖn m¸y mãc hiÖn ®¹i còng nh­ tr×nh ®é kü thuËt cao. C¸c ph­¬ng tiÖn cÇn ®­îc ®æi míi vµ chiÕm mét l­îng vèn rÊt lín cho qu¸ tr×nh nµy. ChÝnh v× vËy ®ßi hái c«ng Ty S«ng §µ 11 ph¶i cã c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh nh»m sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn cña doanh nghiÖp Ch­¬ng 3 Nh÷ng ®Þnh h­íng cña c«ng ty trong thêi gian tíi 3.1: Hoµn c¶nh lÞch sö: N¨m 2003 cã thÓ coi lµ n¨m b¶n lÒ cña c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi 2001- 2010. Cã thÓ coi ®©y lµ c¬ héi ®Ó c¸c doanh nghiÖp trong n­íc cã kh¶ n¨ng còng nh­ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy c¸c kh¶ n¨ng còng nh­ thÕ m¹nh cña m×nh. N¨m 2003 lµ n¨m mµ t×nh h×nh trong vµ ngoµi n­íc cã nhiÒu sù biÕn ®éng vÒ kinh tÕ còng nh­ chÝnh trÞ. Ta cã thÓ nhËn ra nÒn kinh tÕ thÕ giíi võa tr¶i qua mét thêi ®iÓm khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ, cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu 1999-2001. §iÒu nµy ®· ¶nh h­ëng lín tíi nhÞp ®é t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, qua ®©y th× c¸c kÕ ho¹ch kinh tÕ, ph¸t triÓn vµ më réng quy m« ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy, cã thÓ coi n¨m 2003 lµ thêi ®iÓm mµ c¸c quèc gia còng nh­ c¸c doanh nghiÖp lµm bµn ®¹p ®Ó v­ît qua thêi kú ¶m ®¹m cña nÒn kinh tÕ nh»m ph¸t triÓn ®i lªn vµ t¹o ra mét ®éng lùc cho nÒn kinh tÕ thÕ giíi ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã ta cã thÓ nhËn ra sù ph¸t triÓn chËm ch¹p cña nÒn kinh tÕ, ®iÒu nµy lµm cho c¸c nhµ ®Çu t­ thiÕu l¹c quan khi muèn ®Çu t­ vµo nÒn kinh tÕ hay lÜnh vùc nµo. §iÒu nµy nÕu kÐo dµi sÏ t¹o ra mét nÒn kinh tÕ ¶m ®¹m vµ thiÕu linh ho¹t, bªn c¹nh ®ã th× sù ph¸t triÓn sÏ ®i xuèng vµ tû lÖ thÊt nghiÖp sÏ gia t¨ng, ®êi sèng vËt chÊt sÏ gi¶m sót. NÕu ®iÒu nµy kÐo dµi th× sÏ lµm cho t×nh h×nh trÝnh trÞ kh«ng thÓ duy tr× nh­ hiÖn nay. ChÝnh v× vËy, ®ßi hái c¸c quèc gia trªn thÕ giíi còng nh­ trong khu vùc ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p vµ cè g¾ng ®Ó v­ît qua thêi kú ¶m ®¹m nµy. NÒn kinh tÕ n­íc ta mÆc du chÞu ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng nµy rÊt Ýt nh­ng còng kh«ng n»m ngoµi cuéc khñng ho¶ng nµy, viÖc c¸c chØ tiªu kinh tÕ bÞ chËm l¹i rÊt nhiÒu so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra. N­íc ta tham gia nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng chËm h¬n so víi c¸c n­íc trong khu vùc cho nªn ¶nh h­ëng cña khñng ho¶ng lµ rÊt thÊp nÕu kh«ng muèn nãi lµ kh«ng ®¸ng kÓ, nÕu nh×n vµo hiÖn thùc th× ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó nÒn kinh tÕ n­íc ta t¨ng tèc ®Ó tiÕn kÞp víi c¸c n­íc trong khu vùc. Ta cã thÓ th¸y sù t¨ng tr­ëng cña n­íc ta vÉn gi÷ ë møc ®é cao lµ 7.1% - 7.5% ®©y lµ mét chØ sè rÊt cao trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ta ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh vµ néi lùc thóc nh»m ®Èy nÒn kinh tÕ ®i lªn nh»m b¾t kÞp víi c¸c nÒn kinh tÕ trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn ¶nh h­ëng cña nã kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã, khi kinh tÕ bÞ gi¶m sót th× sù tin t­ëng cña c¸c nhµ ®Çu t­ vµo nÒn kinh tÕ bÞ gi¶m sót ®i rÊt nhiÒu. ChÝnh v× vËy thêi ®iÓm nµy lµ thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh ®Ó n­íc ta lÊy l¹i uy tÝn, còng nh­ nhÞp ®é t¨ng tr­ëng nh­ tr­íc kia ®Ó cã thÓ cã cuéc bøt ph¸ trong kinh tÕ nh»m rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®Ó xøng ®¸ng víi tªn gäi cña c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®Æt cho: §Êt n­íc æn ®Þnh vµ an toµn nhÊt thÕ giíi. Cïng víi toµn x· sù cè g¾ng héi th× c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng n»m ngoµi cuéc, v× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i tùc sù b¾t tay vµo tiÕn tr×nh héi nhËp nµy ®Æc biÖt ®©y lµ n¨m n­íc ta tham gia APTA. §©ylµ thêi ®iÓm mµ c¸c doanh nghiÖp n­íc ta ph¶i chÞu søc Ðp v× hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp trong khu vùc sÏ ®­îc ®­a vµo n­íc ta víi gi¸ rÎ do c¸c mÆt hµng ®ã sÏ kh«ng cßn ph¶i chÞu møc thuÕ nh­ tr­íc ®©y. VËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c ph­¬ng ph¸p còng nh­ hiÖu qu¶ trong kinh doanh nh»m gi¶m gi¸ thµnh còng nh­ t¨ng chÊt l­îng cña s¶n phÈm nh»m tr¸nh bÞ thÊt b¹i ngay t¹i s©n nhµ. 3.2: §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi: 3.2.1: Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong thêi gian tíi: NÕu nh×n nhËn mét c¸ch kh¸ch quan qua c¸c chØ tiªu tæng hîp còng nh­ c¸c vÊn ®Ò cô thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty. Chóng ta kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng thµnh qu¶ mµ c¸n bé c«ng nh©n viªn còng nh­ ban l·nh ®¹o C«ng ty S«ng §µ 11. Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o cho h¬n 2600 c¸n bé c«ng nh©n trong c«ng ty, ngoµi ra hµng n¨m c«ng ty cßn mang l¹i cho ng©n s¸ch nhµ n­íc mét kho¶n kh¸ lín. Cã thÓ thÊy sù lín m¹nh cña C«ng ty víi b»ng chøng cô thÓ lµ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®· ®­îc më réng vÒ ngµnh nghÒ còng nh­ quy m« kinh doanh. §iÒu nµy sÏ lµm cho ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn còng nh­ ph¸t triÓn c¸c thµnh qu¶ ®· ®¹t ®­îc C«ng ty kh«ng thÓ kh«ng cñng cè vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó mét ®ång vèn cña m×nh khi mang ra thÞ tr­êng cã hiÖu qu¶ h¬n trong t­¬ng lai th× vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ c«ng ty ph¶i ®­a ra ®­îc c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n ®Ó ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh cña m×nh còng nh­ nh»m cã ®­îc sù ñng hé cña cÊp trªn bªn c¹nh ®ã th× c«ng ty ph¶i kh¾c phôc c¸c khã kh¨n vµ h¹n chÕ sao cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. Ngoµi ra, C«ng ty ph¶i biÕt ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh cña m×nh sao cho sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn kinh doanh. - ThÞ tr­êng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®ang ph¸t triÓn - Cã sù chØ ®¹o kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ cña Tæng C«ng Ty S«ng §µ - §­îc thõa h­ëng nh÷ng thµnh qu¶ mµ c«ng ty, Tæng c«ng ty ®· t¹o dùng - C¸c dù ¸n trong lÜnh vùc nµy ®ang ®­îc triÓn khai Bªn c¹ch ®ã th× c«ng ty còng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - C¸c c«ng tr×nh míi lu«n ®ßi hái c¸c ph­¬ng tiÖn m¸y mãc hiÖn ®¹i còng nh­ tr×nh ®é kü thuËt cao. C¸c ph­¬ng tiÖn cÇn ®­îc ®æi míi vµ chiÕm mét l­îng vèn rÊt lín cho qu¸ tr×nh nµy. 3.3.2: KÕ ho¹ch s¶n suÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mçi doanh nghiÖp ®Òu chän cho m×nh mét h­íng ®i còng nh­ ph­¬ng ph¸p kinh doanh phï hîp nh»m ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng tr¸nh viÖc tù m×nh lo¹i m×nh ra khái nÒn kinh tÕ s«i ®éng nµy. Cïng víi ®µ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ Tæng c«ng ty s«ng §µ nãi chung còng nh­ C«ng ty S«ng §µ 11 nãi riªng ®· ®­a ra biÖn ph¸p vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ nh»m ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng còng nh­ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn cña doanh nghiÖp vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt trong kinh doanh. C«ng ty S«ng ®µ 11 quyÕt t©m thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi nhµ n­íc cña nhµ n­íc còng nh­ c¸c ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi. Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ vµ ®· tr¶i qua c¸c c«ng tr×nh lín nh­: Thuû ®iÖn Nµ L¬i, nhµ m¸y thuû ®iÖn RYNINH II... nã sÏ lµ thÕ m¹nh ®Ó c«ng ty cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc c¸c c«ng tr×nh phøc t¹p trong t­¬ng lai. Trong kÕ häch 2001-2005 C«ng ty ®· ®­a ra c¸c ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai cña m×nh. * Ph­¬ng h­íng: X©y dùng vµ p¸t triÓn C«ng ty trë thµnh mét ®¬n vÞ m¹nh, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi lµm th­íc ®o chñ yÕu cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng . Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ nghµnh nghÒ, s¶n phÈm ®a d¹ng ho¸ trªn c¬ së duy tr× vµ ph¸t triÓn nghµnh nghÒ x©y l¾p ®iÖn, n­íc, l¾p m¸y truyÒn thèng ®Ó ®¶m b¶o C«ng ty lµ mét nhµ thÇu m¹nh cã kh¶ n¨ng nhËn thÇu x©y l¾p chän gãi c¸c c«ng tr×nh theo chuyªn nghµnh vµ lµ nhµ nhËn thÇu chÝnh. Gi¶m dÇn, tíi viÖc chÊm røt viÖc thuÇn tuý nhËn thÇu nh©n c«ng. Ph¸t huy cao ®é mäi nguån lùc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶i quyÕt ®ñ viÖc lµm vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty x©y dùng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao. PhÊn ®Êu v× sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña C«ng ty S«ng §µ 11 gãp phÇn ®­a Tæng C«ng Ty S«ng §µ thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ lín trong n­íc còng nh­ trªn thÕ giíi. * Môc Tiªu: C«ng ty s«ng §µ 11 lu«n phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh mét c«ng ty m¹nh trong Tæng C«ng Ty s«ng §µ, v× vËy C«ng ty phÊn ®Êu tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh gi÷ tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n hµng n¨m 25% - 30%. §Õn n¨m 2005 ®¹t gi¸ trÞ 230 Tû ®ång. -Hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Tæng C«ng ty giao . - Ph¸t triÓn nghµnh nghÒ l¾p m¸y thµnh chuyªn nghµnh cña C«ng ty cã n¨ng lùc l¾p ®Æt c¸c Nhµ m¸y thuû ®iÖn c«ng suÊt ®Õn 150 MW. Cã n¨ng lùc c¹nh tranh víi thÞ tr­êng l¾p m¸y trong n­íc. - Ph¸t triÓn vèn s¶n xuÊt kinh doanh. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµ trªn 478 tû ®ång. §¶m b¶o vèn vay trung dµi h¹n ®óng kú. Lîi nhuËn: - Víi b×nh qu©n vÒ x©y l¾p ®¹t 2.5% doanh thu, lîi nhuËn cña c«ng nghiÖp tõ 0.8%- 1% trªn doanh thu, ®Õn n¨m 2005 ®¹t trªn 8.6 tû ®ång. C¸c kho¶n nép nhµ n­íc : C¸c kho¶n nép nhµ n­íc víi tèc ®é t¨ng trªn20% ®Õn n¨m 2005 c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ n­íc ®¹t trªn 8.6 tû ®ång. Thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty: Thu nhËp b×nh qu©n cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ 850.000® \ ng­êi \ th¸ng vµo n¨m 2001 lªn 2.500.000®\ ng­êi \ n¨m 2005. Tèc ®é t¨ng b×nh qu©n trªn 20% n¨m. * X©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý n¨ng ®éng cã tr×nh ®é cao, uy tÝn trªn thÞ tr­êng. X©y dùng mét tËp thÓ c«ng nh©n cã tay nghÒ v÷ng vµng, cã t¸c phong s¶n xu©t c«ng nghiÖp ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. *Mét sè chØ tiªu cô thÓ chñ yÕu ®Õn n¨m 2005 B¶ng thèng kª c¸c kÕ ho¹ch ®Õn 2005 §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT C¸c chØ tiªu chñ yÕu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 I Tæng gi¸ trÞ SXKD 250.000 290.000 320.000 Tèc ®é t¨ng tr­ëng (%) 132% 121% 112% 1 Gi¸ trÞ KD x©y l¾p 173.573 203.763 227.553 2 Gi¸ trÞ SXCN 60.230 65.550 69.100 3 Gi¸ trÞ KDSP, b¸nSPPVXD 5.746 5.026 6.576 4 Gi¸ trÞ KD vËt t­, ®iÖn 10.450 15.660 16.770 ii Tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ 211.080 67.530 18.455 Gi¸ trÞ TCT ®Çu t­&bµn giao SP 185.000 Gi¸ trÞ c«ng ty ®Çu t­ 180.913 67.530 18.455 iii C¸c chØ tiªu tµi chÝnh 1 Tæng doanh sè b¸n hµng 241.015 288.550 322.250 2 Lîi nhuËn thùc hiÖn 6.894 7.722 8.618 3 C¸c kho¶n nép Nhµ n­íc 9.706 11.419 12.735 4 Vèn kinh doanh 526.875 532.683 478.434 - Vèn ng©n s¸ch 7.489 8.120 8.626 - Vèn tù bæ sung 3.997 4.203 4.399 -vèn tÝn dông hay huy ®éng kh¸c 515.389 520.385 474.407 5 Sè tiÒn khÊu hao TSC§ 55.807 62.560 64.406 6 TSC§ ®Õn cuèi n¨m - Nguyªn gi¸ TSC§ ®Õn cuèi n¨m 558.075 625.605 644.218 -Gi¸ trÞ TSC§ cßn l¹i ®Õn cuèi n¨m 471.503 482.728 443.218 Vi Lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng Tæng sè CBCNV 2350 2700 3000 L­¬ng BQ \ ng­êi \ th¸ng 1500 1800 2000 Nguån: b¸o c¸o t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn s¾p xÕp vµ ®æi míi DN 3.3:Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qña sö dông vèn t¹i Cty S«ng §µ 11 HiÖn nay ®Êt n­íc ta ®ang tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, nhu cÇu x©y dùng c¬ së vËt chÊt hÕt søc cÇn thiÕt, nhÊt lµ x©y dùng hÖ thèng cÇu ®­êng giao th«ng, hÖ thèng l­íi ®iÖn tõ 0.4- 500 KV, hÖ thèng cÊp vµ tho¸t n­íc ®« thÞ... Trªn c¬ së 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty S«ng ®µ 11 ®· tham gia x©y l¾p hµng ngµn Km ®­êng d©y t¶i ®iÖn tõ 0.4 ®Õn 500 KV, l¾p ®¹t hµng tr¨m tr¹m biÕn ¸p tõ 50 ®Õn 125.000 KVA, hµng ngµn Km ®­êng èng cÊp tho¸t n­íc qua ®ã C«ng ty ®· tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm. Ch×nh v× vËy C«ng ty còng cÇn ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh cña m×nh nh»m t¹o ra mét ®éng lùc tèt cho nÒn kinh tÕ. 3.3.1: Doanh nghiÖp: 3.3.1.1: N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh: - VÊn ®Ò khai th¸c vµ t¹o lËp vèn cè ®Þnh: nguån vèn ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i lµ nguån vèn cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn vµ l©u dµi.V× vËy, tr­íc hÕt ta ph¶i c¨n cø vµo kh¶ n¨ng sö dông quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh v× ®©y lµ nguån vèn tù cã cña doanh nghiÖp, cã thÓ coi chi phÝ sö dông vèn b»ng kh«ng. - Riªng ®èi c¸c nguån vèn khÊu hao, trong khi ch­a cã nhu cÇu ®Çu t­ cho tµi s¶n cè ®Þnh Nhµ n­íc ®· cho phÐp ®­îc chñ ®éng sao cho nã cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Do vËy doanh nghiÖp còng cÇn tËn dông triÖt ®Ó nguån vèn nµy, tÝnh to¸n chÝnh x¸c thêi gian nguån vèn nhµn rçi, thêi ®iÓm ph¸t sinh nhu cÇu ®Çu t­ t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó sö dông nguån vèn khÊu hao vµo môc ®Ých kh¸c trong ph¹m vi cho phÐp, c©n ®èi gi¶m viÖc vay vèn ng©n hµng cho nh÷ng môc ®Ých nµy, tõ ®ã gi¶m chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶. - Tuy nhiªn, kh¶ n¨ng vèn tù cã cña cña doanh nghiÖp lµ cã h¹n, nªn khi doanh nghiÖp muèn më réng s¶n suÊt th× viÖc huy ®éng nguån vèn tõ bªn ngoµi lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. Nh­ng theo lý luËn cña c¸c nhµ kinh tÕ còng nh­ theo kinh nghiÖm cña nh÷ng ng­êi qu¶n lý th× ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn cho kinh doanh còng nh­ ®Ó æn ®Þnh, th­êng xuyªn l©u dµi cña vèn cè ®Þnh, doanh nghiÖp nªn vay dµi h¹n lín h¬n chi phÝ sö dông vèn ng¾n h¹n. Nh­ng trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ hiÖn nay còng ng­ c¸c chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n­íc lµ kÝch cÇu vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ cña nhµ n­íc vµ mét sè chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng, mét sè ng©n hµng nh­ Ng©n Hµng §Çu T­ hay Ng©n Hµng N«ng ngiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n.... th× l·i xuÊt cho vay dµi h¹n còng t­¬ng ®­¬ng víi l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n. ChÝnh vËy, doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i biÕt tËn dông nh÷ng chÜnh s¸ch ­u ®·i nµy ®Ó lùa chän mét ng©n hµng thÝch hîp cho m×nh. - Trong qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh: §Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vèn cè ®Þnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, th­êng xuyªn cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó kh«ng chØ b¶o toµn mµ cßn ph¸t triÓn ®­îc nguån vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp sau mçi chu kú kinh doanh. Thùc chÊt lµ doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®¶m b¶o vµ duy tr× mét l­îng vèn cè ®Þnh ®Ó kÕt thóc mét vßng tuÇn hoµn, b»ng nguån vèn nµy doanh nghiÖp cã thÓ thu håi vµ ph¸t triÓn ®­îc l­îng vèn nhÊt ®Þnh nh»m cã kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh cho viÖc ®Çu t­ vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ míi dïng cho chu kú kinh doanh sau. C«ng ty cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng nguyªn nh©n dÉn tÝnh tr¹ng kh«ng b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®­îc cña nguån vèn ®Ó cã thÓ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p còng nh­ ph­¬ng h­íng cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy. Qua ®©y ta cã thÓ nªu ra mét sè gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò nµy: - Ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng cña vèn cè ®Þnh, quy m« vèn ph¶i b¶o toµn. §iÒu chØnh kÞp thêi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tÝnh ®ñ chi phÝ khÊu hao, kh«ng ®Ó mÊt vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Cã thÓ ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp theo nguyªn gi¸, theo gi¸ trÞ kh«i phôc ( ®¸nh gi¸ l¹i khi cã yªu cÇu cña nhµ n­íc hoÆc khi mang tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®i gãp vèn liªn doanh ) vµ ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh theo gÝa trÞ cßn l¹i: + X¸c ®Þnh ®óng thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh ®óng møc khÊu hao thÝch hîp nh»m kh«ng mang l¹i thiÖt thßi cho doanh nghiÖp, kh«ng ®Ó mÊt vèn vµ h¹n chÕ tèi ®a ¶nh h­ëng bÊt lîi cña hao mßn tµi s¶n v« h×nh. + Chó träng ®æi míi trang thiÕt bÞ, ph­¬ng ph¸p còng nh­ c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña doanh nghiÖp c¶ vÒ thêi gian vµ c«ng suÊt. KÞp thêi thanh lý c¸c tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng cÇn dïng hoÆc lµ ®· h­ háng, kh«ng dù tr÷ qua møc tµi s¶n cè ®Þnh ch­a cÇn dïng. NÕu doanh ngiÖp lµm tèt c«ng viÖc nµy th× nã sÏ mang l¹i hiÖu qña cho doanh nghiÖp v× doanh nghiÖp sÏ kh«ng bÞ ø däng vèn trong thêi gian dµi. §Ó thùc hiÖn tèt c¸c vÊn ®Ò nµy th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò trong viÖc tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n suÊt, lao ®éng, cung øng vµ dù tr÷ vËt t­ s¶n xuÊt, c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc vµ khuyÕn khÝch kinh tÕ ®èi víi ng­êi lao ®éng. + Thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¶o d­ìng, söa ch÷a dù phßng tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng ®Ó xÈy ra t×nh tr¹ng tµi s¶n cè ®Þnh bÞ h­ háng tr­íc thêi h¹n hoÆc h­ háng bÊt th­êng g©y ra t×nh tr¹ng doanh nghiÖp ph¶i ngõng s¶n xuÊt. Trong tr­êng hîp tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh söa ch÷a lín doanh nghiÖp cÇn c©n nh¾c vµ tÝnh to¸n kü hiÖu qu¶ cña nã. + Doanh nghiÖp cÇn ph¶i chñ ®éng trong viÑc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa trong kinh doanh ®Ó tr¸nh g©y tæn thÊt cho nguån vèn cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy doanh nghiÖp cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶m thÊp nhÊt thiÖt h¹i vÒ vèn cho doanh nghiÖp nh­: Mua b¶o hiÓm tµi s¶n cè ®Þnh, lËp quü dù phßng tµi chÝnh... Th­êng xuyªn ph¶i nh¾c nhë ng­êi lao ®éng trong viÖc ®¶m b¶o an toµn lao ®éng còng nh­ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc b¶o qu¶n tµi s¶n cho doanh nghiÖp. 3.3.1.2: N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng Qua ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông nguån vèn l­u ®éng cña C«ng ty trong thêi gian qua cã thÓ cho ta thÊy nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng cña c«ng ty lµ rÊt lín tuy nhiªn vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña doanh nghiÖp th­êng kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña doanh nghiÖp. Do vËy, C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn huy ®éng nguån vèn tõ bªn ngoµi ®Ó trang tr¶i cho c¸c kÕ ho¹ch cña c«ng ty. Tuy nhiªn nÕu møc vèn l­u ®éng thiÕ hôt sÏ g©y nªn t×nh tr¹ng c«ng nî lín, v©y doanh nghiÖp ph¶i lµm g× ®Ó cã ®­îc c¸c chÝnh s¸ch phï hîp trong viÖc ph©n phèi nguån vèn sao cho hîp lý. ChÝnh v× vËy C«ng ty cÇn x©y dùng mét ®Þnh møc vèn l­u ®éng phï hîp víi thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp kh«ng g©y ra t×nh tr¹ng thiÕu vèn l­u ®éng. Trong khi vèn l­u ®éng cña C«ng ty bÞ thiÕu hôt th× c«ng ty vÉn bÞ mét sè kh¸ch hµng chiÕm dông mét l­îng vèn ®iÒu nµy nÕu kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt hîp lý th× thiÖt h¹i cña c«ng ty lµ rÊt lín. VËy c«ng t¸c thu håi vèn cÇn ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc vµ tÝch cùc. Bªn c¹nh ®ã th× doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i c©n nh¾c ®èi víi tõng kh¸ch hµng ®Ó cã biÖn ph¸p sao cho cã ®­îc nguån vèn thÝch hîp cho doanh nghiÖp. Tr¸nh t×nh tr¹ng kh¸ch hµng nµo còng lµ con nî lín cña C«ng ty. §Ó cã chÝnh s¸ch tÝn dông th­¬ng m¹i hîp lý doanh nghiÖp cÇn thÈm ®Þnh kü møc ®é rñi ro hay uy tÝn cña kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã cÇn ph¶i tÝnh to¸n xem nÕu bÞ chiÕm dông vèn nh­ vËy th× doanh nghiÖp cã ®­îc lîi g× tõ ®iÒu ®ã kh«ng. §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc møc ®é rñi ro khi doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo vÊn ®Ò nµo ®ã th× doanh nghiÖp cÇn xem xÐt trªn mét sè khÝa c¹nh nh­ møc ®é uy tÝn cña kh¸ch hµng còng nh­ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®ã...Nh×n chung th× c¸c ®iÒu kiÖn ®ã, th× doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét sè th«ng sè kü thuËt sau: - Sè l­îng s¶n phÈm dù kiÕn tiªu thô - C¸c kho¶n gi¶m gi¸ chÊp nhËn - C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh thªm cho viÖc t¨ng c¸c kho¶n nî - Dù ®o¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch - Gi¸ b¸n s¶n phÈm ... ... §ång thêi vèn l­u ®éng trong kh©u dù tr÷ còng lµm cho hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng gi¶m ®i . Bªn c¹nh ®ã c¸c kÕ ho¹ch kinh tÕ n¨m sau cÇn ®­îc c«ng ty th«ng qua víi c¸c chØ tiªu cô thÓ tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu hôt nguån vèn. Tãm l¹i qua viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ cho thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty S«ng §µ 11 ®· cã sù tiÕn triÓn tèt. §iÒu nµy cÇn ®­îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy trong nh÷ng n¨m tíi. §ång thêi C«ng ty còng cÇn ph¶i n¾m b¾t nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Ó cã c¸c chÝnh s¸ch còng nh­ biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó tËn dông còng nh­ tr¸nh tÝnh tr¹ng kh«ng tèt cho nguån vèn cña doanh nghiÖp. Mét ®iÒu quan träng lµ khi thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®ã th× c«ng ty còng cÇn ph¶i tÝnh to¸n còng nh­ c©n nh¾c sao cho chi phÝ bá ra phï hîp víi ®iÒu kiÖn tµi chÝnh cña m×nh vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho doanh nghiÖp. 3.3.2: VÒ phÝa Nhµ N­íc: - M«i tr­êng ph¸p luËt: Mçi doanh nghiÖp khi thµnh lËp ®Òu cÇn tíi m«i tr­êng ph¸p luËt trong ph¹m vi ngµnh nghÒ cña doanh ngiÖp chÝnh v× vËy cã thÓ thÊy m«i tr­êng ph¸p luËt lµ tiÒn ®Ò cho sù æn ®Þnh x· héi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Mét hÖ thèng ph¸p luËt ®Çy ®ñ chÆt chÏ, thèng nhÊt vµ æn ®Þnh sÏ lµ tiÒn ®Ò ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. - Trong nÒn kinh tÕ s«i ®éng nhiÒu thµnh phÇn nh­ hiÖn nay, Nhµ n­íc cã chñ tr­¬ng thùc hiÖn sù b×nh ®¼ng trong kinh doanh kh«ng ph©n biÖt doanh nghiÖp t­ nh©n hay doanh nghiÖp nhµ n­íc nh»m t¹o ra sù c¹nh tranh b×nh ®¼ng lµnh m¹nh, lµm ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ®i lªn. Do vËy, Nhµ n­íc ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn bé m¸y còng nh­ hoµn thiÖn hÖ thèng luËt ph¸p, ®Æc biÖt lµ luËt kinh tÕ nh»m t¹o sù liªn hoµn trong c¸c tæ chøc kimh tÕ nh­: gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n­íc hay c¸c tæ chøc n­íc ngoµi. - §ång thêi, Nhµ n­íc còng cÇn cã c¸c biÖn ph¸p hç trî C«ng ty trong viÖc thu håi c¸c kho¶n nî khã ®ßi, c¸c kho¶n thu qu¸ h¹n.. nã cã thÓ ®­îc thÓ hiÖn b»ng c¸c v¨n b¶n d­íi luËt. Nh÷ng ®iÒu nµy gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng ®­îc nguån vèn cña m×nh trong kinh doanh. - C¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý: T¹o ®iÒu kiÖn trong viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn trong c¸c doanh nghiÖp. Nhµ n­íc lµ ng­êi n¾m gi÷ vai trß quan s¸t cÇn thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc nh­: triÓn khai viÖc ®¸nh gi¸ hÖ sè tÝn nhiÖm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, tõ ¸p dông nh÷ng ­u ®·i víi c¸c møc ®é kh¸c nhau ®èi víi tõng doanh nghiÖp, nh÷ng doanh nghiÖp cã hÖ sè tÝn nhiÖm cao sÏ ®­îc sù ­u tiªn trong vÊn ®Ò vay vèn nh»m ®¶m b¶o ®­îc sè vèn cÇn thiÕt trong kinh doanh. §iÒu nµy ®­îc biÓu hiÖn qua hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp hay tÝnh kh¶ thi cña c¸c c«ng tr×nh hay dù ¸n ®Çu t­. ViÖc xem xÐt tÝnh hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña c¸c doanh nghiÖp ®èi víi c¸c dù ¸n lµ yªu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nh­ C«ng ty s«ng §µ 11 khi mµ c¸c dù ¸n víi mét sè vèn ®Çu t­ rÊt cao. Bªn c¹nh ®ã th× nhµ n­íc còng nªn thµnh lËp c¸c ban thanh tra, kiªm tra c¸c dù ¸n nh»m t¹o ra mét tiÒn lÖ tèt cho nguån vèn lµ ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých vµ hiÖu qu¶. Ngoµi ra th× Nhµ n­íc còng cÇn x©y dùng nh÷ng nguyªn t¾c trong viÖc tæ chøc thñ tôc hµnh chÝnh sao cho gän, nhanh vµ ®óng luËt ph¸p. §iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp thuËn lîi khi muèn më réng hay ®Çu t­ vµo lÜnh vùc kinh doanh. KÕt LuËn N»m trong khu vùc Ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng, mét khu vùc kinh tÕ thuéc vµo lo¹i ph¸t triÓn n¨ng ®éng nhÊt thÕ giíi, ViÖt Nam ®ang ë trong qu¸ tr×nh giao l­u vµ héi nhËp víi c¸c nÒn kinh tÕ trong khu vùc còng nh­ trªn thÕ giíi. Sù héi nhËp nµy, mét mÆt thóc ®Èy nÒn kinh tÕ n­íc ta ph¸t triÓn nh­ng mÆt kh¸c l¹i ®Æt c¸c doanh nghiÖp n­íc ta, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i cã sù ®æi míi còng nh­ lín m¹nh ®Ó ®¸p øng ®­îc víi nhu cÇu cña sù ®æi míi cña ®Êt n­íc. Còng qua ®©y ta cã thÓ thÊy tÇm quan träng cña nguån vèn trong thêi kú hiÖn nay, nÕu thiÕu vèn c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong viÖc ®Çu t­ më réng vµ ph¸t triÓn nghµnh nghÒ kinh doanh. C«ng ty S«ng §µ 11 lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng C«ng Ty S«ng §µ , mét ®¬n vÞ chuyªn trong lÜnh vùc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn võa vµ nhá ®· ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong c«ng cuéc ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ. Tuy nhiªn trong nh÷ng th¬i gian qua C«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vµ lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng thö th¸ch víi nh÷ng nç lùc cña m×nh, C«ng ty S«ng §µ 11 ®· tõng b­íc kh¾c phôc khã kh¨n, ph¸t huy s·ng t¹o, huy ®éng tiÒm n¨ng s½n cã cïng víi tinh thÇn quyÕt t©m cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty nªn b­íc ®Çu ®· v­¬n lªn kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ tr­êng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña §¶ng vµ Nhµ N­íc giao phã. C«ng ty mét mÆt ®· thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc, mét mÆt lu«n thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kinh doanh vµ b¶o toµn vèn ®ång thêi ®¶m b¶o viÖc lµm vµ møc l­¬ng ®Çy ®ñ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty, ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n bé l·nh ®¹o trong C«ng ty cïng c¸c phßng ban nghiÖp vô ®Æc biÖt lµ c¸c C« Chó trong phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n, t«i ®· häc hái vµ tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm còng nh­ kiÕn thøc quý b¸u. §ång thêi còng trong thêi gian nµy ®­îc sù gióp ®ì vµ h­íng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TS - Lª Danh Tèn, t«i ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. Do thêi thùc tËp cã h¹n, kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸ch khái c¸c thiÕu sãt. V× vËy, t«i rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« còng nh­ c¸c b¹n quan t©m tíi ®Ò tµi nµy. Cuèi cïng t«i xin c¸m ¬n sù gióp ®ì cña toµn bé c¸c C«, Chó trong C«ng ty S«ng §µ 11, c¸m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o. T«i xin chóc C«ng ty S«ng §µ 11 m·i ph¸t triÓn ®Ó trë thµnh mét doanh nghiÖp lín m¹nh, xøng ®¸ng víi lµ ®¬n vÞ hµng ®Çu trong x©y dùng thuû ®iÖn, ®ång thêi lµ niÒm tù hµo cña nghµnh x©y l¾p ViÖt Nam Hµ Néi, Ngµy.... ...Th¸ng... ...N¨m Ng­êi viÕt chuyªn ®Ò NguyÔn kh¾c Quang Tµi liÖu tham kh¶o 1: Lý thuyÕt vµ thùc hµnh “ KÕ to¸n tµi chÝnh “ chñ biªn T.S NguyÔn v¨n C«ng - NXB Tµi chÝnh.2002 2: Gi¸o tr×nh Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh –Bé m«n kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ PTH§KD - Truêng §H KTQD do Nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª-2001 3: Gi¸o tr×nh Thèng Kª Doanh NghiÖp chñ biªn PGS.PTS. Ph¹m Ngäc KiÓm - Bé m«n Thèng kª kinh tÕ - Tr­êng §HKTQD - Nhµ xuÊt b¶n thèng kª - 2001 4: B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng Ty S«ng §µ 11 n¨m 2000, 2001, 2002 5: T¹p chÝ tµi chÝnh n¨m 2000, 2001, 2002 6: Qu¶n trÞ MARKETING - PHILIP KOTLER - Nhµ xuÊt b¶n thèng kª 7: Gi¸o tr×nh Qu¶n lý Nhµ N­íc VÒ Kinh TÕ GS.PTS §ç Hoµng Toµn – PGS.TS NguyÔn Kim Truy – Nhµ XuÊt B¶n Thèng Kª 4/1999 Gi¸m §èc c«ng Ty S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty s«ng §µ 11 Phã gi¸m ®èc thi c«ng Phã gi¸m ®ãc kü thuËt Phã gi¸m ®èc kinh tÕ Phßng TC- KT Phßng KT -KH Phßng Qu¶n lý kinh tÕ Phßng qu¶n lý CG Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng thÞ tr­êng Dù ¸n N­íc Nha Trang XN 11-1 XN 11-2 XN 11-3 XN 11-4 XN 11-5 XN 11-6 Trung t©m thÝ nghiÖm §IÖn NM T§ Nµ L¬i NM T§ Ry Ninh 2 NM C¬ khÝ Ghi Chó : lµ ®­êng chØ ®¹o Trùc tuyÕn Lµ ®­êng chØ ®¹o chøc n¨ng B¶ng 8: HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp §¬n vÞ: §ång STT ChØ tiªu N¨m % t¨ng gi¶m 2001/2000 % t¨ng gi¶m 2001/2000 2000 2001 2002 1 Doanh thu thuÇn 22.717.564.855 51.928.274.903 96.470.544.012 128.58 100.85 2 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 1.496.397.784 62.394.420 99.634.214 - 95.8 59.7 3 Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ 3.197.794.488 35.916.712.704 36.532.304.277 1023.2 1.71 4 Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n 4.450.506.286 2.395.918.498 6.927.086.054 - 46.2 189.12 5 HiÖu suÊt sö dông TSC§(1/3) 7.1 1.44 2.64 - 78.3 71.42 6 Søc sinh lîi cña TSC§(2/3) 0.467 0.001 0.0027 - 99.78 170 7 SuÊt hao phÝ TSC§( 3/1) 0.14 0.69 0.378 392.8 - 45.2 8 HiÖu suÊt sö dông TSC§(1/4) 7.1 21.67 13.92 205.2 - 35.76 9 HiÖu qu¶ sö dông TSC§ (2/4) 0.34 0.026 0.014 92.35 - 46.15 Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh c«ng ty S«ng §µ 11 B¶ng 2: T×nh h×nh tµI chÝnh cña c«ng ty s«ng ®µ 11 §¬n VÞ:§ång S T T ChØ tiªu §V N¨m Chªnh lÖch 2001/2000 Chªnh lÖch 2002/2001 2000 2001 2002 TuyÖt ®èi % TuyÖt ®èi % 1 Tæng tµI s¶n ® 22.491.955.031 54.963.107.455 80.076.694.040 32.471.152.424 59.1 25113586585 31.4 2 TµI s¶n l­u ®éng ® 16.902.470.941 38.470.643.562 62.537.514.137 21.568.172.621 56.1 24129870575 38.6 3 Vèn b»ng tiÒn ® 594.122.864 1.121.949.793 2.264.055.678 572.826.929 47 1142105885 50.4 4 TµI s¶n cè ®Þnh ® 5.589.484.090 16.132.698.836 16.574.606.118 10.534.214.746 65.3 441907282 2.7 5 Tæng nguån vèn ® 22.491.955.031 54.963.107.455 80.076.694.040 32.471.152.424 59.1 25113586585 31.4 6 Nî ph¶I tr¶ ® 16.375.655.158 46.655.618.513 71.988.556.544 30.279.963.355 64.9 25332938031 35.2 7 Nî ng¾n h¹n ® 16.375.655.158 44.562.052.268 65.973.862.064 28.186.397.110 63.3 21411773796 32.5 8 Vèn chñ së h÷u ® 6.116.299.837 8.307.488.942 8.088.137.496 2.191.189.105 26.4 - 219.351.428 - 2.7 9 Tû xuÊt TTr(8)/(5)*% % 27.19 15.11 10.1 10 Tûu suÊt §T(4)/(1)*% % 24.87 29.35 20.69 11 Tû lÖ(6)/(1) % 72.8 84.88 89.8 12 Tû xuÊt TGNH(2)/(7) 103.2 86.3 94.8 13 Tû suÊt TTTT(3)/(7) 0.036 0.0251 0.03 Nguån: B¸o c¸o tµI chÝnh C«ng Ty S«ng §µ 11 B¶ng 9: C¬ CÊu tµI s¶n cña c«ng Ty S«ng §µ 1 §¬n vÞ : §ång S T T C¬ cÊu N¨m Tû lÖ t¨ng gi¶m 2001/2000 Tû lÖ t¨ng gi¶m 2002/2001 2000 2001 2002 I TiÒn 594.122.864 1.121.949.793 2.246.055.678 47.05 50.05 1 2 -TiÒn mÆt tån quü( gåm c¶ ng©n phiÕu) -TGNH 130.967.314 463.155.550 259.539.433 862.410.360 504.796.214 1.705.259.464 49.5 46.3 48.6 49.4 II C¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n 0 0 0 III 1 2 3 4 5 C¸c kho¶n ph¶I thu -Ph¶I thu cña kh¸ch hµng -Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n -Ph¶I thu néi bé kh¸c -C¸c kho¶n ph¶I thu kh¸c -Dù phßng c¸c kho¶n ph¶I thu khã ®ßi 5.170.491.265 4.862.807.496 167.000.000 0 181.684.480 -103.280.000 13.999.850.137 11.275.291.325 1.411.790.157 0 846.633.599 0 13.982.307.578 9.828.656.805 2.245.502.697 0 1.165.396.193 0 63.1 56.9 88.2 0 78.5 0 - 0.13 - 14.7 37.1 0 27.4 0 IV 1 2 3 4 5 6 7 Hµng tån kho -Hµng mua ®ang ®I ®­êng -NL,VL tån kho -C«ng cô dông cô trong kho -Chi phÝ SXKD dë dang -Thµnh phÈm tån kho -Hµng ho¸ tån kho -Hµng göi ®I b¸n 9.489.947665 0 2.400.437.042 146.566.056 6.492.944.576 0 0 0 19.072.607.221 0 2.932.371.602 291.761.160 15.693.583.159 151.891.300 0 0 41.706.165.103 0 11.904.363.475 314.410.294 29.847.122.294 62.882.508 0 0 50.2 0 18.1 49.8 59.3 100 0 0 54.3 75.4 7.2 47.4 - 141.5 0 0 V 1 2 3 TSL§ kh¸c -T¹m øng - Chi phÝ tr¶ tr­íc - Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 1.647.909.147 904.033.463 660.057.084 0 4.276.236.375 2.125.928.540 1.981.554.980 72.131.891 4.728.985.778 2.332.412.615 1.534.757.655 858.815.508 61.4 57.5 66.7 100 9.6 8.9 - 29.1 91.6 Tæng céng 16.911.470.941 38.470.643.472 62.663.514.137 56.04 38.6 Nguån : b¸o c¸o tµi chÝnh C«ng Ty S«ng §µ 11

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHuy động và sử dụng vốn tại công ty xây dựng và phát triển nhà số 6.doc
Luận văn liên quan