Đề tài Kế toán thuế giá trị gia tăng và tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng tại công ty tnhh tong jou Việt Nam

Thueá laø moät phaïm truø lòch söû, toàn taïi vaø phaùt tireån cuøng vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa NhaøNöôùc. Ñoái vôùi baát kyø quoác gia naøo thì thueá cuõng ñoùng moät vai troø quan troïng vaø chieám phaàn lôùn trong toång thu ngaân saùch Nhaø Nöôùc. Vieäc thöïc thi moät chính saùch thueá coù hieäu quaû seõ ñaûm baûo oån ñònh cho nguoàn thu naøy, töø ñoù taïo ñieàu kieän ñeå môû roäng saûn xuaát vaø phaùt trieånkinh teá-xaõ hoäi ñaát nöôùc. ÔÛ Vieät Nam, trong böôùc chuyeån bieán cuûa neàn kinh teá, caùc saéc thueá hieän taïi toû ra khoâng coøn phuø hôïp vaø cuøng vôùi xu theáhoaø nhaäp khu vöïc vaø quoác teá caàn coù nhöõng saéc thueá phuø hôïp. Do ñoù trong chöông trình coâng taùc caûi caùch thueá böôùc hai (1998 -2000) Boä Taøi chính ñaõ ñöa ra caùc loaïi thueá môùi thay theá caùc saéc thueá khoâng coøn phuø hôïp vaø ñöa theâm caùc loaïi thueá môùi phaùt sinh maø Nhaø nöôùc caàn phaûi thu [5]. Moät trong nhöõng böôùc caûi caùch naøy ñoù laø ThueáDoanh Thu ñöôïc

pdf83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán thuế giá trị gia tăng và tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng tại công ty tnhh tong jou Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
anh ngaøy caøng thuaän lôïi hôn. - Ñôùi söï noã löïc cuûa taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân, vaø söï ñoaøn keát cuûa caùc toå chöùc ñoaøn theå. Coâng ty coù moät ñoäi nguõ coâng nhaân laønh ngheà, nguoàn Trang 49 nhaân löïc doài daøo, coù ñaày ñuû trình ñoä tay ngheà, luoân khaéc phuïc nhöõng khoù khaên taïo ñieàu kieän vaø bieän phaùp môùi trong saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. - Caùc naêm qua Coâng ty luoân laøm aên coù hieäu quaû, baûo toaøn vaø phaùt trieån nguoàn voán. Vì vaäy hieän nay Coâng ty chuû ñoäng ñöôïc nguoàn voán, saûn xuaát kinh doanh khoâng vay voán ngaân haøng vaø caùc toå chöùc kinh teá khaùc ñeå saûn xuaát. Ñaây cuõng chính laø moät lôïi theá mang laïi hieäu quaû cho Coâng ty ñoàng thôøi coù ñieàu kieän ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä, môû roäng quy moâ saûn xuaát, ngaønh ngheà kinh doanh ngaøy caøng taêng, giaûm tröø saûn löôïng haøng hoùa thöïc hieän, doanh thu vaø lôïi nhuaän, ñôøi soáng vaø thu nhaäp caùn boä coâng nhaân vieân ngaøy caøng taêng. - Cuøng vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa neàn kinh teá, ñieàu naøy cuõng ñaõ keùo theo söï phaùt trieån cuûa coâng ty * Khoù khaên - Thôøi buoåi kinh teá thò tröôøng hieän nay söï bieán ñoäng veà giaù caû trong thôøi gian qua ñaõ aûnh höôûng tôùi lôïi nhuaän cuûa coâng ty. - Söï caïnh tranh gay gaét veà giaù giöõa caùc doanh nghieäp saûn xuaát trong nöôùc, DN nöôùc ngoøai, DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi neân vieäc kinh doanh ngaøy caøng khoù khaên hôn * Phöông höôùng vaø chieán löôïc phaùt trieån cuûa coâng ty: - Veà ñaàu tö: + Tieáp tuïc cuûng coá vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm + Naâng cao heä thoáng maùy moùc thieát bò, coâng ngheä saûn xuaát vaø nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng phaùt trieån veà caùc saûn phaåm do Coâng ty saûn xuaát. + Döï kieán veà saûn löôïng saûn xuaát caùc loaïi sôn nhö: Trang 50 + Daàu boùng (vecni) baûo veä beà maët vôùi quy moâ saûn löôïng khoaûng 1.500 taán/naêm, ñaït doanh thu khoaûng 4.500.000 USD + Dung moâi pha sôn vôùi quy moâ saûn löôïng khoaûng 2.400 taán/naêm, ñaït doanh thu khoaûng 3.300.000 USD + Möïc daïng daàu duûng trong ngaønh ñieän töû vôùi quy moâ saûn löôïng khoaûng 50 taán/naêm, ñaït doanh thu khoaûng 200.000 USD + Moät soá chaát traùm treùt beà maët tröôùc khi sôn vôùi quy moâ saûn löôïng khoaûng 2.400 taán/naêm, ñaït doanh thu khoaûng 3.300.000 USD - Veà heä thoáng quaûn trò: + Hoøan thieän vaø naâng caáp caùc phaàn meàm quaûn trò hieän coù phuø hôïp vôùi yeâu caàu söû duïng vaø phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa coâng ty. + Xaây döïng hieäu quaû heä thoáng thoâng tin noäi boä, thoâng tin thò tröôøng, thoâng tin khaùch haøng, thoâng tin khoa hoïc kyõ thuaät trong vaø ngoøai nöôùc. + Xaây döïng heä thoáng caûnh baùo ruûi ro, töø ñoù coù nhöõng nhaän ñònh xuyeân suoát, haïn cheá toái ña ruõi ro trong kinh doanh. + Hoøan thieän cô caáu toå chöùc, xaây döïng heä thoáng quaûn lyù xuyeân suoát töø caáp cao ñeán töøng boä phaän, töøng nhaân vieân. - Veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh: Chuyeân moân hoùa heä thoáng saûn xuaát, khai thaùc toái öu coâng suaát cuûa maùy moùc thieát bò, naâng cao saûn löôïng, taêng naêng suaát lao ñoäng. Tieáp tuïc môû roäng saûn xuaát kinh doanh, naâng cao giaù trò cho caùc saûn phaåm laø theá maïnh cuûa coâng ty, tieáp tuïc taäp trung vaøo caùc saûn phaåm coù tæ suaát lôïi nhuaän cao nhö sôn :UV, PU, NC, AC - Veà taøi chính: Trang 51 + Kieåm soaùt toát chi phí ñeå xaây döïng cô caáu giaù thaønh hôïp lyù, taêng söùc caïnh tranh cuûa caùc saûn phaåm treân thò tröôøng. + Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. + Khai thaùc toái ña lôïi theá giaù trò vaø uy tính thöông hieäuñeå taêng hieäu quaû kinh teá. Xaây döïng heä thoáng quaûn trò taøi chính chuyeân nghieäp. + Duy trì tình hình taøi chính laønh maïnh, tích cöïc tìm kieám caùc nguoàn taïi trôï coù chi phí thaáp. Baùo caùo taøi chính kòp thôøi, minh baïch vaø coâng khai. - Veà nguoàn löïc: + Naâng cao naêng löï quaûn lyù, ñaëc bieät laø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc quaûn lyù caáp cao. Ñoàng thôøi cuõng coá toå chöùc quaûn lyù nhaân söï, huaán luyeän ñaøo taïo nhaân vieân, taêng cöôøng tuyeån choïn vaø thu huùt nguoàn nhaân löïc gioûi töø beân ngoaøi nhaèm ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån cuûa Coâng ty. + Ñaàu tö ñaøo taïo, naâng cao tay ngheà cho ngöôøi lao ñoäng, phaùt trieån caùc phong traøo thi ñua saùng taïo. + Chaêm lo ñeán ñôøi soáng vaät chaát tinh thaàn cuûa caùn boä CNV trong coâng ty, taïo ñieàu kieän toái ña cho CBCNV an taâm laøm vieäc. + Xaây döïng chính saùch khen thöôûng nhaèm phaùt huy kích thích saùng taïo cuûa CBCNV. 2.1.6, Tình hình toå chöùc coâng taùc keá toaùn taïi Coâng ty. 2.1.6.1, Toå chöùc vieäc ghi cheùp ban ñaàu vaø chöùng töø keá toaùn: - Caên cöù vaøo quy moâ ñaëc ñieåm saøn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty, caên cöù vaøo khoái löôïng coâng vieäc vaø soá löôïng nhaân vieân keá toaùn. Hình thöùc toå chöùc keá toaùn laø hình thöùc taäp trung, toaøn boä chöùng töø keá toaùn ñöôïc taäp trung taïi phoøng keá toaùn töø coâng vieäc xöû lyù chöùng töø, ghi soå toång hôïp ñeán laäp baùo caùo taøi chính. Trang 52 - Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp aùp duïng theo quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä taøi chính. - Hình thöùc keá toaùn aùp duïng: Nhaät kyù chung - Kyø keá toaùn naêm: baét ñaàu töø ngaøy 1/1 vaø keát thuùc vaøo ngaøy 31/12 - Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn: Vieät Nam ñoàng (VNÑ) 2.1.6.2, Hình thöùc toå chöùc heä thoáng keá toaùn * Sô ñoà: :( Sô ñoà 2.2) Sô ñoà 2.2 Chöùng töø keá toaùn Soå nhaät kyù ñaëc bieät Soå nhaät kyù chung Soå theû chi tieát keá toaùn Soå caùi Baûng toång hôïp chi tieát Baûng caân ñoái phaùt sinh Baùo caùo taøi chính Trang 53 Ghi chuù: Ghi haøng ngaøy Ghi cuoái thaùng hoaëc ñònh kyø Quan heä ñoái chieáu kieåm tra * Giaûi thích: - Ñaëc tröng cô baûn cuûa hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung: Taát caû caùc nghieäp vuï kinh teá taøi chính phaùt sinh ñeàu phaûi ñöôïc ghi vaøo soå nhaät kyù, maø troïng taâm laø soå nhaät kyù chung, theo trình töï thôøi gian phaùt sinh vaø theo noäi dung kinh teá (ñònh khoaûn keá toùan) cuûa nghieäp vuï ñoù. Sau ñoù laáy soá lieäu treân caùc soå nhaät kyù ñeå ghi soå caùi theo töøng nghieäp vuï phaùt sinh. Hình thöùc keá toùan nhaät kyù chung goàm caùc loaïi soå chuû yeáu sau: + Soå nhaät kyù chung, soå nhaät kyù ñaëc bieät + Soå caùi + Caùc soå, theû keá toaùn chi tieát. + Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc nhaät kyù chung: - Haøng ngaøy, caên cöù vaøo caùc chöùng töø ñaõ kieåm tra ñöôïc duøng laøm caên cöù ghi soå, tröôùc heát ghi caùc nghieäp vuï phaùt sinh vaøo soå nhaät kyù chung, sau ñoù caên cöù soá lieäu ñaõ ghi treân Nhaät kyù chung ñeå ghi vaøo soå caùi theo caùc taøi khoûan keá toaùn phuø hôïp. Neáu ñôn vò coù môû soå theû keá toaùn chi tieát thì ñoàng thôøi vôùi vieäc ghi soå nhaät kyù chung caùc nghieäp vuï phaùt sinh ñöôïc ghi vaøo caùc soå theû keá toùan chi tieát lieân quan. Tröôøng hôïp ñoái vôùi môû caùc soå nhaät kyù ñaëc bieät thì haøng ngaøy, caên cöù vaøo caùc chöùng töø ñöôïc duøng laøm caên cöù dhi soå, ghi nghieäp vuï phaùt sinh vaøo soå nhaät kyù ñaëc bieät lieân quan. Ñònh kyø hoaëc cuoái thaùng, tuøy khoái löôïng nghieäp vuï phaùt sinh, toång hôïp töøng soå nhaät kyù ñaëc bieät, laáy soá lieäu ñeå ghi vaøo caùc taøi khoûan phuø hôïp treân soå Trang 54 caùi, sau khi ñaõ loïai tröø soá truøng laäp do moät nghieäp vuï ñöôïc ghi ñoàng thôø vaøo soå nhaät kyù ñaëc bieät (neáu coù) - Cuoái thaùng, cuoái quyù, cuoái naêm coäng soá lieäu treân soå caùi , laäp baûng caân ñoái soá phaùt sinh. Sau khi ñaõ kieåm tra ñoái chieáu khôùp ñuùng, soá lieäu ghi treân soå caùi vaø baûng toång hôïp chi tieát (ñöôïc laäp töø caùc soå, theû keá toaùn chi tieát) ñöôïc duøng ñeå laäp caùc baùo caùo taøi chính. Veà nguyeân taéc, toång soá phaùt sinh nôï vaø toång soá phaùt sinh coù treân baûng caân ñoái soá phaùt sinh phaûi baèng toång soá phaùt sinh nôï vaø toång soá phaùt sinh coù treân soå nhaät kyù chung cuøng kyø. - Phoøng taøi chính keá toùan cuûa coâng ty ñöôïc trang bò maùy vi tính vaø heä thoáng phaàn meàm keá toaùn phuïc vuï cho coâng taùc vì vaäy caùc coâng vieäc keá toaùn ña soá ñöôïc xöû lyù treân maùy giuùp cho vieäc ghi cheùp giaûm ñaùng keå, coâng vieäc keá toùan nhanh vaø hieäu quaû. 2.1.6.3, Toå chöùc boä maùy keá toaùn taïi Coâng ty. * Sô ñoà: (Sô ñoà 2.3) Sô ñoà 2.3 Trang 55 * Chöùc naêng vaø nhieäm vuï: - Keá toaùn tröôûng: Giuùp Giaùm ñoác chæ ñaïo thöïc hieän toøan boä coâng taùc keá toùan cuûa coâng ty, toå chöùc thi haønh cuûng coá vaø hoøan thieän thöïc hieän ñuùng theo cheá ñoä haïch toaùn theo quy ñònh. - Keá toùan toång hôïp: toång hôïp tình hình toøan boä caùc nghieäp vuï keá toùan phaùt sinh, laäp baùo caùo taøi chính, cuoái thaùng baùo caùo cho keá toaùn tröôûng vaø ban laõnh ñaïo coâng ty tình thöïc hieän vaø keát quaû kinh doanh cuûa thaùng. - Keá toùan thanh toùan: laäp phieáu thu, chi, theo doõi caùc khoûan thanh toùan baèng tieàn cuûa coâng ty (tieàn maët, tieàn gôûi ngaân haøng, taïm öùng) - Keá toùan coâng nôï: Theo doõi tình hình thöïc hieän hôïp ñoàng, tình hình thu hoài coâng nôï, naém ñöôïc tình hình doanh thu tieâu thuï vaø coâng nôï cuûa coâng ty. - Keá toaùn vaät tö, thaønh phaåm: theo doõi tình hình nhaäp xuaát toàn vaät tö thaønh phaåm cuûa ñôn vò. - Keá toùan thueá: laäp baùo caùo ñaàu ra, ñaàu vaøo trong thaùng, laäp caùc bieåu maãu theo quy ñònh cuûa Cuïc Thueá . Tröôûng phoøng TCKT (Keá toaùn tröôûng) Phoù phoøng TCKT (Keá toaùn toång hôïp) Keá toaùn thanh toaùn Keá toaùn coâng nôï K.T vaät tö, t.phaåm Keá toaùn thueá Thuû quyõ Trang 56 - Thuû quyõ: baûo quaûn tieàn maët cuûa coâng ty, chæ ñöôïc thu chi khi coù chöùng töø hôïp lyù, hôïp leä. Haèng ngaøy phaûi baùo caùo quyõ tieàn maët thöïc teá cho keá toùan tröôûng ñoàng thôøi ñoái chieáu soá lieäu toàn quyõ treân soå saùch vôùi keá toùan thanh toùan. 2.2. Tình Hình Thöïc Hieän Thueá GTGT Taïi Coâng Ty TNHH Tong Jou Vieät Nam: 2.2.1, Keá Toaùn Thueá GTGT Taïi Doanh Nghieäp: Û Ñeå phuø hôïp vôùi caùc chính saùch thueá môùi, coâng taùc Keá Toaùn Thueá GTGT taïi Coâng Ty TNHH Tong Jou VN ñaõ toå chöùc keá toaùn thueá GTGT theo quy ñònh, cuï theå ñöôïc bieåu hieän nhö sau: 2.2.1.1, Hoùa Ñôn, Chöùng Töø: Hoaù ñôn , chöùng töø maø coâng ty söû duïng cho vieäc aùp duïng thueá GTGT laø : - Tôø khai thueá GTGT : Maãu soá 01/GTGT - Baûng keâ hoaù ñôn , chöùng töø haøng hoaù , dòch vuï baùn ra : Maãu soá 01_1/GTGT - Baûng keâ hoaù ñôn , chöùng töø haøng hoaù , dòch vuï mua vaøo : Maãu soá 02_1/GTGT - Coâng ty söû duïng hoaù ñôn GTGT töï in keå töø ngaøy 01/01/2007 caên cöù theo coâng văn số 744/CT-HCQTTV.AC ngaøy 26/03/2006 của Cục Thuế Đồng Nai. Khi laäp hoaù ñôn baùn haøng hoaù, dòch vuï, coâng ty ghi ñaày ñuû, ñuùng caùc yeáu toá quy ñònh vaø ghi roõ: + Giaù baùn (chöa coù thueá GTGT); + Thueá GTGT; + Toång giaù thanh toaùn (ñaõ coù thueá GTGT). Trang 57 + Soá tieàn baèng chöõ (toång giaù thanh toaùn). 2.2.1.2, Taøi Khoaûn Keá Toaùn: - Taøi khoaûn 133 “ Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø “; coù 2 taøi khoaûn caáp 2 : + TK 1331 “Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø cuûa haøng hoaù , dòch vuï “ + TK 1332 “Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø cuûa TSCÑ “ - TK 3331 “ Thueá GTGT phaûi noäp “ goàm: + TK 33311 “ Thueá GTGT ñaàu ra “ + TK 33312 “ Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu “ 2.2.1.3, Moät Soá Nghieäp Vuï Kinh Teá Chuû Yeáu: * TK133 duøng ñeå phaûn aùnh soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø . * Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu [7]: - Khi mua vaät tö, haøng hoaù, taøi saûn coá ñònh duøng vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh haøng hoaù, dòch vuï , keá toaùn phaûn aùnh giaù trò vaät tö, haøng hoaù nhaäp kho theo giaù thöïc teá bao goàm giaù mua chöa coù thueá GTGT ñaàu vaøo, chi phí thu mua, vaän chuyeån, boác xeáp, thueâ kho baõi,... töø nôi mua veà ñeán coâng ty, ghi: Nôï Coù - Soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø, ñöôïc hoaøn laïi. - Soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñaõ khaáu tröø - Keát chuyeån soá thueá GTGT ñaàu vaøo khoâng ñöôïc khaáu tröø - Thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa haøng hoùa mua vaøo nhöng ñaõ traû laïi, ñöôïc giaûm giaù - Soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñaõ ñöôïc hoaøn laïi Dö nôï: Soá thueá GTGT ñaàu vaøo coøn ñöôïc khaáu tröø, soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc hoaøn laïi nhöng NSNN chöa hoaøn traû Trang 58 Nôï TK 152 - Nguyeân lieäu, vaät lieäu Nôï TK 153 - Coâng cuï, duïng cuï Nôï TK 156 - Haøng hoaù Nôï TK 211 - TSCÑ höõu hình Nôï TK 611 - Mua haøng Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø (Thueá GTGT ñaàu vaøo) ......... Coù TK 111, 112, 331, ... (Toång giaù thanh toaùn). - Khi mua vaät tö, dòch vuï duøng ngay vaøo saûn xuaát, kinh doanh haøng hoaù, dòch vuï, keá toaùn phaûn aùnh giaù thöïc teá chöa coù thueá GTGT, thueá GTGT ñaàu vaøo vaø toång giaù thanh toaùn, ghi: Nôï TK 621, 627, 641, 642, 241, ... Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø (Thueá GTGT ñaàu vaøo) Coù TK 111, 112, 331, ... (Toång giaù thanh toaùn). - Khi mua haøng hoaù giao baùn ngay cho khaùch haøng (khoâng qua nhaäp kho), ghi: Nôï TK 632 - Giaù voán haøng baùn (Giaù mua chöa coù thueá GTGT ñaàu vaøo) Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 111, 112, 331,... (Toång giaù thanh toaùn). - Khi nhaäp khaåu haøng hoaù, keá toaùn phaûn aùnh giaù trò vaät tö, haøng hoaù, thieát bò nhaäp khaåu bao goàm toång soá tieàn phaûi thanh toaùn cho ngöôøi baùn, thueá nhaäp khaåu phaûi noäp, chi phí thu mua vaän chuyeån, ghi: Nôï TK 152 - Nguyeân lieäu, vaät lieäu Trang 59 Nôï TK 156 - Haøng hoaù Nôï TK 211 - TSCÑ höõu hình Coù TK 3333 - Thueá xuaát, nhaäp khaåu Coù TK 111, 112, 331, ... Ñoái vôùi thueá GTGT haøng nhaäp khaåu, keá toaùn ghi: Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (TK 33312 - Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu). - Cuoái kyø, keá toaùn xaùc ñònh soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø vaø soá thueá GTGT phaûi noäp trong kyø, ghi: Nôï TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø. - Khi noäp thueá GTGT vaøo NSNN: Nôï TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 111, 112, ... - Neáu soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø lôùn hôn soá thueá GTGT ñaàu ra phaùt sinh trong kyø thì chæ ñöôïc khaáu tröø soá thueá GTGT ñaàu vaøo baèng (=) soá thueá GTGT ñaàu ra. Soá thueá GTGT ñaàu vaøo coøn laïi ñöôïc khaáu tröø tieáp vaøo kyø tính thueá sau. * Ví duï minh hoïa: Trong thaùng 01/2009 coâng ty coù moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: 1. Ngaøy 03/01 nhaäp kho 2.000kg nguyeân vaät lieäu A vôùi giaù mua 17.000 ñoàng, thueá GTGT 10%, chöa thanh toaùn cho nhaø cung caáp DN Taân Cöï. Nôï TK 152A 2.000 x 17.000 = 34.000.000 Trang 60 Nôï TK 133 34.000.000 x 10% = 3.400.000 Coù TK 331(TC) 37.400.0000 2. Ngaøy 06/01 mua moät loâ haøng cuûa Cty Vieät Huøngvôùi giaù mua 50.000.000 ñoàng, thueá GTGT 10% chöa thanh toaùn , ñeå xuaát baùn thaúng cho khaùch haøng AÙ Chaâu Nôï TK 632 50.000.000 Nôï TK 133 5.000.000 Coù TK 331(VH) 55.000.000 3. Ngaøy 10/01 nhaäp kho loâ haøng trò giaù 20.000 USD , thueá nhaäp khaåu, thueá GTGT phaûi noäp 10% chöa thanh toaùn cho nhaø cung caáp Long River. Tyû giaù thöïc teá taïi thôøi ñieåm phaùt sinh laø 16.545 ñoàng/USD. - Nhaäp kho haøng chöa thanh toaùn tieàn: Nôï TK 156 330.900.000 Coù TK 331(LR) 330.900.000 - Thueá nhaäp khaåu phaûi noäp: Nôï TK 156 33.090.000 Coù TK 3333 33.090.000 - Thueá GTGT phaûi noäp: Nôï TK 133 36.399.000 Coù TK 33312 36.399.000 4. Ngaøy 20/01 thueâ xe chôû haøng töø coâng ty ra chi nhaùnh Haø Noäi vôùi toång giaù thanh toaùn 8.800.000 ñoàng goàm 10% thueá GTGT, ñaõ thanh toaùn baèng tieàn maët. Nôï TK 641 8.000.000 Nôï TK 133 800.000 Coù TK 111 8.800.000 Trang 61 * TK 3331 duøng ñeå phaûn aùnh soá thueá GTGT phaûi noäp: * Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu [7]: - Khi baùn haøng hoùa, dòch vuï, keá toaùn vieát hoùa ñôn baùn haøng phaûi ghi roõ giaù baùn chöa coù thueá GTGT, thueá GTGT phaûi noäp vaø toång giaù thanh toaùn, vaø phaûn aùnh doanh thu baùn haøng laø toång soá tieàn baùn haøng, cung caáp dòch vuï (chöa coù thueá GTGT), ghi: Nôï TK 111, 112, 131, ... (Toång giaù thanh toaùn) Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (TK 33311 - Thueá GTGT ñaàu ra) Coù TK 511 - Doanh thu baùn haøng (Giaù chöa coù thueá GTGT), - Khi phaùt sinh caùc khoaûn doanh thu töø hoaït ñoäng taøi chính, caùc khoaûn thu nhaäp khaùc (nhö: thu veà cho thueâ taøi saûn, thu veà thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ,... ), ghi: Nôï TK 111, 112, 138, .... (Toång giaù thanh toaùn) Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (TK 33311) Coù TK 515 – Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (Giaù chöa coù thueá GTGT) Nôï Coù - Soá thueá GTGT ñaõ ñöôïc khaáu tröø, ñaõ noäp cho nhaø nöôùc - Thueá GTGT cuûa haøng baùn bò traû laïi. - Thueá GTGT ñaàu ra - Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu Dö nôï: Thueá GTGT noäp thöøa cuoái kyø. Dö nôï: Thueá GTGT phaûi noäp cuoái kyø. Trang 62 Coù TK 711 - Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc (Giaù chöa coù thueá GTGT) - Ñoái vôùi tröôøng hôïp cho thueâ taøi saûn theo hình thöùc traû tieàn thueâ töøng kyø hoaëc traû tröôùc tieàn thueâ cho moät thôøi haïn thueâ, keá toaùn xaùc ñònh doanh thu cung caáp dòch vuï laø giaù cho thueâ chöa coù thueá GTGT vaø thueá GTGT, ghi: Nôï TK 111, 112 (Toång soá tieàn nhaän tröôùc) Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 511 - Doanh thu baùn haøng - Khi söû duïng haøng hoùa, dòch vuï ñeå bieáu, taëng, caên cöù vaøo chöùng töø lieân quan, keá toaùn phaûn aùnh doanh thu, thueá GTGT phaûi noäp cuûa haøng hoùa, dòch vuï duøng ñeå bieáu, taëng. + Doanh thu baùn haøng: Nôï TK 641, 642, (Giaù chöa coù thueá GTGT) Coù TK 511 - Doanh thu baùn haøng (Giaù chöa coù thueá GTGT) + Thueá GTGT phaûi noäp (ñöôïc khaáu tröø): Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp Tröôøng hôïp traû löông cho coâng nhaân vieân baèng saûn phaåm, haøng hoaù, ghi: Nôï TK 334 - Phaûi traû coâng nhaân vieân (Giaù coù thueá GTGT) Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 512 - Doanh thu baùn haøng noäi boä. Trang 63 - Ñoái vôùi saûn phaåm, haøng hoùa, dòch vuï söû duïng noäi boä, caên cöù vaøo caùc chöùng töø lieân quan, keá toaùn phaûn aùnh doanh thu, thueá GTGT phaûi noäp cuûa saûn phaåm söû duïng noäi boä: + Doanh thu baùn haøng: Nôï TK 627, 641, 642 Coù TK 512 - Doanh thu baùn haøng noäi boä. + Thueá GTGT phaûi noäp (ñöôïc khaáu tröø): Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp - Khi nhaäp khaåu vaät tö, thieát bò, haøng hoùa, keá toaùn phaûn aùnh soá thueá nhaäp khaåu phaûi noäp, toång soá tieàn phaûi thanh toaùn vaø giaù trò vaät tö, thieát bò, haøng hoaù nhaäp khaåu (chöa bao goàm thueá GTGT), ghi: Nôï TK 152 - Nguyeân lieäu, vaät lieäu Nôï TK 156 - Haøng hoaù Nôï TK 211 - TSCÑ höõu hình .............. Coù TK 3333 - Thueá xuaát, nhaäp khaåu Coù TK 111, 112, 331, ... - Ñoàng thôøi phaûn aùnh soá thueá GTGT phaûi noäp cuûa haøng nhaäp khaåu: Nôï TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (TK 33312). Khi noäp thueá GTGT haøng hoùa nhaäp khaåu vaøo Ngaân saùch Nhaø nöôùc, ghi: Nôï TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp (TK 33312) Trang 64 Coù TK 111, 112. * Cuoái kyø, keá toaùn tính, xaùc ñònh soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø, soá thueá GTGT phaûi noäp trong kyø. - Soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø trong kyø, ghi: Nôï TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 133 - Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø. - Khi noäp thueá GTGT vaøo NSNN trong kyø, ghi: Nôï TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 111, 112, ... - Ñoái vôùi tröôøng hôïp haøng baùn bò traû laïi, keá toaùn ghi: + Phaûn aùnh doanh thu cuûa soá haøng baùn bò traû laïi. Nôï TK 531 - Haøng baùn bò traû laïi (giaù baùn chöa coù thueá GTGT) Coù TK 111, 112, 131, ... + Phaûn aùnh soá tieàn traû laïi cho ngöôøi mua veà thueá GTGT cuûa haøng baùn bò traû laïi, ghi: Nôï TK 3331 - Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 111, 112. + Phaûn aùnh giaù voán cuûa haøng baùn bò traû laïi nhaäp kho, ghi: Nôï TK 155 - Thaønh phaåm Nôï TK 156 - Haøng hoaù Coù TK 632 - Giaù voán haøng baùn * Ví duï minh hoïa: Trong thaùng 01/2009 coâng ty coù moät soá nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: Trang 65 1. Ngaøy 05/01 xuaát baùn 1.000kg daàu chuoái vôùi ñôn giaù 20.000ñ/kg, thueá GTGT 10%, ñôn giaù xuaát kho 15.000ñ/kg, khaùch haøng chöa thanh toaùn tieàn. Chi phí vaän chuyeån haøng baùn 1.050.000 ñoàng goàm thueá GTGT 5% chi baèng tieàn maët - Xaùc ñònh doanh thu baùn haøng Nôï TK 131 22.000.000 Coù TK 511 20.000.000 Coù TK 3331 2.000.000 - Ñoàng thôøi phaûn aùnh giaù voán haøng baùn Nôï TK 632 15.000.000 Coù TK 1561 15.000.000 2. Ngaøy 08/01 xuaát göûi baùn 5.000kg daàu chuoái cho ñaïi lyù vôùi ñôn giaù 22.000ñ/kg, thueá GTGT 10%, ñôn giaù xuaát kho 15.000ñ/kg. Sau ñoù nhaän ñöôïc hoài baùo cuûa ñaïi lyù thanh toaùn 80% trò giaù loâ haøng baèng chuyeån khoaûn, hoa hoàng ñaïi lyù 15%. - Khi xuaát haøng göûi ñaïi lyù: Nôï TK 157 75.000.000 Coù TK 1561 75.000.000 - Nhaän ñöôïc hoài baùo cuûa ñaïi lyù thanh toaùn tieàn: Nôï TK 112 83.600.000 Nôï TK 641 13.200.000(88.000.000 x 15%) Coù TK 511 88.000.000(5.000kg x 22.000 x 80%) Coù TK 3331 8.800.000 - Ñoàng thôøi phaûn aùnh giaù voán haøng baùn Nôï TK 632 60.000.000 Coù TK 157 60.000.000 Trang 66 3. Ngaøy 22/01 xuaát göûi baùn 2.000kg daàu chuoái ñôn giaù 20.000ñ/kg, thueá GTGT 10%, giaù xuaát kho 15.000ñ/kg. Khaùch haøng chöa thanh toaùn tieàn. Sau ñoù, coâng ty nhaän ñöôïc hoài baùo cuûa khaùch haøng göûi ñeán trong loâ haøng daàu chuoái treân coù moät soá keùm chaát löôïng, khaùch haøng ñeà nghò traû laïi 1.000 kg cho coâng ty. Coâng ty ñoàng yù vaø nhaäp laïi soá haøng treân vaø xuaát hoùa ñôn môùi cho khaùch haøng - Khi xuaát haøng göûi baùn: Nôï TK 157 30.000.000 Coù TK 1561 30.000.000 - Khi nhaän ñöôïc hoài baùo cuûa khaùch haøng, coâng ty xaùc ñònh doanh thu: Nôï TK 131 44.000.000 Coù TK 511 40.000.000 Coù TK 3331 4.000.000 - Ñoàng thôøi phaûn aùnh giaù voán haøng baùn Nôï TK 632 30.000.000 Coù TK 157 30.000.000 - Khi khaùch haøng traû haøng Nôï TK 531 20.000.000 Nôï TK 3331 2.000.000 Coù TK 131 22.000.000 - Ñoàng thôøi nhaäp kho laïi soá haøng bò traû veà Nôï TK 1561 15.000.000 Coù TK 632 15.000.000 * Sô ñoà haïch toaùn thueá GTGT:(Sô ñoà 2.4) Trang 67 Sô ñoà 2.4 Giaûi thích: (1) Giaù trò vaät tö, haøng hoaù TSCÑ nhaäp kho theo giaù thöïc teá chöa coù thueá GTGT ñaàu vaøo. (2) Thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø (3) Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu ñöôïc khaáu tröø vaø noäp NSNN (4) Doanh thu baùn haøng chöa coù thueá GTGT (5) Thueá GTGT phaûi noäp (6) Thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø vôùi thueá GTGT phaûi noäp (7) Noäp thueá GTGT vaøo NSNN. 2.2.2, Quy Trình Keâ Khai, Tính Vaø Noäp Thueá: TK111, 112 TK331 TK152,156 TK211 TK154,632 TK911 TK511 TK111,112 TK131 TK3331 TK133 TK111,112 (7) (6) (5) (2) (1) (4) (3) Trang 68 - Coâng taùc keâ khai thueá GTGT haøng thaùng cuûa coâng ty ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc baûng keâ chöùng töø haøng hoaù, dòch vuï baùn ra, mua vaøo trong thaùng naøy seõ ñöôïc taäp hôïp trong thôøi gian laø 10 ngaøy ñaàu cuûa thaùng tieáp theo. Theo ñoù soá lieäu seõ ñöôïc ñöa vaøo tôø khai tính thueá GTGT theo maãu soá 01/GTGT. Tôø khai naøy seõ ñöôïc göûi cho cuïc thueá Ñoàng Nai coù keøm theo caû baûng keâ chöùng töø haøng hoaù, dòch vuï baùn ra theo maãu soá 01-1/GTGT, vaØ baûng keâ chöùng töø haøng hoaù, dòch vuï mua vaøo theo maãu soá 01-2/GTGT tröôùc ngaøy 20 cuûa thaùng tieáp theo. Thueá GTGT cuûa haøng nhaäp khaåu noäp khi naøo thì ñöôïc khaáu tröø ngay trong thaùng maø coù nghieäp vuï phaùt sinh maø coù bieân lai thu thueá. - Soá thueá phaûi noäp laø phaàn cheânh leäch giöõa thueá ñaàu ra vaø thueá ñaàu vaøo. Soá thueá phaûi noäp naøy phaûi coäng vôùi soá thueá GTGT kyø tröôùc chuyeån qua (neáu coù). Töø ñoù xaùc ñònh coâng ty coù phaûi noäp thueá GTGT hay ñöôïc khaáu tröø tieáp trong thaùng sau. - Coâng ty TNHH Tong Jou VN laø moät trong nhöõng ñôn vò töï khai töï noäp, neân trong voøng 20 ngaøy ñaàu cuûa thaùng tieáp theo coâng ty phaûi töï giaùc thöïc hieän nghóa vuï noäp ñaày ñuû thueá vaøo ngaân saùch Nhaø nöôùc. Coâng ty khoâng tröïc tieáp noäp thueá vaøo kho baïc Nhaø nöôùc maø thoâng qua Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông Chi Nhaùnh Bieân Hoøa, theo maãu soá C1-02/NS. Ngaân Haøng Ngoaïi Thöông Chi Nhaùnh Bieân Hoøa seõ chuyeån soá tieàn thueá phaûi noäp cuaû coâng ty vaøo kho baïc Nhaø nöôùc. 2.2.2.1, Thueá Giaù Trò Gia Taêng Ñaàu Ra: - Coâng ty TNHH Tong Jou VN tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø. Khi baùn haøng, coâng ty ñeàu phaûi xuaát hoùa ñôn ñaày ñuû. Hoùa ñôn GTGT cuõng laø chöùng töø xuaát kho cuûa coâng ty. Nhö ñaõ noùi treân, coâng ty söû duïng hoùa ñôn töï in, cuõng coù 03 lieân: lieân moät ñöôïc löu laïi coâng ty , lieân hai giao cho khaùch haøng , lieân ba duøng trong thanh toaùn. Noäi dung cuûa ba lieân naøy gioáng heät nhau vaø ñöôïc ghi roõ : teân haøng, soá löôïng, giaù baùn chöa coù thueá , thueá GTGT vaø toång soá tieàn ngöôøi mua phaûi thanh toaùn. Trang 69 - Phaàn thueá gía trò gia taêng ñöôïc ghi trong hoaù ñôn gía trò gia taêng chính laø soá thueá gía trò gia taêng ñaàu ra maø coâng ty coù vai troø thu hoä Nhaø nöôùc do vaäy noù lieân quan ñeán cheá ñoä tính thueá gía trò gia taêng phaûi noäp . Soá thueá gía trò gia taêng ñaàu ra ñöôïc tính theo coâng thöùc sau : Thueá GTGT ñaàu ra (=)giaù baùn chöa thueá cuûa haøng hoaù, dòch vuï chòu thueá(*)thueá suaát thueá GTGT cuûa haøng hoaù, dòch vuï ñoù. + Giaù baùn chöa thueá cuûa haøng hoaù, dòch vuï ñöôïc xaùc ñònh döïa treân cô sôû caùc khoaûn chi phí vaø phaàn lôïi nhuaän mong muoán cuûa coâng ty tính treân saûn phaåm haøng hoùa ñöôïc baùn ra. + Möùc thueá suaát coâng ty aùp duïng cho taát caû caùc maët haøng laø 10%. Möùc thueá suaát 0% chæ aùp duïng khi baùn haøng cho caùc coâng ty chuyeân xuaát khaåu thuoäc khu coâng nghieäp cheá xuaát. Rieâng möùc thueá suaát 5%, coâng ty khoâng aùp duïng möùc thueá naøy( tröø tröôøng hôïp nhöôïng baùn, hoaëc thanh lyù maët haøng khoâng thuoäc loaïi haøng hoùa coâng ty saûn xuaát vaø kinh doanh; nhöng khi coâng ty mua vaøo coù möùc thueá 5% thì khi baùn ra coâng ty seõ aùp duïng möïc thueá suaát nhö khi mua vaøo) - Do coâng ty coù söû duïng phaàn meàm in hoùa ñôn, neân khi xuaát hoùa dôn thì ñoàng thôøi cuõng keâ khai luoân vaøo bieåu thueá GTGT ñaàu ra. Vaøo khoaûng 10 ngaøy ñaàu tieân cuûa thaùng sau, keá toaùn seõ keát xuaát döõ lieäu töø bieåu thueá GTGT ñaàu ra vaøo phaàn meàm Hoã Trôï Keâ Khai theo maãu soá 01-1/GTGT do cuïc thueá phaùt haønh. 2.2.2.2, Thueá Giaù Trò Gia Taêng Ñaàu Vaøo Ñöôïc Khaáu Tröø: - Neáu nhö thueá GTGT ñaàu ra laø caên cöù phaûn aùnh möùc ñoä tieâu thuï saûn phaåm haøng hoaù , dòch vuï cuûa coâng ty. Thì thueá GTGT ñaàu vaøo laïi lieân quan ñeán caùc khoaûn chi phí haøng hoaù dòch vuï mua vaøo phuïc vuï cho saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty . Thueá GTGT ñaàu vaøo laø soá thueá GTGT ñöôïc ghi treân hoaù ñôn GTGT cuûa haøng hoaù , dòch vuï maø coâng ty mua vaøo hoaëc chöùng töø noäp thueá GTGT cuûa haøng nhaäp khaåu nhö bieân lai thu thueá. Haàu heát, taát caû caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Trang 70 cuûa coâng ty laø haøng hoaù, dòch vuï chòu thueá GTGT neân haøng hoaù dòch vuï mua vaøo cuûa coâng ty coù thueá GTGT ñaàu vaøo thì ñöôïc khaáu tröø gaàn nhö toaøn bo.ä - Sau moãi laàn mua haøng, coâng ty ñeàu löu laïi hoaù ñôn, chöùng töø, cuoái moãi thaùng laïi taäp hôïp hoaù ñôn mua haøng ñeå laäp baûng keâ hoaù ñôn, chöùng töø haøng hoaù mua vaøo, roài keát xuaát vaøo phaàn meàm Hoã Trôï Keâ Khai theo maãu soá 01- 2/GTGT cuûa cuïc thueá . - Thueá ñaàu vaøo haøng hoaù dòch vuï mua vaøo duøng cho saûn xuaát kinh doanh haøng hoaù, dòch vuï chòu thueá GTGT phaùt sinh trong thaùng naøo ñeàu ñöôïc keâ khai khaáu tröø toaøn boä khi xaùc ñònh soá thueá phaûi noäp cuûa thaùng ñoù, khoâng phaân bieät ñaõ xuaát duøng hay chöa xuaát duøng. Soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñöôïc khaáu tröø lôùn hôn soá thueá GTGT ñaàu ra thì chæ khaáu tröø thueá GTGT ñaàu ra cuûa thaùng ñoù. Soá thueá GTGT ñaàu vaøo coøn laïi ñöôïc khaáu tröø tieáp vaøo kyø tính thueá tieáp theo 2.2.2.3, Thueá Giaù Trò Gia Taêng Phaûøi Noäp Trong Kyø: - Thueá GTGT phaûi noäp phaûn aùnh soá thueá GTGT coâng ty phaûi noäp trong kyø, ñöôïc tính theo coâng thöùc: Thueá GTGT Thueá Thueá GTGT Thueá GTGT phaûi noäp = GTGT - ñaàu vaøo - coøn ñöôïc khaáu trong kyø ñaàu ra ñöôïc khaáu tröø tröø kyø tröôùc chuyeån sang - Thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø kyø tröôùc chuyeån sang chính laø soá thueá GTGT chöa khaáu tröø heát kyø tröôùc. Coù nghóa laø keát quaû cuûa coâng thöùc treân ôû thaùng tröôùc laø moät soá < 0 thì seõ chuyeån tieáp qua thaùng naøy ñeå khaáu tröø. Töông töï, neáu soá thueá GTGT phaûi noäp trong kyø naøy <0 thì laïi chuyeån tieáp qua kyø sau ñeå khaáu tröø tieáp. - Rieâng ñoái vôùi Coâng Ty TNHH Tong Jou VN thì tröôøng hôïp naøy raát ít xaûy ra. Thænh thoaûng vaøo khoaûng thaùng 01 hay thaùng 02 haèng naêm, nhaèm vaøo ñôït giao ban giöõa 02 naêm khi maø löôïng haøng nhaäp vaøo ñeå duøng cho saûn xuaát vaãn khoâng Trang 71 thay ñoåi do phaûi döï tröõ ñuû löôïng haøng trong kho. Nhöng laïi rôi vaøo ñôït nghæ teát, ñoàng thôøi khaùch haøng cuõng mua haøng giaûm bôùt. Töø ñoù, soá thueá GTGT ñaàu ra thaáp hôn soá thueá GTGT ñaàu vaøo phaûi noäp thì coâng ty môùi phaûi chuyeån soá thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø qua kyø sau. 2.2.3, Keá Toaùn Thueá GTGT Vôùi Caùc Chính Saùch Thueá Môùi: 2..2.3.1, Ñoái Vôùi Söï Thay Ñoåi Nhoùm Caùc Ñoái Töôïng Khoâng Chòu Thueá Vaø Caùc Nhoùm Thueá Suaát 0%, 5%, 10%: - Keá toaùn caàn xem kyõ vaø ghi nhôù ñeå aùp duïng theo cho ñuùng. - Rieâng vôùi Coâng Ty TNHH Tong Jou VN, maët haøng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty vaãn thuoäc nhoùm chòu thueá suaát thueá GTGT 10%. Ñoái vôùi haøng hoùa dòch vuï mua vaøo, keá toaùn vaãn haïch toaùn vaø keâ khai theo hoùa ñôn GTGT cuûa haøng hoùa dòch vuï mua vaøo. Nhöng cuõng neân chuù yù ñeán möùc thueá suaát thueá GTGT cuûa nhaø cung caáp coù aùp duïng ñuùng theo quy ñònh môùi chöa, nhaát laø ñoái vôùi nhoùm haøng chòu thueá suaát 10% nhöng theo thoâng tö soá 13/2009-TT-BTC cuûa boä taøi chính höôùng daãn thöïc hieän giaûm 50% möùc thueá suaát thueá GTGT ñeán heát ngaøy 31/12/2009. 2.2.3.2, Ñoái Vôùi Quy Ñònh Môùi Veà Khaáu Tröø Thueá GTGT: * Haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo töøng laàn theo hoùa ñôn treân hai möôi trieäu ñoàng theo giaù ñaõ coù thueá GTGT neáu khoâng coù chöùng töø thanh toaùn qua ngaân haøng thì khoâng ñöôïc khaáu tröø thueá. Ñoái vôùi haøng hoùa, dòch vuï mua traû chaäm, cô sôû kinh doanh caên cöù vaøo hôïp ñoàng mua haøng, hoaù ñôn giaù trò gia taêng vaø chöùng töø thanh toaùn qua ngaân haøng ñeå khaáu tröø thueá GTGT ñaàu vaøo(tröôøng hôïp chöa coù chöùng töø thanh toaùn qua ngaân haøng do chöa ñeán thôøi ñieåm thanh toaùn theo hôïp ñoàng, cô sôû kinh doanh vaãn ñöôïc keâ khai, khaáu tröø thueá GTGT ñaàu vaøo. Nhöng ñeán thôøi haïn thanh toaùn, neáu khoâng coù chöùng töø thanh toaùn qua ngaân haøng thì cô côû Trang 72 kinh doanh phaûi keâ khai, ñieàu chænh giaûm soá thueá GTGT ñaàu vaøo ñaõ khaáu tröø cuûa haøng hoùa dòch vuï khoâng coù chöùng töø thanh toaùn qua ngaân haøng ñoù) [4] - Ñoái vôùi nhöõng hoùa ñôn naøy, cô sôû kinh doanh keâ khai vaøo muïc rieâng trong baûng keâ hoùa ñôn, chöùng töø haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo. - Rieâng vôùi Coâng Ty TNHH Tong Jou VN, do ñaëc thuø kinh doanh neân coâng ty khi mua nguyeân vaät lieäu veà ñeàu coù hôïp ñoàng thanh toaùn, hoùa ñôn chöùng töø hôïp leä töø tröôùc khi coù quy ñònh môùi treân. “Ñaëc thuø kinh doanh” cuûa coâng ty coù nghóa laø do maët haøng coâng ty saûn xuaát ra: nguyeân lieäu ñaàu vaøo chieám 50% tyû troïng nhaäp khaåu, 50% coøn laïi coâng ty mua cuûa caùc nhaø cung caáp trong nöôùc maø haàu heát laø caùc doanh nghieäp cuûa nhaø nöôùc neân vaán ñeà hôïp ñoàng vaø thanh toaùn phaûi raát roõ raøng. Maët khaùc , theo quy ñònh môùi coâng ty cuõng coá gaéng khoâng ñeå xaûy ra tröôøng hôïp chaäm treã thanh toaùn so vôùi hôïp ñoàng ñeå keá toaùn phaûi keâ khai giaûm tröø thueá GTGT ñaàu vaøo. * Luaät ñaõ naâng thôøi haïn keâ khai khaáu tröø thueá GTGT ñaàu vaøo ñoái vôùi tröôøng hôïp cô sôû kinh doanh phaùt hieän soá thueá GTGT ñaàu vaøo khi keâ khai, khaáu tröø bò sai soùt thì ñöôïc keâ khai, khaáu tröø boå sung, thôøi gian keâ khai toái ña laø 6 thaùng, keå töø thôøi ñieåm phaùt sinh sai soùt: keá toaùn thueá döïa vaøo luaät naøy coù theå boå sung kòp thôøi nhöõng sai soùt trong 06 thaùng, traùch ñöôïc tình traïng khi phaùt hieän ra sai soùt thì ñaõ khoâng theå chænh söûa. 2.2.4, Moät Soá Keát Quaû Cuûa Tình Hình Thöïc Hieän Thueá Giaù Trò Gia Taêng Trong 06 Thaùng Ñaàu Naêm 2009: * So saùnh soá thueá GTGT phaûi noäp cuûa 06 thaùng ñaàu naêm 2009 vôùi 06 thaùng ñaàu naêm 2008( Baûng 2.2 vaø Bieåu ñoà 2.2) Trang 73 Baûng 2.2 SO SAÙNH THAÙNG NAÊM 2009 NAÊM 2008 SOÁ TIEÀN TYÛ LEÄ % 01 -39.402.103 97.919.075 -137.321.178 -140.24% 02 140.116.064 -81.876.476 58.239.588 71.13% 03 589.741.108 271.532.514 318.208.594 117.19% 04 340.184.993 170.242.816 169.942.177 99.82% 05 545.103.433 230.691.344 314.412.089 136.29% 06 467.493.455 122.243.632 345.249.823 282.43% TOÅNG COÄNG 2.043.236.950 810.752.905 1.232.484.045 152.02% (Nguoàn: Phoøng Keá Toaùn) Bieåu ñoà 2.2 Trang 74 -140.24% 71.13% 117.19% 99.82% 136.29% 282.43% 152.02% -150.00% -100.00% -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 1 -39.402.103 97.919.075 - 137.321.178 2 140.116.064 -81.876.476 58.239.588 3 589.741.108 271.532.514 318.208.594 4 340.184.993 170.242.816 169.942.177 5 545.103.433 230.691.344 314.412.089 6 467.493.455 122.243.632 345.249.823 TOÅNG COÄNG 2.043.236.950 810.752.905 1.232.484.045 * So saùnh soá thueá GTGT phaûi noäp cuûa 06 thaùng ñaàu naêm 2009 vôùi 06 thaùng cuoái naêm 2008(Baûng 2.3 vaø Bieåu ñoà 2.3) Baûng 2.3 So saùnh Thaùng thöù Thaùng Naêm 2008 Naêm 2009 Thaùng Soá tieàn Tyû leä % I (7) 371.706.133 -39.402.103 (1) -411.108.236 -110.6% II (8) 227.864.210 140.116.064 (2) -87.748.146 -38.51% III (9) 550.238.928 589.741.108 (3) 39.502.180 7.18% IV (10) 295.804.037 340.184.993 (4) 44.380.956 15% V (11) 305.099.600 545.103.433 (5) 240.003.833 78.66% VI (12) 370.128.133 467.493.455 (6) 97.365.322 26.3% Toång 2.120.841.041 2.043.236.950 -77.604.091 -3.66% (Nguoàn: Phoøng Keá Toaùn) (Nguoàn: Phoøng Keá Toaùn) Trang 75 Bieåu ñoà 2.3 -110.60% -38.51% 7.18% 15% 78.66% 26.30% -3.66% -120.00% -100.00% -80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% I -7 371.706.133 - 39.402.103 -1 - 411.108.236 II -8 227.864.210 140.116.064 -2 - 87.748.146 III -9 550.238.928 589.741.108 -3 39.502.180 IV -10 295.804.037 340.184.993 -4 44.380.956 V -11 305.099.600 545.103.433 -5 240.003.833 VI -12 370.128.133 467.493.455 -6 97.365.322 Toång 2.120.841.041 2.043.236.950 - 77.604.091 * Qua 02 baûng keát quaû treân, ta thaáy tình hình thöïc hieän thueá GTGT cuûa Coâng Ty TNHH Tong Jou ñoái vôùi Ngaân Saùch Nhaø Nöôùc nhìn chung laø ñaït, tyû leä taêng cao: - Xeùt trong 06 thaùng ñaàu naêm 2009 so vôùi 06 thaùng ñaàu naêm 2008 thì soá thueá GTGT phaûi noäp taêng raát cao 152.02%, chæ coù thaùng 01 laø giaûm 140.24%, coøn caùc thaùng coøn laïi ñeàu taêng maïnh so vôùi naêm 2008, rieâng thaùng 06 taêng ñeán 282.43%. - Xeùt tôùi 06 thaùng ñaàu naêm 2009 so vôùi 06 thaùng cuoái naêm 2008 thì soá thueá GTGT phaûi noäp laïi giaûm, nhöng tyû leä giaûm khoâng ñaùng keå, chæ coù 3.66%. Ñaây laø tyû leä ñaït ñöôïc quaù lyù töôûng, bôûi vì theo quy luaät chung thì nhöõng thaùng cuoái naêm bao giôø doanh thu cuõng taêng cao hôn nhöõng thaùng ñaàu naêm. Neân töø ñoù soá thueá GTGT phaûi noäp cuûa nhöõng thaùng cuoái naêm bao giôø cuõng taêng cao hôn nhöõng thaùng ñaàu naêm. Û Toùm Taét Chöông II: Chöông II giôùi thieäu Coâng Ty TNHH Tong Jou VN. Xem xeùt tình hình thöïc hieän thueá giaù trò gia taêng taïi coâng ty, vaø nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc ñoái vôùi keá toaùn thueá giaù trò gia taêng trong lónh vöïc thueá giaù trò gia taêng. (Nguoàn: Phoøng Keá Toaùn) Trang 76 CHÖÔNG III: NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ 3.1. Nhaän Xeùt: 3.1.1, Nhöõng thuaän lôïi: 3.1.1.1, Caùc Chính Saùch , Caùc Phaàn Haønh Thueá Giaù Trò Gia Taêng: * Trong nhöõng naêm qua, nhaø nöôùc ta luoân coù nhöõng bieän phaùp nhaèm hoaøn thieän chính saùch thueá cho phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. Nhôø ñoù, coù theå giaûm ñöôïc tình traïng thaát thu thueá, taïo söï coâng baèng, bình ñaúng giöõa nhöõng ngöôøi thöïc hieän nghóa vuï noäp thueá. - Vieäc chuyeån töø Thueá Doanh Thu sang Thueá GTGT laø söï caûi tieán goùp phaàn thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån theo ñònh höôùng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Thueá GTGT coù söùc taùc ñoäng maïnh meõ ñeán quaù trình saûn xuaát kinh doanh haøng hoùa, dòch vuï cuûa haàu heát caùc doanh nghieäp noùi chung. Chính vì vaäy, keå töø ngaøy 01/01/1999 Luaät Thueá GTGT do Quoác Hoäi ban haønh ngaøy 28/04/1997 coù hieäu löïc thi haønh thay cho Luaät Thueá Doanh Thu ñeán nay. Ñeå phuø hôïp hôn vôùi tình hình thöïc teá, Quoác Hoäi ñaõ coù Luaät Söûa Ñoåi ngaøy 17/06/2003 coù hieäu löïc thi haønh töø ngaøy 01/01/2006. Vaø môùi ñaây laø Luaät Trang 77 Ñieàu Chænh ngaøy 03/06/2008, ñöôïc aùp duïng keå töø ngaøy 01/01/2009. - Naêm 2008, ñoái dieän vôùi cuoäc khuûng hoaûng kinh teá toaøn caàu thì Thoâng Tö soá 13/2009/TT-BTC cuûa Boä Taøi Chính höôùng daãn thöïc hieän giaûm Thueá GTGT cuõng ñaåy maïnh chuû tröông kích caàu ñaàu tö vaø tieâu duøng. Thoâng tö naøy ñaõ goùp phaàn ngaên chaën suy giaûm kinh teá, thaùo gôõ khoù khaên ñoái vôùi nhieàu doanh nghieäp. - Thueá GTGT coù taùc duïng hoäi nhaäp quoác teá: aùp duïng thueá GTGT cho pheùp chuùng ta coù tieáng noùi chung vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi veà lónh vöïc thueá. - Thueá GTGT taùc ñoäng ñeán coâng taùc quaûn lyù doanh nghieäp, taïo ñieàu kieän cho caùc cô qua nhaø nöôùc taêng cöôøng kieåm tra, giaùm saùt hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Vieäc khaáu tröø thueá gtgt ñöôïc thöïc hieän caên cöù treân hoùa ñôn mua vaøo buoäc ngöôøi mua phaûi ñoøi hoûi ngöôøi baùn xuaát hoùa ñôn ñaày ñuû. Khaéc phuïc tình traïng troán thueá, ñoàng thôøi haïn cheá ñöôïc nhöõng sai soùt trong vieäc ghi cheùp hoùa ñôn, chöùng töø. 3.1.1.2, Caùc Ñieàu Kieän Thuaän Lôïi Cuûa Coâng Ty: - Vôùi lôïi theá naèm trong khu töù giaùc kinh teá vaø laø moät trong nhöõng coâng saûn xuaát sôn ñaàu tieân treân ñòa baøn Tænh Ñoàng Nai; chính vì theá, coâng ty coù ñieàu kieän ñeå phaùt trieån kinh doanh. Ñaây cuõng laø ñieàu kieän gíup coâng ty thöïc hieän toát nghóa vuï thueá ñoái vôùi ngaân saùch nhaø nöôùc. Coâng ty TNHH Tong Jou VN laø moät coâng ty lieân doanh, ngay töø khi chuyeån ñoåi Luaät Thueá Doanh Thu qua Thueá GTGT, coâng ty ñaõ tieán haønh ñaøo taïo nhaân vieân hieåu roõ vaø naém baét ñöôïc chính saùch Thueá GTGT. Coâng ty cuõng xaùc ñònh nghóa vuï noäp thueá laø moät taát yeáu khaùch quan trong baát kyø xaõ hoäi naøo coù nhaø nöôùc. Do ñoù, coâng ty ñaõ töï cuûng coá vaø saép xeáp laïi töø khaâu saûn xuaát ñeán khaâu quaûn lyù, cuõng nhö heä thoáng keá toaùn cho phuø hôïp vôùi chính saùch thueá môùi. Ngoaøi ñoäi nguõ keá Trang 78 toaùn coù tinh thaàn traùch nhieäm, coâng ty coøn trang bò maùy vi tính rieâng cho moãi nhaân vieân, phaàn meàm keá toaùn hoaøn chænh, phuø hôïp… cuõng goùp phaàn thöïc hieän toát tình hình thueá GTGT taïi coâng ty. 3.1.2, Nhöõng Maët Haïn Cheá: * Beân caïnh nhöõng maët thuaän lôïi, Thueá GTGT ñoái vôùi Coâng Ty TNHH Tong Jou VN vaãn coøn toàn taïi nhöõng haïn cheá sau: - Luaät Ñieàu Chænh aùp duïng 01/01/2009 haàu nhö khoâng aûnh höôûng ñeán coâng ty vì treân thöïc teá, caùc maët haøng coâng ty kinh doanh thuoäc dieän chòu thueá suaát 10% töø tröôùc ñeán nay. Thoâng tö soá 13/2009/TT-BTC nhaèm thöïc hieän chuû tröông kích caàu ñaàu tö giaûm 50% möùc thueá GTGT ñoái vôùi moät soá maët haøng, dòch vuï thuoäc nhoùm thueá suaát 10% cuõng vaäy: chæ coù moät soá hoùa chaát cô baûn coâng ty mua veà duøng cho saûn suaát thuoäc nhoùm giaûm thueá GTGT 50%, maø thöïc teá laø thueá GTGT ñaàu ra seõ ñöôïc khaáu tröø laïi. - Do nhu caàu nguyeân vaät lieäu caùc maët haøng kinh doanh cuûa coâng ty, neân haøng thaùng coâng ty ñeàu nhaäp khaåu veà moät löôïng lôùn haøng hoùa. Maø theo quy ñònh, thueá GTGT cuûa haøng nhaäp khaåu phaûi noäp trong voøng 30 ngaøy thaät söï ñoâi luùc laø moät trôû ngaïi lôùn cho coâng ty. - Ñoái vôùi ñieàu kieän khaáu tröø thueá GTGT ñaàu vaøo cuûa hoùa ñôn treân hai möôi trieäu(ñaõ coù thueá GTGT): coâng ty gaëp phaûi khoù khaên veà phöông dieän thanh toaùn cuûa khaùch haøng. Nhöõng khaùch haøng mua haøng vôùi soá löôïng lôùn, coù theå noùi laø chuû löïc cuûa coâng ty laïi thöôøng thanh toaùn nhöõng hoùa ñôn mua haøng trong naêm 2009, coøn nhöõng hoùa dôn chöa thanh toaùn tröôùc naêm 2009 laïi trôû thaønh khoaûn nôï khoù ñoøi. Coøn nhöõng khaùch haøng ñaõ thuoäc dieän nôï khoù ñoøi tröôùc naêm 2009 thì haàu nhö khaû naêng thu hoài nôï laø raát khoù. - Cuïc thueá thöôøng xuyeân naâng caáp phaàn meàm hoã trôï keâ khai cuõng nhö thay ñoåi caùc phöông thöùc keâ khai vaø noäp thueá goùp phaàn hoã trôï doanh Trang 79 nghieäp keâ khai chính xaùc, nhöng coâng vaên, thoâng baùo thöôøng khoâng kòp thôøi. Maët khaùc, heä thoáng internet cuûa coâng ty khoâng noái tröïc tieáp vaøo töøng maùy nhaân vieân, coâng ty cuõng khoâng coù moät boä phaän chòu traùch nhieäm caäp nhaät nhöõng thoâng tin lieân qua ñeán coâng ty töø heä thoáng internet. Ñaây laø nguyeân nhaân gay trôû ngaïi trong quy trình noäp thueá. 3.2. Nhöõng Kieán Nghò Vaø Giaûi Phaùp Cuï Theå: Thueá GTGT ra ñôøi vaø phaùt trieån , yeáu toá tích cöïc cuûa noù khoâng ai coù theå phuû nhaän . Song treân thöïc teá , khoâng coù doanh nhieäp naøo aùp duïng luaät thueá naøy maø khoâng gaëp phaûi nhöõng baát caäp xaûy ra , chæ coù ñieàu moãi doanh nghieäp khaùc nhau phaûi töï tìm cho mình nhöõng giaûi phaùp phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá cuûa mình. Qua quaù trình tìm hieåu nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa coâng ty, nhaèm phaùt huy tính öu vieät vaø haïn cheá nhöõng khieám khuyeát cuûa thueá GTGT em xin ñöa ra moät vaøi kieán nghò cuï theå nhö sau: 3.2.1, Ñoái Vôùi Caùc Chính Saùch Thueá Giaù Trò Gia Taêng: - Chính saùch thueá phaûi ñaûm baûo ñöôïc söï coâng baèng giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá ñeå ñaûm baûo ñoä coâng baèng , hôïp lyù vaø khuyeán khích moïi thaønh phaàn kinh teá caïnh tranh ñeå phaùt trieån . Neân aùp duïng thoáng nhaát moät phöông phaùp tính thueá duy nhaát laø phöông phaùp khaáu tröø thueá cho caùc ñoái töôïng noäp thueá . Ñaây laø ñieàu kieän taïo moät moâi tröôøng kinh doanh bình ñaúng giöõa caùc doanh nghieäp [6]. - Veà thueá suaát thueá GTGT : tieán tôùi aùp duïng moät möùc thueá suaát duy nhaát laø yeâu caàu hôïp lyù ( khoâng tính ñeán möùc thueá suaát 0% cho caùc loaïi dòch vuï haøng hoùa xuaát khaåu ) vöøa giaûm coâng söùc cuûa caûi cuûa xaõ hoäi , vöøa taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc tính , noäp thueá cuõng nhö quaûn lyù thueá . Thueá suaát GTGT 10% nhö hieän nay ñaùnh vaøo haøng nhaäp khaåu laø khaù cao vì giaù tính thueá GTGT cuûa haøng nhaäp khaåu laø giaù bao goàm caû thueá nhaäp khaåu . Nhieàu ñôn vò nhaäp khaåu ñang gaëp khoù khaên trong vaán ñeà noäp thueá. Trang 80 - Veà thôøi gian noäp thueá ñoái vôùi caùc doanh nghieäp coù hoaït ñoäng nhaäp khaåu haøng hoùa thuoäc dieän noäp thueá GTGT : neân nôùi roäng thôøi gian noäp thueá gtgt haøng nhaäp khaåu leân 60 ngaøy. Vì thôøi gian 30 ngaøy khoâng ñuû ñeå caùc cô sôû nhaäp khaåu phaùt sinh doanh thu , tích luyõ voán . Nhieàu ñôn vò nhaäp khaåu ñang gaëp khoù khaên trong vaán ñeà noäp thueá. - Nhaø nöôùc quy ñònh söû duïng hai loaïi hoaù ñôn , hoaù ñôn coù thueá GTGT vaø hoaù ñôn khoâng coù thueá GTGT nhöng laïi chæ khaáu tröø thueá ñaàu vaøo cho hoaù ñôn coù thueá GTGT laø moät ñieàu baát hôïp lyù . - Cô quan thueá neân khuyeán khích caùc doanh nghieäp töï in hoaù ñôn ñaëc thuø cuûa mình . Hoaù ñôn ñaëc thuø coù nhieàu ñaëc ñieåm khaùc bieät seõ haïn cheá bôùt tình traïng maát caép hoaù ñôn , ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho quaûn lyù thaønh tra cuûa caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc . - Caàn sôùm söûa ñoåi Boä luaät hình söï theo höôùng taêng möùc hình phaït ñoái vôùi toäi danh troán thueá hoaëc giaû maïo chöùng töø ñeå chieám ñoaït tieàn ngaân saùch nhaø nöôùc, boå sung moät soá cheá taøi xöû lyù hình söï coøn thieáu ñoái vôùi caùc toäi danh môùi phaùt sinh, nhaát laø toäi mua baùn hoùa ñôn, in hoùa ñôn giaû[10]. - Vaán ñeà coù tính quyeát ñònh nhaát laø phaûi coù cuoäc caûi caùch lôùn veà cô cheá quaûn lyù tieàn teä. Baét buoäc caùc quan heä mua baùn, trao ñoåi haøng hoùa, dòch vuï phaûi thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn, haïn cheá ñeán möùc thaáp nhaát hình thöùc thanh toaùn baèng tieàn maët nhö hieän nay. Thoâng qua caùc taøi khoaûn taïi heä thoáng ngaân haøng, Nhaø nöôùc seõ quaûn lyù ñöôïc haàu heát caùc hoaït ñoäng kinh teá phaùt sinh, coù nhö vaäy teä naïn tham nhuõng, troán laäu thueá seõ khoâng coøn cô hoäi ñeå toàn taïi[10]. - Ñoái vôùi vieäc naâng caáp caùc phaàn meàm hoã trôï cuûa cô quan thueá: neân coù thoâng baùo roõ raøng, ñoàng thôøi gia haïn cho doanh nghieäp moät khoaûng thôøi gian ñeå baét ñaàu söû duïng phaàn meàm môùi. Ñeå doanh nghieäp coù thôøi gian ñieàu chænh vaø thi haønh cho hôïp lyù. Trang 81 - Cô quan thueá cuõng neân thöïc hieän vieäc keâ khai vaø noäp baùo caùo thueá haøng thaùng thoâng qua maïng internet, vieäc naøy seõ giaûm thôøi gian cho doanh nghieäp phaûi leân cô quan thueá tröïc thuoäc noäp, giaûm chi phí in aán khoâng caàn thieát. Ñoàng thôøi neáu keâ khai qua maïng, khi cô quan thueá coù thay ñoåi phöông thöùc gì thì thoâng baùo tröïc tieáp leân maïng ñeå doanh nghieäp coù theå söûa ñoåi kòp thôøi. 3.2.2, Ñoái Vôùi Coâng Ty TNHH Tong Jou VN: * Ñeå goùp phaàn thöïc hieän toát Luaät thueá GTGT, coâng taùc keá toaùn thueá GTGT ôû Coâng Ty TNHH Tong Jou VN caàn quan taâm moät soá giaûi phaùp sau: - Thöïc hieän ñuùng vaø tuaân thuû ñaày ñuû moïi quy ñònh cuûa Luaät thueá GTGT - Caàn thöïc hieän ñuùng vaø ñaày ñuû cheá ñoä hoaù ñôn, chöùng töø ñeå laøm cô sôû cho vieäc keâ khai, tính thueá vaø khaáu tröø thueá - Coâng ty neân giaûm vieäc mua haøng khoâng coù hoaù ñôn, chöùng töø, giaûm vieäc mua caùc hoùa ñôn baùn haøng thoâng thöôøng ñeå coù caên cöù khaáu tröø thueá ñaàu vaøo. - Trong thôøi ñieåm coâng ngheä thoâng tin phaùt trieån nhö hieän nay, coâng ty neân coù moät nhaân vieân chuyeân nghaønh coâng ngheä thoâng tin. Vôùi tình hình phaùt trieån nhö hieän nay cuûa Coâng Ty TNHH Tong Jou VN, ñaây laø moät yeáu toá raát caàn thieát: Thöù nhaát, nhaân vieân naøy seõ chòu traùch nhieäm baûo trì toaøn boä heä thoáng maùy vi tính cuûa coâng ty, xöû lyù kòp thôøi caùc loãi thöôøng xuyeân xaûy ra ñoái vôùi maùy vi tính, nhaát laø phoøng keá toaùn chuû yeáu quaûn lyù vaø löu tröõ döõ lieäu treân phaàn meàm. Thöù hai: nhaân vieân naøy cuõng kieâm luoân quaûn lyù heä thoáng maïng, taát caû caùc thoâng tin lieân quan ñeán coâng ty phaûi ñöôïc baùo caùo kòp thôøi; ví duï nhö nhöõng thoâng tö, vaên baûn môùi cuûa cô quan thueá seõ ñöôïc caäp nhaät ngay cho phoøng keá toaùn coù lieân quan…. Û Toùm taét chöông III: Chöông III neâu ra nhöõng maët thuaän lôïi, nhöõng maët khoù khaên khi thöïc thi caùc chính saùch thueá GTGT cuûa coâng ty. Treân cô sôû Trang 82 ñoù, ñeà ra moät soá kieán nghò vaø giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän Luaät Thueá GTGT ñeå vieäc thöïc hieän ñaït hieäu quaû hôn. Phaàn Keát Luaän Trong ñeà taøi naøy em chæ ñeà caäp ñeán moät soá vaán ñeà veà thueá GTGT. Ñaây laø loaïi thueá ñöôïc nhieàu nöôùc treân theá giôùi aùp duïng vaø ñöôïc xem laø moät thöù thueá tieán boä, coù nhieàu öu ñieåm, vì vaäy vieäc ban haønh Luaät thueá GTGT ôû nöôùc ta laø moät taát yeáu khaùch quan. Thueá GTGT ra ñôøi nhaèm khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa luaät thueá doanh thu vaø ngaøy caøng hoaøn chænh hôn heä thoáng thueá Vieät Nam, goùp phaàn thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån theo ñònh höôùng coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù, thích öùng vôùi nhöõng yeâu caàu hoäi nhaäp trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Thueá GTGT laø moät loaïi thueá môùi, laàn ñaàu tieân ñöa ra aùp duïng taïi Vieät Nam neân ñoøi hoûi nhaø nöôùc phaûi coù nhöõng böôùc ñi thaän troïng, phaûi döï ñoaùn nhöõng khoù khaên vöôùng maéc, nhöõng taùc ñoäng coù theå phaùt sinh trong suoát quaù trình thi haønh luaät, ñeå coù nhöõng giaûi phaùp thích hôïp, nhaát laø trong boái caûnh neàn kinh teá nöôùc ta hieän nay. Sau thôøi gian thöïc hieän, Luaät Thueá GTGT ñaõ ñi vaøo cuoäc soáng. Maëc duø coøn nhieàu vaán ñeà naûy sinh caàn söûa ñoåi, boå sung xong ñöôïc söï höôûng Trang 83 öùng nhieät tình cuûa caùc doanh nghieäp, thueá GTGT ñaõ vaø ñang ngaøy moät hoaøn thieân. Em tin töôûng raèng thueá GTGT seõ ngaøy caøng phaùt huy taùc duïng tích cöïc hôn treân caùc maët cuûa ñôøi soáng kinh teá - xaõ hoäi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Và Tình Hình Thực Hiện Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty TNHH Tong Jou Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan