Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh

LỜI NÓI ĐẦU Vốn là tiền đề của sản xuất kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn gắn liền và phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh , khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp, để tồn tại được trong môi trường cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác, các công ty TNHH phải đối mặt với nhiều khó khăn và phải vượt qua nhiều thử thách, trong đó là phương thức tạo vốn và đổi mới cơ chế quản lý vốn để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động được . Việc giải quyết hai vấn đề trên thực chất là đi tìm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thích ứng vơí loại hình doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường như hiện nay. Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh, được sự giúp đỡ của Thầy giáo hưỡng dẫn, phòng kế toán và ban lãnh đạo Công ty, em đã từng bước làm quen và vận dụng lý luận vào thực tiến .Với ý nghĩa và tầm quan trọng của vốn sản xuất kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng, em đã nghiên cứu và hoàn thành báo cáo thực tập này với đề tài: : "Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung báo cáo này được chia thành ba phần: Phần I: Giới thiệu sơ lược về sự hình thành và phát triển của công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh. Phần II: Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh Phần III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2310 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Vèn lµ tiÒn ®Ò cña s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ sö dông vèn g¾n liÒn vµ ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh , khi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh yÕu tè sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp, ®Ó tån t¹i ®­îc trong m«i tr­êng c¹nh tranh víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, c¸c c«ng ty TNHH ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã kh¨n vµ ph¶i v­ît qua nhiÒu thö th¸ch, trong ®ã lµ ph­¬ng thøc t¹o vèn vµ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vèn ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn huy ®éng ®­îc . ViÖc gi¶i quyÕt hai vÊn ®Ò trªn thùc chÊt lµ ®i t×m gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn thÝch øng v¬Ý lo¹i h×nh doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh, ®­îc sù gióp ®ì cña ThÇy gi¸o h­ìng dÉn, phßng kÕ to¸n vµ ban l·nh ®¹o C«ng ty, em ®· tõng b­íc lµm quen vµ vËn dông lý luËn vµo thùc tiÕn .Víi ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ vèn l­u ®éng nãi riªng, em ®· nghiªn cøu vµ hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy víi ®Ò tµi: : "N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn néi dung b¸o c¸o nµy ®­îc chia thµnh ba phÇn: PhÇn I: Giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh. PhÇn II: T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh PhÇn i: giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH 1-9 Hµ tÜnh. 1. lÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp liªn doanh khai th¸c kho¸ng s¶n vµ x©y l¾p 1-9 Hµ tÜnh ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 3 n¨m 1989 lµ mét doanh nghiÖp t­ nh©n ®Çu tiªn t¹i Hµ TÜnh, khi ®ã ch­a cã luËt c«ng ty. Sau ngµy t¸i lËp tØnh ®óng khi cã luËt doanh nghiÖp cho phÐp thµnh lËp C«ng ty TNHH nhiÒu thµnh viªn. Ngµy 02/06/93 C«ng ty ®· ®­îc thµnh lËp theo giÊy phÐp sè 771 Q§/UB cu¶ UBND tØnh Hµ TÜnh. C«ng ty gåm 3 thµnh viªn s¸ng lËp. Tªn gäi: C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 1-9 Hµ TÜnh Tªn giao dÞch: Hµ TÜnh 1-9 company ltd Trô së chÝnh: T©n yªn - Th¹ch yªn - ThÞ x· Hµ TÜnh Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty: 1.026.678.992 Trong ®ã : - Vèn b»ng tiÒn : 310.000.000 -Vèn b»ng tµi s¶n cè ®Þnh : 716.678.992 Ngµnh nghÒ kinh doanh: nhËn thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thñy lîi. S¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng. Liªn doanh s¶n xuÊt quÆng Imenite xuÊt khÈu. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c«ng ty Sau gÇn 15 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi khÈu hiÖu"uy tÝn, chÊt l­îng, hiÖu qu¶"vµ lu«n khuyÕn khÝch viÖc n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n. §Õn nay c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé kü thuËt giái vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ, giµu kinh nghiÖm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cïng mét bé phËn quan träng kh«ng thÓ thiÕu nh»m gióp c«ng ty h¹ch to¸n mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®ã lµ bé phËn kÕ to¸n tµi vô S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty G® c«ng ty C¸c Phã Gi¸m ®èc Phßng kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch, vËt t­ Phßng kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh C¸c ®éi s¶n xuÊt, thi c«ng c«ng tr×nh s¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp, thñ quü KT thanh to¸n vµ c«ng nî KÕ to¸n vËt t­, L§ tiÒn l­¬ng KÕ tãan thèng kª c¸c ®éi thi c«ng ®éi1 ®éi2 ®éi3 ®éi4 ®éi5 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty TNHH 1-9 hµ tÜnh BiÓu 01- kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2003-2004 ®¬n vÞ : triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh 2004 / 2003 Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn % 1.Doanh thu thuÇn 4.516 4.687 171 3,8 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 3.608 3.747 139 3,9 3. L·i gép 908 940 32 3,5 4.Chi phÝ qu¶n lý 332 244 -88 73,5 5. Chi phÝ kh¸c 230 199 -31 86,5 6. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD 346 497 151 43,6 7. Thu nhËp tõ H§ tµi chÝnh 8 7 -1 87,5 8. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 354 504 150 42,3 9. ThuÕ thu nhËp DN 113 161 48 42,5 10 .Lîi nhuËn sau thuÕ 241 343 102 42,3 (Nguån: Phßng kÕ to¸n) BiÓu trªn cho thÊy kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, doanh thu thuÇn n¨m 2004 cao h¬n n¨m 2003 nh­ng t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ, do gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 còng t¨ng lªn t­¬ng øng. Chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ kh¸c n¨m 2004 cã gi¶m chót Ýt so víi n¨m 2003 dÉn ®Õn lîi nhuËn n¨m 2004 lµ 504 triÖu ®ång t¨ng h¬n so víi n¨m 2003.Sau khi trõ ®i thuÕ thu nhËp th× lîi nhuËn sau thuÕ chØ cßn l¹i 343 triÖu ®ång, c«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i Ýt . phÇn II . T×nh h×nh Qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vl® cña c«ng ty TNHH 1-9 Hµ tÜnh 1.C¬ cÊu vèn kinh doanh cña c«ng ty BiÓu 02- C¬ cÊu vèn kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2003 - 2004 ®¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2004/2003 Sè tiÒn TT% Sè tiÒn TT% Sè tiÒn TT% Tæng sè vèn KD 5.821 100,0 8.367 100,0 2.546 +43,7 - Vèn l­u ®éng 2.399 41 3.513 42 1.114 +46 - Vèn cè ®Þnh 3.442 59 4.854 58 1.412 +41 (Nguån: Phßng kÕ to¸n) Vèn kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2004 lµ 8.367triÖu ®ång t¨ng 43,7% (+2.546 triÖu ®ång) so víi 2003. Trong ®ã: Vèn l­u ®éng n¨m 2004 lµ 3.513.triÖu ®ång t¨ng +46% so víi n¨m 2003, tû träng t¨ng tõ 41% n¨m2003 lªn 42% n¨m 2004. Vèn cè ®Þnh lµ 5.454 triÖu ®ång t¨ng 58% so víi n¨m 2003, tû träng gi¶m chót Ýt tõ 59% n¨m 2003 xuèng cßn 58% n¨m 2004. Ta thÊy c¬ cÊu vèn kinh doanh cã sù gia t¨ng, n¨m 2004 cao h¬n n¨m 2003. §èi víi c«ng ty lµ doanh nghiÖp x©y l¾p th× vèn cè ®Þnh chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh. Do ®ã, vèn cè ®Þnh cã phÇn lín h¬n vèn l­u ®éng . 2. C¬ cÊu nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty BiÓu 03: C¬ cÊu nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty ( ®¬n vÞ :triÖu ®ång) ChØ tiªu 2003 2004 2004/2003 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % Tæng nguån vèn KD 5.821 100 8.367 100 2.546 +43,7 Nî ph¶i tr¶ 4.760 81,8 6.957 83,1 2.197 +46,1 - Nî ng¾n h¹n 4.498 94,0 6.592 78,7 2.094 +46,5 - Nî kh¸c 262 6,0 365 4,4 103 +39,3 2. vèn chñ së h÷u 1.061 18,2 1.410 16,9 349 +32,9 (Nguån: phßng kÕ to¸n) Qua biÓu 03 ta thÊy tæng nguån vèn ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån : Vèn chñ së h÷u vµ nî ph¶i tr¶. Trong ®ã: vèn vay n¨m 2004 lµ 6.957 triÖu ®ång t¨ng 46,1% so víi n¨m 2003 vµ tû träng t¨ng tõ 81,8 % n¨m 2003 lªn 83,1% n¨m 2004. Nî ph¶i tr¶ t¨ng do chñ yÕu nî vay ng¾n h¹n ®Ó cã vèn ®¶m b¶o thi c«ng c¸c c«ng tr×nh thuêng xuyªn vµ kÞp tiÕn ®é hoµn thµnh bµn giao. Nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty lµ 1.410 triÖu ®ång t¨ng 32,9% so víi n¨m 2003. Tuy vèn chñ së h÷u cã t¨ng nh­ng t¨ng chËm, tû träng l¹i gi¶m tõ 18,2 % n¨m 2003 xuèng cßn 16,9% n¨m 2004 do tû träng nî ph¶i tr¶ t¨ng . Nh­ vËy, kÕt cÊu nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty cã nhiÒu b¸t cËp do tû träng vèn chñ së h÷u nhá vµ gi¶m lµm ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh tù chñ trong SXKD, vµ sù rµng buéc bëi vèn vay sÏ lµm cho hiÖu qña s¶n xuÊt thÊp do ph¶i tr¶ l·i vay lín. Qua ph©n tÝch ë b¶ng trªn ta thÊy r»ng Nî phÈi tr¶ t¨ng nhanh cßn vèn chñ së h÷u t¨ng chËm h¬n , nªn tÝnh tù chñ tµi chÝnh cña c«ng ty bÞ h¹n chÕ vµ trong kinh doanh bÞ ®éng vÒ vèn th­êng dÉn ®Õn c«ng tr×nh b× ®×nh trÖ, ho¹t ®«ng tµi chÝnh gÆp rñi ro. 3. t×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty Tnhh 1-9 Hµ TÜnh BiÓu 04: T×nh h×nh sö dông VL§ cña C«ng ty (®¬n vÞ :triÖu ®ång) ChØ tiªu 2003 2004 2004/2003 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 2.399 100,0 3.513 100,0 1.114 46,4 1. Vèn b»ng tiÒn 659 27,5 773 22 114 17,3 2. C¸c kho¶n ph¶i thu 938 39 1.515 43 577 61,5 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 674 36 1.124 32 140 18 -Ph¶i thu kh¸c 264 22 391 11 127 48 3. Hµng tån kho 802 33,5 1.225 35 423 52,7 Chi phÝ sxkd dë dang 802 33.5 1.225 35 423 52.7 (Nguån: phßng kÕ to¸n) Sè vèn l­u ®éng n¨m 2004 lµ 3.513 t¨ng 46,4% so víi n¨m 2003. Trong ®ã: - Vèn b»ng tiÒn n¨m 2004 lµ 773 triÖu ®ång t¨ng 17,3% so víi n¨m 2003. Vèn b»ng tiÒn chiÕm tû träng nhá vµ gi¶m tõ 27,5% n¨m 2003 xuèng cßn 22% n¨m 2004, c«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc chi tr¶ c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶. - c¸c kho¶n Ph¶i thu n¨m 2004 lµ 1.515 triÖu ®ång t¨ng 61,5% so víi n¨m 2003. tû träng t¨ng tõ 39% n¨m 2003 lªn 43% n¨m 2004, t×nh h×nh nµy cho thÊy C«ng ty qu¶n lý nî ph¶i thu ch­a tèt. - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (bÞ chiÕm dông) n¨m 2004 lµ 1.124 triÖu ®ång t¨ng 18% so víi n¨m 2003, chiÕm tû träng lín nhÊt trong nî ph¶i thu. t×nh h×nh nµy cho thÊy vèn cña c«ng ty ®· Ýt nh­ng ®· bÞ chiÕm dông nªn cµng thiÕu vèn ®Ó kinh doanh. Hµng tån kho n¨m 2004 lµ 1.225 triÖu chiÕm 35% tæng VL§, t¨ng 52,7% so víi n¨m 2003. Do chi phÝ SXKD dë dang t¨ng, thùc chÊt lµ c¸c c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh ®Ó nghiÖm thu bµn giao vµ thanh to¸n. Cho thÊy c«ng ty ho¹t ®éng ch­a tèt, cÇn ph¶i ®Èy nhanh viÖc hoµn thiÖn c«ng tr×nh ®Ó nghiÖm thu bµn giao vµ thanh to¸n nh»m ®¹t ®­îc doanh thu cao h¬n. 4. hiÖu qu¶ sö dông Vèn l­u ®éng cña C«ng ty TNHH 1-9 Hµ tÜnh Dùa trªn c¸c chØ tiªu vµ c«ng thøc ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn L­u ®éng víi sè liÖu tõ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2003 vµ n¨m 2004 cã b¶ng sau: BiÓu 05: HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i c«ng ty ChØ tiªu §V tÝnh 2003 2004 So s¸nh (%) 1. Doanh thu Tr ® 4.545 4687 3,9 2. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ Tr ® 354 504 42,4 3. Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Tr ® 2.399 3.513 46,4 4. Vßng quay VL§(1/3) Vßng 1,9 1,3 68,4 5. Kú lu©n chuyÓn VL§ (360/4) Ngµy 189 277 46,6 6. HÖ sè ®¶m nhiÖm VL§(3/1) § 0,53 0,75 41,5 7. Møc tiÕt kiÖm VL§ Tr ® +1.146 8. HÖ sè sinh lêi (2/3) § 0,148 0,143 96,6 Qua biÓu trªn ta thấy rằng số vßng quay VLĐ cã sự biến động, VLĐ b×nh qu©n năm 2003 là 2.399 triÖu ®ång n¨m 2004 là 3.513triÖu ®ång t¨ng 46,4%. VLĐ b×nh qu©n 46,6% lín h¬n tèc ®é t¨ng 3,9% cña doanh thu thuÇn lµm cho vßng quay VL§ n¨m 2004 lµ 1,3 vßng gi¶m so víi n¨m 2003 lµ 0,6 vßng ®iÒu nµy dÉn ®Õn kú lu©n chuyÓn VL§ n¨m 2004 lµ 277 ngµy t¨ng 88 ngµy so víi n¨m 2003. Kú lu©n chuyÓn vèn dµi h¬n nªn dÉn ®Õn møc l·ng phÝ mét nl­îng VL§ n¨m 2004. HÖ sè sinh lêi cña VL§ n¨m 2004 lµ 0,143§, gi¶m 0,005 ®ång so víi n¨m 2003. HÖ sè sinh lêi n¨m sau Ýt h¬n n¨m tr­íc, nÕu kÐo dµi t×nh h×nh nµy th× c«ng ty sÏ kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Ho¹t ®éng kinh doanh sÏ bÞ h¹n chÕ. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng, c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn. Muèn vËy, cÇn gi¶m vèn vay, ®Èy nhanh tiÕn ®é hoµn thµnh c«ng tr×nh ®Ó nghiÖm thu, bµn giao vµ thanh to¸n, thu håi vèn nhanh. PhÇn III. mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty tnhh 1-9 hµ tÜnh 1. Nh÷ng tån t¹i cña C«ng ty trong viÖc sö dông vèn l­u ®éng. C«ng ty cã rÊt nhiÒu cè g¾ng, t×m mäi c¸ch ®Ó th¸o gì khã kh¨n, thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh vµ t¨ng lîi nhuËn. Trong n¨m qua c«ng ty ®· mua s¾m mét sè trang thiÕt bÞ míi víi c«ng nghÖ tiªn tiÕn lµm gi¶m nhÑ khèi l­îng, tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian vµ nh©n lùc. §¶m b¶o vÒ kü thuËt thi c«ng, chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng. Song C«ng ty vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò tån t¹i, ®ã lµ trong viÖc huy ®éng vèn vay nhiÒu nªn kh«ng chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, nî ph¶i tr¶ t¨ng, c¸c kho¶n ph¶i thu còng t¨ng ®iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Do vËy C«ng ty ph¶i cÇn nhanh chãng ®­a ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i, th«ng qua ®ã c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng møc thu nhËp vµ tÝch luü ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh. 2 . Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng t¹i C«ng ty. 2.1 . T¨ng vßng quay vèn l­u ®éng §Ó t¨ng vßng quay VL§, cÇn t¨ng doanh thu vµ gi¶m sè d­ b×nh qu©n VL§. T¨ng doanh thu, tr­íc hÕt c«ng ty cÇn tËp trung lùc l­îng thi c«ng víi c¸c ph­¬ng ph¸p kü thuËt tiªn tiÕn, tæ chøc s¶n xu¸t vµ sö dông lao ®éng hîp lý, ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh cßn dë dang, sím ®­a c«ng tr×nh vµo giai ®o¹n nghiÖm thu, bµn giao, thanh to¸n ®Ó thu håi vèn nhanh, trang tr¶i chi phÝ s¶n xuÊt, cã lîi nhuËn. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ biÖn ph¸p quan träng ®Ó hoµn thµnh sím c«ng tr×nh, sím bµn giao vµ thanh to¸n ®Ó thu håi vèn, t¨ng doanh thu. Gi¶m VL§ trong x©y dùng tr­íc hÕt gi¶m nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ kh«ng cã t×nh h×nh nî ph¶i thu khã ®ßi cßn t­¬ng ®èi lín. Do ®ã nhanh chãng thu håi c¸c kho¶n nî khã ®ßi tõ nhiÒu n¨m. Khi giao kÕt hîp ®ång cÇn chó träng ®Õn kh¶ n¨ng vÒ vèn cã ®­îc ®¶m b¶o cña c¸c chñ ®Çu t­, chØ thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh ®¶m b¶o thanh to¸n, tr¸nh ø ®äng vèn. §ång thêi, kh«ng ®Ó vèn b»ng tiÒn ë ng©n hµng ®Ó h­ëng l·i thÊp. Trong khi nî vay ng©n hµng nhiÒu (chÞu l·i suÊt cao) cÇn dïng vèn b»ng tiÒn nµy ®Ó tr¶ nî, gi¶m d­ nî vay, gi¶m chi phÝ sö dông vèn, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. 2.2. X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn th­êng xuyªn X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn th­êng xuyªn cÇn thiÕt tèi thiÓu cho ho¹t ®éng kinh doanh. Xem xÐt c©n nh¾c sö dông nguån vèn huy ®éng sao cho hîp lý, chi phÝ sö dông vèn thÊp nhÊt, hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc cao nhÊt. TËn dông triÖt ®Ó c¸c nguån kh«ng ph¶i tr¶ l¹i . §èi víi kho¶n vèn chiÕm dông ®­îc. C«ng ty nªn sö dông linh häat ®Ó ph¸t huy hÕt t¸c dông nh­ng kh«ng nªn l¹m dông qu¸. Nh­ vËy sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cao cho C«ng ty. + §èi víi kho¶n vay ng¾n h¹n ng©n hµng: C«ng ty ph¶i gi¶m kho¶n vay nµy xuèng cµng thÊp cµng tèt. Gi¶m b»ng c¸ch: vay dµi h¹n, chuyÓn dÞch c¬ cÊu vèn. + §èi víi kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n, ®©y lµ nguån vèn chiÕm dông, kh«ng ph¶i tr¶ l·i sö dông nªn C«ng ty cÇn khai th¸c vµ sö dông triÖt ®Ó nguån vèn nµy. + §èi víi c¸c kho¶n chiÕm dông kh¸c, C«ng ty chó träng sö dông hîp lý kh«ng nªn ®Ó qóa h¹n, lµm mÊt uy tÝn trong thanh to¸n. 2.3. T¨ng c­êng h¬n viÖc thu håi c¸c kho¶n nî vµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n ph¶i thu. §Ó ®¶m b¶o sù lµnh m¹nh vµ tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, tr¸nh bÞ chiÕm dông vèn, ®Èy m¹nh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng , gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p qu¶n ly c¸c kho¶n nî ph¶i thu tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó nî qu¸ h¹n. ®Ó lµm ®­îc viÖc ®ã C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p sau: + Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n nî, lËp sæ theo dâi t×nh h×nh c«ng nî, kh¸ch nî, xem xÐt kho¶n nµo ®· ®Õn h¹nth× nh¾c nhë ®Ó thu håi. Kho¶n nµo ch­a ®Õn h¹n cÇn lËp kÕ ho¹ch thu håi, cã nh÷ng biÖn ph¸p thu håi vèn thÝch hîp . + Trong hîp ®ång, C«ng ty cÇn quy ®Þnh râ rµng vÒ thêi h¹n thanh to¸n vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n. Khèi l­îng hoµn thµnh theo quy ­íc c¨n cø vµo gi¸ dù to¸n cÇn ®­îc thanh to¸n ngay kh«ng nªn thanh to¸n mét lÇn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, v× nh­ vËy vèn ®Çu t­ cña chñ ®Çu t­ sÏ bÞ ø ®äng trong lóc c«ng ty ph¶i ®i vay vèn víi l·i suÊt cao ®Ó trang tr¶i chi phÝ s¶n xuÊt. + LËp quü dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi tõ ( 2 n¨m trë lªn ), t¹o nguån tµi chÝnh bï ®¾p phÇn vèn bÞ mÊt do kh«ng ®ßi ®­îc nî phßng ngõa rñi ro mÊt vèn. . §Èy m¹nh thi c«ng hoµn thµnh khèi l­îng dë dang, nghiÖm thu, bµn giao thanh to¸n, thu håi vèn nhanh S¶n phÈm dë dang cña c«ng ty n¨m 2004 lµ 1.225 triÖu ®ång t¨ng 52,7% so víi n¨m 2003, lµ mét kho¶n vèn lín tån ®äng trong kh©u s¶n xuÊt. V× vËy, C«ng ty cÇn t×m c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh thi c«ng ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng dë dang, nghiÖm thu vµ bµn giao c«ng tr×nh ®Ó thu håi vèn nhanh, tr¸nh bÞ chiÕm dông vèn, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho c«ng ty. kÕt luËn Trªn ®©y lµ thùc tÕ vÒ t×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña C«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh vµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ vèn l­u ®éng nãi riªng lµ mét vÊn ®Ò quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ kinh tÕ míi. Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï gÆp rÊt nhiÒn khã kh¨n nh­ng C«ng ty vÉn ®¹t ®­îc mét sè thµnh tÝch nh­ : s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao, thùc hiÖn kÞp thêi ®Çy ®ñ mäi nghÜa vô víi Nhµ n­íc ... Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc, C«ng ty vÉn cßn kh«ng Ýt nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i vµ h¹n chÕ trong vÊn ®Ò sö dông vµ n©ng cao hiÖu qña sö dông vèn l­u ®éng. Tõ ®ã ®ái hái C«ng ty ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH 1-9 Hµ TÜnh. Em ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Ban l·nh ®¹o C«ng ty vµ phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n. §Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o h­ìng dÉn TS TrÇn Träng Kho¸i. Cïng víi kiÕn thøc ®· häc kÕt hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Do tr×nh ®é vµ thêi gian nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ThÇy c« gi¸o ®Ó ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh.DOC
Luận văn liên quan