Đề tài Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt Nam

Lời mở đầu Ngành bảo hiểm là một ngành dịch vụ, do đó SPBH cũng có các đặc điểm chung của các sản phẩm dịch vụ như tính vô hình, tính không thể tách rời và không thể cất trữ được, tính không đồng nhất và không được bảo hộ bản quyền.Ngoài ra SPBH còn có đặc điểm riêng là "sản phẩm không mong đợi" sản phẩm có chu trình kinh doanh đảo ngược và sản phẩm có hiệu quả xê dịch. Nếu như đa số các sản phẩm hữu hình được trưng bày trong các cửa hàng, được vẽ trên các biển hiệu, tờ rơi , quảng cáo, được phô diễn công dụng trước người mua tiềm năng Do đó khách hàng dễ dàng nhận thấy sự tồn tại của sản phẩm. Khi mua SPBH người mua chỉ nhận được một lời hứa, lời cam kết về những đảm bảo vật chất trước các rủi ro. Tính vô hình của SPBH làm cho việc giới thiệu, chào bán sản phẩm trở nên khó khăn hơn.Như vậy để ký được một hợp đồng BH nói chung và BHNT nói riêng không dễ, nhưng khi hợp đồng đa ký rồi thì việc duy trì được hợp đồng đó cũng là một vấn đề lớn mà các công ty hoặc doanh nghiệp bảo hiểm cần phải chú ý.Hiện nay, số lượng hợp đồng BH nói chung và hợp đồng BHNT nói chung bị huỷ trước thời hạn rất nhiều, việc huỷ hợp đồng này gây thiệt hại cho người tham gia, cho các DNBH và đại lý của hợp đồng đó. Khi hợp đồng BH bị huỷ trước thời hạn thì các bên có liên quan đến hợp đồng bị thiệt hại như thế nào? Có cách gì để giảm bớt mức thiệt hại cho các bên có liên quan tới hợp đồng bảo hiểm không? Để phần nào giải đáp được thắc mắc trên trong phạm vi một đề án em xin chọn đề tài "Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt Nam". Bố cục của đề án gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về BHNT và hợp đồng BHNT. Phần II: Vấn đề huỷ bỏ HĐBHNT ở Việt Nam trong thời gian qua. Phần III: Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi HĐBHNT hỗn hợp. MỤC LỤC Một số từ viết tắt 1 Lời mở đầu 2 NộI DUNG 4 Chương I: Lý luận chung về BHNT và hợp đồng BHNT 4 I.Bảo hiểm nhân thọ 4 1.Khái niệm 4 2.Đặc điểm 4 II.Hợp đồng BHNT 5 1.Khái niệm về hợp đồng BHNT 5 2.Đặc điểm của hợp đồng BHNT. 7 3. Tính chất của hợp đồng bảo hiểm 8 4.Thiết lập và thực hiện HĐBHNT. 9 Chương II :Vấn đề huỷ bỏ HĐBHNT 13 I. Khái niệm huỷ bỏ HĐBHNT. 13 II. Tình hình huỷ bỏ HĐBHNT hỗn hợp ở VN hiện nay. 13 III. Các biện pháp hỗ trợ khách hàng mà doanh nghiệp BH áp dụng nhằm hạn chế tình trạng huỷ bỏ HĐBHNT 14 Chương III: Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi HĐBHNT hỗn hợp 15 I.Một số băn khoăn lo ngại của khách hàng khi tham gia BHNT. 15 II. Nội dung của phương thức chuyển đổi hợp đồng BHNT hỗn hợp. 15 1. Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp. 15 2. Lý do chuyển đổi. 17 3. Nội dung của phương thức chuyển đổi. 17 III.Ưu và nhược điểm của phương án. 20 1.Ưu điểm của phương án. 20 2. Nhược điểm của phương án. 20 Lời kết 21 Tài liệu tham khảo 22

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mét sè tõ viÕt t¾t H§BH: Hîp ®ång b¶o hiÓm. H§BHNT : Hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä DNBH: Doanh nghiÖp b¶o hiÓm SPBH: S¶n phÈm b¶o hiÓm BH: B¶o hiÓm BHNT: B¶o hiÓm nh©n thä STBH: Sè tiÒn b¶o hiÓm Lêi më ®Çu Ngµnh b¶o hiÓm lµ mét ngµnh dÞch vô, do ®ã SPBH còng cã c¸c ®Æc ®iÓm chung cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô nh­ tÝnh v« h×nh, tÝnh kh«ng thÓ t¸ch rêi vµ kh«ng thÓ cÊt tr÷ ®­îc, tÝnh kh«ng ®ång nhÊt vµ kh«ng ®­îc b¶o hé b¶n quyÒn.Ngoµi ra SPBH cßn cã ®Æc ®iÓm riªng lµ "s¶n phÈm kh«ng mong ®îi" s¶n phÈm cã chu tr×nh kinh doanh ®¶o ng­îc vµ s¶n phÈm cã hiÖu qu¶ xª dÞch. NÕu nh­ ®a sè c¸c s¶n phÈm h÷u h×nh ®­îc tr­ng bµy trong c¸c cöa hµng, ®­îc vÏ trªn c¸c biÓn hiÖu, tê r¬i , qu¶ng c¸o, ®­îc ph« diÔn c«ng dông tr­íc ng­êi mua tiÒm n¨ng… Do ®ã kh¸ch hµng dÔ dµng nhËn thÊy sù tån t¹i cña s¶n phÈm. Khi mua SPBH ng­êi mua chØ nhËn ®­îc mét lêi høa, lêi cam kÕt vÒ nh÷ng ®¶m b¶o vËt chÊt tr­íc c¸c rñi ro. TÝnh v« h×nh cña SPBH lµm cho viÖc giíi thiÖu, chµo b¸n s¶n phÈm trë nªn khã kh¨n h¬n.Nh­ vËy ®Ó ký ®­îc mét hîp ®ång BH nãi chung vµ BHNT nãi riªng kh«ng dÔ, nh­ng khi hîp ®ång ®· ký råi th× viÖc duy tr× ®­îc hîp ®ång ®ã còng lµ mét vÊn ®Ò lín mµ c¸c c«ng ty hoÆc doanh nghiÖp b¶o hiÓm cÇn ph¶i chó ý.HiÖn nay, sè l­îng hîp ®ång BH nãi chung vµ hîp ®ång BHNT nãi chung bÞ huû tr­íc thêi h¹n rÊt nhiÒu, viÖc huû hîp ®ång nµy g©y thiÖt h¹i cho ng­êi tham gia, cho c¸c DNBH vµ ®¹i lý cña hîp ®ång ®ã. Khi hîp ®ång BH bÞ huû tr­íc thêi h¹n th× c¸c bªn cã liªn quan ®Õn hîp ®ång bÞ thiÖt h¹i nh­ thÕ nµo? Cã c¸ch g× ®Ó gi¶m bít møc thiÖt h¹i cho c¸c bªn cã liªn quan tíi hîp ®ång b¶o hiÓm kh«ng? §Ó phÇn nµo gi¶i ®¸p ®­îc th¾c m¾c trªn trong ph¹m vi mét ®Ò ¸n em xin chän ®Ò tµi "Mét vµi suy nghÜ vÒ viÖc chuyÓn ®æi hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp ë ViÖt Nam". Bè côc cña ®Ò ¸n gåm 3 phÇn: PhÇn I: Tæng quan vÒ BHNT vµ hîp ®ång BHNT. PhÇn II: VÊn ®Ò huû bá H§BHNT ë ViÖt Nam trong thêi gian qua. PhÇn III: Mét vµi suy nghÜ vÒ viÖc chuyÓn ®æi H§BHNT hçn hîp. Do kiÕn thøc cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®Ò ¸n cßn nhiÒu thiÕu sãt, em mong c¸ thÇy c« ®ãng gãp thªm ý kiÕn §Ò ¸n m«n häc cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. NéI DUNG Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ BHNT vµ hîp ®ång BHNT I.B¶o hiÓm nh©n thä 1.Kh¸i niÖm BHNT lµ sù cam kÕt gi÷a ng­êi b¶o hiÓm vµ ng­êi tham gia b¶o hiÓm,mµ trong ®ã ng­êi b¶o hiÓm sÏ tr¶ cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm hoÆc ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh khi cã nh÷ng sù kiÖn ®· ®Þnh tr­íc x¶y ra (ng­êi ®­îc b¶o hiÓm bÞ chÕt hoÆc sèng ®Õn mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh),cßn ng­êi tham gia b¶o hiÓm ph¶i nép phÝ ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n.Nãi c¸ch kh¸c,BHNT lµ qu¸ tr×nh b¶o hiÓm cho c¸c rñi ro liªn quan ®Õn sinh m¹ng,cuéc sèng vµ tuæi thä cña con ng­êi. 2.§Æc ®iÓm -BHNT võa mang tÝnh tiÕt kiÖm võa mang tÝnh rñi ro §©y lµ mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n gi÷a BHNT vµ BHPNT. ThËt vËy, mçi ng­êi mua BHNT ®Þnh kú sÏ nép mét kho¶n tiÒn nhá(gäi lµ phÝ b¶o hiÓm) cho c«ng ty BH, ng­îc l¹i c¸c c«ng ty BH cã tr¸ch nhiÖm tr¶ mét sè tiÒn lín( gäi lµ sè tiÒn BH) cho ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi BH khi cã c¸c sù kiÖn BH x¶y ra.STBH ®­îc tr¶ khi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ®Õn mét ®é tuæi nhÊt ®Þnh vµ Ên ®Þnh trong hîp ®ång. HoÆc sè tiÒn nµy ®­îc tr¶ cho th©n nh©n vµ gia ®×nh ng­êi ®­îc b¶o hiÓm khi ng­êi nµy kh«ng may bÞ chÕt sím ngay c¶ khi hä tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n tiÒn rÊt nhá qua viÖc ®ãng phÝ b¶o hiÓm. Sè tiÒn nµy gióp nh÷ng ng­êi cßn sæng trang tr¶i nh÷ng kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt: Thuèc men, mai t¸ng, chi phÝ gi¸o dôc con c¸i…ChÝnh v× vËy BHNT võa mang tÝnh tiÕt kiÖm võa mang tÝnh rñi ro. TÝnh chÊt tiÕt kiÖm ë ®©y thÓ hiÖn trong tõng c¸ nh©n, tõng gia ®×nh mét c¸ch th­êng xuyªn cã kÕ ho¹ch vµ cã tÝnh kû luËt. Néi dung tiÕt kiÖm khi mua BHNT kh¸c víi c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm kh¸c ë chç , ng­êi b¶o hiÓm ®¶m b¶o tr¶ cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm hay ng­êi th©n cña hä mét sè tiÒn rÊt lín ngay khi hä tiÕt kiÖm ®­îc mét sè tiÒn nhá.Cã nghÜa lµ,ng­êi ®­îc b¶o hiÓm kh«ng may gÆp rñi ro trong thêi h¹n b¶o hiÓm ®· ®­îc Ên ®Þnh, nh÷ng ng­êi th©n cña hä sÏ nhËn ®­îc STBH hay nh÷ng kho¶n trî cÊp tõ c«ng ty b¶o hiÓm ®iÒu nµy thÓ hiÖn tÝnh chÊt rñi ro trong BHNT. - BHNT ®¸p øng ®­îc rÊt nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm Mçi môc ®Ých thÓ hiÖn kh¸ râ trong tõng lo¹i hîp ®ång.Ch¼ng h¹n hîp ®ång h­u trÝ ®¸p øng yªu cÇu cña ng­êi tham gia nh÷ng kho¶n trî cÊp ®Òu ®Æn hµng th¸ng,tõ ®ã gãp phÇn æn ®Þnh cuéc sèng cña hä khi giµ yÕu….ChÝnh v× ®¸p øng ®­îc nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau mµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy cã thÞ tr­êng ngµy cµng réng vµ ®­îc rÊt nhiÒu ng­êi quan t©m. - C¸c lo¹i hîp ®ång trong b¶o hiÓm nh©n thä rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p TÝnh ®a d¹ng vµ phøc t¹p trong c¸c hîp ®ång BHNT thÓ hiÖn ngay trong c¸c s¶n phÈm cña nã. Mçi s¶n phÈm BHNT cã nhiÒu lo¹i hîp ®ång kh¸c nhau, ch¼ng h¹n: Mçi s¶n phÈm BHNT cã nhiÒu lo¹i hîp ®ång kh¸c nhau,mçi hîp ®ång l¹i cã sù kh¸c nhau vÒ thêi gian,STBH,ph­¬ng thøc ®ãng phÝ , ®«i tuæi ng­êi tham gia….. - PhÝ b¶o hiÓm nh©n thä chÞu t¸c ®éng tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè:®é tuæi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm,tuæi thä b×nh qu©n cña con ng­êi,sè tiÒn b¶o hiÓm, thêi h¹n tham gia,ph­¬ng thøc thanh to¸n….. - BHNT ra ®êi vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ -x· héi nhÊt ®Þnh. + §iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ nh­: tèc ®é t¨ng tr­ëng cña tæng s¶n phÈm quèc néi, møc thu nhËp cña d©n c­, tû lÖ l¹m ph¸t cña ®ång tiÒn….. + §iÒu kiÖn vÒ x· héi: d©n sè, tuæi thä b×nh qu©n cña ng­êi d©n,tr×nh ®é häc vÊn…. Ngoµi ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi, th× m«i tr­êng ph¸p lý còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña BHNT. II.Hîp ®ång BHNT 1.Kh¸i niÖm vÒ hîp ®ång BHNT Hîp ®ång BHNT lµ sù cam kÕt gi÷a hai bªn ,theo ®ã bªn nhËn b¶o hiÓm (c«ng ty BHNT)cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô chi tr¶ cho bªn ®­îc b¶o hiÓm khi cã sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra ,cßn bªn ®­îc b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô ®ãng phÝ b¶o hiÓm nh­ ®· tho¶ thuËn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . - Bªn nhËn b¶o hiªm chÝnh lµ c¸c c«ng ty BHNT.Sau khi ®· cam kÕt nhËn b¶o hiÓm ,cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ chi tr¶ STBH khi cã c¸c sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra ®èi víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm .Sù kiÖn b¶o hiÓm trong BHNT th­êng bao gåm : + tö vong + hÕt h¹n hîp ®ång + sèng ®Õn ®é tuæi nhÊt ®Þnh …. Bªn nhËn b¶o hiÓm kh«ng ®­îc phÐp huû bá hay thay ®æi c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång vµ còng kh«ng ®­îc khiÕu n¹i ®ßi phÝ b¶o hiÓm . - Bªn ®­îc b¶o hiÓm trong hîp ®ång BHNT cã thÓ cã 3 ng­êi sau ®©y : + Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm lµ lµ ng­êi mµ sinh m¹ng vµ cuéc sèng cña hä ®­îcb¶o hiÓm theo c¸c ®iÒu kiÖn cña hîp ®ång .Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm cã thÓ lµ ng­êi ®· tr­ëng thµnh cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý ®Ó tù ký hîp ®ång cho m×nh vµ còng cã thÓ lµ ng­êi ch­a ®ñ tuæi thµnh niªn ph¶i giao tªn cña m×nh cho ng­êi ®øng ra ký kÕt hîp ®ång + Ng­êi tham gia b¶o hiÓm lµ ng­êi ®øng ra yªu cÇu b¶o hiÓm ,tho¶ thuËn vµ ký kÕt hîp ®ång. Ng­êi tham gia b¶o hiÓm ph¶i ®¶m b¶o quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ n¨ng lùc ph¸p lý. Trong c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm c¸ nh©n ng­êi tham gia b¶o hiÓm vµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm lµ hai ng­êi kh¸c nhau chØ khi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ch­a ®Õn tuæi vÞ thµnh niªn hoÆc trong c¸c hîp ®ång b¶o hiÓm theo nhãm ng­êi ®­îc b¶o hiÓm vµ ng­êi tham gia còng lµ hai ng­êi kh¸c nhau.Ng­êi tham gia b¶o hiÓm cã quyÒn yªu cÇu huû bá hîp ®ång b¶o hiÓm. + Ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm lµ ng­êi ®­îc nhËn STBH vµ c¸c kho¶n trî cÊp do c«ng ty BH thanh to¸n nh­ ®· nªu râ trong hîp ®ång. Ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm do ng­êi tham gia b¶o hiÓm chØ ®Þnh .NÕu viÖc chØ ®Þn kh«ng râ rµng,STBH sÏ ®­îc gi¶i quyÕt theo luËt thõa kÕ. Ng­êi ®­îch­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm th­êng lµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, chØ lµ ng­êi kh¸c khi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm bÞ chÕt. X¸c ®Þnh râ ®­îc ng­êi ®­îc h­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm lµ hÕt søc quan träng v× tr¸nh ®­îc nh÷ng tranh chÊp , khiÕu n¹i… - Ng­êi tham gia b¶o hiÓm, ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, ng­êi thô h­ëng ph¶i cã quan hÖ huyÕt thèng,nu«i d­ìng, cÊp d­ìng hoÆc vî chång. - Ng­ßi tham gia b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o trung thùc vÒ nh÷ng rñi ro vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña m×nh ®Ó doanh nghiÖp BHNT x¸c ®Þnh chÝnh x¸c møc phÝ. Truêng hîp nÕu hä ph¸t hiÖn ra sù thay ®æi vÒ nh÷ng rñi ro vµ t×nh tr¹ng søc khoÎ cña m×nh dÉn tíi viÖc thay ®æi phÝ ph¶i th«ng b¸o cho doanh nghiÖp BHNT ®Ó hä ®iÒu chØnh l¹i møc phÝ cho phï hîp. 2.§Æc ®iÓm cña hîp ®ång BHNT. - Hîp ®ång BHNT rÊt ®a d¹ng vµ do c¸c c«ng ty b¶o hiÓm thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu phong phó cña ng­êi tham gia. C¸c quy ®Þnh trong hîp ®ång cã nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau ë mçi n­íc.Tuy vËy, nã ®Òu cã nh÷ng ®iÓm chung ph¶i tu©n thñ nh­ c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ hîp ®ång d©n sù kh¸c nh­: Tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi… - Hîp ®ång BHNT cã thÓ thay ®æi ®­îc tuú theo yªu cÇu cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm. Ch¼ng h¹n: B¶o hiÓm tö kú cè ®Þnh cã thÓ chuyÓn thµnh mét hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä tr­êng sinh, b¶o hiÓm tö kú t¸i tôc cã thÓ t¸i tôc vµo ngµy kÕt thóc mµ kh«ng cÇn b»ng chøng nµo vÒ søc khoÎ…Tuy nhiªn sù chuyÓn ®æi nµy kh«ng nh»m môc ®Ých trôc lîi b¶o hiÓm. - Hîp ®ång BHNT cã thÓ dïng lµm vËt thÕ chÊp vay vèn hoÆc ng­êi tham gia cã thÓ øng tr­íc mét kho¶n tiÒn nhÊt ®Þnh gièng nh­ c«ng ty c«ng ty b¶o hiÓm cho hä vay tiÒn. Kho¶n tiÒn øng tr­íc nµy ®­îc c¸c DNBH lÊy trong dù phßng phÝ ®Ó thùc hiÖn.. - Hîp ®ång BHNT nÕu bÞ huû bá th× sÏ nhËn ®­îc mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh gäi lµ gi¸ trÞ hoµn l¹i tõ phÝa doanh nghiÖp b¶o hiÓm nÕu ng­êi tham gia ®ãng phÝ ®ñ tõ hai n¨m trë lªn. - Hîp ®ång BHNT th­êng lµ nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín - Hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä lµ hîp ®ång dµi h¹n v× vËy chñ yÕu ®­îc ký kÕt víi tõng c¸ nh©n. ViÖc ký kÕt theo nhãm rÊt Ýt vµ nÕu cã chñ yÕu lµ lo¹i b¶o hiÓm tö vong cã kú h¹n x¸c ®Þnh. - Hîp ®ång b¶o hiÓm nh©n thä cã thÓ chuyÓn nh­îng gi÷a c¸c chñ hîp ®ång víi ®iÒu kiÖn chñ hîp ®ång míi ph¶i cã quan hÖ ph¸p luËt víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm,ng­êi thô h­ëng vµ ®­îc doanh nghiÖp b¶o hiÓm chÊp nhËn. 3. TÝnh chÊt cña hîp ®ång b¶o hiÓm Hîp ®ång BH cã nh÷ng tÝnh chÊt chung trong khu«n khæ cña luËt ph¸p, ngoµi ra cßn cã mét sè tÝnh chÊt riªng biÖt do ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cña ngµnh BH chi phèi. H§BH lµ hîp ®ång song vô, më s½n : cã nghÜa lµ c¸c bªn ký kÕt hîp ®ång ®Òu cã quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi nhau. QuyÒn cña bªn nµy lµ nghÜa vô cña bªn kia vµ ng­îc laÞ. QuyÒn vµ nghÜa vô trong hîp ®ång b¶o hiÓm ®Òu quy ®Þnh râ vµ thÓ hiÖn ë c¸c ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm, nh­ lµ ®· më s½n. Bªn tham gia b¶o hiÓm sau khi xem xÐt thÊy phï hîp víi nhu cÇu cña m×nh th× ký kÕt vµ ng­îc l¹i. H§BH mang tÝnh t­¬ng thuËn : víi tÝnh chÊt nµy chØ cÇn hai bªn chÊp thuËn lµ ®i ®Õn ký kÕt. ViÖc ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång dùa trªn nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng trong khu«n khæ ph¸p luËt. H§BH lµ hîp ®ång cã båi th­êng ( ph¶i tr¶ tiÒn) : quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña hai bªn tham gia hîp ®ång thÓ hiÖn mèi quan hÖ tiÒn tÖ rÊt râ nÐt, tøc lµ ng­êi tham gia b¶o hiÓm ph¶i tr¶ tiÒn b»ng c¸ch nép phÝ b¶o hiÓm míi ®­îc ®¶m b¶o cã quyÒn lîi kinh tÕ tõ doanh nghiÖp b¶o hiÓm. V× vËy dï hîp ®ång ®· ký kÕt , nh­ng ng­êi tham gia b¶o hiÓm ch­a nép phÝ, th× hîp ®ång vÉn ch­a cã hiÖu lùc vµ ng­êi tham gia ch­a ®ßi h­ëng quyÒn lîi cña m×nh. H§BH lµ hîp ®ång may rñi : trong thêi h¹n cã hiÖu lùc, nÕu sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra, bªn tham gia b¶o hiÓm sÏ ®­îc DNBH båi th­êng hoÆc chi tr¶. Tr¸i l¹i, nÕu kh«ng xaû ra sù kiÖn b¶o hiÓm, mÆc dï ®· nép phÝ b¶o hiÓm bªn tham gia b¶o hiÓm vÉn kh«ng nhËn ®­îc bÊt cø mét kho¶n chi hoµn tr¶ nµo tõ phÝa DNBH. DNBH chÊp nhËn rñi ro tõ phÝa ng­êi tham gia b¶o hiÓm ®æi l¹i DNBH nhËn ®­îc phÝ b¶o hiÓm. Nh­ng rñi ro nµy míi tån t¹i ë tr¹ng th¸i t­¬ng lai, cã thÓ x¶y ra hoÆc kh«ng x¶y ra. V× vËy kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc hiÖu qña khi ký kÕt hîp ®ång vµ ng­êi ta th­êng quan niÖm H§BH lµ hîp ®ång may rñi. 4.ThiÕt lËp vµ thùc hiÖn H§BHNT. a) ThiÕt lËp hîp ®ång - Nguyªn t¾c : khi thiÕt lËp H§BH ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau: + nguyªn t¾c c«ng b»ng ®«i bªn cïng cã lîi : nguyªn t¾c nµy ®ßi hái ng­êi tham gia b¶o hiÓm vµ DNBH ph¶i thiÕt lËp hîp ®ång víi ®iÒu kiÖn t«n träng lîi Ých cña mçi bªn. C¸c bªn ®­îc h­ëng quyÒn lîi víi ®iÒu kiÖn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nghÜa vô nhÊt ®Þnh. Nguyªn t¾c nµy thÓ hiÖn tÝnh song vô cña hîp ®ång b¶o hiÓm. + Nguyªn t¾c bµn b¹c thèng nhÊt : ®©y lµ nguyªn t¾c ®ßi hái c¸c bªn tham gia ph¶i tá râ ý muèn cña m×nh khi thiÕt lËp hîp ®ång vµ ph¶i ®¹t ®­îc sù thèng nhÊt vÒ ý muèn ®ã. Cã nh­ vËy mèi quan hÖ gi÷a c¸c bªn míi ®¶m b¶o l©u dµi vµ h¹n chÕ viÖc huû bá hîp ®ång tr­íc thêi h¹n. + Nguyªn t¾c tù nguyÖn : Tù nguyÖn thiÕt lËp hîp ®ång b¶o hiÓm cã nghÜa lµ bªn nµy kh«ng ®­îc dùa vµo ­u thÕ kinh tÕ cña m×nh hoÆc ý muèn chñ quan cña m×nh ®Ó ¸p ®¹t cho bªn kia, b¾t Ðp bªn kia x¸c lËp hîp ®ång. + Nguyªn t¾c kh«ng lµm tæn h¹i lîi Ých chung cña x· héi : Lîi Ých chung cña x· héi lµ lîi Ých céng ®ång, lîi Ých c¨n b¶n cña mäi ng­êi trong x· héi mµ c¸c ®¹o luËt kh¸c quy ®Þnh. Hai bªn tham gia trong hîp ®ång b¶o hiÓm ®Òu ph¶i cïng nhau b¶o vÖ lîi Ých nµy. - Tr×nh tù thiÕt lËp hîp ®ång b¶o hiÓm + Khai b¸o rñi ro : C¬ së ph¸p lý ®Çu tiªn ®Ó thiÕt lËp hîp ®ång b¶o hiÓm chÝnh lµ nh÷ng yªu cÇu , ®Ò nghÞ cña ng­êi tham gia b¶o hiÓm. Nh÷ng yªu cÇu, ®Ò nghÞ nµy ®­îc thùc hiÖn bëi ng­êi tham gia b¶o hiÓm khai b¸o rñi ro vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cã liªn quan cho DNBH theo mét phiÕu in s½n. + ChÊp nhËn rñi ro b¶o hiÓm : sau khi DNBH nhËn ®­îc giÊy yªu cÇu ®­îc b¶o hiÓm, qua qóa tr×nh xÐt duyÖt thÊy phï hîp víi ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm, DNHBH sÏ ®ång ý chÊp nhËn b¶o hiÓm vµ ®ãng dÊu vµo giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm ®ã. Vµ nh­ vËy chøng tá DNBH ®· chÊp nhËn cam kÕt. + Tho¶ thuËn vÒ viÖc nép phÝ b¶o hiÓm : sau khi chÊp nhËn b¶o hiÓm, hai bªn cßn ph¶i tho¶ thuËn víi nhau vÒ viÖc nép phÝ b¶o hiÓm. + CÊp ®¬n b¶o hiÓm hoÆc giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm : Sau khi DNBH ký tªn, ®ãng dÊu chøng nhËn vµo giÊy yªu cÇu b¶o hiÓm, tøc lµ H§BH ®· lËp xong. Dùa vµo hîp ®ång DNBH ph¶i kÞp thêi cÊp ®¬n cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm. §¬n b¶o hiÓm, giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm lµ v¨n b¶n ph¸p lý, lµ b»ng chøng cña viÖc giao kÕt hîp ®ång, song chóng chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n, v¾n t¾t vÒ H§BH. Khi DNBH cÊp ®¬n vµ giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm lµ b»ng chøng hoµn thµnh toµn bé tr×nh tù thiÕt lËp H§BH. b) Thùc hiÖn H§BHNT. *QuyÒn vµ nghÜa vô cña bªn tham gia b¶o hiÓm. - Bªn tham gia b¶o hiÓm cã quyÒn: + Lùa chän doanh nghiÖp ®Ó mua BH. +Yªu cÇu doanh nghiÖp b¶o hiÓm gi¶i thÝch râ c¸c ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm,cÊp ®¬n b¶o hiÓm hoÆc giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. + §¬n ph­¬ng ®×nh chØ hîp ®ång theo luËt ®Þnh nÕu nh­ DNBH cè ý cung cÊp th«ng tin sai sù thËt ®Ó giao kÕt hîp ®ång,kh«ng chÊp nhËn gi¶m phÝ nÕu rñi ro ®­îc b¶o hiÓm thay ®æi theo h­íng cã lîi cho cho DNBH mµ bªn tham gia ®· yªu cÇu gi¶m phÝ… +Yªu cÇu DNBH tr¶ tiÒn BH hoÆc tiÒn båi th­êng khi sù kiÖn BH x¶y ra. +ChuyÓn nh­îng H§BH theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. +C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Bªn tham gia BH cã nghÜa vô: + Kª khai ®Çy ®ñ trung thùc mäi chi tiÕt cã liªn quan ®Õn hîp ®ång b¶o hiÓm.ViÖc kª khai nµy ph¶i ®­îc tiÕn hµnh khi ký kÕt hîp ®ång vµ suèt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, ch¼ng h¹n nh­ viÖc thay ®Þa chØ,trô së cña ng­êi tahm gia BH,møc ®é t¨ng gi¶m rñi ro…Nh÷ng th«ng b¸o nµy cã liªn quan tíi viÖc qu¶n lý hîp ®ång,t¨ng phÝ hay gi¶m phÝ b¶o hiÓm… +§ãng phÝ ®Çy ®ñ theo thêi gian vµ ph­¬ng thøc ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång b¶o hiÓm.PhÝ b¶o hiÓm cã thÓ ®ãng mét lÇn hay ®Þnh kú.Trong tr­êng hîp nép phÝ chËm th× doanh nghiÖp b¶o hiÓm Ên ®Þnh mét thêi h¹n ®Ó ng­êi tham gia b¶o hiÓm nép phÝ.NÕu hÕt thêi h¹n ®ã mµ ng­êi tham gia BH kh«ng ®ãng phÝ th× hîp ®ång chÊm døt +Th«ng b¸o cho DNBH vÒ viÖc x¶y ra sù kiÖn b¶o hiÓm theo nh­ tho¶ thuËn trong hîp ®ång, viÖc th«ng b¸o nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng.ViÖc ¸p ®Æt thêi h¹n th«ng b¸o lµ ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho DNBH,gióp hä gi¶i quyÕt hËu qu¶ rñi ro nhanh chãng,chÝnh x¸c,®Æc biÖt gióp b¶o vÖ kh¶ n¨ng truy ®ßi ng­êi thø 3 cã liªn quan.Sau khi khai b¸o lÇn ®Çu vÒ nh÷ng tæn thÊt x¶y ra, bªn tham gia b¶o hiÓm cßn ph¶i cung cÊp tÊt c¶ c¸c giÊy tê cÇn thiÕt cã liªn quan ®Ó DNBH lµm râ nguyªn nh©n vµ møc ®é tæn thÊt gióp hoµn tÊt thñ tôc båi th­êng. + ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt ®Ó h¹n chÕ tèi ®a hËu qu¶ cña rñi ro. * QuyÒn vµ nghÜa vô cña DNBH - DNBH cã quyÒn: + Thu phÝ b¶o hiÓm theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång b¶o hiÓm. + Yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn hîp ®ång b¶o hiÓm. + §¬n ph­¬ng ®×nh chØ hîp ®ång nÕu bªn tham gia cè ý cung cÊp c¸c th«ng tin sai sù thËt nh»m giao kÕt hîp ®ång ®Ó ®­îc båi th­êng hoÆc ®­îc tr¶ tiÒn b¶o hiÓm.Trong tr­êng hîp phÝ ®ãng nhiÒu lÇn nh­ng ng­êi tham gia b¶o hiÓm ®ãng phÝ mét hoÆc mét sè lÇn sau ®ã kh«ng thÓ tiÕp tôc ®ãng phÝ th× sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh DNBH cã quyÒn ®¬n ph­¬ng ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång… + Tõ chèi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm hoÆc tõ chèi thanh to¸n tiÒn båi th­êng cho kh¸ch hµng trong nh÷ng tr­êng hîp kh«ng thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm hoÆc tr­êng hîp lo¹i trõ tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm theo nh­ tho¶ thuËn trong hîp ®ång. + Yªu cÇu kh¸ch hµng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng, h¹n chÕ tæn thÊt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - DNBH cã nghÜa vô: + Gi¶i thÝch cho kh¸ch hµng vÒ c¸c ®iÒu kiÖn,®iÒu kho¶n b¶o hiÓm, quyÒn vµ nghÜa vô cña hä khi mua b¶o hiÓm.Sù gi¶i thÝch ë ®©y cã thÓ b»ng lêi hoÆc b»ng v¨n b¶n,th«ng th­êng c¸c ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm ,DNBH ph¶i gi¶i thÝch b»ng v¨n b¶n. Néi dung gi¶i thÝch cµng râ rµng, dÔ hiÓu th× thêi h¹n thiÕt lËp hîp ®ång cµng nhah chãng.NghÜa vô gi¶i thÝch mÆc dï kh«ng ph¶i lµ nghÜa vô tho¶ thuËn trong hîp ®ång b¶o hiÓm, nh­ng l¹i rÊt quan träng v× ®©y lµ mét hµnh ®éng chuÈn bÞ s½n sµng thiÕt lËp hîp ®ång, lµ c¬ së, tiÒn ®Ò ®Ó thiÕt lËp hîp ®ång hîp ph¸p,cã hiÖu qu¶. Thªm vµo ®ã, kü thËt nghiÖp vô b¶o hiÓm rÊt phøc t¹p, thuËt ng÷ chuyªn m«n khã hiÓu,tr×nh ®é hiÓu biÕt cña kkh¸ch hµng vÒ b¶o hiÓm cßn nhiÒu h¹n chÕ th× gi¶i thÝch, h­íng dÉn mäi thñ tôc giÊy tê cho hä lµ hÕt søc cÇn thiÕt. + CÊp ®¬n hoÆc giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm cho bªn tham gia b¶o hiÓm ngay sau khi hîp ®ång ®­îc ký kÕt. + Båi th­êng hoÆc tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cho bªn tham gia b¶o hiÓm khi sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra trong thêi h¹n b¶o hiÓm quy ®Þnh.§©y lµ nghÜa vô chÝnh cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm,nã thÓ hiÖn cam kÕt chÆt chÏ gi÷a hai bªn nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña bªn tham gia b¶o hiÓm. + Gi¶i thÝch b»ng v¨n b¶n lý do tõ chèi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm hoÆc tõ chèi tr¶ båi th­êng. Ch­¬ng II :VÊn ®Ò huû bá H§BHNT I. Kh¸i niÖm huû bá H§BHNT. Huû bá hîp ®ång lµ hµnh vi ph¸p luËt cña c¸c bªn tham gia theo ®ã H§BH sÏ chÊm døt tr­íc thêi h¹n. Th«ng th­êng bªn cã quyÒn huû bá hîp ®ång ®­a ra ý kiÕn víi phÝa bªn kia vÒ viÖc nµy,nh»m lµm cho H§BH ®· lËp xong b¾t ®Çu bÞ huû bá. Ph¸p luËt quy ®Þnh rÊt chÆt chÏ vÒ mèi quan hÖ gi÷a hai bªn trong viÖc giao kÕt hîp ®ång, nh­ng còng cho ph¸p huû bá trong nh÷ng tr­êng hî nhÊt ®Þnh. - H§BH cã thÓ bÞ huû bá do bªn tham gia b¶o hiÓm trong nh÷ng tr­êng hîp nh­: DNBH ®iÒu chØnh gi¸ phÝ b¶o hiÓm,rñi ro gi¶m nh­ng DNBH tõ chèi kh«ng gi¶m phÝ BH cho ng­êi tham gia… - DNBH còng cã quyÒn ®¬n ph­¬ng huû bá hîp ®ång trong nh÷ng tr­êng hîp kh¸ch hµng kh«ng thanh to¸n phÝ BH, khai b¸o rñi ro kh«ng chÝnh x¸c… - H§BH bÞ huû bá do sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn trong c¸c tr­êng hîp: Thay ®æi chç ë, hoµn c¶nh gia ®×nh, nghÒ nghiÖp,vÒ h­u… Trong nh÷ng tr­êng hîp ®¬n ph­¬ng huû bá hîp ®ång, bªn ®¬n ph­¬ng ph¶i th«ng b¸o cho bªn kia biÕt. NÕu kh«ng th«ng b¸o mµ g©y thiÖt h¹i cho phÝa bªn kia th× ph¶i båi th­êng. II. T×nh h×nh huû bá H§BHNT hçn hîp ë VN hiÖn nay. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,sè l­îng ng­êi tham gia BH nãi chung vµ BHNT nãi riªng nh×n chung lµ t¨ng. Tuy nhiªn ,sè l­îng H§BHNT bÞ huû bá tr­íc thêi h¹n trong thêi gian qua còng nhiÒu. Khi ng­êi tham gia BH huû hîp ®ång BHNT tr­íc thêi h¹n th× sè tiÒn mµ hä nhËn l¹i ®­îc tõ c¸c c«ng ty BHNT hoÆc DNBHNT (nÕu hä ®ãng phÝ ®ñ tõ hai n¨m trë lªn ) th­êng nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi sè phÝ thùc mµ hä ®· ®ãng cho c«ng ty BH. MÆc dï ng­êi tham gia bÞ thiÖt thßi nh­ vËy khi huû bá H§BH nh­ng sè l­îng H§BH bÞ huû bá vÉn ra t¨ng trong nh÷ng n¨m qua. VËy ®Ó gi¶m bít t×nh tr¹ng huû bá hîp ®ång th× c¸c biÖn ph¸p mµ c«ng ty BH(hoÆc c¸c DNBH) ¸p dông trªn thùc tÕ nh­ thÕ nµo? III. C¸c biÖn ph¸p hç trî kh¸ch hµng mµ doanh nghiÖp BH ¸p dông nh»m h¹n chÕ t×nh tr¹ng huû bá H§BHNT Hç trî cña c«ng ty BH ®èi víi kh¸ch hµng khi tham gia BHNT. Trªn thùc tÕ c¸c c«ng ty sö dông c¸c biÖn ph¸p hç trî sau: - Khi H§ ®Õn h¹n nép phÝ BH nÕu kh¸ch hµng ch­a nép phÝ ngay,thêi gian nép phÝ sÏ ®­îc tù ®éng ra h¹n thªm 60 ngµy. - Trong thêi gian H§ cã hiÖu lùc kh¸ch hµng cã thÓ yªu cÇu gi¶m STBH ë møc thÊp h¬n phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh. - Khi hîp ®ång cã gi¸ trÞ cßn l¹i c¸c c«ng ty BH sÏ cho kh¸ch hµng t¹m øng tõ gi¸ trÞ cßn l¹i ®Ó nép phÝ BH,nÕu sau thêi gian ra h¹n nép phÝ BH mµ phÝ BH vÉn ch­a ®­îc nép vµ kh¸ch hµng còng kh«ng yªu cÇu huû bá H§BH th× kh¸ch hµng cã thÓ yªu cÇu: + T¹m øng mét sè tiÒn kh«ng v­ît qu¸ 80% tõ gi¸ trÞ hoµn l¹i ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh. + Dõng nép phÝ vµ duy tr× hîp ®ång miÔm phÝ víi STBH gi¶m dÇn. - NÕu H§BH mÊt hiÖu lùc v× ch­a nép phÝ BH ®Õn h¹n trong vßng 24 th¸ng kÓ tõ ngµy H§ mÊt hiÖu lùc,kh¸ch hµng cã thÓ yªu cÇu phôc håi hîp ®ång ®Ó tiÕp tôc ®­îc b¶o hiÓm. - NÕu ng­êi tham gia b¶o hiÓm kh«ng muèn tiÕp tôc hîp ®ång BH(huû bá) th× c«ng ty BH sÏ chi tr¶ gi¸ trÞ hoµn l¹i cho hîp ®ång cho kh¸ch hµng nÕu hä tham gia ®ãng phÝ tõ hai n¨m trë lªn. Ch­¬ng III: Mét vµi suy nghÜ vÒ viÖc chuyÓn ®æi H§BHNT hçn hîp I.Mét sè b¨n kho¨n lo ng¹i cña kh¸ch hµng khi tham gia BHNT. 1. Nh÷ng kh¸ch hµng mµ kh¼ n¨ng tµi chÝnh cña hä kh«ng ph¶i lµ m¹nh hä lo sî trong t­¬ng lai khã cã thÓ tiÕp tôc tham gia nªn hä cã thÓ chÇn chõ ,e ng¹i kh«ng quyÕt ®Þnh cã tham gia b¶o hiÓm hay kh«ng. 2. §øng tr­íc mét hîp ®ång BHNT ng­êi ta th­êng so s¸nh l·i suÊt cña nã víi c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c ë hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai (nh­ göi tiÕt kiÖm,mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu).Møc l·i suÊt cña hîp ®ång BHNT th­êng thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi h×nh thøc tÝn dông nªn kh«ng cã søc l«i cuèn b»ng c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c. 3. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng thÝch rñi ro, m¹o hiÓm hä sÏ kh«ng tham gia hoÆc kh«ng thÝch thó l¾m víi lo¹i h×nh b¶o hiÓm v× l·i suÊt thÊp, kh«ng hÊp dÉn so vêi h×nh thøc ®Çu t­ kh¸c nhÊt lµ khi thÞ tr­êng chøng kho¸n ®ang v« cïng s«i ®éng nh­ ngµy nay(®Çu t­ vµo chøng kho¸n cã c¬ héi mang l¹i siªu lîi nhuËn cho ng­êi tham gia). 4. H§BHNT cã mét bÊt tiÖn lµ kh«ng dÔ rót tiÒn khi ch­a ®Õn ngµy ®¸o h¹n mµ vÉn ®¶m b¶o l·i suÊt ë møc chÊp nhËn ®­îc. Víi nh÷ng lý do trªn mµ kh¸ch hµng th­êng ph©n v©n, e ng¹i tr­íc viÖc ra quyÕt ®Þnh cã nªn mua b¶o hiÓm ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ ®Çu t­ cho t­¬ng lai kh«ng? II. Néi dung cña ph­¬ng thøc chuyÓn ®æi hîp ®ång BHNT hçn hîp. 1. Bảo hiểm nh©n thä hçn hîp. Thùc chÊt cña lo¹i h×nh nµy lµ BH trong c¶ tr­êng hîp ng­êi ®­îc BH bÞ tö vong hay cßn sèng.YÕu tè tiÕt kiÖm vµ rñi ro ®an xen nhau v× thÕ nã ®­îc ¸p dông réng r·i ë tÊt c¶ c¸c n­íc tªn thÕ giíi. - §Æc ®iÓm: +STBH ®­îc tr¶ khi hÕt h¹n hîo ®ång hoÆc ng­êi ®­îc BH bi tö vong trong thêi h¹n BH. + Thêi h¹n BH lµ x¸c ®Þnh( th­êng lµ 5 n¨m, 10 n¨m,20 n¨m…) + PhÝ BH th­êng ®ãng ®Þnh kú. + Cã thÓ ®­îc chia l·i th«ng qua ®Çu t­ phÝ BH vµ còng cã thÓ ®­îc hoµn phÝ khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiÕp tôc tham gia. - Môc ®Ých: + §¶m b¶o æn ®Þnh cuéc sèng gia ®×nh vµ ng­êi th©n. + T¹o lËp quü h­u trÝ, gi¸o dôc, tr¶ nî. + Dïng lµm vËt thÕ chÊp vay vèn hoÆc khëi nghiÖp kinh doanh… Khi triÓn khai BHNT hçn hîp ,c¸c c«ng ty BH cã thÓ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy b»ng c¸c lo¹i H§ cã thêi h¹n kh¸c nhau, H§ phi lîi nhuËn, H§ cã lîi nhuËn vµ c¸c lo¹i H§ kh¸c tuú thuéc vµo yªu cÇu thùc tÕ. *Nguyªn t¾c ®Þnh phÝ trong BHNT - PhÝ BHNT ®­íc x¸c ®Þnh sao cho tÊt c¶ c¸c kho¶n thu ph¶i ®ñ trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ vµ c¸c kho¶n tiÒn BH ®ång thêi mang l¹i lîi nhuËn hîp lý cho c«ng ty.§©y kh«ng chØ lµ nguyªn t¾c mµ cßn lµ môc tiªu sè mét cña c¸c c«ng ty BH. - PhÝ ph¶i ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn c¬ së khoa häc nhÊt ®Þnh.Ch¼ng h¹n ph¶i dùa vµo quy luËt sè lín trong to¸n häc, vµo b¶ng tû lÖ tö vong trong thèng kª, quy luËt vÒ giíi tÝnh vµ tuæi thä t¨ng dÇn trong d©n sè vµ nh©n khÈu häc … - Qu¸ tr×nh ®Þn phÝ ph¶i dùa trªn mét sè gi¶ ®Þnh.C¸c gi¶ ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vµ hîp lý.C¸c gi¶ ®Þnh sau ®©y ®­îc ¸p dông vµo ®Ó x¸c ®Þnh phÝ BHNT. + Gi¶ ®Þnh vÒ tû lÖ tö vong gi÷a c¸c ngµnh nghÒ,c¸c vïng ®Þa lý vµ c¸c ®Þa ph­¬ng lµ kh¸c nhau. + Gi¶ ®Þnh vÒ l·i suÊt gi÷a c¸c lo¹i h×nh ®Çu t­, tû träng l·i suÊt trong tõng lo¹i h×nh ®Çu t­. + Gi¶ ®Þnh vÒ chi phÝ. + Gi¶ ®Þnh vÒ tû lÖ huû bá hîp ®ång. + Gi¶ ®Þnh vÒ thêi gian thanh to¸n. - PhÝ BHNT cßn ®¶m b¶o yÕu tè c¹nh tranh.Yõu tè nµy phô thuéc vµo thÞ tr­êng hiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai cña c«ng ty, thuÕ vµ mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hÖ thèng qu¶n lý vÜ m« cña ChÝnh phñ. 2. Lý do chuyÓn ®æi. ¤ng A tham gia BHNT hçn hîp cho chÝnh m×nh thêi h¹n lµ 12 n¨m, phÝ ®ãng h»ng n¨m, ®ãng phÝ ®Çy ®ñ ®­îc 3 n¨m (trong thêi gian nµy kh«ng cã sù kiÖn BH x¶y ra víi «ng A).Do gÆp khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh nªn kh«ng thÓ tiÕp tôc duy tr× hîp ®ång: + nÕu huû bá hîp ®ång th× «ng A nhËn ®­îc mét sè tiÒn (gi¸ trÞ gi¶i ­íc cña hîp ®ång) do c«ng ty BH thanh to¸n. Gi¸ trÞ gi¶i ­íc nµy nhá h¬n nhiÒu so víi sè tiÒn mµ «ng A ®· ®ãng cho c«ng ty nh­ vËy ng­êi tham gia BH rÊt bÞ thiÖt thßi. +NÕu «ng A t×m ®­îc «ng B cã nhu cÇu mua l¹i hîp ®ång cña m×nh th× c«ng ty BH cã thÓ gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo? Theo ®iÒu 20 luËt KDBH cã quy ®Þnh: Khi cã sù thay ®æi nh÷ng yÕu tè lµm c¬ së ®Ó tÝnh phÝ, dÉn ®Õn viÖc gi¶m c¸c yÕu tè rñi ro ®­îc b¶o hiÓm th× bªn mua BH cã quyÒn yªu cÇu c«ng ty b¶o hiÓm gi¶m phÝ b¶o hiÓm cho thêi gian cßn l¹i cña H§BH. Khi «ng A t×m ®­îc «ng B ®Ó chuyÓn ®æi H§BH khi ®ã møc phÝ cña H§BH lóc nµy sÏ ph¶i thay ®æi do søc khoÎ cña «ngA vµ «ng B kh¸c nhau,®é tuæi kh¸c nhau…nªn c¸c yÕu tè rñi ro cña hai ng­êi nµy lµ kh¸c nhau. Nh­ vËy viÖc chuyÓn ®æi H§BH tõ «ng A sang «ng B lµ cã thÓ ®­îc. 3. Néi dung cña ph­¬ng thøc chuyÓn ®æi. -C«ng ty cö ®¹i lý cña hîp ®ång nµy ®Õn t­ vÊn cho «ng B vÒ hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÓn ®æi nµy vµ nh÷ng ®iÒu «ng B cÇn biÕt khi tham gia BH(.C«ng viÖc nµy thuéc tr¸ch nhiÖm qu¶n lý hîp ®ång cña ®¹i lý nªn c«ng ty hoµn toµn cã quyÒn yªu cÇu). -Khi «ng B ®ång ý mua hîp ®ång cña «ng A,«ng B ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ký hîp ®ång: thÈm ®Þnh søc khoÎ ®Ó tÝnh l¹i phÝ,khai b¸o trung thùc tuæi,®æi tªn c¸c bªn tham gia…. Chi phÝ cña qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi hîp ®ång tõ «ng A sang «ng B mét phÇn ®­îc trÝch tõ hoa hång cña hîp ®ång BH nµy , c«ng ty hç trî mét phÇn, mét phÇn do «ng B chôi(«ng A cã c«ng t×m ®­îc «ng B tiÕp tôc duy tr× H§BH nµy nªn kh«ng ph¶i chôi chi phÝ trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nµy). -C«ng ty nhËn chuyÓn ®æi hîp ®ång tõ «ng A sang «ng B khi ®ã c«ng ty ph¶i më thªm mét nghiÖp vô ®Ó qu¶n lý c¸c hîp ®ång chuyÓn ®æi nµy b»ng tin häc ho¸.Víi hÖ thèng m¸y tÝnh hiÖn ®¹i cïng víi tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò nh©n viªn th× qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi H§BH nµy sÏ diÔn ra nhanh chãng, tiÕt kiÖm chi phÝ cho tÊt c¶ c¸c bªn. ViÖc chuyÓn ®æi H§BH nµy sÏ mang l¹i lîi Ých g× cho c¸c bªn cã liªn quan tíi H§? Ch¼ng h¹n: ¤ng A tham gia b¶o hiÓm nh©n thä hçn hîp, ®èi t­îng ®­îc b¶o hiÓm lµ tÝnh m¹ng vµ søc khoÎ cña chÝnh «ng , thêi h¹n lµ 12 n¨m, phÝ ®ãng h»ng n¨m lµ,®ãng phÝ ®­îc 3 n¨m do khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh nªn «ng kh«ng tiÕp tiÕp tôc tham gia n÷a: *¤ng A tõ bá hîp ®ång: - VÒ phÝa «ng A: + ¤ng nhËn ®­îc mét kho¶n tiÒn do c«ng ty b¶o hiÓm hoµn tr¶(gi¸ trÞ hoµn l¹i cña hîp ®ång)lµ 17.900.171VN§. Nh­ vËy so víi phÝ thùc ®ãng 36.960.000VN§ «ng ®· mÊt ®i mét kho¶n tiÒn lµ 28.241.000VN§. + ¤ng cã ®­îc sù yªn t©m trong 3 n¨m. - VÒ phÝa c«ng ty b¶o hiÓm: C«ng ty sÏ mÊt ®i c¬ héi ®Çu t­ tõ phÝ thu ®­îc cu¶ hîp ®ång nµy.NÕu sè l­îng hîp ®ång bÞ huû bá qu¸ lín kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh cña c«ng ty mµ cßn g©y khã kh¨n trong viÖc båi th­êng hay chi tr¶ b¶o hiÓm cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm(hoÆc ng­êi thô h­ëng quyÒn lîi b¶o hiÓm) khi cã sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra. - VÒ phÝa ®¹i lý: Thu nhËp chÝnh cña ®¹i lý lµ hoa hång tõ phÝ b¶o hiÓm cña c¸c hîp ®ång.Khi «ng A huû hîp ®ång ®¹i lý mÊt ®i phÇn hoa hång cßn l¹i tõ hîp ®ång ®· ký víi «ng A,lµm gi¶m thu nhËp ®¸ng kÓ cña ®¹i lý. *¤ng A chuyÓn nh­îng hîp ®ång cho «ng B - VÒ phÝa «ng A: Cã thÓ tho¶ thuËn víi «ng B vÒ gi¸ trÞ 3 n¨m cña hîp ®ång cïng víi sù t­ vÊn cña c«ng ty.Víi kho¶ng c¸ch lµ 28.241.000VN§ lµ kkh¸ lín nªn viÖc tho¶ thuËn ®ã sÏ cã lîi h¬n rÊt nhiÒu so víi viÖc «ng tõ bá hîp ®ång.Do ®ã «ng sÏ tÝch cùc t×m ng­êi chuyÓn giao hîp ®ång nµy. - VÒ phÝa «ng B: + ¤ng cã tªn trong hîp ®ång 3 n¨m theo sù tho¶ thuËn cña c«ng ty. + ¤ng A nhËn ®­îc sù an t©m trong 3 n¨m nªn víi hîp ®ång chuyÓn ®æi nµy thùc tÕ «ng B chØ tham gia b¶o hiÓm 9 n¨m .Møc phÝ mµ «ng B ph¶i ®ãng lóc nµy sÏ ph¶i thay ®æi so víi møc phÝ ban ®Çu v× møc ®é gÆp rñi ro cña «ng A vµ «ng B lµ kh¸c nhau.Víi c¸ch thøc nµy «ng B nhËn ®­îc mét hîp ®ång b¶o hiÓm 12 n¨m. - §èi víi c«ng ty: Gi÷ ®­îc hîp ®ång æn ®Þnh h¬n,do ®ã æn ®Þnh ®­îc n¨ng lùc tµi chÝnh vµ t¨ng c­êng kh¶ n¨ng ®Çu t­ cho doanh nghiÖp. - VÒ phÝa ®¹i lý: Gi÷ ®­îc hîp ®ång cña m×nh nªn vÉn nhËn ®­îc hoa hång tõ hîp ®ång Ýt ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp cña hä. ViÖc chuyÓn ®æi hîp ®ång nµy kh«ng chØ cã lîi cho kh¸ch hµng mµ cßn cã lîi cho b¶n th©n c«ng ty b¶o hiÓm vµ c¸c ®¹i lý qu¶n lý nh÷ng hîp ®ång nµy. III.¦u vµ nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ¸n. 1.¦u ®iÓm cña ph­¬ng ¸n. - T¹o søc hót lín ®èi víi kh¸ch hµng,do ®ã h×nh thøc nµy sÏ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. - T¨ng søc c¹nh trnah víi c¸c h×nh thøc tiÕt kiÖm kh¸c. - C«ng ty b¶o hiÓm æn ®Þnh ®­îc sè l­îng hîp ®ång b¶o hiÓm, do ®ã æn ®Þnh ®­îc n¨ng kùc tµi chÝnh vµ n¨ng lùc vµ n¨ng lùc ®Çu t­ gióp c«ng ty yªn t©m h¬n víi nh÷ng hîp ®ång ®· ký gãp phÇn æn ®Þnh viÖc kinh doanh cña c«ng ty. - T¨ng c­êng sù hîp t¸c gi÷a c«ng ty b¶o hiÓm vµ kh¸ch hµng theo ph­¬ng ch©m c¶ hai cïng cã lîi cho dï hîp ®ång ch­a ®Õn ngµy ®¸o h¹n. - T¨ng tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¹i lý b¶o hiÓm trong viÖc qu¶n lý c¸c H§BH. - Víi c¸ch gi¶i quyÕt nµy kh¸ch hµng cã nhiÒu sù lùa chän h¬n nªn t¨ng møc ®ä hµi lßng cho kh¸ch hµng. - C«ng ty b¶o hiÓm ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng phôc vô vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng lµm t¨ng sù hµi lßng vµ yªn t©m cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty vµ do ®ã sÏ thu hót m¹nh mÏ kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña c«ng ty. - §©y lµ ph­¬ng tiÖn gióp c«ng ty b¶o hiÓm n©ng cao th­¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm. 2. Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ¸n. - ViÖc «ng A t×m ®­îc «ng B ®Ó chuyÓn giao hîp ®ång lµ rÊt khã. - T¨ng chi phÝ cho c«ng t¸c phôc vô kh¸ch hµng - SÏ phøc t¹p h¬n cho c«ng ty trong viÖc qu¶n lý hîp ®ång nãi chung vµ hîp ®ång chuyÓn ®æi nãi riªng. Lêi kÕt Sau khi nghiªn cøu c¬ b¶n vÒ néi dung cña ph­¬ng thøc chuyÓn ®æi H§BHNT hçn hîp, ta thÊy Ých lîi mµ viÖc chuyÓn ®æi mang l¹i cho c¸c bªn cã liªn quan tíi H§BH: Doanh nghiÖp BH, ng­êi tham gia BH, ®¹i lý cña H§BH vµ ng­êi nhËn chuyÓn giao H§BH nµy. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc cña viÖc chuyÓn ®æi hîp ®ång mang l¹i cho c¸c bªn th× vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ vµ bÊt cËp. ChÝnh v× vËy ®Ó ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi H§BHNT nãi chung vµ H§BHNT hçn hîp nãi riªng ®­îc thùc hiÖn trong thùc tÕ th× ®ßi hái cÇn cã sù cè g¾ng nç lùc phÊn ®Êu cña tÊt c¶ c¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nµy. Tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh kinh tÕ BH - NXB Thèng kª Hµ Néi 2005. - Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh BH - NXB Thèng kª Hµ Néi 2004. - LuËt kinh doanh BH- NXB chÝnh trÞ quèc gia. - T¹p chÝ BH. - B¶o hiÓm nguyªn t¾c vµ thùc hµnh. MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt Nam.DOC