Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Thắng Lợi

Đề tài :PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP THẮNG LỢI Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Chương II: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD tại Xí nghiệp Tắng Lợi

ppt21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2357 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Thắng Lợi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hà Nội - 08/2009 Đề tài :PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH VAØ MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH TAÏI XÍ NGHIEÄP THAÉNG LÔÏI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ Sinh vieân thöïc hieän: Traàn Vaên Phuùc Lớp: Quản trị doanh nghiệp - K49 Giaùo Vieân Höôùng Daãn: ThS. Trònh Thò Thuùy Hoàng 1.1. Khaùi nieäm, baûn chaát, vai troø cuûa hieäu quaû HÑKD Chương I 1.2. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa HÑKD 1.3. Phaân loaïi cuûa hieäu quaû hoaït ñoäng SXKD 1.4. Caùc phöông phaùp phaân tích hieäu quaû cuûa HÑKD 1.5. Trình töï phaân tích cuûa hieäu quaû hoaït ñoäng SXKD 1.6. Heä thoáng chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû SXKD I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ XÍ NGHIEÄP THAÉNG LÔÏI:  Teân doanh nghieäp : XÍ NGHIEÄP THAÉNG LÔÏI – CTCP PHUÙ TAØI  Teân vieát taét : Thang Loi Enterprise  Xí nghieäp thaønh laäp vaøo thaùng 4/1996, laø moät ñôn vò kinh teá phuï thuoäc  Truï sôû: Xaõ Phöôùc Thaønh – Huyeän Tuy Phöôùc – Tænh Bình Ñònh  Lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh: chuyeân saûn xuaát kinh doanh goã tinh cheá ñeå tieâu thuï trong nöôùc vaø xuaát khaåu.  Ñeán cuoái naêm 2008, Xí nghieäp coù taát caû 855 lao ñoäng vôùi toång taøi saûn hôn 54 tyû Chương II Chương II Moät soá chæ tieâu hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh: Trong baøi xin ñeà caäp ñeán moät soá chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû HÑKD nhö sau: - Hieäu quaû söû duïng lao ñoäng - Hieäu quaû söû duïng voán - Hieäu quaû söû duïng chi phí 1. Thaønh töïu.  Ñoäi nguõ lao ñoäng coù trình ñoä chuyeân moân vaø coù tinh thaàn ñoaøn keát nhaát trí cao.  Vôùi tyû xuaát lôïi nhuaän voán khaù cao chöùng toû Xí nghieäp ñang söû duïng voán hôïp lyù vaø hieäu quaû.  Quy moâ saûn xuaát khaù lôùn vaø oån ñònh  Môû roäng hôïp taùc vôùi nhieàu ñoái taùc môùi, ñaëc bieät naêm vöøa qua taïi hoäi chôï Spoga (Ñöùc) xí nghieäp coù theâm nhieàu khaùch haøng ñaët mua vôùi soá löôïng lôùn neân ñoøi hoûi xí nghieäp phaûi naâng cao naêng löïc saûn xuaát hôn nöõa ñeå ñaùp öùng ñuû nhu caàu cuûa khaùch haøng. 2. Nhöõng haïn cheá vaø nguyeân nhaân:  Vieäc söû duïng lao ñoäng khoâng thaät söï hieäu quaû laøm cho naêng suaát lao ñoäng bình quaân giaûm.  Chi phí cuûa Xí nghieäp taêng leân cuøng vôùi vieäc taêng leân cuûa toång saûn löôïng, maø nguyeân nhaân chính daãn tôùi chi phí taêng laø do khoái löôïng pheá lieäu trong caùc phaân xöôûng cheá bieán lôùn.  Hieäu quaû söû duïng voán cuûa Xí nghieäp giaûm.  Thò tröôøng chöa phaùt trieån ñoàng boä, chuû yeáu laø thò tröôøng nöôùc ngoaøi.  Hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh chöa thaät söï hieäu quaû Chương III I- Muïc tieâu, keá hoaïch saûn xuaát vaø tieâu thuï: 1. Muïc tieâu: Taêng cöôøng quaûn lyù vaø söû duïng lao ñoäng hieäu quaû ñeå naâng cao naêng suaát lao ñoäng goùp phaàn taêng doanh thu vaø tieát kieän ñöôïc chi phí Giaûm chi phí saûn xuaát ñeå goùp phaàn haï giaù thaønh nhaèm taêng söùc caïnh tranh treân thò tröôøng. Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán Môû roäng thò tröôøng trong nöôùc baèng caùch saûn xuaát nhöõng saûn phaåm phuø hôïp vôùi phong tuïc taäp quaùn ñoøng thôøi vôùi giaù reû phuø hôïp vôùi thu nhaäp cuûa ngöôøi daân Môû roäng hôïp taùc taïo uy tín vôùi nhöõng khaùch haøng môùi ñoàng thôøi coù chính saùch chaêm soùc khaùch haøng cuõ nhaèm taêng thò phaàn, naâng cao hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh. Chương III 2. Keá hoaïch saûn xuaát vaø tieâu thuï:  Keá hoaïch saûn xuaát haøng xuaát khaåu. - Khoái löôïng saûn phaåm thöïc hieän : 3.085 m3 - Ñôn giaù bình quaân : 23.083.682 ñoàng/m3 - Doanh soá baùn : 75.559.415.675 ñoàng  Nguoàn nguyeân lieäu : Chaâu phi, Indonexia…  Keá hoaïch tieâu thuï - Thò tröôøng tieâu thuï haøng XK : Chaâu aâu, chaâu Myõ - Tieán ñoä saûn xuaát vaø tieâu thuï saûn phaåm xuaát khaåu  Bieän phaùp 1: Naâng cao naêng löïc saûn xuaát taïi “phaân xöôûng sô cheá, caét löôùt phoâi” vaø “phaân xöôûng hoaøn thieän chi tieát saûn phaåm”  Lyù do thöïc hieän bieän phaùp: Nhö vaäy, naêng löïc saûn xuaát cuûa phaân xöôûng sô cheá, caét löôùt phoâi vaø phaân xöôûng hoaøn thieän chi tieát laø yeáu nhaát trong daây chuyeàn saûn xuaát ra saûn phaåm, do ñoù caàn phaûi naâng cao naêng löïc saûn xuaát baùn thaønh phaåm ôû 2 phaân xöôûng naøy.  Noäi dung bieän phaùp: ñoái vôùi phaân xöôûng sô cheá, caét löôùt phoâi: Baûng cô caáu maùy moùc ôû phaân xöôûng sô cheá (Nguoàn: Phaân xöôûng sô cheá chi tieát) Qua baûng naêng löïc hieän taïi cuûa caùc toå maùy trong phaân xöôûng sô cheá treân ta thaáy raèng caàn phaûi trang bò theâm moät soá maùy moùc taïi caùc khaâu taïo chi tieát hình cung, hình truï, taïo moäng. Ñeå caân ñoái naêng löïc giöõa caùc toå ta döï kieán mua theâm 2 maùy taïo chi tieát phoâi cung troøn, 1 maùy taïo moäng, 1 maùy taïo chi tieát hình truï. Nguoàn voán duøng ñeå mua nhöõng maùy moùc naøy trích töø lôïi nhuaän chöa phaân phoâi vaø vay ngaân haøng.  Noäi dung bieän phaùp: ñoái vôùi phaân xöôûng hoaøn thieän chi tieát saûn phaåm: Baûng cô caáu maùy moùc cuûa xöôûng hoaøn thieän chi tieát. Nhö vaäy qua baûng treân ta thaáy ñöôïc söï maát caân ñoái veà naêng löïc saûn xuaát ôû khaâu hoaøn thieän chi tieát saûn phaåm, ôû moät soá coâng ñoaïn soá löôïng maùy moùc coøn quaù ít maø chuû yeáu laø laøm baèng thuû coâng, do ñoù xí nghieäp caàn mua môùi hoaøn toaøn soá maùy moùc treân ñeå naêng cao khaû naêng saûn xuaát cuûa xí nghieäp leân. Nguoàn voán duøng ñeå mua caùc loaïi maùy moùc naøy coù theå trích 30% lôïi nhuaän chöa phaân phoái cuûa xí nghieäp (vì cuoái naêm 2008, lôïi nhuaän chöa phaân phoái laø 15.216.988.003 ñoàng), coøn laïi xí nghieäp vay ngaân haøng vôùi laõi suaát hoã trôï hieän haønh laø 4%/naêm.  Chi phí cho bieän phaùp: Baûng döï tính seõ mua theâm maùy moùc vaøo phaân xöôûng sô cheá. Döï tính seõ mua theâm maùy moùc vaøo xöôûng hoaøn thaønh chi tieát. Caùc loaïi maùy moùc treân coù thôøi gian söû duïng laø 6 naêm, do ñoù sau 6 naêm caùc maùy naøy ñöôïc tính khaáu hao heát. Ngoaøi ra coøn môõ roäng theâm hai beân phaân xöôûng, moãi beân beân theâm 2m, döï tính chi phí môõ roäng nhaø xöôûng laø 650.000.000 ñoàng.  Lyù do thöïc hieän bieän phaùp: Hieän taïi xí nghieäp coù 5 phaân xöôûng saûn xuaát, ñaàu ra cuûa phaân xöôûng naøy laø yeáu toá ñaàu vaøo cuûa phaân xöôûng kia, khi qua cheá bieán ôû moãi phaân xöôûng thì tyû leä hao huït laø raát lôùn. Cuï theå: pheá lieäu thu hoài ñöôïc khi cheá bieán ñöôïc 1m3 goã tinh cheá laø 0.5542 m3 pheá lieäu Trong ñieàu kieän hieän nay, nguoàn nguyeân lieäu goã ñaét neân taän duïng caùc pheá lieäu naøy vaøo saûn xuaát laø raát hôïp lyù, caùc loaïi saûn phaåm töø vaùn eùp naøy noù phuø hôïp ñeå laøm caùc chi tieát nhö maët baøn hoïc sinh, maët baøn daân duïng, caùc maët caùch cöõa phuï, goã xaây döïng, ñoà moäc … baùn trong thò tröôøng noäi ñòa, noù ñeïp vaø giaù thaønh reû hôn nhieàu so vôùi saûn phaåm töø goã tinh. Coâng ngheä duøng ñeå saûn xuaát loaïi saûn phaåm naøy cuõng khaù ñôn giaûn, noù khoâng caàu kyø phöùc taïp nhö saûn xuaát goã tinh cheá, maùy moùc chính laø maùy xay pheá lieäu thaønh boät sau ñoù duøng caùc chaát phuï gia, chaát dính, keo … roài qua chuyeàn eùp thaønh taám theo kích côõ 5mm, 10mm, 15mm, 20mm laø coù theå baùn cho caùc xí nghieäp, cô sôû saûn xuaát nhoû taïi ñòa baøn laøm nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát caùc saûn phaåm ñoà goã sô caáp.  Noäi dung bieän phaùp:  Ñaàu tö moät daây chuyeàn saûn xuaát vaùn eùp töø nguoàn pheá lieäu thu hoài coù saün cuûa xí nghieäp baùn laïi cho caùc cô sôõ, xí nghieäp saûn xuaát ñoà moäc daân duïng nhoû leõ taïi ñòa baøn Tænh nhaø, nhaèm taän duïng heát treân 1.713 m3 pheá lieäu thaûi ra töø saûn xuaát goã tinh cheá xuaát khaåu  Veà xaây döïng: Hieän taïi, phía sau xöôûng soá 2 (xöôûng sô cheá) xí ngheäp ñang giaønh moät khoaûng ñaát roäng (khoaûng 750 m2) ñeå chaát caùc pheá lieäu naøy taïm thôøi, ta coù theå taän duïng moät phaàn khoaûng troáng naøy (khoaûng 450 m2) ñeå xaây döïng theâm moät xöôûng saûn xuaát vaùn eùp ñoäc laäp vôùi caùc xöôûng khaùc cuûa xí nghieäp.  Toå chöùc thöïc hieän: - Ban laõnh ñaïo xí nghieäp coù yù kieán ñeà xuaát vôùi toång coâng ty Phuù Taøi thoáng nhaát chuû tröông ñaàu tö môùi phaân xöôûng naøy. - Ban giaùm ñoác xí nghieäp laäp baùo caùo ñaàu tö, trieån khai kiù keát hôïp ñoàng thueâ nhaân coâng laép ñaët nhaø xöôûng, kyù keát hôïp ñoàng mua saém maùy moùc thieát bò. - Laäp moät ban giaùm saùt tieán ñoä thi coâng thöïc hieän döï aùn.  Hieäu quaû bieän phaùp: Baûng 3.8: Baûng döï tính laõi loã trong moät naêm hoaït ñoäng cuûa bieän phaùp. ÑVT: ñoàng Vôùi lôïi nhuaän sau thueá cuûa bieän phaùp trong naêm hoaït ñoäng ñaàu tieân laø: 826.801.050 ñoàng, ta phaân tích lôïi nhuaän qua caùc naêm hoaït ñoäng cuûa bieän phaùp theo hieän giaù (giaù trò töông lai cuûa doøng tieàn) thò ta coù: NPV= +1304.153.911>0 vaø IRR = 10,47% > ir = 4% Vaäy bieän phaùp naøy ñöôïc xem laø coù hieäu quaû

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTRAN VAN PHUC - PHAN TICH HIEU QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH VA MOT SO BIEN PHAP NANG CAO HIEU QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH TAI XI NGHIEP THANG LOI.ppt