Đề tài Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty phát triển Xuất Nhập khẩu và Đầu tư ­ VIEXIM

LỜI NÓI ĐẦUChúng ta đều biết rằng, hoạt động xuất khẩu có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, xuất khẩu hàng hoá đang trở thành một vấn đề hết sức cấp thiết cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc, cũng nh góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Thông qua hoạt động xuất khẩu, Việt Nam có thể tận dụng đợc các tiềm năng sẵn có để sản xuất ra các loại hàng hoá phục vụ cho việc trao đổi, buôn bán với các quốc gia khác để thu ngoại tệ. Với ngoại tệ thu đợc từ hoạt động xuất khẩu, chúng ta có thể mua sắm các loại hàng hoá cần thiết từ các nớc trên thế giới nhằm phục vụ cho quá trình Công nghiệp hoá- hiện đại hoá cũng nh thoã mãn các nhu cầu sinh hoạt của dân c. Chính vì vậy, Đại hội Đảng lần thứ VI đã đa việc sản xuất hàng xuất khẩu là một trong ba chơng trình kinh tế quan trọng trong thời kỳ đổi mới của nớc ta (ba chơng trình đó là: sản xuất lơng thực, sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất hàng xuất khẩu ). Từ đó đến nay, vấn đề sản xuất hàng xuất khẩu cũng nh các hoạt động liên quan đến xuất khẩu hàng hoá ở Việt Nam đang trở thành một vấn đè đợc nhiều ngời quan tâm với mục đích tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhất để đa hoạt động xuất khẩu của Việt Nam ngày càng có hiệu quả. Bởi vì, thực tiễn hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam cho thấy, bên cạnh một số thành tựu đã đạt đợc, chúng ta cũng đang gặp không ít những khó khăn trong hoạt động này. Công ty phát triển Xuất Nhập khẩu và Đầu t - VIEXIM là một doanh nghiệp ngoại thơng có chức năng chính là kinh doanh Xuất Nhập khẩu tổng hợp các loại hàng hoá. Qua thời gian thực tập tại Công ty VIEXIM, với sự hiểu biết của mình cùng với sự giúp đõ của các thầy cô giáo, các cán bộ trong Công ty và thực tiễn hoạt động của Công ty, tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài:     "Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty phát triển Xuất Nhập khẩu và Đầu tư VIEXIM". Với cơ sở số liệu minh hoạ đợc lấy tại Công ty VIEXIM, phơng pháp nghiên cứu là dựa trên cơ sở lý luận kết hợp với thực tế, từ đó rút ra những ý kiến nhận xét và đề xuất các giải pháp. Nội dung chuyên đề gồm ba chơng: Chơng I: Cơ sở lý luận về hoạt động Xuất khẩu trong nền kinh tế thị trờng Chơng II: Thực trạng hoạt động Xuất khẩu ở Công ty Phát triển Xuất Nhập khẩu và Đầu t - VIEXIM Chơng III : Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động Xuất khẩu ở Công ty VIEXIM Vì trình độ và thời gian có hạn nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế nhất định. Tôi mong nhận đợc sự góp ý của các thầy cô giáo, của Công ty VIEXIM và bạn đọc. Cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các cán bộ của khoa Thơng Mại trờng ĐHKTQD. Đặc biệt tôi bầy tỏ sự biết ơn đến thầy Trần Văn Bão, ngời đã trực tiếp hớng dẫn tôi trong quá trình thực tập và viết chuyên đề. Tôi cũng xin cảm ơn chị Mai Anh cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty VIEXIM vì sự giúp đỡ nhiệt tình trong quá trình tôi thực tập tại Công ty và tôi chúc Công ty sẽ gặt hái đợc nhiều thành công.

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2161 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty phát triển Xuất Nhập khẩu và Đầu tư ­ VIEXIM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a c¸c n¨m tr­íc th× nã cã phÇn chËm l¹i, m¨c dï c«ng ty ®· cã nh÷ng nç lùc cè g¾ng ®¸ng kÓ. B¶ng 14: T×nh h×nh xuÊt khÈu theo mÆt hµng n¨m 1999 Stt Tªn hµng Sè l­îng (TÊn) TrÞ gi¸ (1000USD) 1 Nh·n qu¶ kh« 312 3 101 2 H¶i s¶n 874 1 826 3 H¹t tiªu 469 929 4 Cao su 263 351 5 L¹c nh©n 597 231 6 Hµng may mÆc 208 7 ChÌ 31 46 8 Than ho¹t tÝnh 248 44 9 §Ëu xanh 102 40 10 QuÕ 18 14 11 Håi 12 7 12 DÇu trÈu 6 2 Tæng 6 799 (Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu cña c«ng ty VIEXIM) N¨m 1999, mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu nh­ lîn s÷a, v¶i qu¶ kh«, hµng m©y tre. . . kh«ng cßn n÷a mµ thay vµo ®ã kµ c¸c mÆt hµng nh­ h¹t tiªu, hµng may mÆc. C¸c mÆt hµng nh·n qu¶ kh«, h¶i s¶n, l¹c nh©n vÉn chiÕm ­u thÕ trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, tuy nhiªn kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¸c mÆt hµng nµy cã phÇn bÞ gi¶m sót so víi n¨m tr­íc. Nguyªn nh©n chÝnh cña sù gi¶m sót nµy phÇn lín lµ do sù thay ®æi nhu cÇu trªn c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu. ViÖc nghiªn cøu n¾m b¾t vµ xö lý c¸c th«ng tin cña C«ng ty ch­a ®­îc kü l­ìng lµm cho ho¹t ®éng cña C«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu cña c«ng ty cßn nhiÒu yÕu kÐm, trong khi ®ã C«ng ty cßn ph¶i c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty, tæng C«ng ty xuÊt khÈu chuyªn ngµnh. Cã thÓ nãi, mÆt hµng vµ gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c«ng ty ®· cã tõng b­íc tiÕn triÓn râ rÖt, tuy nhiªn tÝnh c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu vÉn ch­a cao. V× vËy ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm cña m×nh, C«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm xuÊt khÈu, nghiªn cøu mÆt hµng xuÊt khÈu cho phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng. Môc tiªu n¨m 2000 cña c«ng ty lµ tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng, mÆt hµng xuÊt khÈu, n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu. C«ng ty dù ®Þnh sÏ xuÊt khÈu xe m¸y do hîp doanh l¾p r¸p sang mét sè thÞ tr­êng trong khu vùc. 5. C¸c lo¹i h×nh XuÊt khÈu cña C«ng ty Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu, C«ng ty VIEXIM cã chñ tr­¬ng tËn dông mäi kh¶ n¨ng hiÖn cã ®Ó thùc hiªn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu nh»m t¨ng thu nhËp cho C«ng ty. Thêi gian qua, ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty chñ yÕu diÔn ra theo hai h×nh thøc: XuÊt khÈu trùc tiÕp vµ xuÊt khÈu uû th¸c. B¶ng 15: Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty theo h×nh thøc xuÊt khÈu §¬n vÞ: 1000USD N¨m ChØ tiªu 1996 1997 1998 1999 TrÞ gi¸ % TrÞ gi¸ % TrÞ gi¸ % TrÞ gi¸ % XK trùc tiÕp XK uû th¸c 3 014 801 79 21 3 711 1 172 76 24 5 182 1 215 81 19 5 643 1 156 83 17 Tæng 3 815 100 4 883 100 6 397 100 6 799 100 (Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu cña c«ng ty VIEXIM) Trong thêi gian qua, ho¹t ®éng xuÊt khÈu trùc tiÕp lu«n lu«n gi÷ vÞ trÝ then chèt. N¨m 1996, kim ng¹ch xuÊt khÈu trùc tiÕp chiÕm tíi 79% trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Sang n¨m 1997, tuy tû lÖ % cã gi¶m mét chót nh­ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n¨m 1997 ®· t¨ng lªn kÐo theo gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu trùc tiÕp còng t¨ng lªn. N¨m 1998, 1999 xuÊt khÈu trùc tiÕp ®· gi÷ mét vÞ trÝ rÊt cao, chiÕm trªn 80% tri gi¸ xuÊt khÈu cña C«ng ty. §iÒu nµy hoµn toµn phï hîp bëi v× chñ tr­¬ng cña c«ng ty lµ ­u tiªn cho viÖc tù bá vèn cho kinh doanh ®Ó thu ®­îc hiÖu qu¶ cao. Ngoµi ra c«ng ty cã thÓ tËn dông c¸c kh¶ n¨ng nh­ con ng­êi, danh nghÜa cña C«ng ty ®Ó lµm c¸c dÞch vô th­¬ng m¹i. Víi chñ tr­¬ng nµy C«ng ty ®· chñ ®éng huy ®éng vèn t×m kiÕm kh¸ch hµng, nguån hµng ®Ó xuÊt khÈu. Tuy vËy t×nh h×nh thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng theo h­íng bÊt lîi cho C«ng ty, nªn nh÷ng cè g¾ng cña C«ng ty chØ phÇn nµo ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nh­ng khiªm tèn. B¶ng 16: Lîi nhuËn thu ®­îc tõ c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu cña c«ng ty §¬n vÞ: 1000VND N¨m ChØ tiªu 1996 1997 1998 1999 TrÞ gi¸ % TrÞ gi¸ % TrÞ gi¸ % TrÞ gi¸ % XKTrùc tiÕp XK Uû th¸c 556565 98217 85 15 750986 153817 83 17 1217893 135322 90 10 1378673 170398 89 11 Tæng 654782 100 904803 100 1353215 100 1549017 100 (Nguån: B¸o c¸o xuÊt khÈu cña c«ng ty VIEXIM) N¨m 1999, lîi nhuËn thu ®­îc tõ xuÊt khÈu trùc tiÕp ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt, chiÕm 89% tæng lîi nhuËn tõ xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu trùc tiÕp cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn víi viÖc bá vèn ra mua hµng xuÊt khÈu sau ®ã trùc tiÕp b¸n hµng ho¸ ®ã ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi. V× ph¶i bá vèn vµo thùc hiÖn nªn hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc th­êng cao vµ nã ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng cña C«ng ty. Tuy v©y, ®«i khi C«ng ty còng gÆp ph¶i rñi ro khi c¸c kh¸ch hµng vi ph¹m hîp ®ång. Ch¼ng h¹n n¨m1997, C«ng ty ®· gÆp ph¶i vµi tr­êng hîp g©y thiÖt h¹i nh­: khi hµng ho¸ ®­îc vËn chuyÓn tíi n¬i giao hµng nh­ng do t×nh h×nh thÞ tr­êng thay ®æi kh¸ch hµng ®· kh«ng nhËn hµng buéc C«ng ty ph¶i b¸n cho kh¸ch hµng kh¸cvíi gi¸ thÊp h¬n ®Ó thu håi vèn. NÕu so víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu trùc tiÕp th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu uû th¸c ®em l¹i hiÖu qu¶ thÊp h¬n nhiÒu. Tuy nhiªn, h×nh thøc nµy kh«ng ®ßi hái C«ng ty ph¶i bá vèn nh­ trong xuÊt khÈu trùc tiÕp. C«ng ty chØ ®øng ra lµm mét sè thñ tôc xuÊt khÈu sau ®ã nhËn phÝ uû th¸c tõ ®¬n vÞ uû th¸c. Do vËy h×nh thøc nµy dÔ lµm vµ viÖc thanh to¸n ch¾c ch¾n h¬n, nh­ng nã ch­a ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng cña C«ng ty mµ chØ lµ h×nh thøc t¹m thêi, kh«ng c¬ b¶n. 6. Mét sè vÊn ®Ò kh¸c trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty. Do ®Æc ®iÓm mÆt hµng xuÊt khÈu, thÞ tr­êng xuÊt khÈu, h×nh thøc xuÊt khÈu, nguån hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty ®· dÉn ®Õn mét sè ®Æc ®iÓm kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty nh­: - VÒ ho¹t ®éng ®ãng gãi, bao b× hµng ho¸ cho xuÊt khÈu:nh×nh chung c«ng ty kh«ng ph¶i trùc tiÕp thùc hiÖn kh©u nµy mµ phÇn lên lµ do c¸c c¬ së cung cÊp thùc hiÖn. Ch¼ng h¹n ®èi víi cao su thiªn nhiªn lo¹i CSV 5L, CSV5, CSV10, CSV20 ®­îc c¸c c¬ së ®ãng gãi thµnh tõng t¶ng 331/3 kg ®ùng trong tói nilon; ®èi víi hoa qu¶ th× ®ãng thµnh tõng thïng, tõng bao. - VÒ ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng:do thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty phÇn lín lµ thÞ tr­êng Trung Quèc nªn trong thêi gian qua c«ng ty th­êng ¸p dông ®iÒu kiÖn DAF (Dilivered at Frontier - giao t¹i biªn giíi - Incoterms 1990). Theo h×nh thøc nµy, c«ng ty ph¶i ®­a hµng tíi ®Þa ®iÓm giao hµng t¹i cöa khÈu b»ng ®­êng biÓn hoÆc ®­êng bé, C«ng ty ph¶i lµm c¸c thñ tôc xuÊt khÈu tr­íc khi ®­a hµng tíi ®i¹ ®iÓm giao hµng vµ tr­íc khi hoµn tÊt viÖc giao hµng c«ng ty ph¶i chÞu mäi chi phÝ cã liªn quan. Bªn c¹nh ®iÒu kiÖn DAF, c«ng ty còng ®· ¸p dông ®iÒu kiÖn FOB ( Free on Board - Incoterms 1990) t¹i mét sè c¶ng. VÒ thanh to¸n:c«ng ty vµ phÝa kh¸ch hµng th­êng ¸p dông ph­¬ng thøc chøng tõ L/C ®èi víi c¸c hîp ®ång lín vµ ph­¬ng thøc trao tay ®èi víi viÖc mua b¸n t¹i chî biªn giíi víi khèi l­îng nhá. §èi víi thanh to¸n theo ph­¬ng thøc L/C c«ng ty ph¶i lËp bé chøng tõ bao gåm: ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i, vËn ®¬n vËn t¶i, giÊy gi¸m ®Þnh kiÓm nghiÖm hµng ho¸. III. Nh÷ng ®¸nh gi¸ rót ra tõ nghiªn cøu thùc tr¹ng xuÊt khÈu cña c«ng ty VIEXIM 1. Nh÷ng thµnh tùu vµ h¹n chÕ cña c«ng ty trong thêi gian qua. 1. 1 Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc. Víi sù nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ban l·nh ®¹o cña c«ng ty, qua h¬n 6 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh, mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n song c«ng ty còng ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh, ®ã lµ: Thø nhÊt, trong c¸c n¨m ho¹t ®éng, n¨m nµo C«ng ty còng bï ®¾p ®­îc chi phÝ vµ cã l·i, ®¶m b¶o phÇn nµo môc tiªu lîi nhuËn cña c«ng ty. Ngay n¨m ®Çu ho¹t ®éng, C«ng ty ®· ®em vÒ gÇn 250 triÖu ®ång lîi nhuËn (sau khi ®· trõ ®i thuÕ lîi tøc) vµ ®· trÝch mét phÇn vµo ®Çu t­ vµo vèn kinh doanh cña m×nh. C¸c n¨m 1995, 1996 C«ng ty vÉn ®¶m b¶o ®­îc møc lîi nhuËn nhÊt ®Þnh vµ tiÕp tôc ®Çu t­ thªm vµo vèn kinh doanh cña m×nh. Sang c¸c n¨m sau ®ã, C«ng ty ®· kh¾c phôc ®­îc khã kh¨n cña c¸c n¨m tr­íc, v× vËy lîi nhuËn thu ®­îc cña C«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét møc kh¸ cao (gÊn 3 tû ®ång n¨m 1999) Thø hai, qua thêi gian ho¹t ®éng kh«ng dµi nh­ng C«ng ty VIEXIM ®· tõng b­íc t¹o lËp uy tÝn trong kinh doanh. HiÖn nay tªn tuæi cña C«ng ty mÆc dï kh«ng ph¶i lµ næi tiÕng nh­ng trong giíi kinh doanh ë Hµ Néi, Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, L¹ng S¬n. . . th× còng kh«ng ph¶i lµ xa l¹. §èi víi quan hÖ kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ, C«ng ty ®· t¹o ®­îc niÒm tin víi c¸c kh¸ch hµng nh­ Trung Quèc, Liªn Bang Nga, Hång K«ng. . . Ngoµi ra, C«ng ty còng ®ang më réng quan hÖ sang thÞ tr­êng Mü, §øc. . . ®©y võa lµ thµnh tùu, võa lµ c¬ héi ®Ó C«ng ty cã thÓ tiÕp tôc duy tr×, x©m nhËp vµ më réng c¸c quan hÖ bu«n b¸n, trao ®æi víi c¸c thÞ tr­êng nµy. Thø ba, mÆc dï thêi gian tham gia ho¹t ®éng kinh doanh ch­a ph¶i lµ dµi nh­ng C«ng ty ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh sù v÷ng vµng cña m×nh trong kinh doanh, ®Æc biÖt lµ kinh doanh XuÊt NhËp khÈu. Qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, C«ng ty còng ®· rót ra ®­îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u: Trong viÖc giao dÞch víi kh¸ch hµng, C«ng ty ®· biÕt ph©n lo¹i tõng kh¸ch hµng víi nhu cÇu cña hä ë c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau ®Ó cã c¸c øng xö hîp lý. Trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiªn kÕ ho¹ch, C«ng ty ®· nhËn ra r»ng, trong c¬ chÕ thi tr­êng, ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµ ph¶i cã sù kÕt hîp gi÷a khoa häc vµ thùc tiÔn trong viÖc lËp kÕ ho¹ch kinh doanh. C«ng ty còng ®· nhËn thøc râ vai trß cña c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn vµ ®ang tõng b­íc ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng nµy nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 1. 2. H¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc, thêi gian qua ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ®ã lµ: Thø nhÊt, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cßn mang tÝnh chÊt phi vô, manh món. §iÒu nµy thÓ hiÖn trong viÖc C«ng ty xuÊt khÈu rÊt nhiÌu mÆt hµng víi khèi l­îng nhá nªn hiÖu qu¶ ®em l¹i cu¶ tõng mÆt hµng lµ rÊt thÊp. C«ng ty còng ch­a x©y dùng ®­îc kÕ ho¹ch kinh doanh cho viÖc thùc hiÖn, do vËy gi÷a viÖc ®Ò ra kÕ ho¹ch kinh doanh vµ viÖc thùc hiÖn nã cßn cã mét kho¶ng c¸ch qu¸ xa. Nã ®· dÉn ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay chñ yÕu dùa vµo c¸c phi vô mang tÝnh bÞ ®éng vµ thÊt th­êng. Thø hai, kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn kinh doanh cña C«ng ty cßn yÕu. Trong khi ®ã C«ng ty l¹i ph¶i ph©n bæ vèn cho qu¸ nhiÒu c¸c mÆt hµng nªn hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc cßn thÊp. ChÝnh do kh¶ n¨ng cßn h¹n hÑp vÒ vèn kinh doanh ®· h¹n chÕ ho¹t ®éng mang tÝnh xóc tiÕn cña C«ng ty nh»m t×m kiÕm thÞ tr­êng, kh¸ch hµng. Do vËy, trong thêi gian qua ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cßn mang tÝnh chÊt nhá lÎ, ngåi chê kh¸ch hµng nªn hiÖu qu¶ ch­a cao. Thø ba, ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty cßn yÕu, biÓu hiÖn ë thÞ tr­êng xuÊt khÈu cßn h¹n hÑp, chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu ch­a cao (do nguån hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty ®­îc thu gom tõ nhiÒu n¬i, kh«ng ®ång bé). Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng ch­a cã biªn ph¸p cô thÓ nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng chñ lùc. Nh­ vËy, thêi gian qua bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh C«ng ty còng béc lé nh÷ng h¹n chÕ cña m×nh. §iÒu quan träng lµ C«ng ty ®· nhËn thÊy râ nh÷ng h¹n chÕ ®ã vµ ®ang t×m c¸ch kh¾c phôc. Hy väng trong thêi gian tíi C«ng ty sÏ cã nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng. 2. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty Trong thêi gian qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Lîi nhuËn thu ®­îc tõ xuÊt khÈu lu«n t¨ng lªn trong c¸c n¨m, mÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty ®· phÇn nµo kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty ®­îc ph¶n ¸nh qua b¶ng sau: B¶ng 17: C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng XK cña C«ng ty 1996 1997 1998 1999 Lîi nhuËn tõ XK(1000 USD) 654782 904803 1353215 1549071 Tû suÊt LN XK (%) *LNXK/Tæng DTXK *LNXK/Tængchi phÝ cho XK 1,64 1,67 1,68 1,71 1,84 1,87 1,75 1,78 HiÖu qu¶ kinh tÕ cña XK 1,016 1,017 1,019 1,018 (Nguån: B¸o c¸o cña C«ng ty VIEXIM) Nh­ vËy tû suÊt lîi nhuËn xuÊt khÈu cña C«ng ty ®¹t ®­îc ë møc t­¬ng ®èi æn ®Þnh vµ chÊp nhËn ®­îc chø ch­a ph¶i ë møc cao. Tuy nhiªn nÕu so víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong n­íc th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu thu ®­îc lîi nhuËn cao h¬n. N¨m 1996, C«ng ty tËp trung chñ yÕu nguån lùc cho xuÊt khÈu (doanh thu xuÊt khÈu chiÕm 83% tæng doanh thu) nh­ng lîi nhuËn thu ®­îc tõ xuÊt khÈu chØ chiÕm kho¶ng 74% tæng lîi nhuËn cña C«ng ty. Cã thÓ nãi, trong thêi gian nµy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty cßn ë møc thÊp. Sang c¸c n¨m 1997,1998 nhê cã nh÷ng thay ®æi lín vÒ mÆt hµng, vÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ nhê cã chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n, C«ng ty ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng yÕu kÐm cña n¨m tr­íc vµ ®­a tû suÊt lîi nhuËn lªn mét møc cao h¬n. N¨m 1999, lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®«ng xuÊt khÈu ®¹t ë møc cao nhÊt (1,54 tû ®ång), chiÕm 52% tæng lîi nhuËn cña C«ng ty. Tuy nhiªn nÕu so víi con sè 55% doanh thu ®¹t ®­îc tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu trªn tæng doanh thu th× ta thÊy ho¹t ®éng xuÊt khÈu n¨m 1999 ch­a ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nguyªn nh©n lµ trong thêi gian nµy C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ thÞ tr­êng, nguån hµng xuÊt khÈu. Bëi v× c¸c doanh nghiÖp tham gia xuÊt khÈu ngµy cµng nhiÒu ®· dÉn ®Õn sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ hµng ho¸ xuÊt khÈu, thÞ tr­êng xuÊt khÈu; doanh nghiÖp ph¶i bá ra mét chi phÝ lín ®Ó cã ®­îc nguån hµng xuÊt khÈu ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh cao. Nh­ vËy, b»ng nh÷ng nç lùc cè g¾ng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, ®Æc biÖt lµ c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu, ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß cña nã trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë c«ng ty VIEXIM I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong kinh doanh cña C«ng ty VIEXIM 1. 1. ThuËn lîi ViÖc ®¸nh gi¸ ®óng nh÷ng thuËn lîi sÏ gióp cho C«ng ty tËn dông vµ khai th¸c nã mét c¸ch triÖt ®Ó nh»m phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Mét sè thuËn lîi mµ C«ng ty VIEXIM ®ang cã ®­îc lµ: Thø nhÊt, C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã kinh nghiÖm, cã n¨ng lùc vµ b¶n lÜnh v÷ng vµng, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt. §éi ngò c¸n bé kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty ®· tham gia ho¹t ®éng kinh doanh tõ l©u l¹i cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc nªn hä rÊt am hiÓu vÒ nghiÖp vô, cã kinh nghiÖm trong ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång; n¾m b¾t vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ tr­êng mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c. Do vËy, cã thÓ nãi ®©y lµ mét thuËn lîi lín cña C«ng ty. NÕu C«ng ty biÕt ®éng viªn khuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé nµy ®Ó hä nhiÖt t×nh h¬n trong c«ng viÖc th× ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n. Thø hai, thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh cña C«ng ty (thÞ tr­êng Trung Quèc) lµ mét thÞ tr­êng cã tiÒm n¨ng lín vÒ nhu cÇu tiªu thô vµ lµ thÞ tr­êng cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty th©m nhËp s©u h¬n. HiÖn nay, thÞ tr­êng Trung Quèc kh«ng chØ tiªu thô cao su thiªn nhiªn, hoa qu¶ mµ cßn tiªu thô nhiÒu mÆt hµng kh¸c cña ViÖt nam nh­ g¹o, thuû s¶n, mét sè s¶n phÈm n«ng s¶n kh¸c. ThuËn lîi cho C«ng ty trong viÖc xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy ®ã lµ sù gÇn gòi vÒ mÆt ®Þa lý. C«ng ty cã thÓ tham gia nghiªn cøu thÞ tr­êng Trung Quèc ®­îc dÔ dµng h¬n do viÖc ®i l¹i thuËn tiÖn víi chi phÝ thÊp h¬n c¸c thÞ tr­êng kh¸c. ChÝnh ®iÒu nµy sÏ gióp cho C«ng ty cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh thÞ tr­êng Trung Quèc mét c¸ch nhanh nh¹y ®Ó C«ng ty cã thÓ ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu ph¸t sinh trªn thi tr­êng. Qua ®ã ®¶m b¶o môc tiªu lîi nhuËn vµ C«ng ty cã thÓ th©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµy mét c¸ch s©u h¬n. ThÞ tr­êng Trung Quèc còng lµ n¬i cã nhiÒu ®iÓm t­¬ng ®ång vÒ v¨n ho¸, phong tôc, tËp qu¸n víi ViÖt nam. Do vËy, trong quan hÖ giao dÞch hai bªn dÔ dµng hiÓu nhau h¬n vµ nhanh chãng ®i ®Õn c¸c tho¶ thuËn trong bu«n b¸n, viÖc ®¸p øng c¸c nhu cÇu còng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch tèt h¬n. HiÖn nay, quan hÖ gi÷a ViÖt nam vµ Trung Quèc ®ang ®­îc më réng vµ t¨ng c­êng vÒ mäi mÆt. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho C«ng ty trong viÖc ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng bu«n b¸n víi Trung Quèc. C«ng ty cã thÓ tham dù c¸c cuéc tiÕp xóc gi÷a c¸c doanh nghiÖp hai n­íc ®Ó t×m kiÕm b¹n hµng, më réng quan hÖ víi b¹n hµng Trung Quèc ®Ó hîp t¸c l©u dµi. 1. 2. Khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi kÓ trªn, C«ng ty VIEXIM còng ®ang gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n, ®ã lµ: Thø nhÊt, lµ khã kh¨n vÒ vèn kinh doanh: HiÖn nay, vèn kinh doanh cña C«ng ty ®ang rÊt eo hÑp, trong khi ®ã viÖc huy déng vèn còng gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n. Chóng ta ®· biÕt nguån vèn cña C«ng ty bao gåm: nguån vèn tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc, nguån vèn tù bæ sung vµ nguån vèn ®i vay. Nguån vèn do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp rÊt nhá, ®­îc cÊp khi míi thµnh lËp C«ng ty, cßn vèn chñ yÕu lµ ®i vay. Do vËy, khi vay vèn C«ng ty ph¶i cã sù c©n nh¾c gi÷a hiÖu qu¶ ®ång vèn vay vµ chi phÝ (l·i suÊt) ph¶i tr¶ cho ®ång vèn ®ã. ChÝnh ®iÒu nµy ®· c¶n trë C«ng ty trong viÖc huy ®éng vèn. Bëi v× hiÖn nay hiÖu qu¶ kinh doanh nhiÒu mÆt hµng rÊt thÊp, kh«ng ®ñ tr¶ chi phÝ vay cho c¸c kho¶n tiÒn tÝn dông. C«ng ty còng kh«ng thÓ hy väng c¸c kho¶n tÝn dông tõ phÝa kh¸ch hµng hoÆc ng­êi cung cÊp. Thø hai, lµ søc Ðp vÒ c¹nh tranh: HiÖn nay, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, víi chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia xuÊt khÈu, C«ng ty VIEXIM ®· chÞu mét søc Ðp c¹nh tranh lín tõ c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ c¹nh tranh cïng tham gia ho¹t ®éng nh­ C«ng ty. Do vËy, viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, tiªu thô s¶n phÈm lµ rÊt bÊt lîi cho C«ng ty, mét ®¬n vÞ cã quy m« kinh doanh nhá, vèn Ýt. ChØ nãi riªng viÖc xuÊt khÈu mÆt hµng cao su ë C«ng ty cho thÊy, C«ng ty ®· ph¶i gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× hiÖn nay c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cao su ®­îc quyÒn xuÊt khÈu trùc tiÕp nªn hä ®· chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ tù m×nh ®øng ra thùc hiÖn c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu. V× vËy, ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh, C«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ xuÊt khÈu tõ kh©u thu gom. 2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 2.1. C¸c ®Þnh h­íng dµi h¹n chung §Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh cao, c«ng ty cÇn tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò sau: - T¨ng c­êng c«ng t¸c chÝnh trÞ t­ t­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó hä thÊy hÕt ®­îc nh÷ng mÆt thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty, tõ ®ã cã biÖn ph¸p vµ c¸ch thøc gi¶i quyÕt hîp lý. §ång thêi ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi c«ng nh©n viªn, ®éng viªn hä v× lîi Ých cña m×nh vµ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty mµ nç lùc c«ng t¸c. - Më réng thÞ tr­êng kinh doanh: trªn c¬ së duy tr× c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, thÞ tr­êng chÝnh cÇn tiÕp tôc cñng cè vµ më réng sang c¸c thÞ tr­êng kh¸c nh­ Ch©u Phi, B¾c Mü, Ch©u ¢u . . . . Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, viÖc t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ khã kh¨n. Kinh tÕ trong thêi gian qua cho thÊy, nÕu kh«ng cñng cè, duy tr× vµ ph¸t triÓn nh÷ng thÞ tr­êng ®· cã, kh«ng tÝch cùc t×m kiÕm kh¶o s¸t thÞ tr­êng míi th× c«ng ty sÏ kh«ng xoay së kÞp thêi khi nh÷ng thÞ tr­êng truyÒn thèng biÕn ®æi m¹nh. C«ng ty cÇn theo dâi, b¸m s¸t gi¸ c¶ thÞ tr­êng vµ c¬ cÊu mÆt hµng ®ã phôc vô cho c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu ®­îc tèt h¬n. §Ó t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi c«ng ty ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c ®iÒu kho¶n cam kªts trong tr­êng hîp ®ång vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, thêi gian giao hµng, c«ng ty tuyÖt ®èi gi÷ ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. - Chó träng tíi c«ng t¸c chÊt l­îng s¶n phÈm: c«ng ty kh«ng ngõng thay ®æi mÉu m·, h×nh d¸ng s¶n phÈm. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kh¶ n¨ng cña ng­êi cung øng. Nh÷ng ng­êi trùc tiÕp lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu ph¶i thùc sù b¸m s¸t s¶n xuÊt ®Ó n¾m râ nhu cÇu thÞ tr­êng, c¸c yªu cÇu kh¸c biÖt cña tõng kh¸ch hµng ®Ó ®Ò ra h­íng chñ ®¹o cho ng­êi tæ chøc thu mua nh»m thu mua ®­îc nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh trong hîp ®ång xuÊt khÈu, tr¸nh ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thu gom kh«ng tiªu thô ®­îc g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty vµ ng­êi cung øng, mÊt lßng tin víi kh¸ch hµng. - Cñng cè vai trß nßng cèt chØ ®¹o cña c«ng ty trªn c¸c kh©u: Nghiªn cøu thÞ tr­êng, xö lý th«ng tin, ®Þnh h×nh c¸c kªnh thu mua, gi¸ ®Çu vµo, b¶o qu¶n, bao b× ®ãng gãi, kiÓm tra chÊt l­îng, nh»m duy tr× vµ æn ®Þnh kinh doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty. - Huy ®éng vèn tõ c¸c nguån ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng vèn, tõng b­íc tæ chøc liªn doanh liªn kÕt víi c¸c x­ëng gia c«ng chÕ biÕn ®Ó cã ®­îc nguån hµng æn ®Þnh th«ng qua ®ã, c«ng ty cã thÓ phÇn nµo khèng chÕ ®­îc thÞ tr­êng ®Çu vµo cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña m×nh. - T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, sö dông vèn cã hiÖu qu¶: c«ng ty ¸p dông chÕ ®é ký kÕt hîp ®ång ®èi víi c¸c tæ chøc kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc æn ®Þnh . Ph¶i cô thÓ hoa c¸c c«ng viÖc cho ng­êi lao ®éng, ph©n râ tr¸ch nhiÖm ®­îc gia cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 2.2. Ph­¬ng h­íng trong nh÷ng n¨m tíi. Trªn c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, tiÒn vèn vµ lao ®éng hiÖn cã, cïng víi nh÷ng thuËn lîi cña c«ng ty, c«ng ty ®· ®Ò ra ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch kinh doanh trong nhiÒu n¨m tíi nh­ sau: N¨m 2000, c«ng ty tiÕp tôc ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña nh÷ng n¨m sau, cô thÓ lµ: B¶ng 18: Mét sè chØ tiªu dù kiÕn n¨m 2000 ChØ tiªu TrÞ gi¸ I. Tæng kim ng¹ch XNK (1000USD) Kim ng¹ch XK Kim ng¹ch NK 11 000 7 500 3 500 II. Tæng doanh thu (1000 VND) Doanh thu XK Doanh thu tõ H§ KD trong n­íc 190 000 000 105 000 000 85 000 000 III. Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc (1000VND) 3 954 500 IV. Lîi nhuËn dù kiÕn(1000VND) Lîi nhuËn tõ XK Lîi nhuËn tõ kinh doanh trong n­íc 3 235 000 1 712 000 1 523 000 (Nguån : B¸o c¸o cña C«ng try VIEXIM) N¨m 2000, c«ng ty tiÕp tuc xuÊt khÈu nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng . Ngoµi ra, c«ng ty còng ®· liªn doanh víi Trung Quèc ®Ó s¶n xuÊt ra mét sè phô kiÖn cña xe g¾n m¸y hai b¸nh, kÕt hîp víi viÖc nhËp mét sè linh kiÖn tõ Trung Quèc ®Ó l¾p r¸p råi tiÕn hµnh xuÊt khÈu sang mét sè thÞ tr­êng nh­ Lµo, Campuchia. . . Theo dù tÝnh doanh thu xuÊt khÈu hµng nµy kho¶ng h¬n 5 triÖu USD. - C«ng ty cè g¨ng ng©n s¸ch t¨ng 20% so víi n¨m 1999 kiªn quyÕt kh«ng ®Ó nî ®äng kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c. PhÊn ®Êu ngay tõ quý I n¨m 2000 nép hÕt cac kho¶n ph¶i nép cña n¨m 1999 sau khi quyÕt to¸n ®­îc c«ng bè . Nép ®ñ kÞp thêi kh«ng ®Ó nî ®äng c¸c b¶o hiÓm x· héi. - Thùc hiÖn b¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn nguån vèn: C«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån nh­ do c«ng ty tù bæ sung, vay Ng©n hµng, vay c¸c tæ chøc, c¬ quan cã vèn nhµn rçi, huy ®éng vèn tõ c¸n bé c«ng nh©n viªn... ®Ó ®¶m b¶o vèn cho kinh doanh vµ møc vèn dù trï cña c«ng ty. - æn ®Þnh vµ n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng: phÊn ®Êu t¨ng trung b×nh tõ 12- 15% thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty . §Æc biÖt quan t©m h¬n ®Õn ng­êi lao ®éng cã hoµn c¶nh khã kh¨n vµ thu nhËp thÊp. Thùc hiÖn viÖc xem xÐt l­¬ng ®Þnh kú, ®óng h¹n, cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng giái. - Nghiªn cøu vµ tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng kinh doanh sang c¸c n­íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng truyÒn thèng ngµnh hµng truyÒn thèng. Cè g¾ng x¸c ®Þnh c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hîp lý, lùa chän ®­îc mÆt hµng chñ lùc, tËp trung vµ khai th¸c phï hîp. ChuyÓn dÇn sang xuÊt khÈu hµng tinh chÕ, h¹n chÕ xuÊt khÈu hµng s¬ chÕ ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ xuÊt khÈu, chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu nh»m t¹o lîi nhuËn cao. II. Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty VIEXIM 1. C¸c biÖn ph¸p vÒ phÝa c«ng ty Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty VIEXIM cho thÊy cÇn thiÕt ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty. Môc ®Ých cña viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu kh«ng n»m ngoµi viÖc ®Èy m¹nh kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty hµng n¨m, ngµy cµng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu c¶ vÒ tuyÖt ®èi, t­¬ng ®èi vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi kh¸c, còng nh­ ngµy mét n©ng cao uy tÝn vµ vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Muèn ®¹t ®­îc c¸c môc ®Ých ®ã, viÖc ®Ò ra vµ thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy lµ v« cïng quan träng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty hiÖn taÞ vµ t­¬ng lai. HiÖn nay, khã kh¨n lín nhÊt trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng c«ng ty hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. HiÖn nay, khã kh¨n lín nhÊt trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty cã lÏ vÉn lµ kh¸ch hµng, thÞ tr­êng. V× vËy, c¸c biÖn ph¸p ®­a ra chñ yÕu tËp trung theo h­íng nµy. Tuy nhiªn, v× lµ mét ®¬n vÞ ngo¹i th­¬ng víi t­ c¸ch lµ 1 trung gian th­¬ng m¹i nªn viÖc thu mua t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu còng cÇn ®­îc quan t©m. C¸c biÖn ph¸p ®­a ra sÏ ®Ò cËp chñ yÕu ®Õn viÖc më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu, khuÕch tr­¬ng vµ thóc ®Èy viÖc lùa chän, t×m kiÕm kh¸ch hµng, t¹o lËp nguån hµng cho xuÊt khÈu. . vµ cuèi cïng lµ c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn vµ n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé kinh doanh. Sau ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty, viÖc thùc hiÖn chóng ®Õn ®©u lµ tuú thuéc vµo c«ng ty còng nh­ t×nh h×nh thÞ tr­êng. 1.1. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr­êng xuÊt khÈu Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, t×nh h×nh thÞ tr­êng lu«n lu«n biÕn ®éng ®· t¹o ra c¸c c¬ héi, còng nh­ nh÷ng rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp. §iÒu nµy l¹i cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh ®èi víi lÜnh vùc ho¹t ®éng xuÊt khÈu, v× ph¹m vi thÞ tr­êng v­ît khái biªn giíi quèc gia. ChÝnh v× v©y, c¸c doanh nghiÖp ngµy nay kh«ng thÓ kh«ng th­êng xuyªn nghiªn cøu- tiÕp cËn thÞ tr­êng vµ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu. ChØ cã nh­ thÕ, c¸c doanh nghiÖp míi cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi cña thÞ tr­êng vµ tËn dông nã dùa trªn kh¶ n¨ng cã cña m×nh. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty VIEXIM cho ta thÊy, c«ng ty h×nh nh­ cßn rÊt bÞ ®éng tr­íc nh÷ng biÕn ®æi cña thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Ch¼ng h¹n nh­ n¨m 1999, thÞ tr­êng Hång K«ng vµ Liªn Bang Nga cã nhiÒu biÕn ®éng, nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng cã sù thay ®æi; v× kh«ng cã nh÷ng ph¶n øng kÞp thêi tr­íc nh÷ng thay ®æi ®ã nªn trong thêi gian nµy viÖc xuÊt khÈu cña C«ng ty sang c¸c thÞ tr­êng nµy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu sang khu vùc ®· gi¶m xuèng mét c¸ch nhanh chãng. Do ®ã, trong thêi gian tíi c«ng ty nªn quan t©m h¬n n÷a ®Õn ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng. C¸c c«ng viÖc cã thÓ ®­îc thùc hiÖn lµ: - KhÈn tr­¬ng h×nh thµnh mét nhãm ( Hay phßng ban) chuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng xuÊt khÈu víi c¸c nh©n viªn am hiÓu vÒ marketing xuÊt khÈu. - TÝch cùc quan hÖ víi c¸c c¬ quan th«ng tin vÒ xuÊt khÈu nh­ phßng Th­¬ng m¹i ViÖt Nam, Bé Th­¬ng m¹i, §µi ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh, c¸c viÖn nghiªn cøu vÒ c¸c n­íc vµ Ch©u lôc, c¸c ®¹i sø qu¸n cña ViÖt Nam t¹i n­íc ngoµi. - Cã thÓ lËp c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu mµ c«ng tky cho lµ cã triÓn väng vµ thuËn lîi ®Ó thu thËp c¸c th«ng tin cËp nhËt t¹i c¸c thÞ tr­êng ®ã. Ch¼ng h¹n nh­ C«ng ty nªn lËp c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Trung Quèc, Hång K«ng, Liªn Bang Nga ... Môc ®Ých cña c¸c biÖn ph¸p nµy lµ ®Ó n¾m ®­îc c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña c«ng ty ®Ó t×m ra c¸c c¬ héi phï hîp víi c«ng ty. ChÝnh nhê c¸c biÖn ph¸p nµy c«ng ty cã thÓ n¾m b¾t nhanh, kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu nhÊt ®Þnh ®Ó qua ®ã t×m ra c¸c c¬ héi tèt nhÊt cho c«ng ty. 1.2. §Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu Marketing xuÊt khÈu rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mäi quèc gia còng nh­ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Nã ®ßi hái nh÷ng hiÓu biÕt kh¸c víi ë trong n­íc, mÆc dï sù kh¸c nhau nhiÒu lóc vÒ tr×nh ®é h¬n lµ vÒ tÝnh chÊt. H¬n n÷a, nh÷ng hiÓu biÕt ®ã cïng víi kh¶ n¨ng riªng biÖt kÕt hîp víi kinh nghiÖm trë thµnh nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh ®èi víi sù thµnh c«ng cña c«ng ty. HiÖn nay, ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty cßn rÊt yÕu. C«ng ty ch­a x©y dùng ®­îc c¸c chÝnh s¸ch còng nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh Marketing cô thÓ, l©u dµi; ch­a thµnh lËp ®­îc bé phËn Marketing riªng biÖt. V× vËy,C«ng ty cÇn ph¶i thùc sù quan t©m h¬n n÷a ®Õn vÊn ®Ò Marketing xuÊt khÈu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña m×nh. Ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu cña c«ng ty cÇn ph¶i dùa trªn 3 vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: - X¸c ®Þnh môc tiªu ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty: ®ã lµ nh÷ng môc tiªu ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n víi sù tèi ®a ho¸ lîi nhuËn thu ®­îc, kh«ng ngõng t×m c¸ch x©m nhËp c¸c thÞ tr­êng míi nh»m më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Nh÷ng tiªu chuÈn cô thÓ mµ c«ng ®­a ra ®Ó ®¸ng gia sù ph¸t triÓn lµ doanh thu xuÊt khÈu, lîi nhuËn xuÊt khÈu vµ thÞ phÇn cña c«ng ty trªn mçi lo¹i thÞ tr­êng. - Dùa trªn c¬ së nh÷ng môc tiªu ®· x¸c ®Þnh, c«ng ty x©y dùng ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu bao gåm viÖc triÓn khai c¶ chiÕn l­¬cj vµ chiÕn thuËt Marketing MIX - Sö dông c¸c kh¶ n¨ng cña c«ng ty ®Ó thùc hiÖn Marketing MiX Ho¹t d«ng xuÊt khÈu cña c«ng ty t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè thuéc vÒ c«ng ty ( nh­ vèn, mÆt hµng kinh doanh, nguån vèn nh©n lùc cña c«ng ty. . . ) vÒ thÞ tr­êng, chiÕn l­îc xuÊt khÈu ®­îc c«ng ty lùa chän. Cô thÓ, viÖc lùa chän ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu, c«ng ty nªn thùc hiÖn theo m« h×nh sau: S¬ ®å 4: M« h×nh Marketing xuÊt khÈu Lùa chän kÕ ho¹ch chiÕn l­îc xuÊt khÈu §¸nh gi¸ c¬ héi thÞ tr­êng 1. §¸nh gi¸ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng 2. ¦íc tÝnh l­îng b¸n ra tiÒm n¨ng 3. Ph©n lo¹i thÞ tr­êng TriÓn khai c¸c kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc Marrketing xuÊt khÈu 1. §Ò ra môc tiªu xuÊt khÈu 2. KÕ ho¹ch ho¸ Marketing MIX S¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, xóc tiÕn. X¸c lËp chiÕn l­îc xuÊt khÈu, c¸c ho¹t ®éng: 1. Dù kiÕn b¸n ra 2. Ng©n s¸ch cho viÖc b¸n 3. GiÊy phÐp b¸n 4. Danh môc hµng ho¸ b¸n 5. KiÓm kª c¸c b¶n kiÓm kª 6. Nhu cÇu nh©n lùc 7. Ng©n s¸ch cho khuÕch tr­¬ng 8. Quü tµi chÝnh 9. Quü lîi nhuËn ChiÕn l­îc Marketing xuÊt khÈu Dßng th«ng tin Ph¶n håi ThÞ tr­êng xuÊt khÈu Trong 4 nh©n tè cña Makerting Mix lµ s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi vµ xóc tiÕn ë c«ng ty, vÊn ®Ò ®¸ng nãi nhÊt lµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ xóc tiÕn khuÕch tr­¬ng . Hµng ho¸ muèn xuÊt khÈu ®­îc nhiÒu th× ph¶i tÝch cùc lµm c«ng t¸c nµy v× nã t¸c ®éng rÊt lín hµnh vi cña ng­êi mua( ng­êi nhËp khÈu) vµ môc tiªu lµ th«ng tin cho kh¸ch hµng tiÒm n¨ng( bao gåm c¶ ng­êi trung gian ) vÒ hµng ho¸ ®Ó thuyÕt phôc hä trë thµnh ng­êi mua hµng cña c«ng ty . C¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n hµng c«ng ty nªn ¸p dông lµ göi Cataloge ra n­íc ngoµi, tham gia héi chî hµng tiªu dïng ë n­íc ngoµi hoÆc trùc tiÕp tiÕp thÞ tíi tõng doanh nghiÖp t¹i n­íc ngoµi . Ngoµi ra c«ng ty cßn cã thÓ s­ dông h×nh thøc göi hµng mÉu qua c¸c b­u ®iÖn cho c¸c kh¸ch hµng quan t©m nh»m cung cÊp cho hä nhËn biÕt vµ h×nh d¸ng, chÊt l­îng h­¬ng vÞ cña hµng ho¸. . . . C«ng ty cÇn më réng hÖ thèng c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Th«ng qua c¸c cöa hµng nµy, kh¶ n¨ng x©m nhËp thÞ tr­êng cña c«ng ty sÏ t¨ng lªn . C¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë n­íc ngoµi c«ng ty ph¶i chän ®Þa ®iÓm vµ h×nh thøc bè trÝ phï hîp nh»m thu hót ®­îc nhiÒu nhÊt l­îng kh¸ch hµng. 1.3.T¹o lËp ®­îc c¸c nguån hµng xuÊt khÈu æn ®Þnh, phï hîp, n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu Nguån hµng cho xuÊt khÈu khi lµ quyÕt ®Þnh cho sù thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th­¬ng. §Æc biÖt nã cã ý nghÜa quan träng khi doanh nghiÖp ch­a t¹o lËp ®­îc c¸c nguån hµng æn ®Þnh. ChÝnh v× v©y, mét mÆt c«ng ty VIEXIM ph¶i th­êng xuyªn quan t©m ®Õn c¸c biÖn ph¸p më mang thÞ tr­êng, t×m kiÕm kh¸ch hµng, mÆt kh¸c c«ng ty còng ph¶i chó ý ®Õn c¸c biÖn ph¸p nh»m tõng b­íc t¹o lËp nguån hµng cho xuÊt khÈu cña c«ng ty. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty thêi gian qua cho thÊy nguån hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty cßn bÊp bªnh, thiÕu æn ®Þnh dÉn ®Õn chÊt l­îng hµng ho¸ thu gom nhiÒu khi khã kh¨n. . . Nguyªn nh©n lµ do c«ng ty ch­a cã nguån hµng truyÒn thèng ®¶m b¶o cung cÊp khèi l­îng hµng ho¸ ®ñ lín víi chÊt l­îng ®ång bé. Do ®ã, trong thêi gian tíi c«ng ty nªn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy nhiÒu h¬n . C«ng ty nªn ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau ®Ó tõng b­íc t¹o lËp c¸c nguån hµng æn ®Þnh cho xuÊt khÈu: - CÇn duy tr× quan hÖ bëi v× c¸c nguån hµng ®· cã: ®Ó thùc hiÖn ý ®å nµy, c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn quan hÖ víi c¸c nguån hµng ®· cã c¶ vÒ ph­¬ng diÖn hîp ®ång mua b¸n, c¶ trªn c¬ së th©n thiÖn. - Trong quan hÖ hîp ®ång mua b¸n, c«ng ty cÇn gi÷ ch÷ tÝn víi c¸c ®¬n vÞ chµo hµng b»ng c¸ch kh«ng Ðp gi¸ vµ thanh to¸n sßng ph¼ng . - Trong quan hÖ th©n thiÖn, c¸c c¸n bé thu mua nªn cã nh÷ng th¸i ®é vµ hµnh ®éng lµm hµi lßng c¸c ®¬n vÞ chµo hµng. - TÝch cùc t×m kiÕm c¸c nguån hµng míi, ®©y lµ biÖn ph¸p ®a d¹ng ho¸ nguån hµng . BiÖn ph¸p nµy cã t¸c dông rÊt lín nã cho phÐp c«ng ty t×m ®­îc nguån hµng cã lîi. V× vËy, c«ng ty cÇn chñ ®éng giao dÞch- tiÕp xóc ph¸t hiÖn ra, cã thÓ hç trî vèn cho c¸c nguån hµng míi ®ang gÆp khã kh¨n, t¨ng c­êng thu thËp th«ng tin vÒ c¸c nguoonfhanf cã liªn quan. - Tõng b­íc t¹o lËp c¸c nguån hµng truyÒn thèng: C«ng ty nªn lùa chän mét vµi nguån hµng lín vµ cã uy tÝn, sau ®ã tÝch cùc cñng cè mèi quan hÖ víi c¸c nguån hang nµy b»ng c¸ch th­êng xuyªn mua hµng cña hä, duy tèt mèi quan hÖ t×nh c¶m, gióp ®ì hä khi cã kh¶ n¨ng vµ hä cÇn. TËp trung vµo c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu. HiÖn nay, c«ng ty vÉn theo ®uæi chñ tr­¬ng ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®Ó t¹n dông c¸c c¬ héi cña thÞ tr­êng khi cÇn thiÕt. Theo ý t«i, c«ng ty nªn tËp trung vµo vµi mÆt hµng cã triÓn väng nhÊt vµ quyÕt t©m theo ®uæi ý ®å nµy th× h¬n. Bëi v× thùc tÕ trong thêi gian qua c«ng ty ®· xuÊt khÈu t­¬ng ®èi nhiÒu mÆt hµng nh­ng l¹i kh«ng ®¹t vÒ chØ tiªu khèi l­îng mµ chÊt l­îng cña tõng mÆt hµng nªn hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao h¬n. H¬n n÷a, víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh nh­ hiÖn nay th× viÖc «m ®åm qu¸ nhiÒu mÆt hµng lµ v­ît qu¸ kh¶ n¨ng. V¶ l¹i, nhiÒu khi lo qu¸ sa ®µ vµo nhiÒu mÆt hµng dÉn ®Õn viÖc ph©n bè c¸c nguån lùc cho tõng mÆt hµng kh«ng ®ñ m¹nh lµm cho kh«ng mÆt hµng nµo ®em l¹i hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. ChÝnh v× nh÷ng lý do nµy mµ viÖc tËp trung vµo nh÷ng mÆt hµng cã thÕ m¹nh lµ rÊt cÇn thiÕt cho c«ng ty. Sau khi c«ng ty ®· cã thÕ lùc ®ñ m¹nh th× viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng xuÊt khÈu còng ch­a muén. C¸c mÆt hµng C«ng ty nªn tËp trung vµo ®ã lµ rau qu¶, nh·n qu¶ kh«, h¶i s¶n, cao su, h¹t tiªu. Víi c¸c mÆt hµng nµy C«ng ty nªn tËp trung cho viÖc thu mua, tæ chøc b¶o qu¶n, chÕ biÕn ®Ó nã trë thµnh nh÷ng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ vµ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. §Ó thùc hiÖn ®­îc ý ®å naú, c«ng ty nªn thu thËp th«ng tin vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®Ó biÕt ®­îc mÆt hµng nµo lµ nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu, mÆt hµng nµo cßn Ýt ®­îc xuÊt khÈu, mÆt hµng nµo ch­a ®­îc xuÊt khÈu. §ång thêi c«ng ty còng cÇn cã th«ng tin vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng xuÊt khÈu nh­ mÆt hµng xuÊt khÈu naß cña ViÖt Nam ®· xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu nµo, khèi l­îng xuÊt khÈu vµ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu dù ®o¸n, mÆt hµng nµo cã nhu cÇu nh­ng Ýt ®­îc xuÊt khÈu. . . t×nh h×nh c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tham gia. Qua sù ph©n tÝch nµy, c«ng ty sÏ ph¸n ®o¸n ®­îc t×nh h×nh vµ sù tiÕn triÓn cña c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, qua ®ã t×m ra cho m×nh mÆt hµng xuÊt khÈu phï hîp ®Ó lËp kÕ ho¹ch xuÊt khÈu vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy. §a d¹ng ho¸ c¸c t×nh h×nh xuÊt khÈu cña c«ng ty. ViÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu cña c«ng ty cho phÐp c«ng ty tËn dông ®­îc kh¶ n¨ng vÒ con ng­êi, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®ång thêinã còng cho phÐp c«ng ty më réng c¸c mèi quan hÖ, ®Æc biÖt lµ c¸c mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng vµ kh¸ch hµng. Thêi gian qua, c«ng ty míi thùc hiÖn ®­îc hai lo¹i h×nh xuaat khÈu trùc tiÕp vµ xuaat khÈu uû th¸c. Thêi gian tíi, c«ng ty nªn tÝch cùc më r«ng thªm c¸c lo¹i h×nh xuaat khÈu cña m×nh b»ng c¸ch: Më réng quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu vÒ uû th¸c xuÊt khÈu . C«ng ty nªn chñ ®éng giíi thiÖu víi c¸c doanh nghiÖp mµ c«ng ty thÊy hä cã nhu cÇu thuª uû th¸c vÒ kh¶ n¨ng lµm dÞch vô nµy cña c«ng ty. Chñ ®éng bá vèn vµo kinh doanh, tÝch cùc t×m kiÕm kh¸ch hµng, nguån hµng. TÝch cù quan hÖ víi c¸c c¬ quan trong chÝnh phñ ®Ó n¾m c¸c th«ng tin vÒ xuÊt khÈu theo nghÞ ®Þnh th­. Qua ®ã c«ng ty cã thÓ ®Ö ®¬n xin chÝnh phñ cho c«ng ty thùc hiÖn theo h×nh thøc xuÊt khÈu nµy. TÝch cùc kÕt hîp trao ®æi bu«n b¸n hai chiÒu nÕu thÊy cÇn thiÕt C«ng ty nªn t×m hiÓu vÒ c¸c nghiÖp vô gia c«ng xuÊt khÈu vµ tÝch cùc quan hÖ víi c¸c c¬ së lµm gia c«ng trong n­íc ®ång thêi më réng quan hÖ víi c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi, khi cÇn thiÕt cã thÓ gîi ý vµ ddungsra lµm trung gian cho kh¸ch hµng uû th¸c vµ c¸c ®¬n vÞ nhËn uû th¸c Tuy nhiªn, cÇn chó ý r»ng c«ng ty kh«ng nªn ®i qu¸ s©u vµo nhiÒu h×nh thøc xuÊt khÈu mµ tr­íc hÕt chØ nªn chñ ®éng trong h×nh thøc xuÊt khÈu tù doanh, c¸c h×nh thøc kh¸c chØ lµ tËn dông nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cã thÓ cã. Kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty Ngµy nay, ®Ó ®­ng v÷ng trªn th­¬ng tr­êng th× vÊn ®Ò kh«ng ngõng t¹o ra uy tÝn cña doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng lµ rÊt quan träng. Nhµ kinh doanh ph¶i nhí r»ng lõa ®¶o lµ 1 biÖn ph¸p thiÓn cËn vµ ®Êng phª p¸h. Do ®ã nhµ kinh doanh ph¶i biÕt lµm g× vµ s½n sµng lµm g× ®Ó n©ng cao uy tÝn cña m×nh cho kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy th× c¸ch tèt nhÊt lµ nhµ kinh doanh ph¶i thùc hiÖn tèt, ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong qu¸ tr×nh b¸n hµng, nghÜa lµ hµng ho¸ ®­îc b¸n ra ph¶i cã chÊt l­îng ®¶m b¶o, gi¸ c¶ hîp lý, giao hµng ®óng ®Þa ®iÓm vµ thêi gian. . . . Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu, viÖc kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn lµ viÖc lµm hÕt søc kh«n ngoan vµ khoa häc . Nã võa ®¶m b¶o cho nhµ xuÊt khÈu b¸n ®­îc hµng víi gi¸ c¶ hîp lý ë hiÖn t¹i, võa høa hÑn cho hä nh÷ng hîp ®ång xuÊt khÈu trong t­¬ng lai VÒ n©ng cao uy tÝn cña c«ng ty cã thÓ trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn mét hîp ®ång xuÊt khÈu hoÆc còng cã thÓ t¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty . HiÖn nay, cã r©t nhiÒu c¸c ho¹t ®éng ®Ó n©ng cao uy tÝn cho doanh nghiÖp . Tuy nhiªn, viÖc lùa chän h×nh thøc nµo lµ rÊt quan träng ®¶m b¶o phï hîp víi kh¶ n¨ng hiÖn t¹i cña c«ng ty . Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p c«ng ty nªn ¸p dôn nh»m n©ng cao uy tÝn cña m×nh trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu: - Thùc hiÖn tèt vµ ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt ®· tho¶ thuËn trong c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu. HiÖn nay cã mét vÊn ®Ò lµ C«ng ty VIEXIM th­êng Ýt quan t©m ®Õn nh÷ng hiªô øng sau khi b¸n hµng. V× vËy, nhiÒu khi C«ng ty kh«ng quan t©m ®Õn viÖc lµm tèt vµ ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt trong hîp ®ång . Ta ®· biÕt, thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã nhµ xuÊt khÈu cung cÊp mét lo¹i hµng ho¸ dÞch vô, nµo ®ã cho n­íc ngoµi theo ®óng nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång Nãi chung, kh¸ch hµng sÏ rÊt hµi lßng khi hä nhËn ®­îc hµng ho¸ cã chÊt l­îng ®óng nhu cÇu cã khèi l­îng nh­ ®· tho¶ thuËn . Ngoµi ra, nÕu cã c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®­îc thuËn lîi th× c¸c lµm cho kh¸ch hµng hµi lßng thùc hiÖn c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu, c«ng ty nªn quan t©m ®ªn c¸c vÊn ®Ò sau: + ChuÈn bÞ hµng ho¸ ®óng chÊt l­¬ng vµ khèi l­îng quy ®Þnh . §Ó thùc hiÖn yªu cÇu nµy, c«ng ty nhÊt thiÕt ph¶i am hiÓu hµng ho¸, chän ®­îc nguån hµng cã uy tÝn +Cã kÕ ho¹ch thu gom hµng ho¸, vËn chuyÓn hµng ho¸ hîp lý: C«ng ty nªn ®Ò ra kÕ ho¹ch vÒ thêi gian thu gom vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ phï hîp. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ c«ng ty ph¶i c¨n cø vµo thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt víi kh¸ch n­íc ngoµi ®Ó lªn kÕ ho¹ch thu mua va chuÈn bÞ hµngho¸. Gióp ®ì kh¸ch hµng n­íc ngoµi nh÷ng ®iÒu ngoµi ph¹m vi cña hîp ®ång xuÊt khÈu: nh»m g©y thiÖn c¶m víi kh¸ch hµng. C«ng ty cã thÓ chØ dÉn cho hä vÒ nh÷ng g× c«ng ty biÕt mµ kh¸ch hµng muèn tham kh¶o nh­ng nªn gîi ý cho kh¸ch hµng tr­íc. §Ó thùc hiÖn ®­îc ý ®å nµy, c«ng ty nªn bè trÝ 1 nhãm tiÕp t©n ®Ó tiÕp khach trong lóc ph¶i chê ®îi hoÆc trong lóc kh¸ch ®ang giao dÞch v¬i c«ng ty hoÆc khi kh¸ch ®· kÕt thóc ®µm ph¸n víi c«ng ty. - VIEXIM nªn quan t©m h¬n n÷a ®Õn “bé mÆt" cña c«ng ty: HiÖn nay, c¸c phßng lµm viÖc cña c«ng ty nhÊt lµ phßng kÕ ho¹ch tæng hîp cßn ch­a ®­îc khang trang vµ ®Ñp, V× vËy, c«ng ty sím cã kÕ ho¹ch trang trÝ l¹i phßng lµm viÖc cña c«ng ty ®Ó t¨ng thªm uy tÝn cña c«ng ty bëi v× kh¸ch hµng sÏ ®Ó ý ®Õn c¶ vÊn ®Ò nµy trong quan hÖ víi c«ng ty. 1.7. Huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ Vèn lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña mäi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ th× vÊn ®Ò vèn còng phÇn nµo bít c¨ng th¼ng víi c¸c doanh nghiÖp. Ngoµi c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn hiÖn cã, VIEXIM cã thÓ huy ®éng vèn b»ng c¸c c¸ch sau: - Doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh nghiªn cøu dù ¸n liªn doanh, liªn kÕt víi b¹n hµng n­íc ngoµi trong n­íc nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh nh»m thu hót vèn tõ bªn ngoµi vµo c«ng ty. Cïng víi chñ tr­¬ng chung cña Nhµ n­íc lµ kªu gäi khuyÕn khÝch sù ®Çu t­ cña c¸c n­íc ph¸t triÓn vµo ViÖt Nam th× viÖc c«ng ty tiÕn hµng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c bªn ®èi t¸c n­íc ngoµi nh»m n©ng cao nguån vn vµ sö dông c¸c d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý, kinh doanh cña nh÷ng n­íc ph¸t triÓn lµ viÖc nªn lµm. Tuy nhiªn, ®Ó tiÕn hµnh liªn doanh liªn kÕt cã lîi cho c«ng ty mµ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn t­¬ng lai l©u dµi cña c«ng ty còng nh­ lîi Ých x· héi míi lµ ®iÒu ®¸ng quan t©m. Tr­íc hÕt, ®èi t¸c mµ c«ng ty lùa chän ph¶i cã cïng lÜnh vùc ho¹t d«ng mµ c«ng ty ®Þnh liªn doanh liªn kÕt. Sau n÷a lµ ph¶i cã bÒ dµy kinh nghiÖm tøc lµ ®· ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy l©u vµ cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, cã kh¶ n¨ng chinh phôc kh¸ch hµng trªn toµn thÕ giíi. Cã thÓ nãi, liªn doanh lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn t­¬ng ®èi míi nh­ng ®· phæ biÕn ë n­íc ta. Song ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao th× phÇn ph¶i cã sù nghiªn cøu, chuÈn bÞ thËt kü l­ìng tr­íc khi thùc hiÖn, - Trong nhiÒu tr­êng hîp, ®Ó huy ®éng vèn C«ng ty ph¶i yªu cÇu ®èi t¸c hç trî tÝn dông: Cô thÓ lµ víi mét sè tr­êng hîp xuÊt khÈu, c«ng ty nª yªu cÇu ng­êi mua ( Ng­êi nhËp khÈu) øng tr­íc 1 phÇn toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång vµ c«ng ty cã thÓ sö dông sè tiÒn øng tr­íc ®ã phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh. §èi víi nh÷ng tr­êng hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín, v­ît qu¸ kh¶ n¨ng cña c«ng ty th× c«ng ty nªn ¸p dông h×nh thøc nµy hoÆc cã thÓ thùc hiÖn hîp ®éng b»ng c¸ch mêi mét sè nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam cïng tham gia vµ 2 bªn cïng nhau chia sÎ lîi nhuËn Nh­ vËy, vèn lu«n lµ vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi mäi ®¬n vÞ kinh doanh nh­ng ch¾c ch¾n nã kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò bÕ t¾c bëi v× cã rÊt nhiÒu c¸ch huy ®éng vèn. §iÒu quan träng lµ lµm thÕ nµo ®Ó sö dông nh÷ng ®ång vèn ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. V× vËy, c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m t¨ng nhanh chãng vßng quay cña vèn, tr¸nh ø ®äng vèn ë h©u nµy mµ l¹i thiÕu vèn ë kh©u kh¸c, ®ã lµ viÖc ph©n phèi nguån vèn hîp lý cã kiÓm tra, kiÓm so¸t vßng tuÇn hoµn cña vèn vµ ®¸nh gi¸ møc sinh lîi cña mçi ®ång vèn bá ra. 1.8. Båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé xuÊt nhËp khÈu. Tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty VIEXIM lµ mét trong nh÷ng nguån lùc c¬ b¶n cña c«ng ty. C«ng ty ®i lªn nh­ hiÖn nay lµ nhê cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé nghiÖp vô tinh th«ng vÒ nghÒ nghiÖp, nhiÖt t×nh víi hÕt kh¶ n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Hµng n¨m, th«ng qua hÖ thèng kiÓm tra tuyÓn dông vµ bæ nhiÖm, c«ng ty cã tuyÓn thªm mét sè c¸n bé trÎ cã b»ng cÊp, cã tr×nh ®é, thùc sù am hiÓu vÒ nghiÖp vô, vÒ thÞ tr­êng, cã ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ t­ duy tèt. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay, c«ng ty vÉn ch­a cã h×nh thøc n©ng cao vµ bæ sung kiÕn thøc réng r·i cho c¸n bé xuÊt nhËp khÈu v× lý do qu¸ bËn rén víi c«ng viÖc . V× vËy,®Ó ®¶m b¶o cho c«ng ty cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé kh«ng bÞ l¹c hËu vÒ tr×nh ®é th× hµng n¨m c«ng ty ph¶i cö mét sè c¸n bé ®i häc c¸c líp båi d­ìng kiÕn thøc ng¾n h¹n do c¸c gi¸o s­, tiÕn sÜ trùc tiÕp gi¶ng d¹y. Ngoµi ra, c«ng ty còng cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt, tinh thÇn ®Ó ®éng viªn c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, sö dông c¬ chÕ kho¸n cã qu¶n lý sÏ khuyÕn khÝch ®­îc c¸n bé nh©n viªn tÝch cùc tham gia kinh doanh, t¹o sù t­¬ng ®èi c«ng b»ng trong thu nhËp vµ thùc hiÖn nhiÖm vô. C«ng ty cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn h¬n nhÊt lµ ë kh©u giao chØ tiªu vµ g¾n bã chñ tr­¬ng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. 2. Mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc. §Ó khuyÕn khÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu, ®Ó n©ng cao uy tÝn hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng Quèc tÕ, ®Ó kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ phÇn ®ãng gãp lín vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc, chÝnh phñ cÇn quan t©m ®Õn mét sè gi¶i ph¸p sau: 2.1. §¶m b¶o sù æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« Sù æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« tr­íc hÕt ph¶i hiÓu lµ sù æn ®Þnh vÒ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh, th­¬ng m¹i, ®Çu t­, tiÒn tÖ. §ã còng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn t¹o sù æn ®Þnh vµ quan t©m cho c¸c nhµ ®Çu t­, c¸c c«ng ty. V× vËy Nhµ n­íc cÇn: KiÓm so¸t l¹m ph¸t: §©y lµ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng cña chÝnh s¸ch vÜ m«, nã gãp phÇn t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu vµ cho ho¹t ®éng xuÊt kh©ñ. Bëi v×, sù biÕn ®æi vÒ gi¸ c¶ lµ sù kshã kh¨n cho c«ng t¸c thu mua t¹o nguån cho xuÊt khÈu vµ c«ng t¸c xuÊt khÈu. - æn ®Þnh tû gi¸ hèi ®o¸i phï hîp víi søc mua thùc tÕ cña ®ång tiÒn: ®iÒu nµy sÏ thóc ®Èy xuÊt khÈu vµ ®iÒu tiÕt ®­îc xuÊt khÈu. Sù ®iÒu tiÕt nµy sÏ lµm h¹n chÕ hay t¹o c¬ héi tham gia ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty ®Õn chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng, thÞ tr­êng kinh doanh cña c«ng ty. - Duy tr× vµ æn ®Þnh chÕ ®é kinh tÕ më cöa ë ViÖt Nam, cã sù kiÓm so¸t vµ ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc, h×nh thµnh thÞ tr­êng ®ång bé, th«ng suèt, g¾n n­íc ta víi kinh tÕ vµ thÞ tr­êng thÕ giíi, thÓ hiÖn trong c¶ sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý. Do vËy, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ h­íng vÒ xuÊt khÈu võa coi träng thÞ tr­êng trong n­íc víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c lµ 1 vÊn ®Ò cÇn quan t©m hiÖn nay. 2. 2. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt khÈu theo h­íng ®¬n gi¶n h¬n th«ng tho¸ng h¬n, phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ xuÊt khÈu vµ c¸c hµng rµo th­¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh h­ëng lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë n­íc ta, hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh xuÊt khÈu cña Nhµ n­íc ph¶i ®­îc ®æi míi vµ hoµn thiÖn . Cô thÓ lµ: HÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p lý, c¸c quy ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé, nhÊt qu¸n trong viÖc khuyÕn khÝch tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®Ó t¹o nguån hµng æn ®Þnh, l©u dµi cho c¸c c«ng ty liªn doanh xuÊt nhËp khÈu, tr¸nh t×nh tr¹ng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu mét mÆt hµng rµo nµo ®ã nh­ng l¹i kh«ng khuyÕn khÝch s¶n xuÊt mÆt hµng ®ã. ViÖc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ khuyÕn khÝch ®Çu t­ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ë n­íc ta hiÖn nay chØ míi nh×n ®Õn c¸c c«ng ty s¶n xuÊt trùc tiÕp hµng xuÊt khÈu vµ c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, cßn v« sè c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµm nhiÖm vô cung øng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo hoÆc b¸n thµnh phÈm th× kh«ng ®­îc h­íng c¸c ­u ®·i. V× vËy, Nhµ n­íc cÇn xem xÐt vµ cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy. - Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt khÈu: Trªn thùc tÕ, c«ng t¸c qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu cña Nhµ n­íc cßn mét sè mÆt bÊt cËp víi ®iÒu biÕn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhiÒu khi cã kh«ng Ýt nh÷ng thiÕu sãt vµ nh­îc ®iÓm cµn kh¾c phôc. VÒ l©u dµi, c¸c quy ®Þnh vÒ xuÊt nhËp khÈu hiÖn hµnh ph¶i ®­îc bæ sung vµ söa ®æi ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¸t triÓn. HiÖn nay, ë ViÖt Nam thñ tôc xuÊt nhËp khÈu vÉn cßn r­êm rµ, g©y nªn nh÷ng phøc t¹p vµ l·ng phÝ thêi gian, c«ng søc cho c¸c doanh nghiÖp tham gia xuÊt khÈu trong vÊn ®Ò lµm thñ tôc xuÊt khÈu. C¸c c¬ quan qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu nhiÒu khi cßn tá ra quan liªu cöa quyÒn ®· g©y khã dÔ cho c¸c doanh nghiÖp. V× vËy ®Ó cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi c¸c mÆt hµng cã h¹n ng¹ch th× Nhµ n­íc nªn ¸p dông ®Êu thÇu ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng tiªu cùc, ®em l¹i sù c«ng b»ng cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu. Tr­íc m¾t khi ch­a ®­a ®­îc h×nh thøc nµy vµo ¸p dông, c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc mµ trùc tiÕp lµ Bé Th­¬ng m¹i ph¶i lùa chän ra c¸c c«ng ty ®¸ng tin cËy ®Ó giao h¹n ng¹ch. C¸c c«ng ty nµy ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ vèn, m¹ng l­íi thu mua, kho b·i ®Ó mua hµng. MÆt kh¸c Bé Th­¬ng m¹i còng cÇn ph¶i gi¸m sat chÆt chÏ, phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c doanh nghiÖp nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng tranh giµnh kh¸ch hµng b»ng c¸ch h¹ gi¸ mét c¸ch bÊt hîp lý, g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty còng nh­ víi Nhµ n­íc. 2.3. Hç trî cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu - §Çu t­ vèn c«ng nghÖ cho s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu . HiÖn nay, hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña chóng ta chñ yÕu lµ hµng th«, hµng qua s¬ chÕ. V× vËy, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt kh©u th× Nhµ n­íc cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t­ khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ t¹o ra nguån hµng phong phó vµ ®a d¹ng ®¶m b¶o cho xuÊt khÈu, cÇn tËp trung tiÕp thu chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn thÝch hîp tõ n­íc ngoµi, chó ý h¹n chÕ c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt g©y tèn n¨ng l­îng nguyªn liÖu vµ g©y « nhiÔm m«i tr­êng, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho khoa häc vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu b»ng c¸ch tæ chøc c¸c tr­êng líp ®µo t¹o vÒ kü thuËt qu¶n lý ë tr×nh ®é cao nh»m t¹o ra c¸c c¸n bé n¾m v÷ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi, kinh doanh giái, cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t c¸i tiªn tiÕn, c¶i t¹o c¸i cò lµm h¹t nh©n cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt. 2.4. Më réng quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ Nhµ n­íc chñ ®éng ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc hîp t¸c quèc tÕ, chó träng hîp t¸c víi c¸c n­íc cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao. T¹o ®iÒu kiÖn, ®Ó doanh nghiÖp tiÕp cËn ®­îc víi thÞ tr­êng víi kh¸ch hµng, b¹n hµng mét c¸ch tèt nhÊt. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay, ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o, nghiªn cøu kh¶o s¸t thÞ tr­êng vµ ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn bÒn v÷ng, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ë c«ng ty VIEXIM ta thÊy r»ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vµ nhÊt lµ kinh doanh xuÊt khÈu ®ang tõng b­íc ®­îc hoµn thiÖn tèt h¬n, phï hîp víi t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng cung øng cña c«ng ty. Tuy nhiªn, c«ng ty cßn gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n do nhu cÇu kh¾t khe cña thÞ tr­êng ngµy cµng cao. §Ó ®¹t môc tiªu duy tr× vµ ph¸t triÓn l©u dµi c«ng ty nªn cã chiÕn l­îc kinh doanh dµi h¹n, nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ tr­êng, nghiªn cøu kh¶ n¨ng vÒ nguån hµng ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c kÞp thêi, ®ång thêi ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch Marrketing phï hîp cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong n­íc vµ kinh doanh xuÊt khÈu. Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty ®ã lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Víi hÖ thèng kiÕn thøc ®­îc trang bÞ ë tr­êng cïng víi viÖc t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty VIEXIM trong thêi gian thùc tËp, t«i xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®· tr×nh bµy ë trªn, víi mong muèn gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty. Hy väng trong thêi gian tíi c«ng ty sÏ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty phát triển Xuất Nhập khẩu và Đầu tư­ VIEXIM.DOC