Đề tài Phân tích cfkd trong doanh nghiệp tại tổng công ty viễn thông Việt Nam

29 trang mục lục Lời nói đầu Phần I:Giới thiệu chung Tổng công ty BƯU CHíNH VIễN THÔNG VIệT NAM PhanII:Nọi^` dung phân tích Chương I:Phân tích doanh thu IKhại niệm và nhiệm vụ phân tích doanh thu IIPhận tich tình hình thực hiện doanh thu qua các nâm Chương II:Phân tích CFKD trong doanh nghiệp IKhại niệm và nhiệm vụ của phân tích CPKD IIPhận tich chung CPKD IIIPhận tích CPSX-KD theo các yếu tố chi phí IVPhận tich CF tiền lương 1Phận tích chung 2Phận tích ảnh hưởng của các nhân tố Chương III:Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp IKhại niệm và nhiệm vụ của phân tích lợi nhuận IIPhận tích chung tình hình lợi nhuận IIIPhận tích tình hình thực hiện LNHDKD 1Phận tích chung 2phận tích ảnh hưởng của các nhân tố ChuơngIV:Phăn tích tài chính doanh nghiệp IKhại niệm và nhiệm vụ của phân tích TCDN IIPhạn tich sự biến động của tổng tài sản IIIPhận tích cơ cauTS^', tình hình quản lý và sử dungTS. VIPhận tích cơ cấu NGV, tình hình huy động và sử dụng NGV VPhận tích sự bù đắp của NGV cho TS VIPhận tích khả năng thanh toán của DN VIIPhận tích tốc độ luân chuyển của VLĐ VIIIĐạnh giá khả năng bảo toàn và tăng trưởng vốn CSH Chương V:Phân tích hiệu quả kinh doanh IKhại niệm và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả IINôi. dung phân tích Phần III:Đánh giá tổng quát IĐạnh giá chung IIPhượng hướng SX-KDtrong kỳ tới IIIMôt. số kiến nghị Tài liệu sử dụng: -Các báo cáo tài chính Báo cáo kết quả kinh doanh Bản cân đối kế toán Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh các báo cáo tài chính -Các qui định chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động tài chính -Các báo cáo chi tiết về TSCĐ, tài sản thiếu thừa chờ xử lý, Phần II: Nội dung phân tích Chương I :Phân tích doanh thu IKhại niệm và nhiệm vụ phân tích doanh thu: 1Khại niệm: Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ, tiền gia công của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định. Doanh thu thuần là phần còn lại của doanh thu sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ. 2Nhiêm. vụ phân tích doanh thu: Là nhằm đánh giá một cách chính xác, toàn diện, khách quan tình hình thực hiện doanh thu của doanh nghiệp về tổng trị giá cũng như kết cấu theo nhóm hàng, mặt hàng, không gian, thời gian. Xác định các nhân tố ảnh hưởng, các nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến sự biến động của doanh thu, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp để nâng cao doanh thu. Cung cấp nguồn tài liệu, làm cơ sở để phân tích các chỉ tiêu kinh tế khác, xây dựng kế hoạch doanh thu, xây dựng các phương án kinh doanh.

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2065 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích cfkd trong doanh nghiệp tại tổng công ty viễn thông Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
môc lôc Lêi nãi ®Çu PhÇn I:Giíi thiÖu chung Tæng c«ng ty B¦U CHÝNH VIÔN TH¤NG VIÖT NAM PhÇnII:Néi dung ph©n tÝch Ch­¬ng I:Ph©n tÝch doanh thu I.Kh¸i niÖm vµ nhiÖm vô ph©n tÝch doanh thu II.Ph©n tich t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu qua c¸c n©m Ch­¬ng II:Ph©n tÝch CFKD trong doanh nghiÖp I.Kh¸i niÖm vµ nhiÖm vô cña ph©n tÝch CPKD II.Ph©n tich chung CPKD III.Ph©n tÝch CPSX-KD theo c¸c yÕu tè chi phÝ IV.Ph©n tich CF tiÒn l­¬ng 1.Ph©n tÝch chung 2.Ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè Ch­¬ng III:Ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp I.Kh¸i niÖm vµ nhiÖm vô cña ph©n tÝch lîi nhuËn II.Ph©n tÝch chung t×nh h×nh lîi nhuËn III.Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn LNH§KD 1.Ph©n tÝch chung 2.ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè Ch­¬ngIV:Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp I.Kh¸i niÖm vµ nhiÖm vô cña ph©n tÝch TCDN II.Phan tich sù biÕn ®éng cña tæng tµi s¶n III.Ph©n tÝch c¬ cÊuTS, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dôngTS VI.Ph©n tÝch c¬ cÊu NGV, t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông NGV V.Ph©n tÝch sù bï ®¾p cña NGV cho TS VI.Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN VII.Ph©n tÝch tèc ®é lu©n chuyÓn cña VL§ VIII.§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng b¶o toµn vµ t¨ng tr­ëng vèn CSH Ch­¬ng V:Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh I.Kh¸i niÖm vµ hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ II.Néi dung ph©n tÝch PhÇn III:§¸nh gi¸ tæng qu¸t I.§¸nh gi¸ chung II.Ph­¬ng h­íng SX-KDtrong kú tíi III.Mét sè kiÕn nghÞ Tµi liÖu sö dông: -C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh B¶n c©n ®èi kÕ to¸n B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ ThuyÕt minh c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh -C¸c qui ®Þnh chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh -C¸c b¸o c¸o chi tiÕt vÒ TSC§, tµi s¶n thiÕu thõa chê xö lý,.... phÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c lËp, ph©n tÝch BCTC cña Nhµ m¸y thiÕt bÞ b­u ®iÖn hµ néi 2.1.Kh¸i qu¸t chung vÒ nhµ m¸y 2.1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ m¸y PhÇn II: Néi dung ph©n tÝch Ch­¬ng I :Ph©n tÝch doanh thu I.Kh¸i niÖm vµ nhiÖm vô ph©n tÝch doanh thu: 1.Kh¸i niÖm: Doanh thu lµ toµn bé tiÒn b¸n hµng, tiÒn cung øng dÞch vô, tiÒn gia c«ng cña doanh nghiÖp trong mét kú nhÊt ®Þnh. Doanh thu thuÇn lµ phÇn cßn l¹i cña doanh thu sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ. 2.NhiÖm vô ph©n tÝch doanh thu: Lµ nh»m ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c, toµn diÖn, kh¸ch quan t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu cña doanh nghiÖp vÒ tæng trÞ gi¸ còng nh­ kÕt cÊu theo nhãm hµng, mÆt hµng, kh«ng gian, thêi gian. X¸c ®Þnh c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng, c¸c nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn sù biÕn ®éng cña doanh thu, trªn c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao doanh thu. Cung cÊp nguån tµi liÖu, lµm c¬ së ®Ó ph©n tÝch c¸c chØ tiªu kinh tÕ kh¸c, x©y dùng kÕ ho¹ch doanh thu, x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh. II.§¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu qua c¸c n¨m 1998- 2000. ChØ tiªu TH-1998 TH -1999 TH -2000 Tæng DT cña DN 163.032.774.012 145.595.801.754 149.714.552.054 +so s¸nh ®Þnh gèc 1 0,893 0,918 +So s¸nh liªn hoµn _ 0,893 1,028 NhËn xÐt: -Nh×n chung, t×nh h×nh thùc hiÖn DT cña Tæng c«ng ty (TCT) qua c¸c n¨m gi¶m dÇn. N¨m 1999 gi¶m m¹nh chØ ®¹t 89,3 % so víi n¨m 1998, n¨m 2000 cã sù phôc håi nh­ng vÉn chØ ®¹t 91,8% so víi n¨m 1998. -So s¸nh qua c¸c n¨m, n¨m 1999 DT gi¶m lín so víi n¨m 1998 lµ 10,7%. N¨m 2000, DT cã sù håi phôc víi møc t¨ng 28% so víi n¨m 1999. -Nguyªn nh©n, theo ®¸nh gi¸ cña TCT lµ do nh©n tè quan träng +N¨m 1998, DT lín lµ do: 1.Sù ph¸t triÓn nhanh tèc ®é ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ tõ ®Çu nh÷ng n¨m 90 ®Õn nay ®· ph¸t huy hiÖu qu¶. Do vËy, lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng, chÊt l­îng s¶n phÈm tèt. KÕt qu¶ lµ, c¸c thiÕt bÞ b­u chÝnh viÔn th«ng (BCVT ) cã tÝnh c¹nh tranh cao, ®Èy nhanh doanh sè. 2. Tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng, lµm t¨ng gi¸ b¸n s¶n phÈm. Nh­ng v× TCT lµ DNNN, ­u ®·i vÒ mÆt hµng vµ gi¸ nªn s¶n l­îng b¸n ra kh«ng bÞ sôt gi¶m. 3. ChÝnh s¸ch kinh tÕ míi vÒ thuÕ VAT tuy ch­a thùc hiÖn song ®· cã t¸c ®éng ®Õn t©m lý ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. V× thuÕ VAT tr¸nh ®­îc viÖc ®¸nh thuÕ trång chÐo, g©y thiÖt h¹i cho ng­êi mua vµ b¸n. 4. Kinh tÕ khu vùc khñng ho¶ng, kinh tÕ trong n­íc cã nhiÒu ¶nh h­ëng, ®Ó b¶o hé c¸c DN liªn doanh nªn Nhµ n­íc cã nhiÒu chÝnh s¸ch thay ®æi cã lîi cho c¸c c«ng ty, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch thuÕ nhËp khÈu. V× vËy, cã t¸c déng tèt cho TCT. +N¨m 1999: DT cña TCT cã sù sôt gi¶m lµ hoµn toµn do c¸c yÕu tè kh¸ch quan: Lµ n¨m ®Çu tiªn thùc hiÖn hai luËt thuÕ GTGT vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, b¶n th©n hai luËt thuÕ còng nh­ phÝ vµ lÖ phÝ cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch­a s¸t thùc tiÔn, ®Õn cuèi n¨m Nhµ n­íc míi tõng b­íc ®iÒu chØnh, bæ sung vµ hoµn thiÖn dÇn nh­ mét sè hµng thuÕ GTGT gi¶m tõ 10 % xuèng cßn 5% .... Do ®ã, g©y trë ng¹i cho TCT trong ho¹ch to¸n DT, còng nh­ t©m lý ng­êi tiªu dïng. ChØ tÝnh riªng thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu trong n¨m tµi chÝnh TCT ®· ph¶i nép 6705 triÖu ®ång. 2.ViÖc thùc hiÖn b¸n hµng theo quy chÕ ®Êu thÇu 52 vµ nghÞ ®Þnh 88 thay cho 42, 93, 92 ®· lµm cho sù c¹nh tranh thªm gay g¾t. MÆc dï vÒ nh©n tè chñ quan, TCT ®· cã sù nç lùc ®iÒu chØnh nh­ng kh«ng thay ®æi ®­îc t×nh h×nh: -TCT BCVT ®· chØ ®¹o ®èi víi c¸c DN c«ng nghiÖp cô thÓ h¬n. -Sù t¨ng tr­ëng cña toµn TCT t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty thµnh viªn ph¸t triÓn. -TCT ®· chñ ®éng ®Çu t­ më réng ngµnh hµng míi vµ ph¸t huy c¸c mÆt hµng truyÒn thèng trªn c¬ së sö dông vµ khai th¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. +N¨m 2000: DT cña TCT ®· cã sù phôc håi do c¸c nh©n tè chñ quan cña TCT tõ 1999 vÉn tiÕp tôc ®­îc ph¸t huy, tuy vËy vÉn ch­a ®¹t møc t¨ng nh­ cña n¨m 1998 lµ do c¸c nh©n tè kh¸ch quan. Do viÖc thùc hiÖn th«ng t­ 88 cña BTC vµ N§ 52 vÒ ®Êu thÇu b¸n hµng, yªu cÇu ph¶i cã n¨m ®èi t¸c, nªn DN ph¶i gÆp khã kh¨n thªm trong tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa. ThuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu do ph¶i nép ë cöa khÈu kh¸c kh©u vµ kh«ng ®­îc phÐp bï trõ nªn khi ®­îc miÔn gi¶m ®¬n vÞ ph¶i ®îi thêi gian kh¸ l©u míi ®­îc bï trõ. V× vËy ®· chiÕm dông vèn cña TCT g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Ch­¬ng II: Ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh trong doanh nghiÖp I.Kh¸i niÖm, nhiÖm vô cña ph©n tÝch CPKD. 1.Kh¸i niÖm: CPKD lµ toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.NhiÖm vô: §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn CPKD cña doanh nghiÖp vÒ tæng gi¸ trÞ vµ tû suÊt phÝ theo tõng nghiÖp vô kinh doanh, theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh, theo yÕu tè chi phÝ ph¸t sinh....Tõ ®ã ®¸nh gÝa viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ ®Þnh møc phÝ hoÆc qu¶n lý phÝ cña doanh nghiÖp qua c¸c kú kinh doanh. X¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù biÕn ®éng kh«ng hîp lý cña CPKD tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý chi phÝ. Cung c¸p nguån tµi liÖu lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ®Þnh møc phÝ vµ ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh trong chØ ®¹o c«ng viÖc kinh doanh. II. Ph©n tÝch chung chi phÝ kinh doanh ( bao gåm chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ b¸n hµng ). ChØ tiªu 1998 1999 ±1999/1998 ST TL(%) 1.Doanh thu 163.032.774.012 145.595.801.754 -17.436.972.258 -10,69 2.CPKD 22.480.790.743 26.172.311.889 +3.691.521.146 +16,42 3.Tsp 13,79% 17,98% 4.DTsp +4,19 5.M +6.831.073.231,1 ChØ tiªu 1999 2000 ± 2000/1999 ST TL(%) 1.Doanh thu 145.595.801.754 149.714.552.054 +4.118.750.300 +2,83 2.CPKD 26.172.311.889 27.421.006.402 +1.248.694.513 +4,77 3.Tsp 17,98% 18,32% 4DTsp. +0,34 5.M +49.502.572.596,3 NhËn xÐt: Tõ 2 b¶ng ph©n tÝch chung chi phÝ kinh doanh trªn ta cã mét sè nhËn xÐt sau: -Nh×n chung t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ kinh doanh trong 2 n¨m 1999 vµ 2000 lµ ch­a tèt. -N¨m 1999 so víi n¨m 1998 doanh thu gi¶m 10,69% (17.436.972.258VND) trong khi ®ã chi phÝ kinh doanh l¹i t¨ng lªn 16,42% (3.691.521.146VND ).Nh­ vËy chi phÝ kinh doanh cña TCT ®· biÕn ®éng kh«ng hîp lý. +Chi phÝ kinh doanh biÕn ®éng kh«ng hîp lý lµm cho Tsp t¨ng 4,19% .Nh­ vËy TCT ®· béi chi chi phÝ 6.831.073.231,1VND. -N¨m 2000 so víi n¨m 1999 mÆc dï doanh thu t¨ng 2,83% (4.118.870.300) nh­ng chi phÝ kinh doanh l¹i t¨ng víi tèc ®é cao h¬n tíi 4,77% ( 1.248.694.513 ). Nh­ vËy lµ chi phÝ kinh doanh biÕn ®éng kh«ng hîp lý. +Chi phÝ kinh doanh biÕn ®éng kh«ng hîp lý lµm cho TSP t¨ng 0,34% lµm cho béi chi chi phÝ lµ 49.502.572.596,3VND. -Tuy vËy tõ n¨m 1999 tíi n¨m 2000 TCT ®· cã nç lùc lµm gi¶m béi chi trong chi phÝ kinh doanh thÓ hiÖn qua DTsp 99/98 = 4,19% vµ møc béi chi lµ 6.831.073.231,1 trong khi DTsp 00/99 = 0,34% vµ møc béi chi lµ 49.502.572.596,3VND. III.Ph©n tÝch chi phÝ SX - KD theo c¸c yÕu tè chi phÝ: (Xem b¶ng 1) NhËn xÐt:Qua biÓu ph©n tÝch yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña TCT cã mét sè ®¸nh gi¸ chung nh­ sau: 2000 - 1999. -Nh×n chung doanh nghiÖp qu¶n lý tèt chi phÝ, n¨m 2000 so víi n¨m 1999 tæng chi phÝ gi¶m 2,63% (3.785.709.449VND ).Lµm cho Tsp gi¶m 0,19%. Do ®ã, ®¹t ®­îc møc tiÕt kiÖm lµ 276.632.032,3 cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã lµ do c¸c nh©n tè sau: + Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¸c chØ tiªu vÒ chi phÝ, chiÕm 71,94 % n¨m 1999 vµ 49,83% trong n¨m 2000, t¸c ®éng m¹nh ®Õn tæng chi phÝ. Nh­ng tû träng gi¶m m¹nh qua 2 n¨m, lµm cho Tsp gi¶m 21,9% t¹o møc tiÕt kiÖm cho TCT lµ 31.885.480.584.VND. +Chi phÝ nh©n c«ng chiÕm tû träng nhá trong tæng chi phÝ 4,92% trong n¨m 1999 vµ 6,26% trong n¨m 2000, t¨ng 1,14%. Lµm cho Tsp t¨ng 1,41%lµm TCT béi chi 2.052.900.804,7VND. +Chi phÝ khÊu hao TSC§ chiÕm 6,57%n¨m 1999 vµ 14,81% trong n¨m 2000 trong tæng chi phÝ, t¨ng 8,24%. lµm Tsp t¨ng 8,11%, lµm cho TCT béi chi 11.807.891.522VN§. +Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, n¨m 1999 TCT kh«ng cã, nh­ng ®Õn n¨m 2000 lµ 3.224.35.712 chiÕm 2,19% trong tæng chi phÝ vµ 2,15% trong tû suÊt phÝ, lµm TCT béi chi 3.130.309.738 . +Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín trong tæng chi phÝ 16,75% n¨m 1999 vµ 26,81% n¨m 2000, t¨ng m¹nh 10,04%. T¹o møc béi chi 14.617.818.496 VN§. Qua ®ã cho ta thÊy v× ®©y lµ mét nhµ m¸y s¶n xuÊt nªn chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ lµ ®iÒu tÊt yÕu. MÆc dï cã sù t¨ng m¹nh c¸c chi phÝ kh¸c trong n¨m 2000 nh­ng møc gi¶m 28,96% cña chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®· lµm cho tæng chi phÝ gi¶m ®¸ng kÓ ®¹t møc 276.632.032,3 VN§. §©y lµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc do ¸p dông m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Nh­ng tõ ®ã cho ta thÊy TCT qu¶n lý ch­a tèt chi phÝ nh©n c«ng, cghi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Do : + Chi phÝ nh©n c«ng t¨ng lªn lµ do n¨m 2000 TCT cã tuyÓn thªm 900 c«ng nh©n viªn trong khi lîi nhuËn t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ. Trong khi ®ã n¨m 1999 doanh nghiÖp cßn ®­îc h­ëng thªm phô cÊp tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc nªn l­¬ng b×nh qu©n cña c«ng nh©n cao h¬n n¨m 2000. +N¨m 2000 TCT tiÕp tôc cã sù ®æi míi trong d©y truyÒn m¸y mãc nªn chi phÝ khÊu hao b¾t ®Çu ®­îc tÝnh t¨ng lªn 131,33% lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ph¸t sinh trong n¨m lµ tÊt yÕu. Tuy nhiªn doanh nghiÖp chØ nªn mua khi thËt cÇn thiÕt tr¸nh sù l·ng phÝ . +VÒ qu¶n lý chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ hîp lý TCT cÇn tiÕp tôc ph¸t huy. IV.Ph©n tÝch chi phÝ tiÒn l­¬ng: 1.Ph©n tÝch chung. ChØ tiªu 1998 1999 ± 1999/1998 ST TL(%) 1.Tæng doanh thu 163.032.774.012 145.595.801.754 -17.436.972.258 -10,96 2.TiÒn l­¬ng bq 1.248.799 1.339.219 +90.420 +7,24 3.Sè lao ®éng bq 6000 6000 0 0 4.Qòy l­¬ng 7.492.796.263 8.035.311.741 +542.515.478 +7,24 5.Tsp 5,59% 5,52% +0,07 6.M +114.122.941,8 ChØ tiªu 1999 2000 ±2000/1999 ST TL(%) 1Tæng doanh thu 145.595.801.754 149.714.552.054 +4.118.750.300 +2,83 2.TiÒn l­¬ng bq 1.339.219 1.294.584 -44.635 -3,33 3.Sè lao ®éng bq 6000 6900 +900 +15 4.Qòy l­¬ng 8.035.311.741 8.932.632.608 +897.320.867 +11,17 5.Tsp 5,52% 5,97% +0,45 6.M +655.181.107,9 NhËn xÐt: tõ sè liÖu vÒ qòy l­¬ng vµ doanh thu cña TCT tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2000 cho ta thÊy nh×n chung TCT qu¶n lý qòy l­¬ng so víi doanh thu lµ ch­a tèt. Trong khi doanh thu t¨ng chËm thËm chÝ sôt gi¶m nh­ng qòy l­¬ng t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m cô thÓ lµ: *Giai ®o¹n 1998 - 1999: Trong khi doanh thu gi¶m m¹nh 10,96% (17.436.972.258 VN§) th× chi phÝ qòy l­¬ng l¹i t¨ng m¹nh 7,24% (542.515.478 VN§) nh­ vËy doanh nghiÖp qu¶n lý qòy l­¬ng rÊt kÐm.Chi phÝ tiÒn l­¬ng qu¶n lý kh«ng tèt lµm tû suÊt phÝ t¨ng 0,07%, TCT béi chi 114.122.941,8. *Giai ®o¹n 1999 - 2000: Doanh thu cña TCT ®· cã sù phôc håi t¨ng 2,83% (4.118.750.300) nh­ng qòy l­¬ng vÉn tiÕp tôc t¨ng cao 11,17% (897.320.867 VN§) nh­ vËy TCT vÉn cßn qu¶n lý kÐm qòy l­¬ng.Chi phÝ tiÒn l­¬ng biÕn ®éng kh«ng tèt lµm Tsp t¨ng 0,45%, TCT béi chi 655.181.107,9. Tuy nhiªn trong n¨m 2000 TCT qu¶n lý qòy l­¬ng tèt h¬n n¨m 1999. ThÓ hiÖn sù chªnh lÖch gi÷a møc ®é t¨ng cña doanh thu vµ møc ®é t¨ng cña qòy l­¬ng gi÷a n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lµ 8,34 % trong khi tû lÖ n¨m 1999 so víi 1998 lµ 18,2%. Con sè nµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh qu¶n lý qòy l­¬ng cña TCT ch­a tèt. §©y lµ mét DNNN t×nh h×nh qu¶n lý nh©n sù ch­a chÆt chÏ vµ s¾c bÐn. Trong kh©u tuyÓn dông lao ®éng ch­a thËt s¸t víi yªu cÇu t¹o ra sù d­ thõa nh©n sù. Do ®ã, lµm quü l­¬ng ngµy cµng t¨ng trong khi doanh thu kh«ng mÊy c¶i thiÖn. TCT cã thÓ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc: -Tr¶ l­¬ng theo kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña nh©n viªn. -Cã biÖn ph¸p ®óng ®¾n khi tuyÓn dông nh©n sù. 2.Ph©n tÝch chi phÝ tiÒn l­¬ng theo ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè. ( Sè lao ®éng b×nh qu©n vµ l­¬ng b×nh qu©n) : QL = L§BQ*LBQ *Giai ®o¹n 1998 -1999 Ph©n tÝch ¶nh h­ëng chung: DQL = QL99 -QL98 = +542.515.478 (+7,24%) -XÐt ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè: DQLL§BQ = (L§BQ99 - L§BQ98).LBQ98 = 0 DQLL BQ= L§BQ99.(LBQ99 - LBQ98) = 6000*90420 =+542.520.000 (+7,24%). *Giai ®o¹n 1999 - 2000: DQL = QL00 -QL99 =897.320.867 (+11,17%) XÐt ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè : DQLL§BQ = ( L§BQ00 - L§BQ99).LBQ99 = 900*1.339.219 = 1.205.297.100 (+15%) DQLLBQ = L§BQ00 .(LBQ00 - LBQ99) = 6900*(-44.635) = -307.981.500 (-3,83%) NhËn xÐt: Nh×n chung qòy l­¬ng cña n¨m 1999 vµ n¨m 2000 t¨ng do cã sù thay ®æi vÒ tuyÓn nh©n c«ng vµ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n trong TCT. Cô thÓ lµ : *Giai ®o¹n 1998 - 1999: Qòy l­¬ng t¨ng t­¬ng ®èi m¹nh 7,24% (542.515.478) trong ®ã do sè lao ®éng b×nh qu©n kh«ng t¨ng (6000 ng­êi) mµ l­¬ng b×nh qu©n t¨ng m¹nh do: +Sè nh©n c«ng n¨m 1999 so víi n¨m 1998 lµ kh«ng t¨ng do doanh nghiÖp l¾p ®Æt mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i do ®ã kh«ng cã nhu cÇu thªm vÒ c«ng nh©n. +L­¬ng b×nh qu©n t¨ng lµ do doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n lµm cho lîi nhuËn t¨ng, nh­ng sè lao ®éng kh«ng t¨ng . *Giai ®o¹n 1999 - 2000: Qòy l­¬ng cña TCT t¨ng cao 11,17% (897.320.867VN§) do: +Sè lao ®éng b×nh qu©n trong TCT t¨ng 15% (1.205.297.100) trong khi l­¬ng b×nh qu©n gi¶m 3,83% (907.981.150) +Sè c«ng nh©n trong n¨m 2000 lµ doanh nghiÖp ®· më réng quy m« ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn thªm c¸c mÆt hµng míi nªn cÇn thªm sè lao ®éng trong ngµnh nghÒ míi nµy. +MÆc dï lîi nhuËn cã phÇn c¶i thiÖn chót Ýt trong n¨m 2000 nh­ng sè lao ®éng t¨ng m¹nh nªn lµm cho sè l­¬ng b×nh qu©n cho c¶ c«ng nh©n viªn gi¶m. Qua t×nh h×nh thùc tÕ ®ã cho ta thÊy TCT qu¶n lý kÐm vÒ tiÒn l­¬ng. Trong khi lîi nhuËn t¨ng chËm TCT l¹i tuyÓn dông thªm 900 c«ng nh©n míi lµm cho tiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn gi¶m trong n¨m 2000. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi TCT kh«ng nªn tuyÓn thªm c«ng nh©n mµ ®µo t¹o l¹i sè c«ng nh©n lµnh nghÒ, chuyªn vÒ nh÷ng c«ng viÖc cña m×nh ®Ó lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n. TCT nªn xem l¹i môc tiªu tuyÓn dông nh©n viªn cña m×nh chØ tuyÓn lóc nµo thùc sù cÇn thiÕt. NÕu thiÕu cã thÓ di chuyÓn c«ng nh©n thõa kh«ng cÇn thiÕt tõ c¸c bé phËn kh¸c, ®µo t¹o míi sang c¸c ngµnh míi. Qu¶n lý c«ng nh©n nªn theo môc tiªu chÊt l­îng h¬n lµ sè l­îng. §Ó tõ ®ã t¨ng qòy l­¬ng vµ tiÒn l­¬ng trung b×nh cho c«ng nh©n viªn, c¶i thiÖn ®êi sèng cho hä. Ch­¬ng III: Ph©n tÝch t×nh h×nh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp: I.Kh¸i niÖm vµ nhiÖm vô cña ph©n tÝch lîi nhuËn: 1.Kh¸i niÖm: Lîi nhuËn lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña bé phËn lao ®éng thÆng d­ do kÕt qu¶ lao ®éng cña ng­êi lao ®éng mang l¹i . Lîi nhuËn lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vµ c¸c kho¶n chi phÝ bá ra ®Ó t¹o ra c¸c kho¶n thu nhËp ®ã. 2.NhiÖm vô: §¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan vµ chÝnh x¸c qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph©n phèi lîi nhuËn trong doanh nghiÖp, lµm c¬ së ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña tõng bé phËn còng nh­ toµn doanh nghiÖp. X¸c ®Þnh møc ®é biÕn ®éng cña lîi nhuËn, c¸c nguyªn nh©n, nh©n tè t¸c ®éng tíi sù biÕn ®éng ®ã, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi khi lîi nhuËn biÕn ®éng theo chiÒu h­íng xÊu. Cung cÊp th«ng tin lµm c¬ së ®Ó ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh trong kinh doanh. II.Ph©n tÝch chung t×nh h×nh lîi nhuËn: ( xem b¶ng 2) NhËn xÐt : Qua sè liÖu vÒ tæng lîi nhuËn bao gåm (lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh, lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ lîi nhuËn ho¹t ®éng bÊt th­êng) gi¶m ®i qua c¸c n¨m. Trong ®ã ho¹t ®éng kinh doanh lµ ho¹t ®éng chÝnh cña TCT nh­ng ch­a chiÕm tû träng chñ ®¹o mµ l¹i gi¶m m¹nh qua c¸c n¨m. Do ®ã TCT ch­a thùc hiÖn tèt vai trß kinh doanh cña m×nh. Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh lu«n thua lç vµ cã phÇn t¨ng qua c¸c n¨m. Lîi nhuËn ho¹t ®éng bÊt th­êng lµ nh©n tè kh¸ch quan nh­ng l¹i chiÕm tû träng chñ ®¹o trong doanh nghiÖp vµ t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng æn ®Þnh cô thÓ lµ : *Giai ®o¹n 1998 - 1999: Tæng lîi nhuËn gi¶m 9,97% (1.038.743.063 VN§).Trong ®ã: +Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh gi¶m m¹nh 47,13% (2.225.732.361VN§) . +Lîi nhuËn ho¹t ®éng ta× chÝnh sôt gi¶m víi tèc ®é lín 889,53% (834.830.006 VN§) +Lîi nhuËn ho¹t ®éng bÊt th­êng ng­îc l¹i l¹i t¨ng cao 34,92% (2.021. 519.304). +Lîi nhuËn gi¶m lµm cho møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ phÇn lîi nhuËn cßn l¹i TCT sö dông cho môc ®Ých kh¸c còng gi¶m víi tû lÖ t­¬ng øng víi tû lÖ tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ. *Giai ®o¹n 1999 - 2000: Tæng lîi nhuËn gi¶m 4,18% (391.491.131VN§) trong ®ã: +Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh gi¶m m¹nh 52,36% (1.306.973.108 VN§). +Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh gi¶m víi tû lÖ Ýt h¬n 8,16% (75.758.633 VN§). +Lîi nhuËn ho¹t ®éng bÊt th­êng tiÕp tôc t¨ng 12,69% (991.285.610VN§). Tõ thùc tÕ nµy cho ta thÊy ho¹t ®éng kinh doanh lµ ho¹t ®éng chÝnh cña doanh nghiÖp nh­ng kh«ng gi÷ vai trß chñ ®¹o vµ gi¶m m¹nh qua c¸c n¨m. TCT nªn xem xÐt l¹i t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ t×m h­íng kh¾c phôc kh«ng ®Ó t×nh tr¹ng nµy kÐo dµi v× s¶n xuÊt kinh doanh lµ chiÕn l­îc chÝnh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp bÞ thua lç qua c¸c n¨m. §ã lµ do, TCT vay cña ng©n hµng vµ cña CBCNV ®Ó nhËp khaauir míi m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a ®­îc tr¶, ph¶i tÝnh l·i. Cô thÓ lµ: 1999 2000 Vay ng©n hµng: 40 tû VN§ 50 tû VN§ Vay CBCNV : 3 tû VN§ 3 tû VN§ Trong thêi gian tíi khi s¶n phÈm TCT b¸n ch¹y TCT sÏ tr¶ nî vµ lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh sÏ ®­îc phôc håi trë l¹i. Do ®ã lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh gi¶m kh«ng ph¶i lµ ®iÒu ®¸ng lo ng¹i. Ho¹t ®éng bÊt th­êng lµ ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn lín cho TCT vµ t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. VÒ kÕt qu¶ ®©y lµ mét ®iÓm m¹nh ®Ó bï ®¾p cho c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh lµm t¨ng tæng lîi nhuËn trong tæng c«ng ty nh­ng xÐt vÒ mÆt qu¶n lý th× ®©y lµ mét ®iÓm tiªu cùc v× nã ph¶n ¸nh doanh nghiÖp qu¶n lý yÕu kÐm ®Ó bÞ chiÕm dông vèn. Doanh nghiÖp sím cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. Cuèi cïng TCT cÇn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu trong thêi gian tíi. III.Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn H§KD: Ph©n tÝch chung t×nh h×nh thùc hiÖn LNH§KD ChØ tiªu 1998 1999 ±1999/1998 ST TL(%) 1.DTT 158.870.978.399 143.634.189.637 -15.236.788.766 -9,59 2.Gvèn 131.668.536.087 114.965.958.540 -16.702.577.547 -12,68 3.LNG 27.202.442.312 28.668.231.097 +1.465.788.785 +5,39 4.LNG/DTT 17,12% 19,96% +2,84 5.CPQL 11.481.398.032 11.577.172.869 +95.774.837 +0,83 6.CPBH 10.999.392.711 14.595.139.020 +3.595.746.309 +32,69 7.TSPCPQL 7,23% 8,06% +0,83 8.TSPCPBH 6,92% 10,16% +3,24 9.LNT 4.721.651.569 2.495.919.208 -2.225.732.361 -47,13 10.LNT/DTT 2,97% 1,74% -1,23 11.LNT/Gvèn ®Çy ®ñ 3,06% 1,77% -1,29 12.ThuÕ TNDN 1.510.928.502 798.694.147 -712.234.355 -47,13 13.LN sau thuÕ 3.210.723.067 1.697.225.061 -1.513.498.006 -47,13 ChØ tiªu 1999 2000 ±2000/1999 ST TL(%) 1.DTT 143.634.189.637 148.621.726.751 +4.987.537.114 +3,47 2.Gvèn 114.965.958.540 120.011.774.249 +5.045.815.709 +4,39 3.LNG 28.668.231.097 28.609.952.502 -58.278.595 -0,2 4.LNG/DTT 19,96% 19,25% -0,71 5.CPQL 11.577.172.869 13.523.397.367 +1.946.224.498 +16,81 6.CPBH 14.595.139.020 13.897.609.035 -697.529.985 -4,78 7.TSPCPQL 8,06% 9,09% -1,03 8.TSPCPBH 10,16% 9.35% -0,81 9.LNT 2.495.919.208 1.188.946.100 -1.306.973.108 -52,36 10.LNT/DTT 1,74% 0,8% -0,94 11.LNT/Gvèn ®Çy ®ñ 1,77% 0,8% -0,97 12.ThuÕ TNDN 798.694.147 380.462.752 -418.231.395 -52,36 13.LN sau thuÕ 1.697.225.061 808.483.348 -888.741.713 -52,36 NhËn xÐt: Nh×n chung t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ rÊt yÕu kÐm vµ gi¶m qua c¸c n¨m víi tû lÖ lín: *Giai ®o¹n 1998 -1999: +T×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña TCT lµ yÕu kÐm cô thÓ lµ gi¶m m¹nh 47,13% (2.225.732.361 VN§) do TCT qu¶n lý yÕu kÐm. +C¸c chØ tiªu vÒ tû suÊt lîi nhuËn: LNT/DTT, LNT/Gi¸ vèn ®Çy ®ñ ®Òu gi¶m qua 2 n¨m. Do vËy doanh nghiÖp qu¶n lý yÕu kÐm chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ b¸n hµng. Duy chØ cã tû sè LNG/DTT t¨ng chøng tá doanh nghiÖp ®· qu¶n lý tèt chi phÝ gi¸ vèn. +Lîi nhuËn thuÇn cña TCT gi¶m m¹nh lµ do c¸c bé phËn cÊu thµnh t¸c ®éng xÊu .DTTgi¶m víi tèc ®é lín h¬n møc ®é gi¶m cña tæng 3 yÕu tè chi phÝ: gi¸ vèn b¸n hµng, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý. *Giai ®o¹n 1999- 2000: +Lîi nhuËn gi¶m víi tèc ®é lín 52,36% (1.306.976.108 VN§) c¸c chØ tiªu vÒ tû suÊt lîi nhuËn : LNG/DTT n¨m 2000 so víi n¨m 1999 gi¶m 0,71% chøng tá TCT qu¶n lý tèt gi¸ vèn. LNT/DTT,LNT/gi¸ vèn ®Çy ®ñ gi¶m m¹nh víi tû lÖ t­¬ng øng lµ 0,94% vµ 0,97% chøng tá TCT ch­a qu¶n lý tèt chi phÝ kinh doanh lµm cho lîi nhuËn thuÇn gi¶m. +Lîi nhuËn thuÇn gi¶m do ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè chi phÝ b¸n hµng gi¶m nh­ng chi phÝ qu¶n lý vµ gi¸ vèn t¨ng lµm cho tèc ®é t¨ng cña 3 nh©n tè lín h¬n tèc ®é t¨ng cña DTT. 2.Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi t×nh h×nh LNH§KD:(xem b¶ng 3) NhËn xÐt:Qua 2 biÓu ph©n tÝch trªn cã thÓ thÊy lîi nhuËn cña TCT n¨m 1999, 2000 ®Òu gi¶m so víi n¨m tr­íc do ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè doanh thu vµ gi¸ vèn lµ chñ yÕu . *Giai ®o¹n 1998- 1999 Lîi nhuËn gi¶m 47,13% chñ yÕu lµ do doanh thu biÕn ®éng lµm lîi nhuËn gi¶m 543,09% vµ CPBH lµm cho lîi nhuËn gi¶m 111,98%. Nh­ng gi¸ vèn ®­îc qu¶n lý tèt lµm cho lîi nhuËn t¨ng 520,2%. Tuy vËy tæng c¸c yÕu tè t¸c ®éng lµm lîi nhuËn gi¶m vÉn lín h¬n tæng c¸c yÕu tè t¸c ®éng lµm cho lîi nhuËn t¨ng. Do vËy lîi nhuËn vÉn gi¶m. *Giai ®o¹n 1999 -2000. Lîi nhuËn vÉn tiÕp tôc gi¶m víi tû lÖ lín h¬n 52,36%.Tuy nhiªn c¸c yÕu tè t¸c ®éng lµm t¨ng, gi¶m lîi nhuËn kh«ng gièng giai ®o¹n tr­íc. Trong ®ã gi¸ vèn l¹i lµ nh©n tè chÝnh lµm cho lîi nhuËn gi¶m 297,3% vµ CPQL lµm lîi nhuËn gi¶m 114,66%. Doanh thu lµ kho¶n chÝnh lµm cho lîi nhuËn t¨ng 242,68%. Qua thùc tr¹ng trªn cho thÊy TCT lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶. Doanh thu vµ gi¸ vèn lµ 2 nh©n tè chÝnh t¸c ®éng tíi lîi nhuËn cña TCT, nh­ng qu¶n lý kh«ng tèt lµm cho lîi nhuËn gi¶m. Ngoµi ra, CPKD TCT qu¶n lý yÕu lµm cho lîi nhuËn lu«n bÞ gi¶m. TCT cÇn cã biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó c¾t gi¶m CPKD nh­ : +C¾t gi¶m bít ®éi ngò qu¶n lý d­ thõa. +Qu¶n lý hiÖu qu¶ ®éi ngò b¸n hµng, n©ng cao chÊt l­îng lµm viÖc trong thêi gian tíi . +CÇn ®Èy m¹nh lîi thÕ vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó ®Èy m¹nh doanh sè b¸n hµng trong thêi gian tíi. Tuy nhiªn, ta còng ph¶i nh×n nhËn nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan mµ TCT ®ang gÆp ph¶i. Trong khi nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i lµm cho chi phÝ t¨ng nh­ng doanh thu ch­a ®¹t tíi møc cÇn thiÕt. Do ®ã mµ lîi nhuËn H§KD ch­a ®¹t nh­ mong muèn. Trong thêi gian tíi, khi c¸c khã kh¨n ®­îc kh¾c phôc th× TCT ch¾c ch¾n sÏ ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn cao h¬n. Ch­¬ng IV: Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp I.Kh¸i niÖm, nhiÖm vô cña ph©n tÝch TCDN: 1.Kh¸i niÖm: TCDN lµ toµn bé c¸c mèi quan hÖ tiÒn tÖ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh huy ®éng, ph©n phèi, sö dông vèn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Ph©n tÝch TCDN lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ sè liÖu vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp qua c¸c kú, th«ng qua ®ã ng­êi ph©n tÝch sö dông c¸c th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng, hiÖu qu¶ kinh doanh, còng nh­ rñi ro trong t­¬ng lai cña doanh nghiÖp. 2.NhiÖm vô: §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph©n phèi vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, kh¶ n¨ng b¶o toµn vµ t¨ng tr­ëng vèn chñ së h÷u. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung vµ tõng lo¹i tµi s¶n nãi riªng. II. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng cña tæng tµi s¶n: ChØ tiªu 1998 1999 ±1999/1998 ST TL(%) 1.STS bq 99.682.879.006 127.738.726.446 +28.055.847.440 +28,14 2.SLN 7.082.343.366 6.378.878.082 -703.465.284 -9,97 3.SDT 163.032.774.012 145.595.801.754 -17.436.972.258 -10,96 ChØ tiªu 1999 2000 ±2000/1999 ST TL(%) 1.STS bq 127.738.726.446 126.967.122.750 -771.603.696 -0,6 2.SLN 6.378.878.082 6.109.784.114 -269.093.968 -4,18 3.SDT 145.595.801.754 149.714.552.054 +4.118.750.300 +2,83 NhËn xÐt: *Giai ®o¹n 1998- 1999 -Tµi s¶n b×nh qu©n t¨ng trong khi lîi nhuËn vµ doanh thu gi¶m do vËy biÕn ®éng cña tµi s¶n lµ kh«ng hîp lý. -Tuy nhiªn tèc ®é gi¶m cña lîi nhuËn nhá h¬n tèc ®é gi¶m cña doanh thu nh­ vËy c¸c yÕu tè chi phÝ biÕn ®éng hîp lý. *Giai ®o¹n 1999 -2000. -Tµi s¶n gi¶m trong khi doanh thu l¹i t¨ng, nh­ vËy tµi s¶n biÕn ®éng hîp lý vµ ®­îc qu¶n lý tèt. -Trong khi ®ã lîi nhuËn gi¶m, nh­ vËy TCT qu¶n lý ch­a tèt c¸c yÕu tè chi phÝ. VËy qua 2 giai ®o¹n t×nh h×nh qu¶n lý tµi s¶n biÕn ®éng theo chiÒu h­íng ngµy mét hîp lý h¬n. §©y lµ mét dÊu hiÖu tèt mµ TCT cÇn tiÕp tôc duy tr× trong thêi gian tíi. III. Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp.(Xem b¶ng 4) NhËn xÐt: Qua sè liÖu vÒ tµi s¶n cña TCT tõ n¨m 1998 tíi 2000 cho ta thÊy cã sù biÕn ®éng m¹nh, thÊt th­êng trong tæng tµi s¶n. Trong khi tæng tµi s¶n t¨ng 14,3% (16.083.114.683) trong n¨m 1999 th× trong n¨m 2000 gi¶m m¹nh xuèng 13% (17.626.322.075).TSL§ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi tæng tµi s¶n cña TCT. *Giai ®o¹n 1998- 1999 -§©y lµ giai ®o¹n tæng tµi s¶n t¨ng m¹nh 13,4% cã ®­îc møc t¨ng nµy lµ do ®ãng gãp chñ yÕu cña TSL§ víi tû träng lµ 71,6% n¨m 1998 vµ 74,8% n¨m 1999.MÆc dï tû träng cña TSC§ vµ §TTCDH gi¶m 2,3% nh­ng vÒ mÆt tû lÖ l¹i t¨ng 0,67% (228.910.674) gãp phÇn lµm t¨ng tæng tµi s¶n cña TCT. -TSL§ t¨ng lµ do c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ hµng tån kho chiÕm tû träng lín vµ t¨ng víi tèc ®é lín t­¬ng øng 30,3% vµ 56% . Nªn mÆc dï, tiÒn vµ TSL§ kh¸c cã gi¶m nh­ng tû träng l¹i thÊp vµ gi¶m víi tèc ®é chËm h¬n nªn kÕt qu¶ lµ TSL§. -MÆc dï TSL§ t¨ng nh­ng ®ã l¹i lµ ®iÒu kh«ng tèt bëi v× do c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho t¨ng. §©y lµ dÊu hiÖu doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông vèn ngµy cµng nhiÒu trong khi ®ã tiÒn l¹i gi¶m m¹nh chøng tá TCT ®ang khan hiÕm tiÒn mÆt. TCT cÇn ph¶i t×m c¸c gi¶i ph¸p thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu ®ång thêi xóc tiÕn b¸n hµng ®Ó gi¶i quyÕt l­îng hµng tån kho. -PhÇn t¨ng cña TSC§ vµ §TTCDH chñ yÕu do tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng. §©y lµ mét biÓu hiÖn tèt cho thÊy qui m« c¬ së vËt chÊt cña TCT ngµy cµng ®­îc më réng. *Giai ®o¹n 1999- 2000 N¨m 2000 cã sù gi¶m m¹nh vÒ tæng tµi s¶n so víi n¨m 1999 lµ 13% (17.626.322.075) lµ do: +TSL§ gi¶m m¹nh 5,2% (5.277.478.800) mµ TSL§ l¹i chiÕm tû träng lín trong tæng tµi s¶n (74,8% n¨m 1999 vµ 81,5% n¨m 2000). §©y lµ dÊu hiÖu tèt bëi v× c¸c kho¶n ph¶i thu ®· gi¶m m¹nh 32,7% (18.867.058.207) chøng tá doanh nghiÖp ®· kh¾c phôc mét phÇn t×nh tr¹ng bÞ chiÕm dông vè. Nh­ng hµng tån kho vÉn tiÕp tôc t¨ng cao 41,5% (15.264.175.827) vµ tiÒn tiÕp tôc gi¶m 14,3% (817.571.218). +TSC§ vµ §TTCDH gi¶m m¹nh 36% ( 12.348.843.275) hoµn toµn do TSC§ gi¶m. Qua thùc tr¹ng nµy cho thÊy TCT chuyªn vÒ s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÞch vô BCVT nªn viÖc ph©n bæ tµi s¶n nh­ trªn lµ hîp lý. Tuy nhiªn kh©u b¸n hµng, kh©u tiªu thô s¶n phÈm vÉn lµ ®iÓm yÕu cña TCT. TCT cÇn xem xÐt l¹i nguyªn nh©n vÇ chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm còng nh­ t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p ®ßi nî kh¸ch hµng ®Ó cã ®­îc c¬ cÊu tµi s¶n, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n tèt h¬n. IV. Ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn vµ t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông nguån vèn .(xem b¶ng 5) NhËn xÐt:C¬ cÊu nguån vèn, kh¶ n¨ng huy ®éng vµ sö dông nguån vèn. *Giai ®o¹n 1998 -1999: xÐt vÒ c¬ cÊu nguån vèn nî ph¶i tr¶ chiÕm tû träng lín h¬n nhiÒu so víi tû träng nguån vèn chñ së h÷u. Kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh cña TCT lµ kÐm, TCT bÞ phô thuéc nhiÒu vµo c¸c ®èi t­îng bªn ngoµi. -§Ó bï ®¾p cho phÇn t¨ng lªn cña tµi s¶n lµ: 16.083.114.083 TCT huy ®éng chñ yÕu tõ nî ph¶i tr¶. Trong ®ã chñ yÕu huy ®éng nî ng¾n h¹n. Nh­ vËy TCT ch­a qu¶n lý tèt c¸c nguån vèn cña m×nh. -C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña TCt t¨ng cã thÓ ®Ó bï ®¾p cho phÇn t¨ng lªn cña c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho. Nh­ vËy lµ kh«ng tèt, bëi lÏ nÕu DN kh«ng cã biÖn ph¸p kÞp thêi thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu ®Ó tr¶ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n th× t×nh h×nh tµi chÝnh cña TCT cã thÓ sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. *Giai ®o¹n 1999 - 2000: XÐt vÒ c¬ cÊu nguån vèn nî ph¶i tr¶ vÉn chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn. Tuy nhiªn cã gi¶m ®i ë n¨m 2000. §©y lµ biÓu hiÖn ttots chøng tá TCT ®· cã nh÷ng c¶i biÕn ®Ó cho kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña TCT cao h¬n vµ Ýt bÞ phô thuéc vµo c¸c chñ nî h¬n. -§Ó bï ®¾p cho phÇn gi¶m ®i cña tµi s¶n lµ: 17.626.322.075.TCT chñ yÕu giÈm c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, trong ®ã ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn lµ nî ng¾n h¹n. §©y lµ dÊu hiÖu tèt cho thÊy TCT ®· b¾t ®Çu ®iÒu chØnh l¹i tû lÖ bÊt hîp lý gi÷a nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn chñ së h÷u. -C¸c kho¶n nî cña TCT gi¶m ®i cã thÓ lµ do TCT ®· thu håi ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ doanh sè b¸n ra t¨ng lªn lµm cho sè hµng tån kho gi¶m ®i ®¸ng kÓ. -Nguån vèn chñ së h÷u cña TCT t¨ng lªn chñ yÕu lµ do nguån vèn qòy t¨ng lªn. §©y lµ sù phôc håi, lµ biÓu hiÖn tèt trong ho¹t ®éng tµi chÝnh cña TCT. Nh×n chung, qua 3 n¨m 1998, 1999,2000 ta thÊy c¬ cÊu nguån vèn cña TCT lµ bÊt hîp lý. Tuy nhiªn, TCT ®· cã c¸c biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu vèn cho hîp lý h¬n. TCT cÇn ph¶i tiÕp tôc ph¸t huy nhiÒu ®Ó ®iÒu chØnh cho hîp lý. +Ph¶i gi¶m c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, b»ng c¸ch t×m biÖn ph¸p thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng vµ tÝch cùc ®Èy nhanh doanh sè b¸n ra. +Cã thÓ t¨ng c¸c kho¶n nî dµi h¹n ®Ó gi¶m c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, nh­ vËy cã thÓ cã l·i suÊt ng¾n h¬n, vµ cã thêi gian thu håi vèn tõ kh¸ch hµng. V. Ph©n tÝch sù bï ®¾p cña nguån vèn cho tµi s¶n: ChØ tiªu 1998 1999 2000 NGV TT 75.542.756.426 89.466.838.130 69.491.797.607 NGV TX 44.154.412.679 41.844.660.658 45.083.179.106 TSL§ 85.716.441.765 101.570.645.774 96.293.166.974 TSC§ 33.980.727.340 34.209.638.014 21.860.794.739 TSL§ NGV TT NVG TX TSC§ TSL§ NGV TT NGV TX TSC§ TSL§ NVG TT NVG TX TSC§ 1998 1999 2000 NGV TX = 1,299 =1,223 =2,0622 TSC§+§TTCDH NhËn xÐt: Nh×n chung nguån vèn th­êng xuyªn ®ñ bï ®¾p cho tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n ë c¶ 3 n¨m nh­ vËy lµ rÊt tèt. n¨m 1999 biÕn ®éng theo chiÒu h­íng xÊu, tuy nhiªn n¨m 2000 ®· cã sù c¶i tiÕn v­ît bËc. Nh­ vËy sù bï ®¾p cña nguån vèn cho tµi s¶n lµ rÊt tèt. VI. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña DN. ChØ tiªu 1998 1999 2000 S TS 1.Kh¶ n¨ng thanh to¸n toµn bé = Nî ph¶i tr¶ 1,3751 1,3780 1,5339 TSL§ 2.Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh = Nî ng¾n h¹n 1,1346 1,1352 1,3856 TiÒn + §TTCNH + ph¶i thu 3.Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = Nî ng¾n h¹n 0,7990 0,7091 0,6296 TiÒn + §TTCNH 4.Kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi = Nî ng¾n h¹n 0,2125 0,0637 0,0703 NhËn xÐt : Hai chØ tiªu ®Çu, kh¶ n¨ng thanh to¸n toµn bé vµ kh¶ n¨ng thanh toµn hiÖn hµnh ®Òu lín h¬n 1. Chøng tá kh¶ n¨ng thanh to¸n cña TCT t¹m ®¹t yªu cÇu. Tuy nhiªn l¹i gi¶m qua c¸c n¨m, ®©y lµ dÊu hiÖu kh«ng tèt TCT cÇn cã biÖn ph¸p kh¾c phôc. Hai chØ tiªu cßn l¹i, kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi ®Òu kh«ng ®¹t yªu cÇu vµ gi¶m qua c¸c n¨m. Nh­ vËy TCT cÇn ph¶i ®iÒu chØnh ®Ó cã ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n hîp lý. Thùc tr¹ng trªn lµ do: - Nî ng¾n h¹n t¨ng, do TCT vay CBCNV t¨ng, ngoµi ra vay ng¾n h¹n ng©n hµng còng t¨ng ®Ó ®Çu t­ vµo ®æi míi trang thiÕt bÞ, mua s¾m míi. - Ngoµi ra c¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm mét tû träng lín lµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµm kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi nhá. VËy, trong thêi gian tíi biÖn ph¸p tèt lµ TCT t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu c¸c kho¶n ph¶i thu ®Ó gi¶m c¸c kh¶ n¨ng thanh to¸n tèt h¬n. Tuy nhiªn nh×n chung kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn t¹i cña TCT lµ t­¬ng ®èi ®¶m b¶o, kh«ng ®¸ng lo ng¹i. VII.Ph©n tÝch tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng. ChØ tiªu 1998 1999 2000 1.VL§ bq = §Çu n¨m +cuèi n¨m 2 69.989.383.100 93.643.543.769 98.931.906.374 2.Tæng DTT (H§KD+H§TC+H§BT) 166.067.165.951 152.218.666.520 291.479.643.747 3.Sè vßng quay VL§:V = SDTT VL§bq 2,372 1,625 2,946 4.Sè ngµy mét vßng lu©n chuyÓn N = 360 (ngµy) V 152 222 123 5.X¸c ®Þnh sè VL§ tiÕt kiÖm hay béi chi -VL§*= SDTT1 V0 -Béi chi = VL§* - VL§ <0 -TiÕt kiÖm = VL§* -VL§ >0 64.173.130.911 -29.470.412.858 179.372.088.459 +80.440.182.085 NhËn xÐt: Tèc ®é lu©n chuyÓn cña VL§. *Giai ®o¹n 1998 - 1999. -Gi÷a n¨m 1999 so víi n¨m 1998 sè vßng quay cña VL§ gi¶m 0,747 vßng vµ sè ngµy mét vßng lu©n chuyÓn còng t¨ng lªn. HiÖu qu¶ sö dông VL§ cña TCT gi¶m ®i & TCT ®· béi chi sè VL§ lµ :29.470.412.858. *Giai ®o¹n 1999 -2000: -Gi÷a n¨m 2000 so víi n¨m 1999 sè vßng quay cña VL§ t¨ng lªn 1,321 vßng sè ngµy 1 vßng lu©n chuyÓ t­¬ng øng gi¶m ®i. HiÖu qu¶ sö dông VL§ cña TCT ®· t¨ng lªn vµ TCT ®· tiÕt kiÖm ®­îc sè VL§ lµ: 80.440.182.085. VIII.§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng cña vèn chñ së h÷u. NGV CSH kú nghiªn cøu >>1 cµng tèt NGV CSH kú gèc 1998 1999 2000 NGV CSH : 32.653.521.824 37.250.096.579 41.126.076.746 1999/1998 2000/1999 =1,14 =1,10 NhËn xÐt : Kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng vèn chñ së h÷u lµ tèt, tuy nhiªn n¨m 2000 tèc ®é t¨ng tr­ëng gi¶m sót so víi tèc ®é t¨ng tr­ëng n¨m 1999 TCT cÇn t×m hiÓu nguyªn nh©n ®Ó kh¾c phôc. Ch­¬ng VI : Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh I.Kh¸i niÖm vµ hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶: 1.Kh¸i niÖm: HQKD lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao nhÊt trong qu¸ tr×nh kinh doanh víi tæng chi phÝ thÊp nhÊt. 2.X©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶: X©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ trªn c¬ së so s¸nh t­¬ng ®èi gi÷a kÕt qu¶ ®Çu ra vµ yÕu tè ®Çu vµo cho phÐp chóng ta ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng sinh lêi hoÆc n¨ng lùc kinh doanh cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo. HQ = kÕt qu¶ ®Çu ra yÕu tè ®Çu vµo Ph¶n ¸nh suÊt hao phÝ cña yÕu tè ®Çu vµo ®Ó t¹o ra ®­îc mét ®¬n vÞ kÕt qu¶ ®Çu ra. HQ = yÕu tè ®Çu vµo kÕt qu¶ ®Çu ra II.Néi dung ph©n tÝch: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ Stt ChØ tiªu 1998 1999 2000 1 S LN Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn = S TSbq 0,071 0,049 0,048 2 S DTT N¨ng lùc KD cña vèn = S TSbq 1,665 1,191 2,295 3 S LN Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn CSH = Vèn CSH bq 0,251 0,182 0,155 4 LNT H§KD Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn H§KD= Vèn bq H§KD 0,048 0,0196 0,0093 5 DTT N¨ng lùc KD cña vèn H§KD = Vèn bq H§KD 1,6365 1,1299 1,1716 6 Tû suÊt phÝ -TSF CFQL -TSF CFBH - TSF Gi¸ vèn 7,23% 6,92% 82,87% 8,06% 10,16% 80,04% 9,09% 9,35% 80,74% 7 sè vßng quay cña VL§ = DTT VL§bq 2,269 1,533 1,502 8 è ngµy 1 vßng quay =sè ngµy trong kú sè vßng quay 158,6 234,8 239,6 9 kh¶ n¨ng sinh lêi cña VL§ = LNT VL§bq 0,1011 0,0681 0,0617 10 vßng quay hµng tån kho = Gi¸ vèn hµng b¸n Hµng tån kho bq 5,9878 3.8081 2,7011 11 Ngµy mét vßng quay = Sè ngµy trong kú Sè vßng quay 60,1 94,5 133,2 12 N¨ng lùc KD cña TSC§ = DTT TSC§bq 5,3503 4,2127 5,3012 13 N¨ng lùc sinh lêi cña TSC§ = LNT TSC§bq 0,2385 0,1870 0,2179 14 N¨ng suÊt L§ bq Wbq = DT L§bq 27.172.129 24.265.967 21.697.761 15 Kh¶ n¨ng sinh lêi cña L§ = SLN L§bq 1.180.390 1.063.146 885.476 16 Møc thu nhËp trªn 1 ®¬n vÞ vèn §TTC = Thu nhËp H§ TC Vèn bq H§ TC 0,4154 1,2136 11,9048 17 Kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn §TTC = LNTC Vèn bq H§ TC -0,0359 -1,4791 -8,3679 chØ tiªu 1998 1999 2000 1.TS bq 99.682.879.006 127.738.726.446 126.967.122.750 2.Vèn CSH bq 28.199.886.974 34.951.809.201 39.188.086.662 3.Vèn bq H§KD 97.074.097.518 127.111.107.996 126.847.122.750 4.VL§bq 69.989.383.100 93.643.543.769 98.931.906.374 5.Hµng tån kho bq 21.989.215.938 30.189.436.443 44.429.492.091 6.TSC§ bq 29.693.495.951 34.095.182.677 28.035.216.376 7.Vèn bq H§TC 2.608.781.488 627.622.950 120.000.000 8.Thu nhËp H§TC 1.083.776.442 761.684.543 1.428.579.169 NhËn xÐt: Qua b¶ng sè liÖu trªn cã thÓ kÕt luËn vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña TCT: *Giai ®o¹n 1998 -1999: -T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh +Qui m« tµi s¶n t¨ng 28.055.847.440 trong ®ã doanh thu l¹i gi¶m 17.436.972.258. Chøng tá TCT qu¶n lý ch­a tèt tµi s¶n lîi nhuËn gi¶m 703.465.284. Nh­ng tèc ®é gi¶m cña lîi nhuËn(9,97%) nhá h¬n tèc ®é gi¶m cña doanh thu (10,96%). §iÒu nµy cho thÊy TCT qu¶n lý tèt yÕu tè chi phÝ. Trong ®ã TSP gi¸ vèn gi¶m 2,83 (82,87% - 80,04%),mµ ®©y lµ chi phÝ chñ yÕu t¹o nªn chi phÝ . + Ngoµi ra, tµi s¶n t¨ng kh«ng hîp lý thÓ hiÖn c¸c chØ tiªu (2),(5), (12). Riªng chØ cã ho¹t ®éng tµi chÝnh th× tµi s¶n ®­îc sö dông hîp lý, trong ®ã chØ tiªu (16) t¨ng 0,7982 (0,4154 - 1,2136). +TCT còng ch­a qu¶n lý tèt c¸c yÕu tè chi phÝ lµm cho chØ tiªu (1),(3),(9),(13),(15),(17) ®Òu gi¶m . Nh­ vËy lµ ho¹t ®éngkinh doanh kh«ng ®¹t hiÖu qu¶. *Giai ®o¹n 1999 - 2000 -Qui m« tµi s¶n gi¶m 771.603.696 trong ®ã doanh thu l¹i t¨ng, nh­ vËy TCT qu¶n lý tµi s¶n tèt, sù biÕn ®éng cña tµi s¶n lµ hîp lý. -Trong khi doanh thu t¨ng th× lîi nhuËn l¹i gi¶m 269.093.968 cho thÊy TCT qu¶n lý ch­a tèt c¸c yÕu tè chi phÝ. ThÓ hiÖn,TSP CPQL vµ TSP gi¸ vèn ®Òu t¨ng.TSP CPQL t¨ng 1,03% (8,06% - 9,09% )vµ TSP gi¸ vèn t¨ng 0,7% (80,04% -80,74%). -Sù biÕn ®éng cña tµi s¶n lµ hîp lý thÓ hiÖn c¸c chØ tiªu (2),(5),(12),(16), ®Òu t¨ng. §©y cã sù c¶i tiÕn tÝch cùc trong néi bé ®Ó cã ®­îc møc biÕn ®éng tµi s¶n hîp lý. -Tuy nhiªn TCT vÉn qu¶n lý ch­a tèt c¸c yÕu tè chi phÝ thÓ hiÖn c¸c chØ tiªu (1),(3),(4),(9),(15),(17) ®Òu gi¶m . Duy chØ cã chØ tiªu (13) t¨ng ®©y lµ dÊu hiÖu cña viÖc ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc cña tµi s¶n cè ®Þnh. *Trong c¶ 2 giai ®o¹n sè vßng quay vèn l­u ®éng vµ hµng tån kho ®Òu gi¶m râ rÖt, cho thÊy, TCT ch­a sö dông tèi ­u vèn l­u ®éng, chñ yÕu lµ do hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng lªn râ rÖt. Qua c¶ 2 giai ®o¹n th× hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ch­a cã kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn th× liªn tôc gi¶m. Do c¸c yÕu tè chi phÝ qu¶n lý ch­a tèt. Tuy vËy t×nh h×nh qu¶n lý tµi s¶n biÕn ®éng theo chiÒu h­íng tèt, qu¶n lý ngµy mét tèt h¬n. Trong ®ã ®Æc biÖt ph¶i l­u ý tíi ho¹t ®éng tµi chÝnh mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt kÐm, cÇn ph¶i chuyÓn h­íng ®Çu t­ hoÆc cã nh÷ng ®èi s¸ch thÝch hîp ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh. PhÇn III : §¸nh gi¸ tæng qu¸t I.§¸nh gi¸ chung Ho¹t ®éng kinh doanh cña TCT kh«ng mÊy thuËn lîi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh yÕu kÐm phÇn lín do yÕu tè kh¸ch quan bªn ngoµi t¸c ®éng. +N¨m 1998 lµ do chÞu hËu qu¶ cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc næ ra ë Th¸i Lan 7/1997 do ®Çu t­ vµo TSC§ t¨ng nhiÒu vµo cuèi n¨m 13 tû, do l­îng vËt t­ hµng hãa nhËp kho cuèi n¨m ph¸t sinh nhiÒu mµ l¹i kh«ng b¸n ®­îc do ®ã ph¸t sinh l­îng hµng tån kho vËt t­ thµnh phÈm lín +N¨m 1999: Lµ n¨m ®Çu tiªn thùc hiÖn 2 luËt thuÕ GTGT vµ TNDN b¶n th©n 2 luËt thuÕ còng nh­ phÝ, lÖ phÝ cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch­a s¸t víi thùc tiÔn, ®Õn cuèi n¨m Nhµ n­íc míi tõng b­íc ®iÒu chØnh bæ sung, hoµn thiÖn dÇn. Ngoµi ra viÖc thùc hiÖn b¸n hµng theo quy chÕ ®Êu thÇu 52 vµ N§ 88 thay cho 42,92,93 lµm cho sù c¹nh tranh thªm gay g¾t . +N¨m 2000 :ViÖc thùc hiÖn N§ 52 vµ TT88 cña Bé tµi chÝnh vÒ ®Êu thÇu khi b¸n hµng, yªu cÇu ph¶i cã 5 ®èi t¸c, nªn TCT gÆp khã kh¨n trong tiªu thô s¶n phÈm. Ngoµi ra, TCT ®· nç lùc cè g¾ng v­ît qua c¸c khã kh¨n ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh mÆc dï kh«ng cao. +N¨m 1998 Nhµ m¸y ®Çu t­ chiÒu s©u mua s¾m míi TSC§ nh»m ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng NSL§ ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng ®ång thêi ®­a ra nhiÒu s¶n phÈm míi ®¶m b¶o c¶ vÒ chÊt l­îng vµ kh¶ n¨ng cung øng trªn thi tr­êng. +N¨m 1999 - 2000 TCT chñ ®éng ®Çu t­ më réng ngµnh hµng míi vµ ph¸t huy c¸c mÆt hµng truyÒn thèng trªn c¬ së sö dôngvµ khai th¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. II. Ph­¬ng h­íng SXKD trong kú tíi. §Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu dÒ ra, ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao h¬n trong n¨m tíi 2001 ®ång thêi b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, kinh doanh cã l·i, gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng, ngay tõ ®Çu nhµ m¸y ®· ph¶i cñng cè tæ chøc qu¶n lý. -Lªn kÕ ho¹ch ®Çu t­, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch vèn liÕng vµ kÕ ho¹ch nhËp khÈu. -Më réng mÆt hµng míi nh­ èng nhùa 3 líp, tñ nhùa Compudit, nguån cho m¹ng viÔn th«ng, ®iÖn thäai 901, ®iÒu khiÓn tõ xa cña qu¹t ®iÖn... -Nhµ m¸y ®ang thùc hiÖn ISO 9002 cho d©y truyÒn ®iÖn tho¹i, tiÕp cËn khai th¸c c«ng nghÖ míi, t¨ng vßng quay vèn, tiÕt kiÖm chi phÝ n©ng cao chÊt l­îng vµ tr×nh ®é CBCNV hoµn thiÖn ®iÒu lÖ vµ quy chÕ TCT. -Ngoµi ra cÇn ph¶i nç lùc h¬n n÷a trong t×m hiÓu thÞ tr­êng khai th¸c tèi ®a d©y truyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ míi t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng, phong phó, chÊt l­îng ®¸p øng nhu cÇu ngµy mét cao cña ng­êi tiªu dïng. III. Mét sè kiÕn nghÞ Nh×n tæng thÓ toµn ho¹t ®éng cña TCT th× c¸c ngµnh SXKD nh­ c¸c s¶n phÈm ®iÖn, ®iÖn tö tin häc mµ chñ yÕu lµ s¶n phÈm tin häc th× vÉn cã l·i. Cßn c¸c s¶n phÈm èng PVC cøng, mÒm vµ c¸c s¶n phÈm nhùa kh¸c th× bÞ lç. Do c¸c lý do sau: +Lý do 1: Do khñng ho¶ng dÇu khÝ cña thÕ giíi ®· dÉn ®Õn gi¸ bét PVC t¨ng vät 12/1998 1 kg bét PVC gÝa 0,475 USD, ®Õn 12/1999 gi¸ 1 kg bét lµ 0,740 USD t¨ng 55%. +Lý do 2: N¨m 1998 Nhµ n­íc quy ®Þnh phô thu bét PVC lµ 0% lªn 10%. +ThuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu qu¸ cao. Do thuÕ qu¸ cao v× vËy nhµ m¸y ph¶i hñy bá mét lo¹t hîp ®ång kinh tÕ (trªn 20 tû ®ång). Do ®ã doanh thu n¨m 1999 ®¹t 89% so víi n¨m 1998. MÆc dï qóy 4/1999 Nhµ n­íc ®· ®iÒu chØnh thuÕ GTGT mét sè mÆt hµng kÓ c¶ phô thu PVC n¨m 2000 tõ 10% xuèng 5% song TCT còng ®Ò nghÞ Nhµ n­íc kh¶o s¸t xem xÐt ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn . -Nhµ n­íc hoµn thiÖn c¸c luËt ®¶m b¶o m«i tr­êng kinh doanh b×nh ®¼ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. -KiÓm so¸t hµng hãa h¹n chÕ bu«n lËu vµ hµng gi¶. -Khi c¸c chÝnh s¸ch ®· ban hµnh, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại tổng công ty Viễn Thông Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan