Đề tài Mô hình cơ cấu tổ chức Trực tuyến - Chức năng

Trong nền kinh tế thị trường thì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được xác định là hiệu quả kinh tế xã hội của các hoạt động đó. Nhìn chung mục tiêu của một doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường là lợi nhuận tối đa. Trong khi đó, hiệu quả kinh tế xẫ hội, việc tối đa hoá lợi nhuận của các hoạt động sản xuất kinh doanh có đạt được hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó các yếu tố hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức doanh nghiệp là một yếu tố cơ bản và mang tính chất quyết định. Việc áp dụng cơ cấu tổ chức hợp lý trong doanh nghiệp là một vấn đề hết sức cấp bách và quan trọng đối với các doanh nghiệp nước ta hiện nay. Cơ cấu trực tuyến - chức năng và các phòng ban chức năng cần được duy trì. Các doanh nghiệp nên tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện hơn nữa việc tổ chức các phòng ban sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện mục tiêu và phương hướng kinh doanh trong giai đoạn mới. Có như vậy, cơ cấu quản lý mới năng động đi sâu đi sát vào phục vụ sản xuất kinh doanh tạo điều kiện nâng cao chất lượng tổ chức và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2726 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mô hình cơ cấu tổ chức Trực tuyến - Chức năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu §Êt n­íc ta sau ngµy gi¶i phãng ®· b­íc sang mét thêi kú míi. Thêi kú cña c«ng nghÖ – tri thøc . §iÒu ®ã lµ do §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng ®­êng lèi chÝnh trÞ ®óng ®¾n ®ång thêi còng ®Ò ra ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ®­îc nh©n d©n c¶ n­íc ñng hé vµ nh©n d©n thÕ giíi ®ång t×nh lËp nªn Nhµ n­íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n , thèng nhÊt ®Êt n­íc , x©y dùng n­íc ViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh, nh©n d©n cã cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc. Nh­ng bªn c¹nh nh÷ng thµnh c«ng ®ã kh¸ch quan nh×n l¹i ta vÉn thÊy ®Êt n­íc cßn nghÌo, ch­a ph¸t triÓn, ch­a cÇn kiÖm trong s¶n xuÊt , tiªu dïng, x· héi cßn nhiÒu tiªu cùc vµ nhiÒu vÊn ®Ò bøc xøc ph¶i gi¶i quyÕt, qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ , x· héi cßn nhiÒu non yÕu, tæ chøc bé m¸y cßn cång kÒnh… Cã thÓ nãi nh÷ng thµnh c«ng vµ non yÕu trªn ®Òu b¾t nguån tõ tæ chøc vµ qu¶n lý. Chóng ta ch­a thÊy hÕt ®­îc søc m¹nh cña tæ chøc vµ qu¶n lý ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô C¸ch m¹ng vµ ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Song tæ chøc vµ qu¶n lý lµ g×? HiÓu theo nghÜa réng lµ tæ chøc vµ qu¶n lý trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng vµ ho¹t ®éng x· héi, tõ mét tÕ bµo nhá nhÊt lµ gia ®×nh ®Õn nh÷ng tæ chøc kinh tÕ, x· héi… mang tÝnh chÊt céng ®ång, d©n téc vµ nh÷ng tÝnh chÊt réng lín h¬n mang tÝnh chÊt quèc tÕ . Sau ®©y em xin tr×nh bµy m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc Trùc tuyÕn – Chøc n¨ng ®ang ®­îc rÊt nhiÒu doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc vËn dông trong ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay. Néi dung I/ Kh¸i qu¸t chung vÒ tæ chøc qu¶n lý: C¬ cÊu Tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh bao gåm c¸c cÊp, c¸c bé phËn, c¸c ®èi t­îng qu¶n lý vµ c¸c quan hÖ trùc thuéc, phèi hîp gi÷a chóng. ë mçi cÊp qu¶n lý cã thñ tr­ëng toµn quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña cÊp ®ã. C¸c bé phËn nh­ ban, phßng…®­îc thiÕt lËp ®Ó gióp cho thñ tr­ëng cung cÊp vÒ nghiÖp vô qu¶n lý hµng ngµy khi khèi l­îng c«ng viÖc cña nghiÖp vô ®ã ®ñ lín. C¸c bé phËn qu¶n lý kh«ng cã thÈm quyÒn chØ huy, ra lÖnh cho thñ tr­ëng c¸c cÊp d­íi. §Æc ®iÓm chung cña c¸c Tæ chøc: Theo nhµ t©m lý häc tæ chøc Edgar Schein th× cã 4 ®Æc ®iÓm chung ®èi víi tÊt c¶ c¸c tæ chøc lµ: KÕt hîp c¸c nç lùc cña c¸c thµnh viªn: Nh­ chóng ta th­êng thÊy, khi c¸c c¸ nh©n cïng nhau tham gia vµ phèi hîp nh÷ng nç lùc vËt chÊt hay trÝ tuÖ cña hä, th× nhiÒu c«ng viÖc phøc t¹p vµ vÜ ®¹i cã thÓ ®­îc hoµn thµnh. Ch¼ng h¹n, viÖc x©y dùng c¸c kim tù th¸p, viÖc ®­a con ng­êi bay lªn mÆt tr¨ng…lµ nh÷ng c«ng viÖc v­ît xa trÝ th«ng minh vµ kh¶ n¨ng cña bÊt cø c¸ nh©n nµo. Sù kÕt hîp nç lùc nh©n lªn sù ®ãng gãp cña c¸c c¸ nh©n. Cã môc ®Ých chung: Sù kÕt hîp nç lùc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc, nÕu nh÷ng ng­êi tham gia kh«ng nhÊt trÝ cïng nhau phÊn ®Êu cho nh÷ng quyÒn lîi chung nµo ®ã. Mét môc tiªu chung ®em l¹i cho c¸c thµnh viªn cña tæ chøc mét tiªu ®iÓm ®Ó tËp hîp nhau l¹i. Ph©n c«ng lao ®éng: B»ng c¸ch ph©n chia mét c¸ch hÖ thèng c¸c nhiÖm vô phøc t¹p thµnh nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ, mét tæ chøc cã thÓ sö dông nguån nh©n lùc cña nã mét c¸ch hiÖu qu¶. Ph©n c«ng lao ®éng t¹o cho mçi thµnh viªn cña tæ chøc trë nªn tµi giái h¬n do chuyªn s©u vµo c«ng viÖc cô thÓ. HÖ thèng thø bËc quyÒn lùc: Theo lý thuyÕt tæ chøc truyÒn thèng, nÕu bÊt cø c«ng viÖc g× ®­îc hoµn thµnh th«ng qua nh÷ng nç lùc chung chÝnh thøc th× sè ng­êi nµo ®ã nªn ®­îc giao quyÒn nh»m ®¶m b¶o cho c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶. C¸c nhµ lý thuyÕt vÒ tæ chøc ®Þnh nghÜa quyÒn lùc lµ quyÒn ®iÒu khiÓn hµnh ®éng cña nh÷ng ng­êi kh¸c. NÕu kh«ng cã mét hÖ thèng thø bËc quyÒn lùc râ rµng th× sù phèi hîp nh÷ng cè g¾ng cña c¸c thµnh viªn sÏ rÊt khã kh¨n. Mét trong nh÷ng biÓu hiÖn cña hÖ thèng thø bËc lµ hÖ thèng ra mÖnh lÖnh vµ sù phôc tïng. 2- C¨n cø ®Ó h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®­îc vËn hµnh thèng nhÊt d­íi sù qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý - ®øng ®Çu lµ ng­êi l·nh ®¹o. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp mµ cã sù thiÕt lËp, lùa chän mét c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý thÝch hîp, cã chÊt l­îng. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cÇn ph¶i quy ®Þnh râ: Ai sÏ lµm viÖc g×, vµ ai sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ nµo ? HiÖn cã c¸c kiÓu c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý: theo chÕ ®é trùc tuyÕn, chÕ ®é chøc n¨ng. Nh­ng khi vËn dông nã vµo kinh doanh kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng ®¹t ®­îc thµnh c«ng. Bëi mçi c¬ cÊu bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm riªng biÖt vÉn cßn tån t¹i nh­îc ®iÓm: ë c¬ cÊu tæ chøc Trùc tuyÕn sÏ kh«ng sö dông ®­îc tri thøc cña ®éi ngò chuyªn gia lµm c«ng t¸c t­ vÊn, sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng ty phô thuéc vµo tµi n¨ng ho¹t ®éng l·nh ®¹o trùc tiÕp vµ do phô tr¸ch qu¸ nhiÒu c«ng viÖc nªn cã thÓ g©y t×nh tr¹ng qu¸ t¶i ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ c¸c cÊp. Cßn nh­îc ®iÓm cña c¬ cÊu chøc n¨ng lµ lµm cho bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh, c¸ch bøc, gi¸m ®èc dÔ quan liªu; c¸c kªnh liªn l¹c qua trung gian qu¸ phøc t¹p cã thÓ lµm cho cÊp qu¶n lý cao nhÊt bÞ “ qu¸ t¶i” trong qu¸ tr×nh n¾m t×nh h×nh vµ ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, ng­êi l·nh ®¹o hÖ thèng khã cã thÓ phèi hîp ®­îc tÊt c¶ mÖnh lÖnh cña hä, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng­êi thõa hµnh cÊp d­íi trong mét lóc cã thÓ ph¶i nhËn nhiÒu mÖnh lÖnh, thËm chÝ c¸c mÖnh lÖnh tr¸i ng­îc nhau; ®©y lµ c¬ cÊu kÐm hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó kh¾c phôc c¸c nh­îc ®iÓm cña c¸c c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng, kiÓu c¬ cÊu liªn hîp (trùc tuyÕn- chøc n¨ng) ®­îc ¸p dông réng r·i vµ phæ biÕn cho mäi hÖ thèng. II/ M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý “ Trùc tuyÕn – chøc n¨ng” - ­u, nh­îc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông Bé phËn tham m­u Ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt cña hÖ thèng Thñ lÜnh tuyÕn 1 Thñ lÜnh tuyÕn 2 Thñ lÜnh chøc n¨ng Thñ lÜnh chøc n¨ng n n -1 2 1 Kh¸i niÖm: Lµ kiÓu c¬ cÊu trong ®ã cã nhiÒu cÊp qu¶n lý (nhiÒu cÊp thñ tr­ëng) vµ c¸c bé phËn nghiÖp vô gióp viÖc cho c¸c thñ tr­ëng cÊp trung vµ cÊp cao. Thñ tr­ëng trùc tuyÕn (theo chiÒu däc) lµ ng­êi cã quyÒn cao nhÊt – quyÒn quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc hÕt vµ chñ yÕu vÒ kÕt qu¶ ®iÒu hµnh ë cÊp m×nh phô tr¸ch. CÊp qu¶n lý cµng cao th× cµng ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt nhiÒu h¬n c¸c vÊn ®Ò chiÕn l­îc nh­ ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc, tæ chøc c¸n bé… Néi dung : Khi c¸c doanh nghiÖp sö dông m« h×nh nµy th× mét mÆt, ng­êi thõa hµnh nhiÖm vô ë cÊp d­íi trong doanh nghiÖp chØ phô thuéc cÊp trªn trùc tiÕp (c«ng nh©n – tæ tr­ëng - ®èc c«ng – qu¶n ®èc – gi¸m ®èc) vÒ toµn bé c«ng viÖc ph¶i lµm ®Ó hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm; mÆt kh¸c ng­êi phô tr¸ch ë mçi cÊp l¹i nhËn ®­îc sù h­íng dÉn vµ kiÓm tra vÒ tõng lÜnh vùc cña c¸c bé phËn chøc n¨ng t­¬ng øng cña cÊp trªn. C¸c bé phËn chøc n¨ng ë mçi cÊp l¹i chÝnh lµ c¬ quan tham m­u cho ng­êi thñ tr­ëng cña cÊp m×nh, cung cÊp th«ng tin ®· ®­îc xö lý tæng hîp vµ c¸c kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p ®Ó thñ tr­ëng ra quyÕt ®Þnh. 3. §Æc ®iÓm : - C¬ cÊu kÕt hîp chung c¶ trùc tuyÕn vµ chøc n¨ng ®­îc ¸p dông phæ biÕn ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ nhá - §ã lµ sù kÕt hîp c¸c quan hÖ ®iÒu khiÓn - phôc tïng vµ quan hÖ phèi hîp – céng t¸c (phèi hîp cïng phôc tïng) - T¹o khung hµnh chÝnh v÷ng ch¾c cho tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp, cã hiÖu lùc, b¶o ®¶m thÓ chÕ qu¶n lý. - Phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh æn ®Þnh, c¸c ngµnh hµng ®ßi hái chuyªn m«n ho¸ víi c«ng nghÖ cao, trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng hÑp 4. ¦u – nh­îc ®iÓm cña m« h×nh: ¦u ®iÓm: Nã ph¸t huy ®­îc c¸c ­u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn lµ ph©n quyÒn ®Ó chØ huy kÞp thêi truyÒn mÖnh lÖnh vÉn theo tuyÕn ®· qui ®Þnh, c¸c thñ lÜnh ë c¸c ph©n hÖ chøc n¨ng (theo tuyÕn) vÉn ph¸t huy ®­îc tµi n¨ng cña m×nh ®ãng gãp cho ng­êi l·nh ®¹o cÊp cao cña hÖ thèng tuy hä kh«ng cã quyÒn ra lÖnh trùc tiÕp cho mäi ng­êi trong c¸c ph©n hÖ. Vµ c¸c ­u ®iÓm cña c¬ cÊu chøc n¨ng lµ chuyªn s©u nghiÖp vô: ®¶m b¶o c¬ së, c¨n cø cho viÖc ra quyÕt ®Þnh, h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh. Nh­îc ®iÓm: Song khi thùc hiÖn c¬ cÊu nµy dÔ ph¸t sinh nh÷ng ý kiÕn tham m­u, ®Ò xuÊt kh¸c nhau, kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng dÉn tíi c¸c c«ng viÖc nhµm ch¸n vµ xung ®ét gi÷a c¸c ®¬n vÞ c¸ thÓ t¨ng. C¸c ®­êng liªn l¹c qua tæ chøc cã thÓ trë lªn rÊt phøc t¹p. V× vËy, khã phèi hîp ®­îc c¸c ho¹t ®éng cña nh÷ng lÜnh vùc chøc n¨ng kh¸c nhau ®Æc biÖt lµ nÕu tæ chøc ph¶i lu«n ®iÒu chØnh víi c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi ®ang thay ®æi. III/ ¸p dông: Tæ chøc qu¶n lý t¹i Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam Héi ®ång qu¶n trÞ Phßng ban Ban KiÓm so¸t Phã Tæng gi¸m ®èc Phßng ban Phßng ban Phßng ban Trung t©m Hîp t¸c Lao ®éng víi n­íc ngoµi Tæ gióp viÖc H§QT Phã Tæng gi¸m ®èc Tæng gi¸m ®èc Phßng ban Phßng ban Phßng ban 1. §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc Tæng c«ng ty: C¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh Tæng c«ng ty ®­îc tæ chøc theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ §iÒu lÖ Tæng c«ng ty do Nhµ n­íc phª chuÈn. HiÖn nay, c¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý cña Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt Nam theo m« h×nh trùc tuyÕn – chøc n¨ng. Theo c¬ cÊu nµy, ng­êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®­îc sù gióp søc cña tËp thÓ l·nh ®¹o ®Ó chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh, h­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh ®èi víi cÊp d­íi. Ng­êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ toµn quyÒn quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi doanh nghiÖp. ViÖc truyÒn lÖnh, ra c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ vÉn theo tuyÕn ®· qui ®Þnh, ng­êi l·nh ®¹o ë c¸c bé phËn chøc n¨ng (phßng, ban chuyªn m«n) Tæng c«ng ty kh«ng ra mÖnh lÖnh trùc tiÕp, chØ thÞ cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cÊp d­íi. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý Tæng c«ng ty: Héi ®ång qu¶n trÞ: Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo qui ®Þnh cña §iÒu lÖ Tæng c«ng ty, LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Thñ t­íng ChÝnh phñ, tr­íc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty theo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®­îc Nhµ n­íc giao. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty cã 5 thµnh viªn do Thñ t­íng ChÝnh phñ bæ nhiÖm. Gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ cã Tæ chuyªn viªn do Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp, gåm 3 chuyªn viªn. Ngoµi ra, Héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc sö dông bé m¸y gióp viÖc (phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô) cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty tham m­u vÒ c¸c lÜnh vùc khi cÇn thiÕt. Ban KiÓm so¸t: Do Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp, ®Ó gióp Héi ®ång qu¶n trÞ kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty, Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty vµ Bé m¸y gióp viÖc cña Tæng gi¸m ®èc theo nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty. Ban KiÓm so¸t cã 5 thµnh viªn do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm. Tæng gi¸m ®èc: Lµ Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ do Thñ t­íng ChÝnh phñ bæ nhiÖm. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng c«ng ty, cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty, tr­íc Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty cã 2 phã Tæng gi¸m ®èc do Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp bæ nhiÖm. C¸c phã Tæng gi¸m ®èc gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ®­îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc, tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng thùc hiÖn. KÕ to¸n tr­ëng Tæng c«ng ty do Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp bæ nhiÖm. KÕ to¸n tr­ëng phô tr¸ch phßng KÕ to¸n – Tµi chÝnh Tæng c«ng ty, gióp Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh, kiÓm to¸n néi bé vµ thèng kª cña Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô cña m×nh. C¬ quan V¨n phßng Tæng c«ng ty: C¬ quan V¨n phßng Tæng c«ng ty cã 6 phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô; 1 tæ ®iÒu tiÕt s¶n l­îng vµ gi¸; vµ 1 trung t©m do Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty thµnh lËp. C¸c phßng, trung t©m Tæng c«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. 3. C¸c mèi quan hÖ trong c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña Tæng c«ng ty: Mèi quan hÖ trong ban l·nh ®¹o: Ban l·nh ®¹o lµm viÖc theo nguyªn t¾c mét thñ tr­ëng, c¸c phã Tæng gi¸m ®èc lµ nh÷ng ng­êi gióp Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c cô thÓ do Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn. C¸c phã Tæng gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò do m×nh phô tr¸ch khi cã chñ tr­¬ng cña Tæng gi¸m ®èc. §èi víi nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t sinh, ch­a cã chñ tr­¬ng th× b¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc ®Ó bµn b¹c cô thÓ ®¶m b¶o cho quyÕt ®Þnh ®­a ra ®­îc chÝnh x¸c. Mèi quan hÖ gi÷a Tæng gi¸m ®èc víi c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C¬ quan v¨n phßng vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn: Lµ quan hÖ trùc tiÕp b»ng mÖnh lÖnh. Tæng gi¸m ®èc l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o tiÕp ®Õn tõng ®¬n vÞ thµnh viªn. Trî gióp cho Tæng gi¸m ®èc cã c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C¬ quan V¨n phßng. Tæng gi¸m ®èc l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c phßng ban nµy ho¹t ®éng trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh ®Ó gióp Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn sao cho cã hiÖu qu¶. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng chÞu sù chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc, cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh vµ c¸c néi dung cô thÓ theo mÖnh lÖnh cña Tæng gi¸m ®èc. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng víi nhau: C¸c phßng ban nµy lu«n hç trî vµ bæ sung cho nhau ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh; cung cÊp c¸c sè liÖu vµ th«ng tin cho nhau ®Ó tham m­u, ®Ò xuÊt kÞp thêi cho Tæng gi¸m ®èc l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña toµn Tæng c«ng ty. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban chøc n¨ng víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn: C¸c phßng ban chøc n¨ng ®¸p øng tho¶ ®¸ng yªu cÇu hîp lý cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô chung cña Tæng c«ng ty. Theo sù chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng h­íng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo nghiÖp vô chuyªn m«n ®­îc giao. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña c¸c phßng ban chøc n¨ng, chÞu sù qu¶n lý vÒ mÆt nghiÖp vô vµ kiÓm tra cña c¸c phßng ban nµy theo sù chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®­îc quyÒn ®Ò nghÞ c¸c phßng ban nµy gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n v­íng m¾c vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, quyÒn lîi vµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó gióp cho viÖc tiÕn hµnh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh ®­îc thuËn lîi. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn víi nhau: §©y lµ mèi quan hÖ chøc n¨ng ®ång cÊp, quan hÖ trong ho¹t ®éng cã tÝnh phèi hîp ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô chung do Tæng c«ng ty giao, cïng thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña Tæng c«ng ty vÒ gi¸ c¶, s¶n l­îng, mÆt hµng, thÞ tr­êng… §æi míi vµ hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc qu¶n lý ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam lµ mét nhiÖm vô cña sù ph¸t triÓn, lµ mét néi dung quan träng cña ®æi míi kinh tÕ x· héi hiÖn nay. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña c¸c ho¹t ®éng ®ã. Nh×n chung môc tiªu cña mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ lîi nhuËn tèi ®a. Trong khi ®ã, hiÖu qu¶ kinh tÕ xÉ héi, viÖc tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã ®¹t ®­îc hay kh«ng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, trong ®ã c¸c yÕu tè hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y tæ chøc doanh nghiÖp lµ mét yÕu tè c¬ b¶n vµ mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. ViÖc ¸p dông c¬ cÊu tæ chøc hîp lý trong doanh nghiÖp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch vµ quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ta hiÖn nay. C¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng cÇn ®­îc duy tr×. C¸c doanh nghiÖp nªn tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a viÖc tæ chøc c¸c phßng ban sao cho phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng kinh doanh trong giai ®o¹n míi. Cã nh­ vËy, c¬ cÊu qu¶n lý míi n¨ng ®éng ®i s©u ®i s¸t vµo phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Trªn ®©y, lµ mét sè hiÓu biÕt cña em vÒ m« h×nh tæ chøc Trùc tuyÕn – Chøc n¨ng vµ ®­îc ¸p dông t¹i Tæng C«ng ty ThÐp ViÖt Nam. Song do hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ ch¾c ch¾n bµi tiÓu luËn cßn nhiÒu thiÕu sãt. KÝnh mong thÇy gióp ®ì ®Ó bµi ®­îc hoµn chØnh h¬n. Em ch©n thµnh c¸m ¬n ! Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh Tæ chøc Qu¶n lý Tr­êng §H Qu¶n lý vµ Kinh Doanh 2. Khoa häc Tæ chøc vµ Qu¶n lý- Mét sè lý luËn vµ thùc tiÔn E1.30 3. Qu¶n lý Ho¹t ®éng kinh doanh Nhµ XuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt 4. Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt Qu¶n trÞ Kinh doanh Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n n¨m 1998 5. Qu¶n trÞ häc Nhµ XuÊt b¶n Thèng kª 02/ 1999 Môc Lôc Lêi Më §Çu Néi Dung Kh¸i qu¸t chung vÒ tæ chøc §Æc ®iÓm Quan ®iÓm h×nh thµnh tæ chøc Chøc n¨ng – Trùc tuyÕn II. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc Trùc tuyÕn- Chøc n¨ng. ¦u nh­îc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông. Kh¸i niÖm Néi dung §Æc ®iÓm III. Ph¹m vi ¸p dông. KÕt luËn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMô hình cơ cấu tổ chức Trực tuyến - Chức năng.DOC
Luận văn liên quan