Đề tài Một số phương hướng và phát triển dn vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn

Lời mở đầu Trong nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ của nước ta,doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp và có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội. DNV&N ở khu vực nông thôn là một trong những nhấn tố đảm bảo sự ổn định và bền vững của nền kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng về vốn, tay nghề và những nguồn lực còn tiềm ẩn trong dân cư, phát triển các ngành nghề truyền thống, góp phần phân bố nông nghiệp và bổ sung các doanh nghiệp lớn, đảm bảo những công bằng lớn về kinh tế – xã hội, môi trường. Báo cáo chính trị Đại hội IX của Đảng đã khẳng định tiếp tục đường lối nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, phát triển mạnh mẽ DNV&N. Đồng thời đề ra mục tiêu đến năm 2010 tỷ lệ đóng góp của nông nghiệp trong GDP là 16 – 17%, tương ứng với tỷ lệ lao động trong nông nghiệp là 50%. Tuy nhiên phát triển DNV&N hiện nay cũng còn gạp một số khó khăn. Trình độ công nghệ của các dn này còn thấp, tốc độ đổi mới công nghệ chậm, khả năng cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ do tiềm lực tài chính nhỏ, trong nhiều trường hợp còn phụ thuộc vào hướng phát triển của các doanh nghiệp lớn. Với nhận thức trên, cùng sự ham thích tìm hiểu của bản thân, em đa mạnh dạn chọn đề tài “Một số phương hướng và phát triển dn vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn”, từ đó đưa ra được một số phương hướng và giải pháp phát triển DNV&N ở khu vực nông thôn. Để thực hiện được mục đích, kết cấu của đề án bao gồm: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về DNV&N Chương 2: Thực trạng phát triển DNV&N ở nông thôn hiện nay Chương 3: Một số định hướng và giải pháp chủ yếu phát triển DNV&N ở nông thôn Mục lục Lời mở đầu 1 Chương 1: Một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 1.1.Khái niệm, phân loại vừa và nhỏ 2 1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 1.1.2. Phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 1.1.2.1. Tiêu chí định tính 2 1.1.2.2. Tiêu chí định lượng 3 1.1.3. Các yếu tố tác động đến phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ 4 1.2. Đặc điểm của các dn vừa và nhỏ ở Việt Nam 5 1.3. Vai trò của dn vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn 6 1.3.1. Về kinh tế 6 1.3.1.1. Góp phần vào tăng trưởng, phát triển và ổn định kinh tế nông thôn 6 1.3.1.2. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động 7 1.3.1.3. Tăng hiệu quả kinh tế 8 1.3.1.4. Góp phần đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ doanh nhân mới trong nền kinh tế thị trường 8 1.3.2. Về xã hội 8 1.3.2.1. Góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập 8 1.3.2.2. Góp phần xoá đói giảm nghèo, giảm sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị và giữa các vùng nông thôn 9 Chương 2: Thực trạng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn hiện nay. 10 2.1. Đánh giá chung sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn thời gian qua 10 2.2. Thực trạng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn hiện nay 11 2.2.1. Về quy mô 11 2.2.1.1. Về vốn 11 2.2.1.2. Về lao động 11 2.2.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 13 2.2.3. Trình độ công nghệ và năng suất lao động 14 2.2.3.1. Trình độ công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất 14 2.2.3.2. Năng suất lao động, hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp chưa cao 14 2.2.4. Các hình thức tổ chức và trình độ quản lý 15 2.2.4.1. Đa dạng về sở hữu, hình thức tổ chức và ngành nghề kinh doanh 15 2.2.4.2. Trình độ quản lý của chủ dn và trình độ tay nghề của người lao động thấp 15 2.2.5. Phát triển không đồng đều giữa các vùng nông thôn 15 2.3. Một số ưu điểm, nhược điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 16 2.3.1.Ưu điểm 16 2.3.2. Hạn chế 16 Chương 3: Một số định hướng và giải pháp chủ yếu phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn. 18 3.1. Một số định hướng phát triển DNV&N ở nông thôn 18 3.1.1. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ nông thôn trên cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn 18 3.1.2. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với lợi thế và tiềm năng của từng vùng 19 3.1.3. Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được ưu tiên phát triển trên cơ sở thị trường trong một số ngành lựa chọn 19 3.1.4. Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được khuyến khích phát triển trong một số ngành mà doanh nghiệp lớn không có lợi thế tham gia 20 3.1.5. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mối liên kết giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhau, với doanh nghiệp lớn và với thành thị 20 3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 21 3.2.1. Xây dựng chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 21 3.2.2. Phát triển cơ sở hạ tầng 22 3.2.3. Hoàn thiện một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích DNV&N 22 3.2.3.1 Hoàn thiện chính sách đất 22 3.2.3.2. Hoàn thiên chính sách tài chính, tín dụng 23 3.2.3.3. Chính sách thuế 24 3.2.3.4. Chính sách thị trường và cạnh tranh 25 3.2.4. Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nhân lực 26 3.2.5. Kiện toàn hệ thống tổ chức, quản lý và hỗ trợ DNV&N 27 Kết luận 28 Danh mục tài liệu tham khảo 29

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2119 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số phương hướng và phát triển dn vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o h­íng ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp lín. Víi nhËn thøc trªn, cïng sù ham thÝch t×m hiÓu cña b¶n th©n, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Mét sè ph­¬ng h­íng vµ ph¸t triÓn dn võa vµ nhá ë khu vùc n«ng th«n”, tõ ®ã ®­a ra ®­îc mét sè ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn DNV&N ë khu vùc n«ng th«n. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc ®Ých, kÕt cÊu cña ®Ò ¸n bao gåm: Ch­¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ DNV&N Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ph¸t triÓn DNV&N ë n«ng th«n hiÖn nay Ch­¬ng 3: Mét sè ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn DNV&N ë n«ng th«n Víi kiÕn thøc ®­îc trang bÞ cßn h¹n chÕ, bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Em mong sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn ®Ò tµi nµy ®Ó bµi viÕt thªm cã ý nghÜa thiªt thùc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Ch­¬ng 1 Mét sè VÊn ®Ò lý luËn vÒ doanh nghiÖp võa vµ nhá 1.1.Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i võa vµ nhá 1.1.1. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp võa vµ nhá Nãi ®Õn DNV&N lµ nãi ®Õn c¸ch ph©n lo¹i dn dùa trªn ®é lín hay quy m« cña dn. ViÖc ph©n lo¹i DNV&N phô thuéc vµo lo¹i tiªu thøc sö dông quy ®Þnh giíi h¹n c¸c tiªu thøc ph©n lo¹i quy m« dn, ®iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n trong kh¸i niÖm DNV&N gi÷a c¸c n­íc chÝnh lµ viÖc lùa chän c¸c tiªu thøc ®¸nh gi¸ quy m« dn vµ l­îng ho¸ c¸c tiªu thøc Êy th«ng qua c¸c tiªu chuÈn cô thÓ. MÆc dï cã nh÷ng kh¸c biÖt nhÊt ®Þnh gi÷a c¸c n­íc vÒ quy ®Þnh c¸c tiªu thøc ph©n lo¹i DNV&N, song kh¸i niÖm chung nhÊt vÒ DNV&N ë ViÖt Nam lµ: Doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ “c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp, ®· ®¨ng ký kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh, cã quy m« vèn ®Çu t­ kh«ng qu¸ 10 tû ®ång hoÆc sè lao ®éng kh«ng qu¸ 300 ng­êi” - C¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®¨ng ký theo LuËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc. - C¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, doanh nghiÖp t­ nh©n ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp. - C¸c hîp t¸c x· ®¨ng ký ho¹t ®éng theo LuËt hîp t¸c x·. 1.1.2. Ph©n lo¹i doanh nghiÖp võa vµ nhá 1.1.2.1. Tiªu chÝ ®Þnh tÝnh Kh«ng cã tiªu thøc thèng nhÊt ®Ó ph©n lo¹i DNV&N cho tÊt c¶ c¸c n­íc v× ®iÒu kiÖn kinh tÕ – x· héi mçi n­íc kh¸c nhau, vµ ngay trong mét n­íc, sù ph©n lo¹i còng kh¸c nhau tuú theo tõng thêi kú, tõng ngµnh nghÒ, vïng l·nh thæ Nh÷ng tiªu chÝ ®Þnh tÝnh dùa trªn nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña c¸c DNV&N nh­: chuyªn m«n hoa thÊp, sè ®Çu mèi qu¶n lý Ýt, møc ®é phøc t¹p cña qu¶n lý thÊp... C¸c tiªu chÝ nµy cã ­u thÕ lµ ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña vÊn ®Ò nh­ng th­êng khã x¸c ®Þnh ®­îc trong thùc tÕ. Do ®ã c¸c tiªu chÝ nµy th­êng lµm c¬ së ®Ó tham kh¶o, kiÓm chøng mµ Ýt ®­îc sö dông ®Ó ph©n lo¹i trong thùc tÕ. 1.1.2.2. Tiªu chÝ ®Þnh l­îng NhiÒu tiªu chÝ ®Þnh h­íng cã thÓ sö dông c¸c tiªu chÝ nh­: sè lao ®éng lµm viÖc, gi¸ trÞ tµi s¶n hay vèn, doanh thu, lîi nhuËn. Trong ®ã: - Sè lao ®éng cã thÓ lµ lao ®éng trung b×nh trong danh s¸ch, lao ®éng th­êng xuyªn, lao ®éng thùc tÕ. - Tµi s¶n (hay vèn) cã thÓ dïng tæng gi¸ trÞ tµi s¶n (hay vèn), tµi s¶n (hay vèn) cè ®Þnh, gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i. - Doanh thu cã thÓ lµ tæng doanh thu/n¨m, tæng gi¸ trÞ gia t¨ng/n¨m. Tiªu chÝ ®Ó ph©n lo¹i DNV&N còng ®ang rÊt kh¸c nhau. Ph©n tÝch sè liÖu cña h¬n 22 quèc gia, nhãm quèc gia vµ vïng l·nh thæ, kÓ c¶ c¸c n­íc ph¸t triÓn, ®ang ph¸t triÓn, c¸c n­íc ®ang chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ cho thÊy: chØ tiªu vÒ lao ®éng ®­îc sö dông 21 l­ît, chØ tiªu vÒ tµi s¶n vµ vèn ®­îc sö dông 7 l­ît, chØ tiªu vÒ doanh thu ®­îc sö dông 5 l­ît. Mét lo¹t quèc gia chØ sö dông duy nhÊt mçi chØ tiªu vÒ sè l­îng lao ®éng. Tuy r»ng ®Þnh l­îng vÒ lao ®éng cho c¸c ngµnh còng rÊt kh¸c nhau nh­ng th­êng lµ tû lÖ thuËn víi tr×nh ®é ph¸t triÓn. N­íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn cao nhÊt lµ Mü, sè lao ®éng theo theo tiªu chÝ vÒ DNV&N còng lín nhÊt d­íi 800 ng­êi vµ ®­îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ngµnh. Ngµnh nµo cã tr×nh ®é ph¸t triÓn cao h¬n, ngµnh ®ã cã tiªu chÝ lao ®éng ®èi víi DNV&N còng cao h¬n, ch¼ng h¹n ngµnh chÕ t¸c, c«ng nghiÖp, x©y dùng... Cuéc tæng ®iÒu tra c¸c c¬ së kinh tÕ, hµnh chÝnh vµ sù nghiÖp cña n­íc ta ®Õn thêi ®iÓm 1/7/1995, dn cã vèn d­íi 1 tû ®ång chiÕm 70,3%, doanh nghiÖp cã vèn tõ 1 ®Õn 5 tû ®ång chiÕm17,5%. C¶ n­íc cã 23708 doanh nghiÖp th× trong ®ã cã 87,8% thuéc lo¹i h×nh DNV&N (dùa vµo tiªu chÝ vèn vµ lao ®éng). TÝnh riªng vÒ tiªu chÝ vèn, DNV&N chiÕm 99,6% trong tæng sè doanh nghiÖp t­ nh©n, chiÕm 97,4% trong sè c¸c hîp t¸c x· vµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, chiÕm 42,4% trong tæng sè c¸c c«ng ty cæ phÇn vµ chiÕm 68,9% trong tæng sè c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. ë ViÖt Nam hiÖn nay cã nhiÒu tæ chøc tµi chÝnh phi chÝnh thøc (kh«ng cã chøc n¨ng thùc thi c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc) sö dông c¸c tiªu thøckh¸c nhau hay ph©n lo¹i DNV&N ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch ­u tiªn. Ch¼ng h¹n: - Dù ¸n VIE/US/95/004 hç trî c¸c DNV&N ë ViÖt Nam do UNIDO tµi trî coi: doanh nghiÖp nhá lµ doanh nghiÖp cã sè lao ®éng d­íi 30 ng­êi vµ vèn ®¨ng ký d­íi 0,1 triÖu USD. Doanh nghiÖp võa lµ doanh nghiÖp cã sè lao ®éng tõ 31 ®Õn 200 ng­êi vµ vèn ®¨ng ký d­íi 0,4 triÖu USD. - Quü hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá thuéc ch­¬ng tr×nh VN - EU quy ®Þnh c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®­îc hç trî gåm c¸c doanh nghiÖp cã sè lao ®éng tõ 10 ®Õn 500 ng­êi vµ vèn ®iÒu lÖ tõ 50 ngh×n ®Õn 300 ngh×n USD t­¬ng ®­¬ng g©n 700 triÖu ®Õn 4,5 tû ®ång VN. - Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam quy ®Þnh: ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng vay tÝn dông th× c¸c DNV&N cã vèn tõ 5 –10 tû ®ång víi sè lao ®éng tõ 500-1000 ng­êi. Héi ®ång liªn minh c¸c HTX l¹i quy ®Þnh c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ tõ 100-300 triÖu ®ång vµ sè lao ®éng tõ 5-10 ng­êi la doanh nghiÖp nhá, doanh nghiÖp võa lµ doanh nghiÖp cã vèn trªn 50 ng­êi. Theo quy ®Þnh cña thñ t­íng chÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 681/CP x¸c ®Þnh tiªu thøc DNV&N trong giai ®o¹n nµy lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã vèn d­íi 5 tû ®ång vµ sè lao ®éng trung b×nh hµng n¨m d­íi 200 ng­êi. 1.1.3. C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ph©n lo¹i doanh nghiÖp võa vµ nhá - Kh¸i niÖm DNV&N mang t×nh t­¬ng ®èi, nã thay ®æi theo tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn KT-XH nhÊt ®Þnh, tr×nh ®é ph¸t triÓn cña tõng n¨m. Th«ng th­êng c¸c n­íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn th× giíi h¹n quy ®Þnh chØ tiªu quy m« lín h¬n so víi c¸c n­íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn chËm. Ch¼ng h¹n nh­ NhËt B¶n, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i cã sè vèn d­íi 1 triÖu USD vµ d­íi 300 lao ®éng; trong th­¬ng m¹i, dÞch vô cã vèn d­íi 300 ngh×n USD vµ d­íi 100 lao ®éng th× thuéc DNV&N. §µi Loan theo quy ®Þnh hiÖn nay trong ngµnh x©y dùng c¸c doanh nghiÖp cã vèn d­íi 1,4 triÖu USD, lao ®éng d­íi 300 ng­êi, trong c«ng nghiÖp khai kho¸ng c¸c doanh nghiÖp cã vèn d­íi 1,4 triÖu USD, 500 lao ®éng vµ trong th­¬ng m¹i, dÞch vô cã doanh sè d­íi 1,4 triÖu USD vµ d­íi 50 lao ®éng lµ nh÷ng DNV&N. Sù thay ®æi quy ®Þnh cña mét quèc gia thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh cña c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ n­íc ®èi víi khu vùc DNV&N d­íi t¸c ®éng cña sù ph¸t triÓn KT-XH vµ m«i tr­êng bªn ngoµi. - Do tr×nh ®é ph¸t triÓn gi÷a c¸c vïng kh¸c nhau nªn sè l­îng vµ quy m« DN còng kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, mét doanh nghiÖp ë thµnh phè ®­îc coi lµ nhá nh­ng nã lµ doanh nghiÖp lín ë c¸c vïng nói vµ n«ng th«n. - Mét doanh nghiÖp tr­íc ®©y ®­îc coi lµ lín nh­ng víi quy m« nh­ vËy hiÖn t¹i hoÆc t­¬ng lai cã thÓ chØ lµ DNV&N. Ch¼ng h¹n ë §µi Loan n¨m 1989 trong ngµnh c«ng nghiÖp, doanh nghiÖp cã quy m« d­íi 130 ngh×n USD lµ DNV&N trong khi ®ã n¨m 1989 tiªu chÝ nµy lµ 1,4 triÖu USD. - Kh¸i niÖm DNV&N sÏ kh¸c nhau khi môc ®Ých ph©n lo¹i kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, kh¸i niÖm DNV&N víi môc ®Ých ph©n lo¹i lµ ®Ó hç trî c¸c doanh nghiÖp yÕu, míi ra ®êi sÏ kh¸c kh¸i niÖm DNV&N víi môc ®Ých lµ ®Ó gi¶m thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp cã c«ng nghÖ s¹ch, hiÖn ®¹i, kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng. 1.2. §Æc ®iÓm cña c¸c dn võa vµ nhá ë ViÖt Nam §Æc ®iÓm cña c¸c DNV&N cã ¶nh h­ëng lín ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c dn nµy. §Æc ®iÓm cña c¸c DNV&N hiÖn nay cã nguyªn nh©n s©u xa tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö xa x­a còng nh­ do m« h×nh kinh tÕ cò t¸c ®éng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña chóng ta. D­íi ®©y lµ mét sè ®Æc ®iÓm cÇn tÝnh ®Õn trong viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch: + Sù ph¸t triÓn cña DNV&N ë ViÖt Nam tr¶i qua nhiÒu biÕn ®éng th¨ng trÇm: trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao cÊp tr­íc ®©y, c¸c DNV&N thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh ch­a ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. Nhµ n­íc lËp nªn mét hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc tõ TW ®Õn ®Þa ph­¬ng nh­ng phÇn lín c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc nµy ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶. Sau khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ, sè DNV&N ngoµi quèc doanh ®ang t¨ng lªn nhanh chèng trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc l¹i gi¶m m¹nh do chñ tr­¬ng s¾p xÕp vµ ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ n­íc theo nghÞ quyÕt TW 3 (kho¸ IX). + ViÖt Nam lµ mét n­íc kÐm ph¸t triÓn nªn s¶n xuÊt nhá lµ phæ biÕn do ®ã c¸c doanh nghiÖp quy m« nhá cã diÖn réng vµ phæ cËp. + VÒ h×nh thøc dn, bao gåm c¸c lo¹i h×nh: doanh nghiÖp Nhµ n­íc, doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiªm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn, hé gia ®×nh. Trong ®ã tû träng c¸c DNV&N trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ lµ: doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµ 65,9%, doanh ngiÖp t­ nh©n lµ 99,6%, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n lµ 94,7%, c«ng ty cæ phÇn lµ 42,4%, hîp t¸c x· lµ 97,4%. + Trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cßn l¹c hËu dÉn ®Õn chi phÝ ngµy cµng cao trong khi chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, h¹n chÕ rÊt lín ®Õn tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Tr×nh ®é qu¶n lý cßn h¹n chÕ, thiÕu kiÕn thøc qu¶n trÞ kinh doanh, kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc ph¸p luËt. + C¸c DNV&N ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu, tËp trung chñ yÕu ë c¸c thµnh phè lín, c¸c ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ngµnh nghÒ tryÒn thèng. Xu h­íng hiÖn nay tËp trung vµo c¸c ngµnh cÇn Ýt vèn, cã thêi gian thu håi vèn ®Çu t­ nhanh nh­ th­¬ng m¹i hay dÞch vô. 1.3. Vai trß cña dn võa vµ nhá ë khu vùc n«ng th«n 1.3.1. VÒ kinh tÕ 1.3.1.1. Gãp phÇn vµo t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh kinh tÕ n«ng th«n §¶ng ta chñ tr­¬ng thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc mµ trong t©m mµ träng t©m lµ c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, víi m¹ng l­íi réng kh¾p vµ truyÒn thèng, g¾n bã víi n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ – x· héi n«ng th«n, DNV&N lµ ®éng lùc quan träng thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, h×nh thµnh nh÷ng tô ®iÓm, côm c«ng nghiÖp ®Ó t¸c ®éng chuyÓn ho¸ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Theo ®ã hÖ thèng c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ s¶n xuÊt ®å gia dông sÏ ph¸t triÓn, c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng sÏ ®­îc hiÖn ®¹i ho¸. C¸c DNV&N ë khu vùc n«ng th«n ®· thu hót l­îng vèn ®¸ng kÓ cña d©n c­, ®­a nguån vèn ®ã vµo chu chuyÓn, kh¸c phôc mét nghÞch lý ®· tån t¹i trong nhiÒu n¨m lµ c¸c doanh nghiÖp thiÕu vèn trÇm träng khi l­îng vèn trong d©n c­cßn nhiÒu kh¶ n¨ng tiÒm Èn ch­a ®­îc khai th¸c. Tuy l­îng vèn thu hót vµo doanh nghiÖp kh«ng nhiÒu, nh­ng nhê sè l­îng DNV&N kh¸ lín nªn tæng l­îng vèn thu hót vµo s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng t¨ng lªn. DNV&N ®· gãp phÇn s¶n xuÊt vµ cung cÊp cho thÞ tr­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu mét khèi l­îng lín, hµng n¨m t¹o ra gi¸ trÞ s¶n l­îng kho¶ng trªn 40 ngh×n tû ®ång vµ cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kho¶ng 9%/n¨m. 1.3.1.2. Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng Sù ph¸t triÓn cña c¸c DNV&N trong nÒn kinh tÕ cã t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, nhÊt lµ c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, xo¸ dÇn t×nh tr¹ng ®éc canh, thuÇn n«ng vµ n©ng cao vµ n©ng cao hµm l­îng gi¸ trÞ n«ng s¶n hµng ho¸. C¸c DNV&N th«ng qua c¸c hîp ®ång gia c«ng chÕ biÕn hoÆc lµm ®¹i lý phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸, cung cÊp nguyªn liÖu, th©m nhËp vµo tõng ngâ ng¸ch cña thÞ tr­êng mµ c¸c dn lín kh«ng thÓ lµm ®­îc. Ph¸t triÓn DNV&N lµm cho viÖc ph©n bè doanh nghiÖp hîp lý h¬n vÒ mÆt l·nh thæ, c¶ ë n«ng th«n lÉn thµnh thÞ, miÒn nói lÉn ®ång b»ng, gi¶m søc Ðp vÒ d©n sè ®èi víi c¸c thµnh phè lín. Tõ 1990 ®Õn 2001, tû träng lao ®éng n«ng nghiÖp gi¶m tõ 72,3% xuèng cßn 62,8%, riªng ë khu vùc n«ng th«n tû lÖ lao ®éng n«ng nghiÖp ®· gi¶m tõ 81,64% n¨m 1996 xuèng cßn 76,52%n¨m 2001. Trong khi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc hÇu nh­ kh«ng t¨ng, c¸c dn ®Çu t­ vèn n­íc ngoµi míi thu hót ®­îc kho¶ng 600 ngh×n lao ®éng th× c¸c DNV&N ë n«ng th«n ®· gãp phÇn t¹o ra sù chuyÓn dÞch kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng, khai th¸c vµ sö dông triÖt ®Ó h¬n c¸c tiÒm n¨ng vèn cã (tµi nguyªn thiªn nhiªn, lao ®éng, vèn vµ truyÒn thèng d©n téc) ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. 1.3.1.3. T¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ C¸c DNV&N ®· t¹o ra m«i tr­êng c¹nh tranh thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn, gãp phÇn kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ, ngµnh nghÒ truyÒn thèng. Sù gia t¨ng sè l­îng DNV&N lµm cho khèi l­îng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm t¨ng lªn, vµ kÕt qu¶ lµ lµm t¨ng tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, t¹o søc Ðp buéc c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i th­êng xuyªn kh«ng ngõng ®æi míi vµ c¶i tiÕn mÆt hµng, gi¶m chi phÝ, n©ng cao chÊt l­îng ®Ó thÝch øng víi m«i tr­êng kinh doanh míi. Gi÷a c¸c DNV&N vµ c¸c lµng nghÒ cã mèi liªn hÖ g¾n bã vµ phô thuéc lÉn nhau. Mét mÆt c¸c DNV&N ë n«ng th«n ®· gãp phÇn kh«i phôc vµ ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh nghÒ truyÒn thèng. MÆt kh¸c lµng nghÒ truyÒn thèng ®· trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c¸c DNV&N. KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy 34% sè doanh coi yÕu tè truyÒn thèng cña ®Þa ph­¬ng lµ yÕu tè chÝnh, thóc ®Èy sù h×nh thµnh nªn c¸c doanh nghiÖp. 1.3.1.4. Gãp phÇn ®µo t¹o, båi d­ìng, rÌn luyÖn ®éi ngò doanh nh©n míi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng Trong thùc tÕ cã nh÷ng doanh nghiÖp nhá hay c¸c hé ngµnh nghÒ chØ gi÷ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mét c¸ch æn ®Þnh qua c¸c thêi kú phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh doanh, song còng cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn lªn thµnh nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« lín vµ c¸c doanh nh©n ngµy cµng tr­ëng thµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 1.3.2. VÒ x· héi 1.3.2.1. Gãp phÇn t¹o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp MÆc dï phÇn lín c¸c DNV&N n«ng th«n cã quy m« lao ®éng nhá (trªn 90% sè doanh nghiÖp sö dông d­íi 100 lao ®éng, trung b×nh mçi hé ngµnh nghÒ sö dông tõ 3 – 4 lao ®éng thêi vô; mçi doanh nghiÖp sö dông 26 lao ®éng th­êng xuyªn vµ 10 – 12 lao ®éng thêi vô), so víi hµng chôc ngh×n doanh nghiÖp t­ nh©n, hµng tr¨m ngh×n hé ngµnh nghÒ th× sè lao ®éng ®­îc thu hót vµo lµm viÖc trong c¸c c¬ së nµy lµ rÊt lín (hµng n¨m ë n«ng th«n n­íc ta cã kho¶ng gÇn 1triÖu lao ®éng t¨ng thªm, trong ®ã kho¶ng 600 – 700 ngh×n ng­êi chñ yÕu ®­îc tiÕp nhËn vµo khu vùc n«ng nghiÖp vµ doanh nghiÖp võa vµ nhá n«ng th«n. NÕu nh­ ®Ó ®Çu t­ cho mçi chç lµm viÖc, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cÇn 294 triÖu ®ång, doanh nghiÖp Nhµ n­íc cÇn 41triÖu ®ång th× doanh nghiÖp t­ nh©n chØ cÇn ®Çu t­ 17triÖu ®ång, cßn c¸c c¬ së s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng chØ cÇn 10triÖu ®ång. §iÒu nµy cho thÊy tÝnh v­ît tréi cña DNV&N n«ng th«n nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nguån vèn cã h¹n. 1.3.2.2. Gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, gi¶m sù chªnh lÖch gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ vµ gi÷a c¸c vïng n«ng th«n Trong khi tû lÖ thu tõ n«ng nghiÖp hÇu nh­ lµ kh«ng ®æi th× thu tõ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô t¨ng tõ 19,6% lªn 21,6%, trong ®ã cã sù ®ãng gãp lín cña c¸c DNV&N. C¸c DNV&N ®· t¹o ra nguån thu nhËp kh¸ æn ®Þnh, th­êng xuyªn gãp phÇn gi¶m bít sù chªnh lÖch vÒ thu nhËp vµ møc sèng gi÷a c¸c bé phËn d©n c­. KÕt qu¶ cña c¸c cuéc kh¶o s¸t cho thÊy møc sèng chung cña bé phËn d©n c­ ë n«ng th«n ®ang tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn vµ tû lÖ ng­êi nghÌo ®· gi¶m tõ 50% n¨m 1993 xuèng cßn 14,3% n¨m 2002. Ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë n«ng th«n hiÖn nay. 2.1. §¸nh gi¸ chung sù ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë n«ng th«n thêi gian qua ViÖt Nam lµ n­íc n«ng nghiÖp, d©n sè sèng ë n«ng th«n kho¶ng 75,25%, trong sè ®ã trong ®é tuæi lao ®éng lµ 34,4 triÖu ng­êi. Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë n­íc ta ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ cã ý nghÜa: Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n 4,3%/n¨m. Tuy nhiªn, n«ng nghiÖp vÒ c¬ b¶n cßn l¹c hËu, s¶n xuÊt nhá, manh món, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt thÊp, c¬ cÊu ngµnh nghÒ cßn bÊt hîp lý, tiÒm n¨ng vÒ ®©t ®ai, rõng, biÓn vµ ®Æc biÖt lµ lao ®éng ch­a ®­îc khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶. Trong bèi c¶nh ®ã, DNV&N ë n«ng th«n, ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp thuéc c¸c ngµnh kh«ng ®ßi hái nhiÒu vèn, sö dông nhiÒu lao ®éng nh­ c«ng nghiÖp chÕ biÕn, dÖt may vµ mét sè ngµnh thñ c«ng nghiÖp ®­îc coi lµ nh©n tè chñ yÕu ®Ó t¹o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu ë n«ng th«n. VÒ sè l­îng, c¸c DNV&N chiÕm phÇn lín trong tæng sè doanh nghiÖp ë n«ng th«n vµ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao. HiÖn nay cã kho¶ng 40.500 c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã doanh nghiÖp nhµ n­íc chiÕm 14,16%, hîp t¸c x· 5,76%, doanh nghiÖp t­ nh©n 80,08%. Nh÷ng ®æi míi trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n ®· trë thµnh chÊt xóc t¸c cña sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c DNV&N n«ng th«n. Sè DNV&N t¨ng víi tèc ®é cao ( 8,6-9,8%/n¨m), trong ®ã c¸c hé ngµnh nghÒ, doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h­u h¹n t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chèng trong khi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, c¸c hîp t¸c x· gi¶m ®i râ rÖt. Sù ph¸t triÓn c¸c nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp n«ng th«n ®· gãp phÇn t¨ng tû lÖ lao ®éng tiÓu thñ c«ng nghiÖp tõ 20% n¨m 1990 lªn 29,5% vµo n¨m 2001. Tèc ®é ph¸t triÓn c¸c DNV&N t­¬ng ®èi cao nh­ng chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp cùc nhá ( 97,1%), søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp yÕu. 2.2. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë n«ng th«n hiÖn nay 2.2.1. VÒ quy m« 2.2.1.1. VÒ vèn Vèn b×nh qu©n ban ®Çu cña c¸c DNV&N ë n«ng th«n rÊt thÊp c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi so víi c¸c DNV&N kh¸c. Víi c¸c doanh nghiÖp hé gia ®×nh, vèn b×nh qu©n lµ 921 USD, víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n lµ 2153 USD. Sè liÖu ®iÒu tra cho thÊy vèn cña c¸c DNV&N trong n«ng nghiÖp ë miÒn Nam cao h¬n so víi DNV&N ë miÒn B¾c. Møc thÊp kh¸c nhau vÒ vèn ban ®Çu kh«ng ph¶n ¸nh nh÷ng nhu cÇu vÒ vèn thÊp vµ kh¸c nhau nh­ng ®ã còng lµ kÕt qu¶ cña viÖc thiÕu sù hç trî tÝn dông. Trªn 80% sè doanh nghiÖp ®­îc bé lao ®«ng th­¬ng binh vµ x· héi kh¶o s¸t cho thÊy chñ yÕu dùa vµo vèn tù cã vµ vèn vay kh«ng l·i cña b¹n bÌ, hä hµng khi lËp doanh nghiÖp ( chÝnh x¸c lµ 82,% ë Hoµ B×nh, 85,1% ë Qu¶ng Ninh, 77,3% ë VÜnh Phóc, Phó Thä, 83% ë Long An...). Víi dn hé gia ®×nh con sè nay lµ 87% vµ víi doanh nghiÖp t­ nh©n con sè nµy lµ 75%. Vèn tù cã vµ tiÒn vay kh«ng ph¶i tr¶ l·i cña c¸c DNV&N ë khu vùc n«ng th«n chiÕm 90% sè vèn ban ®Çu. Nguån vèn vay ngoµi chñ yÕu lµ vay t­ nh©n cã l·i, khoang 5,6% doanh nghiÖp hé gia ®×nh vµ 19,4% doanh nghiÖp t­ nh©n huy ®éng vèn b»ng ph­¬ng ph¸p nµy. Kh¶ n¨ng vÒ vèn sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh gi÷a c¸c DNV&N ë khu vùc n«ng th«n, ®ång thêi còng thÓ hiÖn c¸c tiÒm n¨ng kÐm hiÖu qu¶ cña c¸c DNV&N khu vùc nµy. Nã sÏ lµm kh¸c biÖt vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh­ chªnh lÖch ngay gi÷a c¸c DNV&N khu vùc n«ng th«n. C¸c DNV&N sÏ ph¸t triÓn nh÷ng n¬i nµo cã nhu cÇu lín vÒ viÖc lµm vµ thu nhËp, hoÆc ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng lo¹i h×nh ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp. 2.2.1.2. VÒ lao ®éng Quy m« cña c¸c DNV&N ë n«ng th«n nhá h¬n quy m« trung b×nh cña c¸c DNV&N ë khu vùc thµnh thÞ. Trung b×nh c¸c DNV&N n«ng th«n t¹o ra 2,2 tû ®ång gi¸ trÞ s¶n l­îng, thu hót 26,5% lao ®éng; c¸c hé ngµnh nghÒ t¹o ra 134 triÖu ®ång vµ thu hót 3,5 lao ®éng. Trung b×nh c¸c DNV&N t­ nh©n n«ng th«n sö dông 30 lao ®éng, møc nµy chØ b»ng 77% sè lao ®éng trung b×nh cña c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n thµnh thÞ (39 lao ®éng) vµ chØ t¹o ra ®­îc gi¸ trÞ t¨ng thªm trung b×nh cña mét doanh nghiÖp lµ 307 triÖu ®ång trªn n¨m, møc nµy chØ b»ng 50% so víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n thµnh thÞ, ®èi víi c¸c hé ngµnh nghÒ th× sù kh¸c biÖt nµy cßn lín h¬n. Cô thÓ h¬n qua b¶ng sè liÖu d­íi ®©y: Lo¹i DN Quy m« lao ®éng Tæng Tõ 1-10 lao ®éng Tõ 11-50 lao ®éng Tõ 51-100 lao ®éng > 100 lao ®éng DN t­ nh©n Hé ngµnh nghÒ 52,7 98,74 37,2 1,2 4,64 0,6 4,51 _ 100 100 B¶ng 1: C¬ cÊu DNV&N ë n«ng th«n n¨m 1997 theo quy m« lao ®éng Sù ph¸t triÓn cña c¸c DNV&N khu vùc n«ng th«n cã t¸c dông chÝnh trong viÖc t¹o thªm c¬ héi viÖc lµm cho c¸c hé gia ®×nh v× c¸c doanh nghiÖp nµy chñ yÕu dùa vµo lao ®éng hé gia ®×nh. Trong sè c¸c DNV&N n«ng th«n do Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi ®iÒu tra th× cã h¬n 1/3 sè lao ®éng lµ lao ®éng lµm c«ng ¨n l­¬ng. C¸c doanh nghiÖp hé gia ®×nh n«ng th«n hÇu nh­ phô thuéc hoµn toµn vµo lao ®éng hé gia ®×nh. ChØ cã 8,1% sè doanh nghiÖp thuª lao ®éng cã tr¶ l­¬ng vµ trung b×nh sè lao ®éng lµm thuª chØ chiÕm 6,1% tæng sè lao ®éng. Doanh nghiÖp t­ nh©n ë khu vùc n«ng th«n còng nh­ vËy, phô thuéc phÇn lín vµo lao ®éng gia ®×nh, chiªm 43,6% tæng lùc l­îng lao ®éng. Tû lÖ lao ®éng lµm c«ng ¨n l­¬ng lín nhÊt trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn s¶n phÈm n«ng nghiÖp. MÆc dï chñ yÕu dùa vµo lao ®éng gia ®×nh nh­ng phÇn lín c«ng nh©n trong c¸c doanh nghiÖp n«ng th«n lµm viÖc ®ñ thêi gian, trong c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n 84,3% lao ®éng lµm ®ñ thêi gian. §èi víi c¸c hé gia ®×nh, chñ yÕu lµ lao ®éng kh«ng æn ®Þnh vµ lao ®éng thêi vô. Kho¶ng 41,3% lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp hé gia ®×nh vµ 28,9% trong c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n lµ n÷. Trong c¸c DNV&N khu vùc n«ng th«n, ®é tuæi trung b×nh cña mçi lao ®éng lµ 31,5 tuæi. So víi doanh nghiÖp t­ nh©n ®é tuæi trung b×nh cña doanh nghiÖp hé gia ®×nh cao h¬n gÇn 4 tuæi do ë ®ã tû lÖ lao ®éng trªn 40 nhiÒu h¬n. 2.2.2. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm C¸c DNV&N khu vùc n«ng th«n cã hai lo¹i thÞ tr­êng chÝnh: mét lo¹i chñ yÕu ®Ó b¸n cho thÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng, mét lo¹i chñ yÕu ®Ó b¸n trªn thÞ tr­êng c¸c thµnh phè lín. Kho¶ng 1/3 c¸c doanh nghiÖp chØ b¸n s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng, 18% sè doanh nghiÖp hé gia ®×nh vµ 14% sè doanh nghiÖp t­ nh©n b¸n toµn bé s¶n phÈm ë c¸c thµnh phè lín. Nh­ vËy, trªn 70% sè s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp ®­îc tiªu thô t¹i ®Þa ph­¬ng. ViÖc tiªu thô hµng ho¸ phô thuéc chñ yÕu vµo m¹ng l­íi ph©n phèi c¸ nh©n vµ c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n kh«ng chÝnh thøc ë ®Þa ph­¬ng. Cßn DNV&N ë n«ng th«n hÇu nh­ ch­a ®ñ n¨ng lùc ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, ph¸t triÓn thÞ tr­êng nªn hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®­îc tiªu thô t¹i thÞ tr­êng trong n­íc, bªn c¹nh ®ã l¹i lu«n bÞ søc Ðp c¹nh tranh lín cña c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i, cña c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i do c¸c doanh nghiÖp lín s¶n xuÊt. Kho¶ng 80% doanh nghiÖp sö dông nguyªn liÖu t¹i chç ®¸p øng 50-60% nhu cÇu nguyªn liÖu dïng vµo s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh cao, chÊt l­îng thÊp, mÉu m· kiÓu d¸ng chËm ®­îc c¶i thiÖn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng kÐm lµ nh÷ng th¸ch thøc lín ®èi víi c¸c DNV&N ë n«ng th«n mong muèn xuÊt khÈu, ®Õn nay míi chØ cã kho¶ng 7-10% c¸c s¶n phÈm cña c¸c DNV&N n«ng th«n vµ kho¶ng 1% s¶n phÈm c¸c hé ngµnh nghÒ ®­îc xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng quèc tÕ, trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc xuÊt khÈu 21% s¶n l­îng. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c DNV&N khu vùc n«ng th«n víi kh¸ch hµng d­êng nh­ Ýt mËt thiÕt h¬n so víi hÖ th«ng c¸c DNV&N trong nÒn kinh tÕ nãi chung. C¸c doanh nghiÖp n«ng th«n d­êng nh­ cã nhiÒu kh¸ch hµng h¬n, Ýt khi s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng tr­íc vµ hiÕm cã c¸c hîp ®ång phô. Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c DNV&N khu vùc n«ng th«n víi c¸c DNV&N ë chç c¸c DNV&N khu vùc n«ng th«n cã mèi quan hÖ kh«ng ®­îc chÆt chÏ víi khu vùc nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc chØ cung øng d­íi 10% ®Çu vµo cho doanh nghiÖp n«ng th«n vµ mua s¶n phÈm víi tû lÖ Ýt h¬n 10%. 2.2.3. Tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ n¨ng suÊt lao ®éng 2.2.3.1. Tr×nh ®é c«ng nghÖ, m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt M¸y mãc thiÕt bÞ cßn l¹c hËu, ch¾p v¸, nh÷ng thay ®æi c«ng nghÖ diÔn ra chËm. Tr×nh ®é m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ rÊt ®a d¹ng ( thñ c«ng, b¸n c¬ khÝ, tù ®éng) song phÇn lín lµ thñ c«ng vµ c¬ khÝ ( mÆc dï ®· gi¶m tõ 64% n¨m 1991 xuèng cßn 5,2% n¨m 2001). PhÇn lín tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp cßn thÊp kÐm, l¹c hËu tõ 3-4 thÕ hÖ, viÖc ®æi míi c«ng nghÖ ch­a chó ý ®Õn vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng vµ an toµn lao ®éng, cã tíi 90% sè doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã thiÕt bÞ xö lý chÊt th¶i, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng « nhiÔm nguån n­íc, m«i tr­êng do n­íc th¶i, chÊt th¶i ®· ®Õn møc b¸o ®éng. MÆt b»ng s¶n xuÊt – kinh doanh thiÕu, kh«ng phï hîp ®ang lµ c¶n trë trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ViÖc thiÕt mÆt b»ng kh«ng chØ lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn t¹o nªn t×nh tr¹ng « nhiÓm m«i tr­êng. 2.2.3.2. N¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ch­a cao N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n cña doanh nghiÖp t­ nh©n t¨ng tõ 14triÖu ®ång/ng­êi n¨m 1990 lªn 53triÖu ®ång/ng­êi n¨m 2001; cña hé ngµnh nghÒ t¨ng tõ 6triÖu ®ång /ng­êi n¨m 1990 lªn 25triÖu ®ång/ ng­êi n¨m 2001. N¨m 2000, n¨ng suÊt trung b×nh cña c¸c DNV&N n«ng th«n chØ b»ng 1/3 n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ 1/6 n¨ng suÊt lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Tæng doanh thu trung b×nh cña c¸c DNV&N n«ng th«n ®¹t trªn 860triÖu ®ång/n¨m, ch­a b»ng 2/3 doanh thu cña doanh nghiÖp thµnh thÞ. Trung b×nh c¸c doanh nghiÖp n«ng th«n ®¹t gi¸ trÞ t¨ng thªm b×nh qu©n 1 n¨m lµ 216triÖu ®ång ( b»ng 50% c¸c doanh nghiÖp thµnh thÞ ), cã tíi mét nöa sè doanh nghiÖp n«ng th«n ®­îc kh¶o s¸t kh«ng ®¹t ®­îc møc 115 triÖu ®ång. 2.2.4. C¸c h×nh thøc tæ chøc vµ tr×nh ®é qu¶n lý 2.2.4.1. §a d¹ng vÒ së h÷u, h×nh thøc tæ chøc vµ ngµnh nghÒ kinh doanh C¸c DNV&N n«ng th«n cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ mäi h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau, tuy nhiªn tËp trung nhiÒu nhÊt ë khu vùc kinh tÕ t­ nh©n hay hé ngµnh nghÒ. LÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c DNV&N n«ng th«n rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, song tËp trung chñ yÕu ë c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ cã xu h­íng ngµy cµng gia t¨ng. Tû träng c¸c DNV&N ho¹t ®éng trong lØnh vùc chÕ biÕn t¨ng tõ 93% n¨m 1995 lªn 95,4% n¨m 2000. Xu h­íng ph¸t triÓn c¸c DNV&N lµ chØ tËp trung vµo nh÷ng ngµnh phôc vô nhu cÇu tiªu dïng víi thÞ tr­êng lín. N¨ng lùc cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cßn yÕu, ph¸t triÓn chËm ch­a ®¸p øng yªu cÇu chÕ biÕn n«ng s¶n. 2.2.4.2. Tr×nh ®é qu¶n lý cña chñ dn vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng thÊp Tr×nh ®é v¨n ho¸ cña lao ®éng trong c¸c DNV&N ViÖt Nam cßn thÊp, gÇn 65% ch­a tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc. Lùc l­îng lao ®éng Ýt ®­îc ®µo t¹o nghÒ chÝnh quy mµ chñ yÕu ®­îc truyÒn nghÒ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Trong c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n lao ®éng cã tr×nh ®é nghÖ nh©n chØ cã 0,06%, tr×nh ®é trung cÊp 9,8% vµ qua ®µo t¹o nghÒ 55%. Trong c¸c hé ngµnh nghÒ tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o thÊp h¬n nhiÒu so víi c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n. Trong c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, tû lÖ chñ doanh nghiÖp cã tr×nh ®é tèt nghiÖp ®¹i häc, cao ®¼ng lµ 13%, tè nghiÖp trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ lµ 38% vµ 52% ch­a qua ®µo t¹o. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra, cã kho¶ng 78% chñ doanh nghiÖp cã kinh nghiÖm s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù, 34% chñ doanh nghiÖp dùa vµo yÕu tè truyÒn thèng ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp. 2.2.5. Ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng n«ng th«n MÆc dï sè l­îng c¸c DNV&N nhiÒu song quy m« l¹i nhá vµ ph©n t¸n trªn diÖn réng, ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c vïng vµ ngay trong mét vïng. PhÇn lín c¸c DNV&N míi chØ tËp trung ë nh÷ng ®Þa ph­¬ng cã nghÒ truyÒn thèng nh­ B¾c Ninh vµ Hµ T©y, c¸c vïng ven ®«, ®Çu mèi giao th«ng vµ mét sè vïng nguyªn liÖu. 2.3. Mét sè ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá 2.3.1.¦u ®iÓm Do quy m« nhá nªn c¸c DNV&N rÊt c¬ ®éng, linh ho¹t, dÓ chuyÓn h­íng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng ­u thÕ næi bËt cña c¸c doanh nghiÖp nµy lµ: + DÓ thµnh lËp doanh nghiÖp v× ®ßi hái Ýt vèn, diÖn tÝch mÆt b»ng kh«ng nhiÒu, c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®¬n gi¶n. + Nh¹y c¶m víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng. + S¼n sµng ®Çu t­ vµo c¸c lØnh vùc míi, lØnh vùc cã møc ®é rñi ro cao. + DÓ dµng ®æi míi trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, ®æi míi c«ng nghÖ. + Cã thÓ s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt ngay c¶ khi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, kinh doanh cã nhiÒu h¹n chÕ. 2.3.2. H¹n chÕ C¸c doanh nghiÖp nµy cã quy m« nhá, vèn ®Çu t­ Ýt nªn cñng cã nhiÒu bÊt lîi, h¹n chÕ: +Khã kh¨n trong ®Çu t­ c«ng nghÖ míi, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín, tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶, h¹n chÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. + Cã nhiÒu h¹n chÕ vÒ ®µo t¹o c«ng nh©n vµ chñ dn ®Çu t­ cho nghiªn cøu, ph¸t triÓn... do ®ã khã n©ng cao n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. + C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá th­êng bÞ ®éng trong c¸c quan hÖ thÞ tr­êng, kh¶ n¨ng tiÕp thÞ. + Khã kh¨n trong viÖc thiÕt lËp vµ më réng hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi... Ngoµi ra, do nÒn kinh tÕ n­íc ta cßn ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, do tr×nh ®é qu¶n lý nhµ n­íc cßn h¹n chÕ, nªn c¸c dn cßn béc lé nh÷ng khiÕm khuyÕt cña nã trong hît ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh, nh­: + Trèn thuÕ + Mét sè doanh nghiÖp cßn kh«ng ®¨ng ký kinh doanh hoÆc kinh doanh kh«ng ®óng nh­ ®¨ng ký + ChÊt l­îng s¶n phÈm kÐm + Ho¹t ®éng cña c¸c dn ph©n t¸n khã qu¶n lý Ch­¬ng 3 Mét sè ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá ë n«ng th«n. 3.1. Mét sè ®Þnh h­íng ph¸t triÓn DNV&N ë n«ng th«n §Ó ph¸t huy lîi thÕ cña DNV&N trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2010 trªn ®Þa bµn n«ng th«n mét c¸ch v÷ng ch¾c, cã hiÖu qu¶ cÇn chó träng mét sè ®Þnh h­íng sau: - Ph¸t triÓn DNV&N lµ mét néi cung quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña c¶ n­íc trong qu¸ tr×nh CNH, H§H n«ng th«n. Ph¸t triÓn DNV&N kh«ng chØ gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ nh­ t¹o ra s¶n phÈm cho x· héi, t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng, huy ®éng nguån l­c trong d©n ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt mµ cßn cã vai trß to lín ®Ó thùc hiÖn môc tiªu x· héi nh­ t¹o nªn viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, gãp phÇn t¹o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë n«ng th«n. 3.1.1. Ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá n«ng th«n trªn c¬ së ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, n«ng th«n DNV&N ph¸t triÓn sÏ lµm t¨ng thªm nhu cÇu sö dông nguyªn liÖu tõ n«ng nghiÖp, khuyÕn khÝch h×nh thµnh c¸c vïng nguyªn liÖu tËp trung, h×nh thµnh c¸c m« h×nh s¶n xuÊt liªn hoµn tõ gieo gièng, thu ho¹ch, b¶o qu¶n sau thu ho¹ch vµ chÕ biÕn. Vµ ng­îc l¹i, sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn víi tèc ®é nhanh c¸c trang tr¹i, c¸c vïng nguyªn liÖu tËp trung ë mét sè ®Þa ph­¬ng ®· thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn víi quy m« võa vµ nhá. Nh­ vËy, gi÷a c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp chÕ biÕn víi c¸c trang tr¹i, c¸c vïng nguyªn liÖu h×nh thµnh c¸c mèi quan hÖ thóc ®Èy vµ hç trî nhau ph¸t triÓn. Ph¸t triÓn DNV&N ë n«ng th«n, ®Æc biÖt lµ hé ngµnh nghÒ phï hîp víi ®iÖu kiÖn vµ tiÒm n¨ng cña tõng ®Þa ph­¬ng ®­îc coi lµ con ®­êng c¬ b¶n ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu lao ®éng n«ng nghiÖp, chuyÓn s¶n xuÊt tù cÊp tù tóc ë n«ng nghiÖp sang s¶n xuÊt hµng hãa, t¨ng thu nhËp. Ph¸t triÓn DNV&N n«ng th«n còng chÝnh lµ qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ n«ng th«n, ph¸t triÓn c¸c thÞ trÊn, thÞ tø, ph¸t triÓn thÞ tr­êng n«ng th«n, h¹n chÕ dßng di chuyÓn tù do lao ®éng n«ng th«n vµo c¸c thµnh phè lín, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung. 3.1.2. Ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá phï hîp víi lîi thÕ vµ tiÒm n¨ng cña tõng vïng Ph¸t triÓn DNV&N n«ng th«n tr­íc hÕt ph¶i tËp trung vµo c¸c ngµnh cã nhiÒu tiÒm n¨ng, cã lîi thÕ so s¸nh nh»m thu hót nhiÒu vµ nhanh lùc l­îng lao ®éng tõ n«ng nghiÖp chuyÓn sang. Nh÷ng tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ so s¸nh ®ã lµ: Nguyªn vËt liÖu t¹i chç, nghÒ truyÒn thèng vµ nghÒ míi, lao ®éng dåi dµo vµ gi¸ nh©n c«ng h¹, thÞ tr­êng tiªu thô tiÒm n¨ng lín vµ yªu cÇu kh«ng cao. Mçi ®Þa ph­¬ng theo ®Æc ®iÓm cña m×nh, trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh cÇn ®Ò ra môc tiªu, gi¶i ph¸p thÝch hîp. Ph¸t triÓn DNV&N n«ng th«n ph¶i g¾n liÒn víi nh÷ng ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ c¬ së h¹ tÇng cña ®Þa ph­¬ng vµ kh«ng chØ nh»m môc tiªu duy nhÊt vÒ kinh tÕ, x· héi mµ cßn gãp phÇn b¶o tån vµ duy tr× nh÷ng di s¶n v¨n hãa truyÒn thèng cña ®Þa ph­¬ng. 3.1.3. Doanh nghiÖp võa vµ nhá cÇn ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn trªn c¬ së thÞ tr­êng trong mét sè ngµnh lùa chän Tr­íc hÕt, cÇn ­u tiªn ph¸t triÓn trªn c¬ së thÞ tr­êng c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng – l©m – thuû h¶i s¶n sau thu ho¹ch, chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm vµ mét sè ngµnh thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn ph©n t¸n ë n«ng th«n, g¾n víi nguån tµi nguyªn tù nhiªn, sö dông nhiÒu nguyªn liÖu vµ lao ®éng t¹i chç nh­ng kh«ng ®ßi hái tr×nh ®é tay nghÒ cao nh­ c¸c ngµnh b¶o qu¶n, dÖt may, thñ c«ng mü nghÖ, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, l¾p r¸p m¸y mãc ...; ®ång thêi ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp trùc tiÕp phôc vô cho n«ng nghiÖp nh­ s¶n xuÊt vËt t­, thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô n«ng nghiÖp, thiÕt bÞ vµ nguyªn liÖu phôc vô c«ng nghiÖp chÕ biÕn, chÕ t¹o vµ söa ch÷a phôc vô nhu cÇu t¹i chç nh­ gia c«ng c¬ khÝ, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, söa ch÷a ®iÖn d©n dông. 3.1.4. Doanh nghiÖp võa vµ nhá cÇn ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn trong mét sè ngµnh mµ doanh nghiÖp lín kh«ng cã lîi thÕ tham gia Tr­íc hÕt cÇn ph¸t triÓn cã chän läc c¸c doanh nghiÖp thuéc mét sè ngµnh trùc tiÕp phôc vô n«ng nghiÖp: c«ng nghiÖp chÕ biÕn, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, c¬ khÝ söa ch÷a, x©y dùng n«ng th«n... §Æc biÖt chó träng c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m h¶i s¶n bëi lÏ ®©y lµ ngµnh cã quan hÖ trùc tiÕp vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n«ng nghiÖp. G¾n viÖc chÕ biÕn víi s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu, g¾n s¬ chÕ ë n«ng th«n víi tinh chÕ ë thµnh thÞ, ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ vµ s¶n phÈm chÕ biÕn. §­a c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m h¶i s¶n tõ chç s¬ chÕ lµ chñ yÕu tiÕn lªn tinh chÕ lµ chñ yÕu vµ tõng b­íc thùc hiÖn tæng hîp sö dông nguyªn vËt liÖu, ¸p dông c«ng nghÖ chÕ biÕn hiÖn ®¹i phï hîp víi quy m« nhá vµ võa cña c¸c doanh nghiÖp. 3.1.5. Ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá trong mèi liªn kÕt gi÷a doanh nghiÖp võa vµ nhá víi nhau, víi doanh nghiÖp lín vµ víi thµnh thÞ C¸c doanh nghiÖp ®Òu coi nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh trong viÖc tiÕp cËn nguån nguyªn liÖu còng nh­ trong tiªu thô s¶n phÈm. ChÝnh sù thiÕu tin cËy gi÷a c¸c doanh nghiÖp bÞ h¹n chÕ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn chuyªn s©u cña doanh nghiÖp, h¹n chÕ c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp ®æi míi vµ ph¸t triÓn. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i coi hîp t¸c, phèi hîp vµ hoÆc chuyÓn giao lîi thÕ gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã liªn quan vµ sù hç trî lÉn nhau sÏ mang l¹i lîi thÕ c¹nh tranh; coi ®©y nh­ mét c¬ chÕ gióp cho viÖc n©ng cÊp vµ c¶i thiÖn sù ph¸t triÓn cña chÝnh doanh nghiÖp. Sù liªn kÕt gi÷a DNV&N víi doanh nghiÖp víi doanh nghiÖp lín ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc h×nh thµnh sù ph©n c«ng theo chuyªn m«n ho¸ gi÷a doanh nghiÖp lín víi DNV&N, DNV&N võa cã chøc n¨ng cung cÊp ®Çu vµo võa gãp phÇn tiªu thô ®Çu ra cña doanh nghiÖp lín; doanh nghiÖp lín hç trî DNV&N trong ho¹t ®éng ®µo t¹o, trao ®æi th«ng tin, chuyÓn giao c«ng nghÖ ...; giao thÇu l¹i cho DNV&N mét sè phÇn viÖc, biÕn c¸c DNV&N thµnh nh÷ng vÖ tinh cho c¸c doanh nghiÖp lín, c¸c doanh nghiÖp lµm hµng xuÊt khÈu gãp phÇn lµm t¨ng tû träng hµng xuÊt khÈu cña c¸c DNV&N. Mèi quan hÖ gi÷a DNV&N n«ng th«n víi thÞ tr­êng tiªu thô khu vùc thµnh thÞ ngµy cµng ph¸t triÓn. Mét mÆt, do c¸c doanh nghiÖp liªn tôc tiÕn hµnh ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l­îng ,c¶i tiÕn mÉu m·. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá 3.2.1. X©y dùng chiÕn l­îc quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá X©y dùng chiÕn l­îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn DNV&N n«ng th«n ph¶i g¾n víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n, chiÕn l­îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña tõng ®Þa ph­¬ng, tõng vïng. ChiÕn l­îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn DNV&N ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu, nguyªn t¾c vµ ®Þa bµn ­u tiªn , khuyÕn khÝch c¸c DNV&N ph¸t triÓn; ®¶m b¶o mèi quan hÖ hµi hoµ gi÷a ph¸t triÓn doanh nghiÖp lín víi DNV&N , gi÷a doanh nghiÖp thµnh thÞ víi doanh nghiÖp n«ng th«n, x¸c ®Þnh b­íc ®i phï hîp theo thêi gian vµ víi ®Æc thï cña tõng ®Þa ph­¬ng. ViÖc quy ho¹ch ph¸t triÓn DNV&N ph¶i thùc hiÖn ®ång bé víi viÖc quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu, c¸c trang tr¹i nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi gi÷a kh¶ n¨ng cung cÊp æn ®Þnh nguyªn liÖu c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng víi n¨ng lùc chÕ biÕn cña c¸c doanh nghiÖp vµ ng­îc l¹i. Quy ho¹ch ph¸t triÓn DNV&N ph¶i g¾n víi viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng, g¾n vÊn ®Ò m«i tr­êng víi chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c côm, khu c«ng nghiÖp tËp trung, ®a nghÒ cho c¸c DNV&N gãp phÇn thùc hiÖn phi tËp trung ho¸ c«ng nghiÖp, ph©n bè hîp lý lùc l­îng s¶n xuÊt, t¨ng thu nhËp vµ c¬ héi viÖc lµm cho mäi tÇng líp d©n c­; thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ mét c¸ch ph©n t¸n, kh¾c phôc t×nh tr¹ng tËp trung d©n vÒ c¸c thµnh phè lín; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó huy ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ h¬n nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc ®Ó ph¸t triÓn c¸c vïng n«ng th«n. Ph¸t triÓn DNV&N ë n«ng th«n theo chiÕn l­îc vµ quy ho¹ch sÏ gióp cho viÖc ®Èy nhanh tiÕn ®é ph¸t triÓn doanh nghiÖp ë nh÷ng vïng cã ngµnh nghÒ truyÒn thèng, khuyÕn khÝch h×nh thµnh nh÷ng côm c«ng nghiÖp, kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng ph¸t triÓn tù ph¸t vµ t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng do c¸c doanh nghiÖp g©y ra..., h­íng dÉn ph¸t triÓn DN phï hîp víi ®Æc khu vµ yªu cÇu tõng vïng. 3.2.2. Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng §Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp cÇn lµm cho c¸c vïng n«ng th«n, c¸c thÞ trÊn trë nªn hÊp dÉn h¬n ®èi víi ng­êi d©n vµ ®èi víi doanh nghiÖp. Cô thÓ lµ ph¶i khÈn tr­¬ng tiÕn hµnh c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng, lµm cho ®­êng s¸ tèt h¬n, thuËn lîi h¬n, cung cÊp ®iÖn n­íc vµ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c thuËn tiÖn vµ ®Çy ®ñ h¬n víi gi¸ thµnh hîp lý. C¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng ë n«ng th«n võa t¹o c¬ héi ph¸t triÓn míi cho doanh nghiÖp, võa t¨ng kh¶ n¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña doanh nghiÖp ®Õn c¸c thÞ tr­êng, t¹o thuËn lîi cho sù liªn kÕt gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ, dÉn ®Õn chuyªn m«n ho¸ lao ®éng, thóc ®Èy th­¬ng m¹i, gi¶m chi phÝ tiÕp thÞ, ph¸t triÓn hÖ th«ng ph©n phèi , h×nh thøc hîp ®ång phô, kÕt nèi ho¹t ®éng n«ng nghiÖp víi c«ng nghiÖp, n«ng th«n víi thµnh thÞ. §Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng hîp lý sÏ t¨ng tÝnh liªn kÕt vµ t¹o sù ph¸t triÓn lan to¶. HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn sÏ cã t¸c ®éng réng vµ nhanh ®èi víi DNV&N c¶ trong thêi gian tr­íc m¾t vµ l©u dµi. Nh­ng ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ®ßi hái chi phÝ lín, chËm thu håi vèn, Ýt sinh l·i vµ th­êng v­ît qu¸ kh¶ n¨ng ®Çu t­ cña t­ nh©n. Do ®ã, rÊt cÇn sù hç trî cña nhµ n­íc. Trong c¸c yÕu tè cÊu thµnh c¬ së h¹ tÇng ë n«ng th«n th× ®iÖn vµ giao th«ng cÇn ®­îc ­u tiªn tr­íc hÕt. ViÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng sÏ ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc x· héi ho¸. 3.2.3. Hoµn thiÖn mét sè chÝnh s¸ch hç trî, khuyÕn khÝch DNV&N §Ó hç trî c¸c DNV&N ph¸t triÓn vµ cã ®­îc “s©n ch¬i” b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, tr­íc hÕt ph¶i tËp trung hoµn thiÖn vµ söa ®æi chÝnh s¸ch thuéc mét sè lÜnh vùc chñ yÕu sau: 3.2.3.1 Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ®Êt ViÖc sö dông ®Êt vµo môc tiªu phi n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn n«ng th«n cßn nhiÒu v­íng m¾c vµ ®ang lµ th¸ch thøc lín ®èi víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp khi muèn më réng mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh. V× thÕ, cÇn thiÕt ph¶i söa ®æi vµ níi láng dÇn c¸c quy ®Þnh h¹n chÕ viÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt n«ng nghiÖp sang c¸c môc ®Ých kh¸c. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc chuyÓn giao viÖc sö dông ®Êt, khuyÕn khÝch viÖc sö dông ®Êt cã hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi cao h¬n. §Èy m¹nh viÖc hoµn tÊt c¸c thñ tôc ®¨ng ký, kÐo dµi thêi gian quyÒn sö dông ®Êt nh»m t¨ng kh¶ n¨ng dïng quyÒn sö dông ®Êt lµm thÕ chÊp. Cho phÐp c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n dïng quyÒn sö dông ®Êt gãp vèn cæ phÇn vµo c¸c liªn doanh víi n­íc ngoµi. §ång thêi còng cÇn thèng nhÊt, hîp lý ho¸ viÖc ®¨ng ký ®èi víi ®Êt ®ai vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng; lµm râ c¸c thñ tôc cÊp quyÒn sö dông ®Êt... KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp liªn kÕt x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó cho thuª mÆt b»ng nhµ x­ëng víi gi¸ ­u ®·i. 3.2.3.2. Hoµn thiªn chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tÝn dông T×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh cña c¸c DNV&N lµ vÊn ®Ò phæ biÕn. §Ó khuyÕn khÝch tÝch tô vèn nhanh cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ theo s¶n phÈm vµ theo ®Þa bµn ho¹t ®éng. KhuyÕn khÝch c¸c ng©n hµng cho c¸c DNV&N vay vèn trong tæng d­ tÝn dông cña ng©n hµng víi møc l·i suÊt ­u ®·i, t¹o chñ ®éng cho c¸c ng©n hµng trong viÖc thay ®æi h¹n ng¹ch tÝn dông. Söa ®æi, ban hµnh c¸c v¨n b¶n vµ nh÷ng quy ®Þnh nh»m x©y dùng mét khung ph¸p luËt toµn diÖn vµ hiÖn ®¹i, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi vay b¾t buéc thùc hiÖn cÇm cè vµ thÕ chÊp b»ng c¸ch: më réng ph¹m vi tµi s¶n cã gi¸ trÞ ®Ó thÕ chÊp, quy ®Þnh râ rµng vÒ cÇm cè vµ thÕ chÊp tµi s¶n cã ®­îc trong t­¬ng lai; t¹o ra tÝnh mÒm dÎo vµ an toµn cho ng­êi vay vµ ng­êi ®i vay b»ng viÖc cho phÐp sö dông tµi s¶n cÇm cè vµ thÕ chÊp ®Ó ®¶m b¶o c¸c nghÜa vô hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai; quy ®Þnh quyÒn h¹n cña c¸c ng©n hµng vµ nh÷ng nhµ cho vay cã b¶o ®¶m kh¸c trong viÖc ph¸t m¹i c¸c tµi s¶n cÇm cè vµ thÕ chÊp. Gi¶m bít phiÒn hµ cho doanh nghiÖp trong viÖc vay vèn; gi¶m bít thñ tôc, më réng mang l­íi cho vay vµ h×nh th­c huy ®éng. Sím ®­a quü hç trî vµ b¶o l·nh tÝn dông cho DNV&N ®i vµo ho¹t ®éng. §©y ®­îc coi lµ c«ng cô chÝnh s¸ch quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña DNV&N. CÇn kh¾c phôc ph©n biÖt ®èi xö gi÷a doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, mµ chñ yÕu lµ DNV&N trong viÖc tiÕp cËn nguån vèn chÝnh thøc tõ ng©n hµng th­¬ng m¹i. T¹o sù b×nh ®¼ng ®Ó c¸c doanh nghiÖp, trong ®ã cã DNV&N tu©n thñ nh÷ng thÓ lÖ tÝn dông nh­ nhau vµ ®­îc h­ìng nh÷ng ­u ®·i vµ thuËn lîi tÝn dông nh­ nhau cña nhµ n­íc 3.2.3.3. ChÝnh s¸ch thuÕ C¸c DNV&N ®­îc h­ìng c¸c ­u ®·i vÒ thuÕ khi míi thµnh lËp theo quy ®Þnh cña luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc (söa ®æi 1998), kh«ng cã sù ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ. Trong ®ã c¸c DNV&N cã dù ¸n ®Çu t­ thuéc lÜnh vùc vµ ®Þa bµn ­u ®·i ®Çu t­ ®­îc miÔn, gi·m tiÒn sö dông ®Êt tõ 50 – 100%; miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt tõ 3 n¨m ®Õn suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n; miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt tõ 50 -100% trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp c¸c DNV&N cã dù ¸n ®Çu t­ thuéc lÜnh vùc hoÆc ®Þa bµn ­u ®·i ®­îc h­ìng thuÕ suèt ­u ®·i tõ 15 -25%; thêi h¹n miÔn thuÕ thu nhËp tõ 2 -4 n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ trong thêi h¹n tõ 2 – 9 n¨m kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ. Ngoµi ra, theo luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc, c¸c nhµ ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh hang xuÊt khÈu cßn ®­îc h­ëng thªm ­u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi møc gi¶m tõ 20 – 50% hoÆc miÔn toµn bé sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép theo quy ®Þnh tõng tr­êng hîp. VÒ thuÕ xuÊt nhËp khÈu c¸c DNV&N cã dù ¸n ®Çu t­ thuéc lÜnh vùc hoÆc ®Þa bµn ­u ®·i còng ®­îc miÔn thuÕ ®èi víi nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ t¹o thµnh TSC§ mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc. Bªn c¹nh ®ã, c¸c DNV&N còng ®­îc phÐp dµnh mét phÇn vèn ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ vµ ®­îc ho¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm; ®­îc lËp quü ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ, nguån vèn cña quü nµy ®­îc h×nh thµnh tõ lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ c¸c nguån kh¸c nÕu cã; ®­îc miÔn, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ nh­: thùc hiÖn c¸c hîp ®ång NCKH, c¸c s¶n phÈm ®ang s¶n xuÊt thö nghiÖm s¶n phÈm lµm ra tõ c«ng nghÖ míi lÇn ®Çu, c¸c ho¹t ®éng t­ vÊn chuyÓn giao khoa häc c«ng nghÖ, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ... 3.2.3.4. ChÝnh s¸ch thÞ tr­êng vµ c¹nh tranh §èi víi DNV&N thÞ tr­êng néi ®Þa chiÕm mét vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng. Tuy nhiªn c¸c chÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn thÞ tr­êng néi ®Þa míi chØ tËp trung vµo c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh nh­ ng¨n chÆn n¹n bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Nhµ n­íc cÇn sím cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m thÞ tr­êng th«ng qua mét chÝnh s¸ch chung nh»m ®¶m b¶o sù c¹nh tranh b×nh ®¼ng, tr¸nh hiÖn t­îng ®éc quyÒn. CÇn cã sù hç trî thÝch ®¸ng cho viÖc giíi thiÖu qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ s¶n phÈm t¹i c¸c héi chî qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c DNV&N tham gia ®Êu thÇu thùc hiÖn c¸c dù ¸n cña nhµ n­íc b»ng c¸ch lµm râ c¸c ®iÒu kiÖn tham gia ®Êu thÇu, c«ng khai ho¸ c¸c th«ng tin vÒ kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n, kÕ ho¹ch mua s¾m trang thiÕt bÞ... ®ång thêi còng cÇn xem xÐt viÖc h×nh thµnh c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch gi÷a c¸c doanh nghiÖp lín víi c¸c DNV&N. C¸c doanh nghiÖp lín kh«ng chØ ®¬n thuÇn hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c DNV&N mµ cßn hç trî cho DNV&N th«ng qua viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång cung øng nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, gia c«ng, ph©n phèi s¶n phÈm... Mèi quan hÖ kinh tÕ b»ng h×nh thøc nµy cã t¸c dông b¶o ®¶m thÞ tr­êng, c«ng ¨n viÖc lµm cho doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ, kü n¨ng qu¶n lý... Trong xuÊt nhËp khÈu cÇn thiÕt ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp nh»m t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ tr­êng quèc tÕ. T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p th©m nhËp thÞ tr­êng cho hµng xuÊt khÈu. N©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng lùc cña c¸c c¬ quan, tæ chøc lµm c«ng t¸c thÞ tr­êng ë ngoµi. Hç trî c¸c doanh nghiÖp ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, tiÕp cËn thÞ tr­êng. Tæ chøc tèt ho¹t ®éng thu nhËp vµ phæ biÕn th«ng tin th­¬ng m¹i cho c¸c doanh nghiÖp. Tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, th«ng tin chuyªn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi tõng nguån hµng, c¬ cÊu hµng, c¸c lo¹i hµng míi ho¨c ®ang th©m nhËp thÞ tr­êng míi, ®Æc biÖt ®èi víi nguån hµng sö dông nhiÒu lao ®éng trong n­íc. Hoµn thiÖn vµ ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc h¶i quan. §iÒu chØnh linh ho¹t tû gi¸ hèi ®o¸i vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c DNV&N tiÕp cËn víi thÞ tr­êng ngo¹i tÖ, víi quü hç trî xuÊt nhËp khÈu. Sím h×nh thµnh quü tÝn dông xuÊt nhËp khÈu 3.2.4. Hç trî doanh nghiÖp ®µo t¹o nh©n lùc §Ó c¶i thiÖn chÊt l­îng lao ®éng n«ng th«n cung c©p cho c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n nãi chung cung cÊp cho c¸c DNV&N noi riªng cÇn më réng qui m« vµ ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn hÖ thèng d¹y nghÒ ë n«ng th«n. CÇn tæ chøc c¸c m« h×nh, ph­¬ng thøc ®µo t¹o thich hîp víi tr×nh ®é vµ ®iÒu kiÖn cña lao ®éng n«ng th«n. §èi víi lao ®éng ch­a cã nghÒ cã thÓ kÕt hîp võa ®¹o t¹o theo kiÓu truyÒn nghÒ, võa ®µo t¹o tËp trung t¹i c¬ së d¹y nghÒ. §èi víi lao ®éng ®· biÕt nghÒ, ®Æc biÖt lµ nghÖ nh©n, thî giái cÇn ph¶i ®­îc ®µo t¹o bæ sung vÒ tr×nh ®é thÈm mü vµ kiªn thøc x· héi. ViÖc kiÖn toµn hÖ thèng c¸c tr­êng, c¸c c¬ së d¹y nghÒ ph¶i ®i ®«i víi viÖc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch hç trî ng­êi häc, khuyÕn khÝch ng­êi d¹y nghÒ, t«n vinh nghÖ nh©n, thî giái...ViÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp n«ng th«n cÇn ®­îc tæ chøc ®a d¹ng linh ho¹t t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi häc ®­îc tù do lùa chän c¬ së ®µo t¹o, ®Èy m¹nh ®µo t¹o h­íng nghiÖp dùa trªn nhu cÇu thùc tÕ. KhuyÕn khÝch c¹nh tranh gi÷a c¸c c¬ së ®µo t¹o vµ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c¬ së ®µo t¹o t­ nh©n. §ång thêi víi viÖc tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o chÝnh quy, tËp trung cÇn nghiªn cøu thùc hiÖn c¸c kho¸ ®µo t¹o di ®éng cho phï hîp víi ®Æc thï lao ®éng n«ng th«n. KhuyÕn khÝch më c¸c kho¸ ®µo t¹o ngay t¹i c¸c lµng nghÒ, c¸c vïng cã nhiÒu doanh nghiÖp. Cïng víi viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn h×nh thøc ®µo t¹o theo kiÓu kÌm cÆp, truyÒn nghÒ ngay t¹i c¬ së s¶n xuÊt cÇn thiÕt ph¶i h×nh thµnh c¸c c¬ së ®µo t¹o chuyªn nghiÖp t¹i c¸c ®Þa bµn n«ng th«n nh­ thµnh lËp c¸c trung t©m day nghÒ ngay t¹i ®Þa ph­¬ng. Ch­¬ng tr×nh vµ néi dung ®µo t¹o ph¶i ®­îc biªn so¹n phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ tr×nh ®é lao ®éng, ngµnh nghÒ cña tõng vïng n«ng th«n, thËm chÝ víi tõng lµng nghÒ. HÖ thèng ®µo t¹o nghÒ ph¶i g¾n víi sù chØ ®¹o cña tõng ®Þa ph­¬ng vµ chØ ph¸t huy tèt khi c¸c ®Þa ph­¬ng ñng hé vµ t¹o ®iÒu kiÖn. 3.2.5. KiÖn toµn hÖ thèng tæ chøc, qu¶n lý vµ hç trî DNV&N Cã nhiÒu c¬ quan quy ®Þnh viÖc kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan cña c¸c DNV&N theo nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nhau nh­ng ch­a cã c¬ quan nµo tËp trung vµo viÖc ph¸t triÓn c¸c chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh vµ phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c bé, c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó thóc ®Èy vµ hç trî c¸c DNV&N. Thµnh lËp c¬ quan qu¶n lý vÒ mÆt nhµ n­íc ®èi víi c¸c DNV&N trong ®ã cã DNV&N ë n«ng th«n ®· ®­îc quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 90/2001/N§-CP cña chÝnh phñ. ViÖc nhµ n­íc cho phÐp thµnh lËp hiÖp héi DNV&N ngµnh nghÒ n«ng th«n thÓ hiÖn sù quan t©m, nhÊt qu¸n trong viÖc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tª n«ng th«n nãi chung, ngµnh nghÒ n«ng th«n noi riªng. Tæ chøc nµy cã chøc n¨ng ph«i hîp ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp gi÷a c¸c khu vùc, b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c doanh nghiÖp, hç trî nhau trong s¶n xuÊt kinh doanh, trao ®æi kinh nghiÖp, cung cÊp th«ng tin, hç trî nhau vèn c«ng nghÖ, tiªu thô s¶n phÈm vµ tr¸nh t×nh tr¹ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh...§ång thêi cßn lµm chøc n¨ng cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp víi nhµ n­íc vµ më réng hîp t¸c víi bªn ngoµi. T¨ng c­êng vµ còng cè c¸c tæ chøc hç trî c¸c DNV&N nh­ quü khuyÕn c«ng, quü hç trî ph¸t triÓn DNV&N, quü hç trî xuÊt nhËp khÈu tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng hç trî cña c¸c tæ chøc nµy. §ång thêi víi viÖc hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thµnh lËp vµ kiÖn toµn c¸c tæ chøc hç trî võa vµ nhá cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh viÖc tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc nh»m thay ®æi nhËn thøc cña x· héi nãi chung, cña c¸c quan chøc chÝnh phñ, c¸c nhµ l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng nãi riªng vÒ DNV&N. §Èy m¹nh viÖc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô c«ng céng b»ng c¸ch chuyÓn tõ qu¶n lý ®iÒu tiÕt sang cung cÊp c¸c dÞch vô trî gióp. KÕt luËn Cïng víi viÖc ®ãng cho x· héi khèi l­îng hµng ho¸ lín vµ gi¶i quyÕt nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, c¸c DNV&N ë khu vùc n«ng th«n cßn t¹o nªn nguån thu nhËp æn ®Þnh cho mét bé phËn d©n c­, khai th¸c c¸c nguån lùc vµ c¸c tiÒm n¨ng t¹i chæ cña c¸c ®Þa ph­¬ng trªn c¸c vïng cña ®Êt n­íc. §ång thêi víi viÖc ph¸t triÓn c¸c DNV&N ®· h×nh thµnh nªn mét ®éi ngò c¸c nhµ doanh nghiÖp n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, thóc ®Èy s¶n suÊt cã hiÖu qu¶ h¬n. C¸c doanh nghiÖp ®· trë thµnh mét bé phËn quan träng cña nÒn kinh tÕ, ngµy cµng g¾n bã chÆt chÏ víi c¸c doanh nghiÖp lín, cã t¸c dông hæ trî, bæ sung thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp lín ph¸t triÓn. Víi thêi gian cã h¹n, cïng víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× thÕ em mong sù gãp ý ch©n thµnh cña thÇy gi¸o. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. ChÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn DNVVN ë ViÖt Nam PGS.TS NguyÔn Cóc - NXB chÝnh trÞ quèc gia 2. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn DNVVN ë ViÖt Nam GS.TS. NguyÔn §×nh H­¬ng - NXB chÝnh trÞ quèc gia 3. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ Kinh doanh GS.TS NguyÔn Thµnh §é - TS. NguyÔn Ngäc HuyÒn - NXB L§ - XH 4. T¹p chÝ kinh tÕ ph¸t triÓn Sè 11 - 2002 5. T¹p chÝ lao ®éng x· héi Sè 209, 210 - 2003 6. T¹p chÝ nghiªn cøu lý luËn Sè 1, 1999 7. T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ Sè 297 - 2003 8. T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ Sè 133 - 1999, 114 - 2000 9. T¹p chÝ Tµi chÝnh Sè 11- 2003 10. T¹p chÝ Thêi b¸o kinh tÕ Sè 41 - 1999, 67 - 2003 11. Tµi liÖu kh¸c Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số phương hướng và phát triển dn vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn.DOC
Luận văn liên quan