Đề tài Phân tích ngành hàng rau tỉnh Thái Bình

Mục lục I. Tóm tắt 3 II. Tình hình chung 6 II.1 Giới thiệu khái quát tỉnh Thái Bình 6 II.2 Tình hình sản xuất rau tỉnh Thái Bình 8 III. Đặc điểm thị trường rau Thái Bình 10 III.1 Đặc điểm các trung tâm thương mại rau 10 III.1.1 Chợ Bồ Xuyên- trung tâm thương mại rau của tỉnh 10 III.1.2. Đặc điểm hoạt động thương mại rau của huyện Vũ Thư 10 III.1.2.1. Các tác nhân tham gia vào ngành hàng 10 III.1.2.2. Đặc điểm của các tác nhân tham gia 11 III.1.2.2.1. Nông dân 11 III.1.2.2.2.Thu gom 14 III.1.2.2.3. Chủ buôn địa phương 16 III.1.2.2.4. Tác nhân bán lẻ 18 III.1.2.3. Hình thành giá sản phẩm qua các tác nhân 20 III.1.3. Đặc điểm hoạt động thương mại rau của huyện Thái Thuỵ 21 III.1.3.1. Các tác nhân tham gia vào ngành hàng 21 III.1.3.2. Đặc điểm của các tác nhân tham gia 22 III.1.3.2.1. Nông dân 22 III.1.3.2.2.Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 25 III.1.3.2.3.Công ty sơ chế nông sản xuất khẩu 27 III.1.3.2.4.Tác nhân thu gom 31 III.1.3.2.5 Tác nhân bán lẻ 33 III.1.3.3.Phân tích giá trị của kênh hàng 34 III.1.3.4. Các chính sách của Thái Thuỵ trong việc phát triển sản phẩm rau màu tại huyện 35 III.1.4. Tác nhân tiêu dùng 35 IV. Kết luận và Kiến nghị 36 Danh mục bảng Bảng 1: Cơ cấu sử dụng đất của Thái Bình năm 2004 (Đơn vị tính: ha) 7 Bảng 2: Diện tích và sản lượng rau Thái Bình phân theo huyện thị 9 Bảng 3: Giá trị sản xuất của rau so với ngành kinh tế khác (theo giá hiện hành) 9 Bảng 4: Đặc điểm chung của các hộ điều tra 11 Bảng 5: Cơ cấu thu nhập/năm của hộ điều tra. 12 Bảng 6: Hiệu quả kinh tế một số mô hình sản xuất của các hộ điều tra ở Vũ Thư 12 Bảng 7: Đặc điểm hoạt động của tác nhân thu gom 15 Bảng 8: Chi phí hoạt động của tác nhân thu gom đi Nam Định, Hà Nam 15 Bảng 9: Đặc điểm hoạt động của chủ buôn địa phương 17 Bảng 10: Chi phí hoạt động của chủ buôn địa phương (Đơn vị: 1000 đ/chuyến) 18 Bảng 11: Đặc điểm hoạt động của tác nhân bán lẻ 19 Bảng 12: Chi phí hoạt động theo ngày của tác nhân bán lẻ (Đơn vị: đồng) 19 Bảng 13: Hình thành giá và phân chia lợi nhuận giữa các tác nhân trong 3 kênh hàng 20 Bảng 14: Đặc điểm các hộ điều tra theo kênh hàng xuất phát từ huyện Thái Thụy 22 Bảng 15: Cơ cấu thu nhập/năm của hộ điều tra huyện Thái Thụy. 22 Bảng 16: Hiệu quả kinh tế một số mô hình sản xuất của các hộ điều tra theo kênh hàng Thái Thụy 23 Bảng 17: So sánh hiệu quả kinh tế của các hộ nông dân theo kênh hàng 1 và kênh hàng 2 (so sánh trên 1 sào trồng củ cải) 24 Bảng 18: Quy mô các HTX trong việc ký kết hợp đồng tiêu thụ tại điểm nghiên cứu 25 Bảng 19: Lợi ích của nông dân khi tham gia ký kết hợp đồng tiêu thụ 25 Bảng 20: Đặc điểm và quy mô hoạt động của các công ty sơ chế xuất khẩu nông sản 27 Bảng 21: Giá xuất khẩu một số loại cây trồng năm 2004 28 Bảng 22: Yêu cầu về chất lượng sản phẩm 29 Bảng 23: Hạch toán chi phí sơ chế một số sản phẩm nông sản xuất khẩu của các công ty sơ chế 30 Bảng 24: Một số chỉ tiêu của các tác nhân thu gom rau thường xuyên tại Thái Thuỵ 32 Bảng 25: Chi phí hoạt động của tác nhân thu gom thường xuyên tại Thái Thuỵ (ĐVT: đ/ngày) 32 Bảng 26: Những khó khăn và đề xuất hỗ trợ của tác nhân thu gom 32 Bảng 27: Đặc điểm và quy mô hoạt động của tác nhân bán lẻ 33 Bảng 28: Một số chỉ tiêu trong hoạt động của tác nhân bán lẻ tại Thái Thuỵ và Hải Phòng 34 Bảng 29: Hình thành giá dưa chuột qua các tác nhân (ĐVT: đ/kg) 34 Danh mục đồ thị Biểu đồ 1: Cơ cấu GDP của Thái Bình năm 2004 (theo giá hiện hành) 8 Biểu đồ 2: Diễn biến giá dưa chuột xuất khẩu của công ty Châu á - Thái Bình Dương 28 Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1: Hệ thống thương mại rau của huyện Vũ Thư 11 Sơ đồ 2: lịch mùa vụ một số loại rau của các hộ điều tra của huyện Vũ Thư 13 Sơ đồ 3: Sơ đồ kênh hàng rau tại huyệnThái Thuỵ 21 Sơ đồ 4: Lịch mùa vụ các loại rau của các hộ điều tra ở huyện Thái Thuỵ 23 Sơ đồ 5: Mô hình liên kết 3 nhà: Nhà nông - Hợp tác xã - Công ty 26

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2285 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích ngành hàng rau tỉnh Thái Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o nhµ hµng cßn thõa míi mang ra chî ®Çu mèi b¸n. Khèi l­îng th­êng ®­îc nhµ hµng ®Æt tr­íc. §èi víi t¸c nh©n thu gom ®i Hµ Nam, kh¸ch hµng chñ yÕu lµ quen nªn mét chuyÕn hµng th­êng còng ®­îc ®Æt tr­íc. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña t¸c nh©n thu gom Tiªu chÝ §¬n vÞ Thu gom ®i thµnhphè Thu gom ®i ngoµi tØnh Khèi l­îng vËn chuyÓn Kg/lÇn 60-80 200-250 Sè n¨m ho¹t ®éng trung b×nh N¨m 10 8 Thêi gian ho¹t ®éng trong n¨m Th¸ng 11, kh«ng th­êng xuyªn 12, th­êng xuyªn Chñng lo¹i s¶n phÈm thu gom Lo¹i 5-6 3-4 Nguån hµng ®Çu vµo N«ng d©n, cña nhµ N«ng d©n, cña nhµ Nguån b¸n ra Nhµ hµng, ng­êi b¸n lÎ, tiªu dïng Nhµ hµng ng­êi b¸n lÎ Tû lÖ h×nh thøc b¸n + B¸n lÎ + B¸n bu«n % % 10 90 0 100 Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn Xe ®¹p, xe m¸y Xe m¸y, «t« Nguån: ®iÒu tra VASI, 2005 Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi t¸c nh©n thu gom: Víi t×nh h×nh thùc t¹i, m¹ng l­íi thu gom rau cña huyÖn cßn rÊt yÕu. GÇn nh­ t¹i tÊt c¶ c¸c x·, ng­êi thu gom chØ ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt thêi vô, quy m« nhá vµ chñ yÕu tham gia vµo kªnh hµng néi tØnh (trong huyÖn vµ trong tØnh). Trong khi ®ã kªnh nµy l¹i cã rÊt nhiÒu t¸c nh©n trong vµ ngoµi huyÖn tham gia. Nh÷ng ng­êi thu gom chuyªn nghiÖp l¹i chØ tËp trung t¹i mét sè x· cã s¶n xuÊt rau ph¸t triÓn, diÖn tÝch lín vµ h×nh thµnh kªnh hµng ®i c¸c tØnh kh¸c. V× thÕ ®Ó t¹o ra mét hÖ thèng thu mua réng lµ mét viÖc rÊt khã kh¨n. ThÞ tr­êng ®Çu ra lu«n lµ mét vÊn ®Ò lín khã cã thÓ gi¶i quyÕt nÕu chØ dùa vµo riªng t¸c nh©n nµy. Chi phÝ ho¹t ®éng cña t¸c nh©n thu gom ®i Nam §Þnh, Hµ Nam Tiªu chÝ §¬n vÞ Thu gom ®i thµnhphè Thu gom ®i ngoµi tØnh X¨ng xe ®/ngµy 5,000 25,000 Tói nilon ®/ngµy 7,000 15,000 VÐ chî, vÐ xe ®/ngµy 2,000 3,000 CÇu phµ ®/ngµy 0 4,000 Tæng chi phÝ ®/ngµy 14,000 47,000 Nguån: §iÒu tra VASI, 2005 Nh÷ng kiÕn nghÞ hç trî cña t¸c nh©n thu gom §èi víi nh÷ng t¸c nh©n thu gom nhá lÎ, yÕu tè quan träng thóc ®Èy hä gia t¨ng ho¹t ®éng ®ã lµ mét thÞ tr­êng cã cÇu ®ñ lín. Kh¶ n¨ng thu mua cã hä ®· cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu trong vïng. NÕu kh«ng cã nh÷ng s¶n phÈm míi nhê vµo chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång mµ chØ víi nh÷ng c©y trång hiÖn t¹i, ng­êi thu gom sÏ kh«ng thÓ cã thay ®æi. III.1.2.2.3. Chñ bu«n ®Þa ph­¬ng Chñ bu«n ®Þa ph­¬ng lµ t¸c nh©n cã ho¹t ®éng thu mua s¶n phÈm tõ n«ng d©n hoÆc thu gom, sau ®ã b¸n cho t¸c nh©n b¸n lÎ ngo¹i tØnh. Sè l­îng t¸c nh©n nµy kh«ng nhiÒu vµ chØ tËp trung vµo mét vµi x·, trong ®ã x· Trung An cã sè l­îng lín nhÊt (kho¶ng 10 ng­êi) Anh Phïng V¨n Së, chñ bu«n rau ®i §µ N½ng Th«n An Léc, Trung An, Vò Th­, Th¸i B×nh Lµ ng­êi ®Çu tiªn më thÞ tr­êng tiªu thô rau vµo §µ N½ng, “con ®­êng” ®i t×m ®Çu ra cho c©y rau quª h­¬ng anh còng l¾m gian lao. Chøng kiÕn c¶nh rau s¶n xuÊt ra kh«ng cã ng­êi mua, b¸n víi gi¸ rÎ m¹t, anh tù ®Æt quyÕt t©m t×m ra n¬i tiªu thô rau cho ng­êi d©n quª anh bít nghÌo bít khæ. LÇn ®Çu tiªn lµ vµo n¨m 1999, mét m×nh anh lÆn léi vµo tËn §µ N½ng sau khi ®­îc sù giíi thiÖu cña ng­êi quen. ChuyÕn hµng ®Çu tiªn Êy anh ®· lç mÊt 2 triÖu do ch­a cã kh¸ch quen vµ rau bÞ háng ph¶i ®æ ®i. Tuy vËy, kh¸t khao Êy vÉn ch¸y báng vµ anh quyÕt t©m vµo §µ N½ng lÇn thø 2. LÇn nµy, anh trùc tiÕp n»m trong ®ã, kh¶o s¸t thÞ tr­êng vµ míi biÕt r»ng trong ®ã cã nhu cÇu lín vÒ rau sµ l¸ch, c©y mµ ë quª anh cã kh¶ n¨ng trång ®­îc. Vµ tõ ®©y, thÞ tr­êng míi ®­îc më ra cho ®Õn b©y giê. HiÖn nay cã 10 ng­êi chuyªn ®­a rau vµo thÞ tr­êng nµy. Vµo thêi ®iÓm vô rau, mét ngµy l­îng rau xuÊt ®i cã thÓ lªn tíi h¬n 10 tÊn, c¸ biÖt thêi ®iÓm gi¸p tÕt cã thÓ lªn tíi 50-60 tÊn. Ng­êi n«ng d©n lu«n thiÕu th«ng tin vÒ thÞ tr­êng. Hä s¶n xuÊt khi cã rÊt Ýt th«ng tin trong tay. ChÆng ®­êng ®i t×m thÞ tr­êng cña ng­êi n«ng d©n nµy cho thÊy ®Ó t×m ra mét thÞ tr­êng kh«ng ph¶i lµ ®iÒu dÔ dµng. §êi sèng cña ng­êi d©n cã thÓ ®­îc thay ®æi nÕu s¶n phÈm cña hä ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng. Chñ bu«n ®Þa ph­¬ng míi chØ xuÊt hiÖn trong 6 n¨m trë l¹i ®©y, tõ khi kªnh hµng dµi v­¬n tíi thÞ tr­êng §µ N½ng. HiÖn nay, kªnh hµng nµy ®· thu hót ®­îc 10 ng­êi tham gia víi quy m« kho¶ng 10 tÊn/chuyÕn, trung b×nh mçi ng­êi b¸n tõ 800-1000 kg/chuyÕn. C¸c lo¹i rau xuÊt b¸n bao gåm 4 lo¹i rau chÝnh lµ sµ l¸ch, khoai t©y, ít, b¾p c¶i vµ ®i kÌm mét sè lo¹i rau kh¸c, trong ®ã tû lÖ rau sµ l¸ch chiÕm tõ 80-85% khèi l­îng chuyÕn hµng. §©y lµ mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña kªnh hµng v× thÞ tr­êng §µ N½ng chØ cã nhu cÇu vÒ lo¹i rau nµy lµ chÝnh. Ho¹t ®éng cña t¸c nh©n trong kªnh hµng nµy chñ yÕu diÔn ra vµo thêi ®iÓm tõ th¸ng 10 cho ®Õn th¸ng 3 n¨m sau, khi mµ s¶n xuÊt rau ë ®©y b­íc vµo chÝnh vô. Ngoµi thêi gian nµy, t¸c nh©n l¹i tham gia vµo kªnh hµng ®­a rau ®i c¸c tØnh l©n cËn nh­ Nam §Þnh, Hµ Nam. ChÝnh v× lý do nµy mµ sù ph©n ®Þnh vÒ chøc n¨ng th­¬ng m¹i cña t¸c nh©n nµy lµ kh«ng râ rµng. Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸ riªng cña kªnh hµng nµy lµ b­íc ®Çu ®· cã hîp ®ång tiªu thô gi÷a n«ng d©n vµ c¸c chñ bu«n, tuy kh«ng ph¶i trªn giÊy tê. Do ®Çu ra cña c©y sµ l¸ch æn ®Þnh nªn hÇu hÕt c¸c diÖn tÝch trång c©y rau nµy ®· ®­îc chñ bu«n ®Þa ph­¬ng mua tõ khi b¾t ®Çu vµo vô míi vµ chØ cã c©y sµ l¸ch míi ®­îc mua tr­íc. Mét chñ bu«n th­êng hîp ®ång víi tõ 7-10 n«ng d©n vµ lµm cho tõng vô. Gi¸ mua sÏ phô thuéc vµo gi¸ thÞ tr­êng thêi ®iÓm thu ho¹ch. ViÖc trång, ch¨m sãc sÏ vÉn ®­îc n«ng d©n ®¶m nhiÖm. §Ó gi÷ mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi cho c¸c vô tiÕp theo, c¸c hé n«ng d©n ph¶i ®¶m b¶o kh©u ch¨m sãc ®Ó cho c©y rau cã chÊt l­îng tèt nhÊt. ViÖc thu ho¹ch sÏ do chñ bu«n thuª lao ®éng còng víi lao ®éng gia ®×nh, n«ng d©n chØ trî gióp mét phÇn. TiÒn sÏ ®­îc thanh to¸n ngay sau khi thu ho¹ch xong. §©y lµ mét h×nh thøc hîp t¸c trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tuy kh«ng cã tÝnh ph¸p lý nh­ng l¹i cã hiÖu qu¶ do mèi quan hÖ trong cïng céng ®ång cña c¸c bªn tham gia vµ diÔn ra trªn quy m« hÑp. Nguån rau ®Çu vµo cña chñ bu«n ®Þa ph­¬ng chñ yÕu lµ n«ng d©n (chiÕm kho¶ng 90% tæng khèi l­îng rau thu mua), phÇn cßn l¹i ®­îc mua tõ thu gom trong huyÖn khi chñ bu«n cã nhu cÇu lín vÒ khèi l­îng mét lo¹i rau nµo ®ã mµ ph¶i cung øng ®ñ trong thêi gian ng¾n. Nh÷ng ng­êi thu gom nµy cã thÓ lµ t¸c nh©n chuyªn nghiÖp hoÆc chØ ho¹t ®éng thêi vô. Ngoµi s¶n phÈm rau sµ l¸ch, chñ bu«n ®Þa ph­¬ng cßn mua thªm lo¹i rau kh¸c nh­ su hµo, b¾p c¶i, c¶i cóc, mïi, bÝ... ®Ó kÌm vµo cho ®ñ chuyÕn hµng, gi¶m bít chi phÝ vËn chuyÓn. CÇn cô thÓ h¬n: mçi lo¹i thu gom thu bao nhiªu lo¹i mçi chuyÕn v× ®©y la yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn viÖc ®a d¹ng s¶n phÈm cña hé hay cña HTX nÕu thµnh lËp sau nµy. Mçi chñ bu«n ®Þa ph­¬ng th­êng chØ cã tõ 2-3 kh¸ch hµng quen t¹i ®Çu tiªu thô. Khèi l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i sÏ do kh¸ch hµng ®Æt tr­íc theo chuyÕn qua ®iÖn tho¹i. NhiÒu khi, ng­êi b¸n vµ ng­êi mua kh«ng biÕt mÆt nhau, mèi quan hÖ bu«n b¸n th«ng qua sù quen biÕt cña 2 bªn víi mét chñ bu«n ®Þa ph­¬ng kh¸c. Do dùa trªn uy tÝn nªn tr­êng hîp ph¸ bá gÇn nh­ lµ kh«ng cã. TiÒn sÏ ®­îc thanh to¸n th«ng qua ng©n hµng, th­êng lµ sau kho¶ng 10 ngµy mét lÇn. ChÝnh v× thÕ, sè vèn cña chñ bu«n ®Þa ph­¬ng cÇn ph¶i cã vµo kho¶ng tõ 20-30 triÖu. §èi víi kªnh hµng xa th× vÊn ®Ò b¶o qu¶n s¶n phÈm lµ quan träng. Rau th­êng ®­îc röa s¹ch khi võa thu ho¹ch xong, sau ®ã ®ãng vµo tói nilon víi khèi l­îng tõ 2 kg, 3 kg ®Õn 5 kg. C¸c gãi nµy sÏ ®­îc xÕp gän vµo trong c¸c sät tre, mçi sät tõ 50- 65 kg. Do tÝnh dÔ dËp n¸t cña rau nªn tû lÖ hao hôt vµo kho¶ng 5-10% tæng khèi l­îng tuú vµo tõng lo¹i rau. Rau th­êng ®­îc vËn chuyÓn vµo buæi chiÒu ®Ó b¸n vµo s¸ng sím h«m sau. ChÝnh v× thÕ viÖc thu gom ph¶i ®­îc thùc hiÖn tõ buæi s¸ng. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña chñ bu«n ®Þa ph­¬ng Tiªu chÝ §¬n vÞ Chñ bu«n ®Þa ph­¬ng Khèi l­îng vËn chuyÓn kg/lÇn 800-1000 Sè n¨m ho¹t ®éng trung b×nh N¨m 6 Thêi gian ho¹t ®éng trong n¨m Th¸ng T10 -> T3 Gi¸ trÞ b×nh qu©n chuyÕn hµng 1000 ®/chuyÕn 1,500 - 2,500 Sè vèn b×nh qu©n 1000 ®/ng­êi 20,000-30,000 Chñng lo¹i s¶n phÈm chÝnh Sµ l¸ch, khoai t©y Íít, b¾p c¶i Tû lÖ s¶n phÈm ®Çu vµo mua tõ + N«ng d©n + Thu gom % % 90 10 Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ¤t« T¸c nh©n ®Çu ra B¸n lÎ ngo¹i tØnh Nguån: §iÒu tra VASI- 2005 C­íc xe sÏ ®­îc chia cho c¸c chñ bu«n dùa trªn khèi l­îng hµng mµ hä cã. Ngoµi chi phÝ vÒ c­íc xe, chñ bu«n cßn ph¶i tr¶ tiÒn thuª lao ®éng thu ho¹ch vµ chi phÝ sät còng nh­ x¨ng xe ®i thu mua c¸c s¶n phÈm kh¸c. Chi phÝ ho¹t ®éng cña chñ bu«n ®Þa ph­¬ng (§¬n vÞ: 1000 ®/chuyÕn) Tiªu chÝ Sè l­îng C­íc xe 650 Bao b×, sät 20 Thuª lao ®éng thu ho¹ch 50 X¨ng xe m¸y 15 Chi phÝ hao hôt 150 Tæng chi phÝ 885 Nguån: ®iÒu tra VASI- 2005 Nh÷ng vÊn ®Ò trong ho¹t ®éng cña chñ bu«n ®Þa ph­¬ng Thêi gian ho¹t ®éng kh«ng diÔn ra quanh n©m. S¶n phÈm chÝnh lµ rau sµ l¸ch mÆc dï ®­îc s¶n xuÊt quanh n¨m song ngoµi thêi ®iÓm chÝnh vô tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 3, thêi gian cßn l¹i chÊt l­îng rau kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng (rau kh«ng ®­îc xanh non vµ kh«ng cuèn chÆt). T¸c nh©n nµy ph¶i chuyÓn sang ho¹t ®éng ë thÞ tr­êng gÇn h¬n ViÖc liªn kÕt víi n«ng d©n th«ng qua h×nh thøc hîp ®ång miÖng thu mua ®Çu vµo còng gÆp ph¶i khã kh¨n. §«i khi ®ã lµ sù c¹nh tranh ®Ó cã khèi l­îng thu mua lín. Nguån ®Çu vµo kh«ng ®­îc ®¶m b¶o nÕu kh«ng thùc hiÖn theo h×nh thøc nµy. Do vËn chuyÓn xa víi thêi gian dµi, rau l¹i dÔ dËp n¸t nªn tû lÖ hao hôt lín. Khi vµo ®Õn ®iÓm tiªu thô dÔ bÞ Ðp gi¸ hoÆc lo¹i bá qu¸ nhiÒu. Ngoµi ra nÕu gÆp cµn trë trªn ®­êng th× hä cã thÓ bÞ mÊt hoµn toµn chuyÕn hµng. Nh÷ng kiÕn nghÞ hç trî ho¹t ®éng cña chñ bu«n ®Þa ph­¬ng Më réng t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô th«ng qua x©y dùng kªnh th«ng tin cung cÊp tíi tõng chñ bu«n, nhÊt lµ c¸c thÞ tr­êng gÇn. HTX n«ng nghiÖp cã thÓ ®ãng vai trß lµ cÇu nèi th«ng tin. ViÖc nµy kh«ng chØ gióp chñ bu«n ho¹t ®éng quanh n¨m mµ cßn gióp n«ng d©n tiªu thô s¶n phÈm. Hç trî kü thuËt b¶o qu¶n ®Ó gi¶m møc hao hôt xuèng. Hç trî vÒ vèn vay trong tr­êng hîp rñi ro. III.1.2.2.4. T¸c nh©n b¸n lÎ Ng­êi b¸n lÎ lµ t¸c nh©n trùc tiÕp b¸n s¶n phÈm ®Õn víi ng­êi tiªu dïng. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ hÖ thèng th­¬ng m¹i rau vµ c¸c kªnh hµng ®· ®Ò cËp trong phÇn trªn cña huyÖn Vò Th­, chóng t«i chØ lùa chän t¸c nh©n thø 3 lµ ng­êi b¸n lÎ thµnh phè ®Ó nghiªn cøu. Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña b¸n lÎ lµ chñng lo¹i s¶n phÈm rÊt ®a d¹ng. Mét ng­êi b¸n lÎ trung b×nh cã tõ 20-30 lo¹i rau, cñ, qu¶. Mçi lo¹i chØ b¸n ®­îc mét khèi l­îng nhá trong ngµy nh­ng tæng khèi l­îng b¸n/ngµy trung b×nh vµo kho¶ng 100-135 kg. L­îng vèn trung b×nh tõ 1,5- 2 triÖu. §a sè ng­êi b¸n lÎ cã sè n¨m ho¹t ®éng kh¸ l©u vµ 100% lµ phô n÷. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña t¸c nh©n b¸n lÎ Tiªu chÝ §¬n vÞ B¸n lÎ thµnh phè Khèi l­îng hµng b¸n/ngµy Kg 100-135 Sè n¨m ho¹t ®éng trung b×nh N¨m 13 Thêi gian ho¹t ®éng trong n¨m Th¸ng 12 Chñng lo¹i s¶n phÈm b¸n Lo¹i 20- 30 T¸c nh©n ®Çu vµo Chñ bu«n, thu gom, n«ng d©n Tû lÖ s¶n phÈm mua vµo + Chñ bu«n + Thu gom + N«ng d©n % % % 20 65 15 T¸c nh©n ®Çu ra Ng­êi tiªu dïng ®¬n lÎ, bÕp ¨n tËp thÓ, qu¸n c¬m, nhµ hµng, kh¸ch s¹n L­îng vèn b×nh qu©n 1000 ® 1,500- 2,000 L·i 1000®/ngµy 60- 100 Nguån: ®iÒu tra VASI, 2005 Nguån hµng ®Çu vµo cña ng­êi b¸n lÎ gåm cã chñ bu«n ngo¹i tØnh, thu gom vµ n«ng d©n, trong ®ã phÇn lín lµ do ng­êi thu gom (chiÕm kho¶ng 65% tæng khèi l­îng hµng). C¸c chñng lo¹i rau mua vµo cña chñ bu«n ngoµi ®Þa ph­¬ng chñ yÕu lµ b¾p c¶i, cµ chua, cµ rèt, hµnh... tuú theo tõng mïa vô ®Õn tõ c¸c tØnh nh­ H¶i D­¬ng, Nam §Þnh, B¾c Ninh. Nguån hµng tõ c¸c tØnh nµy ®­îc ®­a vÒ chî ®Çu mèi Bå Xuyªn, sau ®ã ®Õn ng­êi b¸n lÎ. Nguån hµng tõ ng­êi thu gom vµ n«ng d©n còng ®­îc thu mua theo h×nh thøc nµy. T¸c nh©n ®Çu ra cña b¸n lÎ còng rÊt ®a d¹ng. T¸c nh©n b¸n lÎ l©u n¨m th­êng cã nhiÒu kh¸ch hµng quen, trong ®ã chñ yÕu lµ ng­êi tiªu dïng ®¬n lÎ. §èi víi nhµ hµng, kh¸ch s¹n hay c¸c qu¸n c¬m chØ chiÕm mét tû lÖ nhá v× hÇu hÕt c¸c ®èi t­îng nµy cã nguån cung cÊp cho riªng m×nh. Chi phÝ ho¹t ®éng theo ngµy cña t¸c nh©n b¸n lÎ (§¬n vÞ: ®ång) Chi phÝ Sè l­îng Chç ngåi 2,000 VÐ xe 1,000 VÐ chî 2,000 B¶o vÖ,vÖ sinh 1000 Tói nilon 5,000 X¨ng xe 2,000 Tæng chi phÝ/th¸ng 390,000 Chi phÝ/ngµy 13,000 Nguån: ®iÒu tra VASI, 2005 VÊn ®Ò gÆp ph¶i trong ho¹t ®éng vµ kiÕn nghÞ hç trî Ng­êi b¸n lÎ kh«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng cña m×nh. §øng vÒ khÝa c¹nh lîi Ých kinh tÕ, hä lu«n cã c¸ch ®Ó ®¶m b¶o møc lîi nhuËn ®­îc æn ®Þnh h¬n c¸c t¸c nh©n kh¸c. Theo hä, nh÷ng c¶n trë chÝnh lµ vÒ c¸c kho¶n chi phÝ cã xu h­íng t¨ng lªn nh­ lµ thuÕ chç ngåi, vÐ chî. Sè l­îng t¸c nh©n b¸n lÎ c¶ trong vµ ngoµi chî cã xu h­íng t¨ng lªn ®Òu t¹o ra sù c¹nh tranh. Víi nh÷ng t×nh h×nh hiÖn t¹i, ng­êi b¸n lÎ kh«ng cã ®Ò xuÊt hç trî. Trong t­¬ng lai, xu h­íng tiªu thô rau s¹ch, rau cã chÊt l­îng cao cã thÓ sÏ t¨ng m¹nh. Víi nh÷ng s¶n phÈm rau gÇn nh­ kh«ng cã nguån gèc râ rµng nh­ cña ng­êi b¸n lÎ, ng­êi tiªu dïng cÊp cao cã thÓ sÏ kh«ng chÊp nhËn. Khi ®ã, mét cöa hµng rau tiªu chuÈn sÏ lµ n¬i b¸n s¶n phÈm cã nguån gèc râ rµng vµ cã kh¶ n¨ng ®øng ra chÞu tr¸ch nhiÖm khi cã biÕn cè. Lóc nµy, ng­êi b¸n lÎ cã thÓ cÇn tíi mét hÖ thèng cung øng quy cñ h¬n dùa vµo sù hç trî cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. III.1.2.3. H×nh thµnh gi¸ s¶n phÈm qua c¸c t¸c nh©n Kªnh tiªu thô néi tØnh ViÖc tÝnh to¸n h×nh thµnh gi¸ sÏ ®­îc lÊy tr­êng hîp cô thÓ lµ rau sµ l¸ch, mét lo¹i rau ®­îc trång phæ biÕn trong huyÖn. C¸c kªnh hµng ®i ra ngoµi tØnh còng chñ yÕu lµ rau nµy. Møc gi¸ mua vµ b¸n dïng trong tÝnh to¸n lµ gi¸ thêi ®iÓm, do ®ã nã kh«ng gièng nhau ë tÊt c¶ c¸c ngµy. Kªnh hµng néi tØnh ®­îc chän nghiªn cøu lµ: Kªnh 1: N«ng d©n ----> thu gom trong huyÖn ----> b¸n lÎ thµnh phè ----> Ng­êi tiªu dïng §©y lµ kªnh ®¬n gi¶n chØ bao gåm cã 2 t¸c nh©n trung gian lµ thu gom trong huyÖn vµ b¸n lÎ thµnh phè. KÕt qu¶ cho thÊy, møc lîi nhuËn ®¬n vÞ cña n«ng d©n lµ lín nhÊt (1,269 ®/kg). Tuy møc lîi nhuËn ®¬n vÞ cña thu gom vµ b¸n lÎ cã nhá h¬n song ®ã lµ tÝnh trªn ngµy, trong khi ®ã cña ng­êi n«ng d©n lµ 40- 50 ngµy. Lîi nhuËn cña ng­êi n«ng d©n phô thuéc rÊt nhiÒu vµo gi¸ b¸n. §èi víi rau sµ l¸ch, ®Çu vô cã gi¸ trung b×nh lµ 2000 ®/kg, sau ®ã gi÷a vô gi¶m xuèng chØ cßn 1,500 ® ®Õn 1,000 ®. Lîi nhuËn cña thu gom th­êng ®­îc gi÷ æn ®Þnh h¬n v× hä cã kh¶ n¨ng gi¶m gi¸ thu mua cña ng­êi n«ng d©n xuèng nÕu phiªn chî h«m nay gi¸ c¶ kh«ng cã lîi cho hä. Cuèi còng ng­êi n«ng d©n vÉn chÞu thiÖt. H¬n n÷a, hä cßn ph¶i chÞu c¶ nh÷ng rñi ro vÒ thêi tiÕt (n¾ng qu¸ hoÆc m­a nhiÒu còng ®Òu lµm rau bÞ háng). Nh÷ng thùc tÕ nµy ®Òu cã ë c¸c kªnh hµng cßn l¹i. H×nh thµnh gi¸ vµ ph©n chia lîi nhuËn gi÷a c¸c t¸c nh©n trong 3 kªnh hµng (§VT: ®/kg) Kªnh ChØ tiªu N«ng d©n Thu gom trong huyÖn Chñ bu«n B¸n lÎ ngo¹i tØnh B¸n lÎ thµnh phè Ng­êi tiªu dïng 1 Gi¸ mua vµo 1,500 - - 1,955 2,543 Chi phÝ 175 - - 108 Gi¸ thµnh 231 1,675 - - 2,063 Gi¸ b¸n 1,500 1,955 - - 2,543 Lîi nhuËn 1,269 280 - - 480 2 Gi¸ mua vµo 1,500 - 2,085 - - Chi phÝ 235 - - - Gi¸ thµnh 231 1,735 - - - Gi¸ b¸n 1,500 2,085 - - - Lîi nhuËn 1,269 350 - - 3 Gi¸ mua vµo - 1,450 2,835 - - Chi phÝ - 885 - - Gi¸ thµnh 231 - 2,335 - - Gi¸ b¸n 1,450 - 2,835 - - Lîi nhuËn 1,219 - 500 - - Nguån: §iÒu tra VASI, 2005 Kªnh tiªu thô ngo¹i tØnh Kªnh tiªu thô ngo¹i tØnh sÏ ®­îc chia ra lµm 2 tr­êng hîp chÝnh Kªnh 2: N«ng d©n ----> thu gom trong huyÖn ----> b¸n lÎ Nam §Þnh ----> ng­êi tiªu dïng Kªnh 3: N«ng d©n ----> chñ bu«n ®Þa ph­¬ng ----> b¸n lÎ §µ N½ng ----> ng­êi tiªu dïng Do chñ bu«n ®Þa ph­¬ng ®· mua ruéng cña ng­êi n«ng d©n víi khèi l­îng lín nªn gi¸ thu mua th­êng thÊp h¬n so víi ng­êi thu gom. Theo ®ã, møc lîi nhuËn cña n«ng d©n còng thÊp h¬n nh­ng ®Çu ra ®­îc ®¶m b¶o. Chi phÝ cña t¸c nh©n tham gia vµo kªnh hµng ngo¹i tØnh còng lín h¬n nhiÒu so víi kªnh hµng néi tØnh (møc chi phÝ ®¬n vÞ cña kªnh hµng vµo §µ N½ng lµ 885 ®/kg, cña kªnh ®i Nam §Þnh lµ 235 ®/kg vµ cña kªnh néi tØnh lµ 175 ®/kg). V× vËy, l­îng vèn cña c¸c chñ bu«n còng ph¶i ®ñ lín ®Ó cã thÓ tham gia vµo kªnh hµng nµy v× tiÒn hµng còng kh«ng ®­îc thanh to¸n ngay. Møc lîi nhuËn ®¬n vÞ cña t¸c nh©n chñ bu«n ®Þa ph­¬ng còng lín h¬n t¸c nh©n thu gom trong huyÖn. III.1.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng th­¬ng m¹i rau cña huyÖn Th¸i Thuþ III.1.3.1. C¸c t¸c nh©n tham gia vµo ngµnh hµng S¬ ®å kªnh hµng rau t¹i huyÖnTh¸i Thuþ N«ng d©n Thu gom Ng­êi b¸n lÎ Chñ bu«n ngoµi ®Þa ph­¬ng Ng­êi tiªu dïng Hîp t¸c x· C«ng ty s¬ chÕ XuÊt khÈu T¹i Th¸i Thuþ chóng t«i tËp chung nghiªn cøu chÝnh vµo 2 kªnh hµng chÝnh sau: Kªnh 1: N«ng d©n -> Hîp t¸c x· -> C«ng ty s¬ chÕ n«ng s¶n xuÊt khÈu Kªnh 2: N«ng d©n -> Thu gom -> B¸n lÎ -> Ng­êi tiªu dïng III.1.3.2. §Æc ®iÓm cña c¸c t¸c nh©n tham gia III.1.3.2.1. N«ng d©n Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ngµnh hµng, v× ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian chóng t«i chØ nghiªn cøu sù tham gia cña n«ng d©n vµo hai kªnh hµng chÝnh lµ: Kªnh 1: Kªnh hµng l­u chuyÓn s¶n phÈm xuÊt ph¸t tõ ng­êi s¶n xuÊt rau tõ huyÖn Th¸i Thuþ ®Õn c¸c thÞ tr­êng tù do H¶i Phßng, H­ng Yªn, H¶i D­¬ng... Kªnh 2: Kªnh l­u chuyÓn s¶n phÈm theo kªnh hµng xuÊt khÈu th«ng qua HTX ®Õn c¸c nhµ m¸y s¬ chÕ, chÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu. Còng nh­ Vò Th­, diÖn tÝch lóa cña c¸c hé n«ng d©n Th¸i Thuþ vÉn cßn kh¸ lín. DiÖn tÝch chuyªn rau chØ chiÕm tõ 11-17% tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp. S¶n xuÊt rau trong n¨m cßn ®­îc tiÕn hµnh trªn ®Êt lóa vµo vô ®«ng, tuy nhiªn diÖn tÝch nµy còng chØ chiÕm 50-52% diÖn tÝch ®Êt lóa. §èi víi c¸c hé tham gia vµo kªnh c«ng ty s¬ chÕ, diÖn tÝch rau vô ®«ng th­êng lín h¬n c¸c hé tham gia vµo kªnh thÞ tr­êng tù do. Yªu cÇu vÒ lao ®éng còng ph¶i nhiÒu h¬n míi ®ñ søc ®¸p øng khi tham gia vµo kªnh nµy. §Æc ®iÓm c¸c hé ®iÒu tra theo kªnh hµng xuÊt ph¸t tõ huyÖn Th¸i Thôy ChØ tiªu §¬n vÞ Kªnh 1 Kªnh 2 DiÖn tÝch ®Êt NN m2 2,015 2,050 DiÖn tÝch lóa m2 1,678 1,825 DiÖn tÝch chuyªn rau m2 337 225 DiÖn tÝch rau vô ®«ng m2 875 925 Sè khÈu/hé KhÈu 4.71 4.78 Sè lao ®éng/hé L§ 2.43 2.47 Lao ®éng NN/hé L§ 1.73 1.86 Nguån: §iÒu tra VASI, 2005 C¬ cÊu thu nhËp/n¨m cña hé ®iÒu tra huyÖn Th¸i Thôy. ChØ tiªu Kªnh 1 Kªnh 2 Tæng thu nhËp 27 28 Thu nhËp n«ng nghiÖp 18 17 Thu nhËp tõ rau 10 9 Nguån: §iÒu tra VASI, 2005 HiÖn nay, hÖ thèng canh t¸c cña huyÖn cã thÓ ®­îc ph©n chia dùa vµo 2 kªnh hµng nµy, theo ®ã nh÷ng hé n»m trong diÖn ký kÕt hîp ®ång víi c«ng ty s¬ chÕ th­êng chän c«ng thøc canh t¸c 4, 5, 6 víi c¸c lo¹i c©y trång nh­ cñ c¶i, sal¸t, d­a gang, d­a chuét bao tö...cßn c¸c hé n»m ngoµi diÖn nµy l¹i lùa chän c¸c c«ng thøc 1, 2, 3 víi c¸c lo¹i rau th«ng th­êng nh­ bÝ xanh, cñ c¶i, su hµo, b¾p c¶i, khoai t©y... C«ng thøc 1: Lóa – lóa – d­a hÊu C«ng thøc 2: Hµnh – thuèc lµo - lóa C«ng thøc 3: Khoai lang – khoai t©y – b¾p c¶i – cñ c¶i C«ng thøc 4: Lóa – d­a gang – lóa – sal¸t C«ng thøc 5: Lóa – d­a gang – lóa – bÝ xanh C«ng thøc 6: Khoai lang – d­a gang – d­a gang – cñ c¶i LÞch mïa vô c¸c lo¹i rau cña c¸c hé ®iÒu tra ë huyÖn Th¸i Thuþ 1 3 5 7 9 11 12 Ghi chó: LÞch mïa vô c¸c lo¹i rau ë ®©y ®­îc chia lµm 3 nhãm chÝnh: Nhãm 1: Tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 12 gåm: Muèng, c¶i d­a, c¶i ngä, c¶i chÝp, c¶i th×a, c¶i canh Nhãm 2: Tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 2 gåm: B¾p c¶i, su hµo, mïi, hµnh cñ, d­a chuét bao tö, c¶i canh, c¶i cóc, khoai t©y, mïng t¬i Nhãm 3: Tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 12 gåm: Sal¸t, cñ c¶i, hµnh hoa, bÝ xanh HiÖu qu¶ kinh tÕ mét sè m« h×nh s¶n xuÊt cña c¸c hé ®iÒu tra theo kªnh hµng Th¸iThôy Kªnh ChØ tiªu Doanh thu Chi phÝ Lîi nhuËn Kªnh 1 C«ng thøc 1 2,564,667 822,667 1,742,000 C«ng thøc 2 3,232,333 739,333 2,493,000 C«ng thøc 3 3,120,000 902,500 2,217,500 Kªnh 2 C«ng thøc 4 2,191,000 746,412 1,444,588 C«ng thøc 5 2,642,667 723,867 1,918,800 C«ng thøc 6 2,341,000 593,400 1,747,600 Nguån: §iÒu tra VASI, 2005 (Ghi chó: C¸c kho¶n chi phÝ kh«ng bao gåm c«ng lao ®éng gia ®×nh) Nh÷ng s¶n phÈm nh­ d­a chuét bao tö, sal¸t kh«ng cã nhu cÇu trªn thÞ tr­êng tù do, kh«ng dïng cho tiªu dïng hµng ngµy nªn tû lÖ thùc hiÖn hîp ®ång s¶n phÈm nµy kh¸ cao, c¸c s¶n phÈm cßn l¹i th­êng bÞ t­ th­¬ng c¹nh tranh mua do hä ®­a ra møc gi¸ lu«n cao h¬n so víi c«ng ty. Nh×n chung, lîi nhuËn thu ®­îc tõ c«ng thøc cã hîp ®ång th­êng thÊp h¬n c¸c c«ng thøc kh¸c do møc gi¸ ký kÕt víi c¸c c«ng ty bao giê còng rÊt thÊp nÕu so s¸nh víi s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng. Bï l¹i, ®Çu ra cña c¸c c«ng thøc nµy l¹i ®­îc ®¶m b¶o tiªu thô hoµn toµn vµ Ýt chÞu rñi ro vÒ thÞ tr­êng h¬n. VÝ dô d­íi ®©y cho thÊy (b¶ng 17) sù chªnh lÖch vÒ doanh thu cña cñ c¶i b¸n theo 2 kªnh kh¸c nhau. Trong hîp ®ång ký kÕt víi c«ng ty, n«ng d©n ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng tiªu chuÈn vÒ quy c¸ch s¶n phÈm cña c«ng ty ®Æt ra: cñ c¶i thu ho¹ch trong thêi gian tõ 35-45 ngµy sau khi trång vµ cñ võa ph¶i (10-12 cñ/1kg, ®¹t n¨ng suÊt 740kg/sµo, gi¸ mµ c«ng ty thu mua lµ 520®/kg), trong khi nÕu kh«ng thùc hiÖn theo hîp ®ång th× n«ng d©n thu ho¹ch sau thêi gian 50-60 ngµy, cñ thu ®­îc lóc nµy to h¬n (6-7cñ/kg, n¨ng suÊt ®¹t 900 kg/sµo, gi¸ b¸n ra thÞ tr­êng lµ 800®/kg). VÝ dô nµy cho thÊy sù bÊt cËp vÒ c¬ chÕ gi¸ cÇn ph¶i ®­îc kh¾c phôc. Tuy nhiªn, ®©y chØ lµ so s¸nh mang tÝnh chÊt thêi ®iÓm (cuèi vô), kh«ng ®­îc nhiÒu ng­êi s¶n xuÊt ¸p dông, bëi lÏ tÝnh æn ®Þnh kh«ng cao vµ rñi ro gÆp ph¶i lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái, v× ®©y kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm phôc vô cho tiªu dïng th­êng xuyªn, rÊt khã b¸n. So s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c hé n«ng d©n theo kªnh hµng 1 vµ kªnh hµng 2 (so s¸nh trªn 1 sµo trång cñ c¶i) ChØ tiªu Kªnh hµng 1 (1) Kªnh hµng 2 (2) So s¸nh (1-2) Doanh thu 720,000 385,000 335,000 Chi phÝ 200,000 148,000 52,000 Lîi nhuËn 520,000 237,000 283,000 Nguån: §iÒu tra VASI, 2005 ThuËn lîi, khã kh¨n vµ ®Ò xuÊt hç trî: ThuËn lîi: §Çu vµo: gièng ®­îc c«ng ty cung cÊp 100% cho ng­êi s¶n xuÊt. Ngoµi ra c«ng ty cßn hç trî vÒ vËt t­ ph©n bãn d­íi h×nh thøc tr¶ chËm, ®èi trõ khi thu mua s¶n phÈm. Kü thuËt: cïng víi ®Çu ra th× hai c«ng ty trªn lµm rÊt tèt kh©u kü thuËt, mçi khi ký kÕt mét lo¹i s¶n phÈm nµo víi ng­êi s¶n xuÊt th× c«ng ty ®Òu cö c¸n bé xuèng tËn n¬i h­íng dÉn còng nh­ theo dâi quy tr×nh s¶n xuÊt cho ng­êi n«ng d©n. §Çu ra: víi 2 c«ng ty chÕ biÕn ®Æt trªn ®Þa bµn huyÖn, nçi lo ®Çu ra cña n«ng d©n ®­îc gi¶m bít phÇn nµo. Khã kh¨n C¬ chÕ gi¸ trong viÖc ký kÕt hîp ®ång tiªu thô cßn nhiÒu bÊt cËp (gi¸ s¶n phÈm ký hîp ®ång kh«ng t¨ng trong khi gi¸ vËt t­ n«ng nghiÖp t¨ng) Xa thÞ tr­êng tiªu thô lín (TP Th¸i B×nh, H¶i Phßng), khã kh¨n trong kh©u vËn chuyÓn ®i tiªu thô. §Çu ra cña c¸c s¶n phÈm rau th«ng th­êng chØ bã hÑp trong ph¹m vi huyÖn, rÊt Ýt ®­îc ®­a ®i tiªu thô t¹i c¸c n¬i kh¸c. ThiÕu c¸c kü thuËt trång c¸c lo¹i rau tr¸i vô, chÊt l­îng cao §Ò xuÊt hç trî Khoanh vïng s¶n xuÊt rau chÊt l­îng cao, c¸c vïng s¶n xuÊt nhµ l­íi, nhµ kÝnh víi sù gióp ®â cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi huyÖn, ®Æc biÖt lµ cña dù ¸n trong viÖc t¸c ®éng vµ hç trî. §­a c¸c gièng rau chÊt l­îng cao, tr¸i vô vµo trong s¶n xuÊt còng nh­ phæ biÕn c¸c kü thuËt, quy tr×nh kü thuËt trång c¸c lo¹i c©y ®ã th«ng qua c¸c líp tËp huÊn, ph¸t tê r¬i…(víi sù trî gióp cña dù ¸n) Cã c¸c chÝnh s¸ch hç trî cho c¸c hé trång rau: vay vèn ­u ®·i dµi h¹n, hç trî phÇn nµo c¸c vËt t­ phôcvô cho s¶n xuÊt Hç trî trong viÖc tham quan c¸c m« h×nh tõ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c. Hç trî tiªu thô b»ng viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña ®Þa ph­¬ng víi c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c. III.1.3.2.2.Hîp t¸c x· dÞch vô n«ng nghiÖp Lµ t¸c nh©n trung gian nèi kÕt n«ng d©n víi c¸c c«ng ty xuÊt khÈu n«ng s¶n, ngoµi c¸c chøc n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô s¶n xuÊt cho n«ng d©n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¸c nh©n nµy cßn ®¶m nhËn nhiÖm vô bao tiªu sản phẩm. HiÖn nay, ®a phÇn c¸c hîp t¸c x· dÞch vô n«ng nghiÖp t¹i Th¸i Thuþ ho¹t ®éng víi nhiÒu vai trß vµ chøc n¨ng kh¸c nhau nh­: cung øng ®Çu vµo, thuû lîi vµ mét sè dÞch vô bao tiªu s¶n phÈm…Trong phÇn nµy chóng t«i nghiªn cøu HTX víi vai trß lµ mét t¸c nh©n cÇu nèi trung gian gi÷a c¸c hé n«ng d©n vµ c¸c doanh nghiÖp ký kÕt hîp ®ång thu mua c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n. Nghiªn cøu sÏ cho phÐp ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña viÖc ký kÕt hîp ®ång, tõ ®ã cã thÓ x©y dùng ®­îc c¸c gi¶i ph¸p trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. C¸c chØ tiªu vÒ quy m«, ®Æc ®iÓm cña c¸c HTX ®iÓn h×nh d­íi ®©y sÏ cho thÊy ®­îc toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tõng HTX trong viÖc bao tiªu s¶n phÈm. Quy m« c¸c HTX trong viÖc ký kÕt hîp ®ång tiªu thô t¹i ®iÓm nghiªn cøu ChØ tiªu §VT HTX Thuþ T©n HTX Thuþ S¬n HTX Thuþ ChØ N¨m ký H§TT n¨m 2001 1998 1996 DiÖn tÝch ký kÕt H§TT ha 6,5 21,08 10 SL c«ng ty KKH§TT c.ty 2 3 2 Chñng lo¹i s¶n phÈm ký D­a chuét bao tö Sal¸t, d­a bao tö Cñ c¶i tr¾ng S¶n l­îng s¶n phÈm ký TÊn/n¨m 93 126 136 % thùc hiÖn hîp ®ång % 90 85 70 L·i TB/kg s¶n phÈm ký ®/kg 70 50 30 Nguån: Tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra VASI, 2005 DiÖn tÝch, chñng lo¹i vµ s¶n l­îng ký kÕt phô thuéc nhiÒu vµo ®Æc ®iÓm ®Êt ®ai, khÝ hËu (cã phï hîp víi lo¹i c©y trång ®­îc ký kÕt hay kh«ng?) kh¶ n¨ng ®¶m nhËn, tæ chøc cña tõng hîp t¸c x·, còng nh­ tû lÖ phÇn tr¨m thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt cña c¸c vô tr­íc. Th«ng th­êng mçi HTX sÏ ký kÕt víi mét c«ng ty nhÊt ®Þnh, hîp ®ång kh«ng ®­îc ký kÕt khi c¬ chÕ cña c«ng ty ®ang ký kÕt kh«ng phï hîp vµ kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c. §©y lµ mét trong nh÷ng khã kh¨n ®ang gÆp ph¶i cña c¸c c«ng ty trong viÖc ký kÕt, v× nÕu kh«ng n©ng gi¸ mua th× viÖc thùc hiÖn ký kÕt rÊt khã. ViÖc ký kÕt hîp ®ång nµy kh«ng nh÷ng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt rau mµu cña c¸c hé s¶n xuÊt mµ cßn mang l¹i lîi nhuËn cho c¸c HTX khi tham gia, lîi nhuËn nµy dao ®éng tõ 50 - 200®/kg tuú thuéc vµo tõng lo¹i c©y trång vµ tõng hîp ®ång cô thÓ. Lîi Ých cña n«ng d©n khi tham gia ký kÕt hîp ®ång tiªu thô Néi dung Hé ký kÕt hîp ®ång Cung øng ®Çu vµo §­îc cung øng gièng ®Çu vµo tõ c¸c c«ng ty th«ng qua hîp t¸c x·, còng nh­ c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i tõ c¸c c«ng ty: Trî cÊp tiÒn, cung øng vËt t­ ®Çu vµo... TiÕn bé khoa häc kü thuËt §­îc ®µo t¹o vÒ kü thuËt ®èi víi tõng lo¹i c©y trång th«ng qua c¸c líp tËp huÊn vµ c¸n bé h­íng dÉn trùc tiÕp cña c«ng ty ký kÕt hîp ®ång Tiªu thô s¶n phÈm Yªn t©m vÒ ®Çu ra khi ®­îc ký hîp ®ång bao tiªu víi møc gÝa sµn. Gi¶m ®­îc c¸c t¸c nh©n trung gian vµ sù Ðp cÊp, Ðp gi¸ trong thu mua s¶n phÈm. C¸c vÊn ®Ò kh¸c TÝnh céng ®ång ®­îc ph¸t huy, tinh thÇn tËp thÓ ®­îc n©ng cao. Nguån : Tæng hîp ®iÒu tra VASI, 2005 §©y míi chØ lµ c¸c ®¸nh gi¸ chñ quan cña c¸c c«ng ty vµ HTX, trong thùc tÕ ho¹t ®éng ký kÕt nµy cßn nhiÒu ®iÓm h¹n chÕ, bÊt cËp. Tuy nhiªn, ®©y còng lµ h­íng gi¶i quyÕt ®óng h­íng trong qu¸ tr×nh tiªu thô c¸c s¶n phÈm rau, cñ, qu¶ cho c¸c hé n«ng d©n t¹i ®©y. ViÖc nghiªn cøu s©u th«ng qua c¸c t¸c nh©n tham gia sÏ cho c¸c gi¶i ph¸p trong viÖc kh¾c phôc c¸c h¹n chÕ trªn. Quy tr×nh thùc hiÖn vµ c¸c c¬ chÕ trong qu¸ tr×nh ký kÕt hîp ®ång tiªu thô víi c¸c c«ng ty th«ng qua Hîp t¸c x· Qu¸ tr×nh t×m hiÓu c¸c c«ng ty vµ c¸c HTX trùc tiÕp tham gia ký kÕt cho thÊy quy tr×nh vµ c¬ chÕ ký kÕt cña c¸c c«ng ty víi c¸c HTX vµ HTX víi c¸c hé n«ng d©n ®­îc thùc hiÖn qua c¸c b­íc sau: Më héi nghÞ triÓn khai víi sù tham gia cña c¸c phßng N«ng nghiÖp, tr¹m khuyÕn n«ng, x·, HTX vµ c¸c thµnh viªn cã liªn quan víi c¸c néi dung chÝnh sau: C©y trång ký kÕt, vïng triÓn khai, néi dung ký kÕt, c¸c c¬ chÕ trong viÖc ký kÕt hîp ®ång tiªu thô: c¬ chÕ gi¸, c¬ chÕ ®Çu t­, c¬ chÕ thu mua, quy tr×nh s¶n xu©t, quy c¸ch s¶n phÈm… TiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång víi c¸c c«ng ty HTX triÓn khai häp vµ ký hîp ®ång víi d©n Më c¸c líp tËp huÊn vÒ kü thuËt víi sù h­íng dÉn trùc tiÕp cña c¸n bé c«ng ty vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt: kü thuËt lµm ®Êt, kü thuËt ch¨m sãc, ngµy thu ho¹ch…vµ cung cÊp gièng (vËt t­ ®Çu vµo ®èi víi mét sè c«ng ty) th«ng qua hîp t¸c x· sau buæi tËp huÊn. Thu mua s¶n phÈm: TiÕn hµnh thu mua t¹i ®iÓm tËp kÕt (th­êng lµ trô së cña HTX) d­íi sù gi¸m s¸t cña c¸n bé cña c«ng ty vµ HTX Thanh to¸n tiÒn sau khi thu ho¹ch tõ 10 -30 ngµy ®èi víi tõng c«ng ty th«ng qua hîp t¸c x·. M« h×nh liªn kÕt 3 nhµ: Nhµ n«ng - Hîp t¸c x· - C«ng ty C«ng ty s¬ chÕ n«ng s¶n XK Hîp t¸c x· dÞch vô n«ng nghiÖp N«ng d©n Quy tr×nh kiÓm so¸t: Quy tr×nh kü thuËt (s¶n xuÊt, thu ho¹ch …) ChØ tiªu: kÝch cì, t­¬i, ®é dËp n¸t, mµu s¾c.. Ng­êi kiÓm so¸t: C¸n bé kiÓm so¸t cña c«ng ty, c¸n bé hîp t¸c x·. C¬ chÕ: Gi¸m s¸t tõ kh©u ®Çu vµo (th«ng qua cung cÊp gièng) Nh÷ng tån t¹i cña viÖc ký kÕt hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm víi c¸c hé n«ng d©n th«ng qua hîp t¸c x· PhÇn lín c¸c hîp ®ång ®­îc ký theo møc gi¸ sµn, hay nh­ viÖc quy ®Þnh gi¸ chÕt (quy ®Þnh mét gi¸ cè ®Þnh ngay tõ ®Çu vô, mäi chi phÝ vËn chuyÓn n«ng d©n chÞu), hay gi¸ sµn vµ dao ®éng trong biªn ®é nhá tõ 5 -10% -> tá ra kh«ng phï hîp, kh«ng khuyÕn khÝch ng­êi d©n thùc hiÖn hîp ®ång khi gi¸ thÞ tr­êng cao h¬n gi¸ ®· ký. ThiÕu nh÷ng rµng buéc vÒ mÆt ph¸p lý trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc tù ý ph¸ bá hîp ®ång cña c¸c bªn tham gia ký kÕt. Quy tr×nh thùc hiÖn, quy tr×nh kü thuËt chØ ®­îc thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m ®Çu ký kÕt, nh÷ng n¨m sau ®ã c¸c c¸c buæi tËp huÊn vÒ quy tr×nh kü thuËt kh«ng ®­îc thùc hiÖn víi c¸c hé n«ng tham gia ký kÕt. III.1.3.2.3.C«ng ty s¬ chÕ n«ng s¶n xuÊt khÈu Lµ c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty n­íc ngoµi cã trô së ®ãng trªn ®Þa bµn huyÖn, ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt còng nh­ tiªu thô s¶n phÈm rau mµu t¹i ®Þa ph­¬ng. Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng, khã kh¨n ®ang gÆp ph¶i cña c¸c c«ng ty, x©y dùng h­íng t¸c ®éng vµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p trong viÖc ký kÕt hîp ®ång tiªu thô lµ h­íng ®i chÝnh trong phÇn nµy. HiÖn nay, trªn ®Þa bµn huyÖn cã 2 c«ng ty s¬ chÕ n«ng s¶n trùc tiÕp ký kÕt hîp ®ång tiªu thô víi n«ng d©n th«ng qua hîp t¸c x·, c¸c ®Æc ®iÓm vµ quy m« cña 2 c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: §Æc ®iÓm vµ quy m« ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty s¬ chÕ xuÊt khÈu n«ng s¶n ChØ tiªu §VT Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng C«ng ty V¹n §¹t N¨m ho¹t ®éng n¨m 1995 2000 Chøc n¨ng Ký kÕt hîp ®ång tiªu thô, thu mua, s¬ chÕ n«ng s¶n, xuÊt khÈu Ký kÕt hîp ®ång tiªu thô, thu mua, s¬ chÕ n«ng s¶n, xuÊt khÈu Sè l­îng x· ký kÕt x· 25 30 S¶n l­îng thu mua theo hîp ®ång tÊn/n¨m 12 - 15000 7-10000 Tû lÖ thùc hiÖn hîp ®ång % 80 75 Chñng lo¹i s¶n phÈm ký kÕt Cñ c¶i tr¾ng, salat, d­a bao tö, d­a chuét lo¹i 1, lo¹i 2, ít, d­a gang tr¾ng.. D­a bao tö, d­a lo¹i 1, lo¹i 2, cñ c¶i tr¾ng, salat, ít DiÖn tÝch nhµ x­ëng m2 650 500 Lao ®éng Lao ®éng th­êng xuyªn Lao ®éng thêi vô ng­êi ng­êi 5 20 6 15 Nguån: §iÒu tra Vasi, 2005 Gi¸ s¶n phÈm Gi¸ ®Çu ra cña c¸c c«ng ty phô thuéc rÊt nhiÒu vµo gi¸ nhËp khÈu cña c¸c b¹n hµng, th«ng th­êng gi¸ ®­îc ký kÕt víi c¸c c«ng ty phÝa ViÖt Nam tr­íc mét thêi gian nhÊt ®Þnh, tõ gi¸ ký kÕt nµy mµ c¸c c«ng ty phÝa ViÖt nam tiÕn hµnh thu mua theo nh÷ng quy ®Þnh trong hîp ®ång ®· ký kÕt. Gi¸ xuÊt khÈu mét sè lo¹i c©y trång n¨m 2004 Lo¹i s¶n phÈm Gi¸ xuÊt khÈu (USD/tÊn) D­a bao tö 650 D­a chuét lo¹i 1 325 D­a chuét lo¹i 2 300 Cñ c¶i tr¾ng 300 Sal¸t 550 Nguån: §iÒu tra Vasi, 2005 C¸c c«ng ty s¬ chÕ xuÊt khÈu n«ng s¶n cho biÕt gi¸ mét sè s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt khÈu trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y gi¶m mét c¸ch ®¸ng kÓ (gi¶m tõ 10 - 50 USD/tÊn s¶n phÈm), bëi sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm Trung Quèc, trong khi ®ã gi¸ mua c¸c s¶n phÈm nµy trong n­íc l¹i t¨ng, do vËy viÖc kinh doanh cña c¸c c«ng ty gÆp nhÊt nhiÒu khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ viÖc ®Þnh gi¸ s¶n phÈm thu mua, còng nh­ lîi nhuËn thu vÒ tõ ho¹t ®éng nµy. DiÔn biÕn gi¸ d­a chuét xuÊt khÈu cña c«ng ty Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng Nguån: §iÒu tra Vasi, 2005 ChÕ biÕn vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm HiÖn nay, c¸c c«ng ty trªn ch­a cã chøc n¨ng chÕ biÕn mµ chØ s¬ chÕ s¶n phÈm d­íi d¹ng ­íp muèi vµ ng©m ñ s¶n phÈm trong bÓ xim¨ng (th­êng lµ 3 - 4 th¸ng tuú vµo tõng s¶n phÈm), qu¸ tr×nh nµy ®­îc thùc hiÖn theo quy tr×nh t­¬ng ®èi gièng nhau gi÷a c¸c c«ng ty, chØ cã sù kh¸c nhau trong tû lÖ muèi ­íp vµ thêi gian ng©m ñ còng nh­ tû lÖ hao hôt cña tõng lo¹i s¶n phÈm.Thêi gian ng©m, tû lÖ muèi ­íp nµy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo thÞ tr­êng tiªu thô vµ s¶n phÈm s¬ chÕ. Quy c¸ch vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm Quy c¸ch vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty s¬ chÕ xuÊt khÈu ®­îc thùc hiÖn rÊt nghiªm ngÆt, viÖc thùc hiÖn nµy lµ do c¸c yªu cÇu cña c¸c ®èi t¸c ngoµi ra ®©y cßn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè gi÷ mèi hµng vµ gi¸ cña s¶n phÈm. Th«ng th­êng c¸c yªu cÇu vÒ quy c¸ch vµ chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc thèng nhÊt trong hîp ®ång mµ c¸c c«ng ty ký kÕt víi c¸c HTX, tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn nµy cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n cho c¸c hé n«ng d©n khi thùc hiÖn (thiÕu kü thuËt), ®©y còng lµ nguyªn nh©n cña viÖc gi¶m tû lÖ thùc hiÖn hîp ®ång. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm Lo¹i s¶n phÈm Quy c¸ch, phÈm chÊt s¶n phÈm thu mua Cñ c¶i tr¾ng Ph¶i ®óng víi thêi gian sinh tr­ëng ®èi víi tõng lo¹i gièng cô thÓ. Ph¶i nguyªn cñ cã ®­êng kÝnh tõ 4.5 cm - 9cm Da cñ ph¶i s¸ng bang Ph¶i c¾t s¹ch l¸ vµ rÔ Kh«ng ®­îc thèi, c«n trïng c¾n ph¸, nøt nÎ, kh«ng bÞ hµ vµ bÞ ch¹c hai. Kh«ng ®­îc qu¸ giµ, xèp tr¾ng vµ thåi ®en bbªn trong. Kh«ng ®­îc dïng thuèc kÝch thÝch phun cho c©y vµ cñ. D­a bao tö T­¬i nguyªn, kh«ng h­ thèi, kh«ng dÞ tËt Xoa s¹ch phÇn cuèng vµ hoa tr­íc khi giao nép. §­êng kÝnh 1,2cm -1,5cm ChiÒu dµi qña 3,5cm- 4,5cm D­ chuét §µi Loan §­êng kÝnh qu¶ tõ 2.5-2.8 cm Qu¶ th¼ng ®Òu, kh«ng cong queo, teo th¾t, dÞ tËt, trÇy x­íc, bÇm dËp, ®øt khóc, h­ thèi, s©u bÖnh… Ph¶i cïng chñng lo¹i víi h¹t gièng c«ng ty cung cÊp. C¾t bá 2 ®Çu nóm cña cuèng vµ nóm cña hoa tr­íc khi giao nép. Salat Ph¶i bµo s¹ch vá bªn ngoµi vµ phÇn s¬ cøng bªn trong cña th©n c©y Salat Ph¶i dµi tõ 2.5cm trë lªn, phÇn ngän sau khi bµo s¹ch vá ph¶i cã ®­êng kÝnh thÊp nhÊt tõ 2.5cm trë lªn, phÇn gèc thÊp nhÊt tõ 2cm trë lªn. Kh«ng ®­îc bäng ruét, h­ thèi, s©u c¾n ph¸, kh«ng ®­îc thèi th©m ®en phÇn lâi. Kh«ng ®­îc gÉy khóc, n¸t vôn, dËp n¸t, kh«ng dÝnh ®Êt c¸t d¬ bÈn. Giao nép ngay sau khi gät vá Nguån: §iÒu tra Vasi, 2005 HiÖu qu¶ cña viÖc s¬ chÕ xuÊt khÈu n«ng s¶n Theo c¸c c«ng ty s¬ chÕ xuÊt khÈu n«ng s¶n trªn ®Þa bµn huyÖn Th¸i Thuþ th× møc l·i tÝnh trªn mét kg lµ kh«ng cao (chØ dao ®éng tõ 50 - 200 ®ång/kg, tuú thuéc vµo tõng lo¹i s¶n phÈm xuÊt khÈu). C¸c chi phÝ mµ c«ng ty ph¶i chi tr¶ trong qu¸ tr×nh s¬ chÕ lµ: chi phÝ muèi (cø 1 tÊn d­a th× cÇn kho¶ng 300 kg muèi), chi phÝ bao døa, chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ lao ®éng, qu¶n lý... H¹ch to¸n chi phÝ s¬ chÕ mét sè s¶n phÈm n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c¸c c«ng ty s¬ chÕ (§VT: ®/kg) Kho¶n môc Lo¹i s¶n phÈm s¬ chÕ D­a bao tö D­a chuét §µi Loan Gi¸ thu mua t­¬i 3200 750 Tæng chi phÝ 9985 4570 - Chi phÝ nguyªn liÖu 6400 1875 - Chi phÝ muèi ­íp 400 500 - Chi phÝ kh¸c (tæ chøc sx, vËn chuyÓn, qu¶n lý, thuÕ…) 3185 2195 Tû lÖ thµnh phÈm (%) 50 40 GÝa xuÊt khÈu 10335 4770 Lîi nhuËn 350 200 Nguån: §iÒu tra Vasi, 2005 Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n vµ yªu cÇu hç trî cña c¸c c«ng ty s¬ chÕ n«ng s¶n xuÊt khÈu ThuËn lîi Cã sù hËu thuÉn cao cña ®Þa ph­¬ng th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ. Cã sù hé trî tÝch cùc cña c¸c phßng ban chuyªn m«n nh­: phßng n«ng nghiÖp, tr¹m khuyÕn n«ng trong viÖc më réng diÖn tÝch, tuyªn truyÒn, vËn ®éng c¸c HTX vµ c¸c hé n«ng d©n tham gia. §iÒu kiÖn tù nhiªn phï hîp víi nhiÒu lo¹i c©y trång theo h­íng ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty. Sù h­ëng øng tÝch cùc cña c¸c hé n«ng d©n tham gia. Khã kh¨n C«ng t¸c quy ho¹ch vïng thùc hiÖn ch­a ®ång bé, viÖc s¶n xuÊt cña c¸c hé n«ng d©n mét sè khu vùc trªn ®Þa bµn cßn ph©n t¸n, khã kh¨n trong viÖc ®¶m b¶o sù ®ång nhÊt vÒ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t trong viÖc thu mua s¶n phÈm. Khã kh¨n trong viÖc tæ chøc n«ng d©n, thu mua s¶n phÈm. ThiÕu c¸n bé thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao vµ kiÓm tra gi¸m s¸t quy tr×nh. ThiÕu nh÷ng rµng buéc vÒ mÆt ph¸p lý trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc tù ý ph¸ bá hîp ®ång. §Æc biÖt lµ nh÷ng rµng buéc vÒ gi¸ c¶, ph­¬ng thøc thu mua vµ c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng. Vai trß cña c¸c thÓ chÕ ë ®Þa ph­¬ng ch­a ®­îc ph¸t huy (®Æc biÖt lµ vai trß cña Hîp t¸c x·). Ch­a cã mét c¬ chÕ g¾n kÕt gi÷a c¸c bªn, do vËy lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña m« h×nh liªn kÕt gi÷a c¸c t¸c nh©n nµy. Phô thuéc nhiÒu vµo gi¸ c¶ cña c¸c ®èi t¸c xuÊt khÈu, kh«ng tù quyÕt ®Þnh ®­îc gi¸ mua. §­êng x¸ xÊu -> vËn chuyÓn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Yªu cÇu hç trî cña c¸c c«ng ty Quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt cho tõng x·, còng nh­ ph©n vïng thu mua s¶n phÈm cô thÓ cho tõng c«ng ty. X©y dùng c¸c m« h×nh chuyÓn giao tiÕn bé khoa häc kü thuËt, gióp c¸c hé s¶n xuÊt cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n trong viÖc trång c¸c lo¹i c©y trång xuÊt khÈu. N©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c¸c hîp t¸c x· th«ng qua c¸c líp ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô qu¶n lý. Hç trî c¸c ph­¬ng ph¸p tæ chøc n«ng d©n cho c¸n bé c«ng ty. Hç trî trong viÖc l­u th«ng hµng ho¸, b»ng viÖc cñng cè hÖ thèng giao th«ng. Gi¶m thuÕ trong qu¸ tr×nh kinh doanh. III.1.3.2.4.T¸c nh©n thu gom Do kªnh hµng rau t¹i Th¸i Thuþ cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng biÖt (c¸c c«ng ty s¬ chÕ xuÊt khÈu n«ng s¶n ®ãng vai trß chñ ®¹o trong viÖc ph©n phèi s¶n phÈm) v× vËy mµ t¸c nh©n thu gom t¹i ®©y rÊt Ýt chØ kho¶ng 25- 30 ng­êi trªn toµn ph¹m vi huyÖn. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng t¸c nh©n nµy kh«ng tham gia vµo ho¹t ®éng thu gom c¸c s¶n phÈm theo kªnh hµng xuÊt khÈu mµ tËp trung vµo kªnh hµng néi ®Þa, ph©n phèi ®Õn c¸c tØnh l©n cËn nh­: H¶i Phßng, H­ng Yªn, thµnh phè Th¸i B×nh vµ chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm rau, mµu tiªu dïng trùc tiÕp (kh«ng qua s¬ chÕ). T¹i ®©y, chóng t«i ph©n t¸c nh©n nµy thµnh hai lo¹i: Thu gom ®Þa ph­¬ng: Ho¹t ®éng trong ph¹m vi hÑp, kh«ng th­êng xuyªn, chØ tham gia thu gom s¶n phÈm khi cã c¸c yªu cÇu cña c¸c chñ bu«n tõ n¬i kh¸c ®Õn. Thu gom th­êng xuyªn: Ho¹t ®éng trªn ph¹m vi toµn huyÖn vµ diÔn ra quanh n¨m, nh­ng tËp trung m¹nh vµo c¸c th¸ng rau ré (rau vô ®«ng). C¸c s¶n phÈm rau, cñ, qu¶ thu gom lµ ho¹t ®éng chÝnh mang l¹i thu nhËp cho hä. §Çu ra s¶n phÈm cña kiÓu t¸c nh©n nµy kh«ng chØ dõng l¹i trong ph¹m vi huyªn mµ cßn ®­îc më réng ra c¸c tØnh l©n cËn. V× vËy mµ kiÓu t¸c nh©n nµy rÊt ®a d¹ng h×nh thøc tiªu thô vµ ®­îc tËp trung bëi hai h×nh thøc tiªu thô chÝnh sau: Tiªu thô ngay t¹i nhµ: H×nh thøc tiªu thô nµy ®ang rÊt phæ biÕn ®èi víi c¸c t¸c nh©n thu gom t¹i ®©y, ®Ó tiªu thô theo h×nh thøc nµy mçi t¸c nh©n thu gom x©y dùng cho m×nh tõ 3 - 5 t¸c nh©n chñ bu«n, thu gom tõ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c. H×nh thøc giao dÞch, trao ®æi th«ng tin vÒ gi¸ c¶, chñng lo¹i vµ chÊt l­îng s¶n phÈm chñ yÕu th«ng qua h×nh thøc ®iÖn tho¹i hoÆc trao ®æi trùc tiÕp tõ lÇn giao nhËn hµng tr­íc ®ã. Hä ®Òu cho r»ng h×nh thøc tiªu thô nµy gi¶m ®­îc søc lao ®éng, nh­ng lîi nhuËn thu ®­îc nhá, hao hôt lín trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n do kiÕn thøc b¶o qu¶n cßn h¹n hÑp. §©y lµ nh÷ng yªu cÇu cho h­íng t¸c ®éng ®èi víi t¸c nh©n nµy trong thêi gian tíi. Trùc tiÕp vËn chuyÓn ®i tiªu thô: Ngoµi h×nh thøc tiªu thô trªn, kiÓu t¸c nh©n nµy cßn trùc tiÕp vËn chuyÓn hµng ®i c¸c chî, ®iÓm tËp kÕt (H¶i Phßng, H¶i D­¬ng, TP Th¸i B×nh…) ®Ó tiªu thô cho m¹ng l­íi c¸c t¸c nh©n b¸n bu«n, b¸n lÎ t¹i c¸c chî, ®Þa ®iÓm trªn ®Þa bµn mµ hä ph©n phèi, do vËy mµ h×nh thøc b¸n bu«n lµ h×nh thøc chñ yÕu cña t¸c nh©n nµy vµ ®­îc chia lµm 2 pha chÝnh sau: Pha 1: Tõ 7h - 11h30 lµ thêi gian t¸c nh©n nµy ®i gom hµng cña c¸c hé n«ng d©n trong huyÖn (cã thÓ kÐo dµi h¬n nÕu khèi l­îng yªu cÇu lín hoÆc thêi ®iÓm khan hiÕm s¶n phÈm) Pha 2: Tõ 15h- 20h lµ thêi ®iÓm ®i giao hµng cho c¸c chñ bu«n, thu gom t¹i c¸c ®iÓm tËp kÕt. Do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña kiÓu t¸c nh©n thu gom ®Þa ph­¬ng kh«ng mang tÝnh th­êng xuyªn, c¸c chØ tiªu ®Þnh l­îng ph¶n ¸nh quy m« cña t¸c nh©n nµy kh«ng cã nhiÒu ý nghÜa, v× vËy trong phÇn ph©n tÝch quy m« ho¹t ®éng cña t¸c nh©n nµy chóng t«i chØ tËp trung vµo kiÓu t¸c nh©n thu gom th­êng xuyªn, c¸c chØ tiªu ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: Mét sè chØ tiªu cña c¸c t¸c nh©n thu gom rau th­êng xuyªn t¹i Th¸i Thuþ ChØ tiªu §¬n vÞ Sè l­îng Khèi l­îng vËn chuyÓn Kg/lÇn 350 Sè n¨m ho¹t ®éng TB N¨m 6.5 Sè l­îng t¸c nh©n ®Çu vµo Ng­êi/ngµy 5-6 Sè l­îng t¸c nh©n ®Çu ra Ng­êi/ngµy 2.5 Sè lao ®éng tham gia Lao ®éng 1.2 Chñng lo¹i s¶n phÈm b¸n/ngµy Lo¹i 3-4 L­îng vèn b×nh qu©n 1000®/ngµy 12.5 Nguån: §iÒu tra Vasi, 2005 Chi phÝ ho¹t ®éng cña t¸c nh©n thu gom th­êng xuyªn t¹i Th¸i Thuþ (§VT: ®/ngµy) ChØ tiªu Thu gom th­êng xuyªn Chi phÝ x¨ng xe mua s¶n phÈm 5000 Chi phÝ x¨ng xe b¸n s¶n phÈm 12500 §iÖn tho¹i 4500 Chi phÝ bao b× 5000 VÐ xe + vÐ chî 5000 Chi phÝ kh¸c (cÇu phµ, luËt giao th«ng) 10000 Nguån: §iÒu tra Vasi, 2005 ThuËn lîi, khã kh¨n vµ ®Ò xuÊt hç trî cña t¸c nh©n thu gom ChØ tiªu Thu gom chuyªn nghiÖp Thu gom ®Þa ph­¬ng ThuËn lîi Th«ng th¹o ®Þa h×nh thu mua. T©m huyÕt víi nghÒ. Th«ng th¹o ®Þa h×nh thu mua. Khã kh¨n Khã kh¨n vÒ ®Çu ra cña s¶n phÈm. Khan hiÕm vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm. C¸c s¶n phÈm rau mµu kh«ng ph©n bæ ®Òu quanh n¨m, mµ chØ tËp trung theo vô -> khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thu mua, còng nh­ æn ®Þnh c¸c mèi lµm ¨n. Kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ, ch­a tiÕp cËn vµ n¾m b¾t ®­îc thÞ hiÕu cña thÞ tr­êng. Kh«ng cã vèn ®Ó më réng kinh doanh còng nh­ ®Çu t­ c¬ së, ph­¬ng tiÖn phôc vô cho ho¹t ®éng. ThiÕu kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n s¶n phÈm. Ng­êi s¶n xuÊt n¬i m×nh thu mua ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ n¾m b¾t c¸c th«ng tin yªu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm -> khã kh¨n trong viÖc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm tõ níi kh¸c trong thÞ tr­êng tiªu thô. Kh«ng quyÕt ®Þnh ®­îc ®Çu ra cña s¶n phÈm. Kh«ng cã vèn vµ kinh nghiÖm ®Ó më réng ho¹t ®éng bu«n b¸n. Khan hiÕm vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm. Khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thu mua s¶n phÈm (kh«ng c¹nh tranh ®­îc víi c¸c t¸c nh©n kh¸c do ho¹t ®éng thu mua kh«ng th­êng xuyªn) Lîi nhuËn thu ®­îc tõ ho¹t ®éng Ýt. §Ò xuÊt Vay vèn víi l·i suÊt thÊp trong thêi gian dµi. Quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt chuyªn canh rau mµu, ®­a c¸c gièng c©y trång míi vµo trong s¶n xuÊt Hç trî trong viÖc ký kÕt hîp ®ång tiªu thô víi c¸c c«ng ty, siªu thÞ. Më c¸c líp tËp huÊn cho c¸c t¸c nh©n tham gia trong viÖc b¶o qu¶n s¶n phÈm, tiÕp cËn th«ng tin thÞ tr­êng. Vay vèn víi l·i suÊt thÊp trong thêi gian dµi. Nguån: §iÒu tra Vasi, 2005 III.1.3.2.5 T¸c nh©n b¸n lÎ T¸c nh©n b¸n lÎ lµ t¸c nh©n quan träng trong hÖ thèng th­¬ng m¹i, ®ãng vai trß cÇu nèi gi÷a thÞ tr­êng vµ ng­êi tiªu dïng. Do mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nªn trong phÇn nghiªn cøu t¸c nh©n nµy chóng t«i kh«ng nghiªn cøu c¸c t¸c nh©n b¸n lÎ theo kªnh hµng dµi mµ chØ tËp trung nghiªn cøu t¸c nh©n b¸n lÎ theo kªnh hµng ng¾n nèi tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng t¹i ®Þa ph­¬ng. C¸c ®Æc ®iÓm vµ quy m« ho¹t ®éng cña t¸c nh©n nµy ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: §Æc ®iÓm vµ quy m« ho¹t ®éng cña t¸c nh©n b¸n lÎ ChØ tiªu §VT T¸c nh©n b¸n lÎ ®Þa ph­¬ng Sè n¨m ho¹t ®éng N¨m 8.5 Thêi gian ho¹t ®éng trong n¨m Th¸ng 12 H×nh thøc mua hµng Mua t¹i ruéng, ng­êi s¶n xuÊt tõ gh¸nh ®Õn chî b¸n Khèi l­îng hµng mua/ngµy kg 52 Chñng lo¹i s¶n phÈm/ ngµy Lo¹i 8 - 10 Sè t¸c nh©n ®Çu vµo ng­êi 7- 8 Vèn kinh doanh 1000/ngµy 200 - 300 Lîi nhuËn/ngµy 1000/ngµy 20-25 Nguån: §iÒu tra Vasi, 2005 Mét sè chØ tiªu trong ho¹t ®éng cña t¸c nh©n b¸n lÎ t¹i Th¸i Thuþ vµ H¶i Phßng Tiªu chÝ B¸n lÎ Th¸i Thuþ B¸n lÎ H¶i Phßng VÐ chî 2000 4000 Bao gãi 3500 10000 VÖ sinh 2000 2000 VÐ xe 1000 2000 Thuª quÇy 3500 8000 §iÖn tho¹i - 3000 Tæng chi phÝ/ngµy 12000 29000 Khèi lîng b¸n/ngµy 52 105 Chi phÝ/kg 231 276 Nguån: §iÒu tra Vasi, 2005 III.1.3.3.Ph©n tÝch gi¸ trÞ cña kªnh hµng C¸c kªnh hµng mµ chóng t«i lùa chän ®Ó tÝnh to¸n qu¸ tr×nh h×nh thµnh gÝa bao gåm: Kªnh 1: D­a chuét b¸n t­¬i (nguyªn qu¶) trªn mét kg s¶n phÈm tõ ng­êi s¶n xuÊt qua t¸c nh©n thu gom, t¸c nh©n b¸n lÎ t¹i H¶i Phßng ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. Kªnh 2: D­a chuét b¸n t­¬i (nguyªn qu¶) trªn mét kg s¶n phÈm phÈm tõ ng­êi s¶n xuÊt qua t¸c nh©n b¸n t¹i Th¸i Thuþ ®Õn tay ng­êi tiªu dïng Kªnh 3: D­a chuét ®­îc tÝnh trªn mét kg s¶n phÈm ®· qua s¬ chÕ tõ ng­êi s¶n xuÊt th«ng qua HTX ®Õn c¸c c«ng ty s¬ chÕ xuÊt khÈu n«ng s¶n. Gi¶ thiÕt trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n lµ: møc gi¸ b¸n ra lµ gi¸ thêi ®iÓm vµ lµ gi¸ trung b×nh cña c¸c t¸c nh©n ®iÒu tra; chi phÝ cña c¸c t¸c nh©n lµ kh¸ æn ®Þnh theo ngµy; khèi l­îng bu«n b¸n/ngµy ®­îc tÝnh trung b×nh cho c¸c t¸c nh©n. Qu¸ tr×nh ph©n bæ lîi nhuËn qua c¸c t¸c nh©n ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: H×nh thµnh gi¸ d­a chuét qua c¸c t¸c nh©n (§VT: ®/kg) ChØ tiªu Kªnh 1 Kªnh 2 Kªnh 3 N«ng d©n Gi¸ b¸n ra 780 950 1750 Thu gom Gi¸ mua vµo 780 - - Chi phÝ 120 - - Gi¸ thµnh 900 - - Gi¸ b¸n ra 1000 - - Lîi nhuËn 60 - - Hîp t¸c xa Lîi nhuËn - - 50 C«ng ty XK n«ng s¶n Gi¸ mua - - 1875 Gi¸ thµnh - - 4570 Gi¸ b¸n ra - - 4770 Lîi nhuËn - - 200 B¸n lÎ Gi¸ mua vµo 1000 950 - Chi phÝ 231 276 - Gi¸ thµnh 1231 1226 - Gi¸ b¸n ra 1500 1500 - Lîi nhuËn 269 274 - Nguån: §iÒu tra Vasi, 2005 III.1.3.4. C¸c chÝnh s¸ch cña Th¸i Thuþ trong viÖc ph¸t triÓn s¶n phÈm rau mµu t¹i huyÖn Gi¶m thuÕ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt…t¹o ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng cho c¸c c«ng ty cã trô së ®ãng trªn ®Þa bµn huyÖn. Hç trî tiÒn gièng ®èi víi c¸c gièng míi khi ®­a vµo s¶n xuÊt. ­u tiªn ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng cho c¸c vïng s¶n xuÊt rau mµu. TËp huÊn, x©y dùng c¸c ®Ò ¸n s¶n xuÊt cho mçi vô, th­êng xuyªn cö c¸c c¸n bé kü thuËt xuèng kiÓm tra gióp ®ì thùc hiÖn. Khen th­ëng ®èi víi c¸c x·, HTX më réng diÖn tÝch ®Êt rau mµu. Cö c¸n bé ®i häc tËp c¸c m« h×nh chÕ biÕn (c©y hµnh hoa), sau ®ã chuyÓn giao vµ hç trî ®Çu t­ lß sÊy. T¸c ®éng c¸c c«ng ty trong viÖc ®Çu t­ 1 phÇn cho n«ng d©n s¶n xuÊt còng nh­ ®iÒu chØnh gi¸ khi thu mua. III.1.4. T¸c nh©n tiªu dïng Trong hÖ thèng kªnh hµng nghiªn cøu, chóng t«i tiÕn hµnh lùa chän ng­êi tiªu dïng thµnh phè ®Ó kh¶o s¸t. §èi víi c¸c kªnh hµng ngo¹i tØnh, viÖc kh¶o s¸t tiªu dïng lµ rÊt khã kh¨n §èi t­îng tiªu dïng mua tõ ng­êi b¸n lÎ cã thÓ ®­îc chia lµm 2 nhãm chÝnh: nhãm cã thu nhËp cao (nhãm 1) vµ nhãm cã thu nhËp thÊp (nhãm 2). MÆc dï rau cã gi¸ trÞ kh«ng lín vµ chØ chiÕm mét tû lÖ nhá trong gi¸ trÞ cña b÷a ¨n song mét sè ®Æc ®iÓm sau ®©y cã sù kh¸c biÖt gi÷a ng­êi tiªu dïng thu nhËp cao vµ ng­êi tiªu dïng thu nhËp thÊp Nhãm 1 th­êng xuyªn mua cña ng­êi quen, cã chç ngåi cè ®Þnh v× sù tin t­ëng vµo chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. Nhãm 2 l¹i th­êng mua cña nh÷ng ng­êi b¸n rong hoÆc ngåi bªn ngoµi chî v× cho r»ng hä sÏ b¸n rÎ h¬n do kh«ng ph¶i chÞu thuÕ vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. Nhãm 1 cã nhu cÇu cao, kh¸ th­êng xuyªn vÒ c¸c lo¹i rau cao cÊp, tr¸i vô, cã tÝnh chÊt kh¸c lo¹i rau th«ng th­êng ®Ó thay ®æi b÷a ¨n trong gia ®×nh. Nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i rau nµy cña nhãm 2 lµ kh¸ thÊp do møc thu nhËp cña hä. Nhãm 1 quan t©m ®Çu tiÒn ®Õn yÕu tè chÊt l­îng nh­ mÉu m·, ®é t­¬i, c¸ch bã cña rau, sau ®ã míi ®Õn gi¸ c¶. Ng­êi tiªu dïng nhãm 2 d­êng nh­ quan t©m ®Õn gi¸ c¶ nhiÒu h¬n. Mét trong nh÷ng mèi quan t©m hiÖn nay cña ng­êi tiªu dïng lµ chÊt l­îng cña rau liÖu cã ®¶m b¶o, trong ®ã vÊn ®Ò tån d­ thuèc b¶o vÖ thùc vËt lµ ®¸ng lo ng¹i nhÊt. Víi nh÷ng lo¹i rau cã mÉu m· bªn ngoµi ®Ñp th­êng ®­îc cho lµ sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt nhiÒu vµ kh«ng ®¶m b¶o thêi gian c¸ch ly hay lµ sö dông c¸c chÊt kÝch thÝch, chÊt b¶o qu¶n. Do ®ã mét bé phËn ng­êi tiªu dïng h¹n chÕ mua c¸c lo¹i rau ¨n l¸ mµ chuyÓn sang c¸c s¶n phÈm cñ. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ngoµi viÖc tuyªn truyÒn cho ng­êi s¶n xuÊt vÒ ý thøc s¶n xuÊt rau an toµn th× viÖc x©y dùng mét th­¬ng hiÖu rau an toµn lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Tuy nhiªn yªu cÇu nµy chØ lµ cña mét bé ph©n d©n c­. §¹i ®a sè ng­êi tiªu dïng ®ang chÊp nhËn víi thÞ tr­êng vµ c¸ch tiªu dïng nh­ hiÖn t¹i. IV. KÕt luËn vµ KiÕn nghÞ Tõ nh÷ng nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ th­¬ng m¹i rau cña tØnh Th¸i B×nh cã thÓ rót ra mét sè kÕt luËn sau: S¶n xuÊt rau cña tØnh ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn c¶ vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l­îng, trong khi ®ã diÖn tÝch lóa ®ang gi¶m ®i S¶n xuÊt rau vÉn mang tÝnh tù ph¸t vµ chñ yÕu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô néi vïng. C¸c kªnh hµng t¹i c¸c ®iÓm nghiªn cøu ch­a ph¸t triÓn vµ cßn ®¬n gi¶n. HÖ thèng t­ th­¬ng yÕu kÐm, Ýt vÒ sè l­îng, chØ tËp trung ë mét sè x· cã hÖ thèng thu mua ph¸t triÓn vµ cã kªnh hµng dµi ®i c¸c tØnh. PhÇn lín s¶n phÈm s¶n xuÊt ra gÆp khã kh¨n vÒ n¬i tiªu thô. C¸c nhµ m¸y chÕ biÕn cßn máng. Trªn ®Þa bµn tØnh chØ cã 2 c«ng ty s¬ chÕ n«ng s¶n ®Æt t¹i huyÖn Th¸i Thuþ vµ s¶n phÈm còng chØ s¬ chÕ ë d¹ng muèi nh­ d­a chuét bao tö, sal¸t, ít, cñ c¶i...C¸c s¶n phÈm s¬ chÕ ®­îc xuÊt khÈu chñ yÕu sang §µi Loan. H×nh thøc ký kÕt hîp ®ång tiªu thô gi÷a n«ng d©n vµ c«ng ty s¬ chÕ n«ng s¶n th«ng qua t¸c nh©n trung gian lµ HTX n«ng nghiÖp ®ang ®­îc ®Èy m¹nh ë Th¸i Thuþ. M« h×nh nµy thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt, ®Çu ra cña ng­êi n«ng d©n ®­îc gi¶i quyÕt mét phÇn. TØnh ch­a cã ch­¬ng tr×nh ®¸ng kÓ nµo ®Ó khuyÕn khÝch vµ hç trî s¶n xuÊt rau trªn diÖn réng ngo¹i trõ chÝnh s¸ch cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng (cÊp huyÖn) §Ó s¶n xuÊt rau ®­îc ®Èy m¹nh trong t­¬ng lai th× cÇn ph¶i lµm mét sè viÖc sau ®©y TØnh nªn cã chÝnh s¸ch hç trî c¸c vïng s¶n xuÊt rau nh»m ®a d¹ng ho¸ c©y trång, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, nhÊt lµ t¹i c¸c vïng mµ cã tiÒm n¨ng s¶n xuÊt vô ®«ng nh­ng ch­a ®­îc thóc ®Èy. X©y dùng c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn n«ng s¶n cña c¶ Nhµ n­íc vµ t­ nh©n nh»m gi¶i quyÕt ®Çu ra æn ®Þnh cho n«ng d©n. Muèn vËy, ngoµi c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i th× viÖc x¸c ®Þnh lùa chän c©y trång tiÒm n¨ng vµ x©y dùng vïng nguyªn liÖu hîp lý cÇn ph¶i ®­îc quan t©m. Phô lôc Danh s¸ch t¸c nh©n ®iÒu tra T¸c nh©n §Þa chØ CÊp tØnh Phßng trång trät- së NN&PTNT HuyÖn Vò Th­ Phßng NN&PTNT Vò Th­ ThÞ trÊn Vò Th­ Phßng thèng kª huyÖn Vò Th­ ThÞ trÊn Vò Th­ HTX NN T©n Phong X· T©n Phong HTX NN Trung An X· Trung An Anh Phïng V¨n Së Thu gom ®i §µ N½ng, x· Trung An Anh Phïng V¨n TÝn Thu gom ®i Nam §Þnh, x· Trung An Anh Phïng V¨n Th¶o Thu gom ®i Nam §Þnh, x· Trung An Anh TÝn Thu gom ®i Nam §Þnh, x· Trung An Vò Ngäc Nªn N«ng d©n, An Léc, x· Trung An Chó Thõ N«ng d©n, An Léc, x· Trung An Chó Trung N«ng d©n, An Léc, x· Trung An C« Th­ N«ng d©n, An Léc, x· Trung An HuyÖn Th¸i Thuþ Phßng NN&PTNT huyÖn Th¸i Thôy ThÞ trÊn Diªm §iÒn HTX n«ng nghiÖp Thuþ L­¬ng X· Thuþ L­¬ng HTX Thuþ An X· Thuþ An HXT Thuþ T©n X· Thuþ T©n HTX n«ng nghiÖp Thuþ ChØ X· Thuþ ChØ HTX n«ng nghiÖp Thuþ S¬n X· Thuþ S¬n C«ng ty Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng ThÞ trÊn Diªm §iÒn C«ng ty V¹n §¹t ThÞ trÊn Diªm §iÒn Anh H¹nh ChÕ biÕn hµnh- x· Thuþ T©n §µo Ngäc DiÖu Thu gom, x· Thuþ B×nh Ph¹m V¨n NghÞ N«ng d©n, x· Thuþ B×nh B¸c H¶i N«ng d©n, xãm 3, x· Thuþ S¬n NguyÔn §×nh ThiÖn N«ng d©n, xãm 3, x· Thuþ S¬n NguyÔn V¨n C«ng N«ng d©n, xãm 3, x· Thuþ S¬n Ph¹m Trung KÝnh N«ng d©n, xãm 3, x· Thuþ S¬n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích ngành hàng rau tỉnh Thái Bình.doc
Luận văn liên quan