Đề tài Biện pháp nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu ở nước ta hiện nay

TÊN TIỂU LUẬN: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG XUẤT KHẨU Ở NƯỚC TA HIỆN NAY A/ PHẦN MỞ ĐẦU Trong cơ chế chuyển đổi về đường lối kinh tế, hoạt động ngoại thương của nước ta đã có những bước thay đổi quan trọng và đúng đắn bằng việc mở rộng hợp tác sản xuất và trao đổi hàng hoá với người nước ngoài dựa trên nguyên tắc bình đẳng, các bên cùng có lợi, không xâm phạm vào chủ quyền của nhau . Nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại của nước ta. Mà ở đó hoạt động kinh doanh xuất khẩu là một điển hình. Nó có tác động mạnh mẽ tới quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với thực trạng về hoạt động kinh doanh xuất khẩu hiện nay thì nhà nước ta cần có biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết được đi sâu để nghiên cứu. Bài tiểu luận của em gồm các phần sau: I/ Thực trạng về hàng xuất khẩu những năm gần đây ở nước ta. 1. Sự biến động về các mặt hàng xuất khẩu ở nước ta. 2. Những khó khăn, thách thức gây trở ngại cho việc xuất khẩu ở nước ta. II/ Biện pháp nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu ở nước ta hiện nay. 1. Đa dạng hoá các mặt hàng xuất khẩu. 2. Những chính sách và biện pháp của nhà nước ta, nhằm nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu. TÀI LIỆU THAM KHẢO - Thời báo kinh tế 2/2001 - Báo Nhân Dân. - Báo diễn đàn doanh nghiệp. - Báo đầu tư và phát triển PHẦN MỤC LỤC TIỂU LUẬN A/ PHẦN MỞ ĐẦU B/ PHẦN NỘI DUNG I/ Thực trạng hàng xuất khẩu những năm gần đây ở nước ta. 1. Sự biến động về các mặt hàng xuất khẩu ở nước ta. 2. Những khó khăn, thách thức gây trở ngại cho việc xuất khẩu của nước ta. II/ Biện pháp nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu. 1. Đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu. 2.Các chính sách và biện pháp của nhà nước ta, nhằm nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu. III/ PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Biện pháp nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tªn tiÓu luËn: BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu ë n­íc ta hiÖn nay A/ phÇn më ®Çu Trong c¬ chÕ chuyÓn ®æi vÒ ®­êng lèi kinh tÕ, ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng cña n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc thay ®æi quan träng vµ ®óng ®¾n b»ng viÖc më réng hîp t¸c s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ víi ng­êi n­íc ngoµi dùa trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, c¸c bªn cïng cã lîi, kh«ng x©m ph¹m vµo chñ quyÒn cña nhau . N©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, ®èi ngo¹i cña n­íc ta. Mµ ë ®ã ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu lµ mét ®iÓn h×nh. Nã cã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Víi thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu hiÖn nay th× nhµ n­íc ta cÇn cã biÖn ph¸p ®æi míi nh»m n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu. §©y lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt ®­îc ®i s©u ®Ó nghiªn cøu. Bµi tiÓu luËn cña em gåm c¸c phÇn sau: I/ Thùc tr¹ng vÒ hµng xuÊt khÈu nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë n­íc ta. Sù biÕn ®éng vÒ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ë n­íc ta. Nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc g©y trë ng¹i cho viÖc xuÊt khÈu ë n­íc ta. II/ BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu ë n­íc ta hiÖn nay. §a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu. Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña nhµ n­íc ta, nh»m n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu. B/ PhÇn néi dung I/ Thùc tr¹ng vÒ hµng xuÊt khÈu nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë n­íc ta Sù biÕn ®éng vÒ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ë n­íc ta. Nãi vÒ thÞ tr­êng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ë n­íc ta, cïng víi nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc vÒ sù c¶i thiÖn, ®æi míi nh÷ng n¨m gÇn ®©y thËt ®¸ng kÓ . Ph¶i kÓ ®Õn lµ GDP ®­îc nh©n ®«i sau 10 n¨m vµ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu m¹nh mÏ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ . N­íc ta tõ mét nÒn kinh tÕ hÇu nh­ cßn khÐp kÝn, chØ cã quan hÖ víi mét sè Ýt c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ kh¸c . Nh­ng cho ®Õn nay, chóng ta ®· më réng quan hÖ th­¬ng m¹i tíi h¬n 120 n­íc vµ c¸c vïng l·nh thæ trªn kh¾p hÇu hÕt c¸c ch©u lôc. Tr¶i qua mét chÆng ®­êng dµi ®æi míi Êy, ®· mang l¹i cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam mét h×nh ¶nh míi vµ mét vÞ thÕ míi, vÒ tÇm vãc vµ vÒ søc v­¬n lªn. Xu h­íng ®ã ®· ®­îc tËp trung nhiÒu nhÊt ë sù n©ng cao søc c¹nh tranh hµng ho¸ vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam. Tuy cßn cã sù tråi sôt nh­ng víi møc t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu b×nh qu©n gÇn 20% / n¨m trong mét vµi n¨m gÇn ®©y ®· chøng tá sù tr­ëng thµnh v­ît bËc cña s¶n phÈm vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Sè s¶n phÈm “ Made in ViÖt Nam” ®· tham gia c¹nh tranh vµ giµnh ®­îc th¾ng lîi trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ngµy cµng t¨ng. Vµ nh÷ng “May 10”, “Cµ phª Trung Nguyªn”, “Vinamilk”, “Biti’s”.v.v. Lµ nh÷ng minh chøng sinh ®éng . Vµ mét ®iÒu cho thÊy r»ng kh¶ n¨ng chinh phôc thÕ giíi trong s¶n phÈm xuÊt khÈu, n­íc ta t¨ng nhanh tíi møc ngµy cµng cã nhiÒu th­¬ng hiÖu vµ s¶n phÈm ViÖt Nam bÞ ¨n c¾p, chiÕm ®o¹t, lµm nh¸i. Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ nhê c¸c doanh nghiÖp biÕt dùa vµo søc thóc ®Èy cña ®æi míi, tËn dông c¸c lîi thÕ tiÒm tµng, tuy cßn Ýt nh­ng rÊt quý b¸u , tõ mét lîi thÕ cña mét nÒn kinh tÕ xuÊt ph¸t muén, biÕn chøng thµnh lîi thÕ c¹nh tranh thÞ tr­êng thËt sù. Trong vµi n¨m gÇn ®©y, c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®Òu ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi cao vµ ®ång ®Òu nh­ nghµnh c«ng nghiÖp dÖt may, thuû s¶n chÕ biÕn, lóa g¹o, cao su, cµ phª… D­íi ®©y lµ mét vµi th«ng sè tØ lÖ kim ng¹ch xuÊt khÈu: VÒ ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may t¨ng 90,8% VÒ giµy dÐp t¨ng 32% VÒ thuû s¶n t¨ng chiÕm 29,2% VÒ lóa g¹o t¨ng chiÕm 43,3% VÒ cao su t¨ng chiÕm 67,6% VÒ cµ phª t¨ng chiÕm 62,6% C¸i g× th× còng cã nh÷ng mÆt ­u vµ mÆt nh­îc cña nã. Trªn ®©y chØ ®­îc coi lµ mét mÆt cña vÊn ®Ò . Mét khi ®· ®Æt m×nh vµo cuéc ch¬i vµ ®èi mÆt víi vÊn ®Ò th× ®øng ë bÊt cø mét gãc ®é nµo, bÊt cø mét ph¹m vi nµo ®Òu kh«ng thÓ phñ nhËn mét thùc tÕ lµ søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm xuÊt khÈu ë n­íc ta nãi chung lµ cßn yÕu vµ cã nhiÒu ®iÓm ®¸ng lo ng¹i . §ã lµ t×nh h×nh Ýt kh¶ quan ë cÊp doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm xuÊt khÈu. NÕu coi gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ b¸o n¨ng lùc c¹nh tranh quan träng bËc nhÊt th× bøc tranh gi¸ thµnh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng thÊy râ r»ng, lµ kh«ng mÊy s¸ng sña. §iÓn h×nh lµ mét sè s¶n phÈm xuÊt khÈu cã vÞ thÕ quan träng hµng ®Çu ®èi víi triÓn väng dµi h¹n cña nÒn kinh tÕ n­íc ta ®Òu cã gi¸ thµnh cao h¬n h¼n gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ë trong khu vùc §«ng Nam ¸ tíi 20 – 30%. Bªn c¹nh gi¸ thµnh cao h¬n h¼n, nhiÒu yÕu tè t¹o nªn n¨ng lùc c¹nh tranh kh¸c nh­ mÉu m·, chÊt l­îng s¶n phÈm, kh¶ n¨ng tiÕp thÞ, c¸c dÞch vô sau b¸n hµng cña doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Òu thÊp h¬n c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm vµ cña doanh nghiÖp yÕu hay m¹nh lµ kÕt qu¶ cña sù tæ hîp hµng lo¹t c¸c yÕu tè . Nãi mét c¸ch kh¸i qu¸t cã thÓ coi ®ã lµ kÕt qu¶ cña nhãm c¸c yÕu tè vÜ m« t¹o nªn c¸i gäi lµ søc c¹nh tranh quèc gia. Mµ ë ®©y bao gåm : C¸c ®iÒu kiÖn tµi nguyªn lao ®éng, c«ng nghÖ quèc gia, m«i tr­êng thÓ chÕ, c¸c ®iÒu kiÖn h¹ tÇng kü thuËt, n¨ng lùc chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña chÝnh phñ….Vµ cïng víi ®ã lµ c¸c yÕu tè vi m« t¹o thµnh søc c¹nh tranh doanh nghiÖp. Bao gåm: TiÒm lùc tµi chÝnh , kÜ thuËt n¨ng lùc kinh doanh, tiÕp thÞ , chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng ty. ChØ víi mét trong nh÷ng yÕu tè ®ã ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ chi phÝ t¨ng, c¬ héi kinh doanh dÔ bÞ ®¸nh mÊt, ¶nh h­ëng tíi sù c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. Nh÷ng khã kh¨n g©y trë ng¹i ®èi víi viÖc xuÊt khÈu ë n­íc ta. Cïng víi khu vùc vµ trªn thÕ giíi, cïng víi sù biÕn ®éng vÒ tµi chÝnh, tiÒn tÖ. Trong xuÊt khÈu chóng ta ë mét vµi n¨m gÇn ®©y ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vµ kh«ng Ýt nh÷ng sù trë ng¹i. MÆc dï nÒn kinh tÕ cña thÕ giíi ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu t¨ng nhÑ trë l¹i nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ. Cïng víi ®ã th× mét sè mÆt hµng s¶n phÈm xuÊt khÈu d­êng nh­ ®ang lµ thÕ m¹nh cña chóng ta l¹i kh«ng cßn ®­îc gi¸ nh­ tr­íc n÷a. Vµ mét ®iÒu t­ëng chõng nh­ nh÷ng mÆt hµng chóng ta ®· cã bÊy l©u nay th× nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®· kh«ng cßn nhiÒu. Mét ®iÒu ®­îc ®¸nh gi¸ hÕt søc bÊt cËp, r»ng lµ trong khi mµ chóng ta vÉn ch­a t×m ra ®­îc nguån hµng míi ®Ó thay thÕ vµo ®ã. H¬n thÕ n÷a lµ mét ®iÒu hÕt søc bÊt lîi vµ g©y trë ng¹i rÊt lín cho chóng ta. §ã lµ, hiÖn nay c¸c n­íc ph¸t triÓn ®· vµ ®ang sö dông ngµy cµng nhiÒu nh÷ng hµng rµo kü thuËt nh»m ng¨n chÆn hµng ho¸ ®­îc s¶n xuÊt víi nguyªn liÖu vµ nh©n c«ng thÊp tõ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn th©m nhËp vµo thÞ tr­êng. Vµ kh«ng nh÷ng thÕ ViÖt Nam cßn ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu víi h¹n ng¹ch (quota), vµ hµng lo¹t nh÷ng vô kiÖn v« lý vÒ viÖc “b¸n ph¸ gi¸” hµng thuû s¶n lµ c¸ Basa. Trong khi hä kh«ng hÒ nhËn ®­îc sù trî cÊp nµo tõ phÝa ChÝnh phñ . Tuy nhiªn víi ®iÒu kiÖn khã kh¨n vµ gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng trë ng¹i, nh­ng møc t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu vÉn gi÷ ®­îc kim ng¹ch xuÊt khÈu b»ng møc n¨m tr­íc lµ mét cè g¾ng v« cïng lín cña chóng ta, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay. Ii/ biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu ë n­íc ta hiÖn nay. §a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay, th× viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, sÏ tõng b­íc gãp phÇn n©ng cao tû träng xuÊt khÈu, nh»m ®em l¹i lîi Ých v« cïng to lín cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña ViÖt Nam. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ trong nh÷ng lÜnh vùc xuÊt khÈu ë n­íc ta, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu rÊt nh¹y c¶m víi t¸c ®éng cña yÕu tè cung – cÇu trªn thÞ tr­êng cña thÕ giíi. Do vËy, khi nhu cÇu thÞ tr­êng thÕ giíi cã biÕn ®éng vµ cã xu h­íng bÞ ch÷ng l¹i, th× lËp tøc g©y x¸o ®éng cho xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp vµ gi¸n tiÕp t¸c ®éng ®Õn ng­êi s¶n xuÊt. ChÝnh v× thÕ nguån dù tr÷ xuÊt khÈu lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¹o gãp phÇn t¹o nªn thÕ m¹nh cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu æn ®Þnh vµ chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng trªn thÕ giíi. Sù ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ë ®©y ®­îc hiÓu: §ã lµ sù “ n©ng cÊp”, t¹o ra nh÷ng mÆt hµng cã n¨ng suÊt cao còng nh­ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ vÒ chÊt l­îng, còng nh­ s¶n phÈm cã gi¸ thµnh cao, tèt nhÊt, cã ®­îc sù ®¸p øng ®Çy ®ñ nh÷ng nhu cÇu lín trªn thÞ tr­êng. §Æc biÖt c¸i quan träng nhÊt lµ cÇn thiÕt ph¶i chó ý tíi viÖc ®æi míi qu¶n lý chÊt l­îng vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Vµ nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, chÊt l­îng ®­îc coi lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu, ®¶m b¶o th¾ng lîi trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh . §Ó lµm ®­îc nh­ vËy, th× cÇn thiÕt ph¶i cã sù hç trî vÒ c¸c yÕu tè nh­ : Vèn ®Çu t­ cña nhµ n­íc, c«ng t¸c ®µo t¹o, qu¶n lý, sö dông c¸n bé theo h­íng chÝnh quy vµ h­íng hiÖn ®¹i ho¸. §Ó qua ®ã chóng ta t×m ra ®­îc c¬ chÕ ®æi míi vµ chuyÓn dÞch m¹nh mÏ vÒ c¬ cÊu s¶n phÈm, nh»m ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng. Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña nhµ n­íc ta, nh»m n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu. §Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n vµ ®­îc coi lµ kh«ng ®¬n gi¶n chót nµo. Nh­ng ®Ó cã thÓ cã søc m¹nh nh»m c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu, th× vÊn ®Ò l¹i khã kh¨n h¬n gÊp ngµn lÇn nh­ thÕ. C«ng viÖc ®ã ®ßi hái chóng ta ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu. Vµ ®Ó thùc hiÖn ®­îc c«ng viÖc nµy tr­íc hÕt chóng ta cÇn thiÕt ph¶i rµ so¸t l¹i xem c¸c chÝnh s¸ch nµo ®· thùc hiÖn tèt trong n¨m ngo¸i th× n¨m nay nay cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn vµ ph¸t huy cao h¬n n÷a. NhÊt lµ víi nh÷ng n¨m tíi ®©y còng nh­ vÒ l©u dµi. ViÖc xuÊt khÈu ®· trë thµnh vÊn ®Ò sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp. V× vËy cho nªn nhÊt thiÕt cÇn ph¶i gi¶i quyÕt vÒ viÖc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu còng nh­ n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu. Vµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ chÊt l­îng ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng hµng ®Çu trong c¸c yÕu tè ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña ViÖt Nam ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc viÖc n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu, l¹i cã ý nghÜa trªn nhiÒu mÆt : §ã lµ viÖc b¶o ®¶m kh¶ n¨ng thiÕt lËp æn ®Þnh vµ l©u dµi vÒ mèi quan hÖ th­¬ng m¹i, víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi . Ngoµi ra cßn t¹o lËp ®­îc c¬ së, ®Ó cã thÓ th©m nhËp ®­îc hµng ho¸ vµ s¶n phÈm cña m×nh vµo thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Nh­ng ®Ó ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ vÒ chÊt l­îng theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi th× nhÊt thiÕt cÇn ph¶i tæ chøc tèt c¸c c«ng t¸c vÒ kiÓm tra chÆt chÏ vÒ chÊt l­îng theo ®óng nh÷ng yªu cÇu mµ kh¸ch hµng cÇn. §ã lµ viÖc kiÓm tra c¸c nguyªn vËt liÖu ®­îc dïng cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm. Lµm tèt ®­îc c«ng t¸c ®ã, lµ mét nÒn t¶ng thóc ®Èy ®­îc sù t¹o lËp mét quan hÖ th­¬ng m¹i æn ®Þnh vµ l©u dµi víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã th× viÖc ®Çu t­ nh»m ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt hµng ho¸ phôc vô cho xuÊt khÈu còng lµ mét viÖc lµm quan träng kh«ng kÐm. ViÖc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ nh»m ®ång bé ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, nh»m n©ng cao chÊt l­îng vµ n¨ng suÊt lao ®éng. Vµ víi n¨ng lùc thùc tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay, viÖc ®Çu t­ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lùa chän nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt, mµ cÇn ph¶i phô thuéc vµo kh¨ n¨ng vÒ tµi chÝnh. §ã lµ: T¨ng l­îng vèn kinh doanh, tr­íc hÕt lµ vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp b»ng nhiÒu nguån kh¸c nhau. Ngoµi ra, cÇn t¹o lËp vµ n©ng cao uy tÝn th­¬ng hiÖu cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ quèc tÕ. Mét ®iÒu quan träng lµ: CÇn nhÊt thiÕt ph¶i chó träng vµo viÖc thiÕt kÕ mÉu m· hµng ho¸. Còng nh­ x¸c ®Þnh ®­îc b­íc ®i thÝch hîp trong viÖc xuÊt khÈu trùc tiÕp. §Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh tèt c¸c c«ng t¸c vµ c¸c chÝnh s¸ch ®Ò ra ®ã, th× c«ng viÖc ®Çu tiªn lµ : ChÝnh phñ cÇn cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cã nguån vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi ®­îc phÐp kinh doanh. §iÒu ®ã sÏ gãp phÇn thùc hiÖn ®­îc chÝnh s¸ch ®Ò ra. T¹o ®µ cho viÖc n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu ë n­íc ta nãi riªng, còng nh­ lµm nÒn t¶ng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc ta nãi chung. §iÒu ®ã lµ hÕt søc quan träng, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. C/ phÇn kÕt luËn. Trªn ®©y, lµ toµn bé nh÷ng biÓu hiÖn vÒ thùc tr¹ng cña hµng ho¸ xuÊt khÈu cña chóng ta nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®ã lµ sù biÕn ®éng vÒ c¸c mÆt hµng chñ lùc cña chóng ta. Lµ sù chuyÓn biÕn m·nh mÏ hay chËm ch¹p cña nÒn kinh tÕ cña n­íc ta. Còng nh­ nh÷ng khã kh¨n vµ nh÷ng trë ng¹i cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi kh¶ n¨ng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña chóng ta. Vµ qua ®ã ®Ó chóng ta cã thÓ t×m vµ ph©n tÝch nh»m ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p vµ chÝnh s¸ch thËt ®óng ®¾n, nh»m môc ®Ých thóc ®Èy h¬n n÷a sù chuyÓn dÞch cña nÒn kinh tÕ, còng nh­ c«ng viÖc xuÊt khÈu. §©y lµ viÖc lµm mang ý nghÜa hÕt søc quan träng trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, nã gãp phÇn vµo sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong quan hÖ th­¬ng m¹i víi c¸c n­íc trong khu vùc còng nh­ trªn toµn thÕ giíi. Vµ ®Ó chóng ta cã thÓ chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng, th× ®iÒu quan träng hµng ®µu ®èi víi chóng ta ®ã lµ nhÊt thiÕt ph¶i chó träng vµo qu¸ tr×nh n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu. §©y ®­îc xem lµ mét viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu, vµ nÕu lµm tèt sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ hÕt søc lín. TµI liÖu tham kh¶o Thêi b¸o kinh tÕ 2/2001 B¸o Nh©n D©n. B¸o diÔn ®µn doanh nghiÖp. B¸o ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn PhÇn môc lôc tiÓu luËn A/ PhÇn më ®Çu B/ PhÇn néi dung I/ Thùc tr¹ng hµng xuÊt khÈu nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë n­íc ta. Sù biÕn ®éng vÒ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ë n­íc ta. Nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc g©y trë ng¹i cho viÖc xuÊt khÈu cña n­íc ta. II/ BiÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu. 1. §a d¹ng hãa c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu. 2.C¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña nhµ n­íc ta, nh»m n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu. III/ phÇn kÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBiện pháp nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu ở nước ta hiện nay.DOC