Đề tài Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 ở Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Xuất phát từ vai trò của con người trong lực lượng sản xuất cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước”. Tư tưởng chỉ đạo xuyên xuốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực văn hoá là chăm sóc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, với tư cách vừa là động lực, vừa là mục tiêu cách mạng”. Lao động với vai trò là một nguồn lực lớn và quan trọng có ý nghĩa quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong đó việc đào tạo, bố trí và sử dụng lao động đóng vai trò trung tâm. Nhưng thực tế trong những năm vừa qua và cho tới thời điểm này vấn đề lao động còn nhiều bất cập và hạn chế, việc làm và thất nghiệp của người lao động được Đảng, buộc Đảng và Nhà nước có nhiều quan tâm. Những hạn chế này một phần đã kìm hãm sự phát huy của các nguồn lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Quá trình chuyển dịch cơ cấu số lượng và chất lượng lao động cũng như cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển. Giải quyết việc làm vẫn đang là vấn đề nóng bỏng và bức xúc hiện nay ở cả khu vực thành thị và khu vực nông thôn đòi hỏi nhà nước, các đơn vị kinh tế và bản thân người lao động phải giải quyết. Giải quyết việc làm là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách hiện nay. Nhưng giải quyết việc làm không thể chỉ hoàn thành trong thời gian ngắn mà nó đòi hỏi giải quyết liên tục trong khoảng thời gian dài với sự định hướng và chỉ đạo của chiến lược, quy hoạch và các kế hoạch giải quyết việc làm. Đề án với đề tài “Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 ở Việt Nam “. Xin trình bày những vấn đề cơ bản về việc làm hiện nay và các mục tiêu, các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 2006-2010. Đề tài gồm 3 phần: Chương I: Kế hoạch nguồn nhân lực trong hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chương II: Thực trạng và tình hình thực hiện kế hoạch việc làm ở Việt Nam. Chương III: mục tiêu và giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 2006-2010. Do điều kiện và khả năng hạn chế nên bài viết còn thiếu xót, vì vậy rất mong thầy cô và bạn bề có ý kiến đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành bài viết. CHƯƠNG I: KẾ HOẠCH NGUỒN NHÂN LỰC TRONG HỆ THỐNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI. 1.Kế hoạch hoá phát triển trong nền kinh tế thị trường: Kế hoạch hoá vĩ mô nền kinh tế quốc dân là phương thức quản lí nền kinh tế của nhà nước theo mục tiêu. Nó thể hiện bằng những mục tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội phải đạt được trong một khoảng thời gian nhất định của một quốc gia và những giải pháp, chính sách,những cân đối vĩ mô cần thiết nhằm đạt được mục tiêu đặt ra một cách có hiệu quả nhất. Kế hoạch hoá không chỉ là việc lập kế hoạch mà còn là quá trình tổ chức thực hiện và theo dõi đánh giá kết quả. Trong nền kinh tế thị trường kế hoạch hoá thể hiện những cố gắng có ý thức của chính phủ để đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh với mức việc làm cao, ổn định giá cả. Kế hoạch hoá sẽ giúp chính phủ ngăn chặn được sự mất ổn định kinh tế trong khi vẫn đảm bảo kích thích tăng trưởng nhanh. Kế hoạch phát triển là một bộ phận trong hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội, là một công cụ quản lí điều hành vĩ mô nền kinh tế quốc dân, nó là sự cụ thể hoá các mục tiêu định hướng của chiến lược phát triển theo từng thời kì bằng hệ thống các chỉ tiêu mục tiêu và chỉ tiêu biện pháp định hướng phát triển và hệ thống chính sách, cơ chế áp dụng trong thời kì kế hoạch. Hệ thống chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển được biểu hiện là thước đo cụ thể nhiệm vụ cần đạt được của thời kì kế hoạch. Các số đo này chỉ thể hiện cả về số lượng và chất lượng. Nó cho phép xác định nội dung cơ bản của quá trình phát triển kinh tế xã hội các bộ phận cấu thành cụ thể của nó và được nhà nước sử dụng để thực hiện quá trình điều tiết nền kinh tế. MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương I: Kế hoạch nguồn nhân lực trong hệ thống kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 3 1.Kế hoạch hoá phát triển trong nền kinh tế thị trường 3 2.Kế hoạch nguồn nhân lực trong hệ thống kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội. 4 Chương II: Thực trạng và tình hình thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm ở Việt Nam. 9 1.Phương hướng thực hiện mục tiêu kế hoạch việc làm trong kế hoạch 5 năm 2001-2005. 9 2. Tình hình thực hiện mục tiêu việc làm kế hoạch 2001-2005 và thực trạng việc làm ở nước ta. 11 Chương III: Mục tiêu và giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 2006- 2010. 19 1.Quan điểm và chủ trương của Đảng về việc làm và giải quyết việc làm 19 2. Mục tiêu và phương hướng giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006- 2010. 19 3. Giải pháp, chính sách giải quyết việc làm thời kì 2001-2005. 24 Kết luận 32 Tài liệu tham khảo 33

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2347 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¸c môc tiªu ph¸t triÓn x· héi nh­: gi¶i quyÕt lao ®éng, khèng chÕ thÊt nghiÖp hay c¸c chØ tiªu gi¸o dôc søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng. Quan ®iÓm trªn cã ý nghÜa rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dung vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ lao ®éng. Mét mÆt kÕ ho¹ch lao ®éng ®­îc x©y dung dùa trªn c¬ së c¸c yÕu tè cÇu do c¸c kÕ ho¹ch vÒ t¨ng tr­ëng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®Æt ra ®ång thêi kÕ ho¹ch lao ®éng cßn t×m ra c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch môc tiªu do chÝnh kÕ ho¹ch lao ®éng ®Æt ra. - Néi dung chÝnh cña kÕ ho¹ch ngån nh©n lùc: X¸c ®Þnh nhu cÇu lao ®éng x· héi cÇn cã k× kÕ ho¹ch: lµ nhu cÇu thu hót vµ gi¶i quyÕt nguån lao ®éng trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi cña k× kÕ ho¹ch: §o b»ng tØ sè viÖc lµm míi mµ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt. X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng cung cÊp nguån lùc l­îng lao ®éng k× kÕ ho¹ch: tæng sè bé phËn d©n sè ho¹t ®éng kinh tÕ cã thÓ cung cÊp cho nÒn kinh tÕ k× kÕ ho¹ch. C©n ®èi gi÷a nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng tõ ®ã d­a ra nhiÖm vô gi¶i quyÕt viÖc lµm. C¸c gi¶i ph¸p vµ chÝnh s¸ch nh»m khai th¸c huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån lao ®éng. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm ë ViÖt Nam. 1.Ph­¬ng h­íng thùc hiÖn môc tiªu kÕ ho¹ch viÖc lµm trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005. a.NhiÖm vô vµ môc tiªu cô thÓ vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm trong kÕ ho¹ch 2001-2005. “Giai ®o¹n 2001-2005 lµ b­íc tiÕn quan träng cña thêi k× ph¸t triÓn míi- ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc”. §Î ®¹t ®­îc nhiÖm vô tæng qu¸t trªn th× môc tiªu c¬ b¶n cña gi¶i quyÕt viÖc lµm trong thêi k× 2001-2005 lµ nh»m t¹o viÖc lµm míi vµ ®¶m b¶o viÖc lµm cho ng­êi cã kh¶ n¨ng lao ®éng, cã yªu cÇu viÖc lµm: Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trî gióp ng­êi lao ®éng nhanh chãng cã ®­îc viÖc lµm, cã viÖc lµm ®Çy ®ñ, cã viÖc lµm cã hiÖu qu¶ h¬n. Th«ng qua ®ã gi¶i quyÕt hîp lÝ mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng gãp phÇn thùc hiÖn c«ng b»ng vµ tiÕn bé x· héi. Môc tiªu cô thÓ: M«i n¨m thu hót thªm 1.3-1.4 triÖu ng­êi cã chç viÖc lµm, giamt tØ lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ xuèng 5% vµ n©ng tØ lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n lªn 75% vµo n¨m 2005. Trong 5 n¨m ph¶i gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 6.5-7 triÖu ng­êi, ®µo t¹o l¹i nghÒ cho 4.5 triÖu ng­êi, n©ng tØ lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o trong lùc l­îng lao ®éng lªn 22-25% vµo n¨m 2005. Tæ chøc d¹y nghÒ g¾n víi viÖc lµm cho 1 triÖu ng­êi, cho vay vèn ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 925000 ng­êi. b. Ph­¬ng h­íng c¬ b¶n vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm thêi k× 2001-2005. Ph­¬ng h­íng chung lµ nhµ n­íc cïng toµn d©n ra søc ®Çu t­ ph¸t triÓn, thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch vµ c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ x· héi. KhuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ, mäi c«ng d©n, mäi nhµ ®Çu t­ më mang ngµnh nghÒ, t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Mäi c«ng d©n ®Òu ®­îc tù do hµnh nghÒ, thuª m­ín nh©n c«ng theo ph¸p luËt. Ph¸t triÓn dÞch vô viÖc lµm. TiÕp tôc ph©n bè l¹i d©n c­ vµ lùc l­îng lao ®éng trªn ®Þa bµn c¶ n­íc, t¨ng d©n c­ trªn c¸c ®Þa bµn cã tÝnh chiÕn l­îc vÒ kinh tÕ, an ning quèc phßng. Më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng. Gi¶m ®¸ng kÓ tØ lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ vµ thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n. Gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Õn n¨m 2005 ®­îc triÓn khai trªn 3 h­íng c¬ b¶n: +Ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, c¸c chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch ®ång bé nh»m thóc ®Èy nÒn kinh tÕ h­íng vÒ xuÊt khÈu ph¸t triÓn bÒn v÷ng. KÕt hîp hµi hoµ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. +Duy tr× vµ b¶o ®¶m viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, chèng sa th¶i nh©n c«ng hµng lo¹t. Tõng b­íc x©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hiÓm thÊt nghiÖp. +T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng hç trî trùc tiÕp ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi thÊt nghiÖp, ng­êi thiÕu viÖc lµm vµ nh÷ng ®èi t­îng yÕu thÕ trong thÞ tr­êng lao ®éng. T¹o lËp c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn vµ c¸c quÜ quèc gia hç trî viÖc lµm. Nguån tµi chÝnh quÜ hç trî viÖc lµm ®­îc b¶o ®¶m b¨ng nguån ng©n s¸ch (c¶ trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng) vµ nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh tÕ x· héi. Gi¶i quyÕt viÖc lµm ë khu vùc thµnh thÞ thêi k× 2001-2005 theo h­íng: Ph¸t triÓn c¸c xÝ nghiÖp qui m« lín liªn doanh víi n­íc ngoµi t¹o viÖc lµm cã kÜ thuËt cao, cã gi¸ trÞ søc lao ®éng cao nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng cã tay nghÒ. Ph¸t triÓn nhanh vµ v÷ng ch¾c c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, khu vùc kinh tÕ kh«ng kÕt cÊu trong lÜnh vùc kinh doanh vµ dÞch vô. Ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc gia c«ng hµng xuÊt khÈu, ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng ®Æc biÖt c¸c hµng ho¸ cã c«ng nghÖ sö dông nhiÒu lao ®éng nh­ may mÆc, giÇy da, gèm sø, l¾p r¸p c¸c mÆt hµng ®iÖn tö xe g¾n m¸y. Khai th¸c tiÒm n¨ng kinh tÕ ven thµnh phè thÞ x·, liªn kÕt kinh tÕ néi vµ ngo¹i thµnh h×nh thµnh vµnh ®ai cung cÊp vµ tiªu thô s¶n phÈm gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n. H×nh thøc c¸c trung t©m d¹y nghÒ vµ dÞch vô viÖc lµm tËp trung ë c¸c ®« thÞ nh»m ®µo t¹o tay nghÒ cã kÜ thuËt cao, cung øng dÞch vô cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. Lao ®éng n«ng th«n lµ nguån lùc quan träng nhÊt ë n­íc ta, lùc l­îng nµy ph©n bæ trªn ®Þa bµn réng lín vµ chñ yÕu ho¹t ®éng trong lÜnh vùc n«ng- l©m- ng­ nghiÖp víi tr×nh ®é lao ®éng, kÜ thuËt lao ®éng l¹c hËu, n¨ng suÊt lao ®éng rÊt thÊp v× vËy gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng ë khu vùc n«ng th«n cã ý nghÜa rÊt quan träng. Trong kÕ ho¹ch 2001-2005 ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt lao ®éng ë khu vùc n«ng th«n trªn c¸c h­íng c¬ b¶n: viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ë n«ng th«n ph¶i cã sù nghiªn cøu theo ®Þnh h­íng nhÊt ®Þnh. Tr­íc m¾t ph¶i tËn dông ®­îc lîi thÕ vÒ lao ®éng, vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó t¹o viÖc lµm, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ thÝch hîp víi nhu cÇu ®a d¹ng vµ chÊt l­îng ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng. Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®iÒu tiÕt, t¨ng c­êng c¬ së h¹ tÇng cho s¶n xuÊt, t¹o thÞ tr­êng khai th«ng bu«n b¸n, khuyÕn khÝch hîp t¸c s¶n xuÊt tiªu thô cung øng. ViÖc ®µo t¹o v¨n ho¸, tr×nh ®é häc vÊn vµ n©ng cao d©n trÝ cho ng­êi lao ®éng ë khu vùc n«ng th«n ®ãng vai trß tÝch cùc vµ quan träng trong viÖc t¹o vµ t×m viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. 2. T×nh h×nh thùc hiÖn môc tiªu viÖc lµm kÕ ho¹ch 2001-2005 vµ thùc tr¹ng viÖc lµm ë n­íc ta. a. T×nh h×nh thùc hiÖn môc tiªu viÖc lµm kÕ ho¹ch 2001-2005. KÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 ®­îc x©y dùng trong bèi c¶nh cã nhiÒu thuËn lîi, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 1991-2000 ®Òu ®¹t vµ v­ît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra, ®Êt n­íc ®· ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi vµ chuyÓn sang thêi k× míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiªn ®¹i ho¸. V× vËy môc tiªu kÕ ho¹ch ®Æt ra víi møc phÊn ®Êu cao, thùc hiÖn ®ång thêi 3 môc tiªu. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch nhÊt lµ tõ gi÷a n¨m 2002 ®Õn 2004 do t¸c ®éng tiªu cùc cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh kinh tÕ khu vùc cïng víi thiªn tai nghiªm träng liªn tiÕp x¶y ra ®· ®Æt nÒn kinh tÕ n­íc ta tr­íc nh÷ng th¸ch thøc quyÕt liÖt. Trong bèi c¶nh ®ã toµn §¶ng toµn d©n ta ®· nç lùc phÊn ®Êu v­ît qua khã kh¨n th¸ch thøc duy tr× ®­îc nhÞp ®é t¨ng tr­ëng tæng s¶n phÈm trong n­íc 7%/n¨m, c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tiÕp tôc ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng. Víi hoµn c¶nh kinh tÕ, c¸c lÜnh vùc v¨n ho¸ x· héi ®· cã b­íc ph¸t triÓn kh¸ thÓ hiÖn sù nç lùc rÊt lín cña toµn §¶ng toµn d©n, trong ®ã nh÷ng kÕt qu¶ mµ c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm ®¹t ®­îc còng rÊt ®¸ng khÝch lÖ. ChÝnh phñ ®· ban hµnh nhiÒu c¬ chÕ chÝnh s¸ch thóc ®Èy ®Çu t­ ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ bá vèn ®Çu t­ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ x· héi cña ddÊt n­íc ®· t¹o thªm nhiÒu chç viÖc lµm míi gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. M¹ng l­íi c¸c trung t©m xóc tiÕn viÖc lµm, trung t©m d¹y nghÒ, h­íng nghiÖp cña c¸c ngµnh c¸c cÊp c¸c doanh nghiÖp vµ ®oµn thÓ quÇn chóng ®· gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc t¹o c¬ héi ®Ó ng­êi lao ®éng cã thÓ tiÕp cËn viÖc lµm hoÆc tù t¹o viÖc lµm, kÕt hîp víi sù hç trî cña nhµ n­íc vµ céng ®ång. Trong 5 n¨m thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®· cã thªm 6.1 triÖu lao ®éng ®­îc thu hót vµo lµm viÖc vµ t¹o thªm viÖc lµm trong c¸c ngµnh kinh tÕ x· héi, b×nh qu©n mçi n¨m thu hót kho¶ng h¬n 1.2 triÖu ng­êi trong ®ã khu vùc kinh tÕ t­ nh©n, kinh tÕ hîp t¸c x· ®ãng gãp phÇn ®¸ng kÓ t¹o ra nhiÒu chç viÖc lµm míi. TØ lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ n¨m 2005 lµ 6.4% trong khi kÕ ho¹ch ®Æt ra lµ gi¶m xuèng d­íi 5%, thêi gian sö dông lao ®éng thùc tÕ lµ 73.8% vµ tØ lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o trong lùc l­îng lao ®éng ë møc 20% so víi môc tiªu kÕ ho¹ch t­¬ng øng ®Æt ra lµ 75% vµ 22-25% vµo n¨m 2005. VÒ c«ng t¸c d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ nhÊt ®Þnh. TØ lÖ sinh b×nh qu©n mçi n¨m gi¶m 0.078% (môc tiªu ®Ò ra lµ 0.06%). TØ lÖ t¨ng d©n sè n¨m 2000 lµ 1.7% ®Õn n¨m2005 chØ cßn 1.4%. C¬ së vËt chÊt phôc vô cho c«ng t¸c d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®­îc t¨ng c­êng ®¸ng kÓ. Víi nh÷ng tiÕn bé kÓ trªn n¨m 2004 ViÖt Nam ®· ®­îc liªn hîp quèc tÆng gi¶i th­ëng vÒ c«ng t¸c d©n sè. b. Thùc tr¹ng lao ®éng vµ viÖc lµm ë n­íc ta hiÖn nay: N­íc ta hiÖn nay lµ mét n­íc n«ng nghiÖp nghÌo, cã d©n sè ®«ng víi tèc ®é t¨ng b×nh qu©n cao, nguån lao ®éng dåi dµo n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, cung lao ®éng lu«n lu«n trong t×nh tr¹ng lín h¬n cÇu lao ®éng bëi vËy trong nÒn kinh tÕ lu«n lu«n duy tr× lùc l­îng lao ®éng d­ thõa d­íi nhiÒu h×nh thøc, t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm lµ phæ biÕn. N¨m 2005 tØ lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ lµ 6.42% cßn ë n«ng th«n tØ lÖ thêi gian lao ®éng ®­îc sö dông cña lùc l­îng lao ®éng trong ®é tuæi lao ®éng lµ 76.58% . §©y lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch kh«ng chØ tr­íc m¾t mµ cßn cã nguy c¬ k×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· h«Þ l©u dµi. Tr­íc hÕt chóng ta xem xÐt hiÖn tr¹ng vµ xu h­íng thay ®æi viÖc lµm trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y qua b¶ng biÓu sau: C¸c tiªu chÝ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tæng sè 33978 34352 34801 35679 36205 37677 Theo nhãm ngµnh N«ng l©m ng­ nghiÖp 23431 22589 23018 22861 22670 22813 X©y dùng, c«ng nghiÖp 3698 4170 4049 4435 4744 5428 DÞch vô 6849 7593 7734 8382 8791 8426 Theo thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n­íc 2973 3049 3533 3606 3644 3769 Ngoµi nhµ n­íc 31005 31128 31083 31884 32343 33554 Cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi 130 184 190 218 354 Ph©n tÝch sè liÖu biÓu trªn ta thÊy r»ng sè ng­êi cã viÖc lµm th­êng xuyªn t¨ng lªn liªn tôc trong thêi k× 2001-2005, mçi n¨m trung b×nh t¨ng gÇn 740 ngh×n ng­êi, trong ®ã n¨m t¨ng nhiÒu nhÊt lµ n¨m 2006 so víi n¨m 2005 víi sè tuyÖt ®èi lµ 1472 ngh×n vµ n¨m t¨ng nhÊt lµ n¨m 2003 so víi 2002 víi sè ng­êi lµ 449 ngh×n. Xu h­íng thay ®æi trªn phÇn nµo ®­îc ph¶n ¸nh qua sù thay ®æi c¬ cÊu lµm viÖc theo 2 nhãm tiªu chÝ ph©n lo¹i ë biÓu trªn. Tr­íc hÕt sè viÖc lµm trong n«ng l©m ng­ nghiÖp trong thêi k× nµy nãi chung lµ kh«ng thay ®æi nhiÒu cã xu h­íng gi¶m nhÑ nh­ng kh«ng ®Òu. So s¸nh n¨m 2006 víi n¨m 2001 sè viÖc lµm trong n«ng l©m ng­ nghiÖp gi¶m ®i 618 ngh×n (trong khi d©n sè, nguån lao ®éng ë khu vùc n«ng th«n thêi k× nµy kh«ng hÒ gi¶m ®i vÒ sè tuyÖt ®èi. §èi víi nhãm ngµnh x©y dùng c«ng nghiÖp xu h­íng thay ®æi lµ tÝch cùc, sè viÖc lµm ®· t¨ng lªn liªn tôc trung b×nh mçi n¨m t¨ng 346 ngh×n viÖc lµm. §èi víi nhãm ngµnh dÞch vô xu h­íng thay ®æi còng tÝch cùc t­¬ng tù nh­ trong x©y dùng c«ng nghiÖp, sè tuyÖt ®èi viÖc lµm t¨ng trung b×nh mçi n¨m kho¶ng 230 ngh×n ng­êi. XÐt vÒ tæng thÓ c¬ cÊu viÖc lµm trong thêi k× nµy, n¨m 2001 tæng sè viÖc lµm lµ 100% th× c¸c nhãm ngµnh sÏ lµ : n«ng l©m ng­ nghiÖp 69%, x©y dùng c«ng nghiÖp chiÕm 10.9% vµ dÞch vô 20.1%. N¨m 2006 sè % t­¬ng øng lµ 60.5-14.4-25.1% . Nh­ vËy tØ träng viÖc lµm trong n«ng l©m ng­ nghiÖp ®· gi¶m ®i kho¶ng 9% t­¬ng øng lµ sè viÖc lµm t¨ng thªm trong x©y dùng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô trong thêi k× 5 n¨m 2001-2005. §èi víi c¬ cÊu viÖc lµm theo thµnh phÇn kinh tÕ chóng ta thÊy xu h­íng t¨ng trong c¶ 3 nhãm: nhµ n­íc, ngoµi nhµ n­íc vµ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Trung b×nh mçi n¨m khu vùc nhµ n­íc t¨ng thªm 159 ngh×n, ngoµi nhµ n­íc t¨ng 510 ngh×n vµ khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ 56 ngh×n viÖc lµm. NÕu so s¸nh vÒ tèc ®é t¨ng viÖc lµm trung b×nh n¨m th× thø tù lµ thµnh phÇn kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi nhanh nhÊt 43% sau ®ã ®Õn khu vùc nhµ n­íc 5.35% vµ khu vùc ngoµi nhµ n­íc 1.64%. VÒ cung lao ®éng: N­íc ta lµ mét n­íc cã d©n sè ®«ng víi c¬ cÊu d©n sè trÎ v× vËy mµ lùc l­îng lao ®éng lµ rÊt dåi dµo hµng n¨m t¨ng tõ 3.3-3.5% t­¬ng øng mçi n¨m cã 1.5 triÖu ng­êi b­íc vµo tuæi lao ®éng. Sè ng­êi ra khái tuæi lao ®éng gÇn 0.5 triÖu ng­êi vËy mçi n¨m trung b×nh ViÖt Nam t¨ng h¬n 1 triÖu lao ®éng. D©n sè vµ lao ®éng ë n­íc ta l¹i chñ yÕu tËp trung ë khu vùc n«ng th«n víi viÖc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu trong khi ®ã diÖn tÝch canh t¸c cho mét nh©n khÈu ®ang cã xu h­íng gi¶m dÇn, t©ta yÕu sÏ dÉn ®Õn hiÖn t­îng thÊt nghiÖp ra t¨ng ¶nh h­ëng xÊu ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ x· héi. ë thµnh phè ngoµi thÊt nghiÖp t¹m thêi, thÊt nghiÖp c¬ cÊu cßn tån t¹i thÊt nghiÖp do chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ, do bè trÝ s¾p xÕp l¹i lao ®éng nªn tØ lÖ thÊt nghiÖp trong c¸c n¨m qua t­¬ng ®èi cao vµ cã xu h­íng gia t¨ng (2001: 5.88% , 2002: 6.01% , 2003: 6.85% , 2004: 7.4%) .ë khu vùc n«ng th«n cïng víi chuyÓn giao sö dông ®Êt ®Õn hé n«ng d©n vµ ¸p dông tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt, t¹o thªm viÖc lµm nh­ng sè ng­êi thiÕu viÖc lµm vÉn chiÕm mét tØ lÖ lín (2001: 27.65% , 2002: 25.47% ,2003: 27.65% , 2004 kho¶ng 29%). VÒ chÊt l­îng nguån lao ®éng, trong n¨m 2005 lao ®éng n­íc ta ®· qua ®µo t¹o gÇn 6 triÖu ng­êi chiÕm 15.52% so víi tæng sè lao ®éng t¨ng 1.65% so víi n¨m2004. MiÒn §«ng Nam Bé cã tØ lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o cao nhÊt lµ 21% tiÕp ®Õn lµ §ång b»ng s«ng Hång 20.9%. C¬ cÊu lao ®éng ®· cã sù thay ®æi: nhãm ngµnh x©y dùng t¨ng 0.7%; dÞch vô t¨ng 0.35% vµ tØ lÖ lao ®éng thÊt nghiÖp chung c¶ n­íc gi¶m 0.3% so víi n¨m 2004. ChuÈn hé nghÌo theo møc trung b×nh thu nhËp ®Çu ng­êi trong tõng hé gia ®×nh, tõng vïng còng ®­îc n©ng cao h¬n tr­íc ®©y víi møc 80000 ®ång/th¸ng cho vïng n«ng th«n miÒn nói h¶i ®¶o, 100000 ®ång/th¸ng cho vïng n«ng th«n ®ång b»ng vµ 150000 ®ång/th¸ng cho vïng thµnh thÞ. Thµnh tÝch ®¹t ®­îc trªn lµ ®¸ng khÝch lÖ nh­ng so víi yªu cÇu cßn kho¶ng c¸ch kh¸ xa vµ ®ßi hái sù nç lùc vµ phÊn ®Êu rÊt lín. Lao ®éng ®­îc ®µo t¹o ë n­íc ta vÉn lµ qu¸ Ýt (15.52%) trong khi ®ã c¸c n­íc trong khu vùc tØ lÖ nµy chiÕm 40-50%. Chóng ta l¹i thiÕu c«ng nh©n cã tay nghÒ cao phï hîp víi yªu cÇu c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi sè c«ng nh©n bËc cao (5,6,7) n÷ míi chiÕm 18.32%, nam 29.4% so víi tæng sè c«ng nh©n kÜ thuËt. C¬ cÊu ®µo t¹o gi÷a bËc ®¹i häc, trung häc, c«ng nh©n hiÖn nay ch­a hîp lÝ víi tØ lÖ 1-1.3-1, trong khi c¸c n­íc trong khu vùc tØ lÖ nµy b×nh qu©n nµy lµ 1-4-10. Trong cuéc ®iÒu tra t¹i 84 doanh nghiÖp thuéc c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ ë 8 ®Þa ph­¬ng träng ®iÓm do Tæng Liªn doµn Lao §éng ViÖt Nam tæ chøc, kÕt qu¶ cho thÊy 3% c«ng nh©n cã tr×nh ®é v¨n ho¸ tiÓu häc, 34.1% trung häc c¬ së, 61.5% phæ th«ng trung häc, 1.4% cã tr×nh ®é trung häc chuyªn nghiÖp vµ ®¹i häc. Nh­ng sè liÖu trªn phÇn nµo ®· ph¶n ¸nh ®­îc thùc tr¹ng vÒ chÊt l­îng lao ®éng ë n­íc ta hiÖn nay. c. Thùc tr¹ng trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n­íc ta. §¶ng vµ nhµ n­íc lu«n x¸c ®Þnh con ng­êi lµ vÞ trÝ trung t©m cña sù nghiÖp ph¸t triÓn, ph¸t triÓn con ng­êi, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu cÊu thµnh lªn sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt n­íc. §ång thêi tiÕn tr×nh héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi buéc c«ng t¸c ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ph¶i ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®Ó cã thÓ theo kÞp vµ n¾m b¾t c¸c c¬ héi mµ tiÕn tr×nh héi nhËp mang ®Õn. NhËn thøc ®­îc ý nghÜa vµ tÇm quan träng, c«ng t¸c kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nhiÒu cè g¾ng, nç lùc vµ b­íc ®Çu ®· thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ kh¶ quan. B»ng nhiÒu h×nh thøc thóc ®Èy ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn kÕt hîp víi c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia t¹o viÖc lµm ®· t¹o míi nhiÒu viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Trong nh÷ng n¨m qua ®· t¹o ra trung b×nh mçi n¨m 1.2 triÖu chç lµm viÖc míi ®¸p øng phÇn nµo nguån cung lao ®éng ngµy cµng t¨ng. Cïng víi viÖc t¹o ra chç lµm viÖc míi th× nhµ n­íc còng ®Æc biÖt quan t©m ®Õn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i lao ®éng, tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®aÞ ho¸ ®¸t n­íc. Tuy c«ng t¸c kÕ ho¹ch viÖc lµm ®· ®¹t ®­îc nhiÒu b­íc tiÕn nh­ng vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc: C¸c chØ tiªu thùc tÕ vÒ viÖc lµm ®· kh«ng ®¹t ®­îc so víi møc chØ tiªu ®Æt ra. T×nh h×nh thÊt nghiÖp cßn ®¸ng lo ng¹i n¨m 2005 tØ lÖ nµy lµ 6.44% trong khi kÕ ho¹ch ®Æt ra chØ lµ 5%, thêi gian sö dông lao ®éng ë n«ng th«n lµ 73.8% so víi 75% cña môc tiªu kÕ ho¹ch. §Æc biÖt chÊt l­îng lao ®éng cña n­íc ta hiÖn nay lµ rÊt thÊp so víi khu vùc vµ thÕ giíi nhÊt lµ trong khu vùc n«ng th«n, ph©n bè vµ c¬ cÊu lao ®éng bÊt hîp lÝ phÇn nµo ®· g©y nªn t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm vµ thÊt nghiÖp ngµy cµng gia t¨ng trong vµi n¨m gÇn ®©y (2001-2004). d. Nh÷ng tån t¹i cña vÊn ®Ò viÖc lµm nh÷ng khã kh¨m trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm trong nh÷ng n¨m qua do c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: PhÇn lín lao ®éng n»m ë khu vùc n«ng th«n. Tuy nhiªn do diÖn tÝch canh t¸c b×nh qu©n ®Çu ng­êi thÊp, chuyÓn ®æi c¬ cÊu n«ng nghiÖp chËm, tiÓu thñ c«ng nghiÖp kÐm ph¸t triÓn, møc ®Çu t­ cho n«ng nghiÖp cßn h¹n chÕ, cho nªn t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm trÇm träng, biÓu hiÖn cô thÓ lµ tØ lÖ thêi gian lao ®éng kh«ng cao n¨m 2005 chØ ®¹t 74.14%. Khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh, ®Æc biÖt lµ kinh tÕ hé gia ®×nh vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ n¬i cã kh¶ n¨ng t¹o nhiÒu viÖc lµm v× nh÷ng ­u thÕ vÒ qui m« vµ chi phÝ thÊp ®Ó t¹o ra mét chç lµm viÖc, tÝnh n¨ng ®éng vµ lîi Ých trùc tiÕp cña lao ®éng, phï hîp víi chÊt l­îng lao ®éng vµ tr×nh ®é qu¶n lÝ. Tuy nhiªn khu vùc nµy còng ®ang ®èi ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n trong ®iÒu kiÖn më cöa vµ héi nhËp, s¶n phÈm kÐm tÝnh c¹nh tranh do chÊt l­îng kh«ng cao, ngoµi ra m«i tr­êng kinh doanh ch­a æn ®Þnh cßn nhiÒu rñi ro, thiÕu th«ng tin thiÕu sù hç trî, h¹n chÕ vÒ vèn. Khu vùc nhµ n­íc ®ang gÆp th¸ch thøc kh«ng nhá. NhiÖm vô vµ yªu cÇu c¶i c¸ch bé m¸y qu¶n lÝ vµ thñ tôc hµnh chÝnh ®ßi hái ph¶i tinh gi¶n biªn chÕ s¾p xÕp l¹i sè biªn chÕ hiÖn cã, h¹n chÕ nhËn thªm lao ®éng míi. C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc mÆc dï cã nhiÒu kho¶n ®Çu t­ vµ c¸c chÝnh s¸ch hç trî còng gÆp khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh, tr­íc yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶, n¨ng lùc c¹nh tranh, chèng ®éc quyÒn do ®ã c¬ héi t¹o thªm viÖc lµm lµ rÊt h¹n hÑp. Khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi tuy cã tèc ®é t¨ng tr­ëng trung b×nh hµng n¨m kh¸ cao kho¶ng 17% tuy nhiªn tØ träng trong GDP cßn thÊp, h¬n n÷a phÇn lín tËp chung vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng, dÇu khÝ, bÊt ®éng s¶n ®ã lµ nh÷ng ngµnh cÇn nhiÒu vèn, cã hÖ sè b¶o hé cao, bëi vËy kh¶ n¨ng thu hót lao ®éng kh«ng nhiÒu. Huy ®éng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c¬ së vµ ®µo t¹o tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng ch­a g¾n víi yªu cÇu thùc tÕ cho nªn dÉn ®Õn chÊt l­îng lao ®éng ë n­íc ta cßn yÕu kÐm, tr×nh ®é tay nghÒ thÊp, c¬ cÊu ngµnh nghÒ kh«ng phï hîp víi yªu cÇu, tØ lÖ lao ®éng kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kÜ thuËt cßn rÊt cao ®Æc biÖt ë khu vùc n«ng th«n vµ vïng s©u vïng xa. ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn nhiÒu h¹n chÕ kh«ng cã sù ®ång bé gi­· ®µo t¹o vµ nhu cÇu sö dông. Ch­a cã sù thèng nhÊt hîp lÝ gi÷a trung ­¬ng vµ c¸c ®Þa ph­¬ng, gi÷a c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c vïng víi nhau trong gi¶i quyÕt vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm. Ch­a thùc hiÖn ®­îc viÖc x· héi ho¸ trong viÖc t×m vµ t¹o viÖc lµm. ThÞ tr­êng lao ®éng ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm, th× ë n­íc ta hiÖn nay thÞ tr­êng nµy cßn rÊt s¬ khai vµ kÐm ph¸t triÓn ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua hÖ sè lao ®éng tham gia vµo thÞ tr­êng lao ®éng lµ rÊt thÊp. Trªn ®©y lµ nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Én ®Õn thùc tr¹ng lao ®éng vµ viÖc lµm ë n­íc ta hiÖn nay. Ch­¬ng III: Môc tiªu vµ gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm trong kÕ ho¹ch 2006- 2010. 1.Quan ®iÓm vµ chñ tr­¬ng cña §¶ng vÒ viÖc lµm vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm: Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ, lµm lµnh m¹nh x· héi, ®¸p øng nhu cÇu chÝnh ®¸ng vµ yªu cÇu bøc xóc cña nh©n d©n. §Õn n¨m 2010 n­íc ta cã 56.8 triÖu ng­êi ë ®é tuæi lao ®éng t¨ng gÇn 11 triÖu ng­êi so víi n¨m 2005. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ph¶i t¹o m«i tr­êng, ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t­ ph¸t triÓn réng r·i c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh,t¹o nhiÒu viÖc lµm vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng. Thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng x· héi phï hîp víi c¬ cÊu kinh tÕ. Chó träng b¶o ®¶m an toµn x· héi. §Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng. X©y dùng vµ thùc hiÖn ®ång bé vµ chÆt chÏ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ ®µo t¹o nguån lao ®éng, ®­a lao ®éng ra n­íc ngoµi, b¶o vÖ quyÒn lîi vµ t¨ng uy tÝn cña lao ®éng ViÖt Nam ë n­íc ngoµi. TiÕp tôc gi¶m tèc ®é, gi¶m d©n sè, æn ®Þnh quy m« d©n sè ë møc hîp lÝ, gi¶i quyÕt ®ång bé, tõng b­íc vµ cã träng ®iÓm chÊt l­îng d©n sè, c¬ cÊu d©n sè vµ ph©n bè d©n c­. B»ng nguån lùc cña nhµ n­íc vµ toµn x· héi, t¨ng ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, cho vay vèn, trî gióp ®µo t¹o nghÒ, cung cÊp th«ng tin, chuyÓn giao c«ng nghÖ, gióp ®ì tiªu thô s¶n phÈm. Chñ ®éng di dêi mét bé phËn nh©n d©n kh«ng cã ®Êt canh t¸c vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®Õn lËp nghiÖp á nh÷ng vïng cßn tiÒm n¨ng. Nhµ n­íc t¹o m«i tr­êng thuËn lîi, khuÕn khÝch mäi ng­êi d©n v­ît lªn lµm giµu chÝnh ®¸ng vµ gióp ®ì ng­êi nghÌo. Thùc hiÖn trî cÊp x· héi ®èi víi nh÷ng ng­êi cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt kh«ng thÓ tù lao ®éng, kh«ng cã ng­êi b¶o trî nu«i d­ìng. 2. Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt viÖc lµm trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006- 2010. Môc tiªu cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ viÖc lµm. Môc tiªu c¬ b¶n l©u dµi: T¹o viÖc lµm míi vµ b¶o ®¶m viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng cã kh¶ n¨ng lao ®éng cã yªu cÇu viÖc lµm. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó trî gióp ng­êi thÊt nghiÖp nhanh chãng cã ®­îc viÖc lµm, ng­êi thiÕu viÖc lµm cã ®ñ viÖc lµm, ®Æc biÖt cã chÝnh s¸ch trî gióp cô thÓ c¸c ®èi t­îng yÕu thÕ trong thÞ tr­êng lao ®éng. Th«ng qua ®ã gi¶i quyÕt hîp lÝ mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ víi gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng nh»m tõng b­íc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng thu nhËp vµ c¶i thiÖn chÊt l­îng cuéc sèng cña nh©n d©n. Môc tiªu cô thÓ: Mçi n¨m t¹o thªm 1.3-1.4 triÖu lao ®éng chç lµm míi, gi¶m tØ lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ xuèng 5% vµ n©ng tØ lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë n«nh th«n lªn 80% vµo n¨m 2010. TËp chung ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, duy tr× tØ lÖ t¨ng GDP hµng n¨m kh«ng d­íi 7% ®Ó t¹o ra 5-5.5 chç viÖc lµm míi. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng gi¶m dÇn tØ träng n«ng nghiÖp xuèng 55%, c«ng nghiÖp vµ x©y dùng 21%, dÞch vô 24% vµo n¨m 2010. §µo t¹o ®µo t¹o l¹i nghÒ cho 5-5.5 triÖu ng­êi. N©ng tØ lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o trong lùc l­îng lao ®éng lªn 30% vµo n¨m 2010. Tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi ®¹t 4-5%/n¨m. Trong ®ã c¸c ho¹t ®éng hç trî trùc tiÕp cña ch­¬ng tr×nh viÖc lµm sÏ tæ chøc d¹y nghÒ vµ bæ tóc nghÒ g¾n víi viÖc lµm cho 1 triÖu ng­êi, cho vay vèn hç trî gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 1.5-1.6 triÖu lao ®éng. §æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng, n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm ë c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng vµ hÖ thèng c¬ së vÖ tinh ®Ó cung cÊp dÞch vô t­ vÊn, giíi thiÖu, ch¾p nèi viÖc lµm cho ng­êi thÊt nghiÖp, ng­êi thiÕu viÖc lµm ®· ®¨ng kÝ t¹i trung t©m víi ng­êi sö dông lao ®éng. b. C¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm thêi k× 2006-2010: C¸c ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm 2006-2010 ®­îc tiÕn hµnh trªn 3 lÜnh vùc: ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t¹o míi viÖc lµm; ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµ chuyªn gia; t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng hç trî trùc tiÕp ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi thÊt nghiÖp, ng­êi thiÕu viÖc lµm vµ c¸c ®èi t­îng yÕu thÕ trong thÞ tr­êng lao ®éng cã nhu cÇu viÖc lµm. Trong ®ã ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t¹o më viÖc lµm lµ lÜnh vùc c¬ b¶n cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh®Õn viÖc lµm t¨ng hoÆc gi¶m chç viÖc lµm æn ®Þnh còng nh­ c¬ cÊu lao ®éng cña lùc l­îng lao ®éng x· héi trong mèi quan hÖ nh©n qu¶ cã tÝnh h÷u c¬ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ, chuyÓn dÞch kinh tÕ víi ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh viÖc lµm, chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Theo tÝnh to¸n tõ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu cho thÊy: C¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n phÊn ®Êu ®­a tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng ngµnh n«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m giai ®o¹n 2006-2010 ®¹t trªn 4% vµ ®Õn n¨m 2010 thu hót thªm ®­îc 1.3-1.4 triÖu lao ®éng. C¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ x©y dùng phÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ tænh s¶n l­îng c«ng nghiÖp x©y dùng t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m trªn 12% vµ ®Õn n¨m 2010 thu hót ®­îc thªm 2.4-2.5 triÖu lao ®éng. C¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, dÞch vô phÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng khu vùc dÞch vô t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m trªn 7% vµ ®Õn n¨m 2010 thu hót ®­îc thªm 1.8-1.9 triÖu lao ®éng. Nh­ vËy th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ ph¸t triÓn ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña mçi khu vùc kinh tÕ nãi riªng vµ tæng GDP c¶ n­íc nãi chung sÏ cã kho¶ng 40075000 cã viÖc lµm th­êng xuyªn, c¬ cÊu lao ®éng x· héi sÏ lµ 60.04-17.98-21.98 . Sè lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm th­êng xuyªn ®Õn n¨m 2010 vµo kho¶ng 2 triÖu 657.5 ngµn ng­êi. Theo tÝnh cña c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ viÖc lµm 2006- 2010, trong 5 n¨m phÊn ®Êu xuÊt khÈu ®­îc 30 v¹n lao ®éng vµ chuyªn gia gi¶i quyÕt viÖc lµm (bao gåm c¶ t¹o viÖc lµm míi vµ cã thªm viÖc lµm) cho 1 triÖu 550 ngµn lao ®éng lµ ®èi t­îng thÊt nghiÖp, thiÕu viÖc lµm. Ngoµi ra c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ x· héi kh¸c ®Æc biÖt lµ ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ch­¬ng tr×nh quèc gia cho vay vèn hç trî viÖc lµm, ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ch­¬ng tr×nh 135 cña chÝnh phñ còng cÇn cã sù phèi hîp ®ång bé, bè trÝ møc ®Çu t­ hîp lÝ ®óng ®èi t­îng ®Ó phôc vô c¸c môc tiªu chung cã hiÖu qu¶. b. Ph­¬ng h­íng c¬ b¶n gi¶i quyÕt viÖc lµm trong thêi k× 2006- 2010. · Thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng tiÕn bé, tÝch cùc víi nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng sau: T¨ng tØ träng cña c¸c khu vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ dÞch vô, gi¶m tØ träng khu vùc n«ng nghiÖp nh»m t¹o c¬ cÊu mét nÒn kinh tÕ cã kh¶ n¨ng t¹o nhiÒu viÖc lµm míi vµ thu hót ngµy cµng nhiÒu lùc l­îng lao ®éng. Thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ n«ng th«n lµm c¬ së cho viÖc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ ph©n c«ng lao ®éng ë khu vùc n«ng th«n. Nhµ n­íc kÝch thÝch qu¸ tr×nh nµy b»ng c¸ch hç trî x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÊu tróc h¹ tÇng nh­ cÊp ®iÓm, giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c, c¸c trung t©m th­¬ng m¹i dÞch vô … khuyÕn khÝch d©n c­ n«ng th«n tù t¹o viÖc lµm ngay t¹i quª h­¬ng m×nh víi ph­¬ng ch©m “li n«ng bÊt li h­¬ng” “vµo x­ëng kh«ng vµo thµnh”. · C¶i tiÕn vµ ®æi míi c¬ chÕ huy ®éng vèn, sö dông vµ qu¶n lÝ nguån ®Çu t­ theo h­íng sau: §a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng vèn vµ th­êng xuyªn ®iÒu chØnh l·i suÊt còng nh­ viÖc thuËn lîi ho¸ nh÷ng thñ tôc göi tiÒn, rót tiÒn tiÕt kiÖm nh»m huy ®éng ngµy cµng nhiÒu vèn nhµn rçi trong d©n. §Èy nhanh viÖc cæ phÇn ho¸, h×nh thµnh thÞ tr­êng vèn vµ vËn hµnh tèt lo¹i thÞ tr­êng nµy nh»m nhanh chãng huy ®éng vèn vµ di chuyÓn vèn dÔ dµng gi÷a c¸c khu vùc, c¸c ngµnh kinh tÕ. C¶i tiÕn c¬ cÊu sö dông nguån vèn ®Çu t­ cña nhµ n­íc theo h­íng chñ yÕu dµnh ®Ó x©y dùng cÊu tróc h¹ tÇng nh»m t¹o diÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn vµo c¸c khu vùc, c¸c ngµnh kinh tÕ cã kh¶ n¨ng t¹o thªm ®­îc nhiÒu chç viÖc lµm h¬n, kh¶ n¨ng sinh lêi vµ quay vßng vèn nhanh h¬n. T¨ng nguån vèn trung h¹n vµ dµi h¹n hç trî cho nh©n d©n trong qu¸ tr×nh t¹o viÖc lµm vµ chuyÓn ®«Ø c¬ cÊu kinh tÕ. · N©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ, chuÈn bÞ tèt ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc kÕt hîp víi ®æi míi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cëi më th«ng tho¸ng. TËp trung vµo ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao kÜ n¨ng lao ®éng, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸c ngµnh chÕ biÕn nh»m t¨ng qui m« vµ tØ träng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm ®· qua chÕ biÕn, gi¶m xuÊt khÈu nguyªn liÖu th«. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm xuÊt khÈu, tuy nhuªn tr­íc m¾t cÇn tËp chung vµo nh÷ng s¶n phÈm cã dung l­îng lao ®éng lao ®éng lín nh­ dÖt may, dµy dÐp, chÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm, gia c«ng c¬ khÝ ®iÖn tö, ®å gç, ho¸ chÊt tiªu dïng vµ thñ c«ng mü nghÖ. T×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c ®µo t¹o nghÒ ®Ó ®­a ®­îc nhiÒu lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. · H×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ®iÒu tiÕt cã hiÖu qu¶ gi÷a c¸c vïng c¸c khu vùc, c¸c ngµnh nghÒ cña thÞ tr­êng lao ®éng. ThÞ tr­êng lao ®éng ®· vµ ®ang h×nh thµnh tuy nhiªn hiÖn nay ph¹m vi vµ qui m« ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ nh­ng sÏ ngµy cµng phæ biÕn réng r·i. Qu¶n lÝ tèt thÞ tr­êng nµy cã ý nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp viÖc lµm, gi¶m tØ lÖ thÊt nghiÖp vµ thóc ®Èy tÝnh c¬ ®éng, linh ho¹t cña lùc l­îng lao ®éng còng nh­ ng¨n chÆn vµ kh¾c phôc nhiÒu hËu qu¶ kinh tÕ x· héi kh¸c. §Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ khai th¸c nh÷ng ­u ®iÓm cña thÞ tr­êng lao ®éng cÇn nhanh chãng xóc tiÕn nh÷ng c«ng viÖc sau: So¹n th¶o vµ ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n d­íi luËt nh»m cô thÓ ho¸ nh÷ng ®iÒu kho¶n vµ h­íng dÉn thi hµnh bé luËt lao ®éng. H×nh thµnh vµ vËn hµnh tèt m¹ng l­íi nh÷ng c«ng cô cña thÞ tr­êng lao ®éng nh­ c¸c trung t©m dÞch vô viÖc lµm, ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin vÒ cung vµ cÇu lao ®éng ®Æc biÖt lµ th«ng tin vÒ cÇu søc lao ®éng. KhuyÕn khÝch nh÷ng ho¹t ®éng giao dÞch vÒ viÖc lµm th«ng qua hÖ thèng trung t©m, v¨n phßng giíi thiÖu vµ s¾p xÕp viÖc lµm. Trong nh÷ng n¨m tíi, mét trong nh÷ng dÆc ®iÓm ë n­íc ta lµ sè lao ®éng tham gia vµo thÞ tr­êng lao ®éng sÏ tiÕp tôc t¨ng vµ thÞ tr­êng lao ®éng ngµy cµng ®­îc ®a d¹ng h¬n. V× vËy cÇn cã nh÷ng qui ®Þnh nh»m h­íng dÉn vµ ®iÒu tiÕt c¸c lo¹i h×nh thÞ tr­êng lao ®éng kh¸c nhau ®Î ®¹t ®­îc môc tiªu ®iÒu tiÕt kÞp thêi, cã hiÖu qu¶ gi÷a cung vµ cÇu søc lao ®éng còng nh­ b¶o vÖ quyÒn lîi x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng bªn tham gia vµo thÞ tr­êng lao ®éng. 3. Gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm thêi k× 2001-2005. a. Gi¶i ph¸p vÒ vÊn ®Ò kinh tÕ. T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cã mèi quan hÖ qua l¹i vµ qiui ®Þnh lÉn nhau. XÐt vÒ mét mÆt nµo ®ã t¨ng tr­ëng kinh tÕ sÏ t¹o cÇu viÖc lµm, lµ c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch viÖc lµm. Cßn viÖc lµm lµ nh©n tè c¬ b¶n ®Ó t¹o lªn t¨ng tr­ëng kinh tÕ. V× thÕ t¨ng tr­ëng kinh tÕ sÏ gãp phÇn lµm t¨ng viÖc lµm x· héi cho ng­êi lao ®éng. Gi¶i ph¸p vÒ kinh tÕ lµ gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó t¨ng cÇu lao ®éng, lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n vµ cã hiÖu qu¶ gi¶i quyÕt viÖc lµm ë n­íc ta hiÖn nay còng nh­ trong thêi gian tíi. Gi¶i ph¸p nµy víi môc ®Ých h­íng vµo t¨ng tr­ëng kinh tÕ, t¨ng cÇu lao ®éng tõ ®ã dÉn ®Õn t¨ng viÖc lµm. §©y lµ mét h­íng tÝch cùc, tuy nhiªn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè vµ sù lùa chän chiÕn l­îc gi¶i ph¸p trong nh÷ng ®iÒu kiÖn d©n sè, kinh tÕ x· héi cô thÓ. Dùa vµo chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi 2006-2010 cïng víi t×nh h×nh cña n­íc ta, nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu cã thÓ nh­ sau: * Ph¸t triÓn toµn diÖn khu vùc n«ng th«n: C¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn khu vùc n«ng th«n cÇn ph¶i ®­îc khuyÕn khÝch tËp trung vµo viÖc t¹o thu nhËp cho khu vùc n«ng th«n, t¨ng sè c«ng ¨n viÖc lµm, c¶i thiÖn c¸c dÞch vô y tÕ vµ gi¸o dôc, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng (®iÖn, ®­êng, tr­¬ng, tr¹m) ®ång thêi cung cÊp c¸c tiÖn nghi kh¸c cho n«ng th«n. Thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy sÏ cã t¸c dông 2 mÆt: mét mÆt sÏ cã t¸c ®éng lµm gi¶m cung lao ®éng vÒ l©u dµi, mÆt kh¸c sÏ t¨ng cÇu t¹i chç, h¹n chÕ di c­ å ¹t tõ n«ng th«n ra thµnh thÞ, dÇn n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc n«ng th«n. §¶ng vµ nhµ n­íc ta lu«n coi n«ng nghiÖp, n«ng th«n lµ mÆt trËn hµng ®Çu kh«ng chØ bëi ý nghÜa kinh tÕ mµ cßn lµ tÇm quan träng x· héi, chÝnh trÞ. NhiÒu chÝnh s¸ch ®­îc ban hµnh, gÇn ®©y nhÊt lµ nghÞ quyÕt héi nghÞ trung ­¬ng 5 kho¸ 9 vÒ c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ®ang kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña vÊn ®Ò. NhiÒu ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn, nhiÒu nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc ®­îc huy ®éng nh»m môc tiªu nµy. §¬n cö, chÝnh phñ ViÖt Nam tÝch cùc hîp t¸c trùc tiÕp víi ng©n hµng thÕ giíi kÕt qu¶ lµ ®Çu t­ cña ng©n hµng thÕ giíi cho ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ®· t¨ng tõ 27% tæng c¸c dù ¸n ®Çu t­ trong giai ®o¹n 1999-2003 lªn 38% trong giai ®o¹n 2004-2005 víi tæng sè vèn gÇn 12 tØ USD cho c¸c dù ¸n phôc håi thuû lîi, tµi chÝnh n«ng th«n, b¶o vÖ rõng, ®a d¹ng ho¸ n«ng nghiÖp, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. * Ph¸t triÓn toµn diÖn khu vùc n«ng th«n tr­íc hÕt ph¶i nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vÉn lµ h×nh thøc s¶n xuÊt chÝnh nh­ng ph¶i dÇn chuyÓn ®æi tõ h×nh thøc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nhá lªn s¶n xuÊt lín, tËp trung n©ng cao n¨ng suÊt hiÖu qu¶ lao ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. C¸c ®Þa ph­¬ng, khu vùc nµo cã ®iÒu kiÖn th× tiÕn tíi h×nh thµnh c¸c trang tr¹i n«ng nghiÖp, c¸c n«ng tr­êng l©m nghiÖp theo h­¬ng c¬ khÝ ho¸ c«ng nghiÖp ho¸ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Ph¸t triÓn toµn diÖn n«ng th«n ®ång thêi ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ c«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp, dÞch vô, mét mÆt tËn dông c¸c lîi thÕ vÒ nguån lao ®éng d­ thõa vµ lao ®éng mïa vô tõ khu vùc n«ng nghiÖp mÆt kh¸c nã cã t¸c dông thóc ®Èy, hç trî sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. Tuú vµo tõng ®iÒu kiÖn, lîi thÕ vÒ tù nhiªn, nguån nh©n lùc mµ c¸c vïng x¸c ®Þnh c¬ cÊu ngµnh nghÒ cho phï hîp víi khu vùc n«ng th«n, t¹o viÖc lµm t¹i chç cho ng­êi lao ®éng theo chñ tr­¬ng “li n«ng bÊt li h­¬ng”. * Ph¸t triÓn khai th¸c c¸c yÕu tè t¨ng viÖc lµm tù th©n: Khu vùc viÖc lµm tù th©n bao gåm nh÷ng chñ doanh nghiÖp ®éc lËp, chñ cöa hµng, cöa hiÖu tù h¹ch to¸n, ng­êi lµm th­êng xuyªn vµ kh«ng th­êng xuyªn nghÒ tù do, c¸c thµnh viªn gia ®×nh…lµm viÖc tuú theo nhu cÇu sö dông vèn vµ nhu cÇu hµng ho¸ vµ dÞch vô. ViÖc lµm tù th©n xuÊt ph¸t tõ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cã kh¶ n¨ng thu hót nhiÒu lao ®éng víi c­êng ®é lín, nã bæ sung cho c¸c doanh nghiÖp lín cña nhµ n­íc vµ cña t­ nh©n do ®ã viÖc lµm khu vùc lµm tù th©n trong mét n­íc nghÌo vµ ®«ng d©n nh­ n­íc ta cÇn ®­îc thõa nhËn vµ chó ý ph¸t triÓn. Trong h¬n 2 n¨m qua kÓ tõ khi luËt doanh nghiÖp cã hiÖu lùc c¶ n­íc cã h¬n 42005 doanh nghiÖp vµ h¬n 300000 hé kinh doanh c¸ nh©n míi ®¨ng kÝ thu hót thªm 4 tØ USD tiÒn vèn ®Çu t­ t¹o ®­îc 750000 chç viÖc lµm míi. §Ó t¹o nhiÒu viÖc lµm cÇn tËp chung vµo c¸c yÕu tè cÇn thiÕt nh­: sù mÊt æn ®Þnh thÓ chÕ vµ kinh tÕ vÜ m«; sù bÊt b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ; huy ®éng mäi nguån lùc ®Æc biÖt lµ vèn, ®µo t¹o chuyªn m«n kÜ thuËt vµ n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ cho c¸c ®èi t­îng trong khu vùc viÖc lµm tù th©n. * Më réng c¸c ngµnh s¶n xuÊt cã qui m« nhá, lùa chän c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt phï hîp sö dông nhiÒu lao ®éng. C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cã t¸c ®éng ®Õn viÖc lµm th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ lùa chän c¸c ngµnh ®Ó ph¸t triÓn. NÕu lùa chän ph¸t triÓn c¸c ngµnh sö dông dung l­îng vèn cao, kÜ thuËt cao ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh xuÊt khÈu th× kh«ng cã kh¶ n¨ng t¹o ®ñ viÖc lµm cho lùc l­îng lao ®éng ®ang t¨ng lªn. Bëi vËy chiÕn l­îc ®Æt ra sao cho thóc ®Èy c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhá, tiÓu thñ c«ng nghiÖp ë c¸c khu vùc truyÒn thèng lÉn hiÖn ®¹i ë c¸c khu vùc n«ng th«n vµ ®« thÞ cã kh¶ n¨ng t¹o viÖc lµm nhiÒu h¬n so víi c«ng nghiÖp qui m« lín. Thùc hiÖn chiÕn l­îc nµy cã thÓ b»ng 2 c¸ch: trùc tiÕp th«ng qua ®Çu t­ vµ c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch cña chÝnh phñ vµ gi¸n tiÕp th«ng qua viÖc t¸i ph©n phèi thu nhËp cho ng­êi nghÌo, ®©y lµ nh÷ng ®èi t­îng mµ c¬ cÊu tiªu dïng cña hä võa Ýt yÕu tè nhËp khÈu l¹i võa sö dông lao ®éng h¬n so víi nh÷ng ng­êi giµu. MÆt kh¸c mét trong nh÷ng yÕu tè chñ yÕu k×m h·m sù thµnh c«ng cña bÊt k× ch­¬ng tr×nh t¹o c«ng viÖc lµm chÝnh lµ sù phô thuéc qu¸ nhiÒu c«ng nghÖ cña c¸c n­íc ph¸t triÓn. Do ®ã cÇn ph¶i gi¶m bít sù phô thuéc nµy b»ng c¸ch ph¸t huy néi lùc trong lÜnh vùc nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ trong n­íc, trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sö dông nhiÒu lao ®éng. Ngoµi ra còng cã thÓ tËp chung ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ cã gi¸ thµnh thÊp, sö dông nhiÒu lao ®éng. Nh­ng viÖc s¶n xuÊt ngµnh nghÒ víi c«ng nghÖ sö dông nhiÒu lao ®éng th­êng chØ thu hót nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp vµ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng hiÖn t¹i hoÆc cã lîi thÕ xuÊt khÈu vÒ gi¸ nh©n c«ng rÎ. Cßn xÐt vÒ l©u dµi th× vÉn ph¶i ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp cao thu hót lao ®éng cã tr×nh ®é ®Ó ®Èy nhanh t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam hiÖn nay th× viÖc lùa chän c«ng nghÖ sö dông nhiÒu lao ®éng lµ quan träng ®ång thêi bªn c¹nh ®ã ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt c«ng nghÖ cao gi¶i quyÕt lao ®éng cã tr×nh ®é cao lµ tiÒn ®Ò cho t¨ng tr­ëng kinh tÕ. b. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch: * ChÝnh s¸ch vÒ d©n sè: Qui m« c¬ cÊu d©n sè t¹o nªn cung lao ®éng, vµ lµ ®èi t­îng cña c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm. C¸c nh©n tè lµm t¨ng gi¶m qui m«, thay ®æi c¬ cÊu d©n sè cña mét ®Þa ph­¬ng, cña mét quèc gia sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nguån nh©n lùc cña ®Þa ph­¬ng vµ quèc gia ®ã. §Ó ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu, gi¶m tØ lÖ sinh b×nh qu©n hµng n¨m 0.05%, tèc ®é t¨ng d©n sè ®Õn n¨m 2010 vµo kho¶ng 1.2% nh»m æn ®Þnh qui m« d©n sè ë møc hîp lÝ (88-89 triÖu ng­êi vµo n¨m 2010), gi¶i quyÕt ®ång bé tõng b­íc cã träng ®iÓm chÊt l­îng d©n sè, c¬ cÊu d©n sè vµ ph©n bè d©n c­ cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n sau: Thùc hiªn x· héi ho¸ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh vµ ch¨m sãc søc khoÎ bµ mÑ trÎ em ®Æc biÖt víi sù tham gia cña c¸c tæ chøc x· héi nh­ héi phô n÷, tæ chøc ®oµn thÓ lµ rÊt quan träng. Do cã sù ph©n bè kh«ng ®Òu vµ thiÕu thèng nhÊt vÒ nguån nh©n lùc so víi c¸c nguån lùc kh¸c gi÷a c¸c vïng trong ph¹m vi quèc gia ®Én ®Õn t×nh tr¹ng d­ thõa lao ®éng ë khu vùc nµy trong khi ®ã l¹i thiÕu lao ®éng ë khu vùc kh¸c. Thùc hiÖn ph©n bè l¹i d©n c­, lao ®éng trªn ®Þa bµn tõng ®Þa ph­¬ng còng nh­ ph¹m vi toµn quèc lµ gi¶i ph¸p quan träng nh»m thay ®æi qui m« c¬ cÊu d©n sè, lao ®éng t¹o nªn sù hîp lÝ gi÷a c¸c vïng miÒn. Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ khuyÕn khÝch ng­êi d©n ®Æc biÖt ë khu vùc n«ng th«n ®ång b»ng ®i lµm kinh tÕ míi mét mÆt nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng mÆt kh¸c nh»m khai th¸c c¸c nguån lùc cña ®Êt n­íc. Nhµ n­íc ngoµi viÖc gióp ®ì vËt chÊt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi lao ®éng th× mÆt kh¸c nhµ n­íc ph¶i qu¶n lÝ tèt c«ng t¸c di d©n tr¸nh t×nh tr¹ng di d©n mét c¸ch tù ph¸t g©y khã kh¨n cho c¶ nhµ n­íc vµ ng­êi lao ®éng. * XuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia: “XuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi gãp phÇn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¹o thu nhËp vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng, t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc… cïng víi c¸c gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm trong n­íc lµ chÝnh, xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia lµ mét chiÕn l­îc quan träng, l©u dµi gãp phÇn x©y dùng ®éi ngò lao ®éng cho c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸“ ( NghÞ §Þnh 152/2004/N§-CP ). §Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ hiÖn t¹i vµ phÊn ®Êu ®¹t ®­îc chØ tiªu th­êng xuyªn cã mét triÖu lao ®éng lµm viÖc ë n­íc ngoµi trong thêi gian tíi cÇn ph¶i cã nhiÒu gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch còng nh­ vÒ tæ chøc c¸n bé. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu: §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho xuÊt khÈu: Th«ng th­êng sau khi kÝ ®­îc hîp ®ång xuÊt khÈu lao ®éng c¸c doanh nghiÖp míi b¾t ®Çu th«ng b¸o tuyÓn lao ®éng cho xuÊt khÈu. Do vËy nhiÒu khi kh«ng ®ñ sè l­îng vµ kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng mÆc dï nã phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ t­ duy cña ng­êi lao ®éng hiÖn nay chØ häc tËp, rÌn luyÖn khi ®­îc tham gia xuÊt khÈu lao ®éng. Trong thêi gian tíi cÇn tÝch cùc ®µo t¹o nguån nh©n lùc mang tÝnh ®ãn ®Çu vµ dù tr÷ ®Ó xuÊt khÈu. CÇn trang bÞ cho ng­êi häc v÷ng vµng c¸c kiÕn thøc vÒ chuyªn m«n, ngo¹i ng÷, hiÓu biÕt vÒ quan hÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ång thêi cã biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, søc khoÎ, ý thøc tæ chøc kØ luËt vµ mét sè vÊn ®Ò kh¸c. NÕu lµm tèt c«ng t¸c trªn, khi c¸c doanh nghiÖp kÝ ®­îc hîp ®«ng sÏ cã nguån lao ®éng ddax ®­îc ®µo t¹o s½n t¹i c¸c c¬ së, chØ cÇn båi d­ìng thªm mét sè vÊn ®Ò nh­ luËt ph¸p, phong tôc tËp qu¸n cña n­íc së t¹i lµ cã thÓ ®ñ sè nguån lao ®éng ®Ó xuÊt khÈu theo yªu cÇu cña n­íc nhËn lao ®éng. S¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp vµ tèt c«ng t¸c tuyÓn chän lao ®éng ®i xuÊt khÈu lao ®éng: xuÊt khÈu lao ®éng kh¸c hoµn toµn víi xuÊt khÈu hµng ho¸. XuÊt khÈu lao ®éng cÇn th«ng qua c¸c doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ ®­îc phÐp xuÊt khÈu. Do ®ã cÇn ph¶i s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng, thu håi giÊy phÐp hoÆc ®×nh chØ ho¹t ®éng mét thêi gian hoÆc vÜnh viÔn c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn. C¸c doanh nghiÖp nµy cÇn ®­îc ®¨ng t¶i trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. CÇn tuyÓn chän trùc tiÕp, kh«ng th«ng qua c¸c ®¹i lÝ thu gom nh­ thu gom c¸c hµng ho¸ th«ng th­êng v× ®©y lµ nh÷ng ng­êi lao ®éng xuÊt khÈu, ®¬n vÞ xuÊt khÈu lao ®éng ph¶i ch¨m lo ®Õn ng­êi lao ®éng tr­íc trong vµ sau khi xuÊt khÈu lao ®éng. Nh÷ng ng­êi ®­îc lùa chän ®i xuÊt khÈu lao ®éng ph¶i lµ nh÷ng ng­êi ®­îc ®µo t¹o, cã tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ, cã søc khoÎ, hiÓu biÕt ngo¹i ng÷, luËt ph¸p, phong tôc tËp qu¸n cña n­íc ®Õn lµm viÖc. TÝch cùc khai th¸c thÞ tr­êng míi, gi÷ v÷ng thÞ tr­êng hiÖn cã: Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t, cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng lµ mét viÖc khã kh¨n vµ phøc t¹p nh­ng còng lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó xuÊt khÈu lao ®éng. §Ó lµm tèt c«ng viÖc nµy cÇn cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng vÒ thêi gian vµ tiÒn vèn nh»m thu thËp th«ng tin vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ c¬ cÊu lao ®éng c¸c n­íc yªu cÇu, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp cÇn tuyÓn, phong tôc tËp qu¸n, luËt ph¸p, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n thu chi t¹i c¸c doanh nghiÖp, c¸c yÕu tè dÔ ph¸y sinh rñi ro…, hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ kh¶ n¨ng rñi ro cña thÞ tr­êng míi khai th¸c. Cïng víi viÖc khai th¸c thÞ tr­êng míi, vÊn ®Ò quan träng trong c«ng t¸c thÞ tr­êng cho xuÊt khÈu lao ®éng lµ gi÷ v÷ng c¸c thÞ tr­êng truyÒn thèng cña n­íc ta nh­ Hµn Quèc, NhËt B¶n vµ gÇn ®©y lµ §µi Loan. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lÝ lao ®éng n­íc ngoµi: Khi sè lao ®éng ë n­íc ngoµi t¨ng lªn, t¨ng c­êng qu¶n lÝ sè lao ®éng nµy lµ viÖc rÊt quan träng. ViÖc qu¶n lÝ nµy nh»m kh¾c phôc nh÷ng rñi ro nh÷ng v­íng m¾c liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng. * G¾n kÕt gi¸o dôc, ®µo t¹o víi c«ng viÖc lµm. T¨ng qui m« ®µo t¹o, ®Æc biÖt lµ ®µo t¹o ®¹i häc, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¹o nªn hiÖn t­îng “ ng­êi thÊt nghiÖp cã häc “, nhiÒu sinh viªn tèt nghiÖp kh«ng t×m ®­îc viÖc lµm, hoÆc kh«ng t­¬ng xøng víi tr×nh ®é chuyªn m«n. §µo t¹o chÝnh qui bÞ giíi h¹n tr­íc nhu cÇu häc lín vµ t¨ng nhanh lµm cho c¸c h×nh thøc ®µo t¹o t¹i chøc, b»ng 2, … më réng qui m« víi chÊt l­îng ®µo t¹o kh«ng cao. §©y lµ sù biÓu hiÖn cña sù kÐo dµi thêi gian häc tr­íc sù ph¸t triÓn kh«ng kÞp cña khu vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô hiÖn ®¹i. KÕt qu¶ lµ sù l·ng phÝ x· héi, chi phÝ c¬ héi cao, biÕn d¹ng tiÒn l­¬ng cña lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kÜ thuËt. Bëi vËy cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch t¹o ra nh÷ng c¬ héi kinh tÕ hÊp dÉn h¬n ë n«ng th«n, ®iÒu chØnh hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o ®¸p øng c¸c nhu cÇu ph¸t triÓn n«ng th«n, nhu cÇu cã nghÒ ®Ó lµm viÖc trong c¸c doang nghiÖp ViÖt Nam vµ tù t¹o viÖc lµm, h¬n lµ ®Þnh h­íng cho sinh viªn vµo nhu cÇu lµm viÖc trong c¸c khu vùc hiÖn ®¹i nh­ hiÖn nay. Thùc hiÖn ®­îc gi¶i ph¸p nµy sÏ tr¸nh ®­îc nh÷ng l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt, t¨ng tiÒm n¨ng cÇu lao ®éng. a. Nhãm gi¶i ph¸p vÒ t¨ng c­êng qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc vµ sù phèi hîp cña c¸c tæ chøc §oµn thÓ trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm: Ngoµi c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm th× kh«ng thÓ thiÕu ®­îc sù qu¶n lÝ cña Nhµ n­íc trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ®Æc biÖt ®èi v¬Ý mét thÞ tr­êng lao ®éng cßn s¬ khai vµ kÐm ph¸t triÓn nh­ n­íc ta. Nhµ n­íc qu¶n lÝ thÞ tr­êng lao ®éng, qu¶n lÝ gi¶i quyÕt viÖc lµm b»ng nhiÒu gi¶i ph¸p nh­ng 2 gi¶i ph¸p ®­îc coi lµ h÷u hiÖu vµ quan träng ®èi víi n­íc ta hiÖn nay còng nh­ trong thêi gian tíi lµ: * Qu¶n lÝ yÕu tè gi¸ c¶, tiÒn l­¬ng, ph©n phèi thu nhËp vµ c¸c h×nh thøc tiªu dïng. §©y lµ gi¶i ph¸p t¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Õn viÖc lµm. T­¬ng quan lao ®éng vµ vèn trong s¶n l­îng phô thuéc vµo hµm s¶n xuÊt vµ gi¸ c¶, do ®ã cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh h¹n chÕ t¨ng dung l­îng vèn vµ sö dông c«ng nghÖ ®¾t kh«ng thÝch hîp, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Bªn c¹nh ®ã cÇn kiÓm so¸t tiÒn l­¬ng, ch¼ng h¹n c©n nh¾c qui ®Þnh l­¬ng cao trong khu vùc Nhµ n­íc, bëi v× ®iÒu nµy cã thÓ lµm t¨ng l­¬ng trong khu vùc kh¸c. Nh×n chung tiÒn l­¬ng trong khu vùc thµnh thÞ cã xu h­íng cao h¬n nhiÒu chi phÝ c¬ héi cña lao ®éng ®ang t¹o ra sù thiªn lÖch vÒ sö dông lao ®éng trong khu vùc nµy. Ngoµi ra cÇn khuyÕn khÝch c¸c h×nh thøc tiªu dïng hµng ho¸ trong n­íc vµ c¸c dÞch vô ®­îc t¹o ra bëi c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt cÇn nhiÒu lao ®éng, kÕt qu¶ sÏ lµm t¨ng cÇu lao ®éng. §Õn l­ît m×nh nhu cÇu tiªu dïng chÞu sù t¸c ®éng bëi c¸c h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp trong x· héi. C¸c gia ®×nh giÇu vµ trung b×nh th­êng cã xu h­íng thiªn vÒ c¸c hµng ho¸ ngo¹i nhËp cã dung l­îng vèn cao. CÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ néi ®Þa ®¸p øng nhu cÇu ®«ng ®¶o cña c¸c tÇng líp d©n c­ cã thu nhËp thÊp, do ®ã sÏ t¨ng ®­îc cÇu lao ®éng. * N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Ng©n s¸ch nhµ n­íc trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm b»ng viÖc tiÕn hµnh c¶i c¸ch chÝnh s¸ch thuÕ còng nh­ ®Çu t­ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ cã thÓ thu hót ®­îc nhiÒu lao ®éng, kho¶n chi y tÕ trong chi tiªu th­êng xuyªn cña ng©n s¸ch nhµ n­íc cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc b¶o ®¶m søc khoÎ cho nh©n d©n vµ n©ng cao chÊt l­îng lao ®éng. Nhµ n­íc ph¶i b»ng c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, ®Çu t­ c¬ së ®Ó h­íng c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ cña t­ nh©n vµo c¸c lÜnh vùc th«ng qua ®ã gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Ngoµi ra Nhµ n­íc cÇn ph¶i t¨ng c­êng ®Çu t­ trùc tiÕp vµo viÖc ®µo t¹o c¬ së còng nh­ ®µo t¹o nghÒ nh»m t¹o ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é ®¸p øng nhu cÇu trong t­¬ng lai. N©ng cao chøc n¨ng cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ®Æc biÖt lµ §oµn thanh niªn trong c«ng t¸c t¹o vµ gióp ®ì c¸c thµnh viªn t×m viÖc lµm, khuyÕn khÝch c¸c ®oµn viªn, tÇng líp thanh niªn ®i lµm viÖc ë c¸c vïng miÒn cßn khã kh¨n th«ng qua c¸c héi chî viÖc lµm dÞch vô viÖc lµm hoÆc b»ng c¸c cuéc ph¸t ®éng nh­ thanh niªn xung phong ®i lµm viÖc. Gi¶i ph¸p nµy ®­îc coi lµ tÝch cùc vµ cã triÓn väng trong thêi gian tíi v× ®oµn viªn thanh niªn sÏ lµ ®éi ngò lao ®éng kÕ cËn vµ tiªn phong trong t­¬ng lai cña ®Êt n­íc. KÕt luËn Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®ang ®­îc ®Èy m¹nh, qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸, khu vùc ho¸ ®ang ®­îc më réng, nÒn kinh tÕ tri thøc víi nh÷ng yªu cÇu cao vµ tiÒm lùc trÝ tuÖ vµ khoa häc c«ng nghÖ ®ang ®Æt ra nh÷ng ®ßi hái lín vÒ nguån lùc ph¸t triÓn, trong ®ã nguån nh©n lùc chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu. Nguån nh©n lùc ngµy nay ®­îc xem lµ yÕu tè c¬ b¶n, yÕu tè n¨ng ®éng nhÊt, cã vai trß quyÕt ®Þnh nhÊt cho sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng, cho nªn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi dÊt n­íc nãi chung con ng­êi ®­îc ®Æt vµo vÞ trÝ trung t©m, con ng­êi võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. KÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm n»m trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Nã kh«ng chØ nh»m ®­a ra ph­¬ng ¸n sö dông tèi ®a nguån nh©n lùc cña ®Êt n­íc mµ quan träng nã cßn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn toµn diÖn con ng­êi. KÕ ho¹ch nguån nh©n lùc mét mÆt nã lµ kÕ ho¹ch biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng kÕ ho¹ch t¨ng tr­ëng, kÕ ho¹ch chuyÓn dÞng c¬ cÊu kinh tÕ nh­ng mÆt kh¸c nã lµ kÕ ho¹ch môc tiªu buéc kÕ ho¹ch kh¸c ph¶i thùc hiÖn. Víi thùc tr¹ng vÒ nguån nh©n lùc, viÖc lµm cña ®Êt n­íc hiÖn nay cïng víi nh÷ng ®ßi hái vÒ nguån nh©n lùc cho c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ th× vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm ®­îc ®Æt ra rÊt cÊp b¸ch ®ßi hái toµn x· héi ®øng ra gi¶i quyÕt. Gi¶i quyÕt viÖc lµm nh»m t¹o ®Ò cho t¨ng tr­ëng kinh tÕ cßn t¨ng tr­ëng kinh tÕ l¹i lµ gi¶i ph¸p tÝch cùc vµ quan träng nhÊt ®Ó t¹o viÖc lµm, thu hót lao ®éng vµo guång m¸y kinh tÕ gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp, æn ®Þnh ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. Cïng víi c¸c gi¶i ph¸p kh¸c, gi¶i ph¸p vÒ kinh tÕ ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm nh»m ph¸t triÓn toµn diÖn nguån nh©n lùc tõng b­íc x©y dqùng con ng­êi x· héi chñ nghÜa. Tµi liÖu tham kh¶o Niªm gi¸m thèng kª 2005. NXB Thèng Kª - Hµ Néi - 2006 TrÇn §×nh §µn. Gi¶i quyÕt viÖc lµm, mét nhiÖm vô c¬ b¶n cÊp b¸ch hiÖn nay kinh tÕ dù b¸o - 6/2001. TS. Chu TiÕn Quang. ViÖc lµm ë n«ng th«n, thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. NXB N«ng th«n - Hµ Néi - 2006. GS. ViÖn sü Ph¹m Minh H¹c. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Nh©n d©n - 7/6/2006. TS. Ng« Th¾ng Lîi, Gi¸o tr×nh kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. NXB Thèng Kª - Hµ Néi - 2006. Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Õn n¨m 2005. Kinh tÕ vµ dù b¸o - 9/2003. Gi¸o tr×nh kinh tÕ ph¸t triÓn tËp I. NXB Thèng kª, Hµ Néi - 2003. NguyÔn Khang. VÒ lao ®éng viÖc lµm ë thµnh thÞ thêi kú 2001 - 2005. Lao ®éng x· héi - 2/2001. §inh Ngäc ThÞnh. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ng©n s¸ch Nhµ n­íc trong gi¶i quyÕt viÖc lµm. Nghiªn cøu kinh tÕ - 1/2006. Nolwen Henaf vµ jean - Y ves Martin. Lao ®éng, viÖc lµm vµ nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam 15 n¨m ®æi míi. NXB thÕ giíi - Hµ Néi 2006. V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. NXB chÝnh trÞ quèc gia. PTS. NguyÔn H÷u Dòng vµ PTS. TrÇn H÷u Trung. VÒ chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm ë ViÖt Nam. NXB ChÝnh trÞ quèc gia. TS. Ph¹m Quý Thä. HiÖn tr¹ng vµ gi¶i ph¸p t¨ng cÇu lao ®éng ë ViÖt Nam. T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn -2/2007. Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I: KÕ ho¹ch nguån nh©n lùc trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. 3 1.KÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 3 2.KÕ ho¹ch nguån nh©n lùc trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. 4 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm ë ViÖt Nam. 9 1.Ph­¬ng h­íng thùc hiÖn môc tiªu kÕ ho¹ch viÖc lµm trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005. 9 2. T×nh h×nh thùc hiÖn môc tiªu viÖc lµm kÕ ho¹ch 2001-2005 vµ thùc tr¹ng viÖc lµm ë n­íc ta. 11 Ch­¬ng III: Môc tiªu vµ gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm trong kÕ ho¹ch 2006- 2010. 19 1.Quan ®iÓm vµ chñ tr­¬ng cña §¶ng vÒ viÖc lµm vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm 19 2. Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt viÖc lµm trong kÕ ho¹ch 5 n¨m 2006- 2010. 19 3. Gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm thêi k× 2001-2005. 24 KÕt luËn 32 Tµi liÖu tham kh¶o 33

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 ở Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan