Đề tài Những vấn đề đổi mới và hướng phát triển trong thời gian tới của Sở lao động Thương binh xã hội tỉnh Thái Bình

LỜI NÓI ĐẦU Thái bình là một tỉnh nằm trên vùng châu thổ Sông Hồng thuộc miền Bắc nước ta. Đặc điểm nổi bật nhất của tỉnh là sản xuất nông nghiệp nắm vai trò chủ đạo của nền kinh tế tỉnh tập trung phần lớn lao động. Là một tỉnh có dân số đông và trẻ nên các vấn đề về kinh tế chính trị xã hội hết sức phức tạp. Với các chức năng như quản lý Nhà nước về lao động, thực hiện các chính sách về lao động thương binh và xã hội Sở lao động thương binh và xã hội được thành lập và đã đi vào hoạt động. Với mục đích của báo cáo là để tìm hiểu một số nét chính về quá trình hình thành và phát triển, hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ này và hướng phát triển trong thời gian sắp tới của Sở LĐTB xã hội. Bố cục của Báo cáo tổng hợp này gồm 2 phần Phần I: Đặc điểm tình hình hoạt động của Sở lao động Thương binh xã hội tỉnh Thái Bình Phần II: Những vấn đề đổi mới và hướng phát triển trong thời gian tới Em xin chân thành cảm ơn TS. Trần Thị Thu và ThS. Ngô Quỳnh An đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bản Báo cáo này.

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2372 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Những vấn đề đổi mới và hướng phát triển trong thời gian tới của Sở lao động Thương binh xã hội tỉnh Thái Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Th¸i b×nh lµ mét tØnh n»m trªn vïng ch©u thæ S«ng Hång thuéc miÒn B¾c n­íc ta. §Æc ®iÓm næi bËt nhÊt cña tØnh lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp n¾m vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ tØnh tËp trung phÇn lín lao ®éng. Lµ mét tØnh cã d©n sè ®«ng vµ trÎ nªn c¸c vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi hÕt søc phøc t¹p. Víi c¸c chøc n¨ng nh­ qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ lao ®éng, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi Së lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi ®­îc thµnh lËp vµ ®· ®i vµo ho¹t ®éng. Víi môc ®Ých cña b¸o c¸o lµ ®Ó t×m hiÓu mét sè nÐt chÝnh vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, hÖ thèng tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng nhiÖm vô, kÕt qu¶ thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô nµy vµ h­íng ph¸t triÓn trong thêi gian s¾p tíi cña Së L§TB x· héi. Bè côc cña B¸o c¸o tæng hîp nµy gåm 2 phÇn PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Së lao ®éng Th­¬ng binh x· héi tØnh Th¸i B×nh PhÇn II: Nh÷ng vÊn ®Ò ®æi míi vµ h­íng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS. TrÇn ThÞ Thu vµ ThS. Ng« Quúnh An ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n B¸o c¸o nµy. PhÇn I §Æc ®iÓm, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña së lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi Th¸i B×nh I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn LÞch sö cña ngµnh Lao ®éng - Th­¬ng binh x· héi Th¸i B×nh xuÊt ph¸t tõ 3 ngµnh lao ®éng, ngµnh TBXH vµ kinh tÕ míi. Ngay tõ n¨m 1950, tØnh ta ®· thµnh lËp tæ d©n c«ng, sau ®ã lµ phßng lao ®éng trùc thuéc UBHC tØnh víi nhiÖm vô chÝnh lµ tæ chøc, huy ®éng d©n c«ng phôc vô kh¸ng chiÕn. §Õn th¸ng 11/1956 thµnh lËp ty lao ®éng, sau ®ã ®Õn n¨m 1982 ®æi tªn thµnh Së lao ®éng. Ty th­¬ng binh, cùu binh cña tØnh ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1952, sau ®ã ®æi tªn thµnh ty Th­¬ng binh. Th¸ng 3/1971 thµnh lËp Ty Th­¬ng binh x· héi vµ ®Õn 1983 ®æi tªn thµnh Së th­¬ng binh x· héi. N¨m 1958 thµnh lËp phßng khai hoang thuéc UBNC tØnh. N¨m 1961 thµnh lËp ty khai hoang sau ®ã ®æi tªn thµnh ban kinh tÕ míi. N¨m 1983 s¸t nhËp bé phËn di d©n ngo¹i tØnh vµo Së lao ®éng thµnh lËp Chi côc ®iÒu ®éng lao ®éng vµ d©n c­ ®Õn n¨m 1984 s¸t nhËp toµn bé ban kinh tÕ míi vµo së lao ®éng thµnh lËp chi côc ®iÒu ®éng lao ®éng d©n c­ ph¸t triÓn vïng kinh tÕ míi trùc thuéc Së lao ®éng. Ngµy 13/5/1988 UBND tØnh cã Q§ sè 230/Q§ - UB thµnh lËp së lao ®éng trªn c¬ së s¸t nhËp Së lao ®éng víi së Th­¬ng binh x· héi. HÖ thèng tæ chøc bé m¸y: Phßng Thanh tra Phßng qu¶n lý hå s¬ Phßng tæ chøc - THHC Së L§TB XH Th¸i B×nh Phßng L§ tiÒn c«ng Phßng d¹y nghÒ Phßng chÝnh s¸ch TBLS Phßng chÝnh s¸ch XH Phßng TC - KT HiÖn nay tæ chøc bé m¸y cña Së L§TB - XH Th¸i b×nh gåm: * Ban gi¸m ®èc Së: Gåm 3 ng­êi: 1 Gi¸m ®èc vµ 2 Phã Gi¸m ®èc * C¸c phßng ban chuyªn m«n 1. Phßng tæ chøc - tæng hîp - hµnh chÝnh 2. Phßng lao ®éng tiÒn c«ng 3. Phßng d¹y nghÒ 4. Phßng chÝnh s¸ch th­¬ng binh liÖt sü 5. Phßng chÝnh s¸ch x· héi 6. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 7. Phßng thanh tra 8. Phßng qu¶n lý hå s¬ Víi 48 c¸n bé trong ®ã cã 9 n÷, 39 nam thuéc Së qu¶n lý cña Së Ngoµi ra cßn ®¬n vÞ trùc thuéc së. 1. Trung t©m ®iÒu d­ìng ng­êi cã c«ng (§ång Ch©u) 2. Khu ®iÒu d­ìng th­¬ng binh nÆng Quang Trung (KiÕn X­¬ng) 3. XÝ nghiÖp may th­¬ng binh KiÕn x­¬ng 4. Khu nu«i d­ìng t©m thÇn kinh 5. Tr­êng d¹y ch÷ d¹y nghÒ cho trÎ em tµn tËt 6. XÝ nghiÖp Th­¬ng binh 7. Trung t©m B¶o trî x· héi. 8. Trung t©m phôc håi chøc n¨ng ng­êi tµn tËt 9. Trung t©m ®iÒu trÞ gi¸o dôc ®èi t­îng TNXH (gäi t¾t lµ trung t©m 05 - 06) 10. Trung t©m d¹y nghÒ 11. Trung t©m giíi thiÖu vµ ®µo t¹o viÖc lµm. * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô 1. C¨n cø ph¸p luËt, chÝnh s¸ch Nhµ n­íc, sù h­íng dÉn cña bé L§ - TBXH vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tØnh x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, hµng n¨m cña tØnh vÒ lÜnh vùc lao ®éng Th­¬ng binh vµ x· héi tr×nh UBND tØnh quyÕt ®Þnh vµ tæ chøc, chØ ®¹o thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®­îc duyÖt. 2. Tæ chøc thùc hiÖn. - Thèng kª tæng hîp nguån lao ®éng vµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch x· héi - H­íng dÉn vµ kiÓm tra thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng tiÒn c«ng khu vùc s¶n xuÊt kinh doanh. - H­íng dÉn vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng - Qu¶n lý Nhµ n­íc c¸c ®¬n vÞ d¹y nghÒ vµ dÞch vô viÖc lµm x· héi - Qu¶n lý, h­íng dÉn vµ tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c di d©n ph¸t triÓn vïng kinh tÕ míi - Thanh tra ATL§ vµ b¶o hé lao ®éng - KiÓm tra thùc hiÖn chÕ ®é BHXH - Tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra c¸c ngµnh c¸c cÊp: thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, ng­êi vµ gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, th­¬ng bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sü, qu©n nh©n phôc viªNVL chuyÓn ngµnh.... - H­íng dÉn vµ thùc hiÖn t­ëng niÖm liÖt sü nhana ngµy lÔ lín, truy ®iÖu liÖt sü khi b¸o tö. 3. Chñ tr× vµ cã sù phèi hîp cña c¸c c¬ quan liªn quan vÒ c¸c mÆt: - §iÒu tra tai n¹n lao ®éng - Qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh liªn ngµnh phßng chèng TNXH - Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo - X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc b¶o trî x· héi, nh©n ®¹o, tõ thiÖn ®èi víi c¸c ®èi t­îng b¶o trî x· héi. 4. Tham gia víi c¸c ngµnh - Lµ thµnh viªn cña héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa vÒ th­¬ng tËt, kh¶ n¨ng lao ®éng cho ng­êi lao ®éng vµ c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch x· héi. - §iÒu tra hiÖu qu¶ chiÕn tranh, b¶o vÖ c¸c chøng tÝch, di tÝch chiÕn tranh ®Ó phôc vô c«ng t¸c gi¸o dôc, tuyªn truyÒn ®èi néi, ®èi ngo¹i cña tØnh. 5. Thùc hiÖn kiÓm tra thanh tra Nhµ n­íc vÒ viÖc thi hµnh ph¸p luËt chÝnh s¸ch thuéc lÜnh vùc lao ®éng Th­¬ng binh vµ x· héi. 6. X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh vËt t­ cña ngµnh. 7. Qu¶n lý tæ chøc c¸n bé, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tæ chøc båi d­ìng nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c L§ TB & XH trªn ®Þa bµn. II. KÕt qu¶ thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô 1. C«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng gi¶i quyÕt viÖc lµm, thùc hiÖn bé luËt lao ®éng, d¹y nghÒ. 1.1. Môc tiªu Qu¶n lý lao ®éng vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. - Th¸i b×nh lµ mét tØnh ®«ng d©n (n¨m 2000 lµ 1.785.600 ng­êi vµ n¨m 2003 lµ 1.837.000 ng­êi) d©n sè trong ®é tuæi lao ®éng lµ 1.089.000 ng­êi (n¨m 2003) chiÕm 61% d©n sè trong ®ã khu vùc n«ng th«n chiªms 94,2% khu vùc thÞ x· lµ 5,78% lao ®éng trong khu vùc quèc doanh cã 4%, khu vùc ngoµi quèc doanh chiÕm 96%, chÊt l­îng lao ®éng h¹n chÕ: lao ®éng phæ th«ng chiÕm tíi 81,5%, lao ®éng chuyªn m«n kü thuËt cã 18,5% trong ®ã CNKT chØ cã 9,5%. Sè ng­êi kh«ng cã viÖc lµm hµng n¨m trªn 2 v¹n, sè ng­êi thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n lµ 22 v¹n. V× vËy gi¶i quyÕt viÖc lµm lu«n lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña tØnh ta trong thêi gian qua. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt 126 cña thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc x©y dùng ch­¬ng tr×nh viÖc lµm, Së L§TBXH Th¸i b×nh ®· phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng tiÕn hµnh x©y dùng ch­¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm giai ®o¹n 2000 - 2005, ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc H§ND tØnh kho¸ 13 th«ng qua nghÞ quyÕt t¹i kú häp thø 3 ngµy 26/7/2000. Vµ tÝnh ®Õn nay ®· thu ®­îc mét sè thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn. §¬n vÞ: ng­êi ChØ tiªu 2001 2002 2003 KH TH KH TH KH TH 1. T¹o viÖ lµm míi 18.000 17.000 20.000 23.397 22.000 23.581 a. XKL§ - 562 2.000 2.897 25.000 2.640 b. TVL t¹i chç 13.000 - 12.000 18.200 - 19.971 Qua b¶ng ta thÊy trong 3 n¨m 2001, 2002, 2003 tØnh Th¸i b×nh ®· t¹o viÖc lµm míi cho 63.978 ng­êi, t¨ng so víi kÕ ho¹ch 6,6%. §Æc biÖt n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 375. C«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng ®­îc thùc hiÖn ë Th¸i B×nh ®· thµnh c«ng rùc rì. NÕu n¨m 2001 chØ ®i 562 ng­êi vµ tr­íc ®ã tõ 5 n¨m 91 ®Õn n¨m 2000 chØ ®i ®­îc 1200 ng­êi th× n¨m 2002 ®· ®i ®­îc 2897 ng­êi vµ n¨m 2003 ®· ®i ®­îc 2640 ng­êi. Nãi riªng vÒ xuÊt khÈu lao ®éng, thùc hiÖn theo nghÞ quyÕt héi nghÞ Trung ­¬ng 4 kho¸ 8: " Më réng xuÊt khÈu lao ®éng trªn thÞ tr­êng ®· cã vµ trªn thÞ tr­êng míi, cho phÐp c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia xuÊt khÈu lao ®éng vµ lµm dÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng trong khu«n khæ ph¸p luËt d­íi sù qu¶n lý chÆt chÏ cña Nhµ n­íc. Kiªn quyÕt chÊn chØnh nh÷ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu tr¸i phÐp víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc". UBND tØnh ®· thµnh lËp Ban chØ ®¹o xuÊt khÈu lao ®éng gåm 18 ng­êi cã nhiÖm vô ph©n bæ giíi thiÖu c¸c C«ng ty xuÊt khÈu lao ®éng vÒ viÖc lµm c¸c huyÖn thÞ x·. §Õn nay ®· cã h¬n 16 ®¬n vÞ trong ®ã cã 3 ®¬n vÞ cã chi nh¸nh n»m trªn ®Þa bµn tØnh tham gia vµo c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng víi quy tr×nh: - TuyÓn t¹i chç - Kh¸m søc khoÎ t¹i chç - Häc ngo¹i ng÷ vµ gi¸o dôc ®Þnh h­íng t¹i chç. - Lµm hé chiÕu t¹i chç - Tæ chøc tiÔn ®­a t¹i chç Víi ph­¬ng ch©m gi¶m chi phÝ cho ng­êi ®i tíi møc thÊp nhÊt cã thÓ riªng trong 2003 ®· ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ (xem phô lôc). B»ng nh÷ng ho¹t ®éng nh»m gi¶m bít c¸c mÆt h¹n chÕ trong c¸c n¨m. C«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i chç cho ng­êi lao ®éng trong c¸c n¨m qua Së kÕt hîp víi ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ ®· t¹o viÖc lµm t¹i chç cho 38171 lao ®éng. Víi kÕt qu¶ trªn, c¬ cÊu lao ®éng ®· chuyÓn dÞch theo h­íng tÝch cùc, c¬ cÊu lao ®éng n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp, x©y dùng - dÞch vô n¨m 2003 lµ 72,8% - 7,3% - 9,9% trong khi c¬ cÊu nµy n¨m 2002 lµ: 73,34% - 16,69% - 9,7% vµ cña n¨m 2001 lµ 75,04% - 16,44% - 8,55%. Tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n lµ 77,69% t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 1,4% (n¨m 2002 lµ 76,27%). So víi n¨m 2001 lµ 4,8% (n¨m 2001 lµ 74,64%) vµ s¬ víi n¨m 2000 lµ 5,64% (n¨m 2000 lµ 73,54%). Tû lÖ thÊt nghiÖp khu vùc thµnh thÞ ®· gi¶m dÇn tõ 7,54% (n¨m 2000), 6,79% (2001), 6,15% (n¨m 2002) vµ cßn 5,25% n¨m 2003. §Æc biÖt trªn lÜnh vùc qu¶n lý lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm n¨m nay tØnh ta lÇn ®Çu tiªn tæ chøc Héi chî lao ®éng - viÖc lµm ®· thµnh c«ng tèt ®Ñp. Héi ch¬ tæ chøc trong 2 ngµy thu hót 48 ®¬n vÞ tham gia trong ®ã 35 doanh nghiÖp (cã 4 doanh nghiÖp tØnh ngoµi) 8 tr­êng vµ trung t©m d¹y nghÒ, 5 trung t©m gi¶i quyÕt viÖc lµm. Héi chî ®· thu hót 1,5 v¹n ng­êi tham gia kÕt qu¶ cã 25.676 l­ît ng­êi ®Õn ®¨ng ký t×m viÖc lµm trong ®ã ®· cã 19.637 l­ît ng­êi ®· ®¨ng ký, cã 9.875 l­ît ng­êi ®­îc t­ vÊn t¹i héi chî, 2.668 ng­êi ®­îc tuyÓn trùc tiÕp, 9.883 l­ît ng­êi ®­îc ®¨ng ký häc nghÒ, trong ®ã 7.238 l­ît ng­êi ®· trùc tiÕp nhËn ®¨ng ký häc nghÒ (häc nghÒ ng¾n h¹n: 4.238 l­ît ng­êi, dµi h¹n 2.672 l­ît ng­êi). Thµnh c«ng lín nhÊt cña héi chî ®· lµm chuyÓn biÕn nhËn thøc vµ t­ duy cña líp trÎ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng søc lao ®éng hiÖn nay ®Ó chñ ®éng t×m viÖc lµm, t×m ng­êi häc. Héi chî lao ®éng - viÖc lµm Th¸i B×nh lÇn thø nhÊt n¨m 2003 t¹o sù quan t©m chó ý cña toµn x· héi vµ ®· ®­îc Bé lao ®éng - Th­¬ng binh vµ x· héi, UBND tØnh ®¸nh gi¸ thµnh c«ng tèt ®Ñp. 1.2. C«ng t¸c thùc hiÖn qu¶n lý vèn vay gi¶i quyÕt t¹o viÖc lµm N¨m 2003 tæng nguån vèn vay tõ quü quèc gia hç trî viÖc lµm theo quyÕt ®Þnh 120/H§BT lµ 33.982 triÖu ®ång trong ®ã vèn míi bæ xung lµ 2,5 tû ®ång. §· cho vay 354 dù ¸n víi sè tiÒn lµ 11,613 triÖu ®ång. Hç trî viÖc lµm cho 7.279 ng­êi, t¹o viÖc lµm cho 3.356 ng­êi, tËp trung chñ yÕu vµo chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë n«ng th«n víi 326 dù ¸n b»ng 10 tû ®ång chiÕm 92% sè vèn vay. 1.3. C«ng t¸c thùc hiÖn Bé luËt lao ®éng Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh L§TBXH ®· cïng víi c¸c ngµnh chøc n¨ng trong tØnh (Liªn ®oµn lao ®éng, B¶o hiÓm x· héi, ngµnh T­ ph¸p) thùc hiÖn rÊt nghiªm tóc Bé luËt lao ®éng: kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp trªn toµn tØnh vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng. Tõ ®ã tham gia cïng víi c¸c doanh nghiÖp vÒ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é víi ng­êi lao ®éng ®ång thêi triÓn khai h­íng dÉn nh÷ng quy ®Þnh míi trong bé luËt lao ®éng. TÝnh riªng n¨m 2003 Së ®· tiÕn hµnh rµ so¸t ®Þnh møc lao ®éng vµ xÐt duyÖt ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho 18 dn Nhµ n­íc, xÕp h¹ng 4 ®¬n vÞ cÊp 712 sæ lao ®éng cho 712 ng­êi, thuéc 20 doanh nghiÖp. §ång thêi ®Ò nghÞ víi UBND tØnh xem xÐt n©ng l­¬ng cho 42 c¸n bé qu¶n lý, tho¶ thuËn víi gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp n©ng l­¬ng cho 1059 c¸n bé, cã 30 ®¬n vÞ b»ng 976 ng­êi ®¨ng ký sö dông lao ®éng, ®­a tæng sè ng­êi ®­îc ®¨ng ký lªn 12133 ng­êi ®¹t 86% (khu vùc Nhµ n­íc ); cã 1941 ng­êi/ 34000 lao ®éng chiÕm 5% (Khu vùc t­ nh©n). 1.4. C«ng t¸c qu¶n lý nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých C¨n cø quyÕt ®Þnh ph©n bæ tû lÖ qu¶n lý sö dông lao ®éng c«ng Ých, cña UBND tØnh Së L§TBXH ®· h­íng dÉn c¸c huyÖn thÞ x· ph­êng sö dông sè lao ®éng cã nghÜa vô, lao ®éng c«ng Ých theo quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh vµ nghÞ ®Þnh 91 /CP cña ChÝnh phñ. Trong 3 n¨m 2001 - 2003 toµn tØnh Th¸i b×nh ®· huy ®éng ®­îc 6.762.100 c«ng (n¨m 2003 lµ 2.196.000 c«ng, n¨m 2002 lµ 28500.000 c«ng, n¨m 2001 lµ 1716100 c«ng). 1.5. C«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o nghÒ (Phßng §TN) Trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c d¹y nghÒ ®· ®­îc c¸c cÊp ngµnh cña tØnh quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn, hÖ thèng m¹ng l­íi d¹y nghÒ tõng b­íc ®­îc cñng cè t¨ng c­êng c¶ vÒ c¬ së vËt chÊt vµ ®éi ngò gi¸o viªn. VÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh: Trong nh÷ng n¨m 2000 ®Õn 2003: c¸c tr­êng vµ c¬ së d¹y nghÒ ®· tuyÓn míi ®­îc 63.119 l­ît ng­êi (trong ®ã ®µo t¹o dµi h¹n lµ 5803 ng­êi ng¾n h¹n lµ 57.316 ng­êi) vµ ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn: tõ 15253 ng­êi (n¨m 2000) lªn 14.716 ng­êi (n¨m 2001) vµ lªn 16050 ng­êi (n¨m 2002) vµ n¨m 2003 lµ 17.100 ng­êi. §Æc biÖt lµ viÖc d¹y nghÒ ®µo t¹o c«ng nh©n cho c¸c khu c«ng nghiÖp trong tØnh ®· ®­îc quan t©m ®óng møc. N¨m 2002 ®· d¹y nghÒ cho 72 ng­êi häc nghÒ c¸n thÐp ®Ó tuyÓn cho nhµ m¸y c¬ khÝ §«ng Ph­¬ng Hång, c¸c c¬ së d¹y nghÒ may cho 2059 ng­êi theo häc ch­¬ng tr×nh 3 th¸ng vµ kÕt qu¶ lµ C«ng ty may §øc Giang ®· tuyÓn 300 ng­êi, C«ng ty may AP ®· tuyÓn 1400 ng­êi, C«ng ty mang XK Th¸i B×nh ®· tuyÓn 100 ng­êi. ViÖc sö dông vèn ®Ó n©ng cao ch­¬ng tr×nh d¹y vµ häc ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých, ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2003 tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o lµ 26,6% trong ®ã c¬ cÊu lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ lµ 16,8%. 2. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ng­êi cã c«ng Trong nh÷ng n¨m 2000 ®Õn 2003 lµ nh÷ng n¨m mµ nhiÒu chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®­îc ban hµnh nh­: ViÖc ®iÒu chØnh trî cÊp, phô cÊp víi ng­êi vµ gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, gi¶i quyÕt chÕ ®é víi nh÷ng ng­êi võa lµ th­¬ng binh hoÆc ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, võa lµ bÖnh binh hoÆc mÊt søc CNVC Nhµ n­íc, tiÕp tôc gi¶i quyÕt ®èi víi nh÷ng ng­êi tham gia kh¸ng chiÕn vµ con ®Î cña hä bÞ nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc vµ ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶. 2.1. KÕt qu¶ thùc hiÖn chÝnh s¸ch Së L§TB XH tØnh Th¸i B×nh ®· tËp trung gi¶i quyÕt tån ®äng sau chiÕn tranh theo th«ng t­ 09 cña Bé L§TB & XH vÒ viÖc hoµn thµnh viÖc x¸c nhËn ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng trong 3 thêi kú. N¨m 2000 viÖc thÈm ®Þnh lËp hå s¬ ë x·, huyÖn ®· hoµn tÊt, tØnh ®· tËp hîp danh s¸ch 3.146 tr­êng hîp trong ®ã cã 302 ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh, 657 liÖt sü, 115 h­ëng chÕ ®é tiÒn khëi nghÜa, 2072 h­ëng chÝnh s¸ch tham gia kh¸ng chiÕn bÞ ®Þch b¾t tï ®Çy. Sau h¬n 3 n¨m, ®Õn nay ®· cã 508 tr­êng hîp ®­îc suy t«n liÖt sü, 361 ng­êi h­ëng chÝnh s¸ch nh­ th­¬ng binh. ChÕ ®é liÖt sü: Trong 3 n¨m gÇn ®©y Së ®· lµm thñ tôc gi¶i quyÕt chÕ ®é vî liÖt sü t¸i gi¸ lµ 160 tr­êng hîp, tuÊt nu«i d­ìng lµ 95 tr­êng hîp, 70 tr­êng hîp h­ëng tuÊt, 3311 chÕ ®é thê cóng liÖt sü. - ChÕ ®é th­¬ng binh. Giíi thiÖu 495 tr­êng hîp gi¸m ®Þnh th­¬ng tËt , bÖnh tËt, thËm ®Þnh danh s¸ch tr×nh Bé L§TB 7 XH duyÖt trî cÊp 1 lÇn cho 59.946 thanh niªn xung phong, ng­êi tham gia c¸ch m¹ng (n¨m 2001 lµ 57529 ng­êi, n¨m 2002 lµ 1193 ng­êi, n¨m 2003 lµ 1224 ng­êi); ®iÒu chØnh tû lÖ th­¬ng tËt cho 83 ng­êi, kh¸m phóc khuyÕt cho 170 ng­êi. TiÕp nhËn 118 th­¬ng binh do qu©n ®éi chuyÓn vÒ. - ThÈm ®Þnh tr×nh UBND tØnh duyÖt cÊp chÕ ®é cho ng­êi h­ëng hu©n huy ch­¬ng lµ 3.769 ng­êi víi sè tiÒn lµ 2.525 triÖu ®ång. - TiÕp nhËn vµ thÈm ®Þnh 128 hå s¬ ®Ò nghÞ phong tÆng, truy tÆng danh hiÖu cao quý Bµ mÑ ViÖt Nam Anh hïng do c¸c huyÖn chuyÓn ®Õn. 2.2. Thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh t×nh nghÜa. Trong c¸c n¨m qua Th¸i B×nh lu«n ®Èy m¹nh c¸c phong trµo t×nh nghÜa. Víi 5 phong trµo chÝnh: - Ch­¬ng tr×nh xo¸ nhµ ë dét n¸t cho c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch. Trong 4 n¨m (2000 - 2003) toµn tØnh ®· x©y dùng míi ®­îc 91 nhµ, söa ch÷a 602 nhµ víi tæng kinh phÝ lµ 5.618 tû ®ång. TÝnh ®Õn n¨m 2003 toµn tØnh hÇu nh­ kh«ng cßn ®èi t­îng chÝnh s¸ch ng­êi cã c«ng cßn nhµ dét n¸t. - Quü "®Òn ¬n ®¸p nghÜa" Víi truyÒn thèng "¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y" trong c¸c n¨m qua toµn tØnh ®· thu ®­îc 4961,527 triÖu ®ång trong ®ã cÊp tØnh thu ®­îc 859 triÖu ®ång cÊp huyÖn lµ 1293,69 triÖu ®ång. CÊp x· ph­êng lµ 3517,568 triÖu ®ång. - Phong trµo ch¨m sãc th­¬ng bÖnh binh, th©n nh©n gia ®×nh liÖt sü. Toµn tØnh ®Èy m¹nh phong trµo ch¨m sãc th­¬ng binh, gia ®×nh liÖt sü ®Õn tõng ng­êi d©n. Trong c¸c dÞp lÔ tÕt, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®· bµy tá lßng biÕt ¬n ®Õn nh÷ng ng­êi vµ gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng b»ng nh÷ng lêi th¨m hái vµ nh÷ng phÇn quµ. §Æc biÖt nh©n kû niÖm 55 n¨m ngµy Th­¬ng binh liÖt sü c¸c cÊp c¸c ngµnh trong tØnh ®· chuyÓn 4591 xuÊt quµ cña chñ tÞch n­íc tíi tay c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch. TØnh ®· trÝch ng©n s¸ch 1738 triÖu ®ång mua tÆng quµ 83.369 ®èi t­îng chÝnh s¸ch. C¸c ®Þa ph­¬ng ®· trÝch ng©n s¸ch 1.511 triÖu ®ång ®Ó mua quµ cho c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch trong ®ã cÊp huyÖn thÞ x· lµ 334 triÖu ®ång, cÊp x· ph­êng lµ 1.177 triÖu ®ång. * C«ng t¸c mé, nghÜa trang, nhµ bia ghi tªn liÖt sü. Trong c¸c n¨m qua ®· quy tËp 137 mé liÖt sü, x©y míi 572 mé, tu söa 219 mé x©y dùng míi 11 nhµ bia, x©y dùng vµ tu söa 83 nghÜa trang. §Æc biÖt ®Çu n¨m 2003 tØnh ®· ®ãn nhËn 18 hµi cèt liÖt sü hy sinh tõ chiÕn tr­êng Campuchia vÒ n­íc. Chi phÝ cho c¸c c«ng t¸c nµy lµ 3.752,8 triÖu ®ång. - C«ng t¸c ch¨m sãc phông d­ìng Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng vÉn ®­îc c¸c c¬ quan ban ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng duy tr× ®Òu ®Æn. Phong trµo tÆng sæ tiÕt kiÖm vÉn ®­îc duy tr× ®Õn nay ®· cã 9101 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa víi sè d­ trªn 3 tû ®ång. 3. KÕt qu¶ c«ng t¸c x· héi C«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra hé nghÌo n¨m 2001 th× toµn tØnh Th¸i B×nh cã 44.827 hé nghÌo chiÕm tû lÖ 8,78%. Trong nh÷ng n¨m qua tØnh ®· chØ ®¹o ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ thu ®­îc mét sè kÕt qu¶: Tæng nguån vèn tÝn dông cho hé nghÌo vay víi l·i suÊt ­u ®·i lµ 191029 triÖu (tæng sè 297829 triªô) sè nghÌo ®­îc hç trî vay vèn lµ 13953 l­ît hé n©ng tæng sè l­ît hé ®­îc vay vèn lªn 35 ngh×n l­ît hé. Thùc hiÖn dù ¸n ViÖt §øc ( 2 ®ît) víi tæng sè vèn lµ 17,3 tû ®ång (®ît 1 lµ 6,8 tû, ®ît 2 lµ 10,5 tû) cho trªn 5500 hé nghÌo vµ cËn nghÌo vay. Tæ chøc tËp huÊn nghiÖp vô c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cho c¸n bé 284 x·, ph­êng, thÞ trÊn vµ c¸n bé phßng tæ chøc lao ®éng huyÖn, thÞ x·. Thµnh lËp Quü v× ng­êi nghÌo vµ qua 1 n¨m ho¹t ®éng (n¨m 2003) ®· huy ®éng ®­îc 556 triÖu ®ång ®Ó hç trî hé nghÌo x©y nhµ vµ söa ch÷a nhµ. C«ng t¸c cøu trî x· héi Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn theo nghÞ ®Þnh 07 - CP cña ChÝnh phñ, toµn tØnh ®· cã 3490 ng­êi ®­îc h­ëng trî cÊp th­êng xuyªn hµng th¸ng trong ®ã cã 2378 ng­êi ®­îc h­ëng møc 45 ngh×n ®ång/ng­êi/th¸ng; 586 ng­êi h­ëng møc 24 ngh×n ®ång/ng­êi/th¸ng; 493 ng­êi h­ëng møc 20 ngh×n ®ång/ng­êi/th¸ng. §· kiÓm tra hå s¬ x¸c nhËn ®Ò nghÞ trî cÊp x· héi cho gÇn 800 sinh viªn häc sinh. Trong 3 n¨m (2001 - 2003)®­îc sù quan t©m cña Bé lao ®éng Th­¬ng binh vµ x· héi tØnh ®· tiÕp nhËn vµ cÊp 170 xe l¨n cho c¸c ®èi t­îng tµn tËt. Trong 3 n¨m, c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra hé nghÌo toµn tØnh, Së ®· lËp danh s¸ch c¸c hé nghÌo vµo mua cÊp thÎ BHYT cho 59385 ng­êi trong ®ã cã c¶ sè ng­êi giµ c« ®¬n vµ toµn bé ng­êi mï. Cøu trî ®ét suÊt cho 5700 l­ît ng­êi víi sè tiÒn lµ 285 triÖu ®ång. * C«ng t¸c phßng chèng tÖ n¹n x· héi. Trong n¨m qua Së lao ®éng Th­¬ng binh x· héi tØnh Th¸i B×nh ®· cai nghiÖn cho 523 ng­êi trong ®ã 224 ng­êi ®i cai ë trung t©m phßng chèng tÖ n¹n x· héi ë Hoµ B×nh. T­ vÊn c¸c ®èi t­îng cai t¹i nhµ vµ céng ®ång ®­îc 539 ®èi t­îng. Sè g¸i m¹i d©m ®­îc gi¸o dôc ch÷a trÞ lµ 124 ng­êi, ®­îc d¹y nghÒ lµ 127 ng­êi. §Èy m¹nh c«ng t¸c phßng chèng HIV/AIDS trªn toµn tØnh b»ng ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn vµ phßng chèng. 4. C¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c. a. C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y Do phßng tæ chøc tæng hîp hµnh chÝnh ®¶m nhËn. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt 16 CP ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc s¾p xÕp bé m¸y c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp nªn gi÷a c¸c n¨m ®Òu cã sù ®iÒu chØnh ®Ó thÝch hîp víi nhiÖm vô cña tõng n¨m. Nh­ n¨m 2003 Së ®· lËp tê tr×nh ®­îc uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp phßng qu¶n lý hå s¬ thuéc Së. Còng trong n¨m 2003 ®· bæ nhiÖm 4 ng­êi (1 phã Gi¸m ®èc ®¬n vÞ, 3 phã tr­ëng phßng). §iÒu ®éng bæ nhiÖm 6 ®ång chÝ tr­ëng phßng ë c¸c phßng ban v¨n phßng Së vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, lu©n chuyÓn néi bé cho 5 ®ång chÝ, viÖc ®iÒu ®éng lu©n chuyÓn nµy ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ râ nÐt. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch bá phiÕu ®¸nh gi¸ c¸n bé ë tÊt c¶ c¸c phßng ban ®¬n vÞ trùc thuéc ®ång thêi bá phiÕu quy ho¹ch c¸n bé ë c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trong ngµnh theo ®óng h­íng dÉn cña ban tæ chøc tØnh uû. C«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng c¸n bé. X¸c ®Þnh ®­îc chÊt l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ yÕu tè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh sù hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao nªn Së lao ®éng Th­¬ng binh x· héi Th¸i B×nh lu«n chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o cho c¸n bé tõ cÊp x·, ph­êng ®Õn cÊp huyÖn, tØnh. B»ng c¸ch nh­ tËp huÊn, cö ng­êi ®i häc.... nªn chÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· dÇn ®­îc n©ng cao. Trong n¨m 2003 Së ®· tæ chøc tËp huÊn c«ng t¸c chuyªn m«n cho 284 c¸n bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi cÊp x·, ph­êng, 40 c¸n bé phßng huyÖn, cö 2 ng­êi ®i häc trung cÊp chÝnh trÞ, 9 ng­êi ®i häc líp qu¶n lý Nhµ n­íc ch­¬ng tr×nh chuyªn viªn, 18 l­ît c¸n bé ®i häc líp chuyªn m«n nghiÖp vô vÒ thanh tra - lao ®éng, viÖc lµm. C«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng: Së rÊt quan t©m ph¸t ®éng ngay tõ ®Çu c¸c n¨m th­êng xuyªn duy tr× ®Èy m¹nh phong trµo t¹o kh«ng khÝ phÊn khëi trong lao ®éng s¶n xuÊt cña c«ng nh©n viªn chøc toµn ngµnh. b. C«ng t¸c Tµi chÝnh kÕ to¸n Do phßng kÕ to¸n ®¶m nhËn. MÆc dï yªu cÇu gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch nhiÒu song do sím chñ ®éng cã kÕ ho¹ch tµi chÝnh víi Së tµi chÝnh vËt gi¸, b¸o c¸o víi Bé L§TB x· héi nªn ®· chuÈn bÞ ®Çy ®ñ nguån kinh phÝ cho 8 huyÖn thÞ x· víi trung b×nh kho¶ng 56850 ®èi t­îng thuéc diÖn chi tr¶ th­êng xuyªn ®­îc tr¶ trong tõng th¸ng. c. C«ng t¸c thanh tra gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o. Do phßng thanh tra, vµ tÊt c¶ c¸c phßng ban ®¶m nhËn. - C«ng t¸c tiÕp d©n: Thùc hiÖn quy ®Þnh cña UBND tØnh v¨n phßng Së vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®· duy tr× ®Òu ®Æn lÞch ®ãn tiÕp c«ng d©n. Hµng n¨m ®· ®ãn tiÕp vµ tr¶ lêi hµng ch¨m l­ît c«ng d©n ®Õn hái, t×m hiÓu vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch. - Gi¶i quyÕt ®¬n th­: HÇu hÕt c¸c ®¬n th­ trong c¸c n¨m ®Òu ®­îc c¸c phßng chøc n¨ng gi¶i quyÕt cô thÓ hoÆc c¸c v¨n b¶n tr¶ lêi trùc tiÕp. Nh÷ng ®¬n th­ tõ Bé L§TB vµ x· héi vµ UBND tØnh chuyÓn vÒ sau khi gi¶i quyÕt ®· cã v¨n b¶n b¸o c¸o phóc ®¸p theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §¸nh gi¸ chung Trong nh÷ng n¨m qua ngµnh lao ®éng Th­¬ng binh vµ x· héi Th¸i B×nh ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. §iÒu ®Æc biÖt lµ ë chç Së ®· chñ ®éng tham m­u ®Ò xuÊt víi cÊp uû chÝnh quyÒn nh÷ng nhiÖm vô môc tiªu träng t©m cña ngµnh phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng. NÕu n¨m 2001 lµ n¨m viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi ®­îc ­u tiªn th× n¨m 2002 - 2003 lµ c¸c n¨m mµ qu¶n lý lao ®éng, s¾p xÕp viÖc lµm vµ d¹y nghÒ v­ît chØ tiªu ®Ò ra. §¹t ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do - Së lu«n ®­îc sù quan t©m, gióp ®ì cña Bé L§TB x· héi, tØnh uû, UBND tØnh th­êng xuyªn chØ ®¹o cô thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn. - §­îc sù phèi hîp chÆt chÏ, gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ, c¸c tæ chøc x· héi ..... - Së chñ ®éng n¾m b¾t ®­îc c¸c yªu cÇu nhiÖm vô cã kÕ ho¹ch cô thÓ s¸t t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó chØ ®aä c¸c c¬ së, ®¬n vÞ thùc hiÖn, x©y dùng ®­îc c¸c m« h×nh, tËp trung chØ ®¹o nh÷ng nhiÖm vô träng t©m mòi nhän, triÓn khai mét c¸ch cã hÖ thèng cã kÕ ho¹ch. - Phßng tæ chøc lao ®éng c¸c huyÖn thÞ x· ®· n¨ng ®éng s¸ng t¹o võa tham m­u ®Ò xuÊt víi cÊp uû chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, võa tæ chøc triÓn khai nhiÖm vô tíi tËn x· ph­êng. * Mét sè mÆt tån t¹i - C«ng t¸c kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ë c¸c c¬ së ch­a thùc hiÖn th­êng xuyªn liªn tôc. - C«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh cßn chËm, n¨ng lùc chuyªn m«n cña mét sè bé phËn c¸n bé cßn bÊt cËp so víi yªu cÇu nhiÖm vô. - C«ng t¸c th«ng tin ch­a truyÒn t¶i nhiÒu chÝnh s¸ch c¬ chÕ, m« h×nh c¸c phong trµo ®Õn c¬ së. C«ng t¸c b¸o c¸o ®Þnh kú cña c¸c ®¬n vÞ tuy ®· cã tiÕn bé song ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. III. C¸c vÊn ®Ò hiÖn nay Së ®ang nghiªn cøu gi¶i quyÕt - Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng - §µo t¹o båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng - Thóc ®Èy c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng ra tØnh ngoµi vµ sang n­íc ngoµi - Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo - Gi¶i quyÕt c¸c tÖ n¹n x· héi - Ch¨m sãc ng­êi vµ gia ®×nh cã c«ng PhÇn II Nh÷ng vÊn ®Ò ®æi míi vµ h­íng ph¸t triÓn cña Së trong thêi gian tíi 1. Nh÷ng vÊn ®Ò ®æi míi - §æi míi vÒ tæ chøc bé m¸y vµ c¸n bé - §æi míi vÒ chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô chuyªn m«n - §æi míi vÒ ph­¬ng ph¸p vµ lÒ lèi lµm viÖc 2. H­íng ph¸t triÓn - Chñ yÕu ®i vµo chiÒu s©u trªn c¬ së n©ng cao ho¹t ®éng c¸c phßng ban chuyªn m«n cña v¨n phßng Së vµ ®¬n vÞ - T¨ng c­êng phèi hîp gi÷a Së lao ®éng th­¬ng binh x· héi tØnh víi c¸c ngµnh c¸c tæ chøc ®oµn thÓ cña tØnh, víi UBND tØnh, c¸c huyÖn, thÞ x· ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vµ qu¶n lý sù nghiÖp vÒ lÜnh vùc lao ®éng th­¬ng binh x· héi trªn ph¹m vi toµn tØnh vµ cña tõng huyÖn thÞ x·, ph­êng x· thÞ trÊn vµ c¸c ®¬n vÞ. KÕt luËn Víi viÖc nghiªn cøu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ ho¹t ®éng cña Së L§TB x· héi tØnh Th¸i B×nh ta sÏ hiÓu mét c¸ch tæng quan vÒ t×nh h×nh lao ®éng, c¸c chÝnh s¸ch th­¬ng bÜnh x· héi cña TØnh vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Së L§ TBXH Th¸i B×nh. Qua ®ã ta sÏ thÊy ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cña së còng nh­ cña tØnh ®ang cÇn gi¶i quyÕt. Víi thêi gian cã h¹n cïng víi sù h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc kiÕn thøc tuy ®· cã sù cè g¾ng song bµi viÕt vÉn cã nhiÒu thiÕu sãt rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn tõ c¸c thÇy c« vµ b¹n ®äc ®Ó bµi viÕt cã thÓ hoµn chØnh h¬n. Mét lÇn n÷a em xin c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o: TS. TrÇn ThÞ Thu vµ ThS. Ng« Quúnh An ®· gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Th¸i B×nh, ngµy 16 th¸ng 03 n¨m 2004 Sinh viªn §ç Thanh B×nh Lý do chän ®Ò tµi Víi 1.089.000 ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng chiÕm 58% d©n sè. Sè ng­êi kh«ng cã viÖc lµm hµng n¨m trªn 2 v¹n, sè ng­êi kh«ng cã viÖc lµm ë n«ng th«n lµ 22 v¹n nªn gi¶i quyÕt viÖc lµm lu«n vµ vÊn ®Ò bøc xóc cña tØnh Th¸i B×nh trong thêi gian tíi. Vµ mét trong sè gi¶i ph¸p t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng lµ xuÊt khÈu lao ®éng. C«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng ë tØnh Th¸i B×nh ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ song næi lªn vÊn ®Ò lµ c¬ cÊu ng­êi ®i cã nhiÒu bÊt cËp. Tû lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp hoÆc kh«ng cã tr×nh ®é chiÕm tû träng cao. §iÒu nµy g©y trë ng¹i cho viÖc xuÊt khÈu lao ®éng cho c¶ ng­êi tæ chøc lÉn ng­êi ®i. §èi víi tæ chøc: Ng­êi ®i ®«i khi kh«ng ®¸p øng ®­îc vÒ tr×nh ®é ®èi víi yªu cÇu cña n¬i ®Õn hoÆc kh«ng ®¸p øng ®­îc kû luËt t¸c phong. §èi víi ng­êi ®i: Ng­êi ®i kh«ng ®ñ tr×nh ®é th× chØ lµm ®­îc nh÷ng viÖc cã thï lao thÊp nh­ néi trî lµm viÖc ch©n tay... V× vËy h¬n lóc nµo hÕt c«ng t¸c ®µo t¹o cho ng­êi lao ®éng lu«n lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Sở lao động Thương binh xã hội tỉnh Thái Bình.DOC
Luận văn liên quan