Đề tài Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc ở công ty may Thăng Long

LỜI NÓI ĐẦU Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Việt Nam đang thực hiện chiến lược hướng về xuất khẩu kết hợp song song với chiến lược thay thế nhập khẩu. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong đại hội lần thứ VII của Đảng cộng sản và và lần này trong đại hội IX đã khẳng định tiếp. Đẩy mạnh sản xuất, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của kinh tế đối ngoại. Đối với Việt Nam cũng như tất cả các nước trên thế giới, hoạt động xuất khẩu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế và xây dựng đất nước. Nó là một phương tiện hữu hiệu cho phát triển kinh tế, tăng thu ngoại tệ, phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu, cải tiến công nghệ kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là yếu tố không thể thiếu nhằm triển khai thực hiện chương trình CNH- HĐH đất nước. Nhận thức rõ vấn đề này, đảng và nhà nước ta đã xây dựng các chiến lược phát triển dài hạn, các chương trình, kế hoạch thực hiện cũng như đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu phát triển. Đây cũng là nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu, trong đó có công ty may Thăng Long . Trong điều kiện đất nước ta đang đổi mới hiện nay, ngành may mặc được coi là một ngành quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ của ngành là góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của đảng, góp phần thắng lợi sự nghiêp CNH-HĐN đất nước đảm bảo nhu cầu may mặc toàn xã hội, không ngừng tăng cường xuất khẩu và giải quyết việc làm cho người lao động. Công ty may Thăng Long là một công ty may mặc xuất khẩu đầu tiên của nước ta ra đời vào năm 1958 cùng với sự đổi mới về kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, công ty đã nhanh chóng thích nghi với thị trường, ổn định sản xuất và không ngừng phát triển sản xuất và kinh doanh của công ty. Hàng may mặc xuất khẩu là mặt hàng chính của công ty từ trước tới nay. Vì vậy để tiếp cận với thị trường nước ngoài đòi hỏi ngày càng cao như hiện nay đã đặt ra cho công ty may mặc Thăng Long những cơ hội và thử thách. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc, duy trì và mở rộng nhiều thị trường nước ngoài là một vấn đề mang tính chiến lược đối với sự tồn tại và phát triển của công ty hiện nay. Vì vậy, qua thời gian thực tập ở công ty may Thăng Long , em đã nghiên cứu hoạt động xuất khẩu của công ty và chọn đề tài : Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc ở công ty may Thăng Long làm chuyên đề tốt nghiệp của mình . Chuyên dề tốt nghiệp bao gồm các phần sau: Chương I : Một số vấn đề lý luận chung về hoạt động xuất khẩu. Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại công ty Chương III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc ở công ty Mặc dù đã có cố gắng nhiều song do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế nên bài viết không tránh khỏi những sai sót, em mong nhận được những ý kiến của các thầy cô.

doc70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2342 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc ở công ty may Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n hoµn thµnh vµ v­ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra cho C«ng ty vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn qua tõng n¨m. Doanh thu tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc lu«n chiÕm 80% trë lªn trªn tæng doanh thu cña C«ng ty.HiÖu qu¶ kinh tÕ cao tõ xuÊt khÈu hµng may mÆc ®Æc biÖt lµ sù chuyÓn m¹nh sang xuÊt khÈu trùc tiÕp gãp phÇn t¨ng doanh thu, t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®é. 3.1.2. thÞ tr­êng cña c«ng ty liªn tôc më réng MÆc dï thÞ tr­êng truyÒn thèng lµ Liªn x« vµ §«ng ¢u bÞ gi¶m rÊt lín tõ sau n¨m 1991 nh­ng nhê chó träng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, n¾m s¸t nhu cÇu ®ßi hái cña thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh râ thÞ tr­êng môc tiªu, thÞ tr­êng tiÒm n¨ng tõ ®ã triÓn khai tèt c¸c ho¹t ®éng ®¸p øng nhu cÇu ®ã nªn C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét m¹ng l­íi quan hÖ kinh doanh réng lín víi nhiÒu b¹n hµng ë c¸c Ch©u lôc kh¸c nhau. HiÖn nay C«ng ty cã thÞ tr­êng tiªu thô ë trªn 40 n­íc vµ nhiÒu thÞ tr­êng ®Çu vµo ë c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Trong ®ã cã rÊt nhiÒu thÞ tr­êng cã søc tiªu thô lín vµ ®Çy tiÒm n¨ng mµ C«ng ty ®ang tiÕp tôc kh¶o s¸t, nghiªn cøu ®Ó tiÕp cËn vµ chiÕm lÜnh. 3.1.3 ChÊt l­îng hµng may mÆc xuÊt khÈu ®­îc n©ng cao, n©ng thªm uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng may mÆc xuÊt khÈu. §iÒu nµy ®¹t nhê C«ng ty th­êng xuyªn chó träng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ may, ®æi míi thiÕt bÞ vµ liªn tôc kiÓm tra, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n vµ ¸p dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng hiÖu qu¶ h¬n. C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty kh¸ tiÕn tiÕn ®¸p øng ®­îc nh÷ng biÕn ®æi cña nhu cÇu hµng may mÆc trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. M¸y mãc cña C«ng ty ®a sè thuéc lo¹i thÕ hÖ gÇn ®©y nh­ m¸y thªu ®iÖn tö 20 kim, m¸y may 2 kim, m¸y v¾t sæ, m¸y nÑp s¬ mi, hÖ thèng lµ h¬i, m¸y cuén èng, m¸y thïa khuyÕt ®Çu trßn. C«ng ty còng th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc thi c«ng nh©n tay nghÒ giái ®Ó lu«n ®éng viªn khuyÕn khÝch c«ng nh©n trong C«ng ty n©ng cao tay nghÒ. C«ng ty hiÖn ®ang ¸p dông c¸c h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm ®Õn tõng c«ng nh©n vµ mçi ng­êi c«ng nh©n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi mçi s¶n phÈm m×nh lµm ra. Nh÷ng viÖc lµm nh­ vËy ®· cã t¸c dông thiÕt thùc trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng cña c¸c s¶n phÈm may mÆc cña C«ng ty. 3.1.4. Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng giao dÞch vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c hîp ®ång víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi. C«ng ty ®· rÊt cè g¾ng trong viÖc n©ng cao n¨ng lùc tæ chøc kh©u ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång víi c¸c b¹n hµng n­íc ngoµi, t¹o ®­îc c¬ së ban ®Çu tèt ®Ñp cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu. TiÕp ®ã C«ng ty nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång víi kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy C«ng ty rÊt cã uy tÝn víi b¹n hµng n­íc ngoµi, ®¬n hµng ®Õn víi C«ng ty ngµy cµng t¨ng. NhiÒu kh¸ch hµng rÊt tho¶i m¸i, tin t­ëng vµ ®· ®Æt quan hÖ kinh doanh l©u dµi víi C«ng ty, ký kÕt víi C«ng ty nh÷ng hîp ®ång dµi h¹n gi¸ trÞ lín. * Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng thµnh tùu trªn: §¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu trªn lµ nhê tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña ban l·nh ®¹o C«ng ty may Th¨ng Long . Ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c c¸n bé ®· kh«ng chÞu bã tay tr­íc nh÷ng khã kh¨n to lín cña C«ng ty mµ b»ng n¨ng lùc, tr×nh ®é kinh nghiÖm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu nhiÒu n¨m vµ lßng nhiÖt huyÕt víi c«ng viÖc, tÊt c¶ ®· b¾t tay tËp trung trÝ tuÖ t×m ra nh÷ng ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý h¬n, thÝch nghi dÇn víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao trong tËp thÓ l·nh ®¹o, tËp thÓ c¸n bé vµ sù ®ång lßng quyÕt t©m cña c«ng nh©n viªn ®· t¹o søc m¹nh to lín gióp C«ng ty may Th¨ng Long v­ît qua khã kh¨n æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¹o ®µ ph¸t triÓn Doanh nghiÖp ®i lªn. Bªn c¹nh ®ã lµ nhê sù gióp ®ì to lín, sù quan t©m trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty dÖt may cïng c¸c chÝnh s¸ch “th«ng tho¸ng” h¬n cña Nhµ n­íc t¹o nhiÒu thuËn lîi cho C«ng ty may Th¨ng Long trong viÖc giao l­u, ®Æt quan hÖ hîp t¸c víi nhiÒu b¹n hµng, cã thªm nhiÒu nguån th«ng tin kÞp thêi vµ chÝnh x¸c nªn C«ng ty cã kh¶ n¨ng chñ ®éng vµ ®­a ra ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó øng phã víi c¸c t×nh huèng kinh doanh x¶y ra. 3.2.Mét sè mÆt cßn tån t¹i hiÖn nay: - Sù chuyªn m«n hãa trong s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng ch­a cao ®· h¹n chÕ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Mét sè mÆt hµng ch­a ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu cña c¸c ®¬n hµng mua ®øt b¸n ®o¹n. S¶n phÈm mua ®øt b¸n ®o¹n ®ßi hái chÊt l­îng rÊt kh¾t khe. C¸c kh¸ch hµng mua th¼ng cña C«ng ty ch­a thùc sù hµi lßng vÒ mét sè mÆt hµng cña C«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸c kh¸ch hµng Mü, NhËt. PhÝa ®èi t¸c ch­a thùc sù tin t­ëng vµo c¸c nguån nguyªn vËt liÖu C«ng ty mua vÒ ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆc vµ c¸c s¶n phÈm ®ã l¹i cho hä. H¬n thÕ n÷a phÝa ®èi t¸c thÝch quan hÖ theo h×nh thøc gia c«ng v× nh­ vËy hä cã thÓ cung cÊp c¸c vËt liÖu rÎ vµ ®ång bé h¬n vµ hµng ®­îc s¶n xuÊt theo thiÕt kÕ cña hä. Trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm phÝa ®Æt gia c«ng cã thÓ ®­a m¸y mãc thiÕt bÞ cña hä cho C«ng ty may Th¨ng Long gia c«ng s¶n phÈm cho hä. HiÖn nay ë C«ng ty cã mét sè mÆt hµng nh­ ¸o dÖt kim hä chØ thuª C«ng ty gia c«ng cho hä. - Giao dÞch qua trung gian cßn nhiÒu. Trong C«ng ty ®· cã quyÒn xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp nh­ng xuÊt khÈu trùc tiÕp C«ng ty míi ¸p dông ®­îc mét sè n¨m gÇn ®©y nªn ch­a cã kinh nghiÖm nhiÒu vÒ ph­¬ng thøc xuÊt khÈu nµy. V× vËy cã nhiÒu ®¬n hµng C«ng ty kh«ng ký trùc tiÕp víi kh¸ch hµng mµ vÉn ph¶i nhê qua c¸c kh©u trung gian. V× vËy lîi nhuËn vµ sù chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m ®i rÊt nhiÒu. - TiÕp cËn thÞ tr­êng cßn yÕu HiÖn nay cã mét sè thÞ tr­êng C«ng ty kh«ng chñ ®éng t×m ®Õn kh¸ch hµng mµ ®Ó cho c¸c kh¸ch hµng tù t×m ®Õn C«ng ty ký kÕt hîp ®ång hoÆc ký kÕt víi c¸c C«ng ty kh¸c. §Æc biÖt trong khi t×m nguyªn phô liÖu nhiÒu khi C«ng ty t×m nguån kh«ng thÝch hîp ®Ó dÉn ®Õn mua ®¾t mµ chÊt l­îng kh«ng ®¸p øng ®­îc cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, cã nh÷ng khi cßn vÒ chËm g©y khã kh¨n cho viÖc thùc hiÖn giao hµng ®óng thêi h¹n hîp ®ång víi kh¸ch hµng. - ChËm trÔ trong c«ng t¸c lµm thñ tôc h¶i quan vµ giao hµng ®óng hÑn. Cã nhiÒu l« hµng C«ng ty lµm thñ tôc chËm trÔ nhiÒu dÉn ®Õn sai hÑn víi kh¸ch hµng. §iÒu nµy t¹o t©m lý kh«ng tèt víi kh¸ch hµng vµ gia t¨ng nh÷ng chi phÝ kh«ng ®¸ng cho C«ng ty. Trong nh÷ng tr­êng hîp giao hµng kh«ng ®óng hÑn th× C«ng ty cã thÓ bÞ ph¹t hîp ®ång rÊt nÆng vµ thËm chÝ kh¸ch hµng kh«ng lÊy hµng n÷a, c¾t ®øt quan hÖ kinh doanh. Nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy g©y thiÖt h¹i kh«ng nhá cho C«ng ty. 3.3.Nguyªn nh©n tån t¹i: - N¨ng lùc vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ kÐm ®ång bé vµ l¹c hËu, ch­a huy ®éng hÕt c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ - HÇu hÕt c¸c nguyªn phô liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt ®Òu ph¶i nhËp khÈu v× nguån nguyªn liÖu trong n­íc chÊt l­îng kÐm vµ s¶n l­îng thÊp chØ ®¸p øng ®­îc 10% nhu cÇu nguyªn liÖu. Trong 10 n¨m qua thÞ tr­êng thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng vÒ gi¸ nguyªn liÖu cho may mÆc ®· t¸c ®éng xÊu, g©y nhiÒu bÊt lîi cho ngµnh dÖt may nãi chung vµ c«ng ty may Th¨ng Long nãi riªng. - C«ng t¸c ®Çu t­, nghiªn cøu thiÕt kÕ mÉu mèt thêi trang quÇn ¸o ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc ®Ó ph¸t triÓn phôc vô cho ngµnh may chuyÓn tõ gia c«ng sang xuÊt khÈu s¶n phÈm trùc tiÕp. - §Çu t­ cho nghiªn cøu thÞ tr­êng, thÞ hiÕu kh¸ch hµng cßn h¹n chÕ chØ chiÕm kho¶ng 3% trong tæng doanh thu. §Æc biÖt ch­a cã sù ®Çu t­ cho viÖc më c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i n­íc ngoµi ®Ó cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, do ®ã ch­a n¾m b¾t kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ doanh nghiÖp lì mÊt c¬ héi trong kinh doanh. - ChÊt l­îng nguån nh©n lùc cßn nhiÒu bÊt cËp, lùc l­îng lao ®éng nh­ng sè l­îng c«ng nh©n kü thuËt tr×nh ®é bËc thî cao, giái cßn Ýt. §éi ngò qu¶n lý chñ chèt trong doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ trong tiÕp cËn víi phong c¸ch qu¶n lý míi, hiÖn ®¹i, ®Æc biÖt lµ kinh nghiÖm giao dÞch xuÊt nhËp khÈu, nghiªn cøu tiÕp thÞ víi thÞ tr­êng thÕ giíi. C«ng ty cÇn ph¶i chó träng vµ cã ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n n÷a, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ®ång thêi ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao nghiÖp vô xuÊt khÈu vµ kh¶ n¨ng ngo¹i ng÷ cña c¸n bé trùc tiÕp lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu cña c«ng ty. MÆt kh¸c do c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh cña nhµ n­íc cßn cång kÒnh vµ kh«ng ®ång bé, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn trong thñ tôc xuÊt khÈu cßn r­êm rµ. HiÖn nay c«ng t¸c kiÓm ho¸ cßn rÊt chËm ch¹p chi phÝ cao. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong thñ tôc vay vèn ®Ó cã thÓ ®Çu t­ cho s¶n xuÊt kinh doanh kÞp thêi. Víi mét sè mÆt hµng träng ®iÓm lµ ®iÓm m¹nh cña c«ng ty th× sè l­îng quota xuÊt khÈu mµ Bé Th­¬ng m¹i ph©n cho nhiÒu khi thiÕu nªn ®· l·ng phÝ n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Cuèi cïng lµ do trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng EU vµ MÜ C«ng ty gÆp nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh nÆng ký nh­: Trung Quèc, Th¸i Lan, Malaisia, Indonesia, Singapore tÊt c¶ nh÷ng s¶n phÈm cña hä ®Òu cã chÊt l­îng, mÉu m·, chñng lo¹i h¬n ta, gi¸ thµnh cña nh÷ng s¶n phÈm nµy thÊp do chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc gi¶m nhÑ nhê ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i…. Kh«ng nh÷ng thÕ hä cßn lu«n thay ®æi mÉu m·, chñng lo¹i ®Ó phï hîp víi thÞ hiÕu kh¸ch hµng vµ nh÷ng nhu cÇu míi ph¸t sinh cña hä. Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty ë trªn ®· kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña C«ng ty trong thêi gian qua. §¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng thµnh tùu vµ khã kh¨n tån t¹i cña ho¹t ®éng nµy. Tõ ®©y doanh nghiÖp cã thÓ x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho cã thÓ ph¸t huy ®­îc nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng ®iÓm yÕu, trªn c¬ së ®ã ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong thêi gian tíi. ch­¬ng III mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña C«ng ty may Th¨ng Long I - ph­¬ng h­íng cña C«ng ty may Th¨ng Long trong viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc. 1. Xu thÕ biÕn ®éng, t×nh h×nh thÞ tr­êng quèc tÕ. Ngµy nay xu h­íng khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang t¨ng tr­ëng m¹nh mÏ, tõng khu vùc thµnh lËp nªn khu vùc mËu dÞch tù do, th©m chÝ ë quy m« lín h¬n, c¸c c«ng ty kh¸c nhau trªn thÕ giíi còng cã sù s¸t nhËp nh»m më réng ho¹t ®éng vµ thÞ tr­êng tiªu thô. Trong xu thÕ ®ã ViÖt Nam ®· vµ ®ang gia nhËp vµo c¸c tæ chøc APEC (héi nghÞ hîp t¸c Ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng) AFTA ( khu vùc bu«n b¸n tù do B¾c MÜ), WTO ( tæ chøc th­¬ng m¹i quèc tÕ) ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nÒn kinh tÕ n­íc ta nãi chung vµ ngµnh may mÆc xuÊt khÈu cña c«ng ty cã ®iÒu kiÖn giao l­u héi nhËp víi ngµnh may mÆc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, ®ång thêi sÏ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n vÒ mÆt thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. C¸c chÝnh s¸ch më cöa kinh tÕ vµ héi nhËp quèc tÕ cïng nh÷ng c¶i c¸ch m¹nh mÏ vÒ chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng ®· vµ ®ang t¹o thêi c¬ cho c«ng ty tham gia vµo thÞ tr­êng quèc tÕ, t¨ng thÞ phÇn, më réng thÞ tr­êng , thu hót thªm b¹n hµng vµ kh¸ch hµng nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §Æc biÖt thÞ tr­êng hµng xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ta ®ang cã dÊu hiÖu phôc håi. Theo quü tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF), nÒn kinh tÕ thÕ giíi t¨ng tr­ëng 2.9% n¨m 2002 vµ sÏ t¨ng tr­ëng 4.1% n¨m 2003. Cïng víi sù phôc håi cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®· cã dÊu hiÖu t¨ng trë l¹i sau mét thêi gian dµi gi¶m sót. §©y lµ thuËn lîi ®Ó c«ng ty xuÊt khÈu vµ t¨ng thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Mµ ®Æc biÖt lµ sù phôc héi cña nÒn kinh tÕ MÜ, EU, NhËt B¶n… v× ®©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng träng ®iÓm cña c«ng ty. MÆt kh¸c so víi c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh cña Ch©u ¸ th× hµng dÖt may cña ViÖt Nam vÉn cã lîi thÕ vÒ nh©n c«ng, gi¸ nh©n c«ng cña ViÖt Nam vÉn cßn t­¬ng ®èi rÎ so víi c¸c n­íc trong khu vùc. TiÕp theo xu thÕ dÞch chuyÓn ngµnh may mÆc tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn sang c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ë tr×nh ®é thÊp còng lµ mét c¬ héi cña ViÖt Nam. Mét ®iÒu thuËn lîi n÷a cho c«ng ty lµ hiÖn nay ViÖt Nam vÉn tiÕp tôc ®­îc b×nh chän lµ n­íc an toµn nhÊt trong khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng sÏ t¨ng thªm lùc hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng. Trªn ®©y lµ nh÷ng thuËn lîi chÝnh mµ c«ng ty may Th¨ng Long còng nh­ ngµnh dÖt may ViÖt Nam cã ®­îc trong nh÷ng n¨m tíi. Nh÷ng c¬ héi nµy sÏ lµ nh÷ng nh©n tè quan träng t¹o nªn søc ph¸t triÓn cho c«ng ty còng nh­ ngµnh dÖt may nÕu ta biÕt tËn dông vµ ph¸t huy. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi nªu trªn doanh nghiÖp vÉn ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n: Nh÷ng th¸ch thøc tr­íc tiªn cïng ®Õn tõ phÝa thÞ tr­êng ®ã chÝnh lµ sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c Doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng dÖt may trong khu vùc cã cïng c¬ cÊu s¶n phÈm nh­ chóng ta. Sù lín m¹nh cña ngµnh dÖt may Trung Quèc cïng víi viÖc Trung Quèc gia nhËp WTO trong n¨m nay ®ang lµ nguy c¬ vµ th¸ch thøc lín ®èi víi Doanh NghiÖp ViÖt Nam. ThÞ tr­êng EU cßn bÞ h¹n chÕ bëi h¹n ng¹ch, thÞ tr­êng Mü còng cßn míi l¹, ph­¬ng thøc b¸n khã kh¨n ®Æc biÖt lµ cßn chøa nhiÒu ph©n biÖt ®èi xö, v× vËy mµ trong nh÷ng n¨m tíi nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi C«ng ty may Th¨ng Long vµ ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®Õn tõ phÝa thÞ tr­êng lµ rÊt lín. Song cã lÏ nh÷ng th¸ch thøc, nguy c¬ thùc sù l¹i ®Õn tõ phÝa C«ng ty may Th¨ng Long . Søc c¹nh tranh ch­a cao, mÉu m· th× ®¬n ®iÖu ®ang sÏ lµ lùc c¶n sù ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tíi. M¸y mãc c«ng nghÖ tuy ®­îc nhËp tõ c¸c n­íc nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc sù ®ßi hái cao nh­ hiÖn nay, n¨ng lùc qu¶n lý cßn thÊp còng lµ mét trong nh÷ng nguy c¬ lín ®èi víi C«ng ty. Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty, nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n, nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i. NhËn thøc ®­îc nh÷ng c¬ héi, th¸ch thøc ®èi víi C«ng ty ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña C«ng ty em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p sau: 2. Ph­¬ng h­íng cña c«ng ty trong viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong thêi gian tíi Trªn c¬ së kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong c¸c n¨m tr­íc, kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr­êng ®ång thêi ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty. Cïng víi viÖc më réng ®Çu t­ x©y dùng thªm nhµ m¸y may Hµ Nam vµ b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng ®Çu n¨m 2003. TiÕp tôc ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh vµ gãp phÇn cïng víi c¸c doanh nghiÖp trong toµn ngµnh thùc hiÖn chiÕn l­îc t¨ng tèc ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ViÖt Nam. C«ng ty phÊn ®Êu tõ nay ®Õn n¨m 2005 thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu sau: ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2003 N¨m2004 N¨m2005 S¶n phÈm s¶n xuÊt 1.000 sp 8.208 9.521 11.045 Doanh thu Tû ®ång 179 208 241 Tæng sè lao ®éng Ng­êi 4.000 3.800 4.000 Thu nhËp b×nh qu©n( nguêi/th¸ng) 1.000® 1.250 1.380 1.500 Kim ngh¹ch xuÊt khÈu Tr.USD 57 67 77 Kim ngh¹ch xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng mü Tr.USD 45 55 60 Nép ng©n s¸ch Tr.®ång 4.969 5.765 6.687 Doanh nghiÖp tËp trung c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm may mÆc cña c«ng ty. §©y lµ môc tiªu hÕt søc quan träng ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i ph¸t triÓn vµ héi nhËp. §Æc biÖt tËp trung chiÒu s©u vµ më réng c¸c xÝ nghiÖp may. §Ó ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu trªn c«ng ty ®ang thùc hiÖn: 2.1.Më réng thÞ tr­êng cña C«ng ty tíi c¸c thÞ tr­êng nhiÒu tiÒm n¨ng. Trong nh÷ng n¨m tíi, C«ng ty may Th¨ng Long sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu vµ t×m c¸c ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn më réng thÞ tr­êng cña C«ng ty tíi c¸c thÞ tr­êng cã søc tiªu thô lín nh­: §øc, Ph¸p, Thñy §iÓn, NhËt, Mü…§©y lµ thÞ tr­êng cña c¸c n­íc ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng chó träng ®Õn thÞ tr­êng Ch©u ¸ nh­: Hång K«ng, §µi Loan, Hµn Quèc... MÆt kh¸c, xu h­íng hiÖn nay trªn thÕ giíi vÒ s¶n xuÊt hµng may mÆc ®ang cã sù di chuyÓn tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn sang c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ chËm ph¸t triÓn v× s¶n xuÊt ë c¸c n­íc nµy rÎ h¬n nhiÒu. ChÝnh v× vËy, C«ng ty may Th¨ng Long sÏ tiÕp tôc nç lùc t×m kiÕm b¹n hµng ë c¸c n­íc ph¸t triÓn ký kÕt Hîp ®ång trùc tiÕp víi c¸c kh¸ch hµng nµy ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn cao h¬n. 2.2. Tõng b­íc ®Èy m¹nh kinh doanh theo ph­¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n (xuÊt khÈu trùc tiÕp) Theo ph­¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n, C«ng ty chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ lîi nhuËn thu håi vÒ lín h¬n rÊt nhiÒu so víi ho¹t ®éng gia c«ng cho kh¸ch hµng. Trong thêi gian tíi ph­¬ng thøc gia c«ng vÉn cßn ®­îc chó träng nhê nh÷ng ­u ®iÓm cña nã. HiÖn nay C«ng ty ch­a ®ñ vèn ®Ó mua nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt cho tÊt c¶ c¸c ®¬n hµng. Thùc hiÖn ph­¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã vèn l­u ®éng lín lu«n lu«n cã mét dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. Nguån vËt liÖu C«ng ty hiÖn nay t×m ®­îc vÉn ch­a ®¸p øng ®ñ c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng cho nhiÒu ®¬n hµng mua ®øt b¸n ®o¹n. V× thÕ ph­¬ng thøc gia c«ng vÊn tiÕp tôc ®­îc duy tr× trong thêi gian nµy. XuÊt khÈu theo ph­¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n lµ môc tiªu chiÕn l­îc cña C«ng ty trong thêi gian tíi. C«ng ty sÏ tÝch cùc h¬n trong viÖc t×m kiÕm, cung cÊp nguyªn vËt liÖu phï hîp mµ t¨ng c­êng t×m kiÕm thªm nhiÒu b¹n hµng mua trùc tiÕp ë c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­: Mü, NhËt, Ph¸p, §øc… Tû träng hµng b¸n ®øt sÏ t¨ng dÇn lªn. N¨m 2000 tû träng doanh thu cña hµng b¸n ®øt chiÕm kho¶ng…. 2.3. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc. Trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty ®Ò ra ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu t¨ng tr­ëng hµng n¨m tõ 16 – 20%. C«ng ty t×m nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý, khai th¸c nhiÒu ®¬n hµng trùc tiÕp ®Ó n©ng cao ®­îc tû lÖ lîi nhuËn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn Doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt h¬n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ t¨ng thu nhËp b×nh qu©n lao ®éng hµng n¨m. MÆt kh¸c c«ng ty kh«ng ngõng t×m kiÕm nguån nguyªn phô liÖu víi gi¸ rÎ phôc vô cho s¶n xuÊt ®ù¬c chñ ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh cho s¶n phÈm. §ång thêi liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong ngµnh, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp dÖt cung cÊp nguyªn liÖu cã chÊt l­îng tèt ®Ó chñ ®éng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng MÜ vµ c¸c thÞ tr­êng kh¸c. C«ng ty ®ang triÓn khai x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt nguyªn phô liÖu ngµnh may nh­ kho¸, kÐo, cóc nhùa, mex, nh·n dÖt vµ b¨ng chun c¸c lo¹i ®· ®­îc tæng c«ng ty dÖt- may phª duyÖt nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc xuÊt khÈu, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng néi ®Þa. C«ng ty chñ ®éng ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, më réng s¶n xuÊt t¹i c¸c khu vùc Nam §Þnh, Hµ Nam ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh t¹o ®iÒu kiÖn th©m nhËp nhanh vµo thÞ tr­êng MÜ khi ViÖt Nam cßn ®ang ®­îc h­ëng quy chÕ tèi huÖ quèc, tËp trung vµo c¸c mÆt hµng mòi nhän cña c«ng ty nh­: quÇn ¸o Jean, quÇn ©u, quÇn ¸o dÖt kim Liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp may trong ngµnh ®Ó triÓn khai nh÷ng ®¬n hµng lín xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng MÜ. Hîp t¸c víi kh¸ch hµng më v¨n phßng ®¹i diÖn trùc tiÕp tiÕp cËn c¸c thÞ tr­êng II- mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc cña C«ng ty may Th¨ng Long . 1.Tæ chøc tèt c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng. Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng ®Çu tiªn vµ hÕt søc quan träng ®èi víi mäi Doanh nghiÖp hiÖn nay. §èi víi C«ng ty may Th¨ng Long nã cµng trë nªn quan träng v× C«ng ty tham gia xuÊt nhËp khÈu, rñi ro kinh doanh quèc tÕ rÊt cao. §Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ ngµy cµng ph¸t triÓn th× C«ng ty cÇn chó träng ®Æc biÖt vµo kh©u nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó n¾m v÷ng nhu cÇu thÞ tr­êng, thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng, tÝnh mèt cña c¸c s¶n phÈm may mÆc vµ xu h­íng thay ®æi cña chóng ®Ó khÈn tr­¬ng triÓn khai s¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt khÈu ®¸p øng kÞp thêi, chiÕm lÜnh ®­îc c¸c thÞ tr­êng. -Víi C«ng ty may Th¨ng Long th× ph¹m vi thÞ tr­êng xuÊt khÈu réng lín nªn viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng kiÓu t¹i hiÖn tr­êng lµ t­¬ng ®èi khã kh¨n. Bªn c¹nh mét sè v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi hiÖn cã C«ng ty cÇn xem xÐt vµ ®Æt thªm mét sè v¨n phßng ®¹i diÖn ë mét sè n­íc cã tiÒm n¨ng, träng ®iÓm ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c giao dÞch, giíi thiÖu s¶n phÈm, thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ trong hîp t¸c kinh doanh vµ trong nghiªn cøu thÞ tr­êng. Thùc hiÖn viÖc nµy sÏ ®¶m b¶o cho C«ng ty cËp nhËt ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng chuÈn x¸c h¬n, nhanh chãng gióp ban l·nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé trong C«ng ty xö lý chóng vµ ®Ò ra c¸c ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n. -C«ng ty ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch vÒ tham dù héi chî triÓn l·m quèc tÕ. Héi chî lµ n¬i tèt ®Ó C«ng ty cã thÓ b¸n hµng, t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ ký hîp ®ång. Th«ng qua héi chî C«ng ty cã thÓ trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, ng­êi tiªu dïng ®Ó hiÓu biÕt h¬n vÒ hä ®ång thêi ®©y còng lµ c¬ héi ®Ó ng­êi tiªu dïng, kh¸ch hµng hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty. -Gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ tr­êng g¾n liÒn víi viÖc c¶i tiÕn s¶n phÈm, mÉu m·, tung ra thÞ tr­êng s¶n phÈm míi n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, gi¸ c¶ hîp lý. Mçi s¶n phÈm ®Òu cã chu kú sèng nÕu cuèi chu kú mµ kh«ng cã sù thay ®æi, c¶i thiÖn th× s¶n phÈm ®ã sÏ chÕt vµ kh«ng cßn thÞ tr­êng n÷a. -Xóc tiÕn qu¶ng c¸o b¸n hµng. Qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, qu¶ng c¸o th«ng qua kh¸ch hµng, ng­êi tiªu dïng. B¸n hµng gi¶m gi¸, tÝnh hoa hång cho ng­êi t×m ra kh¸ch hµng. ViÖc më réng thÞ tr­êng theo bÊt kú h­íng nµo còng ®Òu cã lîi cho C«ng ty ®Ó t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ t¨ng lîi nhuËn. Nh­ng vÊn ®Ò lµ ë chç: C«ng ty cÇn chó träng vµo nh÷ng cã triÓn väng nhÊt vµ nh÷ng s¶n phÈm mòi nhän ®Ó tr¸nh xuÊt khÈu vµ më réng vÒ nh÷ng thÞ tr­êng cã tiÒm Èn nguy c¬ bÊt lîi cho C«ng ty trong t­¬ng lai. X¸c ®Þnh c¸c mÆt hµng mòi nhän vµ thÞ tr­êng träng ®iÓm th× viÖc ®Çu t­ cña C«ng ty sÏ thu ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ bá lì Ýt nhÊt nh÷ng c¬ héi trong kinh doanh. Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn khai th¸c cã hiÖu qu¶ thÞ tr­êng xuÊt khÈu nh­: NhËt B¶n, EU; kh«i phôc SNG vµ §«ng ¢u; tËp trung khai th¸c tèt thÞ tr­êng MÜ; më thªm thÞ tr­êng míi t¹i Trung §«ng vµ Ch©u Phi. 2.Hoµn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã träng t©m lµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc. C«ng ty cã quyÒn XNK trùc tiÕp vµ ®· cã quan hÖ víi trªn nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. ChÝnh do sù phøc t¹p vµ tiÒm Èn c¸c yÕu tè rñi ro trong m«i tr­êng kinh doanh ë c¸c thÞ tr­êng nµy nªn C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng ®­îc mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch xuÊt khÈu ®Ó chuÈn bÞ vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch xuÊt khÈu sÏ cung cÊp cho c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ c¸c c¸n bé t¸c nghiÖp trong C«ng ty nh÷ng c¬ së ®Ó hµnh ®éng, lùa chän trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Kh«ng cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch xuÊt khÈu C«ng ty sÏ rÊt khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ®­îc giao vµ ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra. §Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch xuÊt khÈu ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn dùa vµo nh÷ng c¨n cø sau: - Thø nhÊt dùa vµo môc tiªu chiÕn l­îc cu¶ doanh nghiÖp trong thêi k× ®ã, c¨n cø vµo tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ång thêi c¨n cø vµo c¸c ®¬n ®Æt hµng -TiÕp ®Õn doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ m«i tr­êng kinh doanh ®Ó t×m ra c¸c c¬ héi kinh doanh trªn thÞ tr­êng hoÆc c¸c ®o¹n thÞ tr­êng mµ C«ng ty dù ®Þnh kinh doanh. §ång thêi t¨ng c­êng c¸c ®iÓm m¹nh vµ kh¾c phôc c¸c ®iÓm yÕu cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. -Dùa vµo kÕt qu¶ giai ®o¹n trªn (ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh vµ ph©n tÝch néi bé) C«ng ty tiÕn hµnh lËp b¶ng dù b¸o c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh, chØ tiªu xuÊt khÈu trong t­¬ng lai. Nh÷ng c¨n cø ®Ó dù b¸o c¸c chØ tiªu nh­ tõ c¸c sè liÖu nghiªn cøu thÞ tr­êng, ­íc l­îng sè kh¸ch hµng tiÒm n¨ng thùc tÕ cã kh¶ n¨ng nhËp khÈu cña C«ng ty. Tuú thuéc tõng lo¹i tõng ®o¹n thÞ tr­êng víi møc c¹nh tranh kh¸c nhau cã thÓ ­íc l­îng kh¸c nhau. Më réng l­îng kh¸ch hµng theo tiÕn triÓn, t¨ng lªn cña kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô kh¸c. -TiÕp theo C«ng ty sÏ dùa vµo c¸c sè liÖu trªn ®Ó lËp kÕ ho¹ch huy ®éng vèn thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. LËp kÕ ho¹ch vay vèn cã tÇm quan träng lín v× c¸c ng©n hµng bao giê còng muèn biÕt râ c¸c doanh nghiÖp tr­íc khi c©n nh¾c ®Ó cho vay vèn. LËp b¶ng kÕ ho¹ch còng lµ biÖn ph¸p gióp C«ng ty ®iÒu chØnh ®­îc sù c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu, ®iÒu khiÓn ®­îc l­îng hµng tån kho. NÕu l­îng hµng tån kho qu¸ lín, sÏ lµm tån ®äng vèn h¹n chÕ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nh­ng nÕu hµng d÷ tr÷ qu¸ Ýt cã thÓ sÏ lµm mÊt c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp. -B­íc thùc hiÖn cuèi cïng vµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch xuÊt khÈu lµ cÇn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng hiÖu qu¶ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng ®iÓm yÕu cÇn kh¾c phôc, t¹o c¬ së cho viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch xuÊt khÈu tiÕp theo. 3. N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña mét sè mÆt hµng may mÆc. VÊn ®Ò cèt lâi ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng may mÆc cña C«ng ty mayTh¨ng Long lµ lµm sao ph¶i n©ng cao ®­îc søc c¹nh tranh cña nã trªn thÞ tr­êng thÕ giíi nh­ vÒ chÊt l­îng, gi¸ c¶, thêi gian. 3.1. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm xuÊt khÈu. C«ng ty may Th¨ng Long ®a sè xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng may mÆc do chÝnh C«ng ty s¶n xuÊt, gia c«ng ra. ChÝnh v× vËy C«ng ty cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm b»ng viÖc: -§Çu t­ vµo c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt bëi v× m¸y mãc thiÕt bÞ cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm xuÊt khÈu cña C«ng ty. M¸y mãc thiÕt bÞ l¹c hËu kh«ng ®ång bé sÏ g©y háng hãc, ng­ng trÖ s¶n xuÊt, tiªu tèn lao ®éng qu¸ khø ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm xuÊt khÈu. Nh­ vËy ®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng, më réng quy m«, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt lµ biÖn ph¸p cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch ë C«ng ty hiÖn nay. -N©ng cao kh¶ n¨ng thiÕt kÕ mÉu m·. S¶n phÈm may mÆc lµ s¶n phÈm mang tÝnh mèt rÊt cao. MÉu m· lµ yÕu tè v« cïng quan träng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña C«ng ty. C«ng ty may Th¨ng Long hiÖn cã bé phËn thiÕt kÕ mÉu thêi trang vµ s¶n xuÊt nhiÒu s¶n phÈm may mÆc thêi trang. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng tù thiÕt kÕ mÉu m· phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó chñ ®éng ®i chµo hµng vµ ký kÕt hîp ®ång lµ rÊt h¹n chÕ. V× vËy C«ng ty cÇn: + Ph¶i tuyÓn nh÷ng ng­êi cã kh¶ n¨ng thiÕt kÕ mÉu thêi trang. + KhuyÕn khÝch c¸n bé t¹o mÉu ph¸t huy s¸ng kiÕn vµ tr×nh ®é cña m×nh. C«ng ty ngoµi viÖc cã møc l­¬ng t­¬ng øng th× ph¶i g¾n tr¸ch nhiÖm víi quyÒn lîi cña ng­êi c¸n bé t¹o mèt. + C«ng ty cÇn cã quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c C«ng ty may kh¸c, ®Æc biÖt lµ viÖn mÉu thêi trang ViÖt Nam (Fadin) ®Ó thiÕt kÕ c¸c mÉu m· s¶n phÈm, c¸c mèt míi ®Ó b¾t kÞp víi sù thay ®æi nhu cÇu may mÆc thÕ giíi. 3.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm hîp lý. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét yÕu tè c¹nh tranh kh¸ m¹nh trong thi tr­êng may mÆc thÕ giíi. HiÖn nay c«ng ty may Th¨ng Long buéc ph¶i phÊn ®Êu lµm sao ®Ó cã chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ l­u th«ng nhá nhÊt. ChÝnh v× vËy C«ng ty may mÆc Th¨ng Long cÇn chó ý ®Õn viÖc: + Mua nguyªn vËt liÖu tõ n¬i nµo cã lîi nhÊt, tiÕt kiÖm NVL trong s¶n xuÊt, c¶i tiÕn c«ng nghÖ vµ qu¶n lý lao ®éng chÆt chÏ ®Ó gi¶m gi¸ thµnh cña c«ng ty. + TiÕp ®ã c«ng ty ph¶i cè g¾ng t×m c¸c ph­¬ng ¸n gi¶m tèi ®a c¸c phÝ tæn th­¬ng m¹i ®Ó gi¶m gi¸ b¸n c¸c mÆt hµng. C¸c phÝ tæn th­¬ng m¹i nµy bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc b¸n c¸c s¶n phÈm. + ViÖc sö dông c¸c biÖn ph¸p hç trî tiªu thô ë c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi còng ph¶i ®­îc tÝnh to¸n cÈn thËn sao cho hiÖu qu¶ cao nhÊt víi mét møc phÝ cè ®Þnh. NÕu cø qu¶ng c¸o khuyÕn m¹i trµn lan vµ kh«ng phï hîp víi c¸c thÞ tr­ßng n­íc ngoµi th× cã khi rÊt tèn kÐm mµ ch¼ng cã t¸c dông g×, thËm chÝ ®«i khi cßn ph¶n t¸c dông nh­ trong tr­êng h¬p kh«ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm v¨n ho¸, phong tôc tËp qu¸n cña kh¸ch n­íc ngoµi. + Ngoµi ra c«ng ty cÇn cè g¾ng tiÕp cËn ®­îc cµng gÇn ng­êi tiªu dïng cµng tèt v× khi ®ã hµng cã trÓ ®­îc b¸n víi gi¸ cao h¬n vµ cã ®­îc th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vµ kÞp thêi h¬n. Mét ®iÒu cÇn l­u ý khi doanh nghiÖp ®Þnh gi¸: Gi¸ c¶ lµ mét c«ng cô rÊt h÷u hiÖu tuy nhiªn nã còng nh­ con dao hai l­ìi nÕu doanh nghiÖp ®Þnh gi¸ qu¸ cao s¶n phÈm sÏ kh«ng tiªu thô ®­îc. Cßn nÕu doanh nghiÖp ®Þnh gi¸ qu¸ thÊp th× sÏ t¹o ra t©m lý tiÒn nµo cña nÊy, vµ doanh nghiÖp ®· t¹o ra mét cuéc chiÕn vÒ gÝa mµ trªn thÞ tr­êng thÕ giíi c«ng ty chØ lµ mét doanh nghiÖp nhá kh«ng ®ñ søc trong cuéc chiÕn ®ã, do ®ã c«ng cô nµy sÏ ph¶n t¸c dông “gËy «ng ®Ëp l­ng «ng”. 3.3. VÒ nghÖ thuËt b¸n hµng: So víi chôc n¨m tr­íc ®©y nghÖ thuËt b¸n hµng cña ta ®· kh¸ h¬n rÊt nhiÒu song vÉn cßn lµ ®iÓm yÕu so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. C«ng cô xóc tiÕn th­¬ng m¹i, tiÕp thÞ, hÖ thèng nh©n viªn b¸n hµng cßn yÕu vÒ chÊt l­îng vµ thiÕu vÒ sè l­îng. Doanh nghiÖp thiÕt lËp m¹ng l­íi trao ®æi th«ng tin ®¹i lý tiªu thô vµ v¨n phßng giao dÞch ë n­íc ngoµi vÉn cßn rÊt Ýt. H¹n chÕ nµy ®· ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, ®Õn kh¶ n¨ng ph¶n øng nhanh, kh¶ n¨ng xoay chuyÓn t×nh thÕ cña chñ doanh nghiÖp. Quy luËt ®· chØ ra r»ng: s¶n xuÊt cÇn ®­îc thùc hiÖn t¹i c¸c khu vùc cã lao ®éng rÎ, cã h¹ tÇng c¬ së tèt vµ cã nguån lao ®éng dåi dµo. Cßn th­¬ng m¹i cÇn ®­îc tiÕn hµnh ë c¸c khu vùc giµu, cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy tù b¶n th©n doanh nghiÖp cÇn ph¶i sím x©y dùng mét ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng vµ ®éi ngò tiÕp thÞ cã kü n¨ng giao tiÕp vµ thiÕt lËp c¸c kªnh ph©n phèi réng lín. §èi víi thÞ tr­êng khu vùc vµ toµn cÇu doanh nghiÖp cÇn liªn kÕt hîp lùc víi nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh ®Ó cã mÆt th­êng trùc t¹i c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng. 3.4. N©ng cao uy tÝn t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Bªn c¹nh viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh, xóc tiÕn b¸n hµng c«ng ty cÇn ph¶i chó träng ®Õn uy tÝn cña th­¬ng hiÖu Thaloga. Uy tÝn th­¬ng hiÖu ngµy cµng trë nªn quan träng, cïng mét møc chÊt l­îng nh­ng s¶n phÈm cã th­¬ng hiÖu uy tÝn, ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn cã thÓ b¸n víi gi¸ cao h¬n hµng chôc lÇn. Xu thÕ héi nhËp WTO cßn yªu cÇu cao h¬n cho th­¬ng hiÖu doanh nghiÖp: doanh nghiÖp cÇn ph¶i xö lý vµ qu¶n lý m«i tr­êng theo tiªu chuÈn ISO14000 vµ cã tr¸ch nhiÖm víi x· héi, víi ng­êi lao ®éng theo tiªu chuÈn SA8000. HiÖn nay doanh nghiÖp ®· ¸p dông vµ thùc hiÖn c¸c néi dung cña hai tiªu chuÈn trªn, tuy nhiªn cÇn thùc hiÖn tèt h¬n n÷a ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng khi ®Õn c«ng ty ®Æt hµng vµ t¨ng nhanh s¶n l­îng vµo c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng MÜ. Uy tÝn cña doanh nghiÖp cßn ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua viÖc ®¶m b¶o thêi gian s¶n xuÊt vµ giao hµng ®óng hîp ®ång. Víi C«ng ty may Th¨ng Long hiÖn nay th× ph¶i nghiªn cøu t×m hiÓu thi truêng ®Ó tung s¶n phÈm vµo ®óng thêi ®iÓm th× míi cã thÓ thu lîi nhuËn cao vµ chiÕm ®­îc c¸c thÞ tr­êng ®ã. Thªm n÷a, c¸c hîp ®ång may mÆc xuÊt khÈu hiÖn nay ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn ®óng hîp ®ång, nÕu C«ng ty giao hµng kh«ng ®óng hÑn sÏ võa tèn chi phÝ cã liªn quan, võa cã thÓ bÞ ph¹t rÊt lín vÒ hîp ®ång vµ ®iÒu tÖ h¹i h¬n lµ cã thÓ mÊt vÜnh viÔn nhiÒu b¹n hµng vµ uy tÝn kinh doanh bÞ sôt gi¶m. §Ó cã thÓ ®¶m b¶o thêi gian, C«ng ty cÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®Ó cho phÐp sö dông cã hiÖu qu¶ nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ søc lao ®éng trong C«ng ty, ®¸p øng tiÕn ®é s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ gãp phÇn to lín vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, thùc hiÖn môc tiªu tæng hîp cña C«ng ty. 4. N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc Ngµy nay nh©n sù lµ vÊn ®Ò cña mäi vÊn ®Ò, chóng ta cã thÓ bá hµng triÖu USD ®Ó x©y dùng nhµ m¸y hiÖn ®¹i, nh­ng nÕu “ªkip” ®iÒu hµnh kÐm n¨ng lùc, tËp thÓ lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt kh«ng thµnh th¹o, tr×nh ®é tay nghÒ kh«ng cao th× nhµ m¸y kh«ng thÓ ho¹t ®éng cã hiÖu qña. V× vËy nhµ n­íc nªn cã kinh phÝ ®Çu t­ tho¶ ®¸ng vµ cô thÓ cho kh©u ®µo t¹o ngµnh may mÆc. §Æc biÖt kÕ ho¹ch ®Çu t­ tr­êng du lÞch, thêi trang víi ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ngang tÇm víi c¸c n­íc tiªn tiÕn ®Ó cã thÓ ®­a ra thÞ tr­êng c¸c s¶n phÈm mang yÕu tè c¹nh tranh cao rÊt cÇn ®­îc quan t©m §µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng ®éi ngò c«ng nh©n tay nghÒ cao, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cho ®éi ngò c¸n bé kinh doanh cña C«ng ty lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch . Tay nghÒ cña ng­êi c«ng nh©n liªn quan trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng. C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n c¸c bËc thî, ®Æc biÖt cho c¸c c«ng nh©n trÎ ®ang häc viÖc. Khi C«ng ty nhËp c«ng nghÖ may tiªn tiÕn võa cÊp thiÕt tæ chøc h­íng dÉn c«ng nh©n c¸ch thøc vËn hµnh, sö dông ®óng ®Ó cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng. HiÖn nay C«ng ty th­êng tæ chøc c¸c cuéc kiÓm tra tay nghÒ, thi c«ng nh©n cã tay nghÒ giái. §©y lµ h×nh thøc bæ Ých cã t¸c dông to lín kÝch thÝch ng­êi lao ®éng kh«ng ngõng hoµn thiÖn kh¶ n¨ng chuyªn m«n. Trong gian ®o¹n tíi C«ng ty nªn tiÕp tôc thùc hiÖn th­êng xuyªn h¬n vµ t¹o néi dung thi ®ua phong phó vµ thiÕt thùc h¬n, cã nguån ®éng viªn, cæ vò b»ngvËt chÊt vµ tinh thÇn xøng ®¸ng, kÞp thêi cho nh÷ng ng­êi cã tay nghÒ giái cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ phÊn ®Êu cao, cho nh÷ng ng­êi cã s¸ng kiÕn, s¸ng t¹o trong lao ®éng s¶n xuÊt gióp Ých cho C«ng ty…Nh÷ng ho¹t ®éng bæ Ých nh­ vËy sÏ t¹o tinh thÇn ®oµn kÕt, ph©n ®Êu trong toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o ®éng lùc m¹nh cho c«ng nh©n häc hái vµ phÊn ®Êu kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh to lín cho C«ng ty. - Song song víi viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n tay nghÒ cao, C«ng ty cßn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n xuÊt nhËp khÈu cho ®éi ngò c¸n bé kinh doanh. Sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ ngµy cµng trë nªn gay g¾t h¬n khiÕn cho C«ng ty cã rÊt Ýt c¬ héi t¨ng gi¸ b¸n s¶n phÈm. Môc tiªu cña c«ng ty hiÖn nay lµ lµm sao t¨ng ®­îc tû suÊt lîi nhuËn. Muèn vËy ph¶i gi¶m chi phÝ tèi ®a ®Ó sao cho víi mét møc chi phÝ cè ®Þnh thu ®­îc l·i cao nhÊt. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy C«ng ty may Th¨ng Long vµ c¸c C«ng ty kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¶i lu«n chó träng ®Õn nh©n tè con ng­êi trong C«ng ty bëi hä lµ ®èi t­îng cña c«ng t¸c l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ lµ nh÷ng ng­êi ®iÒu hµnh vµ thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. Trong ®ã ph¶i chó ý ®Æc biÖt ®Õn ®éi ngò c¸n bé kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc vµ nã cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp nªn cµng ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã mét ®éi ngò nh©n viªn t¸c nghiÖp cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc ®Ó t×m hiÓu mét c¸ch râ rµng, chÝnh x¸c kÞp thêi nhu cÇu thÞ tr­êng quèc tÕ, quy m« cña nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu ®ã cña C«ng ty vµ cña s¶n xuÊt trong n­íc. §ång thêi n¾m b¾t chÝnh x¸c, kÞp thêi cña mäi th«ng tin vÒ sù thay ®æi ®ã (nh­ diÔn biÕn chÝnh trÞ, qu©n sù, tµi chÝnh hay sù thay ®æi chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ nµo ®ã). Tuy nhiªn ®Ó cã ®­îc ®éi ngò nh©n viªn nh­ vËy, mçi nh©n viªn vµ c¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng ty ph¶i lµ nh÷ng ng­êi giái vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh ë vÞ trÝ cña m×nh trong C«ng ty, ®ång thêi ph¶i cã kh¶ n¨ng sö dông tèt ngo¹i ng÷ (tiÕng Anh) trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, hiÓu biÕt t©m lý, thÞ hiÕu, thãi quen cña kh¸ch hµng trªn c¸c thÞ tr­êng. C¸c c¸n bé ph¶i lu«n rÌn luyÖn thãi quen theo dâi, ghi nhËn nghiªn cøu vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ m×nh kinh doanh, thÞ tr­êng vµ gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi. V× vËy C«ng ty tr­íc hÕt cÇn thùc viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé, thùc hiÖn viÖc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ th«ng tin liªn l¹c trong c¸c phßng kinh doanh ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t c¸c nhu cÇu vµ biÕn ®éng cña thÞ tr­êng th«ng qua viÖc tham gia c¸c m¹ng th«ng tin s½n cã ë thÞ tr­êng ViÖt Nam. Thªm vµo ®ã kh¶ n¨ng tiÕp thÞ tèt còng lµ mét trong c¸c tiªu chuÈn kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi C«ng ty may Th¨ng Long . V× C«ng ty ho¹t ®éng xuÊt khÈu nªn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty ®ßi hái ph¶i cã kh¶ n¨ng tiÕp thÞ h¬n h¼n c¸c doanh nghiÖp chØ ho¹t ®éng trong n­íc. Bëi v× thÞ tr­êng ë ®©y mµ C«ng ty tiÕp cËn lµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi, n¬i mµ c¸c ®ßi hái tiªu chuÈn ph¶i cao h¬n h¼n so víi thÞ tr­êng trong n­íc vµ ph¶i lu«n ë møc ngang b»ng víi c¸c tiªu chuÈn chung cña thÞ tr­êng thÕ giíi. §Ó ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu trªn, C«ng ty cÇn cã chÕ ®é khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn theo c¸c kho¸ häc t¹i chøc vµ dµi h¹n, ®i häc tËp båi d­ìng kiÕn thøc ë c¸c tr­êng ®µo t¹o cã tiÕng nh­: §H KTQD, §H ngo¹i ng÷…§Æc biÖt cÇn cã h×nh thøc ®µo t¹o thÝch hîp vµ khÈn tr­¬ng vÒ kh¶ n¨ng ngo¹i ng÷ cho mét sè c¸n bé lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty. 5. Hoµn thiÖn quy tr×nh xuÊt khÈu Quy tr×nh xuÊt khÈu lµ mét vÊn ®Ò quan träng. NÕu cã mét quy tr×nh xuÊt khÈu tèt vµ hîp lý th× sÏ thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¸t triÓn. §ång thêi t¹o ®­îc nhiÒu lîi Ých cho C«ng ty. Trong quy tr×nh xuÊt khÈu hiÖn nay cña C«ng ty cßn khuyÕt 2 nhiÖm vô: “Thuª tµu” vµ “mua b¶o hiÓm”. §ã lµ khã kh¨n cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu. C¬ së vËt chÊt cña ViÖt Nam cßn kÐm, cô thÓ lµ ®éi tµu nªn c¸c C«ng ty xuÊt khÈu chän c¬ së giao hµng lµ “Giao lªn tµu FOB”. Víi ®iÒu kiÖn nµy th× c«ng ty sÏ Ýt m¹o hiÓm, Ýt rñi ro vÒ tæn thÊt hµng ho¸ nh­ng C«ng ty l¹i mÊt mét kho¶n lîi lín tõ nghiÖp vô bæ trî nµy. Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn thùc hiÖn ®iÒu kiÖn giao hµng CIF. Víi ®iÒu kiÖn nµy C«ng ty cßn thu ®­îc lîi nhuËn C«ng ty sÏ thùc hiÖn s¶n xuÊt trong n­íc vµ b¸n ra n­íc ngoµi trong nghiÖp vô thanh to¸n, C«ng ty hÇu nh­ chØ cã mét ph­¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Ph­¬ng thøc nµy ®¶m b¶o cho C«ng ty nhËn ®­îc tiÒn hµng. Tuy nhiªn nÕu chØ thùc hiÖn ®­îc ph­¬ng thøc LC th× cøng nh¾c kh«ng linh ho¹t. Trong tr­êng hîp hai bªn cã quan hÖ l©u dµi tin cËy lÉn nhau th× ph­¬ng thøc LC mÊt nhiÒu thêi gian vµ phÝ më. Do vËy C«ng ty cÇn linh ho¹t trong ph­¬ng thøc thanh to¸n, ®èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng tin cËy th× cã thÓ dïng ph­¬ng thøc nµy nh»m thu kÌm chøng tõ, nÕu tin cËy h¬n th× dïng ph­¬ng thøc chuyÓn tiÒn. 6. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng néi ®Þa nh»m t¹o c¬ së vµ nÒn t¶ng ®Ó thóc ®Èy nhanh ho¹t ®éng xuÊt khÈu. HiÖn nay,t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa c«ng ty may Th¨ng Long còng nh­ c¸c c«ng ty may mÆc trong n­íc kh¸c míi chØ tËp trung vµo mét sè mÆt hµng nh­: ¸o s¬ mi, quÇn kaki vµ mét sè mÆt hµng kh¸c víi sè l­îng nhá, cßn phÇn lín lµ hµng nhËp lËu trèn thuÕ cña Trung Quèc. Víi sè d©n trªn 80 triÖu ng­êi, mµ ngµy nay thu nhËp cña ng­êi d©n ®· ®­îc n©ng lªn rÊt nhiÒu, v× vËy nhu cÇu tiªu dïng cña ng­êi d©n còng t¨ng lªn, do ®ã nhu cÇu may mÆc còng ngµy mét t¨ng lªn. HiÖn nay thÞ tr­êng nµy doanh nghiÖp cßn ®ang bá ngá. §©y lµ mét thÞ tr­êng lín ®Çy tiÒm n¨ng mµ c«ng ty cÇn tËp trung khai th¸c vµ ph¸t triÓn. MÆc dï thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng rÊt lín nh­ng rñi ro vµ trë ng¹i ë c¸c thÞ tr­êng nµy lµ rÊt lín. Do ®ã, doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng néi ®Þa, mét mÆt ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n khi gÆp rñi ro lín ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi. MÆt kh¸c ph¸t triÓn thÞ tr­êng néi ®Þa sÏ t¹o ra c¬ së vµ nÒn t¶ng ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¸t triÓn. §ång thêi chÝnh thÞ tr­êng néi ®Þa lµ mét thÞ tr­êng mµ c«ng ty cã thÓ sö dông lµm thö nghiÖm ®Ó qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu, nh·n hiÖu cña c«ng ty. Tõ viÖc t¹o c¬ së v÷ng ch¾c t¹i n­íc nhµ vµ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu mµ nhiÒu kh¸ch hµng cã thÓ biÕt ®Õn c«ng ty vµ ®Æt quan hÖ lµm ¨n l©u dµi. Mét khi doanh nghiÖp ®· t¹o ®­îc h×nh ¶nh tèt ®Ñp ®èi víi kh¸ch hµng, th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn th× hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®­îc n©ng cao. Bëi v× khi th­¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp thùc sù t¹o ®­îc uy tÝn th× gi¸ b¸n ra cña s¶n phÈm sÏ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i, cïng chÊt l­îng kh«ng cã uy tÝn. Tõ ®ã n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ngµy cµng ph¸t triÓn. III . kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc . Trong qu¸ tr×nh thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ngµnh may mÆc nãi chung vµ C«ng ty may Th¨ng Long nãi riªng ®Òu gÆp ph¶i khã kh¨n mµ tù th©n kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc. §ång thêi c¸c doanh nghiÖp lµ mét thùc thÓ trong nÒn kinh tÕ nªn ph¶i ho¹t ®éng theo ph¸p luËt nhµ n­íc, do ®ã ngoµi c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë ph¹m vi doanh nghiÖp, vai trß cña Nhµ n­íc mµ biÓu hiÖn ë hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nµy. Nã lµ nh©n tè thóc ®Èy hoÆc k×m h·m sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nã chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng cña C«ng ty may Th¨ng Long . Sau ®©y lµ mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc.. 1. C¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ ®Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. HÖ thèng thuÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï ®· ®­îc söa ®æi bæ sung song cßn tån t¹i nhiÒu ®iÓm bÊt hîp lÝ, cã ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi riªng. Do ®ã vÊn ®Ò cÊp b¸ch hiÖn nay lµ cÇn ph¶i c¶i c¸ch hÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ hiÖn hµnh ®Ó phï hîp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong giai ®o¹n míi. Thªm vµo ®ã, chÝnh s¸ch thuÕ ph¶i ®­a ra ®¬n gi¶n dÔ hiÓu ®Ó thùc hiÖn khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i. ChÝnh v× vËy , hÖ thèng thuÕ nãi chung vµ thuÕ ®èi víi c¸c lÜnh vùc xuÊt khÈu nãi riªng bao gåm c¸c néi dung lín lµ: ban hµnh mét hÖ thèng thuÕ ®ång bé, xem xÐt l¹i c¸c néi dung ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ thuÕ suÊt cña tÊt c¶ c¸c s¾c thuÕ. Bªn c¹nh ®ã nh»m khuyÕn khÝch ho¹t ®éng xuÊt khÈu h¬n n÷a th× quèc héi cÇn xem xÐt vµ ®iÒu chØnh viÖc gi¶m miÔn thuÕ ®èi víi mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu. Nhµ n­íc ®· coi ngµnh dÖt may lµ ngµnh c«ng nghiÖp xuÊt khÈu mòi nhän cña ®Êt n­íc th× nªn ¸p dông thuÕ suÊt 0% ®èi víi NVL chÝnh ph¶i nhËp khÈu nh­ b«ng, v¶i sîi vµ ¸p dông thuÕ suÊt ­u ®·i cho c¸c nguyªn phô liÖu. §Ó chñ ®éng x¶n suÊt hµng xuÊt khÈu nh»m ®¶m b¶o nguån thu cho ng©n s¸ch ®ång thêi ®¶m b¶o s¶n xuÊt nguyªn liÖu trong n­íc . §èi víi luËt thuÕ VAT, cÇn xem xÐt l¹i møc thuÕ suÊt, thuÕ doanh thu ®èi víi doanh nghiÖp may mÆc lµ 10% lµ qu¸ cao víi thuÕ suÊt doanh thu tr­íc ®©y lµ 2%-4%. Víi thuÕ VAT lµ 10% doanh nghiÖp sÏ ph¶i nép thuÕ nhiÒu h¬n tr­íc 45-70% ®iÒu ®ã kh«ng phï hîp víi mét ngµnh ®ang rÊt cÇn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ®Ó më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. MÆt hµng may mÆc lµ mÆt hµng xuÊt khÈu cã thÕ m¹nh cña ®Êt n­íc. Ph¸t triÓn ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt khÈu hµng may mÆc võa t¹o ®iÒu kiÖn sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu s½n cã trong n­íc, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng t¹o nguån thu cho Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Do ®ã viÖc s¶n xuÊt kinh doanh vµ xuÊt khÈu hµng may mÆc cÇn ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i ®Æc biÖt so víi c¸c mÆt hµng kh¸c. 2.Nhµ n­íc cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ho¹t ®éng xuÊt khÈu hiÖn nay, ®a sè cã nhu cÇu ®Çu t­, ®æi míi c«ng nghÖ vµ ®ßi hái mét l­îng vèn lín th× míi cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Nhµ n­íc cÇn sã chÝnh s¸ch hç trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may víi l·i suÊt ­u ®·i h¬n v× khi ®· ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i th× ®­¬ng nhiªn thêi gian thu håi vèn ®Çu t­ kh«ng thÓ nhanh ®­îc. H¬n n÷a c¸c tæ chøc tµi chÝnh còng cÇn ph¶i c¨n cø vµo ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp víi møc tÝn dông cho phÐp ®Ó vay kh«ng nªn qu¸ c©u nÖ vµo l­îng vèn ph¸p ®Þnh cña doanh nghiÖp khi ®i vay. Hµng n¨m ChÝnh phñ nªn giµnh cho mét phÇn ODA cho C«ng ty may Th¨ng Long víi l·i suÊt ­u ®·i ®Ó mua nguyªn liÖu (v¶i) dù tr÷, ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n. §ång thêi ph©n bè vèn ®Çu t­ sao cho cã hiÖu qu¶. C¸c c«ng tr×nh ®ßi hái vèn nh­ ë c¸c kh©u quan träng th× nªn h­íng vµo c¸c nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, c¸c c«ng tr×nh ®ßi hái vèn nhá, c«ng ®o¹n ng¾n, kü thuËt kh«ng phøc t¹p th× nªn sö dông vèn ®Çu t­ trong n­íc. Ngoµi ra chÝnh s¸ch ®Çu t­ vèn cña Nhµ n­íc víi ngµnh DÖt may cÇn ph¶i chó ý c¸c vÊn ®Ò sau: + Nhµ n­íc cÊp ®ñ vèn l­u ®éng ®Þnh møc cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may b»ng c¸ch dïng vèn ng©n s¸ch ®Ó bæ sung cho vèn l­u ®éng. + Cho phÐp C«ng ty gi÷ l¹i lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn. §ång thêi ng©n hµng nªn níi láng ®iÒu kiÖn cho vay vµ h¹ l·i suÊt hîp ®ång vay phï hîp + §Çu t­ ph¶i phï hîp c©n ®èi, khi xÐt duyÖt dù ¸n vµ cÊp vèn ®Çu t­ th× cÇn ®Çu t­ cho ngµnh may mÆc ®Ó gi¶i quyÕt nguyªn liÖu may. 3.C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu. Thñ tôc hµnh chÝnh, c¸ch thøc nghiÖp vô qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã ¶nh h­ëng lín ®Õn qu¸ tr×nh xuÊt khÈu hµng ho¸. Hµng xuÊt khÈu hiÖn nay ®ßi hái thêi h¹n giao hµng ph¶i ®óng víi hîp ®ång nh­ng ngµnh h¶i quan vµ c¸c thñ tôc kiÓm tra xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay cßn r­êm rµ vµ g©y ra sù chËm trÔ trong giao hµng cho kh¸ch. Tr­íc hÕt Nhµ n­íc cÇn ph¶i hiÖn ®¹I ho¸ ngµnh h¶i quan, hµng n¨m tæ chøc c¸c kho¸ huÊn luyÖn vµ båi d­ìng nghiÖp vô h¶i quan nh­ LuËt vËn t¶i quèc tÕ, LuËt thuÕ, ngo¹i ng÷… cho c¸n bé ngµnh h¶i quan. Lµm nh­ vËy sÏ tr¸nh g©y thiÖt h¹i cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. 4. §¶m b¶o æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ, më réng quan hÖ hîp t¸c h÷u nghÞ víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi Cã thÓ nãi sù æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ kinh tÕ lµ nh©n tè t¹o søc hÊp dÉn rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ cè g¾ng ®¶m b¶o æn ®Þnh vÜ m« nÒn kinh tÕ nh­: kh¾c phôc t×nh tr¹ng nhËp siªu, kiÒm chÕ l¹m ph¸t xuèng cßn møc thÊp…Chóng ta ®· thu hót ®­îc rÊt lín ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo trong n­íc vµ ®· t¹o ®­îc c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ. Trong nh÷ng n¨m tíi, ®Ó khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ khuyÕn khÝch xuÊt khÈu th× bªn c¹nh viÖc ®¶m b¶o æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ kinh tÕ. Chóng ta cÇn gi÷ v÷ng quan hÖ hoµ b×nh víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®Èy m¹nh quan hÖ hîp t¸c h­u nghÞ víi c¸c n­íc, t¹o bÇu kh«ng khÝ thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña ®Êt n­íc nãi riªng. Ngoµi ra, Nhµ n­íc cÇn t¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó ph¸t triÓn ®­îc ngµnh c«ng nghiÖp DÖt may. §©y lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p hÕt søc c¨n b¶n, nh­ng l¹i mang tÝnh tæng hîp cao, bëi nã cÇn phèi hîp cña ChÝnh phñ, cña mäi ngµnh chøc n¨ng vµ c¸c ®Þnh chÕ x· héi, v¨n ho¸…VÒ mÆt c¬ së ph¸p lý, quyÒn së h÷u tµi s¶n ph¶i ®­îc quy ®Þnh râ rµng, c¸c quy chÕ cña ChÝnh phñ ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch thËn träng, møc ®é can thiÖp hµnh chÝnh tuú tiÖn ®­îc tèi thiÓu hãa, hÖ thèng thuÕ ph¶i ®¬n gi¶n, kh«ng tham nhòng, c¸c tiÕn tr×nh ph¸p lý ph¶i c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶. 5. ¸p dông chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i linh ho¹t ®Ó khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. Cã thÓ nãi ch­a bao giê ViÖt Nam cã mét vÞ thÕ thuËn lîi trong quan hÖ ngo¹i giao víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ nh­ hiÖn nay. ChÝnh v× vËy chÝnh s¸ch tû gi¸ víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cã vai trß ngµy cµng lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, nhÊt lµ trong quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ. HiÖn nay nÒn kinh tÕ tµi chÝnh n­íc ta tuy ®· ®­îc hoµn thiÖn mét b­íc song vÉn cßn nhiÒu yÕu tè tiÒm Èn mang tÝnh bÊt æn ®Þnh, xu h­íng mÊt gi¸ cña ®ång tiÒn ViÖt Nam so víi ®ång ngo¹i tÖ ®Æc biÖt víi ®ång ®«la Mü lµ t­¬ng ®èi râ nÐt. Do ®ã môc tiªu cña tû gi¸ hèi ®o¸i trong thêi gian tíi lµ ph¶i th­êng xuyªn x¸c lËp vµ duy tr× tû gi¸, Ên ®Þnh phï hîp dùa trªn søc mua thùc tÕ cña ®ång tiÒn ViÖt Nam so víi c¸c ngo¹i tÖ, phï hîp víi cung cÇu trªn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o æn ®Þnh trong kinh tÕ ®èi néi vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Bªn c¹nh môc tiªu dµi h¹n lµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t th× chÝnh s¸ch tû gi¸ cÇn t¹o hç trî hîp lý cho môc tiªu khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ kiÓm so¸t nhËp khÈu. §èi víi ngµnh DÖt may, cÇn khuyÕn khÝch xuÊt khÈu ®ång thêi cÇn nhËp khÈu may mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ c¸c nguyªn vËt liÖu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt.V× vËy viÖc duy tr× mét chÕ ®é tû gi¸ hèi ®o¸i th¶ næi cã qu¶n lý nh­ hiÖn nay lµ tèi ­u. Tuy nhiªn trong hoµn c¶nh hiÖn nay khi ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh kh«ng nhá, cÇn cã gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh tû gi¸ mét c¸ch khÐo lÐo. Khi ®iÒu chØnh ph¶i chó ý ®Õn mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a tû gi¸ vµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Ph¶i cã sù chuÈn bÞ kü l­ìng trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c biÕn sè nh­ tû lÖ l¹m ph¸t trong vµ ngoµi n­íc, c¸n c©n th­¬ng m¹i, khuynh h­íng thay ®æi gi¸ cña c¸c ®ång tiÒn vµ t©m lý cña ng­êi d©n. viÖc ®iÒu chØnh cÇn thùc hiÖn tõ tõ qua tõng giai ®o¹n, nªn tiÕn hµnh lóc cã l¹m ph¸t vµ khi nhu cÇu ®èi víi hµng ho¸ cña ta ®ang ë møc t¨ng. Víi ngµnh DÖt may chÝnh s¸ch nhiÒu tû gi¸ lµ rÊt quan träng v× mong muèn xuÊt nhiÒu mµ nhu cÇu nhËp còng rÊt lín, nªn ¸p dông mét tû gi¸ cao cho xuÊt khÈu vµ thÊp cho nhËp khÈu. KÕt luËn Ph¸t triÓn quan hÖ xuÊt nhËp khÈu lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i, cña qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng, qu¸ tr×nh n©ng cao vai trß tù chñ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy cã møc ®é kh¸c nhau nh­ng cã thÓ nãi mäi ngµnh c«ng nghiÖp, tËp ®oµn kinh doanh, mäi doanh nghiÖp ®Òu chÞu ¶nh h­ëng cña xuÊt nhËp khÈu. Th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu mµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sÏ t×m ®­îc c¬ cÊu s¶n phÈm cho phÐp khai th¸c tèt nhÊt lîi thÕ so s¸nh thóc ®Èy t¨ng tr­ëng cã hiÖu qu¶. Thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu hiÖn lµmôc tiªu quan träng trong ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam nãi riªng vµ C«ng ty may Th¨ng Long nãi riªng. C«ng ty may Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu . thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc cã ý nghÜa chiÕn l­îc, ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Trong chiÕn lù¬c h­íng vÒ xuÊt khÈu, C«ng ty may Th¨ng Long ®· tËn dông ®­îc c¸c tiÒm lùc cã s½n trong n­íc, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu s¶n phÈm, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng ngh×n lao ®éng thu vÒ mét l­îng ngo¹i tÖ kh¸ lín phôc vô cho qua tr×nh CNH-H§H. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty may Th¨ng Long vµ viÖc t×m tßi tµi liÖu ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy cho em nhËn thøc thªm tÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu vµ ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2003 Sinh viªn thùc hiÖn Hoµng ThÞ Hµ Líp K35-A7 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­: H­íng ph¸t triÓn XNK n¨m 1996-2000. 2. Hµ Quèc Héi: NghiÖp vô kinh doanh XNK. §¹i häc Quèc gia, Hµ Néi, 1999 3. TrÇn ChÝ Thµnh: Qu¶n trÞ kinh doanh XNK. Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, Hµ Néi 2000 4 .C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam. Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, Hµ Néi n¨m 1998 NguyÔn §×nh H­¬ng: Quan hÖ th­¬ng m¹i ViÖt Nam- ASEAN vµ chÝnh s¸ch XNK cña ViÖt Nam. Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi 1999 T« Xu©n D©n: Gi¸o tr×nh Kinh tÕ quèc tÕ. Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, Hµ Néi 1998 NguyÔn KÕ TuÊn: Qu¶n trÞ c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i trong DNCN. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o Dôc, Hµ Néi 1996 Bïi xu©n L­u: Gi¸o tr×nh Kinh tÕ ngo¹i th­¬ng. Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, Hµ Néi 1998 PGS-TS §Æng §×nh §µo “ Hµng dÖt may xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn n¨m 2000 T¹p chÝ Th­¬ng M¹i sè 3+4+5, n¨m 2003 T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn sè 157,158 n¨m 2003 C¸c tµi liÖu cña c«ng ty may Th¨ng Long

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc ở công ty may Thăng Long.DOC