Đề tài Môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân An Giang

LỜI NÓI ĐẦU Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Dự án Nâng cao Năng lực Cạnh tranh Việt Nam (VNCI) phối hợp xây dựng và thực hiện là chỉ số đo lường và xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế của 64 tỉnh, thành phố của Việt Nam dựa trên môi trường kinh doanh cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Hiểu rõ hơn môi trường kinh doanh dành cho các doanh nghiệp tư nhân của một địa phương ngoài thứ hạng hay điểm số trong chỉ số PCI (những thông tin cho nhu cầu định vị ban đầu) là một yêu cầu cần thiết. Do vậy, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng phối hợp với UBND tỉnh An Giang và Chương trình Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của GTZ cùng xây dựng một báo cáo phân tích chẩn đoán cho An Giang từ kết quả điều tra PCI 2007. Báo cáo này do nhóm nghiên cứu của Ban Pháp chế, VCCI và các chuyên gia của GTZ gồm ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng Ban Pháp chế và ông Đậu Anh Tuấn, thành viên Ban Pháp chế thực hiện. Hai tác giả đồng thời là thành viên trong nhóm nghiên cứu xây dựng chỉ số PCI. Báo cáo phân tích này sử dụng nhiều dữ liệu từ kết quả điều tra PCI 2006 và PCI 2007, một nghiên cứu chung của VCCI và VNCI. Nhóm nghiên cứu cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác rất hiệu quả của VNCI để chúng tôi hoàn thành được báo cáo này. Báo cáo này cũng đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, ông Lâm Minh Chiếu, chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bà Trần Thị Đẹp, Phó Giám đốc Sở KHĐT An Giang kiêm Trưởng Ban Điều phối Địa phương Chương trình Phát triển DNNVV Việt Đức tại An Giang, bà Doris Becker, Cố vấn trưởng và ông Lê Duy Bình, Điều phối viên, Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ).

pdf30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2001 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh 5: PCI 2007 cuûa An Giang vaø khu vöïc Ñoàng baèng soâng Cöûu Long 1. An Giang vaø tænh trung vò So vôùi tænh trung vò6 cuûa caû nöôùc veà keát quaû PCI 2007 thì An Giang cao hôn ôû 7 treân 10 chæ soá thaønh phaàn. Coù hai chæ soá thaønh phaàn maø tænh An Giang ñöôïc doanh nghieäp ñaùnh giaù raát cao, hôn 2 ñieåm so vôùi tænh trung vò. Ñoù laø Tính naêng ñoäng cuûa laõnh ñaïo tænh, An Giang ñöôïc 7,71 ñieåm so vôùi möùc bình quaân chung cuûa caû nöôùc laø 4,95 ñieåm, hôn 2,76 ñieåm. Chæ soá tieáp theo laø Chính saùch Phaùt trieån khu vöïc kinh teá tö nhaân, An Giang ñöôïc 7,44 ñieåm so vôùi möùc bình quaân cuûa caû nöôùc laø 4,71 ñieåm, hôn 2,74 ñieåm. Chæ soá thaønh phaàn Tính minh baïch, An Giang ñöôïc 6,93 ñieåm so vôùi möùc bình quaân chung caû nöôùc laø 6,84 ñieåm, hôn 1,09 ñieåm. Boán chæ soá thaønh phaàn khaùc maø An Giang coù möùc caùch bieät so vôùi tænh trung vò döôùi moät ñieåm, ñoù laø Chæ soá thaønh phaàn Thieát cheá phaùp lyù, Chi phí thôøi gian, Tieáp caän ñaát ñai vaø Öu ñaõi ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc. Chæ soá thaønh phaàn Thieát cheá phaùp lyù vaø Chi phí thôøi gian ñeàu coù möùc caùch bieät so vôùi tænh trung vò 0,72 ñieåm. Chæ soá thaønh phaàn Tieáp caän ñaát ñai, An Giang coù möùc caùch bieät 0,36 ñieåm. Chæ soá thaønh phaàn Öu ñaõi ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc, An Giang coù möùc caùch bieät 0,21 ñieåm. Coù ba chæ soá thaønh phaàn maø An Giang duø thaáp hôn chuùt ít so vôùi tænh trung vò nhöng möùc caùch bieät khoâng lôùn. Chæ soá gia nhaäp thò tröôøng, An Giang ñöôïc 7,76 ñieåm, ñieåm soá duø khaù cao nhöng vaãn thaáp hôn 0,11 ñieåm so vôùi möùc trung vò laø 7,87 ñieåm. Hai chæ soá thaønh phaàn khaùc laø Ñaøo taïo lao ñoäng vaø Chi phí khoâng chính thöùc coù möùc khaùc bieät raát nhoû so vôùi möùc trung vò, laàn löôït möùc khaùc bieät laø 0,08 vaø 0,01. (Chi tieát xem Hình 6 vaø Phuï luïc 2) Hình 6: So saùnh keát quaû PCI 2007 cuûa tænh An Giang vaø tænh trung vò cuûa caû nöôùc Tính naêng ñoäng cuûa laõnh ñaïo tænh Thieát cheá phaùp lyù Chi phí gia nhaäp thò tröôøng Tieáp caän ñaát ñai Tính minh baïch Chi phí thôøi gian Chi phí khoâng chính thöùc An Giang Öu ñaõi ñoái vôùi DNNN Ñaøo taïo lao ñoäng Chính saùch PTKVKTTN Tænh trung vò Hình 7. Thöù haïng caùc chæ soá thaønh phaàn PCI 2007 cuûa An Giang trong 64 tænh, thaønh phoá MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 21 B - NOÄI DUNG 20 6 Trung vò laø moät khaùi nieäm duøng trong thoáng keâ (töø tieáng Anh laø median), laø soá taùch giöõa nöûa lôùn hôn vaø nöûa beù hôn cuûa moät maãu, moät quaàn theå hay moät phaân boá xaùc suaát. Trong xeáp haïng PCI, tænh trung vò laø tænh naèm giöõa trong 64 tænh, thaønh cuûa PCI, moät tænh ñieån hình, coù theå so saùnh ñöôïc theo töøng naêm. 3.2. PCI naêm 2006 vaø 2007 cuûa An Giang So vôùi naêm 2006, keát quaû PCI 2007 cuûa tænh An Giang coù böôùc chuyeån bieán raát tích cöïc. Ñieåm soá PCI toång hôïp ñaõ coù troïng soá taêng 6,08 ñieåm, töø möùc 60,45 ñieåm naêm 2006 leân 66,47 ñieåm naêm 2007. Coù ñeán 9 treân 10 chæ soá thaønh phaàn ñeàu taêng ñieåm töø naêm 2006 leân naêm 2007 ngoaïi tröø chæ soá thaønh phaàn Chi phí khoâng chính thöùc. Chæ soá thaønh phaàn taêng ñieåm aán töôïng nhaát laø Chæ soá thaønh phaàn Chi phí thôøi gian, taêng töø 4,57 ñieåm naêm 2006 leân 6,93 ñieåm naêm 2007, taêng 2,36 ñieåm. Tieáp ñeán laø chæ soá thaønh phaàn Thieát cheá phaùp lyù, taêng töø 3,38 ñieåm naêm 2006 leân 5,05 ñieåm naêm 2007 (taêng 1,67 ñieåm). Baûy chæ soá thaønh phaàn khaùc taêng ñieåm nhöng möùc taêng ôû döôùi moät ñieåm laø Öu ñaõi ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc, Ñaøo taïo lao ñoäng, Chính saùch phaùt trieån khu vöïc kinh teá tö nhaân, Tính minh baïch, Tieáp caän ñaát ñai, Chi phí gia nhaäp thò tröôøng vaø Tính naêng ñoäng. Chæ soá duy nhaát bò giaûm ñieåm trong hai naêm 2007 vaø 2006 laø Chæ soá thaønh phaàn Chi phí khoâng chính thöùc, giaûm 0,42 ñieåm töø 7 ñieåm naêm 2006 xuoáng 6,57 ñieåm naêm 2007 (Chi tieát xem taïi Hình 8 vaø Phuï luïc 3). MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 23 B - NOÄI DUNG 22 Hình 8 - Keát quaû PCI cuûa An Giang naêm 2006 vaø 2007 Tính naêng ñoäng cuûa laõnh ñaïo tænh Thieát cheá phaùp lyù Chi phí gia nhaäp thò tröôøng Tieáp caän ñaát ñai Tính minh baïch Chi phí thôøi gian Chi phí khoâng chính thöùc PCI 2007 Öu ñaõi ñoái vôùi DNNN Ñaøo taïo lao ñoäng Chính saùch PTKVKTTN PCI 2006 Hình 9 - PCI naêm 2006 vaø 2007 cuûa caùc tænh Ñoàng baèng soâng Cöûu Long Hình 10 - PCI 2007 cuûa An Giang vaø Bình Döông Tính naêng ñoäng cuûa laõnh ñaïo tænh Thieát cheá phaùp lyù Chi phí gia nhaäp thò tröôøng Tieáp caän ñaát ñai Tính minh baïch Chi phí thôøi gian Chi phí khoâng chính thöùc Bình Döông Öu ñaõi ñoái vôùi DNNN Ñaøo taïo lao ñoäng Chính saùch PTKVKTTN An Giang B - NOÄI DUNG 24 MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 25 3.3. An Giang vaø caùc tænh daãn ñaàu Keát quaû PCI 2007, so saùnh vôùi Bình Döông, tænh ñöùng ñaàu veà PCI trong ba naêm lieân tieáp thì An Giang keùm 10,73 ñieåm. Ñieåm khaù ñaëc bieät laø duø ñieåm soá nhieàu chæ soá thaønh phaàn trong PCI 2007 cuûa An Giang khaù cao nhöng khoâng coù chæ soá thaønh phaàn naøo cao hôn so vôùi Bình Döông. Do vaäy, nhö bieåu ñoà taïi Hình 10 thì hai tænh coù hai ñoà thò hình sao gaàn nhö ñoàng daïng. Moät chæ soá thaønh phaàn Bình Döông coù möùc khaùc bieät gaàn 3 ñieåm so vôùi tænh An Giang, ñoù laø chæ soá thaønh phaàn Ñaøo taïo lao ñoäng. Bình Döông ñöôïc 7,75 ñieåm so vôùi 4,94 ñieåm cuûa An Giang. Hai chæ soá thaønh phaàn Bình Döông coù möùc khaùc bieät treân 1 ñieåm soá so vôùi An Giang, ñoù laø chæ soá thaønh phaàn Tính naêng ñoäng vaø Öu ñaõi ñoái vôùi doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Ñoái vôùi chæ soá Tính naêng ñoäng, duø An Giang coù ñieåm soá raát cao (ñöôïc 7,71 ñieåm, ñöùng thöù 2 treân caû nöôùc), chæ sau Bình Döông, nhöng do Bình Döông ñöôïc 9,2 ñieåm neân caùch bieät laø 1,49 ñieåm. Ñoái vôùi chæ soá thaønh phaàn Öu ñaõi ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc (hay coøn goïi laø Moâi tröôøng bình ñaúng cho caùc doanh nghieäp tö nhaân) thì möùc caùch bieät cuûa Bình Döông vaø An Giang laø 1,35 ñieåm. Baûy chæ soá thaønh phaàn tieáp theo An Giang coù möùc caùch bieät so vôùi Bình Döông ôû möùc döôùi moät ñieåm soá bao goàm chæ soá thaønh phaàn Chính saùch phaùt trieån khu vöïc kinh teá tö nhaân (0,94 ñieåm), Chi phí khoâng chính thöùc (0,60 ñieåm), Tính minh baïch (0,52 ñieåm), Thieát cheá phaùp lyù (0,43 ñieåm), Chi phí thôøi gian (0,41 ñieåm), Tieáp caän ñaát ñai (0,39 ñieåm) vaø Chi phí gia nhaäp thò tröôøng (0,18 ñieåm). So vôùi Vónh Long, tænh coù ñieåm soá PCI 2007 cao nhaát vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø cao thöù 3 caû nöôùc thì Vónh Long coù 6 chæ soá thaønh phaàn cao ñieåm hôn so vôùi An Giang. Ñoù laø chæ soá thaønh phaàn Ñaøo taïo lao ñoäng, Öu ñaõi ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc, Tính minh baïch, Thieát cheá phaùp lyù, Chi phí gia nhaäp thò tröôøng vaø Tieáp caän ñaát ñai. Ngöôïc laïi, An Giang cuõng coù 4 chæ soá thaønh phaàn cao ñieåm hôn so vôùi Vónh Long, ñoù laø caùc chæ soá thaønh phaàn Tính naêng ñoäng, Chi phí thôøi gian, Chính saùch phaùt trieån khu vöïc kinh teá tö nhaân vaø Chi phí khoâng chính thöùc. Vónh Long coù söï caùch bieät khaù lôùn so vôùi An Giang ôû chæ soá thaønh phaàn Ñaøo taïo lao ñoäng, möùc caùch bieät ñeán 3,11 ñieåm. Hai chæ soá thaønh phaàn cuõng coù möùc caùch bieät töông ñoái lôùn, hôn 0,5 ñieåm ñoù laø Öu ñaõi ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc (1,3 ñieåm) vaø Tính minh baïch (0,61 ñieåm). 2. Chính saùch phaùt trieån kinh teá tö nhaân Chæ soá Chính saùch phaùt trieån kinh teá tö nhaân cuûa An Giang naèm trong nhoùm chæ soá thaønh phaàn cao naêm 2007, vôùi ñieåm soá 7,44/10, xeáp haïng 5 treân 64 tænh, thaønh phoá (sau laàn löôït caùc tænh Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Ñaø Naüng, Bình Döông, Bình Ñònh). Caùc chæ tieâu cuï theå bao goàm: B - NOÄI DUNG 26 MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 27 Stt 1 2 3 4 Caùc chæ tieâu UBND tænh raát linh ñoäng trong khuoân khoå phaùp luaät nhaèm taïo moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi cho caùc doanh nghieäp tö nhaân (% Ñoàng yù hoaëc Hoaøn toaøn ñoàng yù). UBND tænh raát naêng ñoäng vaø saùng taïo trong vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà môùi naûy sinh lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh (% Ñoàng yù hoaëc Hoaøn toaøn ñoàng yù). Coù nhöõng saùng kieán toát ôû caáp tænh, nhöng caùc ñaïo luaät vaø quy ñònh cuûa Trung öông ñaõ caûn trôû chuùng (% Ñoàng yù hoaëc Hoaøn toaøn ñoàng yù). Khoâng coù saùng kieán gì töø caáp tænh, taát caû caùc chính saùch ñeàu töø Trung öông (% Ñoàng yù hoaëc Hoaøn toaøn ñoàng yù). Tænh toát nhaát Bình Döông (92,47%) Bình Döông (87,9%) Thaønh phoá Hoà Chí Minh (56,63%) Bình Döông (12,20%) An Giang PCI 2007 80,49% 77,50% 47,95% 20,55% Thöù haïng 10/64 3/64 4/64 8/64 Ngöôïc laïi An Giang cuõng coù hai chæ soá thaønh phaàn coù möùc caùch bieät töông ñoái lôùn so vôùi Vónh Long, ñoù laø chæ soá Tính naêng ñoäng (caùch bieät 0,99 ñieåm) vaø chæ soá Chi phí thôøi gian (caùch bieät 0,73 ñieåm). Chi tieát xem taïi Hình 11 vaø Phuï luïc 1. Hình 11 - PCI 2007 cuûa An Giang vaø Vónh Long Tính naêng ñoäng cuûa laõnh ñaïo tænh Thieát cheá phaùp lyù Chi phí gia nhaäp thò tröôøng Tieáp caän ñaát ñai Tính minh baïch Chi phí thôøi gian Chi phí khoâng chính thöùc An Giang Öu ñaõi ñoái vôùi DNNN Ñaøo taïo lao ñoäng Chính saùch PTKVKTTN Vónh Long 4. Caùc chæ soá thaønh phaàn cuï theå cuûa An Giang a) Caùc chæ soá thaønh cao Caùc chæ soá thaønh phaàn cao trong PCI 2007 cuûa An Giang bao goàm Tính naêng ñoäng, Chính saùch phaùt trieån kinh teá tö nhaân vaø Tính minh baïch. 1. Tính naêng ñoäng cuûa laõnh ñaïo tænh Ñaây laø chæ soá thaønh phaàn cao cuûa An Giang, ñöôïc 7,71 ñieåm treân 10, ñöùng thöù 2 treân 64 tænh, thaønh phoá, chæ sau tænh Bình Döông. Caùc chæ tieâu cuï theå bao goàm: Stt 1 2 3 4 5 6 Caùc chæ tieâu Thoâng tin kinh doanh (veà caùc thò tröôøng tieàm naêng) do cô quan tænh cung caáp (% Raát toát hoaëc Toát) Hoã trôï tìm kieám ñoái taùc kinh doanh (% Raát toát hoaëc Toát) Xuùc tieán thöông maïi vaø trieån laõm thöông maïi (% Raát toát hoaëc Toát) Phaùt trieån khu/cuïm coâng nghieäp cho doanh nghieäp vöøa vaø nhoû (% Raát toát hoaëc Toát) Coâng ngheä vaø caùc dòch vuï lieân quan ñeán coâng ngheä (% Raát toát hoaëc Toát) Soá löôïng hoäi chôï vaø trieån laõm thöông maïi do tænh toå chöùc trong naêm 2006 vaø keá hoaïch naêm 20077 Tænh toát nhaát Ñaø Naüng (69,73%) Bình Döông (62,96%) TP.HCM (79,55%) Bình Ñònh (83,48%) TP. HCM (79,55%) Haø Noäi (12) An Giang PCI 2007 57,14% 50,00% 72,73% 42,11% 68,83% 8 Thöù haïng 10/64 4/64 9/64 42/64 5/64 3/64 Stt 1 2 3 4 5 6 7 Caùc chæ tieâu % doanh nghieäp cho raèng ñeå coù ñöôïc caùc thoâng tin vaên baûn phaùp luaät, taøi lieäu keá hoaïch, caàn phaûi coù caùc “moái quan heä” (Raát caàn thieát hoaëc caàn thieát) % doanh nghieäp cho raèng vai troø cuûa gia ñình vaø baïn beø quan troïng trong thöông löôïng vôùi caùn boä Nhaø nöôùc (Quan troïng hoaëc Raát quan troïng) % doanh nghieäp cho raèng thoaû thuaän veà caùc khoaûn thueá phaûi noäp vôùi caùn boä thueá laø coâng vieäc quan troïng trong kinh doanh (Ñoàng yù hoaëc Hoaøn toaøn ñoàng yù) % doanh nghieäp cho raèng coù theå ñoaùn tröôùc ñöôïc vieäc thöïc hieän chính saùch vaø phaùp luaät veà kinh teá vaø taøi chính cuûa tænh (Luoân luoân hoaëc Thöôøng xuyeân) Ñaïi dieän cuûa UBND hay caùc Sôû, ngaønh cuûa tænh thöôøng xuyeân gaëp doanh nghieäp ñeå thaûo luaän veà caùc thay ñoåi phaùp luaät vaø chính saùch (Luoân luoân hoaëc Thöôøng xuyeân) % doanh nghieäp ñaùnh giaù veà chaát löôïng tö vaán veà thoâng tin phaùp luaät cuûa tænh toát (Raát toát hoaëc Toát) Chæ soá website cuûa tænh8 (www.angiang.gov.vn) An Giang PCI 2007 53,85% 57,14% 56,74% 4,21% 16,84% 48,19% 18/20 ñieåm Thöù haïng 23/64 46/64 55/64 55/64 2/64 33/64 9/64 3. Tính minh baïch Ñaây cuõng laø chæ soá thaønh phaàn coù ñieåm soá töông ñoái cao cuûa An Giang trong PCI 2007, ñaït 6,93 treân 10 ñieåm, thöù haïng 11 treân 64 tænh, thaønh phoá (sau laàn löôït caùc tænh Laøo Cai, Bình Ñònh, Vónh Long, Bình Döông, Baø Ròa – Vuõng Taøu, Ñaø Naüng, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Ñoàng Thaùp, Höng Yeân, Vónh Phuùc). Moät soá chæ tieâu cuï theå ñaùng löu yù bao goàm: B - NOÄI DUNG 28 MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 29 7 Nguoàn: Cuïc Xuùc tieán thöông maïi, Boä Coâng Thöông Tænh toát nhaát Ñaø Naüng (38,4%) Laøo Cai (38,7%) Bình Döông (24,18%) Laøo Cai (18,28%) Lai Chaâu (21,6%) Vónh Long (72,84%) 20/20 (thaønh phoá Hoà Chí Minh) 8 Nhoùm nghieân cöùu PCI xaây döïng moät thang ñieåm rieâng (20 ñieåm) ñeå ñaùnh giaù caùc website cuûa caùc tænh (www.teântænh.gov.vn). Tieâu chí ñaùnh giaù töø möùc ñoä saün coù cuûa thoâng tin daønh cho caùc doanh nghieäp cho ñeán möùc ñoä ñöôïc truy caäp thöôøng xuyeân cuûa website. 5. Thieát cheá phaùp lyù Thieát cheá phaùp lyù laø chæ soá thaønh phaàn khaù cuûa An Giang trong PCI 2007, An Giang ñöôïc 5,05 ñieåm treân 10, xeáp haïng 21/64 tænh, thaønh phoá. Caùc chæ tieâu cuï theå bao goàm: b) Caùc chæ soá thaønh phaàn khaù Coù boán chæ soá thaønh phaàn ñöôïc xeáp vaøo nhoùm caùc chæ soá thaønh phaàn khaù cuûa An Giang trong PCI 2007, bao goàm Chi phí thôøi gian, Thieát cheá phaùp lyù, Tieáp caän ñaát ñai, Öu ñaõi ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc. 4. Chi phí thôøi gian Chi phí thôøi gian laø chæ soá thaønh phaàn khaù trong PCI 2007 cuûa An Giang. Vôùi ñieåm soá laø 6,93 ñieåm treân 10, An Giang xeáp haïng 16 treân 64 tænh, thaønh phoá cuûa caû nöôùc. Caùc chæ tieâu cuï theå bao goàm: MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 31 B - NOÄI DUNG 30 Stt 1 2 3 4 5 Caùc chæ tieâu % doanh nghieäp maát hôn 10% thôøi gian trong naêm tieáp xuùc vôùi caùc caùn boä Nhaø nöôùc nhaèm hieåu roõ vaø thöïc hieän toát caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät. % doanh nghieäp cho raèng toång soá thôøi gian maø ban laõnh ñaïo doanh nghieäp boû ra ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc giaûm trong khoaûng 2 naêm gaàn ñaây. Soá laàn thanh tra cuûa taát caû caùc cô quan trong naêm 2006 moãi doanh nghieäp (giaù trò trung vò) % doanh nghieäp cho raèng soá laàn thanh tra vaø kieåm tra naêm 2006 giaûm so vôùi giai ñoaïn tröôùc ñaây Soá giôø thanh tra thueá trung vò An Giang PCI 2007 26,44% 23,23% 1 laàn 29,29% 3,5 giôø Thöù haïng 48/64 28/64 1-47/64 11/64 10/64 Tænh toát nhaát Bình Phöôùc (10,94%) Bình Ñònh (35,04%) An Giang vaø 46 tænh khaùc. Soùc Traêng (36,9%) Baïc Lieâu (2 giôø) Stt 1 2 3 4 5 Caùc chæ tieâu Heä thoáng phaùp lyù, haønh chính coù cô cheá thuaän lôïi ñeå doanh nghieäp khôûi kieän caùc haønh vi phieàn haø, tham nhuõng cuûa caùn boä Nhaø nöôùc (Luoân luoân hoaëc Trong phaàn lôùn caùc tröôøng hôïp) % doanh nghieäp tin raèng heä thoáng phaùp luaät, tö phaùp cuûa tænh seõ baûo veä hôïp ñoàng vaø caùc quyeàn taøi saûn trong caùc tranh chaáp lieân quan ñeán hoaït ñoäng kinh doanh % doanh nghieäp löïa choïn Toaø aùn tænh laø moät trong ba caùch thöùc ñaàu tieân giaûi quyeát tranh chaáp cuûa mình. Soá vuï tranh chaáp xeùt xöû taïi Toaø aùn kinh teá caáp tænh (beân nguyeân laø doanh nghieäp daân doanh) bình quaân treân 100 doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng cuûa naêm 2006 Tyû leä soá vuï tranh chaáp (beân nguyeân laø doanh nghieäp daân doanh) so vôùi toång soá vuï tranh chaáp xeùt xöû taïi Toaø aùn kinh teá caáp tænh An Giang PCI 2007 43,21% 89,47% 48,28% (treân 300%) 1,46 39,53% Thöù haïng 9/64 5/64 53/64 13/64 38/64 Tænh toát nhaát Traø Vinh (52,31%) Beán Tre (94,19%) Long An (138,89%/ 300%) Baéc Kaïn (8,12) Ngheä An, Phuù Yeân (100%) 7. Öu ñaõi ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc (Moâi tröôøng caïnh tranh bình ñaúng) Trong PCI 2007, An Giang ñaït 6,94 ñieåm treân 10 ñoái vôùi chæ soá Öu ñaõi ñoái vôùi doanh nghieäp Nhaø nöôùc, ñöùng thöù 23 treân 64 tænh, thaønh phoá. Caùc chæ tieâu cuï theå bao goàm: 6. Tieáp caän ñaát ñai Ñaây laø moät trong boán chæ soá thaønh phaàn khaù cuûa An Giang trong PCI 2007 vôùi 6,63 ñieåm treân 10, xeáp haïng 21 treân 64 tænh, thaønh phoá. Caùc chæ tieâu cuï theå bao goàm: MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 33 B - NOÄI DUNG 32 Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Caùc chæ tieâu % doanh nghieäp coù giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát % doanh nghieäp cho raèng seõ môû roäng quy moâ neáu coù ñöôïc maët baèng kinh doanh deã daøng hôn % doanh nghieäp thueâ laïi ñaát töø doanh nghieäp nhaø nöôùc % doanh nghieäp ñaùnh giaù vieäc chuyeån ñoåi ñaát noâng nghieäp sang phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh toát (Toát hoaëc Raát toát) % dieän tích ñaát coù giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát Möùc ñoä ruûi ro (nhö bò thu hoài) cuûa maët baèng kinh doanh (1 – Raát cao ñeán 5 - Raát thaáp) Doanh nghieäp tin raèng doanh nghieäp seõ nhaän ñöôïc boài thöôøng thoaû ñaùng cho maûnh ñaát neáu bò thu hoài (Luoân luoân vaø Nhieàu khaû naêng) Möùc ñoä ruûi ro trong thay ñoåi caùc ñieàu kieän thueâ ñaát (1 - Raát cao ñeán 5 - Raát thaáp) Doanh nghieäp tin raèng seõ ñöôïc giaûi quyeát tranh chaáp veà hôïp ñoàng thueâ coâng baèng (Luoân luoân hoaëc Thöôøng xuyeân) An Giang PCI 2007 82,76% 58,59% 6,67% 50,00% 69,81% 3,58 41,25% 3,23 35% Thöù haïng 13/64 8/64 12/64 39/64 27/64 50/64 30/64 20/64 46/64 Tænh toát nhaát Soùc Traêng (92,45%) Baïc Lieâu (47%) Haäu Giang… (0%) Bình Döông (81,25%) Haø Nam (97,46%) Caø Mau (4,26) Kon Tum (57,14%) Ñaék Laék (3,59) Laøo Cai (60,71%) Stt 1 2 3 4 5 Caùc chæ tieâu % doanh nghieäp cho raèng söï öu ñaõi cho khu vöïc kinh teá nhaø nöôùc laø caûn trôû ñoái vôùi coâng vieäc kinh doanh cuûa mình (Ñoàng yù hoaëc Hoaøn toaøn ñoàng yù) % doanh nghieäp ñaùnh giaù thaùi ñoä cuûa chính quyeàn tænh ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp tö nhaân laø tích cöïc (Tích cöïc hoaëc Khaù tích cöïc) % doanh nghieäp ñaùnh giaù thaùi ñoä cuûa chính quyeàn tænh ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp tö nhaân ñang ñöôïc caûi thieän % doanh nghieäp cho raèng söï quan taâm cuûa tænh khoâng phuï thuoäc vaøo ñoùng goùp cuûa doanh nghieäp daân doanh cho ñòa phöông: nhö soá lao ñoäng söû duïng, soá thueá noäp cho Nhaø nöôùc… (Ñoàng yù hoaëc Hoaøn toaøn ñoàng yù) % doanh nghieäp cho raèng söï öu ñaõi cho caùc coâng ty coå phaàn hoaù laø caûn trôû ñoái vôùi coâng vieäc kinh doanh cuûa mình (Ñoàng yù hoaëc Hoaøn toaøn ñoàng yù) An Giang PCI 2007 37,84% 48,42% 64,13% 30,23% 23,29% Thöù haïng 20/64 25/64 29/64 53/64 9/64 Tænh toát nhaát Laøo Cai (27,38%) Laøo Cai (67,37%) Bình Ñònh (80,92%) Kon Tum (50,75%) Phuù Yeân (12,70%) c) Caùc chæ soá thaønh phaàn trung bình Coù ba chæ soá thaønh phaàn cuûa An Giang xeáp haïng ôû möùc trung bình trong PCI 2007 bao goàm Chi phí khoâng chính thöùc, Chi phí gia nhaäp thò tröôøng vaø Ñaøo taïo lao ñoäng. 8. Chi phí khoâng chính thöùc Ñaây laø chæ soá thaønh phaàn trung bình cuûa An Giang trong PCI 2007 vôùi möùc 6,57 ñieåm treân 10, xeáp haïng 33 treân 64 tænh, thaønh phoá. Caùc chæ tieâu cuï theå bao goàm: 9. Chi phí gia nhaäp thò tröôøng Chi phí gia nhaäp thò tröôøng laø moät chæ soá thaønh phaàn cuûa An Giang ñaït 7,76 ñieåm treân 10, ñaây laø ñieåm soá duø khoâng thaáp nhöng do ñieåm soá cuûa haàu heát caùc tænh thaønh khaùc cao neân An Giang chæ ñöùng ôû thöù 34 treân 64 tænh, thaønh phoá cuûa caû nöôùc. Caùc chæ tieâu cuï theå bao goàm: B - NOÄI DUNG 34 MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 35 Stt 1 2 Caùc chæ tieâu % doanh nghieäp cho raèng vieäc traû caùc khoaûn chi phí khoâng chính thöùc gaây khoù khaên cho doanh nghieäp (Raát khoù khaên hoaëc Töông ñoái khoù khaên) % doanh nghieäp ñoàng yù vôùi nhaän ñònh “Caùc doanh nghieäp trong ngaønh cuûa toâi thöôøng phaûi traû theâm Tænh toát nhaát Haø Taây (13,95%) Beán Tre (40%) An Giang PCI 2007 32,88% 66,29% Thöù haïng 53/64 43/64 6 7 8 % doanh nghieäp ñaùnh giaù vieäc coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc ñòa phöông toát (Toát hoaëc Raát toát) % thay ñoåi veà soá löôïng doanh nghieäp nhaø nöôùc do ñòa phöông quaûn lyù so vôùi naêm 2000 Tyû troïng nôï cuûa DNNN cuûa tænh treân toång soá nôï cuûa caùc doanh nghieäp cuûa tænh/ Tyû troïng doanh thu cuûa DNNN cuûa tænh treân toång doanh thu cuûa caùc doanh nghieäp cuûa tænh. 54,29% -0,34 1,07 48/64 25/64 19/64 Bình Döông (87,67%) Haø Nam (-0,71) Lai Chaâu (0,40) 3 4 5 caùc khoaûn chi phí khoâng chính thöùc” (Hoaøn toaøn ñoàng yù hoaëc Ñoàng yù) % doanh nghieäp traû treân 10% trong toång thu nhaäp phaûi boû ra haøng naêm ñeå chi caùc khoaûn khoâng chính thöùc cho caùn boä Nhaø nöôùc % doanh nghieäp cho raèng moät soá caùn boä caáp tænh söû duïng caùc quy ñònh rieâng cuûa ñòa phöông vôùi muïc ñích truïc lôïi (Hoaøn toaøn ñoàng yù hoaëc Ñoàng yù) % doanh nghieäp cho raèng neáu ñaõ chi khoaûn chi khoâng chính thöùc nhö yeâu caàu, coâng vieäc ñöôïc giaûi quyeát ñuùng nhö mong muoán (Luoân luoân hoaëc Trong haàu heát caùc tröôøng hôïp) 12,94% 28,40% 44,58% 56/64 8/64 42/64 Tieàn Giang (1,39%) Beán Tre (17,44%) Haø Noäi (59,8%) B - NOÄI DUNG 36 MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 37 Stt 1 2 3 4 5 6 6 Caùc chæ tieâu % doanh nghieäp phaûi maát hôn moät (1) thaùng ñeå nhaän ñöôïc taát caû caùc giaáy ñaêng kyù, giaáy pheùp vaø quyeát ñònh chaáp thuaän caàn thieát ñeå chính thöùc hoaït ñoäng % doanh nghieäp phaûi maát hôn ba (3) thaùng ñeå nhaän ñöôïc taát caû caùc giaáy ñaêng kyù, giaáy pheùp vaø quyeát ñònh chaáp thuaän caàn thieát ñeå chính thöùc hoaït ñoäng % doanh nghieäp gaëp khoù khaên ñeå coù ñuû caùc giaáy pheùp caàn thieát Thôøi gian ñaêng kyù kinh doanh (soá ngaøy trung vò) Thôøi gian ñaêng kyù kinh doanh laïi (soá ngaøy trung vò) Soá löôïng caùc loaïi giaáy pheùp: caùc loaïi giaáy ñaêng kyù, giaáy chaáp thuaän, quyeát ñònh cho pheùp, tem vaø caùc loaïi giaáy töông töï nhö giaáy pheùp… (giaù trò trung vò) Thôøi gian chôø ñôïi thöïc söï ñeå coù ñöôïc maët baèng kinh doanh (soá ngaøy trung vò) An Giang PCI 2007 24,24% 9,09% 17,14% 10 ngaøy 7 ngaøy 3 giaáy pheùp 75 ngaøy Thöù haïng 27/64 43/64 49/64 12/64 9/64 35/64 17/64 Tænh toát nhaát Bình Ñònh (5,13%) Quaûng Trò, Beán Tre, Ñoàng Nai (0%) Tieàn Giang, (0%) Bình Ñònh (7 ngaøy) Bình Ñònh (3 ngaøy) Haûi Phoøng vaø moät soá tænh khaùc (1 giaáy pheùp) Ñoàng Thaùp (45 ngaøy) Stt 1 2 3 4 5 Caùc chæ tieâu % doanh nghieäp ñaùnh giaù chaát löôïng giaùo duïc, ñaøo taïo toát (Toát hoaëc Raát toát) % doanh nghieäp ñaùnh giaù chaát löôïng ñaøo taïo ngheà cho ngöôøi lao ñoäng toát (Toát hoaëc Raát toát) % doanh nghieäp ñaùnh giaù chaát löôïng dòch vuï hoã trôï tuyeån duïng vaø moâi giôùi lao ñoäng toát (Toát hoaëc Raát toát) Soá löôïng tröôøng daïy ngheà do ñòa phöông quaûn lyù treân 10.000 daân Soá löôïng trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm treân 10.000 daân An Giang PCI 2007 78,21% 58,75% 61,33% 0,32 0,00 Thöù haïng 19/64 26/64 16/64 60/64 54/64 Tænh toát nhaát Vónh Long (87,34%) Vónh Phuùc (79,5%) Bình Döông (78,05%) Ñaø Naüng (2,19) Yeân Baùi (0,68) 10. Ñaøo taïo lao ñoäng Ñaøo taïo lao ñoäng laø moät chæ soá thaønh phaàn xeáp haïng thaáp nhaát cuûa An Giang trong PCI 2007, ñöôïc 4,94 ñieåm treân 10, xeáp haïng 36 treân 64 tænh thaønh phoá. Moät soá chæ tieâu cuï theå nhö: 5. Caùc doanh nghieäp taïi An Giang ñang gaëp nhöõng khoù khaên gì? Trong ñieàu tra PCI 2007, nhoùm nghieân cöùu thieát keá rieâng caùc caâu hoûi ñeå khaûo saùt veà caùc doanh nghieäp ñang gaëp phaûi nhöõng khoù khaên gì, trong ñoù khoù khaên gì ñöôïc caùc doanh nghieäp xem laø lôùn nhaát. Caùc doanh nghieäp ñaõ coù nhöõng phaûn hoài tích cöïc vôùi raát nhieàu thoâng tin phong phuù. Nhìn chung, cuõng gioáng nhö caû nöôùc, caùc vaán ñeà maø caùc doanh nghieäp daân doanh taïi An Giang ñang gaëp phaûi chuû yeáu laø thieáu voán (29 doanh nghieäp qua ñieàu tra cho laø khoù khaên lôùn nhaát), khoù khaên trong tieáp caän maët baèng kinh doanh hay caùc vaán ñeà veà ñaát ñai khoù khaên (8 doanh nghieäp), thieáu huït veà nhaân löïc (11 doanh nghieäp), cô B - NOÄI DUNG 38 MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 39 sôû haï taàng coøn nhieàu yeáu keùm (16 doanh nghieäp), thuû haønh chính phieàn haø (23 doanh nghieäp), moâi tröôøng kinh doanh coøn keùm minh baïch (6 doanh nghieäp), caùc vaán ñeà veà thueá (16 doanh nghieäp)… 5.1. Khoù khaên veà voán Coù 29 doanh nghieäp (trong soá 99 doanh nghieäp) qua ñieàu tra cho bieát moät trong nhöõng khoù khaên lôùn nhaát hieän nay lieân quan ñeán voán. Caùc khoù khaên cuï theå ñoù laø caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa raát khoù ñeå tieáp caän voán vay ngaân haøng, ngaân haøng cho vay quaù thaáp so vôùi taøi saûn theá chaáp, thieáu nguoàn voán trung vaø daøi haïn ñeå thay ñoåi coâng ngheä, thuû tuïc vay voán ngaân haøng ñöôïc caùc doanh nghieäp ñaùnh giaù raát khoù khaên, vaøo muøa vuï khoâng ñuû voán mua saûn phaåm cuûa noâng daân, vay voán ngaân haøng raát khoù khaên maëc duø doanh nghieäp coù taøi saûn theá chaáp… Keát quaû ñieàu tra naêm 2007 cho thaáy 66,67% doanh nghieäp An Giang hieän ñang coù khoaûn vay töø caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh hoaëc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn. Thôøi haïn cuûa khoaûn vay chuû yeáu laø ngaén hoaëc trung haïn. Soá doanh nghieäp vay töø 12 thaùng trôû xuoáng chieám ñeán 78,56% toång caùc doanh nghieäp ñi vay, kyø haïn vay 3 naêm coù 8,93% vaø treân 3 naêm coù 12,5% doanh nghieäp. Keát quaû ñieàu tra cuõng cho thaáy, tuyeät ñaïi ña soá doanh nghieäp (ñeán 95,24%,) phaûi söû duïng taøi saûn theá chaáp cho caùc khoaûn vay thöông maïi cuûa mình, trong ñoù 88,89% doanh nghieäp theá chaáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát. Chæ coù 4,76% doanh nghieäp coù ñöôïc khoaûn vay maø khoâng caàn phaûi söû duïng taøi saûn theá chaáp. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp daân doanh, vieäc coù ñöôïc taøi saûn theá chaáp ñeå vay voán raát quan troïng. Qua ñieàu tra, coù ñeán 85,39% doanh nghieäp ñoàng yù vôùi nhaän ñònh "doanh nghieäp khoâng theå vay voán neáu khoâng coù taøi saûn theá chaáp". Ñaây thöïc söï laø khoù khaên lôùn ñoái vôùi 17,24% doanh nghieäp qua ñieàu tra hieän chöa coù giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát. Söï baát bình ñaúng giöõa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø doanh nghieäp tö nhaân trong tieáp caän voán laø moät khoù khaên khaùc. 75,90% doanh nghieäp qua ñieàu tra cho raèng "laõi suaát vaø caùc ñieàu kieän cho vay ñoái vôùi doanh nghieäp tö nhaân luoân khoù khaên hôn so vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc". Theo ñaùnh giaù cuûa caùc doanh nghieäp daân doanh thì thuû tuïc vay voán hieän nay cuõng chöa thöïc söï thuaän lôïi. 64,77% soá doanh nghieäp daân doanh qua ñieàu tra ñaùnh giaù raèng "thuû tuïc vay voán raát phieàn haø". Thuû tuïc khoù khaên cuõng daãn ñeán nhöõng tieâu cöïc trong vieäc tieáp caän voán cuûa caùc doanh nghieäp. Qua ñieàu tra, coù ñeán 46,91% doanh nghieäp cho raèng vieäc "boài döôõng" cho caùn boä ngaân haøng ñeå vay ñöôïc voán laø phoå bieán (xem hình 12) Baûng 4: Tyû leä laõi suaát cuûa khoaûn vay bình quaân haøng naêm maø doanh nghieäp taïi An Giang vay ñöôïc Möùc laõi suaát Döôùi 7%/naêm Töø 7- döôùi 9%/naêm Töø 9 - döôùi 11%/naêm Töø 11 - döôùi 13%/naêm Töø 13 - döôùi 15%/naêm Töø 15% trôû leân/naêm Toång soá Soá doanh nghieäp (tyû leä %) 13,33 13,33 13,33 36,67 16,67 6,67 100 B - NOÄI DUNG 40 MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 41 Hình 12: Ñaùnh giaù veà vieäc vay voán cuûa doanh nghieäp daân doanh taïi An Giang 5.2. Khoù khaên trong tieáp caän vaø söû duïng maët baèng kinh doanh Nhu caàu tieáp caän ñöôïc maët baèng kinh doanh cuûa doanh nghieäp, ñaëc bieät laø doanh nghieäp nhoû vaø vöøa hieän vaãn lôùn. 8 doanh nghieäp qua ñieàu tra cho bieát caùc vaán ñeà lieân quan maët baèng kinh doanh ñang laø caûn trôû lôùn nhaát trong hoaït ñoäng kinh doanh. Caùc khoù khaên maø caùc doanh nghieäp neâu ra laø thieáu quyõ ñaát ñeå môû roäng caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, tieáp caän ñaát raát khoù khaên, vieäc caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát chöa thuaän lôïi, caùc doanh nghieäp chöa yeân taâm trong söû duïng ñaát do nhöõng phöùc taïp veà nguoàn goác ñaát maø chính quyeàn chöa giaûi quyeát döùt ñieåm… 58,59% doanh nghieäp qua ñieàu tra cuûa An Giang cho bieát raèng seõ môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình neáu deã daøng tieáp caän ñaát ñai hôn, 19,19% doanh nghieäp cho bieát neáu coù maët baèng kinh doanh thuaän lôïi hôn seõ thöïc hieän caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc maø caàn nhieàu maët baèng. Hình 13: Coâng vieäc kinh doanh cuûa doanh nghieäp seõ thay ñoåi nhö theá naøo neáu coù maët baèng kinh doanh deã daøng hôn? Qua ñieàu tra, bình quaân caùc doanh nghieäp An Giang phaûi maát 82,61 ngaøy keå töø ngaøy noäp ñôn xin caáp cho ñeán khi ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát, ñaây laø möùc thaáp hôn so vôùi möùc bình quaân chung cuûa caû nöôùc laø 131,58 ngaøy Caùc doanh nghieäp vaãn chöa thaät yeân taâm veà tính oån ñònh trong söû duïng maët baèng kinh doanh. Coù 29,49% doanh nghieäp An Giang ñaùnh giaù tính oån ñònh cuûa maët baèng kinh doanh cuûa doanh nghieäp laø thaáp hoaëc raát thaáp, 19,23% doanh nghieäp ñaùnh giaù tính oån ñònh raát thaáp. Chính taâm lyù chöa yeân taâm veà tính oån ñònh trong söû duïng maët baèng ñaõ caûn trôû phaàn naøo ñeán xu höôùng ñaàu tö lôùn vaø laâu daøi cuûa caùc doanh nghieäp. B - NOÄI DUNG 42 MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 43 Moät trong nhöõng lyù do khieán nhieàu doanh nghieäp ñaùnh giaù thaáp veà tính oån ñònh cuûa maët baèng kinh doanh laø quy hoaïch söû duïng ñaát chöa roõ raøng vaø minh baïch. Trong tröôøng hôïp neáu ñaát bò thu hoài thì lo ngaïi chuû yeáu laø khoâng ñöôïc boài thöôøng thoûa ñaùng. Qua ñieàu tra, coù ñeán 22,50% soá doanh nghieäp nhaän ñònh raèng khoâng bao giôø hay hieám khi nhaän ñöôïc boài thöôøng thoûa ñaùng cho maûnh ñaát neáu bò thu hoài. 36,25% soá doanh nghieäp khoâng chaéc chaén veà khaû naêng ñöôïc boài thöôøng thoûa ñaùng. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ñi thueâ ñaát, ruûi ro lôùn vaãn laø vieäc thay ñoåi caùc ñieàu kieän cho thueâ laøm aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Qua ñieàu tra, coù ñeán 34,62% doanh nghieäp ñaùnh giaù raèng möùc ñoä ruûi ro trong thay ñoåi caùc ñieàu kieän cho thueâ ñaát laø cao hoaëc raát cao. 15,38% ñaùnh giaù laø khaù cao. 26,92% doanh nghieäp ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro trong thay ñoåi ñieàu kieän cho thueâ ñaát laø thaáp vaø 23,08% ñaùnh giaù raát thaáp. Hình 14: Haõy ñaùnh giaù veà möùc ñoä ruûi ro cuûa maët baèng kinh doanh cuûa doanh nghieäp baïn? 5.3. Nguoàn nhaân löïc Coù 11 doanh nghieäp taïi An Giang qua ñieàu tra cho bieát moät trong nhöõng khoù khaên lôùn nhaát cuûa mình lieân quan ñeán nguoàn nhaân löïc. Caùc vaán ñeà veà nhaân löïc chuû yeáu laø thieáu lao ñoäng coù tay ngheà, khoù tuyeån duïng lao ñoäng, nguoàn nhaân löïc haïn cheá, caùn boä kyõ thuaät chuyeân moân laønh ngheà khan hieám, thieáu löïc löôïng lao ñoäng coù tay ngheà vaø yù thöùc kyû luaät cao, chöa coù toå chöùc ñaøo taïo kyõ naêng ngheà cho ngöôøi lao ñoäng, chi phí ñaøo taïo caùc khoùa caàn thieát cho nhaân vieân hieän quaù cao... Nhö ñöôïc ñeà caäp trong chæ soá thaønh phaàn veà Ñaøo taïo lao ñoäng, chaát löôïng cuûa dòch vuï ñaøo taïo ngheà cho ngöôøi lao ñoäng vaø caùc dòch vuï hoã trôï hieän nay chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa doanh nghieäp. Chæ coù 58,75% doanh nghieäp haøi loøng vôùi dòch vuï ñaøo taïo ngheà cho ngöôøi lao ñoäng; 61,33% haøi loøng vôùi dòch vuï hoã trôï tuyeån duïng vaø moâi giôùi lao ñoäng. Nhöõng con soá naøy ñeàu thaáp hôn so vôùi möùc ñoä haøi loøng cuûa doanh nghieäp veà chaát löôïng giaùo duïc ñaøo taïo phoå thoâng noùi chung (78,21%). Baûng 5: Ñaùnh giaù cuûa caùc doanh nghieäp daân doanh veà chaát löôïng nhaân löïc taïi An Giang (Theo baûng caâu hoûi ñieàu tra, thang ñaùnh giaù naøy coù 6 möùc töø Raát toát ñeán Raát keùm. Baûng naøy chæ theå hieän 4 möùc laø Raát toát, Toát, Keùm vaø Raát keùm) Chaát löôïng nhaân löïc Chaát löôïng giaùo duïc, ñaøo taïo Ñaøo taïo ngheà cho ngöôøi lao ñoäng Hoã trôï tuyeån duïng vaø moâi giôùi lao ñoäng Raát toát 37,18% 27,50% 26,67% Toát 41,03% 31,25% 34,67% Keùm 2,56% 10,00% 9,33% Raát keùm 5,13% 7,50% 5,33% B - NOÄI DUNG 44 MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 45 5.4. Cô sôû haï taàng Traû lôøi ñieàu tra, coù 16 doanh nghieäp An Giang cho raèng yeáu keùm veà cô sôû haï taàng laø moät trong nhöõng khoù khaên lôùn nhaát hieän nay. Ñoù laø nhöõng trôû ngaïi veà haï taàng nhö giao thoâng khoâng thuaän lôïi, heä thoáng ñöôøng noâng thoân yeáu keùm aûnh höôûng ñeán vieäc vaän chuyeån haøng hoùa cuûa doanh nghieäp, nhöõng haïn cheá veà caàu phaø, beán caûng phuïc vuï cho vieäc kieåm tra vaø xuaát khaåu haøng hoùa. Nhieàu doanh nghieäp ñaùnh giaù heä thoáng ñieän chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu saûn xuaát, chöa oån ñònh vaø ñaëc bieät moät soá doanh nghieäp bò thieät haïi do ñieän caét thöôøng xuyeân. Ngoaøi ra coøn coù nhöõng trôû ngaïi töø heä thoáng vieãn thoâng (nhö chöa keát noái ñöôïc internet ôû moät soá vuøng), haïn cheá do chöa coù khu coâng nghieäp, cuïm coâng nghieäp cho doanh nghieäp saûn xuaát... Keát quaû ñieàu tra cho thaáy chæ coù 63,64% doanh nghieäp haøi loøng veà chaát löôïng ñöôøng giao thoâng (12,50% ñaùnh giaù tieâu cöïc); 80,68% haøi loøng veà chaát löôïng ñieän thoaïi (14,77% ñaùnh giaù tieâu cöïc); 58,54% haøi loøng veà chính saùch phaùt trieån cô sôû haï taàng cuûa ñòa phöông (12,20% ñaùnh giaù tieâu cöïc) vaø chæ coù 42,11% haøi loøng veà chính saùch phaùt trieån khu/cuïm coâng nghieäp cho doanh nghieäp vöøa vaø nhoû (14,47% ñaùnh giaù tieâu cöïc). Baûng 6: Ñaùnh giaù cuûa doanh nghieäp veà chaát löôïng dòch vuï haï taàng cuûa An Giang (Theo baûng caâu hoûi ñieàu tra, thang ñaùnh giaù naøy coù 6 möùc töø Raát toát ñeán Raát keùm. Baûng naøy chæ theå hieän 4 möùc laø Raát toát, Toát, Keùm vaø Raát keùm) Dòch vuï haï taàng Chaát löôïng ñöôøng giao thoâng Ñieän thoaïi Phaùt trieån cô sôû haï taàng Phaùt trieån khu/cuïm coâng nghieäp cho doanh nghieäp vöøa vaø nhoû Raát toát 21,59% 59,09% 24,39% 15,79% Toát 42,05% 21,59% 34,15% 26,32% Keùm 3,41% 1,14% 10,98% 13,16% Raát keùm 9,09% 13,64% 1,22% 1,32% 5.5. Thuû tuïc haønh chính coøn nhieàu phieàn haø 23 doanh nghieäp trong soá caùc doanh nghieäp traû lôøi ñieàu tra cuûa An Giang cho bieát caùc khoù khaên lôùn nhaát trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình lieân quan ñeán caùc vaán ñeà veà thuû tuïc haønh chính. Raát nhieàu khoù khaên ñöôïc caùc doanh nghieäp neâu ra nhö caùc thuû tuïc thaønh chính (nhö thuû tuïc xaây döïng) quaù röôøm raø vaø qua nhieàu cô baûn, thuû tuïc haønh chính röôøm raø vaø coàng keành, nhieàu giaáy pheùp con, haøng thaùng phaûi baùo caùo quaù nhieàu cô quan, söï nhuõng nhieãu cuûa moät soá coâng chöùc, vieäc öùng duïng coâng ngheä vaø keát noái thoâng tin taïi caùc sôû ban ngaønh cuûa tænh keùm… Traû lôøi ñieàu tra cuûa VCCI, 26,44% doanh nghieäp cho bieát laõnh ñaïo doanh nghieäp phaûi daønh treân 10% thôøi gian trong naêm tieáp xuùc vôùi caùn boä Nhaø nöôùc ñeå hieåu roõ vaø thöïc hieän toát caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ñieàu tra cho thaáy vieäc caùc doanh nghieäp phaûi traû theâm caùc khoaûn chi phí khoâng chính thöùc khaù lôùn. Ñeán 66,29% doanh nghieäp An Giang ñoàng yù vôùi nhaän ñònh "Caùc doanh nghieäp trong ngaønh cuûa toâi thöôøng phaûi traû theâm caùc khoaûn chi phí khoâng chính thöùc". 12,94% doanh nghieäp cho bieát caùc khoaûn chi phí khoâng chính thöùc naøy chieám treân 10% toång thu nhaäp cuûa doanh nghieäp. 37,18% doanh nghieäp cho raèng caùc doanh nghieäp khaùc cuøng ngaønh ngheà kinh doanh phaûi traû tieàn "hoa hoàng" ñeå coù ñöôïc hôïp ñoàng töø caùc cô quan Nhaø nöôùc. 5.6. Tính minh baïch cuûa moâi tröôøng kinh doanh coøn nhieàu haïn cheá Theo ñaùnh giaù cuûa caùc doanh nghieäp daân doanh, möùc ñoä minh baïch cuûa moâi tröôøng kinh doanh cuûa An Giang hieän vaãn coù nhieàu haïn cheá. B - NOÄI DUNG 46 MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 47 6 doanh nghieäp cho bieát khoù khaên trong tieáp caän caùc thoâng tin caàn thieát, trong ñoù coù thoâng tin veà chính saùch, phaùp luaät cuûa tænh vaø Trung öông, thoâng tin veà thò tröôøng, coâng ngheä ñang laø caûn trôû lôùn nhaát ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Moät soá doanh nghieäp cho bieát vieäc tieáp caän caùc thoâng tin taøi lieäu cuûa tænh coøn chaäm vaø khoù khaên. Ñieån hình nhö vieäc caùc doanh nghieäp hieän ñang gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc tieáp caän caùc thoâng tin, taøi lieäu caàn thieát. 34,18% doanh nghieäp An Giang traû lôøi cho bieát khoù khaên trong vieäc coù ñöôïc keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi daøi haïn (10 naêm vaø 5 naêm) hay 32,05% ñaùnh giaù laø khoù khaên neáu muoán coù ñöôïc keá hoaïch haøng naêm cuûa tænh. Moät soá thoâng tin chöa ñöôïc coâng khai, roäng raõi trong coäng ñoàng doanh nghieäp daân doanh taïi An Giang. Ñoái vôùi caùc keá hoaïch xaây döïng cô sôû haï taàng môùi 37,66% doanh nghieäp cho raèng khoâng theå hay khoù trong vieäc tieáp caän. 55,84% doanh nghieäp cho raèng khoù hay khoâng theå tieáp caän caùc keá hoaïch ñaàu tö cuûa Trung öông. Ngay caû nhöõng vaên baûn quy phaïm phaùp luaät phoå bieán cuûa Trung öông nhö luaät, phaùp leänh, nghò ñònh… thì vaãn coù ñeán 32,05% doanh nghieäp daân doanh ñaùnh giaù laø khoù khaên hay khoâng theå tieáp caän. 60,26% doanh nghieäp ñaùnh giaù khoù hay khoâng theå tieáp caän caùc baûn ñoà vaø quy hoaïch söû duïng ñaát, 41,46% coù nhaän ñònh töông töï vôùi caùc chính saùch öu ñaõi ñaàu tö cuûa tænh. Ñaùnh giaù coù veû khaû quan nhaát laø caùc thay ñoåi cuûa caùc quy ñònh veà thueá khi chæ coù 16,87% doanh nghieäp qua ñieàu tra ñaùnh giaù laø khoâng theå tieáp caän. Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Loaïi taøi lieäu Ngaân saùch cuûa tænh Keá hoaïch phaùt trieån KT-XH 10 naêm vaø 5 naêm cuûa tænh Keá hoaïch phaùt trieån KT-XH haøng naêm cuûa tænh Chöông trình haønh ñoäng phaùt trieån khu vöïc tö nhaân cuûa tænh Caùc luaät, phaùp leänh, nghò ñònh, quyeát ñònh cuûa Trung öông Caùc vaên baûn höôùng daãn cuûa caùc Boä, ngaønh Caùc quyeát ñònh vaø chæ thò cuûa UBND tænh Caùc keá hoaïch veà caùc döï aùn xaây döïng cô sôû haï taàng môùi Caùc keá hoaïch ñaàu tö cuûa Trung öông Caùc baûn ñoà vaø caùc quy hoaïch söû duïng ñaát Caùc chính saùch öu ñaõi ñaàu tö cuûa tænh Caùc ñôn xin ñaêng kyù kinh doanh vaø söû duïng ñaát Thoâng tin veà caùc thay ñoåi cuûa caùc quy ñònh veà thueá Raát deã 2,47 6,33 7,69 2,53 11,54 6,33 15,00 2,60 3,90 1,28 6,10 10,67 13,25 Töông ñoái deã 11,11 18,99 23,08 16,46 23,08 31,65 20,00 10,39 2,60 6,41 15,85 29,33 38,55 Coù theå 32,10 40,51 37,18 44,30 33,33 29,11 30,00 49,35 37,66 32,05 36,59 42,67 31,33 Coù theå, nhöng khoù 24,69 22,78 20,51 22,78 21,79 22,78 21,25 19,48 27,27 37,18 23,17 12,00 8,43 Khoâng theå 29,63 11,39 11,54 13,92 10,26 10,13 13,75 18,18 28,57 23,08 18,29 5,33 8,43 Baûng 7: Khaû naêng tieáp caän caùc thoâng tin, taøi lieäu cuûa doanh nghieäp An Giang (% soá doanh nghieäp traû lôøi) B - NOÄI DUNG 48 MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 49 Ñeå tieáp caän ñöôïc caùc thoâng tin noùi treân, qua ñieàu tra coù 53,85% doanh nghieäp taïi An Giang cho raèng vieäc phaûi coù moái quan heä vôùi caùc cô quan Nhaø nöôùc laø caàn thieát hoaëc raát caàn thieát. Vieäc tham vaán doanh nghieäp tröôùc khi söûa ñoåi hay ban haønh chính saùch môùi laø yeâu caàu caàn thieát, theå hieän söï minh baïch cuûa moâi tröôøng kinh doanh. Tuy vaäy, theo ñaùnh giaù cuûa caùc doanh nghieäp daân doanh, caùc cô quan Nhaø nöôùc taïi An Giang vaãn chöa thöïc hieän toát yeâu caàu naøy. Qua ñieàu tra, coù ñeán 14,74% doanh nghieäp cho raèng caùc UBND vaø Sôû, ngaønh cuûa tænh An Giang chöa bao giôø gaëp caùc doanh nghieäp daân doanh ñeå thaûo luaän veà caùc thay ñoåi trong phaùp luaät vaø chính saùch. 30,53% cho raèng hieám khi vaø 37,89% ñaùnh giaù laø thænh thoaûng. Hình 15: UBND hay caùc Sôû, ngaønh cuûa tænh coù thöôøng xuyeân gaëp doanh nghieäp cuûa baïn vaø caùc doanh nghieäp daân doanh khaùc ñeå thaûo luaän veà caùc thay ñoåi phaùp luaät vaø chính saùch khoâng? 5.7. Hoaït ñoäng cuûa caùc hieäp hoäi doanh nghieäp coøn gaëp nhieàu khoù khaên. Söï caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp phaûi taêng cöôøng lieân keát vôùi nhau chaët cheõ vaø hieäu quaû. Tuy vaäy, ñieàu raát ñaùng lo ngaïi laø tyû leä caùc doanh nghieäp daân doanh taïi An Giang tham gia caùc hieäp hoäi hieän coøn raát ít. Ñieàu tra 2007 cho thaáy, tyû leä caùc doanh nghieäp taïi An Giang laøm thaønh vieân moät hieäp hoäi naøo ñoù chæ laø 31,58%. Moät trong nhöõng chöùc naêng quan troïng cuûa caùc hieäp hoäi doanh nghieäp laø keânh thoâng tin ñeå phaûn aùnh caùc vöôùng maéc trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp hoäi vieân leân caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc, ñoái vôùi caùc hieäp hoäi ñòa phöông thì ñoái vôùi caùc sôû, ban ngaønh vaø laõnh ñaïo cuûa tænh. Tuy vaäy, qua khaûo saùt thì keânh naøy khoâng phaûi ñeàu ñöôïc caùc doanh nghieäp daân doanh ñaùnh giaù cao. Qua ñieàu tra, coù 68% doanh nghieäp cho raèng phaûn aùnh thoâng qua caùc hieäp hoäi doanh nghieäp khoâng hieäu quaû hoaëc ít hieäu quaû. Chuù thích TB: Trung bình TÑT: Töông ñoái thaáp C - PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC 1: ÑIEÅM PCI 2007 CAÙC TÆNH ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG 5150 Tæ nh /th aøn h ph oá B ìn h D öô ng Vó nh L on g A n G ia ng Ñ oàn g Th aùp So ùc Tr aên g Ti eàn G ia ng B eán T re C aàn T hô H aäu G ia ng Lo ng A n Tr aø Vi nh C aø M au K ie ân G ia ng B aïc L ie âu Ñ ak N oân g Xe áp ha ïng 1 3 6 9 11 12 14 17 19 21 28 29 39 60 64 N ho ùm x eáp ha ïng P C I 20 07 R aát to át R aát to át To át To át To át To át To át To át K ha ù K ha ù K ha ù K ha ù TB TÑ T Th aáp C hi p hí gi a nh aäp th ò tr öô øng 7. 95 8. 02 7. 76 8. 09 9. 10 8. 81 8. 85 8. 50 6. 23 8. 28 7. 75 7. 12 6. 45 6. 56 6. 45 Ti eáp c aän ña át ña i 7. 02 6. 67 6. 63 7. 06 6. 78 7. 10 7. 23 6. 49 7. 17 7. 71 7. 15 6. 05 6. 59 6. 44 5. 29 Tí nh m in h ba ïch 7. 44 7. 54 6. 93 7. 12 5. 82 6. 39 6. 53 5. 95 5. 71 6. 32 5. 32 6. 35 5. 78 4. 40 2. 24 C hi p hí th ôøi gi an 7. 34 6. 20 6. 93 6. 49 7. 35 7. 49 7. 90 6. 74 6. 66 6. 69 5. 65 7. 76 6. 67 5. 29 4. 60 C hi p hí kh oân g ch ín h th öùc 7. 17 6. 43 6. 57 6. 64 5. 96 7. 71 7. 63 6. 63 6. 53 7. 04 6. 09 6. 07 5. 89 5. 82 6. 44 Ö u ña õi ño ái v ôùi D N N N 8. 29 8. 24 6. 94 7. 20 7. 07 7. 76 5. 92 6. 17 5. 73 6. 70 6. 32 6. 66 4. 88 6. 06 4. 79 Tí nh n aên g ño äng c uûa la õnh ñ aïo tæn h 9. 20 6. 71 7. 71 5. 99 7. 11 6. 76 6. 07 4. 57 7. 12 5. 76 6. 78 4. 67 4. 17 3. 37 3. 49 C hí nh s aùc h PT K VK TT N 8. 38 6. 98 7. 44 6. 39 5. 92 5. 44 4. 70 6. 86 4. 99 3. 61 3. 95 4. 28 4. 53 2. 26 2. 94 Ñ aøo ta ïo la o ño äng 7. 75 8. 05 4. 94 6. 40 5. 91 4. 97 5. 78 6. 67 5. 43 5. 75 5. 17 5. 26 4. 22 3. 84 2. 36 Th ie át ch eá ph aùp ly ù 5. 48 5. 33 5. 05 5. 07 5. 73 6. 10 5. 54 5. 06 5. 05 5. 10 5. 17 4. 64 6. 20 3. 96 5. 33 C hæ s oá PC I 20 07 77 .2 0 70 .1 4 66 .4 7 64 .8 9 64 .6 8 64 .6 3 62 .8 8 61 .7 6 59 .4 1 58 .8 2 56 .3 0 56 .1 9 52 .8 2 42 .4 9 37 .9 6 52 MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007 53 C - PHUÏ LUÏC C hi p hí gi a nh aäp th ò tr öô øng Ti eáp ca än ña át ña i Tí nh m in h ba ïch C hi ph í th ôøi gi an C hi p hí kh oân g ch ín h th öùc Ö u ña õi ño ái v ôùi D N N N Tí nh n aên g ño äng c uûa la õnh ñ aïo tæn h C hí nh s aùc h PT K VK TT N Th ie át ch eá ph aùp ly ù Ñ aøo ta ïo la o ño äng A n G ia ng 7. 76 6. 63 6. 93 6. 93 6. 57 6. 94 7. 71 7. 44 4. 94 5. 05 Tæ nh tr un g vò 7. 87 6. 27 5. 84 6. 21 6. 59 6. 73 4. 95 4. 71 5. 03 4. 33 M öùc ta êng -0 .1 1 0. 36 1. 09 0. 72 -0 .0 1 0. 21 2. 76 2. 74 -0 .0 8 0. 72 PH UÏ L UÏ C 2 : PC I 2 00 7 C UÛ A AN G IA NG V AØ TÆ NH TR UN G V Ò C UÛ A C AÛ N ÖÔ ÙC C hi p hí gi a nh aäp th ò tr öô øng Ti eáp ca än ña át ña i Tí nh m in h ba ïch C hi ph í th ôøi gi an C hi p hí kh oân g ch ín h th öùc Ö u ña õi ño ái v ôùi D N N N Tí nh n aên g ño äng c uûa la õnh ñ aïo tæn h C hí nh s aùc h PT K VK TT N Th ie át ch eá ph aùp ly ù C hæ s oá PC I 20 07 Ñ aøo ta ïo la o ño äng 20 07 7. 76 6. 63 6. 93 6. 93 6. 57 6. 94 7. 71 7. 44 4. 94 5. 05 66 .4 7 20 06 7. 64 6. 37 6. 64 4. 57 7. 00 6. 43 7. 59 7. 06 4. 55 3. 38 60 .4 5 M öùc ta êng 0. 12 0. 26 0. 28 2. 36 -0 .4 2 0. 51 0. 12 0. 39 0. 39 1. 67 6. 02 PH UÏ L UÏ C 3 : P C I C UÛ A AN G IA NG N AÊ M 2 00 6 VA Ø N AÊ M 2 00 7 Coâng ty CP 2,60% Saûn xuaát/Xaây döïng 34,26% ÑKKD tröôùc Luaät DN 26,51% Coâng ty CP 4,17% Saûn xuaát/Xaây döïng 36,46% ÑKKD tröôùc Luaät DN 27,84% Phaân boá toång theå doanh nghieäp tænh An Giang (döõ lieäu cuûa Toång cuïc Thueá) Phaân boá maãu nghieân cöùu doanh nghieäp tænh An Giang cuûa PCI 2007 Coâng ty TNHH 28,39% Thöông maïi/Dòch vuï 65,38% Coâng ty TNHH 29,17% Thöông maïi/Dòch vuï 57,29% DNTN 69,01% Noâng nghieäp/Khai thaùc Taøi nguyeân (KTTN) 0,36% ÑKKD sau Luaät DN 73,49% DNTN 66,67% Noâng nghieäp/KTTN 6,25% ÑKKD sau Luaät DN 72,16% PHUÏ LUÏC 4: MAÃU ÑIEÀU TRA DOANH NGHIEÄP CUÛA AN GIANG MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN AN GIANG Keát quaû Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI cuûa An Giang naêm 2007C - PHUÏ LUÏC PHUÏ LUÏC 5: BAÛN ÑOÀ PCI 2007 CUÛA 64 TÆNH, THAØNH PHOÁ CUÛA VIEÄT NAM PHUÏ LUÏC 6: 54 55 MUÏC LUÏC A - LÔØI NOÙI ÑAÀU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 B - NOÄI DUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 1. Toång quan veà Chæ soá Naêng löïc caïnh tranh caáp tænh PCI . . . . .4 2. Toång quan chung veà caùc doanh nghieäp daân doanh qua ñieàu tra PCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 3. Keát quaû PCI 2007 cuûa tænh An Giang . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 4. Caùc chæ soá thaønh phaàn cuï theå cuûa An Giang . . . . . . . . . . . . .26 5. Caùc doanh nghieäp taïi An Giang ñang ñoái maët vôùi khoù khaên gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 C - PHUÏ LUÏC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 PHUÏ LUÏC 1: ÑIEÅM PCI 2007 CAÙC TÆNH ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG . . . . . . . . . . . . .50 PHUÏ LUÏC 2: PCI 2007 CUÛA AN GIANG VAØ TÆNH TRUNG VÒ CUÛA CAÛ NÖÔÙC . . . . . . . . . . . . . .52 PHUÏ LUÏC 3: PCI CUÛA AN GIANG NAÊM 2006 VAØ NAÊM 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 PHUÏ LUÏC 4: MAÃU DOANH NGHIEÄP TOÅNG THEÅ VAØ MAÃU ÑIEÀU TRA PCI 2007 CUÛA TÆNH AN GIANG . . . . .53 PHUÏ LUÏC 5: BAÛN ÑOÀ PCI 2007 CUÛA 64 TÆNH, THAØNH PHOÁ CUÛA VIEÄT NAM . . . . . . . . . . . . . . . .54 PHUÏ LUÏC 6: BIEÅU ÑOÀ “HÌNH SAO” THEÅ HIEÄN KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TÖØNG TÆNH THEO CHÆ SOÁ THAØNH PHAÀN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMôi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân an giang.pdf
Luận văn liên quan