Đề tài Lợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Thành Công

Lời nói đầu Hầu hết các doanh nghiệp khi hoạt động trên thương trường đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận, vì lợi nhuận quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, các doanh nghiệp Nhà nơước được Nhà nơước cấp phát vốn, sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch, do đó bản thân doanh nghiệp chưa phải chịu trách nhiệm thực sự về hoạt động của mình, hiệu quả không cao, lợi nhuận đó chưa phản ánh đúng ý nghĩa kinh tế của nó. Nhiều doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài trở thành gánh nặng cho NSNN, gây lãng phí, kìm hãm sự phát triển chung của đất nước. Như vậy, không ngừng nâng cao lợi nhuận là một mục tiêu của doanh nghiệp. Công ty TNHH Thành Công với những ưu điểm của loại hình doanh nghiệp ngoài Quốc Doanh như gọn nhẹ, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường, cũng vẫn còn nhiều hạn chế và đang phải cạnh tranh gay gắt Sau một thời gian thực tập, vận dụng những kiến thức đã học ở nhà trường, với mong muốn được tìm hiểu sâu hơn vấn đề này trong thực tiễn, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Trần Trọng Khoái em đã lựa chọn đề tài: “Lợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Thành Công” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận,luận văn gồm 3 chơương : Chơương I: Lợi nhuận và sự cần thiết phấn đấu tăng lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chơương II: Tình hình thực hiện lợi tại Công ty TNHH Thành Công. Chơương III : Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Thành Công. Mục lục Lời nói đầu 1 Chương I. lợi nhuận và sự cần thiết phấn đấu tăng lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 2 I. Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận trong doanh nghiệp 2 II. Các chỉ tiêu phân tích, đánh giá lợi nhuận 4 III. Phương pháp xác định lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. 6 IV. Các biện pháp tăng lợi nhuận của doanh nghiệp 12 Chương II:Tình hình thực hiện lợi nhuận tại Công ty TNHH Thành Công 14 I. Khái quát về hoạt động KD của Công ty TNHH Thành Công. 14 II. Tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty TNHH Thành Công qua hai năm hoạt động (2003-2004) 17 Chương III:Một số kiến nghị nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Thành Công 24 Phương hướng, mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Thành Công trong những năm tới : 24 Kết luận 31 Tài liệu tham khảo 32

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2174 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Thành Công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng cao lîi nhuËn lµ mét môc tiªu cña doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH Thµnh C«ng víi nh÷ng ­u ®iÓm cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp ngoµi Quèc Doanh nh­ gän nhÑ, thÝch øng nhanh víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng, còng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ ®ang ph¶i c¹nh tranh gay g¾t… Sau mét thêi gian thùc tËp, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr­êng, víi mong muèn ®­îc t×m hiÓu s©u h¬n vÊn ®Ò nµy trong thùc tiÔn, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn Träng Kho¸i em ®· lùa chän ®Ò tµi: “Lîi nhuËn vµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn,luËn v¨n gåm 3 ch­¬ng : Ch­¬ng I: Lîi nhuËn vµ sù cÇn thiÕt phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Ch­¬ng II: T×nh h×nh thùc hiÖn lîi t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng. Ch­¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng. Ch­¬ng I: Lîi nhuËn vµ sù cÇn thiÕt phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng I. Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn trong doanh nghiÖp: 1. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn: Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®¹t ®­îc doanh thu ®ã tõ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®­a l¹i. Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng kh¸c ®­a l¹i, lµ chØ tiªu chÊt l­îng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 2. vai trß cña lîi nhuËn: Lîi nhuËn cã vai trß quan träng tíi sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña toµn x· héi nãi chung. §©y chÝnh lµ ®éng lùc th«i thóc doanh nghiÖp n¨ng ®éng h¬n n÷a ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t. a. §èi víi doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng: BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®iÒu ®Çu tiªn mµ hä quan t©m ®ã lµ lîi nhuËn. §©y lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh kinh doanh, lµ yÕu tè sèng cßn cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp chØ tån t¹i vµ ph¸t triÓn khi nã t¹o ra lîi nhuËn, nÕu doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶, thu kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ ®· bá ra th× doanh nghiÖp sÏ bÞ ®µo th¶i, ®i ®Õn ph¸ s¶n. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh diÔn ra ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt v× vËy lîi nhuËn lµ yÕu tè cùc kú quan träng vµ quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña doanh nghiÖp: - Lîi nhuËn t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã lîi nhuËn cao th× kh¶ n¨ng thanh to¸n m¹nh, doanh nghiÖp cã thÓ hoµn tr¶ mäi kho¶n nî ®Õn h¹n vµ ng­îc l¹i. - Lîi nhuËn ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt më réng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i sÏ t¹o cho doanh nghiÖp mét kho¶n lîi nhuËn sau thuÕ ch­a ph©n phèi, lµ c¬ së ®Ó bæ sung vµo nguån vèn t¸i ®Çu t­, ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt th«ng qua viÖc ®æi míi trang thiÕt bÞ…më réng quy m« ho¹t ®éng lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i ph¸t triÓn v÷ng vµng trªn th­¬ng tr­êng, lµm c¬ së ®Ó doanh nghiÖp ®i vay vèn tõ bªn ngoµi ®­îc dÔ dµng. - ChØ tiªu lîi nhuËn còng lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ n¨ng lùc, vÒ nh©n sù, n¨ng lùc vÒ tµi chÝnh, n¨ng lùc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp... - Lîi nhuËn cao cã ®iÒu kiÖn n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng ng­êi lao ®éng, t¹o h­ng phÊn kÝch thÝch trÝ s¸ng t¹o, ph¸t huy cao nhÊt kh¶ n¨ng cña nh©n viªn trong doanh nghiÖp, lµ c¬ së cho nh÷ng b­íc ph¸t triÓn tiÕp theo. b. §èi víi nhµ n­íc: - KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ. Khi nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ph¸t triÓn sÏ t¹o ra m«i tr­êng lý t­ëng cho doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n n÷a. - Th«ng qua lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, Nhµ n­íc tiÕn hµnh thu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¨ng tÝch luü cho x· héi, lµ c«ng cô ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ vÜ m«. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®¸nh vµo phÇn lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp thu trong kú, nªn khi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cµng cao th× sè thuÕ mµ Nhµ n­íc nhËn ®­îc cµng nhiÒu. §ã chÝnh lµ nguån tµi chÝnh ®Ó Nhµ n­íc tiÕn hµnh t¸i s¶n xuÊt më réng, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, cñng cè an ninh quèc phßng, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh©n d©n. II. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ lîi nhuËn: - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu cña ho¹t ®éng kinh doanh trõ ®i chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng hãa, dÞch vô ®· tiªu thô trong kú. - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Lµ kho¶n tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ chi phÝ cña ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thuÕ gi¸n thu ph¶i nép theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt trong kú. - Lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c: Lµ kho¶n tiÒn chªnh lÖch gi÷a thu nhËp cña ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c vµ chi phÝ cña ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c vµ thuÕ gi¸n thu ph¶i nép theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt trong kú. + Tû suÊt lîi nhuËn: Tû suÊt lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu t­¬ng ®èi cho phÐp so s¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gi÷a c¸c thêi kú kh¸c nhau trong mét doanh nghiÖp hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau. Møc tû suÊt lîi nhuËn cµng cao chøng tá ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng hiÖu qu¶. Cã nhiÒu c¸ch x¸c ®Þnh tû suÊt lîi nhuËn vµ mçi c¸ch l¹i cã nh÷ng néi dung kinh tÕ kh¸c nhau. D­íi ®©y lµ mét sè c¸ch tÝnh tû suÊt lîi nhuËn: + Tû suÊt lîi nhuËn cña vèn kinh doanh: Lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a sè lîi nhuËn tr­íc hoÆc sau thuÕ ®¹t ®­îc so víi sè vèn kinh doanh b×nh qu©n sö dông trong kú (gåm cã vèn cè ®Þnh b×nh qu©n vµ vèn l­u ®éng b×nh qu©n) hoÆc vèn chñ së h÷u. C«ng thøc: Tsv = P * 100% `Vbq Trong ®ã: - Tsv: Lµ tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh. - P: Lµ lîi nhuËn thu ®­îc trong kú (cã thÓ lµ lîi nhuËn tr­íc thuÕ hoÆc lîi nhuËn sau thuÕ) - `Vbq: Lµ vèn kinh doanh b×nh qu©n sö dông trong kú hoÆc vèn chñ së h÷u. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét ®ång vèn sö dông b×nh qu©n trong kú thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Qua ®©y cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp, tõ ®ã gióp doanh nghiÖp t×m ra c¸c biÖn ph¸p thÝch øng nh»m tËn dông mäi kh¶ n¨ng s½n cã, khai th¸c sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña m×nh. Th«ng qua chØ tiªu nµy doanh nghiÖp cã thÓ ®­a ra quyÕt ®Þnh nªn ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp m×nh hay ®Çu t­ ra ngoµi doanh nghiÖp. B»ng viÖc so s¸nh hai tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ t×m c¸ch phÊn ®Êu n©ng cao ®­îc møc tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u + Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh: Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn (tr­íc hoÆc sau thuÕ) thu ®­îc tõ tiªu thô s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm tiªu thô. C«ng thøc: Tsg = P * 100% Zt Trong ®ã: - Tsg: Lµ tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh - P: Lµ lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm cung øng dÞch vô tr­íc hoÆc sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - Zt: Lµ gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm tiªu thô ChØ tiªu nµy cho thÊy cø mét ®ång chi phÝ bá vµo s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa mang l¹i bao nhiªu lîi nhuËn. Nã còng cho thÊy ®­îc hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. + Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng: Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a lîi nhuËn tiªu thô s¶n phÈm so víi doanh thu thuÇn vÒ tiªu thô s¶n phÈm-dÞch vô cña doanh nghiÖp. ChØ tiªu nµy ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Tst = P * 100% T Trong ®ã: - Tst: Lµ tû suÊt lîi nhuËn doanh thu - P: Lµ lîi nhuËn tr­íc hoÆc sau thuÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. - T: Lµ doanh thu thuÇn trong kú. ChØ tiªu nµy cho thÊy cø mét ®ång doanh thu thuÇn tiªu thô s¶n phÈm-dÞch vô th× ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá trong kú doanh nghiÖp ho¹t ®éng cµng cã hiÖu qu¶. C«ng thøc nµy còng cho thÊy ®Ó t¨ng ®­îc tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng mét mÆt ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó t¨ng ®­îc khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô, mÆt kh¸c ph¶i phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®Ó t¨ng lîi nhuËn tuyÖt ®èi cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm tiªu thô. III. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 1. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp §Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn ®¹t ®­îc trong kú cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n sau: 1.1 Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp : Theo ph­¬ng ph¸p nµy lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tæng hîp lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh vµ lîi nhuËn c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Trong ®ã lîi nhuËn tõng ho¹t ®éng lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó ®¹t ®­îc doanh thu ®ã. C¸ch thøc x¸c ®Þnh nh­ sau : - §èi víi lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh, ®­îc x¸c ®Þnh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh: Lîi nhuËn H§ SXKD = Doanh thu thuÇn + Doanh thu H§ tµi chÝnh - CPH§ tµi chÝnh - Gi¸ vèn HB¸n - CP b¸n hµng - Chi phÝ QLDN - §èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c, lîi nhuËn ®­îc x¸c ®Þnh lµ kho¶n lîi nhuËn kh«ng dù tÝnh tr­íc hoÆc nh÷ng kho¶n thu mang tÝnh chÊt kh«ng th­êng xuyªn. Nh÷ng kho¶n lîi nhuËn kh¸c cã thÓ do chñ quan hoÆc kh¸ch quan mang l¹i. Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c = Thu nhËp cña ho¹t ®éng kh¸c - Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c - ThuÕ gi¸n thu (nÕu cã) Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng, tiÕn hµnh tæng hîp l¹i ®­îc lîi nhuËn tr­íc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh­ sau : Lîi nhuËn tr­íc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp = Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh + Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh + Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c PhÇn cßn l¹i cña lîi nhuËn sau khi trõ sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp chÝnh lµ lîi nhuËn sau thuÕ (lîi nhuËn rßng). Lîi nhuËn sau thuÕ = Lîi nhuËn tr­íc thuÕ thu nhËp - ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong kú 1.2 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn qua c¸c b­íc trung gian: Theo ph­¬ng ph¸p nµy, ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc lîi nhuËn cña doanh nghiÖp tr­íc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¸c chi tiÕt c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã. Tõ ®ã lÇn l­ît lÊy doanh thu cña tong ho¹t ®éng trõ ®i chi phÝ bá ra ®Ó cã doanh thu ®ã (nh­ gi¸ vèn, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh…). Cuèi cïng tæng hîp lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng ta sÏ tÝnh ®­îc lîi nhuËn thu ®­îc trong kú cña doanh nghiÖp. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Doanh thu ho¹t ®éng SXKD DT H§ tµI chÝnh §T ho¹t ®éng kh¸c C¸c kho¶n gi¶m trõ Doanh thu thuÇn CP ho¹t ®éng tµI chÝnh Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c Gi¸ vèn HB LN gép Chi phÝ BH Chi phÝ QLDN LN thuÇn SXKD LN Ho¹t ®éng kh¸c Lîi nhuËn tr­íc thuÕ ThuÕ TNDN 28% L N sau thuÕ 72% 2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 2.1. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi gi¸ thµnh tiªu thô s¶n phÈm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vËt chÊt vµ hao phÝ lao ®éng sèng ®Ó hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong kú ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Ztt = Zsx + CPBH + CPQLDN Trong ®ã: + Ztt: lµ gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô trong kú + Zsx: lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong kú vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Zsx = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC Trong ®ã: CPNVLTT: lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu sö dông trùc tiÕp t¹o ra mét lo¹i s¶n phÈm dÞch vô nhÊt ®Þnh. CPNCTT: bao gåm chi phÝ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n trÝch nép cña nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ph¶i nép theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc nh­ b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm y tÕ. CPSXC: lµ chi phÝ sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÕ biÕn cña ph©n x­ëng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô. Bao gåm chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô lao ®éng nhá; khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph©n x­ëng; tiÒn l­¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi; chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x­ëng. CPBH: lµ kho¶n chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó hoµn thµnh viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô trong kú. Bao gåm tiÒn l­¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, phô cÊp cho nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ ®ãng gãi b¶o qu¶n s¶n phÈm… CPQLDN: bao gåm c¸c chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp, c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh­: chi phÝ c«ng cô lao ®éng nhá khÊu hao TSC§ phôc vô bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp; tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo l­¬ng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh cña doanh nghiÖp nh­ chi phÝ giao dÞch, tiÕp t©n… V× c¸c kho¶n chi phÝ nµy trùc tiÕp h×nh thµnh nªn gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm tiªu thô trong kú, nªn nÕu c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi mµ c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy gi¶m xuèng th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn. Ng­îc l¹i nÕu chi phÝ cho c¸c kho¶n môc nµy t¨ng lªn sÏ lµm cho lîi nhuËn doanh nghiÖp thu ®­îc gi¶m xuèng. Do ®ã nÕu c¸c kho¶n môc chi phÝ nµy ®­îc tiÕt kiÖm mét c¸ch hîp lý sÏ lµm gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 2.2. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô cña doanh nghiÖp. Khèi l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô: Khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô trong kú ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm vµ t¸c ®éng cïng chiÒu tíi lîi nhuËn thu ®­îc cña doanh nghiÖp. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra vµ tiªu thô cµng nhiÒu th× kh¶ n¨ng vÒ doanh thu cµng lín. Tuy nhiªn, khèi l­îng s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cßn phô thuéc vµo quy m« cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm; viÖc ký kÕt hîp ®ång tiªu thô ®èi víi kh¸ch hµng, viÖc giao hµng, vËn chuyÓn vµ thanh to¸n tiÒn hµng. Do ®ã ®Ó t¨ng doanh thu b»ng viÖc t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô th× doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt kü c¸c yÕu tè trªn ®Ó tr¸nh viÖc t¨ng khèi l­îng tuú tiÖn lµm ø ®äng s¶n phÈm kh«ng tiªu thô ®­îc, kh«ng phï hîp c«ng suÊt m¸y mãc… ChÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô: ChÊt l­îng s¶n phÈm dÞch vô cã ¶nh h­ëng lín tíi gi¸ c¶ s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô, do ®ã cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi doanh thu vµ tiªu thô. ChÊt l­îng s¶n phÈm phô thuéc rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ chÊt l­îng vËt t­ ®Çu vµo, tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt… Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× chÊt l­îng s¶n phÈm lµ vò khÝ c¹nh tranh s¾c bÐn, nÕu chÊt l­îng s¶n phÈm tiªu thô cao sÏ b¸n ®­îc gi¸ cao tõ ®ã t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Kh«ng nh÷ng thÕ nã cßn n©ng cao uy tÝn cho doanh nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cho doanh nghiÖp. KÕt cÊu mÆt hµng s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô: Mçi doanh nghiÖp cã thÓ s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau, mçi lo¹i s¶n phÈm cã gi¸ b¸n ®¬n vÞ kh¸c nhau. NÕu doanh nghiÖp t¨ng tû träng tiªu thô mÆt hµng cã gi¸ b¸n ®¬n vÞ cao, gi¶m tû träng mÆt hµng cã gi¸ b¸n ®¬n vÞ thÊp sÏ lµm cho tæng doanh thu tiªu thô thu ®­îc sÏ t¨ng víi ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi. ViÖc thay ®æi kÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô còng ¶nh h­ëng tíi doanh thu. Thay ®æi kÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô th­êng do sù biÕn ®éng cña nhu cÇu thÞ tr­êng, thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng, cho nªn viÖc phÊn ®Êu t¨ng doanh thu tiªu thô b»ng c¸ch thay ®æi kÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®Õn viÖc ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó ®Þnh cho doanh nghiÖp mét kÕt cÊu s¶n phÈm hîp lý tr­íc khi ký hîp ®ång tiªu thô vµ kh«ng ®­îc ph¸ vì kÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô. Gi¸ c¶ s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô:Trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi, th× viÖc thay ®æi gi¸ b¸n còng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu tiªu thô. Gi¸ b¸n s¶n phÈm cao hay thÊp sÏ lµm cho doanh thu tiªu thô t¨ng hoÆc gi¶m theo. ViÖc thay ®æi gi¸ b¸n mét phÇn quan träng lµ do quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý vµ linh ho¹t nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn tuú thuéc vµo chu kú kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh, khu vùc kinh doanh mµ quyÕt ®Þnh gi¸ c¶. ThÞ tr­êng tiªu thô vµ ph­¬ng thøc tiªu thô, thanh to¸n tiÒn hµng: ViÖc lùa chän ph­¬ng thøc tiªu thô vµ thanh to¸n tiÒn hµng còng cã ¶nh h­ëng tíi doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp ¸p dông nhiÒu h×nh thøc b¸n hµng vµ thanh to¸n tÊt yÕu sÏ tiªu thô ®­îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n doanh nghiÖp chØ ¸p dông mét h×nh thøc. Bªn c¹nh ®ã viÖc tæ chøc ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, giíi thiÖu mÆt hµng vµ c¸c dÞch vô sau b¸n hµng còng cÇn ®­îc coi träng v× thÕ kh¸ch hµng sÏ biÕt ®­îc nhiÒu th«ng tin vµ yªn t©m vÒ s¶n phÈm h¬n, qua ®ã më réng thÞ tr­êng tiªu thô lµm c¬ së cho viÖc t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô. 2.3. Nhãm nh©n tè vÒ kü thuËt c«ng nghÖ vµ tæ chøc qu¶n lý, sö dông vèn: ViÖc huy ®éng vèn, tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn khoa häc hîp lý t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn lîi nhuËn trong kú cña doanh nghiÖp. Vèn kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu huy ®éng vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn cÇn thiÕt cho tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kÞp thêi, hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tËn dông ®­îc c¸c c¬ héi kinh doanh cã hiÖu qu¶. ViÖc ph©n phèi, sö dông vèn hîp lý, sö dông tèi ®a vèn hiÖn cã; t¨ng c­êng kiÓm tra gi¸m s¸t sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp…Tõ ®ã cã thÓ gi¶m thiÖt h¹i do ø ®äng vèn, gi¶m nhu cÇu vèn vay, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, gãp phÇn tÝch cùc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. §èi víi vèn cè ®Þnh, doanh nghiÖp lµm tèt c«ng t¸c khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh còng nh­ sö dông quü khÊu hao cã hiÖu qu¶ sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc sö dông lo¹i vèn nµy. §èi víi vèn l­u ®éng cÇn x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ huy ®éng vèn kÞp thêi, hîp lý qu¶n lý chÆt chÏ sÏ gióp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nhÞp nhµng, ¨n khíp víi nhau, t¸c ®éng tÝch cùc tíi viÖc n©ng cao lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. IV. C¸c biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp: 1. T¨ng doanh thu: Nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng lµ hai yÕu tè v« cïng quan trong mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾m b¾t vµ tæng hîp th«ng tin th­êng xuyªn. Tæng hîp ®­îc th«ng tin, x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng t¹o cho doanh nghiÖp kh¶ n¨ng thµnh c«ng rÊt lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, th­êng xuyªn thay ®æi do sù ph¸t triÓn cña x· héi vµ ®êi sèng cña ng­êi d©n. ViÖc lùa chän vµ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng sÏ gãp phÇn t¨ng doanh sè b¸n hµng tõ ®ã t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp. TÊt nhiªn, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng lu«n lu«n lµ trë ng¹i vµ còng lµ ®éng lùc gióp doanh nghiÖp t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng ngµy mét tèt h¬n cho thÞ tr­êng. T¨ng doanh thu cña doanh nghiÖp tøc lµ doanh nghiÖp ph¶i t¨ng sè l­îng hµng b¸n ra. Lùa chän nh÷ng mÆt hµng thay thÕ cã gi¸ thµnh thÊp h¬n nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Ó gi¶m gi¸ b¸n ®Çu ra. 2. Gi¶m chi phÝ : Gi¸ thµnh lµ tæng hîp cña c¸c chi phÝ bao gåm: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, c¸c chi phÝ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng. Do vËy muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn ph¶i gi¶m c¸c nh©n tè chi phÝ. Muèn gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm th× ®iÒu tèi quan träng lµ ph¶i qu¶n lý chi phÝ vµ gi¶m chi phÝ. - Gi¶m chi phÝ trong s¶n xuÊt: TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tiªu hao ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm, c¶i tiÕn c«ng nghÖ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ trong sö dông nguyªn vËt liÖu, qu¶n lý chÆt chÏ ®Ó gi¶m l·ng phÝ trong s¶n xuÊt, gi¶m tû lÖ phÕ phÈm... - Gi¶m chi phÝ qu¶n lý: Tæ chøc ®­îc mét bé m¸y qu¶n lý hîp lý phï hîp vµ thuËn lîi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, - Chi phÝ b¸n hµng: Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u trùc tiÕp liªn quan ®Õn lîi nhuËn vµ lµ kh©u ®­îc c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Æt sù quan t©m lªn hµng ®Çu. Dï cho s¶n phÈm cã tèt nh­ thÕ nµo mµ bé m¸y b¸n hµng kh«ng tèt th× s¶n phÈm còng kh«ng ®­îc tiªu thô hiÖu qu¶, ng­êi tiªu dïng kh«ng tiÕp xóc ®­îc víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. V× vËy, tæ chøc bé phËn b¸n hµng chuyªn nghiÖp lµ v« cïng quan träng. - Gi¶m chi phÝ gi¸n tiÕp: Bao gåm chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn l­¬ng c«ng nh©n gi¸n tiÕp, chi phÝ v¨n phßng, tiÕp kh¸ch, ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c, x©y dùng ph¸t ®éng phong trµo tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ. 3. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh: Sö dông vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ph¶i lµ mét ho¹t ®éng ®¬n thuÇn vÒ mÆt thu chi tµi chÝnh mµ thùc chÊt lµ mét nghÖ thuËt sö dông vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nghÜa lµ lîi nhuËn thu ®­îc trªn mét ®ång vèn bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng nhiÒu. Do ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n mµ lu«n ®­îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m. Trªn ®©y lµ mét sè ph­¬ng h­íng, biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, trong viÖc phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn c¸c doanh nghiÖp kh«ng nªn v× ch¹y theo lîi nhuËn tèi ®a mµ kh«ng quan t©m ®Õn lîi Ých chung cña toµn x· héi. C¸c doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i l­u ý r»ng kh«ng cã mét biÖn ph¸p chung nµo cã thÓ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, mçi doanh nghiÖp cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt, ®Æc thï cña m×nh vµ trªn c¬ së c¸c ph­¬ng h­íng biÖn ph¸p chung mµ lùa chän cho m×nh nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt. Ch­¬ng II: T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng I. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng KD cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : C«ng ty Thµnh C«ng lµ mét C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã 2 thµnh viªn. C¸c thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña C«ng ty trong ph¹m vi sè vèn ®· cam kÕt gãp vµo C«ng ty. - C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kh«ng ®­îc ph¸t hµnh cæ phiÕu. - C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã t­ c¸ch ph¸p nh©n kÓ tõ ngµy ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 1.000.000.000 VND. Víi sè vèn ban ®Çu cßn h¹n chÕ, C«ng ty Thµnh C«ng ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ lín m¹nh. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh æn ®Þnh. Tr¶i qua nh÷ng n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Õn nay C«ng ty Thµnh C«ng ®· ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, tù trang tr¶i chi phÝ vµ kinh doanh cã l·i. Doanh thu ngµy cµng lín, ®êi sèng c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ngµy cµng t¨ng. C«ng ty TNHH Thµnh C«ng ®­îc cÊp giÊy ®¨ng ký kinh doanh ngµy 11/9/2002 do së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Hµ Néi cÊp. Cã trô së Sè 8- §­êng Nguyªn Hång- QuËn §èng §a- TP. Hµ Néi. + Ngµnh nghÒ kinh doanh: Bu«n b¸n thiÕt bÞ ®iÖn, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng nghiÖp vµ d©n dông. - Bu«n b¸n vËt t­, t­ liÖu s¶n xuÊt: Lµm ®¹i lý ph©n phèi cña c«ng ty ®iÖn tö Samsung, lµm ®¹i diÖn cho mét sè nhµ cung cÊp thiÕt bÞ cña G7 nh­ h·ng m¸y nÐn khÝ POWER SYSTEM, h·ng m¸y b¬m FLUITEN…®· cã mèi quan hÖ lµm ¨n kinh doanh mét sè n¨m gÇn ®©y - DÞch vô l¾p ®Æt, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng nghiÖp vµ d©n dông. 2. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH Thµnh C«ng Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng TC-HC Phßng KH-VT Phßng TC- KT Phßng TT-TT NhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng nh­ sau: Gi¸m ®èc: lµ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt, quyÕt ®Þnh mäi ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty hiÖn t¹I vµ t­¬ng lai. ChÞu mäi tr¸ch nhiÖm víi nhµ n­íc vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: qu¶n lý vÒ nh©n sù, hå s¬ ,con ng­êi, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ nghiÖp vô tay nghÒ, an toµn lao ®éng, ®ång thêi lµ n¬I tiÕp nhËn giÊy tê c«ng v¨n , l­u tr÷ tµI liÖu qu¶n lý c¬ së vËt chÊt ®Ó phôc vô c¸c phßng ban ph©n x­ëng… Phßng kÕ ho¹ch vËt t­: cung cÊp vËt t­, b¸n thµnh phÈm, b¶o hé lao ®éng… phôc vô qu¶ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. Phßng thÞ tr­êng tiªu thô: cã c¸c nhiÖm vô nh­ marketing, tiÕp thÞ s¶n phÈm, t×m thÞ tr­êng tiªu thô, df­a ra chÝnh s¸ch khuyÕn m¹I hîp lý… ®Ó cã thÓ tiªu thô ®­îc nhanh vµ nhiÒu s¶n phÈm thu håi vèn nhanh nh­ng kh«ng ®Ó bÞ ø ®äng trong kh©u thµnh phÈm, t¨ng nhanh vßng quay vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn c«ng ty. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý tµI chÝnh ®óng chÕ ®é, tµi chÝnh cña nhµ n­íc ®Ó ph©n tÝch tæng hîp d¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty. KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng (kÕ to¸n gi¸ thµnh, tiªu thô tæng hîp) KT tiÒn mÆt kiªm KT ng©n hµng KT nhËp xuÊt NVL kiªm tiÒn l­¬ng KÕ To¸n TSC§ kiªm thñ quü KÕ to¸n tr­ëng: lµ ng­êi gióp viÖc giÊm ®èc, phô tr¸ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh ë c«ng ty nh­: th«ng tin kinh tÕ, tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, gi¸ c¶ vµ h¹ch to¸n kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. KÕ to¸n tiÒn mÆt, kÕ to¸n ng©n hµng: kÕ to¸n tiÒn mÆt cã nhiÖm vô theo dâi thu chi vÒ tiÒn mÆt ph¸t sinh hµng ngµy ë c«ng ty vµ theo dâi c¸c kho¶n tiÒn vay, tiÒn göi t¹I ng©n hµng, thanh to¸n c«ng nî víi ng©n hµng, chuyÓn sÐc, më L/C. KÕ to¸n nhËp xuÊt NVL kiªm kÕ to¸n tiÒn l­¬ng: kÕ to¸n nhËp xuÊt NVL theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho, cña c¸c lo¹I nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô trong kú. Hµng ngµy nhËn tõ kho c¸c phiÕu nhËp kho, xuÊt kho, phiÕu lÜnh vËt t­ theo ®Þnh møc, ho¸ ®¬n… ®Ó tËp hîp vµo c¸c ®èi t­îng sö dông. ®ång thêi thùc hiÖn tÝnh l­¬ng,phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch nép theo tiÒn l­¬ng cho toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. KÕ to¸n TSC§ kiªm thñ quü: cã nhiÖm vô tËp hîp chøng tõ gèc tiÕn hµnh lËp phiÕu thu chi tiÒn mÆt ®Ó thanh to¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, còng nh­ kh¸ch hµng ngoµI c«ng ty ®Õn giao dÞch. Theo dâi toµn bé tµI s¶n, hiÖn vËt thuéc quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông cña c«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp gi¸ thµnh, tiªu thô: cã nhiÖm vô tËp hîp toµn bé chi phÝ sÏ ph¸t sinh trong kú vµ tÝnh giÊthnhf cho tõng lo¹I s¶n phÈm. Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm, thu nhËp c¸c chøng tõ vÒ tiªu thô s¶n phÈm ®Ó tiÕn hµnh ghi sæ vµ thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®èi víi kh¸ch hµng. II. T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng qua hai n¨m ho¹t ®éng (2003-2004) 1. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng qua 2 n¨m (2003-2004) Lîi nhuËn lµ môc tiªu hµng ®Çu, lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ phat triÓn cña mçi doanh nghiÖp. Song ®Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu nµy C«ng ty còng gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Ó thÊy ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng ta xem b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh sau ®©y: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty Tõ th¸ng 12/2003 ®Õn th¸ng12/2004 B¶ng 1 §¬n vÞ: Ngh×n VND ChØ tiªu 2003 2004 So s¸nh 2004/2003 (+ -) % Tæng doanh thu 4.970.545 6.958.110 1.987.565 39,99 C¸c kho¶n gi¶m trõ 0 0 0 0 Doanh thu thuÇn 4.970.545 6.958.110 1.987.565 39,99 Gi¸ vèn hµng b¸n 3.910.000 5.220.620 1.310.620 35,52 Lîi nhuËn gép 1.060.545 1.737.490 676.945 63,83 Chi phÝ b¸n hµng 112.000 179.000 67.000 59,82 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 603.066 1.187.565 584.499 96,92 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng SXKD 345.479 370.925 25.446 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 250.000 262.500 12.500 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 240.000 216.500 - 23.500 - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 10.000 46.000 36.000 - Doanh thu ho¹t ®éng kh¸c 0 0 0 0 Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c 0 0 0 0 Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c 0 0 0 0 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 355.479 416.925 61.446 17,29 ThuÕ TNDN ph¶i nép 113.753,28 116.739 17.404,88 17,29 Lîi nhuËn sau thuÕ 241.995,72 300.186 58.190,28 17,29 Qua sè liÖu ë b¶ng 01, ta thÊy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty cã nhiÒu biÕn ®éng, næi lªn mét sè vÊn ®Ò sau: - N¨m 2004 tæng doanh thu t¨ng 1.987.8 triÖu ®ång t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 39,99% so víi n¨m 2003, cho thÊy c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t¹o uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. - Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2003 lµ 3.910.triÖu ®ång, n¨m 2004 lµ 5.221 triÖu ®ång. Nh­ vËy gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng lªn lµ 1.311 triÖu ®ång t­¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 35,52%. So víi n¨m 2003 tuy nhiªn tû lÖ t¨ng cña gi¸ vèn thÊp h¬n tû lÖ t¨ng cña doanh thu, gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn. - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2004 t¨ng 17,29% sè tuyÖt ®èi lµ 61 triÖu ®ång vµ lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 58 triÖu ®ång. Qua sè liÖu trªn ta thÊy ®­îc xu h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty. Lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng lªn, song tèc ®é t¨ng vÉn nhá so víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu. §iÒu ®ã chøng tá r»ng c«ng ty vÉn gi÷ ®­îc thÞ tr­êng cña m×nh vµ vÉn lÊy ®­îc lßng tin cña b¹n hµng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh. §Æc biÖt c«ng ty vÉn ®¶m b¶o ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho toµn bé nh©n viªn ®ang lµm viÖc t¹i c«ng ty mµ hµng n¨m vÉn tuyÓn thªm nh©n sù. N¨m 2004 chi phÝ b¸n hµng t¨ng 67triÖu ®ång t­¬ng øng t¨ng 59,82 % so víi n¨m 2003. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2004 còng t¨ng lªn kh¸ cao 548 triÖu ®ång t­¬ng øng t¨ng 63,83%. N¨m 2004 chi phÝ c¸c dÞch vô héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, v¨n phßng phÈm, phÝ c«ng t¸c...t¨ng lªn. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty chi ch­a hîp lý. ThuÕ ph¶i nép cña c«ng ty: N¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 t¨ng 17 triÖu ®ång t­¬ng øng víi tèc ®é t¨ng lµ 17,29%. Qua ®ã cho thÊy c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc vµ x· héi. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng trªn th­¬ng tr­êng, C«ng ty ®· t×m ®­îc h­íng ®i phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cña m×nh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, nhanh chãng t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty cô thÓ nh­ sau: Thø nhÊt: Do nhu cÇu vÒ thiÕt bÞ tiªn tiÕn cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt t¨ng nhanh, c¸c khu c«ng nghiÖp ®­îc ®Çu t­ víi tèc ®é nhanh. C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p hç trî cho bé phËn kinh doanh tiÕp xóc víi kh¸ch hµng b»ng c¸c cuéc héi th¶o, triÓn l·m. Thø hai: MÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay ®ang bÞ c¹nh tranh gay g¾t vµ quyÕt liÖt, g©y khã kh¨n cho C«ng ty trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý. C«ng ty chñ tr­¬ng t¨ng c­êng khai th¸c t×m kiÕm kh¸ch hµng. Thø ba: C«ng ty tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kh¸ch hµng nh»m ®¶m b¶o ®­a s¶n phÈm ®Õn kh¸ch hµng mét c¸ch thuËn lîi, nh­ cã s¶n phÈm khuyÔn m·i kÌm theo s¶n ph¶m chÝnh, tæ chøc dÞch vô hËu m·i tèt ®Ó tõ ®ã thu hót ®­îc kh¸ch hµng, gãp phÇn t¨ng doanh thu b¸n hµng cña C«ng ty. Thø t­: C«ng t¸c lùa chän vµ kiÓm tra nguån hµng, ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng hµng ho¸ mµ C«ng ty kinh doanh, tõ ®ã t¹o ®­îc niÒm tin cho kh¸ch hµng vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy mét t¨ng lªn. Tuy nhiªn, lîi nhuËn tuyÖt ®èi kh«ng ph¶i lµ tiªu chÝ duy nhÊt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty mµ bªn c¹nh ®ã c¸c chØ tiªu vÒ tû träng vµ chØ tiªu vÒ suÊt lîi nhuËn còng rÊt quan träng. V× vËy ®Ó cã mét c¸ch nh×n tæng quan vÒ lîi nhuËn cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng, ta cÇn tÝnh ra c¸c chØ tiªu vÒ tû träng vµ tû suÊt lîi nhuËn. KÕt cÊu lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2003 - 2004 B¶ng 2 §¬n vÞ: ngh×n ®ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 2004-2003 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ % Lîi nhuËn ho¹t ®éng SXKD 345.479 97,19% 370.925 88,97% 25.446 7,37% Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh 10.000 2,81% 46.000 11,03% 36.000 360% Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 355.479 100% 416.925 100% 61.446 17,29% Qua b¶ng sè 02 ta thÊy tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ n¨m 2004 lµ 416 triÖu ®ång t¨ng 17,29% (+61triÖu ®ång), trong ®ã: lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 lµ 371 triÖu ®ång t¨ng 7,37% (+25 triÖu ®ång) lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2004 lµ 46 triÖu t¨ng 360% (+36 triÖu ®ång) so víi n¨m 2003. Nh­ vËy, lîi nhuËn ho¹t ®éng SXKD lµ nguån thu nhËp chñ yÕu vµ quan träng nhÊt cña c«ng ty. Tuy nhiªn tû träng lîi nhuËn ho¹t ®éng SXKD l¹i gi¶m tõ 97,19% n¨m 2003 xuèng cßn 88,97% n¨m 2004, cho thÊy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng SXKD cßn thÊp, møc t¨ng lªn cña lîi nhuËn kh«ng t­¬ng øng víi sù t¨ng lªn cña SXKD (doanh thu). Ta cã thÓ thÊy râ ®IÒu trªn khi xem xÐt c¸c chØ tiªu ë biÓu 3 d­íi ®©y: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh 2 n¨m 2003-2004 B¶ng 3 ChØ tiªu §VT N¨m 2003 N¨m 2004 2004-2003 (+ -) % Doanh thu thuÇn Ngh×n ®ång 4.970.545 6.958.110 +1.987.565 39,9 Gi¸ thµnh tiªu thô Ngh×n ®ång 4.625.066 6.587.185 +1.962.119 42,4 Vèn s¶n xuÊt kinh doanh b×nh qu©n Ngh×n ®ång 2.135.534 3.381.152 1.245.618 58,3 Lîi nhuËn ho¹t ®éng SXKD sau thuÕ Ngh×n ®ång 241.996 300.186 + 58.190 24,05 Tû suÊt lîi nhuËn trªn DT thuÇn % 4,87 4,31 - 0,56 - 11 Tû suÊt lîi nhuËn gi¸ thµnh % 5,23 4,56 - 0,67 - 13 Tû suÊt lîi nhuËn vèn KD % 11,33 8,88 - 2,45 - 22 Qua viÖc tÝnh to¸n trªn ta nhËn thÊy c¸c chØ tiªu doanh lîi cña c«ng ty n¨m 2004 ®Òu gi¶m so víi n¨m 2003. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ /doanh thu thuÇn: N¨m 2003 lîi nhuËn sau thuÕ lµ: 242 triÖu ®ång, ®¹t tû suÊt lîi nhuËn so víi doanh thu thuÇn lµ 4,87% nh­ng ®Õn n¨m 2004 tû suÊt nµy chØ ®¹t 4,31% mÆc dï doanh thu thuÇn n¨m 2004 cao h¬n 1.988 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. Nguyªn nh©n lµm cho tû suÊt lîi nhuËn so víi doanh thu thuÇn cña n¨m 2004 gi¶m ®¸ng kÓ so víi n¨m 2003 lµ do mét mÆt n¨m 2004 chi phÝ cña C«ng ty t¨ng lªn rÊt nhiÒu. MÆt kh¸c do xuÊt hiÖn nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh h¬n vµ nhu cÇu thÞ tr­êng cã nhiÒu biÕn ®éng, ®· ¶nh h­ëng xÊu tíi t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / gi¸ thµnh : ChØ tiªu nµy cho ta biÕt ®­îc hiÖu qu¶ thu ®­îc tõ mét ®ång chi phÝ bá ra. Theo tiªu chÝ nµy th× n¨m 2004 C«ng ty ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ h¬n so víi n¨m 2003: Ta thÊy tû suÊt ®· gi¶m tõ 5,23% n¨m 2003 xuèng cßn 4,56% n¨m 2004. Tuy nhiªn, nguyªn nh©n mét phÇn lµm tû suÊt nµy gi¶m ®i lµ do trong n¨m 2004 C«ng ty ®· ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh vµ mét sè s¶n phÈm míi lµm cho chi phÝ ®Çu vµo t¨ng lªn mµ ch­a thu ®­îc hiÖu qu¶ ngay n¨m ®Çu t­. Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ / vèn kinh doanh: N¨m 2003, lµ 11,33% vµ n¨m 2004 gi¶m xuèng chØ cßn 8,88%. §iÒu nµy chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2004 thÊp h¬n so víi 2003. Qua theo dâi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua 2 n¨m 2003-2004 ta thÊy lîi nhuËn cã t¨ng lªn nh­ng hiÖu qu¶ kinh tÕ mang l¹i thÊp. Nh­ vËy, trong kh©u qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ, v× thÕ ®ßi hái c«ng ty ph¶i xem xÐt vµ thay ®æi c¬ cÊu cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó ®¶m b¶o an toµn vÒ tµi chÝnh gióp c«ng ty ph¸t triÓn v÷ng ch¾c vµ t¨ng lîi nhuËn trong t­¬ng lai. Khi tæng kÕt n¨m 2004 gi¸m ®èc C«ng ty TNHH Thµnh C«ng ®· kh¼ng ®Þnh thµnh tùu vµ tin t­ëng vµo ®éi ngò nh©n viªn cña m×nh: “Thµnh lËp tõ n¨m 2002, bëi mét nhãm nh÷ng ng­êi b¹n s½n sµng chia sÎ trÝ tuÖ, kinh nghiÖm vµ sù nhiÖt t×nh cña tuæi trÎ. §Õn nay chóng t«i hoµn toµn cã quyÒn tù hµo víi ®éi ngò kü s­, cö nh©n ®«ng ®¶o, cã n¨ng lùc, giµu kinh nghiÖm vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Chóng t«i tù hµo ®­îc gãp søc m×nh vµo sù thµnh c«ng cña rÊt nhiÒu dù ¸n, sù ph¸t triÓn cña rÊt nhiÒu c«ng ty trªn kh¾p ®Êt n­íc”. ViÖc ®Çu t­ cho chi phÝ quan hÖ víi kh¸ch vµ c¸c h·ng s¶n xuÊt cã thÓ sÏ ®em l¹i cho C«ng ty TNHH Thµnh C«ng nh÷ng thuËn lîi trong t­¬ng lai, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó C«ng ty v÷ng b­íc trong thêi gian tíi. 2. Mét sè h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n : Thø nhÊt: vÒ chi phÝ mua ®Çu vµo, trong khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, cung cÊp dÞch vô, C«ng ty vÉn ch­a t×m ®­îc c¸c ®èi t¸c tèt nhÊt, nh÷ng s¶n phÇm hîp lý nhÊt víi nhu cÇu nãi chung cña kh¸ch hµng nªn gi¸ b¸n cña C«ng ty vÉn cßn cao h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh, do hiÖn t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng ®ang cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao cña G7 ®ang ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng mÆt hµng trong n­íc vµ hµng cña Trung Quèc, §µi Loan…g©y khã kh¨n cho ®éi ngò b¸n hµng, ®éi ngò dù ¸n vµ ®éi ngò lµm dÞch vô kü thuËt… ChÝnh v× vËy mµ C«ng ty TNHH Thµnh C«ng ch­a thÓ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. Thø hai: §éi ngò nh©n viªn cã chøc n¨ng t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®­îc ph©n bè ch­a ®Òu, cßn ®Ó lì mÊt nhiÒu nhu cÇu do ®ã mÊt lu«n quan hÖ víi kh¸ch hµng, bëi v× khi bá qua nh÷ng nhu cÇu cã gi¸ trÞ thÊp ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó kh¸ch hµng cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng cã quan hÖ víi ®èi thñ c¹nh tranh trong c¸c nhu cÇu kh¸c cã gi¸ trÞ lín, t¹o nªn sù c¹nh tranh, khiÕn c«ng ty ph¶i tèn nhiÒu chi phÝ h¬n. C«ng ty ch­a chñ ®éng trong viÖc thu hót kh¸ch hµng ®Ó ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô. ChÝnh nh÷ng h¹n chÕ trªn ®· t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn, k×m h·m tèc ®é t¨ng lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Trªn c¬ së xem xÐt, n¾m b¾t t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty, em xin ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p cho nh÷ng n¨m tíi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng. Ch­¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng I. Ph­¬ng h­íng, môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng trong nh÷ng n¨m tíi : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n¨ng ®éng, ®Çy biÕn ®æi, mçi doanh nghiÖp ph¶i tù t×m con ®­êng ®i ®óng ®¾n cho m×nh nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt, ®¹t lîi nhuËn chÝnh ®¸ng tèi ®a tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng ty TNHH Thµnh C«ng còng ®ang kh«ng ngõng v­¬n lªn, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn, vÞ thÕ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. Trong xu h­íng c«ng nghiÖp ho¸, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ang dÇn thay thÕ søc ng­êi trong c¸c qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. Víi mÆt hµng kinh doanh lµ c¸c lo¹i m¸y c«ng nghiÖp vµ c¸c dÞch vô b¶o tr×, b¶o d­ìng liªn quan ®ang thu hót kh¸ch hµng vµ tiªu thô s¶n phÈm cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, tr­íc yªu cÇu ngµy cµng kh¾t khe cña nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, C«ng ty TNHH Thµnh C«ng cÇn cã sù ®iÒu chØnh phï hîp. ChÝnh v× vËy, C«ng ty ®· ®­a ra nh÷ng h­íng ®i trong nh÷ng n¨m tíi, ®ã lµ: - Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng hãa cña C«ng ty nh»m ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - C«ng ty phÊn ®Êu nhËp nh÷ng mÆt hµng míi nhÊt, phï nhÊt víi nh÷ng nhu cÇu quen thuéc, vµ h­íng tíi khai th¸c hiªu qu¶ nh÷ng nhu cÇu míi nh»m t¨ng c­êng phôc vô kh¸ch hµng n©ng cao tèi ®a hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, tiÕn hµnh ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô, chuyªn m«n cho c¸c kü s­ b¶o tr×, b¶o d­ìng - ®éi ngò kü thuËt. - T¨ng c­êng ®éi ngò lµm dù ¸n, ®éi ngò marketing ®Ó t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®­îc triÖt ®Ó, cô thÓ h¬n nh»m thu hót nhiÒu h¬n n÷a l­îng kh¸ch hµng ®Õn víi C«ng ty. - §Æc biÖt lµ trong t­¬ng lai C«ng ty TNHH Thµnh C«ng sÏ cã h­íng s¶n xuÊt ®Ó t¹o nªn thu nhËp æn ®Þnh h¬n cho m×nh, lµ c¬ së më réng h¬n quy m« vµ chñ ®éng h¬n trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh… §ã lµ nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty võa cho môc tiªu tr­íc m¾t võa cho môc tiªu l©u dµi cho ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô ë C«ng ty TNHH Thµnh C«ng. 1. §Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó gi¶m gi¸ vèn nh÷ng mÆt hµng mµ C«ng ty kinh doanh §èi víi C«ng ty TNHH Thµnh C«ng viÖc qu¶n lý gi¸ vèn hµng b¸n cã ý nghÜa rÊt quan träng, bëi nã cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi viÖc thùc hiÖn môc tiªu lîi nhuËn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. HiÖn nay, trong gi¸ vèn hµng b¸n cña C«ng ty chØ gåm gi¸ mua hµng theo ho¸ ®¬n. Do vËy, viÖc qu¶n lý gi¸ mua hµng ho¸ lu«n ®­îc C«ng ty quan t©m chó ý. Trong hai n¨m 2003, 2004, C«ng ty TNHH Thµnh C«ng ®· nhËp hµng víi khèi l­îng lín vµ chÊt l­îng ®­îc ®¶m b¶o, nh­ng gi¸ nhËp hµng cña C«ng ty kh¸ cao l¹i cã biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, biÕn ®éng vÒ tû gi¸ nªn ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn tèc ®é t¨ng khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô, tõ ®ã k×m h·m sù gia t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. Mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho C«ng ty lµ lµm sao ph¶i gi¶m ®­îc gi¸ nhËp khÈu mµ chÊt l­îng vÉn ®¹t tiªu chuÈn ®Ó cã thÓ cung øng kÞp thêi c¸c s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Nh­ v©y ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn C«ng ty cÇn ph¶i ®Çu t­ t×m kiÕm nguån thiÕt bÞ tõ c¸c h·ng cã uy tÝn trªn thÕ giíi phï hîp víi nhu cÇu thiÕt bÞ cña kh¸ch hµng, c¶ vÒ chÊt l­îng lÉn gi¸ c¶. 2. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu tiªu thô. Song song víi viÖc qu¶n lý chi phÝ th× ®Èy m¹nh c«ng t¸c t×m kiÕm nhu cÇu còng lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng nhanh doanh sè b¸n hµng, kÝch thÝch vµ lµm t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. ChØ khi nµo c¸c mÆt hµng mµ C«ng ty cung cÊp ®­îc tiªu thô th× míi x¸c ®Þnh ®­îc lîi nhuËn thùc tÕ mµ C«ng ty cã thÓ thu vÒ. C«ng ty TNHH Thµnh C«ng lµ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i vµ dÞch vô ho¹t ®éng trong ngµnh m¸y c«ng nghiÖp. ViÖc t¨ng doanh sè b¸n c¸c s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña C«ng ty. Thùc tÕ trong thêi gian qua, C«ng ty tiÕn hµnh cung cÊp c¸c s¶n phÈm nh»m phôc vô c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. C¸c s¶n phÈm, hµng hãa cña C«ng ty cung cÊp cã chÊt l­îng cao, ®ång thêi C«ng ty cßn cã c¸c dÞch vô phôc vô t¹i chç cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng cã nhu cÇu. C«ng ty ph¶i c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty kh¸c cïng cung cÊp c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i nªn ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong tiªu thô s¶n phÈm, ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nh­ ngµy nay vµ kh«ng ngõng n©ng cao trong thêi gian tíi, ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm lu«n lu«n lµ mét môc tiªu hµng ®Çu trong chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty. Nh»m kh¾c phôc khã kh¨n nãi trªn vµ ®Ó t¨ng nhanh lîi nhuËn trong n¨m nh÷ng n¨m tíi, C«ng ty TNHH Thµnh C«ng cÇn tiÕn hµnh gia t¨ng doanh sè b¸n hµng. Nh­ vËy, theo em C«ng ty nªn ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau : a. Lùa chän hµng hãa b¸n ra phï hîp: §Ó b¸n ®­îc s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng, C«ng ty ph¶i chó ý thùc sù ®Õn chÊt l­îng hµng hãa nhËp vÒ, v× chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng hãa lu«n g¾n liÒn víi uy tÝn cña C«ng ty trong giíi kinh doanh vµ trong c«ng chóng. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng hãa kh«ng nh÷ng t¸c ®éng ®Õn sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng mµ cßn ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi doanh sè b¸n vµ lîi nhuËn cña C«ng ty. Do vËy C«ng ty cÇn liªn tôc kiÓm tra møc ®é ®¹t tiªu chuÈn cña s¶n phÈm, hµng hãa khi nhËp vÒ va khi xuÊt b¸n ®Ó cã nh÷ng xö lý kÞp thêi, ®¸p øng tèt nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Tuy nhiªn, ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ th× C«ng ty cÇn chän cho m×nh nguån hµng cã gi¸ c¶ phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. b. Tæ chøc tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng : Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cã sù c¹nh tranh gay g¾t, thÞ tr­êng cã vÞ trÝ trung t©m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty TNHH Thµnh C«ng nãi riªng, bëi v× thÞ tr­êng võa lµ môc tiªu võa lµ m«i tr­êng cña ho¹t ®éng kinh doanh. ChÝnh v× vËy, nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét viÖc lµm th­êng xuyªn cña c¸c doanh nghiÖp. C«ng ty nªn cè g¾ng t×m kiÕm c¸c nhu cÇu cña nh÷ng mÆt hµng chÝnh do C«ng ty cung cÊp… HiÖn nay, ®Êt n­íc ta ®ang trªn ®µ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®ang trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn, ®¹i ho¸. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, néi ®Þa ®Òu rÊt cÇn hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña m×nh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶. ChÝnh v× vËy, thÞ tr­êng m¸y c«ng nghiÖp hiÖn nay ë n­íc ta kh¸ réng. C¸c cöa hµng thuéc C«ng ty TNHH Thµnh C«ng ®· ®­îc ph©n bè ë mét sè n¬i trªn miÒn B¾c nh­ng tËp trung nhiÒu nhÊt ë Hµ Néi, ®Ó cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch kÞp thêi, thuËn tiÖn nhÊt cho kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, trong vµi n¨m qua, thÞ tr­êng tiªu thô cña C«ng ty cßn bÞ h¹n chÕ do cã sù c¹nh tranh tõ c¸c ®¬n vÞ kh¸c, ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. V× vËy, C«ng ty cÇn ph¶i tiÕn hµnh th¨m dß thÞ tr­êng, t×m hiÓu nhu cÇu th­êng xuyªn h¬n. C«ng ty ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c t¹o nguån hµng nhËp ®Ó tõ ®ã cã nguån tèt vµ æn ®Þnh. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu kh¸ch hµng vÒ khèi l­îng, c¬ cÊu mÆt hµng, quy c¸ch, cì lo¹i, gi¸ c¶ mµ kh¸ch hµng cã thÓ chÊp nhËn ®Ó ®¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®ång bé cho c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng. ChØ cã n¾m ch¾c ®­îc c¸c vÊn ®Ò trªn, viÖc nhËp vµ t¹o nguån míi tr¸nh ®­îc sai lÇm vµ kh¾c phôc ®­îc hiÖn t­îng hµng ø ®äng, chËm tiªu thô, gi¸ cao kh«ng b¸n ®­îc hµng ho¸. §Ó lµm ®­îc c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng th× C«ng ty cÇn tuyÓn chän mét sè nh©n viªn ®Ó tæ chøc ®éi ngò c¸n bé ®iÒu tra n¾m v÷ng c¸c nghiÖp vô kinh doanh, marketing, tiÕp cËn kh¸ch hµng... c. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu s¶n phÈm : §©y lµ mét gi¶i ph¸p rÊt quan träng ®èi víi C«ng ty. ViÖc qu¶ng c¸o vµ giíi thiÖu s¶n phÈm nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm mµ C«ng ty cung cÊp, tõ ®ã t¹o cho C«ng ty nhiÒu c¬ héi tranh thñ ®­îc kh¸ch hµng ®Õn C«ng ty vµ gãp phÇn t¨ng khèi l­îng tiªu thô, thóc ®Èy sù gia t¨ng lîi nhuËn cña C«ng ty. HiÖn nay, viÖc qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty cßn ch­a ®­îc chó träng. V× thÕ ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng, C«ng ty cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o nh­ trªn b¸o chÝ vµ t¹p chÝ, trªn radio, tham gia c¸c cuéc triÓn l·m hµng c«ng nghiÖp... ®Ó thóc ®Èy viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc nhanh vµ nhiÒu h¬n. §iÒu nµy còng gióp cho C«ng ty c¶i tiÕn vµ lùa chän s¶n phÈm trong s¶n xuÊt kinh doanh. 3. §Èy m¹nh c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng C«ng ty cÇn tæ chøc tèt hÖ thèng th«ng tin ph¶n håi tõ c¸c kh¸ch hµng vÒ doanh nghiÖp. Bëi t×nh h×nh cung øng cña c¸c nguån hµng vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, thêi gian... lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng ®èi víi C«ng ty. §Ó cã thÓ tæ chøc tèt hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ tõ c¸c kh¸ch hµng vÒ C«ng ty th× cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ch¨m sãc kh¸ch hµng nh­ hîp t¸c hoÆc quan hÖ th­êng xuyªn víi c¸c ®¬n vÞ ®· mua hµng, ®ång thêi ®Èy m¹nh c«ng t¸c t×m kiÕm nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng míi... Khi c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®­îc thùc hiªn tèt sÏ lµ c¬ së ®Ó th­¬ng l­îng víi c¸c h·ng, c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Ó cã ®­îc nguån hµng rÎ h¬n, ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, kh«ng ®Ó bÞ ®øt ®o¹n. 4. T¨ng c­êng ho¹t ®éng dÞch vô kh¸ch hµng Hµng cña C«ng ty lµ nh÷ng s¶n phÈm hiÖn ®¹i, kü thuËt cao, trÞ gi¸ lín ®ßi hái ph¶i t¨ng c­êng c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng sau khi sö dông hµng do C«ng ty cung cÊp. V× vËy, dÞch vô trong ho¹t ®éng kinh doanh cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng sÏ gióp cho C«ng ty t¨ng ®­îc thu nhËp, gi¶i quyÕt viÖc lµm ®ång thêi gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n, t¹o ra sù tÝn nhiÖm, sù g¾n bã cña kh¸ch hµng ®èi víi doanh nghiÖp, tõ ®ã doanh nghiÖp thu hót ®­îc kh¸ch hµng, b¸n ®­îc nhiÒu s¶n phÈm, ph¸t triÓn ®­îc thÕ vµ lùc cña doanh nghiÖp vµ c¹nh tranh th¾ng lîi trªn th­¬ng tr­êng. N¨m 2003, ho¹t ®éng dÞch vô kh«ng ®­îc C«ng ty chó ý, nh­ng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ngµy cµng ph¸t triÓn hÕt søc phong phó vµ cã ®ãng gãp rÊt quan träng trong thu nhËp cña c¸c doanh nghiÖp th× cuèi n¨m 2003 C«ng ty còng ®· tæ chøc ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng nh­ cung cÊp dÞch vô b¶o d­ìng söa ch÷a thiÕt bÞ cã uy tÝn, tõ ®ã cã quan hÖ víi kh¸ch hµng, lµ c¬ së ®Ó cã nguån th«ng tin vÒ nhu cÇu míi vÒ thiÕt bÞ ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Tuy ho¹t ®éng dÞch vô nµy cña C«ng ty ch­a ®­îc ph¸t triÓn m¹nh nh­ng nã ®· gãp phÇn quan träng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm, hµng hãa cña C«ng ty, ®em l¹i lîi nhuËn cao cho C«ng ty. V× vËy, ®Ó cã thÓ thóc ®Èy ho¹t ®éng dÞch vô cña C«ng ty ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó, ph¸t huy ®­îc vai trß vèn cã cña nã th× C«ng ty cÇn ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p sau : - T¨ng c­êng chÊt l­îng cña nh÷ng dÞch vô mµ C«ng ty cung cÊp chuÈn bÞ hµng tr­íc theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, giíi thiÖu vµ h­íng dÉn sö dông thiÕt bÞ cô thÓ... - Nghiªn cøu nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i dÞch vô ®Ó tõ ®ã x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n hoµn thiÖn tæ chøc vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng dÞch vô ®Ó n©ng cao ch÷ tÝn trong kinh doanh dÞch vô. - §¶m b¶o c¸c dÞch vô trong C«ng ty ph¶i thuËn tiÖn, kÞp thêi, v¨n minh vµ ë nh÷ng ®Þa ®iÓm cÇn thiÕt ®Ó t¹o t©m lý tho¶i m¸i cho kh¸ch hµng khi mua thiÕt bÞ do C«ng ty cung cÊp. - Cuèi cïng, C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸c nh©n viªn nh÷ng s¶n phÈm hµng hãa mµ hä phô tr¸ch ®Ó tuyªn truyÒn, giíi thiÖu vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh mua b¸n còng nh­ trong sö dông. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty TNHH Thµnh C«ng. Theo em nÕu thùc hiÖn tèt nh÷ng biÖn ph¸p nµy th× phÇn nµo sÏ gióp C«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn môc tiªu lîi nhuËn vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña m×nh. KÕt luËn Sau mét thêi gian ng¾n ®­îc thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc ë nhµ tr­êng em thÊy r»ng: mÆc dï C«ng ty TNHH Thµnh C«ng míi thµnh lËp tõ n¨m 2002 nh­ng víi nç lùc vµ quyÕt t©m cña toµn thÓ ban l·nh ®ao, nh©n viªn cña C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. C«ng ty TNHH Thµnh C«ng ®· ph¸t huy ®­îc nh÷ng ­u thÕ cña m×nh ®ång thêi h¹n chÕ ®­îc rÊt nhiÒu nh÷ng bÊt lîi, lµm ¨n cã l·i… Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, C«ng ty vÉn cßn tån t¹i kh«ng Ýt h¹n chÕ lµm ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty, ®ßi hái C«ng ty ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó cã thÓ t¨ng lîi nhuËn cho m×nh. VÊn ®Ò t¨ng lîi nhuËn lµ mét vÊn ®Ò lu«n ®­îc tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m nªn em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu vµ ®­a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó C«ng ty TNHH Thµnh C«ng nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp nãi chung xem xÐt nh»m t¨ng lîi nhuËn. Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ mµ em ®· nªu ra chØ lµ nh÷ng suy nghÜ chñ quan céng víi nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®­îc häc trong nhµ tr­êng nh»m gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh ®æi míi cña C«ng ty trong giai ®o¹n hiÖn nay. Do tr×nh ®é, kinh nghiÖm thùc tÕ vµ thêi gian cã h¹n, nªn bµi viÕt nµy cã thÓ sÏ tån t¹i nhiÒu thiÕu sãt vµ nh­îc ®iÓm nªn em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c«, ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ nh©n viªn C«ng-ty TNHH Thµnh C«ng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o TrÇn Träng Kho¸i cïng tËp thÓ ban l·nh ®¹o C«ng ty TNHH Thµnh C«ng ®· gióp em trong thêi gian qua, ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Hµ Néi, th¸ng 12 n¨m 2005 Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh “tµI chÝnh doanh nghiÖp” – Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi. Gi¸o tr×nh “KÕ to¸n doanh nghiÖp I” – Tr­êng §¹i häc qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ Tµi chÝnh Doanh nghiÖp, 2001, TS. NguyÔn §¨ng Nam; PGS-TS. NguyÔn §×nh KiÖm- Tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh kÕ to¸n Hµ Néi (chñ biªn). ChÕ ®é míi vÒ qu¶n tµi chÝnh doanh nghiÖp nhµ n­íc, NXB Tµi chÝnh. Sè liÖu ®­îc cung cÊp tõ C«ng ty TNHH Thµnh C«ng. Mét sè luËn v¨n cò. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLợi nhuận và một số giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Thành Công.doc