Đề tài Hạch toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp

khái niệm Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đây là loại thuế gián thu do các nhà sản xuất kinh doanh nộp hộ người tiêu dùng thông qua việc tính gộp thuế này vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán (Điều 1, nghị định số 28/ 1998,NĐ-CP ngày11/5/1998 của Chính Phủ) 1.2. Đặc điểm của thuế GTGT Trong mỗi khâu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ thì thuế GTGT điều được tính trên giá trị bán ra. Tính thuế GTGT giai đoạn sau đều phải trừ thuê úGTGT đã nộp ở giai đoạn trước. Do vậy không gây ra hiện tượng trùng lặp. Hiệu quả của thuế GTGT không phụ thuộc vào việc tổ chức và phân chia các chu trình kinh tế cho dù sản phẩm có trải qua bao nhiêu giai đoạn thì tổng số thuế phải nộp cũng chỉ bằng thuế suất nhân với giá mua của người tiêu dùng cuối cùng. Do vậy, thuế GTGT không gây đột biến giá sản xuất khi sản phẩm trải qua nhiều giai đoạn chế biến. Mức thuế GTGT thường được xây dựng căn cứ vào công dụng vật chất của sản phẩm. 2. Đối tượng nộp thuế GTGT (Qui định tại điều 3, nghị định số 28/1998 NĐ-CP ngày 11/5/1998 của chính phủ). Bao gồm các tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức tổ chức kinh doanh (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và các tổ chức cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, gọi chung là người nhập khẩu. Đối tượng chiûu thuế và không chịu thuế GTGT: - Đối tượng chịu thuế GTGT: Là hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam trừ các đối tượng được qui định tại điều 4 của luật này. - Đối tượng không chịu thuế GTGT: Là sản phẩm hàng hóa do người nông dân trực tiếp sản xuất, những dịch vụ văn hóa phục vụ cho đời sống tinh thần cho nhân dân mà theo điều 4 của luật thuế GTGT đã được sửa đổi theo điều 1 nghị quyết số 240/2000 NQ- UBTVQH là gồm 26 loại hàng hóa dịch vụ: sản phẩm trồng trọt, sản phẩm muối, dịch vụ công cộng vệ sinh thoát nước đường phố .

doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2515 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hạch toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.1. Nguyãn tàõc täø chæïc Bäü maïy quaín lyï cuía cäng ty âiãûn maïy Miãön Trung âæåüc täø chæïc theo hçnh thæïc træûc tuyãún, chæïc nàng âoï laì sæû âiãúu haình caïc mäúi quan hãû qua laûi giæîa caïc chuí thãø quaín lyï nhàòm phaït huy sæïc maûnh täøng håüp cuía cäng ty, xæí lyï këp thåìi caïc nguäön thäng tin naíy sinh trong quaï trçnh kinh doanh. Våïi sæû täø chæïc bäü maïy læu thäng vaì coï hiãûu quaí phuì håüp våïi yãu cáöu quaín lyï, vaì nhiãûm vuû kinh doanh cuía cäng ty nhæng khäng thãø taïch råìi våïi nguyãn tàõc chãú âäü chênh saïch cuía nhaì næåïc quy âënh. 2.2. Så âäö täø chæïc bäü maïy quaín lyï cuía cäng ty GIAÏM ÂÄÚC P. GIAÏM ÂÄÚC P. GIAÏM ÂÄÚC Trung tám KDDV 140 Baûch Âàòng Chi nhaïnh cäng ty ÂMMT taûi Haì Näüi Trung tám váût tæ täøng håüp Trung tám tin hoüc vaì TM DV Chi nhaïnh cäng ty ÂMMT taûi TP HCM Chi nhaïnh cäng ty ÂMMT taûi Quaíng Nam Xê nghiãûp kyî thuáût cäng nghãû SG Xê nghiãûp xe maïy Xê nghiãûp may xuáút kháøu Cuía haìng kinh doanh åí Ninh Thuáûn Phoìng täø chæïc haình chênh thanh tra baío vãû Phoìng kãú toaïn taìi chênh Phoìng thë træåìng vaì âäúi ngoaûi Phoìng kinh doan xuáút nháûp kháøu cæía haìng baïn xe maïy cæía haìng 124 PCT cæía haìng vi tênh cæía haìng låïp INOU 2.3. Nhiãûm vuû cuû thãø cuía tæìng bäü pháûn Giaïm âäúc: Laì ngæåìi âaûi diãûn cho cäng ty, coï quyãön haình quaín lyï moüi hoaût âäüng cuía cäng ty theo âuïng chênh saïch phaïp luáût cuía nhaì næåïc, chëu traïch nhiãûm træåïc bäü vaì táûp thãø lao âäüng vãö kãút quaí saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty. Phoï giaïm âäúc: phuû traïch vãö kinh doanh trong cäng viãûc coìn häù tråü, tham mæu cho giaïm âäúc trong nhæîng viãûc cáön thiãút. Âäöng thåìi thay màût giaïm âäúc giaíi quyãút moüi váún âãö cuía cäng ty khi giaïm âäúc vàõng màût. Phoìng täø chæïc haình chênh thanh tra baío vãû: Cung cáúp cho giaïm âäúc vaì nhæîng phoìng ban nhæîng thäng tin vãö täø chæïc nhán sæû, baío âaím chãú âäü âäúi våïi ngæåìi lao âäüng, chëu traïch nhiãûm vãö nhæîng cäng viãûc haình chênh, baío vãû cuía cäng ty, theo doîi cäng taïc, thi âua khen thæåíng, kyí luáût, tham mæu, viãûc náng báûc læång xãúp læång, phoìng coìn coï traïch nhiãûm tênh tiãön læång, tiãön thæåíng cho caïn bäü cäng nhán viãn åí cäng ty, coï quyãön kiãøm tra træåìng håüp kyí luáût åí caïc âån vë træûc thuäüc. Phoìng coìn coï traïch nhiãûm phuû traïch caïc cäng viãûc tiãúp khaïch, y tãú vãû sinh, baïo chê, phán phäúi caïc chãú âäü täút, lãû äúm âau. Phoìng kãú toaïn taìi chênh: Täø chæïc ghi cheïp tênh toaïn phaín aïnh tçnh hçnh thæûc hiãûn váûn âäüng taìi saín cuía cäng ty, kãút quaí hoaût âäüng cuía cäng ty, kiãøm tra tçnh hçnh thæûc hiãûn kãú hoaûch thu chi taìi chênh, thanh toaïn thu näüp giæî gçn vaì sæí duûng caïc loaûi taìi saín phaíi tênh hoaût âäüng kinh phê taìi chênh cho giaïm âäúc vaì caïc cå quan cáúp trãn. Ngoaìi ra phoìng coìn hæåïng dáùn kiãøm taí viãûc haûch toaïn cuía caïc âån vë cå såí cuía cäng ty. Phoìng thë træåìng âäúi ngoaûi: Cung cáúp nhæîng thäng tin giao dëch âäúi taïc våïi caïc næåïc, thæûc hiãûn cäng taïc âäúi ngoaûi nghiãn cæïu thë træåìng. Phoìng kinh doanh xuáút nháûp kháøu: Nghiãn cæïu thë træåìng tçm kiãúm nguäön haìng, màût haìng âãø ra kãú hoaûch kinh doanh, træûc tiãúp kyï kãút håüp âäöng vaì thæûc hiãûn caïc thuí tuûc mua baïn haìng xáy dæûng vaì thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp marketing, âiãöu tra thë træåìng tçm kiãúm giaï baïn coï låüi nháút mang laûi låüi nhuáûn. Caïc âån vë cå såí: Hoaût âäüng theo kãú hoaûch vaì chè âaûo thäúng nháút cuía cäng ty trãn cå såí giao khoaïn hiãûu quaí kinh doanh. 3. Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn cuía cäng ty Cäng ty âiãûn maïy miãún trung laì mäüt cäng ty thæång maûi coï âëa baìn kinh doanh räüng låïn, coï nhiãöu trung tám, chi nhaïnh cæía haìng âaûi âàût khàõp nåi nãn loaûi hçnh täø chæïc kãú toaïn phaíi thêch håüp. Viãûc læûa choün loaûi hçnh kãú toaïn xuáút phaït tæì xê nghiãûp træûc thuäüc coï tæ caïch phaïp nhán khäng âáöy âuí, hoaût âäüng tæång âäúi âäüc láûp. Âäöng thåìi cäng ty laûi træûc tiãúp quaín lyï caïc quáöy haìng âaûi lyï. Do âoï loaûi hçnh täø chæïc kãú toaïn cuía cäng ty laì næía táûp næía phán taïn theo loaûi hçnh naìy bäü maïy kãú toaïn cuía cäng ty âæåüc täø chæïc thaình vàn phoìng kãú toaïn cäng ty. Træûc tiãúp âiãöu haình caïc bäü pháûn kãú toaïn åí tæìng âån vë træûc thuäüc theo qui mä naìy thç bäü maïy kãú toaïn cuía cäng ty bao gäöm : 3.1. Så âäö täø chæïc bäü maïy kãú toaïn Quan hãû qua laûi Quan hãû chæïc nàng KÃÚ TOAÏN TRÆÅÍNG Phoï phoìng kãú toaïn täøng håüp vaì taìi saín cäú âënh Phoï phoình kãú toaïn ngán haìng Kãú toaïn tiãön màût Kãú toaïn cäng nåü vaì mua haìng Kãú toaïn cäng nåü vaì baïn haìng Kãú toaïn ngán haìng Kãú toaïn kho haìng Kãú toaïn tiãu thuû -thuãú vaì caïc khoaín näüi bäü Thuí quyî Kãú toaïn caïc âån vë træûc thuäüc 3.2. Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía tæìng caïn bäü kãú toaïn Kãú toaïn træåíng: Kãú toaïn træåìng âäöng thåìi laì træåíng phoìng kãú toaïn taìi chênh, coï nhiãûm vuû chè âaûo cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn åí cäng ty. Kãú toaïn træåíng laì ngæåìi häù tråü âàõc læûc cho giaïm âäúc, giuïp giaïm âäúc thám mæu kyï håüp âäöng kinh tãú, xáy dæûng caïc kãú hoaûch taìi chênh, chëu traïch nhiãûm træåïc giaïm âäúc, cå quan taìi chênh cáúp trãn vãö hoaût âäüng taìi chênh cuía cäng ty. Phoï phoìng kãú toaïn kiãm kãú toaïn täøng håüp: Laì ngæåìi træûc tiãúp hæåïng dáùn âän âäúc caïc kãú toaïn viãn, coï nhiãûm vuû täøng håüp caïc hoaût âäüng kinh doanh, ghi säø vaì láûp caïc baïo caïo quyãút toaïn thæûc tãú, thay màût kãú toaïn træåíng giaíi quyãút cäng viãûc khi kãú toaïn træåíng vàõng màût vaì phaíi chëu traïch nhiãûm træåïc phoìng kãú toaïn täøng håüp. Phoï phoìng kãú toaïn ngán haìng: Laì ngæåìi træûc tiãúp hæåïng dáùn kiãøm tra caïc khoaín tiãön gæíi ngán haìng. Kãú toaïn kho haìng: Theo doîi tçnh hçnh nháûp xuáút haìng hoïa phaït sinh hàòng ngaìy, trë giaï haìng mua, chi phê mua haìng thuãú nháûp kháøu, cuäúi kyì láûp baïo caïo täön kho haìng hoïa. Kã toaïn kho haìng coìn thæåìng xuyãn âäúi chiãúu våïi caïc kho cæía haìng, quaín lyï chàût cheî haìng hoïa coï nhiãûm vuû nãn MKCT caïc TK 1562, TK 3333, TK 632, TK 151. Kãú toaïn tiãu thuû thuãú vaì caïc khoaín näüi bäü: Coï nhiãûm vuû theo doîi tçnh hçnh tiãu thuû haìng hoïa cuía cäng ty, theo doîi caïc pháön thuãú GTGT cuía cäng ty caïc khoaín thu näüi bäü. Kãú toaïn ngán haìng: Theo doîi tiãön gæíi ngán haìng phaín aïnh säú hiãûn coï tçnh hçnh thanh toaïn cuía khaïch haìng cuîng nhæ thanh toaïn nåü vay cuía cäng ty bàòng tiãön gæíi ngán haìng. Hiãûn nay cäng ty chuí yãúu giao dëch våïi caïc ngán haìng: Ngán haìng ngoaûi thæång, ngán haìng cäng thæång, ngán haìng haìng haíi, nhán viãn kãú toaïn ngán haìng coï nhiãûm vuû giao dëch våïi ngán haìng âãø âäúi chiãúu våïi ngán haìng âãø quaín lyï chàût cheî väún bàòng tiãön cuía cäng ty. Kãú toaïn cäng nåü: Phaíi traí cho ngæåìi baïn, theo doîi caïc khoaín cäng nåü cuía cäng ty. Kãú toaïn thu cuía khaïch haìng: Theo doîi caïc khoaín thu cuía cäng ty, khaïch haìng thanh toaïn tiãön mua haìng. Kãú toaïn tiãön màût, taûm æïng: Phuû traïch viãûc theo doîi tiãön màût taûi quyî, tçnh hçnh taûm æïng, thanh toaïn cuía caïc caïn bäü cäng nhán viãn cäng ty. Theo doîi tçnh thanh toaïn giuîa cäng ty våïi caïc âån vë træûc thuäüc, tçnh hçnh thanh toaïn læång, trêch BHXH cuía caïn bäü cäng nhán viãn cäng ty. Thæûc hiãûn caïc thuí tuûc liãn quan âãún thu - chi tiãön màût, phäúi håüp våïi thuí quyî kiãøm tra chàût cheî väún bàòng tiãön taûi quyî lãn NHCT caïc TK 1111, TK 141, Tk 133, Tk 138, TK 331. Thuí quyî: Phuû traïch viãûc thu chi tiãön màût theo chæïng tæì håüp lãû theo doîi vaì phaín aïnh viãûc cáúp phaït vaì nháûn tiãön màût vaìo säø quyî, caïn bäü cäng nhán viãn cäng ty thæåìng xuyãn âäúi chiãúu so saïnh tçnh hçnh täön quyî tiãön màût våïi säø saïch kãú toaïn liãn quan âãø këp thåìi phaït hiãûn vaì sæía chæîa thiãúu soït trong khi ghi. 4. Hçnh thæïc ghi säø kãú toaïn trong cäng ty Ghi hàòng ngaìy Ghi cuäúi thaïng Ghi âäúi chiãúu SÅ ÂÄÖ LUÁN CHUYÃØN CHÆÏNG TÆÌ Säø quyî Chæïng tæì Tåì kã, baíng kã chi tiãút Nháût kyï chæïng tæì Säø(theí) chi tiãút Säø caïi Baíng täøng håüp chi tiãút Baïo caïo kãú toaïn Hiãûn nay cäng ty âang aïp duûng hçnh thæïc nháût kyï chæïng tæì, coï sæía âäøi tçnh tæû nhæ sau : Caïch ghi säø nháût kyï chæïng tæì : Haìng ngaìy: Càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc âaî âæåüc kiãøm tra kãú toaïn láúy säú liãûu ghi vaìo tåì khai baíng kã chi tiãút . Âäúi våïi nhæîng âäúi tæåüng cáön theo doîi chi tiãút thç vaìo säø hoàûc theí kãú toaïn chi tiãút coï liãn quan. Âäúi våïi nhæîng nghiãûp vuû coï liãn quan âãún tiãön màût thç kãú toaïn coìn phaíi vaìo säø quyî âãø tiãûn theo doîi. Cuäúi thaïng kãú toaïn táûp håüp táút caí caïc tåì baíng kã chi tiãút láúy säú liãûu täøng håüp âãø ghi vaìo nháût kyï chæïng tæì kiãm baíng kã ghi træûc tiãúp vaìo säø caïi. Säú liãûu tæì theí, säø kãú toaïn chi tiãút lãn baíng täøng håüp chi tiãút, sau âoï âäúi chiãúu våïi säø caïi. Säú liãûu åí caïc säø caïi âæåüc duìng âãø láûp caïc baïo caïo kãú toaïn gäöm : - Baíng cán âäúi kãú toaïn. - Baïo caïo kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh. - Thuyãút minh baïo caïo taìi chênh. B. HAÛCH TOAÏN THUÃÚ GTGT TAÛI CTY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÎ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ ÂN I. NGUYÃN TÀÕC KÃÚ TOAÏN NGHIÃÛP VUÛ THUÃÚ GTGT VAÌ CHÆÏNG TÆÌ KÃÚ TOAÏN 1. Nguyãn tàõc kãú toaïn nghiãûp vuû thuãú GTGT Phaíi kãú toaïn chênh xaïc, trung thæûc caïc chè tiãu sau : - Thuãú GTGT âáöu ra phaït sinh. - Thuãú GTGT âáöu vaìo âæåüc kháúu træì , âaî kháúu træì vaì coìn âæåüc kháúu træì. - Thuãú GTGT âaî näüp, phaíi näüp, coìn phaíi näüp. - Thuãú GTGT âæåüc hoaìn laûi. - Thuãú GTGT âæåüc giaím. Kãú toaïn phaíi täø chæïc thæûc hiãûn chãú âäü chæïng tæì, hoïa âån, taìi khoaín, säø kãú toaïn, baïo caïo taìi chênh âãø phaïn aïnh âáöy âuí trung thæûc, këp thåìi nhæîng chè tiãu naìy. 2. Chæïng tæì kãú toaïn Bao gäöm nhæîng chæïng tæì chuí yãúu sau âáy : Hoïa âån GTGT(máùu säú 01/GTKT-3LL). Baíng kã hoïa âån, chæïng tæì, haìng hoïa, dëch vuû baïn ra (máùu säú 02/GTGT), (máùu säú 02/GTTT-3LL). Baíng kã hoïa âån, chæïng tæì haìng hoïa, dëch vuû mua vaìo (máúu säú 03/GTGT) Tåì khai thuãú GTGT(máúu säú 01/GTGT). Thäng baïo näüp thuãú GTGT(máùu säú 07A/GTGT). Quyãút toaïn thuãú GTGT(máùu säú 10/GTGT). Máùu hoïa âån GTGT :Phaït sinh thaïng 02/2001taûi cäng ty âiãûn maïy vaì ky thuáût cäng nghãû. HOÏA ÂÅN (GTGT) Máùu säú : 01 GTKT - 3LL Liãn 3: Duìng âãø thanh toaïn Ngaìy 31 thaïng 03 nàm 2001 Âån vë baïn haìng: Cäng Ty Âiãûn Maïy vaì Kyî Thuáût Cäng Nghãû Âëa chè: 124 Nguyãùn Chê Thanh - Âaì Nàông Säú taìi khoaín:......... Âiãûn thoaûi: 0511-828116 Maî säú : 0400100827 Hoü, tãn ngæåìi mua haìng: Nguyãùn Thanh Tuáún Âån vë: Cäng ty A.T Âëa chè: 40 Nguyãùn Tri Phæång Hçnh thæïc thanh toaïn: Tiãön màût STT Tãn haìng hoïa, dëch vuû ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön A B C 1 2 3 = 1 X 2 01 Xe gàõn maïy 01 21.000.000 Cäüng tiãön haìng : 21.000.000 Thuãú suáút GTGT 10% tiãön thuãú GTGT : 2.100.000 Täøng cäüng tiãön thanh toaïn : 23.100.000 Säú tiãön viãút bàòng chæî : Hai ba triãûu mäüt tràm ngaìn âäöng y Ngæåìi mua haìng (Kyï, ghi roî hoü tãn) Kãú toaïn træåíng (Kyï, ghi roî hoü tãn) Thuí træåíng âån vë (Kyï, âoïng dáúu, ghi roî hoü tãn) Cäüng hoìa xaî häüi chuí nghéa Viãût Nam Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc TÅÌ KHAI THUÃÚ GTGT Máùu säú : 01/GTGT Thaïng 12/2000 (Duìng cho cå såí tçnh thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì) Tãn âån vë: Cäng Ty Âiãûn Maïy Vaì Kyî Thuáût Cäng Nghãû Âëa chè: 124 Nguyãùn Chê Thanh - Âaì Nàông Âån vë tênh: Âäöng STT CHÈ TIÃU KÃ KHAI DOANH SÄÚ (chæa coï thuãú GTGT) Thuãú GTGT 01 02 02.1 02.2 02.3 02.4 03 04 05 06 07 07.1 07.2 08 09 10 Haìng hoïa dëch vuû baïn ra Haìng hoïa, dëch vuû chëu thuãú GTGT Haìng hoïa, dëch vuû thuãú suáút 0% Haìng hoïa, dëch vuû thuãú suáút 5% Haìng hoïa, dëch vuû thuãú suáút 10% Haìng hoïa, dëch vuû thuãú suáút 20% Haìng hoïa, dëch vuû mua vaìo Thuãú GTGT Haìng hoïa, dëch vuû mua vaìo Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Thuãú GTGT phaíi näüp (+) hay âæåüc thoaïi (-) Trong kyì (tiãön thuãú 2-5) Thuãú GTGT kyì træåïc chuyãøn qua Näüp phiãúu Näüp thæìa hoàûc chæa âæåüc kháúu træì Thuãú GTGT âaî näüp trong thaïng Thuãú GTGT âaî âæåüc hoaìn traí trong thaïng Thuãú GTGT phaíi näüp thaïng naìy 52.781.185.657 52.781.185.657 0,00 0,00 52.781.185.657 0,00 5.294.528.420 x x x x x x x x x 5.278.118.565 5.278.118.565 0,00 0,00 5.278.118.565 0,00 5.129.452.842 5.129.452.842 5.099.652.747 0,00 178.465.818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.465.818 Säú tiãön thuãú phaíi näüp bàòng chæî : Mäüt tràm baíy mæåi taïm triãûu, bäún tràm saïu mæåi làm ngaìn, taïm tràm mæåìi taïm âäöng y. Ngæåìi láûp Thuí træåíng âån vë (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, âoïng dáúu, ghi roî hoü tãn) Traïch nhiãûm vaì phæång phaïp láûp : Haìng thaïng cå såí saïn xuáút kinh doanh càn cæï vaìo baíng kã hoïa âån haìng hoïa dëch vuû mua vaìo vaì baíng kã haìng hoïa dëch vuû baïn ra âãø kã khai vaìo caïc chè tiãu tæång æïng, chè nàm âæåüc xaïc âënh theo thæûc tãú (nãúu haûch toaïn riãng) hoàûc phán bäø theo tyí lãû doanh thu, cå såí phaíi láûp baíng phán bäø giaíi trçnh keìm theo baíng kã khai thuãú II. HAÛCH TOAÏN THUÃÚ GTGT TAÛI CÄNG TY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÎ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ ÂN 1. Chæïng tæì vaì quaï trçnh luán chuyãøn chæïng tæì 1.1. Chæïng tæì vaì quaï trçnh luán chuyãøn chæïng tæì âäúi våïi caïc nguyãn váût liãûu mua vaìo Chæïng tæì âãø xaïc âënh thuãú cuía nguyãn váût liãûu mua vaìo duìng cho quaï trçnh saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty gäöm : - Hoïa âån GTGT (máùu 01/GTGT ) mua haìng. - Hoïa âån baïn haìng ( máùu 02 /GTTT/2LN) cuía bäü taìi chênh phaït haình, chæïng tæì naìy âæåüc sæí duûng trong træåìng håüp cäng ty mua váût tæ, phuû tuìng cuía caïc häü kinh doanh sæí duûng hoaï âån baïn haìng. Keìm theo hai loaûi chæïng tæì trãn laì phiãúu nháûp váût tæ. Khi coï hoïa âån âàût haìng cuía khaïch haìng, hoïa ån naìy seî âæåüc chuyãøn lãn phoìng kinh doanh xaïc âënh mæïc nguyãn váût liãûu tæì âoï lãûnh saín xuáút seî âæåüc láûp vaì chuyãøn xuäúng phoìng váût tæ phoìng váût tæ tiãún haình mua nguyãn váût liãûu theo lãûnh saín xuáút , khi haìng âæåüc âæa âãún kãú toaïn seî càn cæï vaìo hoaï âån GTGT mua haìng do caïn bäü váût tæ trçnh âãø kiãøm tra haìng, nãúu âaût thç nháûp vaìo kho, åí cäng ty âiãûn maïy vaì kyî thuáût cäng nghãû Âaì Nàông khäng aïp duûng vàn baín kiãøm nghiãûm váût tæ . Phiãúu nháûp kho váût tæû âæåüc láûp thaình 3 liãn: -Liãn 1: Giao cho caïn bäü cung æïng váût tæ âãø thanh toaïn våïi ngæåìi baïn. -Liãn 2: Kãú toaïn kho haìng giæî âãø læu kho. -Liãn 3: Thuí kho giæî âãø nháûp theí kho. Vê duû: Caïn bäü váût tæ æïng tiãön âi mua váût tæ theo dæû truì , chæïng tæì bao gäöm: HOÏA ÂÅN (GTGT) Máùu säú : 01 GTKT - 3LL Liãn 2 : (Giao cho khaïch haìng) Ngaìy 31 thaïng 03 nàm 2002 Âån vë mua haìng : Âëa chè : 155 Nguyãùn Chê Thanh - Âaì Nàông Säú taìi khoaín Âiãûn thoaûi : 0511-828116 Maî säú : 0400100827 Hoü, tãn ngæåìi mua haìng : Âån vë : cäng Ty Âiãûn Maïy Vaì Kyî Thuáût Cäng Nghãû Âaì Nàông Âëa chè : 124 Nguyãùn Chê Thanh Hçnh thæïc thanh toaïn : Tiãön màût Maî säú : 04040560441 STT Tãn haìng hoïa, dëch vuû ÂVT Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön A B C 1 2 3 = 1 X 2 01 Nhæûa plastic Kg 35 27.000 954.000 02 Bao tay cao su xe maïy Càûp 30 10.000 300.000 Cäüng tiãön haìng :1.254.000 Thuãú suáút GTGT 10% tiãön thuãú GTGT : 125.400 Täøng cäüng tiãön thanh toaïn : 1.379.400 Säú tiãön viãút bàòng chæî : Mäüt triãûu ba tràm baíy mæåi chên ngaìn bäúm tràm âäöng y. Ngæåìi mua haìng (Kyï, ghi roî hoü tãn) Kãú toaïn træåíng (Kyï, ghi roî hoü tãn) Thuí træåíng âån vë (Kyï, âoïng dáúu, ghi roî hoü tãn) Cäng ty âiãûn maïy vaì kyî thuáût cäng nghãû Âaì Nàông PHIÃÚU NHÁÛP KHO Ngaìy 2 thaïng 2 nàm 2002 Tãn âån vë: Tãn ngæåìi nháûp kho: Lyï do nháûp: Nháûp taûi kho: DNTH Häöng Phong Mua cho saín xuáút xe maïy Kho 15 Hoìa Khaïnh Doanh âiãøm váût tæ saín pháøm Tãn nhaîn hiãûu qui caïch váût tæ Âån vë tênh Säú læåüng Âån giaï chæa coï thuãú GTGT(âån vë) Thaình tiãön Yãu cáöu Thæûc nháûp Nhæûa plastic Kg 40 35 27.000 945.000 Bao tay cao su xe maïy Càûp 30 10.000 300.000 Cäüng 1.245.000 Thuãú GTGT 10% 124.500 Täøng cäüng 1.369.500 Säú tiãön viãút bàòng chæî: Mäüt triãûu ba tràm sau mæåi chên ngaìn nàm tràm âäöng y. Ngæåìi láûp (Kyï, ghi roî hoü, tãn) Thuí kho (Kyï, ghi roî hoü, tãn) Kãú toaïn (kyï, ghi roî hoü, tãn) Phuû traïch âån vi (Kyï, ghi roî hoü, tãn) 1.2. Chæïng tæì vaì quaï trçnh luán chuyãøn chæïng tæì cuía haìng hoïa, dv mua ngoaìi Chæïng tæì âãø xaïc âënh thuãú âáöu vaìo âäúi våïi caïc khoaín chi dëch vuû mua ngoaìi gäöm: - Hoïa âån GTGT âàûc thuì cuía ngaình âiãûn, bæu âiãûn, cäng ty næåïc âaî âàng kyï sæí duûng håüp lyï. - Hoïa âån GTGT (máùu 01/GTKT) cuía caïc dëch vuû mua vaìo (khaïch saûn, nhaì haìng). - Hoïa âån baïn haìng (máùu 02/GTKT) keìm theo caïc loaûi chæïng tæì trãn laì caïc uíy nhiãûm chi, phiãúu chi tiãön màût. 1.3. Quaï trçnh haûch toaïn thuãú GTGT âáöu ra âæåüc biãøu diãùn bàòng så âäö sau: Hoaï âån GTGT Baíng kã säú 02/GTGT Nháût kyï chæïng tæì Säø chi tiãút TK 511, 111, 112 Säø caïi TK 111, 112 Chæî T TK 133 2. Haûch toaïn caïc træåìng håüp phaït sinh taûi cäng ty Cäng ty hiãûn âang aïp duûng phæång phaïp kãú toaïn kã khai thæåìng xuyãn vaì thuäüc âäúi tæåüng näüp thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì. Caïc træåìng håüp kãú toaïn ghi säø xaíy ra taûi cäng ty nhæ sau : 2.1. Haûch toaïn thuãú GTGT âáöu vaìo Mua haìng hoïa, váût tæ, dëch vuû trong næåïc duìng vaìo vaìo saín xuáút, kinh doanh haìng hoïa, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì. Càn cæï hoïa âån tiãön âiãûn GTGT (liãn 2) säú 059635 ngaìy 20 thaïng 12 nàm 2000 vãö viãûc thu tiãön âiãûn sæí duûng åí bäü pháûn phán xæåíng baío haình vaì bäü pháûn kinh doanh, cäng ty âaî chi tiãön màût theo phiãúu chi säú 0478 ngaìy 20/2/2000. Kãú toaïn phaín aïnh : Nåü TK 641 : 6.250.000 Nåü TK 133 (1331) : 625.000 Coï TK 111 : 6.875.000 Ngaìy 2/11/2000 cäng ty mua cuía cäng ty thæång maûi TP HCM mäüt lä haìng gäöm 5 xe maïy Wave theo hoïa âån GTGT säú 015121 ngaìy 2/11/200 trãn hoïa âån GTGT ghi : Giaï mua chæa thuãú : 114.185.000 Thuãú GTGT : 11.418.500 Täøng giaï thanh toaïn 125.603.500 Haìng nháûp kho âuí, phiãúu nháûp kho säú 0212 ngaìy 2/11/2000 cäng ty âaî thanh toaïn bàòng TGNH theo uíy nhiãûm chi säú 0355 ngaìy 2/11/2000. Kãú toaïn càn cuï vaìo liãn 2 hoïa âån GTGT säú 012151 ngaìy 2/11/2000 phiãúu nháûp kho vaì uíy nhiãûm chi ghi : Nåü TK 156 (1561) : 114.185.000 Nåü TK 133 (1331) : 11.418.500 Coï TK 112 : 125.603.500 Càn cæï hoïa âån GTGT (Liãn 2) säú 07186 ngaìy 2/11/2000 cuía dëch vuû váûn chuyãøn lä haìng trãn vaì phiãúu chi säú 0470 ngaìy 3/11/2000 kãú toaïn phaín aïnh chi phê mua haìng : Nåü TK 156 (1562) : 5.000.000 Nåü TK 133 (1331) : 500.000 Coï TK 111 : 5.500.000 Ngaìy 7/11/2000 cäng ty mua cuía doanh nghiãûp Ngoüc Ván mäüt âiãûn thoaûi di âäüng cho giaïm âäúc. Kãú toaïn càn cæï liãn 2 hoïa âån GTGT säú 018878 ngaìy 7/11/2000 vaì phiãúu chi säú 0485 ngaìy 7/11/2000 ghi : Nåü TK 642 : 3.200.000 Nåü TK 133 (1331) : 320.000 Coï TK 111 : 3.520.000 Càn cæï hoïa âån GTGT säú 022395 ngaìy 12/12/2000 cäng ty mua cuía cäng ty HONDA Viãût Nam 28 xe Supper Dream : Giaï mua chæa thuãú GTGT : 687.288.000 Thuãú GTGT : 68.728.800 Täøng giaï thanh toaïn : 756.016.800 Haìng nháûp kho âuí, phiãúu nháûp kho säú 0218 ngaìy 12/12/2000 tiãön chæa traí kãú toaïn ghi : Nåü TK 156 (1561) : 687.288.000 Nåü TK 133 (1331) : 68.728.800 Coï TK 331 : 756.016.800 Ngaìy 15/12/2000 cäng ty mua 25 xe Dream II C100M cuía cäng ty liãn doanh saín xuáút phuû tuìng ätä xe maïy theo hoïa âån GTGT säú 028596 ngaìy 15/12/2000 vãö giao baïn ngay (khäng qua nháûp kho) cho cäng ty traïch nhiãûm hæîu haûn Thu Ba. Giaï mua chæa thuãú GTGT : 687.288.000 Thuãú GTGT : 68.728.800 Täøng giaï thanh toaïn : 756.016.800 Cäng ty âaî traí bàòng tiãön gæíi ngán haìng theo uíy nhiãûm chi säú 0378 ngaìy 17/12/2000 kãú toaïn càn cæï hoïa âån GTGT säú 028596 ngaìy 17/12/2000 vaì uíy nhiãûm chi säú 0378 ghi : Nåü TK 632 : 687.288.000 Nåü TK 133 (1331) : 68.728.800 Coï TK 112 : 756.016.800 Theo phiãúu chi säú 0514 ngaìy 20/12/2000 cäng ty mua ba veï maïy bay cho phoï giaïm âäúc vaì 2 nhán viãn âi cäng taïc. Trãn (liãn 2) veï maïy bay ghi: Täøng giaï thanh toaïn : 1.650.000 Thuãú suáút GTGT (10%) : 165.000 Vç veï maïy bay laì loaûi chæïng tæì âàûc thuì nãn kãú toaïn tênh laûi giaï chæa thuãú vaì thuãú GTGT âæåüc kháúu træì nhæ sau : Giaï chæa coï thuãú GTGT = Täøng giaï thanh toaïn 1 + % thuãú suáút cuía haìng hoaï dëch vuû âoï = 1.650.000 1 +10% = 1.500.000 x (3 veï) = 4.500.000 Thuãú GTGT = 4.500.000 x 10% = 450.000. Kãú toaïn càn cæï chæïng tæì âàûc thuì laì vãú maïy bay vaì phiãúu chi säú 0514 ghi : Nåü TK 642 : 4.500.000 Nåü TK 1331 : 450.000 Coï TK 111 : 4.950.000 Càn cæï uíy nhiãûm chi (baïo nåü) ngaìy 20/12/2000 cäng ty chuyãøn traí tiãön cho bãn baïn theo hoa âån GTGT säú 022395 ngaìy 12/112/2000 sau khi træì chiãút kháúu âæåüc hæåíng kãú toaïn phaín aïnh chiãút kháúu mua haìng âæåüc hæåíng : 756.016.800 x 10% = 7.560.168 Giaím giaï trë haìng hoïa : 6.872.880 Giaím thuãú GTGT âáöu vaìo : 687.288 Nåü TK 331 : 756.016.800 Coï TK 156 (1561) : 6.872.880 Coï TK 133 (1331) : 687.288 Coï TK 112 : 748.456.632 Càn cæï hoïa âån GTGT säú 01297 ngaìy 24/12/2000 sæí duûng dëch vuû sæía xe con (hiãûu Camry) taûi garage Âæïc Phuï Âaì Nàông vaì phiãúu chi säú 0538 ngaìy 25/12/2000 chi thanh toaïn tiãön sæía chæîa. Kãú toaïn ghi : Nåü TK 142 (1421) : 15.030.000 Nåü TK 133 (1331) : 1.503.000 Coï TK 111 : 16.533.000 Mua sàõm, âáöu tæ TSCÂ duìng vaìo saín xuáút kinh doanh haìng, dëch vuû chëu thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì. Hoïa âån GTGT (liãn 2) säú 013579 phaït sinh ngaìy 25/12/2000 cuía cäng ty vãö viãûc mua cuía cäng ty Lam Sån 2 xe taíi duìng vaìo kinh doanh. Giaï mua chæa thuãú : 283.136.000 Thuãú suáút GTGT 10% : 28.313.600 Täøng giaï thanh toaïn : 311.449.600 Cäng ty nháûn nåü ngæåìi baïn. Kãú toaïn càn cæï hoïa âån GTGT säú 013579 ngaìy 25/12/2000 vaì biãn baín baìn giao TSCÂ säú 0389 ngaìy 25/12/2000 ghi : Nåü TK 211 : 283.136.000 Nåü TK 133 (1331) : 28.313.600 Coï TK 331 : 311.449.600 Theo COMMERCIAL INVOICE säú 39/NKD ngaìy 18/9/2000 vaì PACKING LIST -CF801, nháûp kháøu cuía cäng ty SKR Co, Ltd...Thailand, phuû tuìng xe maïy SKR. Kãú toaïn càn cæï tåì khai haìng hoïa xuáút kháøu, nháûp kháøu säú 06541 ngaìy 22/12/2000 trë giaï lä haìng : 143.700USD. Thuãú suáút thuãú nháûp kháøu laì 50% thuãú GTGT 10% (tyí giaï thæûc tãú 13.885âäöng/USD) càn cæï giáúy thäng baïo thuãú, phuû thu säú 09739 ngaìy 25/12/2000 säú tiãön thuãú nháûp kháøu phaíi näüp laì : 997637250âäöng (143.700USD x 13.885 x 50%) thuãú GTGT haìng nháûp kháøu (15%) laì 299.291.175âäöng. Kãú toaïn phaín aïnh giaï thæûc tãú : 143.700USD x 13.885 = 1.995.274.500. Giaï mua âaî coï thuãú nháûp kháøu : Nåü TK 156 : 2.992.911.750 Coï TK 112 : 1.995.274.500 Coï TK 3333 : 997.637.250 (50% Trë giaï lä haìng) Thuãú GTGT cuía haìng nháûp kháøu âæåüc kháúu træì : Nåü TK 133 (1332) : 299.291.175 Coï TK 33312 : 299.291.175 Näüp thuãú bàòng TGNH : Nåü TK 3333 : 997.637.250 Nåü TK 33312 : 299.291.175 Coï TK 112 : 1.296.928.425 2.2. Haûch toaïn thuãú GTGT âáöu ra Baïn haìng theo phæång thæïc thäng thæåìng : Càn cæï hoïa âån GTGT säú 01164 ngaìy 3/12/2000 baïn xe maïy Supper cho anh Ngoüc Sån phiãúu xuáút kho säú 00525 ngaìy 3/12/2000. Giaï baïn chæa tênh thuãú GTGT : 25.228.000 Thuãú GTGT : 2.522.800 Täøng giaï thanh toaïn : 27.750.800 Cäng ty thu bàòng tiãön màût theo phiãúu thu säú 00132 ngaìy 3/12/2000 kãú toaïn ghi : Nåü TK 111 : 27.750.800 Coï TK 511 : 25.228.000 Coï TK 3331 : 2.522.800 Ngaìy 6/11/2000 xuáút kho 55 xe Dream II theo phiãúu xuáút kho säú 00234 ngaìy 6/11/2000 baïn cho cäng TNHH truìng khaïnh theo hoïa âån GTGT säú 030014 ngaìy 8/11/2000. Giaï chæa tçnh thuãú GTGT : 1.638.000.000 Thuãú GTGT : 163.800.000 Täøng giaï thanh toaïn : 1.801.800.000 Cäng ty Truìng Khaïnh âaî thanh toaïn bàòng tiãön gæíi ngán haìng, Kãú toaïn ghi Nåü TK 112 : 1.801.800.000 Coï TK 511 : 1.638.000.000 Coï TK 3331 : 163.800.000 Hoïa âån GTGT 012456 phaït sinh ngaìy 12/10/2000 baïnh cho cæía haìng xe maïy Viãût Tuáún 18 xe Wave. Giaï baïn chæa thuãú GTG : 461.700.000 Thuãú GTGT : 46.170.000 Täøng giaï thanh toaïn : 507.870.000 Phiãúu xuáút kho säú 0357 ngaìy 12/10/2000 hçnh thæïc thanh toaïn traí cháûm, kãú toaïn càn cæï hoïa âån GTGT ghi : Nåü Tk 111 : 318.295.000 Nåü TK 131 : 188.992.000 Coï TK 511 : 461.170.000 Coï TK 3331 : 46.117.000 Càn cæï hoïa âån GTGT säú 01254 ngaìy 15/11/2000 vãö váûn chuyãøn thàóng cho cäng ty TNHH Ngoüc Ván 25 xe Dream II. Giaï baïn chæa thuãú GTGT : 787.500.000 Thuãú GTGT : 78.750.000 Täøng giaï thanh toaïn : 866.250.000 Cäng ty Ngoüc Ván âaî chuyãøn khoaín bàòng tiãön gæíi ngán haìng : Nåü TK 112 : 866.250.000 Coï TK 511 : 787.500.000 Coï TK 3331 : 78.750.000 Xuáút âiãöu âäüng näüi bäü chi nhaïnh tènh Ninh Thuáûn theo hoïa âån GTGT säú 011347 ngaìy 19/11/2000 78 xe Wave theo phiãúu xuáút kho säú 0059 trãn hoïa âån ghi: Giaï baïn chæa thuãú GTGT : 2.000.700.000 Thuãú GTGT : 200.070.000 Täøng giaï thanh toaïn : 2.200.770.000 Kãú toaïn càn cæï hoïa âån phaín aïnh doanh thu baïn haìng näüi bäü. Nåü TK 136 : 2.200.770.000 Coï TK 511 : 2.000.700.000 Coï TK 3331 : 200.070.000 Baïn haìng theo phæång thæïc traí goïp : Ngaìy 18/4/2001 cäng ty baïn cho äng Lã Minh Cung mäüt Supper theo phæång thæïc traí goïp 6 thaïng theo hoïa âån GTGT säú 001267 ngaìy 18/4/2001 nhæ sau : Giaï baïn traí goïp (chæa thuãú GTGT) : 26.523.000 Thuãú GTGT : 2.652.300 Täøng giaï thanh toaïn : 29.175.300 Ngæåìi mua traí tiãön ngay khi mua xe theo phæång thæïc traí goïp laì 17.000.000. Kãú toaïn phaín aïnh doanh thu vaì thuãú GTGT âáöu ra cuía mäüt xe Supper traí goïp. Kãú toaïn tênh thuãú theo phæång thæïc traí goïp laì giaï baïn traí mäüt láön laì 25.228.000 pháön chãnh lãûch traí goïp khäng phaíi näüp thuãú GTGT. Chãnh lãûch traí goïp = Giaï baïn traí goïp (chæa thuãú GTGT) - Giaï baïn mäüt láön (chæa thuãú GTGT) = 26.523.000 - 25.228.000 = 1.295.000. Nåü TK 111 : 17.000.000 Nåü TK 131 : 12.045.800 Coï TK 3331 : 2.522.800 Coï TK 5111 : 25.228.000 Coï TK 711 : 1.295.000 Ngaìy 16/5/2001 DN baïn hai maïy vi tênh cho äng Huìng säú nhaì 146/5 Nuïi Thaình theo phæång thæïc traí goïp trong 6 thaïng theo hoïa âån GTGT säú 01246 ngaìy 16/5/2001 nhæ sau: Giaï xuáút kho laì 20.000.000 Giaï baïn traí mäüt láön laì 30.000.000 Laîi traí cháûm trong 6 thaïng laì :1800000 Thuãú suáút thuãú GTGT laì 10%. Khaïch haìng traí bàòng tiãön màût thaïng âáöu cho cäng ty ngay luïc mua, kãú toaïn phaín aïnh nhæ sau : Täøng säú tiãön khaïch haìng phaíi thanh toaïn = 30.000.000 + 1.800.000 + (30.000.000 x 10%) = 34.800.000 Säú tiãön thanh toaïn cuía thaïng âáöu tiãn = 34.800.000/6 = 5.800.000 Nåü TK 111: 5.800.000 Nåü TK 131 : 34.800.000 - 5.800.000 = 29.000.000 Coï TK 511 : 30.000.000 Coï TK :33311 : 3.000.000 Coï TK 711 : 1.800.000 Khi sæí duûng haìng hoïa dëch vuû biãúu tàûng : Ngaìy 21/5/2001 xuáút khoa 150 thuìng nhåït SAE 081 theo phiãúu xuáút khoa säú 0057 ngaìy 21/5/2001 âãø khuyãún maîi cho khaïch haìng mua xe hoïa âån ghi : Giaï baïn chæa tênh thuãú GTGT 1 thuìng nhåït : 408.000 Thuãú suáút thuãú GTGT 10% Kãú toaïn càn cæï phiãúu xuáút khoa âãø tênh doanh thu baïn haìng vaì thuãú GTGT cho haìng biãúu tàûng : Doanh thu baïn haìng :408.000 x 150 = 61.200.000 Kãú toaïn ghi : Nåü TK 642 : 61.200.000 Coï TK 511: 61.200.000 Thuãú âæåüc kháúu træì : Nåü TK 1331: 61.200.000 Coï TK 33311:61.200.000 Khi phaït sinh caïc khoaín phaíi thu nháûp tæì hoaût âäüng taìi chênh, hoaût âäüng báút thæåìng. Càn cæï thäng bao giaím giaï säú 025/TB ngaìy 16/3/2001 cuía haîng Honda Viãût Nam vãö viãûc giaím giaï xe Supper Dream tæì 29.000.000 xuäúng coìn 26.500.000 (giaï chæa thuãú GTGT) kãú toaïn ghi: Nåü TK 138 : 2.750.000 Coï TK 721: 2.500.000 Coï TK 3331 : 250.000 Càn cæï hoïa âån giaï trë gia tàng säú 03122 ngaìy 16/2/2001 vãö viãûc nhæåüng baïn mäüt maïy vi tênh cho äng Trung Kiãn. Nguyãn giaï 20.000.000 âaî hao moìn 3.000.000 trãn hoïa âån ghi: Giaï baïn chæa thuãú GTGT ghi: 14.000.000 Thuãú GTGT: 1.400.000 Täøng giaï thanh toaïn: 15.400.000 Kãú toaïn ghi: Nåü TK 111 : 15.400.000 Coï TK 721 : 14.000.000 Coï TK 33311 : 1.400.000 Âäúi våïi træåüng håüp haìng baïn bë traí laûi : Khi nghiãûp vuû thæûc tãú phaït sinh ,âån vë traí laûi tiãön haìng cho khaïch haûng ghi (træåìng håüp giaím træì doanh thu): Phaín aïnh giaï väún a/ Nåü TK 156 Coï TK 632 b/ Nåü TK 531 Nåü TK 3331 Coï TK 111, 112,131 Hiãûn nay cäng ty êt xaíy ra træåìng håüp haìng baïn bë traí laûi 2.3. Haûch toaïn thuãú GTGT âæåüc kháúu træì ,thuãú GTGT phaíi näüp Càn cæï baíng kã hoïa âån, chæïng tæì haìng hoïa dëch vuû mua vaìo vaì baíng kã hoïa âån, chæïng tæì haìng hoïa dëch vuû baïn ra. Kãú toaïn tênh vaì xaïc âënh säú thuãú GTGT. Âæåüc thoaïi træì hoàûc phaíi näüp trong thaïng nhæ sau: Thuãú GTGT phaíi näüp = Thuãú GTGT âáöu ra - Thuãú GTGT âáöu vaìo Càn cæï trãn tåì khai thuãú GTGT cuía thaïng 12 /2000 nhæ sau: (tåì khai thuãú GTGT trang 20) Säú thuãú GTGT âáöu vaìo thaïng 12 /2000 :5.099.652.747 Thuãú GTGT âáöu ra thaïng 12 /2000 : 5.278.118.565 Thuãú GTGT phaíi näüp cuía thaïng 12/2000 : 5.278.118.565 - 5.099.652.747 = 178.465.818 Càn cæï thäng baïo näüp thuãú säú 0549/TB ngaìy 28/12/2000 cuía cuûc thuãú thaình phäú ÂN. Täøng tiãön thuãú phaíi näüp laì :178465.818 cäng ty chuyãøn khoaín vaìo kho baûc nhaì næåïc TPÂN theo uíy nhiãûm chi säú 0467 ngaìy 28/12/2000: kãú toaïn phaín aïnh nhæ sau : - Säú thuãú GTGT âæåüc kháúu træì laì :5.099652.747 Nåü TK 3331 : 5.099.652.747 Coï TK 1331 : 5.099.652.747 - Näüp thuãú vaìo ngán saïch nhaì næåïc : 178.465.818 bàòng tiãön gæíi ngán haìng : Nåü TK 33311 : 178.465.818. Coï TK 112 : 178.465.818 3. Säø saïch kãú toaïn Cäng viãûc kãú toaïn cuía cäng ty âæåüc chia laìm ba giai âoaûn: Láûp vaì luán chuyãøn chæïng tæì - Ghi cheïp vaìo taìi khoaín vaì säø saïch kãú toaïn - láûp baïo caïo kãú toaïn vaì phán têch kinh tãú. Caïc giai âoaûn noïi trãn âãöu coï mäúi quan hãû chàût cheî våïi nhau trong caïc taìi liãûu phaín aïnh trãn chæïng tæì kãú toaïn thç säø saïch kãú toaïn laì phæång tiãûn váût cháút chuí yãúu vaì quan troüng cuía cäng ty, vç váûy cäng ty Âiãn Maïy Vaì Kyî Thuáût Cäng Nghãû Âaì Nàông xem cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn laì kháu quan troüng nhàòm baío täön väún trong toaìn cäng ty. Cäng ty âaî sæí duûng nhiãöu loaûi säø saïch khaïc nhau trong cäng taïc kãú toaïn nhæng trong nghiãûp vuû kãú toaïn thuãú GTGT thç chuí yãúu sæí duûng caïc loaûi säø nhæ sau: NHÁÛT KYÏ CHUNG NÀM 2001 ÂÅN VË TÊNH : nghçn âäöng Ngaìy thaïng ghi säø Chæïng tæì Diãùn giaíi Säú hiãûu TK Säú phaït sinh Säú Ngaìy Nåü Coï 1 2 3 4 5 6 7 Thaïng 2/11 01251 2/11 Mua 5 xe Wave - HÂVN nháûp kho traí bàòng Tiãön gæíi ngán haìng 1561 133 112 114.185 11.418,5 125.603,5 2/11 012151 2/11 Chi phê váûn chuyãøn lä haìng trãn 1562 133 111 5.000 500 5.500 3/11 01164 3/11 Baïn mäüt xe Super Dream 111 511 3331 27.750,8 25.228 2.522,8 3/11 0470 3/11 Giaï väún mäüt xe Super Dream 632 156 24.546 24.546 4/11 059635 4/11 Chi tiãön màût traí tiãön âiãûn åí XBH vaì bäü pháûn kinh doanh 641 133 111 6.250 525 6.875 15/11 012546 15/11 Mua 25 xe Dream II cho cäng ty TNHH Ngoüc Ván 632 133 112 751.356 75.135,6 826.491,6 18/11 001267 18/11 Doanh thu 25 xe Dream II cho cäng ty TNHH Ngoüc Ván 112 511 3331 866.250 787.500 78.750 24/11 03122 24/11 Nháûp kháøu phuû tuìng xe maïy SKR thanh toaïn bàòng TGNH 156 3333 122 2.992.911,75 997.637,75 1.995.274 25/11 013579 25/11 Kháúu træì thuãú GTGT Cuía haìng nháûp kháøu 133 3312 299.291.175 299.291.175 26/11 03616 26/11 Chuyãøn khoaín näüp thuãú nháûp kháøu vaì thuãú GTGT Haìng nháûp kháøu 3333 33312 112 997.637,75 299.291.175 300.288.812,75 Kãút chuyãøn thuãú GTGT âæåüc kháúu træì SÄØ CAÏI Thaïng 11 nàm 2001 Tãn taìi khoaín: Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Säú hiãûu: 133 Âån vë tênh: Nghçn âäöng Ngaìy thaïng ghi säø Chæïng tæì Diãùn giaíi Trang säø NKC Säú hiãûu TK Säú phaït sinh Säú Ngaìy Nåü Coï 1 2 3 4 5 6 7 8 Säú mang sang 1.808.197,8 3/11 012151 2/11 Thuãú GTGT cuía 5 xe Wave traí bàòng TGNH 112 114.183,5 16/11 028596 15/11 Thuãú GTGT âáöu vaìo 25 xe Dream II bàòng TGNH 112 75.135,6 20/11 Nhiãöu chæïng tæì 20/11 Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì cuía veï maïy bay NK 3331 199.291.175 21/11 0417 25/11 Kãút chuyãøn thuãú GTGT khäng âæåüc kháúu træì 133 26/11 09379 25/11 Kãút chuyãøn thuãú GTGT âáöu vaìo âæåüc kháúu træì 632 29.800.095 28/11 28/11 Kãút chuyãøn thuãú GTGT âæåüc kháúu træì 3331 3.099.652.747 Cäüng säú phaït sinh Säú dæ 3.099.652.747 3.129.452.842 29.800.095 SÄØ CAÏI Thaïng 11/2001 Tãn taìi khoaín : Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì Säú hiãûu : 3331 Âån vë tênh : nghçn âäöng Ngaìy thaïng ghi säø Chæïng tæì Diãùn giaíi Trang säø NHC Säú hiãûu TK Säú phaït sinh Säú Ngaìy thaïng Nåü Coï 1 2 3 4 5 6 7 8 Säú mang sang 1.900.862.503 15/11 012588 15/11 Thuãú GTGT phaíi näüp 25 xe dream II 112 78.750 24/11 012308 24/11 Thuãú GTGT phaíi näüp cuía hoaût âäüng nhæåüng baïn TSCÂ 111 720 28/11 28/11 Kãút chuyãøn thuãú GTGT âáöu vaìo âæåüc kháúu træì 133 3.099.652.747 Xx Xx xx Cäüng säú phaït sinh 3.099.652.747 3.278.118.565 Xx xx xx Säú dæ 178.465.818 SÄÚ CHI TIÃÚT Thaïng 11/2001 Tãn taìi khoaín : Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì cuía haìng nháûp kháøu Säú hiãûu 1332 Âån vë tênh : Nghçn âäöng Ngaìy Chæïng tæì Diãùn giaíi TK âäúi æïng Säú phaït sinh Säú dæ Säú Ngaìy Nåü Coï Nåü Coï 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Säú mang sang Näüp thuãú GTGT cuía phuû tuìng xe maïy NK 112 299.291.175 123.062.350 Thuãú GTGT haìng nháûp kháøu âaî kháúu træì 3331 299.291.175 Thuãú GTGT haìng nháûp kháøu chæa kháúu træì 133 123.062.350 Cäüng säú phaït sinh 422.353.525 422.353.525 Säú dæ x xx xx 0 0 Chæïng tæì gäúc Nháût kyï chæïng tæì Säø caïi taìi khoaín 133 & 3331 Säø chi tiãút Baíng täøng håüp chi tiãút Ghi cuäúi thaïng Ghi hàòng ngaìy Âäúi chiãúu Ghi cuäúi thaïng Ghi hàòng ngaìy SÅ ÂÄÖ TRÇNH TÆÛ GHI SÄØ I. NHÆÎNG THUÁÛN LÅÜI VAÌ KHOÏ KHÀN TRONG VIÃÛC KÃÚ TOAÏN THUÃÚ GTGT CUÍA CÄNG TY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÏ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ ÂAÌ NÀÔNG Nhæîng thuáûn låüi trong viãûc aïp duûng kãú toaïn thuãú GTGT: - Vãö khaïch quan: Viãûc Chênh Phuí ban haình nghë âënh säú 79/2000/NÂ-CP ngaìy 29/12/2000 nhàòm quy âënh chi tiãút thi haình luáût thuãú GTGT âaî bäø sung thãm 2 näüi dung laì kyï hiãûu hoïa âån vaì maî säú thuãú khaïch haìng trãn caïc máùu baíng kã 02, 03 , 05 /GTGT våïi máùu baíng kã måïi thç khäúi læåüng ghi cheïp nhæ nhau (thãm khäng âaïng kãø ) nhæng âaî taûo thuáûn låüi cho cäng taïc kiãøm tra âäúi chiãúu. Viãûc bäø sung thãm cäüt “kyï hiãûu hoïa âån“ âaî traïnh âæåüc sæû nháöm láùn giæîa hai hoïa âån cuìng xãri säú nhæng khaïc kyï hiãûu. Bäø sung cäüt “maî säú thuãú khaïch haìng“ âaî giuïp cho cäng ty dãù daìng phaït hiãûn nhæîng træåìng håüp suí duûng hoïa âån khäng håüp lãû: Phaït hiãûn sæû báút håüp lyï giæîa tãn âëa chè, âån vë phaït haình hoïa âån våïi maî säú thuãú (vê duû cho hoïa âån ngæåìi khaïc sæí duûng) vç maî säú thuãú âæåüc kyï hiãûu theo tènh ngaình nghãö kinh doanh, hçnh thæïc kinh doanh, phæång phaïp näüp thuãú hoàûc phaït hiãûn sæû báút håüp lyï giæîa quy mä kinh doanh thæûc tãú cuía cå såí våïi quy mä phaín aïnh trãn hoa âån cuía âån vë phaït haình hoïa âån. Bãn caûnh âoï nãúu nhæ phêa cäng ty phaït hiãûn ra gian láûn, âãö nghë cå quan thuãú xaïc minh cuîng nhanh choïng hån. Hån næîa våïi caïch quaín lyï naìy, âáöu vaìo cuía âån vë naìy laì âáöu ra cuía âån vë kia, viãûc phaín aïnh âáöy âuí chè tiãu cuía hoïa âån (kyï hiãûu, maî säú thuãú) âaî giuïp cho cäng ty quaín lyï chàût cheî giaï âáöu vaìo, âáöu ra âãø giaím chi phê kinh doanh tàng doanh thu. - Vãö chuí quan: Cäng ty luän nàng âäüng saïng taûo khàõc phuûc âæåüc nhæîng tråí ngaûi âaïng kãø phaït huy thãú maûnh cuía doanh nghiãûp cuía nhaì bæåïc træûc thuäüc bäü thæång maûi, nàõm bàõt këp thåìi nhæîng chênh saïch, chãú âäü dënh hæåïng phaït triãøn saín xuáút kinh doanh saït âuïng våïi tçnh hçnh thë træåìng cuîng nhæ nàng læûc thæûc tãú cuía cäng ty. Nhæîng khoï khàn: Nãúu nhæ træåïc âáy aïp duûng thuãú doanh thu kãú toaïn chè láúy doanh thu nhán våïi thuãú suáút coìn báy giåì phaíi tênh chênh xaïc thuãú GTGT âáöu vaìo thuãú GTGT âáöu ra, thuãú GTGT âæåüc kháúu træì. Luáût thuãú GTGT láön âáöu tiãn aïp duûng åí næåïc ta coìn chæa læåìng hãút nhæîng khoï khàn væåïng màõc, luáût thuãú coìn dang trong quaï trçnh chènh sæía, bäø sung âaî gáy khäng êt khoï khàn cho caïc doanh nghiãûp trong âoï coï cäng ty âiãûn maïy vaì kyî thuáût cäng nghãû Âaì Nàông. II. ÂAÏNH GIAÏ THÆÛC TRAÛNG CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN NOÏI CHUNG VAÌ KÃÚ TOAÏN THUÃÚ GTGT NOÏI RIÃNG TAÛI CÄNG TY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÎ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ ÂAÌ NÀÔNG 1. Vãú täø chæïc bäü maïy kãú toaïn cäng ty Bäü maïy kãú toaïn åí cäng ty âæåüc täø chæïc theo mä hçnh táûp trung, phán taïn tæång âäúi täút vãö cå baín laì goün nheû âaím baío âæåüc sæû thäúng nháút våïi cå cáúu täø chæïc saín xuáút kinh doanh vaì täø chæïc quaín lyï. Trong cå cáúu täø chæïc quaín lyï phoìng kãú toaïn chëu sæû quaín lyï træûc tiãúp cuía giaïm âäúc cäng ty, phaït huy âæåüc chæïc nàng tham mæu këp thåìi vãö tçnh hçnh kinh tãú taìi chênh cuía cäng ty cho giaïm âäúc. Lao âäüng kãú toaïn âæåüc täø chæïc phuì håüp våïi âàûc træng cuía tæìng âäúi tæåüng haûch toaïn kãú toaïn trong tæìng pháön haình, âaím baío sæû kãút håüp nhëp nhaìng giæîa caïc thaình viãn trong phoìng kãú toaïn trong viãûc ghi cheïp, haûch toaïn vaì láûp baïo caïo 2. Vãö säú saïch kãú toaïn Hiãûn nay cäng ty âang aïp duûng hçnh thæïc kãú toaïn nháût kyï chæïng tæì âáy laì mäüt hçnh thæïc kãú toaïn âæåüc læûa choün khaï phuì håüp våïi âàûc âiãøm hoaût âäüng cuía cäng ty. Våïi hçnh thæïc naìy máùu säø âån giaín, dãù ghi cheïp thuáûn tiãûn trong phán cäng lao âäüng kãú toaïn. Màût khaïc hçnh thæïc kãú toaïn naìy væìa phuì håüp våïi quy mä hiãûn taûi cuía cäng ty, væìa phuì håüp våïi trçnh âäü cuía nhán viãn kãú toaïn. Tuy nhiãn khäúi læåüng ghi cheïp vaì säø saïch kãú toaïn coìn nhiãöu. Riãng pháön haình váût tæ thç chæïng tæì ghi säø cuía taìi khoaín 133 coìn âæåüc láûp theo nhiãöu mæïc thuãú suáút. Cäng viãûc coìn däön vaìo cuäúi kyì nãn láûp baïo caïo kãú toaïn åí cäng ty thæåìng bë cháûm trãù. Nhçn chung säø saïch kãú toaïn khäng âæåüc måí âáöy âuí, caïc säø phaíi thu khaïch haìng, phaíi traí cho ngæåìi baïn khäng âæåüc láûp maì thay vaìo âoï laì caïc baíng kã TK 133 vaì baíng kã 331 trãn caïc baíng kã naìy chæa phaín aïnh âáöy âuí thäng tin vãö thåìi haûn thanh toaïn, cäng taïc quaín lyï cäng nåü coìn chæa roî raìng, raình maûch. Âàûc biãût viãûc khäng måí säø chi tiãút cuîng nhæ säø caïi taìi khoaín 133, TK 3331 maì cuäúi quyï måïi lãn chæî T âäúi våïi hai taìi khoaín naìy âãø láûp baíng cán âäúi säú phaït sinh seî gáy khoï khàn cho cäng taïc kiãøm tra, âäúi chiãúu säú liãûu. Thãm vaìo âoï khi muäún biãút ngay säú thuãú GTGT âáöu vaìo, âáöu ra phaït sinh trong thaïng cuîng khäng âæåüc maì phaíi âi “loüc” tæì caïc säø coï liãn quan nhæ säø caïi TK 111, säø caïi TK 112, TK 311... 3. Vãö tênh toaïn xaïc âënh vaì kãú toaïn thuãú GTGT Thi haình luáût thuãú GTGT trong quaín lyï kinh doanh. Cäng ty Âiãûn Maïy Vaì kyî Thuáût Cäng Nghãû Âaì Nàông maì træûc tiãúp laì bäü pháûn kãú toaïn âaî ráút cäú gàõng âãø âaím baío vãö chãú âäü hoïa âån chæïng tæì âäúi våïi caïc khoaín chi mua cuîng nhæ baïn haìng hoïa theo quy âënh. Âiãöu naìy âaî taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho viãûc láûp baíng kã chæïng tæì hoïa âån haìng hoïa dëch vuû mua vaìo baïn ra (máùu 02, 03, 05/GTGT). Viãûc tênh toaïn, xaïc âënh thuãú GTGTâáöu vaìo, âáöu ra vaì thuãú GTGT âáöu vaìo âæåüc kháúu træì âaî âæåüc kãú toaïn âån vë xaïc âënh vaì haûch toaïn tæång âäúi âuïng quy âënh theo luáût thuãú vaì caïc vàn baín hæåïng dáùn hiãûn haình. Tuy nhiãn viãûc kiãøm tra âäúi chiãúu thuãú GTGT âáöu vaìo, âáöu ra chæa âæåüc quan tám âuïng mæïc. Màût khaïc hçnh thæïc kãú toaïn âæåüc aïp duûng åí cäng ty laì hçnh thæïc “nháût kyï chæïng tæì “ thãú nhæng tæì chæïng tæì gäúc kãú toaïn laûi khäng lãn chæïng tæì ghi säø cho TK 133, TK3331, laìm cho cäng taïc quaín lyï vaì kiãøm tra säú liãûu gàûp nhiãöu khoï khàn ... 4. Vãö traïch nhiãûm kã khai vaì thæûc hiãûn nghéa vuû näüp thuãú GTGT Haìng thaïng cäng ty thæûc hiãûn kãú khai thuãú GTGT âuïng thåìi haûn quy âënh (træåïc 10 ngaìy cuía thaïng sau) kã khai tæång âäúi âáöy âuí säú thuãú âáöu vaìo, âáöu ra phaït sinh trong thaïng vaì näüp këp thåìi tiãön thuãú GTGT vaìo ngán saïch nhaì næåïc theo thäng baïo näüp thuãú cuía cå quan thuãú (khäng quaï 25 ngaìy cuía thaïng sau). Tuy nhiãn tåì trçnh âãø xaïc âënh thuãú GTGT âáöu vaìo âæåüc kháúu træì thç âæåüc kãú toaïn láûp khäng theo mäüt thåìi haûng nháút âënh. Âuïng ra laì cuäúi thaïng thç nhiãöu luïc laûi âãø âãún cuäúi quyï hoàûc coï khi âãún cuäúi nàm. Âiãöu naìy dáùn âãún viãûc chè tiãu thuãú GTGT âæåüc kháúu træì trãn tåì khai laì khäng duïng .Vç váûy säú thuãú GTGT maì cäng ty näüp haìng thaïng cuîng chè laì säú thuãú taûm thåìi, sau âoï càn cæï vaìo tåì trçnh âæåüc láûp vaìo cuäúi quyï kãú toaïn måïi âiãöu chènh laûi. Nãúu thiãúu thç phaíi näüp thãm cho cuûc thuãú ngæåüc laûi thç âæåüc giaím træì vaìo säú thuãú phaíi näüp cuía thaïng âoï. Thæûc cháút viãûc kãú toaïn âãø âãún cuäúi quyï hoàûc cuäúi nàm måïi láûp tåì trçnh, noï coï mäüt aính hæåíng duy nháút laì laìm cho cäng viãûc däön nhiãöu vaìo cuäúi quyï dáùn âãún viãûc láûp baïo caïo kãú toaïn thæåìng bë cháûm trãù III. MÄÜT SÄÚ YÏ KIÃÚN NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN THUÃÚ GTGT TAÛI CÄNG TY ÂIÃÛN MAÏY VAÌ KYÎ THUÁÛT CÄNG NGHÃÛ 1. Hoaìn thiãûn täø chæïc bäü maïy kãú toaïn Hiãûn nay phoìng kãú toaïn gäöm 10 ngæåìi tuy nhiãn do säú læåüng cäng viãûc nhiãöu coï kãú toaïn phaíi kiãm luän caí pháön haình khaïc cäng viãûc phán bäú cho caïc nhán viãn khäng âäöng âãöu. Cuû thãø laì kãú toaïn täøng håüp kiãm kãú toaïn taìi saín cäú âënh, kãú toaïn tiãu thuû thuãú vaì caïc khoaín näüi bäü nhæ váûy do sæû khäng daìng âãöu cäng viãûc cho nãn cäng viãûc cuía kãú toaïn thæåìng däön vaìo cuäúi thaïng, cuäúi kyì haûch toaïn cho nãn viãûc láûp caïo kãú toaïn thæåìng bë cháûm trãù. Vç váûy cäng ty cáön phaíi coï kãú hoaûch phán bäø âãöu cäng viãûc, cáön phaíi taïch riãng kãú toaïn taìi saín cäú âënh, kãú toaïn thuãú vaì kãú toaïn näüi bäü thaình caïc pháön haình riãng biãût do caïc kãú toaïn viãn âaím traïch. Cáön tàng cæåìng kiãøm tra quaín lyï thæåìng xuyãn cäng taïc kãú toaïn åí caïc âån vë âãø coï sæû thäúng nháút haûn chãú sai soït, âãø náng cao hiãûu quaí hoaût âäüng cuía cäng ty. 2. Hoaìn thiãûn vãö säø saïch kãú toaïn vaì cäng taïc kãú toaïn thuãú GTGT Âãø âaím baío yãu cáöu cå baín laì phaíi xaïc âënh, tênh toaïn thuãú âuïng theo luáût âënh vaì kã khai chênh xaïc säú thuãú phaït sinh thç cáön phaíi täø chæïc laûi cäng taïc kãú toaïn chi tiãút, kãú toaïn täøng håüp sao cho coï sæû kãút håüp chàût cheî våïi nhau trong kháu haûch toaïn, kiãøm tra , âäúi chiãúu. Cuû thãú khi phaït sinh caïc nghiãûp vuû liãn quan âãún thuãú GTGT âáöu vaìo (nháûp váût tæ chi phê dëch vuû mua ngoaìi ) kãú toaïn tiãu thuû - thuãú sau khi hoaìn thiãûn láûp chæïng tæì thu chi tiãön màût, tiãön gæíi ngán haìng, tiãön vay ngàõn haûn, daìi haûn. Sau âoï chuyãøn chæïng tæì cho kãú toaïn täøng håüp âãø traïnh træåìng håüp nháöm láùn vãö kã khai thuãú åí caïc säø chi tiãút TK111, TK112, 331,341 kãú toaïn nãn måí thãm cäüt ghi chuï thuãú GTGT âáöu vaìo. Cuû thãú nhæ sau SÄØ CHI TIÃÚT TK 111 Thaïng 2 nàm 2002 Ngaìy thaïng Säú phiãúu Diãùn giaíi TK âäúi æïng Säú tiãön Thu Chi Thu Chi Täön quyî Chi chuï (thuãú GTGT) Mang sang 72.676.163 3/2/2002 142 Bæu chênh 642 120.200 133 12.020 12.020 144 Tiãúp khaïch 642 650.000 133 19.500 19.500 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Täøng cäüng 434.799.182 428.865.099 78.610.246 SÄØ CHI TIÃÚT TK 112 Thaïng 2 nàm 2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi TK âäúi æïng Säú tiãön Säú hiãûu Ngaìy thaïng Thu Chi Coìn laûi Ghi chuï (thuãú GTGT) SDÂK 94.615 2/3 CP dëch vuû 641 36.364 133 3.636 54.615 3.636 Nháûp phuû tuìng xe maïy 152P.Tuìng 2.500.000 133 250.000 250.000 ... ... ... ... ... ... ... ... Täøng cäüng 390.263.312 366.852.121 23.505.806 Âäöng thåìi åí baíng kã TK 331 cuîng nãn bäø sung thãm cäüt thuãú GTGT âáöu vaìo. BAÍNG KÃ TK 331 Chæïng tæì Diãùn giaíi TK âäúi æïng SD âáöu kyì Säú PS SD cuäúi kyì Ghi chuï (thuãú GTGT) Säú Ngaìy Nåü Coï Nåü Coï Nåü Coï 4/3/2002 Nháûp bao tay cao su xe maïy 152 1.400.000 133 140.000 140.000 TÄØNG CÄÜNG Våïi caïch thiãút kãú säø nhæ trãn âãún cuäúi thaïng khi muäún kiãøm tra thuãú âáöu vaìo coï âæåüc phaín aïnh âuïng hay khäng thç chè cáön täøng håüp säú thuãú âáöu vaìo åí caïc säø chi tiãút tiãön màût, tiãön gåíi ngán haìng, tiãön vay, baíng kã phaíi traí cho ngæåìi baïn sau âoï âäúi chiãúu våïi säø chi tiãút thuãú âáöu vaìo. Âãø coï thãø laìm âæåüc âiãöu âoï thç kãú toaïn täøng håüp vaì kãú toaïn thuãú cuía cäng ty khi nháûn âæåüc chæïng tæì thuãú do caïc bäü pháûn liãn quan chuyãøn âãún tiãún haình kiãøm tra chæïng tæì nãúu âaím baío tênh håüp thç tiãún haình xaïc âënh säú thuãú GTGT âáöu vaìo theo qui âënh vaì phaín aïnh vaìo nháût kyï chæïng tæì, säø chi tiãút taìi khoaín 133. NHÁÛT KYÏ CHÆÏNG TÆÌ TK 133 Thaïng 2 nàm 2002 Chæïng tæì Diãùn giaíi TK âäúi æïng Säú tiãön Ghi chuï Säú Ngaìy Nåü Coï Nåü Coï 48065 6/2/2002 Nháûp bao tay cao su xe maïy 133 111 384.000 483870 8/2/2002 Chi phê dëch vuû 112 12.150 ... ... ... ... ... ... ... ... Täøng cäüng 38.353.856 Song song våïi viãûc phaín aïnh vaìo nháût kyï chæïng tæì thç säú thuãú GTGT âáöu vaìo coìn âæåüc phaín aïnh vaìo säø chi tiãút taìi khoaín 133. SÄØ CHI TIÃÚT THUÃÚ ÂÁÖU VAÌO TK 133 Thaïng 2 nàm 2002 Chæïng tæì Tãn âån vë ngæåìi cung cáúp TK âäúi æïng Doanh säú mua chæïa thuãú Thuãú GTGT âáöu vaìo Säú HÂ Ngaìy Nåü Coï 6/2 DNHV 111 3.840.000 384.000 8/2 Bæu âiãûn ÂN 112 121.500 12.150 ... ... ... ... ... ... ... TÄØNG CÄÜNG 481.812.163 38.353.856 38.353.856 Tæång tæû âäúi våïi thuãú GTGT âáöu ra thç kãú toaïn cuîng lãn nháût kyï chæïng tæì vaì säø chi tiãút taìi khoaín 3331. SÄØ CHI TIÃÚT THUÃÚ GTGT ÂÁÖU RA TK 3331 Thaïng 2 nàm 2002 Chæïng tæì Tãn khaïch haìng TK âäúi æïng Doanh säú baïn chæa thuãú Thuãú GTGT âáöu vaìo Säú HÂ Ngaìy Nåü Coï SD âáöu kyì 97719 1/2 Cäng ty Ngoüc Ván 131 727.272 72.728 97720 1/2 Cäng ty Truìng Khaïnh 111 4.000.000 400.000 ... ... ... ... ... ... ... Thuãú GTGT âáöu vaìo âæåüc kháúu træì 38.353.856 TÄØNG CÄÜNG 677.733.103 60.891.132 Âäúi våïi thuãú GTGT âáöu ra khi muäún xaïc minh laûi thç chè cáön täøng håüp säú thuãú GTGT âáöu ra phaït sinh åí bãn coï trãn säø chi tiãút taìi khoaín 3331 âäúi chiãúu våïi säú thuãú GTGT âáöu ra trãn säø doanh thu laì coï thãø phaït hiãûn ngay âæåüc sæû báút håüp lyï trong quaï trçnh ghi cheïp. Tuy nhiãn khi lãn baíng säú phaït sinh vaìo cuäúi quyï kãú toaïn täøng håüp chè càn cæï vaìo viãûc láûp chæî T quê maì khäng xáy dæûng säø caïi 133 vaì säø caïi 3331 do âoï âãø âaím baío tênh chàût cheî cho quaín lyï ghi cheïp âäúi chiãúu säú liãûu nãn cáön phaíi thiãút kãú mäüt máùu säø caïi phuì håüp cho taìi khoaín 133 vaì taìi khoaín 3331 âãø coï càn cæï láûp 2 säø caïi naìy thç kãú toaïn täøng håüp seî láúy säú liãûu täøng håüp tæì nháût kyï chæïng tæì cuía 2 taìi khoaín 133 vaì 3331. 3. Vãö traïch nhiãûm kã khai thuãú GTGT Cäng ty cáön thæûc hiãûn viãûc láûp tåì trçnh âãø xaïc âënh thuãú GTGT âáöu vaìo âæåüc kháúu træì âuïng thåìi haûn (tæïc laì vaìo cuäúi mäùi thaïng) âãø giaím nheû cäng viãûc vaìo cuäúi quyï, hån næîa coï thãø traïnh âæåüc træåìng håüp âäüt biãún vãö säú thuãú phaíi näüp cho cuûc thuãú vaìo cuäúi quyï. 4. Nháûn xeït âaïnh giaï vaì so saïnh lyï luáûn âaî hoüc åí træåìng våïi thæûc tãú taûi cäng ty Trãn så såí lyï luáûn âaî hoüc vãö viãûc täø haûch toaïn vaì tênh thuãú GTGT giuïp cho chuïng ta nháûn thæïc vãö loaûi säú måïi âaî âæåüc aïp duûng láön âáöu tiãn taûi næåïc ta, âãø aïp duûng vaìo thæûc tãú âoìi hoíi caïc doanh nghiãûp phaíi thæûc hiãûn täút viãûc saín xuáút kinh doanh vaì cháúp haình nghiãm phaïp luáût cuía nhaì næåïc. Tuy nhiãn giæîa lyï luáûn âaî hoüc åí træåìng vaì thæûc tãú taûi cäng ty váùn coìn mäüt khoaín caïch, do âoï qua thåìi gian thæûc tãú taûi cäng ty vaì lyï luáûn âaî hoüc vãö cäng taïc haûch toaïn nghiãûp vuû thuãú GTGT nhæ sau: - Nhçn chung trçnh tæû haûch toaïn kãú toaïn laì phuì håüp giäúng våïi qui âënh haûch toaïn âaî hoüc trãn lyï thuyãút, cäng ty âaî váûn duûng cäng taïc kãú toaïn mäüt caïch triãût âãø theo phaïp lãûnh cuía nhaì næåïc qui âënh hiãûn haình. - Viãûc cäng ty aïp duûng hçnh thæïc nháût kyï chæïng tæì thãm vaìo âoï cäng ty âaî vaì âang aïp duûng hãû thäúng kãú toaïn maïy âaî goïp pháön âån gian nhanh choïng. Trong viãûc láûp caïc baíng kã cuîng nhæ caïc säø saïch kãú toaïn nhàòm tiãút kiãûm âæåüc thåìi gian, hiãûu quaí laìm viãûc cao. Hiãûn nay viãûc aïp duûng luáût thuãú GTGT cho táút caí caïc doanh nghiãûp trã toaìn quäúc do âoï mäüt khäúi læåüng cäng viãûc khäng nhoí âäúi våïi caïn bäü kãú toaïn, váûy âãø khàõc phuûc âæåüc tçnh traûng cháûm trãù trong viãûc láûp caïc baïo biãøu cuäúi thaïng vaì láûp caïc tåì khai thuãú GTGT phoìng kãú toaïn cáön coï mäüt ngæåìi chuyãn theo doîi vãö thuãú GTGT chæï khäng kiãm nhiãûm nhæ nhiãöu pháön haình nhæ hiãûn nay âãø thæûc hiãûn täút cäng viãûc kãú toaïn trong toaìn cäng ty vaì traïch nhiãûm cäng ty âäúi våïi nhaì næåïc. DUY TAN UNIVERSITY & ?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạch toán thuế gtgt trong doanh nghiệp.doc
Luận văn liên quan