Đề tài Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần quảng cáo sao thế giới

Nội Dung CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP I-KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN 1.Khái niệm về cấu trúc vốn. 1.1-Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn. 1.2-Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn 1.3-Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính 2.Chi phí sử dụng vốn. 2.1 Khái niệm. 2.2 chi phí sử dụng vốn vay: 2.2.1. chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn 2.3 Chi phí sử dụng vốn cổ phần: 2.3.1- Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi(rp) 2.3.2-. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường 2.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC): 2.5 Chi phí sửa dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư II. CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TỐI ƯU. 1.Cấu trúc vốn tối ưu 2.Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vón tối ưu III. TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO 1.Khái niệm và phân lọai rủi ro. 1.1.Khái niệm rủi ro 1.2.Phân lọai rủi ro 1.2.1.Rủi ro kinh doanh 1.2.2.Rủi ro tài chính. 2.Các lọai đòn bẩy trong doanh nghiệp. 2.1.Đòn bẩy kinh doanh. 2.1.1.Khái niệm 2.1.2. Mục đích của việc phân tích đòn bẩy kinh doanh 2.1.3.Phân tích hòa vốn 2.1.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh(DOL) 2.2 Đòn bẩy tài chính(DFL). 2.2.1. Khái niệm. 2.2.2. Mục đích phân tích đòn bẩy tài chính 2.2.3.Đòn bẩy tài chính với giá trị doanh nghiệp 2.2.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tài chính 2.2.5.Các phương thức đo lường rủi ro tài chính khác 2.3 Đòn bẩy tổng hợp 2.3.1.Khái niệm 2.3.2. Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp IV-CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 1.Phân tích điểm hòa vốn EBIT. 1.1.Khái niệm. 1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT 2.Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông việc sử dụng phân tích EBIT – EPS. 2.1. Phân tích EBIT –EPS và lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu. 2.2.Xác định điểm hòa vốn giá trị thị trường(EBIT thị trường ) 3.Tấm chắn thuế lãi từ chứng khoán nợ đóng góp như thế nào vào giá trị doanh nghiệp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI . I. GIỚI THIỆU KHÁC QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI. 1. Lịch sử hình thành của công ty. 2.Sơ đồ tổ chức bộ máy. 3.Chức năng của tùng bộ phận II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CPQC SAO THẾ GIỚI qua hai năm 2007 và 2008 1.Phân tích cấu trúc vốn của Công ty Cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới. 2.Phân tích khả năng thanh toán của công ty. III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 1. Phaân tích chi phí döû duïng voán chuû sôû höõu 2 Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ ngắn hạn 3.Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ dài hạn 4.Phân tích chi phí sử dụng vốn cổ phần 5.Phân tích chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC) IV.PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 1.Tình hình doanh thu của công ty qua hai năm 2007 -2008. 2.Phân tích điểm hòa vốn EBIT 3.Phân tích tác động của đòn cân nợ DFL V.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ CÔNG TY. 1.Chính sách nợ và giá trị của lá chắn thuế CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN. PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 12945 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần quảng cáo sao thế giới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đài, đưa được chương trình vào đài, lấy khung giờ - Production: phụ trách chính về mảng sản xuất Phụ trách nội dung cho các chương trình: kịch bản, văn nghệ… Phối hợp và làm việc với các nhà sản xuất và đạo diễn để lên ý tưởng nội dung. Quản lý và phối hợp với nguồn cộng tác bên ngoài Chịu trách nhiệm thiết kế, dàn dựng sân khấu, bối cảnh cho các chương trình. Tố chức sản xuất các chương trình đã được duyệt Lên lịch sản xuất dự toán chi phí, giải trình ban giám đốc và Đài. Liên hệ, lựa chọn, và ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp, MC Kiểm soát và điều tiết ngân sách. - Film Prouction: Viết kịch bản và xử bản phim Đọc, tóm tắt nội dung, tuyển nhân vật., thông điệp phim Liệt kê những sản phẩm và ngành hàng tiềm năng phù hợp (chung với sales) Viết proposal cho phim và sắp xếp từng sản phẩm theo trình tự Viết script cho production placement Theo dõi, cập nhật, chỉnh sửa theo order của khách hàng Sản xuất phim Theo dõi tiến độ quay phim, cắt chỉnh sửa… PR phim - Writor/editor Lựa chọn và xử lý kịch bản theo tiến độ và yêu cầ Viết phân cảnh kịch bản cho sp Soan proposal tổng quát và chi tiết Biên kịch (nếu có) Chỉnh sửa kịch bản Tham vấn cho khách hàng về nội dung cần quảng cáo 3.7 Phòng thiết kế: Thiết kế các nội dung poster, catalogue, xử lý hình ảnh hay tài liệu của phòng và của cty Thiết kế hình ảnh theo nội dung proposal của các chương trình theo yêu cầu của các dự án, chương trình của các phòng ban. Khảo sát thực tế và phác thảo tổng quan cho dự án Triển khai và thiết kế chi tiết cho các chương trình Tham vấn cho KH về nội dung thiết kế Theo dõi và cập nhật thông tin, chương trình cho website… 3.8 Phòng Kế Toán Tham möu giuùp Toång giaùm ñoác coâng ty xaây döïng vaø toå chöùc trieån khai thöïc hieän caùc keá hoaïch taøi chính phuïc vuï cho muïc tieâu, keá hoaïch phaùt trieån kinh doanh daøi haïn, trung han, ngaén haïn haøng naêm cuûa Coâng ty. Môû soå keù toaùn theo doõi chính xaùc toaøn boä taøi saûn, tieàn voán doanh nghieäp quaûn lyù vaø söû duïng theo ñuùng quy ñònh cuûa cheá ñoä haïch toaùn keá toaùn, thoáng keâ hieän haønh, phaûn aùnh kòp thôøi tình hình söû duïng, bieán ñoäng taøi saûn, voán. Xaây döïng keá hoaïch taøi chính, toå chöùc trieån khai söû duïng voán Kieåm tra, kieåm soaùt tình hình taøi chính toaøn coâng ty Toå chöùc vieäc ghi cheùp, toång hôïp tính toaùn, phaûn aùnh kòp thôøi, chính xaùc, trung thöïc caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng cuaû coâng ty. II. PHAÂN TÍCH CAÁU TRUÙC VOÁN VAØ CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN QUAÛNG CAÙO SAO THEÁ GIÔÙI QUA NAÊM 2007-2008 1.Phaân tích caáu truùc voán cuûa Coâng ty Coå Phaàn Quaûng Caùo Sao Theá Giôùi Khi phaân tích caáu truùc taøi chính cuûa moät Doanh nghieäp ta phaûi xem xeùt ñeán taát caû söï keát hôïp cuûa nôï ngaén haïn, nôï ngaén haïn thöôøng xuyeân, nôï daøi haïn, voán coå phaàn öu ñaõi, voán coå phaàn thöôøng. Cuï theå ñoái vôùi coâng ty ñang phaân tích, chuùng ta caàn phaûi xem xeùt ñeán nôï phaûi traû (bao goàm nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn), voán coå phaàn. Caáu truùc taøi chính cuûa Coâng ty naêm 2007 vaø 2008 nhö sau Baûng 1 : Caáu truùc Taøi Chính Cuûa Coâng ty qua hai naêm (2007-2008) (Ñvt :trieäu ñoàng) Chæ tieâu 2007 2008 Cheânh leäch Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng 1.Voán coå phaàn 25.273 29.65% 25.735 39.14% 462 1.83% 2.Nôï phaûi traû 59.960 70.35% 40.010 60.86% -19.950 -33.27% Nôï daøi haïn 15.101 25.19% 9.923 24.8% -5.178 -34.29% Nôï ngaén haïn 44.859 74.81% 30.087 75.2% -14.772 -32.94% 3.Toång nguoàn voán 85.233 100% 65.745 100% -19.448 -22.86% Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau : Qua baûng phaân tích treân ta thaáy caû hai naêm 2007 vaø 2008 nôï phaûi traû ñeàu chieám moät tyû troïng raát lôùn trong caáu truùc voán (naêm 2007 nôï phaûi traû chieám ñeán 70.35%, naêm 2007 nôï phaûi traû tuy coù giaûm nhöng vaãn chieám moät tyû troïng khaù cao laø 60.86% trong toång nguoàn voán). Veà ghi nhaän ban ñaàu, ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng aùp löïc veà khaû naêng chi traû nôï cuûa Coâng ty cuõng khaù cao. Ngoaøi ra döïa vaøo baûng phaân tích ta thaáy raèng tyû troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong caáu truùc taøi chính naêm 2008 ñaõ thay ñoåi so vôùi naêm 2007, cuï theå thay ñoåi nhö sau : tæ troïng nguoàn voán coå phaàn töø 29.65% naêm 2007 taêng leân 39.14% naêm 2008, tyû troïng nôï phaûi traû giaûm töø 70.35% naêm 2008 xuoáng coøn 60.68% naêm 2008. Beân caïnh ñoù ta coøn thaáy raèng toång nguoàn voán naêm 2008 cuõng ñaõ giaûm ñi 19.488 trieäu ñoàng hay giaûm ñi 22.86% so vôùi naêm 2007. Vaäy tæ troïng cuûa töøng thaønh phaàn trong caáu truùc taøi chính vaø toång nguoàn voán thay ñoåi laø do ñaâu ? Ñi vaøo phaân tích chi tieát ta thaáy raèng : Do voán coå phaàn naêm 2008 ñaõ taêng leân 462 trieäu do doøng hay taêng 1,83% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 voán coå phaàn laø 25.273 trieäu ñoàng, naêm 2008 voán coå phaàn taêng leân laø 25.735 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy ñaõ laøm toång nguoàn voán naêm 2008 taêng leân 462 trieäu ñoàng. Nhöng do nôï phaûi traû naêm 2008 ñaõ suït giaûm ñi raát nhieàu, giaûm ñeán 19.950 trieäu ñoàng hay giaûm ñeán 33.27% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï phaûi traû laø 59.960 trieäu ñoàng, naêm 2008 thì nôï phaûi traû coøn 40.010 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy laøm cho toång nguoàn voán coå phaàn naêm 2008 giaûm ñi 19.950 trieäu ñoàng. Nhö vaäy tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong caáu truùc taøi chính thay ñoåi (tæ troïng voán coå phaàn cuûa Coâng ty taêng leân, tæ troïng nôï phaûi traû giaûm) laø do nôï phaûi traû vaø coå phaàn taêng hay giaûm khoâng cuøng toác ñoä vaø cuøng chieàu, cuï theå laø voán coå phaàn taêng 1.83% trong khi ñoù nôï phaûi traû thì ngöôïc laïi giaûm ñi 33.27%. Ngoaøi ra, ta thaáy raèng tuy naêm 2008 voán coå phaàn coù taêng leân nhöng do nôï phaûi traû giaûm ñi raát nhieàu so vôùi voán coå phaàn taêng cho neân vaãn laøm toång nguoàn voán giaûm ñi so vôùi naêm 2007. Tuy nhieân ñeå coù theå hieän roõ hieän roõ veà tình hình taøi chính cuûa Coâng ty chuùng ta seõ tieáp tuïc xem xeùt voán coå phaàn vaø nôï phaûi traû thay ñoåi ra sao vaø aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán coâng ty. Nôï phaûi traû : Trong khoaûn nôï phaûi traû cuûa Coâng ty bao goàm : Nôï daøi haïn, nôï ngaén haïn vaø nôï phaûi traû khaùc. Tuy nhieân nôï phaûi traû khaùc cuûa Coâng ty chæ chieám moät phaàn nhoû trong toång nôï phaûi vaø noù cuõng khoâng coù aûnh höôûng ñaùng keå gì ñoái vôùi Coâng ty cho neân khi xem xeùt nôï phaûi traû chuùng ta seõ boû qua khoaûn nôï phaûi traû khaùc naøy, tình hình nôï phaûi traû cuûa Coâng ty nhö sau : Baûng 2 : Tyû troïng nôï cuûa Coâng ty qua hai naêm (2007-2008) Ñvt : trieäu ñoàng Chæ tieâu 2007 2008 Cheânh leäch Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Toác ñoä taêng giaûm 1.Nôï daøi haïn 15.101 25.19% 9.923 24.8% -5.178 -34.29% 2.Nôï ngaén haïn 44.859 74.81% 30.087 75.2% -14.772 -32.94% 3.Nôï phaûi traû 59.690 100% 40.010 100% -19.950 -22.89% Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau : Nhìn vaøo baûng phaân tích ta thaáy, nôï phaûi traû naêm 2008 ñaõ giaûm ñi 19.950 trieäu ñoàng hay giaûm ñi 22.86% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï phaûi traû laø 59.960 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 thì nôï phaûi traû chæ coøn 40.010 trieäu ñoàng). Tuy nhieân caû hai naêm nôï ngaén haïn chieám tæ troïng raát lôùn trong toång nôï phaûi traû (naêm 2007 nôï ngaén haïn chieám 74.81%, naêm 2008 nôï ngaén haïn chieám 75.2%). Nhö vaäy nôï phaûi traû cuûa Coâng ty giaûm vaø nôï ngaén haïn chieám troïng lôùn trong toång nôï phaûi traû cho chuùng ta thaáy raèng aùp löïc traû nôï vay cuûa Coâng ty ñaõ giaûm xuoáng chi phí söû duïng nôï ngaén haïn thaáp hôn so vôùi chi phí söû duïng nôï daøi haïn. Nguyeân nhaân laøm nôï phaû traû caû Coâng ty giaûm laø do ñaâu ? Ñi vaøo phaân tích chi tieát ta thaáy nhö sau : Nôï daøi haïn naêm 2008 giaûm ñi 5.178 trieäu ñoàng hay giaûm 34.29% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï daøi haïn laø 15.101 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 coøn 9.923 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy laøm cho nôï phaûi traû cuûa coâng ty giaûm ñi 5.178 trieäu ñoàng. Beân caïnh ñoù, nôï ngaén haïn 2008 cuõng giaûm ñi 14.772 trieäu ñoàng hay giaûm 32.94% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty laø 44.859 trieäu ñoàng, naêm 2008 giaûm coøn 30.087 trieäu ñoàng). Nhö vaäy nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty giaûm ñaõ laøm nôï phaûi traû cuûa Coâng ty giaûm theâm 14.772 trieäu ñoàng. Nhö vaäy ta coù theå keát luaän raèng nôï phaûi traû cuûa Coâng ty giaûm laø do khoaûn nôï daøi haïn vaø nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty ñeàu giaûm. Tuy toång nôï phaûi traû naêm 2008 coù giaûm ñi raát nhieàu so vôùi naêm 2007 nhöng tyû troïng cuûa nôï daøi haïn vaø nôï ngaén haïn laïi khoâng coù söï thay ñoåi so vôùi naêm 2007 laø do toác ñoä giaûm cuûa nôï daøi haïn vaø nôï ngaén haïn cheânh leäch khoâng nhieàu (toác ñoä giaûm cuûa nôï daøi haïn laø 34.29% coøn toác ñoä giaûm cuûa nôï ngaén haïn laø 32.94%). Do ñoù maø tæ troïng cuûa chuùng thay ñoåi raát nhoû (naêm 2007 tæ troïng nôï daøi haïn laø 25.19%, naêm 2008 tæ troïng nôï daøi haïn laø 24.8%) ; ( naêm 2007 tæ troïng nôï ngaén haïn laø 74.81%, naêm 2008 tæ troïng nôï ngaén haïn laø 75.2%). Toùm laïi naêm 2008 toång nôï phaûi traû ñaõ giaûm ñi raát nhieàu so vôùi naêm 2007 nhöng tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong nôï phaûi traû thì khoâng coù söï thay ñoåi lôùn. Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, nôï phaûi traû cuûa Coâng ty goàm nôï daøi haïn vaø nôï nhaén haïn. Baây giôø chuùng ta seõ laàn löôït ñi vaøo xem xeùt töøng thaønh phaàn. 2.Phaân tích khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty. Nhö vaäy qua nhöõng gì chuùng ta ñaõ phaân tích thaáy nôï ngaén haïn cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng. Khi xem xeùt nôï ngaén haïn cuûa coâng ty, moät yeáu toá raát quan troïng maø chuùng ta khoâng theå boû qua, ñoù laø vôùi khoaûn nôï ngaén haïn maø coâng ty ñang coù thì khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty theá naøo ? Coù khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï vay ngaén haïn vaø nôï vay daøi haïn ñeán haïn hay khoâng ? Bôûi vì khi moät nhaø cung caáp, baïn haøng hay chuû nôï nhìn vaøo Coâng ty, ñieàu hoï quan taâm ñaøu tieân laø tình hình thanh toaùn vaø khaû naêng chi trtaû cuûa coâng ty ra sao ? Ñeå bieát ñöôïc khaû naêng thanh toaùn cuûa Coâng ty, chuùng ta seõ laàn löôït xem xeùt caùc tæ soá thanh toaùn sau : Baûng 3 : Caùc tyû soá thanh toaùn cuûa Coâng ty Ñvt : laàn Chæ tieâu Naêm 2007 Naêm 2008 1.Tæ soá thanh toaùn hieän haønh (Rc) 1,42 1,64 2.Tæ soá thanh toaùn nhanh (Rq) 0,95 0,93 3.Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Ri) 1,15 0,34 Töø baûng soá lieäu treân ta coù : Thöù nhaát laø veà tyû soá thanh toaùn hieän haønh (Rc) : Taøi saûn löu ñoäng Tæ soá thanh toaùn hieän haønh (Rc) = Toång nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán traû Töø soá lieäu tính toaùn treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau : Ta thaáy tæ soá thanh toaùn hieän haønh cuûa coâng ty caû hai naêm ñeàu lôùn hôn 1. Ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy caû hai naêm moät ñoàng nôï vay ñeàu ñöôïc ñaûm baûo hôn moät taøi saûn löu ñoäng. Vaø naêm 2008 naøy tæ soá thanh toaùn hieän haønh cao hôn naêm 2007 cho ta thaáy raèng naêm 2008 nôï vay ñöôïc ñaûm baûo cao hôn naêm 2007. Beân caïnh ñoù tæ soá thanh toaùn hieän nay cuûa Coâng ty vaãn naèm trong giôùi haïn cho pheùp cuûa ngaønh, giôùi haïn tæ soá thanh toaùn cho pheùp laø (töø 1.1 ñeán 2.5). Ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng khaû naêng thanh toùan cuûa Doanh nghieäp ngaøy caøng ñöôïc ñaûm baûo toát hôn. Thöù hai laø veà tæ soá thanh toaùn nhanh (Rq) : Tuy nhieân haøng toàn kho khoâng theå chuyeån ngay thaønh tieàn ñöôïc vaø ngoaøi ra tæ soá thanh toùan hieän haønh seõ khoâng coøn chính xaùc nöõa neáu haøng toàn kho bò maáts giaù trò hoaëc hö hoûng… Ñeå ñaùnh giaù chính xaùc hôn khaû naêng than toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán haïn ngöôøi ta thöôøng duøng tæ soá thanh toaùn nhanh. Tæ soá thanh toaùn nhanh ñöôïc tính nhö sau : Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Rq)= Taøi saûn löu ñoäng – haøng toàn kho Toång nôï ngaén haïn vaø daøi haïn ñeán haïn traû Töø soá lieäu tính toùan treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau : Nhìn vaøo heä soá thanh toaùn nhanh qua haïi naêm ta vöøa tính ñöôïc ôû treân ta thaáy raèng tuy tyû soá thanh toaùn hieän haønh cuûa coâng ty naêm 2008 cao hôn naêm 2007 (naêm 2007 Rc = 1.42 laàn, naêm 2008 Rc = 1.64 laàn) nhöng tæ soá thanh toaùn nhanh cuûa coâng ty naêm 2008 laïi thaáp hôn naêm 2007 (naêm 2007 Rq = 0.95 laàn, naêm 2008 Rq = 0.93 laàn ) nhö vaäy ta coù theå keát luaän raèng tæ soá thanh toùan hieän haønh ñaõ khoâng phaûn aùnh chính xaùc khaû naêng thanh toùan cuûa coâng ty. Nhöng theo thoáng keâ cuûa ngaønh möùc ñoä toát nhaát cuûa tæ soá khaû naêng thanh toùan nhanh töø 0.6 ñeán 1 laàn, neáu nhoû hôn thì dö thöøa tieàm maët, theå hieän vieäc söû duïng voán khoâng hieäu quaû. Thöïc teá cho thaáy raèng Rq naêm 2008 thaáp hôn Rq naêm 2007 nhöng vaãn naèm trong giôùi haïn toát cho pheùp cho neân ta coù theå keát luaän raèng möùc ñoä Rq cuûa coâng ty qua 2 naêm laø raát phuø hôïp theå hieän tính an toaøn trong thanh toaùn hay noùi caùch khaùc khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán haïn raát toát. Thöù ba laø veà tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Ri): Ngoaøi hai tæ soá thanh toaùn ñaõ neân treân, ngöôøi ta coøn duøng moät tæ soá thanh toaùn töùc thôøi ñeå ño khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán haïn cuûa Coâng ty. Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi naøy cho chuùng ta bieát khaûn naêng saün saøng thanh toaùn nôï cuûa doanh nghieäp trong baát cöù luùc naøo. Tæ soá naøy ñöôïc tính nhö sau : Tæ soá thanh toaùn töùc thôøi (Ri) = Voán baèng tieàn Toång nôï ngaén haïn vaø nôï daøi ñeán haïn traû Töø soá lieäu tính toùan treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau : Theo thoáng keâ cuûa ngaønh thì tæ soá naøy khoâng caàn phaûi cao hôn laém chæ naèm trong khoaûng töø 0.2 ñeán 0.5 laàn laø toát. Nhö vaäy ta thaáy raèng naêm 2007 tæ soá Ri=1.5 laàn thaáp hôn 0.2 laàn neân tæ soá naøy laø chöa toát, nhöng sang naêm 2008 tæ soá naøy ñaõ ñöôïc taêng leân laø 0.34 laàn naèm trong giôùi haïn toát cho pheùp cuûa ngaønh do ñoù naêm 2008 tæ soá Ri ñaõ coù caûi thieän theo chieàu höôùng coù lôïi cho Coâng ty, coâng ty coù theå thanh toaùn toát caùc khoaûn nôï phaùt sinh caàn thanh toaùn ñoät xuaát. Toùm laïi vôùi caùc chæ soá thanh toùan vöøa phaân tích treân ta thaáy khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn vaø nôï daøi haïn ñeán haïn cuûa doanh nghieäp laø raát toát. Tuy nôï ngaén haïn cuûa coâng ty chieám moät tæ troïng raát cao nhöng coâng ty vaãn ñaûm baûo ñöôïc khaû naêng chi traû. III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QUÂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 1. Phaân tích chi phí döû duïng voán chuû sôû höõu. Đối với nguồn vốn chủ sở hữu là khoản vốn do chính chủ doanh nghiệp tài trợ và được bổ sung từ chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thay vì đem khoản vốn này gửi ngân hàng để hưởng lãi thì công ty đem bổ sung vào nguồn vốn của mình việc sử dụng nguồn vốn này bằng lãi suất tiền gửi tại ngân hàng. Nếu công ty không đầu tư vào để mở rộng sản xuất kinh doanh mà đem khoản tiền này vào gửi ở ngân hàng thì công ty sẽ nhận được một khoản lãi từ nguồn vốn này. Đây chính là nguồn vốn cơ hội mà công ty phải mất khi giữ lại khoản vốn này và đây chính là chi phí chìm nên không quân tâm đến sự thay đổi của luật thuế ,và cũng không chịu tác động của luật thuế. Mặc dù đôi khi chi phí sử dụng vốn của nguồn vốn này tương đối cao nhưng công ty vẫn phải sử dụng nguồn vốn này để tài trợ cho nhu cầu vốn kinh doanh của mình thay vì bổ sung bằng nguồn vốn vay, nhằm giải quyết bớt áp lực tài chính cho công ty. 2. Phaân tích chi phí söû duïng nguoàn voán vay nôï ngaén haïn. Trôû laïi vôùi phaàn nôï phaûi traû ta thaáy tuy nôï daøi haïn laø thaønh phaàn raát quan troïng trong caáu truùc taøi chính cuûa Coâng ty nhöng qua hai naêm ta thaáy noù chæ chieám khoaûng 1/3 trong toång nôï phaûi traû (nôï daøi haïn naêm 2007 chieám 25.19%, nôï daøi haïn naêm 2008 chieám 24.8% trong toång nôï phaûi traû) chieám phaàn lôùn trong toång nôï phaûi traû vaãn laø nôï ngaén haïn. Do ñoù nôï ngaén haïn cuõng aûnh höôûng raát lôùn ñeán tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Coâng ty. Ñoù chính laø lyù do taïi sao chuùng ta cuõng caàn xem xeùt ñeán tình hình bieán ñoäng cuûa nôï ngaén haïn. Sau ñaây laø tình hình nôï ngaén haïn qua hai naêm. Baûng 4 : CP söû duïng voán vay ngaén haïn cuûa Coâng ty (Ñvt :trieäu ñoàng) Chæ Tieâu 2007 2008 Cheânh leäch Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Toác ñoä taêng giaûm 1.Nôï vay ngaén haïn 16.190 36.09% 6.038 20.07% -10.152 -62.71% 2.Nôï ngaén haïn(Khoâng LS) 28.669 63.91% 24.049 79.93% -4.620 -16.11% 3.Toång nôï ngaén haïn 44.859 100% 30.087 100% -14.772 -32.93% Chuùng ta caàn löu yù : Nôï ngaén haïn khoâng tính laõi bao goàm caùc khoaûn nôï sau : Khoaûn phaûi traû ngöôøi baùn, ngöôøi mua öùng tröôùc, doanh thu chöa thöïc hieän phaûi traû cho coâng nhaân vieân, khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc. Ñaây laø caùc khoaûn nôï chieám duïng, khi söû duïng caùc khoaûn nôï naøy phuïc vuï cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Coâng ty khoâng phaûi traû laõi vay. Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau : Qua baûng phaân tích ta thaáy toång nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty naêm 2008 ñaõ giaûm ñi 14.772 trieäu ñoàng hay giaûm 32.93% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 toång nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty laø 44.859 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 thì toång nôï ngaén haïn cuaû coâng ty giaûm coøn 30.087 trieäu ñoàng). Beân caïnh ñoù tæ troïng cuûa töøng thaønh phaàn trong nôï vay ngaén haïn giaûm töø 36.09% naêm 2008 xuoáng coøn 20.07% vaøo naêm 2008, tæ troïng nôï ngaén haïn khoâng tính laõi taêng töø 63.91% naêm 2007 leân ñeán 79.93% vaøo naêm 2008. ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng naêm 2008 naøy coâng ty seõ traû laõi vay ít hôn so vôiù naêm 2007 bôûi vì khoâng nhöõng toång nôï vay ngaén haïn giaûm maø ngay caû phaàn nôï ngaén haïn phaûi traû khoâng tính laõi cuõng giaûm. Ñi vaøo phaân tích trong toång nôï vay ngaén haïn thay ñoåi so vôùi naêm 2007 nguyeân nhaân laø do : Nôï vay ngaén haïn naêm 2008 giaûm 10.152 trieäu ñoàng hay giaûm 62.71% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï vay ngaén haïn laø 16.190 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2007 thì nôï vay ngaén haïn chæ coøn laïi 6.038 trieäu ñoàng) laøm cho toång nôï ngaén haïn naêm 2008 giaûm ñi 10.152 trieäu ñoàng. Nôï ngaén haïn khoâng tính laõi naêm 2008 cuõng giaûm 4.620 trieäu ñoàng hay giaûm 16.11% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï ngaén haïn khoâng tính laõi laø 28.669 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 thì khoaûn nôï ngaén haïn khoâng tính laõi naøy giaûm xuoáng chæ coøn laïi 24.049 trieäu ñoàng) laøm cho toång nôï ngaén haïn giaûm theâm 4.620 trieäu ñoàng. Nhö vaäy toång nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty giaûm laø do caû nôï vay ngaén haïn vaø nôï ngaén haïn khoâng tính laõi giaûm. Ngoaøi ra nhìn vaøo baûng phaàn tích ta thaáy tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong toång nôï daøi haïn thay ñoåi cuï theå laø tæ troïng nôï vay ngaén haïn giaûm töø 36.09% vaøo naêm 2007 xuoáng coøn 20.07% vaøo naêm 2008, tæ troïng nôï ngaén haïn khoâng tính laõi töø 63.91% vaøo naêm 2007 leân 79.93 vaøo naêm 2008, nguyeân nhaân laø do toác ñoä giaûm cuûa nôï vay ngaén haïn vaø toác ñoä giaûm cuûa nôï ngaén haïn khoâng tính laõi khoâng gioáng nhau, cuï theå laø toác ñoä giaûm cuûa nôï vay ngaén haïn giaûm nhieàu hôn so vôùi nôï ngaén haïn khoâng tính laõi (nôï vay ngaén haïn giaûm 62.71% trong khi ñoù nôï ngaén haïn khoâng tính laõi giaûm 16.11%). Qua phaân tích chi tieát treân cho chuùng ta ruùt ra moät soá keát luaän nhö sau : Phaàn nôï vay ngaén haïn Ngaân haøng naøy giaûm, neáu chi phí söû duïng laõi vay ngaén haïn hai naêm baèng nhau thì chaéc chaén laø laõi vay ngaén haïn naêm 2008 seõ nhoû hôn so vôùi laõi vay ngaén haïn naêm 2007. Do ñoù naêm 2008 naøy Coâng ty seõ tieát kieäm theâm ñöôïc moät phaàn laõi vay ngaén haïn töø vieäc giaûm soá nôï ngaén haïn naøy. Tuy nôï ngaén haïn khoâng tính laõi giaûm nhöng tæ troïng cuûa noù treân toång nôï ngaén haïn khoâng nhöõng khoâng giaûm maø coøn taêng hôn so vôùi naêm 2007 (nôï ngaén haïn khoâng tính laõi naêm 2007 laø 63.91% naêm 2008, 79.93%. Ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng naêm 2008 Coâng ty söû duïng chuû yeáu laø nôï chieám duïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát haèng ngaøy cuûa Coâng ty vaø xu höôùng söû duïng nôï ngaén haïn chieám duïng naøy ngaøy caøng gia taêng). Qua tìm hieåu thöïc teá tình hình cuûa Coâng ty ta nhaän thaáy moät soá thuaän lôïi vaø baát lôïi cuûa Coâng ty khi söû duïng nôï ngaén haïn so vôùi nôï daøi haïn laø nhö sau : Yeáu toá thuaän lôïi cuûa vieäc söû duïng nôï ngaén haïn so vôùi nôï daøi haïn : Tính linh hoaït trong huy ñoäng voán do nguoàn taøi trôï raát linh ñoäng deã daøng thay ñoåi neân töø ñoù giuùp cho quan troïng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty ñöôïc lieân tuïc. Chi phí söû duïng voán cuûa nguoàn taøi trôï naøy thöôøng thaáp hôn so vôùi vay daøi haïn, nguyeân nhaân laø do nôï ngaén haïn thöôøng ñöôïc phaùt haønh vôùi chi phí thaáp hôn. Cuï theå ta thaáy trong phaàn nôï ngaén haïn cuûa Coâng ty thì nguoàn nôï töø vieäc phaûi traû cho ngöôøi baùn chieám tæ troïng khaù lôùn ñaây laø nguoàn nôï khoâng toán chi phí söû duïng voán chuû yeáu chæ döïa vaøo uy tín cuûa Coâng ty. Öu ñieåm maø chuùng ta coù theå thaáy ngay ñöôïc laø khi söû duïng nôï ngaén haïn chieám duïng naøy Coâng ty seõ khoâng phaûi toán chi phí traû laõi vay. ÔÛ Coâng ty chuùng ta khoaûn nôï naøy chieám moät tæ troïng khaù lôùn cho neân khi söû duïng khoaûn chieám duïng naøy seõ giuùp Coâng ty tieát kieäm ñöôïc moät phaàn chi phí raát ñaùng keå. Ngoaøi ra nôï ngaén haïn coù theå ñöôïc taêng hoaëc giaûm töông öùng vôùi caùc nhu caàu taøi trôï thay ñoåi vì theá doanh nghieäp chæ gaùnh chòu chi phí taøi trôï khi thaät söï caàn thieát. Nhö vaäy vieäc söû duïng nôï ngaén haïn seõ gaây baát lôïi gì cho Coâng ty ? Tuy nhieân moät khi khoaûn nôï ngaén haïn cuõng nhö khoaûn nôï chieám duïng naøy chieám moät tæ troïng lôùn nhö vaäy thì Coâng ty neân thaän troïng bôûi vì Coâng ty khoâng toán chi phí traû laõi khi söû duïng khoaûn chieám duïng naøy nhöng Coâng ty caàn caân nhaéc xem khi khoaûn nôï naøy ñeán haïn Coâng ty coù khaû naêng thanh toaùn ñuùng haïn Coâng ty seõ bò phaït. Nhöng vaán ñeà quan troïng hôn caû khoâng phaûi laø soá tieàn Coâng ty bò phaït maø laø noù aûnh höôûng raát lôùn ñeán tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty cuõng nhö uy tín cuûa coâng ty. Ví duï nhö moät khi Coâng ty thanh toaùn chaäm hay khoâng coù khaû naêng thanh toùan cho nhaø cung caáp thì hoï seõ khoâng muoán cung caáp vaät lieäu cho doanh nghieäp, hoaït ñoäng seõ bò ñình treä do ñoù doanh nghieäp seõ khoâng theå naøo cung caáp saûn phaåm haøng hoùa cho khaùch haøng. Khi ñoù caùc nhaø cung caáp khaùch haøng … Seõ khoâng coøn nieàm tin ñoái vôùi Coâng ty nöõa, moät coâng ty uy tín Doanh nghieäp bò maát ñi thì Coâng ty seõ rôi vaøo tình traïng khuûng hoaûng vaø heát söùc khoù khaên. Khi söû duïng nôï ngaén haïn nhieàu, söû duïng nôï daøi haïn ít thì khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa coâng ty cuõng khoâng nhieàu bôûi vì vay ngaén haïn coù chi phí söû duïng voán thaáp hôn raát nhieàu so vôùi nôï daøi haïn cho neân khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi cuõng seõ thaáp. 3. Phaân tích chi phí söû duïng voán vay nôï daøi haïn Nôï daøi haïn ñöôïc xem laø moät trong nhöõng thaønh phaàn quan troïng trong caáu truùc taøi chính cuûa Coâng ty ñaëc bieät vieäc söû duïng nôï daøi haïn ñöôïc xem laø chieán löôïc taøi chính trong hoaïch ñònh chieán löôïc taøi trôï cho Doanh nghieäp. Bôûi ñay laø khoaûn nôï laøm phaùt sinh chi phí taøi chính coá ñònh nôï ñeå taøi trôï Coâng ty luoân ñöôïc höôûng ñöôïc moät khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi vay. Do ñoù chuùng ta caàn phaûi chuù yù hôn trong vieäc xem xeùt tình hình bieán ñoäng cuûa nôï daøi haïn. Tình hình nôï daøi haïn cuûa Coâng ty qua 2 naêm nhö sau : Baûng 5 : CP söû duïng voán vay daøi haïn cuûa Coâng ty (Ñvt :trieäu ñoàng) Chæ Tieâu 2007 2008 Cheânh leäch Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Tæ troïng Soá tieàn Toác ñoä taêng giaûm 1.Nôï vay daøi haïn 12.999 86.08% 9.300 93.72% -3.699 -28.46% 2.Nôï daøi haïn 2.102 13.92% 623 6.28% -1.479 -70.36% 3.Toång nôï daøi haïn 15.101 100% 9.923 100% -5.178 -34.29% Töø baûng phaân tích treân ta coù theå ruùt ra nhöõng nhaän xeùt nhö sau : Qua baûng phaân tích ta thaáy toång nôï daøi haïn cuûa Coâng ty naêm 2008 giaûm 5.178 trieäu ñoàng hay giaûm 34.29% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 toång nôï daøi haïn laø 15.101 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 toång nôï daøi haïn giaûm xuoáng coøn 9.923 trieäu ñoàng). Ñieàu naøy cho chuùng ta thaáy raèng naêm 2008 naøy Coâng ty ñaõ giaûm söû duïng ñoøn baåy trong caáu truùc voán cuûa mình vaø do nôï vay daøi haïn giaûm neân chi phí taøi chính coá ñònh cuûa Coâng ty cuõng giaûm theo vaø ñoä nghieâng ñoøn baåy taøi chính (möùc ñoä khuyeách ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu) cuõng seõ giaûm. Beân caïnh ñoù ta thaáy tæ troïng cuûa töøng thaønh phaàn nôï daøi haïn cuõng thay ñoåi, cuï theå tæ troïng nôï vay daøi haïn taêng (töø 86.08% naêm 2007 taêng leân 93.72% naêm 2008) tæ troïng nôï daøi haïn khaùch haøng giaûm (töø 13.92% naêm 2007 giaûm xuoáng coøn 6.28% naêm 2008). Ñi vaøo phaân tích chi tieáp ta thaáy toång nôï daøi haïn naêm 2008 giaûm vaø tæ troïng cuûa caùc thaønh phaàn trong nôï daøi haïn thay ñoåi laø do : Nôï vay daøi haïn naêm 2008 giaûm 3.699 trieäu ñoàng hay giaûm ñi 28.46% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï vay daøi haïn laø 12.999 trieäu ñoàng, ñeán naêm 2008 Coâng ty ñaõ traû bôùt moät phaàn nôï vay daøi haïn neân nôï vay daøi haïn naêm 2008 naøy coøn laïi laø 9.300 trieäu ñoàng) laøm cho toång nôï daøi haïn giaûm 3.699 trieäu ñoàng. Nôï daøi haïn khaùch haøng naêm 2008 giaûm 1.479 trieäu ñoàng hay giaûm ñi 70.36% so vôùi naêm 2007 (naêm 2007 nôï daøi haïn khaùch haøng laø 2.102 trieäu ñoàng ñeán naêm 2008 Coâng ty traû bôùt nôï cho khaùch haøng neân naêm naøy nôï daøi haïn khaùch haøng coøn laø 623 trieäu ñoàng) cuõng laøm cho toång nôï daøi haïn cuûa Coâng ty giaûm ñi 1.479 trieäu ñoàng. Nhö vaäy toång nôï daøi haïn cuûa Coâng ty giaûm laø do caû nôï vay daøy haïn vaø nôï daøi haïn khaùch haøng giaûm nhöng tæ troïng cuûa noù laïi taêng leân, nguyeân nhaân laø do toác ñoä giaûm cuûa nôï vay daøi haïn, cuï theå toác ñoä giaûm cuûa nôï daøi haïn khaùch haøng laø 70.36% coøn toác ñoä giaûm cuûa nôï vay daøi haïn chæ laø 28.46%. Chuùng ta caàn löu yù laø : Coâng ty chuùng ta ñang xem xeùt tuy laø moät Coâng ty Coå Phaàn nhöng coâng ty khoâng coù phaùt haønh traùi phieáu, trong nôï daøi haïn cuûa coâng ty chæ coù nôï vay daøi haïn vaø nôï daøi haïn khaùch haøng. Trong naêm 2008 Coâng ty khoâng vay theâm nôï daøi haïn môùi, phaàn nôï vay daøi haïn cuûa Coâng ty laø vay töø nhöõng naêm tröôùc. Ñoái vôùi nôï vay daøi haïn thì Coâng ty phaûi traû laõi vay hay noùi caùch khaùc laø Coâng ty phaûi toán chi phí söû duïng nôï. Coøn ñoái vôùi nôï daøi haïn khaùch haøng thì Coâng ty khoâng toán chi phí söû duïng nôï, khoaûn nôï naøy laø do Coâng ty vay cuûa khaùch haøng 134.368USD ñöôïc khaùch haøng öu ñaõi laø khoâng phaûi traû laõi vay. Do ñoù neáu trong toång nôï daøi haïn cuûa Coâng ty bôûi vì ñoái vôùi caùc khoaûn nôï traû laõi vay thoâng thöôøng Coâng ty chæ nhaän ñöôïc khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi vay, khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi vay baèng thueá thu nhaäp doanh nghieäp nhaân vôùi laõi vay, coøn ñoái vôùi caùc khoaûn vay khoâng tính laõi thì Coâng ty ñöôïc höôûng troïn veïn caû phaàn laõi vay. Nhö vaäy neáu naêm 2008 naøy Coâng ty vaãn duy trì hay taêng khoaûn nôï daøi haïn khoâng tính laõi naøy thì seõ raát coù lôïi cho Coâng ty. Nhöng naêm 2007 Coâng ty phaûi traû bôùt khoaûn nôï naøy cho khaùch haøng do ñoù khoaûn nôï naøy chæ coøn laïi 623 trieäu ñoàng. Neân chaéc chaén naêm 2008 phaàn sinh lôøi töø khoaûn nôï khoâng tính laõi naøy seõ giaûm xuoáng bôùt so vôùi naêm 2008. Tuy nhieân do nôï khoâng tính laõi chieám 13.92%, ñeán naêm 2008 nôï khoâng tính laõi naøy giaûm ñi chæ chieám coù 6.28% trong toång nôï phaûi traû. Do ñoù khoaûn nôï khoâng tính laõi naøy cuõng khoâng coù aûnh höôûng lôùn ñeán chi phí coá ñònh cuûa Coâng ty, thaønh phaàn quan troïng phaûi traû laõi vay laø nguoàn goác cuûa chi phí taøi chính coá ñònh, chi phí taøi chính coá ñònh naøy seõ cho chuùng ta bieát ñöôïc khaû naêng söû duïng ñoøn baåy taøi chính cuûa Coâng ty cao hay thaáp vaø möùc ñoä khuyeách ñaïi thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu ra sao. 4. Phaân tích chi phí söû duïng voán coå phaàn Chi phí söû duïng voán coå phaàn cuõng chính laø tyû suaát sinh lôïi sau thueá treân voán coå phaàn. Baûng 6 : Chi phí söû duïng voán coå phaàn cuûa Coâng ty (Ñvt :trieäu ñoàng) Chæ tieâu 2007 2008 Cheânh leäch 1.Lôïi nhuaän sau thueá (EAT) 6.010 5.734 -276 2.Voán coå phaàn (E) 25.273 25.735 462 3.CP söû duïng voán(rE) 23.78% 22.27% -1.09% Töø baûng chi phí söû duïng voán coå phaàn treân ta coù nhaän xeùt sau: Nhö vaäy, qua baûng phaân tích treân ta thaáy raèng chi phí söû duïng voùn coå phaàn naêm 2008 ñaõ giaûm so vôùi naêm 2007. Cuï theå laø chi phí söû duïng voán cuûa chuû sôû höõu naêm 2008 laø 22.27%, naêm 2007 laø 23.78%. Nguyeân nhaân laø do: Voán coå phaàn naêm 2008 taêng 462 trieäu ñoàng so vôùi naêm 2007 vaøo lôïi nhuaän sau thueá cuûa Coâng ty naêm 2008 giaûm so vôùi naêm 2007 laø 276 trieäu ñoàng. Naêm 2007 moät ñoàng voán coå phaàn taïo ra ñöôïc 0.2378% ñoàng lôïi nhuaän roøng cho chuû sôû höõu coøn naêm 2008 thì moät ñoàng voán coå phaàn taïo ra ñöôïc 0.2228 ñoàng lôïi nhuaän roøng chuû sôû höõu. 5. Phaân tích chi phí söû duïng voán bình quaân(WACC) Naêm WD WE r*D rE WDr*D WErE WACC Naêm 2007 37.4% 62.6% 12% 23.78% 5.22% 14.895 19.00% Naêm 2008 27.83% 72.17% 13% 22.27% 4.03% 16.07% 19.68% W: tæ troïng nguoàn taøi trôï. Coâng thöù tính WACC WACC = (WD x r*D)+ (WE x rE) Töø baûng tính chi phí söû duïng voán bình quaân treân ta coù nhaän xeùt nhö sau: Qua baûng phaân tích treân ta thaáy chi phí söû duïng voán bình quaân cuûa Coâng ty qua hai naêm gaàn baèng nhau. Cuï theå laø chi phí söû duïng voán bình quaân naêm 2008 laø 19,68% coøn naêm 2007 laø 19.00 %. Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do naêm 2008 doanh nghieäp phaûi ñoùng thueá thu nhaäp doanh nghieäp coøn naêm 2007 thì doanh nghieäp ñöôïc mieãn thueá. Nhö vaäy ñeå bieát ñöôïc thöïc söï naêm naøo chi phí söû duïng voán bình quaân cao hôn ta giaû ñònh naêm 2008 Coâng ty cuõng ñöôïc mieãn thueá nhö naêm 2007, thì chi phí söû duïng voán bình quaân qua hai naêm nhö sau: Naêm WD WE r*D rE WDr*D WErE WACC Naêm 2007 37.4% 62.6% 12% 23.78% 5.22% 14.895 19,00 Naêm 2008 27.83% 72.17% 13% 22.27% 4.22% 16.07% 19,82% Nhö vaäy, vôùi giaû ñònh treân ta thaáy chi phí söû duïng voán bình quaân naêm 2008 ñaõ cao hôn naêm 2007, nguyeân nhaân laø: Tæ troïng cuûa nôï vaø coå phaàn naêm 2008 ñaõ thay ñoåi so vôùi naêm 2007, cuï theå laø tæ troïng cuûa nôï vay giaûm vaø tæ troïng voán coå phaàn taêng leân maø nhö ta ñaõ thaáy ôû treân voán coå phaàn coù chi phí cao hôn naêm thöôøng nhieàu (chi phí söû duïng voán coå phaàn naêm 2007 laø 23.78%, naêm 2008 laø 22.27%; chi phí söû duïng nôï bình quaân naêm 2007 laø 12%, naêm 2008 laø 13%). Chính ñieàu naøy laøm cho chi phí söû duïng bình quaân cuûa doanh nghieäp naêm 2008 naøy giaûm ñi so vôùi naêm 2007. Nhö vaäy, chi phí söû duïng voán cuøng vôùi caáu truùc voán naêm thay ñoåi ñaõ taùc ñoäng ñeán thu nhaäpï cuûa chuû sôû höõu nhö theá naøo? Ñeå bieát ñöôïc ñieàu naøy chuùng ta tieáp tuïc phaân tích caùc taùc ñoäng cuûa caáu truùc voán ñeán thu nhaäp vaø ruûi ro cuûa chuû sôû höõu. IV. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI VÀ RỦI RO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 1. Tình hình doanh thu cuûa coâng ty qua hai naêm 2007-2008. Baûng 7 : Doanh thu cuûa coâng ty qua hai naêm (2007-2008) (Ñvt :trieäu ñoàng) Chæ tieâu 2007 2008 1.Toång doanh thu 160.543 175.293 2.Toång chi phí 152.424 167.776 3.Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT) 8.119 7.517 4.Laõi vay (R) 1.812 1.290 5.Lôïi nhuaän tröôùc thueá (EBIT) 6.307 6.227 6.Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (TAX) 0 279 7.Lôïi nhuaän sau thueá 6.307 5.948 Chuùng ta caàn löu yù : - Coâng ty ñang trong thôøi gian ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thueá nhö sau : - Ñöôïc höôûng thueá suaát thueá thu nhaäp Doanh nghieäp laø 20% trong 10 naêm ñaàu keå töø khi ñöôïc caáp giaáy ñaêng kyù kinh doanh. - Ñöôïc mieãn 03 naêm vaø ñöôïc giaûm 50% soá thueá TNDN phaûi noäp trong 05 naêm tieáp theo keå töø khi coù thu nhaäp chòu thueá. - Quyeát ñònh thueá cuûa Coâng ty seõ chòu söï kieåm tra cuûa cô quan Thueá. Do vieäc aùp duïng Luaät vaø caùc quy ñònh veà thueá ñoái vôùi nhieàu loaïi giao dòch khaùc nhau coù theå ñöôïc giaûi thích theo nhieàu caùch khaùc nhau, soá thueá ñöôïc trình baøy treân baùo caùo taøi chính coù theå bò thay ñoåi theo quyeát ñònh cuûa cô quan Thueá. - Chính vì vaäy naêm 2007 Coâng ty ñöôïc mieãn thueá, naêm 2008 Coâng ty noäp thueá thu nhaäp Doanh nghieäp laø 279 trieäu töông ñöông vôùi thueá suaát laø 4,64%. 2. Phaân tích ñieåm hoøa voán EBIT Qua vieäc phaân tích taùc ñoäng cuûa caáu truùc ñeán thu nhaäp vaø ruûi ro cuûa chuû sôû höõu thoâng qua phaân tích moái quan heä giöõa EBIT vaø EPS cho chuùng ta bieát raèng nhöõng taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy taøi chính ñeán thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu nhöng chuùng ta khoâng bieát ñöôïc xu höôùng cuûa hieän töôïng cuõng nhö khoâng bieát ñöôïc vôùi möùc EBIT naøo ñoù maø Coâng ty ñaït ñöôïc thì caáu truùc voán hay möùc ñoøn baåy naøo seõ mang laïi thu nhaäp cao cho chuû sôû höõu. Ñeå bieát ñöôïc vôùi caáu truùc voán hay möùc ñoøn baåy naøo seõ mang laïi thu nhaäp cao cho chuû sôû höõu chuùng ta seõ ñi vaøo phaân tích ñieåm EBIT hoøa voán. Ñieåm hoøa voán ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Naêm 2007: EPS hoøa voán = EBIT hoøa voán – R2007 – T 2007 = EBIT hoøa voán – 1.812 Soá löôïng coå phaàn 2007 252.730 Naêm 2008 : EPS hoøa voán = EBIT hoøa voán – R2008 – T 2008 = EBIT hoøa voán – 1.785 Soá löôïng coå phaàn 2008 257.350 Töø hai phöông trình treân ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc ñieåm hoøa voán nhö sau : EBIT hoøa voán – 1.812 = EBIT hoøa voán – 1.785 252.730 257.350 Keát quaû tìm ñöôïc ñieåm hoøa voán nhö sau : EBIT = 19.888 trieäu ñoàng EPS = 70.346 trieäu ñoàng Ñeå deã daøng cho vieäc phaân tích ñieåm hoøa voán ta seõ veõ ñoà thò nhö sau: Baûng soá lieäu: 2007 2008 Ñieåm hoøa voán EBIT 8.119 trieäu ñoàng 7.517 trieäu ñoàng 19.888 trieäu ñoàng EPS 23.780 ñoàng 22.270 ñoàng 70.346 ñoàng Nhö vaäy töø ñieåm EBIT hoøa voán cuõng nhö qua ñoà thò cho chuùng ta thaáy raèng: * Neáu EBIT cuûa Coâng ty ñath ñöôïc vöôït quaù ñieåm hoøa voán (EBIT > 19.888 trieäu ñoàng) thì Coâng ty neân choïn ñoøn baåy taøi chính hay caáu truùc voán cuûa naêm 2008 bôûi vì taùc ñoäng cuûa ñoøn baåy taøi chính naêm 2008 coù hieäu quaû hôn ñoøn baåy taøi chính naêm 2007, nghóa laø noù khuyeách ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu nhieàu hôn, thu nhaäp treân moãi coå phaàn seõ cao hôn neáu choïn caáu truùc voán nhö naêm 2008. Hay noùi caùch khaùc cuøng vôùi möùc ñoä EBIT ñaït ñöôïc neáu Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm 2008 seõ taïo ra thu nhaäp treân moãi coå phaàn cao hôn so vôùi vieäc Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm 2007. * Neáu EBIT cuûa Coâng ty ñaït ñöôïc möùc EBIT laø 19.888 trieäu ñoàng thì Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm 2007 hay naêm 2008 laø nhö nhau bôûi vì möùc ñoä khuyeách ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu cuûa caû hai caáu truùc voán ñoù laø nhö nhau. Luùc naøy thu nhaäp treân moãi coå phaàn seõ laø 70.346 ñoàng. * Neáu EBIT cuûa Coâng ty ñaït ñöôïc khoâng vöôït quaù ñieåm hoøa voán nhöng cao hôn laõi vay naêm 2006 (laõi vay 2007 < EBIT < 19.888 trieäu ñoàng) thì Coâng ty neân choïn caáu truùc voán nhö naêm 2007 bôûi vì taùc duïng cuûa ñoøn baåy taøi chính naêm 2007 coù hieäu quaû hôn nghóa laø noù khuyeách ñaïi thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu nhieàu hôn. Thu nhaäp treân moãi coå phaàn seõ cao hôn neáu Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm 2007. * Nhöng neáu EBIT cuûa Coâng ty ñaït ñöôïc khoâng ñuû buø ñaép chi phí laõi vay naêm 2007 (EBIT , laõi vay naêm 2007) thì Coâng ty neân xem xeùt laïi caáu truùc voán cuûa mình cuõng nhö laø xem xeùt laïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Doanh nghieäp, bôûi vì moät caáu truùc voán nhö vaäy khoâng nhöõng khoâng trang traûi ñöôïc laõi vay thì laøm sao coù theå taïo ra thu nhaäp cho chuû sôû höõu. Moät caáu truùc voán nhö vaäy thì caàn phaûi xem xeùt taùi caáu voán trôû laïi neáu Doanh nghieäp ñoù khoâng muoán ñi vaøo con ñöôøng phaù saûn sôùm. Ñoái vôùi tình hình thöïc teá cuûa Coâng ty, möùc EBIT ñaït ñöôïc cuûa Coâng ty qua hai naêm naèm trong khoaûn (laõi vay 2007 < EBIT < 19.888 trieäu ñoàng) thì Coâng ty choïn caáu truùc voán nhö naêm 2007 seõ taïo ñöôïc thu nhaäp cho chuû sôû höõu cao hôn caáu truùc voán nhö naêm 2008 vôùi ñieàu kieän laø EBIT cuûa Coâng ty khoâng ñoåi hoaëc taêng. Nhöng do naêm 2008 EBIT Coâng ty ñaït ñöôïc coù phaàn giaûm suùt ñi so vôùi naêm 2007 cho neân naêm 2008 Coâng ty giaûm söû duïng nôï laø hoaøn toaøn hôïp lyù. Toùm laïi qua vieäc phaân tích ñieåm EBIT hoøa voán seõ giuùp cho Coâng ty thieát lapaï moät caáu truùc voán hôïp lyù hôn cho mình ñeå coù theå toái thieåu hoùa ruûi ro vaø toái ña hoùa thu nhaäp cho chuû sôû höõu vôùi töøng möùc EBIT thay ñoåi cuûa Coâng ty nay öùng vôùi töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa Coâng ty. Bôûi vì öùng vôùi töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa Coâng ty cuõng nhö döïa vaøo nhu caàu cuûa thò tröôøng Coâng ty coù theå döï ñoùan ñöôïc möùc EBIT maø Coâng ty ñaït ñöôïc trong giai ñoaïn saép tôùi laø bao nhieâu. Töø ñoù Coâng ty seõ caân nhaéc xem xeùt Coâng ty neân duy trì caáu truùc voán vôùi tæ troïng bao nhieâu nôï, bao nhieâu voán coå phaàn laø toái öu hôïp lyù ñeå toái ña hoùa thu nhaäp cho chuû sôû höõu ñoàng thôøi cuõng giuùp cho Coâng ty söû duïng nguoàn voán cuûa mình moät caùch coù hieäu quaû. 3. Phaân tích taùc ñoäng cuûa ñoøn caân nôï DFL Nhö ñaõ phaân tích ôû treân, khi Coâng ty giaûm söû duïng nôï vay thì thu nhaäp cuûa chuû cô sôû seõ giaûm ñi. Tuy nhieân chuùng ta chæ bieát laø giaûm nhöng khoâng bieát laø giaûm bao nhieâu, chuùng ta cuõng khoâng bieát khi EBIT giaûm ñi moät ñoàng thì thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu seõ giaûm ñi bao nhieâu ñoàng. Ñeå bieát ñöôïc thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu giaûm ñi bao nhieâu ta seõ xem xeùt ñoä nghieâng cuûa ñoøn baåy taøi chính (DFL). Ñoä nghieâng ñoøn baåy taøi chính ñöôïc tính nhö sau: Chæ tieâu 2007 2008 1. Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT) 8.119 7.517 2. Laõy vay 1.812 1.290 3. DFL 1,35 1,25 Nhö vaäy do naêm 2008 Coâng ty ñaõ giaûm söû duïng nôï vay trong caáu truùc voán neân ñoä nghieâng ñoøn baåy taøi chính naêm 2008 thaáp hôn naêm 2007 (DFL 2008 = 1.25 laàn, DFL 2007 = 1.35 laàn), ñieàu naøy cuõng chöùng toû laø möùc söû duïng ñoøn baåy cuûa Coâng ty naêm nay ñaõ giaûm xuoáng. Qua ñoä nghieâng cuûa ñoøn baåy taøi chính cho chuùng ta bieát nhö sau: naêm 2007 DFL = 1.35 laàn cho chuùng ta bieát raèng khi EBIT taêng hay giaûm ñi 1 ñoàng thì thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu seõ taêng leân hay giaûm xuoáng 1.35 ñoàng, naêm 2008 DFL = 1.25 laàn cho chuùng ta bieát raèng khi EBIT taêng leân hay giaûm xuoáng 1 ñoàng thì thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu taêng leân hay giaûm ñi so vôùi naêm 2007 cho neân ta coù theå noùi raèng EBIT naêm 2008 giaûm ñi moät ñoàng thì thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu ñaõ giaûm 1.25 ñoàng. Nhö vaäy ta thaáy raèng möùc ñoä khuyeách ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu naêm 2007 cao hôn möùc khuyeách ñaïi thu nhaäp cho chuû sôû höõu naêm 2007. Ngoaøi ra ta thaáy naêm 2008 Coâng ty giaûm söû duïng nôï laø hôïp lyù bôûi vì EBIT 2008 ñaõ giaûm ñi so vôùi naêm 2007, do ñoù neáu Coâng ty khoâng giaûm nôï vay hay tieáp tuïc duy trì möùc nôï vay nhö cuõ thì thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu khoâng phaûi giaûm chæ coù 1.25 ñoàng khi EBIT giaûm moät ñoàng maø thu nhaäp cuûa chuû sôû höõu seõ giaûm nhieàu hôn so vôùi möùc hieän taïi laø 1.25 ñoàng V.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ CÔNG TY. Lôïi ích taám chaén thueá söû duïng ñoøn baåy taøi chính Nhö chuùng ta ñaõ bieát khi chuùng ta söû duïng vaø gia taêng nôï thì Doanh nghieäp seõ xuaát hieän vaø gia taêng ruûi ro taøi chính. Vaäy caâu hoûi ñaët ra laø taïi sao Coâng ty laïi söû duïng nôï ? Bôûi vì moät trong nhöõng lôïi ích cuûa vieäc söû duïng nôï laø khi söû duïng nôï Coâng ty luoân nhaän ñöôïc moät khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá (khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi vay = laõi vay x thueá suaát thueá thu nhaäp Doanh nghieäp) khoaûn sinh lôïi naøy cuõng chính laø khoaûn laõi vay maø Nhaø nöôùc traû cho chuû nôï duøm Doanh nghieäp. Ñoái vôùi Coâng ty ñang coù xu höôùng chuyeån ñoåi sang hình thöùc Coâng ty coå phaàn cho neân trong khoaûng thôøi gian naøy Coâng ty ñang ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thueá thu nhaäp Doanh nghieäp. Do ñoù khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá trong giai ñoaïn naøy laø khoâng cao. Cuï theå qua hai naêm nhö sau: Naêm 2007 Doanh nghieäp ñöôïc mieãn thueá thu nhaäp Doanh nghieäp cho neân naêm 2007 Coâng ty höôûng ñöôïc khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá. Coøn ñoái vôùi naêm 2008 Coâng ty coù ñoùng thueá thu nhaäp Doanh nghieäp nhöng möùc thueá suaát raát thaáp chæ khoaûng 4.46 %, do ñoù khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá cuûa laõi vay maø Coâng ty ñöôïc höôûng cuõng raát thaáp laø: 4.64 % x 1.506 = 69.88 trieäu ñoàng. Toùm laïi Coâng ty ñang trong giai ñoaïn ñöôïc höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thueá cho neân khoaûn sinh lôïi töø taám chaén thueá maø Coâng ty ñöôïc höôûng laø raát thaáp. Giaûi phaùp toát nhaát cho Coâng ty trong giai ñoaïn naøy laø Coâng ty neân söû duïng nhieàu voán coå phaàn vaø söû duïng ít nôï vay bôûi vì söû duïng nhieàu laõi vay mang laïi lôïi ích cho Coâng ty khoâng nhieàu maø ngöôïc laïi coøn gia taêng ruûi ro taøi chính cao hôn phaàn lôïi ñöôïc höôûng. Vaäy chuùng ta seõ xem xeùt laïi caáu truùc voán nhö hieän taïi cuûa Coâng ty laø hôïp yù chöa? Nhìn vaøo caáu truùc voán cuûa Coâng ty qua hai naêm ta thaáy tæ troïng voán coå phaàn chieám moät tæ troïng lôùn vaø ngaøy caøng gia taêng (naêm 2007 tæ troïng voán coå phaàn laø 62.6 %, naêm 2008 tæ troïng voán coå phaàn laø 72.17 %). Nhö vaäy caáu truùc voán laø phuø hôïp vôùi giai ñoaïn Coâng ty ñang höôûng cheá ñoä öu ñaõi veà thueá nhö hieän nay. Moät caáu truùc voán coù theå toái öu ôû giai ñoaïn naøy nhöng chöa haún ñaõ toái öu ôû giai ñoaïn khaùc, öùng vôùi moãi giai ñoaïn phaùt trieån cuûa Doanh nghieäp chæ coù moät caáu truùc voán toái öu. Moät trong nhöõng vieäc quan troïng cuûa caùc chuyeân gia taøi chính laø phaûi nghieân cöùu xem Coâng ty cuûa mình ñang ôû giai ñoaïn naøo ñeå thieát laäp moät caáu truùc voán toái öu vöøa coù theå toái thieåu hoùa ruûi ro vaø coù theå toái ña hoùa giaù trò Doanh nghieäp. CHÖÔNG III: GIAÛI PHAÙP 1.Giaûi phaùp cho coâng ty trong giai ñoaïn naøy laø tìm kieám nguoàn voán maïo hieåm Tuy nhieân neáu ta xeùt laïi vôùi nhöõng keát quaû saûn xuaát maø Coâng ty ñaït ñöôïc nhö hieän nay (ROA hai naêm vöøa qua töông ñoái cao) Coâng ty cuûa chuùng ta taïi sao khoâng nghó ñeán moät böôùc ñoät phaù môùi ngay trong giai ñoaïn naøy? Coâng ty chuùng ta chuyeån töø TNHH leân coâng ty coå phaàn chöa laâu, nhu caàu giai ñoaïn hieän nay Coâng ty chuùng ta chöa theå taïo ñöôïc choã ñöùng vöõng chaéc treân thò tröôøng cuõng nhö chöa taïo ñöôïc nieàm tin ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö cho neân khoù coù theå huy ñoäng ñöôïc caùc nguoàn voán töø nhöõng nhaø ñaàu tö thoâng thöôøng cho caùc döï aùn môùi cuûa Coâng ty. Theo toâi giaûi phaùp ñeå huy ñoäng nguoàn voán ñaàu tö cho döï aùn môùi trong giai ñoaïn hieän nay laø Coâng ty neân tìm kieám caùc nguoàn voán maïo hieåm töø nhöõng nhaø ñaàu tö öa thích maïo hieåm ñeå taøi trôï cho döï aùn môiù cuûa Coâng ty. Theo toâi Coâng ty chuùng ta khoâng nhöõng coù theå huy ñoäng nguoàn voán naøy trong nöôùc maø coøn coù theå huy ñoäng ñöôïc töø moät soá nhaø ñaàu tö yeâu thích maïo hieåm töø caùc nöôùc. Tuy nhieân khi tìm kieám nguoàn voán naøy Coâng ty cuûa chuùng ta phaûi theå hieän cho caùc nhaø ñaàu tö naøy thaáy raèng söï maïo hieåm cuûa hoï khoâng phaûi theå hieän cho caùc nhaø ñaàu tö naøy thaáy raèng söï maïo hieåm cuûa hoï khoâng phaûi laø cuoäc phieâu löu maïo hieåm voâ caên cöù laø Coâng ty chuùng ta phaûi cho hoï thaáy raèng söï maïo hieåm aáy söïa treân moät soá neàn taûng nhaát ñònh nhö: Coâng ty phaûi cho caùc nhaø ñaàu tö thaáy Coâng ty chuùng ta coù moät ñoäi nguõ quaûn lyù toát, coù naêng löïc, trình ñoä chuyeân moân vaø daøy daën kinh nghieäm. Coâng ty phaûi thuyeát phuïc caùc nhaø ñaàu tö phaûi taïo nieàm tin cho hoï thaáy raèng vieäc ñaàu tö cuûa Coâng ty laø hieäu quaû, saûn phaåm laøm ra cuûa döï aùn naøy seõ taïo cho Coâng ty moät vò trí toát treân thò tröôøng. Ñaëc bieät hôn laø phaûi cho hoï thaáy raèng cô hoäi ñaàu tö naøy seõ mang laïi moät khoaûn sinh lôïi raát ñaùng keå cho hoï. 2. Caùc bieän phaùp nhaèm gia taêng thu nhaäp cho chuû sôû höõu trong giai ñoaïn naøy Trong giai ñoaïn naøy caùc bieän phaùp caàn laøm ñeå gia taêng thu nhaäp cho chuû sôû höõu trong giai ñoaïn naøy laø laøm sao gia taêng thu nhaäp vaø giaûm chi phí caøng thaáp caøng toát. Nhö chuùng ta ñaõ bieát EBIT = doanh thu – chi phí, do ñoù ñeå taêng EBIT chuùng ta seõ tìm ra caùc bieän phaùp ñeå taêng doanh thu cuûa Coâng ty leân vaø caùc bieän phaùp ñeå giaûm chi phí cuûa Coâng ty xuoáng. Caùc bieän phaùp giaûm thaáp chi phí doanh nghieäp: Beân caïnh vieäc taêng doanh thu ñeå gia taêng EBIT cho Coâng ty thì vieäc tìm ra giaûi phaùp ñeå giaûm thaáp chi phí Coâng ty cuõng goùp phaàn vaøo vieäc gia taêng EBIT cho Coâng ty. Trong toång chi phí cuûa Coâng ty thì giaù voán haøng baùn chieám moät tæ troïng cao nhaát do ñoù giaûi phaùp ñaàu tieân ñöa ra ñoù laø bieän phaùp giaûm thaáp giaù voán . Ngoaøi ra Coâng ty cuõng neân coù nhöõng bieän phaùp quaûn lyù chi phí treân töøng ñôn vò saûn phaåm cuõng nhö laø chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù doanh nghieäp ñeå coù theå giaûm thaáp chi phí ñeán möùc toái thieåu. CHÖÔNG VI.KEÁT LUAÄN Qua nhöõng noäi dung phaân tích thöïc traïng taïi Coâng ty, nhìn chung tình hình kinh doanh cuûa Coâng ty trong thôøi gian qua raát hieäu quaû. Hoaït ñoäng cuûa Doanh nghieäp coù laõi vaø ñoùng goùp nhieàu cho ngaân saùch Nhaø nöôùc, cung caáp nhieàu vieäc laøm vaø khoâng ngöøng naâng cao möùc soáng cho ngöôøi lao ñoäng. Hieän nay Coâng ty ñang coá gaéng ñeå naâng cao hieäu quaû kinh doanh coá gaéng söû duïng nguoàn nhaân löïc ñeå giaûm chi phí, taêng lôïi nhuaän. Ñoàng thôøi Coâng ty cuõng ñang töøng böôùc trang bò nhöõng maùy moùc vaø phöông tieän truyeàn thoâng hieän ñaïi ñeå cao chaát löôïng trong coâng vieäc ñoàng thôøi cuõng laø ñeå taïo choã ñöùng vöõng chaéc cuûa coâng treân thò tröôøng, nhaèm naâng cao hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi, taêng soá laàn luaân chuyeån cuûa voán löu ñoäng naâng cao söùc caïnh tranh cuûa Coâng ty . Coâng ty coå phaàn Quaûng Caùo Sao Theá Giôùi moät Coâng ty kinh doanh thaønh ñaït, lôïi nhuaän cao, thu nhaäp tieàn löông cuûa caùn boä coâng nhaân vieân cuõng cao, caùc coå ñoâng ñoùng goùp ñaùng keå, noäp ngaân saùch Nhaø nöôùc cao. NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ I. NHAÄN XEÙT: 1.Veà quy moâ hoaït ñoäng vaø toå chöùc nhaän söï: Coâng ty coå phaàn Quaûng Caùo Sao Theá Giôùi coù quy moâ hoaït ñoäng roäng lôùn, boä maùy toå chöùc goïn nheï do ñoù vieäc chæ ñaïo vaø quaûn lyù moïi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty luoân thoáng nhaát vaø xuyeân suoát. Ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa Coâng ty laø nhöõng ngöôøi raát treû, coù loøng nhieät tình vaø tinh thaàn traùch nhieäm cao trong coâng vieäc. Ñoù chính laø lôïi theá raát lôùn cuûa Coâng ty hieän coù vaø caàn phaùt huy hôn nöõa nhöõng lôïi theá naøy ñeå naâng cao hieäu quaû coâng vieäc kinh doanh. Hieän nay, trong xu theá Xaõ Hoäi ngaøy caøng phaùt trieån thì ngaønh truyeàn thoâng laø moät taát yeáu ñeå ñöa caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñeán vôùi con ngöôøi moat caùch nhanh vaø chính xaùc nhaát vaø goùp phaàn khoâng nhoû vaøo vieäc phaùt trieån ñaát nöôùc noùi chung vaø laøm cho doanh nghieäp coù quy moâ lôùn roäng vaø phaùt trieån roäng khaép laø ñieàu mong muoán cuûa caùc doanh nghieäp noùi rieâng. Theo em, Coâng ty caàn ñaàu tö phaùt trrieån nhieàu hôn cho boä phaän kinh doanh vaø boä phaän kyõ thuaät coù tay ngheà cao, vaø caàn coù theâm ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù chuyeân saâu ñeå ñaåy maïnh coâng taùc nghieân cöùu vaø tìm hieåu thò tröôøng hôn nöõa. Coù nhö vaäy Coâng ty môùi ñaït ñöôïc hieäu quaû cao trong kinh doanh vaø cuõng nhö coù ñöôïc choã ñöùng vöõng chaéc treân thöông tröôøng. 2. Veà boä maùy keá toaùn taøi chính. Coâng ty aùp duïng hình thöùc boä maùy keá toaùn taäp trung neân coù öu ñieåm xöû lyù thoâng tin nhanh choùng. Caùc keá toaùn coù theå trao ñoåi ñoái chieáu soá lieäu cuûa nhau neân deã daøng phaùt hieän nhöõng sai soùt, ñoù laø thuaän lôïi cuûa phoøng coâng taùc keá toaùn taøi chính cuûa Coâng ty. II. YÙ KIEÁN ÑOÙNG GOÙP. Qua thôøi gian thöïc taäp vaø tìm hieåu hoaït ñoäng kinh doanh taïi Coâng ty, em thaáy Coâng ty neân Quaûng baù thong hieäu cuûa mình qua caùc phöông tieän nhö maïng internet, giôùi thieäu caùc ñieåm maïnh vaø caùc öu theá cuûa coâng ty ngay treân trang Web cuûa coâng ty coäng vôùi söï ñaøo taïo chuyeân sau ñoäi nguõ nghieân cöùu thò tröôøng ñeå ñöa hình aûnh vaø thöông hieäu cuûa mình treân thöông tröôøng vaø caàn ña daïng hoùa hình thöùc ñöa hình aûnh cuûa caùc ñoái taùc baèng chính coâng vieäc truyeàn thoâng. III. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. Chöùng töø söû duïng: caùc baùo caùo taøi chính naêm 2007 - naêm 2008 Caên cöù vaøo soá lieäu thöïc teá cuûa naêm 2007- naêm 2008 Taøi chính doanh nghieäp hieän ñaïi, chuû bieân PGS.TS Traàn Ngoïc Quaûn trò taøi chính doanh nghieäp, chuû bieân: PGS.TS Traàn Ngoïc Thô

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới.doc
Luận văn liên quan