Đề tài Kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001-2005

Kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001-2005 (86 trang) Lời nói đầu Điện năng là một dạng năng lượng có vị trí hết quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó là đầu vào của hầu hết các ngành và được sử dụng nhiều nhất so với các dạng năng lượng khác trong các lĩnh vực sản xuất và các hoạt động dịch vụ. Ngoài ra, nó còn là sản phẩm tư liệu tiêu dùng vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt của con người. Do vậy, hiện nay điện khí hoá toàn quốc, đưa điện về khắp mọi miền đất nước, đến các vùng nông thôn miền núi, kể cả vùng sâu vùng xa là mục tiêu của phần lớn các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Một số nước đang phát triển đã hoàn thành đIện khí hoá toàn quốc, chẳng hạn như TháI Lan, Singapo, Brunây (100% khu vực thành thị, 97% khu vực nông thôn). ĐIện đã tạo đà cho phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần gĩ gìn an ninh chính trị, bảo vệ tổ quốc. Mặt khác đưa điện về nông thôn miền núi không hẳn hoàn toàn mang tính chất kinh doanh mà còn đối với nhiều quốc gia còn là do sức ép của Nhà nước, các tổ chức chính trị đòi hỏi công bằng. Đặc biệt đối với Việt Nam đa phần dân số tập trung ở khu vực nông thôn, lấy sản phẩm nông nghiệp làm chính. Vì vậy mà biện pháp đầu tiên nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch kinh tế, nâng cao đời sống xã hội ở nông thôn là vấn đề đưa điện để đầu tư vào cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nhanh chóng đưa máy móc thiết bị kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, tăng cường thu hút vốn đầu tư vào khu vực nông thôn,đồng thời nâng cao dân trí cải thiên điều kiện sống ở nông thôn Việt Nam. Cùng với các địa phương trong cả nước, thì trong những năm vừa qua chính quyền địa phương và Điện lực Thái Nguyên đã nỗ lực thực hiện đâù tư đưa điện về nông thôn theo cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhằm thúc đẩy sự phát triển ở khu vực này. Tuy nhiên, qua nhiều năm thực hiện cho đến nay thì ở mọt số vùng tỷ lệ số xã và số hộ nông dân được sở dụng điện còn thấp, ngoài ra giá thành sở dụng điện còn quá cao. Vì thế việc ra đời cho một kế hoạch năng lượng ở khu vực nông thôn Thía Nguyên trong thời gian tới là một đIều tất yếu. Xuất phát từ yêu cầu trên và qua thời gian thực tế tại Điện lực Thái Nguyên. Em thấy việc phát triển đIên nông thôn là yêu cầu hết sức cần thiết, cho nên em đã chọn đề tài “Kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001-2005 làm đề tàI thực tập. Bài viết bao gồm: Chương I Sự cần thiết phải phát triển mạng lưới đIện nông thôn tỉnh Thái Nguyên Chương II Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1996-2000 Chương III Kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên sgiai đoạn 2001-2005 Chương I Sự cần thiết phải phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên I. Vai trò của điện năng đối với nền kinh tế quốc dân 1. Điện năng đối với sản xuất của nền kinh tế quốc dân Ngành điện là một ngành kinh tế rất quan trọng của đất nước. Hiện nay, nó là nguồn năng lượng được sử dụng thuận tiện và nhiều nhất so với các dạng năng lượng khác, do có những ưu điểm chuyển tải nhanh, đi xa có khả năng biến đổi sang các dạng năng lượng khác, thời gian sử dụng tức thời và có thể sử dụng nguồn ở xa. Nên điện năng trở thành không thể thay thế trong phần lớn các quá trình sản xuất của xã hội hiện đại. Sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá của đất nước ta phụ thuộc rất lớn vào sự phát triển của ngành điện quốc gia. Do vậy mà ngành điện giữ vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, ổn định chính trị xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu , định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa. Từ một hệ thống điện manh mún lạc hậu, với tổng công suất các nhà máy điện không vượt quá 30 MW. Điện năng sản xuất khoảng 40,5 triệu KWh/năm, thì đến những năm đầu của thập niên 90 công suất lắp đặt của ngành điện đã trên 2000 Mw, năm 1996 là 3000 Mw và đến nay nhiều nhà máy với công nghệ hiện đại và tiên tiến (Nhà máy tua bin khí hỗn hợp Phú Mỹ, Thuỷ điện sông Hinh tăng cường thêm nhiều tổ máy hiện đại .) và tổng công suất đã lên tới gần 7000 Mw ( trong đó giai đoạn 1996-2000 tăng thêm 2715 Mw tức là 1,5 lần). Sản xuất được gần 26.6 tỷ KWh trong năm 2001. Hiện tại cả nước có 1529 Km đường dây siêu cao áp, 2634 Km đường dây điện 220Kv, 6659 Km đường dây điện 110 Kv, hàng trăm nghìn Km đường dây trung thế và hạ thế đưa điện đến tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước. Trong những năm qua, công nghiệp Việt Nam liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số, quy mô tăng hơn 4 lần so với năm 1991. Trong đó ngành điện đã đóng góp khá quan trọng và chiếm tỷ lệ rất lớn. Riêng năm 2001 ngành điện đã đóng góp 32% tổng giá trị của ngành công nghiệp và nhiệm vụ đặt ra cho ngành điện hay nói rộng hơn là nhiệm vụ đặt ra cho Chính phủ nước ta về phát triển điện trong 5 năm tới là hết sức nặng nề, phải hết sức nỗ lực và chỉ đạo quyết liệt mới có khả năng thực hiện được. Sản lượng điện sản xuất hàng năm và mua ngoài hàng năm là 30 tỷ KWh. Với mục tiêu tăng GDP bình quân là 7,3-7,5 năm thì ngành điện lực phải tăng là 14-15 % mới đáp ứng được yêu cầu này. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong tời gian vừa qua, thì vẫn còn có những khó khăn và thách thức mà ngành điện phải đối mặt trong quy trình chuyển tiếp sang một xã hội hiện đại và công nghiệp hoá. Thứ nhất, Để đạt được mức tăng trưởng hàng năm là 14-15% năm thì việc cung cấp năng lượng đòi hỏi phải hiệu quả ( tức là tổng công suất dự trữ điện vào năm 2010 phải là 2788 MW ) điều này chỉ có thể thực hiện được bằng tăng cường đầu tư xây mới, hoàn thiện các công trình giảm tổn thất và quản lý phụ tải. Thứ hai, mặc dù nước ta có nhiều tài nguyên thiên nhiên, nhưng nguồn tài chính rất hạn hẹp. Do đó, yêu cầu thực hiện công tác kế hoạch trong ngành năng lượng rất cẩn thận. Thứ ba, Nước ta sẽ phải đầu tư 53-55% GDP ( gấp đôi mức bình thường ở các nước láng riềng Đông Nam á) vào cơ sở hạ tầng của ngành điện. Hơn nữa, giá và cơ cấu giá điện cần phải thay đổi để giảm bớt các căng thẳnh về tài chính trước mắt, đảm bảo hiệu quả lâu dài của việc đầu tư và các quyết định sử dụng tài nguyên. 2/3 nhu cầu đầu tư sẽ được đáp ứng từ trợ giúp phát triển chính thức, tín dụng xuất khẩu, đầu tư nước ngoài trực tiếp, phần còn lại sẽ do tài chính trong nước, ngân sách cuhng và bảo lãnh của Chính phủ cho khu vực tư nhân. Việc đầu tư trong lĩnh vực năng lượng cần phải hết sức cẩn thận, vì nó sẽ góp phần làm tăng nợ nước ngoài của nước ta. Thứ tư, để thu hút đầu tư nước ngoài cần phải tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, cả sự hình thành khung thể chế thích hợp để trợ giúp Chính phủ cần phải cải tổ và hợp lý hoá các công ty Nhà nước trong ngành năng lượng phát triển hệ thống quy định, các chính sách trong ngành năng lượng và đầu tư việc cải tổ cung cấp năng lượng để đáp ứng mức tăng trưởng đã đề ra, phát triển các nguồn năng lượng theo hướng bền vững về mặt môi trường, giảm các căng thẳng về tài chính trong ngành, tăng cường nối lưới điện của vùng nông thôn thúc đẩy hiệu quả và sự ổn định. 2. Vai trò của phát triển mạng lưới điện đối với nông thôn Việt Nam. 2.1. Vai trò của điện năng đối với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hoá nông thôn Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong những năm qua kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là sự phát triển liên tục và ổn định của kinh tế nông nghiệp nông thôn. Nét nổi bật trên lĩnh vực nông nghiệp là sự chuyển biến tích cực từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá. Biểu hiện quan trọng của sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp là sản xuất lương thực tăng nhanh không chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong nước, đảm bảo giữ vững an ninh lương thực quốc gia, mà còn có lương thực xuất khẩu, đưa nước ta từ một nước nhập khẩu gạo trở thành một nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng của lương thực thì luôn cao hơn tốc độ tăng dân số, nên lương thực bình quân đầu người cũng tăng dần từ 300 kg năm 1986 lên 324 kg năm 1990, 408 kg năm 1998 và 444 kg năm 1999. Cơ cấu mùa vụ và cây trồng thì có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực đã tạo điều kiện tăng năng suất lúa từng vụ và cả năm. Hơn thế nữa, qua 3 năm thực hiện nghị quyết Trung Ương khoá 2 (ĐH VII) về khoa học và công nghệ trong lĩng vực nông lâm ngư nghiệp đã có nhiều kết quả nghiên cứu được thành công như: chọn lọc, lai tạo giống mới và cơ cấu cây trồng theo mùa vụ thích hợp cho từng vùng sinh thái, từ đó tăng thêm thu nhập cho người nông dân, góp phần xoá đói giảm nghèo xây dựng nông thôn giàu đẹp. Cùng với sự phát triển của ngành thì trồng trọt và chăn nuôi cũng phát triển nhanh và toàn diện. Bình quân 10 năm (1989-1999) so với bình quân 5 năm trước đó. Đàn trâu tăng trên 5%, đàn bò tăng thêm 10%, gia cầm tăng thêm 25 % . Trong nông lâm ngư nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới về sự phát triển kinh tế xã hội; mô hình kinh tế mới do nông dân sáng lập với hàng trăm lao động với quy mô từ 300 đến 500 ha được hình thành trên cơ sở tổ chức quản lý thích hợp và có sự áp dụng khoa học vào sản xuất. Theo kết quả điều tra của tổng cục thống kê đến ngày 17 tháng 7 năm 1999 cả nước có 45372 trang trại nông lâm, thuỷ sản sản xuất chuyên môn hoá hoặc kinh doanh tổng hợp, với nhiều quy mô có sử dụng lao động làm thuê và có thu nhập vượt trội so với kinh tế gia đình nông dân. Hoạt động của hợp tác xã dịch vụ bước đầu đã đem lại hiệu quả, củng cố lòng tin của xã viên và hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ về các dịch vụ thuỷ lợi, bảo vệ thực vật Những thành tựu đáng kể trên đây đã được đóng góp tích cực của ngành điện trong các chương trình điện khí hoá nông thôn trên toàn quốc. Điện về nông thôn đã góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi quy mô và tập quán canh tác và chăn nuôi, tăng năng suất và tăng sản lượng lương thực hoa màu, cây công nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản, phát huy các làng nghề truyền thống, mở ra các làng nghề mới, cải thiện đời sống văn hoá làm thay đổi bộ mặt nông thôn thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông thôn. giúp cho việc phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại . Hơn 47 năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về nguồn và lưới điện truyền tải với phương châm " Nhà nước và nhân dân, Trung Ương và địa phương cùng làm" lưới điện nông thôn đã từng bước hình thành và không ngừng vươn dài, trải rộng đưa nguồn năng lượng và ánh sáng đến các thôn xã ngoại thành, ngoại thị cũng như các bản làng vùng ca, phục vụ sự đổi mới và phát triển kinh tế xã hội nông thôn. Ở miền bắc, việc đưa lưới điện về nông thôn được bắt đầu thực hiện vào cuối những năm 60 và đầu những năm 70 cùng với việc đưa vào vận hành Nhà máy điện Vinh, Lào Cai, Thái Nguyên. Trong suốt thời kỳ này điện đưa về nông thôn chủ yếu nhằm phục vụ cho nhu cầu bơm nước phục vụ cho nông nghiệp và cơ khí nhỏ (xay xát, truốt lúa, bơm rửa chuồng trại, nghiền thức ăn gia súc v.v . ). Việc phát triển mạng lưới điện nông thôn miền Bắc chỉ được đẩy mạnh từ năm 1984, sau khi Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được đưa vào vận hành cùng với chính sách đổi mới của Đảng. Nền kinh tế của nông thôn được cải thiện và phát triển rõ rệt. Ở miền Nam, việc phát triển mạng lưới điện nông thôn chỉ bắt đầu sau giải phóng, cũng chủ yếu phục vụ bơm tưới tiêu. Từ đầu năm 1998 khi Nhà máy thuỷ điện Trị An được đưa vào vận hành thì mạng lưới điện phục vụ nông thôn ở khu vực phía Nam thực sự phát triển, đáp ứng các nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt. Ở miền Trung, giai đoạn trước năm 1975, hầu như toàn bộ vùng nông thôn chưa có điện, giai đoạn từ 1975 đến 1990 miền Trung vẫn thiếu điện nghiêm trọng. Nguồn điện chỉ là những cụm máy Điêzen công suất thấp, lưới điện nhỏ hẹp tập trung ở một số thành phố, thị xã, phục vụ chủ yếu cho sinh hoạt khu vực đô thị. Sau khi điện miền Bắc đưa vào, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, với nhiều chủ trương và chính sách cụ thể. Việc đưa điện về nông thôn đã có bước phát triển vượt bậc. Trong đó có nhiều huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và kháng chiến cũ, số hộ nông dân đã được sử dụng lưới điện đạt 76,3 %. Đến nay tỷ lệ số xã, số hộ nông dân có điện trên nước ta đã cao hơn một số nước trong khu vực như : Inđônêxia, Bang la đét, Xrilanca, ấn độ . Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện chương trình đưa điện về nông thôn cũng như nâng cao chất lượng điện cung cấp cho khu vực nông thôn. Ngành điện đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2005 như sau: Hoàn thành việc đưa điện về 1459 xã chưa có điện còn lại đảm bảo 100% trung tâm xã có điện lưới hoặc điện tại chỗ (trong đó 1139 xã đưa lưới điện và 320 xã cấp điện bằng nguồn tại chỗ). Đưa số hộ nông dân nông thôn đạt tỷ lệ 85% số hộ có điện ( Tăng thêm 1,3 triệu hộ). Phối hợp với các địa phương tiến hành cải tạo nâng cao chất lượng lưới điện của các xã đi đôi với công tác quản lý bảo đảm giá bán điện tới từng hộ nông dân. Tuy còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với kết quả đạt được trong hơn 40 năm qua. Đồng thời tiếp tục phát huy phương châm " Nhà nước và nhân dân, Trung Ương và địa phương cùng làm" đã được thể chế hoá. Tổng công ty điện lực Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp các địa phương phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa điện về nông thôn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới giàu mạnh, văn minh hiện đại. 2.2 Vai trò của phát triển điện năng đối với công tác thông tin liên lạc ở khu vực nông thôn. Khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học ngày càng có bước nhảy vọt và trở thành lực lượng sản xuất thúc đẩy sự phát triển cảu kinh tế, làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, biến đổi sâu sắc trong lĩnh vực đời sống xã hội. Chu trình sản phẩm ngày càng được rút ngắn, các điều kiện kinh doanh trên trường quốc tế luôn thay đổi, đòi hỏi các quốc gia cũng như các doan nghiệp phải rất nhạy cảm nắm bắt và thích nghi. Các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam nền kinh tế đa thành phần là nông nghiệp nếu không tranh thủ nắm bắt thông tin để đưa vào sản xuất đầu tư các phương tiện máy móc hiện đại, giống cây trồng . Ngoài ra, sản phẩm của khu vực này ngày càng được mở rộng và hình thành thị trường ra bên ngoài, nhất là sản phẩm thủ công mỹ nghệ hay là các sản phẩm truyền thống của vùng. Muốn cho sản phẩm được thị trường trong và ngoài nước biết đến, thì người dân ở đay phải được nắm bắt đầy đủ các thông tin để có thể đưa sản phẩm của mình đi xa hơn. Tóm lại vai trò của thông tin là rất quan trọng trong việc phát triển khu vực nông thôn. Tuy ngành điện không trực tiếp tham gia vào việc đưa thông tin, nhưng lại tham gia một cách gián tiếp và hầu hết các phương tiện thông tin đều có sự tham gia cuả điện. Chính vì vậy, muốn phát triển thông tin liên lạc ở những khu vực nông thôn thì ngành điện phải là một trong những ngành đi tiên phong. 2.3 Vai trò của phát triển điện nông thôn với phát triển y tế và giáo dục ở khu vực nông thôn Kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn là quá trình xây dưng và thực hiện các dự án có quy mô lớn, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về điện khí hoá nông thôn miền núi. Vì vậy trong quá trình lựa chọn các tỉnh để đưa vào kế hoạch, Chính phủ và Tổng công ty điện lực Việt Nam rất chú trọng đến các tỉnh mà có tỷ lệ số xã và số hộ nông thôn được cấp điện còn thấp ( xã<80%, số hộ nông dân <60 %). Đặc biệt là các xã ở miền núi, vùng sâu vùng xa, thuộc các khu vực mà Chính phủ có chính sách đầu tư đặc biệt cho cơ sở hạ tầng và thúc đẩy các mặt kinh tế – xã hội, các xã các vùng căn cứ cách mạng chịu nhiều hậu quả chiến tranh nặng nề và có những đóng góp lớn trong hai cuộc kháng chiến. Kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn xét theo chiều sâu sẽ thấy nó đem lại hiệu quả tổng hợp về mặt kinh tế và xã hội. Mà đó chính là hiệu quả lâu dài mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước. Trước hết khi có điện đời sống văn hoá, trình độ dân trí của người dân nông thôn được nâng lên rất nhiều, kéo theo sự phát triển của các công trình trường học và phúc lợi khác như: Trạm y tế, nhà văn hoá xã Từ đó mà đồng bào dân tộc ở nông thôn được đi học được biết chữ, được phục vụ về nhu cầu y tế chữa bệnh và nhu cầu vui chơi giải trí. Những điều kiện trên sẽ góp phần hạn chế và xoá bỏ nạn du cach du cư, giúp đồng bào định cach định cư ổn định sản xuất. 3. Kinh nghiệm phát triển mạng lưới điện nông thôn ở một số nơi 3.1 Kinh nghiệm phát triển mạng lưới điện nông thôn ở Pháp Ngành Điện lực Pháp hiện nay được coi là hình mẫu tiêu biểu của cung cấp điện công cộng, của sự tập trung hoá cao độ. Người dân Pháp được hưởng quyền cung cấp điện, thế nhưng điều nghịch lý là Nhà nước Pháp hoàn thành điện khí hoá nông thôn mà không cần Nhà nước đầu tư và mặc dầu hiện nay công ty điện lực Pháp (EDF) độc quyền về truyền tải điện, chiếm tỷ lệ tuyệt đối trong sản xuất và phân phối điện ở Pháp. Nhưng quá trình điện khí hoá nông thôn ở nước này lại phát triển theo chiều hướng ngược lại, không phải từ trung tâm lan toả ra dần các địa phương và ngược lại từ các địa phương phát triển đi lên và hoà nhập dần làm một. Tổng cộng lại công cuộc điện khí hoá nông thôn ở Pháp phải mất 50 năm mới hoàn thành. Đây là một khoảng thời gian có thể là dài đối với những ai mong muốn đẩy nhanh tiến độ phát triển. Song nhìn chung do chiến tranh kéo dài nên thời gian thực tế chỉ còn khoảng 20 năm và có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất khoảng trên 10 năm dành cho các đề xuất và đầu tư của tư nhân, nhằm thiết lập một thị trường kinh doanh có lãi và điện khí hoá được một phần các làng xã ( trên một phần dân số nông thôn nước Pháp). Giai đoạn thứ hai, khoảng 10 năm là giai đoạn chuyển tiếp với việc xây dựng cơ cấu cho vay phục vụ các công trình liên xã, đưa điện đến hầu hết các xã ( nhiều trường hợp xã chưa có điện chỉ vì họ từ chối việc đấu nối điện). Giai đoạn cuối giành cho một vài năm còn lại để điện khí hoá những khâu còn yếu trong khuôn khổ Công ty điện quốc gia. Trong giai đoạn đầu, các công trình tư nhân chiếm quan trọng hàng đầu, 60 % điện khí hoá nước Pháp đã được thực hiện mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào của Nhà nước. Đôi khi người ta tổ chức khuyên góp hay trích một phần nhỏ ngân sách để bày tỏ thịên chí. Nhu cầu lớn thì người ta đầu tư lớn, nhu cầu nhỏ thì đầu tư nhỏ. Họ sẵn sàng huy động mọi nguồn năng lượng kể cả cối xay nước để đưa vào phục vụ. Nhiều công trình nhỏ chỉ vài cây số đường dây cũng đủ cung cấp điện cho một nửa số gia đình trong làng và điện chiếu sáng công cộng. Nhưng rồi cũng có nhiều tranh chấp xảy ra như: Kiện doanh nghiệp vì họ đã để mất điện nhiều ngày gây ảnh hưởng đến việc sản xuất hay câu móc điện, có tranh chấp giải quyết tại địa phương có tranh chấp phải đưa lên chính quyền cấp cao hơn . Mặc dầu các công trình do tư nhân đảm nhiệm nhưng không có nghĩa là muốn thế nào cũng được. Nhà nước có những quyết định rất rõ ràng. Ngay từ năm 1908 đã có những sắc lệnh quy định chi tiết về các thủ tục xét duyệt và cấp giấy phép xây dựng khai thác các công trình khai thác điện ( như tiêu chuẩn xây dựng, mẫu hồ sơ xin cấp phép, quy định về phương thức cấp vốn và kiểm tra, phương thức điều chỉnh biểu giá cung cấp điện .). Cẩn thận và chi tiết hơn Nhà nước còn quy định hình thức các chính quyền địa phương biểu quyết để đi đến quyết định có điện khí hoá hay không, Nhà cung cấp nào ., công văn của chính quyền địa phương trình hồ sơ lên cấp trên và thư uỷ quyền kiểm tra. Tóm lại một bộ quy định hoàn chỉnh giúp chính quyền địa phương tiến hành các bước thủ tục để được điện khí hoá. Nhà nước giám sát và kiểm tra cuối cùng về bộ dự án nhưng vẫn dành cho chính quyền địa phương chọn nhà cung cấp điện và dành cho nhà cung cấp điện quyền đề xuất hồ sơ kỹ thuật và biểu giá. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, vì những lý do chính trị, hơn nữa trong làn sóng quốc hữu hoá những ngành được coi là có tính chất chiến lược trong công cuộc xây dựng lại đất nước. Nhà nước đã gạt bỏ khai thác tư nhân khỏi ngành điện. EDF ra đời và quản lý hầu hết cơ sở ngành điện ở Pháp. Mặc dầu cho đến ngày nay vẫn tồn tại số ít tổ liên xã hoá, chi nhánh trực thuộc chính quyền địa phương hoạt động trong lĩnh vực phân phối điện và hiện có khoảng 1500 nhà sản xuất điện độc lập. Tóm lại nếu ta bỏ qua vấn đề quan điểm lịch sử phát triển phát triển ngành điện thế giới trong mấy năm qua hết chuyển từ thái cực này sang thái cực khác. Khi thì quốc hữu hoá toàn bộ, lúc thì tư nhân hoá tất cả, thì kinh nghiệm ngành điện Pháp cho ta hình ảnh về công cuộc điện khí hoá nông thôn ở Pháp được xây dựng trên cơ sở ý dân, ở đó một nhà nước tập trung và pháp luật chặt chẽ, đã thành công trong việc phát huy mặt tích cực của vô số các nhà thầu tư nhân cũng như động viện hàng chục nghìn xã tham gia vào sự nghiệp lớn lao này. 3.2 Kinh nghiệm điện khí hoá nông thôn ở tỉnh Thanh Hoá Cùng với sự phát triển của nguồn điện và lưới điện truyền tải, những năm qua với phương châm " Nhà nước và nhân dân, Trung Ương và địa phương cùng làm". Lưới điện nông thôn Thanh Hoá được phát triển khá nhanh. Đến nay đã có 27 / 27 huyện, 80,6 % số xã và trên 79% số hộ nông thôn ở đây đã có điện. Như vậy, so với chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ VIII của Đảng đề ra thì Thanh Hoá đã vượt chỉ tiêu về số xã và số hộ có điện. Điện về làng đã góp phần làm khởi sắc bộ mặt nông thôn Thanh Hoá. Là một tỉnh đất rộng, trong đó 2/3 diện tích là rừng núi, có được kết quả trong công tác phát triển điện nông thôn như vậy là sự nỗ lực rất lớn của cán bộ công nhân viên Điện lực Thanh Hoá. Những thành tựu đạt được trên là do việc quản lý đồng vốn xây dựng có hiệu quả, vừa đẩy nhanh tiến độ công trình, vừa không để thất thoát. Mặt khác, lại chỉ đạo sát sao việc đào tạo đội ngũ quản lý điện nông thôn miền núi. Từ năm 1996 đến nay, đã có trên 1500 lượt người được tham gia 24 lớp bồi huấn do Điện lực Thanh Hoá chủ chì. Ngay tại Điện lực đã biên chế một lực lượng chuyên trách theo dõi công tác điện nông thôn, biên soạn tài liệu hướng dẫn công tác quản lý, vận hành lưới điện, quản lý giá bán điện cấp cho các xã. Ngoài ra, còn tổ chức đào tạo hỗ trợ hiệu chỉnh, kiểm định công tơ đo đếm điện được tiến hành chu đáo, trong đó điện lực chỉ thu 1000 đồng tiền điện kiểm định còn bù lỗ 8000 đồng cho một công tơ. Đến nay đã có 47000 công tơ được hiệu chỉnh bảo đảm cho việc đo đếm chính xác và giảm được tổn thất điện. Những hoạt động thiết thực trên của điện lực Thanh Hoá đã tạo nên kết quả khả quan về mô hình quản lý, bán điện đến hộ nông dân, bảo đảm an toàn trong cung ứng và sử dụng điện khu vực nông thôn miền núi Thanh Hoá. Hiện nay đã có 30/460 xã vừa bán điện đến hộ dân trên trục hạ thế vừa bán điện cho thôn xóm tại công tơ tổng, không còn xã nào tồn tại mô hình khoán thầu điện do tư nhân quản lý điện đến hộ nông dân với giá thấp hơn giá trần của Chính phủ. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 131 xã dân phải mua điện với giá trên 700 đồng / Kw và 11 huyện miền núi với số dân trên 1 triệu người, nhưng mới có 80 % số xã có điện trong tổng số 198 xã. Vì vậy mà trong kế hoạch 2001-2005 Điện lực Thanh Hoá đã kiến nghị với Trung Ương và Công ty điện lực 1 xem xét hỗ trợ đồng bào miền núi sớm có điện dùng, ở những nơi nào không thể kéo điện lưới quốc gia, có thể tổ chức mô hình điện tại chỗ hoặc dùng các dạng năng lượng khác thay thế điện lưới.

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001-2005, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cã kho¶ng 451 chiÕc, chñ yÕu lµ m¸y cµy, m¸y bõa nhá thay thÕ søc tr©u bß cµy kÐo ë c¸c ®Þa bµn trong tØnh. §èi víi ruéng ®Êt Th¸i Nguyªn thÝch hîp víi lo¹i m¸y cµy, m¸y bõa nhá do ®Þa h×nh kh«ng b»ng ph¼ng, réng lín nh­ ®ång b»ng, cÇn t¨ng sè m¸y kÐo ®Õn n¨m 2005 lªn 700 chiÕc thay thÕ søc tr©u bß ®Ó t¨ng n¨ng suÊt. Cïng víi viÖc ®­a m¸y mãc vµo s¶n xuÊt lµ tËp trung khai th¸c tèt h¬n diÖn tÝch ruéng ®Êt ®· cã ®Ó ®­a vµo trång trät, t¨ng hÖ sè quay vßng cña ®Êt, tiÕp tôc kh¶o nghiÖm nh÷ng gièng lóa míi cã n¨ng suÊt cao ®­a vµo s¶n xuÊt. Ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy (mÝa, l¹c, ®Ëu t­¬ng, thuèc l¸...), trong ®ã chñ yÕu tuyÓn chän gièng l¹c míi ®­a vµ s¶n xuÊt ®¹i trµ, tËp trung phôc vô cho xuÊt khÈu. Ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, ®Æc biÖt lµ c©y ¨n qu¶ nh­ nh·n, v¶i, døa , m¬ , mËn... ®©y còng lµ thÕ m¹nh ph¸t triÓn vÒ ®Êt ®ai cña Th¸i Nguyªn. Trong thêi gian tíi cÇn x¸c ®Þnh râ vÒ diÖn tÝch ®Êt ®åi, giao ®Êt khoanh vïng, tiªu chuÈn ho¸ vÒ gièng c©y ®Ó s¶n xuÊt, trong ®ã cÇn x¸c ®Þnh c©y ¨n qu¶ chñ lùc ®Ó trång. TËp trung thÕ m¹nh ph¸t triÓn c©y chÌ. Nghiªn cøu vµ tuyÓn chän l¹i gièng chÌ cã n¨ng suÊt cao, phÈm chÊt tèt, ®­a vµo trång míi, tiÕp tôc c¶i t¹o gièng chÌ hiÖn cã ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt. §èi víi ch¨n nu«i: CÇn ph¶i ®æi míi hÖ thèng, tiÕp tôc gia t¨ng nhanh ®µn gia sóc, gia cÇm cã n¨ng suÊt cao. Tõng b­íc ph¸t triÓn ch¨n nu«i ®¹i trµ víi quy m« lín, khuyÕn khÝch h×nh thµnh c¸c n«ng tr¹i ch¨n nu«i. H×nh thµnh vïng ch¨n nu«i ph¸t triÓn tËp trung g¾n víi c«ng nghÖ chÕ biÕn thùc phÈm ®Ó n©ng cao chÊt l­îng thÞt, ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng vµ xuÊt khÈu. §èi víi dÞch vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: Ph¸t triÓn tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh dich vô mua b¸n m¸y mãc phôc vô s¶n xuÊt, dÞch vô cung cÊp gièng c©y con cã n¨ng suÊt chÊt l­îng cao, dÞch vô ph©n bãn, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, dÞch vô t­ vÊn s¶n xuÊt...Trong thêi gian tíi cÇn ¸p dông c¸c c«ng nghÖ kü thuËt míi trong c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nµy xuèng tËn cÊp x· nh»m t¹o thµnh mét hÖ thèng dÞch vô ngµy cµng phong phó ®a d¹ng vµ cã hiÖu qu¶ kÝch thÝch qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong trång trät còng nh­ trong ch¨n nu«i lu«n chó ý lai t¹o vµ ®­a vµo ¸p dông c¸c lo¹i gièng míi cã n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng tèt, thêi gian sinh tr­ëng ng¾n ®ång thêi cÇn ¸p dông c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cã kÕt hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ truyÒn thèng ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao n¨ng suÊt c©y trång vËt nu«i, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra gi¸ thµnh h¹, cã gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu, c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. §èi víi c¸c vÊn ®Ò x· héi trong thêi gian tíi tØnh Th¸i Nguyªn phÊn ®Êu t¨ng ®Ó n©ng cao d©n trÝ ë khu vùc n«ng th«n, ph¸t triÓn m¹ng l­íi gi¸o dôc kÓ c¶ c¸c tr­êng lín d©n lËp vµ b¸n c«ng. §­a sè häc sinh trung häc t¨ng 7%, tiÕp tôc ®æi míi ch­¬ng tr×nh ph­¬ng thøc gi¶ng d¹y, ®µo t¹o ®éi ngò gi¸o viªn cã chÊt l­îng cao. VÒ v¨n ho¸ vµ y tÕ, phÊn ®Êu 85% gia ®×nh ®¹t chuÈn v¨n ho¸, 95% sè x· cã nhµ v¨n ho¸. §¶m b¶o ®­îc 90% sè hé ®­îc xem truyÒn h×nh vµ ®­îc nghe ®µi tiÕng nãi. Thùc hiÖn chØ tiªu gi¶m tû lÖ trÎ em bÞ tö vong xuèng cßn 28 0/00 , gi¶m tû lÖ suy dinh d­ìng trÎ em d­íi 5 tuæi xuèng cßn 22-24 % vµo n¨m 2005. 2.2 C¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn cña C«ng ty ®iªn lùc I. B¶ng 10: Dù ¸n ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n ë mét sè tØnh thuéc khu vùc phÝa B¾c. Stt TØnh Sè x· thuéc dù ¸n Sè l­îng hé gia ®×nh cã ®iÖn vµo n¨m 2005 1 Phó thä 19 11.970 2 Qu¶ng Ninh 16 4.265 3 Th¸i Nguyªn 24 9.006 4 B¾c C¹n 31 9.840 5 Yªn B¸i 21 8.895 6 L¹ng S¬n 18 9.487 7 Tuyªn Quang 15 8.132 8 Hoµ B×nh 19 4.612 9 Cao B»ng 29 10.146 10 S¬n La 20 19.450 11 Lµo Cai 21 11.295 12 Lai Ch©u 31 21.425 13 Hµ Giang 27 9.726 Tæng: Nguån: Tµi liÖu phª chuÈn vÒ kho¶n tÝn dông 150 triÖu USD cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2005 cña WB. Môc ®Ých cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n cho kho¶ng 450.000 hé cña 671 x· thuéc 32 tØnh ë giai ®o¹n 2001-2005 cña Tæng c«ng ty ®iªn lùc ViÖt Nam (EVN), b»ng c¸ch më réng l­íi ®iÖn quèc gia ë n«ng th«n nh»m c¶i thiÖn phóc lîi, gióp t¨ng tr­ëng thu nhËp vµ gi¶m ®ãi nghÌo; x©y dùng, thµnh lËp c¬ cÊu vµ thÓ chÕ chiÕn l­îc cho ®iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n ViÖt Nam. Riªng ®èi víi MiÒn b¾c (Thuéc C«ng ty ®iÖn lùc I qu¶n lý) cã 27 tØnh (Trõ Hµ Néi) víi 5423 x· vµ 5,1 triÖu hé gia ®×nh (74%) ®· cã ®iÖn. MÆc dï tû lÖ cã ®iÖn ë khu vùc nµy t­¬ng ®­¬ng víi tû lÖ b×nh qu©n trong toµn quèc, nh­ng sù ph©n bè cña khu vùc nµy th­êng kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c tØnh vµ ngay c¶ trong n«Þ bé mçi tØnh, ë thµnh thÞ vµ §ång b»ng s«ng hång, tû lÖ nµy lµ cao, nh­ng ë miÒn nói vµ cao nguyªn phÝa B¾c th× tû lÖ nµy lµ thÊp: 36 % x·, 18% hé gia ®×nh cã ®iÖn. Theo kÕ ho¹ch cña C«ng ty ®iÖn lùc I vÒ viÖc ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n phÝa B¾c giai ®o¹n 2001-2005 sÏ nèi ®iÖn cho kho¶ng 147.150 hé gia ®×nh ( trong sè 210.249 hé gia ®×nh). Theo kÕ ho¹ch sÏ x©y dùng 3643 Km ®­êng d©y ®iÖn 35Kv trung thÕ (trong ®ã 1059 tr¹m 1059 22/ 0,4 Kv víi tæng c«ng suÊt lµ 99.814 KVA vµ 50 tr¹m 22/0,4v), 4623 Km ®­êng d©y ph©n phèi h¹ thÕ vµ 147.330 c«ng t¬ kh¸ch hµng. KÕ ho¹ch cña C«ng ty ®iÖn lùc I giao cho §iÖn lùc Th¸i Nguyªn lµ ®Õn n¨m 2005 ph¶i hoµn thµnh ®­a ®iÖn vÒ 24 x· cßn l¹i mµ hiÖn nay ch­a cã ®iÖn trong tØnh, ®ång thêi t¨ng sè hé sö dông ®iÖn lªn 85% vµ ph¶i gi¶m ®­îc l­îng ®iÖn tæn thÊt ë khu vùc n«ng th«n ®¶m b¶o d­íi 10 %. 2.3 C¨n cø vµo viÖc dù b¸o nhu cÇu sö dông ®iÖn n¨ng cña khu vùc n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2001-2005. ViÖc dù b¸o nhu cÇu tiªu thô ®iÖn n¨ng cña khu vùc n«ng th«n ®ù¬c thùc hiÖn dùa vµo kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng cña c¸c ngµnh trång n«ng l©m nghiÖp, tr«ng trät, ch¨n nu«i, dÞch vô n«ng nghiÖp vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña khu vùc n«ng th«n tõ ®ã mµ cã c¬ së dù b¸o ®­îc nhu cÇu sö dông ®iÖn n¨ng. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2005 tæng l­îng ®iÖn n¨ng tiªu thô cho khu vùc n«ng th«n lµ 206.759.000 Kwh, chiÕm 21% tæng l­îng ®iÖn th­¬ng phÈm. Trong giai ®o¹n 2001-2005 sè hé sö dông ®iÖn cã thÓ sÏ t¨ng nhanh (do nhu cÇu s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña ng­êi d©n ë khu vùc n«ng th«n ngµy cµng t¨ng), ®ång thêi viÖc ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr­êng s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn n«ng l©m s¶n ë Th¸i Nguyªn trong thêi gian tíi lµ rÊt ph¸t triÓn, nhÊt lµ c¸c khu chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu chÌ, cïng víi ®ã lµ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi cña tØnh trong giai ®o¹n 2001-2005 chñ yÕu ®­îc cñng cè, hoµn chØnh vµ më réng c¸c c¬ së hiÖn cã. V× vËy mµ cã c¬ së ®Ó dù b¸o ®­îc nhu cÇu ë n«ng th«n Th¸i Nguyªn trong giai ®o¹n tíi. II. Néi dung cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2001-2005 1. C¸c môc tiªu ®¹t ®­îc. 1.1 Mét sè môc tiªu tæng qu¸t B¶ng 11: Mét sè môc tiªu ®­a ®iÖn vÒ n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2001-2005 N¨m Môc tiªu 2001 2002 2003 2004 2005 Sè x· cã ®iÖn l­íi 128 135 142 145 145 Tû lÖ % x· cã ®iÖn 88,3 93,1 97,9 100 100 Sè hé n«ng d©n cã ®IÖn 40000 40300 40800 40850 40900 Tû lÖ phÇn tr¨m hé cã ®iÖn 79 80 81 83 85 §iÖn tiªu thô cho khu vùc n«ng th«n (Tr.Kwh) 170 180 220 240 256 Nguån sè liÖu: Phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ - §iÖn lùc Th¸i Nguyªn. Môc tiªu ®èi víi ®iÖn cho khu vùc n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn lµ ®Õn n¨m 2005 ph¶i hoµn thµnh 100% sè x· trong tØnh ph¶i ®­îc cung cÊp l­íi ®iÖn quèc gia. Ph¶i hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®­a ®iÖn vÒ 24 x· ch­a cã ®iÖn trong giai ®o¹n 2001-2005 cña 5 huyÖn lµ §ång Hû, §Þnh Ho¸, Vâ Nhai, Phó B×nh, Phó L­¬ng, §¹i Tõ (Trong ®ã: §ång Hû lµ 2 x·, §Þnh Ho¸ lµ 9 x·, Vâ Nhai lµ 7 x· ,Phó B×nh lµ 3 x·, Phó L­¬ng lµ 1 x·, §¹i Tõ lµ 2 x·.) Theo kÕ ho¹ch tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2001 sÏ tiÕn hµnh ®­a ®iÖn vÒ 7 x· cña 3 huyÖn §ång Hû, §¹i Tõ vµ Phó B×nh. ViÖc ®­a ®iÖn vÒ c¸c x· cña 3 huyÖn nµy ®­îc ­u tiªn tr­íc lµ tr­íc hÕt ®©y lµ c¸c huyÖn n»m kh«ng xa so víi trung t©m thµnh phè Th¸i Nguyªn vµ gÇn víi c¸c tuyÕn ®­êng trôc cña l­íi ®iÖn ®i tõ trung t©m thµnh phè lµ to¶ ra c¸c huyÖn xung quanh cña tØnh, mÆt kh¸c c¸c huyÖn nµy ®ang cã xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh vÒ n«ng nghiÖp còng nh­ tiÓu thñ c«ng nghiÖp (§ång Hû, §¹i Tõ ®ang cã thÕ m¹nh vÒ ph¸t triÓn chÌ vµ chÕ biÕn chÌ vµ ®· ®­îc ph¸t triÓn m¹nh qua mét vµi n¨m gÇn ®©y vµ s¾p tíi sÏ ®Çu t­ cho xuÊt khÈu, cßn Phó B×nh lµ mét huyÖn mµ chiÕm 70 % diÖn tÝch lóa cña c¶ tØnh...) §Õn n¨m 2002 sÏ ®­a ®iÖn vÒ §¾c S¬n x· duy nhÊt cña huyÖn Phó L­¬ng ch­a cã ®iÖn, 4 x· cña huyÖn Vâ Nhai vµ 2 x· cña huyÖn §Þnh Ho¸. N¨m 2003, sÏ hoµn thµnh nèt 3 x· cña huyÖn Vâ Nhai vµ ®­a ®iÖn thªm vÒ 4 x· cña huyÖn §Þnh Ho¸. ViÖc ®­a ®iÖn vÒ c¸c x· cña hai huyÖn §Þnh Ho¸ vµ Vâ Nhai ®­îc tiÕn hµnh sau lµ do hai huyÖn nµy lµ hai huyÖn xa nhÊt so víi c¸c huyÖn kh¸c cña tØnh (nã gi¸p gianh víi hai tØnh B¾c C¹n vµ L¹ng S¬n lµ hai tØnh mµ ®iÑn ch­a ph¸t triÓn m¹nh), h¬n n÷a ®Þa h×nh ë ®©y l¹i rÊt khã kh¨n vµ hÕt søc phøc t¹p, chñ yÕu lµ ®åi nói cßn d©n c­ th× th­a thít, do vËy viÖc ®­a ®iÖn vÒ hai huyªn nµy chñ yÕu chê vµo c¸c dù ¸n lín, ®Çu t­ nhiÒu vµ tiÕn hµnh tõng b­íc th× míi ®¶m b¶o ®­îc viÖc ®­a ®iÖn vÒ ®©y cã hiÖu qu¶. Cßn l¹i 3 x· cña §Þnh Ho¸ sÏ ®­îc hoµn thµnh vµo n¨m 2004. Nh­ vËy theo kÕ ho¹ch th× viÖc ®­a ®iÖn vÒ c¸c x· mµ ch­a cã ®iÖn sÏ ®­îc thùc hiÖn xong vµo n¨m 2004, tr­íc mét n¨m so víi kÕ hoach cuèi cïng cña C«ng ty lµ ®Õn hÕt n¨m 2005. Cßn giai ®o¹n 2004-2005 th× hoµn toµn chØ tËp trung vµo viÖc n©ng cÊp l­íi ®iÖn ®Ó ®¶m b¶o ®­îc c¸c môc tiªu kh¸c ®Ò ra nh­: §iÖn n¨ng tiªu thô cho khu vùc n«ng th«n ®Õn n¨m 2005 lµ 256.000.000 Kwh vµ sè hé n«ng d©n sö dông ®iÖn ®¹t 85 %. 1.2 KÕ ho¹ch vÒ x©y dùng nguån vµ l­íi ®iÖn cho ®iÖn n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2001-2005. B¶ng 12: KÕ ho¹ch x©y dùng vµ c¶i t¹o l­íi ®iÖn n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2001-2005. 2001 2002 2003 2004 2005 §­êng trung thÕ §­êng d©y Míi 40 40 45 25 15 Cò 20 20 20 35 35 TBA Míi 10 10 10 15 10 Cò 3 4 4 7 10 §­êng d©y h¹ thÕ §­êng d©y Míi 90 90 120 60 30 Cò 30 30 35 50 50 TBA Míi 15 15 15 10 10 Cò 5 5 5 15 25 Nguån sè liÖu: Phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ - §iÖn lùc Th¸i Nguyªn. §èi víi nguån ®iÖn cung cÊp cho khu vùc n«ng th«n vÉn chñ yÕu do Nhµ m¸y thuû ®iªn Hoµ B×nh cung cÊp. Cßn víi c¸c nguån ®iÖn cung cÊp kh¸c (Nh­: Nguån thuû ®iÖn nhá, thuû ®iÖn cùc nhá, Pin mÆt trêi...) sÏ ®­îc h¹n chÕ vµ kh«ng ®­îc ®Çu t­ ®Ó gi¶m bít hiÖn t­îng « nhiÔm vÒ m«i tr­êng. Ngoµi ra, nÕu dù ¸n x©y dùng Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Cao Ng¹n ®­îc x©y dùng theo ®óng tiÕn ®é vµ hoµn thµnh vµo n¨m 2004 th× viÖc cung cÊp ®iÖn cho toµn tØnh vµ khu vùc n«ng th«n sÏ ®­îc cung cÊp bëi Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Cao Ng¹n. VÒ víi l­íi ®iÖn sÏ ®­îc tËp trung vµo ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn trung thÕ ( l­íi 35-10Kv) vµ l­íi ®iÖn h¹ thÕ (l­íi 6-0,4Kv). §èi víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn l­íi ®iÖn trung thÕ giai ®o¹n 2001-2005, sÏ ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: N¨m 2001 sÏ x©y míi 40 Km ®­êng d©y vµ tiÕn hµnh c¶i t¹o 20 Km ®­êng d©y hiÖn cã, x©y dùng thªm 10 TBA, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp 3 TBA . N¨m 2002 tiÕp tôc x©y dùng thªm 40 Km ®­êng d©y míi vµ c¶i t¹o 20 Km, x©y dùng thªm 10 TBA, n©ng cÊp vµ söa ch÷a 4TBA cò. N¨m 2003, x©y dùng thªm 45 Km vµ c¶i t¹o 20 Km ®­êng d©y, x©y míi 10 TBA vµ c¶i t¹o 4 TBA cò. N¨m 2004, X©y dùng 25 Km ®­êng d©y míi, c¶i t¹o 35 Km. X©y míi 15 TBA vµ c¶i t¹o 7 TBA. N¨m 2005, x©y míi 15 Km c¶i t¹o 35 Km vµ x©y dùng 10 TBA c¶i t¹o 10 TBA. Trong giai ®o¹n tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2004 chñ yÕu lµ x©y dùng ®­êng d©y míi bëi v× ph¶i tiÕn hµnh ®­a ®iÖn ®Õn c¸c x· ch­a cã ®iÖn, cßn viÖc c¶i t¹o l­íi ®iÖn cò th× Ýt h¬n, chØ thÞ tr­êngËp trung vµo cai rt¹o nh÷ng mÆn gl­íi vµ c¸c tr¹m biÕn ¸p hÕt htêi gian sö dông vµ qu¸ xuèng cÊp. Kho¶ng thêi gian tõ n¨m 2004 ®Õn n¨m 2005 th× viÖc x©y dùng ®­êng d©y míi l¹i gi¶m vµ tËp trung vµo c¶i t¹o c¸c tuyÕn (lé) mµ ®­êng d©y ®iÖn bÞ xuèng cÊp vµ g©y tæn thÊt ®iÖn n¨ng, x©y dùng c¸c tr¹m biÕn ¸p trung gian vµ c¸c tr¹m biÕn ¸p chèng qu¸ t¶i . §èi víi viÖc x©y dùng c¸c tr¹m biÕn ¸p còng t­¬ng tù nh­ ®­êng d©y, trong c¸c n¨m tõ 2001 ®Õn n¨m 2004 th× c¸c tr¹m biÕn ¸p ®­îc x©y míi tËp trung chñ yÕu lµ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi vµ tr¹m biÕn ¸p trung gian. Cßn tõ kho¶ng n¨m 2004 ®Õn n¨m 2005 th× viÖc x©y dùng l¹i tËp trung vµo c¸c tr¹m biÕn ¸p chèng qu¸ t¶i cßn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi vµ trung gian th× chñ yÕu lµ c¶i t¹o vµ n©ng cÊp. §èi víi ®­êng d©y h¹ thÕ còng gièng nh­ ®­êng d©y trung thÕ. Trong thêi gian ®Çu do ph¶i do ph¶i tiÕn hµnh viÖc ®­a ®iÖn vÒ c¸c x· h× viÖc x©y míi ®­êng d©y ph¶i ®­îc ­u tiªn tr­íc, cßn viÖc c¶i t¹o ®­êng d©y th× chØ ®­îc tiÕn hµnh víi nh÷ng n¬i nµo mµ cã ®­êng d©y xuèng cÊp qu¸ nghiªm träng. §ång thêi nã ph¶i phï hîp víi viÖc ph©n bæ nguån vèn sao cho phï hîp. Ngoµi ra viÖc x©y dùng ®­êng d©y h¹ thÕ nã ®­îc tiÕn hµnh song song víi x©y dùng ®­êng d©y trung thÕ ®Ó cã thÓ kÐo ®iÖn xuèng cho c¸c hé d©n sö dông ®iÖn. Theo kÕ ho¹ch n¨m 2001 th× x©y míi thªm 90 Km ®­êng d©y vµ 15 tr¹m biÕn ¸p (®a sè lµ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi vµ tr¹m biÕn ¸p trung gian), cßn söa ch÷a vµ c¶i t¹o n©ng cÊp 30 Km ®­êng d©y vµ 5 tr¹m biÕn ¸p. Cßn kÕ hoach ®Õn n¨m 2005 sÏ x©y míi 30 Km ®­êng d©y vµ 10 tr¹m biÕn ¸p (trong ®ã ®a phÇn lµ c¸c tr¹m biÕn ¸p chèng qu¸ t¶i). ViÖc x©y míi ®­êng d©y ®iÖn chñ yÕu nh»m t¨ng sè l­îng hé gia ®×nh sö dông ®iÖn lªn (sao cho kÕ ho¹ch ®Õn n¨m 2005 tû lÖ sè hé sö dông ®iÖn lµ 85 %), tiÕn hµnh c¶i t¹o 50 Km ®­êng d©y vµ 25 tr¹m biÕn ¸p cã thÓ xuèng cÊp. 1.3 KÕ ho¹ch vÒ gi¸ thµnh b¸n ®iÖn ®Õn hé n«ng d©n. B¶ng 13: KÕ ho¹ch gi¸ thµnh b¸n ®iÖn sö dông ®Õn hé n«ng d©n tØnh Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2001-2005. 2001 2002 2003 2004 2005 Gi¸ b¸n ®iÖn b×nh qu©n (®/Kwh) -T¹i c«ng t¬ tæng -Hé gia ®×nh 594,28 594 590 585 550 752 715 700 680 650 Sè x· cã gi¸ <700 ®/Kwh 89 100 112 120 125 Sè x· cã gi¸ >700 vµ <900 ®/Kwh 28 26 23 20 15 Sè x· cã gi¸ >900 ®/Kwh 11 9 7 5 2 Nguån sè liÖu: Phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ - §iÖn lùc Th¸i Nguyªn KÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2001-2005 kh«ng nh÷ng ph¶i thùc hiÖn viÖc ®­a vÒ ®­îc tÊt c¶ c¸c x· cßn l¹i mµ ch­a cã ®iÖn trong tØnh mµ ®ång thêi cßn ph¶i lµm gi¶m ®­îc gi¸ thµnh sö dông ®iÖn tíi ®­îc hé n«ng d©n. Trong kÕ ho¹ch ®­îc cô thÓ nh­ sau: N¨m 2001 gi¸ b¸n ®iÖn t¹i c«ng t¬ tæng lµ 594,28 ®/Kwh (nh­ gi¸ thµnh cña n¨m 2000), nh­ng ®Õn n¨m 2005 sÏ chØ cßn lµ 550 ®/Kwh (gi¶m 8 %). Gi¸ thµnh b¸n ®iÖn ®Õn hé gia ®×nh n¨m 2001 sÏ lµ 752 ®/KWh th× n¨m 2005 gi¸ thµnh nµy lµ 650 ®/KWh. Sè x· mµ hiÖn nay ®ang cã gi¸ thµnh sö dông ®iÖn lµ trªn 900 ®/KWh trong 5 n¨m sÏ ph¶i gi¶m ®i lµ 10 x·. Trong ®ã n¨m 2001 gi¶m 1 x· (cßn 11 x·), tõ n¨m 2002 ®Õn n¨m 2004 mçi n¨m sÏ gi¶m ®i 2 x· vµ n¨m 2005 gi¶m 3 x·, nh­ vËy ®Õn n¨m 2005 sè x· mµ cã gi¸ thµnh sö dông ®iÖn trªn 900 ®/KWh sÏ chØ cßn 2 x·. Sè x· cã gi¸ thµnh sö dông ®iÖn trªn 700 ®/KWh vµ d­íi 900 ®/KWh sÏ ®­îc gi¶m ®i 15 x· n¨m 2000 ®ang lµ 30 x· th× ®Õn n¨m 2005 sè x· nµy sÏ chØ cßn lµ 15 x·. Víi sè x· cã gi¸ thµnh sö dông ®iÖn lµ d­íi 700 ®/KWh sÏ dÇn dÇn ®­îc t¨ng qua c¸c n¨m: N¨m 2001 lµ 89 x· (trong tæng sè 128 x· cã ®iÖn); n¨m 2002 lµ 100 x·; n¨m 2003 lµ 112 x· n¨m 2004 lµ 120 x· vµ cuèi cïng n¨m 2005 lµ 125 x· cã gi¸ ®iÖn tiªu thô lµ d­íi 700 ®/KWh trong tæng sè 145 x· cã ®iÖn. 1.4 KÕ ho¹ch vÒ gi¶m l­îng ®iÖn tæn thÊt ®iÖn cho khu vùc n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2001-2005. B¶ng 14: KÕ ho¹ch gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng cho khu vùc n«ng th«n cña tØnh Th¸i Nguyªn. 2001 2002 2003 2004 2005 S¶n l­îng ®iÖn cung cÊp cho khu vùc n«ng th«n (Tr.Kwh) 198 205 250 270 285 S¶n l­îng ®iÖn tiªu thô cho khu vùc n«ng th«n (Tr.KWh) 170 180 220 246 256 §iÖn tæn thÊt (Tr.KWh) 28 25 30 24 29 Tû lÖ tæn thÊt ®iÖn (%) 14,14 12,19 12 11,11 9,12 Nguån sè liÖu: Phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ - §iÖn lùc Th¸i Nguyªn. KÕ ho¹ch gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng ®©y lµ mét môc tiªu quan träng kh«ng nh÷ng ®èi víi l­íi ®iÖn n«ng th«n mµ cßn ®èi víi l­íi ®iÖn cung cÊp cho c¸c khu vùc kh¸c. ViÖc gi¶m l­îng ®iÖn tæn thÊt ®iÖn n¨ng sÏ lµm gi¶m gi¸ thµnh sö dông ®Õn ng­êi d©n, tr¸nh g©y l·ng phÝ nguån ®iÖn n¨ng (chñ yÕu bÞ thÊt tho¸t do qu¸ tr×nh truyÒn t¶i). Víi môc tiªu nµy, viÖc n©ng cao chÊt l­îng cña l­íi ®iÖn n«ng th«n lµ hÕt søc quan träng vµ lu«n lu«n ®­îc quan t©m. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2001-2005 víi viÖc gi¶m ®iÖn n¨ng tæn thÊt sÏ ®­îc thùc hiÖn song song víi viÖc më réng l­íi ®iÖn (v× viÖc më réng l­íi ®iÖn sÏ lµm t¨ng l­îng ®iÖn n¨ng tæn thÊt), chØ cã thÓ nh­ vËy míi n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ cña ch­¬ng tr×nh ®­a ®iÖn vÒ n«ng th«n. V× vËy mµ trong c¸c n¨m thùc hiÖn viÖc x©y míi c¸c ®­êng d©y ®iÖn vµ c¸c tr¹m biÕn ¸p th× viÖc ®Çu t­ cho ®­êng d©y hiÖn cã vµ söa ch÷a c¸c tr¹m biÕn ¸p lu«n ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi. Theo kÕ ho¹ch 1996-2000 th× tæn thÊt ®iÖn n¨ng ë khu vùc n«ng th«n lµ cßn qu¸ cao (<15%). Cho nªn kÕ ho¹ch 2001-2005 ®Æt ra ®Õn n¨m 2005 l­îng ®iÖn n¨ng tæn thÊt sÏ lµ 29 triÖu KWh, ®­a tû lÖ tæn thÊt ®iÖn xuèng cßn 9,12% . C¸c b­íc thùc hiÖn x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n giai ®o¹n 2001-2005. 2.1 Lùa chän c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ Qu¸ tr×nh ®Çu t­ cho ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n còng nh­ viÖc ®­a ®iÖn l­íi vÒ c¸c x· ch­a cã ®iÖn ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch tuÇn tù th«ng qua mét qu¸ tr×nh sµng läc cÈn thËn. §iÖn lùc sÏ ®Ò ra vµ s¾p xÕp c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm ®Ó ­u tiªn ®Çu t­ tr­íc vµ ®­a vµo danh môc kÕ ho¹ch hµnh n¨m ®Ó cã thÓ cung cÊp ®ñ nguån vèn cho ®Çu t­ toµn diÖn vµ døt ®iÓm. Nh÷ng c«ng tr×nh ®­îc ­u tiªn ®Çu t­ ph¶i tho¶ m·n tèt nhÊt nh÷ng ®ßi hái tr­íc tr­íc m¾t vµ cÊp thiÕt cña ®Þa ph­¬ng vÒ mÆt kinh tÕ vµ x· héi, còng nh­ cña §iÖn lùc. Tr­íc hÕt lµ ph¶i ®­a ®iÖn vÒ c¸c x· ch­a cã ®iÖn, ­u tiªn c¸c x· cã ®iÒu kiªn thuËn lîi cho viÖc ®­a ®iÖn ®ång thêi ®Çu t­ söa ch÷a c¸c tr¹m biÕn ¸p ®· cò n¸t, ®­êng d©y ®iÖn ®· cò vµ cã nhiÒu m¾t nèi kh«ng ®¶m b¶o an toµn...cÇn ph¶i ®­îc ­u tiªn tr­íc, thay thÕ tr­íc. Sau ®ã míi tiÕn hµnh ®Çu t­ x©y c¸c c«ng tr×nh míi. ¦u tiªn bè trÝ c¸c c«ng tr×nh trong kÕ ho¹ch n¨m , thi c«ng ®óng kÕ ho¹ch theo quyÕt ®Þnh ®Çu t­, cã chÊt l­îng x©y dùng cao, gi¸ thµnh h¹, sö dông vËt liÖu ®Þa ph­¬ng vµ ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi. §iÒu nµy khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ thi c«ngvµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®óng tiÕn ®é, Ýt tèn kÐm, l¹i võa cã chÊt l­îng cao, c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Quy ®Þnh sè l­îng c¸c c«ng tr×nh tèi ®a ®­îc bè trÝ vµo kÕ ho¹ch ®Çu t­ hµng n¨m t­¬ng øng víi sè vèn h¹n møc ®­îc giao. Sè dù ¸n ®Çu t­ sÏ ®­îc qua lùa chän ®Ó gi¶m bít c¸c c«ng tr×nh ch­a thùc sù cÇn thiÕt ®Ó §iÖn lùc cã thÓ tËp trung vèn vµo c¸c dù ¸n ®­îc lùa chän ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng nhiÒu dù ¸n cïng bÞ thiÕu vèn vµ g©y ¶nh h­ëng d©y chuyÒn tiÕn ®é ph¸t triÓn l­íi ®iÖn n«ng th«n trong n¨m kÕ ho¹ch . 2.2 Tr×nh lªn C«ng ty ®Ó tiÕn hµnh duyÖt vèn ®Çu t­. Sau khi tiÕn hµnh x¸c ®Þnh vµ lùc chän ra ®­îc c¸c c«ng tr×nh ®­îc ®Çu t­ vµ x©y dùng th× §iÖn lùc sÏ ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch ®Ó tr×nh lªn C«ng ty duyÖt dù to¸n cÊp vèn ®Çu t­ x©y dùng, nguån vèn mµ C«ng ty duyÖt nã ph¶i t­¬ng øng víi sè vèn mµ kÕ ho¹ch ®· ph©n bæ hµng n¨m cho ph¸t triÓn ®iÖn n«ng th«n cña tØnh. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh ®Çu t­ x©y dùng mµ cã tæng dù to¸n trªn 200 triÖu ®ång th× c«ng ty sÏ trùc tiÕp phª duyÖt dù to¸n, cßn víi nh÷ng c«ng tr×nh mµ cã sè vèn d­íi 200 triÖu ®ång th× §iÖn lùc sÏ trùc tiÕp duyÖt dù to¸n vµ tr×nh lªn C«ng ty xin cÊp vèn x©y dùng. 2.3 Kh¶o s¸t thùc tÕ. Sau khi ®­îc C«ng ty duyÖt vèn ®Çu t­ th× sÏ tiÕn hµnh kh¶o s¸t thùc tÕ ®¹i bµn n¬i sÏ diÔn ra c«ng tr×nh x©y dùng, nh»m x¸c ®Þnh khèi l­îng c«ng viÖc, sè l­îng c¸c tr¹m biÕn ¸p sÏ ®­îc x©y dùng, bao nhiªu Km ®­êng d©y ®iÖn, tõ ®ã mµ cã thÓ x©y dùng ®­îc tæng khèi l­îng c«ng viÖc mét c¸ch chÝnh x¸c nhÊt, sau ®ã cã thÓ tiÕn hµnh th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ sÏ tham gia ®Êu thÇu c«ng tr×nh biÕt ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc, ngoµi ra viÖc kh¶o s¸t thùc tÕ nµy sÏ lµm thuËn lîi h¬n trong qu¸ tr×nh x©y dùng, v× chóng ta cã thÓ tr¸nh ®­îc ®­êng d©y ®iÖn l­íi qua c¸c khu vùc mµ khèi l­îng ®Òn bï lµ lín hay lµ tr¸nh cho ®­êng ®iÖn ®i qua nh÷ng n¬i mµ ®Þa h×nh phøc t¹p vµ rÊt khã kh¨n trong c«ng viÖc thi c«ng x©y dùng sau nµy. 2.4 Lùa chän nhµ thÇu ( §¬n vÞ thi c«ng ) Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n, §iÖn lùc cÇn ®Õn sù gióp ®ì cña c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n kh¸c nh»m x©y dùng nªn c¸c c«ng tr×nh cã chÊt l­îng cao vµ sö dông hîp lý nguån vèn. §Ó cã ®­îc ®iÒu ®ã §iÖn lùc ph¶i tiÕn hµnh mêi thÇu ®Ó chän ra nhµ ®Çu t­ thùc hiÖn c«ng tr×nh. §øng tr­íc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng nµy, lµm c¸ch nµo ®Ó lùa chän ®­îc mét nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc, phÈm chÊt thùc hiÖn nhiÖm vô lµ kh¸ khã kh¨n. V× vËy, khi ®Êu thÇu cÇn l­u ý mét sè vÊn ®Ò sau: + Sù chuÈn bÞ chu ®¸o sÏ t¸c ®éng rÊt lín ®Õn thµnh c«ng cña c«ng t¸c ®Çu thÇu. M«i tr­êng ®Êu thÇu ph¶i lµnh m¹nh, tr¸nh t×nh tr¹ng tiªu cùc tham nh÷ng lµm cho kh©u chän lùa bÞ sai lÖch. Khèi l­îng cña c«ng viÖc cho mét gãi thÇu ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh râ rµng ®Ó sau nµy tr¸nh t×nh ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c gãi thÇu. + Kinh nghiÖm cña nhµ thÇu vµ chñ thÇu lµ yªu cÇu cùc kú quan träng trong qu¸ tr×nh xÐt duyÖt thÇu. §èi víi nhµ thÇu kinh nghiÖm nhiÒu sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ ®­îc kü l­ìng vµ chÊt l­îng cao. §èi víi chñ thÇu, kinh nghiÖm trong viÖc chän lùa ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. Chñ thÇu cã nhiÒu kinh nghiÖm th× míi cã thÓ nhËn biÕt ®­îc kh¶ n¨ng thùc tÕ cña c¸c nhµ thÇu, dù ®o¸n ®­îc møc gi¸ cña gãi thÇu, tõ ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc gi¸ mua thÇu cña c¸c nhµ thÇu lµ cã hîp lý hay kh«ng. + Muèn thu ®­îc thµnh c«ng trong c«ng t¸c ®Êu thÇu th× c¸c c¸n bé tæ chøc cÇn cã kü n¨ng ®µm ph¸n, c©n b»ng ®­îc lîi Ých cña chñ thÇu vµ nhµ thÇu, ®Ó tõ ®ã tho¶ m·n tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña ®Çu t­ x©y dùng. Ngoµi ra, mét ®iÒu cùc kú quan träng ®èi víi chñ ®Çu t­ lµ ph¶i biÕt khai th¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña tõng nhµ thÇu trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu, ®Ó tõ ®ã ­íc l­îng ®­îc møc gi¸ c¶ vµ kh¶ n¨ng hoµn thiÖn nhiÖm vô cña c¸c nhµ thÇu. 2.5 Xin cÊp phÐp x©y dùng. Sau khi ®· tiÕn hµnh c«ng t¸c kh¶o s¸t thùc tÕ biÕt ®­îc nh÷ng ®Þa ®iÓm mµ ta tiÕn hµnh x©y dùng c¸c tr¹m ®iÖn còng nh­ x¸c ®Þnh ®­îc tuyÕn ®­êng ®iÖn sÏ ®i qua, vµ x¸c ®Þnh ®­îc nhµ thÇu th× §iÖn lùc (chñ ®Çu t­ ) sÏ tiÕn hµnh xin cÊp phÐp x©y dùng cho c«ng tr×nh theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh, ®Ó bªn B sím cã thÓ tiÕn hµnh thi c«ng. Tr­íc hÕt tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi m¹ng l­íi ®iÖn ®Òu ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña Uû ban nh©n d©n tØnh. Sau ®ã c¸c c«ng tr×nh khi x©y dùng ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña së x©y dùng tØnh cho phÐp tiÕn hµnh x©y dùng. Cßn víi nh÷ng c«ng tr×nh mµ ®­êng ®iÖn thuéc hµnh lang cña ®­êng giao th«ng th× ph¶i cã giÊy phÐp xin phÐp së giao th«ng cho phÐp tiÕn hµnh x©y dùng trªn hµnh lang quy ®Þnh cña trôc ®­êng. Cuèi cïng lµ ph¶i xin ®­îc sù ®ång ý cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng (x·, ph­êng) mµ ®¹i diÖn lµ phßng ®Þa chÝnh cña x· (ph­êng) cho ®Æt ®Þa ®iÓm x©y dùng c¸c tr¹m biÕn ¸p. 2.6 Gi¶i phãng mÆt b»ng vµ viÖc ®Òn bï. §Ó cho bªn B cã thÓ thùc hiÖn ®­îc cång tr×nh th× §iÖn lùc (chñ ®Çu t­ ) ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng cña c«ng tr×nh. ViÖc båi th­êng cho nh÷ng n¬i mµ c«ng tr×nh ®i qua yªu cÇu ph¶i cã tÝnh ph¸p lý. Båi th­íng ®Êt ®ai mïa mµng, c«ng tr×nh kiÕn tróc ®Êt ®ai, nhµ cöa, c©y cèi vµ tµi s¶n kh¸c ph¶i ®­îc tÝnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, sau khi tiÕn hµnh båi th­êng §iÖn lùc ph¶i yªu cÇu c¸c hé gia ®×nh tiÕn hµnh nhanh chãng viÖc di dêi nhanh chãng ®Ó cho §iÖn lùc sím cã mÆt b»ng giao cho bªn B thùc hiÖn c«ng tr×nh theo ®óng tiÕn ®é ®· ®Ò ra. 2.7 Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c«ng tr×nh. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng th× §iÖn lùc ph¶i th­êng xuyªn cã kÕ ho¹ch kiÓm tra viÖc thùc hiÖn cña ®¬n vÞ thi c«ng c«ng tr×nh, tiÕn hµnh gi¸m s¸t chÆt chÏ c«ng viÖc x©y dùng ®¶m b¶o ®­îc c«ng viÖc theo ®óng kÕ ho¹ch vµ theo ®óng hîp ®ång ®· ký gi÷a chñ dÇu t­ vµ ®¬n vÞ thi c«ng. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu bªn thi c«ng cã ph¸t sinh th× ph¶i th«ng b¸o víi chñ ®Çu t­ ®Ó cã h­íng gi¶i quyÕt. 2.8 NghiÖm thu c«ng tr×nh Sau khi c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc c¶i t¹o l­íi ®iªn n«ng th«n ®­îc hoµn thµnh th× §iÖn lùc Th¸i Nguyªn sÏ cïng víi ®¬n vÞ thi c«ng vµ ®¹i diÖn cña chi nh¸nh së t¹i sÏ tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng tr×nh, trong qu¸ tr×nh nghiÖm thu nÕu ph¸t hiÖn ra nh÷ng thiÕu sãt hay nh÷ng c«ng viÖc ch­a ®óng nh­ trong ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång th× yªu cÇu bªn thi c«ng cã biÖn ph¸p söa ch÷a vµ kh¾c phôc. Khi nghiÖm thu xong c«ng tr×nh th× §iÖn lùc sÏ tæ chøc ®ãng ®iÖn cung cÊp cho ng­êi d©n trong khu vùc. C«ng viÖc ®ãng ®iÖn sÏ ph¶i ®­îc th«ng b¸o tr­íc cho ®Þa ph­¬ng tr­íc khi ®ãng ®iÖn. 3. C¸c ®¬n vÞ tham gia thùc hiÖn ®­a ®iÖn vÒ ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn. §Çu tiªn lµ §iÖn lùc Th¸i Nguyªn víi t­ c¸ch lµ chñ ®Çu t­, ®¬n vÞ mµ trùc tiÕp tham gia c«ng viÖc ®­a ®iÖn vÒ n«ng th«n cho khu vùc tØnh Th¸i Nguyªn vµ cô thÓ h¬n ®ã lµ Phßng ph¸t triÓn ®iÖn n«ng th«n cña §iÖn lùc Th¸i Nguyªn sÏ lµ ®¬n vÞ chuyªn tr¸ch nhiÖm vô nµy. Thø hai, lµ Uû ban nh©n d©n tØnh Th¸i Nguyªn, viÖc x©y dùng hÖ thèng ®iÖn n»m trªn ®Þa bµn cña tØnh Th¸i Nguyªn th× tr­íc hÕt nã ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña c¬ quan chñ qu¶n cho phÐp x©y dùng th× míi cã thÓ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc. Thø ba lµ c¸c së ban ngµnh cña tØnh cã nhiÖm cÊp c¸c giÊy phÐp cÇn thiÕt cã liªn quan khi thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh ®iÖn. Nh­: së x©y dùng cÊp giÊy phÐp x©y dùng cho c«ng tr×nh xay dùng, Së giao th«ng vËn t¶i th× cÊp nh÷ng giÊy phÐp liªn quan ®Õn hµnh lang ®­êng giao th«ng cña c«ng tr×nh, Së n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn ®iÖn n«ng th«n sÏ cÊp c¸c thñ tôc cho c¸c c«ng tr×nh ®iÖn mµ ®i qua c¸c khu vùc cã diÖn tÝch ®Êt rõng , Së ®Þa chÝnh cÊp giÊy phÐp xin ®Êt vµ tiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®Òn bï ®Êt, ngoµi ra cßn cã c¸c së, ban ngµnh kh¸c cã liªn quan nh­, Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­... Thø t­ lµ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c«ng tr×nh ( c¸c B ), ®©y lµ c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c«ng viÖc x©y dùng, cã thÓ lµ c¸c c«ng ty ®ãng trªn ®Þa bµn tØnh thùc hiÖn ( nh­: C«ng ty x©y l¾p ®iÖn Th¸i Nguyªn , C«ng ty cæ phÇn bª t«ng Th¸i Nguyªn...) hay c¸c c«ng ty ë n¬i kh¸c ( C«ng ty x©y l¾p ®iÖn I...). Thø n¨m lµ ®Þa ph­¬ng vµ nh©n d©n n¬i cã c«ng tr×nh ®­îc thùc hiÖn cã nhiÖm vô tiÕp nhËn c«ng tr×nh vµ ®­îc h­ëng thô kÕt qu¶ cña ch­¬ng tr×nh. III. §Þnh h­íng thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2001-2005. 1. Nguån vèn thùc hiÖn B¶ng 14: Nguån vèn thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2001-2005. §¬n vÞ : TriÖu ®ång 2001 2002 2003 2004 2005 Ng©n s¸ch nhµ n­íc 55.000 55.000 60.000 60.000 60.000 Ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng 15.000 18.000 18.000 10.000 10.000 N­íc ngoµi -SIDA -WB -ADB 20.000 30.000 35.000 - - 10.000 10.000 15.000 20.000 20.000 - - - 30.000 30.000 Tæng: 100.000 113.000 128.000 120.000 120.000 Nguån sè liÖu: Phßng kÕ ho¹ch - Ban qu¶n lý dù ¸n ®iÖn n«ng th«n -C«ng ty ®iªn lùc I Dù ¸n cho ph¸t triÓn n¨ng l­îng ®iÖn n«ng th«n cho §iÖn lùc Th¸i Nguyªn - C«ng ty ®iÖn lùc I, víi tæng møc ®Çu t­ cho giai ®o¹n 2001-2005 cho khu vùc n«ng th«n tØnh lµ 290 tû ®ång. SÏ ®­a ®iÖn vÒ 24 x· cßn l¹i cña tØnh hiÖn nay ®ang ch­a cã l­íi ®iÖn ®Ó hoµn thµnh nèt ch­¬ng tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ vÒ tÊt c¶ c¸c x· trong toµn tØnh, ®­a ®iÖn ®Õn tËn x· cuèi cïng ch­a cã ®iÖn, ®ång thêi víi kho¶ng gÇn 100 tû ®ång cho viÖc c¶i t¹o x©y míi thªm hÖ thèng l­íi ®iÖn cò n¸t vµ bÞ xuèng cÊp. SÏ x©y dùng thªm kho¶ng 150 Km ®­êng d©y trung thÕ vµ 25 tr¹m biÕn ¸p, 250Km ®­êng d©y h¹ thÕ vµ 35 t¹m biÕn ¸p. Tæng sè vèn ®Çu t­ b×nh qu©n kho¶ng 200.000.000 ®ång/ x·/n¨m. Víi ph­¬ng ch©m “Nhµ n­íc vµ nh©n d©n, Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng “ cïng lµm ®· ®­îc thÓ chÕ ho¸ th× nguån vèn cña ®Þa ph­¬ng vµ nh©n d©n ®ãng gãp lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc vµ ®· ®­îc thùc hiÖn qua nhiÒu n¨m.Trong thêi gian tíi §iÖn lùc sÏ ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ngµnh vµ c¸c cÊp cña ®Þa ph­¬ng ®Ó huy ®éng ®­îc nguån vèn cña ®Þa ph­¬ng vµ nh©n d©n ®ãng gãp mét c¸ch cã hiÖu qu¶. ViÖc ®ãng gãp vèn cña nh©n d©n lµ rÊt quan träng, v× nguån vèn do nh©n d©n ®ãng gãp sÏ ®­îc chÝnh ng­êi d©n ë ®ã gi¸m s¸t t¹i chç c¸c c«ng tr×nh thuéc nguån vèn cña hä, do vËy mµ viÖc ®Çu t­ sÏ ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ cao vµ tr¸nh hiÖn t­îng tiªu cùc x¶y ra. Theo kÕ ho¹ch sè vèn ®ãng gãp cña ®Þa ph­¬ng vµ nh©n d©n trong 5 n¨m tíi sÏ ®¹t kho¶ng 88 tû ®ång, nh­ng sè vèn nµy sÏ kh«ng ®­îc ph©n bæ ®Òu trong c¸c n¨m. Trong nh÷ng n¨m ®Çu khi thùc hiÖn ®­a ®iÖn vÒ n«ng th«n th× sù ®ãng gãp cña ng­êi d©n sÏ lín v× ph¶i kÐo ®iÖn vÒ c¸c x· hiÖn t¹i ch­a cã ®iÖn, ®ång thêi ph¶i bao phñ l­íi ®iÖn nh÷ng n¬i mµ ng­êi d©n vÉn ph¶i tiÕn hµnh c©u mãc ®iÖn tõ ngoµi vµo do qu¸ xa so víi ®Çu nèi cña cét ®iÖn. Cßn giai ®o¹n sau th× nguån vèn nµy chñ yÕu ®Çu t­ vµo c¶i t¹o ®­êng d©y vµ chèng qu¸ t¶i l­íi ®iÖn. §èi víi vèn cña SIDA th× ph¶i tiÕn hµnh x©y dùng c¸c dù ¸n cÊp ®iÖn cho c¸c x· khã kh¨n mµ n»m trong ch­¬ng tr×nh trî gióp vÒ ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n cña tæ chøc nµy. V× ®©y lµ nguån vèn ­u ®·i nªn c«ng t¸c thùc hiÖn sÏ ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng vµ khÈn tr­¬ng ®Ó cã ®­îc nguån vèn nµy cho ph¸t triÓn m¹ng l­íi trong kho¶ng 3 n¨m ®Çu cña kÕ ho¹ch. Cßn víi nguån vèn vay ­u ®·i cña Ng©n hµng thÕ giíi vµ Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ th× viÖc sö dông nguån vèn nµy ph¶i thùc sù lµ cÇn thiÕt vµ mang tÝnh cÊp b¸ch, v× cho dï nã lµ kho¶n vay ­u ®·i nh­ng vÉn lµm t¨ng thªm nî nÇn cho ngµnh ®iÖn. 2. §èi víi vÊn ®Ò thÓ chÕ vµ chÝnh s¸ch. ThÓ chÕ vµ hµnh chÝnh trong ngµnh cßn yÕu lµ nguyªn nh©n lµ do sù ch­a cã tr×nh ®é ®¸p øng øng vµ hÖ thèng tæ chøc ®­îc yªu cÇu ho¹t ®éng m«i tr­êng cã tÝnh th­¬ng m¹i ngµy cµng t¨ng. Ngoµi ra c¸c c¬ quan trong §iÖn lùc vµ c¸c ban phô tr¸ch vÒ ®iÖn n«ng th«n cßn yÕu trong kh¶ n¨ng ph©n cÊp ra quyÕt ®Þnh tíi c¸n bé trùc tiÕp lµm viÖc vµ sù gi¸m s¸t qu¶n lý hµnh chÝnh mµ kh«ng g©y trë ng¹i ®Õn qu¸ tr×nh, hoÆc sÏ tù thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò nãi trªn. Do ®ã sÏ dÉn ®Õn mét sè hËu qu¶ lµ: Kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cho ®Çu t­ thÊp dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng­êi tiªu dïng ë n«ng th«n cã thu nhËp thÊp l¹i ph¶i ®ãng gãp phÇn lín vµo viÖc x©y dùng hÖ thèng ®iÖn; tæn thÊt cao trong l­íi ®iÖn n«ng th«n lµ do thiÕu hôt tiªu chuÈn vµ yªu cÇu kü thuËt thÝch hîp do d©y dÉn, vµ thiÕt bÞ; ViÖc b¶o hµnh tåi tÖ víi chÊt l­îng thÊp vµ viÖc cung øng ®iÖn kh«ng æn ®Þnh lµm gi¶m viÖc sö dông ®iÖn trong s¶n xuÊt râ rµng lµ mét tæ chøc ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ , ch­a cã tinh thÇn tù qu¶n cao, c¹nh tranh vÒ mÆt kü thuËt ch­a cao vµ ®­îc sù l·nh ®¹o kh«ng tèt lµ mét trong c¸c nguyªn nh©n träng nhÊt. V× vËy, mµ trong kÕ ho¹ch tíi viÖc c¶i tæ c¸c chÝnh s¸ch vµ thÓ chÕ ®­îc coi lµ mét phÇn cña kÕ hoach ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n nh­: X©y dùng hÖ thèng ®iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n hiÖu qu¶ vÒ mÆt chi phÝ ®­îc duy tr× vµ vËn hµnh theo c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; §¶m b¶o sù æn ®Þnh vÒ tµi chÝnh vµ sù v÷ng m¹nh cña c¸c tæ chøc trong §iÖn lùc tham gia vµo viÖc cung cÊp ®iÖn n«ng th«n vµ dÞch vô dù phßng; Thóc ®Èy sù ph©n cÊp qu¶n lý tíi c¸c ®Þa ph­¬ng vµ cÊp thÊp h¬n; Ph¸t triÓn n¨ng lùc thÓ chÕ vµ khung chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch sö dông ®iÖn ®èi víi c¸c hé n«ng d©n, ®Æc biÖt lµ c¸c vïng s©u vïng xa; Nh÷ng biÖn ph¸p ®ã sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ lµ gi¶m bít ®­îc sù thiÕu hôt tÝnh tù qu¶n vµ tr¸ch nhiÖm liªn hîp ë tÊt c¶ tæ chøc lµm t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc x©y dùng mét c¬ chÕ qu¶n lý hiÖu qu¶ còng lµ mét yÕu tè tÝch cùc ®Èy nhanh tiÕn tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n. Gi¶m dÇn viÖc ph©n phèi ®iÖn n«ng th«n hiÖn nay ®ang do c¸c tæ chøc quy m« lµng x· thùc hiÖn kh«ng cã c¬ së ph¸p lý, thiÕu c¸c nguån tµi trî vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ kü thuËt rÊt kÐm. 3. Ph©n tÝch c¸c t¸c ®éng vÒ mÆt kinh tÕ vµ x· héi. Theo quan ®iÓm cña kÕ ho¹ch th× dù ¸n ®Çu t­ lµ ®¬n vÞ nhá nhÊt cña kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, do ®ã bao giê nã còng cã môc tiªu thÓ hiÖn ë hai gãc ®é: + Môc tiªu tr­íc m¾t: Lµ c¸c môc tiªu cô thÓ cÇn ®¹t ®­îc cña viÖc thùc hiÖn dù ¸n. + Môc tiªu ph¸t triÓn: Lµ nh÷ng lîi Ých kinh tÕ x· héi do thùc hiÖn dù ¸n ®em l¹i. Víi nh÷ng chØ tiªu cña kÕ ho¹ch ®Ò ra viÖc x©y dùng c¸c dù ¸n kh¶ thi nh»m thùc hiÖn kÕ ho¹ch lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt vµ hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n c¸c c«ng tr×nh ®­a ®iÖn vÒ n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn. Tuy nhiªn khi x©y dùng kÕ ho¹ch ta cÇn chó ý ®Õn mét sè ®iÓm sau nh»m x©y dùng ®­îc c¸c dù ¸n ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu vµ nhiÖm vô ®Ò ra. §¸nh gi¸ tæng quan vÒ kinh tÕ x· héi cña dù ¸n: Tr­íc mét dù ¸n bÊt kú cho ph¸t triÓn ®iÖn n«ng th«n, §iÖnlùc ®Òu ph¶i xem xÐt mÆt nµy tr­íc tiªn. §ã lµ t×nh h×nh kinh tÕ -x· héi cña khu vùc n«ng th«n ( ng©n s¸ch,thu nhËp cña n«ng d©n ...); c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn (khÝ hËu, thæ nh­ìng..) ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn thêi ®iÓm ra ®êi cña kÕ ho¹ch, ho¹t ®éng cña kÕ ho¹ch sau nµy ; c¸c ®iÒu kiÖn (d©n sè, lao ®éng, v¨n ho¸...)cã ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých cña §iªn lùc vµ ng­êi n«ng d©n ®­îc h­ëng thô; c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ph¸p lý (hÖ thèng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch...) t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi hay khã kh¨n. C¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ x©y dùng l­íi ®iÖn lu«n chÞu t¸c ®éng cña m«i tr­êng qua thêi gian sö dông vµ còng th¶i ra m«i tr­êng nh÷ng chÊt th¶i ®éc h¹i nh­; chÊt th¶i cña m¸y biÕn thÕ, ®iÖn tõ tr­êng, hiªn t­îng phãng sÐt, hien t­îng « xy ho¸...V× vËy, khi ®Çu t­ x©y dùng ph¶i chó ý ®Õn c¸c vÊn ®Ò ®ã nh»m h¹n chÕ tr­íc nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc, cÇn x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm bè trÝ , lùa chän ®­îc c«ng nghÖ , kü thuËt phï hîp víi yªu cÇu, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó c«ng tr×nh h­ háng nÆng hoÆc cã t¸c ®éng lín ®Õn m«i tr­êng míi gi¶i quyÕt th× sÏ lµm ¶nh h­ëng, cã h¹i cho m«i tr­êng. 4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸i ®Þnh c­ cho ng­íi bÞ ¶nh h­ëng C«ng t¸c ®Òn bï vµ t¸i ®Þnh c­ cho ng­íi d©n lµ c«ng d©n vËn, c«ng t¸c kinh tÕ, ®ång thêi lµ c¶ mét nghÖ thuËt. Muèn vËy nh÷ng ng­êi thùc hiÖn ph¶i cã tr×nh ®é c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn, ph¶i lu«n ®Æt m×nh vµo ®Þa vÞ cña ng­êi bÞ thiÕt h¹i ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®­îc chu tÊt. Ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c d©n chñ, c«ng khai c«ng b»ng, ®óng thùc tÕ, gi¶i quyÕt ®Òn bï tho¶ ®¸ng, cã lý, cã t×nh, kh«ng Ðp d©n nh­ng còng kh«ng ®Ó nhµ n­íc thiÖt h¹i. V× nÕu kh«ng ®óng thùc tÕ sÏ g©y bÊt b×nh trong d©n, lµm mÊt lßng d©n, dÉn ®Õn th¾c m¾c, khiÕu kiÖn. V× vËy mµ khi tiÕn hµnh c«ng t¸c t¸i ®Þnh c­ cho ng­êi d©n th× sÏ ph¶i tiÕn hµnh thùc hiÖn nh­ sau: X©y dùng ®­îc quan ®iÓm tÝch cùc ®èi víi vÊn ®Ò t¸i ®Þnh c­ b¾t buéc. Ch­¬ng tr×nh t¸i ®Þnh c­ ph¶i ®­îc ®Æt ra ngay trong giai ®o¹n nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi cña dù ¸n. X©y dùng vïng t¸i ®Þnh c­ trªn c¬ së quy ho¹ch d©n c­, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña khu vùc víi h­íng s¶n xuÊt cô thÓ nh»m ®¶m b¶o cho ng­êi d©n t¸i ®Þnh c­ cã ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn æn ®Þnh, ph¸t triÓn tèt h¬n. C¬ së h¹ tÇng cho vïng t¸i ®Þnh c­ bao gåm ®­êng giao th«ng, ®­êng n­íc s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t, tr­êng häc, c¬ së y tÕ... Ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng tõ tØnh ®Õn huyÖn, x·, th«n lµng, b¶n. Kinh nghiÖm cho thÊy ®Þa ph­¬ng nµo quan t©m chó träng c«ng t¸c nµy th× viÖc thùc hiÖn tiÕn hµnh sÏ trë nªn su«n sÎ h¬n, nhanh chãng h¬n vµ ng­îc l¹i. Mét ®iÒu n÷a lµ trong khi thùc hiÖn kh«ng cã quyÒn buéc c¸c hé d©n chÊp hµnh mµ chØ cã thÓ vËn ®éng, thuyÕt phôc vµ th­¬ng l­îng. Nh÷ng tr­êng hîp cè t×nh kh«ng chÊp hµnh sau nhiÒu lÇn vËn ®éng, gi¸o dôc mµ vÉn kh«ng cã kÕt qu¶ th× ®Ò xuÊt ®Þa ph­¬ng cã biÖn ph¸p cøng r¾n h¬n, nÕu cÇn cã thÓ tiÕn hµnh biÖn ph¸p c­ìng chÕ thi hµnh. IV. Gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n tØnh Th¸i Nguyªn giai ®o¹n 2001-2005 1.Gi¶i ph¸p vÒ mÆt huy ®éng vèn vµ sö dông vèn ®Çu t­. §èi víi nguån vèn ®Çu t­ tõ bªn ngoµi mµ ®Æc biÖt lµ vèn viÖn trî cho c¸c ch­¬ng tr×nh ®iÖn n«ng th«n th× §iÖn lùc ph¶i tæ chøc chØ ®¹o víi c¸c chi nh¸nh, phèi hîp víi c¸c ®Þa ph­¬ng xem xÐt c¸c x· mµ phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cña c¸c tæ chøc viÖn trî nµy. Sau ®ã tiÕn hµnh ®iÒu tra hiÖn tr¹ng, x¸c ®Þnh khèi l­îng vµ gi¸ trÞ thùc tÕ, hoµn tÊt c¸c thñ tôc , cuèi cïng tiÕn hµnh lËp ph­¬ng ¸n vµ tr×nh lªn C«ng ty ®Ó xin duyÖt nguån vèn viÖn trî. Theo ®óng quy tr×nh th× khi cã dù to¸n ®­îc duyÖt míi ®­îc ghi vèn ®Ó ®Çu t­. Trong khi ®ã mét n¨m chØ cã hai lÇn ra kÕ ho¹ch lµ kÕ ho¹ch t¹m giao ®Çu n¨m vµ kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh (kho¶ng th¸ng 10 hµng n¨m). Do vËy nÕu thñ tôc ®Çu t­ tiÕn hµnh chËm sÏ lì dÞp ghi kÕ ho¹ch, c«ng tr×nh kh«ng cã vèn ®Ó thi c«ng. HoÆc gi¶ sö nÕu cã ghi vèn dù phßng cho c¸c c«ng tr×nh ch­a ®ñ thñ tôc mµ thñ tôc cña c«ng tr×nh ®ã lµm chËm th× sÏ kh«ng chuyÓn vèn ®­îc cho c«ng tr×nh kh¸c g©y t×nh tr¹ng “giam vèn” trong khi l­îng vèn kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t­. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã §iÖn lùc vµ c¸c phßng ban cÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é lËp vµ duyÖt c¸c dù ¸n. TiÕp ®ã, ph¶i kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng ®¶m b¶o chÊt l­îng, hiÖu qu¶ vµ nhanh chãng ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông. ViÖc n©ng cao tiÕn ®é ®ång bé c¸c kh©u tõ lËp thñ tôc chuÈn bÞ ®Çu t­, thùc hiÖn dù ¸n ®Õn quyÕt to¸n c«ng tr×nh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn nhanh chãng ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông, ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh lµm t¨ng hiÖu qu¶ ø ®äng vèn l­u ®éng, ®ång thêi sö dông nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖu qu¶ còng lµm t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh. Cßn víi nguån vèn vay víi l·i suÊt ­u ®·i cña Ng©n hµng thÕ giíi vµ Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸, th× x¸c ®Þnh ®Çu t­ cho nguån vèn nµy ph¶i thùc sù cã hiÖu qu¶ mµ ph¶i thùc sù cÇn thiÕt. Do nguån vèn ®Ó x©y dùng cho ®Çu t­ cña ngµnh ®iÖn lµ qu¸ lín, nhiÒu chi phÝ ph¸t sinh, bé m¸y qu¶nlý th× bÞ ph×nh ra, mµ doanh thu th× l¹i kh«ng t¨ng ®¸ng kÓ. Do vËy mµ viÖc nghiªn cøu c¸c m« h×nh qu¶n lý gi¸ b¸n ®iÖn cho n«ng th«ncho phï hîp nh»m gi¶m chi phÝ ,huy ®éng ®­îc lao ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng d­íi nhiÒu h×nh thøc, ®¹i lý b¸n ®iÖn n«ng th«n, thuª tµi s¶n l­íi ®iÖn n«ng th«n, c¸c hîp t¸c x· dÞch vô ®iÖn... vÉn lµ nh÷ng viÖc lµm cÊp b¸ch mang tÝnh cÊp b¸ch hiÖn nay.Theo «ng §ç V¨n Léc-gi¸m ®èc C«ng ty ®iÖn lùc I “Dï qu¶n lý l­íi ®iÖn n«ng th«n d­íi h×nh thøc nµo th× chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vÉn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cho mäi thµnh c«ng, ë ®Þa ph­¬ng nÕu c¸c cÊp chÝnh quyÒn quan t©m, trùc tiÕp chØ ®¹o, th­êng xuyªn kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tham gia qu¶n lý ®iÖn, lo¹i bá nh÷ng chi phÝ bÊt hîp lý th× ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt râ rÖt”. V× vËy, mµ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch sù ®Çu t­ cña nh©n d©n chóng ®Þa ph­¬ng. Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n ë §iÖn lùc lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng nh»m t¨ng c­êng qu¶n lý, kiÓm tra kiÓm so¸t qu¸ tr×nh kinh doanh, sö dông c¸c lo¹i vèn n»m ®¹t hiÖu qu¶ cao. Tuy nhiªn kÕ to¸n lµ hÖ thèng th«ng tin thùc hiÖn, c¸c sè liÖu, tµi chÝnh liÖu kÕ to¸n tù nã ch­a chØ ra c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt. V× vËy, ®Þnh kú §iÖn lùc ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh vµ tÝnh to¸n, ph©n tÝch c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Ó tõ ®ã t×m ra nguyªn nh©n dÉn thµnh tÝch tiÕn bé so víi thíi kú tr­íc ®Ó ph¸t huy, cßn c¸c nguyªn nh©n g©y ra tån t¹i th× cã biÖn ph¸p th¸o gì kh¾c phôc kÞp thêi.V× vËy §iÖn lùc cÇn hoµn thiÖn néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh, cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô tµi chÝnh cho c¸n bé kÕ to¸n trong §iÖn lùc . 2. C¸c gi¶i ph¸p vÒ mÆt tæ chøc vµ thùc hiÖn viÖc tiÕp qu¶n m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n. C«ng t¸c qu¶n lý ®iªn n«ng th«n cÇn tiÕp tôc khuyÕn khÝch sù tham gia cña c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §Ó gi¶m gi¸ b¸n ®iÖn ®Õn hé n«ng d©n ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ kü thuËt. Sím chÊn chØnh cñng cè tæ chøc m« h×nh qu¶n lý ®iÖn n«ng th«n, cÇn vµ chuyÓn ®æi vµ thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt: hîp t¸c x· dÞch vô ®iÖn, doanh nghiÖp t­ nh©n , c«ng ty cæ phÇn vµ sím bá h×nh thøc cai thÇu tr¾ng nh­ tr­íc ®©y ë mét sè x·. CÇn tæ chøc ®µo t¹o chuyªn m«n cho nh©n viªn qu¶n lý ®iÖn n«ng th«n, cã chÕ ®é khuyÕn khÝch c¸ nh©n lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý, ®ång thêi gi÷ æn ®Þnh lùc l­îng nh©n viªn lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®iÖn ë c¸c x· (hµng n¨m §iªn lùc sÏ ph¶i chi hµng chôc triÖu ®ång ®Ó hç trî c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n viªn ë c¸c ®Þa ph­¬ng) . MÆt kh¸c, cÇn t¨ng c­êng vai trß qu¶n lý cña §iÖn lùc vÒ ®iÖn n«ng th«n cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, nhÊt lµ ®èi víi cÊp x·. CÇn quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn c«ng t¸c tuyªn truyÒn an toµn ®iÖn ë n«ng th«n. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, lo¹i bá c¸c chi phÝ bÊt hîp ph¸p trong gi¸ thµnh ®iÖn, chèng c¸c hiÖn t­îng lÊy c¾p ®iÖn, dïng ®iÖn kh«ng tr¶ tiÒn, lo¹i bá phô thu tiÒn ®iÖn ®èi víi c¸c hé n«ng d©n d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo. §iÖn lùc Th¸i Nguyªn sÏ tiÕp tôc hç trî c¸c huyÖn, x· trong c«ng t¸c ®µo t¹o vµ qu¶n lý ®iÖn n«ng th«n, tuyªn truyÒn an toµn vÒ ®iÖn, tham gia cïng víi c¸c së h÷u quan hoµn thµnh th«ng h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 22/Q§-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. §Æc biÖt sÏ tiÕn hµnh tæ chøc tèt c«ng t¸c tiÕp nhËn l­íi ®iÖn n«ng th«n, thèng nhÊt víi c¸c ®Þa ph­¬ng vÒ tr×nh tù thùc hiÖn, thêi gian thùc hiÖn, tr×nh tù giao nhËn vµ tiÕn hµnh vËn hµnh qu¶n lý ngay sau khi cã quyÕt ®Þnh tiÕp nhËn. 3.Gi¶i ph¸p vÒ mÆt kü thuËt T¨ng c­êng n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt ®Ó c«ng t¸c nµy ®i vµo nÒ nÕp, cñng cè vµ t¨ng c­êng kü thuËt vËn hµnh, nghiªm tóc thùc hiÖn quy ph¹m qu¶n lý kü thuËt. Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é kiÓm tra ®Þnh kú, kiÓm tra ®ét xuÊt (kiÓm tra ngµy, kiÓm tra ®ªm) thiÕt bÞ tr¹m vµ ®­êng d©y nh»m ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng khiÕm khuyÕt, t×nh tr¹ng lµm viÖc kh«ng an toµn cña thiÕt bÞ, l­íi ®iÖn ®Ó ng¨n ngõa tr­íc nh÷ng nguy c¬ g©y sù cè, g¾n tr¸ch nhiÖm cña ng­êi kiÓm tra, söa ch÷a vµo chÊt l­îng l­íi ®iÖn. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®iÒu tra, ph©n tÝch, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm cña c¸c sù cè ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc, rót kinh nghiÖm trong qu¶n lý, ®Þnh h­íng sö dông thiÕt bÞ trªn l­íi nh»m lo¹i bá kÞp thêi nh÷ng thiÕt bÞ chÊt l­îng kÐm. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý, thÝ nghiÖm ®Þnh kú vµ b¶o d­ìng, ®¹i tu thiÕt bÞ ®óng h¹n vµ b¶o ®¶m chÊt l­îng. T¨ng c­êng kiÓm tra chÊt l­îng thiÕt bÞ mua: ChØ mua hµng cã nh·n m¸c ®Çy ®ñ, cã uy tÝn, cã b¶o hµnh s¶n phÈm, lµm ®Èy ®ñ c¸c thÝ nghiÖm tr­íc khi l¾p lªn l­íi. Cã thèng kª theo dâi chÊt l­îng thiÕt bÞ ®ang sö dông, khi ph¸t hiÖn chÊt l­îng s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng th«ng b¸o kÞp thêi cho §iÖn lùc ®Ó lo¹i bá s¶n phÈm ®ã trªn l­íi vµ kh«ng tiÕp tôc cho mua cho ®Õn khi nhµ s¶n xuÊt cã chøng minh c¸c s¶n phÈm c¶i tiÕn cña hä, MÆt kh¸c yªu cÇu c¸c nhµ s¶n xuÊt t¨ng c­êng chÊt l­îng s¶n phÈm cña hä phï hîp víi yªu cÇu cña m×nh. Cã kÕ ho¹ch thay thÕ dÇn c¸c thiÕt bÞ ®· cò, l¹c hËu, ®é tin cËy vËn hµnh thÊp hoÆc hÕt tuæi thä (nh­: m¸y biÕn ¸p, c¸p ngÇm, r¬ le b¶o vÖ..). L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ph©n ®o¹n trªn l­íi trung thÕ nh»m h¹n chÕ vïng ¶nh h­ëng mÊt ®iÖn vµ nhanh chãng kh«i phôc viÖc cÊp l¹i ®iÖn khi cã sù cè. Xö lý ®iÖn trë tiÕp dÞa c¸c tr¹m vµ ®­êng d©y ®¶m b¶o theo tiªu chuÈn quy ®Þnh, ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng n¬i cã nhiÒu gi«ng sÐt. Thay sö c¸ch ®iÖn cã chÊt l­îng kÐm th­êng hay bÞ sù cè, mÆt kh¸c ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c vÖ sinh sø th­êng xuyªn hoÆc ®Þnh kú ë nh÷ng khu vùc dÔ g©y bÈn bÒ mÆt sø. §èi víi c¸c khu vùc nhiÔm bôi nhiÒu còng ph¶i t¨ng c­êng c¸ch ®iÖn b»ng c¸ch dïng sø cã cÊp ®iÖn ¸p cao h¬n ( vÝ dô : dïng sø 22Kv cho l­íi 15 Kv, dïng sø 15 Kv cho sø 10 Kv vµ dïng sø 10 Kv cho sø 6 Kv). §èi víi van chèng sÐt: chØ mua cña chÝnh h·ng ®¹i diÖn, chó ý chän th«ng sè cña chèng sÐt theo chÕ ®é trung tÝnh nèi ®Êt hoÆc kh«ng, ®¶m b¶o c¸c th«ng sè kü thuËt khi l¾p ®Æt vµ thÝ nghiÖm ®Þnh kú ®óng tiªu chuÈn cña nhµ chÕ t¹o. X©y dùng cÊu tróc l­íi m¹ch vßng vËn hµnh hë ®Ó linh ho¹t trong chuyÓn ®æi nguån cung cÊp ®iÖn hoÆc hç trî lÉn nhau trong c¸c tr­êng hîp sù cè. 4. C¸c gi¶i ph¸p vÒ ph­¬ng ¸n phßng chèng b·o lôt trong mïa m­a b·o cho l­íi ®iÖn n«ng th«n. §Ó lµm tèt c«ng t¸c phßng chèng b·o lôt hµng n¨m, ®¶m b¶o an toµn ch­ ng­êi vµ thiÕt bÞ, h¹n chÕ thÊp nhÊt nh÷ng thiÖt h¹i vµ kh¾c phôc nhanh hËu qu¶ do b·o lôt g©y ra, kÞp thêi cung øng ®iÖn phôc vô cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña n«ng th«n, th× c¸c ®¬n vÞ trong §iÖn lùc phai rhtùc hiÖn c¸c néi dung sau: Ban chØ huy phßng chèng lôt b·o, c¸c ®éi xung kÝch ®­îcthµnh lËp ë c¸c Chi nh¸nh ®iÖn cã søc khoÎ, nhiÖt t×nh, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®Ó gi¶i quyÕt nhanh c¸c sù cè lín, khi cÇn cã thÓ huy ®éng kh¾c phôc hËu qu¶ sau b·o lôt gi÷a c¸c khu vùc trong toµn tØnh. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch phßng chèng b·o lôt cÇn ph¶i cã néi dung cô thÓ, s¸t thùc, cã tiÕn ®é cho tõng lo¹i c«ng viÖc, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn nh÷ng c«ng tr×nh träng ®iÓm nh­: §ª, ®Ëp, vËt t­ nhiªn liÖu dù phßng...t¹i c¸c Chi nh¸nh vµ t¹i c¸c c«ng tr×nh. TiÕn hµnh ph¸t quang tuyÕn hµnh lang, kiÓm tra cñng cè cét, mãng cét, d©y dÉn, xµ sø ë l­íi ®iÖn, n©ng cao thªm ®é an toµn cña thiÕt bÞ ë nh÷ng khu vùc träng yÕu. 5. KÕt hîp viÖc ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n víi viÖc ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng kh¸c cho khu vùc n«ng th«n. ViÖc x©y dùng m¹ng l­íi ®iÖn th­êng lµ cè ®Þnh th­êng Ýt dÞch chuyÓn (v× mçi lÇn dÞch chuyÓn sÏ g©y rÊt nhiÒu tèn kÐm). Do vËy khi tiÕn hµnh x©y dùng th× §iÖn lùc ph¶i tæ chøc kÕt hîp víi c¸c c¬ quan ban ngµnh mµ sÏ cã nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng trªn cïng mét hµnh lang tuyÕn ®­êng, ®øng ra bµn b¹c tr­íc ®Ó cã thÓ cã c¸c kÕ ho¹ch sao cho viÖc x©y dùng l­íi ®iÖn sÏ kh«ng cã ¶nh h­ëng vÒ sau nµy ®èi víi c«ng t¸c x©y dùng ®­êng x¸ cÇu cèng còng nh­ c¸c c«ng tr×nh kh¸c, nÕu kh«ng sÏ g©y tèn kÐm trong viÖc di dêi. Qu¸ tr×nh x©y dùng m¹ng l­íi ®iÖn nªn ®­îc tiÕn hµnh cïng víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho n«ng th«n nh­: x©y dùng ®­êng x¸, tr­êng häc , bÖnh viÖn... th× sÏ t¹o ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ë khu vùc n«ng th«n. V. Mét sè kiÕn nghÞ. 1. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh kinh tÕ n­íc ta nãi chung vµ tØnh Th¸i Nguyªn nãi riªng ®· cã nhiÒu ®æi míi, ®Æc biÖt lµ kinh tÕ khu vùc n«ng th«n. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho thuËn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh Th¸i Nguyªn, ChÝnh phñ còng nh­ Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam vµ C«ng ty ®iÖn lùc I ®· cã rÊt nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt, nh÷ng quy ®Þnh míi trong mäi lÜnh vùc nãi chung vµ trong lÜnh vù ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®iÖn n«ng th«n nãi riªng. §iÒu ®ã rÊt ®­îc §iÖn lùc còng nh­ nh©n d©n hoanh nghªnh vµ ñng hé. Tuy nhiªn, còng cÇn cã sù chuÈn bÞ chu ®¸o vµ hoµn thiÖn h¬n ®èi víi viÖc ban hµnh mét nghÞ ®Þnh hay mét v¨n b¶n quy ®Þnh. §Æc biÖt cÇn nhanh chãng ra ®êi c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ®i kÌm víi c¸c quyÕt ®Þnh trªn lµm c¬ së thùc hiÖn. §¬n cö mét vÝ dô: th¸ng 04 n¨m 1999C«ng ty ®iÖn lùc I ra mét v¨n b¶n sè 54/1999/§NT/§LI vÒ c«ng t¸c tiÕp nh©n l­íi ®iÖn trung ¸p n«ng th«n nh­ng m·i ®Õn th¸ng 1 n¨m 2000 míi cã v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn. 2. §Ò nghÞ ChÝnh phñ chØ ®¹o ®Ó c¸c tØnh chó träng trong viÖc ban hµnh ®¬n gi¸ ®Òn bï phï hîp víi thÞ tr­êng , lu«n chØnh ®æi bæ xung v¨n b¶n míi thay thÕ, ®ång thêi cã tham kh¶o nh÷ng tØnh l©n cËn. Thùc tÕ cã nh÷ng ®¬n gi¸ ®Òn bï tõ 3 ®Õn 6 n¨m tr­íc nay vÉn cßn hiÖu lùc thi hµnh. Ngoµi vÊn ®Ò tr­ît gi¸ th× vÊn ®Ò ®Òn bï qu¸ cò kh«ng cßn phï hîp mÆt b»ng gi¸ thÞ tr­êng hiÖn nay, ®©y thùc sù lµ lùc c¶n v« h×nh. MÆt kh¸c c¸c tØnh kÒ nhau nh­ng gi¸ ®Òn bï tµi s¶n cïng chñng lo¹i l¹i cã sù chªnh lÖch kh¸ lín, t¹o nªn sù so s¸nh vµ c¸c hé bÞ thiÖt h¹i khã chÊp thuËn. 3.§Ò nghÞ ChÝnh phñ cho h­íng gi¶i quyÕt mét phÇn ®Êt thæ c­ trong hµnh lang tuyÕn do x©y dùng c«ng tr×nh ®iÖn nªn c¸c hé kh«ng thÓ x©y dùng nhµ. NghÞ ®Þnh 22 cña ChÝnh phñ vÒ ®Òn bï quy ®Þnh:” ®Òn bï vÒ ®Êt cho toµn bé diÖn tÝch ®Êt thu håi...” mµ ®èi víi ngµnh ®iÖn ®Êt thu håi lµ ®Êt ®Ó thi c«ng mãng trô ®iÖn vµ x©y dùng c¸c tr¹m biÕn ¸p cßn ®Êt d­íi hµnh lang kh«ng ph¶i ®Êt thu håi nªn kh«ng ®­îc ®Òn bï. Tuy vËy, viÖc kh«ng ®Òn bï dÊt trong hµnh lang an toµn l­íi ®iÖn chØ hîp lý víi ®Êt n«ng nghiÖp, v× ®Êt nµy vÉn tiÕp tôc canh t¸c ®­îc. Riªng ®èi víi ®Êt thæ c­, ®Æc biÖt lµ ®Êt ë thÞ x· quý hiÕm mµ ng­êi d©n chuÈn bÞ lµm nhµ nay ®­êng ®iÖn ®i qua kh«ng thÓ lµm nhµ nh­ng còng kh«ng ®­îc ®Òn bï. Trong khi gi¸ trÞ cña nh÷ng l« ®Êt ®ã rÊt cao, cã khi lªn ®Õn hµng tr¨m triÖu ®ång. Râ rµng nh÷ng hé nãi trªn bÞ thiÖt h¹i nh­ng nÕu ®Òn bï th× tr¸i víi v¨n b¶n ChÝnh phñ quy ®Þnh, mµ kh«ng ®Òn bï th× d©n kh«ng cho thi c«ng. §©y lµ v­íng m¾c phæ biÕn cÇn ph¶i nhanh chãng gi¶i quyÕt. 4.KiÕn nghÞ víi C«ng ty khi mµ §iÖn lùc tr×nh c«ng ty duyÖt lªn c«ng ty kÕ ho¹ch mµ ®­îc C«ng ty duyÖt th× C«ng ty nªn giao vèn tËp trung cho c¸c c«ng tr×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng tr×nh nhanh chãng ®­îc hoµn thµnh. Tr¸nh t×nh tr¹ng giao vèn trµn lan nh­ng kh«ng ®ñ ®Ó c«ng tr×nh ph¶i kÐo dµi vµ bá dë. C¸c c«ng tr×nh mµ §iÖn lùc lµm chñ ®Çu t­, th× C«ng ty ®iÖn lùc I nªn cho phÐp §iÖn lùc cã quyÒn ®­îc lùa chän B thi c«ng. 5.§Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn thiÕt kÕ n©ng cao h¬n n÷a tr¸ch nhiÖm trong viÖc lËp hå s¬ nh»m h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt viÖc ®Òn bï di dêi nhµ còng nh­ tµi s¶n bÞ thiÕt h¹i. Cã nh÷ng tr­êng hîp thÊy gi¸ trÞ ®Òn bï qu¸ lín, Ban qu¶n lý dù ¸n l­íi ®iÖn ®· ®Ò xuÊt víi c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn thiÕt kÕ, ®­îc hä chÊp thuËn vµ ®iÒu chØnh. KÕt qu¶ kh«ng chØ tiÕt kiÖm vÒ kinh tÕ v× h¹n chÕ tèi ®a vÒ ®Òn bï mµ cßn cã lîi vÒ lÜnh vùc x· héi, tr¸nh g©y x¸o trén lín lµm ¶nh h­ëng ®Õn cuéc sèng, phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi d©n. KÕt luËn. §èi víi c¶ n­íc nãi chung còng nh­ víi c¸c ®Þa ph­¬ng nãi riªng vµ tØnh Th¸i Nguyªn, ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ cña khu vùc n«ng th«n, thùc hiÖn ®­îc c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ ®èi víi n«ng th«n th× nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu lµ ph¶i ph¸t triÓn m¹ngl­íi ®iÖn n«ng th«n. Víi nh÷ng chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra cho giai ®o¹n 2001-2005, lµm thÕ nµo ®Ó thùc hiÖn c¸c chi tiªu ®ã, thËm chÝ thùc hiÖn ®­îc v­ît møc c¸c chØ tiªu ®ã lµ mét ®iÒu kh«ng ph¶i dÔ dµng g×. Trªn thùc tÕ viÖc thùc hiÖn thµnh c«ng ®­îc vÊn ®Ò nµy, bªn c¹nh sù cè g¾ng cña §iªn lùc Th¸i Nguyªn vµ C«ng ty ®iÖn lùc I th× ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp cao gi÷a c¸c ngµnh c¸c cÊp cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. ChØ cã nh­ vËy th× míi cã thÓ thùc hiÖn tèt kÕ hoach ®­a ®iÖn vÒ n«ng th«n, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n cña tØnh Th¸i Nguyªn. Néi dung bµi viÕt vÒ ph¸t triÓn ®iÖn n«ng th«n lµ rÊt réng vµ rÊt phøc t¹p, trong nghiªn cøu còng nh­ tr×nh ®é b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ, nªn kh«ng thÓ xem xÐt ®­îc cô thÓ tõng khÝa c¹nh tõng vÊn ®Ò chi tiÕt, ®ång thêi còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong ®­îc sù h­íng dÉn, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o còng nh­ nh÷ng ý kiÕn gãp ý cña c¸c b¹n. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn vµ gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o Vò ThÞ Ngäc Phïng vµ c¸c c¸n bé trong phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ §iÖn lùc Th¸i Nguyªn ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2001-2005.DOC
Luận văn liên quan