Đề tài Mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2004

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 2 I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 2 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 3 1. Bộ máy quản lý : 3 2. Các đơn vị trực thuộc 3 3. Chức năng nhiệm vụ của công ty 4 4. Ngành nghề kinh doanh của công ty 4 5. Chức năng nhiệm vụ của các phòng trong công ty 4 PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SX – KD NĂM 2003 8 I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2003 8 1. Đặc điểm tình hình chung: 8 2. Các số liệu về kết quả hoạt động của Công ty: 9 II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ NHỮNG MẶT CÒN TỒN TẠI: 20 1. Trong công tác kinh doanh điện năng: Qua kiểm tra tại một số Điện lực và qua thực tế cho thất: 20 2. Về công tác xoá bán điện qua công tơ tổng: 21 3. Trong viêc thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn: 21 4. Về công tác xây đầu tư xây dựng: 22 5. Về công tác chuyển đổi mô hình quản lý bán điện nông thôn: 23 6. Về công tác an toàn lao động: 23 7. Về công tác tài chính và quyết toán: 23 8. Về công tác vật tư: 23 9. Về các dự án sản khác: 23 PHẦN III: MỤC TIÊU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2004 24 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2004 24 II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN KH SX – KD: 25 III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 28 PHẦN IV: CÔNG TÁC SỬA CHỮA LỚN Ở CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 31 I. KHÁI NIỆM SỬA CHỮA LỚN 31 II. NỘI DUNG CHU KỲ THỜI GIAN SỬA CHỮA LỚN 31 1. Nội dung công việc đại tu 31 2. Chu kỳ đại tu 32 3. Thời gian tiêu chuẩn cho đại tu 33 4. Nội dung, chu kỳ và thời gian trung tu 33 III. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH SỬA CHỮA 34 1. Kế hoạch sửa chữa 34 2. Kế hoạch SCL hàng năm : 34 3. Trình tự lập thẩm tra và duyệt kế hoạch SCL 35 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN SỬA CHỮA 36 V. MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TĂNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN SỬA CHỮA LỚN 37 KẾT LUẬN 39

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2094 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2004, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g phÈm, t¨ng gi¸ b¸n ®iÖn b×nh qu©n so víi KH Tæng c«ng ty giao lµ +13,89®/kWh. §©y lµ n¨m thø t­ C«ng ty hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu nµy. ViÖc thu tiÒn ®iÖn vÉn ®­îc c¸c §iÖn lùc quan t©m, thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p thuyÕt phôc, vËn ®éng ®Ó thu tiÒn. Tuy nhiªn, n¨m 2003 d­ nî tiÒn ®iÖn thuû n«ng cßn 64 tû ®ång vµ tæng d­ nî cßn 73,21 tû ®ång, cao h¬n d­ nî n¨m 2002 lµ 22,04 tû ®ång. C«ng t¸c dÞch vô kh¸ch hµng: thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña Tæng c«ng ty, C«ng ty ®· triÓn khai tíi tÊt c¶ c¸c §iÖn lùc viÖc ph¸t triÓn kh¸ch hµng theo ph­¬ng thøc mét cöa, mét gi¸ ®èi víi c«ng t¬ ®iÖn sinh ho¹t. §· göi th­ xin ý kiÕn ®Õn kh¸c hµng. §· ph¸t hµnh “ Sæ tay ng­êi giao tiÕp kh¸ch hµng ” ®Õn c¸c §iÖn lùc. ViÖc lµm nµy ®­îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ tèt, tr¸nh ®­îc nh÷ng d­ luËn xÊu trong c«ng t¸c nµy tr­íc ®©y. 1.2. VÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch SCL: N¨m 2003, c¨n cø v¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu söa ch÷a l­íi ®iÖn, C«ng ty ®· m¹nh d¹n giao kÕ ho¹ch SCL t¨ng h¬n so víi KH ®­îc Tæng c«ng ty duyÖt, víi gi¸ trÞ lµ gÇn 170 tû ®ång. C«ng ty thùc hiÖn ®­îc 1.978 h¹ng môc víi gi¸ trÞ 167,127 tû ®ång, v­ît gi¸ trÞ 162 tû lµ gi¸ trÞ ®­îc Tæng c«ng ty duyÖt, so víi n¨m 2002 t¨ng 19,9%. KÕt qu¶ trªn ®· ph¶n ¶nh ®­îc viÖc tÝch cùc c¶i tiÕn c¸ch ®iÓu hµnh cña C«ng ty, kÕt hîp víi sù cè g¾ng rÊt lín cña c¸c ®¬n vÞ. C«ng ty ®· tËp trung cñng cè l­íi ®iÖn 110kV víi tæng sè kho¶n 100Km; c¸c §Z trung thÕ ®· ®­îc söa ch÷a n©ng tiÕt diÖn; n©ng cÊp thay thÕ thiÕt bÞ c¸c tr¹m 110kV B¾c K¹n, Quú Hîp, ViÖt Tr× vµ c¸c tr¹m TG 35kV. L­íi ®iÖn h¹ thÕ còng ®­îc söa ch÷a ®¶m b¶o tiªu chuÈn kü thuËt – kinh doanh vµ vËn hµnh an toµn, gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng. 1.3. VÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch §TXD: N¨m 2003 C«ng ty ®­îc Tæng c«ng ty giao KH§TXD gåm: Tæng sè: 2.066 c«ng tr×nh (kÓ c¶ c¸c c«ng tr×nh QT, HT, CT vµ KC) Trong ®ã 93 CT 110 kV, 347 CT ®iÖn n«ng th«n, 1.516 CT chèng qu¸ tØa vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c, 620 CT chèng qu¸ t¶i L§TANT, 89 CT vay ®Þa ph­¬ng kh«ng tÝnh l·i chèng qu¸ t¶i L§TANT. Tæng gi¸ trÞ 1.458.477 tr. ®ång, trong ®ã vèn vay n­íc ngoµi: 102,57 tû, vèn trong n­íc: 1.355,907 tû ®ång (Tæng sè vèn so víi n¨m 2002 cã gi¶m do vèn vay n­íc ngoµi gi¶m, tuy nhiªn vèn trong n­íc so víi n¨m 2002 v­ît 7%). §· thùc hiÖn gi¶i ng©n 95% KH vèn. Trong n¨m 2003 C«ng ty ®· tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch §TXD, v× vËy viÖc ®Çu t­ ®óng träng t©m, cã hiÖu qu¶, gi¶ quÕt ®­îc yªu cÇu kü thuËt – s¶n xuÊt - kinh doanh ®Æt ra, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ trµn lan nh­ tr­íc ®©y. C«ng t¸c §TXD ®· tiÕp tôc tËp trung thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh chèng qu¸ t¶i vµ hoµn thiÖn s¬ ®å theo ®óng thiÕt kÕ cho 93 c«ng tr×nh TBA 110kV. §· hoµn thµnh ®ãng ®iÖn ®­a vµo khai th¸c sö dông 14 c«ng tr×nh 110kV, trong ®ã 13 TBA víi dung l­îng 497 MVA, kho¶ng 70 km §Z 110kV, 3.816 km §Z 35 – 22 – 10 – 6 kV, 32 TBA TG 35 kV, 1.560 TBA ph©n phèi vµ 4.492 km §Z h¹ thÕ ®Ó chèng qu¸ t¶i cho c¸c thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn vµ vïng n«ng th«n. Gi¸ trÞ t¶i s¶n dù tÝnh t¨ng kho¶ng 2000 tû ®. Bªn c¹nh viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn l­íi ®iÖn, C«ng ty ®· rÊt chó träng ®Çu t­ x©y dùng nhµ kho, x­ëng söa ch÷a MBA vµ nhµ lµm viÖc cho c¸c CN§ b»ng c¸c nguån KHCB vµ §TPT, ®Ó n¬i lµm viÖc cña c¸c CN§ thùc sù lµ n¬i SXKD, giao tiÕp kh¸ch hµng nh»m ®­a c«ng t¸c kinh doanh v¨n minh cã hiÖu qu¶. Trong n¨m 2003 ®· ®Çu t­ míi 19 nhµ CN§ theo quy m« ®· ®­îc C«ng ty duyÖt. Nh×n chung,c«ng t¸c kÕ ho¹ch §TXD trong n¨m 2003 ®· cã nhiÒu tiÕn bé, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc ®Çu t­ nhanh gän, ®óng c¸c quy ®Þnh, ®¸p øng chÊt l­îng vµ tiÕn ®é c¸c dù ¸n. §Æc biÖt ®èi víi c¸c dù ¸n chèng qu¸ t¶i 110 kV, c¸c dù ¸n vay vèn n­íc ngoµi, C«ng ty ®· th­êng xuyªn tæ chøc giao ban tiÕn ®é ®Ó th¸o gì kÞp thêi c¸c v­íng m¾c nh»m ®¶m b¶o tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh. C«ng t¸c ®Çu t­ x©y dùng ®· ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi gãp phÇn ®­a ®iÖn vÒ c¸c x· vïng s©u, vïng xa phôc vô nhu cÇu sö dông ®iÖn cho s¶n xuÊt sinh ho¹t cña nh©n d©n ®Æc biÖt ®ång bµo c¸c d©n téc miÒn nói, ®ång thêi gãp phÇn t¨ng l­îng ®iÖn th­¬ng phÈm, t¨ng doanh thu tiÒn ®iÖn, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. 1.4. VÒ c«ng t¸c xo¸ b¸n ®iÖn c«ng t¬ tæng: C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c nµy, ë chç nµo cã gi¸ ®iÖn cao, ®iÖn th­¬ng phÈm lín, ®Çu t­ Ýt lµ triÓn khai ngay. Trong kÕ ho¹ch 2003 C«ng ty ®· ghi 510 c«ng tr×nh víi 2.742 c«ng t¬ tæng dïng vèn KHCB, 108 c«ng tr×nh víi 226 c«ng t¬ tæng dïng vèn SCL vµ 305 h¹ng môc víi 305 c«ng t¬ tæng dïng vèn SCTX. Khi thùc hiÖn cã 302 c«ng t¬ tæng kh¸ch hµng kh«ng bµn giao l­íi ®iÖn, 108 c«ng t¬ tæng thuéc x· ven ®« kh«ng thuéc néi thÞ lµ diÖn ph¶i xo¸. §Õn nay ®· hoµn thµnh xo¸ ®­îc 1.911 c«ng t¬ tæng, ®¹t 62%. Sè cßn l¹i 104 c«ng tr×nh víi 608 c«ng t¬ tæng ®ang thi c«ng dë dang vµ 92 c«ng tr×nh víi 560 c«ng t¬ tæng ®· hoµn tÊt thñ tôc ®Çu t­ ®­îc triÓn khai thi c«ng, dù kiÕn hoµn thµnh toµn bé tr­íc 30/6/2004. 1.5. VÒ sö dông quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: N¨m 2003 víi sè vån §TPT cã 44,1 tû ®ång, C«ng ty ®· ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ 31,5 tû, sö dông tËp trung t¹i C«ng ty 12,5 tû. §· gi¶ quyÕt nh÷ng nhu cÇu träng yÕu vµ cÊp b¸ch phôc vô cho SXKD nh­: Mua s¾m thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, ®o l­êng (6 bµn thö c«ng t¬ hÕt 12 tû ®), MBA phôc vô SEAGAMES, chèng qu¸ t¶i vµ kh¸c phôc sù cè, m¸y ph¸t DIESEL kÞp thêi phôc vô SEAGAMES, dông cô an toµn b¶o hé lao ®éng, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, trang bÞ v¨n phßng vµ mét phÇn cho c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc. V× quü §TPT n¨m 2003 kh«ng ®ñ nªn C«ng ®· ph¶i øng tr­íc quü §TPT n¨m 2004 lµ 32,6 tû. 1.6. VÒ c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng, ®µo t¹o, tiÒn l­¬ng, thi ®ua khen th­ëng: a.C«ng t¸c tæ chøc: Trong n¨m qua, c«ng t¸c tæ chøc ®· thùc hiÖn tèt viÖc s¾p xÕp l¹i bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ vµ c¬ quan C«ng ty nh­:: Tæ chøc bµn giao §L Ninh B×nh chuyÓn thµnh C«ng ty TNHH MTV. Lµm thñ tôc tr×nh vµ ®· ®­îc Tæng c«ng ty cho phÐp thµnh lËp c¸c C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ®iÖn miÒn B¾c 1 & 3. Thµnh lËp phßng QuyÕt to¸n, phßng Thuû ®iÖn t¹i c¬ quan C«ng ty, 21 Chi nh¸nh ®iÖn, 05 TBA 110kV, 03 x­ëng thiÕt kÕ, 03 phßng t¹i c¸c ®¬n vÞ cho phï hîp víi quy m« vµ ®Þa bµn qu¶n lý. §· thùc hiÖn hoµn thiÖn tæ chøc vµ nh©n sù t¹i c¬ quan C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. (N¨m 2003 ®· hoµn tÊt thñ tôc ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty bæ nhiÖm Gi¸m ®èc C«ng ty, kÕ to¸n tr­ëng C«ng ty, 05 Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Quan t©m båi d­ìng ®Ò b¹t ®­îc 09 Phã gi¸m ®èc c¬ së, 02 Phã chñ nhiÖm BQLDAL§, 05 tr­ëng phßng, 17 Phã tr­ëng phßng C«ng ty, 115 Tr­ëng, Phã phßng ®¬n vÞ, 91 Tr­ëng, phã CN§, 22) qu¶n ®èc, 14 §éi tr­ëng, ®éi phã, 05 tr¹m tr­ëng, tr¹m phã…Tuy nhiªn còng nghiªm kh¾c kiÓm ®iÓm ®èi víi c¸n bé cã sai ph¹m vµ ®· cã nh÷ng h×nh thøc kû luËt thÝch ®¸ng: xö lý kû luËt ®èi víi c¸c c¸n bé cña §L Nam §Þnh vµ c¸ch chøc c¸n bé cña §L S¬n La) b. C«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l­¬ng: L·nh ®¹o C«ng ty vµ C«ng ®oµn C«ng ty ®· phèi hîp chÆt chÏ trong viÖc chØ ®¹o t¹o ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm, ®¶m b¶o ®ñ thu nhËp æn ®Þnh vµ ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇnh cho CBCNV. VÒ s¶n xuÊt ®iÖn: Sè lao ®éng sèng ®· tiÕt kiÖm vµ gi¶m so víi kÕ ho¹ch lµ 3.358 ng­êi, t­¬ng øng 16,17%. N¨m 2003 n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n so víi kÕ ho¹ch ®­îc EVN duyÖt t¨ng lµ 2,81%. TiÒn l­¬ng vµ thu nhËp b×nh qu©n: N¡m 2003 tæng quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn lµ 410 tû ®ång, thu nhËp ®¹t 2.228.000®/ng­êi/th¸ng (so víi n¨m 2002 t¨ng 15,2%, vµ v­ît môc tiªu 25,18% so víi kÕ ho¹ch). VÒ phÇn s¶n duet kh¸c: Lao ®éng ®¨ng ký thùc hiÖn lµ 2.382 ng­êi, thu nhËp b×nh qu©n ®¹t 1. 494.000®/ng­êi/th¸ng, b»ng 67% møc thu nhËp cña s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn. So víi n¨m 2002 gi¶m 8,59%. Nguyªn nh©n: Kh¸ch s¹n §iÖn lùc do Tæng c«ng ty huy ®éng phßng lµm n¬i lµm viÖc nªn kh«ng ®¶m b¶o doanh thu, XN C¬ ®iÖn vËt t­ ph¶i nghØ s¶n xuÊt ®Ó di chuyÓn ®Þa ®iÓm vµ X­ëng thuû tinh c¸ch ®iÖn Th¸i B×nh ph¶i nghØ s¶n xuÊt v× kh«ng cã khÝ ®èt. Nh×n chung C«ng ty ®· ®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng cã ®ñ viÖc lµm, cã thu nhËp æn ®Þnh, yªn t©m c«ng t¸c, phôc vô tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ cña ngµnh.C«ng ty ®· cã quy chÕ ph©n phèi tiÒn l­¬ng tiÒn th­ëng vËn hµnh an toµn. Cuèi mçi quý, mçi n¨m ®Òu cã kiÓm tra vµ quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng râ rµng, ®Çy ®ñ. c. VÒ c«ng t¸c ch¨m lo ®êi sèng: Ngoµi viÖc ®¶m b¶o thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn søc kháe CBCNV. N¨m 2003 ®· tæ chøc kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho 98% sè ng­êi cã trong danh s¸ch. Trong n¨m 2003 c«ng ty ®· ®­a vµo vËn hµnh khai th¸c nhµ ®iÒu d­ìng t¹i SÇm S¬n, Cöa Lß, Sa Pa, Tam §¶o vµ Th¹ch H¶i ®Ó phôc vô 4.461 suÊt ®iÒu d­ìng, ®¹t 111,14% kÕ ho¹ch giao. §iÒu ®ã ®· khiÕn CBCNV thùc sù phÊn khëi tù hµo vµ cã niÒm tin vµo C«ng ty. ChÝnh quyÒn vµ C«ng ®oµn C«ng ty ®· phèi hîp ®Èy m¹nh phong trµo v¨n ho¸ thÓ thao, tæ chøc giao l­u thi ®Êu thÓ thao toµn C«ng ty t¹i NghÖ An vµ cho c¸c côm ®¬n vÞ. Gi¶i quyÕt trî cÊp nghØ h­u tr­íc tuæi lµ 542tr.®, th«i viÖc lµ 350tr.®, chuyÓn ra ngoµi ngµnh lµ 112tr.®. Tæ chøc tèt viÖc th¨m hái CBCNV èm ®au, ma chay hiÕu hû. Bªn c¹nh viÖc ch¨m lo søc kháe cho ng­¬i lao ®éng, C«ng ty cßn ®Æc biÖt quan t©xt tuyÓn cho con em CBCNV trong ngµnh ®Ó ®µo t¹o nghÒ ®iÖn vµ bè trÝ c«ng ¨n viÖc lµm cho líp trÎ, võa gi¶i quyÕt khã kh¨n cho c¸c gia ®×nh võa gi¸o dôc truyÒn thèng kÕ tiÕp nghÒ nghiÖp cña cha anh. Víi viÖc lµm trªn, trong n¨m 2003 ®· ®µo t¹o míi ®­îc 229 häc sinh tèt nghiÖp ra tr­êng. §èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng ë c¸c ®¬n vÞ ch­a cã nghÒ ®· tæ chøc ®µo t¹o l¹i ®­îc 90 ng­êi ra tr­êng. HiÖn nay ®ang ®µo t¹o míi 751 ng­êi, ®µo t¹o l¹i 174 ng­êi. ViÖc lµm nµy ®· khiÕn ng­êi lao ®éng thùc sù phÊn khëi vµ yªn t©m c«ng t¸c. d. VÒ c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng: Ph¸t huy danh hiÖu anh hïng lao ®éng thêi kú ®æi míi, toµn thÓ CBCNV C«ng ty ®· ®ãng gãp nh÷ng thµnh tÝch quý b¸u cña m×nh cho nhanh, cho ®Êt n­íc, d©n téc. Víi sù lùa chän cña c¸c ®¬n vÞ, C«ng ty ®· xÐt chän vµ ®Ò nghÞ xÐt tÆng danh hiÖu CST§ c¬ së cho 221 ng­êi; Bé C«ng nghiÖp tÆng b»ng khen cho 20 tËp thÓ vµ c¸ nh©n; Tæng c«ng ty tÆng b»ng khen cho 48 tËp thÓ vµ c¸ nh©n; C«ng ty §iÖn lùc I tÆng giÊy khen cho 357 tËp thÓ c¸ nh©n; cê thi ®ua xuÊt s¾c cña ChÝnh phñ cho 01 ®¬n vÞ; cê thi ®ua xuÊt s¾c cña Bé C«ng nghiÖp cho 01 ®¬n vÞ; cê thi ®ua xuÊt s¾c cña Tæng c«ng ty cho 04 ®¬n vÞ; cê thi ®ua xuÊt s¾c cña C«ng ty §iÖn lùc 1 cho 15 ®¬n vÞ 1.7. C«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt, ®iÒu hµnh l­íi ®iÖn vµ an toµn lao ®éng: T×nh h×nh sù cè l­íi ®iÖn: N¨m 2003 cã 346 vô sù cè l­íi truyÒn t¶i dao thÕ (so víi n¨m 2002 t¨ng 4 vô), 670 vô sù cè l­íi trung thÕ (so víi n¨m 2002 gi¶m 265 vô) vµ 134 vô sù cè TBA ph©n phèi (so víi n¨m 2002 gi¶m 16 vô). §Æc biÖt trong n¨m 2003 do ¶nh h­ëng cña c¬n b·o sè 3, 4 vµ 5 ®· g©y ra c¸c vô sù cè lín 110kV, trong ®ã cã sù ®æ 2 vÞ trÝ cét cña §Z t¹i Thanh Ho¸ vµ Cao B»ng. Nh×n chung, c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt vµ vËn hµnh ë c¸c ®¬n vÞ ®· cã nhiÒu tiÕn bé trong viÖc t¨ng c­êng kiÓm tra ®Þnh kú vµ th­êng xuyªn §Z, thiÕt bÞ nªn mÆc dï ®· tiÕp nhËn l­íi ®iÖn trung ¸p n«ng th«n cò n¸t, nh­ng tÝnh chung sè vô sù cè l­íi ®iÖn ph©n phèi gi¶m so víi n¨m 2002. §Æc biÖt C«ng ty ®· cã ch­¬ng tr×nh ph¸t ®éng thi ®ua qu¶n lý tr¹m 110 kV kiÓu mÉu vµ ®­îc tæ chøc chÊm ®iÓm, ®¸nh gi¸ ®¹t kÕt qu¶ tèt. C«ng t¸c an toµn lao ®éng: Tæng sè vô TNL§: 06 vô, trong ®ã + TNL§ nhÑ: 0 vô + TNL§ nÆng: 06 vô (§L Phó Thä: 03, Th¸nh Ho¸: 01, Hµ TÜnh: 01, B¾c Ninh: 01). + TNL§ chÕt ng­êi: 01 vô/01 ng­êi (§L B¾c Ninh) Tuy ®· ®­îc l·nh ®¹o C«ng ty ®Æc biÖt quan t©m, song sè vô TNL§ ch­a gi¶m, sè vô tai n¹n lao ®éng chÕt ng­êi vÉn cßn nh­ n¨m 2002. Nguyªn nh©n: do ng­êi lao ®éng cßn chñ quan ch­a thÊy râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c an toµnm cßn vi ph¹m quy tr×nh ch­a chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng, chÕ ®é ph©n c«ng c«ng viÖc vµ gi¸m s¸t kiÓm tra cña c¸c tæ nhãm c«ng t¸c cßn bÞ bu«ng láng. §©y lµ vÊn ®Ó cÇn ph¶i kiªn quyÕt kh¾c phôc. 1.8. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, quyÕt to¸n vµ kiÓm to¸n néi bé: a. VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i chÝnh: MÆc dï rÊt khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, C«ng ty ®· ph¶i c©n®èi vay vèn n­íc ngoµi, vèn tÝn dông ®Ó thùc hiÖn vµ ®¶m b¶o ®ñ vèn ®Ó cÊp ph¸t vcµ thanh to¸n cho c¸c ®¬n vÞ còng nh­ thù hiÖn ®Çy ®ñ tr¶ nî l·i, vay gèc ®èi víi c¸c Hîp ®ång vay vèn. Trong n¨m qua ®· tËp trung gi¶i quyÕt c¸c kho¶n c«ng nî v·ng lai néi bé C«ng ty, Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ, ®ång thêi ®· ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng ®Ó thanh to¸n vµ thu håi, tr¸nh ø ®äng vèn. §¶m b¶o thùc hiÖn tèt nghÜa vô nép nh©n s¸ch nhµ n­íc 424,355 tû ®., t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 24,8%, trong ®ã thuÕ GTGT: 304,562 tû, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 110,2 tû ®. vµ thuÕ kh¸c: 9,592 tû ®. Nép tiÒn ®iÖn mua ®Çu nguån lµ 3.999,806 tû ®., nép KHCB l­íi 110kV lµ 145 tû vÒ Tæng c«ng ty. Trong n¨m qua C«ng ty vÉn ®¶m b¶o ho¹t ®éng tµi chÝnh phcô vô tèt s¶n xuÊt - kinh doanh vµ lµm ¨n cã l·i. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ ®¹t kho¶ng 274 tû ®ång. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty nªu trªn ®Òu ®­îc c¸c c¬ quan thanh tra, kiÓm tra ®¸nh gi¸ tèt. Tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cho thÊy c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua lµ cã hiÖu qu¶. b. C«ng t¸c quyÕt to¸n: Sè c«ng tr×nh ®· cã QuyÕt ®Þnh quyÕt to¸n: 865 c«ng tr×nh §TXD trong ®ã cã 122 c«ng tr×nh hoµn thµnh tõ 31/12/2001 trë vÒ tr­íc vµ 1.678 h¹ng môc SCL. Qua thùc hiÖn quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh thÊy r»ng cßn nhiÒu yÕu ®iÓm mµ c¸c Ban qu¶n lý sù ¸n cÇn kh¾c phôc, ®ã lµ: chÊt l­îng hå s¬ A- B tr×nh C«ng ty ch­a cao, c«ng t¸c phª duyÖt thiÕt kÕ vµ dù ¸n ch­a tèt, c«ng t¸c quyÕt to¸n m· hµng ch­a ®­îc coi träng, ch­a kÞp thêi, ®iÒu ®éng VTTB tõ dù ¸n nµy sang dù ¸n kh¸c qu¸ nhiÒu… c. C«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé: N¨m 2003 ®· thùc hiÑn kiÓm to¸n vµ kiÓm tra néi bé ®­îc 14 ®¬n vÞ. Qua kiÓm tra ®· ph¸t hiÖn mét sè sai sãt vµ kÞp thêi chÊn chØnh, ®ã lµ qu¶n lý h¹ch to¸n TSC§ vµ trÝch khÊu hao ch­a kÞp thêi, mua s¾m TSC§ khi ch­a cã nguån vèn ph¶i treo c«ng nî, thùc hiÖn quy chÕ XCL ch­a ®óng quy ®Þnh, ®Æc biÖt kh©u quyÕt to¸n vµ h¹ch to¸n ch­a kÞp thêi, ch­a thanh to¸n døt ®iÓm c¸c kho¶n c«ng nî.. 1.9. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­: §· vµ ®ang tæ chøc tiÕp nhËn VTTB thuéc c¸c ®¬n hµng cña c¸c dù ¸n: C¸c TBA 110kV Phè Nèi A, M«ng D­¬ng, H¶i HËu, B¾c Quang, Giai Ph¹m, L©m Thao, L­¬ng S¬n; SEIER; NLNT1; Thanh Ho¸. §· ký c¸c Hîp ®ång mua lÎ c«ng t¬ ®iÖn tö víi ABB, thiÕt bÞ an toµn, bµn thö c«ng t¬ vµ thiÕt bÞ ®äc chØ sè c«ng t¬ tõ xa. §· thùc hiÖm kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ ë c¸c ®¬n vÞ Nam §Þnh, S¬n La, Yªn B¸i, Phó Thä. §· tiÕn hµnh thÈm tra, thanh xö lý26 l« hµng vËt t­ thu håi ë c¸c®¬n vÞ ®Ó gi¶m l­îng VTTB tån kho nhÊt lµ nh÷ng VTTB kÐm phÈm chÊt, kh«ng dïng ®Õn. §Æc biÖt lµ gi¶i quyÕt xong l« hµng tån khao l©u n¨m thuéc m· hµng M¹o Khª - CÈm Ph¶, l« hµng cña XN C¬ ®iÖn vËt t­, Tæng c«ng ty ®· ®ång ý gi¶i quyÕt l« hµng tuèc bin khÝ Th¸i B×nh. Duy tr× l­îng vËt t­ dù phßng cho xö lý sù cè vµ söa ch÷a th­êng xuyªn t¹i 26 §iÖn lùc ë mùc d­íi 40 tû ®ång. Trong thêi gian tíi viÖc gi¶m VTTB tån kho ®Ó thu håi vèn cÇn®­îc tiÕp tôc quan t©m. §ång thêi viÖc mua s¾m VTTB cña c¸c ®¬n vÞ cÇn tÝnh to¸n hiÖu qu¶ trªn c¬ së chi phÝ SX ®· ®­îc giao. 1.10. C«ng t¸c ®iÖn n«ng th«n: HiÖn nay trªn ®Þa bµn C«ng ty qu¶n lý cã: 25/25 tØnh (100%), 237/239 huyÖn (99%), 4560/5147 x· (89%) vµ 5343142/6015119 (89%) sè hé n«ng th«n cã ®iÖn l­íi quèc gia. §· hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiÕp nhËn L§TANT ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ tr­íc 28/2/1999 ®¹t 100% khèi l­îng cña c¶ 3 n¨m, víi 6.768 km §Z trung ¸p, 8.034 TBA víi tæng gi¸ trÞ cßn l¹i lµ 569,365 tû ®ång, trong ®ã ph¶i hoµn tr¶ lµ 421,745 tû ®ång. §èi víi c¸c c«ng tr×nh sau ngµy 28/2/1999 C«ng ty ®· tiÕp nhËn ®­îc 689 TBA, 544 km §Z trung ¸p víi gi¸ trÞ cßn l¹i ®Ó t¨ng tµi s¶n lµ 107,235 tû ®ång. Cßn 509 c«ng tr×nh víi 558 km §Z vµ 541 TBA thiÕu hå s¬ tµi chÝnh vµ do ®Þa ph­¬ng ch­a bµn giao ®ang lµm c¸c thñ tôc ®Ó b¸o c¸o Tæng c«ng ty. §· phèi hîp víi c¸c ®Þa ph­¬ng thùc hiÖn chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc qu¶n lý b¸n ®iÖn ®­îc toµn bé c¸c x· ë 22 tØnh. Cßn 3 tØnh: Thanh Ho¸, L¹ng S¬n vµ B¾c Giang sÏ thùc hiÖn xong tr­íc th¸ng 5/2004. §Õn nay sè x· b¸n ®iÖn d­íi gi¸ trÇn lµ 4421 x· (97%) cßn 119 x· (3%) cã gi¸ trªn gi¸ trÇn. 1.11. C«ng t¸c thanh tra b¶o vÖ: N¨m 2003 ®· tiÕn hµnh thanh kiÓm tra theo kÕ ho¹ch ®­îc 702 cuéc, riªng C«ng ty ®· tæ chø cïng c¸c ngµnh vµ Tæng c«ng ty kiÓm tra c¬ së ®­îc 16 cuéc vÒ thùc hiÖn c«ng t¸c §TXD, SCL, TCCB, L§TL, quy chÕ d©n chñ, an toµn lao ®éng, giao tiÕp víi kh¸c hµng, phßng chèng ma tuý, sö dông ®iÖn… Toµn c«ng ty nhËn ®­îc 1.531 ®¬n th­ khiÕu n¹i tè c¸o, ®· gi¶i quyÕt 1.520 cßn tån 11 ®¬n th­ ®ang gi¶i quyÕt. Riªng ë cÊp C«ng ty nhËn 112 ®¬n th­ khiÕu n¹i tè c¸o, C«ng ty d· trùc tiÕp gi¶i quyÕt 56, chuyÓn c¸c ®¬n vÞ gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn 44. C«ng t¸c b¶o vÖ an ninh trËt tù, an toµn l­íi ®iÖn vÉn ®­îc duy tr×. Tuy nhiªn vÉn cßn x¶y ra mét sè vô th¸o thanh gi»ng cét ®iÖn 110kV t¹i Hµ T©y, c¾t trém d©y trung tÝnh t¹i B¾c Giang… C«ng t¸c ph¸p chÕ: ®· x©y dùng kÕ ho¹ch tËp huÊn, båi d­ìng tuyªn truyÒn phæ biÕn ph¸p luËt cho CBCNV. 1.12. C«ng t¸c kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n: Trong bèi c¶nh nguån vèn cña C«ng ty h¹n hÑp mµ nhu cÇu ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n rÊt lín, C«ng ty ®· chñ ®éng më réng quan hÖ kinh tÕ dèi ngo¹i t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c ®Ó cã thÓ tranh thñ c¸c nguån vèn cña c¸c nhµ tµi trî cho c¸c dù ¸n míi, ®ång thêi tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®ang qu¶n lý. Thµnh c«ng lín nhÊt trong n¨m 2003 lµ ®· thùc hiÖn c¸c thñ tôc chi tiÕt cho hîp t¸c, liªn kÕt liªn doanh víi C«ng ty §iÖn lùc Hµ Nam – Trung Quèc vÒ s¶n xuÊt tñ b¶n ®iÖn vµ ®ang th­¬ng th¶o hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi C«ng ty OMNI- Hµn Quèc vÒ l¾p r¸p c«ng t¬ ®iÖn tö. §©y lµ mét b­íc ®i ®óng ®¾n thÝch hîp ®Ó t¹o ®µ cho h­íng hîp t¸c quèc tÕ sau nµy. §· qu¶n lý tèt dù ¸n vay vèn n­íc ngoµi (DA Vinh – H¹ Long, DA Hµ TÜnh – H¶i D­¬ng, DA Thanh Ho¸ - SÇm S¬n, DA Th¸i Nguyªn, DA NLNTVN 1 % 2, DA SEIER, DA IVO – PhÇn Lan, DA c¶i t¹o TT §iÒu ®é HT§ miÒn B¾c vµ DA §µo t¹o CNTT): lËp thñ tôc ®Çu t­ tr×nh tæ chøc cho vay vèn vµ EVN, tæ chøc thùc hiÖn ®Çu thÇu mua s¾m VTTB, th­¬ng th¶o vµ ký kÕt hîp ®ång mua s¾m, theo dâi thùc hiÖn hîp ®ång VTTB, , gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, lµm thñ tôc xin gia h¹n thêi h¹nh hiÖu lùc cña HiÖp ®Þnh vay vèn, gi¸m s¸t thùc hiÖn ®Òn bï GPMB, ®Êu thÇu x©y l¾p…C¸c dù ¸n ®ang ®­îc thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é kÕ ho¹ch: N¨m 2003 hoµn thµnh DA c¶i t¹o TT §iÒu ®é, c¬ b¶n hoµn thµnh DA Th¸i Nguyªn, DA Vinh – H¹ Long, DA Thanh Ho¸ - SÇm S¬n. §· lËp danh môc vµ ®­îc Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam cïng JBIC ®ång ý cho thùc hiÖn Dù ¸n Chèng qu¸ t¶i l­íi ®iÖn TANT t¹i B¾c Ninh & Qu¶ng Ninh vµ Dù ¸n Chèng qu¸ t¶i l­íi ®iÖn TANT t¹i B¾c Ninh & Qu¶ng Ninh vµ Dù ¸n m¹ng viÔn th«ng c«ng céng t¹i 18 tØnh. Lµm thñ tôc cho 17 ®oµn ®i c«ng t¸c n­íc ngoµi ®Ó häc hái trao ®æi kinh nghiÖm víi 78 ng­êi. §ãn tiÕp 17 ®oµn víi 61 ng­êi cña c¸c tæ chøc n­íc ngo×a t×m hiÓu, lµm viÖc víi C«ng ty vÒ c¸c dù ¸n; liªn doanh hîp t¸c, trao ®æi kinh nghiÖm, giíi thiÖu s¶n phÈm vµ tham quan x· giao ®èi ngo¹i. 1.13. VÒ c«ng t¸c cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c: C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c ®· cã nhiÒu cè g¾ng vµ tiÕn bé trong viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô phôc vô s¶n xuÊt – kinh doanh vµ c¸c c«ng viÖc s¶n kh¸c nh»m ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Trong ®ã ®¸ng biÓu d­¬ng lµ: +TTTN§ vµ XNGNVC ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm cô thÝ nghiÖm vµ vËn chuyÓn VTTB cho c¸c dù ¸n. Mét sè ®¬n vÞ kh¸c ®· ®­îc quan t©m cñng cè tæ chøc vµ ho¹t ®éng lµ: KS§L, xnc®vt, xnvlc® vµ xnttcd. II. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i: 1. Trong c«ng t¸c kinh doanh ®iÖn n¨ng: Qua kiÓm tra t¹i mét sè §iÖn lùc vµ qua thùc tÕ cho thÊt: Ngo¹i trõ viÖc ¸p gi¸ b¸n ®iÖn cho c¸c kh¸ch hµng c«ng nghiÖp lín, cßn mét sè §iÖn lùc (§L NghÖ An) ch­a thùc hiÖn ®óng viÖc ¸p gi¸ b¸n ®iÖn, ®Æc biÖt tû lÖ gi¸ sau c¸c c«ng t¬ tæng n«ng th«n, lµm cho gi¸ b¸n b×nh qu©n thÊp, ¶nh h­ëng chung ®Õn gi¸ b¸n b×nh quan cña C«ng ty vµ lµm gi¶m l·i. D­ nî tiÒn ®iÖn ®· ë møc cao h¬n n¨m 2002. §©y lµ vÊn ®Ò cÇn ®­îc quan t©m gi¶i quyÕt, tr¸nh r¬i vµo t×nh tr¹ng nî d©y d­a khã ®ßi. 2. VÒ c«ng t¸c xo¸ b¸n ®iÖn qua c«ng t¬ tæng: ViÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng xo¸ b¸n tæng ®èi víi C«ng ty §iÖn lùc I khã kh¨n lµ do c¸c nguyªn nh©n: ViÖc b¸n ®iÖn qua c«ng t¬ tæng ë l­íi ®iÖn c¸c tØnh phÝa B¾c®· h×nh thµnh nhiÒu n¨m do c¬ chÕ cung øng ®iÖn vµ gi¸ ®iÖn, ®Æc biÖt ë c¸c thµnh phè thÞ x· c«ng nghiÖp, khèi l­îng c«ng viÖc xo¸ b¸n tæng vµ vèn ®Çu t­ lín, nªn trong 1 – 2 n¨m khã cã thÓ lµm hÕt ngay ®­îc; Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ®« thÞ tõ lµng x· lªn phè ph­êng, quy ho¹ch ®« thÞ ch­a cã, gi¶i phãng mÆt b»ng khã kh¨n, nhiÒu tr­êng hîp ®Þa ph­¬ng kh«ng tho¶ thuËn mÆt b»ng tuyÕn ho¹ch khi lµm xong l¹i ph¶i di chuyÓn rÊt tèn kÐm; NhiÒu ®Þa ph­¬ng kh«ng muèn bµn giao tµi s¶n, muèn gi÷ ®Ó b¸n ®iÖn, kh«ng muèn ®Ó ngµnh ®iÖn c¶i t¹o b¸n ®iÖn ®Õn hé; VÒ chñ quan, l·nh ®¹o mét sè §iÖn lùc ch­a thùc sù quan t©m ®Õn c«ng t¸c nµy hoÆc qu¸ cÇu toµn, muèn dïng vèn KHCB ®Ó ®Çu t­ míi hoµn chØnh ngay l­íi ®iÖn khi xo¸ b¸n tæng, trong hi ®iÒu kiÖn l­íi ®iÖn cho phÐp chØ cÇn söa ch÷a lín hoÆc söa ch÷a th­êng xuyªn, l¾p ®Æt c«ng t¬ lµ cã thÓ b¸n lÎ ngay ®­îc. ChÝnh nguyªn nh©n nµy còng lµm cho tiÕn ®é xo¸ b¸n tæng bÞ chËm. C¸c §L thùc hiÖn xo¸ b¸n tæng chËm lµ: §L Thanh Ho¸, NghÖ An, Hoµ B×nh, B¾c Giang… 3. Trong viªc thùc hiÖn kÕ ho¹ch söa ch÷a lín: Cßn mét sè §iÖn lùc ch­a lµm tèt c«ng t¸c ®¹i tu l­íi ®iÖn, sè h¹ng môc thùc hiÖn thÊp (§L Lai Ch©u: 50%, NghÖ An:81%, H­ng Yªn 89%), ®Æc biÖt lµ quyÕt to¸n vµ h¹ch to¸n ch­a kÞp thêi (§L Lai Ch©u, NghÖ An, Tuyªn Quang, Yªn B¸i, L¹ng S¬n), kh¶o s¸t lËp ph­¬ng ¸n dù to¸n ch­a s¸t t hùc tÕ; khi thùc hiÖn ph¸t sinh lµm thay ®æi khèi l­îng g©y khã kh¨n trong viÖc thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh. 4. VÒ c«ng t¸c x©y ®Çu t­ x©y dùng: C«ng t¸c kh¶o s¸t ®¨ng ký quy m« khi lËp danh mcô ch­a thùc tÕ hoÆc lµm qua loa nªn khi lËp thñ tôc (BCNCKT, TK) cho c«ng tr×nh cã quy m« sai kh¸c qu¸ lín dÉn ®Õn khã kh¨n trong viÖc phª duyÖt. ViÖc lµm nµy trong n¨m qua ®· ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh. ViÖc lËp thñ tôc ®Çu t­ cña mét sè ®¬n vÞ cßn chËm, thËm chÝ mét sè c«ng tr×nh ph¶i chuyÓn tiÕp danh môc sang kÕ ho¹ch n¨m sau. ChÊt l­îng t­ vÊn lËp thñ tôc ®Çu t­ (BCNCKT, TKKTTC, DT) ch­a cao dÉn ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh kh«ng thÓ gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó thi c«ng, nhiÒu c«ng tr×nh ph¸t sinh khèi l­îng, duyÖt l¹i BCNCKT - TKKTTC – Dù to¸n (kho¶ng 20% sè c«ng tr×nh). Nguyªn nh©n mét phÇn lµ do n¨ng lùc cña mét sè ®¬n vÞ t­ vÊn, nh­ng chñ yÕu nÉn lµ do tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ qu¶n lý dù ¸n vµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp tham gia thÈm tra phª duyÖt. Do n¾m ch¾c viÖc thùc hiÖn khæi l­îng thi c«ng nªn ®¨ng ký kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh ch­a s¸t, ®ång thêi c«ng t¸c gi¶i ng©n t¹i mét sè ®¬n vÞ ch­a ®­îc qua t©m ®óng møc lµm tû lÖ gi¶i ng©n ch­a cao, võa g©y khã kh¨n cho ®¬n vÞ thi c«ng vµ võa tån ®äng vèn. C«ng ty ®· mÊt nhiÒu c«ng søc trong viÖc ®iÒu hoµ vèn ®Ó t¨ng tû lÖ gi¶i ng©n. C«ng t¸c quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh cña mét sè ®¬n vÞ ch­a kiÑp thêi vµ cßn chËm nªn v½n cã nguy c¬ tån ®äng. Trong n¨m 2003, Tæng c«ng ty vµ C«ng ty tiÕp tôc thùc hiÖn chÕ ®é ph©n cÊp vÒ §TXD. Tuy nhiªn, mét sè ®¬n vÞ do ch­a nghiªn cøu kü néi dung nªn kh«ng ph©n biÖt ®­îc nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Chñ ®Çu t­ (C«ng ty §iÖn lùc I) vµ Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n (C¸c ®¬n vÞ). V× vËy, thñ tôc thùc hiÖn kh«ng ®óng quy ®Þnh, tù ý thay ®æi thiÕt kÕ, VTTB so víi hå s¬ thÇu, bæ sung khæi l­îng v­ît tæng møc ®Çu t­ ®· duyÖt, g©y khã kh¨n cho c«ng viÖc quyÕt to¸n vµ sai chÕ ®é XDCB. §Æc biÖt mét sè ®¬n vÞ tù ý chØ ®Þnh thÇu ®¬n vÞ t­ vÊn vµ ®¬n vÞ thi c«ng sai thÈm quyÒn, kh«ng tr×nh C«ng ty ra quyÕt ®Þnh theo ®óng quy ®Þnh. V× hÕ khi c¸c Quü hç trî kh«ng chÊp nhËn gi¶i nh©n thanh to¸n vµ kh«ng ®ñ thñ tôc ®Ó quyÕt to¸n, lóc ®ã míi ®Ò nghÞ C«ng ty cã v¨n b¶n chÊp nhËn viÖc ®· råi (§l Thanh Ho¸, Hµ TÜnh,…). NhiÒu ®¬n vÞ tæ chøc bé m¸y ch­a phï hîp hoÆc n¨ng lùc cñac¸n bé kh«ng ®¸p øng nªn thùc hiÖn quyÒn h¹n ®­îc uû quyÒn ch­a tèt: viÖc phª duyÖt thñ tôc ®Çu t­ ch­a kÞp thêi, chÊt l­îng phª duyÖt cßn kÐm, g©y chËm tiÕn ®é thi c«ng vµ cã nhiÒu ph¸t sinh, thay ®æi ph¶i ®iÒu chØnh… Mét sè ®¬n vÞ cßn yÕu kÐm nghiÖp vô vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch, do kh«ng thµnh lËp héi ®ång xÐt duyÖt danh môc hoÆc kh«ng quan t©m thùc sù, lµm qua loa ®¹i kh¸i nªn viÖc lËp danh môc KH ch­a s¸t víi yªu cÇu s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ dÉn ®Õn thiÒu chñ ®éng vµ kh«ng hiÖu qu¶ trong thùc hiÖn. 5. VÒ c«ng t¸c chuyÓn ®æi m« h×nh qu¶n lý b¸n ®iÖn n«ng th«n: Cßn 03 tØnh lµ Thanh Ho¸, L¹ng S¬n, B¾c Giang ch­a thùc hiÖn xong. 6. VÒ c«ng t¸c an toµn lao ®éng: VÉn ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng, nhÊt lµ tai n¹n lao ®éng chÕt ng­êi. 7. VÒ c«ng t¸c tµi chÝnh vµ quyÕt to¸n: Mét sè ®¬n vÞ ch­a kÞp thêi t¨ng tµi s¶n ngay sau khi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh ®ãng ®iÖn ®­a vµo khai th¸c sö dông lµm viÖc trÝch khÊu hao còng ch­a kÞp thêi g©y thiÕu vèn t¸i ®Çu t­. Mét sè ®¬n vÞ ch­a chñ ®éng tæ chøc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó kÞp thêi viÖc quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh §TXD vµ SCL. 8. VÒ c«ng t¸c vËt t­: Gi¸ vËt t­ tån kho cßn lín, nhiÒu vËt t­ ø ®äng kh«ng sö dông. Tuy ®· cã chñ tr­¬ng cña Tæng c«ng ty nh­ng vÉn ch­a gi¶i quyÕt xong ®­îc viÖc thanh xö lý l« hµng TBK TiÒn H¶i. 9. VÒ c¸c dù ¸n s¶n kh¸c: Mét sè dù ¸n thùc hiÖn chËm (SC MBA CÇu Dµnh, SX c¸p ®iÖn ë VICADI, SX Sø ë XN sø TTC§…) PhÇn c Môc tiªu thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2004 I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh n¨m 2004 N¨m 2004 tuy ®­îc kÕ thõa thµnh qu¶ cña c«ng t¸c chèng qu¸ t¶i l­íi ®iÖn trong 3 n¨m gÇn ®©y, nh­ng C«ng ty chóng ta vÉn cßn tiÕp tôc gÆp khã kh¨n vÒ t×nh tr¹ng qu¸ t¶i ®iÖn do hËu qu¶ nhiÒu n¨m kh«ng ®­îc cñng cè më réng n©ng cÊp, do sù t¨ng tr­ëng nhanh cña phô t¶i. §Æc biÖt ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng cã c¸c KCN, côm c«ng nghiÖp tËp trung míi xuÊt hiÖn vµ côm c«ng nghiÖp quy ho¹ch l¹i ®Ò phï hîp víi quy ho¹ch d©n c­, ®Êt ®ai, l­íi ®iÖn TANT míi tiÕp nhËn ®· rÊt cò n¸t vµ qu¸ t¶i…khiÕn l­íi ®iÖn trë thµnh kh«ng ®¸p øng nhu cÇu c«ng suÊt, vÒ kÕt cÊu l­íi. N¨m 2003 c«ng ty ­íc l·i s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn tr­íc thuÕ lµ 274 tû ®ång, nh­ vËy quü §TPT sÏ ®­îc trÝch trªn kho¶ng 70 tû. Tuy nhiªn sau khi nép Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh vµ bï tiÒn ®· øng tr­íc n¨m 2003, sè vèn cßn l¹i lµ 32,5 tû ®ång. Nh­ng nhu cÇu ®Çu t­ x©y dùng nhµ cöa mua s¾m trang thiÕt bÞ ®o l­êng hiÖn ®¹i, n©ng cÊp c«ng nghÖ trong c«ng t¸c thÝ nghiÖm hiÖu chØnh, nèi m¹ng m¸y tÝnh, mua s¾m ph­¬ng tiÖn phôc vô s¶n xuÊt r©t lín vµ cÊp thiÕt. Trong khi ®ã Quü §TPT cßn rÊt h¹n chÕ, khã ®¸p øng ®­îc tÊt c¶ c¸c yªu cÇu ®Æt ra. Khèi l­îng ®iÖn cßn ph¶i c¶i t¹o xo¸ b¸n ®iÖn qua c«ng to tæng cßn lín (c¶ nh÷ng c«ng tr×nh thi c«ng dë dang, c¶ nh÷ng c«ng tr×nh ®· cã danh môc KH ch­a thi c«ng vµ nh÷ng c«ng tr×nh xo¸ b¸n tæng c¸c khu vùc ven ®«, lµng nghÒ) víi kinh phÝ kh«ng nhá vµ nhÊt lµ sè c«ng t¬ tæng thuéc néi thµnh, néi thÞ theo sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty ph¶i thùc hiÖn xong trong QII/2004. §Æc biÖt trong KH §TXD n¨m 2004 nguån vèn ®Ó ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh ®­a ®iÖn vÒ c¸c x· n«ng th«n ch­a cã ®iÖn rÊt h¹n chÕ. Tæng c«ng ty chØ cÊp vèn cho c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng dë dang hoÆc ®· hoµn thµnh cßn thiÕu vèn, kh«ng bè trÝ vèn cho c¸c c«ng tr×nh míi, trong khi trªn ®Þa bµn qu¶n lý cña C«ng ty cßn 587/5147 x· ch­a cã ®iÖn. MÆc dï ®ang ®­îc ®Çu t­ 142 x· trong Dù ¸n NLNT ®ît 2, nh­ng sè x· ch­a cã ®iÖn vÉn cßn. §iÒu nµy sÏ lµ mét søc Ðp rÊt lín tõ phÝa c¸c ®Þa ph­¬ng vµ C«ng ty kh«ng tr¸nh khái sÏ gÆp mét sè khã kh¨n trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. Trong n¨m 2004 C«ng ty chóng ta rÊt cÇn vèn ®Ó ®Çu t­ mét sè dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®a ngµnh kh¸c nh­ sau: + Nhµ m¸y chÕ t¹o tñ b¶ng ®iÖn. + C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸p ®iÖn. + X­ëng söa ch÷a vµ chÕ t¹o MBA CÇu Dµnh. + Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø c¸ch ®iÖn. + Kh¸ch s¹n B·i Ch¸y, NhËt T©n. + Nhµ m¸y thuû ®iÖn nhá do C«ng ty lµm chñ ®Çu t­: Seo Chong Ho – Lµo Cai. + Gãp vèn ®iÒu lÖ vµo C«ng ty cæ phÇn ®Ó ®Çu t­ mét sè nhµ m¸y thuû ®iÖn, nhÊt lµ mét sè C«ng ty mµ C«ng ty §iÖn lùc I cã cæ phÇn chi phèi: Hè H« - Hµ TÜnh, NËm §«ng 3 & 4 – Yªn B¸i. + C¸c khu du lÞch vµ Nhµ ®iÒu d­ìng: Më réng N§D SÇm S¬n, Cöa Lß, Du lÞch Thiªn CÇm, Du lÞch hå thuû ®iÖn Seo Chong Ho – Sa Pa. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t nªu trªn, chóng ta ®· thÊy râ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ x©y dùng cña C«ng ty trong KH n¨m 2004 lµ rÊt nÆng lÒ. Nã ®ßi hái c¸c cÊp l·nh ®¹o tõ C«ng ty ®Õn c¬ së vµ toµn thÓ CBCNV sù nç lùc phÊn ®Êu rÊt cao. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh trªn, trong viÖc v¹ch ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch chóng ta ph¶i rÝnh to¸n c©n nh¾c rÊt kü, ®Æc biÖt lµ ph¶i chó ý ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cña tõng viÖc lµm. II. Môc tiªu thùc hiÖn KH SX – KD: N¨m 2004 C«ng ty phÊn ®Êu thùc hiÖn hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kÕ ho¹ch ®­îc giao, cô thÓ nh­ sau: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn: 1. C¸c chØ tiªu kinh doanh ®iÖn n¨ng: a. C¸c chØ tiªu Tæng c«ng ty giao cho C«ng ty: §iÖn ®Çu nguån (tr. KWh): 11.229 §iÖn th­¬ng phÈm (tr.kWh): 10.230 (møc t¨ng 14,5%) Tû lÖ tæn thÊt (%): 8,9% Gi¸ b¸n ®iÖn b×nh qu©n (®/kWh): 650,02®/kWh. b. C¸c chØ tiªu C«ng ty phÊn ®Êu thùc hiÖn §iÖn ®Çu nguån (tr. KWh): 11.140 §iÖn th­¬ng phÈm (tr.kWh): 10.360 (møc t¨ng 16%) Tû lÖ tæn thÊt (%): Gi¶m 0,2 – 0,3% so víi n¨m 2003 Gi¸ b¸n ®iÖn b×nh qu©n (®/kWh): 653 ®/kWh. 2. .VÒ KH SCL: PhÊn ®Êu ®¹t 100% kÕ ho¹ch giao lµ 185,807 tû ®ång. TËp trung ®¹i tu söa ch÷a l­íi ®iÖn cao thÕ, trung thÕ vµ c¸c tr¹m biÕn ¸p, §Z h¹ thÕ. §èi víi c¸c tr¹m 110 – 35kV ®· cò n¸t, ph¶i tiÕp tôc ®Çu t­ n©ng cÊp hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ, ®Æc biÖt ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ c¸c tr¹m TG 3. VÒ §TXD: §Ó ®¹t môc tiªu t¨ng tr­ëng ®iÖn th­¬ng phÈm 16% vµ gi¸ b¸n b×nh qu©n 653®/kWh, C«ng ty ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c §TXD nh­ sau: - PhÊn ®Êu thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ ®óng tiÕn ®é vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ ngay sau khi ®ãng ®iÖn ®­a vµo vËn hµnh. Trong kÕ ho¹ch DTXD gåm cã: 20 c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp, 12 c«ng tr×nh khëi c«ng míi. 17 c«ng tr×nh chuÈn bÞ x©y dùng vµ 23 c«ng tr×nh chuÈn bÞ ®Çu tù thuéc l­íi ®iÖn 110kV; chèng qua t¶i TBA TG 35kV; cÊp ®iÖn cho c¸c KCN, chèng qu¸ t¶i l­íi ®iÖn trung ¸p ë n«ng th«n,…; c¸c dù ¸n vay vèn n­íc ngoµi ®ang lËp thñ tôc ®Çu t­ nh­ DA REII, DA JBIC… Tæng sè vèn dù kiÕn lµ 1.721.922 tr.®., trong ®ã: vèn vay n­í ngoµi lµ 475.600 tr.®., vèn vay trong n­íc lµ 1.246.322 tr.d. - Riªng cèng t¸c xo¸ b¸n ®iÖn qua c«ng t¬ tæng: Ph¶i ®Çu t­ xo¸ b¸n ®iÖn tæng 100% t¹i néi thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, theo chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty xong tr­íc th¸ng 6/2004 4. VÒ an toµn lao ®éng: KiÖn quyÕt thùc hiÖn biÖn ph¸p ®Ó gi¶m sè vô tai n¹n, ®Æc biÖt lµ kh«ng ®Ó x¶y ra tai n¹n chÕt ng­êi. 5. VÒ lao ®éng vµ thu nhËp: §¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng tõ 10% trë lªn, ®¶m b¶o thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng vµ phÊn ®Êu cã møc thu nhËp t¨ng tõ 8% trë lªn so víi n¨m 2003. §èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c ph¶i phÊn ®Êu ®Ó thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ®¹t xÊp xØ b»ng ho¹c tèi thiÓu 80% cña phÇn s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn. KÕ ho¹ch s¶n kinh xuÊt doanh ®a ngµnh: §Ó chñ ®éng vÒ nguån cung cÊp VTTB víi chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ cã tÝnh c¹nh tranh, ®ång thêi ®Ó chuyÓn ®æi c¬ cÊu doanh thu gi÷a kinh doanh ®iÖn víi kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c, C«ng ty ®· lËp thñ tôc ®Çu t­ mét sè dù ¸n chÕ t¹o, s¶n xuÊt VTTB vµ phô kiÖn ®iÖn. Trong n¨m 2004 C«ng ty ph¶i hoµn thiÖn xong thñ tôc ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng c¸c dù ¸n gåm: Liªn doanh víi §L Hµ Nam – Trung Quèc chÕ t¹o tñ b¶ng ®iÖn trung h¹ thÕ. Më réng vµ n©ng cÊp x­ëng söa ch÷a vµ chÕ t¹o MBA CÇu Dµnh – Nam §Þnh. Dù ¸n nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸p ®iÖn t¹i VICADI vµ §L Hµ TÜnh. Dù ¸n Nhµ m¸y s¶n xuÊt sø c¸ch ®iÖn, kÓ c¶ sø Silicon t¹i XN Sø thuû tinh c¸ch ®iÖn QuÕ Vâ. Dù ¸n Nhµ m¸y l¾p r¸p vµ chÕ t¹o c«ng t¬ ®Õm ®iÖn t¹i TTTN§ (Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi OMNI – Hµn Quèc). Dù ¸n ®Çu t­ m¹ng VTCC t¹i 18 tØnh. VÒ dù ¸n x©y dùng c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn nhá: Trong n¨m 2004 sÏ khëi c«ng Nhµ m¸y thuû ®iÖn Seo Chong Ho do C«ng ty lµm chñ ®Çu t­ vµ sÏ khái c«ng c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn Hè H«, NËm §«ng 3 & 4 trong c¸c C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ®iÖn miÒn B¾c 1 & 3. C¸c dù ¸n ®Çu t­ kh¸ch s¹n: Trong n¨m 2004 hoµn chØnh xong thñ tôc c«ng tr×nh kh¸ch s¹n B·i Ch¸y, triÓn khai thñ tôc c¸c c«ng tr×nh kh¸ch s¹n NhËt T©n, nhµ ®iÒu d­ìng SÇm S¬n… III. BiÖn ph¸p thùc hiÖn: TiÕp tôc ph¸t huy khèi ®oµn kÕt trong CBCNV toµn C«ng ty; gi÷ nghiªm kû luËt lao ®éng, mÖnh lÖnh s¶n duet; kiªn quyÕt thùc hiÖn c¸c quy chÕ, quy ®Þnh va c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÕ ho¹ch cña C«ng ty. §¶m b¶o bé m¸y cña C«ng ty, tõ c¸c phßng c¬ quan C«ng ty ®Õn c¸c c¬ së, tõ l·nh ®¹o ®Õn nh©n viªn ho¹t ®éng ¨n khíp nhÞp nhµng; cã sù phèi hîp chÆt chÏ vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. VÒ c«ng t¸c §TXD: Kiªn quyÕt kh¾c phôc c¸c tån t¹i cña n¨m qua ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý. Trªn c¬ së nguån vèn hiÖn cã cÇn ph¶i c©n nh¾c tÝnh to¸n hiÖu qu¶ ®Ó ®Çu t­ ®óng träng t©m phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Muèn ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: CÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é lËp vµ phª duyÖt lµm sao ®Ó cuèi quý I hoÆc ®Çu quý II ph¶i hoµn tÊt thñ tôc ®Çu t­ míi cã thÓ tiÕn hµnh triÓn khai thi c«ng vµo quý II trë ®i. Muèn vËy ph¶i n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c t­ vÊn vµ chÊt l­îng thÈm tra phª duyÖt, tr¸nh lµm ®i lµm l¹i, hiÖu chØnh, bæ sung... §èi víi c¸c dù ¸n vay vèn n­íc ngoµi: CÇn tËp trung hoµn thµnh døt ®iÓm c¸c dù ¸n Vinh – H¹ Long, Thanh Ho¸, NLNT ®ît 1&2, nhÊt lµ 142 x·… Xóc tiÕn nhanh c¸c DA REII, JBIC vµ c¸c dù ¸n míi kh¸c. VÒ mua s¾m VTTB nhËp ngo¹i nh­ MC, CD, tñ b¶ng ®iÖn…c¸c cÊp ®iÖn ¸p: c¨n cø vµo KH §TXD vµ tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh, cÇn chñ ®éng lËp KH vµ tæ chøc mua s¾m ngay tõ ®Çu n¨m, ®Õn khi c«ng tr×nh ®­îc triÓn khai thi c«ng lµ cã VTTB. CÇn triÖt ®Ó khai th¸c n¨ng lùc cña XNC§VT trong viÖc mua s¾m vµ cung øng VTTB nãi trªn cho néi bé trong C«ng ty vµ thÞ tr­êng bªn ngoµi. VÒ thùc hiÖn quy chÕ qu¶n lý §TTXD: Kiªn quyÕt xö lý nh÷ng ®¬n vÞ, c¸ nh©n nµo kh«ng thùc hiÖn nghiªm tóc KH cña C«ng ty giao. §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ ch­a lµm tèt , lµm ®óng tr¸ch nhiÖm vµ thÈm quyÒn theo ph©n cÊp C«ng ty sÏ xem xÐt ®Ò nghÞ kh«ng ph©n cÊp cho ®¬n vÞ ®ã. §¬n vÞ nµo lµm sai quy chÕ vµ ph©n cÊp hoÆc kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô, C«ng ty sÏ kh«ng bè trÝ vèn vµ kh«ng giao qu¶n lý dù ¸n. C«ng ty sÏ xem xÐt giao cho Ban Qu¶n lý dù ¸n cña C«ng ty qu¶n lý vµ thùc hiÖn. 3. VÒ kinh doanh: TiÕp tôc t¨ng c­êng vµ cñng cè c«ng t¸c qu¶n lý vµ lµm tèt c«ng t¸c giao tiÕp, dÞch vô kh¸ch hµng; b»ng mäi c¸ch ®¸p øng mäi nhu cÇu ph¸t triÓn phô t¶i, ®Æc biÖt lµ phô t¶i c«ng nghiÖp lín, phô t¶i kinh doanh dÞch vô ®Ó t¨ng ®iÖn th­¬ng phÈm, t¨ng doanh thu; ®Çu t­ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt vµ c¬ së ph­¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó tiÕp tôc gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng; tiÕp tôc xo¸ b¸n ®iÖn qua c«ng t¬ tæng t¹i néi thµnh, néi thÞ c¸c thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn (xong tr­íc 30/6/2004) vµ c¸c x· ven ®«, lµng nghÒ cã hiÖu qu¶ nh»m chiÕm thÞ phÇn vµ t¨ng gi¸ b¸n ®iÖn b×nh qu©n, t¨ng doanh thu. §Æc biÖt ph¶i kiªn quyÕt kh¾c phôc c¸c tån t¹i vµ sai sãt trong n¨m 2003, t¨ng c­êng kiÓm tra ¸p gi¸ ®iÖn thËt chÝnh x¸c ®Ó t¨ng gi¸ b¸n b×nh qu©n, cã, biÖn ph¸p gi¶m d­ nî tiÒn ®iÖn. 4.VÒ ®æi míi c«ng nghÖ qu¶n lý: Trong n¨m 2004 C«ng ty sÏ tiÕp tôc hoµn chØnh viÖc ®Çu t­ n©ng cÊp trang thiÕt bÞ, nèi m¹ng m¸y tÝnh cã tõ c¬ quan C«ng ty xuèng c¸c ®¬n vÞ c¬ së (mét sè chi nh¸nh ®iÖn cã kh¸ch hµng lín) nh»m ¸p dông vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mªm qu¶n lý phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ x©y dùng. 5.VÒ qu¶n lý kü thuËt vµ an toµn lao ®éng: cã c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®Ó gi÷ v÷ng æn ®Þnh vËn hµnh l­íi ®iÖn, sö dông thiÕt bÞ l­íi ®iÖn hîp lý, tiÕt ®Çu t­. CÇn ®Æc biÖt coi träng c«ng t¸c an toµn lao ®éng, nghiªm tóc kiÓm ®iÓm, rót kinh nghiÖm s©u s¾c vÒ c¸c vô tai n¹n x¶y ra trong n¨m 2003, t¨ng c­êng kû luËt lao ®éng, thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy tr×nh, quy ph¹m trong vËn hµnh, trong n¨m tíi kh«ng ®Ó x¶y ra tai n¹n chÕt ng­êi. 6. Chñ ®éng chuÈn bÞ ®Ò phßng c¸c hoµn c¶nh bÊt th­êng nh­: b·o lôt, thiªn tai ®Ó nhanh chãng kh«i phôc vµ gi÷ v÷ng s¶n xuÊt. phÇn d c«ng t¸c söa ch÷a lín ë c«ng ty ®iÖn lùc 1 I. kh¸i niÖm söa ch÷a lín Söa ch÷a lín(SCL)bao gåm c¸c c«ng viÖc trung tu vµ ®¹i tu §¹i tu lµ c«ng viÖc b¶o dìng ®Þnh kúnh»m môc ®Ých phôc håi tr¹ng th¸i hoµn h¶o cña thiÕt bÞ , c«ng tr×nh, phßng ngõa sù cè, b¶o ®¶m vËn hµnh tin cËyvµ kinh tÕ trong suèt thêi gian gi÷a hai kú ®¹i tu. Trung tu lµ c«ng viÖc b¶o d­ìng ®Þnh kú nh»m môc ®Ých phôc håi kh¶ n¨ng lµm viÖc cña mét sè bé phËn vµ chi tiÕt thiÕt bÞ, c«ng tr×nh c«ng tr×nh cã thêi gian lµm viÖc tin cËy ng¾n h¬n chu kú ®¹i tu cña thiÕt bÞ, c«ng tr×nh. Ngoµi SCL ®Þnh kú nªu trªn, cã thÓ cã mét sè c«ng viÖc söa ch÷a , b¶o d­ìng ®ét suÊt(do ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng thiÕt bÞ hoÆc sù cè g©y ra ...) ®­îc coi lµ ®¹i tu hoÆc trung tu ®ét suÊt khi ®­îc cÊp thÈm quyÒn cho phÐp. II. néi dung chu kú thêi gian söa ch÷a lín 1. Néi dung c«ng viÖc ®¹i tu Néi dung c«ng viÖc ®¹i tu lµ b¶o d­ìng tæng thÓ toµn bé c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ c«ng tr×nh, bao gåm; + Kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng,lËp ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ kü thuËt. +Th¸o l¾p kiÓm tra, vÖ sinh b¶o d­ìng, söa ch÷a thay míi chi tiÕt hoÆc thiÕt bÞ. +ThÝ nghiÖm hiÖu chØnh, nghiÖm thu, ch¹y thö, b¶o hµnh SCL. §¬n vÞ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trªn ph¶i ®¶m b¶o phôc håi chøc n¨ng vµ chÊt l­îng toµn bé c¸c bé phËn cña HÖ thèng thiÕt bÞ hoÆc c«ng tr×nh thuéc danh môc SCL.Nh÷ng bé phËn hoÆc thiÕt bÞ nµo trong hÖ thèng thiÕt bÞ hoÆc c«ng tr×nh kh«ng ®¶m b¶o n¨ng lùc s¶n suÊt nh­ bÞ qu¸ t¶i, hoÆc do yªu cÇu ®¶m b¶o kü thuËt, an toµn, hoÆc bÞ h­ háng nÆng kh«ng thÓ söa ch÷a phôc håi ®­îc, hoÆc ph¶i thay míi .Sau khi ®¹i tu thiÕt bÞ ph¶i b¶o ®¶m vËn hµnh an toµn, kinh tÕ , b¶o ®¶m n¨ng lùc s¶n suÊt trong suèt thêi gian gi÷a hai kú ®¹i tu.§èi víi c¸c hÖ thèng l­íi ®iÖn qu¸ cò kh«ng ®ñ n¨ng lùc truyÒn t¶i vµ tiªu chuÈn vËn hµnh an toµn, bÞ qu¸ t¶i còng cÇn ®­îc thay míi trong ®¹i tu. 2. Chu kú ®¹i tu a. §èi víi thiÕt bÞ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Lß h¬i, tua bin h¬i-nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn vµ c¸c phô kiÖn kÌm theo :3-5 n¨m Thêi gian söa ch÷a lín lÇn ®Çu tiªn theo qui ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o thiÕt bÞ b. §èi víi nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn : Tua bin n­íc-m¸y ph¸t thuû ®iÖn gåm c¸c thiÕt bÞ phô kÌm theo:4-6 n¨m.Thêi gian söa ch÷a lÇn ®Çu tiªn do qui ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o thiÕt bÞ. c.§èi víi thiÕt bÞ tua bin khÝ vµ diesel: §èi víi c¸c tua bin khÝ vµ c¸c m¸y ph¸t ®iÖn diesel chu kú söa ch÷a theo h­íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o.Trong trêng hîp kh«ng cã h­íng dÉn cô thÓ th× ®¬n vÞ qu¶n lý thiÕt bÞ cã tr¸ch nhiÖm ®óc rót kinh nghiÖm vËn hµnh vµ söa ch÷a, ®Ò xuÊt c¸c ®iÒu chØnh cÇn thiÕt, tr×nh Tæng c«ng ty xÐt duyÖt nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ vµ cã thÓ ®iÒu chØnh thêi gian söa ch÷a vµo thêi ®iÓm hîp lý. d.§èi víi c«ng tr×nh x©y dùng; §èi víi nhµ cöa, c«ng tr×nh kiÕn tróc, c«ng tr×nh thuû n«ng, ®­êng x¸ th× chu kú ®¹i tu phô thuéc kÕt qu¶ theo dâi vµ kiÓm tra ®Þnh kú chÊt l­îng còng nh­ c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, song ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ sù cÇn thiÕt, tiÕt kiÖm vµ ph¶i phï hîp víi c¸c qui ®Þnh chuyªn ngµnh. e.§èi víi c¸c c«ng tr×nh , ®­êng d©y, tr¹m, thiÕt bÞ: +M¸y biÕn thÕ lùc:Thêi ®iÓm ®¹i tu phô thuéc vµo thÝ nghiÖm kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt.Thêi ®iÓm trung tu theo chu kú thêi gian vËn hµnh do nhµ chÕ t¹o qui ®Þnh. +§êng d©y t¶i ®iÖn:Chu kú ®¹i tu lµ 6 n¨m, ®­êng d©y ven biÓn chu kú ®¹i tu lµ 4 n¨m. +C¸c thiÕt bÞ cßn l¹i theo quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o. 3. Thêi gian tiªu chuÈn cho ®¹i tu Thêi gian tiªu chuÈn ngõng vËn hµnh ®Ó ®¹i tu ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: 1.Lß h¬i gåm c¶ thiÕt bÞ phô:Kh«ng v­ît qu¸ 90 ngµy. 2.Tua bin h¬i. m¸y ph¸t nhiÖt ®iÖn gåm c¶ thiÕt bÞ phô:Kh«ng qu¸ 75 ngµy. 3.Tua bin n­íc ,m¸y ph¸t thuû ®iÖn gåm c¶ thiÕt bÞ phô:Kh«ng v­ît qu¸ 45 ngµy. 4.Tua bin chu tr×nh ®¬n vµ m¸y ph¸t ®iÖn diesel lín gåm c¶ thiÕt bÞ phô :kh«ng v­ît qu¸ 45 ngµy. 5.§­êng d©y truyÒn t¶i ®iÖn cao thÕ tõ 110 kV trë lªn:Kh«ng v­ît qu¸ 90 ngµy. 6.§­êng d©y trung, h¹ thÕ d­íi 110 kV:Kh«ng v­ît qu¸ 45 ngµy. 7.Tr¹m biÕn ¸p truyÒn t¶i:Kh«ng v­ît qu¸ 60 ngµy. 8.Tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi:Kh«ng v­ît qu¸ 30 ngµy. 9.Thêi gian söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ vµ h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c tuú thuéc vµo t×nh tr¹ng kü thuËt , khèi l­îng söa ch÷a ®­îc phª duyÖt. 4. Néi dung, chu kú vµ thêi gian trung tu 1.N«Þ dung:Trung tu bao gåm c¸c c«ng viÖc kiÓm tra, b¶o d­ìng, söa ch÷a hoÆc thay thÕ c¸c bé phËn thiÕt bÞ sím bÞ hao mßn, h­ háng biÕn chÊt, b¸m bÈn trong qu¸ tr×nh vËn hµnh gi÷a hai kú ®¹i tu. 2.Chu kú:§Ó b¶o ®¶m vËn hµnh an toµn kinh tÕ, phï hîp víi t×nh tr¹ng thiÕt bÞ thùc tÕ. ®ång thêi phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña nhµ cung cÊp thiÕt bÞ hiÖn nay.Tæng c«ng tycho phÐp c¸c ®¬n vÞ tiÕn hµnh trung tu gi÷a hai kú ®¹i tu. §èi víi c¸c lß h¬i, thiÕt bÞ ¸p lùc vµ thiÕt bÞ ®o l­êng ®iÒu khiÓn, thêi gian trung tu cÇn bè trÝ trïng víi thêi gian kh¸m nghiÖm theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3.Thêi gian tiªu chuÈn cho trung tu:Thêi gian tiªu chuÈn ngõng vËn hµnh thiÕt bÞ ®Ó trung tu kh«ng vît qu¸ 40% thêi gian tiªu chuÈn ngõng vËn hµnh ®Ó ®¹i tu ®­îc quy ®Þnh ë trªn. III. c«ng t¸c kÕ ho¹ch söa ch÷a 1. KÕ ho¹ch söa ch÷a * KÕ ho¹ch SCL 5 n¨m ®èi víi c¸c thiÕt bÞ c«ng tr×nh chÝnh: KÕ ho¹ch SCL 5 n¨m ®èi víi c¸c thiÕt bÞ c«ng tr×nh chÝnh do c¸c ®¬n vÞ lËp dùa theo H­íng dÉn lËp danh môc SCL vµ chu kú SCL.KÕ ho¹ch nµy ®­îc hiÖu chØnh hµng n¨m theo tiÕn ®é thùc hiÖn thùc tÕ. 2. KÕ ho¹ch SCL hµng n¨m : a.Danh môc vµ lÞch SCL +Danh môc SCL:Trong th¸ng 12 c¸ch n¨m kÕ ho¹ch SCL 1 n¨m, dùa theo chu kú SCL,th«ng b¸o danh môc SCL trong m¹ng m¸y tÝnh cña TCT vµ kÕ ho¹ch SCL 5 n¨m ®­îc duyÖt vµ t×nh tr¹ng thùc tÕ cña thiÕt bÞ, c«ng tr×nh c¸c ®¬n vÞ lËp vµ tr×nh cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. +LÞch SCLc¸c thiÕt bÞ c«ng tr×nh chÝnh hµng n¨m:Do trung t©m ®iÒu ®é hÖ thèng ®iÖn quèc gia phèi hîp c¸c ban chøc n¨ng cña tæng c«ng ty lËp vµ tr×nh TCT phª duyÖt ngay sau khi cã danh môc SCL,c¸c thiÕt bÞ c«ng tr×nh chÝnh ®­îc phª duyÖt +LÞch SCLc¸c danh môc kh¸c:Do c¸c ®¬n vÞ lËp tr×nh cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. b.LËp vµ phª duyÖt hå s¬ kÕ häach söa ch÷a: +§èi víi c¸c danh môcSCL thiÕt bÞ c«ng tr×nh chÝnh:C¸c ®¬n vÞ ph¶i lËp xong vµ tr×nh cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt hå s¬ kÕ ho¹ch SCL cho tõng danh môc Ýt nhÊt ph¶i tr­íc 12 th¸ng so víi thêi ®iÓm ®a c«ng tr×nh ra ®Ó SCL theo lÞch  duyÖt.C¸c cÊp thÈm quyÒn hoµn thµnh viÖc thÈm tra, xÐt duyÖt trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ t khi nhËn ®îc hå s¬ SCL ®Çy ®ñ cña tõng danh môc . +Víi c¸c danh môc, h¹ng môc SCLcã c¶i tiÕn thiÕt bÞ hoÆc thay ®æi c«ng nghÖ th× ph¶i cã ph­¬ng ¸n kü thuËt kÌm theo. c.Mua s¾m vËt t­ thiÕt bÞ vµ dÞch vô phôc vô söa ch÷a: C¸c ®¬n vÞ lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ngay sau khi kÕ ho¹ch danh môc SCL vµ ph¬ng ¸n kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ kü thuËt cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. Trong thêi h¹n 3 th¸ng sau khi kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®­îc phª duyÖt , c¸c ®¬n vÞ ph¶i thùc hiÖn xong c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ ký hîp ®«ng mua s¾m VTTB theo quy ®Þnh , b¶o ®¶m c¸c hîp ®ång ®îc ký tríc 8 th¸ng kÓ tõ thêi ®iÓm ®a thiÕt bÞ ra söa ch÷a. 3. Tr×nh tù lËp thÈm tra vµ duyÖt kÕ ho¹ch SCL Sau khi nhËn bé hå s¬ kÕ ho¹ch ®Çy ®ñ, c¸c ban(phßng)chñ tr× tæ chøc thÈm tra vµ xÐt duyÖt theo chøc n¨ng chuyªn m«n .C¸c ban(phßng)chñ tr× sÏdù th¶o v¨n b¶n tr×nh Phã tæng gi¸m ®èc(phã gi¸m ®èc) phô tr¸ch quyÕt ®Þnh phª duyÖt danh môc, néi dung vµ khèi l­îng SCL, thiÕt kÕ hoÆc ph­¬ng ¸n kü thuËt theo ph©n cÊp, sau ®ã chuyÓn kÕt qu¶ cho ban (phßng)cã chøc n¨ng xem xÐt tr×nh duyÖt dù to¸n. §èi víi c¸c danh môc(hoÆc h¹ng môc)SCL sau ®©y khi phª duyÖt kÕ ho¹ch danh môc SCL ph¶i kÌm theo phª duyÖt ph­¬ng ¸n kü thuËt: +Danh môc cã c¶i tiÕn thay ®æi vÒ c«ng nghÖ. +C¸c h¹ng môc chÕ t¹o thö nghiÖm hoÆc phôc håi thö nghiÖm lÇn ®Çu. +C¸c danh môc thuéc thiÕt bÞ c«ng tr×nh chÝnh. Sau khi nhËn ®­îc c¸c quyÕt ®Þnh kÓ trªn,ban(phßng)cã chøc n¨ng xem xÐt tr×nh duyÖt dù to¸n sÏ tæ chøc thÈm ®Þnh , xÐt duyÖt dù to¸n cho c¸c danh môc theo néi dung vµ khèi kü thuËt ®· ®îc duyÖt Ban(phßng)nµy sÏ dù th¶o v¨n b¶n duyÖt dù to¸n,tr×nh cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt , sau ®ã chuyÓn kÕt qu¶ cho ban(phßng)kÕ ho¹ch. Ban(phßng)kÕ ho¹ch kiÓm tra c¸c thñ tôc ph¸p lý, c¨n cø ®Þnh møc suÊt chi phÝ SCL ®· ®îc cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt vµ c©n ®èi kÕ ho¹ch vãn SCL ®Ó dù th¶oquyÕt ®Þnh giao kÕ ho¹ch vèn SCLcho danh môc vènSCL ®ã, tr×nh Tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) phª duyÖt vµ lµ ®Çu mèi theo dâi, kiÓm tra viÖc viÖc thùc hiÖn ®óng ®¾n c¸c yªu cÇu vÒ thñ tôc ph¸p lý, tr×nh tù thùc hiÖn kÕ ho¹ch SCL. Mçi ban(Phßng)chøc n¨ng ph¶i thùc hiÖn xong c«ng viÖc cña m×nh trong vßng 10 ngµy (kÓ c¶ ngµy lÔ vµ chñ nhËt). Bé Hå s¬ kÕ ho¹ch SCL gåm 3 b¶n, dîc c¸c ®¬n vÞ nép cho cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt nh­ sau: a.§èi víi cÊp thÈm quyÒn lµ tæng c«ng ty: -01 b¶n cho ban kÕ ho¹ch. -01 b¶n cho ban chñ tr×. -01 b¶n cho ban Kinh tÕ dù to¸n. b.§èi víi cÊp thÈm quyÒn lµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc:Nép cho c¸c Phßng chøc n¨ng t­¬ng ®­¬ng. IV. tæ chøc thùc hiÖn söa ch÷a * Tæ chøc thùc hiÖn SCL C¸c ®¬n vÞ ®­îc quyÒn triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c chuÈn bÞ vËt t­ phô tïng, thiÕt bÞ SCL ®èi víi c¸c danh môc SCL ®· cã trong quyÕt ®Þnh phª duyÖt kÕ ho¹ch danh môc vµ ph­¬ng ¸n kü thuËt.C¸c ®¬n vÞ kh«ng ®­îc thùc hiÖn tr­íc nh÷ng danh môc, h¹ng môc ch­a ®­îc phª duyÖt hoÆc sö dông vèn cña h¹ng môc nµy thùc hiÖn h¹ng môc kh¸c. Ngay sau khi kÕ ho¹ch danh môc vµ ph¬ng ¸n kü thuËt SCL ®­îc phª duyÖt th× c¸c ®¬n vÞ ph¶i ®iÒu chØnh ®¬n hµng vËt t­, thiÕt bÞ, tiÕn hµnh kh¶o s¸t x¸c ®Þnh gi¸ l« thÇu, gãi thÇu, tr×nh cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu vµ c¸c hå s¬ mêi thÇutheo quy ®Þnh. C«ng t¸c ®¸u thÇu, hoÆc chµo gi¸ c¹nh tranh, hoÆc chØ ®Þnh thÇu ph¶i ®­îc thùc hiÖn khÈn tr­¬ng, theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh , b¶o ®¶m VTTB ph¶i vÒ tíi ®¬n vÞ tr­íc th¬× ®iÓm ®a thiÕt bÞ c«ng tr×nh ra ®Ó SCL tõ 1 tíi 2 th¸ng ®Î kÞp cã vËt t­ kÞp chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ phô kiÖn thay thÕ. ViÖc ngõng thiÕt bÞ, c«ng tr×nh ®Ó söa ch÷a ph¶i ®óng theo lÞch söa ch÷a ®· ®­îc duyÖt nh­ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c vËt t­ thiÕt bÞ cÇn thay thÕ ®· cã ®ñ. Tr­íc khi tiÕn hµnh söa ch÷a ph¶i x©y dùng tiÕn ®é thùc hiÖn chi tiÕt , x¸c ®Þnh ®­êng G¨ng vµ kÕ ho¹ch nh©n lùc .Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¶i chØ ®¹o theo s¸t tiÕn ®é, ®iÒu chØnh ®­êng G¨ng thùc tÕ kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng c«ng tr×nh bÞ kÐo dµi, kh«ng hoµn thµnh hÕt néi dung, khèi l­îng SCL ®­îc phª duyÖt. C«ng viÖc SCL ®­îc gi¸m ®èc ®¬n vÞ trùc tiÕp giao cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn (ph©n x­ëng, ®éi...) hoÆc uû quyÒn cho c¸c ®¬n vÞ giao tiÕp cho c¸c tæ s¶n xuÊt ®Òu ph¶i thùc hiÖn theo chÕ ®é phiÕu giao viÖc , trong ®ã ghi râ m· sè, tªn c«ng viÖc , n«i dung, quy tr×nh thùc hiÖn , biÖn ph¸p an toµn, yªu cÇu kü thuËt. thêi h¹n hoµn thµnh vµ ®Þnh møc nh©n c«ng, vËt t­, ca m¸y.Sau liÖu thùc tÕ vÒ thêi gian hoµn thµnh, nh©n c«ng, vËt t­, ca m¸y ®· sö dông vµo phiÕu giao viÖc ®Ó thèng kª , ph©n tÝch vµ l­u tr÷. C¸c c«ng viÖc cÇn thuª ®¬n vÞ ngoµi ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh hiªn hµnh cña nhµ n­íc vµ Tæng c«ng ty vÒ ®Êu thÇu, chµo hµng c¹nh tranh, chØ ®Þnh thÇu, hîp ®ång kinh tÕ, song kh«ng vît qu¸ ®Þnh møc cña Tæng c«ng ty ban hµnh. Trong söa ch÷a ph¶i thùc hiÖn thu håi c¸c vËt  cßn b¶o ®¶m chÊt l­îng ®Ó söa ch÷a, phôc håi ®Ó sö dông l¹i nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ söa ch÷a . V. Mét sè biÖn ph¸p lµm t¨ng hiÖu qu¶ nguån vèn söa ch÷a lín 1.Nguån vèn söa ch÷a lín ®­îc C«ng ty ph©n bæ chØ cã gi¸ trÞ hiÖn thùc trong n¨m tµi chÝnh kÕ ho¹ch dïng ®Ó söa ch÷a, phôc håi TSC§ trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt kinh doanh ®iÖn vµ ph¶i cã trong danh môc qu¶n lý tµi s¶n cña ®¬n vÞ. 2.Kh«ng dïng vèn söa ch÷a lín ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ, x©y dùng míi c«ng tr×nh, söa ch÷a nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi. 3,C¸c c«ng tr×nh söa ch÷a lín chØ ®îc triÓn khai thùc hiÖn khi cã tªn trong danh s¸ch kÕ ho¹ch SCL tõng quÝ do C«ng ty giao. 4.TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®îc thùc hiÖn lËp vµ duyÖt ®Çy ®ñ theo c¸c bíc yªu cÇu:Kh¶o s¸t, ph¬ng ¸n kinh tÕ kü thuËt, dù to¸n, nghiÖm thu , bµn giao, b¶o hµnh, thu håi vËt t­, thanh quyÕt to¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ sau söa ch÷a. 5.Dù to¸n c¸c c«ng tr×nh SCL ph¶i x©y dùng trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vÒ tiªu hao vËt t­, lao ®éng , ®¬n gi¸...do cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh. 6.Nghiªm cÊm c¸c ®¬n vÞ kh«ng ®­îc kho¸n tr¾ng toµn bé c¸c c«ng tr×nh cho c¸c tæ , ®éi thi c«ng. 7.Trong c«ng tr×nh nÕu cã sù kÕt hîp gi÷a SCLvíi c¶i t¹o më réng n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt th× ph¶i t¸ch riªng. 8.Trong qu¸ tr×nhSCL tµi s¶n cè ®Þnh cã thÓ thay thÕ thiÕt bÞ, phô tïnghoÆc toµn bé tµi s¶n ®¶m b¶o phï hîp víi c«ng nghÖ hiÖn t¹i vµ ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt truyÒn t¶i, ph©n phèi ®iÖn ®­îc an toµn , tin cËy trong vËn hµnh. 9.Trong c¸c trêng hîp nÕu tiÕn hµnh SCL tµi s¶n mµ chi phÝ qu¸ cao. kh«ng hiÖu qu¶ vµ do yªu cÇu cña kü thuËt th× cã thÓ dïng nguån vèn SCL ®Ó thay thÕ hÖ thèng líi ®iÖn ®Ó ®¶m b¶o vËn hµnh, cung cÊp ®iÖn an toµn tin cËy cho hÖ thèng l­íi ®iÖn. 10.C¸c c«ng tr×nhSCL khi thùc hiÖn ph¶i ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ theo luËt ®Þnh hiÖn hµnh, hoÆc ph¶i cã quyÕt ®Þnhgiao nhiÖm vô nÕu tù lµm, cã chÕ ®é b¶o hµnh c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 11.C¸c lo¹i thiÕt bÞ, vËt t­ thu håi trong qu¸ ttr×nh SCLph¶i ®­îc Héi ®ång c¬ së lËp biªn b¶n x¸c ®Þnh khèi l­îng vµ gi¸ trÞ ®Ó gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh. 12.Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng tr×nh ph¶i tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng, cËp nhËt, l­u tr÷ ®Çy ®ñ c¸c hå s¬, chøng tõ cÇn thiÕt ®¶m b¶o cho viÖc thanh quyÕt to¸n còng nh­ thanh kiÓm tra sau nµy tiÕn hµnh ®­îc thuËn lîi. 13.¦u tiªn c¸c ®¬n vÞ tù lµm, sau ®ã giao thÇu cho c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty cã thÓ chän ®¬n vÞ thi c«ng ngoµi nh­ng ph¶i b¸o c¸o c«ng ty thÈm tra phª duyÖt tr­íc khi ký hîp ®ång . 14.Khi khèi l­îng t¨ng gi¸ trÞ ph¸t sinh qu¸ 5% gia trÞ c«ng tr×nh.§¬n vÞ ph¶i b¸o c¸o c«ng ty míi ®­îc tiÕp tôc triÓn khai, c«ng ty kh«ng bæ sung khi quyÕt to¸n. 15.C¸c c«ng tr×nh sau khi kÕt thóc ph¶i thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. kÕt luËn Víi ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®óng ®¾n cña nhµ tr­êng cïng víi sù gióp ®ì cña khoa Kinh tÕ & Qu¶n lý còng nh­ C«ng ty §iÖn lùc 1 ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em tiÕp cËn víi thùc tÕ,vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ tr­êng vµo thùc tiÔn, ®i s©u t×m hiÓu c¸ch thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ ho¹ch cña c«ng ty ®iÖn lùc 1. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty ®iÖn lùc 1 em ®· rÊt cè g¾ng song kh«ng khái thiÕu sãt trong bµi viÕt cña m×nh do cßn thiÕu kinh nghiÖm. Em mong ®­îc sù chØ b¶o vµ gióp ®ì cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty Điện lực 1.DOC
Luận văn liên quan