Báo cáo Thực tập tại Inlaco Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng

Tại kho bãi của cảng, người ta sẽ xem xét các chứng từ trên, tính ngày lưu container, thu tiền lưu. Sau khi nộp tiền kho bãi, sẽ được cấp biên bản giao hàng, giấy ra khỏi cổng. INLACO sẽ sử dụng đội xe của mình lấy hàng, nếu không sẽ thuê phương tiện vận chuyển để đưa hàng ra khỏi cổng. Ngoài ra còn phải trả tiền dịch vụ nâng container lên phương tiện vận chuyển do công nhân ở cảng làm. Và đến khi trả vỏ container thì phải trả tiền dịch vụ hạ vỏ container. Các bãi trạm container khi đến lấy hàng và trả vỏ (địa điểm mượn vỏ, địa điểm trả vỏ) đều do hãng tàu quy định. INLACO căn cứ vào địa điểm kho bãi đã quy định của hãng tàu để mang các chứng từ đến lấy hàng và trả vỏ. Khi phương tiện vận chuyển (ô tô) ra khỏi cổng của cảng thì phải xuất trình biên bản giao hàng, giấy ra khỏi cổng thì bảo vệ mới cho xe ra. Sau khi vận chuyển hàng về kho cho bên NK thì phải đem trả vỏ, đến hãng tàu lấy tiền cược vỏ và thanh toán phí mượn. Nếu mượn container trong vòng 5 ngày đầu thì được miễn phí, còn từ ngày thứ 6 trở đi thì phải trả thêm tiền, chi phí sẽ tăng theo số ngày mượn tuỳ theo quy định của hãng tàu.

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2339 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Inlaco Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu DÞch vô giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸ quèc tÕ g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña mçi n­íc ®ã. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc cïng víi sù t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, tù do ho¸ th­¬ng m¹i quèc tÕ, viÖc ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng. ViÖc nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn giao vËn t¶i hµng ho¸ quèc tÕ ®ang lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt ®èi víi nh÷ng c¸n bé lµm c«ng t¸c giao nhËn vËn t¶i, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. Giao nhËn còng lµ mét m«n häc quan träng cña nh÷ng sinh viªn khoa kinh tÕ ngo¹i th­¬ng. T­¬ng lai sÏ lµ nh÷ng c¸n bé nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng vµ giao nhËn, c¸c sinh viªn cÇn ph¶i trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ bæ Ých vµ cÇn thiÕt. V× vËy nh÷ng ®ît thùc tËp t¹i c¸c c«ng ty giao nhËn vËn t¶i lµ quan träng ®Ó cho c¸c sinh viªn bæ sung nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trªn ghÕ nhµ tr­êng. INLACO Sµi Gßn lµ mét c«ng ty giao nhËn cã uy tÝn vµ kinh nghiÖm l©u n¨m. Qua ®ît thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· häc hái ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých cho m×nh. Ch­¬ng 1: Giíi thiÖu vÒ c«ng ty. 1.Tªn c«ng ty : C«ng ty INLACO Sµi Gßn- Chi nh¸nh H¶i Phßng. §Þa chØ: 5F1 Thanh Dat Bldg,3 Le Thanh Tong,Ngo Quyen, H¶i Phßng Tel : 84-31-859690/859995 Fax : 84-31-859187 E_mail : nd thu@wanhai.com 2. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña c«ng ty - VËn t¶i xÕp dì hµng ho¸ th«ng th­êng, hµng siªu tr­êng, siªu träng, container, hµng qu¸ c¶nh, hµng xuÊt nhËp khÈu. - VËn t¶i ®a ph­¬ng thøc. - Giao nhËn kho vËn, kiÓm ®Õm hµng hãa, thùc hiÖn thñ tôc th«ng quan, kinh doanh kho b·i. - Logistics (tiÕp vËn, hËu cÇn) cho nhµ s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i. - §¹i lý tµu biÓn, m«i giíi hµng h¶i. 3. Vµi nÐt vÒ c«ng ty: - INLACO Sµi Gßn lµ 1 trong nh÷ng doanh nghiÖp cña VN ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®¹i lý vËn t¶i, liªn hiÖp vËn chuyÓn, giao nhËn hµng xuÊt nhËp khÈu, hµng siªu tr­êng, siªu träng, thiÕt bÞ toµn bé,...Tr¶i qua nhiÒu n¨m tÝch lòy kinh nghiÖm, víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n ®­îc ®µo t¹o, trang thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, ngµy nay INLACO lµ doanh nghiÖp hµng ®Çu vÒ vËn t¶i, giao nhËn kho vËn vµ logistics cña ViÖt Nam. - INLACO cã c¸c chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng, Hµ Néi, Qu¶ng Ninh, NghÖ An. M¹ng l­íi kho tµng bÕn b·i cña INLACO t¹i c¸c ®Çu mèi giao th«ng trong toµn quèc ®· gãp phÇn t¹o nªn hÖ thèng Inlaco-logistics hoµn chØnh, thuËn tiÖn phôc vô kh¸ch hµng.- INLACO lµ héi viªn hiÖp héi ®¹i lý vµ m«i giíi hµng h¶i VN VISABA. Víi ®éi ngò c¸n bé ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u, giµu kinh nghiÖm mÉn c¸n, INLACO ®· lµm ®¹i lý tµu biÓn cho nhiÒu h·ng tµu quèc tÕ. - INLACO ngoµi vËn t¶i hµng ho¸ th«ng th­êng b»ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i th«ng dông, INLACO cßn vËn t¶i nh÷ng lo¹i hµng ho¸ kh¸c b»ng ph­¬ng tiÖn chuyªn dông. Th­¬ng m¹i, XNK hµng ho¸, n«ng s¶n, vËt t­, kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, thi c«ng c¬ giíi v.v. - INLACO lµ doanh nghiÖp ®Çu tiªn ë VN cung cÊp dÞch vô logistics cho kh¸ch hµng. Tr¶i qua hµng chôc n¨m kinh nghiÖm, INLACO n©ng cao qua tr×nh lËp kÕ ho¹ch, chän ph­¬ng ¸n tèi ­u thùc hiÖn qu¶n lý vµ kiÓm so¸t viÖc di chuyÓn vµ b¶o qu¶n cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ vµ thêi gian víi nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm còng nh­ c¸c th«ng tin t­¬ng øng tõ giai ®o¹n tiÒn s¶n xuÊt ®Õn khi hµng ho¸ ®Õn tËn tay ng­¬i tiªu dïng cuèi cïng, tho¶ m·n tèi ®a c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng. INLACO s½n sµng t­ vÊn cho kh¸ch hµng thùc hiÖn mét phÇn hoÆc toµn bé dÞch vô Logistics tiªn tiÕn nµy. 4. C¸c phßng ban cña c«ng ty : - Phßng ®¹i lÝ - Phßng kinh doanh kho b·i: 19 ®­êng bao TrÇn H­ng §¹o - Phßng chøng tõ - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Trong ®ã, phßng ®¹i lÝ lµ phßng cã vai trß rÊt quan träng trong c«ng ty. §©y lµ n¬i tiÕp nhËn c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng, lËp c¸c chøng tõ, tiÕp nhËn c¸c chøng tõ, chuyÓn cho tõng phßng ban kh¸c c¸c c«ng viÖc liªn quan. * Phßng ®¹i lÝ: - Ph©n tÝch yªu cÇu cña kh¸ch hµng, kh¶o s¸t lËp ph­¬ng ¸n tæ chøc vËn t¶i, tÝnh to¸n c¸c ph­¬ng ¸n kinh tÕ, t­ vÊn cho kh¸ch hµng, so¹n th¶o vµ tham m­u ký kÕt c¸c hîp ®ång giao nhËn vËn t¶i. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn; x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c chØ tiªu kinh tÕ, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi H§, mçi l« hµng - Ghi nhËn, tæng hîp, b¸o c¸o vµ phæ biÕn kÞp thêi yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Õn l·nh ®¹o c«ng ty. Thèng nhÊt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt víi kh¸ch hµng, víi c¸c nhµ cung øng. Thèng nhÊt biÖn ph¸p ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, th¸o gì khã kh¨n cña c¸c nhµ cung øng víi bé phËn ®iÒu ®é s¶n xuÊt vµ khai th¸c vËn t¶i, c¸c ®¬n vÞ GN, Logistics. Tæng hîp kÕt qu¶ ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng, kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång; ph©n tÝch hiÖu qu¶ ®Õn tõng l« hµng.. - Tham m­u ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm so¸t qu¸ tr×nh b¶o hiÓm rñi ro cho hµng ho¸ trong vËn t¶i, rñi ro ®èi víi tr¸ch nhiÖm d©n sù cña c«ng ty trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô. - Phèi hîp víi phßng TCKT thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thanh quyÕt to¸n víi kh¸ch hµng, víi c¸c nhµ cung øng. Phèi hîp víi phßng ban kh¸c trong c«ng ty ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng viÖc cña m×nh. *Phßng kinh doanh kho b·i - Thùc hiÖn chuyªn chë hµng ho¸, vËn chuyÓn ®Õn c¸c c¶ng biÓn trong n­íc vµ quèc tÕ mét c¸ch an toµn, nhanh chãng ,hiÖu qu¶ - T­ vÊn cho kh¸ch hµng trong viÖc lùa chän ph­¬ng thøc vËn t¶i cho phï hîp víi hµng hoÊ cña m×nh. - Cung cÊp cho kh¸ch hµng c¸c thiÕt bÞ xÕp dì hiÖn ®¹i phôc vô viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ * Phßng chøng tõ - ThiÕt lËp c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc vËn chuyÓn, giao nhËn hµng ho¸ - L­u gi÷, b¶o qu¶n c¸c chøng tõ mét c¸ch cÈn thËn ®Ó dÔ dµng cho c«ng t¸c kiÓm tra vµ khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng (nÕu cã). - L­u tr÷ hå s¬ cña CBCNV trong c«ng ty. Ch­¬ng 2: C¬ së lý thuyÕt m«n giao nhËn. 1. Giao nhËn: §Þnh nghÜa: giao nhËn hµng ho¸ lµ tËp hîp nh÷ng nghiÖp vô, thñ tôc cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh vËn t¶i nh»m thùc hiÖn viÖc di chuyÓn hµng ho¸ tõ n¬i göi hµng (ng­êi göi hµng) ®Õn n¬i nhËn hµng (ng­êi nhËn hµng). Doanh nghiÖp giao nhËn lµ doanh nghiÖp kinh doanh c¸c lo¹i dÞch vô giao nhËn hµng hãa trong x· héi bao gåm: doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸ trong n­íc vµ doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i hµng ho¸ quèc tÕ. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp giao nhËn chÝnh lµ c¸c dÞch vô trong giao nhËn (dÞch vô giao nhËn hµng ho¸) mµ doanh nghiÖp giao nhËn ®ãng vai trß ng­¬ig giao nhËn. 2. C¸c lo¹i dÞch vô giao nhËn hµng ho¸: - Lo¹i dÞch vô thay mÆt ng­êi göi hµng (ng­êi xuÊt khÈu). - Lo¹i dÞch vô thay mÆt ng­êi nhËn hµng (ng­êi nhËp khÈu). - DÞch vô giao nhËn hµng ho¸ ®Æc biÖt. - Nh÷ng dÞch vô kh¸c. 3. Vai trß cña ng­êi giao nhËn trong th­¬ng m¹i quèc tÕ. Ngµnh giao nhËn vËn t¶i ph¸t triÓn tÊt yÕu kÐo theo sù ph¸t triÓn hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng c¬ së, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng trùc tiÕp phôc vô giao nhËn vËn t¶i nh­: bÕn c¶ng, hÖ thèng ®­êng giao th«ng (®­êng quèc lé trªn bé, ®­êng s«ng, ®­êng s¾t, c¸c bÕn c¶ng,s©n bay v.v.) Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, cïng víi sù t¸c ®éng cña tù do th­¬ng m¹i ho¸ quèc tÕ, c¸c ho¹t ®éng giao nhËn vËn t¶i ngµy mét t¨ng tr­ëng m¹nh, gãp phÇn tÝch luü ngo¹i tÖ, ®Èy m¹nh giao l­u kinh tÕ, nèi liÌn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ gi÷a c¸c khu vùc kinh tÕ trong n­íc, gi÷a trong n­íc víi n­íc ngoµi lµm cho nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ph¸t triÓn nhÞp nhµng, c©n ®èi. Ng­êi lµm dÞch vô giao nhËn hµng ho¸ võa lµ mét nhµ VT§PT, võa lµ nhµ tæ chøc, nhµ kiÕn tróc cña vËn t¶i. Hä ph¶i lùa chän ph­¬ng tiÖn, ng­êi vËn t¶i thÝch hîp, tuyÕn ®­êng thÝch hîp cã hiÖu qu¶ kinh tÕ nhÊt vµ ®øng ra trùc tiÕp vËn t¶i hay tæ chøc thu xÕp qu¸ tr×nh vËn t¶i cña toµn chÆng víi nhiÒu lo¹i ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c nhau nh­: tµu thuû, « t«, m¸y bay... vËn chuyÓn qua nhiÒu n­íc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi chñ hµng. V× vËy, chñ hµng chØ cÇn ký mét hîp ®ång vËn t¶i víi ng­êi giao nhËn nh­ng hµng ho¸ ®­îc vËn chuyÓn an toµn, kÞp thêi víi gi¸ c­íc hîp lý tõ kho nhµ xuÊt khÈu tíi kho nhµ nhËp khÈu (door to door service), tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian, gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vµ n©ng cao ®­îc tÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Tr­íc ®©y, ng­êi giao nhËn chØ lµm ®¹i lý (agent) thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc do c¸c nhµ XNK ñy th¸c nh­ xÕp dì, l­u kho hµng ho¸, lµm thñ tôc giÊy tê, lo liÖu vËn t¶i néi ®Þa, thñ tôc thanh to¸n tiÒn hµng... Song cïng víi sù ph¸t triÓn th­¬ng m¹i quèc tÕ vµ tiÐn bé kü thuËt trong ngµnh vËn t¶i mµ dÞch vô giao nhËn còng ®ùoc më réng h¬n. Ngµy nay, ng­êi giao nhËn ®ãng vai trß rÊt quan träng trong th­¬ng m¹i vµ vËn t¶i quèc tÕ. Ng­êi giao nhËn kh«ng chØ lµm c¸c thñ tôc h¶i quan hoÆc thuª tµu mµ cßn cung cÊp dÞch vô trän gãi vÒ toµn bé qu¸ tr×nh vËn t¶i vµ ph©n phèi hµng ho¸. Ng­êi giao nhËn ®· lµm nh÷ng chøc n¨ng sau ®©y: - M«i giíi H¶i quan: ng­êi giao nhËn thay mÆt ng­êi xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®Ó khai b¸o, lµm thñ tôc h¶i quan hay m«i giíi h¶i quan. - Lµm ®¹i lý: ng­êi giao nhËn nhËn uû th¸c tõ chñ hµng hoÆc tõ ng­êi chuyªn chë ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau nh­ nhËn hµng, giao hµng, lËp chøng tõ lµm thñ tôc h¶i quan, l­u kho…trªn c¬ së hîp ®ång uû th¸c. Ng­êi giao nhËn khi lµ ®¹i lÝ: + NhËn uû th¸c tõ 1 ng­êi chñ hµng ®Ó lo nh÷ng c«ng viÖc giao nhËn hµng ho¸ XNK, lµm viÖc ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña chñ hµng, lµm trung gian gi÷a ng­êi göi hµng víi ng­êi vËn t¶i, ng­êi vËn t¶i víi ng­êi nhËn hµng, ng­êi b¸n víi ng­êi mua + H­ëng hoa hång vµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tæn thÊt cña hµng ho¸, chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµnh vi cña m×nh chø kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµnh vi cña ng­êi lµm c«ng cho m×nh hoÆc cho chñ hµng. - Lo liÖu chuyÓn t¶i vµ tiÕp göi hµng ho¸ (transhipment and on-carriage) Khi hµng ho¸ ph¶i chuyÓn t¶i hoÆc qu¸ c¶nh qua n­íc thø ba, ng­êi giao nhËn sÏ lo liÖu thñ tôc qu¸ c¶nh hoÆc tæ chøc chuyÓn t¶i hµng ho¸ tõ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nµy sang ph­¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c hoÆc giao hµng ®Õn tay ng­êi nhËn. - L­u kho hµng ho¸ (warehousing): Trong tr­êng hîp ph¶i l­u kho hµng ho¸ tr­íc khi xuÊt khÈu hoÆc sau khi nhËp khÈu, ng­êi giao nhËn sÏ lo liÖu viÖc ®ã b»ng ph­¬ng tiÖn cña m×nh hoÆc thuª ng­êi kh¸c vµ ph©n phèi hµng ho¸ nÕu cÇn. - Ng­êi gom hµng (consolidator): Trong vËn t¶i hµng ho¸ b»ng container, dÞch vô gom hµng lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc nh»m biÕn hµng lÎ (less than container load - FCL) thµnh hµng nguyªn (full container load - FCL) ®Ó tËn dông søc chë cña container vµ gi¶m c­íc phÝ vËn t¶i. khi lµ ng­êi gom hµng, ng­êi giao nhËn cã thÓ ®ãng vai trß lµ ng­êi chuyªn chë hoÆc chØ lµ ®¹i lý. - Ng­êi chuyªn chë (carrier): Ngµy nay, trong nhiÒu tr­êng hîp, ng­êi giao nhËn ®ãng vai trß lµ ng­êi chuyªn chë, tøc lµ ng­êi giao nhËn trùc tiÕp ký hîp ®ång vËn t¶i víi chñ hµng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chuyªn chë hµng ho¸ tõ mét n¬i nµy ®Õn mét n¬i kh¸c. Ng­êi giao nhËn ®ãng vai trß lµ ng­êi thÇu chuyªn chë (contracting carrier) nÕu anh ta ký hîp ®ång mµ kh«ng chuyªn chë. NÕu anh ta trùc tiÕp chuyªn chë th× anh ta lµ ng­êi chuyªn chë thùc tÕ (performing carrier). Dï lµ ng­êi chuyªn chë g× th× vÉn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµng ho¸. Trong tr­êng hîp nµy, ng­êi giao nhËn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµng ho¸ trong suèt hµnh tr×nh kh«ng nh÷ng vÒ hµnh vi lçi lÇm cña m×nh mµ c¶ nh÷ng ng­êi mµ anh ta sö dông vµ cã thÓ ph¸t hµnh vËn ®¬n. - Ng­êi kinh doanh VT§PT (Multimodal Transport Operator - MTO) Trong tr­êng hîp ng­êi giao nhËn cung cÊp dÞch vô vËn t¶i ®i suèt hoÆc cßn gäi lµ vËn t¶i tõ cöa ®Õn cöa th× ng­êi giao nhËn ®· ®ãng vai trß lµ ng­êi kinh doanh VT§PT (MTO). MTO thùc chÊt lµ ng­êi chuyªn chë, th­êng lµ chuyªn chë theo hîp ®ång vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi hµng ho¸. 4. §Þa vÞ ph¸p lý cña ng­êi giao nhËn: Kh¸i niÖm vÒ lÜnh vùc giao nhËn cßn míi mÎ, do ®ã cßn thiÕu c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, quy ®Þnh ®Þa vÞ ph¸p lý cña ng­êi giao nhËn. V× vËy, ®Þa vÞ ph¸p lý cña ng­êi giao nhËn th­êng kh«ng gièng nhau ë c¸c n­íc kh¸c nhau. - T¹i c¸c n­íc theo luËt tËp tôc ( Common Law ) phæ biÕn thuéc khèi liªn hiÖp Anh, ®Þa vÞ ph¸p lý cña ng­êi giao nhËn th­êng dùa trªn kh¸i niÖm §¹i lý, ®Æc biÖt lµ ®¹i lý ñy th¸c. Ng­êi giao nhËn th­êng lµ ®¹i lý cña ng­êi ñy th¸c (ng­êi göi hµng hay ng­êi nhËn hµng) trong viÖc thu xÕp vËn chuyÓn hµng hãa. Do ®ã ng­êi giao nhËn: trung thùc víi ng­êi ñy th¸c, ph¶i tu©n theo c¸c chØ dÉn hîp lý vµ cã tÝnh kh¶ n¨ng tÝnh to¸n cho toµn bé qu¸ tr×nh giao dÞch. Víi vai trß lµ ®¹i lý, ng­êi giao nhËn ®­îc h­áng quyÒn b¶o vÖ vµ giíi h¹n tr¸ch nhiÖm… Tuy nhiªn, khi kh«ng cßn lµ ng­êi ®¹i lý mµ ®ãng vai trß lµ ng­êi ñy th¸c th× ng­êi giao nhËn sÏ kh«ng cßn quyÒn ®ã n÷a mµ lóc nµy ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña anh ta sÏ t¨ng lªn. Lóc nµy ng­êi giao nhËn ®· trë thµnh mét bªn chÝnh thøc cña hîp ®ång vµ ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ hîp ®ång ®· ký. Thùc tÕ, ®Þa vÞ ph¸p lý cña ng­êi giao nhËn phô thuéc vµo lo¹i dÞch vô mµ anh ta ®¶m nhËn. - T¹i c¸c n­íc theo luËt d©n sù ( Civil Law): HÖ thèng nµy rÊt chÆt chÏ, ®­îc ban hµnh b»ng v¨n b¶n cô thÓ. Theo luËt nµy, ng­êi giao nhËn th­êng lÊy danh nghÜa cña m×nh giao dÞch cho c«ng viÖc cña ng­êi ñy th¸c (ng­êi göi hµng hay ng­êi nhËn hµng) vµ ®èi víi ng­êi chuyªn chë th× hä lµ ng­êi ñy th¸c. Ngoµi ra, t¹i mét sè n­íc ®· th«ng qua ®iÒu kiÖn kinh doanh chuÈn th× ®Þa vÞ ph¸p lý còng nh­ nghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña ng­êi giao nhËn ®­îc quy ®Þnh râ rµng trong hîp ®ång. C¸c ®iÒu kiÖn nµy hoµn toµn phï hîp víi tËp qu¸n th­¬ng m¹i hay thÓ chÕ ph¸p lý hiÖn hµnh. 5. QuyÒn h¹n, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi giao nhËn: *§iÒu kiÖn kinh doanh chuÈn: §iÒu kiÖn kinh doanh chuÈn lµ c¸c ®iÒu kiÖn do FIATA so¹n th¶o, trªn c¬ së ®ã lµ chuÈn mùc, lµ ®iÒu kiÖn tèi thiÓu cho c¸c quèc gia, c¸c tæ chøc giao nhËn dùa vµo ®ã ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc giao nhËn, ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó c¸c quèc gia lËp c¸c ®iÒu kiÖn riªng cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cña m×nh. VÒ c¬ b¶n nã gåm nh÷ng néi dung sau: + Ng­êi giao nhËn ph¶i thùc hiÖn sù ñy th¸c víi sù ch¨m lo cÇn thiÕt nh»m b¶o vÖ lîi Ých cho kh¸ch hµng + Thùc hiÖn sù ñy th¸c cña kh¸ch hµng cho viÖc thu xÕp tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn cã liªn quan ®Ó tæ chøc vËn chuyÓn hµng ho¸ ®Õn tay ng­êi nhËn theo sù chØ dÉn cña kh¸ch hµng + Ng­êi giao nhËn kh«ng b¶o ®¶m vµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc hµng ho¸ sÏ ®Õn ®Þa ®iÓm ®Ých vµo mét ngµy nhÊt ®Þnh mµ ng­êi giao nhËn chØ thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh mét c¸ch mÉn c¸n hîp lý trong viÖc lùa chän, tæ chøc vËn chuyÓn ®Ó hµng hãa tíi c¶ng ®Ých nhanh nhÊt. + Ng­êi giao nhËn chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c tæn thÊt vµ thiÖt h¹i x¶y ra ®èi víi hµng hãa thuéc vÒ lçi lÇm hay sai sãt cña chÝnh b¶n th©n m×nh hay ng­êi lµm c«ng cho m×nh, ng­êi giao nhËn kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tæn thÊt do bªn thø 3 g©y nªn nÕu ng­êi giao nhËn chøng tá ®­îc lµ hä ®· thùc sù ch¨m chØ, cÇn mÉn trong viÖc lùa chän vµ chØ ®Þnh bªn thø 3. - C¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh chuÈn cña c¸c n­íc thuéc ASEAN: + §iÒu kiÖn chung: lµ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ph¹m vi ho¹t ®«ng cña ng­êi giao nhËn trong toµn bé ho¹t ®éng giao nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ ( gièng nh­ §KKDC). + C¸c quy ®Þnh vÒ nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña ng­êi giao nhËn khi ®ãng vai trß nh­ ng­êi nhËn ñy th¸c (®¹i lý, m«i giíi ). + Ng­êi giao nhËn thùc hiÖn vai trß cña m×nh nh­ mét bªn ñy th¸c. ViÖt Nam hiÖn nay, c¸c §KKDC vÒ c¬ b¶n còng dùa trªn c¬ së cña FIATA vµ c¸c n­íc thuéc khèi ASEAN. * QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña ng­êi giao nhËn: - Ch¨m sãc chu ®¸o ®èi víi hµng hãa mµ ng­êi giao nhËn ®­îc ñy th¸c ®Ó tæ chøc vËn chuyÓn, ®ång thêi ng­êi giao nhËn ph¶i thùc hiÖn mäi sù chØ dÉn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn hµng hãa - NÕu ng­êi giao nhËn lµ mét ®¹i lý th× ng­êi giao nhËn ph¶i hµnh ®éng theo sù ñy th¸c cña bªn giao ®¹i lý - Ng­êi giao nhËn kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng tæn thÊt bÞ g©y nªn bëi lçi lÇm hay sai sãt c bªn thø 3 , ch¼ng h¹n nh­ ng­êi vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n… ®­îc ký kÕt b»ng c¸c hîp ®ång phô. - Tr­êng hîp ng­êi giao nhËn lµ ng­êi ñy th¸c th× ngoµi c¸c tr¸ch nhiÖm nh­ lµ mét ®¹i lý nãi trªn th× ng­êi giao nhËn cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng hµnh vi s¬ suÊt do bªn thø 3 g©y lªn mµ ng­êi giao nhËn ®· sö dông ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång. - Trong hîp ®«ng vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc th× ng­êi giao nhËn ®ãng vai trß lµ mét bªn chÝnh khi thu gom hµng lÎ ®Ó göi ra n­íc ngoµi, hay lµ ng­êi tù tæ chøc vËn chuyÓn, trong tr­êng hîp nµy ng­êi giao nhËn ®ãng vai trß nh­ 1 ®¹i lý hay ng­êi ñy th¸c. - Trong c¸c quy ®Þnh cña luËt liªn quan ®Õn göi hµng vËn chuyÓn cña ViÖt Nam cã mét sè ®iÓm mµ luËt quy ®Þnh kh¸ râ rµng, ch¼ng h¹n nh­ ng­êi giao nhËn kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng thiÖt h¹i, tæn thÊt, gåm: + Do lçi cña kh¸ch hµng hay ng­êi ®­îc kh¸ch hµng ñy th¸c. + Do lçi cña kh¸ch hµng hay ng­êi ®­îc kh¸ch hµng giao cho thùc hiÖn ho¹t ®éng bèc xÕp b¶o qu¶n hµng hãa. + Do khuyÕt tËt cña hµng. + Do hµnh ®éng bÊt kh¶ kh¸ng. + Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi giao nhËn trong mäi tr­êng hîp kh«ng ®­îc v­ît qu¸ gi¸ trÞ cña hµng hãa t¹i ®Þa ®iÓm ®Ých + Ng­êi giao nhËn sÏ kh«ng ®­îc h­ëng miÔn tr¸ch nÕu kh«ng chøng minh ®­îc nh÷ng tæn thÊt vµ thiÖt h¹i kh«ng ph¶i do lçi cña m×nh g©y lªn. 6.Giao nhËn hµng hãa xuÊt nhËp khÈu b»ng ®­êng biÓn: HiÖn nay ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ë n­íc ta chñ yÕu thùc hiÖn b»ng ®­êng biÓn, bëi mét sè lý do nh­ sau: - N­íc ta cã vÞ trÝ ®Þa lý rÊt thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn. - C­íc phÝ vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn thÊp h¬n so víi ®­êng hµng kh«ng, phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp. - HÖ thèng vËn t¶i b»ng ®­êng bé vµ ®­êng s¾t cßn ch­a ph¸t triÓn ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn chuyÓn hµng hãa qua biªn giíi… Do vËt, ho¹t ®éng giao nhËn còng chñ yÕu ph¸t triÓn trong vËn t¶i ®­êng biÓn. Giao nhËn hµng hãa vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn cã nh÷ng ph­¬ng thøc nh­ sau: + Giao nhËn nguyªn bao nguyªn kiÖn, tÊm, bã … + Nguyªn hµm kÑp ch× + Theo sè l­îng, träng l­îng thÓ tÝch th«ng qua viÖc c©n, ®ong, ®o ®Õm. + Giao nhËn theo mín n­íc + Giao nhËn nguyªn container kÑp ch×. + KÕt hîp c¸c ph­¬ng thøc nãi trªn. Ch­¬ng 3: nghiÖp vô giao nhËn hµng ho¸ xnk. 1. Thu gom hµng ho¸ XNK. Trong chuyªn chë hµng ho¸ b»ng container, dÞch vô gom hµng lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Gom hµng (Consolidation) lµ viÖc tËp hîp nh÷ng l« hµng lÎ tõ nhiÒu ng­êi göi cïng mét n¬i ®i, thµnh mét l« hµng nguyªn ®Ó göi vµ giao cho ng­êi nhËn ë cïng mét n¬i ®Õn. Ng­êi gom hµng sÏ tiÕn hµnh gom hµng theo nh÷ng quy tr×nh sau ®©y: + Ng­êi gom hµng nhËn c¸c l« hµng lÎ tõ nhiÒu ng­êi göi hµng kh¸c nhau t¹i tr¹m giao nhËn, ®ãng gãi hµng lÎ (CFS). + Ng­êi gom hµng tËp hîp l¹i thµnh l« hµng nguyªn, kiÓm tra h¶i quan vµ ®ãng vµo container t¹i CFS. + Ng­êi gom hµng göi c¸c container nµy b»ng ®­êng biÓn, ®­êng s¾t hoÆc ®­êng hµng kh«ng...cho ®¹i lý cña m×nh t¹i n¬i ®Õn. + §¹i lý cña ng­êi gom hµng t¹i n¬i ®Õn nhËn c¸c container nµy, dì hµng ra vµ giao cho ng­êi nhËn t¹i CFS cña n¬i ®Õn. Vai trß ng­êi gom hµng: + Khi nhËn hµng tõ ng­êi göi hµng lÎ, ng­êi gom hµng sÏ nh©n danh m×nh cÊp vËn ®¬n gom hµng (House Bill of Lading) hoÆc biªn b¶n nhËn hµng (Forwarder’s Certificate ß Receipt) cho tõng chñ hµng lÎ. T¹i n¬i ®Õn, ng­êi nhËn hµng ph¶i xuÊt tr×nh vËn ®¬n gom hµng míi ®­îc nhËn hµng. VÒ nguyªn t¾c, ng­êi gom hµng ph¶i ®ãng vai trß lµ ng­êi chuyªn chë (carrier) v× anh ta ®· cam kÕt vËn chuyÓn hµng ho¸ tõ mét n¬i nµy ®Õn mét n¬i kh¸c. Tuy nhiªn, do vËn ®¬n gom hµng ch­a ®­îc Phßng th­¬ng m¹i quèc tÕ th«ng qua vµ cã néi dung kh«ng thèng nhÊt trªn toµn thÕ giíi nªn cã nh÷ng vËn ®¬n gom hµng chØ ®ãng vai trß lµ ®¹i lý (agent). V× vËy, trong ho¹t ®éng cña m×nh, ng­êi gom hµng cã thÓ ®ãng vai trß lµ ng­êi chuyªn chë hoÆc chØ lµ ®¹i lý phô thuéc vµo vËn ®¬n mµ hä cÊp. NÕu ng­êi gom hµng cÊp FBL (VËn ®¬n VT§PT cña FIATA) th× hä lu«n lu«n ®ãng vai trß lµ ng­êi chuyªn chë. Trong ho¹t ®éng cña m×nh, ng­êi gom hµng cã thÓ sö dông dÞch vô vËn t¶i cña ng­êi chñ c¸c ph­¬ng thøc vËn t¶i kh¸c nhau (®­êng bé, ®­êng biÓn, ®­êng hµng kh«ng,...). 2, Ph­¬ng ph¸p thiÕt lËp c¸c chøng tõ chñ yÕu trong giao nhËn hµng ho¸ XNK a) VËn ®¬n (Bill of Lading - B/L): B/L lµ chøng tõ quan träng, nã lµ b»ng chøng vÒ viÖc ng­êi vËn chuyÓn ®· nhËn lªn tµu sè hµng ho¸ nh­ ®· ghi râ trong vËn ®¬n ®Ó vËn chuyÓn ®Õn n¬i tr¶ hµng. B/L do ng­êi chuyªn chë hoÆc ®¹i diÖn cña ng­êi chuyªn chë ph¸t hµnh cho ng­êi göi hµng sau khi hµng ho¸ ®· ®­îc xÕp lªn tµu hoÆc sau khi nhËn hµng ®Ó xÕp. VËn ®¬n ®­îc thiÕt lËp khi ng­êi göi hµng yªu cÇu chñ tµu dµnh cho m×nh mét chç trªn tµu ®Ó chuyªn chë hµng ho¸ tõ c¶ng nµy ®Õn c¶ng kh¸c b»ng c¸ch göi giÊy l­u c­íc tíi h·ng tµu. Khi h·ng tµu ®ång ý ®Ó chë th× khi nhËn hµng, h·ng tµu sÏ ph¸t hµnh vËn ®¬n cho ng­êi göi hµng. VËn ®¬n khi ®· ph¸t hµnh nghÜa lµ chñ tµu cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc vËn chuyÓn l« hµng. b) GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (Certificate of origin - C/O): C/O lµ mét chøng tõ ghi n¬i s¶n xuÊt ra hµng ho¸. Chøng tõ nµy cÇn thiÕt cho c¬ quan h¶i quan ®Ó tuú theo chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vËn dông c¸c chÕ ®é ­u ®·i khi tÝnh thuÕ. Nã còng cÇn thiÕt cho viÖc theo dâi thùc hiÖn chÕ ®é h¹n ng¹ch, nã nãi lªn phÈm chÊt cña hµng ho¸ bëi v× ®Æc ®iÓm ®Þa ph­¬ng vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cã ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng hµng ho¸. C/O ®­îc thiÕt lËp sau khi ®· hoµn tÊt thñ tôc H¶i quan, hµng ®· ®­îc xÕp lªn tµu vµ cã vËn ®¬n gèc. C/O do phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp cÊp, trªn c¬ së kª khai cña nhµ s¶n xuÊt. C/O còng cã thÓ do chÝnh nhµ s¶n xuÊt cÊp ®Ó chøng nhËn xuÊt xø cña hµng hãa. Bé hå s¬ xuÊt tr×nh ®Ó lÊy C/O gåm: 01 tê khai gèc. B/L gèc. 01 packing list. 01 commercial invoice. Sau ®ã, phßng th­¬ng m¹i sÏ foto gi÷ l¹i mét b¶n vµ tr¶ b¶n gèc. c) Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i (Commercial Invoice): §©y lµ chøng tõ do ng­êi b¸n lËp ®Ó ®ßi ng­êi mua tr¶ sè tiÒn ghi trong ho¸ ®¬n. Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i bao gåm nh÷ng th«ng tin cô thÓ vÒ hµng ho¸ nh­ sè l­îng, miªu t¶, gi¸ mua, n­íc xuÊt xø, chi phÝ vËn chuyÓn.. LËp Invoice c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n gi÷a 2 bªn vµ Packing List. d) Thñ tôc mua b¶o hiÓm hµng ho¸ XNK: Tuú vµo c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng mµ ng­êi mua hay ng­êi b¸n mua b¶o hiÓm.. §Ó mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸, ng­êi mua b¶o hiÓm cÇn cã nh÷ng chøng tõ sau: 1.VËn ®¬n - B/L 2. Commercial Invoice Packing List Ng­êi mua b¶o hiÓm xuÊt tr×nh nh÷ng chøng tõ nµy cho c¬ quan b¶o hiÓm, c¬ quan ®ã sÏ cÊp chøng tõ b¶o hiÓm lµ b»ng chøng cña hîp ®ång b¶o hiÓm. Chøng tõ b¶o hiÓm th­êng ®­îc dïng lµ ®¬n b¶o hiÓm (Insurance Policy) hoÆc giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm (Insurance Certificate). 3) Tr×nh tù vµ thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan: §Ó th«ng quan cho mét l« hµng XK hay NK, ng­êi khai h¶i quan ph¶i lËp mét bé chøng tõ theo quy ®Þnh, tuú theo hµng lµ XK hay NK ®Ó lËp chøng tõ, gåm chøng tõ ph¶i nép vµ chøng tõ ph¶i xuÊt tr×nh. Ng­êi khai HQ cÇm bé hå s¬ gåm c¸c chøng tõ trªn mang ®Õn c¬ quan HQ lµm thñ tôc. Nh©n viªn HQ sÏ tiÕp nhËn vµ kiÓm tra bé hå s¬. Sau ®ã chuyÓn sang b­íc kiÓm tra thùc tÕ vµ kiÓm tra tÝnh thuÕ hµng ho¸. Tuú theo ®èi t­îng hµng ho¸, hµng NK hay XK ... mµ c¬ quan HQ quyÕt ®Þnh viÖc kiÓm tra, viÖc tÝnh thuÕ. 4) KhiÕu n¹i båi th­êng: Khi nhËn hµng nhËp khÈu, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra hµng ho¸ ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng mÊt m¸t tæn thÊt cña hµng hãa, kÞp thêi ®ßi båi th­êng vÒ c¸c sù cè ®ã. Mét sè chøng tõ cã thÓ lµm c¬ së ph¸p lý ban ®Çu ®Ó khiÕu n¹i ®ßi båi th­êng, ®ã lµ: 1. Biªn b¶n kª khai hµng thõa thiÕu. 2. Biªn b¶n hµng h­ háng ®æ vì. 3. Biªn b¶n gi¸m ®Þnh phÈm chÊt. 4. Biªn b¶n gi¸m ®Þnh sè l­îng, träng l­îng. 5. Biªn b¶n gi¸m ®Þnh cña c«ng ty b¶o hiÓm. 6. Th­ khiÕu n¹i. 7. Th­ dù kh¸ng. ................ Ch­¬ng 4: Quy tr×nh giao nhËn hµng ho¸ b»ng ®­êng biÓn §©y lµ quy tr×nh giao nhËn hµng ho¸ b»ng ®­êng biÓn do INLACO ®¶m nhiÖm d­íi sù ñy quyÒn cña C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ kinh doanh kim khÝ. 1) C¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh nhËp khÈu tõ c¶ng KAOHSIUNG ( §µi loan) vÒ c¶ng H¶i Phßng (VN). - Bªn nhËp khÈu (bªn mua): Metalware Business and Production Jointstock Company (C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vµ kinh doanh kim khÝ). §Þa chØ: Sè 36 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi, ViÖt Nam. Tel : 84-04-8326832. Fax: 84-04-8336425 Bªn xuÊt khÈu (bªn b¸n): SEIDENSTICKER (OVERSEAS) LIMITED ROOM 728,OCEAN CENTRE HABOUR CITY, TAIWAN Hai bªn thùc hiÖn viÖc mua b¸n phô tïng thay thÕ cho m¸y dËp h×nh míi 100% theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång No.160/GNR-HAS/92, date 12/10/2005 Hµng ho¸ sÏ ®­îc vËn chuyÓn (trong container 20’) b»ng ®­êng biÓn tõ c¶ng KAOHSIUNG (§µi Loan) tíi c¶ng H¶i Phßng (ViÖt Nam) víi ®iÒu kiÖn giao hµng lµ CIF H¶i Phßng (Incoterm 2000), ph­¬ng thøc thanh to¸n lµ L/C. §Ó thùc hiÖn hîp ®ång, bªn xuÊt khÈu göi hµng cho h·ng chuyªn chë WANHAI LINES, h·ng nµy nhËn hµng ®Ó chë vµ ph¸t hµnh vËn ®¬n No BIE-53039809. WANHAI LINES sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm chë hµng tíi tËn c¶ng H¶i Phßng, göi th«ng b¸o hµng ®Õn (Notice of Arrival) tíi ng­êi nhËn hµng trªn B/L ®Ó ng­êi nµy lµm c¸c thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸. §Ó thùc hiÖn toµn bé qu¸ tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸, bªn nhËp khÈu ph¶i nhËn ®­îc bé chøng tõ gèc do bªn xuÊt khÈu göi ®Õn qua ng©n hµng. V× thanh to¸n gi÷a 2 bªn b»ng L/C nªn bªn nhËp khÈu ph¶i më L/C cho bªn xuÊt khÈu h­ëng lîi, thanh to¸n cho ng©n hµng ®Ó nhËn bé chøng tõ ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi L/C. Sau khi nhËn bé chøng tõ, bªn nhËp khÈu uû quyÒn cho INLACO chi nh¸nh H¶i Phßng thay m×nh thùc hiÖn viÖc nhËn l« hµng trªn, lµm thñ tôc h¶i quan vµ vËn chuyÓn hµng vÒ kho cho m×nh. §ång thêi bªn nhËp khÈu còng göi toµn bé nh÷ng chøng tõ cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trªn cïng víi biªn b¶n uû quyÒn cho INLACO. Bªn INLACO tiÕp nhËn vµ thùc hiÖn dÞch vô giao nhËn vËn chuyÓn vÒ tËn kho cña kh¸ch hµng. 2) C¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh giao nhËn vËn chuyÓn mµ INLACO thùc hiÖn: - GiÊy ®¨ng ký kinh doanh (nÕu lµ lÇn ®Çu tiªn lµm thñ tôc HQ). - GiÊy phÐp NK (nÕu cÇn), m· sè thuÕ vµ m· sè doanh nghiÖp - Hîp ®ång th­¬ng m¹i. - Commercial Invoice. - Packing List. - VËn ®¬n (B/L). - GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (Certificate of Origin-C/O). - GiÊy chøng nhËn chÊt l­îng, sè l­îng,... (nÕu cã). - GiÊy uû quyÒn. - GiÊy giíi thiÖu. - Tê khai HQ. 3) C¸c b­íc thùc hiÖn: * LÊy lÖnh giao hµng (D/O) t¹i h·ng tµu. Sau khi nhËn ®­îc ‘th«ng b¸o hµng ®Õn’ tõ tµu biÓn hay ®¹i lÝ tµu biÓn ®ã, INLACO mang vËn ®¬n gèc vµ giÊy uû quyÒn, giÊy giíi thiÖu cña c¬ quan, giÊy CMND ®Õn h·ng tµu ®Ó lÊy lÖnh giao hµng(D/O), ®ãng phÝ D/O(gäi lµ phÝ chøng tõ ) vµ tiÒn ®Æt cäc (gäi lµ tiÒn c­îc vá cont) ®Ó cã thÓ m­în cont vÒ kho cña bªn NK: cont 20’ lµ 1 triÖu ®ång cont 40’ lµ 2 triªuk ®ång Sau ®ã h·ng tµu hoÆc ®¹i lÝ sÏ gi÷ l¹i vËn ®¬n gèc vµ trao 3 b¶n D/O cho ng­êi nhËn hµng: mét b¶n lµm thñ tôc HQ, mét b¶n ®­a ra c¶ng ®Ó lÊy hµng vÒ, mét b¶n ®Ó l­u. Nh©n viªn giao nhËn ®Õn b·i t×m vÞ trÝ container * Lµm thñ tôc HQ. Sau khi cã vËn ®¬n vµ D/O cã thÓ tiÕn hµnh lµm thñ tôc h¶i quan cho hµng nhËp khÈu. Thñ tôc h¶i quan th­êng qua c¸c b­íc sau ®©y: - ChuÈn bÞ hå s¬ h¶i quan: Bé chøng tõ lµm thñ tôc HQ gåm: + Tê khai HQ hµng nhËp khÈu: 02 b¶n chÝnh + Hîp ®ång ngo¹ith­¬ng : 01 b¶n sao + Ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i: 01 b¶n chÝnh + B¶n kª chi tiÕt: 01 b¶n chÝnh, 01 b¶n sao + GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (nÕu cÇn): 01 b¶n chÝnh + LÖnh giao hµng: 01 b¶n chÝnh + VËn ®¬n: 01 b¶n sao + GiÊy uû quyÒn : 01 b¶n gèc + PhiÕu tiÕp nhËn hå s¬ - Khai vµ tÝnh thuÕ: chñ hµng tù khai vµ ¸p m· tÝnh thuÕ - §¨ng kÝ tê khai: Nh©n viªn HQ kiÓm tra bé hå s¬, ghi sè tê khai. NÕu hå s¬ ®Çy ®ñ nh©n viªn HQ sÏ kÝ x¸c nhËn vµ chuyÓn hå s¬ qua ®éi tr­ëng h¶i quan ®Ó phóc tËp tê khai. Sau ®ã bé phËn thu thuÕ sÏ kiÓm tra vµ ra th«ng b¸o thuÕ. Nh©n viªn INLACO nhËn th«ng b¸o thuÕ cïng phiÕu tiÕp nhËn hå s¬ cßn bé hå s¬ chuyÓn qua bé phËn kiÓm ho¸ nÕu lµ hµng ph¶i kiÓm ho¸, nÕu hµng kh«ng ph¶i kiÓm ho¸ (hµng miÔn kiÓm) th× th«i. GiÊy th«ng b¸o thuÕ nµy INLACO sÏ göi l¹i bªn NK ®Ó hä ®i nép thuÕ. - Nép lÖ phÝ h¶i quan - §¨ng ký kiÓm hãa h¶i quan (nÕu hµng kh«ng thuéc diÖn ®­îc miÔn kiÓm hãa ): ghi nh÷ng yªu cÇu cña m×nh nh­ thêi gian, ®Þa ®iÓm, tªn hµng, tªn doanh nghiÖp, sè l­îng container, sè tê khai h¶i quan vµo sæ ®¨ng ký cña ®éi kiÓm ho¸. + Tæ chøc kiÓm tra hµng hãa: Tr­íc khi më container, c¸n bé giao nhËn ph¶i l­u ý kiÓm tra h×nh thøc container vµ khãa ch×, ®ång thêi ph¸t hiÖn nh÷ng ký hiÖu, m· hiÖu chØ dÉn ®Æc biÖt cña container tr­íc khi c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c tiÕn hµnh kiÓm tra hµng hãa. NÕu kh«ng ®óng néi dung cña hå s¬ hµng hãa vµ tiªu chuÈn quy ®Þnh, nh©n viªn giao nhËn xin mét biªn b¶n kÕt to¸n nhËn hµng víi tµu ( ROROC – Report on receipt of cargo ) ®­îc lËp gi÷a h·ng tµu víi nh©n viªn giao nhËn cña c¶ng. KÕt hîp kiÓm tra h¶i quan víi kiÓm ®Þnh, kiÓm dÞch… cïng mét lóc, c¸c bªn cïng tiÕn hµnh më container ®Ó kiÓm tra hµng hãa. Sau khi ®èi chiÕu vµ kiÓm tra gi÷a néi dung khai b¸o vµ thùc tÕ, nÕu ®óng, c¸n bé h¶i quan sÏ ký kÕt to¸n tê khai h¶i quan. C¸n bé giao nhËn kÑp ch× míi vµo container vµ ký bµn giao sè kho¸ ch× míi cho c¶ng. NÕu kh«ng bè trÝ ®­îc thêi gian cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng kiÓm tra cung mét lóc th× ph¶i tæ chøc kiÓm hãa tr­íc råi míi kiÓm ®Þnh, kiÓm dÞch… - KiÓm tra thuÕ: sau khi kiÓm ho¸ hå s¬ sÏ ®­îc chuyÓn sang bé phËn theo dâi vµ thu thuÕ ®Ó kiÓm tra viÖc ¸p m· tÝnh thuÕ, lo¹i thuÕ ¸p dông,thuÕ suÊt ¸p dông, gi¸ tÝnh thuÕ, tû gi¸ tÝnh thuÕ… NÕu m· sè tÝnh thuÕ HS ( Harmonized system ) trong tê khai h¶i quan kh«ng phï hîp víi hµng hãa thùc tÕ, h¶i quan sÏ xö lý vi ph¹m ®¬n vÞ khai b¸o thuÕ Sau c¸c thñ tôc nµy, h¶i quan sÏ ký vµ ®ãng dÊu “®· hoµn tÊt thñ tôc h¶i quan ”. C¬ quan HQ sÏ tr¶ tê khai HQ cho ng­êi më (b¶n l­u ng­êi khai HQ). * LÊy hµng t¹i b·i cña c¶ng. ViÖc lÊy hµng t¹i b·i cña c¶ng cµng sím cµng tèt v× gi¶m ®­îc chi phÝ l­u kho b·i, phÝ thuª container. Muèn lÊy hµng vÒ th× ph¶i mang c¸c chøng tõ sau ®Õn kho hµng t¹i c¶ng xuÊt tr×nh: + Tê khai HQ + GiÊy uû quyÒn + GiÊy giíi thiÖu + LÖnh giao hµng D/O + GiÊy m­în vá cont Sau ®ã c¶ng sÏ cÊp lÖnh giao hµng t¹i c¶ng (phiÕu xuÊt kho ) cho chñ hµng. LÖnh xuÊt kho b·i t­¬ng ®­¬ng víi phiÕu giao nhËn container (cã l­u ý ®Õn t×nh tr¹ng cña vá container). T¹i kho b·i cña c¶ng, ng­êi ta sÏ xem xÐt c¸c chøng tõ trªn, tÝnh ngµy l­u container, thu tiÒn l­u. Sau khi nép tiÒn kho b·i, sÏ ®­îc cÊp biªn b¶n giao hµng, giÊy ra khái cæng. INLACO sÏ sö dông ®éi xe cña m×nh lÊy hµng, nÕu kh«ng sÏ thuª ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó ®­a hµng ra khái cæng. Ngoµi ra cßn ph¶i tr¶ tiÒn dÞch vô n©ng container lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn do c«ng nh©n ë c¶ng lµm. Vµ ®Õn khi tr¶ vá container th× ph¶i tr¶ tiÒn dÞch vô h¹ vá container. C¸c b·i tr¹m container khi ®Õn lÊy hµng vµ tr¶ vá (®Þa ®iÓm m­în vá, ®Þa ®iÓm tr¶ vá) ®Òu do h·ng tµu quy ®Þnh. INLACO c¨n cø vµo ®Þa ®iÓm kho b·i ®· quy ®Þnh cña h·ng tµu ®Ó mang c¸c chøng tõ ®Õn lÊy hµng vµ tr¶ vá. Khi ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn (« t«) ra khái cæng cña c¶ng th× ph¶i xuÊt tr×nh biªn b¶n giao hµng, giÊy ra khái cæng th× b¶o vÖ míi cho xe ra. Sau khi vËn chuyÓn hµng vÒ kho cho bªn NK th× ph¶i ®em tr¶ vá, ®Õn h·ng tµu lÊy tiÒn c­îc vá vµ thanh to¸n phÝ m­în. NÕu m­în container trong vßng 5 ngµy ®Çu th× ®­îc miÔn phÝ, cßn tõ ngµy thø 6 trë ®i th× ph¶i tr¶ thªm tiÒn, chi phÝ sÏ t¨ng theo sè ngµy m­în tuú theo quy ®Þnh cña h·ng tµu. KÕt luËn Qua mét thêi gian dµi thùc tËp t¹i c«ng ty INLACO Sµi Gßn- chi nh¸nh H¶i phßng em ®· tiÕp thu ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ quan träng, bæ sung cho nh÷ng kiÕn thøc lý thuyÕt trªn líp. Giao nhËn lµ mét nghiÖp vô quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng cña ®Êt n­íc, còng lµ mét m«n häc chuyªn ngµnh cña kinh tÕ ngo¹i th­¬ng. ViÖc n¾m b¾t c¸c kü thuËt nghiÖp vô c¬ b¶n cña c¸n bé ngo¹i th­¬ng lµ mét yªu cÇu vµ lµ mét ®ßi hái hÕt søc quan träng. V× vËy nh÷ng sinh viªn kinh tÕ ngo¹i th­¬ng cÇn ý thøc h¬n n÷a trong viÖc bæ sung kiÕn thøc cho m×nh, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ nh­ hiÖn nay. Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng 1: Giíi thiÖu vÒ c«ng ty 2 Ch­¬ng 2: C¬ së lý thuyÕt m«n giao nhËn 5 Ch­¬ng 3: NghiÖp vô giao nhËn hµng ho¸ XNK 12 Ch­¬ng 4: Quy tr×nh giao nhËn hµng ho¸ b»ng ®­êng biÓn 16 KÕt luËn 20 Môc lôc 21

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại inlaco sài gòn - chi nhánh hải phòng.doc