Đề tài Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen

Đặt vấn đề - Thuốc tâm thần kinh đóng vai trò quan trọng - Thuốc có nguồn gốc hoá dược có nhiều tác dụng phụ - Gần đây, Học Viện Quân Y đã điều chế được Rotundin sulfat. Đây là nguyên liệu cho nhiều dạng thuốc như: thuốc tiêm, viên nén, viên nang, siro . Trong đó dạng siro được bào chế tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất thuốc - Học viện Quân Y có tên là siro Laroxen. - So với dạng bào chế khác, siro là dạng thuốc phổ biến và nó thích hợp với người già và trẻ nhỏ. Từ những ý nghĩa khoa học và thực tiễn nói trên, chúng tôi tiến hành đề tài nhằm mục tiêu sau: 1. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng siro Laroxen. 2. Xác định LD50 3. xác định tác dụng giảm đau, gây ngủ, trấn tĩnh và chống co giật của thuốc trên động vật thực nghiệm.

ppt40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3054 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiªn cøu x©y dùng tiªu chuÈn chÊt l­îng, x¸c ®Þnh LD50 vµ t¸c dông lªn thÇn kinh trung ­¬ng trªn thùc nghiÖm cña siro laroxen C¸n bé h­íng dÉn: TS. NguyÔn Minh ChÝnh Bé Quèc Phßng HäcViÖn Qu©n Y ****** Ph¹m v¨n V­îng (Kho¸ luËn tèt nghiÖp d­îc sÜ ®¹i häc kho¸ 1999 – 2005) Néi dung tr×nh bµy gåm: 1. §Æt vÊn ®Ò 2. Tæng quan tµi liÖu 3. VËt liÖu vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 4. KÕt qu¶ vµ bµn luËn 5. KÕt luËn §Æt vÊn ®Ò - Thuèc t©m thÇn kinh ®ãng vai trß quan träng - Thuèc cã nguån gèc ho¸ d­îc cã nhiÒu t¸c dông phô - GÇn ®©y, Häc ViÖn Qu©n Y ®· ®iÒu chÕ ®­îc Rotundin sulfat. §©y lµ nguyªn liÖu cho nhiÒu d¹ng thuèc nh­: thuèc tiªm, viªn nÐn, viªn nang, siro... Trong ®ã d¹ng siro ®­îc bµo chÕ t¹i Trung t©m nghiªn cøu øng dông s¶n xuÊt thuèc - Häc viÖn Qu©n Y cã tªn lµ siro Laroxen. - So víi d¹ng bµo chÕ kh¸c, siro lµ d¹ng thuèc phæ biÕn vµ nã thÝch hîp víi ng­êi giµ vµ trÎ nhá. Tõ nh÷ng ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn nãi trªn, chóng t«i tiÕn hµnh ®Ò tµi nh»m môc tiªu sau: 1. X©y dùng tiªu chuÈn chÊt l­îng siro Laroxen. 2. X¸c ®Þnh LD50 3. x¸c ®Þnh t¸c dông gi¶m ®au, g©y ngñ, trÊn tÜnh vµ chèng co giËt cña thuèc trªn ®éng vËt thùc nghiÖm. PhÇn i - Tæng quan 1.1. C©y b×nh v«i (stephania lour - Menispermaceae). 1.1.1. §Æc ®iÓm thùc vËt. D©y leo, th©n xo¾n nh½n, th­êng xanh, sèng l©u n¨m, rÔ cñ ph×nh to ¶nh 1: C©y B×nh v«i ( Stephania glabra (Roxb) – Menispermaceae) 1.1.2. Ph©n bè, trång h¸i vµ chÕ biÕn. - ViÖt Nam ph©n bè ë c¸c tØnh nh­: Hµ T©y, Hoµ B×nh, Hµ Giang, Tuyªn Quang, Phó Thä, Phó Yªn, Ninh ThuËn v.v... [17], [7], [6]. - B×nh v«i b»ng h¹t hoÆc b»ng phÇn ®Çu cña cñ. - Khi thu cñ vÒ ®em c¹o s¹ch vá n©u ®en, th¸i l¸t máng, ph¬i hoÆc sÊy kh« hoÆc ®em chiÕt Rotundin. 1.1.3. Bé phËn dïng vµ thµnh phÇn ho¸ häc. - Bé phËn dïng: D­îc liÖu lµ cñ b×nh v«i ®· ®­îc ph¬i hoÆc sÊy kh«. [7], [6]. - Thµnh phÇn ho¸ häc: Cñ b×nh v«i cã nhiÒu alcaloid trong ®ã cã Rotundin (L-tetrahydropalmatin) vµ c¸c alcaloid kh¸c nh­: Stepharin, Cycleanin,... Ngoµi ra cßn cã tinh bét, ®­êng khö.. 1.2. Hîp chÊt Rotundin vµ Rotundin sulfat. 1.2.1. Hîp chÊt Rotundin. 1.2.1.1. §Æc ®iÓm cÊu tróc ho¸ häc.[3], [7], [23], [7]. CTPT: C21H25NO4 CTCT: KLPT: 355,43 TKH: 5,8,13,13-tetrahydro-2,3,9,10- tetramethoxy- 6H dibenzo [a,g] quinolizine (CÊu tróc nhãm isoquinolin). 1.2.1.2. C¸c th«ng sè ho¸ lý. [23], [7]. - Bét kÕt tinh tr¾ng hoÆc h¬i vµng, kh«ng mïi kh«ng vÞ. - §é tan: Kh«ng tan trong n­íc, tan trong Cloroform, dÔ tan trong acid lo·ng. - §iÓm ch¶y (mp): 141- 1440 C. - - Phæ tö ngo¹i: cã ®Ønh hÊp thô t¹i 281nm. 1.2.1.3. ChiÕt xuÊt vµ tinh chÕ Rotundin ChiÕt xuÊt, tinh chÕ Rotundin ®¹t hµm l­îng 90 - 95% trong s¶n phÈm trung gian vµ tinh chÕ Rotundin tinh khiÕt ®¹t hµm l­îng trªn 99% .[7], [20], [31]. 1.2.1.4. T¸c dông sinh häc. Rotundin (L- tetrahydropalmatin) cã t¸c dông an thÇn, g©y ngñ v.v.... [20], [27]. 1.2.2. Hîp chÊt Rotundin sulfat. 2.2.2.1. §Æc ®iÓm cÊu tróc ho¸ häc. [7], [9], [10], [8]. - CTPT: C21 H25 NO4.H2 SO4 - CTCT: - KLPT: 453,51 1.2.2.2. C¸c th«ng sè lý, ho¸. [7], [9], [10], [8]. - Tinh thÓ mµu tr¾ng hoÆc h¬i ¸nh vµng, kh«ng mïi vÞ h¬i ch¸t. - §é tan: dÔ tan trong n­íc, tan trong Methanol, Ýt tan trong Ethanol cao ®é, kh«ng tan trong Ether, Chloroform. - §iÓm ch¶y ( t c) : 213  221 C - N¨ng xuÊt quay cùc riªng (25D): kh«ng d­íi - 210 --- T¹p chÊt liªn quan: kh«ng qu¸ 0,5%. - pH (dung dÞch 1% trong n­íc): 1,5  2,5. - Phæ tö ngo¹i: cã ®Ønh cùc ®¹i t¹i 281nm. - §Þnh l­îng: Rotundin sulfat ph¶i chøa tõ 98,0 % ®Õn 101,0% C24H25NO4.H2SO4 1.2.2.3. §iÒu chÕ Rotundin sulfat. [7], [9], [10], [8] LÇn ®Çu tiªn, qui tr×nh s¶n xuÊt Rotundin sulfat ®­îc Häc viÖn Qu©n Y c«ng bè (2001): Nguyªn t¾c: Rotundin + Acid sulfuric Muèi Rotundin sulfat. S¬ ®å qui tr×nh: HÖ dung m«i H2 SO4 L¹nh, kÕt tinh Rotundin dd ®ång tan Ph¶n øng ®un nãng xóc t¸c, nhiÖt ®é Läc röa, lo¹i t¹p Tinh thÓ 1 Tinh thÓ 2 SÊy nhÑ 1.2.2.3. T¸c dông sinh häc. Rotundin sulfat cã t¸c dông an thÇn, lµm dÞu thÇn kinh, g©y ngñ, lµm gi¶m vËn ®éng, chèng co giËt (trªn ®éng vËt thùc nghiÖm). [7]. 1.3. D¹ng thuèc siro 1.3.1. §Þnh nghÜa: Siro thuèc lµ dung dÞch ®Ëm ®Æc cña ®­êng tr¾ng (succarose) trong n­íc, cã chøa c¸c d­îc chÊt hoÆc dÞch chiÕt tõ d­îc liÖu vµ c¸c chÊt th¬m. 1.3.2. Thµnh phÇn cña siro thuèc. Thµnh phÇn chÝnh cña siro thuèc bao gåm c¸c d­îc chÊt, dung m«i n­íc vµ ®­êng. Ngoµi ra cßn cã mét sè thµnh phÇn kh¸c: C¸c chÊt lµm t¨ng ®é tan, t¨ng sinh kh¶ dông vµ ®é æn ®Þnh...vv 1.3.3. KÜ thuËt ®iÒu chÕ.. 1.3.3.1. §iÒu chÕ siro thuèc b»ng c¸ch hoµ tan d­îc chÊt, dung dÞch d­îc chÊt vµo siro ®¬n. C¸c giai ®o¹n tiÕn hµnh nh­ sau: - §iÒu chÕ siro ®¬n: - ChuÈn bÞ dung dÞch d­îc chÊt (nÕu cã): - Hoµ tan d­îc chÊt, phèi hîp dung dÞch d­îc chÊt vµ siro ®¬n. - Hoµn chØnh thµnh phÈm Siro thuèc ®­îc läc trong (läc nãng), kiÓm nghiÖm ph¶i ®¹t c¸c chØ tiªu ®Ò ra tr­íc khi ®ãng gãi thµnh phÈm 1.3.3.2. §iÒu chÕ siro thuèc b»ng c¸ch hoµ tan ®­êng vµo dung dÞch d­îc chÊt C¸c giai ®o¹n tiÕn hµnh nh­ sau: ChuÈn bÞ dung dÞch d­îc chÊt: - Hoµ tan ®­êng vµo dung dÞch d­îc chÊt: - §­a nång ®é ®­êng ®Õn giíi h¹n qui ®Þnh. §Ó ®­a ®­êng ®Õn nång ®é qui ®Þnh, dùa vµo nhiÖt ®é s«i hoÆc tû träng nh­ b¶ng: ®Ó tÝnh l­îng n­íc cÇn thªm vµo siro cã nång ®é cao qu¸ quy ®Þnh, ta cã thÓ sö dông c¸c c«ng thøc sau (tÝnh ra gam).[1]: a.d2(d1 - d2) X = d1 (d - d2) Khi dïng phï kÕ Baume, l­îng n­íc cÇn dïng ®Ó pha lo·ng siro ®Õn nång ®é qui ®Þnh ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: X = E = 0,033 a.D - Lµm trong siro 1.4. kiÓm nghiÖm thuèc d¹ng siro. - TÝnh chÊt - ®é trong - ThÓ tÝch. - pH - ®é nhiÔm khuÈn. - Tû träng. - ®é ®ång ®Òu hµm l­îng. - ®Þnh tÝnh - ®Þnh l­îng.   PhÇn ii vËt liÖu vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.1. Nguyªn vËt liÖu, ®èi t­îng vµ thiÕt bÞ 2.1.1. Nguyªn liÖu: - Siro Laroxen, c«ng thøc bµo chÕ nh­ sau: Rotundin sulfat: 600 mg DÇu th¬m v® Siro ®¬n v® : 100 ml. - Thuèc chuÈn lµ Seduxen, thuèc g©y co giËt Corazon 0,5%. 2.1.2. §èi t­îng: Chuét nh¾t tr¾ng, kh«ng ph©n biÖt gièng, ®¹t tiªu chuÈn, träng l­îng trung b×nh 20  2g/ con 2.1.3. Ho¸ chÊt, thuèc thö vµ dung m«i - C¸c thuèc thö: Kali dicromat (K2Cr2O7), Kali fericianid (K3Fe(CN)6) 5%, Natri clorid b·o hoµ (NaCl), Bari clorid (BaCl2) 5%, dung dÞch HCl, H2SO4 lo·ng - Dung m«i: Cån 600, 900, 950, n­íc cÊt. C¸c hãa chÊt, thuèc thö, dung m«i nãi trªn ®Òu ®¹t tiªu chuÈn ghi trong D§VN III, 2002. 2.1.4. Trang thiÕt bÞ vµ dông cô nghiªn cøu. - C©n ph©n tÝch ®iÖn tö Mettler AE240 (§øc) - M¸y ®o pH Hana Instrument 8417 (Singapore) - M¸y ®o quang phæ tö ngo¹i UV-Visible Spectrometer - Cintra 40 (Australia) - B×nh ®Þnh møc, pipet chÝnh x¸c lo¹i 1, 2, 5 ml, b¬m tiªm vµ mét sè dông cô kh¸c. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ vµ dông cô nµy ®Òu ®¹t tiªu chuÈn D§VN III. 2.2. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.2.1. Ph­¬ng ph¸p x©y dùng tiªu chuÈn chÊt l­îng. Dùa vµo c¸c th«ng sè ho¸ lý, sinh häc nh­: TÝnh chÊt, tû träng, phæ UV, pH, ®Þnh tÝnh, ®Þnh l­îng, ®é nhiÔm khuÈn, sai sè ®ãng gãi, cô thÓ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tõng th«ng sè ®ã nh­ sau: 2.2.1.1. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tÝnh chÊt cña Siro Laroxen. Mµu s¾c, mïi vÞ: x¸c ®Þnh b»ng c¶m quan. 2.2.1. 2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tû träng (d2020) X¸c ®Þnh tû träng cña Siro Laroxen b»ng ph­¬ng ph¸p dïng picnomet, theo D§VN III, cô thÓ nh­ sau: d2020 = Khèi l­îng n­íc cÊt 2.2.1.3. Ph­¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh. Dùa vµo c¸c ph¶n øng ®Æc tr­ng cña Rotundin sulfat: - ph¶n øng víi dd BaCl2 5%. - ChiÕt lÊy tña b»ng NaOH 0,01N, hoµ tan ®un nãng tña thu ®­îc b»ng 15ml dung dÞch H2SO4 0,01 N. Dung dÞch thu ®­îc, tiÕn hµnh c¸c ph¶n øng víi dung dÞch K2Cr2O7 5%, dd NaCl b·o hoµ, K3Fe(CN)6 5% (®un nãng nhÑ). Khèi l­îng Siro Laroxen a) Kh¶o s¸t sù hÊp thô UV cña dung dÞch ®­êng b) X©y dùng ®­êng chuÈn: - C©n chÝnh x¸c kho¶ng 0,5g Rotundin sulfat, pha d·y c¸c nång ®é 20g/ml, 30g/ml, 40g/ml, 50g/ml, 60g/ml, 70g/ml trong siro ®¬n pha lo·ng. - §o d·y nång ®é trªn ë b­íc sãng  = 281nm. MÉu tr¾ng lµ siro ®¬n pha lo·ng. b) §Þnh l­îng Siro Laroxen. - LÊy chÝnh x¸c 1ml Siro Laroxen cho vµo b×nh ®Þnh møc 100ml, thªm n­íc cÊt võa ®ñ ®Õn v¹ch ®Ó ®­îc dung dÞch A. - §o mËt ®é quang cña dung dÞch A ë  = 281nm. MÉu tr¾ng lµ siro ®¬n pha lo·ng kh«ng cã ho¹t chÊt Rotundin sulfat. TÝnh hµm l­îng Rotundin sulfat cã trong Siro Laroxen dùa vµo ®­êng chuÈn ®· x©y dùng ë trªn. 2.2.1.4. Ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng. 2.2.1.5. Ph­¬ng ph¸p ®o pH: B»ng m¸y ®o pH vµ dùa theo D§VN III, môc 5.9, phô lôc 5. 2.2.1.6. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é nhiÔm khuÈn: Theo D§VN III, môc 10.8, phô lôc 10. 2.2.1.7 Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é trong: Theo D§VN III, môc 5.12, phô lôc 5. 2.2.1.8. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh sai sè l­îng ®ãng gãi: Theo D§VN III, môc 1.5, Phô lôc 1. 2.2.2. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ®éc tÝnh cÊp (LD50): - Dùa theo ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®éc tÝnh cÊp cña Abraham W.B. vµ Turner.R 1965 vµ theo qui ®Þnh cña Bé y tÕ vÒ nghiªn cøu ®éc tÝnh cÊp cña c¸c thuèc y häc cæ truyÒn d©n téc. Chuét thÝ nghiÖm ®­îc chia lµm 5 l«, mçi l« 10 con. Tõng l« chuét ®ù¬c uèng Siro Laroxen víi liÒu cña Rotundin sulfat t¨ng dÇn: 120 mg; 240 mg; 360 mg; 480 mg; 600mg. Theo dâi t×nh tr¹ng chung cña chuét trong thêi gian thÝ nghiÖm (72 giê). Ghi sè chuét chÕt vµ sèng cña tõng l« kÓ tõ thêi ®iÓm sau khi uèng Siro Laroxen ®Õn hÕt 72 giê (3 ngµy). TÝnh to¸n kÕt qu¶ theo ph­¬ng ph¸p c¶i tiÕn cña Livschitch P.Z.(1986). 2.2.3. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c t¸c dông d­îc lý. 2.2.3.1. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¸c dông g©y ngñ cña Siro Laroxen trªn chuét nh¾t tr¾ng. §­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p cña Ruhn vµ Vamaanen (1961). Chuét nh¾t tr¾ng ®­îc chia lµm 3 l«: - L« chøng: 10 con: cho uèng n­íc muèi sinh lý. - L« nghiªn cøu: 12 con: cho uèng Siro Laroxen 20ml/kg - L« chuÈn: 12 con: cho uèng Seduxen 15mg/kg Theo dâi thêi gian sau uèng thuèc ®Õn khi chuét ngñ (mÊt ph¶n x¹ lËt sÊp) vµ thêi gian kÐo dµi gi¸c ngñ. 2.2.3.2. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¸c dông cña Siro Laroxen lªn tr¹ng th¸i hung h·n cña chuét nh¾t tr¾ng. - §­a chuét ra ngoµi vµ cho uèng: + L« thö: Siro Laroxen víi liÒu 20mg/kg + L« so s¸nh: Seduxen víi liÒu 5 mg/kg + L« chøng: n­íc muèi sinh lý (NMSL). Sau khi uèng 30 phót, lÇn l­ît ®­a c¸c cÆp chuét l¹i m¸y kÝch thÝch ®au. Quan s¸t tr¹ng th¸i cña chuét vµ ghi sè trËn ®¸nh nhau trong 1 phót. TÝnh tû lÖ øc chÕ hµnh vi hung h·n cña chuét chÞu t¸c ®éng cña Siro Laroxen sau khi uèng 2.2.3.3. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¸c dông gi¶m ®au cña Siro Laroxen. G©y ®au, x¸c ®Þnh thêi gian xuÊt hiÖn c¶m gi¸c ®au b»ng chØ tiªu: chuét liÕm ch©n sau. ChØ lùa chän nh÷ng chuét cã thêi gian tõ 6 ®Õn 24 gi©y. - L« thö: cho uèng Siro Laroxen víi liÒu 30mg/kg. - L« so s¸nh : cho uèng Seduxen víi liÒu 10 mg/kg. - L« chøng: cho uèng n­íc muèi sinh lý. 2.2.3.4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¸c dông chèng co giËt trªn m« h×nh g©y co giËt b»ng corazon 0,5 % cña Siro Laroxen. Chuét nh¾t tr¾ng 30 con, chia lµm 2 l«: - L« chøng: 10 con, g©y co giËt b»ng Corazon 0,5 % b»ng tiªm phóc m¹c víi liÒu 0,1 ml/10g thÓ träng chuét. Ghi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña tõng chuét nghiªn cøu. - L« thö: 20 con, mçi con ®­îc uèng 60 mg/kg thÓ träng chuét. Sau 30 phót g©y co giËt b»ng Corazon 0,5 % víi liÒu 0,1 ml/10g thÓ träng. Theo dâi thêi gian biÓu hiÖn tr¹ng th¸i co giËt cña chuét thÝ nghiÖm. 2..2.4. Ph­¬ng ph¸p xö lý sè liÖu: C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®­îc xö lý b»ng ph­¬ng ph¸p thèng kª Y häc nh­: T-test, TuyÕn tÝnh håi qui. PhÇn III: KÕt qu¶ vµ bµn luËn 3.1. KÕt qu¶ x©y dùng tiªu chuÈn chÊt l­îng 3.1.1. TÝnh chÊt: NhËn xÐt: Siro Laroxen lµ siro thuèc d¹ng láng, s¸nh cã mµu vµng n©u, mïi th¬m chanh, vÞ ngät ®¾ng. 3.1.2. KÕt qña x¸c ®Þnh tû träng cña Siro Laroxen b»ng picnomet. Víi 3 mÉu 3 l« s¶n xuÊt kh¸c nhau, mçi tiÕn hµnh ®o 5 lÇn kÕt qu¶ ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng 2: NhËn xÐt: Qua bang cho thÊy tû träng cña Siro Laroxen lµ 1,3261 0,0052. Kháang tû träng tõ 1,31 ®Õn 1,33 dïng ®Ó x©y dùng tiªu chuÈn chÊt l­îng Siro Laroxen. 3.1.3. pH NhËn xÐt: pH cña Siro Laroxen lµ: 2,1 - 2,5. 3.1.5. Ph¶n øng ®Ýnh tÝnh Siro Laroxen Nh­ vËy c¸c mÉu ®Òu cã chøa ho¹t chÊt Rotundin sulfat vµ c¸c ph¶n øng 1, 2, 3, 4 ®­îc dïng ®Ó ®Þnh tÝnh c¸c ho¹t chÊt cã trong Siro Laroxen. B¶ng 5: KÕt qu¶ ®Þnh tÝnh Siro Laroxen KÕt qu¶ quÐt phæ tö ngo¹i tõ b­íc sãng 200 - 800 nm cña Siro Laroxen pha lo·ng nh­ sau: 3.1.6. Phæ [UV] cña Siro Laroxen. 0.0 0.25 0.5 0.75 1.0 Abs 200.0 225.0 250.0 275.0 300.0 325.0 350.0 375.0 400.0 nm Quang Pho 281.2 3.1.7. KÕt qu¶ ®Þnh l­îng Siro Laroxen. 3.1.7.1. X©y dùng ®­êng chuÈn. H×nh 2: Phæ tö ngo¹i [UV] cña Siro Laroxen B¶ng 6: ®é hÊp thô E cña c¸c dung dÞch Rotundin sulfat trong siro pha lo·ng. Tõ kÕt qu¶ nµy, tiÕn hµnh x©y dùng ®­êng chuÈn ®Þnh Rotundin sulfat cã trong Siro Laräxen Hinh 3: ®­êng chuÈn Rotundin sulfat trong siro pha lo·ng KÕt qu¶ ë b¶ng 6 vµ h×nh 3 cho thÊy: §é hÊp thô vµ nång ®é dung dÞch Rotundin sulfat trong siro pha lo·ng (kho¶ng nång ®é tõ 20 ®Õn 70 g/ml) cã mèi t­¬ng quan tuyÕn tÝnh chÆt chÏ víi hÖ sè t­¬ng quan r b»ng 0,998. 3.1.7.2. KÕt qña ®Þnh l­îng. 3.1.8. KÕt qña x¸c ®Þnh sai sè ®ãng gãi. 3.1.9. ®é trong. KÕt qu¶: C¸c mÉu ®Òu cã ®é trong t­¬ng ®­¬ng víi hçn dÞch chuÈn ®èi chiÕu sè I NhËn xÐt: Kh«ng cã chuét nµo bÞ chÕt trong c¶ 5 l« nghiªn cøu 3.3. K£T qña x¸c ®Þnh c¸c t¸c dông d­îc lý cña Siro Laroxen 4.3.2 T¸c dông chèng hung h·n. NhËn xÐt 3.3.4. T¸c dông chèng co giËt trªn m« h×nh g©y co giËt b»ng corazon 0,5% PhÇn iv - KÕt luËn 4.1.2. LD50 4.2. kiÕn nghÞ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của siro laroxen (file ppt).ppt
Luận văn liên quan