Đề tài Mối liên quan tương hỗ giữa văn hoá và kinh doanh

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU A - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI B - NỘI DUNG I – Khái niệm văn hoá và chức năng của văn hoá II - Mỗi quan hệ giữa văn hoá và kinh doanh III – Văn hoá trong kinh doanh và kinh doanh có văn hoá C - KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 1. Giáo trình thực hành triết - Trường Đại học Quản lý vằ Kinh doanh Hà Nội - Tác giả Nguyên Phong 2. Tạp chí người làm chè số 51 ra ngày 27/9/2001 - Tác giả 3. Giáo trình cơ sở văn hoá Việt Nam - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2084 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mối liên quan tương hỗ giữa văn hoá và kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu LÞch sö ph¸t triÓn cña triÕt häc ®· qua nhiÒu bø¬c th¨ng trÇm vµ ngµy cµng hoµn thiÖn. §Ønh cao cña triÕt häc loµi ng­êi lµ triÕt häc M¸c - lªnin. Tuy míi ra ®êi trong mét thêi gian ng¾n nh­ng triÕt häc M¸c - lªnin ®· kÕ thõa ®­îc nh÷ng tinh ho¸ triÕt häc. Trong lÞch sö vµ ®­îc biÓu nghiÖm qua thùc tÕ cuéc sèng loµi ng­êi. §Æc biÖt víi ViÖt Nam chóng ta - mét ®Êt n­íc ®i lªn tõ chiÕn tranh nghÌo ®ãi th× triÕt häc M¸c - lªnin cµng cã vai trß quan träng. §©y chÝnh lµ ngän ®Ìn soi s¸ng dÉn ®­êng cho ViÖt Nam, chØ ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p luËn phï hîp ®Ó ®­a n­íc ta ph¸t triÓn trong mäi lÜnh vùc kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi. ChÝnh vai trß cña triÕt häc nh­ vËy nªn viÖc thÊu hiÓu vµ øng dông triÕt häc lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt cña mçi con ng­êi thêi ®¹i. Víi t­ c¸ch lµ nhµ doanh nghiÖp t­¬ng lai cña ®Êt n­íc gi÷ vai trß quan träng trong viÖc x©y dùng x· héi vµ ph¸t triÓn vÒ lÜnh vùc kinh tÕ th× viÖc häc tËp m«n triÕt häc b­íc chuÈn bÞ tÊt yÕu vÒ t­ t­ëng vµ ph­¬ng ph¸p luËn biÖn chøng cho nghÒ nghiÖp sau nµy, ë mét ph­¬ng diÖn nµo ®ã ph¶i nãi râ rµng häc triÕt häc chÝnh lµ rÌn luyÖn b¶n lÜnh cho mçi ng­êi. NhËn thøc ®­îc vai trß to lín ®ã cña triÕt häc nªn c¸c tr­êng ®¹i häc cña n­íc ta lu«n coi triÕt häc lµ c¬ së b­íc ®Çu ®Ó ®µo t¹o con ng­êi. Tr­êng ®¹i häc qu¶n lý vµ kinh doanh còng nh­ vËy, lu«n cã nhiÒu ®æi míi vµ nhiÒu ph­¬ng ph¸p gióp cho sinh viªn tiÕp thu tèt bé m«n khoa häc nµy. Víi môc tiªu ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cho sinh viªn trong tr­êng nh»m khuyÕn khÝch mçi sinh viªn tù øng dông lý thuyÕt vµo thùc hµnh b»ng nh÷ng bµi tiÓu luËn nhá. B¶n th©n t«i khi nghiªn cøu m«n triÕt häc t«i c¶m thÊy rÊt yªu thÝch vµ tù tin lªn rÊt nhiÒu. Lµ sinh viªn cña tr­êng t«i cµng nhËn thÊy vai trß to lín cña m«n triÕt häc víi b¶n th©n vµ nghÒ nghiÖp trong t­¬ng lai. Trong bµi tiÓu luËn nhá cña sinh viªn n¨m thø nhÊt t«i xin tr×nh bµy ®Ò tµi mang chñ ®Ò: "Mçi liªn quan t­¬ng hç gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh". §©y lµ ®Ò tµi ®Çu tiªn víi tÇm hiÓu biÕt cßn h¹n hÑp nªn ch¾c sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy t«i rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c«. A - giíi thiÖu ®Ò tµi V¨n ho¸ lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña ®êi sèng x· héi. Do ®ã nãi ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi ®¹i hiÖn nay kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi vai trß cña v¨n ho¸. V¨n ho¸ lµ ph¹m vi réng lín thÓ hiÖn trªn nhiÒu lÜnh vùc ®êi sèng cña con ng­êi. §Ò nghiªn cøu v¨n ho¸ trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc Êy th× kh«ng thÓ mét sím, mét chiÒu mµ cÇn sù nç lùc vÒ trÝ tuÖ vµ c«ng søc ®ãng gãp cña nhiÒu thÕ hÖ con ng­êi cña mçi d©n téc qua tõng giai ®o¹n lÞch sö ph¸t triÓn tõ thÊp ®Õn cao, kÕ tiÕp vËn ®éng mét c¸ch kh«ng ngõng. Gi¸o s­ NguyÔn Xu©n Nam ®· nhËn xÐt "YÕu tè hµng ®Çu cña v¨n ho¸ lµ sù hiÓu biÕt bao gåm tri thøc khoa häc, kinh nghiÖm vµ sù kh«n ngoan tÝch luü ®­îc trong qu¸ tr×nh häc tËp, lao ®éng, s¶n xuÊt vµ ®Êu tranh ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn cña mét céng ®ång d©n téc vµ c¸c thµnh viªn trong céng ®ång Êy. Nh­ng sù hiÓu biÕt Êy th«i ch­a lµm nªn v¨n ho¸. Sù hiÓu biÕt Êy chØ trë thµnh v¨n ho¸ khi nã lµm nªn vµ ®Þnh h­íng cho thÕ øng xö, cña mçi c¸ nh©n vµ mçi céng ®ång". ë ®©y chóng ta hiÓu thÕ øng xö lµ h­íng tíi c¸i tr©n, thiÖn, mü trong c¸ quan hÖ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi, con ng­êi víi m«i tr­êng x· héi vµ m«i tr­êng tù nhiªn. ChÝnh tõ ®iÒu nµy mµ mçi d©n téc rót ra nh÷ng ®iÓm riªng phï hîp víi hoµn c¶nh vµ nhu cÇu vËt chÊt, tinh thÇn ®Ó x©y dùng nÒn v¨n ho¸ d©n téc, còng nh­ nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, v¨n ho¸ vµ kinh tÕ cã mèi quan hÖ t­¬ng t¸c qua l¹i. §Æc ®iÓm kinh tÕ cña mçi quèc gia, mçi d©n téc lµ mét ®Æc ®iÓm quan träng ®Ó x©y dùng nÒn v¨n ho¸ d©n téc vµ ng­îc l¹i nÒn t¶ng kinh tÕ cña mét x· héi, chÕ ®é kinh tÕ chØ ®Þnh tån t¹i vµ ng­êi l·nh ®¹o trªn mét nÒn t¶ng v¨n ho¸. NhËn ®Þnh nµy mét lÉn n÷a ®­îc kh¼ng ®Þnh c¬ së triÕt häc duy vËt biÖn chøng. C¬ së h¹ tÇng quyÕt ®Þnh kiÕn tróc th­îng tÇng vµ kiÕn tróc th­îng tÇng cã sù t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi c¬ së h¹ tÇng. Tuy nhiªn, khi nghiªn cøu ®Õn vÊn ®Ò v¨n ho¸ vµ kinh tÕ th× ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ trong kinh doanh lµ ®Æc ®iÓm quan träng nhÊt bëi ®©y lµ vÊn ®Ò biÓu t­îng cho v¨n ho¸ vµ kinh tÕ cña x· héi ViÖt Nam nãi riªng vµ mçi quèc gia trªn thÕ giíi nãi chung. §Ó mang tÝnh kh¸ch quan vµ thiÕt thùc víi t­ c¸ch lµ mét c¸ nh©n t«i xin tr×nh bµy mét vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn triÕt häc ®ã lµ "Mèi quan hÖ t­¬ng hç gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh". VÊn ®Ò nµy khi nh×n tõ gãc ®é triÕt häc th× kiÕn thøc cßn h¹n hÑp vµ nguån t­ liÖu khan hiÕm ®èi víi b¶n th©n. Nh­ng mong r»ng sÏ mang l¹i mét c¸i nh×n míi trong viÖc kinh doanh mét c¸ch lµnh m¹nh vµ cã hiÖu qu¶ ë n­íc ta hiÖn nay. b - Néi dung I - Kh¸i niÖm v¨n ho¸ vµ chøc n¨ng cña v¨n ho¸. V¨n ho¸ lµ tõ ViÖt gèc H¸n theo ®ã v¨n ho¸ lµ vÎ ®Ñp cßn ho¸ lµ gi¸o ho¸ thay ®æi. Nh­ng theo c¸i nh×n cña triÕt häc duy vËt biÖn chøng th× khi nãi tíi v¨n ho¸ ng­êi ta hay quan niÖm r»ng ®ã lµ c¸i ®èi xøng víi tù nhiªn, víi b¶n n¨ng, lµ mét hiÖn t­îng x· héi lÞch sö cã bao hµm tÝnh nh©n lo¹i, ph©n biÖt víi b¶n n¨ng ®éng vËt. Nã cã tÝnh d©n téc do hoµn c¶nh ®Þa lý, sinh ho¹t, t©m lý.. cña d©n téc kh¸c nhau quy ®Þnh. Mçi mét d©n téc cã mét b¶n s¾c v¨n ho¸ riªng cña m×nh. HiÖn nay s¸ch b¸o xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu ®Þnh thøc kh¸c nhau vÒ kh¸i niÖm v¨n ho¸. Trong tiÓu luËn nµy em chñ yÕu hiÓu v¨n ho¸ theo quan niÖm cña gi¸o s­ TrÇn Ngäc Thªm: "V¨n ho¸ lµ mét hÖ thèng h÷u c¬ c¸c gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn do con ng­êi s¸ng t¹o vµ tÝch luü qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn trong mèi t­¬ng t¸c gi÷a con ng­êi vµ m«i tr­êng x· héi". Theo quan niÖm ®ã v¨n ho¸ cã nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n sau: TÝnh hÖ thèng l©u nay xem v¨n ho¸ lµ phÐp céng ®¬n thuÇn tri thøc, t«n gi¸o, bé phËn lÞch sö vÒ s©n khÊu, nghÖ thuËt... Nh­ng tÝnh hÖ thèng kh¸c víi sù tËp hîp vµ phÐp céng ®¬n thuÇn vµ v× thÕ nã gióp ta ph¸t hiÖn ®­îc mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a c¸c sù kiÖn nÒn v¨n ho¸, ph¸t hiÖn c¸c ®Æc tr­ng quy luËt h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nã. TÝnh gi¸ trÞ khi nãi ®Õn v¨n ho¸ lµ nãi ®Õn gi¸ trÞ. Nh÷ng gi¸ trÞ xuÊt ph¸t ®­îc tõ nh÷ng mèi liªn hÖ t­¬ng t¸c gi÷a con ng­êi víi tù nhiªn, víi x· héi víi chÝnh b¶n th©n m×nh. Cã thÓ kÓ ®Õn gi¸ trÞ vËt chÊt, tinh thÇn, gi¸ trÞ l©u bÒn, gi¸ trÞ nhÊt thêi, gi¸ trÝ truyÒn thèng, gi¸ trÞ hiÖn t¹i. Theo thêi gian cã thÓ ph©n biÖt gi¸ trÞ vÜnh cöu µ nhÊt thêi sù ph©n biÖt theo thêi gian cho phÐp cã ®­îc c¸i nh×n biÖn chøng vµ kh¸ch quan trong viÖc ®¸nh gi¸ ®­îc tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c sù vËt, hiÖn t­îng, tr¸nh ®­îc nh÷ng xu h­íng cùc ®oan. V× vËy vÒ mÆt ®ång ®¹i cïng mét hiÖn t­îng cã thÓ cã gi¸ trÞ nhiÒu hay Ýt tuú theo gãc nh×n vµ b×nh diÖn ®­îc xem xÐt. Muèn biÕt ®­îc hiÖn t­îng cã thuéc ph¹m trï v¨n ho¸ hay kh«ng ph¶i xem xÐt mçi t­¬ng quan gi÷a c¸c møc ®é gi¸ trÞ vµ phi gi¸ trÞ cña nã vÒ mÆt lÞch ®¹i cïng mét hiÖn t­îng lÞch sö cã thÓ cã gi¸ trÞ hay kh«ng tuú thuéc vµo chuÈn mùc v¨n ho¸ cña tõng giai ®o¹n lÞch sö. Ngoµi ra tÝnh nh©n v¨n còng lu«n thÓ hiÖn ®Æc tr­ng v¨n ho¸ v× nhê tÝnh nh©n v¨n mµ thÓ hiÖn ®­îc chuÈn mùc ®Ó ®Þnh chÊt gi¸ trÞ khi xem xÐt c¸c gi¸ trÞ cÇn ph¶i vËn dông mét c¸ch thÝch ®¸ng c¸i nh×n ®ång ®¹i vµ lÞch ®¹i cßn ph¶i cã nh©n quan. LÞch sö lu«n g¾n liÒn víi ®Æc tr­ng v¨n ho¸ v× v¨n ho¸ ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn qua mét qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi, ®­îc tÝch luü, chän läc, l­u truyÒn, ®iÒu chØnh, cñng cè qua chiÒu s©u. Nã buéc v¨n ho¸ th­êng xuyªn ph¶i tù ®iÒu chØnh, tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ ph©n bè l¹i c¸c gi¸ trÞ. TÝnh lÞch sö ®­îc duy tr× b»ng truyÒn thèng cña d©n téc. Nh­ng vÊn ®Ò ®Æt ra mäi ng­êi nªn l­u truyÒn thèng v¨n ho¸ nh­ thÕ nµo cho ®óng ®Ó duy tr× ®­îc tÝnh lÞch sö. TruyÒn thèng v¨n ho¸ lµ c¬ chÕ tÝch luü vµ truyÒn ®¹t kinh nghiÖm qua kh«ng gian vµ thêi gian trong céng ®ång. TruyÒn thèng v¨n ho¸ lµ nh÷ng gi¸ trÞ t­¬ng ®èi æn ®Þnh bëi nã mang tÝnh kinh nghiÖm tËp thÓ, thÓ hiÖn d­íi d¹ng nh÷ng khu«n mÉu x· héi ®­îc tÝch luü vµ t¸i t¹o trong céng ®ång ng­êi b»ng nh÷ng con ®­êng truyÒn ®¹t qua kh«ng gian vµ thêi gian. TruyÒn thèng v¨n ho¸ lµ mét trong nh÷ng c¬ chÕ vËn hµnh cña v¨n ho¸. Nã ®­îc cè ®Þnh ho¸ d­íi d¹ng ng«n ng÷, phong tôc tËp qu¸n, nghi lÔ vµ ph¸p luËt. TruyÒn tèng v¨n ho¸ cã vai trß to lín trong viÖc ®Þnh h×nh nh÷ng nÕp sèng, lèi sèng phong tôc tËp qu¸n cña mét céng ®ång nhÊt ®Þnh trong ®ã c¸c c¸ nh©n víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn cña céng ®ång. Qua mçi thêi ®¹i lÞch sö nhÊt ®Þnh th× con ng­êi còng cã c¸i nh×n vËn ®éng phï hîp víi hoµn c¶nh ®ã vÒ thÕ giíi vÒ cuéc sèng ®Ó x©y dùng truyÒn thèng v¨n ho¸ hay cã thÓ nãi ph¶i dùa vµo tÝnh biÖn chøng cña triÕt häc v× triÕt häc lµ h¹t nh©n lý luËn cña thÕ giíi quan. Bao hµm trong thÕ giíi quan lµ nh©n sinh quan, yÕu tè nµy t¹o lªn ®Æc tr­ng cña v¨n ho¸. Nhê tÝnh nh©n sinh quan cho phÐp ph©n biÖt v¨n ho¸ nh­ mét hiÖn t­îng x· héi do chÞu sù t¸c ®éng mµ s¶n sinh qua v¨n ho¸ vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña con ng­êi víi x· héi v¨n ho¸. §ã lµ kh«ng cã con ng­êi th× kh«ng cã v¨n ho¸. ChÝnh nh÷ng ®Æc tr­ng cña v¨n ho¸ míi g¾n bã chÆt chÏ víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸. BiÓu hiÖn tËp trung b¶n chÊt cña v¨n ho¸ lµm chç dùa t¹m thêi ®Ó ph©n ra ho¹t ®éng cña con ng­êi t¹o ra gi¸ trÞ v¨n ho¸ trong mçi quan hÖ t­¬ng t¸c víi giíi tù nhiªn, víi thÕ giíi vËt chÊt, víi m«i tr­êng x· héi vµ víi chÝnh b¶n th©n v¨n ho¸ nh»m n©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng cña con ng­êi vµ x· héi mµ ®Æc biÖt lµ cuéc sèng tinh thÇn. ChÝnh nh÷ng ®Æc tr­ng v¨n ho¸ nh­ vËy nªn v¨n ho¸ cã vai trß to lín ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi. NÕu x· héi g¾n liÒn víi v¨n ho¸ th× ®ã lµ mét x· héi æn ®Þnh v¨n ho¸ lu«n t¸c ®éng trë l¹i víi x· héi, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn thµnh nh÷ng chøc n¨ng sau ®©y cña v¨n ho¸. Chøc n¨ng tæ chøc lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña ®êi sèng x· héi. V¨n ho¸ bao trïm toµn bé ho¹t ®éng x· héi nªn th«ng qua chøc n¨ng tæ chøc mµ cung cÊp mäi ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó øng phã víi m«i tr­êng tù nhiªn cña x· héi vµ cña chÝnh v¨n ho¸. Thùc hiÖn chøc n¨ng v¨n ho¸ gãp phÇn ®iÒu chØnh x· héi. V¨n ho¸ gióp cho x· héi duy tr× tr¹ng th¸i c©n b»ng ho¹t ®éng cña m×nh. Kh«ng ngõng tù hoµn thiÖn vµ thÝch øng víi c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng nh»m môc ®Ých tù b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn hay nãi c¸ch kh¸c. nhê cã v¨n ho¸ gióp con ng­êi ®Þnh h­íng c¸c chuÈn mùc, lµm ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn x· héi, truyÒn thèng lµm viÖc ®­îc l­u truyÒn b»ng gi¸o dôc hay v¨n ho¸ thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸o dôc nh­ng kh«ng ph¶i chØ b»ng nh÷ng gi¸ trÝ æn ®Þnh (truyÒn thèng) mµ c©n b»ng nh÷ng gi¸ trÞ ®ang h×nh thµnh, chÝnh hai lo¹i gi¸ trÞ ®· vµ ®ang h×nh thµnh t¹o thµnh mét hÖ thèng chuÈn mùc mµ con ng­êi h­íng tíi, nhê ®ã mµ v¨n ho¸ ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi. Tõ chøc n¨ng gia ®×nh v¨n ho¸ ®· ®¶m b¶o ®­îc tÝnh kÕ thõa cña lÞch sö, l­u truyÒn ®­îc nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ng­êi, cho c¸c thÕ hÖ mai sau. Ngoµi ra, chøc n¨ng giao tiÕp còng lµ chøc n¨ng c¬ b¶n cña v¨n ho¸ nµy. Nhê chøc n¨ng nµy v¨n ho¸ lµm nhiÖm vô liªn kÕt, tæ chøc ®êi sèng céng ®ång, ®iÒu chØnh ®êi sèng x· héi, x©y dùng nh÷ng chuÈn mùc sinh ho¹t nÕp sèng - lÏ sèng. Qua tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng nµy ta cã thÓ thÊy v¨n ho¸ lµ c¬ së nÒn t¶ng lµ ®éng lùc sèng ®éng trªn ph¹m vi toµn cÇu. Ng­êi ta nhËn ra vai trß nßng cèt c¬ së cña v¨n ho¸ trong sù nghiÖp ph¸t triÓn mäi mÆt cña céng ®ång d©n téc, quèc gia, toµn thÓ nh©n lo¹i toµn thÓ thÕ giíi. V¨n ho¸ kh«ng bao giê n»m bªn lÒ sù ph¸t triÓn nh­ lµ mét thø ¨n theo cña ph¸t triÓn mµ ng­îc l¹i v¨n ho¸ lµ ®éng lùc môc tiªu cña sù ph¸t triÓn. Cã thÓ nãi v¨n ho¸ lµ ch×a kho¸ më ®­êng cho sù ph¸t triÓn. ChÝnh v× ý nghÜa nµy v¨n ho¸ ®em l¹i niÒm vui h¹nh phóc cho x· héi, cho tõng thµnh viªn cña x· héi qua viÖc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn v­¬n tíi, ch©n, thiÖn, mü. II. Mçi quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh. Ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng thóc ®Èy nÒn kinh tÕ x· héi ph¸t triÓn, mµ môc tiªu chÝnh lµ kiÕm ®­îc nhiÒu lîi nhuËn ®Ó thóc ®Èy mÆt vËt ch©t x· héi ph¸t triÓn. Nh­ng ®êi sèng vËt chÊt ph¸t triÓn mµ kh«ng quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn v¨n ho¸, th× kh«ng thÓ gäi ®Êy µ ho¹t ®éng kinh doanh lµnh m¹nh vµ bÒn v÷ng. V× ho¹t ®éng kinh doanh chØ ®¹t ®­îc nh÷ng môc ®Ých hoµn thiÖn c¶ vÒ chÊt vµ l­îng khi ®­a ®­îc yÕu tè v¨n ho¸ vµo trong kinh doanh mµ thÓ hiÖn râ nhÊt ë ba néi dung cña kinh doanh lµ s¶n xuÊt, tiÕp thÞ vµ qu¶n lý tµi chÝnh. Thùc tÕ trong x· héi hiÖn nay khi nÒn kinh tÕ ®¹t ®Õn tr×nh ®é kü thuËt tiªn tiÕn vµ ngµy cµng tiÕn lªn sù ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ míi lµ nÒn kinh tÕ tri thøc th× vÊn ®Ò v¨n ho¸ vµ kinh doanh kh«ng ph¶i lµ dÔ dµng. Khi nãi ®Õn kinh doanh th× ta ph¶i hiÓu r»ng ®ã lµ mét ho¹t ®éng ®Çu t­ cho s¶n xuÊt, bu«n b¸n ph©n phèi nh»m môc ®Ých thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn cho chñ kinh doanh. NÕu kh«ng thu ®­îc lîi nhuËn thùc hiÖn t¸i ®Çu t­ s¶n xuÊt mong t¨ng lîi nhuËn ngµy cµng nhiÒu ®¶m b¶o cuéc sèng, môc ®Ých, lîi Ých cho c¶ ng­êi qu¶n lý vµ ng­êi lao ®éng th× kinh doanh kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ChÝnh v× ®iÒu nµy mµ khi kinh doanh th× kh«ng ai muèn m×nh bÞ thÊt b¹i do ®ã ng­êi chñ ph¶i lu«n t×m c¸ch thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn, nh­ng cã nhiÒu ng­êi bÊt chÊp mäi thñ ®o¹n ®Ó kiÕm lêi ®­îc nhiÒu ®ã lµ dùa vµo nh÷ng quan hÖ kinh doanh biÓu hiÖn cô thÓ lµ: Gi÷a con ng­êi víi con ng­êi mÆt h¹n chÕ cña mçi quan hÖ nµy lµ ng­êi qu¶n lý lîi dông m×nh cã së h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt mµ bãc lét qu¸ søc lao ®éng cña ng­êi lµm c«ng khiÕn cuéc sèng cña hä chØ ®¹t ®Õn møc cÇn mµ ch­a ®¹t ®Õn møc ®ñ. ë ViÖt Nam chóng ta cßn tån t¹i mét hiÖn t­îng mµ nh÷ng ng­êi lµ nh÷ng ng­êi n­íc ngoµi. khi ®Çu t­ kinh doanh ë ViÖt Nam, thuª ng­êi ViÖt Nam lµm c«ng ®· kh«ng nh÷ng bãc lét qu¸ møc mµ cßn cã hµnh vi th« b¹o nh­ ®¸nh ®Ëp ng­êi lµm c«ng hµnh vi nµy lµ mét hµnh vi phi v¨n ho¸ nã kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn quan hÖ v¨n ho¸ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi mµ cßn gi÷a quèc gia víi quèc gia vµ nã kh«ng thÓ tån t¹i trong ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh x· héi ViÖt Nam h«m nay cÇn sù lªn tiÕng cña c¸c c¬ quan ph¸p luËt. Bªn c¹nh ®ã trong mçi quan hÖ gi÷a con ng­êi víi m«i tr­êng tù nhiªn cã nh÷ng ng­êi ®· lîi dông khai th¸c bõa b·i tµi nguyªn thiªn nhiªn g©y « nhiÔm m«i tr­êng, ®Ó l¹i hËu qu¶ cho c¶ mét céng ®ång ng­êi. VÒ quy luËt tù nhiªn mµ v« t×nh g©y lªn hËu qu¶ trªn kh«ng hay lµ hä hiÓu mµ vÉn cã tÝnh v× c¸i lîi tr­íc m¾t. v× nh÷ng mãn lêi lín mµ hä cho r»ng nh÷ng hµnh vi trªn gióp hä kiÕm ®­îc dÔ dµng. Khi x· héi ph¸t triÓn nhu cÇu cuéc sèng vËt chÊt cµng t¨ng th× mçi quan hÖ nµy cµng n¶y sinh nhiÒu m©u thuÉn mµ x· héi chØ cã nh÷ng biÖn ph¸p t­¬ng ®èi kh¾c phôc nh÷ng m©u thuÉn nµy, hµng ngµy hµng giê vÉn tån t¹i trong thÕ giíi kh¸ch quan cña mçi ng­êi, mçi céng ®ång ng­êi. Cã nh÷ng c¸ch kiÕm ®­îc lîi nhuËn dùa trªn c¸ch lîi dông quan hÖ x· héi ®ã lµ b»ng c¸ch lµm hµng gi¶, bu«n lËu, chèn thuÕ, lõa ®¶o, ®Çu c¬ h¹i b¹n, lµm hµng c¶ trong vµ ngoµi n­íc v× Ých kØ. Tuy nhiªn cã mét c¸ch kiÕm lêi mµ tÊt c¶ nh÷ng ng­êi cã v¨n ho¸ ®Òu h­íng tíi vµ coi ®ã lµ môc tiªu ®Ó phÊn ®Êu ®ã lµ n¾m b¾t c«ng nghÖ míi, th«ng tin míi vµ øng dông vµo s¶n xuÊt. thùc hiÖn ®­îc tiÕt kiÖm nguyªn liÖu vµ nhiªn liÖu quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña con ng­êi lµm cho con ng­êi cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. lu«n ®­a ®Õn c¸i ®Ñp, hiÖn ®¹i, tiÖn nghi cho cuéc sèng con ng­êi, gi÷ ®­îc ch÷ tÝn ®èi víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. ChØ hiÓu ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò nµy th× thÓ hiÖn ®­îc nh÷ng ­u viÖt cña ph­¬ng thøc kinh doanh cã v¨n ho¸. Vµ v¨n ho¸ còng ph¸t huy ®­îc vai trß cña m×nh trong kinh doanh. §¶m b¶o kÕt hîp ®­îc c¸i ®óng, c¸i tèt c¸i ®Ñp vèn lµ nh÷ng gi¸ trÞ cèt lâi cña v¨n ho¸ víi c¸i lîi cña kinh doanh. TriÕt lý kinh doanh lµ nh÷ng gi¸ trÞ mµ ho¹t ®éng kinh doanh cÇn ®¹t tíi. Tuy nhiªn ta hiÓu gi¸ trÞ ë ®©y lµ vËt chÊt vµ tinh thÇn mµ viÖc kinh doanh cÇn ®¹t tíi, do ®ã yÕu tè v¨n ho¸ kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc ®Ó ®­a ra mét triÕt lý kinh doanh ®óng ®¾n. Khi x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn ®i lªn cã sù ph©n c«ng x· héi ngµy cµng s©u. KÐo theo sù t¸ch rêi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng lµ ®iÒu tÊt nhiªn nhu cÇu tiªu dïng cµng t¨ng th× nhu cÇu s¶n xuÊt còng t¨ng mµ ph¶i th«ng qua tiÒn tÖ vµ thÞ tr­êng ®Ó chuyÓn ho¸ cho nhau. ChÝnh qua kh©u trung gian nµy mµ m©u thuÉn n¶y sinh. Mçi ng­êi ®Òu cã nhu cÇu vÒ vËt chÊt do ®ã lµm cho ng­êi ta chØ quan t©m ®Õn vËt chÊt mµ quyªn ®i ®êi sèng tinh thÇn lóc nµo kh«ng hay. §©y chÝnh lµ biÓu hiÖn nh­ng quan niÖm sai lÖch vÒ v¨n ho¸ trong kinh tÕ ph¸t triÓn mµ khiÕn chóng ta nh×n râ nhÊt coi v¨n ho¸ chØ ë bªn lÒ cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ho¸ vµ triÕt lý kinh doanh, mçi quan hÖ nµy lu«n nh¾c nhë, mçi nhµ kinh doanh h·y hiÓu ®óng vÒ ®Ó cã thÓ kÕt hîp ®­îc h¹nh phóc cña c¸ nh©n quan hÖ mËt thiÕt víi h¹nh phôc cña céng ®ång, ®êi sèng vËt chÊt ®­îc t¹o ra trong kinh doanh ph¶i chuyªn chë nh÷ng ®Æc tr­ng v¨n ho¸. III. V¨n ho¸ trong kinh doanh vµ kinh doanh cã v¨n ho¸. V¨n ho¸ kinh doanh khi xÐt vÒ mÆt h×nh thøc th× trong kinh doanh lµ mét ho¹t ®éng v¨n ho¸ v× ®¸p øng ®­îc nhu cÇu h­ëng thô hay th­ëng thøc cña con ng­êi. D­íi sù t¸c ®éng cña lùc l­îng s¶n xuÊt kinh doanh vµ quan hÖ trong kinh doanh míi c¶i biÕn ®­îc nh÷ng vËt chÊt tù nhiªn s½n cã chuyÓn thµnh nh÷ng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu con ng­êi, lµm ®Ñp nh­ng quan hÖ gi÷a ng­êi víi ng­êi vµ m«i tr­êng sèng cña hä, chÝnh nhu cÇu cña cuéc sèng ®· kÝch thÝch nh÷ng s¸ng t¹o v« biªn cña con ng­êi vÒ c¶ chÊt l­îng vµ sè l­îng t¹o nªn c¸i ®Ñp, thÈm mü cho cuéc sèng cña con ng­êi. ChÝnh v× nhu cÇu nµy mµ vËt chÊt hµng ho¸ chuyªn chë trong ®ã v¨n ho¸ ®· v­ît qua biªn giíi, xuyªn quèc gia nh»m t¹o nªn nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ míi, thóc ®Èy x· héi tiÕn lªn theo h­íng v¨n minh chÝnh tõ v¨n ho¸ trong kinh doanh gióp c¸c quèc gia, c¸c miÒn v¨n ho¸ kh¸c nhau hiÓu vÒ v¨n ho¸ ®Æc tr­ng cña nhau. Tõ ®ã rót ra nh÷ng kiÕn thøc ®Ó ¸p dông phï hîp ®­a x· héi tiÕn lªn. lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh còng ngµy cµng ®­îc thóc ®Èy, lîi nhuËn ngµy cµng ®­îc nh©n lªn ®Ó mçi ng­êi, mçi tËp thÓ trë nªn giµu cã th× quèc gia cµng v÷ng m¹nh. Thµnh qu¶ nµy chuûªn v¨n ho¸ cã gi¸ trÞ h¬n tõ ®©y yÕu tè v¨n ho¸ trong kinh doanh tiÒm Èn trong mçi nhµ kinh doanh. MÆt tr¸i ph¶i kinh doanh còng song song tån t¹i. do ®ã gi¸o dôc vµ v¨n ho¸ ®­îc ph¶i ®iÒu chØnh tõ chÝnh lµ mäi ho¹t ®éng nh©n v¨n cã tÝnh gia ®×nh x· héi, quèc gia, quèc tÕ s©u s¾c vµ ph¶i cã gi¶i ph¸p tæng thÓ vÒ sù tiÕn bé cña con ng­êi. ë ViÖt Nam chóng ta, v¨n ho¸ trong kinh doanh cã nhiÒu biÓu hiÖn ®¸ng mõng, nhÊt lµ trong thêi kú më cöa, kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy cµng ®i lªn, th× nh÷ng mÆt tÝch cùc nµy cµng nh×n thÊy râ mµ cã nh÷ng tr­êng hîp rÊt ®iÓn h×nh t«i xin nªu ra sau ®©y: VÝ dô: nh­ Hµng b¸nh kÑo Kinh §« lµ mét hµng b¸nh kÑo míi ®­îc thµnh lËp nh­ng ®· chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng vµ thÞ tr­êng nhanh chãng kh«ng nh­ng vÒ mÆt sè l­îng mµ c¶ vÒ chÊt l­îng, mµ râ nhÊt lµ qua dÞp trung thu võa qua. B¸nh trung thu lµ mét mÆt hµng rÊt nhá trong nh÷ng s¶n phÈm b¸nh kÑo cña h·ng nh­ng tÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu yªu thÝch vµ chän s¶n phÈm nµy lµm biÓu t­îng cho mét ho¹t ®éng v¨n ho¸ lµ vui tÕt trung cã ®­îc thµnh c«ng nh­ thÕ th× h·ng b¸nh nµy kh«ng chØ dùa vµo thÕ m¹nh vËt chÊt mµ h·ng ®· biÕt ®­a v¨n ho¸ vµo trong kinh doanh. gi¸ trÞ nh×n thÊy râ nhÊt biÕt bÝnh trong chiÕc b¸nh nã ®Ñp, chÊt l­îng thùc phÈm ®¶m b¶o, lÞch sù phï hîp víi thÞ hiÕu, t©m lý cña kh¸ch hµng v× thÕ dï gi¸ c¶ cã h¬i ®¾t nh­ng vÉn ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn. Tuy nhiªn kh«ng Ýt ng­êi kinh doanh lîi dông nh÷ng ®iÓm m¹nh nµy ®Ó nh¸i l¹i nh÷ng s¶n phÈm cña h·ng vµ nh»m kiÕm lêi g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn h·ng vµ chÝnh b¶n th©n kh¸ch hµng lµm søc khoÎ cña hä kh«ng ®­îc ®¶m b¶o, ®ã lµ nh÷ng mÆt tr¸i, nh÷ng hµnh vi phi v¨n ho¸ mµ vÉn tån t¹i. Kinh doanh cã v¨n ho¸ chÝnh lµ phÇn thÓ hiÖn c¸i t©m vµ lµ b¶n chÊt ho¸ cña ng­êi tham gia kinh doanh. Nã chÝnh lµ th­íc ®o tr×nh ®é v¨n ho¸, gi¸o dôc vµ t×nh c¶n vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ hiÖn nay. Cã nhiÒu ng­êi kinh doanh vµ hä c¶m thÊy niÒm vui v× hä kh«ng nh÷ng thu ®­îc lîi nhuËn mµ cßn ®em l¹i niÒm vui, tiÖn nghi cho nh÷ng ng­êi kinh doanh, vÝ dô nh­ trªn thÞ tr­êng s¶n phÈm mü phÈm cã nh÷ng nhµ s¶n xuÊt ph©n phèi v× hä muèn ®em l¹i c¸i ®Ñp hiÖn ®¹i cho phô n÷ nh­ng kh«ng Ýt nhµ kinh doanh lîi dông nh÷ng nhu cÇu nµy mµ bu«n b¸n ®å dëm, kÐm chÊt l­îng ®Ó l¹i nh÷ng hËu qu¶ xÊu. Trong t×nh h×nh viÖt nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ héi nhËp th× v¨n ho¸ vµ kinh doanh lu«n lµ nÒn t¶ng thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn ®­a n­íc ta tíi d©n giÇu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. C - KÕt luËn V¨n ho¸ x©m nhËp s©u trong c¸c lÜnh vùc cña ®åi sèng x· héi. B¶n th©n ho¹t ®éng kinh doanh ®· “chuyªn chë” c¸c ®Æc tr­ng v¨n ho¸. Ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, mçi ngµnh ®Òu mang tËp qu¸n th«ng lÖ quèc tÕ vµ ®Æc tr­ng v¨n ho¸ b¶n ®Þa cña mçi vïng, miÒn quèc gia, d©n téc. V¨n ho¸ kinh doanh cña ng­êi viÖt nam vèn gi¶n dÞ, biÓu hiÖn nh­êng, m×nh d©n lµ mét thµnh tè hîp thµnh nÒn v¨n ho¸ tinh thÇn ViÖt Nam. §Õn nay, kÓ tõ sau c«ng cuéc ®æi míi th× v¨n ho¸ ngµy cµng cã t¸c dông hç trî, thóc ®Èy kinh doanh khi mäi c¸nh cöa ®Êt n­íc réng më, th«ng tin ph¸t triÓn, giao th­¬ng tù do. Kh«ng cã v¨n ho¸ th× b¶n th©n c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, xóc tiÕn th­¬ng m¹i, qu¶ng b¸ s¶n phÈm, h­íng dÉn tiªu dïng còng trë nªn v« nghÜ. Cµng khã kh¨n bao nhiªu c«ng cuéc c¹nh tranh cµng quyÕt liÖt bÊy nhiªu, ng­êi ta cµng më réng c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, qu¶ng b¸ s¶n phÈm mµ c¸c ho¹t ®éng ®ã kh«ng thÓ t¸ch rêi c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸. Cç vò cho v¨n ho¸ lµ cæ vò, hç trî kinh doanh. Th«ng qua kinh doanh ®Ó qu¶ng b¸ v¨n ho¸, kinh doanh, cïng víi v¨n ho¸ ngµy cµng tiÕn tíi c¸c chuÈn mùc cao tinh tÕ vµ ®a d¹ng. Trong t×nh h×nh viÖt nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ héi nhËp, b­íc sang x· héi c«ng nghiÖp th× v¨n ho¸ vµ kinh doanh lu«n lµ nÒn t¶ng thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn ®­a n­íc ta tíi d©n giÇu, n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. Tµi liÖu tham kh¶o Giaã tr×nh thùc hµnh triÕt T¹p chÝ ng­êi lµm chÌ sè 51 ra ngµy 27/9/2001 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu A - giíi thiÖu ®Ò tµi B - néi dung I – Kh¸i niÖm v¨n ho¸ vµ chøc n¨ng cña v¨n ho¸ II - Mçi quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vµ kinh doanh III – V¨n ho¸ trong kinh doanh vµ kinh doanh cã v¨n ho¸ C - kÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o 14 1. Gi¸o tr×nh thùc hµnh triÕt - Tr­êng §¹i häc Qu¶n lý v» Kinh doanh Hµ Néi - T¸c gi¶ Nguyªn Phong 2. T¹p chÝ ng­êi lµm chÌ sè 51 ra ngµy 27/9/2001 - T¸c gi¶ 3. Gi¸o tr×nh c¬ së v¨n ho¸ ViÖt Nam - Tr­êng §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMối liên quan tương hỗ giữa văn hoá và kinh doanh.DOC
Luận văn liên quan