Đề tài Quản lý nhân sự tại trường THPT Lê Văn Hưu

Lời nói đầu Ngày nay trên Thế giới, khoa học kỹ thuật đang trên đà phát triển như vũ bão. Việc áp dụng những thành tựu đó vào trong đời sống của con người là một đòi hỏi mang tính khách quan. Ngành Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những ngành khoa học đó. Trên Thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, CNTT đang dần trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn mang tính tất yếu của xu thế “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” trong thời đại mới – thời đại của sự bùng nổ và phát trển CNTT. Khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu tin học hoá, xử lý tự động càng trở nên cần thiết. Tuy nhiên,Tin học phát triển ở nước ta chưa sâu. Song nó đã được áp dụng vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống, các hoạt động xã hội, kinh tế, kỹ thuật. CNTT có một vai trò vô cùng to lớn, góp phần tạo ra những lợi ích không nhỏ, có thể xử lý thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra, sự phát triển không ngừng của CNTT trên Thế giới đã góp phần tạo nền tảng và thế tiến cho Tin học ở nước ta. Vài năm trở lại đây, đất nước rất quan tam đến ngành khoa học này. Đến nay, Tin học đã từng bước và dần được phổ cập cho học sinh, sinh viên. Hiện nay có rất nhiều Công ty chuên lắp ráp các trang thiết bị phần cứng máy tính nên sự cạnh tranh diễn ra khá gay gắt trên thị trường. Tuy vậy, chương trình phần mềm cũng đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng phát huy những thế mạnh của nó vào ứng dụngcủa đời sống. Bản thân em là một sinh viên tại chức theo chuyên ngành Tin học. Với vốn kiến thức đã tích luỹ về các môn như: Phân tích thiết kế hệ thống, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access và các ngôn ngữ lập trình khác, dưới sự dạy dỗ của các thầy cô trong trường. Qua sự tìm hiểu và khảo sát, em đã xây dựng đề tài “Quản lý nhân sự” ở trường THPT Lê Văn Hưu làm chuyên đề báo cáo thực tập tôt nghiệp cho mình. Vì thời gian có hạn và đây là một đề tài lớn nên em chỉ có thể trình bày được những nội dung sau: Chương I: Phần mở đầu. Chương II: Nhiệm vụ, vai trò cùng các đặc tả của bài toán. Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống Quản lý nhân sự tại trường THPT Lê Văn Hưu.

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2884 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý nhân sự tại trường THPT Lê Văn Hưu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Ngµy nay trªn ThÕ giíi, khoa häc kü thuËt ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn nh­ vò b·o. ViÖc ¸p dông nh÷ng thµnh tùu ®ã vµo trong ®êi sèng cña con ng­êi lµ mét ®ßi hái mang tÝnh kh¸ch quan. Ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) lµ mét trong nh÷ng ngµnh khoa häc ®ã. Trªn ThÕ giíi nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi riªng, CNTT ®ang dÇn trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän mang tÝnh tÊt yÕu cña xu thÕ “C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc” trong thêi ®¹i míi – thêi ®¹i cña sù bïng næ vµ ph¸t trÓn CNTT. Khi x· héi cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu tin häc ho¸, xö lý tù ®éng cµng trë nªn cÇn thiÕt. Tuy nhiªn,Tin häc ph¸t triÓn ë n­íc ta ch­a s©u. Song nã ®· ®­îc ¸p dông vµo hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng, c¸c ho¹t ®éng x· héi, kinh tÕ, kü thuËt. CNTT cã mét vai trß v« cïng to lín, gãp phÇn t¹o ra nh÷ng lîi Ých kh«ng nhá, cã thÓ xö lý th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. Ngoµi ra, sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña CNTT trªn ThÕ giíi ®· gãp phÇn t¹o nÒn t¶ng vµ thÕ tiÕn cho Tin häc ë n­íc ta. Vµi n¨m trë l¹i ®©y, ®Êt n­íc rÊt quan tam ®Õn ngµnh khoa häc nµy. §Õn nay, Tin häc ®· tõng b­íc vµ dÇn ®­îc phæ cËp cho häc sinh, sinh viªn. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu C«ng ty chuªn l¾p r¸p c¸c trang thiÕt bÞ phÇn cøng m¸y tÝnh nªn sù c¹nh tranh diÔn ra kh¸ gay g¾t trªn thÞ tr­êng. Tuy vËy, ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm còng ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ngµy cµng ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh cña nã vµo øng dôngcña ®êi sèng. B¶n th©n em lµ mét sinh viªn t¹i chøc theo chuyªn ngµnh Tin häc. Víi vèn kiÕn thøc ®· tÝch luü vÒ c¸c m«n nh­: Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng, HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Access vµ c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c, d­íi sù d¹y dç cña c¸c thÇy c« trong tr­êng. Qua sù t×m hiÓu vµ kh¶o s¸t, em ®· x©y dùng ®Ò tµi “Qu¶n lý nh©n sù” ë tr­êng THPT Lª V¨n H­u lµm chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tËp t«t nghiÖp cho m×nh. V× thêi gian cã h¹n vµ ®©y lµ mét ®Ò tµi lín nªn em chØ cã thÓ tr×nh bµy ®­îc nh÷ng néi dung sau: Ch­¬ng I: PhÇn më ®Çu. Ch­¬ng II: NhiÖm vô, vai trß cïng c¸c ®Æc t¶ cña bµi to¸n. Ch­¬ng III: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng Qu¶n lý nh©n sù t¹i tr­êng THPT Lª V¨n H­u. Ch­¬ng I: Më ®Çu I - Lý do chän ®Ò tµi ViÖc ¸p dông CNTT trªn thÕ giíi vµo c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng con ng­êi ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña Khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn, cña c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ m¸y tÝnh th× viÖc s¶n phÈm phµn mÒm ra ®êi mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc ¸p dông vµo c¸c ngµnh khoa häc. ë ViÖt Nam hiÖn nay, c¸c ngµnh khoa häc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn. VÊn ®Ò tù ®éng hãa trong c¸c lÜnh vùc nh­: X· héi, Kinh tÕ, Tr­êng häc, XÝ nghiÖp, vv... lµ viÖc lµm rÊt thiÕt thùc. Lµ mét sinh viªn t¹i chøc, võa häc võa lµm nªn l­îng kiÕn thøc kh«ng ®­îc nhiÒu. Víi vèn kiÕn thøc ®· häc, em xin gãp mét phÇn nhá bÐ sù hiÓu biÕt cña m×nh vµo c«ng t¸c Qu¶n lý nh©n sù cña mét tr­êng häc. MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh Tin häc ®ang ph¸t triÓn rÊt m¹nh, nh­ng ®Ó ®­a nã vµo øng dông trong ®êi sèng nãi chung vµ trong Tr­êng häc nãi riªng cßn gÆp nhiÒu bÊt cËp. Theo kh¶o s¸t, Tr­êng TPT Lª V¨n H­u ®· cã trang thiÕt bÞ m¸y tÝnh. Song c«ng t¸c qu¶n lý vÉn cßn tèn nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. Nh»m gióp cho ban l·nh ®¹o vµ bé phËn qu¶n lý cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. V× vËy em chän ®Ò tµi “Qu¶n lý nh©n sù” t¹i Tr­êng THPT Lª V¨n H­u lµm chuyªn ®Ò b¸o c¸o thùc tËp tèt nghÖp cho m×nh. II - Môc ®Ých nghiªn cøu * Nh»m ®­a nh÷ng øng dông Tin häc vµo trong c«ng t¸c qu¶n lý, cô thÓ lµ x©y dùng hÖ thèng th«ng tin “Qu¶n lý nh©n sù” trªn m¸y tÝnh. * Gióp cho viÖc t×m kiÕm d÷ liÖu mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. * Cã thÓ chØnh söa, thªm bít hoÆc bæ sung c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ®èi t­îng qu¶n lý. III - §èi t­îng nghiªn cøu * Hå s¬ c¸n bé gi¸o viªn trong tr­êng THP Lª V¨n H­u. * Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý n©n sù trong tr­êng. ch­¬ng II NhiÖm vô, vai trß cïng c¸c ®Æc t¶ cña bµi to¸n NhiÖm vô vµ vai trß cña bµi to¸n: I- NhiÖm vô c¬ b¶n cña bµi to¸n: Bµi to¸n qu¶n lý CBGV cã nhiÖm vô qu¶n lý, theo dâi qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c¸c CBGV trong tr­êng cïng c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc ®ã. Bµi to¸n bao gåm: - §Çu vµo: + C¸c th«ng tin vÒ hå s¬ cña CBGV. + C¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh qu¶n lý cña tõng CBGV. + ChØnh söa ®æi møc l­¬ng cña tõng CBGV( ng¹ch, bËc l­¬ng, hÖ sè l­¬ng). + ChØnh söa, bæ sung c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn CBGV. - §Çu ra: + T×m kiÕm, tra cøu c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ CBGV theo yªu cÇu cña cÊp trªn. + C¸c b¸o biÓu, mÉu biÓu theo ®Þnh kú cña cÊp trªn vµo cuèi th¸ng, cuèi kú. + B¸o c¸o chi tiÕt th«ng tin vÒ CBGV trong tr­êng. + Danh s¸ch nh÷ng CBGV ®­îc khen th­ëng, kû luËt. + Sè liÖu thèng kª vÒ nh©n sù, vÒ sè c¸n bé cö ®i c«ng t¸c. + In Ên d­íi d¹ng danh s¸ch hoÆc mÉu biÓu lý lÞch CBGV. II- Vai trß cña bµi to¸n: §Ó ®¶m b¶o vµ tiÖn lîi cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng chung cña Nhµ tr­êng cã hiÖu qu¶ th× viÖc qu¶n lý CBGV ®ßi hái ph¶i th­êng xuyªn vµ chÝnh x¸c. VÞ trÝ cña bµi to¸n nµy trong viÖc qu¶n lý CBGV cña Nhµ tr­êng ®­îc xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan cña ho¹t ®éng qu¶n lý, v× vËy cÇn ph¶i ®­a tin häc vµo trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý trong Nhµ tr­êng, gióp cho viÖc ®iÌu hµnh chung trong Nhµ tr­êng ngµy mét hiÖu qu¶ h¬n. B- §Æc t¶ c¸c yªu cÇu cña bµi to¸n: I/ Kh¸i qu¸t chung vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Tr­êng THPT Lª V¨n H­u HuþÖn ThiÖu Ho¸, TØnh Thanh Ho¸. 1. Chøc n¨ng: Tr­êng THPT Lª V¨n H­u lµ mét c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp trùc thuéc Së GD&§T tØnh. Tr­êng chÞu sù l·nh ®¹o vµ h­íng dÉn vÒ chuyªn m«n cña Së GD&§T. Cã chøc n¨ng gióp Së GD&§T trong viÖc qu¶n lý, gi¶ng d¹y. Phèi hîp víi c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ – x· héi nh»m thùc hiÖn luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch, ch­¬ng tr×nh, dù ¸n, kÕ ho¹ch vÒ gi¸o dôc. ChÊp hµnh sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña c¬ quan Nhµ n­íc cÊp trªn; sù l·nh ®¹o cña Së GD&§T, UBND tØnh vµ phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc cña tØnh. 2. NhiÖn vô vµ quyÒn h¹n: - Tr×nh Së GD&§T, UBND tØnh vÒ ph­¬ng h­íng, kÕ ho¹ch, c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc n¨m. - Tæ chøc rhùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra nh»m ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc. - Tæ chøc khen th­ëng ®èi víi nh÷ng CBGV cã thµnh tÝch tèt trong sù nghiÖp gi¸o dôc, ®ång thêi xö lý, kû luËt ®èi víi nh÷ng CBGV vi ph¹m quy chÕ ngµnh. - H­íng dÉn, båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸c CBGV ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña x· héi. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña tr­êng THPT Lª V¨n H­u: Ban Gi¸m HiÖu P.B¶o vÖ P.Tæ chøc C¸c Tæ CM P.Tµi vô P.Hµnh chÝnh Tæ V¨n Tæ T.Dôc + GDCD Tæ Sö + §Þa Tæ Tin + Ngo¹i ng÷ Tæ Ho¸ +Sinh Tæ Lý+ KTCN Tæ To¸n Nhµ tr­êng cã ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, tËn tuþ víi c¸c thÕ hÖ häc trß. Tæng sè c¸n bé, gi¸o viªn trong tr­êng lµ 89 ®ång chÝ, trong ®ã: Ban gi¸m hiÖu: 3 ®ång chÝ. Phßng hµnh chÝnh: 3 ®ång chÝ. Phßng tµi vô: 2 ®ång chÝ. Phßng Tæ chøc: 3 ®ång chÝ. Phßng b¶o vÖ: 2 ®ång chÝ. Cã c¸c tæ chuyªn m«n: * To¸n: 14 ®ång chÝ. * Lý + KTCN: 9 ®ång chÝ. * Ho¸ + Sinh: 11 ®ång chÝ. * Tin + Ngo¹i ng÷: 12 ®ång chÝ. * V¨n: 11 ®ång chÝ. * Sö + §Þa: 9 ®ång chÝ. * ThÓ dôc + GDCD: 10 ®ång chÝ. NhiÒu Gi¸o viªn cã tr×nh ®é §¹i häc trë lªn, trong ®ã: - Cã 5 ®ång chÝ tèt nghiÖp Th¹c sü trë lªn. - Cã 77 ®ång chÝ tèt nghiÖp §¹i häc. - Cßn l¹i tèt nghiÖp Cao ®¼ng. Ban gi¸m hiÖu qu¶n lý c¸c tæ chuyªn m«n th«ng qua phßng Tæ chøc. Vµ häc sinh ®­îc qu¶n lý th«ng qua GVCN cña tõng líp. *NhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong c¬ cÊu qu¶n lý cña Nhµ tr­êng: - HiÖu tr­ëng: §iÒu hµnh qu¶n lý chung mäi ho¹t ®éng cña Nhµ tr­êng. - Phã hiÖu tr­ëng: §iÒu hµnh ho¹t ®éng chung cña Nhµ tr­êng khi HiÖu tr­ëng ®i v¾ng hoÆc ®­îc HiÖu tr­ëng uû quyÒn. - Phßng Tæ chøc: + Làm đầu mối, chủ tr× việc đề xuất c¸c phương ¸n quy hoạch, x©y dựng, kiện toàn và ph¸t triển bộ m¸y, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ còng nh­ c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c đơn vị, tổ chức trong trường . Chủ tr×, phối hợp với c¸c đơn vị tổ chức triển khai thực hiện c«ng t¸c x©y dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và ph¸t triển đội ngũ gi¸o viªn, c¸n bộ, viªn chức của trường. + Tham mưu cho Hiệu trưởng và làm đầu mối, chủ tr× việc lập kế hoạch về nhu cầu nh©n lực, chỉ tiªu định biªn nh©n lực của trường để b¸o c¸o Së GD&§T phª duyệt; X©y dựng và tr×nh Hiệu trưởng quyết định phương ¸n ph©n phối chỉ tiªu định biªn nh©n lực đã được cấp trªn phª duyệt; ChuÈn bÞ v¨n b¶n vµ thñ tôc ®Ó HiÖu tr­ëng ký c¸c Hîp ®ång lµm viÖc, Hîp ®ång lao ®éng, Hîp ®ång kiªm nhiÖm víi c¸n bé viªn chøc vµ ng­êi lao ®éng. + Tham mưu để Hiệu trưởng quyết định về c¸c tiªu chÝ, tiªu chuẩn và triển khai thực hiện quy tr×nh đ¸nh gi¸ c¸n bộ, viªn chức hằng năm; Tổ chức và quản lý c«ng t¸c thi đua trong Nhà trường. Chủ tr× việc tổ chức đ¸nh gi¸, xÐt duyệt n©ng bậc lương, phụ cấp, xÐt đề nghị kÐo dài thời gian c«ng t¸c đối với c¸n bộ viªn chức đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tr×nh Hiệu trưởng quyết định. + Thực hiện quy tr×nh đề nghị c«ng nhận chức danh Gi¸o viªn giái cÊp HuyÖn, TØnh theo quy định. + Quản lý toàn diện và thống nhất hồ sơ, lý lịch c¸n bé gi¸o viªn và người lao động kh¸c trong toàn trường theo quy định chung; Cập nhật th«ng tin c¸n bộ trªn website của trường; X¸c nhận lý lịch vµ chữ ký c¸n bộ, gi¸o viªn. + Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng quyết định việc cụ thể ho¸ và thực hiện c¸c chế độ chÝnh s¸ch theo quy định chung cho c¸n bé gi¸o viªn, viªn chức và người lao động nãi chung của Nhà trường; Làm đầu mối, chủ tr× việc x©y dựng và tổ chức thực hiện c¸c chế độ chÝnh s¸ch đ·i ngộ đặc biệt, thu hót, động viªn, khuyến khÝch phï hợp đối với c¸n bä gi¸o viªn, viªn chức, phục vụ mục tiªu x©y dựng và ph¸t triển Nhà trường. + Thực hiện c¸c thủ tục: thành lập/giải thể c¸c bộ phận, đơn vị trong trường; điều động/ thuyªn chuyển c¸n bộ; cử c¸n bộ, gi¸o viªn, viªn chức của trường đi học tập, c«ng t¸c ở trong nước và nước ngoài; bổ nhiệm/miễn nhiệm c¸c chức vụ l·nh đạo đơn vị; thu nhận c¸n bộ, viªn chức vào làm việc tại trường; khen thưởng, kỷ luật c¸n bộ, viªn chức và người lao động trong trường. + Tuyªn truyÒn, qu¸n triÖt ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhà nước, nhiệm vụ chÝnh trị của trường, truyền thống của Nhà trường tới c¸n bộ, viªn chức toàn trường. + Phối hợp với c¸c đơn vị liªn quan thực hiện c«ng t¸c bảo vệ chÝnh trị nội bộ. - Phßng hµnh chÝnh: + TiÕp nhËn xö lý, qu¶n lý vµ tæ chøc l­u tr÷ c«ng v¨n ®i, ®Õn theo ®óng quy tr×nh. + Chñ tr× qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh, vËn hµnh thèng nhÊt hÖ thèng phÇn mÒm ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp cña Nhµ tr­êng; Qu¶n lý toµn diÖn vµ thèng nhÊt website vµ th«ng tin trªn website cña Nhµ tr­êng. + KiÓm tra vÒ thÓ thøc tr×nh bµy vµ néi dung c¸c v¨n b¶n ban hµnh tr­íc khi cÊp sè vµ ®ãng dÊu;  Theo dâi, gi¸m s¸t, ph¸t hiÖn vµ kÞp thêi thùc hiÖn biÖn ph¸p chÊn chØnh c¸c sai sãt trong thñ tôc hµnh chÝnh trong tr­êng. Qu¶n lý vµ sö dông con dÊu cña tr­êng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. + Ph©n phèi b¸o chÝ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ trong tr­êng. + CÊp giÊy giíi thiÖu, c«ng lÖnh ®i ®­êng cho gi¸o viªn, c¸n bé, viªn chøc, lao ®éng hîp ®ång. Ký x¸c nhËn giÊy ®i ®­êng cho kh¸ch ®Õn c«ng t¸c vµ l­u tró t¹i tr­êng. + Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong tr­êng theo dâi, ®«n ®èc thùc hiÖn quy chÕ lµm viÖc vµ c¸c chñ tr­¬ng kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña HiÖu tr­ëng. +Tæ chøc c«ng t¸c lÔ t©n, c¸c cuéc häp cña ban gi¸m hiÖu, c¸c héi nghÞ do Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh ®­îc giao lµm ®Çu mèi. Qu¶n lý, sö dông vµ trang trÝ c¸c phßng häp, tæ chøc tiÕp kh¸ch, h­íng dÉn kh¸ch ®Õn lµm viÖc víi Nhµ tr­êng. + Lµm th­ ký c¸c héi nghÞ giao ban; So¹n th¶o vµ ký c¸c th«ng b¸o kÕt luËn cña HiÖu tr­ëng t¹i Héi nghÞ giao ban göi c¸c phßng ban; Gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c kÕt luËn giao ban. + Qu¶n lý, ®iÒu hµnh ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i cña tr­êng phôc vô c¸c chuyÕn ®i c«ng t¸c cña tr­êng. - Phßng tµi vô: + C«ng cô qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ lµ ph­¬ng tiÖn h÷u hiÖu cña c¬ quan Nhµ n­íc kiÓm tra, kiÓm so¸t thùc hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch. + Cung cÊp ®Çy ®ñ, toµn diÖn vµ chÝnh x¸c sè liÖu ®Ó gióp ban Gi¸m hiÖu ra c¸c quyÕt ®Þnh chØ ®¹o, qu¶n lý, ®iÒu hµnh phï hîp. + Tæ chøc lËp dù to¸n thu, chi trong ph¹m vi ng©n s¸ch qu¶n lý, thùc hiÖn ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch ®­îc Së GD & §T giao cho Tr­êng vµ ®iÒu chØnh ph©n bæ dù to¸n theo thÈm quyÒn. + Tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch ®­îc giao, nép ®Çy ®ñ ®óng h¹n c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Chi ®óng ®èi t­îng, ®óng môc ®Ých vµ tiÕt kiÖm. Qu¶n lý sö dông tµi s¶n cña Nhµ n­íc trong toµn Tr­êng theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. + ChÊp hµnh ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ kÕ to¸n, thèng kª, b¸o c¸o, quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµ c«ng khai ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt + Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n, kiÓm tra kÕ to¸n, tæ chøc b¶o qu¶n l­u tr÷ hå s¬, tµi liÖu kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. + H­íng dÉn c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu, chi phôc vô c«ng t¸c ®µo t¹o ®óng quy ®Þnh. II. §Æc t¶ cña bµi to¸n: Tr­êng THPT Lª V¨ H­u lµ c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp nhµ n­íc; viÖc qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn còng nh­ qu¶n lý hå s¬ c¸n bé gi¸o viªn ®ang ®­îc l­u tr÷ víi sè l­îng kh«ng nhá. NÕu lµm thñ c«ng th× sÏ mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc, ch­a kÓ ®Õn sù thiÕu chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ cña th«ng tin cÇn t×m kiÕm. V× vËy bµi to¸n ®Æt ra lµ: cho phÐp ng­êi dïng lùa chän vµ tra cøu, bæ sung hoÆc lo¹i bá th«ng tin vÒ c¸n bé gi¸o viªn trong tr­êng mét c¸ch thuËn tiÖn vµ nhanh chãng nhÊt. §Ó hiÓu râ viÖc qu¶n lý th× mçi ph©n tÝch viªn cÇn ph¶i kh¶o s¸t vµ n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin sau: 1. Qu¶n lý c¸n bé gi¸o viªn: §Ó qu¶n lý tõng c¸n bé gi¸o viªn trong tr­êng, tr­íc hÕt ph¶i n¾m ®­îc lý lÞch cña mçi ng­êi , ngoµi ra cÇn ph¶i hiÓu thªm c¸c th«ng tin kh¸c ®Ó qu¶n lý. Nh÷ng th«ng tin cÇn qu¶n lý bao gåm: - M· c¸n bé. - Hä vµ tªn. - Giíi tÝnh. - Ngµy sinh. - N¬i sinh. - D©n téc, T«n gi¸o. - Quª qu¸n. - N¬i ®¨ng ký hé khÈu th­êng tró. - N¬i ë hiÖn nay. - Sè CMND, §iÖn tho¹i. - Tr×nh ®é v¨n ho¸. - Tr×nh ®é chuyªn m«n. - Tr×nh ®é Ngo¹i ng÷ - Ngµy ký hîp ®ång. - Ngµy vµo biªn chÕ. - C«ng viÖc hiÖn nay. - Chøc vô hiÖn nay. - Ngµy bæ nhiÖm. - L­¬ng c¬ b¶n. - HÖ sè phô cÊp chøc vô. - M· ng¹ch c«ng chøc. - BËc c«ng chøc. - BHXH. - Ngµy vµo §oµn TNCSHCM - Ngµy vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. - Qu¸ tr×nh c«ng t¸c ë n­íc ngoµi. - C¸c quan hÖ nh©n th©n. - Khen th­ëng. - Kû luËt. - Qu¸ tr×nh c«ng t¸c. Trong lý lÞch, qu¶n lý c¸c th«ng tin mét c¸ch cô thÓ h¬n: - §iÖn tho¹i: Qu¶n lý tÊt c¶ c¸c sè ®iÖn tho¹i cña CBGV. - ChÝnh trÞ: S¬ cÊp, Trung cÊp, hay Cao cÊp. - §oµn viªn th× chØ qu¶n lý “cã” hay “kh«ng”. - §¶ng viªn th× qu¶n lý: Ngµy vµo §¶ng, n¬i vµo §¶ng, chøc vô §¶ng. - Chuyªn m«n: Qu¶n lý tÊt c¶ c¸c chuyªn m«n mµ c¸n bé gi¸o viªn ®· ®­îc ®µo t¹o bao gåm: Ngµnh ®µo t¹o? Chuyªn m«n? N¬i ®µo t¹o (Tr­êng nµo)? , thêi gian ®µo t¹o? H×nh thøc ®µo t¹o? N¨m tèt nghiÖp? V¨n b»ng hay chøng chØ ®­îc cÊp? - Ngo¹i ng÷: Qu¶n lý tr×nh ®é tÊt c¶ c¸c ngo¹i ng÷ mµ c¸n bé gi¸o viªn biÕt. - Qu¸ tr×nh c«ng t¸c ë n­íc ngoµi: §Ó qu¶n lý nh÷ng chuyÕn ®i n­íc ngoµi cña CBGV. NÕu CBGV nµo ®i th× qu¶n lý: Thêi gian, lý do, tªn n­íc ®i. - Quan hÖ th©n nh©n: bao gåm cha, mÑ ®Î, vî (chång), anh chÞ em ruét, con ®Î: Hä tªn, ngµy sinh, nghÒ nghiÖp, c¬ quan, chøc vô, n¬i ë cña tõng ng­êi. NÕu cha mÑ, vî (chång), anh chÞ em ruét cña c«ng chøc kh«ng lµm viÖc t¹i c¬ quan nµo, kh«ng cã chøc vô g× th× phÇn c¬ quan, chøc vô ghi “kh«ng”. NÕu cha, mÑ chÕt th× nghÒ nghiÖp ghi “chÕt”. - Khen th­ëng, kû luËt: Ngµy, h×nh thøc, cÊp, lý do khen th­ëng, kû luËt. Ngµy xo¸ kû luËt. Vµ mét sè th«ng tin kh¸c liªn quan ®Õn c¸c ®¬n vÞ tæ chøc trong tr­êng nh­: - M· tæ bé m«n, phßng ban. - Tªn tæ bé m«n, phßng ban. - Tªn tæ tr­ëng. Mét sè th«ng tin liªn quan ®Õn l­¬ng cña CBGV: - M· ng¹ch. - BËc l­¬ng. - HÖ sè l­¬ng. - BHXH. - L­¬ng c¬ b¶n. - Tæng l­¬ng. 2. C«ng cô t¸c nghiÖp vµ l­u tr÷ hå s¬: Khi mét GV ®­îc ®iÒu vÒ c«ng t¸c, mçi ng­êi ph¶i khai mét bé hå s¬ (Hå s¬ lý lÞch) bao gåm c¸c th«ng tin vÒ : c¸ nh©n, qu¸ tr×nh häc tËp, c«ng t¸c, th«ng tin gia ®×nh. C¸c th«ng tin nµy ®­îc nhËp vµo m¸y ®Ó qu¶n lý. Bé hå s¬ ®­îc viÕt trªn giÊy th× l­u vµo tñ hå s¬. Mçi lÇn cã yªu cÇu truy lôc hå s¬ c¸ nh©n hoÆc thèng kª theo mét tiªu chÝ nµo ®ã theo yªu cÇu cña cÊp trªn th× ph¶i rµ so¸t l¹i toµn bé hå s¬ hoÆc lÊy th«ng tin tõ n¬i l­u tr÷, qu¶n lý (m¸y tÝnh). ch­¬ng iii ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù t¹i tr­êng THPT Lª V¨n h­u I – Ph©n tÝch hÖ thèng §Ó m« h×nh bµi to¸n gÇn gòi víi ng­êi sö dông vµ qua kh¶o s¸t t¹i tr­êng THPT Lª V¨n H­u ta x©y dùng ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña bµi to¸n nh­ sau: HÖ THèNG Th«ng tin vµo Th«ng tin ra Th«ng tin ®Çu vµo, ®Çu ra vµ c¸c th«ng tin cÇn qu¶n lý cña bµi to¸n ®· ®­îc tr×nh bµy trong Ch­¬ng II. II – ThiÕt kÕ hÖ thèng X©y dùng biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng: Nh­ ta ®· biÕt, biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng (BPC) lµ mét lo¹i biÓu ®å diÔn t¶ sù ph©n r· dÇn dÇn c¸c chøc n¨ng tõ ®¹i thÓ ®Õn chi tiÕt. Mçi nót trong biÓu ®å lµ mét chøc n¨ng vµ quan hÖ duy nhÊt gi÷a c¸c chøc n¨ng; diÔn t¶ bëi c¸c cung nèi liÒn c¸c nót lµ quan hÖ bao hµm. BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng lµ m« h×nh chøc n¨ng trong b­íc ®Çu viÖc ph©n tÝch. Vµ nã ®­îc sö dông nh»m cô thÓ ho¸ c¸c chøc n¨ng cña bµi to¸n còng nh­ tiÕn tr×nh luång d÷ liÖu. Tõ kÕt qu¶ trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng t¹i tr­êng THPT Lª V¨n H­u, ta cã biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng nh­ sau: Qu¶n lý nh©n sù Xö lý T×m kiÕm Thèng kª CËp nhËt DS khen th­ëng, kû luËt Khen th­ëng, kû luËt Theo m· CB HS¬ CBGV Theo tæ bé m«n, p.ban DS c¸n bé §¶ng viªn Tæ, P.Ban L­¬ng L­¬ng Theo hä vµ tªn DS c¸n bé ®Õn tuæi nghØ h­u Tr×nh ®é chuyªn m«n Bæ sung Theo chøc vô Theo nghµnh ®µo t¹o L­¬ng QT c«ng t¸c Theo giíi tÝnh H×nh1: BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 1.1. Chøc n¨ng cËp nhËt Chøc n¨ng nµy nh»m gi¶i quyÕt viÖc truy cËp th«ng tin tõ hÖ thèng qu¶n lý nh©n sù trong Nhµ tr­êng. Nã cho phÐp ta tra cøu ngay trªn c¬ së d÷ liÖu ®· cã, c¸c th«ng tin nµy ®­îc truy xuÊt tõ b¶ng vµ th«ng qua m· cña chóng. - CËp nhËt hå s¬ c¸n bé bao gåm: + Hä vµ tªn + Giíi tÝnh + Ngµy sinh + N¬i sinh + Quª qu¸n + N¬i ®¨ng ký HKTT + N¬i ë hiÖn nay + Sè CMND + §iÖn tho¹i + D©n téc; T«n gi¸o + §oµn thÓ tham gia ( §oµn, §¶ng viªn) + Ngµy vµo §¶ng + Tr×nh ®é v¨n ho¸ + Tr×nh ®é chuyªn m«n + Tr×nh ®é Ngo¹i ng÷ + Qu¸ tr×nh häc tËp vµ c«ng t¸c + Khen th­ëng, kû luËt + C¸c quan hÖ nh©n th©n - CËp nhËt Tæ, phßng ban: CBGV ®­îc ph©n lµm viÖc ë Tæ, phßng ban nµo th× cËp nhËt vµo tæ, phßng ban ®ã. - CËp nhËt l­¬ng: L­¬ng cña c¸c CBGV cã thÓ thay ®æi vÒ: + L­¬ng c¬ b¶n. + M· ng¹ch. + BËc l­¬ng. + HÖ sè l­¬ng. + BHXH. Thªm, bít; bæ sung c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn CBGV. Nh­ vËy, víi c¸c d÷ liÖu ®· cËp nhËt ë trªn, ®Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu ®· ®Æt ra ta ph¶i xö lý c¸c d÷ liÖu nµy; ®Ó viÖc qu¶n lý trong tr­êng ®­îc thuËn lîi vµ ®ì phøc t¹p. 1.2. Chøc n¨ng t×m kiÕm Gióp cho viÖc t×m kiÕm th«ng tin vÒ c¸n bé gi¸o viªn mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. Nã cho ta hµng lo¹t c¸c th«ng tin cÇn thiÕt chØ th«ng qua mét thao t¸c ng¾n gän vµ dÔ thùc hiÖn. Sau ®ay lµ mét sè chøc n¨ng t×m kiÕm quan träng: - T×m kiÕm theo M· CB. - T×m kiÕm theo tæ bé m«n, phßng ban. - T×m kiÕm theo Hä vµ tªn. - T×m kiÕm theo chøc vô. - T×m kiÕm theo ngµnh ®µo tao. - T×m kiÕm theo giíi tÝnh. 1.3. Chøc n¨ng xö lý Theo dâi c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn CBGV ®Ó xÐt khen th­ëng, kû luËt, n©ng l­¬ng, tr×nh ®é chuyªn m«n vµ QT c«ng t¸c cña tõng CBGV ®Ó xÐt nghØ h­u. 1.4. Chøc n¨ng Thèng kª Khi ban gi¸m hiÖu yªu cÇu thèng kª, bé phËn qu¶n lý lÊy d÷ liÖu ®· cËp nhËt ®­îc ë trªn ®Ó ®­a ra c¸c b¶ng b¸o c¸o kh¸i qu¸t hoÆc chi tiÕt vÒ néi dung cô thÓ nµo ®ã vÒ CBGV. Néi dung thèng kª bao gåm: - Thèng kª DS khen th­ëng, kû luËt. - Thèng kª DS c¸n bé §¶ng viªn. - Thèng kª DS CBGV ®Õn tuæi nghØ h­u. - Thèng kª L­¬ng. 2. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh 3. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh 4. BiÓu ®å d÷ liÖu møc d­íi ®Ømh 4.1. BiÓu ®å møc d­íi ®Ønh cña chøc n¨ng cËp nhËt 4.2. BiÓu ®å møc d­íi ®Ønh cña chøc n¨ng xö lý 4.3 BiÓu ®å møc d­íi ®Ønh cña chøc n¨ng t×m kiÕm 4.4 BiÓu ®å møc d­íi ®Ønh cña chøc n¨ng thèng kª

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lý nhân sự tại trường THPT Lê Văn Hưu.DOC
Luận văn liên quan